MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU

Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa - prisutnost - prevencija

Biro za ljudska prava Tuzla Fra Stjepana Matijeviæa 3, Tuzla Tel./fax: 035 280 765, 250 504 e-mail: biroy@bih.net.ba web: www.hrotuzla.org.ba Branka Rajner, izvršna direktorica

U realizaciji istraživanja uèestvovali su:
Projektni tim:
Elizabeta Lukaèeviæ, projekt koordinatorica Ivana Grabovac, asistentica

Ekspertni tim:

Dr. Ruža Tomiæ, docentica Filozofskog fakulteta u Tuzli Ibrahim Prohiæ, psiholog u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli Rado Pejiæ, kantonalni ministar Pravosudja i uprave

Istraživaèki tim:
Adis Mulaosmanoviæ, Adisa Rogoviæ, Adisa Adamoviæ, Adrijana H a n u š i æ , A l e k s a n d r a Divkoviæ, Amila Èitakoviæ, Antonio Markoviæ, Azra Brkiæ, Branka Todoroviæ, Dragan Vujec, Edvina Husejnoviæ, Elma Mandžiæ, Emina Granov, Gorjan Æemanoviæ, Haris Bijediæ, Ivan Arambašiæ, Jasmin Aliæ, Jasmin Gazija, Melisa Suljkanoviæ, Mensura Selimoviæ, Mirela Deliæ, Nevena Despotoviæ, Saliha Begiæ, Sandra Arnaut, Selma Bešiæ, Selma Mujezinoviæ, Šejn Omeraševiæ, Tatjana Divkoviæ, Vildana Haliloviæ, Zlatan Deliæ

Zahvaljujemo se:
Ministarstvu pravosuða i uprave Tuzlanskog kantona; Opæinskim sudovima u Tuzli, Gradaècu, Graèanici, Živinicama i Kalesiji; Kantonalnom tužilaštvu; Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona i Policijskim upravama u 13 opæina TK-a, centrima za socijalni rad u Tuzli, Banoviæima, Kladnju, Živinicama, Lukavcu, Graèanici, Doboj Istoku, Sapni, Teoèaku, Kalesiji, Èeliæu, Srebreniku, Gradaècu; osnovnim i srednjim školama iz TK-a koje su uèestvovale u istraživanju; SOS selu u Graèanici i SOS kuæama za mlade u Tuzli, Djeèijem selu mira u Turiji, (Lukavac), advokatima u Kladnju, Banoviæima, Živinicama, Graèanici, Gradaècu, Kalesiji i Tuzli kao i mnogobrojnim pojedincima koji su svojim savjetima i sugestijama pomogli da uradimo ovo obimno istraživanje. Bez nesebiène podrške navedenih institucija i pojedinaca u TK-a koji su uèestvovali ne bismo bili u moguænosti provesti ovo istraživanje. Ova publikacija nastala je uz finansijsku pomoæ Evropske unije. Sadržaj publikacije je iskljuèiva odgovornost Biroa za ljudska prava i ni u kom sluèaju ne predstavlja stanovište Evropske unije.

7

¢ Sadržaj:
1. Predmet istraživanja ________________________________________________ 9 2. Cilj istraživanja ___________________________________________________ 9

3. Zadaci istraživanja _________________________________________________ 9 4. Hipoteze _________________________________________________________ 10 5. Metode, tehnike i instrumenti _________________________________________ 11 6. Uzorak ___________________________________________________________ 11 7. Plan rada _________________________________________________________ 12 8. Analiza anketnog upitnika za uèenike ___________________________________ 13 9. Analiza anketnog upitnika za struène radnike u školama ____________________ 21 10. Analiza anketnog upitnika za roditelje __________________________________ 37 11. Analiza anketnog upitnika za socijalne radnike ___________________________ 48 12. Analiza anketnog upitnika za sudije, tužioce i advokate ____________________ 57 13. Analiza anketnog upitnika za struènjake koji rade na maloljetnièkoj delinkvenciji u MUP-u __________________________________ 64 14. Rezime anketnog upitnika za uèenike __________________________________ 69 15. Rezime anketnog upitnika za struène radnike u školi ______________________ 70 16. Rezime anketnog upitnika za roditelje _________________________________ 72 17. Rezime anketnog upitnika za socijalne radnike, sudije, tužioce, a dvokate i struènjake koji rade na maloljetnièkoj delinkvenciji u MUP-u ______________ 74 18. ZAKLJUÈCI _____________________________________________________ 77 19. PRILOZI — Ankete _________________________________________________________ 85

Banoviæima. ¢ Zadaci istraživanja Ispitati: . Graèanici. prijedloge ispitanika djeci koja su ispoljila delinkventno ponašanje i mladoj generaciji da ne zapadne u maloljetnièku delinkvenciju. Lukavcu. Teoèaku. Od socijalnih i profesionalnih grupa ispitanici su razlièitih grupa. Socijalni radnici u Tuzlanskom kantonu. . struènjaka u školi. spreèavanja i suzbijanja delinkventnog ponašanja meðu djecom i mladima.kakvi su stavovi razlièitih agenasa socijalizacije prema delinkventnoj djeci (vršnjaka. tužioci i advokati koji rade na maloljetnièkoj delinkvenciji u Tuzlanskom kantonu Predmet istraživanja je i ispitivanje koliko je maloljetnièka delinkvencija i koji su njeni vidovi prisutni meðu uèenicima osnovne i srednje škole. struènjaka koji rade na maloljetnièkoj delinkvenciji u MUP-u i sudija. po kojim se osobinama razlikuju delinkventna od nedelinkventne djece. tužilaca i advokata koji rade na maloljetnièkoj delinkvenciji. Kladnju. Struènjaci koji rade na maloljetnièkoj delinkvenciji u MUP-a u Tuzlanskom kantonu Sudije. iz kojih sredina najèešæe dolaze delinkventna djeca (kakav je socijalni i ekonomski status obitelji i obrazovni status roditelja delinkventne djece). Sapni. roditelja.prevencija 9 ¢ Predmet istraživanja Predmet istraživanja je ispitivanje stavova razlièitih agenasa socijalizacije prema delinkventnoj djeci u 13 opæina Tuzlanskog kantona: Tuzli. Kalesiji. u kojoj dobi se najèešæe sreæu oblici delinkventnog ponašanja. kojem naèinu školovanja delinkventne djece ispitanici daju prednost. Doboj Istoku. kakvu komunikaciju sa djecom sklonom delinkventnom ponašanju grade ispitanici svih navedenih kategorija. koji vidovi delinkventnog i asocijalnog ponašanja su najèešæe prisutni u okruženju ispitanika. i to: § § § § § § Uèenici osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu. Srebreniku. Èeliæu. kakvi su stavovi okoline prema delinkventnoj djeci i koje mjere treba preduzeti u cilju prevencije. koliko je delinkventno ponašanje èesta društvena pojava.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . Roditelji uèenika u Tuzlanskom kantonu. Gradaècu. koje mjere ispitanici predlažu da preduzmu razlièiti agensi socijalizacije da se pomogne delinkventnoj djeci.prisutnost . kojim struènjacima ispitanici daju prednost pri rješavanju problema maloljetnièke delinkvencije. Živinicama. socijalnih radnika. ¢ Cilj istraživanja Cilj istraživanja je ispitati da li su stavovi razlièitih agenasa socijalizacije prema delinkventnoj djeci pozitivni ili negativni i koji vidovi delinkventnog ponašanja se najèešæe susreæu meðu djecom i mladima u Tuzlanskom kantonu. kakvi su odnosi prema delinkventnoj djeci (kakav je kvalitet emocionalne povezanosti. Struèni radnici iz osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu.

koje mjere preduzimaju centri za socijalni rad da pomognu delinkventnoj djeci i s kojim ustanovama najèešæe saraðuju da pomognu delinkventnoj djeci te kakav je kvalitet i efikasnost te saradnje. kakva je zastupljenost maloljetnièke delinkvencije s obzirom na spol. ¢ Hipoteze U istraživanju smo pošli od pretpostavke da su stavovi ispitanika prema delinkventnoj djeci. . Iz glavne hipoteze proizilaze razraðujuæe hipoteze. da su stavovi ispitanika prema naèinu školovanja delinkventne djece razlièiti. kakav je odnos škole i društvene zajednice prema delinkventnoj djeci i koje mjere preuzimaju u cilju prevencije i spreèavanja i otklanjanja delinkventnog ponašanja. da li je kvaliteta sociopedagoške komunikacije zadovoljavajuæa i šta treba preduzeti u cilju poboljšanja komunikacije s njima. trendove maloljetnièke delinkvencije na osnovu profesionalnog iskustva. da delinkventna djeca dolaze iz razlièitih sredina i da je razlièit socijalno-ekonomski i obrazovni status obitelji delinkventne djece. kakav je odnos društva prema delinkventnim osobama. koje mjere ispitanici predlažu da bi se otklonilo delinkventno ponašanje. uglavnom pozitivni. da æe ispitanici predložiti brojne i razlièito efikasne mjere u cilju otklanjanja delinkventnog ponašanja. a one su: Pretpostavlja se: da se meðu djecom i mladima u našem okruženju susreæu razlièiti vidovi delinkventnog ponašanja i da je u zadnje vrijeme jako uèestalo. koje mjere preuzima sud da pomogne maloljetnim prestupnicima. kojim mjerama ispitanici daju prednost u odnosu na ostale mjere u cilju rješavanja problema maloljetnièke delinkvencije.10 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU koliko vremena roditelji posveæuju svojoj djeci i da li je u obiteljima ispitanika prisutno fizièko kažnjavanje i koliko èesto). koji faktori su presudni u preduzimanju odgojnih mjera i od èega zavisi vrijeme trajanja izreèene mjere. koje mjere najèešæe izrièu sudije za maloljetnike i koje su se od njih pokazale najdjelotvornijim. Utvrditi: da li djeca vrše krivièna djela sama ili sa drugim delinkventima i s kime se najèešæe druže. koje vrste delinkvenata se najèešæe pojavljuju meðu djecom i mladima. da se delinkventna djeca razlikuju od nedelinkventne djece po odreðenim osobinama. da komunikacija svih navedenih agenasa socijalizacije sa delinkventnom djecom nije uvijek zadovoljavajuæa. neke naèine reagovanja roditelja na delinkventno ponašanje. te koje mjere daju najbolje rezultate u otklanjanju maloljetnièke delinkvencije. da æe ispitanici dati prednost nekim struènjacima u odnosu na druge u rješavanju problema maloljetnièke delinkvencije. razloge porasta maloljetnièke delinkvencije. koja se krivièna djela najèešæe sreæu meðu maloljetnicima upuæenim na Sud. koje mjere preduzimaju razlièiti agensi socijalizacije da pomognu delinkventnoj djeci. kao i da meðusobna komunikacija meðu pojedinim agensima socijalizacije nije uvijek zadovoljavajuæa.

anketni upitnik za roditelje. da je maloljetnièka delinkvencija èešæa meðu osobama muškog spola. ¢ Metode. razredi). da su mjere koje preduzimaju centri za socijalni rad brojne i razlièito efikasne i da centri tijesno suraðuju sa drugima po pitanju rješavanja delinkventnog ponašanja. tužilaca i advokata. da æe ispitanici iznijeti brojne prijedloge mjera da se preduprijedi ili sprijeèi delinkventno ponašanje. pri rješavanju problema maloljetnièke delinkvencije. ¢Uzorak Uzorak ispitanika saèinjavali su: uèenici osnovne (7.prisutnost . roditelji uèenika. Institucije i pojedinci koji su bili obuhvaæeni istraživanjem: Ø 5 Opæinskih sudova u TK-a Ø Kantonalno tužilaštvo Ø 33 advokata koji su vodili sluèajeve maloljetnièke delinkvencije po službenoj dužnosti pred Sudom . 45 inspektora i policajca iz MUP-a. da sud preduzima razlièite mjere da pomogne maloljetnim prestupnicima.prevencija 11 da æe ispitanici dati prednost pojedinim mjerama. struèni radnici iz osnovnih i srednjih škola.da su mjere koje poduzima škola u sprjeèavanju delinkventnog ponašanja razlièito efikasne.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . da maloljetnici upuæeni na sud èine teža i èešæa krivièna djela. instrumenti Od metoda u radu je korištena metoda teorijske analize i servej istraživaèka metoda. u odnosu na druge mjere. anketni upitnik za socijlane radnike. da su trendovi maloljetnièke delinkvencije brojni. razredi) i srednje škole (1. da su odnosi u porodicama delinkventne djece povremeno neskladni. tužioce i advokate. da roditelji ne posveæuju dovoljno vremena svojoj djeci i da je prisutno fizièko kažnjavanje djece. 23 socijalna radnika. da sudije za maloljetnike izrièu razlièite mjere s ciljem pomoæi delinkventnoj djeci i da je njihova efikasnost razlièita. struènjaci koji rade na maloljetnièkoj delinkvenciji u MUP-a i sudije. i 2. anketni upitnik za struène radnike u školama. socijalni radnici. da izbor odgojnih mjera zavisi od brojnih faktora i da su vaspitne mjere razlièitog trajanja. da su razlièiti vidovi delinkventnog ponašanja i da su im razlièiti motivi i uzroci. da razlièiti agensi socijalzijacije preduzimaju razlièite mjere da pomognu delinkventnoj djeci. 154 roditelja i 435 uèenika) na podruèju Tuzlanskog kantona. da roditelji razlièito reagiraju na ispoljeno delinkventno ponašanje od strane njihove djece. tehnike. a od instrumenata: anketni upitnik za uèenike. . tužioci i advokati koji rade na maloljetnièkoj delinkvenciji Uzorak je obuhvaæao 877 ispitanika ( 46 sudija. 174 struèna radnika iz škola. anketni upitnik za struènjake koji rade u MUP-a i anketni upitnik za sudije. da je kvaliteta sociopedagoške komunikacije sa delinkventnom djecom ponekad nezadovoljavajuæa te treba preduzeti odreðene mjere u cilju poboljšanja komunikacije s njima. Od tehnika korištena je tehnika anketiranja. i 8.

Prikupljanje podataka novembar decembar 2006.upoznavanje sa ciljevima istraživanja i saèinjavanje plana istraživanja po opæinama Tuzlanskog kantona 5. 2. januar 2007. Prvi sastanak istraživaèkog tima ( 30 studenata tuzlanskog univerziteta) . 6. Finalni izvještaj januar 2007.12 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 13 Centara za socijalni rad 13 Policijskih uprava i 3 Policijske stanice 22. Sastanak ekspertnog tima prezentacija i diskusija o rezultatima izvještaja finaliziranje preporuka 8. SOS kuæe za mlade u Tuzli 154 roditelja uèenika osnovnih i srednjih škola u TK-a ¢ Plan rada Istraživanje je provedeno tokom perioda oktobar 2006 januar 2007. osnovne škole 17 srednjih škola Djeèije selo mira u Turiji. Priprema nacrta istraživanja i iniciranje ekspertnog tima oktobar 2006. 7. Lukavac SOS djeèije selo u Graèanici 2. Prvi sastanak ekspertnog tima prihvaæanje plana istraživanja priprema instrumentarija za istraživanje 3. Drugi sastanak ekspertnog tima razrada i prihvaæanje upitnika za 6 razlièitih kategorija i priprema prikupljanja podataka 4. Analiza podataka decembar 2006. godine . Pregled toka istraživanja: 1.

21% 4. . 3.08% 1. c. Na pitanje koji vidovi delinkventnog ponašanja su najèešæe prisutni u njihovom okruženju ispitanici su trebali da ih razvrstaju od 1-4 po znaèaju (1-za najèešæe. tuèa.prevencija 13 ¢ Analiza anketnog upitnika za uèenike Analizom anketnog upitnika za uèenike došli smo do slijedeæih rezultata: Ukupan broj ispitanika bio je 435.50% 37. alkoholizam. c. b. otuðivanje imovine - nepoštivanje roditelja. meðu osobama mlaðim od 15 godina meðu osobama od 15 do 18 godina meðu osobama starijim od 18 godina nikako 97 236 102 7 21.prisutnost . b.95% 53.24% 3. Frekvencije rangova predstavljene su u tabeli koja slijedi: Oblik delinkventnog ponašanja Prosjaèenje Nanošenje tjelesnih ozljeda Razbojnièka kraða (pljaèka) Silovanje Rang 1 162 178 93 40 Rang 2 62 140 124 19 Rang 3 84 66 131 54 Rang 4 47 8 37 267 2.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . ometanje nastavnika.40% 23. d. Vidove asocijalnog ponašanja koji su najèešæe prisutni u njihovom okruženju ispitanici su rangirali po znaèaju na slijedeæi naèin (1 za najèešæe. 4-za najrjeðe ponašanje). pušenje.72% 48.60% Rezultati su predstavljeni i grafièki. veoma èesto èesto rijetko nikako 51 211 162 14 11. Ispitanici su se izjasnili da se delinkventno ponašanje susreæe meðu razlièitim dobnim skupinama ispitanika: a. 4 za najrjeðe ponašanje): Kao ostale vidove asocijalnog ponašanja koji se sreæu u njihovom okruženju ispitanici navode: Oblik asocijalnog ponašanja Sklonost skitnji Bježanje od kuæe Bježanje iz škole Kockanje Maltletiranje slabijeg i drsko ponašanje Rang 1 58 55 181 68 141 Rang 2 66 69 121 65 65 Rang 3 90 68 107 72 58 Rang 4 100 109 33 141 53 Rang 5 12 26 2 17 11 - hladnokrvno ubijanje. Na pitanje koliko je delinkventno ponašanje prisutno u njihovom okruženjem ispitanici su se izjasnili da je prisutno: a. drogiranje. 1. d. nastavnika.

bez problema teško.00% 10.95% 23.95% 10. c. O mjerama koje treba poduzeti da se pomogne maloljetnim delinkventima ispitanici su se izjasnili da: a.00% 30.00% 0. 270 111 61 61. treba im pružiti pomoæ da se oslobode takvog ponašanja b.2 Kako su ispitanici uspostavili kontakt sa osobama delinkventnog ponašanja? 36. Grafikon br.20% 25.00% 20.00% . treba ih kazniti c.41% Rezultati su predstavljeni i grafièki. ali su uspostavili kontakt bez odgovora 21. treba ih pustiti da se sami vade iz problema koje su sebi nametnuli Rezultati su predstavljeni i grafièki.40% 60.1 Delinkventno ponašanje se susreæe: 53.00% 50. Ispitanici su odgovorili da su uspostavili kontakt: a. b. d.00% bez problema nisu nikako uspostavili kontakt teško.95% 36.22% 10.00% meðu osobama mlaðim od 15 godina meðu osobama starijim od 18 godina meðu osobama od 15 do 18 godina nikako 21. ali su uspostavili kontakt nisu nikako uspostavili kontakt bez odgovora 97 161 138 46 21.14 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Grafikon br.41% 31.00% 30.11% 13.22% 6. Zanimalo nas je kako su ispitanici uspostavili kontakt sa osobama sklonim delinkventnom ponašanju.00% 40.08% 1.00% 20.00% 10.60% 5.43% 31.00% 0.43% 40.

42% 21.00% treba im pružiti pomoæ da se oslobode treba ih kazniti treba ih pustiti da se sami vade iz problema Pored navedenih mjera ispitanici navode da treba preduzeti i slijedeæe mjere: . b.treba s njima razgovarati.65% Rezultati su predstavljeni i grafièki. d. .65% 9.80% 0. Pitali smo ispitanike šta misle o druženju djece koja su ispoljila delinkventno ponašanje. Ispitanici su se izjasnili: a.65% po izgledu po karakternim osobinama ne razlikuju se 8.3 Mjere koje treba preduzeti da se pomogne maloljetnim delinkventima 100. c. c.11% 50.30% 21.00% 20.dobro ih posavjetovati.00% 13.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . b.20% 25.42% 19. Ispitanici su naveli da se delikventna djeca razlikuju od nedelinkventne djece po slijedeæim osobinama: a. otkriti uzroke.prevencija 15 Grafikon br. . 4 Delinkventna od nedelinkventne djece razlikuju se po: 80.42% 9.30% 1.05% Rezultati su predstavljeni i grafièki.00% 40.otvoriti institucije za maloljetne delinkventne. po ponašanju po izgledu po karakternim osobinama ne razlikuju se 327 45 105 8 67.52% 32.65% 1. 214 143 84 48.00% 0.dozvoliti im da iznesu svoje mišljenje.00% 60.prisutnost . da treba da se druže sa ostalom djecom da se druže sa vršnjacima sliènoga ponašanja da se ne druže ni sa kim. .00% po ponašanju 67.00% 61. . 7. Grafikon br.

Grafikon br.00% Družio bi se s njima kao i sa ostalim drugovima Družio bi se samo kada mora Ne bi se nikako družio 27.52% 32.00% 40. a da nisu imali izjasnilo se 90 ispitanika. družio bi se samo kada mora c.55% 60. ne bi se nikako družio Rezultati su predstavljeni i grafièki.5 Zanimalo nas je da li su ispitanici imali druga ili poznanika koji je ispoljio Šta mislite o druženju djece sa delinkventnim ponašanjem? 60.50% Da li bi se družili sa djecom sklonom delinkventnom ponašanju? 49.95% 49.55% 22.95% 22.16 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 9.00% 0.00% 40.00% 48.05% treba da se druže sa ostalom djecom da se druže sa vršnjacima sliènog ponašanja da se ne druže ni s kim delinkventno ponašanje. Da su imali izjasnilo se 240 ispitanika.42% 19. 10.00% 0.00% 20.6 123 218 99 27. družio bi se s njim kao i sa ostalim drugovima b. Odgovori su slijedeæi: a.50% . Htjeli smo znati da li bi se ispitanici družili sa djecom sklonom delinkventnom ponašanju. Grafikon br.00% 20.

Tražili smo od ispitanika da iznesu prijedloge mladima koji su ispoljili delinkventno ponašanje da ga se oslobode. Da se probaju popraviti. Da slušaju starije i one koji æe im pomoæi.prevencija 17 11. Trebali bi biti svjesni svoga ponašanja. disciplina i da se oslobode toga. vršnjaka).Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . jer ništa neæe steæi u životu tim ponašanjem. „Predlažem im da zamole druge koji ih okružuju za pomoæ“. Da se što više ukljuèuju u rad sa drugima. „Da poènu razmišljati i da se uklope u kakvo dobro društvo“. prièati s nekim. red. „Ukoliko su nasilni ili imaju višak energije. te više komunicirati sa drugim ljudima. Veæu roditeljsku pažnju i više aktivnosti. a ako ne slati ih u kazneno-popravne domove. Frekvencije rangova predstavljene su u tabeli: Frekvencije rangova 5 6 7 20 7 3 48 24 28 46 21 22 48 57 27 52 59 58 23 36 39 19 37 45 15 26 42 13 11 16 9 10 17 Naziv struènjaka roditelji nastavnici razredni starješina pedagog direktor vršnjaci pripadnici MUP-a centar za socijalni rad organi pravosuða svi zajedno 1 273 20 16 19 16 32 25 28 17 98 2 94 59 55 45 16 40 24 26 14 54 3 24 59 67 50 28 19 30 21 13 24 4 15 64 62 57 42 24 23 36 17 16 8 3 25 18 24 20 33 63 62 41 14 9 4 9 20 26 11 15 61 35 64 40 10 0 10 30 6 18 34 34 16 84 65 12. Rad. . sportu ili slièno“. Navest æemo neke prijedloge: Da to više ne rade. Da se obrate roditeljima i pedagogu da im pomognu oko njihovih problema. Da se riješe tog ponašanja i da postanu bolji. neka je koriste u radu. Da se bolje ponašaju.prisutnost . Potražiti savjete drugih. Da traže pomoæ od drugih (roditelja. Ispitanici su dalje trebali rangirati struènjake (po važnosti) koji su važni u otklanjanju delinkventnog ponašanja. Da poènu da iz temelja obnavljaju svoj život. Trebaju sagledati svoje greške te pokušati da promijene svoje ponašanje. „Više druženja sa ostalom rajom. te da se moraju promijeniti i oèistiti svoj um od loših stvari. a manje skitanja“. Druženje s normalnim osobama. Trebaju prihvatiti pomoæ koju im pružaju drugi. „Predlažem da dobro razmisle o svojim postupcima i da se stave na mjesto onih koje maltletiraju“. Da idu redovno u školu. da slušaju starije osobe ili roditelje i da se druže s osobama koje æe im pomoæi da se oslobode takvog ponašanja. nastavnika. Moraju biti svjesni onoga što èine i znati da ne mogu uvijek tako. da naðu neko zanimanje. Da se bave sportom. na redovnu nastavu i da promijene ponašanje. Da budu poslušni svojim roditeljima. Da se druže s osobama koje ne ispoljavaju delinkventno ponašanje.

jako opasna društvena pojava b. u redovnim školama zajedno sa ostalom djecom 210 48. nije opasna društvena pojava Rezultati su predstavljeni i grafièki. zabavljaju i ne budu usamljeni“.zajedno sa ostalom djecom u spec.50% b. jer to mnogo znaèi“.33% 7. „Za mlade osobe predlažem razne aktivnosti kao što je sport.78% a. u specijalnim odjeljenjima redovnih škola 179 41.34% c. „Da se bave pjevanjem.redovnih škola u specijalnim školama 15. „Ne trebaju se ugledati na takve osobe da bi im život bio ljepši“.16% u redo.00% 20. plesanjem isl. opasna društvena pojava c.odjelj. ukljuèenje u dobrotvorne akcije (projekte)“. „Da se bave sportom i biraju svoje društvo. „Da se druže sa finim osobama i da na vrijeme budu prevaspitana“. 14.škol. . „Da više vremena provode sa uèenicima koji poštuju red i mir“.34% 10.7 O naèinu školovanja delinkventne djece ispitanici su se izjasnili: 60. Grafikon br. „Mladoj generaciji predlažem da se ne druže sa delinkventima“. „Trebaju stalno komunicirati sa roditeljima i ne trebaju se družiti sa delinkventima“.39% 51. u specijalnim školama 44 10.50% 41. „Da se bave manekenstvom“. Navest æemo neke prijedloge: „Postaviti pozitivan cilj u životu i težiti k njemu“. „Da se uèlane u razne NVO“. Za delinkvenciju mladih ispitanici smatraju da je: 184 231 35 40.00% 0. „Da se otvaraju omladinski centri jer bi tada bilo bolje“. „Da se više druže. O naèinu školovanja delinkventne djece ispitanici su se izjasnili da se trebaju školovati: a. „Da se bave kulturnim aktivnostima“.18 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 13.“.00% 40. Ispitanici su naveli niz prijedloga mladima da ne zapadnu u delinkventno ponašanje.16% Rezultati su predstavljeni i grafièki.00% 48.

00% 30.00% 40.00% 10.69% .prisutnost .39% 51.8 Za delinkvenciju mladih ispitanici smatraju da je: 60.00% 30.9 Poklanja li društvo dovoljnu pažnju delinkventnoj djeci? 59.71% 59.33% 7.prevencija 19 Grafikon br. izjasnili: a.71% 21.00% 10. b.00% 0.00% jako opasna društvena pojava nije opasna društvena pojava 40.00% 40.69% Rezultati su predstavljeni i grafièki.78% opasna društvena pojava 16. c. Grafikon br.00% 50.00% 20.00% 0.50% 21.50% 60. ponekad nikako 113 360 131 18.00% 50.00% da uvijek da ponekad nikako 18. Na pitanje poklanja li društvo dovoljnu pažnju delinkventnoj djeci ispitanici su se da.00% 20. uvijek da.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . Frekvencije rangova važnosti mjera za otklanjanje delinkvencije mladih (poredane po važnosti od 1-6) postavljene su u tabeli koja slijedi: Frekvencije rangova Rang Rang Rang Rang 2 3 4 5 62 54 29 9 69 49 96 57 129 65 55 23 53 91 78 51 23 34 31 98 26 21 31 39 Vrsta mjere pedagoško-psihološke pravosudne mjere poboljšanje socijalne situacije u društvu poboljšanje ekonomske situacije u društvu neke druge mjere sve ove mjere Rang 1 187 40 61 23 22 116 Rang 6 6 30 13 27 97 94 17.

„Da se nikada ne smijemo upuštati u društvo gdje se koriste alkohol i cigarete“. jer rijetkost je da se neko brine za njih“. jer je stvarno odvratno“. U posljednjem pitanju ispitanici su trebali da kažu ako imaju nešto što ih nismo pitali. „Trebali bi više razgovarati sa starijim osobama u društvu. „Ne pitate zašto to oni rade?! Zato što u BiH nema buduænosti za mlade“. Još malo pa æemo se klati“. pa neka taj problem riješi naše društvo“. oni æe i dalje pušiti krišom. „Treba pozvati njihove roditelje i razgovarati šta se dešava. „Svoj djeci treba pomoæi. tj. „Bez obzira što neke osobe ispoljavaju delinkventno ponašanje. „Najèešæe su djeca zapuštena i na njih se ne obraæa pažnja. da ih na vrijeme sprijeèe“. možda im možemo pomoæi“. kako bi preduzeli neke mjere“. sve što ih muèi“. „Šta je uzrok takvog ponašanja?“. „Mislim da svaki delinkvent ima svoje razloge zbog takvog ponašanja. „Ako je neko delinkvent ostali bježe od njega i sklanjaju im se s puta. Zbog toga im treba pružiti struènu pomoæ pri otklanjanju“. „Djeca najèešæe ispoljavaju delinkventno ponašanje zbog problema u porodici i oko njih“. treba ih tretirati kao i ostale da bi svatili da sa svojim vandalizmom ne postižu ništa veæ sebi èine zlo“. „Za svu djecu koja se delinkventno ponašaju možda je problem i novac. „Veoma je važno kako æe ljudi reagirati na te delinkventne. „Treba poveæati policijsku kontrolu blizu škole“. „Niste me pitali da li je mene delinkventna osoba maltletitrala. „Voljela bih da se više pažnje posveti delinkventima jer ako se to ne uradi. a zatim poduzeti nešto za poboljšanje delinkventnih osoba“. „Mislim da nepravda vlada u školi zato što nemamo izrièito pravo na mišljenje. „Mislim da niko ne može posebno utjecati na mlade. „Mislim da bi trebalo više vremena posvetiti delinkventima i da im se pruži podrška u njihovoj odluci“. „Šta najèešæe dovodi do takvog ponašanja?“. smatram da u ovom sluèaju mogu dosta pomoæi i roditelji ukoliko dijete dovoljno poštuje svoje roditelje“. a u to se možemo ukljuèiti i mi“. Trebali bi malo misliti i na druge i kako im pomoæi. „Društvo može mnogo pomoæi za otklanjanje delinkvencije mladih. primjedbe i mišljenja ispitanika: „Voljela bih kad to ne bi bilo u našoj državi. „Samo želim poruèiti mladima da na mladima svijet ostaje i da ne ugrožavaju svoje živote“. . a kad zaðu u loše društvo onda se nešto prièa!“. „Prije svega treba zaštititi mlade koji nisu delinkventi. a ljubav i život raste u školskom društvu i okruženju“. situacija u društvu æe biti mnogo gora“. a mi koji smo njihovo okruženje trebamo im pomoæi da to prebrode. i ako jeste kako sam se oslobodila te osobe? Kako sam se snašla u takvoj situaciji“. jer se danas dešavaju krivièna djela poèinjena od maloljetnika i ti maloljetnici èine štetu za okolinu“. drogirati se itd. „Da li pružamo dovoljnu zaštitu toj djeci i da li ih dovoljno upuæujemo“.“. „Ja mislim da bi se trebale preduzeti mjere organiziranja nekih centara gdje bi delinkventi mogli ispoljavati. Mislim da je društvo u kojem se oni kreæu za sve krivo. „Svoj djeci koja su delikventna treba pomoæi i primiti u društvo. „Djeca trebaju imati sve što im treba. Navest æemo neke zanimljive prijedloge. „Mislim da ih ne treba puno osuðivati i dati im pravu pomoæ u druženju i odvratiti im pažnju od takvog ponašanja“. „Da li uopæe ima neko ko postoji samo za te delinkventne ili ustanova.20 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 18. „Svaka škola treba imati ljude koji bi pazili i kažnjavali mlade delinkventne. a to bi bilo dobro kada bi to mogli postiæi“. a ne samo na sebe“.

00% 80.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa .00% 20.00% 68.91% Iz rezultata je vidljivo da veæina ispitanika smatra delinkventno ponašanje jako opasnom društvenom pojavom. b.59% 10.00% 40.10 Koliko se èesto susreæete sa delinkventnim ponašanjem? 68. Odgovorili su da se sreæu: a.48% 4.00% 0. 2. 1.00% Zanimljivo je napomenuti da se ispitanici rjeðe susreæu da delinkventnim ponašanjem u ruralnim sredinama.prisutnost .00% Èesto Rijetko 32.00% Rezultati su predstavljeni i grafièki. èesto rijetko 48 102 32. . b. da je jako opasna društvena pojava da je ne tako opasna društvena pojava bez odgovora 147 8 19 84.prevencija 21 < Analiza anketnog upitnika za struène radnike u školama Analizom anketnog upitnika došli smo do slijedeæih rezultata: Ukupan broj ispitanika 174. c. Grafikon br.00% 60. Naše sljedeæe pitanje bilo je koliko se èesto ispitanici susreæu s delinkventnim ponašanjem meðu uèenicima kojima predaju. Na pitanje šta ispitanici misle o pojavi delinkventnog ponašanja izjasnili su se: a.

loša koncentracija na nastavi. Frenkencije rangova izgledaju ovako: Nanošenje tjelesnih povreda Razbojnièka kraða Prosjaèenje Silovanje Kockanje Uništavanje javne imovine Rang 1 80 16 10 2 2 0 Rang 2 30 32 30 2 0 1 Rang 3 17 32 27 3 0 0 Rang 4 16 20 21 39 1 0 Rang 5 0 1 2 0 0 0 Ukupno 143 101 90 46 3 1 Meðu ostale vidove delinkventnog ponašanja koji se susreæu meðu djecom i mladima. 1 za najèešæe. provokacije.uništavanje školske imovine.iznuðivanje novca i materijalnih sredstava. . . . laž.bježanje iz škole. prijetnje. tuèe. ispitanici ubrajaju: a. . ponižavanje. . b. Frekvencije rangova za pojedine vidove ponašanja predstavljene su u tabeli koja slijedi : Rang 1 58 51 14 8 5 Rang 2 29 35 29 23 9 Rang 3 26 26 35 26 9 Rang 4 8 9 30 31 38 Rang 5 0 0 4 4 10 Rang 6 0 0 0 0 2 Maltretiranje slabijeg i drsko ponašanje Bježanje iz škole Sklonost skitnji Kockanje Bježanje od kuæe Iz tabele je vidljivo da su najèešæa ponašanja meðu djecom i mladima maltretiranje slabijeg i drsko ponašanje i bježanje iz škole. .pušenje.omalovažavanje nastavnika. . bahato ponašanje. Dalje smo tražili od ispitanika da rangiraju najèešæe prisutne vidove delinkventnog ponašanja (1-4 po znaèaju). sitne kraðe.nasilnièko. . .stalni sukobi sa uèenicima i nastavnicima.uništavanje imovine. . .drsko ponašanje.proganjanje vršnjaka. .svaðe.maltretiranje starijeg. .nanošenje štete na stambenim objektima.uništavanje društvene imovine. verbalno vrijeðanje.izostajanje sa nastave i nemaran odnos prema uèenju. štete u selu. U neke druge vidove asocijalnog ponašanja koji se susreæu meðu djecom i mladima ispitanici . a 4-za najrjeðe ponašanje. . . 1-za najèešæe. psovke „u oèi“. agresivno ponašanja: . . alkohol.tuèa meðu uèenicima. . Tražili smo od ispitanika da vidove asocijalnog ponašanja koji su najèešæe prisutni u njihovom okruženju rangiraju od 1-4 po znaèaju. 4.verbalno vrijeðanje.zloupotreba alkohola i opojnih sredstava. .22 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 3. . ljubomora. a 4 za najrjeðe ponašanje.lažne optužbe.

alkoholizam i narkomanija. sitne kraðe. opæa nekultura. b. Grafikon br.00% 42. 5. 6. iz svih sredina 1 0.60% 0.94% 27. Ispitanici su naveli da najèešæe dolaze iz : a.65% 28.prevencija 23 ubrajaju: - uništavanje tuðe imovine. gradskih sredina 73 42.24% 0. osvetnièko ponašanje. c.39% Rezultati su predstavljeni i grafièki. a iz seoskih i prigradskih sredina dolaze u približno istom omjeru. nepoštivanje starijih osoba (roditelja i nastavnika).prisutnost . Zanimalo nas je iz kojih sredina najèešæe dolaze djeca koja ispoljavaju delinkventno ponašanje.60% Rezultati su predstavljeni i grafièki.00% 20.00% gradskih sredina prigradskih sredina neobrazovanih sredina seoskih sredina svih sredina Najveæi broj ispitanika se izjasnio da delinkventna djeca dolaze iz gradskih sredina. . iz seoskih sredina 47 27. domicilnih iz prognanièkih povratnièkih 104 48 32 56.00% 40.94% b.10% 17. odbijanje poslušnosti od strane autoriteta.65% c.52% 26. iz prigradskih sredina 48 28.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . provale i ošteæenje imovine.24% d.11 Iz kojih sredina najèešæe dolaze djeca koja ispoljavaju delinkventno ponašanje? 60. Odgovori ispitanika su da najèešæe dolaze iz: a.60% 0. Željeli smo saznati iz kojih porodica najèešæe dolaze delinkventna djeca.

37% 1.50% Rezultati su predstavljeni i grafièki.39% 26. .50% 60.00% 36.24 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Grafikon br. Pitali smo ispitanike da nam navedu kakav je socijalno-ekonomski status delinkventne djece.00% 32.00% 0. 7.00% domicilnih prognanièkih povratnièkih 17.80% 26.00% 20.28% 40.00% 20.75% 33.23% iznad prosjeka prosjeèan ispod prosjeka 8. Grafikon br. iznad prosjeka prosjeèan ispod prosjeka 13 51 94 8.00% 40.00% 10.10% Ispitanici dalje navode da se može desiti u svim navedenim grupama. sa srednjom struènom spremom c.52% 60. da nema pravila i da su sve tri strukture isto zastupljene.00% 30.00% 8. neobrazovani (bez osnovne škole) e. c.23% 32.00% 0. Izjasnili su se da je: a.12 Iz kojih porodica najèešæe dolaze delinkventna djeca 56.13 Kakav je socijalno-ekonomski status delinkventne djece? 59.28% 59.00% 50.10% a. b. sa osnovnom školom d. visoko obrazovani b. djece: O obrazovnom statusu roditelja ispitanici su se izjasnili da su roditelji delinkventne 5 60 67 48 2 2. mogu biti bilo koje kategorije Rezultati su predstavljeni i grafièki.

b. stalna maltletiranja. slaba emocionalna ravnoteža. a. nestabilni. roditelji koriste nedosljedne odgojne metode.prevencija 25 Grafikon br.75% 33. evidentan je nedostatak komunikacije u obitelji ili se komunikacija izmeðu roditelja svodi na svaðu i prebacivanje.80% 26.00% 20. prisutna je teška ekonomska situacija. koliko ima nepotpunih obitelji (bez jednog ili oba roditelja). rada u inozemstvu. Navest æemo neke odgovore: odnosi u obitelji su loši. èesto su prisutni alkoholizam.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . bez harmonije. b. O broju nepotpunih obitelji ispitanici su se izjasnili da ih je u prosjeku najviše: oko 50% meðu delikventima ukupno uèenika u školama u kojima je vršeno anketiranje prema izjavama ispitanika je: bez oba roditelja 143 uèenika bez jednog roditelja 582 uèenika Podatke o tome bez kog su roditelja. neusaglašeni.37% 40. . nedostatak povjerenja. o svojoj djeci. veoma èesto je prisutna teška ekonomska situacija.prisutnost . roditelji ne vode brigu zbog trèanja za zaradom. nezdravi.10% visoko obrazovani sa SSS sa osnovnom školom neobrazovani mogu biti bilo koje kategorije 9. nezaštiæena. fizièka ili verbalna agresija jednog ili oba roditelja. a. posebno izmeðu roditelja. meðusobno ponašanje i odnosi nisu u skladu sa normama. djeca su zanemarena. hladni obiteljski odnosi. a. neuredan porodièni život. ili je dijete bez jednog roditelja ili su loši odnosi izmeðu roditelja. tuèa. b.00% 10. poremeæeni porodièni odnosi sa poremeæenim sistemom vrijednosti. zlostavljana. Odgovori ispitanika o odnosima u obitelji su brojni. ispitanici su iznijeli neprecizne i nepotpune podatke.00% 1.14 Obrazovni status roditelja delinkventne djece : 36.00% 0. - Zanimalo nas je da li je ispitanicima poznato: kakvi su odnosi u ovim obiteljima.00% 2.00% 30. obièno su oèevi alkoholièari. nekad roditelji kriju problematièna ponašanja svoje djece. a majke nemaju snage da vode domaæinstvo.

veæinom postoji otuðenost. sigurnosti. ne komuniciraju. samostalnosti. majke su jedina zaštita.„Otac èešæe kažnjava djecu. . hladni bez prisne emocionalne povezanosti. odnosi roditelja prema djeci su hladni. prisutna je indolentnost. . Jedan broj ispitanika smatra da je èesto. ukoliko ga provode. nikakvi. .„Èesto je kažnjavanje. grubost roditelja prema djeci je èesta pojava.„Ima fizièkog kažnjavanja ali se prikriva“. slabi. drugi da ga ima malo. . nedostaje topla klima u obitelji. nezainteresiranost za probleme djece. a delinkventno ponašanje je posljedica“. nesposobni su za odgoj. Kad je u pitanju vrijeme koje provode zajedno ispitanici su se izjasnili: da ga je malo i da roditelji rijetko provode vrijeme sa djecom. a dijete-majka nešto viši. vladaju potpuno nepovjerljivi odnosi.„Fizièko kažnjavanje je najèešæe odgovor roditelja na maloljetnièku delinkvenciju“. . roditelji ne pokazuju svoja osjeæanja.26 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 10. nema razumijeanja ni kvalitetnog razgovora. veæinom roditelji negativno utièu na emocionalno stanje djece. Evo nekih izjava ispitanika: . vrijeme koje provode zajedno i koliko je èesto prisutno fizièko kažnjavanje. vrijeme koje provode zajedno nezadovoljavajuæe je. O kvaliteti emocionalne povezanosti ispitanici su se izjasnili: u veæini sluèajeva roditelji osuðuju djecu. ne pomažu djeci. kreæe se od potpunog odbacivanja do prezaštitnièkog odnosa. nezainteresovani su. provode ga nekvalitetno. delinkventi malo vremena provode u obitelji. kod delikvenata koje poznaju ta povezanost ne postoji. roditelji su okupirani svojim problemima. prisutna je veæa emocionalna povezanost sa majkama. kvalitet emocionalne povezanosti dijete-otac generalno je nizak. mati rijeðe“.„Fizièko kažnjavanje djece je ustaljena praksa èak i u normalnim porodicama“. nema razumjevanja. takva djeca najèešæe nisu emocionalno vezana za roditelje. pucaju emocionalne veze. a nisu svjesni da veæi dio krivice snose upravo oni. roditelji su zauzeti egzistencijalnim problemima. b. emocije su pretežno novac.„Sumnjam da ima kažnjavanja delinkventne djece jer roditelji zauzimaju odbrambeni stav kada se njihova djeca kritikuju“. a. roditelji prekidaju komunikaciju. malo vremena kvalitetno provode zajedno. O fizièkom kažnjavanju od strane roditelja mišljenja su podijeljena. nema pomoæi djeci u razvoju samopouzdanja. širok dijapazon od ekstremne ljutnje do potpune nezainteresiranosti. . c. prisutna je nedovoljna empatiènost roditelja. Zanimalo nas je kakvi su odnosi èlanova obitelji prema delinkventnoj djeci kad je u pitanju: kvalitet emocionalne povezanosti. drsko emocionalni i pristrasni. djeca su emocionalno zapuštena. loša emocionalna povezanost. odnosi su hladni i nema podrške. nedovoljna pažnja. roditelji danas malo i rijetko provode vrijeme sa svojom djecom.

nezainteresovanost. Ne vole školu. 12.prisutnost . grub i drzak odnos prema drugovima. bezosjeæajnost. Omalovažavajuæi. bez definitivnog sistema vrijednosti. bježe sa zadnjih èasova.neodgovoran. obaveza. dolaze pod pritiskom roditelja.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . nezahvalnost. Neodgovoran. Imaju loše mišljenje o školi i uèenju. Delinkventna djeca veæinom postižu slab uspjeh u školi. Nezaineteresirani su. Potcjenjivaèki i ravnodušan odnos. Doživljavaju školu i uèenje kao nešto nepoželjno u svome životu. psihièki odsutni. pa su èesto slabi uèenici i ponavljaju razrede. Izbjegavaju školu i oni koji o njima mnogo brinu moraju uložiti mnogo energije da je redovno pohaðaju. indiferentnost prema zajednici. osjeæaj inferiornosti. pa èak i organima vlasti. èesto maltretiranje vršnjaka. Nemaran odnos prema uèenju i vladanju. sklonost fizièkim obraèunima. Kao najèešæe osobine delinkventne djece po kojima se ona razlikuju od njihovih vršnjaka bez delinkventnog ponašanja ispitanici navode: agresivnost. laži. hiperaktivnost. nisu zainteresirani za školu i uèenje. Najèešæe odbojan i mrzovoljan odnos prema školi. upotreba sile u rješavanju sukoba. ali ima izuzetaka. isticanje u svemu. neposlušnost. . svejedno im je koju ocjenu dobiju u školi. roditeljima. Školu doživljavaju kao mjesto svoje zabave. slabo zainteresirani. razdražljivost. loš. kasne. kažu ništa im ne znaèi. Škola im doðe kao poligon za njihove loše radnje. otpor autoritetu. prost rjeènik. sugestibilnost. Vrlo negativan.prevencija 27 11. loš odnos prema vršnjacima i starijima. Nikakav. Bježe s èasova. nemaju navike za uèenje. Pokušavaju da ispolje sve ono što ne mogu na drugim mjestima ili kod svoje kuæe. èesto zbog zabave. emocionalna nestabilnost. mjesto pokazivanja svoje moæi. neadekvatan. skloni su lažima i izgovorima da ne uèe. skitaju oko škole i po selu. Takva djeca nisu zainteresirana za školu i uèenje jer su slabi uèenici i vrlo èesto ponavljaju razrede. Nemaju razvijenu naviku uèenja i odgovornosti. nastavnicima. Osjeæaju odbojnost zbog nerazumijevanja okoline. ljutnja. arogantnost. ne vole školu. sve drugo ih interesira osim onoga šta se radi. jer se neæe zaposliti. želja za ciljem bez posljedica. agresivnost. U školu dolaze rijetko. loš nivo komunikacije. Nedovoljno ozbiljan pristup školskim obavezama. ne vole uèiti. Imaju negativan stav prema školi i uèenju. bježe s nastave. ne žele da vide svrhu i zadatak škole. Indiferentan stav prema školi. - O stavu delinkventne djece prema školi i uèenju ispitanici su se izjasnili : Slab . drsko ponašanje i maltretiranje mlaðih. Šikaniraju uèenike i profesore. neodgovornost.

pokazuju svoju snagu i moæ. tlaèe slabije. otimanje novca od mlaðe djece. drugaèije se oblaèe. sklonost porivima. neiskrenost. nehuman. dobru djecu preziru. impulsivnost. naglost. utièu negativno na njih. nepoštivanje drugih. razgovaraju. a prema drugima nasilni. uvredljiv. burno reagovanje. nedostatak obiteljskog odgoja i porodiène topline. vršnjaci ih se plaše. tup pogled. bahat i omalovažavajuæi. netolerantan. nije drugarski. veæinom im vršnjaci pomažu. ravnodušni su prema jaèim od sebe. a veæinom su usamljeni sluèajevi. ponašaju. nesocijalizirani. najèešæe dominantan i ucjenjivaèki. manjak samopouzdanja. prema nekima zaštitnièki stav. vulgarnost. razdražljivost. ne pokušavaju se družiti sa dobrim ðacima. O odnosu delinkventne djece prema vršnjacima ispitanici su se izjasnili da ih: - maltretiraju ih i šikaniraju. 13. Navest æemo neke od njih: od nekih jesu. u veæini sluèajeva vršnjaci im pomažu. agresivan. anksioznost. negativno isticanje. nasilnièki. 14. loši uèenici i drugovi. èesto izazivaju sukobe sa vršnjacima. skloni lažima. netolerantnost. zato što su sada u modi „tough boys and girls“ („žestoki momci i djevojke“ prev. dominiraju nad vršnjacima i maltretiraju ih. nemaju radne navike. dekoncentrisanost.). a slabiju nastoje privuæi k sebi. pa veæinom jesu. želja za pažnjom i ljubavi. nameæe sebe kao voðu. u razredu zaokupljaju veliku pažnju. neodgovornost. stalno žele pažnju i dobijaju. arogancija. nekooperativnost. autoritaran. nametljiv u cilju pridobivanja istog ponašanja. stavljaju ih u podreðen položaj u odnosu na sebe i stalno im dokazuju da su iznad njih. ali negativnu. neprijateljski. superioran. grickanje noktiju. lijenost. prsti u ustima. nezainteresovanost za bilo šta. prema zapadnom idealu. . ispitanici su naveli niz odgovora.28 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU - povuèenost. Na pitanje:“ Jesu li delinkventna djeca prihvaæena od svojih vršnjaka?“. zanemaruje druge.

vršnjaci ih ne izbjegavaju. njihovo ponašanje se jako osuðuje. s dozom opreznosti. trebalo bi više razumijevanja za tu djecu. prisutna je odbojnost prema takvoj djeci. uz velike napore da im pomognu u promjeni ponašanja. da. teško. da. rijetko. prividno. kod sebi sliènih. nastoji im se pomoæi. zavisi od uèenja. sa odreðenom rezervom. u poèetku jesu. èesto ih vršnjaci drže na distanci. djelimièno-lažno solidarisanje. profesora ispitanici su naveli razlièita mišljenja. nastavnici imaju stav prihvaæanja za svu djecu. da. od druge ne. . veæinom ne. u manjoj mjeri. od strane dobrih uèenika nisu prihvaæeni. jesu. vršnjaci ih žele prihvatiti. a od sliènih dobro su došli u društvo. zavisi od samog delinkventnog djeteta kako im pristupaju. uglavnom nisu. jesu od onih koji su skloni delinkvenciji. ali to ne znaèi odobravanje njihovih postupaka. ali više zbog straha i pritiska koji vrše na njih. ali vremenom zbog svog ponašanja postaju odbaèeni. vršnjaci se povode za njima. zabilježen je vrlo mali broj. nešto drugaèiji stav i za nijansu strožiji meðu njima. O prihvaæenosti delinkventne djece od nastavnika.prevencija 29 - trebalo bi više razumijevanja za tu djecu. ako ih delinkventi ne maltretiraju. ali im smeta što ometaju praæenje nastave. 15.prisutnost . jesu u pojedinaènim sluèajevima-konflikt u nastupu. uglavnom vršnjaci strahuju od njih i izbjegavaju se žaliti na njihovo ponašanje u njihovom prisustvu. nisu. od pojedine djece da. vršnjaci ih veæinom izbjegavaju. jesu. ali delinkventi to odbijaju.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . rijetko. Navest æemo neka od njih: ne kod svih. ali su im profesori barem u poèetku pokušali pružiti šansu za popravljanje situacije. veæinom ih se žele riješiti. pomažu im u granicama. kod odreðenog broja jesu kao uzori. samo iz straha. i sa delinkventnom djecom mora se raditi. nažalost. pokušavaju im pomoæi. preduzimaju se sve moguæe mjere da im se pomogne. u zavisnosti od situacije i liènog odnosa. ali i strah. mada ponekad traže razumijevanje za tu djecu. uvijek se pokušava pomoæi i naæi pristup takvoj djeci.

praæenje. edukacija. uvezivanje svih agenasa socijalizacije. da otkrijemo uzroke njhovog ponašanja. psihologa. „nastojim da ih razumijem. saradnja nastavnièkog kolektiva u školi. a ne postiditi“. pokušava im se pomoæi ukoliko su u moguænosti. „razgovor. . ukljuèivanje pedagoga i roditelja. osmijeh“. opomene. kažnjavanje. centrima za socijalni rad. Veæina ispitanika se izjasnila da su delinkventna djeca prihvaæena od nastavnika i profesora. intenzivna saradnja sa roditeljima i razgovori sa djetetom. ali to ide jako teško. bolje upoznavanje. Zamolili smo ispitanike da nam rangiraju po važnosti od 1-6 mjere kojima se treba koristiti protiv delinkvencije. kontinuirani rad i razgovor. „nemam iskustva sa delinkventnim uèenicima“. sankcije. èesta zajednièka predavanja o moguæim uzrocima i posljedicama delinkventnog ponašanja. razne mjere. govorim više o sebi da stekne povjerenje. pedagoga. skretanje pažnje na odreðene stvari. saradnja. pozivam i roditelje. Rezultati odgovora predstavljeni su u tabeli koja slijedi: Rang 1 55 7 27 24 7 38 Rang 2 22 8 55 26 4 7 Rang 3 31 7 26 45 3 5 Rang 4 26 32 9 18 19 10 Rang 5 15 15 8 7 25 30 Rang 6 14 11 2 4 46 22 Pedagoško-psihološke mjere Pravosudne mjere Poboljšavanje socijalne situacije u društvu Poboljšavanje ekonomske situacije u društvu Neke druge mjere Sve ove mjere Iz tabele je vidljivo da najveæi broj ispitanika prednost u rješavanju problema delinkvencije daje pedagoško-psihološkim ili svim navedenim mjerama. pedagoške. socijalne mjere. okupiranje sportskim aktivnostima. uglavnom da im se pomogne. 17. ukljuèivanje u vannastavne aktivnosti. „humane i efikasne.30 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU - nastoje uspostaviti nekakav podnošljiv odnos s njima. seminari. savjetovanja. saradnja sa roditeljima. sve moguæe mjere osim fizièkog zlostavljanja. komunikacija sa obitelji. metode razgovora zasnovane na povjerenju i prijateljstvu. svakodnevna kontrola u školi i van škole. svi se trude usmjeriti tu djecu na pravi put. 16. psihološke. prihvaæena su kao i ostala djeca. pedagoško-psihološke mjere i pomoæ od socijalnog radnika. tražim ono èime æu ih potaknuti. Navest æemo neke od mjera koje poduzimaju nastavnici da pomognu delinkventnim uèenicima: razgovori. ali sa više brige. savjetodavni razgovori uz pomoæ pedagoga“.

nadležnim institucijama. Domom za nezbrinutu djecu. razgovori s djecom. pedagog-psiholog-direktor-uèenik. roditelje i nastavnike. pedagogom i kolegama. dobrim uèenicima. traženje uzroka. Ispitanici su naveli da u školi najèešæe saraðuju po pitanju rješavanja problema delinkvencije sa: pedagogom i razrednim starješinama. 20. da nemaju slobodnog vremena. sa psihologom. Na pitanje s kojim ustanovama najèešæe saraðuje škola po pitanju rješavanja delinkvencije ispitanici su naveli da suraðuju sa: NVO. centrima za socijalni rad. Sa „Krila nade“. organizira predavanja za uèenike. pojaèan rad razrednika i pedagoga. pedagogom. sa kolegama. savjetodavni rad. konsultacije. uèenicima. sa uèenicima. sve što je u njenoj moæi. sa Djeèijim Selom mira. obiteljima. sa policijom. sa „Sa-E-Romom“. psihološko-pedagoškim timom. Turija. 19. pedagogom i roditeljima. izrièe vaspitno-disciplinske mjere da se drugi uèenici ne ugledaju na delinkventne. profesora i direktora. sa psihijatrima. vršnjacima. analizira rezultate na sjednicama struènih organizacija. direktorom i kolegama. što veæim angažiranjem ove djece.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . . intenziviranje rada vannastavnih aktivnosti.prisutnost . savjetovanja. MUP-om. roditeljima. Zahtijevali smo od ispitanika da nam navedu koje mjere poduzima škola da pomogne rješavanju problema delinkvencije. sa Domom zdravlja. Pedagoškim zavodom. Centrom za socijalni rad. služi se pedagoško-psihološkim metodama. svakodnevni rad sa delinkventnom djecom putem savjetovanja i savjetodavni rad sa njihovim roditeljima. razgovori. socijalnim radnicima. otvorena vrata pedagoga. Navest æemo neke od mjera koje ispitanici najèešæe navode: odgojne mjere. razrednim starješinama i direktorom. stalnim nadzorom i praæenjem od strane pedagoga-psihologa. saradnja sa roditeljima. Službom za socijalnu zaštitu.prevencija 31 18. Nastavnièkim vijeæem. sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom. sve moguæe mjere osim fizièkog zlostavljanja. defektologom. pedagogom.

Sa Ministarstvom za zdravstvo. najèešæe dobronamjeran. nije drugaèiji od odnosa prema ostalim uèenicima. Savjetovalištem roditelja i mladih „Osmijeh“. malo razgovaraju. zabrinjavajuæi zbog pojave takvog ponašanja. profesionalan. tolerantan. kao i prema ostalim uèenicima. Crvenim križem. uvijek bi se trebali ponašati korektno prema tim uèenicima i preduzimati pedagoškopsihološke mjere. prihvaæaju ih uz dozu rezerve. Sudom po potrebi. zavisi o kojem se stepenu delinkvencije radi. nastoje im pomoæi. imaju poseban pristup prema takvoj djeci.32 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU - Drugim obrazovnim institucijama. Lokalnim zajednicama. strpljiv. izbjegavaju sukobe. neuravnotežen. stavlja se u poziciju roditelja. mogao bi biti bolji. Omladinskim organizacijama. Opæinom. ne suviše strog. u rijetkim sluèajevima neadekvatan. treba raditi na njihovom prihvaæanju od strane sredine. u granicama pedagoške korektnosti. Navest æemo najfrekventnije odgovore: - tolerantan. jer bi efekat strogog ponašanja bio kontraproduktivan. O odnosu nastavnika prema delinkventnim uèenicima ispitanici su se izjasnili razlièito. neki ne razumiju probleme tih uèenika. nastoje im približiti gradivo. Mjesnom zajednicom. razlièit (zavisno od nastavnika). Ministarstvom za rad i socijalnu politiku. uglavnom degradirajuæi. ponekad popustljiv. tolerantan. 21. Ministarstvom za obrazovanje TK. ponekad i potpuno nerazumijevanje. 22. roditeljski i savjetodavni. zauzimaju uglavnom stav nezainteresiranosti. u veæini sluèajeva zaboravlja i bježi od njih. korektan. O tome da li društvo preduzima adekvatne mjere u cilju ublažavanja i otklanjanja . Asocijacijama roditelja (vijeæa roditelja). Opæinskim komisijama za prevenciju. manjak strpljenja. sa iznimkom pojedinih profesora. koji aktivno sudjeluju u rješavanju ovih problema. zavisi od nastavnika i njegove osposobljenosti. SOS selom.

ukazivanje delinkventima povjerenja. usmjeravanje u radne aktivnosti i dislociranje obitelji. edukativna predavanja. prebacivanje odgovornosti na druge. pojaèan rad sa obitelji i starateljima. nastavnici i djeca su prepušteni sami sebi. odgojne mjere. 23. ukljuèivanje u sekcije. psihološka sistemska terapija obitelji). kao da nikoga dovoljno ne zanima ili ne žele. primjeri iz života. muzika. saradnja sa roditeljima. pomoæ obitelji (ekonomska. davanje važne uloge na èasu takvim uèenicima. Meðu najefikasnije naèine rada sa delinkventnom djecom nastavnici ubrajaju: što èešæe kontakatirati sa njima i roditeljima. roditeljima i nastavnicima koji su u konfliktu sa uèenicima. postavljanje zadataka za koje su sami odgovorni. razumijevanje sportskih i kulturnih organizacija. razgovor. okupaciona terapija. poboljšanje kompletne društveno-ekonomske situacije. redovna saradnja obitelji i škole.prevencija 33 delinkventnog ponašanja ispitanici su se izjasnili razlièito. ne postoje ustanove koje bi se bavile ovom djecom. . ne dovoljno. razumijevanje situacije. sveobuhvatni. razgovor. davanje moguænosti iskazivanja. ne èak èesto mislim da podržava delinkventno ponašanje. socijalna. odgojno-pedagoške mjere metoda zapošljavanja i zajednièki rad. cjelodnevni i individualizirani pristup mladoj osobi sa maximalnom ukljuèenošæu obitelji. kombinovanje razlièitih mjera. ali podvlaèim da je jedino pravo rješenje sistematski riješiti pitanje mladih. ne-još uvijek se teži kaznama. toplina. društva. njihova popularizacija. nikako. da ali su nedovoljne. razgovor. raditi na jaèanju samopouzdanja i samopoštovanja. razumijevanje situacije. prepušteni su problemi školama i obitelji. disciplinske mjere. dobro planirani. ne. u svojoj moæi. treba daleko više biti ukljuèen svaki pojedinac i raditi daleko više nego do sada. radionice na èasovima odjeljenske zajednice.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . škole. muzika. razgovor sa uèenicima. rad psihologa-pedagoga. neke mjere se poduzimaju. ukljuèivanje ove djece u korisne aktivnosti. Navest æemo neke interesantne odgovore: slaba je pomoæ društva. pedagoško-psihološke mjere. socijalnom sredinom. radna terapija. odgojne mjere. nema sluha društvo za takve pojave.prisutnost . grupni oblici rada na èasovima. ukljuèivanje ove djece u korisne aktivnosti. rad sa pedagogom škole. sport. MUP-om. primjeri iz života.

dobra organizacija društva. MZ. ukljuèivanje struènjaka svih profila. uvoðenje u škole nastavnog predmeta koji bi tretirao delinkventno ponašanje i njegove posljedice. koje bi sprovodila Vlada BiH. kampanja na državnom nivou. jaèanje struènih službi škole. školi. upuæivati djecu u pravilno provoðenje slobodnog vremena. više aktivnosti od strane nadležnih institucija koje treba da se bave tim poslom. kažnjavanjem prestupnika drastiènim mjerama. podjednako na selu i gradu. s prevencijom poæi od obitelji. odgojno djelovati i promovirati prevenciju od ranog djetinjstva. pomoæ NVO-u radu sa maloljetnim delinkventima. kampanja na državnom nivou. kaznene mjere. socijalizacije. podiæi društveni standard na normalne noge..34 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU - sistem kazni i nagrada Vidljivo je da se veæina izjasnila za permisivne mjere. da se djeca zaposle i zainteresuju. 25. edukacija svih agenasa socijalizacije. intenzivnije sankcije svih komponenti društva. 24. otvaranje kazneno-popravnih domova. Navest æemo neke od njih: otvaranje ustanova sa struènim nadzorom. više kontrole nad djecom. ukidanje demokratije. zakonska regulativa. uvoðenje školskih radionica sa opremom. roditelji se trebaju više posvetiti odgoju djece i djeci. objekata. što više psihološkog rada s tom djecom. edukacija roditelja i nastavnika za rad sa takvom djecom. Navest æemo neke prijedloge ispitanika: poboljšanje materijalne situacije i otvaranje ustanova za pomoæ maloljetnicima. Ispitanici su predložili niz mjera za otklanjanje delinkventnog ponašanja. više saradnje svih relevantnih faktora koji mogu da utièu na ovaj sluèaj. umjetnosti. pravovremeno otkrivanje i prijavljivanje potencijalnih delinkvenata. obdaništa. pojaèati odgojno djelovanje svih agenasa socijalizacije. saradnju sa agensima socijalizacije delinkventnog djeteta i poštivanje njegove liènosti i dostojanstva. pojaèati ugled odgojno-obrazovnih ustanova. izgradnja sportskog terena. medijska kampanja protiv delinkvencije. upošljavanje struènih osoba. omladinskih odbora. škole i društvo moraju voditi stalnu skrb. rad na razvijanju kolektivne svijesti. veæa briga društva. roditelji. otvaranje specijalizovanih ustanova za rad sa delinkvenatima. formiranje komisija i tijela za mlade u Opæini. sporta. . omoguæiti svoj djeci pohaðanje kurseva plesa. škole. saradnja agenasa. Ispitanici su predložili niz mjera da bi se poboljšala prevencija maloljetnièke delinkvencije. zapošljavanje struènih radnika u razlièite ustanove za rad sa djecom. pojaèana saradnja škole i MUP-a.

„Uèinite nešto. ukljuèivanje u vannastavne aktivnosti. rad timova podrške djeci. školi. Za delikventna ponašanja iskljuèivo krivim roditelje jer djeca iz kuæe nose sve dobro i loše“.15 Naèin školovanja koji se preporuèuje za delinkventnu djecu 80.prisutnost . formiranje komisija i tijela za mlade u opæini. otvaranje sportskih timova. „Dobro platiti uèitelja. pružanje pomoæi na adekvatan naèin.33% 17. delinkvencija je u porastu“. Grafikon br.00% 67. c.00% 40. b. poboljšati socijalno-ekonomsku situaciju u obitelji i u zemlji. omladinskih klubova.33% 15. te postaviti cilj što se od njih želi.redovne škole 27. prije nego ih društvo izoluje. .00% 0.00% 20.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . tretiranje na human naèin. „Da se o ovim problemima redovno raspravlja i preuzimaju mjere na nivou vijeæa opæine i drugih organa vlasti“.33% 17. 26. redovnim odjeljenima redovne škole u specijalnim odjeljenima redovne škole u posebnim specijalnim školama 101 23 26 67. „Šta je najèešæi uzrok maloljetnièke delinkvencije?“.redovne škole u posebnim specijalnim školama u specijalnim odj.34% redovnim odj. Zanimalo nas je koji naèin školovanja ispitanici preporuèuju za delinkventnu djecu.prevencija 35 - otkrivanje uzroka. „Niste nas pitali kako je raditi svaki dan sa delinkventnom djecom“. kompletiranje struènih službi u školama.33% 15. MZ. jer oni mogu puno u organizaciji društva“. upoznati motive. uzroke i posljedice.00% 60.34% Rezultati su predstavljeni i grafièki. angažiranje radom. Po ovom pitanju ispitanici su se izjasnili da treba da se školuju u: a. pedagoško-psihološke mjere. smještaj djece sa posebnim potrebama u specijalne ustanove. Na kraju smo tražili od ispitanika da ako imaju kažu nešto što ih nismo pitali. humanitarni rad. Navest æemo neke izjave i mišljenja ispitanika: „Delinkventnu djecu treba prihvatiti i uraditi sve da im se pomogne u prevazilaženju trenutne situacije.

ali ja bih vas pitao da li je ovo samo uzimanje novca od EU ili ste zaista iskreni u želji da sutra živimo u jednom društvu gdje æe delinkvencija biti prošlost“. . „Djeca sa posebno „teškim potrebama“ u zavod u kombinaciji sa školom. „Zapitajte se što su nam sela prazna. da se više pažnje posveti pedagoškom odgoju djece od strane predmetnih nastavnika. „Svakom treba pružiti šansu i pravo na „popravni“ ukoliko postoji nada u najmanji napredak“. odnosno poslije škole“. prostor. a ne kvantitetu èasova“. a delinkventne u redovnu školu uz kvalitetne sankcije. „Vratiti školama odgojnu ulogu“. delinkvencija æe uzeti maha da nam neæe biti sigurno ni u roðenoj kuæi“.36 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU - - „Danas su u školi nepohodni profesionalni pedagozi (da obavljaju svoj posao struèno i kontrolisano) i psiholozi. pogotovo od strane razrednika. „Delinkvencija je u porastu a s njom i narkomanija i ako ništa ne poduzmemo i djeca i naši unuci æe biti umreženi kao da to postaje model normalnog ponašanja“. „Koliko su zaduženi radnici MUP-a da prate i kontrolišu ponašanje ovakve djece u veèernjim satima. da se poboljšaju uvjeti rada nastavnika. „Ako se brzo ništa ne poduzme. „Vaš projekat je dobra stvar. da se radi sa zadovoljstvom. Otvaranje institucije „Domovi delinkvencije“ je spas u ovom sluèaju kako za roditelje tako i za društvenu zajednicu“. sve manje i manje djece-sve više narkomana“. „Zašto u pedagoškim standardima nema školskog psihologa u školama“. ako ne formalno-kako bi se borili za kvalitetu. „Treba preuzeti odgovornost za inertnost u nerješavanju problema delinkventnog ponašanja“. pribor za rad).

c.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . .67% Rezultati su predstavljeni i grafièki. neposlušnost.00% 0. Grafikon br.00% 60.prevencija 37 <Analiza anketnog upitnika za roditelje Anketnim upitnikom sastavljenim iz 21 pitanja anketirali smo 154 ispitanika roditelja.29% 24. konzumiranje alkohola. izjasnili: a. b.00% 11.04% 64. Analizom anketnog upitnika došli smo do slijedeæih rezultata: 1.prisutnost . Tražili smo od ispitanika da nam navedu koje oblike delinkventnog ponašanja najèešæe ispoljava njihovo dijete. Na pitanje da li njihovo dijete ispoljava delinkventno ponašanje ispitanici su se da ne nije se izjasnilo 17 99 7 11. 4-za najrjeðe oblike delinkventnog ponašanja).67% nije se izjasnilo 2.29% 24.00% da ne 64. Ispitanici su ih rangirali od 1-4 po znaèaju (1-za najèešæe.16 Da li Vaše dijete ispoljava delinkventno ponašanje? 80.00% 40.04% 20. drsko ponašanje. Rezultati su predstavljeni u tabeli: Oblik delinkventnog ponašanja Prosjaèenje Nanošenje tjelesnih povreda Razbojnièka kraða (pljaèka) Silovanje Rang 1 8 11 5 1 Rang 2 6 5 2 2 Rang 3 1 3 6 2 Rang 4 2 2 2 3 Drugi oblici ponašanja koje ispoljavaju njihova djeca su: bježanje s èasova.

a nekad ga izudaram“.godini u 7. zahvaljujuæi tome nikada nisam primjetila ništa loše u ponašanju“. Željeli smo saznati u kojoj godini su djeca ispitanika poèela ispoljavati delinkventno ponašanje.godini 1 2 1 3 4 8 2 5 1 Vidljivo je da su poremeæaju najfrekfentniji u 13. razgovaramo.godini u 16. Dijalogom. 4.godini u 13. „Puno mu prièam. Takoðe smo tražili da rangiraju po znaèaju (1-za najèešæe. „Pokušavam razgovarati s djetetom. i 15. „Otežano zbog muža koji mu popušta“.godini u 10. ne smije sakriti ništa što se desilo“. „Slabo. godini. „Skoro da i nema komunikacije“. Rezultati su predstavljeni u tabeli koja slijedi: Oblik asocijalnog ponašanja Sklonost skitnji Bježanje od kue Bježanje iz škole Kockanje Maltretiranje slabijeg i drsko ponašanje Rang 1 20 6 15 18 26 Rang 2 10 7 19 3 16 Rang 3 9 13 12 13 11 Rang 4 17 16 2 14 6 Rang 5 2 4 1 4 3 Kao druge vidove asocijalnog ponašanja ispitanici navode: igranje kompjuterskih igrica. Zanimalo nas je koji oblici asocijalnog ponašanja se najèešæe sreæu u okruženju u kome ispitanici žive. . ali razgovaramo“.godini u 15.godini u 12. „Dobija velike kazne.godini u 11. Pravilnim usmjeravanjem i razgovorom. „Teško jer je asocijalna“. Ispitanici su odgovorili: u 4. kraðe. 4-za najrjeðe poremeæaje). ukidanje džeparca“. pokušavam normalno objasniti neke stvari“. O komunikaciji sa djecom otkad su ispoljila delinkventno ponašanje roditelji su se izjasnili da komuniciraju: Razgovorom. „Nikad ne pribjegavam upotrebi sile. „Komunikacija i puna otvorenost postoji od ranog djetinjstva. tuèe.38 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 3. ali ako ovaj metod ne uspije sankcionišem ga u vidu zabrane izlaska. Jako teško.godini u 14. 5.

58% 20.99% 15.00% 30.00% 0. Grafikon br.32% 41.58% 20. d.32% 41.00% 20.00% 40.17 Uz pomoæ koga najèešæe rješavate probleme svog djeteta sa delink. Stav ispitanika prema delinkventnom djetetu je da mu: a. b.13% Rezultati su predstavljeni i grafièki. Grafikon br.35% 50.00% 20.prevencija 39 6.30% 0. c.30% 0.00% 40.18 Stav ispitanika prema delinkventnom djetetu 60.00% 10.00% treba pružiti pomoæ 28.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . b.00% 0. d.druga sami uz pomoæ struènjaka uz pomoæ nekog drugog uz pomoæ policije nije se izjasnilo 1.57% 4.56% treba ga kazniti za delinkventno ponašanje treba mu pružiti pomoæ i kazniti ga bez odgovora .00% 1 uz pomoæ braè.? 49.56% Rezultati su predstavljeni i grafièki.prisutnost . c. treba pružiti pomoæ treba ga kazniti za delinkventno ponašanje treba mu pružiti pomoæ i kazniti ga bez odgovora 44 7 39 64 28.55% 25.57% 4.99% 15. e. uz pomoæ braènog druga uz pomoæ struènjaka uz pomoæ policije sami uz pomoæ nekog drugog nisu se izjasnili 76 2 1 20 24 31 49.55% 25. Ispitanici najèešæe probleme svog djeteta s delinkventnim ponašanjem rješavaju: a. f.65% 12.65% 12.pon.35% 1.13% 7.

i.40% Rezultati su predstavljeni i grafièki.00% 30. 9.65% 37. bez odgovora 130 64. s vršnjacima 10 6. b. Grafikon br.30% 0. sama 4 2. Odgovori su: a. sa starijim delinkventima 5 3. ne znaju roditelji 5 3. f.67% 0.27% 11.00% 15.00% 25.24% 1.00% 20.94% 27.60% b.65% 1.66% socijalni radnik pravnici bez odgovora Zanimalo nas je sa kime djeca ispitanika najèešæe vrše krivièna djela.67% 0. h.50% c.00% 0.25% d. c.94% 15. .65% 1.00% 10.40 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 8.66% Rezultati su predstavljeni i grafièki.24% 1.30% 0.00% pedagog razredni straješina lijeènici psiholog nastavnici neko drugi 3.27% 37.58% 11. e. Prema mišljenju ispitanika u rješavanju problema delinkventnog ponašanja pomoæ mogu pružiti slijedeæi struènjaci: a.19 U rješavanju problema delinkventnog ponašanja najviše mogu pomoæi 40.58% 3. g.65% 27.00% 35.00% 5. d. pedagog psiholog socijalni radnik razredni straješina nastavnici pravnici lijeènici neko drugi bez odgovora 24 5 3 42 8 1 2 1 58 15.25% e.

88% 3.-2 7.r.00% 20. vršnjacima sliènog ponašanja sa starijim delinkventima sa vršnjacima koji ne pokazuju delinkventno ponašanje ni sa kim ne znaju bez odgovora Grafikon br.60% 6.r.25% 1.-3 Poljoprivredna škola-5 4.88% 3.40% samo sa starijim delinkventima bez odgovora s vršnjacima ne znaju roditelji 10.25% 46. e.r.25% 3. Djeca ispitanika pohaðaju slijedeæe škole i razrede: Osnovna škola Srednja škola 1.-23 8.00% 60. Ispitanici su se izjasnili da se njihova djeca druže sa: a.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa .prisutnost .25% 28.-36 .20 S kim djeca ispitanika nejèešæe vrše krivièna djela? 100.00% 2.00% 10.00% 20.25% 28.75% Rezultati su predstavljeni i grafièki.00% 16.57% 46.-2 Srednja struèna škola-8 5.prevencija 41 Grafikon br.57% 1.00% 40.50% 3. f.00% 0.r.r.r.-4 Ekonomska-5 3. c.00% 40.30% 3.r.-2 Gimnazija-7 2.21 S kim se djeca druže 26 5 44 2 5 72 16.75% vršnjacima sliènog ponašanja sa starijim delinkventima sa vršnjacima koji ne pokazuju delinkventni ponašanje ni s kim ne znaju roditelji 3. 50.00% 80.-2 6.r.30% bez odgovora 11. d.25% 84. b.00% 0.00% 30.

„Da se postave rigorozne mjere za takve uèenike“. „Aktivniji angažman nastavnika. Grafikon br. d.42 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 12. „Saradnja na relaciji škola-uèenik-roditelj i nadležne društvene institucije“. i koje su kazne ako se prekrše ta pravila“. pun razumjevanja.95% 8. „Obavezno uvoðenje èuvara“.00% 40. „Obrazovanje nastavnika i profesora“. Predlažem da se u svim uèionicama napišu prava uèenika i profesora. O delinkvenciji mladih ispitanici misle da je: a. „Treba više paziti na ponašanje nego na školu.00% 69. „Ukori. odnos uèenik i razredni starješina treba da bude prisniji i otvoreniji. mislim na zakon“. „Edukacija mladih o posljedicama delinkventnog ponašanja“. Ispitanici su iznijeli brojne prijedloge. c. „Mjere predviðene pravilnikom o disciplinskim mjerama za uèenike“. stalno praæenje takve djece i veæa prisnost sa njima“. Tražili smo od ispitanika da nam predlože mjere koje bi trebala poduzeti škola u cilju otklanjanja delinkventnog ponašanja. ukljuèivanje u razlièite sekcije“. „Raditi na obrazovanju profesora kako bi se mogli upustiti u razgovor sa uèenicima o tom problemu“. informisanja (nastavnik-roditelj.95% 8. Ponašanje je prvo“. okrugli stolovi. „Organiziranje vannastavnih aktivnosti. roditelja pa i policije u smislu nadgledanja. b. èasovima tipa demokratija i ljudska prava“.48% 1. sport. pa i policija) i sankcionisanje u skladu sa zakonskom normom i pravilima koja sljeduju takve izgrednike“.13% 1.13% Rezultati su predstavljeni i grafièki.00% 20. Navest æemo neke od njih: „Poduzeti oštrije mjere prema takvim ðacima“. „Više aktivnosti pedagoga i nastavnika da prepoznaju delinkventnu djecu“. da se bave sportom i da imaju više priredbi“. „Više komunikacije na èasovima razredne nastave. „Više edukacije sa mladima.48% 20.44% 20. .22 O delinkvenciji mladih ispitanici misle: 80. izbacivanje iz škole“. „Konstantna saradnja sa roditeljima.44% opasna i štetna pojava ne misle ništa bezopasna društvena pojava bez odgovora 13.00% 0. „Veæu kontrolu nastavnika.00% 60. debate. „Predlažem da imaju više èasova u školi. opasna i štetna društvena pojava bezopasna društvena pojava ne misle ništa bez odgovora 107 3 13 31 69. kvalitetan kadar u školama i ukupna društvena situacija sa školom mora da se promijeni.

prevencija 43 - „Zdravstveno prosvjeæivanje djece kroz predavanja. „Poveæana briga o djetetu. prièanje sa djecom o problemima u školi“. „Ukazivanjem na štetu i posljedice lošeg ponašanja.prisutnost . socijalne ali i pravosudne mjere“. pratiti njegovo kretanje kao i ponašanje. razgovor. ponašanju. „Redovno informisanje o uèenju. kao i prosvjeæivanje porodica i nastavnika“.“. svakodnevnim treninzima na sportskom polju“. „Razgovor sa djetetom. „Tražim pomoæ struènjaka“. uputiti roditelje i dijete kod ljekara. èak i kriminalne policije sa provoðenjem adekvatnih kaznenih mjera“. edukacijom. razrednim starješinama i da se pronaðe rješenje za pomoæ tom djetetu“. prijateljima. „Da se ta djeca što prije „otkriju“. 14. „Savjeti do èega ga može dovesti i koje su posljedice delinkventnog ponašanja“. da se ukljuèe roditelji i struènjaci. pedagoške. ukazivanje na pozitivne i negativne posljedice. te ustanovama za te probleme“. „Redovno se informišem o uèenju. „Strožiji odgoj i uèenje djeteta od malih nogu šta valja a šta ne valja“. da se toj djeci pomogne“. „Da èešæe razgovaraju sa svojom djecom. pratim ponašanje u igri. „Razgovor. intenzivna saradnja sa školom. molba. nagrade. kontrola djeteta i nagraðivanje za dobar rad i uspjeh“. psihologa. „Saradnja sa organima za javni red i mir. letaka. Nabrojat æemo neke od njih: „Prije svega pokušati otkriti uzroke takvog ponašanja. savjetovanje“. ogranièenje u kretanju. „Razgovorom. „Razgovor i savjetovanje“. 15. „Razgovor. „Obraæanje više pažnje na komunikaciju sa tom djecom. „Pohvale. najveæu ulogu u svemu treba da ima padagog i razredni starješina“. „Svakodnevni razgovor s djetetom. . da roditelji naðu vremena za njih“. novcu“. razgovor. blage kazne“. zatražiti pomoæ drugova od autoriteta“. savjetovanje. redovno pohaðanje nastave. Da bi pomogli svome delinkventnom djetetu roditelji preduzimaju brojne mjere. „Preventivni razgovori o raznovrsnim potencijalnim štetnostima i problemima“. ako i sa kakvim se osobama druži“.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . redovnu kontrolu i nadzor. „Svakodnevna kontrola i dijalog“. sociologa. saradnja sa roditeljima“. „Uvoðenje profesionalne pomoæi od strane obezbjeðenja. „Da svoje probleme podijele sa roditeljima. „Odgojne. „Ponašam se kao da se ništa nije desilo“. Navest æemo neke od tih mjera: „Razgovor. izdavanje brošura. „Savjetodavni rad sa uèenicima. na ulici“. prijetnja“. da im poklanjaju više pažnje i ljubavi“. Više pažnje posvetiti djeci. provoðenje kvalitetnog vremena sa djetetom“. „Edukacijom mladih uz pomoæ struènjaka o posljedicama delinkventnog ponašanja“. „Mislim da dijete treba o svemu razgovarati sa roditeljem. obraæanjem pažnje na potrebe djeteta. „Razgovaram s njim i nastojim da ga ukljuèim u korisne aktivnosti: treninzi. djecom. sekcije“. savjetovanje“. Tražili smo od ispitanika da iznesu svoje prijedloge drugim porodicama u cilju otklanjanja delinkventnog ponašanja. „Da zajednièki djelujemo i ukljuèimo se u udruženje roditelja za pomoæ „delinkventnim uèenicima“. razgovor o tome šta se dešava svaki dan itd.

„Oformiti struène timove na terenu“. „Da djeca delinkventnog ponašanja budu smještena u specijalizirane ustanove u kojima æe dobiti struènu pomoæ kako bi promijenili svoje ponašanje“. a isto tako kažnjavati na vrijeme dok je povratak još moguæ“. ispuniti na vrijeme poteze sprijeèavanja zaèetka delinkvencije i asocijalnog ponašanja (preventivna djelovanja). „Da organizuju društvo za delinkventne osobe i da ih obrazuju struène osobe o štetnosti delinkvencije“. savjeti. „Uraditi socijalnu kartu domaæinstva. nadgledanje svoga djeteta i brzo odgovaranje u smislu sprijeèavanja takvih problema. „Oformiti tim školovanih struènjaka i ustanova za delinkventne“. oformiti odgojno-popravnu ustanovu za maloljetne delinkventne“. „Poduzimanje svih pozitivnih mjera s ciljem rješavanja problema mladih“. blage kazne“. veèeru. a ne policija“.. „Policija mora reagirati i pomoæi roditeljima. „Uvoðenjem oštrijih mjera u školu. odlasci isl. u krajnjem sluèaju angažirati i MUP“. obiteljsko okupljanje za ruèak. a za teže sluèajeve efikasna sudska i zakonodavna vlast“. Navest æemo neke prijedloge ispitanika: „Podizanje što više sportskih objekata i sportskih terena i ukljuèivanje mladih u razne društveno korisne aktivnosti“. 16. uvoðenje obrazovnih èasova u škole. a delinkventne usmjeriti u radne aktivnosti“.1. „Poboljšanje socijalne i ekonomske situacije u društvu“.a ne nagraðivati delinkventno ponašanje.44 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU - „Praæenje kretanja u toku dana. „Poveæana kontrola na svim radnim mjestima. „Omoguæiti mladima da slobodno vrijeme provode u sportskim i edukativnim centrima“. èasova koji se tièu maloljetnièke delinkvencije“. „Predlažem da se približe svom djetetu. „Ministarstvo za mlade i domovi za maloljetne delinkventne“. „Više uložiti u djecu. zabrana toèenja alkohola maloljetnim licima na svim mjestima. „Da se zakonom zabrani otvaranje mjesta u kojima naša djeca nisu sigurna“. „Otvaranje više maloljetnièkih domova. sport“. stvaranje minimalnih uslova života. „Pomoæ. „Cjelokupno društvo treba da se ozbiljnije pozabavi ovim ponašanjem“. Ispitanici su predložili društvu da preduzme niz mjera u cilju otklanjanja delinkventog ponašanja. „Veæa pomoæ obrazovnim ustanovama materijalnim sredstvima i struènom osoblju“. dolazak kuæi“. „Kontrola. kulturu. „Delinkventnima su potrebni struènjaci za rehabilitaciju. „Kažnjavati. da bi stekli povjerenje“. da mu oni budu drug br. . jer je bolje sprijeèiti“.

ispitanici su se izjasnili: a.60% 72.00% 20.43% 2. b. O naèinu školovanja delinkventne djece ispitanici su se izjasnili da se trebaju školovati: a.73% Rezultati su predstavljeni i grafièki. Na pitanje da li je njihovo dijete odbaèeno od društva zbog delinkventnog ponašanja.43% 2. c.17% 16.23 Da li je vaše dijete odbaèeno od društva zbog delinkventnog ponašanja? 72.00% da ne djelimièno bez odgovora 3.prevencija 45 17.00% Rezultati su predstavljeni i grafièki. d.60% 19. b.25% 21. u redovnom odjeljenju redovne škole u specijalnom odjeljenju pri redovnoj školi u posebnim specijalnim školama bez odgovora 48 25 35 46 31. Mjere kojima se treba boriti protiv delinkvencije mladih ispitanici su rangirali po znaèaju Vrsta mjere Pedagoško-psihološkim mjerama Pravosudnim mjerama Poboljšanje socijalne situacije u društvu Poboljšanje ekonomske situacije u društvu Nekim drugim mjerama Svim ovim mjerama Rang 1 37 8 23 17 6 34 Rang 2 15 8 31 22 5 1 Rang 3 19 10 14 29 12 4 Rang 4 10 28 10 9 7 6 Rang 5 5 11 1 5 18 18 Rang 6 2 7 8 2 21 20 na slijedeæi naèin: Vidljivo je da ispitanici u preduzimanju mjera protiv maloljetnièke delinkvencije prednost daju pedagoško-psihološkim mjerama i kombiniranju svih navedenim mjera.prisutnost .73% 30. da ne djelimièno bez odgovora 5 33 4 112 3.73% 80. d. . 18.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . Grafikon br.25% 21.00% 0. c.00% 40.00% 60.23% 22.

izvlaèenje rješenja i postojeæeg stanja uz što manje negativnih posljedica aktera zbivanja“.73% 16. Kazna ako je puno pogriješio: slabo uèenje.odj. pa donesem motku i on mi kaže istinu“.00% 31. ukazivanje na poèinjenu eventualnu grešku. „Savjetovanje-oduzimanjem slobodnog vremena. .24 O naèinu školovanja delinkventne djece ispitanici su se izjasnili da se djeca trebaju školovati: 40. „Jako dobar pristup. poveæan nadzor nad djetetom“. „Šamar“. zajednièki pokušaj prevazilaženja problema“. „Na ovakvo ponašanje moga djeteta utjeèe okolina i njegova generacija koja više cijeni i voli mlade delinkventnog ponašanja. èitava porodica je s njim o tome razgovarala“. „Nakon što sam saznala da je moje dijete iznuðivalo novac od druge djece. naèina odvijanja dogaðaja.23% 30. „Obièno ga kaznim ne dajuæi mu pare da izaðe“.odj.pri redovnim školama u posebnim specijalnim školama bez odgovora 20.00% 10.17% 22. a onda razgovaramo o tim razlozima“. neposlušnost. sagledavanje uzroka dešavanja. „Loše posljedice njegovorg delinkventnog ponašanja nastojim mu predstaviti na višem nivou te pokazati šta bi bilo s našim društvom da se svi tako ponašaju“. „Odgovarajuæa procjena trenutne situacije. Tražili smo od ispitanika da nam opišu primjer njihovoga prilaženja djetetu nakon ispoljenog delinkventnog ponašanja. razgovarati o problemu i njegovom uzroku. „Razgovor.redovne škole u spec. „Tražim objašnjenje razloga zašto je to uèinio. on mi laže. „Prilazak djetetu s puno ljubavi i pažnje“. stvaranje prijatelja ( roditelj najbolji prijatelj i u dobru i u zlu)“. „Uspostaviti povjerenje. Iznijet æemo neke primjere reagiranja roditelja: „Povišen ton. zatim blaže obraæanje i savjet. nego uzornu djecu“. „Prvo ga ispitam. „Nastojim ga natjerati da sam shvati posljedice svog ponašanja“.00% 0. „Direktni razgovor i prikazivanje dotiènom èemu to vodi kažnjavanje rijeèima. bježanje sa èasova i laganje“. upornim razgovorima i primjerima pokazati mu da sam sebe dovodi u bezizlaznu situaciju“.46 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Grafikon br.00% u redov. „Pružanje djetetu više slobode u radnim i društvenim aktivnostima (da dijete osjeti da mu netko vjeruje). blag i bez agresivnosti“.00% 20.00% 30.

„Niste pitali kako bi se postavio roditelj djeteta koji je zadobio povrede od delinkventatrenutno se nema kome obratiti. neka stvore bolje uvjeti života i rada. a manje ljubavi. školama. Bog æe Vas nagraditi“. drogi. a manje rodbine. Nemojte dozvoliti da džaba trošite novac u papir i dnevnice. Pošteno radi-dobrome se nadaj“. Mladi nekad se drugaèije ponašaju. Navest æemo neka razmišljanja. te uspostaviti adekvatne mjere na osnovu tog uzorka“. prijedloge i pitanja ispitanika: „ Najveæi problem je prikrivanje istine. „Ljudskih prava u sredini u kojoj živim je sve manje. Strah me je živjeti. jednom æe postati potpuni stranci“. prostituciji“. „Ukljuèiti tim struènjaka u škole: psiholog. pravo na bezbrižan život. „Svaka škola ukoliko je moguæe trebala bi da postavi video nadzor. mito i korupcija. „Za ponašanje djece nisu krivi ni roditelji ni nastavnici veæ njihovo socijalno i ekonomsko stanje. Stvorite bolje uvjete nama u institucijama (obdaništima. „Molim poboljšajte situaciju mladih“. sklono delinkventnom ponašanju. pedijatar“. razboljeti se. pušenju.ja lièno. otimaju. poseban rad sa osobama takvog ponašanja. vodu. Ispunite do kraja zapoèete aktivnosti. „Važnost preventivnog rada s djecom. Izvršite pritisak na vlast. „Roditelji djeci daju više nova. da ga oni troše. ljude koji žele da rade nagradite. nekad ne žive svoj život a da troše tuði. nerazumijevanje. „Moj sin je dijete od oca koji je stalni pacijent psihijatrijske klinike (PTSP)-rastao se od oca pod psihièkim strahom i pritiskom. alkoholu. „Veæe plaæe uposlenicima (uèiteljima. Na kraju smo od ispitanika tražili da nam kažu ako imaju nešto što ih nismo pitali. rad. „Kako zaštititi djecu koja su u okruženju delinkventata? Savjeti roditeljima-javni razgovori o tom problemu. a uglavnom se misli na profesore“. odvojiti dovoljno vremena za dijete“. „Za ovako loše ponašanje svog sina mislim da sam kriva ja.prisutnost . Djeca znaju više likova sa TV-a. èistu okolinu. ponašaju se kao da je svijet stvoren radi njih. A i muža sam ostavila i svom sinu loše prièala o ocu“. nastavnicima). ovo sve ugrožava nepravda. a ne samo da to ostane mrtvo slovo na papiru.prevencija 47 21. logoped. fakultetima). „Dobro vjerski odgojeno dijete neæe biti nasilno.“ - - - . tako se bave i prostitucijom samo da bi došli do para“. bih istukao roditelja od takvog djeteta“. Ugroženo mi je pravo na život. Roditelji vrlo èesto prikrivaju loša ponašanja i uglavnom se oslanjaju na to da æe taj problem riješiti neko drugi. bolesnima. èist vazduh. i zakonima pravde morala i poštenja pa æe biti manje asocijalnog delinkventong ponašanja. Pomozite siromašnima. jer je o meni saznao nešto na što nisam ponosna (nizak moral). time bi se smanjili mnogi problemi u školi. Uèinite efikasnu sudsku policiju. organizacije iz resornih djelovanje. neka ove aktivnosti stvarno i daju nove rezultate na terenu u našem društvu. Treba razmisliti o nastanku tako masovne delinkvencije a to je nedostatak poštovanja (takva djeca se nikog ne boje). jer djeca koja nemaju novca ona æe da kradu.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . „U tuðem zlu nikad nema dobra. Roditelji i djeca se sve više otuðuju. a umjesto da ga oni stvaraju živeæi pošteno i radeæi.

krivièna djela vezana za promet narkotika. odnosno u referentnim grupama s kojima se maloljetnik identificira. Na pitanje koliko godina rade na maloljetnièkoj delinkvenciji nešto više od 2/3 struènih radnika zaposlenih u CSR ima manje od 10 godina radnog staža. više od 30 god. U ovom sluèaju delinkventno ponašanje kojim se dolazi do materijalnih objekata u svojoj osnovi imaju ili mogu imati nezadovoljenu baziènu ljubav u porodici.70% 10-20 god. za društvenom promocijom i prihvaæanjem u grupi vršnjaka. tj.70% 3. Dakle. pitanje („da li je kadar koji radi na problemima delinkvencije dovoljno struèan“) oko 60% ispitanika je odgovorilo da stepen struènosti nije zadovoljavajuæi. To znaèi da je pretpostaviti da imaju potrebnu radnu energiju. Na pitanje koje vrste delikata se najèešæe pojavljuju meðu mladima anketirani potvrðuju tradicionalne forme: dominantne su kraðe i razbojništvo. Npr.00% 0. neki odgovori su pokazali da na tom planu postoji odreðena konfuzija. odnosno nove forme delinkventnog ponašanja maloljetnika. posebno za složenu problematiku maloljetnièke delinkvencije. registrujemo pojavu poveæanja obima. To su indikatori da maloljetnièka delinkvencija prati modele opæeg kriminaliteta. Javljaju se nove vrste delikata: prostitucija.48 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU <Analiza anketnog upitnika za socijalne radnike Anketnim upitnikom sastavljenim iz 40 pitanja anketirali smo 23 ispitanika. a svi ispitanici se slažu da je dodatna edukacija potrebna. I odgovori na 11. ima i promjena. zlostavljanje u grupi vršnjaka.70% 25. odgovori su vrlo interesantni. 20-30 god. 3. tj.00% 20. kriminaliteta odraslih što može poslužiti kao prediktivni faktor u procjeni rizika od recidivizma.90% 3. Druga karakteristika je izvršenje kriviènih djela sa elementima nasilja. ali da im u manjoj ili veæoj mjeri nedostaje radno iskustvo i struèna znanja. Slièno je i sa važnim potrebama za samopotvrðivanjem. 66. To znaèi da bi bila potrebna dodatna edukacija (teorijske spoznaje. Analizom anketnog upitnika došli smo do slijedeæih rezultata: 1. Dominantni su klasièni motivi kao što su sticanje materijalne koristi i dokazivanja (promocija). 2. Grafikon br. U osnovi su nezadovoljene egzistencijalne potrebe.00% 60.00% 1-10 god. nasilnièko ponašanje i ošteæenje tuðih stvari. . Na pitanje o motivima izvršenja delinkventnih radnji. teorijske spoznaje upozoravaju da postoji mehanizam prepokrivanja motiva što znaèi da se iza potrebe koja je na manifestnom planu stoji neka druga potreba. No.00% 40. odnosno kao osnova za definiranje projekata iz ove oblasti. Meðutim. metode i tehnike). da ne razlikuju delinkvenciju od asocijalnog ponašanja.25 Koliko godina radite na maloljetnièkoj delinkvenciji? 80.

I ovo istraživanje je potvrdilo teorijski stav da insuficijentnost u porodici proizvodi smetnje u socijalnom sazrijevanju. zanemarenost djece od strane roditelja. Ovi rezultati i interpretacija sugeriraju potrebu za projektima koji bi se bavili edukacijom za roditeljsku funkciju. te odsustvo koordinacije institucija koje se bave vaspitanjem. Najveæi broj maloljetnih delinkvenata ima roditelje sa osnovnim obrazovanjem. negativni uticaj socijalnog okruženja. To dodatno potkrepljuju odgovori u anketi da kod jednog broja maloljetnih delinkvenata postoji odsustvo životnih planova i da u stilu njihovog življenja dominiraju besciljnost (besposlièarenje) i odsustvo kreativnosti. pouzdan indikator da kod odreðene osobe u razvoju postoje problemi u procesu emocionalnog i socijalnog sazrijevanja. policije i pravosuða. poremeæeni odnosi u porodici. Izuzetak su maloljetni delinkventi narkomani kod kojih znatan broj roditelja ima visoko obrazovanje. pitanje ove ankete 60% ispitanika je odgovorilo da maloljetni delinkventi potièu iz nepotpunih porodica. po pravilu. tj. Siromaštvo nesumnjivo potièe maloljetnièku delinkvenciju. Tada su na periferiji gradova živjeli pauperizirani slojevi društva (marginalne društvene grupe). Prije nekoliko decenija bilo je obrnuto. To je. Ali. No. Sada je pauperiziran najveæi procenat gradskog stanovništva što utjeèe i na porast maloljetnièke delinkvencije u toj sredini. rezultat (podatak) da maloljetnih delinkvenata ima i iz ekonomski situiranih (pa i dobro stojeæih) porodica. rezultat da oko 40% maloljetnih delinkvenata potièe iz potpunih porodica upozorava da je ukupna psihološka klima u obitelji važan faktor i da ona ne zavisi samo od njene potpunosti. a zatim sa srednjom školom. Poslije kraða. CSR.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . po uèestalosti su krivièna djela vezana za narkomaniju. U odgovoru na 24. Valja napomenuti da je registrirana tendencija stalnog porasta ove vrste maloljetnièke delinkvencije. 5. .prevencija 49 No. Kada je u pitanju koja je sredina dominantnija iz kojih dolaze maloljetni delinkventi ispitanici su se izjasnili da je gradska sredina je dominantan prostor u kojem su oni situirani. to je jedan od uslova delinkvencije. neki oblici delinkvencije mladih (nasilnièko ponašanje i ošteæenje tuðih stvari) ukazuju na nasilje bez materijalne koristi i postojanje destrukcije kao autonomnog motiva. Na pitanje koji su socijalni uzroci delinkvencije u anketi su apostrofirani: ekonomski momenat (siromaštvo). Slièno je i sa faktorom ekonomskog statusa. Interesantno je da u ovom istraživanju samo 3% maloljetnih delinkvenata je iz prigradskog prostora.prisutnost . Narušeni odnosi u potpunoj porodici nekad predstavljaju i veæu opasnost za optimalan psihološki i socijalni razvoj od nedostatka jednog roditelja. upozorava da odsustvo ekonomskih (egzistencijalnih) problema nije garancija uspješne socijalizacije mladih. Spoznaje na osnovu odgovora na drugo i treæe pitanje važne su za utvrðivanje programa prevencije i resocijalizacije u kojima bi se trebalo fokusirati na reduciranje kriminogenih potreba i usvajanje socijaliziranih naèina zadovoljavanja prihvatljivih potreba. 4. insuficijentnost porodice (nepotpune porodice).

00% 60.50% 27. a 28% iz kategorije prognanih.30% Gradska Seoska Prigradska 6.00% 40.30% 3. Grafikon br.50 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Grafikon br.60% Domicijelna Prognanici Povratnici 7.00% 23. Dakle. Ako ovu dilemu ne otklonimo desit æe se da iz pogrešnih premisa izvlaèimo pogrešne zakljuèke.00% 20.00% 60.40% 73. Smatramo da bi dodatno istraživanje moglo dati odgovor na pitanje da li se zaista radi o manjem obimu maloljetnièke delinkvencije u pomenutim kategorijama ili o svojevrsnom artefaktu niži skor zbog toga što je niža i proporcija prognanika i povratnika u ukupnom broju stanovnika. Ovi podaci su pomalo iznenaðujuæi jer se moglo oèekivati da iz kategorija prognanika i povratnika ( sa obzirom na njihove socijalne i egzistencijalne probleme) bude veæi broj delinkvenata.5% maloljetnih delinkvenata su iz domicijelne populacije. Zabrinjava tendencija kontinuiranog poveæanja broja maloljetnih delinkvenata u približno polovini opæina.00% 60. 27 Koja djeca najèešæe ispoljavaju delinkventno ponašanje? 80. u jednoj (Kladanj) je u opadanju. a najniži procenat je iz kategorije povratnika. Dodatno istraživanje i komparacija podataka iz opæina sa porastom i onih bez porasta kriminaliteta dalo bi nam kvalitativne pokazatelje uzroka navedenih razlika. . nužno je izbjeæi statistièku varku.00% 20.00% 40. 26 Iz kojih sredina potièu delinkventi 80.00% 0. Na pitanje koja djeca najèešæe ispoljavaju delinkventno ponašanje po rezultatima iz ove ankete 60.90% 11.00% 0. U odnosu na poveæanost delinkvencije na ranije godine u šest manjih opæina maloljetnièka delinkvencija stagnira. a u ostalim porast se kreæe od 30 50%.

U odgovoru na pitanje koje bi ustanove trebale da imaju presudnu ulogu u otklanjanju delinkvencije ispoljile su se dvije orijentacije: a) Preferiranje represivnih mjera (sankcija). a ne na prevenciji i terapiji. Na pitanje da li se u našem društvu preduzimaju dovoljne mjere za otklanjanje maloljetnièke delinkvencije 98% anketiranih smatra da mjere nisu adekvatne („dovoljne“). jer sugerira zakljuèak da æe rasti i broj recidivista. da se omoguæi njihova afirmacija. Neki ispitanici iznose prigovor da je u društvenoj reakciji naglasak na sankcijama.prisutnost . a svi osjeæaju potrebu za dodatnim educiranjem. Dakle.prevencija 51 8.5% struènjaka iz CSR smatra da recidivizam ima srednju vrijednost. Ovo je poželjen profesionalni pristup koji implicira spoznaju o složenosti problema i nužnosti kontinuiranog struènog usavršavanja i razvoja. 11. škole i CSR.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . U odnosu na mjere koje se primjenjuju za otklanjanje maloljetnièke delinkvencije odgovori na ovo pitanje su u visokoj koorelaciji sa odgovorima na prethodno pitanje. pa bi u planiranju projekata na ovome planu o tome trebalo voditi raèuna. 9. Anketirani predlažu slijedeæe mjere za otklanjanje delinkventnog ponašanja mladih Definiranje jedinstvenog projekta (akcioni plan) prevencije koji bi podrazumjevao koordinaciju nadležnih ustanova i državnih organa. Na pitanje kolika je stopa recidivizma oko 51. Educirati roditelja i struènjaka koji rade na problemu maloljetnièke delinkvencije radi poveæanja odgovornosti roditelja i poveæanja struène kompetentnosti profesionalaca. te da se sugeriraju zdravi stilovi življenja). To je stav koji preferira angažman porodice. da se ne poduzimaju efikasne mjere. Ovo je orijentacija koju pretežno zastupaju tužioci. 12. Kada je upitanju struènost kadra koji radi na maloljetnièkoj delinkvenciji oko 2/3 anketiranih smatra da kadar nije dovoljno struèan. Osim toga. preporuèuje se društvena reakcija koja u osnovi ima pozitivnu motivaciju i orijentirana je na poticaj razvoju potencijala mladih. . sudije i policija. Osnivanje potrebnih ustanova (disciplinski centar. 13. 27% anketiranih misli da je stopa recidivizma veæ sada visoka. Promovirati i podržavati projekte organiziranja i aktiviranja mladih (organizacije i klubovi sa sadržajima i programima koji bi zainteresirali i privukli mlade da se ostvari društveni poticaj razvoju potencijala mladih. tj. vaspitno-popravni dom). 10. to ne znaèi odbacivanje represivnih mjera kada je to nužno. Ova primjedba je i teorijski i praktièno utemeljena. Postoji visoka saglasnost da društvena reakcija na maloljetnièku delinkvenciju nije adekvatna. Taj skor nije umirujuæi ako se na umu ima stalni porast maloljetnièke delinkvencije. Naravno. b) Preferiranje edukativno rehabilitacijskih mjera pristup koji fokus stavlja na prevenciju i razvoj maloljetnih delinkvenata.

Kao odgovor na pitanje gdje se upuæuju maloljetni delinkventi kojima se izrièe navedena mjera odgovor je slièan kao i na prethodno pitanje uz dodatak da se u manjem broju sluèajeva kao alternativno rješenje koristi upuæivanje u ustanovu Hum u Sarajevu. Kao odgovor na pitanje koliko èesto se propisuje mjera smještaja u vaspitno popravni dom anketirani istièu vrlo rijetko. 18.30% 15.00% 10. 17. No veæina istièe da je ta .00% 0.00% 30. Promjenom te reakcije moglo bi se oèekivati i sniženje procenta recidivizma.00% 50.00% 40. ali dodaju i neadekvatnu društvenu reakciju na pojavu maloljetnièke delinkvencije. Posebno se apostrofira kao problem i moguæi faktor recidivizma nedostatak ustanova za izvršenje odgojnih mjera (disciplinski centri i VP dom).52 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Grafikon br.50% Visoka 27. 19. policijom i pravosudnim organima. Interesantno je da u odgovoru na ovo pitanje jedan broj struènjaka iz CSR je nezadovoljan efikasnošæu ove ustanove (CSR).00% 20. 16. saradnja sa sudovima (izvješæa o realizaciji mjera i pomoæ u pripremnom postupku na sudu). U ostvarivanju ove komunikacije CSR saraðuju sa roditeljima. jer „ne postoji ustanova za izvršenje te mjere“. Na pitanje koje mjere preduzimaju CSR na polju maloljetnièke delinkvencije odgovori su slijedeæi: savjetodavna pomoæ roditeljima i pravosudnim organima. saradnja sa školom.20% Srednja vrijednost Niska 14. 28 Pojava recidivizma 60. Kada je u pitanju saradnja sa ustanovom HUM u Sarajevu CSR ocjenjuju razlièito u rasponu od „loša“ preko „zadovoljavajuæa“ do „dobra“ (saradnja). Na pitanje kako uspostavljate komunikaciju sa djecom koja su ispoljila delinkventno ponašanje anketirani istièu da se komunikacija sa djecom uspostavlja neposrednim kontaktom (odlazak u porodicu ili dolazak djeteta u CSR) i posredno (administrativna korespodencija). nadzor maloljetnika (preventivno ili po izreèenoj mjeri). 15. školom. U odnosu na socijalne uzroke recidivizma anketirani misle da su uzroci recidivizma isti oni faktori koji pretstavljaju uzroke maloljetnièke delinkvencije. pomoæ u nadzoru pri izvršenju vaspitnih mjera.00% 51.

škola.prisutnost . 21. ekonomskog.50% 60. 22.00% 40. Na pitanje koje mjere su se pokazale najdjelotvornije u pogledu efikasnosti primjenjenih mjera po mišljenju anketiranih nema pravila. 20. pojaèan nadzor roditelja (45%). tj. koja se tièu socijalnog. To znaèi da osnovni problem nije u komunikaciji. 23. pitanje. Valja napomenuti da se uvezani nadzor (koordinacija CSR. 25. nadzor organa starateljstva (55%) i 2. da æe iæi u smjeru približavanja obimu delinkvencije osoba muškog spola ili èak brisanju spolne uvjetovanosti maloljetnièke delinkvencije. djelotvornost zavisi od sluèaja.50% 27.prevencija 53 ustanova po svom profilu neadekvatna u odnosu na potrebe. ali je nužno respektirati podatke koji govore o tendenciji porasta maloljetnih delinkventica. u saradnji i da bi nužno rješenje bilo osnivanje adekvatne ustanove za smještaj maloljetnih delinkvenata (kojima sud izrièe vaspitnu mjeru upuæivanja u ustanovu).. Kao odgovor na pitanje koje su najèešæe izricane mjere od strane sudije za maloljetnike dati su slijedeæi odgovori: 1. Kao odgovor na pitanje kakva je zastupljenost s obzirom na spol apsolutno dominiraju djeèaci. Zakljuèak: nadzor se smatra efikasnim instrumentom.00% Potpune Nepotpune 40. tj. obrazovnog nivou roditelja delinkvenata odgovori su prezentirani uz sadržaje vezane za 4. Komentar odgovora na pitanja 24. Na pitanje koje su dobne skupine najzastupljenije u kriviènim aktima anketirana odgovaraju da po kriteriju dobne starosti oko 2/3 maloljetnih delinkvenata su izmeðu 14 i 18 godina. Grafikon br. Kao odgovor na pitanje kakvi su odnosi u porodici delinkvenata anketirani istièu da maloljetni delinkventi pretežno potièu iz porodica sa izuzetno nesreðenim ili izrazito lošim . Nadzor roditelja i nadzor organa starateljstva podjednako su efikasni. 29 Porodice iz kojih dolaze delinkventi 59.00% 0. roditelji) bitniji je od propisane mjere.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . 26.00% 20. Ako se ne pronaðu uzroci ovoj tendenciji i ako izostane adekvatna društvena reakcija može se oèekivati da æe pomenuta tendencija biti nastavljena. a efikasnost se poveæava koordiniranjem relevantnih socijalnih agenasa (ustanova i organa). Ovaj podatak se može tumaèiti i kao dokaz da se zakasnilo u intervenciji na uzrastu do 14-e godine. tj.

. najèešæe izmeðu roditelja (supružnika). 28. duševni poremeæaji (bolesti). alkoholizam i narkomanija roditelja. Interpretacija: U višeèlanim porodicama veæa je vjerojatnoæa zanemarivanja djece. . Na pitanje da li maloljetnici vrše èešæe krivièna djela u društvu ili sami skoro svi odgovori u anketi potvrðuju da maloljetnici krivièna djela po pravilu èine u grupi (u društvu).prosjaèenje. Na pitanje koji su vidovi vršenja delinkventnih radnji prisutna je tendencija poveæanja obima modeliteta. . ima delinkvenata i iz porodica u kojima odnosi nisu radikalno narušeni.54 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU (poremeæenim) odnosima. provala u školu i nasilnièko ponašanje.laganje.buntovnièko ponašanje. Ovo je prostor za edukativne programe roditelja koji bi imali preventivne ciljeve.skitnja bijeg od kuæe ili škole. neadekvatan ili neadekvatni ili neujednaèeni (nejedinstveni) stavovi roditelja u vezi sa odgojem djece. neodgovornost roditelja zanemarena roditeljska uloga. .ovisnost od opijata.napuštanje škole. 32. lakše tjelesne ozljede. 29. ponekad do 9 èlanova). Ovo predstavlja neku vrstu sociopsihološkog profila porodice koja po pravilu producira delinkvenciju maloljetnika. Meðutim. a onda i na relaciji roditelji djeca. sitne kraðe. . 30. 31. To znaèi da maloljetnièka delinkvencija poprima sve više sliènosti sa oblicima delinkventne aktivnosti odraslih. niži obrazovni nivo roditelja. kriminalitet roditelja. To su neki kulturološki obrasci u tradiciji bosanskohercegovaèke porodice. Na pitanje kakva je brojnost porodica maloljetnih delinkvenata odgovori su da su one uglavnom višeèlane (4-6. Kao odgovor na pitanje koji su najèešæi vidovi asocijalnog ponašanja koji se vežu za delinkventno ponašanje navedeni su slijedeæi odgovori: . . Specifiènosti maloljetnièke delinkvencije su: kraða mobitela. Interpretacija: . Kao odgovor na pitanje o dominantnim sociopatološkim fenomenima u porodici delinkventne djece odgovori su: konflikti u braku. Recimo. razbojništva u blizini škole.prostitucija. slabiji nadzor. Možda je ovo najindikativniji empirijski pokazatelj u anketi koji je u skladu sa teorijom. lošija materijalna situacija. . Sa psihološkog aspekta rijeè je o negativistièkom stavu (orijentaciji) što predstavlja iracionalan (nerealistièki) model samopotvrðivanja ili autonomnosti liènosti.sukobi sa drugima (agresivni i destruktivni postupci). ali postoje suptilniji psihološki problemi. nasilje u porodici.

20% Stariji delinkventi Mlaðe osobe 34.prisutnost . te unapreðivanje savjetodavne i nadzorne funkcije CSR i njihova struèna pomoæ u educiranju roditelja. sportskih organizacija. Hipoteza: Stariji delinkventi koriste èinjenicu da u Federaciji BiH nema VP doma što znaèi da maloljetnici praktièno ne mogu biti izolirani.00% 30. Drugim rijeèima. ovaj rezultat sugerira i smjer prevencije. odnosno u školi veæ kad se registruju naglašeni asocijalni oblici ponašanja.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . odnosno nauèni pristup ovome problemu. dakle ¾). njihove samoaktualizacije i samorealizacije kroz kreaciju. U odnosu na pitanje koje mjere prevencije anketirani predlažu dobiveni su slijedeæi odgovori: interveniranje u porodicama sa nesreðenim odnosima. 36. Ovaj podatak potvrðuje opasnost od „kriminalne infekcije“. Kao odgovor na pitanje šta preporuèujete mladima da ne bi zapali u delinkvenciju naèelna preporuka u anketi je više angažmana (aktivnosti i inicijative). kulturnih i umjetnièkih aktivnosti.00% 51. sistematièna izrada strategije. ovaj rezultat sugerira da se u radu sa maloljetnim delinkventima više koriste grupne metode rada (grupna psihoterapija i grupna socioterapija). pruža im se moguænost društvene promocije na pozitivnim vrijednostima. Anketirani naglašavaju da je nužan struèni. U tu svrhu trebalo bi poticati formiranje klubova mladih.00% 0. To je dodatni argument o nužnosti izgradnje VP doma.30 Dobne skupine najèešæe povezane s maloljetnicima 60. odnosno delinkventna orijentacija.00% 40. te veæa pozornost utvrðivanju i prihvaæanju poželjnog sistema vrijednosti.50% Vršnjaci 27. 35. predlaže se veæi angažman pedagoga i psihologa u školi. 33 Krivièna djela maloljetnici vrše najèešæe u društvu starijih delinkvenata (76% odgovora. Istovremeno. vannastavnih. koordinirana djelatnost svih nadležnih institucija. Grafikon br.00% 20. U odnosu na pitanje koji vid odgoja predlažete kada su u pitanju delinkventna djeca ubjedljiva veæina zaposlenih u CSR (71%) zastupa stav da maloljetne delinkvente treba integrirati u redovan vaspitno-obrazovni sistem. . Teorijski aspekt u takvim aktivnostima postoji moguænost sublimacije energije mladih.30% 15. naglašena je grupna vezanost i identitet sa grupom. Konkretno.00% 50. sugerira se odgovorno roditeljstvo i reafirmacija vaspitne funkcije škole.00% 10.prevencija 55 a) b) c) ta èinjenica je indikator nesigurnosti. Takoðer.

10% 80. Na pitanje ko ima najjaèi utjecaj na mlade anketirani istièu da najjaèi utjecaj na maloljetne delinkvente vrše referentne grupe (grupe vršnjaka i stariji maloljetni delinkventi). ali slabosti u sistemu onemoguæavaju da komunikacija sa maloljetnim delinkventima u konaènici da poželjne efekte.dodatna educiranja struènih kadrova koji rade na problemu maloljetnièke delinkvencije. preko dominantnog „ne“ do eksrtremnog odgovora „apsolutno ne“. Osim toga. empatièan stav i motivacija struènog kadra.00% 40.00% U redovnim školama Specijalnim odjeljenjima redovnih škola Specijalnim školama 13. Zakljuèak: nužan je radikalan zaokret u društvenoj reakciji na problem maloljetnièke delinkvencije. mentalitet potrošaèkog društva i falsificiraju realitet.20% 15.56 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Grafikon br. 39. To znaèi da bi edukativni programi i programi prevencije delinkvencije trebalo da se fokusiraju na razoblièavanje navedenih zabluda (iskrivljene svijesti) i usvajanje drugaèijeg sistema vrijednosti. . .70% 37. 38. Iskristalizirale su se dvije vrste odgovora: a) neposredna komunikacija (sa psihološkog i pedagoškog aspekta) ocjenjuje se zadovoljavajuæom. Svojevrsnu kontradiktornost u odgovorima na ovo pitanje možemo interpretirati na slijedeæi naèin: postoje dobra namjera.uvezivanje u sistem svih socijalnih agenasa. Kao odgovor na pitanje da li je odnos društva prema delinkventnim osobama odgovarajuæi postoji skoro potpuna saglasnost anketiranih da odnos društva prema problemu maloljetnièke delinkvencije nije odgovarajuæi. posebno nakon izricanja vaspitne mjere od strane suda. Na pitanje šta treba poduzeti u cilju poboljšanja komunikacije sa ovom djecom odgovori potvrðuju prethodnu interpretaciju.00% 0. .00% 60.31 Predloženi vid odgoja kad su upitanju delinkvntna djeca: 71. . Odgovori se kreæu od blagog „uglavnom ne“.00% 20.pojaèan rad sa porodicom u krizi (nesreðeni odnosi). 40. Za poboljšanje komunikacije sa maloljetnim delinkventima socijalni radnici predlažu: promjene u vaspitno obrazovnom sistemu. ali b) efikasnost mjera se procjenjuje kao nedovoljna. zatim mediji (prvenstveno TV) koji favoriziraju lažni sistem vrijednosti. Na pitanje da li je kvaliteta sociopedagoške komunikacije koja se uspostavlja sa delinkventnom djecom zadovoljavajuæa dobijen je najèešæe negativan odgovor. nužna je kontrola mreže socijalnih uticaja i sprjeèavanje „kriminalne infekcije“.

tužioce i advokate Anketnim upitnikom sastavljenim iz 24 pitanja anketirali smo 46 ispitanika. Na pitanje koliko godina rade na maloljetnièkoj delinkvenciji oko 50% anketiranih na poslovima maloljetnièke delinkvencije radi manje od 10 godina. Na pitanje koja krivièna djela se naèešæe sreæu meðu maloljetnicima upuæenim na sud 90% anketiranih navodi imovinske delikte kao najèešæe kod maloljetnika. 10-20 god. Analizom anketnog upitnika došli smo do slijedeæih rezultata: 1. Zakljuèak: Dakle. drsko ponašanje i opæe nezadovoljstvo. više od 30 god.00% 0.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa .80% 19. u Tuzli staž za navedene kategorije kreæe se u rasponu od 8 -25 godina staža. 3.00% 20. .00% 30. Grafikon br. b) Po pitanju vrste kriviènih djela imamo slijedeæi redoslijed: . kvalitativna analiza strukture ovog faktora otkriva da samo nekoliko (5 sudija.00% 10. tužilaca i advokata) ima ispod 5 godina staža na ovim poslovima. odsustvo odgovornosti. izuzev suda u Gradaècu. nema razloga sumnjati u radno iskustvo.najviše je imovinskih delikata. 23. I ovdje odgovori ukazuju na proširivanje obima vrste kriviènih djela koja èine maloljetnici i smanjenje razlike u odnosu na kriminalitet odraslih.00% 1-10 god. U odnosu na stav prema maloljetnièkoj delinkvenciji kada je u pitanju a) tendencija. deklarativno izražavaju kajanje. svjesni su slabosti pravosuða (ne postojanje ustanove za izvršenje vaspitnih mjera).posjedovanje i omoguæavanje konzumiranja narkotika. ne shvataju težinu kriminalnog ponašanja i društvenu odgovornost.00% 7. . Ovaj rezultat je u potpunoj saglasnosti sa skorom koji smo dobili u anketi u CSR. Meðutim. Psihološki profil maloljetnih delinkvenata karakterišu agresivnost. priznaju krivièno djelo. bilježi se porast predmeta koji se odnose na maloljetnièku delinkvenciju.prevencija 57 < Analiza anketnog upitnika za sudije. c) Što se tièe karakteristika ponašanja maloljetnih delinkvenata kao dominantna karakteristika istièe se izvršenje kriviènih djela u grupi. 20-30 god. te moralni hendikep (moralna nerazvijenost).32 Koliko godina radite na maloljetnièkoj delinkvenciji 50.00% 50. . Dakle.00% 40. kao osnovne karakteristike istièemo emocionalnu i socijalnu nezrelost.porast: U svim sudovima. Na moralnom planu kao crte karaktera najèešæe se registruju: ne poštuju opæe društvene vrijednosti.20% 2. Recimo.prisutnost .krivièna djela protiv života i tijela.

Bilo bi korisno analizirati i uporeðivati razlièite sredine (gradove i opæine) i posebno utvrditi specifiènosti onih mikrosocijalnih sredina koje su u anketi posebno posebno fokusirane.20% 40. Tako se recimo u Tuzli kao svojevrsna žarišta navode Sjenjak.58 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 4.33 Dob maloljetnika 69. 34 Organi pravosuða maloljetnim delinkventima izrièu 100% 80% 60% 40% 20% 0% Odgojne preporuke 81% 19% Odgojne mjere .00% Mlaði maloljetnici Stariji maloljetnici 7. 6. Grafikon br. zatim Orahovica.00% 60. Kao odgovor na pitanje koje su dobi najèešæe maloljetni delinkventi 30% anketiranih tvrdi da su najèešæi mlaði maloljetnici. To znaèi da bi dominantna društvena intervencija (rehabilitacija) bila na uzrastu starijih maloljetnika. 5. Kao odgovor na pitanje koji organi pravosuða maloljetnim delinkventima izrièu odgojne preporuke ili odgojne mjere anketirani istièu da u 81% sluèajeva izrièu odgojne mjere. sam grad. U pogledu spola maloljetnih delinkvenata dominantni su djeèaci. a 70% se odnosi na starije maloljetne delinkvente. Meðutim. podjednak broj maloljetnih delinkvenata je iz urbanih i ruralnih sredina. Dakle. ali kad je u pitanju prevencija onda bi je trebalo provoditi kod kategorije mlaðih maloljetnika. navode se odreðena naselja u gradu ili opæini gdje je maloljetnièka delinkvencija prisutnija. Procenat po opæinama kreæe se od 80 100%.00% 30.80% 80. a u preostalih 19% odgojne preporuke. U Graèanici. te Djeèije selo. Kao odgovor na pitanje iz kojih podruèja TK se najèešæe upuæuju na sud maloljetni delinkventi anketa pokazuje da nema statistièki znaèajne razlike u pogledu socijalne situiranosti. Kreka Moluhe i Slatina. Grafikon br. Lukavica.00% 0.00% 20.

Nužno je pitanje mjera. te okolnosti izvršenja i težina kriviènog djela. . U vezi sa ovim pitanjem (izbor mjere) postoji potreba dodatne edukacije i ujednaèavanja znaèaja okolnosti i kriterija koji se uzimaju u obzir pri konaènoj odluci suda. No. Na pitanje koje vrste odgojnih preporuka se najèešæe primjenjuju anketirani istièu da ne postoji vrsta preporuke koja se posebno èesto primjenjuje. njegov psihološki profil . ponašanja maloljetnika nakon toga i od procjene vaspitne zapuštenosti.(oko 30% odgovora). nadzor uopæe kao instrumenat. Kao odgovor na pitanje koje mjere izrièe sud daju najbolje rezultate anketirani smatraju u 50% sluèajeva da najbolje rezultate daju kombinirane mjere (preporuke i mjere). u odgovoru na ovo pitanje pokazuje se odreðena konfuzija oko pojmova „odgojna preporuka“ i „odgojna mjera“. 9. Kada je upitanju izbor odgojne mjere ili preporuke kao okolnosti najèešæe se fokusiraju socijalne prilike i odnosi u socijalnoj sredini (oko 40% odgovora). Rezultat se može interpretirati i kao nedovoljno povjerenje pravosuða u funkciju (efikasnost) postojeæeih CSR. Na pitanje koje vrste odgojnih mjera se najèešæe primjenjuju dominantno se izrièu odgojne mjere pojaèanog nadzora. i to: a) pojaèan nadzor roditelja (61%). U odnosu na vrijeme trajanja izreèene mjere to najviše zavisi od vrste i težine kriviènog djela. b) pojaèani nadzor CSR (25%) i c) zavodske mjere se izrièu vrlo rijetko (5%). Ovi empirijski podaci se mogu razumjeti kao uvjerenje anketiranih da pojaèani roditeljski nadzor. 11.prisutnost . 8.crte liènosti. 12. smatramo da je potrebno više pažnje posvetiti psihološkim aspektima i osobinama maloljetnog delinkventa (fokusirati se na individualni pristup). njihove funkcionalnosti i efikasnosti dovesti u sklad sa postojeæom infrastrukturom (ustanove i kadrovi). tj. tj. pitanje) koje se tièe frekvencije izreèenih mjera treba uzeti sa izvjesnom rezervom.prevencija 59 Poželjno bi bilo longitudinalno istraživanje kojim bi se utvrdila egzaktno (empirijski) efikasnost navedenih mjera. može biti efikasan u rehabilitaciji maloljetnih delinkvenata. zatim raniji život maloljetnika. te da je u tom pogledu potrebna dodatna edukacija. 10. motiv izvršenja kriviènog djela i spremnost za promjene . da bi nadzor zaista bio efikasan u praksi potrebno je provoditi programe educiranja roditelja (sadržaji koji se odnose na emocionalni razvoj i odgovorno roditeljstvo). Smatramo da je potrebno izvršiti pritisak na organe vlasti da bi se promjenilo stanje u ovoj oblasti.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . Meðutim. To znaèi da i rezultate na prethodno (7. 47% anketiranih smatra da su najefikasnije odgojne mjere. Vrijedi slièna sugestija kao i kod prethodnog pitanja (problema). Naèelno. Cilj ove sugestije je reducirati subjektivizam i unaprijediti procjenu. To je u skladu sa teorijskim spoznajama. Zavodske mjere se izrièu tek izuzetno vjerovatno zato što u FBiH nema ustanova za njihovo izvršenje. posljedice (oko 30% odgovora).

Ali.50% 5% kombinovane 14.50% 40. Njih 56% te mjere oznaèava „neefikasnim“.40% 50. pošto su u kombiniranim sadržane i odgojne mjere može se posredno zakljuèiti da anketirani odgojne mjere smatraju efikasnijim u odnosu na odgojne preporuke. 36 Koje mjere daju bolje rezultate? 80. . 35 Koje mjere koje izrièe Sud daju bolje rezultate 47.00% 20.00% 0. Na pitanje koliko su mjere koje preduzima sudstvo na spreèavanju maloljetnièke delinkvencije efikasne anketirani su vrlo kritièni u pogledu mjera koje se preduzimaju. a 7% „vrlo neefikasnim“.00% 2.60 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Grafikon br. Na pitanje koje mjere daju bolje rezultate u otklanjanju maloljetnièke delinkvencije 62. što je u zbiru 63%. 13.00% 32.00% 60.00% Odgojne mjere Odgojne preporuke 50% Kombinovane mjere Dakle. Grafikon br.60% 10.00% 20. To znaèi da je skoro 2/3 anketiranih nezadovoljno efikasnošæu tih mjera.5% anketiranih smatra da kombinovanje preventivnih i represivnih mjera daje najbolje rezultate u otklanjanju maloljetnièke delinkvencije.00% 0.00% preventivne represivne 62.00% 40.00% 30. mišljenja su podijeljena.

Približno isti stav je i prema mjerama koje poduzima društvo kao sistem. dakle sa zakašnjenjem.60% 7.00% 10.00% vrlo efikasne efikasne 0. pasivnost nadležnih organa i ustanova. Na pitanje koji organi bi trebali poduzimati mjere u buduænosti u cilju prevencije i sprijeèavanja i otklanjanja delinkventnog ponašanja anketirani i dalje smatraju porodicu najodgovornijom za poduzimanje mjera prevencije i otklanjanje modela delinkventnog ponašanja. Po pravilu.10% 60. veæina mjera koje se preduzimaju su nakon izvršenog kriviènog djela. Na pitanje koliko je maloljetnièka delinkvencija u zadnje vrijeme u porastu anketirani nemaju puno dilema 73% tvrdi da maloljetnièka delinkvencija ima stalni trend rasta. 17.37 Efikasnost mjera koje propisuje Sud 56. . pa i odreðena neodgovornost.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . pa MUP i pravosuðe.00% 30.00% 40. Kvalitativna analiza otkriva stav da izostaje sistematsko preventivno djelovanje.00% 50.prisutnost . Možda je potrebno dodatno istraživanje da bi se mogla napraviti preciznija distinkcija izmeðu pojmova „ko je pozvan“ i „ko ima najviše izgleda“ da na ovome planu bude efikasan. CSR.00% neefikasne vrlo neefikasne 36. Organi koji bi trebali preduzeti mjere prevencije porodica škola Centri za socijalni rad MUP Organi pravosuða Rang 1 29 1 1 1 4 Rang 2 1 30 0 5 1 Rang 3 0 0 31 2 3 Rang 4 2 5 5 17 5 Rang 5 5 2 1 4 19 Ovo su interesantni rezultati kad se ima na umu podatak da se porodica (poremeæeni odnosi) vidi kao glavni uzrok delinkventnog ponašanja mladih.prevencija 61 Grafikon br . 16.00% 20. Dodaje se da su prisutni ignoriranje problema maloljetnièke delinkvencije. Po znaèaju slijede: škola.00% 0.30% 15.

20% 10.00% 30.00% 20. Još se dodaju: odsustvo pozitivnih uticaja socijalnog okruženja.80% 60. te odsustvo adekvatne sankcije. 20. . 19.62 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Grafikon br. . po mišljenju anketiranih su: .narušeni poremeæeni odnosi u porodici (fokus je na zanemarivanju i odsustvu nadzora djece od strane roditelja).00% 10.00% Na istom je nivou kao i ranijih godina Ispod je nivoa ranijih godina Ima tendenciju rasta 16.80% Na pitanje koliko je èest recidivizam 54% smatra da je i recidivizam u porastu. Najèešæi uzroci maloljetnièke delinkvencije. odnosno nedostatak poticaja kreativnosti i zdravim stilovima življenja. Kao uzroci rasta maloljetnièke delinkvencije u osnovi se navode isti faktori koji su oznaèeni na prethodno pitanje. .00% 20.00% 0.00% 60.00% Èešæi je nego ranije Isti je kao ranije U opadanju je 5. što je ozbiljno upozorenje koje nalaže potrebu preispitivanja ukupne društvene reakcije na problem maloljetnièke delinkvencije. . 38 Koliko je maloljetnièka delinkvencija u zadnje vrijeme u porastu? 73% 80. 39 Koliko je èest recidivizam: 53.00% 50.zanemarena vaspitna funkcija u školi.ekonomsko-socijalna situacija porodice. Grafikon br.20% 41% 18.00% 40.00% 40. Kada je u pitanju odgoj i obrazovenje delinkventne djece 77% anketiranih je opredijeljeno za inkluziju (školovanje delinkvenata u redovnoj školi). a protiv segregacije maloljetnih delinkvenata.negativni utjecaj socijalnog okruženja i opæa nebriga duštva za mlade.00% 0.

U cilju unapreðenja rada pravosuða u vezi sa problemom maloljetnièke delinkvencije anketirani predlažu: . Saradnju do izricanja mjere ocjenjuju kao dobru. Na pitanje kakva je kvaliteta komunikacije ustanove sa delinkventnom djecom anketirani upozoravaju na dihotomiju kada je u pitanju saradnja sa delinkventnom djecom. kao nedostatak strateške akcije društva na maloljetnièku delinkvenciju. zajednièkih ideja. škola.00% 20. Upravo na ovom pitanju postoji prostor za unapreðenje komunikacije i saradnje.90% 80.Reafirmiranje vaspitne funkcije škole i šira primjena pozitivnih utjecaja i uvjeta za kreativan razvoj i socijalizaciju mladih. . CSR. 22.Hitno formirati uspostaviti ustanovu za izvršenje zavodskih odgojnih mjera.Utvrðivanje i realizacija programa realizacije.00% 60. Na pitanje kakva je saradnja ustanove sa društvenom sredinom anketirani izjavljuju da najèešæe saraðuju sa CSR. a poslije toga kao lošu ili da saradnja tada potpuno prestaje. MUP.Osposobiti škole za rad na prevenciji maloljetnièke delinkvencije (educirati kadar. . ciljeva i zadataka. . Predlažu odreðivanje sudija koji bi se specijalizirali za oblast (predmete) maloljetnièke delinkvencije. 24.00% zajedno sa uèenicima redovne škole u specijalnim odjeljenjima redovne škole u posebnim specijalnim školama 10.Uspostavljanje ustanova za izvršenje disciplinskih mjera i zavodskih mjera. Istièu kao presudni razlog slabu motiviranost maloljetnika za nastavkom saradnje. osigurati prostor i sredstva). dakle.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . 23. Organi koji bi trebali preduzeti mjere prevencije porodica škola Centri za socijalni rad MUP Rang 1 26 4 2 2 Rang 2 3 22 5 4 Rang 3 3 2 24 1 Rang 4 1 6 3 21 Rang 5 3 2 2 8 Anketirani posebno predlažu: . .30% 12.Ista sugestija i kada je u pitanju funkcija CSR. Svi istièu svoju otvorenost za saradnju. ali upozoravaju da se ta saradnja ne odvija prema ciljevima prevencije.80% 21. . Ovo možemo interpretirati kao posljedicu nedostatka jedinstvenog koncepta.prisutnost .00% 40. Organi koje bi trebale poduzimati mjere u cilju poboljšanja kvaliteta komunikacije sa delinkventnom djecom anketirani reangiraju na slijedeæi naèin: porodica.00% 0. ali i kritièki stav koji upozorava da je saradnja slaba. .Podiæi efikasnost procesuiranja na sudu. 40 Gdje se trebaju odgajati i obrazovati delinkventna djeca? 76.prevencija 63 Grafikon br.

00% 1-10 god 10-20 god 20-30 god više od 30 god 2.60% 0. pokazuju lijenost.00% 60. pod dejstvom potreba ili negativnih uticaja iz socijalne sredine (grupe vršnjaka ili starijih delinkvenata). nesigurni. Znaju da æe ostati bez sankcije jer u F BiH nema VP doma.00% 1. iskrenost. a) b) c) - U odnosu na stav prema maloljetnièkoj delinkvenciji kad je u pitanju Tendencija-porast: dominira stav da je maloljetnièka delinkvencija u stalnom porastu. te krivièna djela vezana za narkomaniju. povodljivi su .00% 82. Analizom anketnog upitnika došli smo do slijedeæih rezultata: 1. 4.00% 40. Na pitanje koje grupe kriviènih djela se najèešæe sreæu meðu mladima u našem društvu po mišljenju anketiranih imovinski delikti su najèešæi kod maloljetnih delinkvenata. Zato najèešæe izostaje stid zbog izvršenog kriviènog djela. tj. tj. veæ kao posljedicu moralne neizgraðenosti koja znaèi neshvaæanje društvene opasnosti takvog ponašanja i odsustvo svijesti o kršenju moralnih (zakonskih) normi. .00% 0. Grafikon br.00% 80. najèešæe funkcioniraju impulsivno. drski su i arogantni. krivièna djela vezana za narkotike. Na pitanje koliko godina rade na maloljetnièkoj delinkvenciji 83% anketiranih ima do 10 godina radnog staža što znaèi da stoji potreba dodatnog educiranja. 3. svjesni su slabosti društva / pravosuða. Vrsta kriviènih djela: najèešæa krivièna djela koja èine maloljetnici su imovinski delikti. Na pitanje koja krivièna djela unutar navedenih grupa se najèešæe sreæu meðu mladima najèešæe su provale u kuæe/stanove i kola. Karakteristike ponašanja maloljetnih delikvenata: lako priznaju krivièna djela ovo ne bi trebalo tumaèiti kao vrlinu. zatim tuèe i razbojništvo. 41 Koliko godina radite na maloljetnièkoj delinkvenciji 100.00% 20.90% 14.64 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU <Analiza anketnog upitnika struènjaka koji rade na maloljetnièkoj delinkvenciji u MUP-u Anketnim upitnikom sastavljenim iz 22 pitanja anketirali smo 45 ispitanika.

tj. Zato bi bilo dobro uraditi dodatno prouèavanje.10% 9.00% 60. Crvene Njive. Mosnik. 10. iz onih koje su socijalno ugrožene (oko 50% odgovora).Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . Škola 75%. CSR 63%. Ovo je nešto drugaèiji rezultat u odnosu na procjene (odgovore) sudija. Maloljetni delinkventi su. Grafikon br. To je razlog za daljnja prouèavanja i preventivne programe. Na pitanje koje su dobi najèešæe maloljetni delinkventi anketirani istièu da su izvršioci kriviènih djela iz posmatrane populacije su u 73% sluèajeva stariji maloljetnici. tužilaca i advokata. 6.00% 0. Oko 90% anketiranih smatra da mjere koje društvo poduzima na planu prevencije i sprijeèavanja maloljetnièke delinkvencije nisu dovoljne. 42 Koje su dobi najèešæe maloljetni delinkventi? 72. Na pitanje ko bi trebao da poduzme mjere u cilju prevencije dobili smo odgovore koji odreðuju slijedeæe rangove: Porodica 86%. No. 7. a potom iz prigradskih naselja. te iz porodica koje su nepotpune i u kojima su odnosi poremeæeni (oko 33%). Naziv struènjaka Porodica škola Centri za socijalni rad MUP Organi pravosuða Ostalo Rang 1 38 4 5 2 3 0 Rang 2 4 34 3 1 0 0 Rang 3 0 5 28 3 6 0 Rang 4 0 2 6 27 6 0 Rang 5 2 0 2 11 26 1 .90% 80. 8. a u nekim opæinama iskljuèivo). Solana. odnosno efikasne.prevencija 65 5. a u posljednje vrijeme i Simin Han. Maloljetni prijestupnici se najèešæe regrutuju iz užeg gradskog jezgra.prisutnost . MUP 61%. Organi pravosuða 53%. Na pitanje iz kakvih socijalnih sredina se najèešæe regrutuju maloljetni prijestupnici se po pravilu javljaju iz porodica slabog imovinskog stanja. i po rezultatima iz ovog upitnika. U Tuzli su fokusirani odreðeni dijelovi grada: Krojèica.00% 1 Mlaði maloljetnik Stariji maloljetnik 27.00% 40. i ovdje bilježimo odgovore koji upozoravaju da postoji trend porasta delinkvencije i kod osoba ženskog spola.00% 20. po pravilu muškog spola (od 70-98%).

Grafikon br.50% 13. - Recidivizam je najèešæi kod imovinskog delikta (90% odgovora). 15.00% 30. Grafikon br.66 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 11. po mišljenju ove grupe anketiranih.00% 0. neuvezanost i slaba koordinacija ustanova i državnih organa (škola. CSR. Kao najèešæe uzroke maloljetnièke delinkvencije anketirani navode socijalni status (45%) i nebrigu roditelja za vaspitanje i socijalizaciju djece (40%). 12.90% 50.00% èešæi je nego ranije u opadanju je isti je kao ranije nema pouzdanih empirijskih podataka 24. Kao razlozi porasta maloljetnièke delinkvencije. 43 Kakvi su trendovi maloljetnièke delinkvencije? 87% 100.00% 20. MUP. nedostatak programa i uvjeta za emocionalni i socijalni razvoj mladih. nedostatak infrastrukture (ustanove za disciplinske mjere i vaspitno-popravne mjere VPD).00% na istom je nivou kao ranijih godina ispod je nivoa ranijih godina ima trend rasta 8.70% 4.00% 80. Sa problemom recidivizma je slièno.00% 40. pravosuðe). su: nemoæ pravosuða. socijalni problemi (siromaštvo. . Na pitanje koji su trendovi maloljetnièke delinkvencije 87% anketiranih smatra (na osnovu njihovog iskustva) da maloljetnièka delinkvencija ima trend rasta. 44 Koliko je èest recidivizam? 48. odnosno njihovu društvenu promociju na pozitivnim vrijednostima.30% 13.30% 14.00% 60.30% 13.00% 20.00% 10.00% 0. ali je procenat znatno manji (49%).00% 40.

. Grafikon br. b)reafirmirati vaspitnu funkciju škole. 21.30% 17. Za poboljšanje kvaliteta komunikacije sa delinkventnom djecom anketirani predlažu slijedeæe mjere: a)za porodicu više kontrole od strane roditelja. Prijedlog mjera za otklanjanje maloljetnièke delinkvencije: . a misle da bi takva saradnja bila vrlo poželjna. Anketirani kao zakljuèak sugeriraju da je neophodna šira društvena reakcija na planu maloljetnièke delinkvencije. više vannastavnih aktivnosti i poboljšati psihološkopedagošku službu u školi. 19. više komunikacije u porodici.00% 40. 18. Kad je u pitanju odgoj i obrazovanje delinkventne djece i ova kategorija anketiranih je veæinom za inkluziju. 20.prisutnost . školovanje maloljetnih prijestupnika u redovnoj školi (72%).prevencija 67 16.edukacija maloljetnika.00% zajedno sa uèenicima redovne škole u specijalnim odjeljenjima redovne škole u posebnim specijalnim školama 29.00% 0. Suprotno je u relaciji sa sudovima i nevladinim sektorom istièe se da s njima u praksi ne saraðuju.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . roditelja i nastavnika. 45 Gdje se trebaju odgajati i obrazovati delinkventna djeca? 71. Na pitanje da li svaki otkriveni sluèaj maloljetnièkog kriminaliteta prijavljuju organima pravosuða anketirani tvrde da 90% otkrivenih sluèajeva maloljetnièkog kriminaliteta /poèinjenih kriviènih djela od strane maloljetnika/ prijavljuju.socijalni programi i programi za razvoj potencijala mladih i njihovu društvenu afirmaciju.80% 80. tj. najèešæe i najbolja saradnja je sa CSR. .90% 4. U pogledu kvaliteta komunikacije struènjaka iz MUP-a i maloljetnih delinkvenata odgovori su razlièiti i neujednaèeni. e)Za sud ubrzati procesuiranje i izricati adekvatne sankcije. 22. . odnosno da bi mogla dati dobre rezultate.00% 20.izgradnja infrastrukture (ustanova za izvršenje disciplinskih i vaspitnih mjera).00% 60. zatim slijede odgovori da je saradnja nezadovoljavajuæa. Veæina odgovora sugerira da je ta saradnja zadovoljavajuæa ili dobra.reafirmacija vaspitne funkcije škole. poboljšati kvalitet komunikacije i više roditeljske odgovornosti. Na planu saradnje. c)Za CSR više angažmana na edukaciji roditelja i poboljšati nadzor ponašanja maloljetnika. d)Za MUP da se formira poseban odjel/sektor za maloljetnièku delinkvenciju. .

.

prisutnost . po karakternim osobinama. otuðivanje imovine. organi pravosuða). drogiranje. a jedan broj ih se ne bi družio s njima. a rijeðe po izgledu. a u rjeðe oblike se ubrajaju bježanje od kuæe. mišljenja i postavili brojna pitanja o rješavanju problema delinkventnog ponašanja meðu djecom i mladima. centar za socijalni rad. a u rijeðe oblike ubrajaju silovanje. 4Blizu 50% ispitanika smatra da se delinkventna djeca trebaju družiti sa ostalom djecom. maltretiranje slabijeg i drsko ponašanje. direktor. 4Veæina ispitanika smatra da se delinkventnoj djeci treba pružiti pomoæ da se oslobode delinkventnog ponašanja. 4Najveæi broj ispitanika družio bi se samo ako mora sa drugom sklonim delinkventnom ponašanju. 4U rješavanju problema delinkventnog ponašanja ispitanici daju prednost roditeljima ili timu svih navedenih struènjaka (roditelji. drskost. 4Veæina se izjasnila da je delinkventno ponašanje èesta pojava u njihovom okruženju. 4Najèešæi vidovi asocijalnog ponašanja koji su prisutni u njihovom okruženju su: bježanje iz škole. alkoholizam. . tuèa i ometanje nastavnika. 4Veæina ispitanika imala je za druga ili poznanika osobu sklonu delinkventnom ponašanju. vršnjaci. 4Najveæi broj ispitanika se izjasnilo da se delikventna djeca razlikuju od nedelinkventne djece najèešæe po ponašanju. razbojnièku kraðu. aklonost skitnji. 4Na kraju su ispitanici iznijeli niz konstruktivnih prijedloga.prevencija 69 <Rezime anketnog upitnika za uèenike 4Meðu najèešæe vidove delinkventnog ponašanja u njihovom okruženju ispitanici ubrajaju: nanošenje tjelesnih ozljeda.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . pripadnici MUP-a. 4O naèinu školovanja delinkventne djece mišljenja ispitanika su podijeljena. 4Najveæi broj ispitanika je teško ili nije nikako uspostavio kontakt sa delinkventnom djecom. pedagog. Najveæi broj ispitanika se izjasnio za školovanje ove djece zajedno sa ostalom djecom. 4Ispitanici su iznijeli niz konstruktivnih prijedloga mladima koji su ispoljili delinkventno ponašanje da ga se oslobode i mladima kojima prijeti opasnost od delinkventnog ponašanja. kraðe. nastavnici. 4Veæina ispitanika se izjasnila da je delinkventno ponašanje jako opasno ili opasna društvena pojava. pušenje. 4Delinkventno ponašanje se najèešæe susreæe meðu dobnom skupinom izmeðu 15 i 18 godina. razredni starješina. kockanje. nepoštivanje roditelja i nastavnika. prosjeèenje.

razumijevanje i aktivno slušanje. izbjegavaju. dok iz prigradskih i seoskih sredina dolaze u približno ravnomjernom omjeru. 4Obzirom na obrazovni nivo roditelja maloljetnièka delinkvencija se najèešæe javlja u obiteljima gdje su roditelji sa srednjom ili osnovnom školom. ne vole školu. 4Roditelji najèešæe provode nedovoljno vremena sa svojom djecom. 4Odnosi u obiteljima delinkventne djece veæinom su neskladni. nedostaje razgovor. 4Meðu najprisutnije vidove asocijalnog ponašanja u njihovom okruženju ispitanici ubrajaju i maltretiranje slabijeg i drsko ponašanje. 4Socijalno-ekonomski status delinkventne djece veæinom je ispodprosjeèan. bježanje iz škole. kao i uništavanje društvene imovine. 4Najveæi broj delinkventne djece dolazi iz domicilnih obitelji. bježe s nastave. negativan je. kraðe. nerazumjevanje ili prezaštiæivanje djece. zatim gdje su roditelji neobrazovani. nedovoljna empatiènost. 4Kao najteže vidove delinkventnog ponašanja ispitanici smatraju: nanošenje tjelesnih povreda. sklonost skitnji. 4Emocionalna povezanost u obiteljima delinkventne djece je slaba.70 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU <R e z i m e analize anketnog upitnika za struène radnike u školama: 4Veæina ispitanika se izjasnila da je delinkventno ponašanje opasna i štetna društvena pojava. 4Veæinom su se rijetko susretali sa djecom koja su sklona delinkventnom ponašanju. poremeæeni. omalovažavajuæi. Ispitanici su naveli i još neke oblike delinkventnog ponašanja gdje je vidljivo da pod delinkventnim ponašanjem podrazumijevaju èak i blaže poremeæaje u ponašanju. odbojan i mrzovoljan odnos prema školskim . 4Veæina se izjasnila da je fizièko kažnjavanje prisutno u obiteljima ove djece i da je ono najèešæi odgovor roditelja na maloljetnièku delinkvenciju. razbojnièke kraðe i prosjaèenje. 4Ispitanici su se izjasnili da delinkventna djeca najèešæe potièu iz nepotpunih obitelji. a rijeðe u obiteljima sa visokoškolskim obrazovanjem roditelja. prisutne su svaðe i konflikti. 4Delinkventna djeca najèešæe dolaze prema mišljenju ispitanika iz gradskih sredina. 4Stav delinkventne djece prema školi je neodgovoran. vladaju nepovjerenje i hladni odnosi. sociopatološke manifestacije. a nešto bezopasnijima smatraju silovanje. a ako ga provode provode ga nekvalitetno jer su okupirani svojim problemima. osvetnièko ponašanje i dr. narkomanija. slaba emocionalna ravnoteža. dok kockanje i bježanje od kuæe navode kao još neke vidove poremeæaja u ponašanju kao što su: odbijanje poslušnosti. alkoholizam. prisutna je grubost. rijeða emocionalna povezanost sa oèevima.

sa struènim organima škole. prisile. pod pritiskom u školu. zatim razlièitim mjerama koje su ponuðene (pedagoškopsihološke. naglost. sa Pedagoškim zavodom. 4Mišljenja su veæinom da društvo ne poduzima dovoljne ili dovoljno efikasne mjere da pomogne delinkventnoj djeci. . 4Kad su u pitanju ustanove suraðuju sa brojnim vladinim i nevladinim organizacijama. i indiferentnog stava. 4Ispitanici su veæinom mišljenja da se protiv delinkventnog ponašanja treba najèešæe boriti pedagoško-psihološkim mjerama. 4Odnos delinkventne djece prema vršnjacima najèešæe je: agresivan. 4Delinkventna djeca su razlièito prihvaæena od svojih vršnjaka. 4Ispitanici su naveli brojne osobine delinkventne djece kao što su: agresivnost. direktorom. ponekad se prividno i lažno solidarišu s njima. a ponekad dolaze po nagovoru roditelja. manjak samopouzdanja.prevencija 71 obavezama. drskost.. nastavnicima. težnja za privlaèenjem pažnje i isticanjem itd. a na zadnje mjesto stavljaju pravosudne i neke druge mjere. pravosudne. sudovima i drugim. sa roditeljima uèenika. vlasti. ponekad radi straha. otpor prema autoritetu. zdravstvenim ustanovama. 4O prihvaæenosti delinkventne djece od strane nastavnika mišljenja su podijeljena. neiskrenost. nasilnièki. èesto je indiferentan stav. 4Ispitanici su predložili niz mjera da bi se poboljšala prevencija maloljetnièke delinkvencije i niz mjera za otklanjanje delinkventnog ponašanja. 4Stav nastavnika prema delinkventnoj djeci je razlièit i varira od pozitivnih do negativnog. uvredljiv. grubost. autoritaran. 4Na kraju su predložili niz konstruktivnih prijedloga i postavili nekoliko pitanja o razrješavanju i rješavanju problema maloljetnièke delinkvencije.prisutnost . Najèešæe ih prihvaæaju slièni njima. sa drugim odgojnim institucijama sliènog tipa. neodgovornost.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . superioran.. struènim saradnicima. èesto su na distanci od vršnjaka. 4Nastavnici preduzimaju brojne mjere da pomognu u rješavanju problema delinkventne djece. 4Nastavnici su naveli niz efikasnih naèina rada sa delinkventnom djecom. 4Po pitanju rješavanja problema maloljetnièke delinkvencije ispitanici u školi najèešæe saraðuju sa: uèenicima. 4Škola poduzima niz mjera da pomogne rješavanju problema maloljetnièke delinkvencije. nadležnim ministarstvima. sa socijalnim. dominantan i ucjenjivaèki. nehuman. opæinskim organima. poboljšavanje ekonomske situacije u društvu. indiferentnost prema zajednici. bez sistema vrijednosti. bezosjeæajnost. neprijateljski. poboljšanje socijalne situacije u društvu. arogantnost. MUP-om.

4U oblike asocijalnog ponašanja ispitanici ubrajaju još i: igranje kompjuterskih igrica. pedagog i nastavnici. prosjaèenje. neposluh. pa i pokušaji delinkventnog ponašanja kod djece. godini. Komunikacija varira od uspješne i pozitivne do neuspješne. pravnici i drugi struènjaci. 4Pored ovih vidova delinkventnog ponašanja roditelji u delinkventna ponašanja uvrstavaju i slijedeæe manifestacije ponašanja i navode da ga djeca ispoljavaju: bježanje s èasova. 4Ispitanici navode da njihova djeca najèešæe ispoljavaju slijedeæe oblike delinkventnog ponašanja:nanošenje tjelesnih povreda. a nešto rjeðe sa starijim delinkventima ili sami. . Jedan manji broj roditelja komunicira dijalogom. 4Mišljenja su podjeljena kako postupati s delinkventnim djetetom. 4Delinkventi krivièna djela najèešæe vrše sa vršnjacima. 4Veæina djece ispitanika pohaðaju osnovnu školu 7. Roditelji su se izjasnili približno u istom omjeru da im treba pružiti pomoæ ili da mu treba i pružiti pomoæ i kazniti ga. 4Roditelji na razlièite naèine komuniciraju sa djecom koja su ispoljila delinkventno ponašanje. a nešto rjeðe psiholog. a rijeðe ispoljavaju razbojnièku kraðu (pljaèku) i silovanje. otežane ili potpunog prekida komunikacije. kockanje i bježanje iz škole. razred. drsko ponašanje i konzumiranje alkohola. 4Ispitanici su se izjasnili da se njihova djeca druže da vršnjacima koji ne pokazuju delinkventno ponašanje ili sa vršnjacima sliènog ponašanja. sklonost skitnji. lijeènici.72 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU <R e z i m e anketnog upitnika za roditelje: 4Veæina ispitanika se izjasnila da njihova djeca ne ispoljavaju delinkventno ponašanje. 4Veæina ispitanika smatra delinkvenciju mladih opasnom i štetnom društvenom pojavom. i 15. To je period puberteta koji karakteriziraju brojne promjene u djeèijem razvoju i može ostaviti i èesto negativne posljedice ukoliko se djeca pravilno ne vode i ne usmeravaju od strane odgajatelja. To je ujedno rizièan period u kome se najèešæe javljaju poremeæaji u ponašanju. 4Ispitanici najèešæe probleme svog djeteta s delinkventnim ponašanjem rješavaju uz pomoæ braènog druga ili sami. 4Prema mišljenju ispitanika u rješavanju problema delinkventnog ponašanja pomoæ najèešæe mogu pružiti razredni starješina. Jedan broj roditelja ne znaju da im djeca vrše krivièna djela. tuèe i kraðe. a rjeðe sa starijim delinkventima. 4Poremeæaji ponašanja manifestuju se najèešæe u 13. 4Meðu najèešæe vidove asocijalnog ponašanja u okruženju u kome žive ispitanici svrstavaju: maltretiranje slabijeg i drsko ponašanje. socijalni radnik. ili 8.

prevencija 73 4Ispitanici su predložili niz mjera koje trebaju poduzeti škola i roditelji. više timskog struènog rada a neki predlažu i uvoðenje oštrijih mjera protiv ove djece u škole i druge institucije u kojima ona borave.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . Prijedlozi su usmjereni ka podršci i razumijevanju delinkventne djece. da bi se preduprijedilo i otklonilo delinkventno ponašanje. Jedan broj ispitanika predlaže otvaranje specijaliziranih ustanova za ovu djecu. Niz konstruktivnih prijedloga iznijeli su i drugim porodicama kako da pomognu svome djetetu sa delinkventnim ponašanjem.prisutnost . poboljšanju socijalne situacije u zemlji. pravilno organiziranje slobodnog vremena. 4O naèinu školovanja delinkventne djece mišljenja su podijeljenja. društva. 4Roditelji su iznijeli niz opisa njihovog prilaženja djetetu nakon ispoljenog delinkventnog ponašanja. . 4U pružanju pomoæi delinkventnoj djeci ispitanici daju prednost pedagoško-psihološkim mjerama ili kombiniranjem svih navedenih mjera (pedagoško-psihološke. potrebi da se razumiju njihove potrebe i da im se posveti više pažnje i ljubavi od strane obitelji. 4Mjere koje su ispitanici predložili da preduzme društvo u cilju otklanjanja delinkventnog ponašanja svode se na: poboljšanje socijalno-ekonomske situacije u obitelji i društvu. 4Najveæi broj ispitanika èija djeca ispoljavaju delinkventno ponašanje smatraju da njihova djeca nisu odbaèena od društva. škole. Veæina primjera ukazuju na pozitivne naèine reagiranja roditelja od strane njhovog djeteta. više pažnje od strane društva da se zadovolje potrebe ove djece. 4Na kraju su ispitanici iznijeli niz prijedloga i mišljenja o delinkventnom ponašanju i postavili neka pitanja na koja æe trebati odgovoriti tokom poduzimanja praktiènih aktivnosti od strane nadležnih struènih institucija o ovoj pojavi. poboljšanju ekonomske situacije u društvu i pravosudnim mjerama).

Moguæi uzroci su migracija (usljed ratnih zbivanja) i osiromašenja gradskog stanovništva. Istovremeno je ispoljena visoka spremnost za saradnju. 4Zbog nedovoljnog angažmana i odsustva strateškog koncepta u F BiH postoji visoka stopa recidivizma. Ovaj podatak govori da je došlo do znaèajne promjene u odnosu na predratno stanje.74 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU <R e z i m e anketnih upitnika za socijalne radnike. tj. Za adekvatnu interpretaciju potrebno je dodatno prouèavanje. te da kriminalitet maloljetnika sve više poprima karakteristike kriminaliteta odraslih. neuvezano. sudije. 4Kvalitativna analiza otkriva da se krivièna djela po pravilu vrše u grupi. te da je nužna dodatna edukacija. tužioce. To je pouzdan indikator neefikasnosti društvene reakcije. Ova ocjena anketiranih podjednako se odnosi na angažman. advokate i zaposlenike u MUP-u koji rade na maloljetnièkoj delinkvenciji Sve tri anketirane kategorije struènjaka pokazale su visok stepen saglasnosti oko veæine pitanja i to: 4Maloljetnièka delinkvencija bilježi konstantan porast u Tuzlanskom kantonu. 4Gradska sredina je mjesto (socijalni prostor odakle potièe najveæi broj maloljetnih delinkvenata. 4Maloljetni delinkventi su dominantno muškog spola. 4Društvena reakcija na maloljetnièku delinkvenciju potpuno je neprimjerena težini situacije. tj. bavljenje problemom i na preduzete mjere. 4Od sudskih mjera nadzor se smatra najuspješnijim instrumentom. 4Anketirani se slažu da je zanemarena roditeljska briga i vaspitna funkcija škole. 4Veæina anketiranih smatra da nadležni državni organi i struène ustanove djeluje atomizirano. 4Najèešæe vrše imovinske delikte. zatim krivièna djela s elementima nasilja i krivièna djela vezana za drogu (narkomaniju). 4Najveæi broj maloljetnih delinkvenata potièu iz porodica niskog socio-ekonomskog statusa i porodica u kojima su poremeæeni odnosi. da ne raspolažu potrebnim materijalnim i ljudskim resursima. ali je prisutna tendencija porasta maloljetnih delinkventica. 4Preferiraju se mjere prevencije i predlažu sasvim konkretne mjere za promjenu stanja. . 4Interesantan podatak je da meðu maloljetnim delinkventima ima više onih iz kategorije domicijelnog stanovništva. 4Anketirani posebno fokusiraju kao problem nedostatak infrastrukture nedostaju disciplinski centri i VP dom.

4Nema programa prevencije maloljetnièkog prestupništva ni na jednom nivou vlasti. 4Slab rad sa djecom ispod èetrnaest (14) godina (kazneno neodgovornim) koji su pod rizikom da doðu u sukob sa zakonom. sudska vlast. policija. domovi i ustanove. 4Kazneno zakonodavstvo nije usklaðeno sa meðunarodnim standardima dobre prakse kao u drugim zemljama Europske Unije. psihološka i druga savjetovališta i slièno). izvršna. okrugli stolovi. kao i ustanove za primjenu odgojnih preporuka i odgojnih mjera (centri za maloljetnike. osnovama kaznenog zakonodavstva. nevladinim organizacijama). tužiteljstvo. To je argument da su dobijeni empirijski rezultati pouzdani i da predstavljaju dobru osnovu za definiranje projekata. pravosuðe (tužiteljstvo i sudovi) ostvaruju sociološko pedagošku komunikaciju sa delinkventima. 4Nema specijaliziranih advokatskih ureda i advokata koji se pretežno ili iskljuèivo bave maloljetnièkom delinkvencijom. tako i u krugovima socijalnih radnika. 4Na nivou entiteta zakoni koji reguliraju izvršenje kaznenih sankcija nisu usklaðeni sa Kaznenima zakonom BiH i kaznenim zakonima entiteta. da izostaje shvatanje težine problema i rizika koji odatle proistièu. prosvjetnih i zdravstvenih radnika i drugih osoba koje se bave zaštitom i odgojem maloljetnika ili suzbijanjem maloljetnièkog prestupništva. od nivoa opæine do kantona. odgojne mjere i kazne koje izrièe pravosuðe ne daju oèekivane rezultate u praski i veliki je broj maloljetnika recividista. Naèelno Anketa je pokazala visoku motiviranost ispitanika i ozbiljnost pri davanju odgovora.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . 4Podzakonski akti na zakonske odredbe o izvršenju sankcija nisu usklaðeni sa meðunarodnim standardima Europske Unije i UN-a. zakonodavna. dok je izostala suradnja profesionalaca sa vaspitno obrazovnim ustanovama (osnovnim i srednjim školama. 4Šira društvena zajednica. anketirani smatraju da je zakazalo društvo kao sistem. ništa ne èini na prevenciji maloljetnièke delinkvencije. 4Slaba aktivnost na promociji prevencije maloljetnièke delinkvencije (edukacioni seminari. odnosno preduzimanje efikasnijih mjera. struène rasprave) kako u okvirima institucija kaznenog pravosuða. uèenike i roditelje o pojmu kaznene odgovornosti. 4Nedostaju ustanove za izvršavanje kaznenih sankcija maloljetnika. 4Nedostatak školskih programa za nastavno osoblje. 4Odgojne preporuke. pedagoga. porodicama. dok izostaje komunikacija sa porodicom i školama. Suprotno toj pozitivnoj individualnoj reakciji. psihologa. sudova i centara za socijalni rad. sudovi. a posebno policije. 4Slaba opremljenost svih profesionalaca koji rade sa mladima. tužiteljstva. odvjetništvo najèešæe suraðuju. javne tribine. 4Nema programa posebne prevencije u zajednici na lokalnom nivou. kada se nakon poèinjenog kaznenog djela naðu u pravosudnom sistemu. pravima i obavezama maloljetnika.prevencija 75 4Profesionalci koji radi na maloljetnièkoj delinkvenciji. te da nema . 4MUP.prisutnost .

tj. odnosno struèni i profesionalni razvoj (dodatnu edukaciju).76 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU strateškog koncepta i adekvatnih mjera. ali i za definiranje sistematskog odgovora društva. policije. što znaèi da ga tek treba realizirati. No. Ako se društvena reakcija ne promjeni radikalno i brzo. tj. svaki dan æe biti manje mjesta optimizmu. Ta strategija bi trebalo da bude usklaðena sa stanjem i tendencijama u oblasti maloljetnièke delinkvencije sa naglaskom na prevenciju i podizanje stepena struènosti zaposlenih u odgovarajuæim ustanovama i organima. države. ovaj optimizam je u kondicionalu. c) Anketirani pokazuju poželjno ego ukljuèenje. b) Struènjaci zaposleni u nadležnim organima i ustanovama naglašeno su motivirani za saradnju. Neophodna je saradnja više nadležnih ministarstava (pravosuða. profesionalnu empatiju za maloljetne prestupnike. obrazovanja i prosvjete. Anketa je dala dovoljno podataka za razumjevanje uzroka i modaliteta maloljetnièke delinkvencije. odnosno sve više razloga zabrinutosti. . Na ovome se može podizati kvalitet komunikacije. socijlane politike i zdravstva) radi utvrðivanja strategije na globalnom planu. Anketa je dala i podatke za optimizam: a) Maloljetnièka delinkvencija još nije izmakla kontroli pa bi definiranjem i realizacijom adekvatne strategije moglo doæi do reduciranja (smanjenja) maloljetnièke delinkvencije.

o Ispitanici su predložili niz mjera koje treba preduzeti da bi se preduprijedilo delinkventno ponašanje kod djece i mladih. predstavnici MUP-a. suci. neadekvatni. kockanje. spreèavanju i otklanjanju delinkventnog ponašanja meðu djecom i mladima. Veæina ispitanika svih kategorija se izjasnila da se delinkventna djeca trebaju školovati u redovnim odjeljenjima redovnih škola. Od novih vrsta delikata javljaju se prostitucija. socijalni radnici.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . o Delinkventno ponašanje opasna je i štetna društvena pojava. psiholozi. o Veæina ispitanika gradi sa delinkventnom djecom otežanu komunikaciju. Prema izjavama socijalnih radnika dominantni delikti su kraðe i razbojništva. zlostavljanje u grupi vršnjaka i nasilnièko ponašanje. a najuèestalija je meðu osobama od 15 do 18 godina. o Ispitanici su predložili niz rješenja koje trebaju preduzeti razlièiti agensi socijalizacije da bi pomogli u prevenciji. o Maloljetnièka delinkvencija javlja se kod djece sve mlaðe dobi. a èesto je i fizièko kažnjavanje delinkventne djece. prihvaæenog u okolini u kojoj pojedinac živi. ali i ostali agensi socijalizacije delinkventne djece kao što su: roditelji i vršnjaci. o U rješavanju problema maloljetnièke delinkvencije ispitanici daju prednost preventivnim mjerama. neskladni. slaba je emocionalna povezanost prema èlanovima porodice.prisutnost . Èinjenica je da ih se vršnjaci pribojavaju. najèešæe se ispoljavaju u ponašanju koje odudara od normalnog. prosjaèenje. Karakteristièna je pojava pojaèanog obima delinkventnog ponašanja i izvršenje kriviènih djela sa elementima nasilja. a da struènjaci iritirani negativnim stavom delinkventne djece prema obavezama èesto ih osuðuju. o Delinkventna djeca najèešæe potièu iz porodica niskog socijalno ekonomskog statusa i niskog obrazovnog nivoa roditelja. razbojnièke kraðe. nanošenje tjelesnih povreda. maltretiranje slabijeg i drsko ponašanje. sklonost skitnji. krivièna djela vezana za promet narkotika. o Odnosi prema delinkventnoj djeci u porodici su hladni.prevencija 77 <ZAKLJUÈCI Na osnovu analize došli smo do slijedeæih zakljuèaka: o Veæina ispitanika nastavnika i roditelja se izjasnila da se u njihovom okruženju susreæu slijedeæi vidovi poremeæaja u ponašanju: bježanje iz škole. o Razlike izmeðu delinkventne i nedelinkventne djece postoje. . o Na prevenciji. a roditelji iz porodica iz kojih potièu delinkventna djeca grade s njima neskladne odnose. o Škola i društvena zajednica preduzimaju brojne mjere da pomognu delinkventnoj djeci. spreèavanju i otklanjanju delinkventnog ponašanja trebaju raditi struènjaci razlièitih profila: pedagozi.

o Maloljetnièka delinkvencija pokazuje trend rasta.78 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Niz mjera koje bi trebali poduzeti pojedini agensi socijalizacije da ublaže ili otklone delinkventno ponašanje meðu djecom i mladima navest æemo kasnije. pad morala i pozitivnih vrijednosti u društvu. pravosudnim organima i organima MUP-a. o Najuspješnijom i najèešæe izricanom sudskom mjerom smatra se nadzor. o Kvaliteta sociopedagoške komunikacije sa ovom djecom èesto je nezadovoljavajuæa te bi je ubuduæe trebalo poboljšati. verbalni obraèuni. nezaposlenost i bezperspektivnost mladih itd. nešto rjeðe sa starijim delinkventima. a nešto rjeðe pozitivne odgojne mjere. veæinom težih. o Roditelji razlièito reagiraju na ispoljeno delinkventno ponašanje od strane njihove djece. o Delinkventna djeca najèešæe krivièna djela vrše sa vršnjacima. o Maloljetnièka delinkvencija je jaèe izražena meðu osobama muškog spola i sreæe se èešæe. Najèešæe je to porast problema u porodici. a rijetko upuæuje delinkvente u ustanovu Hum u Sarajevu. o Odnos društva prema delinkventnim osobama èesto je negativan. . školama. o Najèešæe saraðuju sa roditeljima. o Centri za socijalni rad preduzimaju razlièite mjere da bi pomogli u rješavanju problema maloljetnièke delinkvencije. o Meðu maloljetnicima upuæenim na sud sreæu se razlièite vrste delikata. Sud najèešæe izrièe mjere pojaèani nadzor. Najèešæe su to agresivni ispadi. pad životnog standarda. Tekoðer bi trebalo poboljšati meðusobnu komunikaciju meðu agensima socijalizacije. o Razlozi za porast maloljetnièke delinkvencije su brojni.

. posebno imajuæi u vidu nove moguænosti civilnog sektora (nevladine organizacije.Urediti veze izmedju fakultetskih ustanova u Kantonu (Fakultet za socijalni rad.). definiranje naèina komunikacije izmedju aktera koji realiziraju koncept. efikasna društvena reakcija (intervencija) podrazumjeva kognitivnu obradu svakog konkretnog sluèaja da bi se izbjegla nekontrolirana uopštavanja i tzv.prevencija 79 <Prijedlog mjera na suzbijanju i spreèavanju delinkventnog ponašanja koje treba da preduzmu pojedini agensi socijalizacije: . obaveza i kompetencija. . . nužno je definirati mrežu ustanova.Nužno je razumjeti svaki individuali sluèaj (uzroke. smještaj u drugu porodicu. prihvatni centar. Rehabilitacijsko edukacijski fakultet) i centara za socijalni rad za prenos znanja u oba smjera.Osigurati uslove da se maloljetnici kojima je izreèena mjera pritvora smještaju odvojeno od odraslih. njihove funkcionalnosti i efikasnosti dovesti u sklad sa postojeæom infrastukturom (ustanove i kadrovi). te lobirati za uvodjenje specifiènih treninga za studente iz oblasti maloljetnièko prestupništva . orijentacija i obrazaca ponašanja u društvu Preporuèuje se uspostavljanje obaveznog seminara odgovornog roditeljstva prije stupanja u brak ( uvesti i zakonski obligatorno) .Osigurati postpenalni prihvat osoba osuðenih na kaznu maloljetnièkog zatvora i maloljetnika smještenih u druge ustanove.Preporuèuje se posebna akcija koja bi za cilj imala približiti javnosti (posebno struènoj javnosti) problem maloljetnièke delinkvencije. institucija i organizacija koji rade na jedinstvenom projektu.Interventno poboljšati uslove boravka osoba sa izreèenom kaznom maloljetnièkog zatvora i osigurati potpuno odvajanje od ostalih zatvorenika.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . Dakle. . Dakle.prisutnost . definiranje njihovih uloga. .Nužno je izraditi strategiju društvene reakcije na problem maloljentièke delinkvencije. te osnovne ciljeve i naèin realizacije projekata iz ove oblasti. halo efekat.Nužan je istraživaèki rad za procjenu utjecaja pojedinaène mjere na maloljetnika u dužem vremenskom periodu . a favorizira drugaèiji sistem vrijednosti . zaštite ili smještaja tokom postupka i njihovo prisustvo tokom suðenja bez odreðivanja mjere pritvora. klubovi. Odsjek za psihologiju i pedagogiju. potencijalno pozitivne faktore. Strategija znaèi sistematski pristup (koncept) kojim se definiraju sveobuhvatne mjere svih društvenih èinilaca. remetilaèke faktore.Potrebna je promjena kulturoloških stavova.Nužno je pitanje mjera koje se izrièu od strane Suda. vodeæi raèuna u kojoj fazi postupka se nalaze i razvijanje programa (edukacija i rekreacija) koji bi se implementirali dokje maloljetnik lišen slobode. Važno je da javnost shvati dimenziju problema i moguæe posljedice ako izostane adekvatna društvena reakcija .Preporuèuje se da se edukativni programi i programi prevencije delinkvencije fokusiraju na razoblièavanje lažnog sistema vrijednosti u društvu. savjetovališta) . blokirane potencijale maloljetnog delinkventa i sl. Potrebno je izvršiti pritisak na organe vlasti da bi se promijenilo stanje u ovoj oblasti . negativne utjecaje.Stvoriti uslove za alternativne oblike smještaja maloljetnika tokom postupka (smještaj u vaspitnu ili sliènu ustanovu.Neophodno je veæe ukljuèivanje zajednice i korištenje moguænosti u zajednici koje veæ postoje. Posebno se preporuèuje da se odredi nosilac (koordinator) zajednièkih djelatnosti . oznaèavanje tih faktora.Unutar postojeæih izdvojenih odjeljenja za maloljetnike zatvorenog tipa formirati odjeljenja za izdržavanje kazne maloljetnièkog zatvora poluotvorenog i otvorenog tipa.Predlaže se uspostavljanje ustanova za izvršenje disciplinskih mjera i zavodskih mjera . . udruženja. pojaèani nadzor od strane organa starateljstva) da bi se osiguralo pružanje pomoæi.

rješavanje problema nezaposlenosti. Odgojno obrazovne. preodgoj i stvara uvjete za socijalnu integraciju. . § obraæanje pažnje na potrebe djeteta. . društvo mu treba pružiti pomoæ na slijedeæim poljima: Pomoæ roditeljima u poboljšanju odgojnog djelovanja prema djetetu. socijalnim i zakonodavnim institucijama i sa policijom. te ih treba što èešæe osnivati u svim mjestima. otklanjanje sociopatoloških ponašanja njenih èlanova itd. a koji bi objedinio procesni.80 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU . Roditelji prema mišljenju ispitanika mogu poduzeti neke mjere: § razgovor. <Porodica Da bi se dijete uspješno socijaliziralo i pravilno odgojilo.Podzakonskim aktima na zakonske odredbe o izvršenju kaznenih sankcija koje se tièu režima rada sa maloljetnicima kojima je izreèena odgojno vaspitna mjera upuæivanja u vaspitno odgojnu ustanovu ili vaspitno odgojni popravni dom. molba. § provoðenje kvalitetnog vremena sa djetetom. . socijalne i zdravstvene ustanove trebaju pomoæ i u prevladavanju objektivne i subjektivne prirode kao što su: materijalni status. Zahtjev za postojanje posebnih propisa kojima se ureðuje kazneno pravni položaj maloljetnih poèinitelja kaznenih djela proizlazi iz potrebe da se osigura da se sa maloljetnim poèiniteljima kaznenih djela postupa na naèin koji je sukladan sa njihovim psihološkim osobinama vezanim za njihov uzrast i dostignuti stepen zrelosti.Podzakonskim aktima na zakonske odredbe koje reguliraju izvršenje kaznenih sankcija predvidjeti naèin angažiranja kapaciteta u zajednici koji æe poslužiti za rehabilitaciju maloljetnika u toku provoðenja mjera pojaèanog nadzora ili u okviru postpenalnog prihvata. - . § dijalog.Stvarati uslove za ostvarivanje i implementaciju zakona o maloljetnim poèiniteljima kaznenih djela. socijalni i kulturni kontekst Bosne i Hercegovine. materijalni i izvršni pravni aspekt i bio baziran na meðunarodnim standardima dobre prakse u drugim zemljama. a koji uvažava pravni.Osnovati ustanove za izvršavanje odgojnih preporuka i odgojnih mjera. a koji uvažava i potrebe maloljetnih poèinitelja kaznenih djela. pridržavajuæi se meðunarodnih standarda Europske Unije i UN-a. predvidjeti režim rada sa maloljetnicima pridržavajuæi se u potpunosti sa meðunarodnim standardima Europske Unije i UN-a. Neophodno je da porodica tijesno saraðuje sa odgojno-obrazovnim. nizak stupanj obrazovanja.Na nivou entiteta i kantona zakone koji reguliraju izvršenje kaznenih sankcija uskladiti sa Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine i kaznenim zakonima entiteta. formiranje pravilnog stava i naèina postupanja sa takvim djetetom. . Porodici trebaju pružiti pomoæ Centri za pomoæ porodici u krizi. a i društva da osigura njihov odgoj. poboljšanje meðuljudskih odnosa u porodici. Roditelje treba edukovati da znaju djeci pružiti pomoæ.Podzakonskim aktima na zakonske odredbe o izvršenju kaznenih sankcija u ustanovama zatvorenog tipa (zatvora) predvidjeti striktno odvajanje osoba kojima je izreèena kazna maloljetnièkog zatvora od punoljetno osuðenih osoba i predvidjeti režim rada sa njima. § savjetovanje. Raditi na osposobljavanju porodice za pravovremeno uoèavanje simptoma delinkventnog ponašanja. . uspješno s njima komunicirati da znaju definisati šta se oèekuje od èlanova i kakve su kazne u sluèaju neispunjavanja obaveza.

racionalno rješavanje konflikata.). redovne kontrole. Raditi na organizaciji i pravilnom provoðenju slobodnog vremena djece i mladih. stavljati uèenika u poziciju subjekta odgojno obrazovnog procesa. sociopedi i dr. Saèiniti vlastiti program prevencije. Otvoriti institucije „Domovi delinkvencije“ <Centar za socijalni rad Važan faktor u ublažavanju i otklanjanju delinkventnog ponašanja predstavljaju centri za socijalni rad. U nastavne programe unijeti sadržaje iz osnovne meðuljudske komunikacije. edukacija mladih. Odnos prema uèenicima s teškoæama treba da je smišljen i pedagoški uraðen. Organizirati produženi boravak uèenika u školi. Potreban je veæi angažman pedagoga i psihologa u školi. donošenja odluka.prevencija 81 § § § § § § § § § § § § <Škola o o o o o o o o o o o o o o o o o ukazivanje na štetu i posljedice lošeg ponašanja. koji žive u teškim okolnostima itd. uèenike sa teškoæama u uèenju i ponašanju. organima sigurnosti sa svog podruèja. Nastavne programe rasteretiti od preobimnosti sadržaja. Saèiniti program saradnje sa uèenièkim porodicama. Uspostavljanje struènog kadra u školama (psiholozi. nadzor. Obratiti pažnju na izradu i realizaciju programa pedagoško psihološkog obrazovanja roditelja. povratnike.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . Obratiti pažnju na riziène grupe uèenika (izbjeglice. sprijeèavanja i otklanjanja maloljetnièke delinkvencije. organizacijama za rekreaciju i sport. približiti se svome djetetu. Komunicirati s njima putem dijaloga kao najhumanijim oblikom komunikacije. Tokom izbora poziva i profesionalnog osposobljavanja voditi raèuna o sposobnostima i interesima uèenika i o moguænostima zaposlenja.prisutnost . sredstvima javnog informiranja itd. Da bi djelovali uspješno na ublažavanju i otklanjanju delinkventnog ponašanja centri za socijalni rad trebaju: o Saèiniti program preventivnog djelovanja i mjera otklanjanja delinkventnog ponašanja . te veæa pozornost utvrdjivanju i prihvatanju poželjnog sistema vrijednosti Raditi sa uèenicima aktivno. socijalni radnici. MZ. Ukljuèiti uèenike u kreiranje razredne politike i disciplinskih procedura. više pažnje posvetiti djetetu ljubav lièni primjer dosljednost u ponašanju roditelja i reakcija na ponašanje djece povjerenje iskljuèiti fizièko kažnjavanje postavljanje zahtjeva djetetu u skladu sa njihovim sposobnostima poticaj automnosti i samostalnosti kod djece Reafirmirati vaspitnu funkciju škole Programe odgojno-obrazovnog rada maksimalno individualizirati i prilagoditi potrebama i sposobnostima svakog uèenika. primjenjivati u radu aktivne metode i tehnike nastavnog rada.

Saradnja sa ostalim agensima socijalizacije i sa delinkventnim djetetom. § Èešæe raditi na izvršenju izreèene mjere. § Pojednostaviti postupak u radu suda. § Primjena alternativnih modela reakcije: izbjegavanje klasiène kriviène procedure kao reakcije na prestupništvo mladih. § Jaèati saradnju sa ostalim agensima socijalizacije. neuropsihijatar) § Organizirati specijalizaciju i edukaciju struènjaka za rad na maloljetnièkoj delinkvenciji. Pomoæ u nadzoru pri izvršenju odgojnih mjera. kao i praæenje izvršenja kaznene sankcije. Nastojati da se obezbijede sredstva za rad specifiène službe za maloljetnièko prestupništvo Organizirati specifiène treninge i moguænosti za razmjenu iskustava sa zemljama u regionu o modelima rada centara za socijalni rad u provodjenju kriviènih sankcija Angažovati se na organiziranje slobodnog vremena djece i mladih koji žive u teškim okolnostima ili pokazuju delinkventno ponašanje. Organiziranje druženja sa omladinom kroz razlièite saveze i klubove. Ulagati u postojeæe ustanove za resocijalizaciju i raditi na izgradnji novih ustanova u veæim centrima. defektologe koji bi pružali pomoæ tužiocima i sudijama kod procjene osobe maloljetnika i odabira adekvatne kaznene sankcije. sociologe. Obezbjediti specifiène treninge za policiju iz oblasti prava djeteta i komunikacije sa djecom. psiholog. posebno o prvom kontaktu maloljetnog prestupnika sa policijom Obezbijediti bolju opremljenost službi za rad sa maloljetnicima . Blisko saradjivati sa sudovima Da bi uspješno obavljala svoju funkciju policija treba: § § § § § § § <Sud Važnu ulogu u ublažavanju i otklanjanju delinkventnog ponašanja igraju i sudovi. Da bi djelovali uspješno na ublažavanje i otklanjanje delinkventnog ponašanja neophodno je: § Analizirati moguænosti i efekte stvaranja maloljetnièkih sudova. § Kadrovsko udruživanje (socijalni radnik.82 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU o o o o o o o o <Policija na svome terenu. kao izdvojenih odjeljenja sudova § Izdvojiti i inovirati propise iz postojeæeg zakona koji se tièu maloljetnièke delinkvencije § Saèiniti program mjera preventivnog djelovanja i program mjera ublažavanja i otklanjanja delinkventnog ponašanja na svom podruèju. psihologe. Nužna je materijalna potpora i dobra struèna opremljenost za rad centra. Formirati poseban odjel/sektor za maloljetnièku delinkvenciju Saèiniti plan i program preventivnog djelovanja na svome podruèju i voditi brigu o realizaciji plana i programa Neophodna je materijalna i kadrovska potpora za uspješno djelovanje. pedagog. Saraðivati sa porodicom i školama u cilju zajednièkog rješavanja problema delinkvencije. § Zaposliti u tužilaštvu i veæim prvostepenim sudovima struène suradnike.

prosvjetnih i zdravstvenih radnika i drugih osoba koje se bave zaštitom i odgojem maloljetnika i suzbijanjem maloljetnièkog prestupništva. tužiteljstva.prevencija 83 § § § § § § Pokrenuti edukacione seminare i javne debate. okrugle stolove. Osigurati obvezno davanje informativnog materijala maloljetnicima i roditeljima u policiji. kompjuterska oprema. tužiteljstvu i sudu. tužiteljstva). Izraditi informativne materijale za brošure (postere) o osnovama kaznenog zakonodavstva i pravima i obvezama maloljetnika u sukobu sa zakonom sukladno sa domaæim zakonima i meðunarodnim standardima. sudova i centara za socijalni rad. Unutar policije. tužilaštvo. kancelarijski namještaj i ostalo) svih službi za rad sa mladima. kako bi se uticalo na sveobuhvatnije razumijevanje problema maloljetnièkog prestupništva i moguæe oblike preventivnog djelovanja. pravosuða (sudova. sudovi. a posebno policije. resornih ministarstava osigurati jedinstvene evidencije o kaznenim djelima i prekršajima za maloljetnike. Osigurati opremljenost (kancelarijski prostor. struène rasprave u okviru institucija kaznenog pravosuða (policija. pedagoga. Davanje sudu redovnih i kvalitetnih izvještaja od strane centara za socijalni rad i vaspitno odgojnih ustanova o provoðenju vaspitno odgojnih preporuka i mjera koje je izrekao sud. poveæati kvalitet nadzora sudova nad izvršavanjem vaspitno odgojnih preporuka i mjera . centara za socijalni rad.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . ustanove za izvršavanje kaznenih sankcija) te u krugovima socijalnih radnika.prisutnost . psihologa.

86

MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU

Anketni upitnik za uèenike
Dragi uèenièe, Biro za ljudska prava Tuzla u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom pravosudja i uprave radi istraživanje o maloljetnièkoj delinkvenciji na podruèju TK-a. Projekat pod nazivom „Smanjimo kriminalitet mijenjajuæi stavove“ finasira Evropska unija. U zadnje vrijeme pojava delikvetnog ponašanja (èinjenje kriviènih djela) je sve èešæe prisutna u našem društvu. Društvo preduzima brojne mjere za spreèavanje i ublažavanje ovog vida ponašanja, naroèito medju mladim ljudima. S tim ciljem ispitujemo vaše stavove o delinkvetnom ponašanju. Molimo te da proèitaš navedena pitanja i da na njih iskreno odgovoriš. Samo tako nam možeš pomoæi u prevenciji i suzbijanju ovog vida ponašanja medju mladim ljudima. 1. a) b) c) d) 2. a) b) c) e) f) g) 3. a) b) c) d) 4. a) b) c) 5. a) b) c) 6. a) b) c) d) Koji vidovi delinkventnog ponašanja su najèešæe prisutni u tvom okruženju? Rangiraj od 1 - 4 po znaèaju! 1 za najèešæe a 4 za najredje ponašanje! prosjaèenje nanošenje tjelesnih ozljeda razbojnièka kradja (pljaèka) silovanje Koji vidovi asocijalnog ponašanja su najèešæe prisutni u njihovom okruženju? Rangiraj od 1-4 po znaèaju! 1 za najèešæe a 4 za najredje ponašanje. sklonost skitnji bježanje od kuæe bježanje iz škole kockanje maltretiranje slabijeg i drsko ponašanje nešto drugo, navedi šta_____________________ Koliko je delinkventno ponašanje prisutno u tvom okruženju: veoma èesto èesto rijetko nikako U kojoj dobnoj grupi se najèešæe sreæu oblici delinkvetnog ponašanja: medju osobama mladjima od 15 godina medju osobama od 15 do 18 godina medju osobama starijim od 18 godina Kakav je tvoj kontakt sa osobom sklonoj delinkventnom ponašanju: bez problema sam uspostavio kontakt teško, ali sam uspostavio kontakt nisam nikako uspostavio kontakt Koje mjere bi, po tvom mišljenju, trebalo poduzeti prema maloljetnim delinkventima: treba im pružiti pomoæ da se oslobode tog ponašanja treba ih kazniti treba se pustiti da se sami vade iz problema koje su sebi nametnuli preduzeti neke druge mjere, navedi____________________________

prisutnost ... a) b) c) Za djecu koja su ispoljila delinkvetno ponašanje smatraš da se trebaju školovati: u redovnim školama zajedno sa ostalom djecom u specijalnim odjeljenjima redovnih škola u specijalnim školama Za delinkvenciju mladih smatraš da je: jako opasna društvena pojava opasna društvena pojava nije opasna društvena pojava .Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa .Rangiraj po važosti: roditelji nastavnici razredni starješina pedagog direktor vršnjaci pripadnici MUP-a Centar za socijalni rad organi pravosudja (sudovi.. a) b) c) 15. a) b) c) 9. tužilaštva) svi zajedno Šta predlažeš mladima koji su ispoljili delinkvetno ponašanje da ga se oslobode? 13. a) b) c) d) 8. Šta predlažeš mladoj generaciji da radi da ne bi zapala u delinkvetno ponašanje? _____________________________________________________________________________ 14. Djeca delinkventi razlikuju se od djece nedlikvenata: po ponašanju po izgledu po karakternim osobinama ne razikuju se O djeci koja su ispoljila delinkvetno ponašanje misliš: da treba da se druže sa ostalom djecom da se druže sa vršnjacima sliènog ponašanja da se ne druže ni s kim Ti si imao druga ili poznanika koji je ispoljio delikvetno ponašanje: da ne Ako bi u razredu imao druga koji je ispoljio delinkvetno ponašanje ti bi: družio se sa njim kao i sa ostalim drugovima družio bi se samo kad moraš ne bi se družio nikako Ko po tvom mišljenju najviše može pomoæi djeci koja su ispoljila delnikvetno ponašanje? Za onoga ko može najviše pomoæi. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 12. a) b) 10. stavi broj 1. a) b) c) 11.prevencija 87 7. za onoga ko poslije njega može najviše pomoæi stavi broj 2 itd.

uvijek da. a) b) c) d) e) f) 17. za mjeru koja je po važnosti poslije stavi 2 itd. a) b) c) Odredi važnost mjera za otklanjanje delinkvencije mladih! Najvažniju mjeru oznaèi brojem 1. Rangiraj po važnosti: pedagoško-psihološkim mjerama pravosudnim mjerama poboljšanjem socijalne situacije u društvu poboljšanjem ekonomske situacije u društvu nekim drugim mjerama svim ovim mjerama Da li tvom mišljenju naše društvo poklanja dovoljnu pažnju djeci koja su ispoljila delinkvetno ponašanje? da.88 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 16. Reci ako imaš još nešto što te nismo pitali! ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Hvala na saradnji! . ponekad nikako 18.

a) skonost skitnji b) bježanje od kuæe c) bježanje iz škole d) kockanje e) maltretiranje slabijeg i drsko ponašanje f) nešto drugo. U okviru projekta vršimo istraživanje na podruèju svih opæina Tuzlasnkog kantona kojim želimo. navedi šta_______________________________________ 4. Upitnik je anoniman. navedi šta______________________________ 5. saznati koliko je delinkventno ponašanje èesta pojava medju uèenicima Vaše škole kao i stavove nastavnika i profesora prema delinkventnoj djeci. Iz kojih sredina najèešæe dolaze uèenici koji su ispoljili delinkventno ponašanje? a) gradskih b) seoskih c) prigradskih 6. Koliko èesto meðu uèenicima kojima predajete sreæete delinkventno ponašanje? a) èesto b) rijetko c) nikako 3. a po izradi analize bit æete upoznati sa rezultatima istraživanja.prisutnost . ® ® ® O pojavi delinkventnog ponašanja mislite: da je jako opasna društvena pojava da je ne tako opasna društvena pojava da je nema u našem društvu i bezopasna je 2. Biro za ljudska prava prava Tuzla u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom pravosudja i uprave realizuje projekat „Smanjimo kriminal mijenjajuæi stavove“ koji finansira Evropska unija. izmedju ostalog.prevencija 89 Anketni upitnik za struène radnike u školama Poštovani/e. 1.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . Porodice iz kojih obièno dolaze delinkventna djeca najèešæe su: a) domicilne b) prognanièke c) povratnièke .4 po znaèaju! 1 za najèešæe a 4 za najredje ponašanje! a) prosjaèenje b) nanošenje tjelesnih ozljeda c) razbojnièka kraða (pljaèka) d) silovanje e) nešto drugo. Molimo Vas da proèitate navedena pitanja i odvojite 15-tak minuta da u miru ispunite upitnik. Koji vidovi delinkventnog ponašanja su najèešæe prisutni meðu Vašim uèenicima? Rangiraj od 1 . Koji vidovi asocijalnog ponašanja su najèešæe prisutni u tvom okruženju? Rangiraj od 1-4 po znaèaju! 1 za najèešæe a 4 za najredje ponašanje.

Kakav je odnos delinkventne djece prema vršnjacima? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 14. Koje mjere preduzimate Vi da pomognete delinkventnim uèenicima? ___________________________________________________________________________ 17. Jesu li delinkventna djeca prihvaæena od Vaših kolega? ___________________________________________________________________________ 16. Koliko ima nepotpunih porodica (bez jednog ili oba roditelja)? ____________________________________________________________________________ 10. posebno odnosi izmedju roditelji? 9a. Jesu li delinkventna djeca prihvaæena od svojih vršnjaka? ___________________________________________________________________________ 15. Kakav je socijalni i ekonomski status porodica delinkventne djece: iznad prosjeka prosjeèan ispod prosjeka Kakav je obrazovni status roditelja? visoko obrazovani roditelji roditelji su sa srednjom struènom spremom sa osnovnom školom neobrazovani roditelji (bez osnovne škole) Je li vam poznato kakvi su odnosi u ovim porodicama. . a) b) c) d) 9. a) Kojim mjerama se treba boriti protiv delinkvencije mladih? Rangirajte po važnosti od 1-6: pedagoško-psihološkim mjerama 12. a) b) c) 8.90 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 7. Kakvi su odnosi èlanova porodice prema delinkventnoj djeci kad je u pitanju? a) kvalitet emocionalne povezanosti? _________________________________________________________________________ b) vrijeme koje provode zajedno? __________________________________________________________________________ c) ima li koliko èesto fizièkog kažnajvanja? _____________________________________________________________________________ 11. Kakav je stav delinkventne djece prema školi i uèenju? ___________________________________________________________________________ Koje su njihove osobine koje ih èine drugaèijim od njihovih vršnjaka bez delinkventnog ponašanja? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 13.

Koje mjere predlažete da bi se otklonilo delinkventno ponašanje? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 26. Koji su se naèini rada pokazali najefikasnijim u radu sa delinkventnom djecom? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 24. S kime u školi najèešæe saraðujete po pitanju rješavanja problema delinkvencije? ___________________________________________________________________________ 20. a) b) c) O delinkventnoj djeci mislite da treba da se školuju: u redovnom odjeljenju redovne škole u specijalnom odjeljenju pri redovnim školama u posebnim specijalnim školama 22.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . Kakav je odnos nastavnika prema uèenicima koji su ispoljili delinkventno ponašanje? ___________________________________________________________________________ Da li društvo preduzima adekvatne mjere u cilju ublažavanja i otklanjanja delinkventnog ponašanja? ___________________________________________________________________________ 23. Recite ako imate nešto što Vas nismo pitali! ___________________________________________________________________________ Hvala na saradnji! . Koje mjere preduzima škola da pomogne delinkventnim uèenicima? ___________________________________________________________________________ 19. Koje mjere predlažete da bi se poboljšala prevencija maloljetnièke delinkvencije? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 25. S kojim ustanovama saraðuje škola? Nabrojte ih! ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 21. 27.prisutnost .prevencija 91 e) f) nekim drugim mjerama svim ovim mjerama 18.

a) b) U odnosu s problemom Vašeg djeteta Vi probleme rješavate: uz pomoæ braènog druga uz pomoæ struènjaka. navedi šta_________________________________ Koji vidovi asocijlanog ponašanja su najèešæe prisutni u tvom okruženju? Rangiraj od 1-4 po znaèaju! 1 za najèešæe a 4 za najredje ponašanje. Molimo Vas da nam na postavljena pitanja iskreno odgovorite. a) b) c) d) e) f) Da li vaše dijete ispoljava neki od oblika delinkventnog ponašanja: da ne Koje oblike delinkventnog ponašanja najèešæe ispoljava Vaše dijete? Rangiraj od 1-4 po znaèaju! 1 za najèešæe a 4 za najredje ponašanje!: prosjaèenje nanošenje tjelesnih ozljeda razbojnièka kradja (pljaèka) silovanje nešto drugo.92 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Anketni upitnik za roditelje Poštovani roditelji. navedite kojih uz pomoæ policije sami uz pomoæ nekog drugog. Projekat pod nazivom „Smanjimo kriminalitet mijenjajuæi stavove“ finasira Evropska unija. a) b) c) d) e) 3. . 1. Ispitujemo koliko je delinkventno ponašanje raširena pojava meðu djecom i mladima u našem društvu. a) b) 2. Biro za ljudska prava Tuzla u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom pravosudja i uprave radi istraživanje o maloljetnièkoj delinkvenciji na podruèju TK-a. Obzirom na posljedice ovakvog ponašanja po liènost i društvo u cjelini cilj nam je nakon provoðenja istraživanja napraviti program preventivnog i kurativnog rada sa delinkventnom djecom. a) b) c) d) e) 7. U kojoj godini je Vaše dijete poèelo ispoljavati takvo ponašanje? ___________________________________________________________________________ Kako ostvarujete komunikaciju s Vašim djetetom od kada je ispoljilo delinkventno ponašanje? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6. navedi šta____________________________________________ 4. sklonost skitnji bježanje od kuæe bježanje iz škole kockanje maltretiranje slabijeg i drsko ponašanje nešto drugo. navedite koga Vaš stav je da Vašem djetetu: treba pružiti pomoæ treba ga kazniti za delinkventno ponašanje 5.

a) b) c) d) e) 10.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . Koje mjere preduzimate Vi da biste pomogli Vašem djetetu? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Koje mjere predlažete da preduzmu druge porodice u cilju otklanjanja delinkventnog ponašanja? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 15. a) b) c) 13.prevencija 93 c) d) treba mu pružiti pomoæ i kazniti ga prepustiti ga samog sebi da rješava problem 8. navedite 9. . Koji struènjaci Vam najèešæe pomažu u rješavanju problema delinkventnog ponašanja Vašeg djeteta? a) pedagog b) psiholog c) socijalni radnik d) razredni starješina e) nastavnici f) pravnici g) lijeènici h) neko drugi. a) b) c) d) e) S kime Vaše dijete najèešæe vrši krivièna djela? samo s vršnjacima sa starijim delinkventima ne znate s nekim drugim. O delinkvenciji mladih mislite da je: opasna i štetna društvena pojava bezopasna društvena pojava ne mislite ništa Koje mjere predlažete da preduzme škola u cilju otklanjanja delinkventnog ponašanja? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 14. Koju školu i koji razred pohaða Vaše dijete? ___________________________________________________________________________ 12.prisutnost . navedite S kime se druži Vaše dijete? sa vršnjacima sliènog ponašanja sa starijim delinkventima sa vršnjacima koji ne pokazuju delinkventno ponašanje ni s kim ne znam 11.

a) b) c) d) e) f) Kojim mjerama se treba boriti protiv delinkvencije mladih? Rangirajte po znaèaju od 1-6: pedagoško-psihološkim mjerama pravosudnim mjerama poboljšanjem socijalne situacije u društvu poboljšanjem ekonomske situacije u društvu nekim drugim mjerama svim ovim mjerama 16. Recite ako imate nešto što Vas nismo pitali! ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Hvala Vam na saradnji! .94 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Koje mjere predlažete da preduzme društvo u cilju otklanjanja delinkventnog ponašanja? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 17. a) b) c) 20. 18. Da li je Vaše dijete zbog delinkventnog ponašanja odbaèeno od društva ? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 19. Koji je po vašem mišljenju najbolji model školovanja delinkventne djece?: u redovnim odjeljenju redovne škole u specijalnom odjeljenju pri redovnim školama u posebnim specijalnim školama Opišite jedan primjer Vašeg prilaženja djetetu nakon ispoljenog delinkventnog ponašanja! ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 21.

Koliko godina radite na maloljetnièkoj delinkvenciji? ____________________________ 2. Koje vrste delikata se najèešæe pojavljuju meðu mladima u vašoj sredini? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. a po izradi analize bit æete upoznati sa rezultatima istraživanja.prevencija 95 Anketni upitnik za socijalne radnike Poštovani/e. a) b) c) U kojoj sredini se èešæe vrše delinkvetne radnje? gradska seoska prigradska Koja djeca najèešæe ispoljavaju delinkventno ponašanje? domicilna prognanièka povratnici 7.prisutnost . Biro za ljudska prava prava Tuzla u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom za pravosudja i uprave realizuje projekat „Smanjimo kriminal mijenjajuæi stavove“ koji finansira Evropska unija. Ispitanici æe biti predstavnici profesionalnih grupa koji se u svom svakodnevnom poslu susreæu sa problemom maloljetnièke delinkvencije. U okviru projekta vršimo istraživanje na podruèju svih opæina Tuzlanskog kantona koje za cilj ima pregled sadašnje situacije. identifikuje i preporuèi prioritetne oblasti na koje treba obratiti pažnju kad je u pitanju maloljetnièka delinkvencija. . Upitnik je anoniman. Koliko je po Vašem mišljenju poveæana delinkvencija u odnosu na ranije godine? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Da li se u našem društvu preduzimaju dovoljne mjere za otklanjanje maloljetnièke delinkvencije? ___________________________________________________________________________ Da li su mjere koje se primjenjuju za otklanjanje maloljetnièke delinkvencije adekvatne? ___________________________________________________________________________ 9. 1. Molimo Vas da proèitate navedena pitanja i odvojite 15-tak minuta da u miru ispunite upitnik. roditelji i djeca. Koji su najèešæi motivi izvršenja delinkventnih radnji u vašoj sredini? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . a) b) c) 6. 8. Koji su socijalni uzroci uzroci delinkvencije u vašoj sredini? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 5.

Kako uspostavljate komunikaciju sa djecom koja su ispoljila delinkventno ponašanje? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 17. Koje bi ustanove trebale da imaju presudnu ulogu u otklanjanju delinkvencije? ___________________________________________________________________________ 11. Gdje se upuæuju maloljetni delinkventi kojima se izrièe navedena mjera? _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 19.96 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 10. Koje su dobne skupine najzastupljenije u kriviènim aktima? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ . 14. Kakva je saradnja vašeg centra sa ustanovom HUM u Sarajevu kad je u pitanju? a) uèestalost saradnje __________________________________________________________________________ b) kvalitet saradnje c) efikasnost saradnje ___________________________________________________________________________ 20. Koliko èesto se propisuje mjera smještaj u odgojno-popravni dom? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 18. Koje mjere poduzima Centar za socijalni rad na polju maloljetnièke delinkvencije? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 16. a) b) c) Kolika je stopa recidivizma? visoka srednja vrijednost niska 12. Koji su socijalni uzroci recidivizma? ___________________________________________________________________________ 15. Da li je kadar koji radi na problemima delinkvencije dovoljno struèan? ___________________________________________________________________ Koje mjere Vi predlažete u buduænosti za otklanjanje delinkventnog ponašanja mladih? ___________________________________________________________________________ 13.

Kakva je zastupljenost obzirom na spol? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 22.prisutnost . Kakav je obrazovni nivo roditelja delinkvenata? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 27. Koji vidovi asocijalnog ponašanja se najèešæe vežu za delinkventno ponašanje? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 31. Kakvi su odnosi u porodici delinkvenata? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 28. Koji su vidovi vršenja delinkventnih radnji? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 32. Da li maloljetnici vrše èešæe krivièna djela u društvu ili sami? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ .. Koje su najèešæe izricane mjere od strane sudije za maloljetnike? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 23. Kakva je brojnost porodica (broj èlanova porodice delinkvenata)? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 30. Kakav je ekonomski status porodica delinkvenata? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 26. Koji su najèešæi sociopatološki fenomeni u porodicama delinkventne djece? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 29. Koje mjere su se pokazale najdjelotvornije? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 24.prevencija 97 21. a) b) Iz kakvih porodica najèešæe dolaze ova djeca: iz potpunih iz nepotpunih 25.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa .

Ako ih vrše u društvu. zaokružite! integraciju u redovan odgojno-obrazovni sistem odgoj u specijalnim odjeljenjima pri redovnim školama odgoj u specijalnim ustanovama 37. b) stariji delinkventi c) mlaðe osobe 34. Ko po vašem mišljenju vrši najjaèi uticaj na mlade pa zapadaju u delinkvenciju? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 38. Šta treba poduzeti u cilju poboljšanja komunikacije sa ovom djecom? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 41. Šta preporuèujete mladima da ne bi zapali u delinkvenciju? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 35. Da li je odnos društva prema delinkventnim osobama odgovarajuæi? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Da li je kvaliteta sociopedagoške komunikacije koja se uspostavlja sa delinkventnom djecom u našem društvu zadovoljavajuæa? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 40. . Recite ako imate nešto što Vas nismo pitali! ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Hvala Vam na saradnji! 39. a) b) c) Koji vid odgoja predlažete kad su u pitanju delinkventna djeca. koje su dobne skupine nejèešæe povezane sa maloljetnicima a) vršnjaci.98 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 33. Koje mjere prevencije do delinkvencije predlažete u našem društvu? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 36.

1. a po izradi analize bit æete upoznati sa rezultatima istraživanja.porast ___________________________________________________________________________ b) vrsta kriviènih djela c) karakteristike ponašanja maloljetnih delinkvenata ___________________________________________________________________________ 3. Koje vrste odgojnih preporuka se najèešæe primjenjuju? ___________________________________________________________________________ 9. U okviru projekta vršimo istraživanje na podruèju svih opæina Tuzlanskog kantona koje za cilj ima pregled sadašnje situacije.prisutnost . Biro za ljudska prava prava Tuzla u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom pravosudja i uprave realizuje projekat „Smanjimo kriminal mijenjajuæi stavove“ koji finansira Evropska unija. tužioce i advokate koji rade na maloljetnièkoj delinkvenciji Poštovani/e. Ispitanici æe biti predstavnici profesionalnih grupa koji se u svom svakodnevnom poslu susreæu sa problemom maloljetnièke delinkvencije. Navedite Vaš stav prema maloljetnièkoj delinkvenciji kad je u pitanju? a) tendencija . identifikuje i preporuèi prioritetne oblasti na koje treba obratiti pažnju kad je u pitanju maloljetnièka delinkvencija. Koje vrste odgojnih mjera se najèešæe primjenjuju?_________________________ ___________________________________________________________________________ . a) b) 7. Iz kojih podruèja vaše opæine se najèešæe upuæuju na Sud maloljetni delinkventi? ___________________________________________________________________________ 5. Molimo Vas da proèitate navedena pitanja i odvojite 15-tak minuta da u miru ispunite upitnik. Kog su spola maloljetni delinkventi? Izrazite odnos omjerom (0:0) a) M b) Ž ______________________________________ 6.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . Koja krivièna djela se najèešæe sreæu meðu maloljetnicima upuæenim na sud?_________________________________________________________ 4. a) b) Koje su dobi najèešæe maloljetni delinkventi? Mladji maloljetnici Stariji maloljetnici Organi pravosuða maloljetnim delinkventima najèešæe izrièu slijedeæe mjere: Odgojne preporuke Odgojne mjere 8. Koliko godina radite na maloljetnièkoj delinkvenciji? _________________________________ 2.prevencija 99 Anketni upitnik za intervju za sudije. Upitnik je anoniman. roditelji i djeca.

a) b) c) 18. Koji su razlozi rasta maloljetnièke delinkvencije?___________________________ ____________________________________________________________________________ . represivne kombinovane? Koliko su mjere koje preduzima sudstvo na spreèavanju maloljetnièke delinkvencije efikasne? vrlo efikasne efikasne neefikasne vrlo neefikasne Koliko su mjere koje preduzima naše društvo na prevenciji maloljetnièke delinkvencije efikasne? ____________________________________________________________________________ 16. 1 za one koji bi trebali poduzeti naveæe mjere a 5 za one koje mislite da trebaju poduzeti najmanje mjere : porodica škola cenri za socijalni rad MUP organi pravosuða Koliko je maloljetnièka delinkvencija u zadnje vrijeme u porastu: na istom je nivou kao ranijih godina. Koji organi bi trebali poduzimati mjere u buduænosti u cilju prevencije. Od èega zavisi vrijeme trajanja izreèene mjere? ___________________________________________________________________________ 12. Koje mjere koj izrièe Sud daju bolje rezultate u otklanjanju delinkventnog ponašanja: odgojne mjere. a) b) c) d) e) 17. Koje okolnosti najèešæe uzimate u obzir pri izboru odgojne mjere ili preporuke? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 11. a) b) c) c) 15. a) b) c) 19. Koji su najèešæi uzroci maloljetnièke delinkvencije?_________________________ ____________________________________________________________________________ 20. ima trend rasta. isti je kao ranije. ispod je nivoa ranijih godina Koliko je èest recidivizam: èešæi je nego ranije.100 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU 10. spreèavanja i otklanjanja delinkventnog ponašanja? Rangirajte po znaèaju od 1-5. a) b) c) 14. a) b) c) 13. odgojne preporuke kombinovane mjere? Koje mjere daju bolje rezultate u otklanjanju maloljetnièke delinkvencije: preventivne. u opadanju je.

prevencija 101 21.prisutnost . a) b) c) 22. 26. Kada je u pitanju odgoj i obrazovanje delinkventne djece predlažete da se odgajaju i obrazuju: zajedno sa uèenicima redovne škole u specijalnim odjeljenjima redovne škole. u posebnim specijalnim školama. Koji bi organi trebali poduzimati mjere u cilju poboljšanja kvalitete sociopedagoške komunikacije sa delinkventnom djecom? Rangirajte po znaèaju 1-5: a) obitelj ___________________________________________________________ b) škola ___________________________________________________________ c) centar za socijalni rad _______________________________________________ d) MUP____________________________________________________________ e) Sud _____________________________________________________________ 23. Koje mjere u odnosu na problem maloljetnièke delinkvencije predlažete u cilju unapreðenja rada Vaše ustanove u buduænosti? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Kakva je saradnja Vaše ustanove sa društvenom sredinom i s kime najèešæe saraðujete? ___________________________________________________________________________ 24. Kakva je kvaliteta komunikacije Vaše ustanove sa delinkventnom djecom? ___________________________________________________________________________ 25. Recite ako imate nešto što Vas nismo pitali! ___________________________________________________________________________ Hvala na saradnji! .Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa .

Ispitanici æe biti predstavnici profesionalnih grupa koji se u svom svakodnevnom poslu susreæu sa problemom maloljetnièke delinkvencije.porast ___________________________________________________________________________ b) vrsta kriviènih djela ___________________________________________________________________________ c) karakteristike ponašanja maloljentih delinkvenata ___________________________________________________________________________ Koje grupe kriviènih djela se najèešæe sreæu meðu mladima u našem društvu? ___________________________________________________________________________ Koja krivièna djela unutar navedenih grupa se najèešæe sreæu meðu mladima u našem društvu? ___________________________________________________________________________ 5. Molimo Vas da proèitate navedena pitanja i odvojite 15-tak minuta da u miru ispunite upitnik. a) b) Kog su spola maloljetni prestupnici? Izrazite odnos omjerom (0:0) M Ž ______________________________________ Koje su dobi najèešæe maloljetni delinkventi? Mlaði maloljetnik Stariji maloljetnik 4. a) b) 8.102 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Anketni upitnik za struènjake koji rade na maloljetnièkoj delinkvenciji u MUP-u Poštovani/e. U okviru projekta vršimo istraživanje na podruèju svih opæina Tuzlanskog kantona koje za cilj ima pregled sadašnje situacije. . identifikuje i preporuèi prioritetne oblasti na koje treba obratiti pažnju kad je u pitanju maloljetnièka delinkvencija. Upitnik je anoniman. 1. a po izradi analize bit æete upoznati sa rezultatima istraživanja Koliko godina radite na maloljetnièkoj delinkvenciji? _______________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Sa kojih podruèja vaše opæine se najèešæe regrutuju maloljetni prestupnici? ___________________________________________________________________________ 6. Navedite vaš stav prema maloljetnièkoj delinkvencij kad je u pitanju? a) tendencija . Iz kakvih se socijlanih sredina sredina najèešæe regrutuju maloljetni prestupnici? ___________________________________________________________________________ 7. Biro za ljudska prava prava Tuzla u saradnji sa kantonalnim Ministarstvom pravosudja i uprave realizuje projekat „Smanjimo kriminal mijenjajuæi stavove“ koji finansira Evropska unija. 3. roditelji i djeca.

Koji su razlozi porasta maloljetnièke delinkvencije u našem društvu? ___________________________________________________________________________ 16. u posebnim specijalnim školama. spreèavanja i otklanjanja delinkventnog ponašanja. Navedite najèešæe uzroke maloljetnièke delinkvencije! ___________________________________________________________________________ 12.prevencija 103 Da li su mjere koje poduzima naše društvo na prevenciji i spreèavanju maloljetnièke delinkvencije dovoljno efikasne? ___________________________________________________________________________ Ko bi trebao u buduænosti poduzimati mjere u cilju prevencije. 14. Rangirajte po znaèaju od 1-5. a) b) c) 13. 1 za one koji bi trebali poduzeti najveæe mjere a 5 za one koje mislite da trebaju poduzeti najmanje mjere: a) obitelj b) škola c) cenri za socijalni rad d) MUP e) organi pravosuða f) ostalo ____________________________________________________________________________ 11. Kod kojih grupa kriviènih djela je najèešæi recidivizam? ___________________________________________________________________________ 15. Koje mjere predlažete u buduænosti u radu Vaše ustanove na otklanjanju maloljetnièke delinkvencije? ______________________________________________________ . 17. S kojim ustanovama Vaša ustanova: a) najèešæe saraðuje____________________________________________________ b) ostvaruje najbolju saradnju _______________________________________________ c) ne saraðuje. a) b) c) d) Kakvi su trendovi maloljetnièke delinkvencije na osnovu vašeg profesionalnog iskustva u zadnjih 5 godina: na istom je nivou kao ranijih godina ima trend rasta ispod je nivoa ranijih godina Koliko je èest recidivizam: èešæi je nego ranije isti je kao ranije u opadanju je nema pouzdanih empirijskih podataka 10. 9.Stavovi socijalnih i profesionalnih grupa . a) b) c) Kada je u pitanju odgoj i obrazovanje delinkventne djece predlažete da se odgajaju i obrazuju: zajedno sa uèenicima redovne škole u specijalnim odjeljenjima redovne škole. a trebala bi da saraðuje __________________________________________ 18.prisutnost .

104 MALOLJETNIÈKA DELINKVENCIJA U TUZLANSKOM KANTONU Kakva je kvaliteta komunikacije struènjaka iz Vaše ustanove sa delinkventnom djecom? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 20. ako imate nešto. Koje mjere predlažete u cilju poboljšanja kvalitete komunikacije sa delinkventnom djecom de se preduzmu: porodica ____________________________________________________________ škola ______________________________________________________________ centar za socijalni rad __________________________________________________ MUP_______________________________________________________________ Sud _______________________________________________________________ 19. što Vas nismo pitali! _______________________ ___________________________________________________________________________ Hvala na saradnji! . a) b) c) d) e) 21. Molim Vas recite. Da li svaki otkriveni sluèaj maloljetnièkog kriminaliteta prijavljujete organima pravosuða? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 22.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful