Tạo Web Service với C# step-by-step

Created-By:Võ Văn Hải Website: http://vovanhai.wordpress.com

Ở đây chúng ta có 1 ví dụ về tạo 1 web service cho việc chuyển đổi tiền tệ từ tiền Việt Nam sang tiền USD và Euro, cũng như việc chuyển ngược lại. IDE sử dụng ở đây chúng ta dùng bộ VS 2008, và ngôn ngữ lập trình C#. A. Tạo Web Service 1. Trong môi trường Visual Studio, Ta chọn File->New->Project

Ở đây ta chọn Template là “ASP.Net Web Service Application”, điền và tên Prject là ConvertCurrency, chọn thư mục lưu trữ. Nhấn OK, ta được

2. Xóa Service1.asmx bằng cách chọn nó và nhấn phím delete. Ta sẽ thêm 1 service mới bằng cách nhấn chuột phải lên project, chọn Add->New Item.

BasicProfile1_1)] [ToolboxItem(false)] public class ConvertWS : System. Nhấn nút Add ta được 1 web service tên ConvertWS trên Solution Explorer.org/")] [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles. } [WebMethod] public double USD2VND(double usd) .Web. Đặt tên cbo nó là ConvertWS.Data. } [WebMethod] public double VND2EUR(double dong) { return dong / EUR_RATE. private const double EUR_RATE = 18960.asmx.ComponentModel.WebService { private const double USD_RATE = 16740.Web. System.Protocols. Code cho các service methods như sau using using using using using using using System.Services.Services.Services. 3.Chọn Template Web Service.Web. namespace ConvertCurrency { /// <summary> /// Web service này dùng chuyển đổi ngoại tệ từ tiền Việt sang USD. System.Collections. /// Euro và ngược lại /// </summary> [WebService(Namespace = "http://tempuri. [WebMethod] public double VND2USD(double dong) { return dong/USD_RATE. System. System. System. System.Web.

} } } 4.{ return usd * USD_RATE. Kết quả như sau Nếu bạn muốn xem WSDL của service. Chạy ứng dụng bằng cách nhấn F5.asmx?WSDL . VS sẽ triển khai ứng dụng. ta nhấn link “Service Description” ta có Ghi nhớ lại link này để còn dùng về sau : http://localhost:1291/ConvertWS. } [WebMethod] public double EUR2VND(double eur) { return eur * EUR_RATE.

bây giờ chúng ta có thể triển khai 1 ứng dụng client được rồi.5. kết quả như sau Nhập usd có giá trị 100. kết quả nhận được là Như vậy là chúng ta đã tạo được 1 Web Service. USD2VND VND2EUR. chọn Add->New Project . Tạo ứng dụng Windows Application bằng cách nhấn phải chuột lên Solution trong project Explorere. Tạo Consumer 1. B. Ở đây ta thử link USD2VND. ta có thể chọn bất kỳ link nào trong 4 link EUR2VND. VND2USD. nhấn Invoke. Để thử service.

chọn “Add Web Reference…” Gõ vào URL đến WSDL vào ô URL. Nhấn nút “Add Reference”. Ta có kết quả sau trên Project Explorer . nhấn chuột phải lên References.Chọn Template “Windows Form Application”. nhấn OK. ta được Nhấn chuột phải lên project vừa tạo. 2. chọn “Set as StartUp Project” để đảm bảo project vừa tạo là project sẽ được thực thi khi nhấn F5. Trong Project Explorer. nhấn nút Go. đặt tên là ConsumeConvertWS. kết quả như sau Đặt tên cho Web reference name là convertWS.

System. EventArgs e) { double mon = Double.Collections. public Form1() { InitializeComponent().VND2EUR(mon).ComponentModel. Viết code cho các nút using using using using using using using System.Drawing. Label hiển thị kết quả là lblKetQua 4. double usd = ws.Generic. EventArgs e) { double mon = Double. } private void VND2EUR_Click(object sender. System. System.Forms.convertWS. System.Text). System. Thiết kế form như hình sau Đặt tên cho TextBox là txtMoney. namespace ConsumeConvertWS { public partial class Form1 : Form { private ConsumeConvertWS. double usd = ws.VND2USD(mon).Windows.convertWS.Parse(txtMoney.ConvertWS ws. ws = new ConsumeConvertWS. } private void VND2USD_Click(object sender.Data.ConvertWS().Text). System.Text = usd.Text.3.Parse(txtMoney. lblKetQua.ToString(). .

Text = usd. } private void USD2VND_Click(object sender.Text = usd. lblKetQua.ToString().EUR2VND(mon). Kết luận Vậy là chúng ta đã tạo được 1 web service đơn giản và 1 client để tiêu thụ web service này.Text). double usd = ws. Các bạn nếu có tham vọng tìm hiểu sâu hơn về web service với VS thì có thể tham khảo thêm trong bộ MSDN.Text). EventArgs e) { double mon = Double. lblKetQua. Chạy thử nghiệm C. } } } 5.Parse(txtMoney. double usd = ws.ToString(). EventArgs e) { double mon = Double. } private void EUR2VND_Click(object sender.Text = usd. Chúc may mắn! .USD2VND(mon).lblKetQua.Parse(txtMoney.ToString().

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful