14.03.2005 г.

Маркетинг
С маркетинга са свързани и ангажирани всички служители във фирмата.
Маркетинга е гледната точка на клиента. В центъра на вниманието в
маркетинг ориентираната фирма стои потребителят. Изграждането и поддържането
на връзка с клиента (обвързване с фирмата от страна на клиента и фирмата) е много
важно, също както и изграждането на връзки с доставчиците, посредниците и т.н.
Важно е също така поддържането на коректни отношения и с
конкуренцията, също както с клиентите, доставчиците и всички останали, с които
имаме някакво отношение.
Маркетингът е социален и управленски процес, в който отделните личности
и групи хора получават това, от което се нуждаят и желаят, като създават,
предлагат и разменят с други хора продукти с определена стойност.
1. Потребност – това е състояние на осъзната липса на някакво основно
удовлетворение.
2. Желание – това е специфично удовлетворение на някаква потребност.
3. Търсене – това е желание за определени продукти, подплатено с
покупателна способност.
4. Удовлетворители на човешките потребности – това са стоки, продукти, в
които са с материален характер и услуги, които са с нематериален
характер. То е доминиращо условие с действие или поведение на
индивида, които също носят изгода, но тя има повече нематериален
характер. Услугите се употребяват в момента, за разлика от стоките.
Условно има взаимодействие между доставчика и потребителя.
5. Стойност – това е преценката на клиента за цялостната възможност на
продукта да удовлетвори неговите потребности.
6. Развяна – това е акт на получаване на желания продукт от купувача,
който предлага в замяна на продавача друг продукт пари.
7. Пазар – това е съвкупност от всички потенциални клиенти, имащи
определена потребност или желание, и които искат и са в състояние да
осъществят размяна с цел да удовлетворят тази своя потребност или
желание.
8. Специалист по маркетинг означава една страна ако е по- активна от
друга, тя се счита за маркетолога или специалист по маркетинг.
Маркетолог или специалист по маркетинг може да бъде както продавача,
така и купувача.
9. Управление на маркетинга – това е процес на планиране и изпълнение на
концепцията, ценообразуването, промоцията и дистрибуцията на стоки
и услуги за създаване на размяна с целевите групи, която да удовлетвори
клиента и целите на организацията. Това са т.нар. 4 “Р”-та:
9.1. Продуктова политика (product)
9.2. Ценова политика (price)
9.3. Пласментна политика (place)
9.4. Комуникационна политика (promotion)
10.

Връзки с обществеността – това е изграждането и поддържането
на желания имидж в обществеността.

т. Маркетингова концепция – (от средата на –те години на миналия век). които са широко разпространени и са на достъпна цена.е. Външен маркетинг – той е насочен към потребителите. където е търсенето превишава предлагането. Еволюцията на маркетинговите концепции 1. Провеждане на комуникационна политика. 2. инертен и пасивен и ще трябва да му се обръща внимание и фирмата трябва да се заеме с промоцията. Вътрешен маркетинг – той е насочен към създаване на мотивация към служителите на дадена фирма. Началната точка е дефиниране на целевите пазари. които имат новаторство (нови продукти). Програми. . 5. При продажбата продавача трябва да обърне стоката в пари. насърчаващи продажбите. Концепция за продажба – потребителя е принципен. а средството е координирания маркетинг. Социален маркетинг (Социална концепция) – породена е от някои глобални проблеми като замърсяването на околната среда и други. че да информира потребителя.съвършени продукти. 7. активна реклама. акцентирането върху директните продажби за да подтикне купувача към покупка. Продуктова концепция – потребителя одобрява онези продукти. 3. която да даде по. различни игри и томболи. Умелата комуникационна политика трябва да достави удоволствие от продукта. Ключът за постигане на целта на организацията е в това да се установят нуждите и желанията на целевите пазари и да се достави очакваното удовлетворение по-ефективно и по. Мениджъри. Производствената концепция е приложима и там. При него се акцентира върху действителните качества на даден продукт. 6. Маркетинговата концепция трябва да бъде постигната за да се реализират печалби. Грешката е. Координирания маркетинг също е продуктова политика.достъпен продукт (като Ford). развиват дистрибуторската мрежа за по.03.2005 г. 4. Потребителите одобряват онези продукти.ефикасно от конкуренцията.21. следващи тази философия намаляват цената и разширяват. Производствена концепция – (от началото на миналия век) тя ръководи управлението на фирмата. че не се изучава мнението на потребителите.добър продукт.високо качество или тези. че продукта да е достъпен за потребителя. които казват. така че да има очаквания и нагласи за този продукт. докато при маркетинга първо се вижда какво е желанието. които са с най. Всички усилия в повишаването на качеството или разработването на нови по. че ако се изпусне момента няма да може да се закупи този продукт. Търси интересите на потребителя и обществото. изграждане на такива канали за реализация. Координиран маркетинг – усилията на всички служители трябва да са проникнати от гледната точка на клиента. а после се реализира поголяма печалба. 8.

тя няма да е чувствителна към информацията.н. s. Анализ на ценовата ни политика (колко печелим от един продукт?). технологично равнище на оборудването. Ако проучването се прави от фирмата. 4. Разработване на маркетингова програма. Това проучване може да се извърши от фирмата (от служителите й) или от външна консултантска организация.н. до заемни средства. Изходна точка и първа точка на стратегическото маркетинг планиране – то е насочено към целеви пазари. а от друга страна за да се генерират заплахите и възможностите на фирмата на дадени пазари.Социалната концепция гласи. 2. Общи проучвания и оценки за състоянието на фирмата. които използваме и т. Направления за да се открият силните и слабите страни на фирмата: 1.е. Ситуационен анализ – това е първият етап. Финансовото състояние на фирмата. че задачата на дадена фирма е да определи потребностите. за колко време може да бъде удвоено производството. Фирмата прави това проучване за да извърши преценки за да доразвие своята стратегия. съотношение между оборотен и основен капитал. Когато консултантската организация прави това проучване ще изкаже своята гледна точка. които реализират голяма част от продажбите си на външни пазари. Целеполагането е вторият етап. собствен капитал на фирмата. дебитна и кредитна задлъжнялост на фирмата. която е необходима. Експортен маркетинг и международен маркетинг. който можем да задоволим по. Провеждат своя маркетинг в чужди страни. 9.t. която използваме. 1.o. Експортният маркетинг има място в дейността на фирми. наличие на конкурентни продукти (изследват се и заместителите на нашия продукт). докато ако е от фирмата. II.добре от конкурентите си.03. т. Дистрибуторска политика – ефективност на мрежата. ефективни ли са нашите посредници.w.2005 г. развитието на дистрибуторската мрежа в тези страни.. съпоставка с конкуренцията. качество на произведената продукция. служителите могат да не изкажат своята гледна точка. Ситуационен анализ I. 2. ценовата им политика се прави за други страни. 28.добре от конкуренцията. възможностите и заплахите. капацитет на оборудването. 5. 3. Реализация на маркетинговата програма. 3. – това са силните и слаби страни. 10. 4. пазарния дял. Производствения капацитет на фирмата – това е състоянието на оборудването. Това е цикъла на маркетинговото проучване. желанията и задачите на пазара и да съхрани околната среда. . Трябва да се достави удовлетворение по. Удовлетворяват потребности в други страни. съобразяването с културните особености на дадена държава и т.

5. 04. дали фирмата функционира добре. Всяка една фирма представлява отворена система.2005 г.добре от конкуренцията. която взаимодейства с редица фактори от околната среда. в които има незадоволено търсене и в които нашата фирма може да действа по. бързо ли се вземат решения.политически фактори. I. IV. темпа на нарастване и намаляване на населението. Тези фактори са неконтролируеми. което е полесно от външния преглед. Образователното равнище (групи) трябва да се отчитат при формирането на рекламата (вестници. неподвластни на фирмата. Това е вътрешния преглед или кабинетно проучване. средната възраст.бедните страни.04. Тук се очертава картината на силните и слабите страни на дадена фирма. обезпечава ли се информацията от мениджърите на фирмата. Етнически (пазари) принадлежности са третият демографски фактор.сложен и за това може да се обърнем към консултантска фирма. Втори елемент на s. Външен преглед – той е доста по.t. Заплахата е събитие или тенденция в обкръжението. 2. 1. Втората група фактори са икономическите. Технологични фактори. Изследване на обратната връзка. Те следят броя на населението. Конкурентни фактори на обкръжението. 3. миграционните процеси. 4. internet). Стопански риск – това е нещо. Възможности – това са области от пазари. 1. 2. .o. Ексклузивното увеличаване на населението в световен мащаб. Възрастовия състав е вторият демографски фактор. които да са подобри от тези на конкуренцията. която ако не бъде предвидена и не й се противодейства може да доведе до намаляване на продажбите. 7.w. дали те са адекватни. 3.6. загуба на пазарите. обхваща ли целия пазар. 5. които пораждат това обкръжение. II. етническия състав. Ние мажем да се наместим в тези решения. 3. III. Демографски фактори. а може да доведе и до угроза за фирмата. Комуникационна политика – ефективност на рекламната ни стратегия. как е изградена информационната система. мотивиран ли е персонала и т. Демографските фактори са първата група фактори. 6. Природно. образователно равнище. не значи увеличаване на пазарите. 4. Икономически фактори. което не можем да избегнем на 100 %. Организационен аспект – отговорите и силните срани на това.н. списания. Модели на домакинството – всичко това обуславя поразлично потребление. 1. информация за неговата удовлетвореност. или външен преглед – това е едно постоянно сканиране на обкръжението за възможностите и заплахите. видове (модели) домакинства. Природни фактори. 2. защото нараства населението в по. Промени в миграционните процеси.

Маркетинговите информационни системи се състоят от 4 подсистеми (колкото е по. класификация. Правно. Втората подсистема е системата на маркетинговото разузнаване.бързо на изискванията и поръчките на продукти. Това е съвкупност от математически модели и статистически методи. Законите. изложби и други.2005 г. Анализът на такива отчети позволява да се отразят възможностите и заплахите на нашата продукция. предназначени по. който трябва да бъде управляван. Четвъртата подсистема е подсистема за поддръжка на маркетинговите решения.политически фактори. Покупателната способност – това е равнището на заплатите и пенсиите. 11. контактите и срещите с доставчици. Тя представлява съвкупност от методи и инструменти. митнически режим. Посещението на панаири. Технологични фактори. Културни фактори (духовната култура на населението).стабилна фирмата. Тя е съвкупност от източници и процедури за получаване на текуща информация за промените в маркетинговата среда. . насоките и развитието на дадения отрасъл. анализ. парични потоци за вземания и задължения на фирмата. VI. оценка и разпространяване на актуална и точна информация. V. III. Информацията трябва да е достоверна. Случайни събития. Маркетингови информационни системи Информацията е ресурс. за събиране. С информацията от анализа се стремим да реагираме по. Използват се техники на мними купувачи в собствените магазини и в тези на конкуренцията. Те са неизчерпаеми. Маркетинговата информационна система е съвкупност от хора.1. Присъствието на годишните акционерни събрания също дава полезна информация. касаещи защитата на потребителя и защитата на конкуренцията. продажбите и запасите на продукция и суровини. също дават ценна информация за цените. които има на пазара. IV. от маркетолозите на фирмата. Дава се информация за минал период (може дори да е за изминалия ден).бързо да обработват информацията (такива системи изграждат по. изчерпаеми. толкова по. валутен режим. които пораждат заплахи или възможности за фирми. достъпност до кредити. Информацията се набира от печата. Тази система включва отчети за поръчките. склонността на населението към спестяване. Природни фактори. Те касаят законодателството. от специализираната литература. регулиращо данъчно облагане. Първата подсистема е за вътрешно подотчитане.добре е поддържана тя). Точно трябва да се избере периода на отчитане. които обработват информацията с реален мащаб на времето и подават обработената информация и изводите на маркетинговите мениджъри. за да ни послужи. за да се търсят заплахите и възможностите.04. изчерпаеми възстановими и изчерпаеми невъзстановими (Защита на околната среда). техника и процедури. дори конкуренти. клиенти. поддържащи софтуера и хардуера. Системата се гради на поръчка – доставка.големите фирми). както и ползването на специализирани фирми в набирането на тази информация. предназначена да обслужи вземането на маркетинговите решения.

пред която е изправена фирмата. свързани със специфична маркетингова ситуация. Третата подсистема е подсистемата на маркетинговото проучване. Това е системното проектиране – събиране. техническите фактори (историята на движението на цените) са след това. .Фундаменталните фактори (търсенето и предлагането) са първи. анализ и отчет на данни и заключения.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful