You are on page 1of 32

Danh Sch Nhm :

1. Nguyn Th i Trang 2. ng Th Hong V 3. Nguyn Th Kim Loan 4. Trn Huyn Trn 5. Nguyn Th Yn Tm 6. on Th Thy An 7. Thy Linh 8. inh Th Dim Hng 9. Nguyn Th Hoi Phng 10. H Hong Dim My

Vn D :

thc trng lm pht ca nc ta t nm 2008 n nay. Cch tnh lm pht ca Vit Nam

Phn tch

1.Nm 2008
Lm pht mc cao, mc tng trng thp
Nm 2008 l mt nm ng nh i vi kinh t v m cng nh tnh hnh lm pht Vit Nam. Mc lm pht Vit Nm ln ti mc bo ng l 2 con s ( khong 23%), vt qua ngng lm pht cho php ti a l 9% mi quc gia.

1.Nm 2008
Ch s tng trng GDP rt thp, ch cn 6,7%, mc d tc tng trng ca Vit Nam vn mc cao so vi 10 nm qua Ch s CPI lin tc tng cao t u nm, v mc cao nht ca CPI tnh theo nm ca nm 2008 ln n 30%. Kt thc nm 2008, ch s CPI tng 19.89%; tng trng kinh t nc ta c du hiu chm li.

Biu : Ch s gi tiu dng trong 10 thng u nm 2008

2. Nm 2009
Kim ch thnh cng lm pht mc 1 con s. Nm 2009, tnh trng suy thoi ca kinh t th gii khin sc cu suy gim, gi nhiu hng ha cng xung mc kh thp, lm pht trong nc c khng ch. Cht li nm 2009, chnh ph kim ch lm pht thnh cng, vi mc lm pht l 6,88%.

2. Nm
2009
Qua thng k, mc tng CPI nm 2009 l 6.52%, gim so vi cng k nm 2008. Tuy nhin, so vi cng k nm 2008 th gi mt s mt hng thit yu vn ang c xu hng tng cao, t 8,53 n 9,56%.

3. Nm 2010 :
Lm pht tng tr li
Mc lm pht 2 con s ca Vit Nam trong nm 2010 chnh thc c khng nh. Con s 11,75% tuy khng qu bt ng nhng vn vt gn 5% so vi ch tiu c Quc hi ra hi u nm (khong 8%). Trong thng 12/2010, mc tng gi tiu dng (CPI) ca c nc l 1,98%, cng l mc tng cao nht trong nm.

3. Nm 2010 :
Tuy nhin, khc vi nm 2007, 2008; tnh trng lm pht gia tng ca nm 2010 khng i km vi s tng gi ca mi li hnh ti sn. Bn cnh s tng gi chung ca cc loi mt hng nhu yu phm, giao thng, gio dc, th th trng chng khon Vit Nam li v cng u m, gi bt ng sn cng tng khng ng k.

Biu : Din bin lm pht nm 2010

4. Nm 2011 :
Lm pht din bin phc tp, kh on :
Din bin lm pht nm 2011 kh phc tp, th hin vic tng cao nhng thng u nm v gim dn t qu II. Trong 4 thng cui nm, lm pht c du hiu gim tc, ch mc di 1% mi thng.

4. Nm 2011 :
Tuy nhin, lm pht thng 12 li c du hiu nhch ln so vi 2 thng trc . C th, lm pht thng 10 v thng 11 ch l 0,36% v 0,39% nhng lm pht thng 12 ln 0,53%.

4. Nm 2011 :
Theo chi cc thng k, ty l lam phat ca nm 2011 ln ti 18,58%, trong ch s gi ca cac mt hang lng thc thc phm, nh , giao dc v giao thng tng manh nht. Mc tng trng cho nn kinh t Vit Nam nm 2011 l 5,8%

Biu : Din bin lm pht nm 2011

5. Nm 2012 :
D kin kh nng kim ch lm pht ca Vit Nam s tt hn, mc tng gi s trong khong 12%, d bo tng trng GDP s t mc khong 6,1%, trong khi lm pht s gim cn khong 10,5%.
Din bin lm pht nc ta t 2008 n nay

phc tp v khng n nh, bt ngun t nhiu nguyn nhn khc nhau

Cch tnh lm pht nc ta : Nc ta tnh ch s gi ri quy ra t l lm pht. Ch s gi tiu dng CPI: Cch tnh CPI ca nm t:

CPI t
Vi :
0

q = q

0 0

i i

100

q i : khi lng sn phm loi I m 1 gia nh tiu dng nm gc (0) 0 p i : n gi sn phm loi I nm gc p t i : n gi sn phm loi I nm t

Tnh ch s lm pht theo thi k:


Chng hn, tnh ch s lm pht CPI nm 2008 so vi nm 2007 ( CPI 2007 2008 )theo cng thc sau:

CPI 2007 2008

CPI 2008 CPI 2007 = 100 CPI 2007 CPI2007 2008 6,51%

V d : Ta c : CPI 2007 = 187.5

CPI 2008 = 199.7

Cng thc tnh lm pht :


Nu da vo ch s gi thi im (t) so vi thi im trc th t l lm pht c tnh theo cng thc:
T l lm pht thi im (t) = ch s gi thi im (t)-100%.

Nu da vo ch s gi thi im (t) so vi thi im gc th t l lm pht c tnh theo cng thc:

T l lm pht

Vi : P0 l ch s gi nm t. P1 l ch s gi nm t-1 .

P0 P1 = 100 P1

Nu t l lm pht > 0 ta ni nn kinh t b lm pht. Nu t l lm pht < 0 ta ni nn kinh t gim pht. Cn nu t l lm pht = 0 ta ni nn kinh t khng b gim pht cng khng b lm pht.

Cng thc tnh theo ch s gim pht GDP: V d t l lm pht ca nm 2009 so vi nm 2008 c tnh nh sau :
Ch s gim pht GDP 2009 - Ch s gim pht GDP 2008 T l lm = 100 x pht Ch s gim pht GDP 2008 2009

Cu 1 :
Chn cu khng ng trong nhng cu sau: A. Gi tr ca tin l lng hng ha m tin c th mua c B. Lm pht lm gim gi tr ca tin t C. Lm pht l tnh trng gi c tng ln D. Nguyn nhn ca lm pht l do gi c tng ln.

Cu 2 : Bn hy cho bit, mc lm pht cao nht m nc ta tng tri qua l: A. Lm pht phi m B. Siu lm pht C. Ch lm pht mc va phi hay mc c th kim sot c. D. Cha bao gi lm pht phi m

Cu 3 : Bn hy cho bit t nm 2008 n nay, mc lm pht nm no l thp nht ? A. B. C. D. Nm 2008 Nm 200 9 Nm 20 10 Nm 20 11