Σχ.

Έτος: 2011-2012 - Β΄ Τετράμηνο
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 4ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μαθητών της Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Κινηματογράφος: ιστορική αναδρομή,
σύγχρονη πραγματικότητα, μελλοντικές τάσεις
και διερεύνηση των απόψεων των εφήβων.»
~*~*~

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΑΝΤΑΝΑΣΗΣ - ΠΕ 19

Κοζάνη 17/5/2012

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 1

Πίνακας περιεχομένων
Σκοπός έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα ............................................................................................ 2
Κριτήρια επιλογής θέματος ...................................................................................................................... 2
Καταμερισμός θέματος σε ομάδες ........................................................................................................... 3
Μαθητές που συμμετείχαν στην παρούσα ερευνητική εργασία ανά ομάδα ....................................... 3
ΥΠΟΘΕΜΑ 1 / ΟΜΑΔΑ 1: .................................................................................................................. 3
ΥΠΟΘΕΜΑ 2 / ΟΜΑΔΑ 2: .................................................................................................................. 3
ΥΠΟΘΕΜΑ 3 / ΟΜΑΔΑ 3: .................................................................................................................. 3
ΥΠΟΘΕΜΑ 4 / ΟΜΑΔΑ 4: .................................................................................................................. 3
Εισαγωγή .................................................................................................................................................. 4
Η ιστορία του κινηματογράφου ........................................................................................................... 4
Ο παγκόσμιος κινηματογράφος σήμερα .............................................................................................. 4
Ο ελληνικός κινηματογράφος χθες και σήμερα ................................................................................... 4
Διαδικασίες και δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν για την ερευνητική εργασία ......................... 5
Ερωτηματολόγιο της ερευνητικής εργασίας ............................................................................................ 7
Διαδικασία δημιουργίας και διανομής του ερωτηματολογίου ............................................................ 7
Η μορφή του ερωτηματολογίου ........................................................................................................... 8
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:.............................................................................................................................. 8
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 - (Ιστορία του κινηματογράφου): ..................................................................... 8
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 - (Παγκόσμιος κινηματογράφος): .................................................................... 8
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 - (Ελληνικός κινηματογράφος): ........................................................................ 8
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 - (Μελλοντικές τάσεις του κινηματογράφου): ................................................. 9
Η αρχική επεξεργασία των απαντημένων ερωτηματολογίων .............................................................. 9
Η δεύτερη φάση της επεξεργασίας των απαντημένων ερωτηματολογίων ........................................ 10
Συμπεράσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων ........................................................... 11
Ομάδα 1 - Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας με τα ερωτηματολόγια................................ 11
Ομάδα 2 - Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας με τα ερωτηματολόγια................................ 16
Ομάδα 3 - Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας με τα ερωτηματολόγια................................ 22
Ομάδα 4 - Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας με τα ερωτηματολόγια................................ 27
Συμπεράσματα ....................................................................................................................................... 33
Προτάσεις ............................................................................................................................................... 34
Επίλογος ................................................................................................................................................. 34
Πηγές και Βιβλιογραφία ......................................................................................................................... 34

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 2

Σκοπός έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα
Ο αρχικός σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διενεργηθεί μια διερεύνηση της διαχρονικής
διάστασης της κινηματογραφικής τέχνης. Πιο συγκεκριμένα:
Να διεξαχθεί μια γενικότερη διερεύνηση και τεκμηρίωση της ιστορικής πορείας του
παγκόσμιου κινηματογράφου από τις απαρχές του μέχρι και σήμερα. Ποια ήταν τα
καθοριστικά βήματα και ποια τα τεχνολογικά επιτεύγματα που οδήγησαν την πορεία της
εξέλιξης του κινηματογράφου; Πώς φτάσαμε στον σημερινό κινηματογράφο; Τι επίδραση
ασκούσε η κινηματογραφική τέχνη στους ανθρώπους σε παλαιότερες χρονικές περιόδους;
Να διεξαχθεί μια ειδικότερη διερεύνηση και τεκμηρίωση της ιστορικής πορείας του
Ελληνικού κινηματογράφου. Πώς εξελίχθηκε ο Ελληνικός κινηματογράφος σε σχέση με τις
παγκόσμιες εξελίξεις της έβδομης τέχνης; Ποιες ήταν οι χρονικές περίοδοι της ακμής του ή
της παρακμής του, και ποια η επίδραση στους ανθρώπους; Σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα;
Να διερευνηθεί σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα ο παγκόσμιος κινηματογράφος τόσο στο
τεχνικό όσο και στο καλλιτεχνικό επίπεδο. Ποια είναι η επιρροή του σήμερα και τι επίδραση
ασκεί στους ανθρώπους στην εποχή μας, κυρίως στους νέους;
Να διερευνηθούν οι μελλοντικές τάσεις του κινηματογράφου. Τι επιφυλάσσει στους θεατές
το άμεσο μέλλον σύμφωνα με τις διαφαινόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στους διάφορους
τομείς του κινηματογράφου; Πώς πιστεύουμε ή θα θέλαμε να είναι ο κινηματογράφος του
αύριο;
Να γίνει μια διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των εφήβων αναφορικά με ποικίλες
πτυχές της κινηματογραφικής τέχνης. Ενδεικτικά: Πώς βλέπουν οι έφηβοι τον κινηματογράφο
σήμερα και στο μέλλον; Κατά πόσο τον θεωρούν σαν ψυχαγωγία ή σαν τέχνη και κατά πόσο
νομίζουν ότι τους επηρεάζει; Ποιος είναι ο ιδανικός κινηματογράφος που θα ήθελαν να
απολαύσουν;

Κριτήρια επιλογής θέματος
Η ιδέα επιλογής του συγκεκριμένου θέματος προέκυψε από τον κομβικό ρόλο που - όπως θεωρείται
από πολλούς - παίζει ο κινηματογράφος τόσο στην εποχή μας, όσο και στο σχετικά πρόσφατο
ιστορικό παρελθόν.
Ο κινηματογράφος θεωρείται ότι είναι ενεργότατα ενσωματωμένος στην ψυχαγωγική του διάσταση
στην καθημερινή εμπειρία των νέων ανθρώπων. Επομένως οι έφηβοι έχουν όλες εκείνες τις
απαραίτητες προσλαμβάνουσες παραστάσεις και τα ερεθίσματα για να διερευνήσουν βαθύτερα αλλά
και να σταθούν κριτικά απέναντι στο φαινόμενο της έβδομης τέχνης.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 3

Καταμερισμός θέματος σε ομάδες
Η εργασία χωρίστηκε σε τέσσερα υποθέματα και μετά από συναπόφαση κατά την πρώτη ολομέλεια
του τμήματος δημιουργήθηκαν τέσσερις ομάδες και η κάθε μία ανέλαβε από ένα υποθέμα ως εξής:

Μαθητές που συμμετείχαν στην παρούσα ερευνητική εργασία ανά ομάδα
ΥΠΟΘΕΜΑ 1 / ΟΜΑΔΑ 1:
«Η ιστορία του κινηματογράφου»
Καλανιώτης Δημήτριος (A2)
Καλλιανιώτης Γρηγόριος (A2)
Πράσσου Εμμανουέλα (A4)
Ρούσσου Βιολέττα (A4)
Σαμαράς Μιχαήλ (A4)
Σκαρκαλά Ευμορφία (A4)
ΥΠΟΘΕΜΑ 2 / ΟΜΑΔΑ 2:
«Ο παγκόσμιος κινηματογράφος σήμερα»
Αλντάνης Χρυσοβαλάντης (A1)
Γεωργιάδου Άννα (A1)
Μουτεσίδου Γεωργία (A3)
Τσαμουρίδου Δήμητρα (A5)
ΥΠΟΘΕΜΑ 3 / ΟΜΑΔΑ 3:
«Ο ελληνικός κινηματογράφος χθες και σήμερα»
Βασιλειάδου Παναγιώτα (A1)
Γρηγοριάδου Τατιανή (A1)
Παπαβασιλείου Παρασκευάς (A3)
Τζήκα Ευλαμπία (A4)
Τζιούτζιου Αικατερίνη (A4)
ΥΠΟΘΕΜΑ 4 / ΟΜΑΔΑ 4:
«Οι μελλοντικές τάσεις του κινηματογράφου»
Τσαβδαρίδης Γεώργιος (A5)
Τσιανάκας Νικόλαος (A5)

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 4

Εισαγωγή
Η ιστορία του κινηματογράφου
Όλα ξεκινούν από την εφεύρεση της φωτογραφίας. Ο άνθρωπος, ανέκαθεν περίεργο με το
περιβάλλον του ον, αναρωτιέται πως μπορεί να δώσει κίνηση σε κάτι στατικό, τις φωτογραφίες. Έτσι,
γεννιέται η ιδέα να ζωντανεύει μια εικόνα, να καταγράφει την πραγματικότητα με κάθε εκατοστό και
λεπτομέρειά της. Παρ’ όλα αυτά, ο κινηματογράφος, η αποκαλούμενη “7η τέχνη”, ξεκινά ως τεχνική
και όχι τέχνη.
Πρωτοπόρος λοιπόν, ο Βρετανός Thomas Edison με τον βοηθό του Dickson και την συσκευή του, τον
“φωνόγραφο”, που φαίνεται να είναι το πρώτο λιθαράκι στο τι πρόκειται να ακολουθήσει. Αργότερα,
ο Luis Lumière, πετυχημένος φωτογράφος, εφευρίσκει και κατασκευάζει σε μια νύχτα τον
κινηματογράφο. Η συσκευή που επινοεί είναι ταυτόχρονα κάμερα, μα και μηχανή προβολής. Το 1885
οι αδερφοί Lumière οργανώνουν ημι-ιδιωτικές προβολές αλλά στις 28 Δεκεμβρίου ανοίγουν τις
πόρτες τους στο ευρύτερο κοινό του Παρισιού. Σε ένα υπόγειο στο Grand Café, με εισιτήριο ένα
φράγκο, λαμβάνει χώρα η πρώτη δημόσια κινηματογραφική προβολή παγκοσμίως. Μετά από αυτό οι
Lumière συνεχίζουν να προκαλούν την κοινή γνώμη, ταξιδεύουν ανά τον κόσμο και απαθανατίζουν τα
πάντα.
Με ποιότητα φτωχή και διάρκεια μερικών λεπτών, ο κινηματογράφος εξελίσσεται και
διαμορφώνεται. Μετατρέπεται στο λεγόμενο «βωβό», αποκτά ήχο, χρώμα και συνάμα περισσότερη
παραστατικότητα. Προχωρά και μεταμορφώνεται σε αντικείμενο τέρψης, σε τέχνη. Και το αστείο
είναι πως κάποτε ειπώθηκε πως δε θα είχε μέλλον...

Ο παγκόσμιος κινηματογράφος σήμερα
Στις μέρες μας ο παγκόσμιος κινηματογράφος έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε σχέση με τον παλιότερο
κινηματογράφο, τόσο ως προς την τεχνολογία όσο και ως προς την θεματολογία των ταινιών. Η
νεολαία κατά κύριο λόγο παρακολουθεί σήμερα σύγχρονο κινηματογράφο και συμμετέχει στην
διαμόρφωση του περιεχομένου του διότι τους κινεί περισσότερο το ενδιαφέρον. Πολύ δημοφιλείς
είναι οι ταινίες πολλών ειδών όπως περιπέτειες, επιστημονικής φαντασίας, θρίλερ, κωμωδίες,
κινούμενα σχέδια, ρομαντικές κ.α.
Ο αμερικανικός κινηματογράφος σήμερα κυριαρχεί στις προτιμήσεις του κοινού επειδή είναι πιο
ακριβές παραγωγές, και επειδή λόγω περιεχομένου πλησιάζει περισσότερο στις προτιμήσεις των
νέων.

Ο ελληνικός κινηματογράφος χθες και σήμερα
Ο ελληνικός κινηματογράφος ξεκίνησε στις πρώτες δεκαετίες του 20 ου αιώνα, με μικρό αριθμό
ταινιών μέχρι το 1940 (35 κατά προσέγγιση). Η άνθηση του άρχισε μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο, με
4-7 ταινίες το χρόνο μέχρι το 1950 και σταδιακά η παραγωγή αυξήθηκε μέχρι τις 60 ταινίες το 1960. Η
χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου ήταν από το 1960 μέχρι το 1973 φτάνοντας μέχρι τις 97
ταινίες το χρόνο (με μέσο όρο 80 ταινίες το χρόνο). Από το 1974 μέχρι σήμερα η παραγωγή
κυμαίνεται σε πολύ μικρότερα επίπεδα από 10 ταινίες μέχρι 40 ταινίες το χρόνο.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 5

Διαδικασίες και δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν
για την ερευνητική εργασία
Οι παρακάτω διαδικασίες και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν κατά τις διάφορες φάσεις της
ερευνητικής εργασίας:
Κάθε ομάδα, μετά από έρευνα, δημιούργησε δική της ιστοσελίδα στη οποία ανέπτυξε το
θέμα της χρησιμοποιώντας πληροφορίες με μορφή κειμένου, εικόνων και ενσωματωμένων
βίντεο από το YouTube. ( http://projects.pblogs.gr )
Η ιστορία του κινηματογράφου (ομάδα 1)
Ο παγκόσμιος κινηματογράφος σήμερα (ομάδα 2)
Ο ελληνικός κινηματογράφος χθές και σήμερα (ομάδα 3)
Οι μελλοντικές τάσεις του κινηματογράφου (ομάδα 4)

Δημιουργία slide show ( με χρήση κατάλληλου λογισμικού ) με σχετικές εικόνες με βάση το
θέμα κάθε ομάδας, τα οποία προβλήθηκαν κατά την τελική παρουσίαση .

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο «Μουσείο Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης» όπου αντλήθηκαν πολλές πληροφορίες και ερεθίσματα. Το στοιχείο της
διαδραστικότητας ήταν πολύ έντονο κατά την επίσκεψη στο μουσείο αυτό, με βασικότερο
χαρακτηριστικό την διαδικασία δημιουργίας ταινίας με άμεση συμμετοχή και εμπλοκή των
μαθητών. Η ολομέλεια των μαθητών προχώρησε σε επόμενη φάση στην συνδιαμόρφωση
ενός βίντεο που παρουσίασε στιγμιότυπα από αυτή την επίσκεψη και προβλήθηκε κατά την
τελική παρουσίαση.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 6

Δημιουργία και στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίου με τη διαδικασία που
περιγράφεται παρακάτω.

Δημιουργία χαρτονιών παρουσίασης από κάθε ομάδα ξεχωριστά όπου αναπτύσσονται
παρουσιάσεις των επιμέρους υποθεμάτων. Τα χαρτόνια αναρτήθηκαν στον χώρο της τελικής
παρουσίασης.

Κάθε ομάδα χρησιμοποιώντας τα έγγραφα του Google συμπλήρωσε την παρούσα ερευνητική
έκθεση και τελειοποιήθηκε κατά την τελευταία ολομέλεια.
Συνδιαμόρφωση και δημιουργία παρουσίασης (powerpoint) για την ερευνητική έκθεση που
παρουσιάσθηκε κατά την τελική παρουσίαση.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 7

Ερωτηματολόγιο της ερευνητικής εργασίας
Διαδικασία δημιουργίας και διανομής του ερωτηματολογίου
Η διαδικασία της δημιουργίας των ερωτηματολογίων ήταν μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα, που
απαιτούσε τον χωρισμό ομάδων. Έτσι λοιπόν χωριστήκαμε σε ομάδες και κάθε ομάδα υπέβαλε από 6
περίπου ερωτήσεις με βάση το θέμα της καθεμίας. Και έπειτα από ολιγόλεπτη συζήτηση και
καταιγισμό ιδεών αποφασίσαμε ομόφωνα για το ποιες πρέπει να συμπεριληφθούν στο
ερωτηματολόγιο. Στην συνέχεια δημιουργήθηκαν τα ερωτηματολόγια σε επεξεργαστή κειμένου με
την εξής διαδικασία:
Κάθε ερωτηματολόγιο τυπώθηκε σε 2 σελίδες Α4 σε οριζόντιο προσανατολισμό και σε κάθε σελίδα
υπήρχαν οι ερωτήσεις από 2 ομάδες. Τυπώθηκαν συνολικά 160 τέτοια ερωτηματολόγια.

Αρχικά απαντήθηκαν από όλους τους μαθητές του τμήματός μας για να ελέγξουμε τυχόν ασάφειες ή
διευκρινήσεις που θα χρειαζόταν και πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να απαντηθεί. Στην συνέχεια
ξαναχωριστήκαμε σε ομάδες για να μοιράσουμε τα ερωτηματολόγια στα υπόλοιπα τμήματα της Α’
Λυκείου και σε κάποια της Β’ Λυκείου.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 8

Η μορφή του ερωτηματολογίου
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
0.1

Έτος Γέννησης: ________________

0.2

Τάξη: ____________ Τμήμα: __________

0.3

Φύλο: Αγόρι 

Κορίτσι 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 1 - (Ιστορία του κινηματογράφου):
1.1

Παρακολουθείτε ποτέ ταινίες βουβού κινηματογράφου;
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

1.2

Πιστεύετε πως οι κωμικές ταινίες του βουβού κινηματογράφου είναι αστείες;
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

1.3

Συνηθίζετε να βλέπετε ταινίες παλαιότερων εποχών;
Ποτέ  Μερικές φορές  Συχνά  Πάντα 

1.4

Γνωρίζετε τον Charlie Chaplin;
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

1.5

Ποιο ήταν το περιεχόμενο των ταινιών του Charlie Chaplin;
Κωμικό  Δραματικό  Και τα δύο  Δεν ξέρω 

1.6

1.6. Πιστεύετε ότι το περιεχόμενο του σημερινού κινηματογράφου έχει διαφοροποιηθεί πολύ σε
σχέση με παλαιότερες εποχές;
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 - (Παγκόσμιος κινηματογράφος):
2.1.

Τι είδους ταινίες προτιμάτε; (μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από 1 επιλογή)
Κοινωνικές/δραματικές  Κωμωδίες  Περιπέτειες/θρίλερ  Κινούμενα σχέδια 

2.2.

Ταινίες από ποιο κινηματογράφο προτιμάτε; (μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από 1 επιλογή)
Αμερικάνικο 
Ασιατικό  Ευρωπαϊκό  Ελληνικό 

2.3.

Που προτιμάτε να παρακολουθείτε ταινίες; (μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από 1 επιλογή)
Κινηματογραφική αίθουσα  Τηλεόραση  Διαδίκτυο/υπολογιστή  Φορητή συσκευή 

2.4.

Προσωπικά πόσο πιστεύετε ότι σας επηρεάζει σήμερα ο κινηματογράφος στην καθημερινή σας
ζωή;
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

2.5.

2.5. Πόσο πιστεύετε ότι επηρέαζε παλαιότερα ο κινηματογράφος τους ανθρώπους στην
καθημερινή τους ζωή;
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 - (Ελληνικός κινηματογράφος):
3.1

Σας αρέσει ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος;
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

3.2

Σας αρέσει ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος;
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 9

3.3

Ποιος άνδρας ηθοποιός πιστεύετε ότι πρόσφερε περισσότερα στον ελληνικό κινηματογράφο;
(μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από 1 επιλογή)
Λάμπρος Κωνσταντάρας  Κώστας Χατζηχρήστος  Θανάσης Βέγγος  Κώστας Βουτσάς 

3.4

Ποιά γυναίκα ηθοποιός πιστεύετε ότι πρόσφερε περισσότερα στον ελληνικό κινηματογράφο;
(μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από 1 επιλογή)
Αλίκη Βουγιουκλάκη  Ρένα Βλαχοπούλου  Τζένη Καρέζη  Γεωργία Βασιλειάδου 

3.5

Πιστεύετε ότι ο ελληνικός κινηματογράφος διαχρονικά έχει συμβάλλει στον πολιτισμό της χώρας
μας;
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 - (Μελλοντικές τάσεις του κινηματογράφου):
Τ.Π.Ε. : Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (π.χ. υπολογιστής, ίντερνετ, κινητό, τηλεόραση)
Κινηματογράφοι MULTIPLEX: Στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις υπάρχει η τάση οι κινηματογράφοι να είναι τύπου
MULTIPLEX, δηλαδή να διαθέτουν πολλές αίθουσες με πολλές διαφορετικές ταινίες για να επιλέξουν οι θεατές.

4.1

4.1. Πώς κρίνετε εσείς την σύγχρονη τάση της επικράτησης των κινηματογράφων MULTIPLEX
(κυρίως στις μεγάλες πόλεις);
Δεν μου αρέσει καθόλου  Μου αρέσει λίγο  Μου αρέσει αρκετά  Την βρίσκω πολύ καλή 

4.2

4.2. Πόσο σας ικανοποίησαν οι ταινίες 3D στην πόλη μας;
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

4.3

Πόσο σας αρέσουν γενικά οι ταινίες 3D;
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

4.4

Πόσο σας αρέσουν οι ταινίες με τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια;
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ 

4.5

Πώς πιστεύετε ότι θα είναι στο μέλλον το σινεμά;
Ίδιο  Χειρότερο  Λίγο καλύτερο  Πολύ καλύτερο 

4.6

Πώς παρακολουθείτε τις ταινίες που σας αρέσουν;
(μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από 1 επιλογή)
Σε DVD  Σε BLU-RAY  Από υπολογιστή  Σε αίθουσα σινεμά 

Η αρχική επεξεργασία των απαντημένων ερωτηματολογίων
Τα απαντημένα ερωτηματολόγια χωριζόταν ως εξής:
Κάθε σελίδα Α4 κοβόταν στα 2 με το ψαλίδι και η κάθε ομάδα έπαιρνε το κομμάτι της. Επομένως η
κάθε ομάδα είχε να επεξεργαστεί 158 απαντημένα τμήματα του ερωτηματολογίου.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 10

Η δεύτερη φάση της επεξεργασίας των απαντημένων ερωτηματολογίων
Καταγράψαμε τα αποτελέσματα καταχωρώντας τα σε αρχείο EXCEL (κάθε ομάδα τα δικά της):

Στην συνέχεια έγινε στατιστική επεξεργασία με την οποία δημιουργήθηκαν τα παρακάτω γραφήματα
τα οποία τυπώθηκαν και μοιράστηκαν στις ομάδες:

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 11

Συμπεράσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων
Οι ομάδες ασχολήθηκαν με την εξαγωγή συμπερασμάτων από την επεξεργασία των
ερωτηματολογίων και τον σχολιασμό των γραφημάτων.
Ομάδα 1 - Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας με τα ερωτηματολόγια

Ελάχιστο ποσοστό νεολαίας παρακολουθεί ταινίες βουβού κινηματογράφου.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 12

Περισσότερες οι αρνητικές ψήφοι, καθιστούν τις παραπάνω ταινίες μη ιδιαίτερα κωμικές κατά τους
νέους.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 13

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δε συνηθίζει να παρακολουθεί ταινίες παλαιότερων
εποχών.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

Στον μεγαλύτερο αριθμό των ερωτηθέντων εφήβων είναι γνωστός ο Charlie Chaplin.

σελ. 14

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 15

Σχεδόν το 50% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι είναι κωμικός, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό τον θεωρεί
κωμικό και δραματικό ηθοποιό.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 16

Η πλειοψηφία απάντησε ότι υπάρχει διαφοροποίηση του σημερινού, από τον κινηματογράφο των
παλαιότερων εποχών.

Ομάδα 2 - Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας με τα ερωτηματολόγια

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 17

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι τα είδη ταινιών που προτιμούν οι περισσότεροι
ερωτηθέντες είναι θρίλερ και περιπέτειας αλλά και κωμωδίες.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 18

Στο γράφημα αυτό παρατηρούμε ότι προτιμούν περισσότερο ταινίες από τον Αμερικάνικο
Κινηματογράφο.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 19

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι προτιμούν να παρακολουθούν ταινίες σε
κινηματογραφική αίθουσα αλλά ένα μεγάλο ποσοστών των νέων επιλέγει να δει ταινίες στην
τηλεόραση.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 20

Στο γράφημα παρατηρούμε ότι το 62% των μαθητών θεωρούν ότι τους επηρεάζει λίγο ως καθόλου ο
κινηματογράφος στη καθημερινή τους ζωή γιατί ενδεχομένως να πιστεύουν ότι αυτά που βλέπουν
στον κινηματογράφο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 21

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι οι ερωτηθέντες μαθητές πιστεύουν πως παλαιότερα ο
κινηματογράφος επηρέαζε τους ανθρώπους αρκετά ή πολύ στη καθημερινή τους ζωή ενδεχομένως
γιατί οι ταινίες ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα, υπήρχε περισσότερη πρωτοτυπία στην
θεματολογία και ήταν καινούργιο σαν φαινόμενο ενώ δεν υπήρχε ο ανταγωνισμός της τηλεόρασης.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

Ομάδα 3 - Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας με τα ερωτηματολόγια

Παρατηρούμε ότι το 51% ψήφισε θετικά στο ερώτημα σε αντίθεση με το 39%.

σελ. 22

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 23

Παρατηρούμε ότι και ο σύγχρονος Ελληνικός κινηματογράφος σχεδόν είχε την ίδια ανταπόκριση με το
προηγούμενο (γράφημα 3.1).

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 24

Παρατηρούμε ότι σε σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Κώστα Χατζηχρήστο, ο Θανάσης
Βέγγος και ο Κώστας Βουτσάς υπερτερούν κατά πολύ.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 25

Παρατηρούμε ότι σε σχέση με την Τζένη Καρέζη και την Γεωργία Βασιλειάδου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη
και η Ρένα Βλαχοπούλου υπερτερούν κατά πολύ.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 26

Τέλος, διαπιστώνουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών (61%) πιστεύει ότι ο ελληνικός
κινηματογράφος έχει συμβάλει στον πολιτισμό της χώρας μας, ενώ το (38%) κάτι τέτοιο δεν το
πιστεύει.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 27

Ομάδα 4 - Σχολιασμός αποτελεσμάτων της έρευνας με τα ερωτηματολόγια

Στο παραπάνω γράφημα, η συντριπτική πλειοψηφία είπε ότι βρίσκει πολύ θετική την επικράτηση των
κινηματογράφων MULTIPLEX.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 28

Στο γράφημα αυτό, φαίνεται ότι οι περισσότεροι απάντησαν ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τις
ταινίες 3D στην πόλη μας και πολλοί είπαν ότι είναι λίγο.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 29

Στην ερώτηση πόσο γενικά άρεσαν στο ερωτώμενους οι ταινίες 3D οι απαντήσεις ήταν περισσότερο
αρκετά ή το πολύ.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

Όσον αφορά τα 3D animation η πλειοψηφία απάντησε ότι τους αρέσουν.

σελ. 30

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 31

Στο παραπάνω γράφημα οι απαντήσεις ήταν με μεγάλη διαφορά θετικές επομένως οι ερωτηθέντες
βλέπουν αισιόδοξα το μέλλον του κινηματογράφου.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 32

Στην ερώτηση πως παρακολουθείτε τις ταινίες που σας αρέσουν σχεδόν με το ίδιο ποσοστο οι
περισσότεροι απάντησαν στον υπολογιστή, σε DVD και στην αίθουσα του cinema και ελάχιστοι
επέλεξαν τα BLU-RAY. Η τεχνολογία BLU RAY να και πιο σύγχρονη δεν χρησιμοποιείται ακόμα από
τους περισσότερους που προτιμούν το DVD. To 60% περίπου χρησιμοποιεί τον Η/Υ για να βλέπει
ταινίες ενδεχομένως γιατί είναι πιο οικονομικό και πιο πρακτικό και είναι άλλη μια χρήση του
υπολογιστή.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 33

Συμπεράσματα
Από τα ερωτηματολόγια, και μετά από την επεξεργασία τους, από τα γραφήματα, αντλούμε
ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά στα ενδιαφέροντα και τις απόψεις των νέων. Από την έρευνά μας
προκύπτει ότι:
Αναφορικά με τον παλαιότερο κινηματογράφο, παρατηρούμε πως ελάχιστοι πια νέοι
παρακολουθούν ταινίες βωβού ή γενικότερα παλαιότερων εποχών κινηματογράφου, ενώ δε
φαίνεται να τις θεωρούν ιδιαίτερα κωμικές.
Δείχνουν, επίσης, να γνωρίζουν τον Charlie Chaplin και (κυρίως κατά προσέγγιση) το είδος
των έργων τα οποία παρήγαγε (κωμωδία ή δράμα).
Όπως είναι φυσικό, ίσως και περιττολογία, συντριπτικός αριθμός μαθητών απαντά θετικά ως
προς την διαφοροποίηση του σημερινού, από τον τότε, κινηματογράφο.
Οι μαθητές όταν ρωτήθηκαν για τον σημερινό κινηματογράφο, απάντησαν ότι περισσότερη
απήχηση έχουν τα θρίλερ και οι περιπέτειες και προτιμούν περισσότερο ταινίες του
αμερικανικού κινηματογράφου.
Επίσης προτιμούν να παρακολουθούν ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες και από την
τηλεόραση.
Σήμερα ο κινηματογράφος δεν επηρεάζει τόσο πολύ τους νέους, ενώ παλαιότερα επηρέαζε
περισσότερο ενώ ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος αρέσει ακόμα σε πολλούς.
Στους περισσότερους που ρωτήθηκαν αρέσει εξίσου και ο σύγχρονος ελληνικός
κινηματογράφος.
Μεγαλύτερη απήχηση έχει ο Θανάσης Βέγγος και ο Κώστας Βουτσάς, ενώ από τις γυναίκες
ηθοποιούς η πλειοψηφία προτιμάει την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την Ρένα Βλαχοπούλου.
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο ελληνικός κινηματογράφος έχει συμβάλλει αρκετά στον
πολιτισμό της χώρας μας.
Στην πλειοψηφία των ερωτηθέντων οι κινηματογράφοι τύπου MULTIPLEX έχουν
θετική απήχηση.
Η πλειοψηφία έμεινε ικανοποιημένη από τις 3D ταινίες που προβλήθηκαν στην Κοζάνη, ενώ
γενικά αυτού του είδους οι ταινίες αρέσουν πολύ, όπως και οι ταινίες 3D κινουμένων
σχεδίων.
Τα Blu-Ray, αν και πιο σύγχρονη τεχνολογία, δεν προτιμούνται ακόμα από τους
περισσότερους για να βλέπουν ταινίες όσο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή τα DVD.
Οι απαντήσεις για το μέλλον του σινεμά ήταν αρκετά αισιόδοξες.

Ερευνητική έκθεση – «Κινηματογράφος»

σελ. 34

Προτάσεις
Από τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από την παρούσα ερευνητική εργασία, οδηγούμαστε στην
διατύπωση των παρακάτω προτάσεων:
1. Για να γνωρίσουν καλύτερα οι μαθητές τις ταινίες των παλαιότερων εποχών και την ιστορία
του κινηματογράφου θα προτείναμε να επισκεφτούν το μουσείο κινηματογράφου ή να γίνουν
προβολές τέτοιων ταινιών στο σχολείο.
2. Ο κινηματογράφος θα μπορούσε να ενταχθεί στα μαθήματα του σχολείου σαν επιλογή ή να
υποβοηθήσει σε κάποια μαθήματα, όπως αγγλικά, πληροφορική και ιστορία.
3. Κατά τη διάρκεια κάποιων σχολικών εκδρομών θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε
κάποια ταινία (π.χ. ιστορική ή με κάποιο συγκεκριμένο θέμα που ενδιαφέρει τους μαθητές,
όπως ναρκωτικά, βία κ.τ.λ.)

Επίλογος
Με βάση αυτήν την ερευνητική εργασία διευρύναμε τους ορίζοντες μας αναφορικά με τον
κινηματογράφο, μάθαμε την ιστορία του, την εξέλιξη του, την σημερινή του μορφή και το μέλλον του
και μας έκανε να έρθουμε πιο κοντά του. Με την διαδικασία των ερωτηματολογίων αποκτήσαμε μία
πιο σφαιρική άποψη για το τι πιστεύουν οι συνομήλικοι μας σε σχέση με τον κινηματογράφο. Η
εκπαιδευτική επίσκεψη στο μουσείο κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη, χαρακτηριζόταν από
αλληλεπίδραση που μας βοήθησε να μπούμε βαθύτερα στον νόημα του κινηματογράφου και να
βοηθηθούμε στην εργασία μας.

Πηγές και Βιβλιογραφία


Wikipedia.org
Κινηματογράφος από τους ερευνητές
Youtube.com