GV: Nguyễn Hồng Trung

Chuyên đề: I. Mục đích: Các bài toán thống kê thường đòi hỏi phải xử lí một khối lượng số liệu lớn trong một thời gian hạn chế ( thống kê dân số, thống kê các kết quả đo đạc, thí nghiệm…). Như vậy với máy tính bỏ túi có thể thiết kế các bài toán vừa bảo đảm khả năng thực hành tốt, vừa có nội dung gần với thực tế hơn, giúp học sinh khi ra trường dễ hòa nhập với cuộc sống. II. Nội dung thực hiện : 1. Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx- 500MS và Casio fx570MS. Vào chương trình thống kê: Trên Casio fx-500MS: ON MODE 2 Trên Casio fx-570MS: ON MODE MODE 1 Các thao tác còn lại trên 2 máy là như nhau. Để tính điểm trung bình của học sinh trong thí dụ 2.1, ta bấm phím ON MODE 2 trên Casio fx-500MS và ON MODE MODE 1 trên Casio fx-570MS (vào chương trình thống kê) và khai báo các số liệu cùng với tần số: Bấm phím: 6 SHIFT ; 2 DT 7 SHIFT ; 4 DT 8 SHIFT ; 2 DT 9 SHIFT ; 1 DT 10 SHIFT ; 1 Dt Mỗi khi khai báo xong một số liệu cùng với tần số của nó, máy sẽ tự động đếm các số liệu được đưa vào. Thí dụ, sau khi bấm phím 6 SHIFT ; 2 DT, màn hình sẽ hiện n = tức là đã có 2 số liệu được khai báo ( cùng bằng 6); Sau khi bấm phím tiếp 7 SHIFT ; 4 DT, màn hình sẽ hiện n =
6, 2

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO ĐỂ GIẢI TOÁN THỐNG KÊ LỚP 10 BAN CƠ BẢN

,

tức là đã có 6 số liệu được khai báo (hai số liệu cùng bằng 6

và bốn số liệu cùng bằng 7). Sau khi khai báo xong toàn bộ các số liệu, màn hình sẽ hiện n =
10 ,

nghĩa là: Tập hợp các số liệu gồm 10 giá trị.

Tính độ dài mẫu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 3 = ( kết quả: n= 10) Chứng tỏ kích thước mẫu bằng 10 (số các giá trị của mẫu là 10)
Trang 1

GV: Nguyễn Hồng Trung Tính tổng số liệu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 2 = ( kết quả: Vậy tổng số liệu bằng 75 Tính tổng bình phương số liệu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 1 = ( kết quả: Vậy tổng bình phương số liệu bằng 577 Tính giá trị trung bình: Bấm phím: SHIFT S-VAR 1 = ( kết quả: x = 7.2041594598 ) Tính phương sai: Bấm tiếp phím: x2 = ( kết quả: 1.5 ) Vậy tổng giá trị trung bình bằng 7. Nếu bấm phím (x = 10) là 1.2041594598 và phương sai bằng 1.45 ) Vậy độ lệch chuẩn là 1.269295518 ) Tính phương sai hiệu chỉnh : Bấm tiếp phím: x2 = ( kết quả: 1. sử dụng phím và ∇ . Bấm tiếp phím ∆ ∆ ∑ x = 75 ) ∑x 2 = 577 ) thì màn hình hiện ra Freq5 = 1.269265518 và phương sai hiệu chỉnh gần bằng 1.5 Tính độ lệch chuẩn: Bấm phím: SHIFT S-VAR 2 = ( kết quả: xσ n = 1. nghĩa là khai báo giá trị x1 = 6 có tần số là 2. Tương tự.45 Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh: Bấm phím: SHIFT S-VAR 3 = ( kết quả: xσ n − 1 = 1. 2 DT.611111111 Chú ý: Khi khai báo 6 SHIFT . nghĩa là số liệu thứ 5 có giá trị là 10.611111111 ) Vậy độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 1. nghĩa là tần số của số liệu thứ 5 : Màn hình hiện ra x5 = ∆ 10. ta có thể kiểm tra tất cả các dữ liệu được đưa vào đã đúng hay chưa và chúng có tần số là bao nhiêu. Trang 2 .

GV: Nguyễn Hồng Trung 2. còn nếu không muốn khai báo tần số thì bấm 2 . 6. bấm phím 1 (Vào chương trình thống kê với biến đơn). Tính toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx. ta bấm phím ON MODE 3 (vào chương trình thống kê ). tức là nếu 1: ON 2: OFF muốn khai báo tần số thì bấm phím 1 . màn hình hiện X 1 2 3 Bấm phím: 6= > FREQ ∆ 2= 7= > ∆ 4= 8= > ∆ 2 = 9 = 10 = Chú ý: Sau khi bấm phím 6 = . ta phải dùng các phím dụng các phím . Nếu tần số bằng 1 (thí dụ. 4 . thì tiếp tục khai báo mà không cần sử > ∆ Trang 3 . 7 bằng cách bấm phím: 7 = 8 = 6 = 7 = 7 = 8 = 9 = 6 = 10 = 7 = Ta cũng có thể khai báo số liệu theo bảng phân phối tần số X Tần số như sau: Bấm phím: SHIFT SET UP ∇ X 6 2 7 4 8 2 9 1 10 1 Tổng 10 Frequeney? . 10. Để khai báo tần số. sau khi khai báo9 = ). ô đen trên màn hình tự động chuyển xuống dòng dưới. 7.và khai báo các số liệu 7. 7.500ES và Casio fx570ES. 8. 8. > ∆ để đưa ô đen về đúng vị trí cần khai báo. 9. Vào chương trình thống kê: Bấm phím: ON MODE 3 Vào chương trình thống kê với biến đơn: Bấm tiếp phím: 1 Màn hình hiện bảng để ta khai báo số liệu: 1 2 3 Để tính điểm trung bình của học sinh trong Thí dụ 1. 6. màn hình hiện Sau khi bấm phím 1 .

). màn hình hiện bảng số liệu đã được khai báo. trung bình cộng. màn hình sẽ hiện bảng chỉ dẫn chọn kiểu tính thống kê (biến đơn hay biến kép.tổng). loại).số liệu). • Nếu bấm phím 5 (Var-Variable. lớn nhất.1 trên Casio fx.GV: Nguyễn Hồng Trung Cũng có thể khai báo các số liệu xong rồi mới lần lượt khai báo các tần số như sau: 6 = 7 = 8 = 9 = 10 = ∆ ∆ ∆ ∆ 2= 4= 2= Sau khi khai báo xong các số liệu. • Nếu bấm phím 4 (Sum..biến) và bấm tiếp phím 1 = (kết quả: n =10) Vậy có tất cả 10 giá trị của biến lượng Tính giá trị trung bình: Bấm phím: SHIFT 1 5 2 = ( kết quả: x = 7. … Tính toán các đại lượng thống kê cho Thí dụ 2. • Nếu bấm phím 6 (MinMax. màn hình chỉ dẫn cách tính các giá trị nhỏ nhất. màn hình chỉ dẫn cách tính các tổng (tổng.570ES Tính độ dài mẫu: Sau khi khai báo các hệ số và bấm phím SHIFT 1 . độ lệch chuẩn. ta bấm phím SHIFT 1 .Nhỏ nhất.biến). độ lệch chuẩn hiệu chỉnh). • Nếu bấm phím 3 (Edit . Cụ thể: Sau khi khai báo các hệ số và bấm phím SHIFT 1 nếu bấm tiếp phím 1 (Type. màn hình chỉ dẫn cách sửa số liệu (chèn. xóa).2041594598 ) Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh: Trang 4 . • Nếu bấm phím 2 (Data.5 ) Tính độ lệch chuẩn: Bấm phím: SHIFT 1 5 3 = ( kết quả: xσ n = 1. Lớn nhất). bình phương tổng). màn hình hiện bảng chỉ dẫn: 1: Type 2: Data 3: Edit 4: Sum 5: Var 6:MinMax 7: Distr Giải thích: Bảng chỉ dẫn trên cho ta cách tìm các đại lượng thống kê. bấm tiếp phím 5 (Var.kiểu.sửa số liệu). màn hình chỉ dẫn cách tính các đặc trưng của biến (số các số liệu.

4 3.4 3. phương sai và độ lệch chuẩn của mỗi tổ.8 7.7 2.6 5.2 5.2 5.7 6.5 4.2 9.GV: Nguyễn Hồng Trung Bấm phím: SHIFT 1 5 4 = ( kết quả: xσ n − 1 = 1.3 DT 6.4 8.1 5.2 DT 7.6 6.5 DT 4.2041594598 và độ lệch chuẩn hiệu chỉnh bằng 1.0 DT 6. 2) Hãy nhận xét về trình độ của hai tổ Giải: Ta khai báo các số liệu trên máy Casio fx-500MS * Tổ 2 (Sử dụng máy Casio fx-500MS) Vào chương trình thống kê: Bấm phím: ON MODE 2 Khai báo số liệu: Bấm phím: 3.8 5.1 7.3 Tổ 2 3.64 ) 7.3 5. Một số thí dụ và bài tập * Thí dụ 4.4 6.5 ) Tính độ lệch chuẩn: Bấm phím: SHIFT S-VAR 2 = ( kết quả: σ n = 1.1 DT 5.4 DT 3.269265518 Tính tổng số liệu: Bấm phím: SHIFT 1 4 1 = ( kết quả: Tính tổng bình phương số liệu: Bấm phím: SHIFT 1 4 2 = ( kết quả: ∑ x = 75 ) ∑x 2 = 577 ) Vậy tổng số liệu bằng 75 và tổng bình phương số liệu bằng 577. ta tính tiếp cho tổ 1. * Ta có thể khai báo đồng thời các số liệu của hai tổ và tính toán các đại lượng trên máy Casio fx-570ES như sau: Trang 5 .5 4.280624847 ) Tính phương sai: 2 Bấm tiếp phím: x2 = ( kết quả: σ n = 1.0 6.3 1) Tính điểm số trung bình.6 4. III.8 DT 5.1 6.4 DT 7.6 DT 4.2 DT 5.1: Điểm trung bình tổng kết năm học của học sinh hai tổ trong một lớp được thống kê theo bảng dưới đây: Tổ 1 1.8 Tương tự.8 DT Tính điểm trung bình: Bấm phím: SHIFT S-VAR 1 = ( kết quả: X = 5.7 DT 6.269295518 ) Vậy độ lệch chuẩn bằng 1.

8 = Tính giá trị trung bình của tổ 1: Bấm phím: SHIFT 1 5 2 = ( kết quả: x = 5.5 = 4.6 = 8.2806 ) Kết luận: Điểm trung bình như nhau nhưng đội 2 đều hơn vì có độ lệch chuẩn (và phương sai ) bé hơn. Trang 6 .7 = 6. tức là nó có thể thay thế cho hai máy khác.2034 ) Tính độ lệch chuẩn của tổ 2: Bấm phím: SHIFT 1 5 6 = ( kết quả: yσ n = 1.2 = 5.8 = 9.4 = 6. ô đen sẽ chuyển sang dòng đầu của cột Y Khai báo số liệu của tổ 2 (biến Y) 3.3 = 6.8 = 5.5 ) Tính độ lệch chuẩn của tổ 1: Bấm phím: SHIFT 1 5 3 = ( kết quả: xσ n = 2..1 = Chuyển sang cột Y: Bấm phím: > X Y .GV: Nguyễn Hồng Trung Vào chương trình thống kê: Bấm phím: ON MODE 3 Vào chương trình thống kê với biến kép(hai biến X.4 = 7.5 ) Tính giá trị trung bình của tổ 2: Bấm phím: SHIFT 1 5 5 = ( kết quả: x = 5.2 = 5.280624847 ≈ 1.3 = 7.6 = 5. Lời bình: Casio fx-570ES một lúc có thể tính các đại lượng thống kê cho cả hai đội.6 = 4.4 = 3.203406454 ≈ 2.3 = 5.4 = 3.7 = 2.Y): Bấm tiếp phím: 2 Màn hình hiện bảng: 1 2 3 Khai báo số liệu của tổ 1 (biến X) 1.1 = 6.1 = 5.0 = 6.5 = 4.2 = 7.

GV: Nguyễn Hồng Trung Trang 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful