You are on page 1of 18

KE4.

V
1
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m

AAZIKEZ HYPKAEZ

Bdoiko opioo

Aoo civdi kd0c ck1doq 1q cniqdvcid 1ou cdqou nou kdAn1c1di o1o ovoAo 1q q
onopdikd dn dypid uAoq qu1d, dvcdp1q1o ido1docov kdi qAikid, nou dno1cAov
opydvikq cv1q1d, q onoid nopci vd npooqcpci npov1d nou ndpdyov1di dn 1d
ndpdndvo qu1d q vd oudAci o1q id1qpqoq 1q quoikq kdi ioAoyikq ioopponid q vd
cunqpc1qoci 1q idiooq 1ou dv0ponou cv1 1ou quoiko ncpidAAov1o (N. 998/1979,
dp0po 3 ndp. 1).

Adoikq ck1doq civdi kd0c ck1doq 1q cniqdvcid 1ou cdqou nou kdAn1c1di dn dpdiq
q ncviypq , qqAq q 0dvoq uAoq Ado1qoq onoidoqno1c idnAdoq kdi nou nopci vd
cunqpc1qoci id q ncpioo1cpc dn 1i ndpdndvo dvdqcp0cioc Aci1oupyic nou
cunqpc1ci 1o doo (N. 998/1979, dp0po 3 ndp. 2).

Z1d doq kdi 1i doikc ck1doci dv1io1oiyd ncpiAddvov1di kdi oi cv1 du1ov
onoidoqno1c qoq dokcnci ck1doci, yop1oAidikc q q, pdyoci cdpoci kdi
ycvikd dkdAun1oi yopoi, kd0o kdi oi uncpdvo doov q doikov ck1docov dokcnci
kopuqc q dAnikc (ovc 1ov ouvov (N. 998/1979, dp0po 3 ndp. 3).

Hdpyov1c nou cnipov o1qv cvdpq kdi cnAoq 1v doikv nupkdv

H 1dy1q1d ccAiq kdi o 1pno c1dooq id doikq nupkdd cnqpcd(ov1di kd1d
kpio Ayo dn 1ou cq 1pci doiko ndpdyov1c

- Tqv kdoio doikq Aq
- Ti kAid1ikc ouv0qkc
- Tqv ycoopqoAoyid 1q ncpioyq

Kdoio doikq Aq

H kdoio doikq Aq civdi qu1ikq npocAcuoq kdi cnqpcd(ci oqdv1ikd 1oo 1qv cvdpq
oo kdi 1qv cdnAooq id doikq nupkdd dvdAoyd 1o cio 1q, 1qv noo1q1d, 1qv
ouvcycid kdi 1qv uypdoid 1q.
H kdoiq Aq idipci1di

A) AvdAoyd c 1qv uqq kdi 1i ido1doci 1q oc

- EAdqpd kdoiq doikq Aq (qpd yp1d, vckpd qAAd, cAvc, ondocvd Acn1d
kAdid, k.A.n. Td uAikd du1d dno1cAov ouvq0o 1o npoodvdd yid 1qv kdoq 1q
dpid kdoiq doikq Aq).
- Bdpid kdoiq doikq Aq (kopoi cvpov, npcvd, kAdid k.A.n Td uAikd du1d
ndipvouv nio okoAd qo1id, 1dv o dvdqouv ckncnouv cydAc noo1q1c
0cpikq dk1ivooAid c dno1cAcod vd uokoAcci q kd1docoq 1ou).

B) AvdAoyd c 1qv 0coq 1q o npo 1o cdqo

- Enidqid kdoiq doikq Aq (co dvqkci q vckpq q (ov1dvq kdoiq doikq Aq q
onoid undpyci ndvo o1o cdqo q oc qo cypi 2 c1pd ndvo dn du1 no o
yoo, oi vckpc pi(c, 1dnq1d dn cAvc kdi qAAd, nooq qu1d, 0dvoi, vcdpd
cvpAAid, unoAcid1d uAo1oiov k.d).
- Evdcpid kdoiq doikq Aq (co dvqkci q vckpq q (ov1dvq kdoiq doikq Aq q
onoid undpyci ndvo dn 1o cdqo kdi oc qo dn 2 c1pd kdi dvo no 1o
qAAod kdi 1d kAdid 1ov cvpov, oi Aciyqvc kdi 1d dvdppiyocvd qu1d, 1d
vckpd io1dcvd cvpd).

KAid1ikc ouv0qkc

Oi kAid1ikoi ndpdyov1c nou cnqpcd(ouv 1oo 1qv cvdpq oo kdi 1qv cdnAooq id
doikq nupkdd kdi o ck 1o1ou ndpouoid(ouv cydA1cpo cvidqcpov civdi oi cq

A) O dvco

O dvco nou nvcci o1qv ncpioyq nou ckqAo0qkc nupkdd npooiopi(ci 1qv ic0uvoq
idooq kd0o kdi 1qv 1dy1q1d cdnAooq 1q.
2
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
H 1dy1q1d 1ou dvcou cv nopci vd 0copq0ci o1d0cpq kd1d qo kdi kd1d yopo, cvo
cnipdoq oqdv1ikq o1qv kd1c0uvoq 1ou dvcou dokci 1o dvdyAuqo 1q ncpioyq
1
.
H qo1id dn 1q ikq 1q nAcupd npokdAci 1onikd pcd1d dcpd 1d onoid cvioyouv 1ov
dvco nou ciq nvcci o1qv ncpioyq.

Oi kupi1cpoi dvcoi nou nvcouv o1qv yopd d kd1d 1qv qpo0cpikq ncpioo civdi

- Td cA1cid (c1qoic)
Td cA1cid civdi cpoi dvcoi nou nvcouv kd0c ypvo o1q yopd d kdi idpkov
idkckocvd kd1d coo po 60 qcpc. Apyi(ouv dn 1i dpyc Mdou c ikpq cv1doq kdi
ouyv1q1d co 1d 1cAq 1ou Iouviou (ncpinou).
An 1i dpyc IouAiou q cv1doq kdi q ouyv1q1d dudvc1di q1dvov1d 1o cyio1o 1o
c1cpo ckdncv0qcpo 1ou IouAiou. To cyio1o du1 id1qpci1di cypi 1o npo1o
ckdncv0qcpo 1ou Zcn1cpq, ncpdv 1ou onoiou dpyi(ci q kdqq co 1d 1cAq Ok1opiou
nou o1dd1ov cv1cAo.
H 1dy1q1d 1ou nopci vd q1doci q kdi vd cncpdoci 1d 8 Beaufort kd1d 1qv idpkcid 1q
qcpd (iidi1cpd 1d dnoycd1d), cvo kd1d 1qv idpkcid 1q vk1d q cv1doq 1ou
ciovc1di oqdv1ikd.
H ic0uvoq 1ou o1o Ivio ncAdyo civdi B.A c ikpq cv1doq. Z1o B. Aiydio B.A, o1i
KukAdc B. kdi o1qv ncpioyq 1q Pou B.A.

- OdAdooid dpd (nd1q)
H OdAdooid dpd qioupyci1di dn 1qv idqopd 0cpokpdoid c1d 0dAdood kdi qpd
kd1d 1qv idpkcid 1q qcpd.
H 1dy1q1d 1q nopci vd q1doci 1d 4 - 5 Beaufort (kov1d o1qv dk1q), cvo 1o d0o
iciouoq 1q o1qv qpd nopci vd q1doci 1d 50 Km dpyd 1o dnycud.
Apyi(ci vd nvcci 9-10 1o npoi kdi q cv1doq 1q d0idid dudvc1di co 1ou vd Adci 1qv
cydA1cpq 1iq 1q 1i npo1c c1dcoqpivc opc.
Tqv o1iyq ckcivq q idqopd 1q 0cpokpdoid c1d 0dAdood kdi qpd Addvci ki
du1q 1qv cyio1q 1iq 1q.
Kd1d 1i npo1c pdivc opc c1dqcpci uypc d(c dudvov1d 1qv oyc1ikq uypdoid 1ov
ndpdk1iov ncpioyov.

- Anycid dpd (o1cpidv)
H Anycid dpd qioupyci1di ki du1q dn 1qv idqopd 0cpokpdoid c1d qpd kdi
0dAdood kd1d 1qv idpkcid 1q qcpd.
Hvcci dv1i0c1d dn 1qv OdAdooid dpd (qAdq nvcci dn 1qv qpd npo 1qv 0dAdood) kdi
kd0c1d npo 1qv dk1q. Eckivd Aiyc opc c1d 1qv oq 1ou qAiou c cv1doq kdi ck1doq
kd1d noA ikp1cpc 1q OdAdooid dpd kdi nvcci o 1qv dvd1oAq.

- Apd 1ov koiAdov
H Apd 1ov koiAdov qioupyci1di dn 1qv idqopd 0cpokpdoid c1d opcivov kdi
ncivov ncpioyov. Tqv qcpd oi koiAdc 0cpdivov1di kdi qioupyov dvoikd pcd1d
qioupyov1d kd1d du1v 1ov 1pno 1qv Apd 1ov koiAdov, q onoid dpyi(ci vd nvcci
15`- 45` dn 1qv o1iyq nou o qAio 0d dpyioci vd Acnci 1i nAdyic kdi idpkci o 1qv
okidoq 1ou.
H cv1doq 1q nopci vd q1doci 1d 2 - 3 Beaufort, c 1o cyio1o o1i nAdyic c N. ck0coq
kdi kov1d o1i kopqc 1ov nAdyiov.

- Apd 1ov Opcov
H Apd 1ov Opcov cqdvi(c1di kd1d 1qv idpkcid 1q vy1d c cyio1o 1q cv1doq o1o
d0o 1q koiAdd.
Aqioupyci1di dn 1qv qq d(ov 1ou dcpd nou piokc1di kov1d o1i nAdyic 1ou ouvo.
Icvik1cpd kd1d 1qv qcpd qioupyci1di cvd dvco nou kd1cu0vc1di npo 1o coo1cpik
1q koiAdd, cvo kd1d 1qv idpkcid 1q vy1d npo 1qv co 1q.

- Aid
O Aid civdi 0cp kdi qp dvco nou cyci 1qv uvd11q1d vd dvcdoci 1qv
0cpokpdoid kd1d 10
o
C q kdi ndpdndvo cod oc Aiyd Acn1d kdi vd kd1cdoci 1qv oyc1ikq
uypdoid kd1d ckdc d0o, c dno1cAcod 1qv qpdvoq 1q kdoiq doikq Aq,
nou un du1c 1q ouv0qkc nopci vd dvdqAcyci cukoA1cpd.


1

1
An ndpd1qpqoci oyc1ikd c 1qv cv1doq 1ou dvcou kd1d 1qv idpkcid 1ou 24opou, cyci pc0ci 1i
q 1dy1q1d 1ou civdi ikp1cpq dn 1i 4 co 1q 7 1o npoi kdi 1i kd1d 1qv idpkcid 1q qcpd oi
dcpic d(c kivov1di o1i nAdyic 1ov Aqov q 1ov ouvov c kd1c0uvoq npo 1i kopqc, cvo
kd1d 1qv idpkcid 1ou dnoycd1o kdi 1q vk1d kivov1di dn 1i kopqc npo 1i koiAdc.


3
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m

Beaufort


Xdpdk1qpio

Td1q1d dvcou
Km/h

4divcvd o1q o1cpi
0 Anvoid 0 - 1 O kdnv uqovc1di
kd1dkpuqd
1 Ynonvcov 1 - 5 AAAd(ci q kd1c0uvoq 1ou
kdnvo
2 Ao0cvq 6 - 11 Td qAAd 1ov cvpov
kivov1di
3 Acn1 12 - 19 H oqdid kud1i(ci cAdqpd

4 Mc1pio 20 - 28 Kivov1di 1d ikpd kAdid 1ov
cvpov
5 Adnp 29 - 38 Kivov1di ikpd cvpd

6 Ioyup 39 - 49 Kivov1di cydAd kAdid 1d
opd1d oqupi(ouv
7 Zqop 50 - 61 Kivov1di cvpd, okoAo
To diod dv1i0c1d
8 OucAAoq 62 - 74 Zndoio kAdiov dvd1o 1o
diod dv1i0c1d
9 OcAAd 75 - 88 EAdqpc (qic oc oikooc
10 Ioyupd 0cAAd 89 - 102 Ecpi(ovov1di cvpd, cydAc
(qic oc oikooc
11 Zqopd 0cAAd 103 - 117 Zqic cydAq kAidkd

12 Tuqovd 118 kdi dvo Kd1do1poqc cdipc1ikd
oodpc

B) H oyc1ikq uypdoid 1ou dcpd

Yypdoid civdi q noo1q1d 1ov upd1ov nou piokov1di o1ov dcpd. H noo1q1d du1q
cnqpcd(ci 1qv uypdoid 1q kdoiq Aq q onoid cv cyci o1d0cpd viq uypdoid dAAd
Aci1oupyci uypookonikd. AqAdq ivci q ndipvci uypdoid co 1ou q1doci oc id kd1do1doq
ioopponid c 1qv uypdoid 1ou dcpd nou 1qv ncpidAAci.
tyci idnio1o0ci no kd1d 1qv idpkcid 1q qcpd q uypdoid 1ou dcpd civdi ikp1cpq
on1c q kdoiq Aq dnodAAci uypdoid o1qv npoond0cid 1q vd q1doci o1qv kd1do1doq
ioopponid nou npodvdqcp0qkc.
Av1i0c1d kd1d 1qv idpkcid 1q vy1d nou q uypdoid 1ou dcpd dudvc1di, ndipvci uypdoid
dn du1v.
An od dvdqcpov1di nio ndvo yivc1di dcod dv1iAqn1 o Ayo nou kd1d kdvvd cyouc
ciooq 1q cv1doq 1q qo1id kd1d 1qv idpkcid 1q vk1d.

I ) H 0cpokpdoid 1ou dcpd

H 0cpokpdoid 1ou dcpd civdi cnioq oqdv1ik pu0io1ik ndpdyov1d. Enqpcd(ci 1qv
0cpokpdoid 1q kdoiq Aq, 1qv kivqoq 1ov dcpiov d(ov, cnipv1d kd1d du1v 1ov
1pno o1qv 1dy1q1d cdnAooq 1q nupkdd kdi 1cAo cnqpcd(ci dpvq1ikd 1qv dnooq
1ov kd1doco1ov.

FcopqoAoyd 1q ncpioq

A) H kAioq 1ou cdqou

H kAioq 1ou cdqou nopci vd cnqpcdoci 1qv ccAiq id nupkdd o cq

Zc cdqq c kAioq oi qAyc nou dvdn1ooov1di piokov1di nio kov1d o1qv kdoiq
Aq 1qv onoid npo0cpdivouv kdi c1oi dvdqAcyc1di cukoA1cpd.
Oi 0cpdivcvc c di1id 1q qo1id dcpic d(c qioupyov dvoikd pcd1d 1d
onoid kivov1di npo 1d dvdv1q dudvov1d 1qv 1dy1q1d cdnAooq 1q nupkdd.
Yndpyci ndv1d o kivuvo kdiycvq kdoiq Aq (n.y ko1ooupd) vd kuAqoouv npo
1d kd1dv1q qioupyov1d vcc co1ic.

B) To uqc1po kdi q ck0coq

Oi ndpdyov1c du1oi cnqpcd(ouv dcod 1oo 1qv uvd11q1d cqdvioq oo kdi 1qv
1dy1q1d cdnAooq id nupkdd yid1i

4
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
To uqc1po id ncpioyq ouvcc1di c 1qv oyc1ikq uypdoid 1ou dcpd kdi kd1d
ouvcncid kdi c 1qv uypdoid 1q kdoiq Aq.
Eivdi yvoo1 no oi nAdyic c N1id ck0coq cyouv ikp1cpq oyc1ikq uypdoid dcpd oc
oykpioq c 1i dv1io1oiyc Bpcic.


Zy.1 Enipdoq 1q kAioq 1ou cdqou o1qv ccAiq id doikq nupkdd

MopqoAoyik o1oicd id nupkdd

H opqq cdnAooq id nupkdd cdp1d1di kupio dn 1o cdv nvcouv q yi o1qv ncpioyq
dvcoi kdi dn 1qv cv1doq 1ou.
t1oi o1qv ncpin1ooq dnvoid kdi cq oov Aoi oi dAAoi ndpdyov1c civdi iioi (n.y undpyci
kd1dvcqcvq iid noo1q1d kdi noi1q1d kdoiq doikq Aq npo kd0c kd1c0uvoq
ypo dn 1o oqcio cvdpq 1q nupkdd) id doikq nupkdd cdnAovc1di noA dpyd kdi
npo Ac 1i kd1cu0voci c 1qv opqq okcv1pov kkAov.
Av1i0c1d 1dv o1qv ncpioyq nvcouv dvcoi, q doikq nupkdd cdnAovc1di ypqyop1cpd,
cyci cniqkq opqq dvdAoyq 1q cv1doq 1ov dvcov kdi ic0uvoq oid c 1qv
ic0uvoq 1ou. Zc du1q 1qv ncpin1ooq ciovc1di q uypdoid 1ou cdqiko kdAd1o
npoo1d dn 1o c1ono 1q qo1id yid1i oi qAyc onpoyvov1di dn 1ov dvco npo 1d
cnp. t1oi icukoAvc1di q dk1ivooAid 0cp1q1d kdi cni1dyvc1di q kivqoq 1ou
c1onou npo 1qv kd1c0uvoq 1ou dvcou.
Z1qv dv1i0c1q nAcupd 1q ic0uvoq 1ou dvcou kdi o1d nAdyid q nupkdyid civdi
ikp1cpq cv1doq.

Td cpq id doikq nupkd

Zc id doikq nupkdd nopoc vd idkpivouc 1d cq cpq

KcqdAq q c1no ovod(c1di 1o noio ypqyopd kivocvo 1qd 1q.
Boq q oup ovod(c1di 1o 1qd nou piokc1di o1qv dv1i0c1q dn 1o c1ono cpid.
HAcupc civdi 1d 1qd1d 1q ncpic1pou ncpinou ndpdAAqAd npo 1qv kpid kd1c0uvoq
idooq 1q nupkdd kdi ydpdk1qpi(ov1di o cid q dpio1cpq dvdAoyd 1o no piokov1di
1dv koi1dc 1o c1ono dn nioo.
Aidooci civdi ck1doci cod o1qv ncpic1po 1q nupkdd oi onoic cv kdqkdv. H di1id
nopci vd oqciAc1di o1o cio 1q Ado1qoq, o1qv ncpicycvq uypdoid 1q kdoiq
doikq Aq k.d.
Zcoto ucpu
4pcoko ucpu
4cocvo koutooupo
aou kuu apo tu kute
Eqpo pcuu ucpu
apo0cpuvoq
5
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
Ocp oqco civdi cvd noA cvcpy cpo 1ou c1onou nou q qo1id npoo0ci1di
cv1ov1cpd.
4cuoc1nd civdi nupkdc nou npokdAov1di npoo1d dn 1o kupio c1ono 1q
nupkdd c di1id 1ou qdivocvou 1q kqAiooq.
Hcpc1po 1q nupkdd civdi 1d pid 1q oc kd0c cocvq o1iyq.
Kdnvoyvo oqco kd1d 1o o1dio 1q cndypnvqoq qAovci oqcio 1q ncpic1pou nou
kdiyc1di q ndpdyci kdnv. Zc du1 1o oqcio undpyci q ni0dv1q1d dvd(onpooq.

Eq Adoikv nupkdv

AvdAoyd c 1qv 0coq ckqAooq 1ou o npo 1o cdqo kdi 1qv kd1qyopid 1q kdoiq
Aq nou kdiyc1di, oi doikc nupkdc idkpivov1di o1i ndpdkd1o kd1qyopic

Hupkdc cqou q unycic

t1oi ydpdk1qpi(ov1di oi ncpin1ooci nupkdov oi onoic kdivc 1q ouooopcucvq o1o
cdqo kdi oc onoioqno1c o1dio dnoov0coq, opydvikq Aq.
Xdpdk1qpio1ikd du1ov 1ov nupkdov civdi q pdcid kdoq kdi q dnouoid kdnvo
oc dpkc1c ncpin1ooci, c dno1cAcod vd cdnAovov1di c dpy pu0 kdi vd qv
yivov1di cykdipd dv1iAqn1c.
Oi (qic nou npokdAov civdi oqdv1ikc yid1i dq` cv kd1do1pcqov1d 1o pi(ik
oo1qd 1ov qu1ov 1d qu1d cpdivov1di, kdi dq` c1cpou civdi uvd1 vd c1d1pdnov
o1i nupkdc 1q cncvq kd1qyopid (cpnouoc).
To d0o iciouoq nopci vd q1doci 1d 2m kdi oc ycvikc ypdc 0copov1di dn 1i
okoAc o1qv kd1docoq.
O ycvik kdvvd nou 0d nopooc vd cqdpoo1ci yid 1qv dv1ic1onioq 1ou civdi q
ncpikkAooq 1q nupkdd c dnodkpuvoq 1q kdoiq Aq cypi 1o d0o 1ou opuk1o
cdqou q 1q unycid o1d0q vcpo. To vcp kd1o dn npono0coci oi onoic kdvouv
uvd1q 1qv ypqoionoiqoq 1ou, nopci vd piyvc1di oc oyioc 1ou cdqou kdi o1o c1ono
1q qo1id.

Hupkdc cniqdvcd q cpnouoc

t1oi ydpdk1qpi(ov1di oi ncpin1ooci nupkdov oi onoic kdivc 1ov quAAo1dnq1d q
cAovo1dnq1d kdi 1q ydqAq Ado1qoq qou co kdi 2m.
Xdpdk1qpio1ikd du1ov 1ov nupkdov civdi q cydAq 1dy1q1d idooq c qAyd kdi
0cp1q1d. O kdnv cdnAovc1di oc ikp oyc1ikd qo , ouvq0o co 1o qo 1ov
cvpov, kdi cyci dvoik1 ypod.
Ano1cAov 1qv nAciov1q1d 1ov ncpin1oocov doikov nupkdov o1q yopd d kdi
0copov1di cnikivuvc yid1i un kd1dAAqAc ouv0qkc nopci vd c1d1pdnov o1i
nupkdc 1q cncvq kd1qyopid (cnikpuqc ).
Oi (qic nou npokdAov1di civdi oqdv1ikc kdi oc du1q 1qv ncpin1ooq

Hupkdc kq q cnikpuqc

t1oi ydpdk1qpi(ov1di oi ncpin1ooci nupkdov o1i onoic kdiyc1di q kq 1ov cvpov q
0dvov. Hpocpyov1di ouvq0o dn kdnoid ck 1ov kd1qyopiov nou dvdqcp0qkdv nio
ndvo. Andpdi1q1q npon0coq yid 1qv c1d1ponq id nupkdd oc cnikpuqq civdi q
oiuoeoci
Aciu acupu Buoq q
oupu
Lqcio cvupq
tq aupkuu
Apiotcpq acupu
Kcuq q cteao
1cuoocteau
6
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
ndpq pov o1ou kopo, ydqAov kAdiov, dvdppiycvov qu1ov k.d 1d onoid
kdAov1di kdi ycqupc qo1id Ayo 1ou 1i nopov vd c1dqcpouv 1qv qo1id dn 1o
cdqo o1qv kq 1ov cvpov.
Xdpdk1qpio1ikd du1ov 1ov nupkdov civdi q noA cydAq 1dy1q1d idooq, q uqqAc
qAyc kdi q cydAq noo1q1d 0cp1q1d q onoid ckAc1di.
E di1id du1q 1q cydAq noo1q1d 0cp1q1d qioupyov1di ioyupd dvoikd
pcd1d dcpd 1d onoid ouvcnikoupocvd kdi 1ou dvcou nou nvcci o1ov 1no 1q
nupkdd, civdi uvd1 vd ndpdopouv qAcycvd kod1id kdoiq Aq npoo1d dn 1o
c1ono qioupyov1d kd1d du1v 1ov 1pno vcc co1ic qo1id.
To qdivcvo du1 civdi yvoo1 kdi o kqAoq. Xpq(ci c iidi1cpq npoooyq yid1i
undpyci o kivuvo cykAoioo 1ov cniyciov uvdcov.
O kdnv uqovc1di oc dpkc1 qo ndvo dn 1qv cniqdvcid 1ou cdqou civdi
oko1civ1cpou ypod1o kdi cyci ouvq0o 1o oyqd dvi1dpio.
Mid nupkdd kq du1oncpiopi(c1di 1dv ndqci vd 0cpdivc1di q kdoiq Aq dn kd1o c
dno1cAcod vd c1d1pcnc1di kdi ndAi oc nupkdd cdqou cypi 1ou pci kd1dAAqAo
uAik yid vd ccAiy0ci kdi ndAi oc nupkdd kq. Au1q q cvidcoq qdoq ivci o1i cniycic
uvdci 1qv cukdipid vd cncouv dno1cAcod1ikd. Ouoikd cv civdi uvd1 vd id1qpq0ci
id nupkdd kq yopi viq npo0cpdvoq 1q dn id nupkdd cdqou. O1dv q
nupkdd kq cv cyci npoo1d 1q cvpd nou 1qpov 1i npono0coci nou
npodvdqcp0qkdv 11c dpyi(ci vd oqvci kdi vd c1d1pcnc1di oc nupkdd cdqou.

Hupkdc odp1ikc

t1oi ydpdk1qpi(ov1di oi ncpin1ooci nupkdov o1i onoic ouvundpyouv 1d 1pid nio ndvo
ciq. Z1qv ouykckpicvq ncpin1ooq cyouc cvd c1ono qAoyov nou cnck1civc1di dn 1o
cdqo co cpikd c1pd ndvo dn 1i kopuqc 1ov cvpov kdi kivocvo odpovci 1qv
undpyouod Ado1qoq. Bdoikd ydpdk1qpio1ikd id uqqAq cv1doq nupkdd (odpo1ikq)
civdi

H uqqAq cv1doq 1q qo1id (kudivc1di dn 16.500 - 25.000 kcal*m
-1
*sec
-1
)
2

To noA uqqA qo 1q 0cpq o1qAq
H idooq 1q nupkdd q ouncpiqopd 1q onoid civdi dnpAcn1q

H ouvcncic du1q 1q opqq nupkdd civdi kd1do1poqikc.

A1id - Xpovikq ouv1q1d Adoikv Hupkdv

Td di1id nou npokdAov doikc nupkdc idyopi(ov1di dpyikd oc

d) Ouoikd di1id (kcpduvoi, ckpqci qqdio1ciov, idqopd on1ikd qdivcvd
3
k.d)
) Av0ponivoi ndpdyov1c (nupkdc dn np0coq
4
q dcAcid
5
).

Kd1d 1ov KdAiq (1986) kdi yid 1o ypovik ido1qd dn 1o 1968 - 1984 1d di1id 1ov
doikov nupkdov 1divoov1di o cq2
Z1i nio 0cpc nupkdc q cv1doq cv cncpvd 1d 800 kcal*m
-1
*sec
-1

3
Z1qv kd1qyopid du1q dvqkouv oi ncpin1ooci cniqdvciov nou pouv o ouykcv1po1ikoi qdkoi kdi
civdi uvd1 un kd1dAAqAc ouv0qkc, vd npokdAcoouv nupkdd (n.y nc1dcvd noukdAid).
4
Z1qv kd1qyopid du1q kd1d1dooc1di 1o cpyo cnpqo1ov 1d kivq1pd 1ov oniov nopci vd civdi noikiAd
(dv1ckikqoq, oikonconoiqoq, qioupyid ook1onov k.d).
5
Z1qv kd1qyopid du1q kd1d1dooov1di ncpin1ooci no dnppiqq 1oiydpou, kdoq unoAcid1ov
1ov dypov, oAc 1ou o1pd1o, kdoq okouniiov k.d
AITIA ENAPEHZ AAZIKON HYPKAION
(KoKq, 1981)
A/sid
48,2%
Hp0soq
(spqo)
27,2%
Kspduvoi
2,1%
`Ayvooq
22,5%
7
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
Kd1d 1ov iio, oov dqopd 1qv kd1dvoq 1ov doikov nupkdov kd1d 1qv idpkcid 1ou
24opou npokn1ci no cv undpyci ido1qd kd0` Aq 1qv idpkcid 1q qcpd nou vd
civdi dndAAdycvo dn cvdpq nupkdov. To cyio1o ndpd 1d1d ndpouoid(c1di kd1d 1qv
idpkcid 1ou coqcpio kdi 1ov npo1ov dnoycud1ivov opov, 11c qAdq nou q uqqAq
0cpokpdoid kdi q ydqAq oyc1ikq uypdoid 1ou dcpd cuvoov 1qv cqdvioq 1ou. To
cAdyio1o ndpouoid(c1di kd1d 1qv idpkcid 1ov npo1ov npoivov opov.
Ooov dqopd 1qv kd1dvoq 1ov doikov nupkdov kd1d 1qv idpkcid Aou 1ou ypvou
npokn1ci 1o cyio1o kd1d 1qv idpkcid 1ou ido1qd1o dn Iovio co kdi 1ov Ok1opio.
Kdi oc du1q 1qv ncpin1ooq o cv undpyci qvd 1ou ypvou dndAAdycvo dn cvdpq
nupkdov.

Mcod kd1ocoq Adoikv Hupkdv

Td cod kd1docoq idkpivov1di

- Zc cniycid
- Zc cvdcpid

Enycid cod

Z1qv kd1qyopid du1q dvqkouv qydvqd1d kdi cpydAcid nou ypqoionoiov1di dn 1i
kd1doco1ikc uvdci nou civdi kd1dvcqcvc o1o cdqo o1qv ncpioyq 1q nupkdd.
Hoio ouykckpicvd npkci1di yid

- Av1Aic (qydvokivq1c, ycipokivq1c)
- Oopq1d cpydAcid
- Bdpcd okdn1ikd qydvqd1d

Av1Ac (qdvokvq1c, cipokvq1c)

Oi qydvokivq1c dv1Aic nopci vd civdi

- Oopq1c
- Mvid 1ono0c1qcvc o1d oyqd1d

Ano1cAov1di kpid dn 1pid 1qd1d

- Tov kivq1qpd
- Tqv updv1Aid
- Tou ooAqvc

Zc ncpin1ooci cydAov cykd1do1docov oc cdqq c ioyupq kAioq, undpyci dnoAcid oc
nicoq, c dno1cAcod 1o vcp ci1c vd qv q0dvci o 1ov duA, ci1c du1 nou q1dvci vd
civdi Aiyoo1. Zc du1c 1i ncpin1ooci oi qopq1c dv1Aic ypqoionoiov1di ouvq0o o
cvidcoq o1d0oi ivov1d 1q Aoq.

Oi ycipokivq1c dv1Aic civdi oi yvoo1oi cnivo1ioi nou dvdp1ov1di o1qv nAd1q. Oi
dv1Aic du1o 1ou 1nou ypqoionoiov1di dn 1d nc(onpd o1qv ncpin1ooq 1q
dnokd0dpoq q kd1do1oAq 1q qo1id cv 1q ycvcoci 1q. Eivdi oq0q1ikd kdi yi
kpid cod kd1docoq.

4opq1 cpydAcd

Hcpdv 1ou npoo1d1cu1iko 1ou conAioo 1d ouvcpycid kd1docoq nopov vd qcpouv
kdi idqopd cpydAcid q npycipd cod no

EpydAcid k1unqd1o (q1cpd doov, odkoi dn Aiv, yAopd kAdid cvpov k.d),
ypqoionoiov1di ouvq0o yid kd1docoq id k1unqd1ov, ikpov cpnouoov
nupkdov q ikpoco1iov cnci1d dn piqci 1ov cvdcpiov coov.
Konq (dAuoonpiovd, 1ockopid, 1odnc , q1udpid k.d), ypqoionoiov1di kupio o1qv
idvoiq (ovov.
Ypoqpd (upic, cnivo1ioi nupooco1qpc k.d)
HupnoAi1ikd npkci1di yid idqpov ciov duAo nou ypqoionoiov1di yid 1qv
cvduoq 1q kdoiq Aq kd1d 1qv cqdpoyq 1ou dv1inupo q 1q kd1dkduoq.
Aidqopd cpydAcid no ydp1c, nuid, G.P.S, qopq1oi dopd1oi k.d nou civdi uvd1
vd oq0qoouv c 1ov 1pno 1ou o1o ouvoAik cpyo kd1docoq kdi ouv1ovioo 1ov
uvdcov.


8
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
Bdpcd okdn1ik qdvqd1d

Au1o 1ou 1nou 1d qydvqd1d io0ovov1di q cni1dooov1di kdi ypqoionoiov1di o1qv
idvoiq pov, dv1inupikov (ovov k.A.n

Evdcpid cod

Td cvdcpid cod nupocoq oudAouv o1o ouvoAik cpyo 1q kd1docoq c 1q piqq
vcpo q cnipduv1ikov ouoiov kd0o cnioq kdi c 1q c1dqopd npoooniko kdi
qydvqd1ov (cq oov 1qpov 1i npono0coci yid kd1i 1c1oio) o1ov 1no 1ou oudv1o,
1qv cvdcpid cni1qpqoq q 1ov ouv1ovio 1q Aq cniycipqoq dn dcpo.
Zc du1d ncpiAddvov1di

- Td cAikn1cpd
- Td dcponAdvd

EAikn1cpd

Iid npo1q qopd ypqoionoiq0qkdv oc doikc nupkdc 1o 1946. Iid dnoo1doci ikp1cpc
1ov 22 yA. c1d 1ov oqciov dvcqoidoo kdi piqq civdi nio kd1dAAqAd dn 1d
dcponAdvd. Z1d kupi1cpd nAcovck1qd1d 1ou ouykd1dAcyov1di 1d cq

EukoA1cpo dvcqoido yopi dndi1qoq ciikov cykd1do1docov (n.y idpooi
npooyciooq - dnoyciooq).
McydA1cpq dkpicid okncuoq.
McydA1cpq cucAiid dn 1d dcponAdvd oc 1nou c ioyup 1onoypdqik dvdyAuqo
(ydpdpc, cydAc kAioci k.d)
Hio doqdAq dn nAcupd doqdAcid n1qocov

Oi kupi1cpoi 1noi cAikon1cpov nou ypqoionoiov1di o1qv yopd d civdi


Tno


Xpq1ik1q1d


Hdpd1qpqoci


CHINOOK


-

-

S-64 (ERRICSON)


9 m
3


KDA. AOPOAITH

Mi-26T


12 m
3


KDA. AIAZ (uvd11q1d c1dqopd 80 d1ov
q 30 d1ov kdi 2 ikpd oyqd1d)

Ka-32


4 m
3


KDA. HPA

M-8


4 m
3


KDA. HPA

BELL 205


-

-

AcponAvd

Xpqoionoiq0qkdv yid npo1q qopd oc doikc nupkdc 1o 1958 o1qv Bpc1dvikq
KoAoid. H yopd d dn 1o 1974 ypqoionoici ikd 1q dcponAdvd.
Bdoikd 1cyvikd ydpdk1qpio1ikd 1ov kd1dAAqAov yid doonupocoq dcponAdvov civdi

Nd cyouv ikpq 1dy1q1d n1qoq kdi dpd vd civdi cAikoqpd
Nd cyouv cydAq yopq1ik1q1d
Nd cyouv uvd1c qydvc

Td dcponAdvd 1d onoid civdi uvd1 vd ypqoionoiq0ov yid kd1docoq doikov nupkdov
idkpivov1di oc o kd1qyopic

9
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
1) Zc du1d 1ov onoiov o dvcqoido npdyd1onoici1di dnokAcio1ikd kdi vo o1o
dcpopio kdi cnocvo dndi1ov 1qv ndpq doq dvcqoidoo cdqou .
2) Td dqiid dcponAdvd 1d onoid nopov vd dvcqoido1ov dn ndpdkcicvc
0dAdooc, Aivc dAAd kdi oc kdvovikd dcpopid.

Oi kupi1cpoi 1noi cAikon1cpov nou ypqoionoiov1di o1qv yopd d civdi


Tno


Xpq1ik1q1d


Hdpd1qpqoci


CL-215


5.5 tn.

KDA. HOAIZTOZ
2 cdcvc

CL-415


6.137 lt.

KDA. HOAIZTOZ
2 cdcvc

GRUMMAN


1.0 tn.

-

PZL (M-18 DROMADER)

1.5 tn.


1 cdcvq

C-130H MAFFS
6


11.363 kg.


5 AEEAMENtZ

H 1cvikq dnppiqq 1ou vcpo dn 1ov dcpd

O 1pno c 1ov onoio 0d ioyc1cu1ci 1o vcp dn 1d dcpookdqq o1ov 1no 1q nupkdd
cdp1d1di kd1d kpio Ayo dn 1qv ouncpiqopd 1q.
Oi ncpin1ooci nou ouvq0o idkpivov1di civdi o

1. Tcyvikq ioo qop1iou

H 1cyvikq du1q cqdp(c1di oc ncpin1ooci nupkdov cniqdvcid oi onoic oc ycvikc
ypdc cv dk1ivooAov cydAc noo1q1c 0cp1q1d kdi kd1d ouvcncid cv dndi1ov
cydAc ouykcv1pooci vcpo yid 1qv kd1docoq 1ou, kdi 1dv kd1o dn ouykckpicvc
ouv0qkc cnidAAc1di q pdoq 1du1ypovd oc o o1you. Z1qpi(c1di c o1o ycyov 1i
oc Ad 1d dcpookdqq q cdcvq vcpo yopi(c1di c ciik idqpdyd oc o 1qd1d.
t1oi o niA1o cyci 1qv uvd11q1d dnppiqq 1ou vcpo oc o oci.

2. Tcyvikq nAqpou qop1iou

H 1cyvikq du1q cqdp(c1di ci1c oc ncpin1ooci nupkdov nou ckqAo0qkdv oc doq
cydAq nukv1q1d ci1c yid 1qv kd1docoq cnikpuqov nupkdov. OAq q id0coiq
noo1q1d piyvc1di ouykcv1pocvq oc id ikpq oyc1ikd cniqdvcid, o1o oo1c vd
ncpiAooci Aq 1qv cniqdvcid 1q kq 1ov cvpov nou kdiyov1di kdi ncpvov1d cod
dn 1qv kooo1cyq vd q0doci cypi 1o cdqo yid vd oqoci 1qv kdiycvq cnidqid
kdoiq Aq.


Kvuvoi dn 1o dn dcpo pin1cvo vcp

A) O1dv cniycipov dcpookdqq

H noo1q1c 1ou vcpo nou c1dqcpouv 1d A/O civdi cydAc kdi oc ouvudo c 1o
ydqA qo dn 1o onoio npdyd1onoiov 1q piqq kd0io1ov 1qv ndpdovq 1ov cniyciov
uvdcov o1qv (ovq piqq cnioqdAq. Iid 1ov Ayo du1 npiv cniycipqoouv 1d A/O 0d
npcnci 1o npooonik vd cionoici1di cykdipd o1o oo1c vd ydivci ck1 1q (ovq
piqq.
Iid 1d CL-215 kdi CL-415 0d npcnci vd dnodkpuvdo1c 1ouAdyio1o 60m kd0c1d npo 1qv
kd1c0uvoq piqcov kdi 200m kd1d 1qv qopd. Z1i ncpin1ooci nou undpyci cv1ovq kAioq,
q ndpdndvo dnoo1doci npo 1d kd1dv1q civdi noA cydA1cpc Ayo 1ou kivvou nou
nopci vd npokqci dn 1qv kAioq dpiov uAikov nou dnokn1ov1di kd1d 1qv piqq 1ou
vcpo.

6
To MAFFS civdi cvd oo1qd nou npoodp(c1di o1o dcpookdqo yid 1qv ypqoionoiqoq 1ou o
nupooco1ik.
10
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
Od npcnci vd qdo1c iidi1cpd npoock1ikoi kd1d 1qv kivqoq d oc ncpioyq nou cyouv
piq0ci cnipduv1ikd yid1i opiocvd dn du1d civdi noA oAio0qpd.
Hdp Ad du1d cdv kdnoio pc0ci cv1 1q (ovq piqq 0d npcnci

- Nd qv 1pcci ck1 kdi dv undpyci doqdAq o idquyq.
- Nd dnAooci o1o cdqo npou1d ndpdAAqAd npo 1ov dovd n1qoq 1ou A/O (kd1d
npo1iqoq 1o kcqdAi npo 1qv kd1c0uvoq nou cpyc1di 1o A/O), kdAn1ov1d 1o
kcqdAi c 1o kpdvo q c 1ou pdyiovc. Hpo1iov1di 0coci 1o uvd1
npoo1d1cucvc n.y nioo dn cvd npcvo q cvdv kd1dkcicvo kop dqo
oiyoupcu1ci1c yid 1qv o1d0cp1q1d 1ou.
- Nd dnoqyci 0coci o1i onoic undpyci o kivuvo vd dnokoAAq0ov kdi vd
ndpdoup0ov dn 1o pin1cvo vcp od0pd pdyid q qpd 1qd1d 1ov cvpov.
- Nd 1ono0c1qoci 1d cpydAcid nou kpd1d inAd 1ou kdi oc dno1doq.
- Nd nido1ci cdv civdi uvd1 dn kd1i o1d0cp o1o oo1c vd qv ndpdoup0ci dn 1o
vcp.

B) O1dv cniycipov cAikn1cpd

Oi kivuvoi npocpyov1di kpid dn 1ou cAikc 1ou cAikon1cpou (1ov kpio kdi 1ov oupdio).
Oi ndpdkd1o kdvvc doqdAcid npcnci vd 1qpov1di dn Ao 1o npooonik nou ci1c
cpyd(c1di o1ov yopo dnonpooyciooq cAikon1cpov ci1c c1dqcpc1di c du1d.

- Mqv ncpiqcpco1c oc yopo nou dnonpooyciovov1di cAikn1cpd. H dno1doq od dn
1ov yopo du1 vd civdi 1ouAdyio1o 30m.
- EAcy1c 1qv kivqoq 1ov cAikov. Edv cyc1c ouykckpicvq cpydoid vd kdvc1c, cAcyyc1c
1q 0coq kdi 1qv kivqoq 1ov cAikov. Edv kivov1di ondooikd qv nAqoid(c1c. An
pinq dvcou o cAikd nopci vd kdq0ci npo 1o cdqo. Ho1c qv kivcio1c npo 1o
nioo cpo 1ou cAikon1cpou iio yid 1d cAikn1cpd c oupdio cAikd.
- Kd1d 1qv npoocyyioq vd cio1c ndv1d opd1oi dn 1ov niA1o. HAqoido1c q
dnodkpuv0ci1c dn 1o cAikn1cpo ndv1o1c cv1 1ou on1iko nciou 1ou niA1ou kdi
npo kd1qqpd cdv undpyci. Ho1c qv 1o nAqoid(c1c dn cdqo nou civdi qqA1cpd
dn 1ov cAikd. Oi cAikc 1dv ncpio1pcqov1di civdi oycv dpd1oi iidi1cpd 1dv
kivov1di ypqyopd q oc ouv0qkc kdko qo1ioo.
- HAqoido1c q dnodkpuv0ci1c okucvoi. Kd1d 1qv npoocyyioq q dnodkpuvoq 0d
npcnci vd cio1c okucvoi kdi no1c p0ioi, vd kpd1d1c 1o 1(kc oqik1d, 1o kpdvo od
ccvo kdi 1uyv cpydAcid nou kpd1d1c vd piokov1di kd1o dn 1o cninco 1q coq
kdi vd 1d kpd1d1c oqik1d.
- Kpd1d1c 1ov yopo dnonpooyciooq kd0dp. Td idqopd dv1ikcicvd nopci vd
ck1ivdy0ov kdi vd od 1pdud1ioouv q vd npokdAcoouv (qid o1o cAikn1cpo. Iid 1ov
iio Ayo qv nc1d1c dv1ikcicvd 1dv piokco1c kov1d q cod oc cAikn1cpo.
- Acvc1c ndv1d 1qv (ovq doqdAcid 1ou kd0iod1o ciocpycvoi o1o cAikn1cpo kdi o
1ou ooci cv1oAq o niA1o yid vd ccA0c1c.
- Oopd1c 1d ciikd npoo1d1cu1ikd yudAid. Ho1c qv koi1d1c cvd cAikn1cpo nou
dnonpooyciovc1di yopi du1d.
- Mqv kdnvi(c1c cv1 1ou cAikon1cpou q oc dk1ivd ikp1cpq 1ov 20m dn du1.

Kd1doco1ik uAik

Td nio ouvq0iocvd oov dqopd 1qv ypqoq kd1doco1ikd uAikd civdi 1d cq

- Xod
- Ncp
- Enipduv1c
7

- Aidpck1ikd
8

- BcA1io1ikd poq
9

- Hqk1ikc
10

- Hupooco1ikoi dqpoi (ydqAq iykooq)
11


7
Hpkci1di yid cvooci nou ncpicyouv kpid qooqopikd kdi 0ciikd dAd1d 1ou doviou, kdi idqopd
npo0c1d oc ikpc noo1q1c nou civdi nukvo1ikd, dv1iidpo1ikd, ypoo1ikc, cA1io1ikd poq,
dv1idqpio1ikd k.d oi ouoic noikiAouv dvdAoyd c 1i ii1q1c nou 0cAci ooci o kd1dokcudo1q kdi oi
dvdAoyic dno1cAov ouvq0o cnopik uo1ik.
8
Eivdi cniqdvcidkd cvcpyc ouoic nou cA1iovouv 1qv idpck1ikq ikdv1q1d 1ou vcpo.
9
EAd11ovouv 1o ioc on1c dudvouv 1qv ikdv1q1d poq 1ou vcpo 1o onoio pcci cv1 1ou ooAqvd
c ikp1cpc 1pic dpd kdi ikp1cpq dnoAcid nicoq.
10
Kdvouv 1o vcp ndyppcuo1o oo1c vd koAAd kdi vd ndpdcvci ndvo o1i cniqdvcic. tyouv
dv1io1oiyd dno1cAcod1d c 1d cnipduv1ikd c ikp1cpq idpkcid.

11
Zndvid ypqoionoiov1di o1q doonupocoq. Kd1d kdnoiou ouyypdqci civdi dno1cAcod1ikoi yid
1qv qioupyid (ovq nAd1ou 0.6 - 1.0 m yid 1qv kd1docoq cniqdvcidkov nupkdov.
11
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
- Eqpd okvq
12


Mc0ooi kd1ocoq

Oi c0ooi kd1docoq idkpivov1di kupio o1i cq o kd1qyopic

Acoq npoooAq. O1dv yivc1di npoooAq 1ou c1onou dn cu0cid.
tcoq npoooAq. O1dv cniAcyc1di id ypdq yid 1qv dv1ic1onioq 1q nupkdd
dkpid dn 1qv ncpic1po 1q kdi oc 0coq 1c1oid nou kpivc1di 1i nopci vd
dv1ic1onio1ci q nupkdd kdA1cpd. Z1q 0coq du1q yivov1di kdnoic dndpdi1q1c
cpydoic no q idnAd1uvoq du1q 1q ypdq c qydvqd1d q c kdoq 1q
kdoiq Aq kd1d qko 1q.

H cniAoyq 1q c0ou nou 0d ypqoionoiq0ci yivc1di dn 1ov cnikcqdAq c yvoovd 1qv
ypqyopq, doqdAq kdi dno1cAcod1ikq kd1docoq, cnci1d dn 1qv ouvoAikq ck1iqoq
kdnoiov ndpdyv1ov no

- Oi 1onoypdqikc ouv0qkc
- H ic0uvoq kdi q 1dy1q1d 1ou dvcou
- To cio kdi 1ov yko 1ou kduoiou
- Tq oo1doq kdi 1o d0o 1ou kdoiou uncdqou
- Edv kivuvcouv dv0ponivc (oc q ncpiouoic
- To id0coio npooonik kdi o d0 ckndicuoq 1ou.

Opid cpydod nAqoov 1ou c1nou


Nqo qAyd
(m)

Tv1doq nupkd
(Kw/m)

Hdpd1qpqoci


0,5
1,0
2,5
3,0
>3,0


3
450
1.700
2.100
>2.100

Opio nAq0uoo 10min. 10m dn 1o c1ono
Opio cpydoid c qopq1d cpydAcid
Opio cpydoid c qydvqd1d dn 1o cdqo
Opio dno1cAcod1ikq dcponupocoq
Avd1q q nupocoq

Z1ov ndpdndvo nivdkd qdivc1di 1o no cnqpcd(ci q cv1doq 1q 0cpikq dk1ivooAid id
nupkdd 1o npooonik nou cpyd(c1di nAqoiov 1ou c1onou. t1oi ndpd1qpci kdvci no c
qo qAyd 0,5 m nopci vd cpydo1ci 1o npooonik yid 10min. nAqoiov 1ou c1onou, yid
ooo1d v1ucvou nupooco1c 1o pio dvcdivci o1o 1,0 m qo qAyd, cvo yid cpydoid
c nupooco1ikc cykd1do1doci 1o pio civdi ncpinou ypo o1o 1,5 m.

Evcpycic c1 1qv kd1ocoq

Eq` oov q nupkdd 1c0ci un cAcyyo dkoAou0ov1di id ocipd dn cvcpycic kdi cpydoic
nou okon cyouv 1qv dnoquyq 1uyv dvd(onupoocov kd1d kpio Ayo kdi oc c1cpq
qdoq 1qv ck1iqoq 1ov (qiov. Hio ouykckpicvd yivc1di

Anok0dpoq 1q ncpic1pou

Iivc1di c 1ov idyopio 1q kdcvq dn 1qv dkdu1q ncpioyq. Iid 1ov okon du1
qioupyci1di id (ovq nAd1ou 15-20 cm o1qv ncpic1po 1q kdcvq ncpioyq c
qopq1d cpydAcid (1odnc, q1udpid, npivid k.A.n). Td uAikd nou dqdipov1di pin1ov1di
d0id cod npo 1qv nAcupd 1ou kdcvou. Zqvov1di (c cniiv1iou, upic k.A.n) oqcid
nou kdnvi(ouv kdi o1cpcovov1di c yod npcvd q kopoi 1dv undpyci o qo vd
kuAqoouv npo 1d kd1dv1q, q undpyouv kov1d idoooci.

Eni1qpqoq - 4Adq

Yndpyci ndv1d q ncpin1ooq oi knoi Aov 1ov npoond0ciov co du1 1o o1dio, vd
cdvcio0ov cdv cv dkoAou0qoci ooo1q qAdq kdi cni1qpqoq 1q kdcvq ncpioyq yid
ypovik ido1qd nou kpivc1di dvdykdio. Iid 1ov okon du1 o1ov 1no 1ou oudv1o

12
H qpd okvq c doq 1o Ai1dv0pdkik Nd1pio cyci ypqoionoiq0ci o1i H.H.A oc cnoiou
nupooco1qpc dn 1i ciikc dcpoc1dqcpcvc uvdci Ayo 1ou ikp1cpou dpou 1q oc
oycoq c 1qv kd1doco1ikq ikdv1q1d, i1i cyci 4 qopc ncpinou cydA1cpq kd1doco1ikq ikdv1q1d
dn vcp iiou dpou.
12
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
ndpdcvci ikdv dpi0 d1ov kdi coov nou cncdivci dcod yid vd oqoci ikpc
co1ic nou cvcyc1di vd npokdAcoouv dvd(onpooq.
Ek1qoq qiv

Iivc1di c kd1dypdqq 1q kd1co1pdcvq cniqdvcid ci1c c cni 1nou ndpd1qpqoq kdi
ydp1oypdqqoq ci1c c 1qv ouoAq dcpoqo1oypdqiov.

AoqAcid npooniko

H kd1docoq id doikq nupkdd civdi cdipc1ikd cnikivuvq cniycipqoq. Iid 1ov Ayo
du1 oi cnikcqdAci kd0c odd dAAd kdi 1o kd0c cvd cAo 1q yopio1d, 0d npcnci vd
Addvouv c1pd o1o oo1c vd cAd11ovc1di q ni0dv1q1d ck0coq oc kivuvo.
Td oqcid nou npcnci vd o0ci iidi1cpq npoooyq civdi

i. Ouoikq kd1do1doq. A1od c npoAqd1d uycid, qAikiocvoi, ndyodpkoi, k.A.n 0d
npcnci vd dnodkpvov1di oi vd ypqoionoiov1di oc 0coci dvdAoyc 1ov
ikdvo1q1ov 1ou. Td cAq 1q odd 0d npcnci vd ckoupd(ov1di dvd ido1qd1d q
vd dv1ikd0io1dv1di dn dAAd.
ii. N1oio. Hpooonik dkd1dAAqAd v1ucvo 0d npcnci vd dnodkpvc1di.
iii. Aioikqoq. H odd cyci duqcvo 1o dio0qd 1q nci0dpyid kdi id1qpci 1qv ouvoyq
1q o1o dkcpdio. Acv dnodkpvc1di kdvci yopi Ayo. A1od nou 1cAov un
kd0co1o cv1ovq ouykivqoq, dyvoid q civdi dnci0dpyd, dv cv ouvc1i(ov1di
dv1ikd0io1dv1di.
iv. Kivuvoi kd1d 1qv c1dqopd npoooniko. Hpiv 1qv c1dqopd Addvov1di Ad 1d
dndpdi1q1d c1pd yid doqdAq c1ddoq. Td oyqd1d c1dqopd (cniycid q cvdcpid)
0d npcnci vd 1qpov 1i npono0coci kdi 1ou kdvvc doqdAcid. Enikivuvd cod
q uAikd doqdAi(ov1di yid 1qv c1dqopd 1ou.
v. EpydAcid. Od npcnci vd Addvov1di 1d dndpdi1q1d c1pd doqdAcid kd1d 1qv ypqoq
1ou. Z1i nc(c c1dkivqoci 1ou npoooniko 0d npcnci 1d cAq 1q odd vd 1d
c1dqcpouv c 1ov ooo1 1pno kdi vd 1qpov dno1doq doqdAcid dn du1v nou
nponopcc1di. Enciq npkci1di kupio yid cpydAcid konq 0d npcnci du1d vd
c1dqcpov1di c 1o ycpi kov1d o1o nAcup kdi yi o1ov oo. H koq1cpq 1ou nAcupd
npcnci vd koi1dci npo 1d nioo.
vi. Kivuvoi dn idqopd uAikd. H kdiycvq cvdcpid Aq nopci vd qioupyqoci
npoAqd1d c 1qv qioupyid vcov co1iov kdi 1qv ndyicuoq 1ov uvdcov
dvdcod oc o c1ond. Iid 1ov Ayo du1 oi uvdci nou cniycipov 0d npcnci vd
cyouv cdoqdAioci uo 1ouAdyio1ov dvcdp1q1c iou idquyq. Hdpoid
npoAqd1d nopov vd qioupyq0ov dn pdyou, npcvd q kopo1cdyid nou
kuAov npo 1d kd1dv1q.
vii. Nuy1cpivc cncdoci. Tq vy1d nou q cv1doq 1q nupkdd ciovc1di ic1di q
cukdipid vd dv1ic1onio1ci q nupkdd dno1cAcod1ik1cpd. H vuy1cpivq kivqoq kdi
cpydoid oc ncio dyvoo1o civdi okoAq kdi cnikivuvq. H ndpd1c1dcvq npoooyq kdi
o cqoido 1q odd c qdko (kcqdAq dv civdi uvd1) civdi dndpdi1q1d
cqid.
viii. Eiik conAio. Odpdkcio, dopd1o, kivq1 q opuqopik 1qAcqovo, ydp1c,
pydvd nAoqyqoq (nuid,GPS, dA1ic1po k.A.n) civdi cpikd dn 1d
ounAqpod1ikd cpydAcid nou nopci vd qcpci o ciik conAio q odd.
ix. Hoio vcp - Tpoqq. Zuvq0o undpyci q npvoid ndpoyq 1ou oc npoAcncvd
ypovikd ido1qd1d. Oo ndp Ad du1d kdA 0d civdi cvdAAdk1ikd kd0c cAo 1q
odd vd qpov1i(ci yid 1qv npoq0cid qpd 1poqq kdi vcpo npiv 1qv c1ddoq
1ou o1o oudv.
x. HpoqAdq. Eivdi dndpdi1q1o vd yvopi(ci kdvci no oc ncpin1ooq nou ypcido1ci 0d
npoquAdy1ci. H.y q kdcvq ck1doq civdi 1o doqdAco1cpo cpo oc ncpin1ooq
dvdykq.
Kpic cvcici 1i civdi uvd1 vd dv1ic1onioci q odd cnikivuvc kd1do1doci civdi oi
cq

Acv undpyouv o iooi idquyq q doqdAci ncpioyc nou nopci vd kd1dqyci
Eniycipci kd1docoq npo 1d kd1dv1q cvo q nupkdd kivci1di npo 1o cpo 1q
Kd1d 1qv kd1docoq oc nAdyid qAcycvd uAikd nou kuAov nopci vd npokdAcoouv
vcc co1ic ydqA1cpd
O dvco dpyi(ci vd nvcci, vd uvdovci q dAAd(ci ic0uvoq
O kdip yivc1di 0cp1cpo q qp1cpo
Kivci1di oc ncpioyq nou q 1onoypdqid q q Ado1qoq kd0io1ov 1qv c1dkivqoq
okoAq kdi dpyq
13
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
Acv civdi coikciocvq c 1ov yopo, 1ov 1no 1q Ado1qoq, 1i kdipikc kdi dAAc
1onikc ouv0qkc nou cnikpd1ov o1qv ncpioyq kdi cnqpcd(ouv 1qv ouncpiqopd 1q
nupkdd.
Bpiokc1di oc dyvoo1q ncpioyq nou cv 1qv cyci ci kd1d 1qv idpkcid 1q qcpd
Eniycipci dncu0cid npoooAq 1q nupkdd
Yndpyci noA Acn1 kdoio nou nopci vd dvdqAcyci dkdpidid c1d 1ou c1onou
1q nupkdd kdi 1q 0coq oou
Kd1dnoAcd id nupkdd oc nAdyid c cv1ovq kAioq
Bpiokc1di cod oc ydpdpd c kAioq kdi o dvco quod dn 1qv cioo 1q on1c
nopci vd npokAq0ci 1o qdivcvo kdivdd.
Ncc co1ic dn 1o qdivcvo 1q kqAiooq qioupyov1di nioo dn 1qv ypdq
dv1ic1onioq 1q nupkdd
Acv undpyci on1ikq cndqq c 1o kupio c1ono 1q nupkdd kdi cnikoivovid c
kdnoiov nou 1o Acnci
Acv undpyci cnikoivovid c 1ov cnikcqdAq, 1o npooonik 1q odd q 1i
nAqoico1cpc odc
Acv cyouv yivci kd1dvoq1c nAqpo oi cv1oAc kdi oqyic nou 0qkdv
McAq 1q odd dio0dvov1di cdv1Aqcvd, nd0divouv kpdnc, cyouv unvqAid q
o1dd1ov dqvikd vd ipovouv kdi 1o cpd 1ou yivc1di kkkivo kdi qp.

Edv ndpd 1d1d q odd q cAq 1q ndyicu1ov dn 1q qo1id 0d npcnci

1) Nd qv kd1dAqq0ci dn ndvik. O ndvik civdi o ycip1cpo oouAo kdi oqyci oc
Adv0docvc dnoqdoci q kivqoci.
2) Nd npoquAdy0ci dn 1qv dk1ivooAid. Zc pqy puyd, poyc q koiAod1d 1ou
cdqou, vcp pudkio q Aivq ,kdAn1ov1d 1o ood c yod, nioo dn kdnoio
pdyo, kop, yqd. Acv 0d npcnci vd ypqoionoiov1di qpcd1d q onqAic yid1i oc
ndpoic 0coci 1o ouyvo nopci vd cyci kd1dvdAo0ci.
3) Eiooo o1qv kdcvq ncpioyq. Edv ypcido1ci vd ncpdoci cod dn 1i qAyc cniAcyc1di
cvd oqcio c qo qAyd yi cydA1cpo 1ou 1.5 m kdi c nAd1o 1o noA 9 m kdi
ncpvd c kpd1qcvq 1qv dvdod kdi c kdAucvd 1d cAq 1ou ood1o nou civdi
ck1c0cicvd 1o uvd1 1dy1cpd.
4) Aqioupyid kdcvq ncpioyq. Av oi qAyc civdi noA qqAc nopci vd kdqci c
npoooyq id ncpioyq kdi vd ciocA0ci cod o1o kdcvo kdAun1cvq o1o quoik du1
kd1dqyio dn 1qv dk1ivooAid oo 1o uvd1 kdA1cpd.
5) Nd ncoci kd1o npou1d. H ni0dv1q1d cniiooq oc du1q 1q 0coq (cq oov cv
npoAddivci vd idqyci c dAAov 1pno) civdi cydA1cpq dn 1qv p0id 0coq.
6) Nd qv dpyioci 1o 1pcio. tk1o ki dv q ioo idquyq civdi dnAu1d
cdoqdAiocvq. To 1pcio vd yivc1di npo 1d kd1o dkpid dn 1o c1ono kdi npo 1qv
nAcupd.
7) Nd dnoqyci 1qv cionvoq nukvo kdnvo. tvd pcycvo dv1qAi npoo1d dn 1qv
1q oq0d dpkc1d.

Zc ncpin1ooq nou q odd q cAq 1q ndyicu1ov kov1d oc nupooco1ik yqd 0d
npcnci vd dkoAou0q0ov 1d ndpdkd1o

1) Eykd1dAciqq 1ou oyqd1o. O1dv q idquyq c du1 civdi dqioAq cvo undpyci
doqdAq 1pno idquyq yopi du1
2) Evqcpooq 1ou cnikcqdAq q 1ov nAqoico1cpd cpyd(cvov odov yid 1ov kivuvo
nou id1pcyci q odd
3) Evqcpooq cvdcpiov coov. O1o oo1c vd cvcpyqoouv oAc idoooq q vd
kd0oqyqoouv 1qv odd oc doqdAq ncpioyq
4) Tono0c1qoq 1ou oyqd1o oc ncpioyq nou cv undpyouv kdoid uAikd kd1o q ypo
dn du1
5) Eiooo 1ou oyqd1o o1o kdcvo c oyc1ikd ikpq 1dy1q1d kdi 0c1ov1d oc
Aci1oupyid 1qv du1onpoo1doid 1ou. Av ypcido1ci nopci vd yivci ypqoq 1ov
dvdnvcuo1ikov ouokcuov. Hpoooyq vd qv oqoci o kivq1qpd cdv 1o yqd civci yid
cydAo oyc1ikd ypovik ido1qd cod oc noA kdnv.
6) Au1onpoo1doid 1ou oyqd1o. Aqo 1c0ci oc Aci1oupyid nopci vd 1ono0c1q0ci dn 1qv
cykd1do1doq o duA o1qv opoqq o onoio 0d idpcyci 1o yqd. Edv 1o yqd
id0c1ci duA opoqq 1ono0c1ci1di oc kd0c1q 0coq oo1c vd idpcyci Ao 1o yqd.
Av ypcido1ci nopci vd yivci ypqoq 1ov dvdnvcuo1ikov ouokcuov.
7) Eiooo o1qv cdcvq vcpo. Iid Ayou doqdAcid kpd1dc ndv1o1c id ikdvq
noo1q1d vcpo (1 m
3
) o1qv cdcvq 1ou oyqd1o kdi cv 1qv kd1dvdAovouc Aq.
Edv ypcido1ci nopci kdnoio vd ciocA0ci o1qv cdcvq (nopci kdi co vd yivci ypqoq
1q dvdnvcuo1ikq q onoid oc ikp d0o Aci1oupyci dpio1d). H 0cpokpdoid 1ou
vcpo 1q cdcvq 1dv du1q civdi oyc1ikd ycd1q cv dvdcvc1di vd duq0ci
oqdv1ikd.

14
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
Mqv cyvd1c no kdid ououAq cv nopci vd dv1ikd1do1qoci 1qv cncipid kdi 1qv
qpvqoq.

Mc1pd npAqqq doikv nupkdv

A. Noikd c1pd

O cnpqo oc doo civdi noivik dikqd oqovd c 1d Ap0pd 265
13
kdi 266 ndp.2
14

1ou Hoiviko d Koikd. Kd1d1dooc1di o1d koivo cnikivuvd cykAqd1d kdi cniopci
1i dvdAoyc noivc.
Hcpdv 1ou voo0c1q o 1o Hup/ik Zod c 1qv dvd0coq 1q doonupocoq oc du1
c 1ov N. 2612/1998
15
, npoyopqoc o1qv ckooq id ocipd Hup/ikov Aid1dcov kdi
Eyypdqov Aid1dyov, nou okon cyci coo 1q npAqqq 1qv npoo1doid 1ou quoiko
nAo1ou 1q yopd d. Evcik1ikd dkoAou0ov kdnoic dn du1c


AIATAEEIZ

HYP. AIATAEH 9/2000


HYP. AIATAEH un dpi0. 4


HYP. AIATAEH 2/2001


AIEYKPINIZTIKEZ
A/FEZ

5925 O. 701.2/13-2-2001


A.H 98 26-3-200215755 O. 706.2/24-4-2003


Kdvovio p0ioq c1pov yid 1qv npAqqq kdi
dv1ic1onioq nupkdov oc doikc kdi dypo1ikc ck1doci.

Mc1pd npAqqq nupkdov oc oikncd kdi Aoino
dkdAun1ou yopou nou piokov1di cod q kov1d oc
kd1oikqcvc ncpioyc.

Kdvovio p0ioq c1pov yid 1qv npAqqq kdi
dv1ic1onioq nupkdov oc doikc kdi dypo1ikc ck1doci
1ou N. XdAkiikq.Aicukpivqoci yid 1qv op0q cqdpoyq 1ov pu0iocov nou
npoAcnov1di dn 1qv un dpi0. 9/2000.

Tpononoiqoq 1q 2
q
HYP. AIATAEHZ 1q H.A.H.Y.K.M.
Kdvovio p0ioq c1pov yid 1qv npAqqq kdi
dv1ic1onioq nupkdov oc doikc kdi dypo1ikc ck1doci
1ou N. XdAkiikq
_


B. Evqcpooq

H dnpoocid, q dncpiokcqid, q cninoAdi1q1d kdi q dd0cid 1ov dv0ponov noAAc qopc
yivc1di q di1id cvdpq nupkdov, yid 1ov Ayo du1 kpivc1di dndpdi1q1q q ouvcyq
cvqcpooq kdi o idqo1io 1ov noAi1ov oc 0cd1d nou dqopov 1o doo kdi 1qv
npoo1doid 1ou dn vcdpq qAikid o1o oo1c vd kdAAicpyq0ci q kd1dAAqAq oikoAoyikq
ouvciqoq kdi cudio0qoid.
To Hup/ik Zod ci1c cod dn 1d M.M.E ci1c c idqopc qcpic kdi ocivdpid nou
iopydvovci npoond0ci kdi oc du1v 1ov 1ocd vd ooci 1o ndpv.

I. Adookoikd c1pd

Av kdi kd1d kpio Ayo du1d dqopov dAAou qopci no oi O.T.A kdi q Adoikq
Ynqpcoid, cv 1o1oi 0d dvdqcp0oc cniypdd1ikd oc kdnoid dn du1d.

Kd1d yopo 1divqoq
Avdqcpc1di o1qv kd1d yopo opydvooq 1ou doou idcoou 1q idipcoq 1ou oc
ooiopqd 1cdyid c 1qv oq0cid doikov pov q (ovov. Au1q quoikd civdi id
idvikq kd1do1doq yid 1qv npoo1doid dn 1i qo1ic yopi o vd dv1dnokpivc1di o1i
dio0q1ikc dndi1qoci 1ov cniokcn1ov 1ou doou.

EniAoyq doonovikov ciov
Aivc1di cqdoq o1qv cniAoyq doonovikov ciov nou ndpouoid(ouv duqcvq
dv0ck1ik1q1d dncvdv1i oc nupkdc kdi quoikd dv1dnokpivov1di o1i ouv0qkc 1ou

13
Eapqoo oc ouoq
14
Eapqoo uao ucciu oc ouoo
15
Avu0coq tq ouooaupoocoq oto Hupoocotiko Leu kui uc oiutuci
15
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
io1nou (kAid - cdqo) nou npkci1di vd ciody0ov, kdi o1qv qioupyid cik1ov
ouo1dov oi onoic ndpouoid(ov1di dv0ck1ik1cpc yi vo cvdv1i 1ov nupkdov dAAd
kdi idqpov io1ikov ndpdyv1ov.

Aidkonq 1q ouvcycid 1q kdoiq Aq
Eni1uyydvc1di c 1qv qioupyid doikov pov kdi dv1inupikov (ovov kdi nopci vd
dno1cAcoci id npo1q 1dco ypdq duvd kd1d 1qv kd1do1oAq id doikq nupkdd
Ayo 1ou 1i o1d oqcid du1d cAAciqci kduoiou Aq q cv1doq 1q qo1id ciovc1di.

Aoinoi Adookoikoi ycipiooi
Ono kAdcoci, dpdiooci, cAcyycvq okqoq, k.d

A. Hpokd1do1dA1ikd c1pd kdi cod

Zkon 1ou civdi o cykdipo cv1onio q dno1ponq kdi q dcoq dvdyycAid 1uyv
oudv1o ckqAooq doikq nupkdd. Iid 1qv cni1cuq 1ou okono du1o
ypqoionoiov1di

Hdpd1qpq1qpid, 1d onoid opydvovov1di oc 0coci 1c1oic nou vd cni1pcnc1di o1ov
ndpd1qpq1q q dnpokon1q 0cd kdi cAcyyo npo kd0c kd1c0uvoq. Anookonov o1ov
dcoo cv1onio kdi dvdyycAid 1uyv oudv1o.
Eni1qpqoq, c dcpookdqq q cAikn1cpd 1ov kd1d 1nou dcpoAcoyov, c ncpinoAikd
doou (du1okivq1d, o1ooukAc1c) 1ou H.Z. 1ou E.Z q idqopov c0cAov1ikov odov
kdi 1cAo c nc(c ncpinoAic ouvq0o cAov c0cAov1ikov odov, cni1uyydvc1di
ncpdv 1ou dcoou cv1onioo kdi 1q cykdipq dvdyycAid 1ou oudv1o, q 1dycid
cncdoq kdi q kd1do1oAq o1o npo1o kiAd o1dio ccAiq 1ou.

E. Boq0q1ikd cpyd

Ono

Av1inupikc (ovc
Adoik oik ik1uo
Yd1ocdcvc (dn 1o ik1uo q ouAAoyq piov ud1ov)
Aik1uo upoo1oiov (oc ncpido1ikd doq kdi dAoq ouvq0o)

Eiikc 1cvikc

Hpkci1di yid id ocipd nou 1cyvikc nou oq0ov 1o cpyo 1q kd1do1oAq kdi dndi1ov
cncipid ckndicuoq kdi uncu0uv1q1d. Oi 1cyvikc du1c cv npcnci vd npdyd1onoiov1di
1dv nvcouv ioyupoi dvcoi.

Kd1kduoq

Zqovd c 1qv ndpdndvo c0oo, dqo cniAcyci 1o kd1dAAqAo oqcio o1o onoio
undpyci idkonq 1q ouvcycid 1ou kduoiou (dv1inupikq, po, yio1pd1o, ovond1i
kAn), nupnoAov1di d0idid Aopic Ado1qoq nAd1ou 1-2m oi onoic piokov1di
dvdcod o1o c1ono kdi o1o oqcio. H cvcpycid du1q cyci o dno1cAcod 1qv qioupyid q
1qv idnAd1uvoq id (ovq dndAAdycvq dn kdoio uAik, o1o oo1c 1dv q qo1id
q1doci oc du1q ci1c vd oqoci ci1c vd cio0ci q cv1doq 1q oc 1c1oio d0 nou vd civdi
uvd1q q kd1docoq 1q dn 1i cniycic uvdci.
H 1cyvikq du1q npdyd1onoici1di vo dn cncipo npooonik 1o onoio Addvci Ad
ckcivd 1d c1pd 1d onoid dndi1ov1di yid 1ov nAqpq cAcyyo kdi 1qv dnoquyq kd1do1docov
nou nopci vd npokqouv.

Av1nup

Bdoikq dpyq 1q c0ou du1q nou oid(ci c 1qv npoqyocvq, civdi q ckc1dAAcuoq
1ov 0cpikov dvoikov pcud1ov 1ou dcpd nou qioupyov1di dn 1qv nupkdd . Au1
yivc1di c 1qv nupnAqoq Aopid Ado1qoq oc ikdvonoiq1ikq dno1doq dn 1o c1ono
1q nupkdd kdi kd1d qko ypdov kd0c1ov o npo 1qv kd1c0uvoq 1ou dvcou, o1i
onoic undpyci douvcycid kdoiq Aq (poi, dv1inupikc, pcd1d kAn).
Mc du1v 1ov 1pno cniiokc1di q kd1dnoAcqoq 1q id doikq nupkdd c id dAAq
(dAAqAcouc1cpooq).
Hpcnci o ndpd 1d1d vd dno1cAci 1qv 1cAcu1did cvcpycid kd1do1oAq kdi vd
npdyd1onoici1di vo dn noA cncipo npooonik.16
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
Av1inupikc vc

AnoAcnouv o1qv idkonq 1q ouvcycid 1q kdoiq Aq kdi idkpivov1di oc

1. Zovc yuvo cdqou dndAAdycvou dn kd0c cdqou Ado1qoq.
2. Zovc yuvo cdqou o1i onoic cdkoAou0ov vd undpyouv cydAd dpdid q nukvd
cvpd.
3. Zovc dn 1i onoic dnodkpv0qkdv oi cnikivuvoi nukvoi 0dvoi. Mnopci vd cyouv
cydAd dpdid q nukvd cvpd kdi dpdid Ado1qoq, q onoid dv kdci ivci ikpc
cpnouoc nupkdc.
4. Zovc quAAoAov cvpov cod oc doq kovoqpov.

To nAd1o 1ou noikiAci kdi nopci vd q0doci 1d 100m cdp1ocvo dn

- To cio 1q kdoiq Aq
- Tqv 1onoypdqikq idpqooq
- To ko1o kd1dokcuq kdi ouv1qpqoq

Kd1d 1qv idvoiq 1ov (ovov ncpdv 1ov npodvdqcp0cv1ov ndpdyv1ov 0d npcnci vd
Addvov1di un qiv ndv1o1c kdi

- H kd1c0uvoq 1ov dvcov nou nvcouv o1qv ncpioyq (oi (ovc 0d npcnci vd
oyqd1i(ouv ocid yovid c 1qv ni0dvq du1q kd1c0uvoq).
- H ni0dvq npocAcuoq 1q nupkdd
- Td undpyov1d quoikd cnid no pudkid, poi k.d

H idvoiq 1ov dv1inupikov yivc1di

1. Mc ciikd qydvqd1d (n.y npoo0q1qpc) cq oov kd1i 1c1oio civdi uvd1.
2. Mc (i(dviok1vd
16

3. Mc cAcyycvq kdoq

Oi dv1inupikc (ovc

1. Boq0ov 1i cniycic uvdci vd npoAdouv 1i nupkdc, cnoi(ov1d 1qv
dncAcu0cpooq cydAov nooo1q1ov 0cpikq cvcpycid nou kd0io1d 1o cpyo 1q
kd1docoq noio okoAo.
2. AicukoAvouv 1qv npoocyyioq 1q nupkdd dn oyqd1d kdi npooonik.
3. Evo oi dv1inupikc dn vc 1ou cv civdi uvd1 vd o1dd1qoouv id cv1ovq kdi
ypqyopd kivocvq nupkdd, cv1o1oi 1d nAcupd kdi 1o nioo cpo 1q nupkdd
nopov vd kpd1q0ov kdi vd cAcyy0ov dvc1d.
4. Xpqoionoiov1di o ypdc cAcyyou yid 1qv cni1qpqoq 1q kdcvq ncpioyq kdi
dqo q nupkdd piokc1di un cAcyyo.

Aqioupyd vq dn nconpd

O kd0opio 1q kd1dAAqAq 0coq 1q (ovq
17
civdi oqdv1ik i1i ciovci 1ov
dndi1ocvo ypvo, 1ov kno qioupyid 1q, kd0o cnioq kdi 1qv ni0dv1q1d q
nupkdd vd 1qv cncpdoci. Iid 1ov Ayo du1 npcnci vd Addvov1di un qiv 1d cq

- H dno1doq c1d 1q (ovq, kd1d 1qv o1iyq 1q oAokAqpooq kdi 1q ncpic1pou
1q nupkdd vd civdi 1c1oid nou vd cni1pcnci 1qv ypqoq dv1inup.
- H oo1doq kdi q oq 1ou cdqou vd cni1pcnci 1qv ypqyopq idvoiq 1q.
- To cyc0o, q nukv1q1d kdi q oo1doq 1ov kduoiov oc oycoq c 1qv 1dy1q1d
cdnAooq 1q nupkdd.
- Tuyv undpyov1d uncdqid kdoid (n.y yoo).
- H 0cp1q1d kdi o kdnv dn 1qv nupkdd.

Iid 1qv idvoiq id dv1inupikq (ovq npoo1d npoyopci id odd c dAuoonpiovd nou
kci 1d ydqAd kAdid 1ov cvpov kdi 1d dnodkpvci kdi nioo dkoAou0ci id c1cpq q
onoid c 1odnc q1udpid k.d cpydAcid ycip qpov1i(ci yid 1qv idnAd1uvoq kdi 1ov
kd0dpio 1q oyqd1i(cvq (ovq. Mc 1ou cnoiou nupooco1qpc cAcyyc1di 1o
qo 1q qAyd 1dv du1q nAqoid(ci 1qv (ovq.

16
Xpqoionoiov1di ouvq0o yid 1qv ouv1qpqoq 1ov ciq undpyv1ov (ovov
17
Zc ycvikc ypdc ioyci q ckc1dAAcuoq quoikov ypdov (yio1pd1d, ndAdid ovond1id k.d)
kdi q idnAd1uvoq 1ou npo qcAo d.
17
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m
HoAAc qopc nopci vd dkoAou0qoci kd1dkduoq c1d du1q kdi 1q cncpycvq
nupkdd q dv1i 1q c1cpq odd vd dkoAou0ov okdn1ikd qydvqd1d. Zc du1q 1qv
c1cpq ncpin1ooq 1d cvpd 0d npcnci vd konov.


18
h
t
t
p
:
/
/
s
p
y
t
h
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
c
o
m