Cách làm trong Excel 2007/2010 như sau: bấm Alt + F11 để hiện ra bảng Visual Basic

Editor rồi sau đó thực hiện theo bước 3 như phía dưới. Cách làm trong Excel 2003 như sau: 1. Mở file Excel có chứa các Sheet có pass 2 Chọn menu Tools -> Macro -> Visual Basic Editor 3 Nhấp đúp vào Sheet mà bạn muốn phá pass Nếu bạn chưa thấy các Sheet bên phía trái của màn hình thì bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet. ( Nhiều máy khi bấm Alt + F11 thì không thấy cửa sổ bên trái hiện các Sheet ) 4. Copy đoạn mã sau vào và nhấn menu Run -> Run Sub/UserForm

5. Máy hỏi bạn có muốn CHƠI nó không ? Nếu muốn bấm YES

6. Bạn chờ một lúc máy sẽ phá Pass cho bạn. Có thông báo sau khi phá Pass

Sao mà ghét cái thằng nào nó . . . không muốn chia sẻ thông tin cho người khác ghê. Sub PasswordBreaker() If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation Else If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _

i3 As Integer Dim i4 As Integer. n As Integer Dim i1 As Integer.Name & "' is unprotected!". vbInformation End If End Sub .vbYesNo + vbQuestion. i6 As Integer On Error Resume Next For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66 For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66 For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66 For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126 ActiveSheet. "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub Dim i As Integer. m As Integer. i5 As Integer. i2 As Integer.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet. k As Integer Dim l As Integer. j As Integer.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _ Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _ Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n) Next: Next: Next: Next: Next: Next Next: Next: Next: Next: Next: Next If ActiveSheet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful