ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2012

Số: 144/TB-ĐT
V/v: Trình bày và nộp KLTN của sinh viên khóa QH-2008-I/CQ chương trình đào tạo chuẩn và CLC

Kính gửi:

- Các Khoa trong trường - Các sinh viên khóa QH-2008-I/CQ làm KLTN

1. Phòng Đào tạo (ĐT) xin gửi tới các Khoa và sinh viên khóa QH-2008-I/CQ làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) “Quy định về trình bày KLTN” (chi tiết đính kèm) để thực hiện. 2. Sinh viên hoàn thành KLTN đúng hạn cần lưu ý: 2.1. Phần “Tóm tắt nội dung của KLTN” phải ngắn gọn và đầy đủ, không được liệt kê tên các chương của KLTN (trường hợp này KLTN không được nhận và sinh viên phải viết lại). Sinh viên nên soạn sẵn và đề nghị cán bộ hướng dẫn duyệt trước. 2.2. Trong KLTN phải có Lời cam đoan không sao chép các tài liệu, công trình nghiên cứu của người khác mà không chỉ rõ trong tài liệu tham khảo ngay sau phần “Tóm tắt nội dung của KLTN”. 2.3. Mỗi sinh viên phải chuẩn bị 4 quyển KLTN, trong đó có 1 quyển bìa cứng và 3 quyển bìa mềm (đối với CTĐT chất lượng cao thêm 1 quyển bìa mềm). 2.4. Trong giờ hành chính ngày 18/5/2012 (Thứ sáu), sinh viên đem 01 quyển KLTN đóng bìa mềm nộp cho Văn phòng khoa.Văn phòng khoa kiểm tra: - Tên đề tài, người hướng dẫn phải khớp với nội dung trong Quyết định đã được Hiệu trưởng phê duyệt, nếu các thông tin này không khớp thì Văn phòng khoa không nhận và sinh viên phải tự chịu trách nhiệm (trường hợp bắt buộc phải thay đổi thì phải có đề nghị của cán bộ hướng dẫn, có ý kiến đồng ý của Bộ môn và Khoa). - KLTN được trình bày có đúng quy định không, nếu không đúng quy định Văn phòng khoa không nhận, sinh viên phải làm lại. Sinh viên nhận ở Khoa các giấy tờ liên quan để gửi cho cán bộ hướng dẫn và phản biện (CTĐT chuẩn: mỗi KLTN 1 cán bộ phản biện; CTĐT CLC: mỗi KLTN 2 cán bộ phản biện độc lập), chuyển KLTN cùng với các giấy tờ trên cho cán bộ hướng dẫn và phản biện chậm nhất vào Thứ tư, ngày 23/5/2012, nếu sinh viên nào chuyển chậm mà cán bộ hướng dẫn hoặc phản biện không nhận nữa thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm. 2.5. Sinh viên thực hiện việc kiểm tra chương trình, sản phẩm theo Lịch của Khoa. 2.6. Sau khi bảo vệ KLTN dựa trên kết luận của Hội đồng chấm KLTN, trong giờ hành chính các ngày từ 04/6 ÷ 08/6/2012, sinh viên nộp 01 quyển KLTN đóng bìa cứng cùng bản điện tử đã chỉnh sửa và có xác nhận của cán bộ hướng dẫn cho Văn phòng khoa; đồng thời phải nộp kèm bản điện tử các thông tin tóm tắt về KLTN của mình (Phụ lục 04 trong mẫu đính kèm).

/. .Lưu TC-HC. nếu không thành công sinh viên phải chuẩn bị lại. ĐT.Như kính gửi (để thực hiện). Nơi nhận: . bản điện tử sẽ được sao vào đĩa cứng máy tính trước sự chứng kiến của sinh viên. Lê Thị Phương Thoa . Đề nghị các Khoa và các sinh viên làm KLTN thực hiện nghiêm túc và đúng thời gian đã ấn định trong Kế hoạch này.Khi quyển bìa cứng đã được nhận thì mới được nhận bản điện tử của KLTN. Sinh viên sẽ nhận điểm F đối với KLTN nếu như không nộp bản chỉnh sửa KLTN. TL. HIỆU TRƯỞNG KT TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ( Đã ký ) Ths.

. số thứ hai chỉ số mục. . . không dùng số La mã.2. Các mục và tiểu mục được đánh số bằng các nhóm hai hoặc ba chữ số cách nhau một dấu chấm: số thứ nhất chỉ số chương.2.. chữ viết tắt (nếu có) được xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt. đối tượng và phương pháp nghiên cứu.Số trang của KLTN được đánh liên tục bắt đầu từ phần Mở đầu cho đến hết phần Phụ lục.ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .. . Ví dụ: Chương 1. Nếu trong KLTN có sử dụng tài liệu của người khác (như trích dẫn. 2. . đồ thị được đánh số theo thứ tự từ đầu đến cuối đối với mỗi loại. đồ thị.2. PC Text. dãn dòng 1. .1. lề dưới 3 cm.Tự do . không được tẩy xoá và được đánh máy.1. đồ thị.. công trình nghiên cứu của người khác mà không chỉ rõ trong tài liệu tham khảo (khoảng 5-10 dòng)..5 cm. Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) phải được trình bày khúc chiết. Dùng cỡ chữ 13pt của hệ soạn thảo Winword... bảng biểu. số thứ ba chỉ số tiểu mục....Bảng các ký hiệu... hình vẽ và ảnh theo chiều ngang khổ giấy thì phía trên đầu bảng biểu. .. tạp chí..Hạnh phúc QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 1. . đóng bìa mềm 3 quyển. Trong mỗi chương của KLTN thì các bảng biểu. sạch sẽ. in laser một mặt trên giấy khổ A4 (210 x 297mm). . đồ thị..Trang tóm tắt nội dung bằng Tiếng Việt(xem Phụ lục 04).. phông chữ Unicode. Nếu trình bày bảng biểu... . 1.Mục lục. hình vẽ và ảnh là lề trái của trang. nội dung nghiên cứu). 6..Tài liệu tham khảo: Là những sách.) nhất thiết phải ghi rõ tài liệu đã tham khảo. hình vẽ và ảnh được ghi ở dưới đồ thị. lề trên 2.. các chương và kết luận (phải nêu lên được những kết quả chính và đánh giá kết quả đạt được).Trang bìa (xem Phụ lục 01). KLTN trung bình dày tối thiểu khoảng 50÷ 75 trang (không kể bảng biểu. Do yêu cầu chuyên môn...Nội dung KLTN được trình bày theo thứ tự: Mở đầu (phải nêu lên được tính cần thiết của đề tài.2. có thể sử dụng các chương trình soạn thảo văn bản chuyên dụng khác như Latex. tài liệu tham khảo và phụ lục).. . 1. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nó. chú giải về đồ thị.. .Trang tóm tắt nội dung bằng Tiếng Anh (xem Phụ lục 05) (chỉ yêu cầu đối với CTĐT CLC). KLTN phải được đóng bìa cứng và in chữ nhũ trên bìa 1 quyển (nộp cho Khoa để lưu trữ).. Số thứ tự của chương..Trang phụ bìa bằng Tiếng Việt (xem Phụ lục 02). .. .. 1.1.. lề trái 3 cm.. 7. mục và tiểu mục được đánh số bằng số Arập. 1. ngắn gọn. trong đó 1 quyển nộp cho Khoa để Khoa chuyển cho Hội đồng chấm KLTN sau đó lưu tại Bộ môn. 1. Không viết tắt những cụm từ dài hoặc những cụm từ ít xuất hiện trong KLTN. lề phải 2 cm. . Đánh số trang vào giữa và ở phần dưới của tờ giấy. hình vẽ và ảnh. ấn phẩm. 1. hình vẽ. 3.1. mà bản thân sinh viên đã đọc và trích dẫn hoặc sử dụng ý tưởng vào KLTN (xem cách sắp xếp tài liệu tham khảo ở Phụ lục 05). Chú giải về bảng biểu được ghi ở trên đầu bảng. KLTN được trình bày theo thứ tự sau đây: . đồ thị.3 lines. hình vẽ và ảnh.Phụ lục (nếu có).Trang phụ bìa bằng Tiếng Anh (xem Phụ lục 03).Trang Lời cam đoan không sao chép các tài liệu. .. . 4. 1 quyển để sinh viên chuyển cho cán bộ phản biện (đối với hệ chất lượng cao thêm 1 quyển bìa mềm cho cán bộ phản biện thứ hai).Cách sắp xếp tài liệu tham khảo (xem Phụ lục 06). 1 quyển để sinh viên chuyển cho cán bộ hướng dẫn. . hai đoạn văn bản cách nhau 6pt và thụt dòng đầu của đoạn văn bản 1 cm.2. . 5....1.

căn giữa) . căn giữa) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: (chữ thường. 12pt. 12pt. đậm. đậm. 14pt. căn giữa) <Họ và tên sinh viên> (chữ thường. căn giữa) (chữ hoa. đậm) (Chú ý: Ghi đúng tên ngành đào tạo) HÀ NỘI . đậm. căn giữa) <TÊN ĐỀ TÀI KLTN> (chữ hoa.20< hai số cuối của năm bảo vệ KLTN> (chữ hoa. đậm. đậm. 18pt.Phụ lục 01: Mẫu trang bìa KLTN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (chữ hoa. 14pt. 14pt.

đậm. đậm. đậm) (Chú ý: Ghi đúng tên ngành được đào tạo) Cán bộ hướng dẫn: (chữ thường. đậm. căn giữa) <Họ và tên sinh viên> (chữ thường. đậm) Cán bộ đồng hướng dẫn: (nếu có .Phụ lục 02: Mẫu trang phụ bìa KLTN tiếng Việt ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (chữ hoa. 14pt. căn giữa) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: (chữ thường. 14pt. đậm. 18pt. đậm) HÀ NỘI . căn giữa) <TÊN ĐỀ TÀI KLTN> (chữ hoa.20<hai số cuối của năm bảo vệ KLTN> (chữ hoa. 14pt. đậm. 14pt. căn giữa) . căn giữa) (chữ hoa. 12pt. 12pt.chữ thường. 14pt.

14pt. bold. bold. 14pt) Supervisor: (Lower case. 12pt. bold. bold. bold. bold. 12pt.20<the last two numbers of the defense year > (Upper case. centered) <Author’s name> (Lower case. centered) Major: (Lower case.Phụ lục 03: Mẫu trang phụ bìa KLTN bằng Tiếng Anh VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY. bold. HANOI UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (Upper case. 14pt) Co-Supervisor: (Lower case. 14pt) HA NOI . 18pt. centered) <THESIS TITLE> (Upper case. centered) .

Từ khóa: MPLS. Ghi chú về các qui định trong cách trình bày: . chữ thường .Ghi chú “Khóa học và ngành học của sinh viên”: In nghiêng. với sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ IP và sự bùng nổ của Internet đã dẫn đến một loạt các vấn đề được đặt ra như: tốc độ truyền. Chuyển mạch nhãn. và các bước tiến hành cấu hình trên Router của hãng Cisco.Phụ lục 04: Mẫu trang tóm tắt nội dung KLTN TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên của sinh viên Khóa học và ngành học của sinh viên Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Từ khóa: 1. công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS được đề xuất. điều phối dung lượng…Gần đây. trong đề tài Đồ án này em muốn giới thiệu công nghệ MPLS và dịch vụ MPLS VPN. .Font chữ trình bày: Times New Roman . in đậm. quản chất lượng dịch vụ.“Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp”: In đậm. MPLS VPN đã khắc phục được hầu hết những nhược điểm tồn tại trước đó trong công nghệ VPN truyền thống. trình bày ở chính giữa trên các dòng tiếp theo. kích cỡ chữ: 13pt . kích thước chữ: 12pt. ở chính giữa dòng đầu tiên của trang giấy. Nội dung của Đồ án sẽ tập trung trình bày những đặc điểm cơ bản của kiến trúc MPLS. Ví dụ về cách trình bày tóm tắt nội dung Khóa luận tốt nghiệp: CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC MPLS Nguyễn Tạ Thái Khóa QH-2010-I/CQ . trình bày ở chính giữa trên dòng tiếp theo của “Tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp”. Do vậy. Nội dung phần tóm tắt khóa luận tốt nghiệp được trình bày trong khoảng 360 từ với kích thước chữ 12pt. kích cỡ chữ: 12pt . kích thước chữ: 12pt.“Từ khóa” : In nghiêng và đậm. MPLS đã kết hợp được khả năng định tuyến tốt ở lớp 3 và chuyển mạch ở lớp 2.“Tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp”: Viết hoa. kích thước chữ: 12pt . nó mở ra một viễn cảnh cho rất nhiều ứng dụng quan trọng. số lượng từ khóa: đưa ra nhiều nhất 04 cụm từ khóa biểu đạt được nội dung chính của đề tài khóa luận 2. ngành Công nghệ Điện tử-Viễn thông Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Hiện nay.“Họ tên của sinh viên”: In đậm. Mạng riêng ảo VPN là một trong những ứng dụng nổi bật nhất của công nghệ MPLS. tính ưu việt trong ứng dụng MPLS VPN.

and in italic 12pt centered.Keywords should introduce maximum 3 keywords defining the topics of the abstract. Course and Major’s name should directly follow the title and author’s name. . . also centered.Thesis title is to appear in CAPITAL LETTERS centered in the first line of the page (Bold size 13pt).All manuscript must be typed using Times New Roman font and must fit within One-A4 page with the paper margins: 20mm on the left and right and on top and bottom of the page. .Phụ lục 05: Mẫu trang tóm tắt nội dung KLTN bằng Tiếng Anh THESIS TITLE IN BOLD 13 PT CENTERED Author in bold 12pt centered Course and Major: in italic 12pt centered Abstract: About 400 words in Times New Roman 12pt Keywords: Introduce maximum 3 keywords in Italic 12pt defining the topics of your abstract Note: . Author’s name (Bold 12pt) appears below the title. The abstract text should contain about 400 words in Times New Roman 12pt.

Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành (báo cáo hay ấn phẩm). tạp chí. chữ pp. dấu phẩy cuối tên bài báo).. 4. 2. đánh dấu phẩy giữa danh sách các trang không liên tiếp. 1999. nếu là tài liệu tiếng Việt. tr. Trung.. .. Tài liệu tham khảo bao gồm những sách. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ từng nước: .. tiếng Nhật . không đảo tên lên trước họ.Tên tạp chí hoặc tên kỷ yếu (in nghiêng. 5. .). Nguyễn Thị Thùy Linh. Pháp. có dấu phẩy cuối tên . 7. sách. Ví dụ về cách trình bày tài liệu tham khảo: TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Phan Đình Diệu.Năm xuất bản . gạch ngang giữa hai chữ số nếu là các trang liên tiếp..Tác giả là người Việt Nam: xếp theo thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữu nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt.Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ. Các tài liệu tham khảo khi liệt kê vào danh mục phải đầy đủ các thông tin cần thiết và theo trình tự sau: Số thứ tự (đặt trong cặp dấu ngoặc vuông).. trong một kỷ yếu hội nghị.. dấu chấm kết thúc). nếu là tài liệu tiếng Việt. Lý thuyết về độ phức tạp tính toán. không dịch.15-25. không phiên âm. chữ pp. Tài liệu tham khảo trích dẫn trong KLTN được ghi theo số thứ tự của tài liệu tham khảo ở Danh mục tài liệu tham khảo này của KLTN và số thứ tự đó được đặt trong cặp dấu ngoặc vuông.Số tập (volume – nếu có) .Năm công bố .Phụ lục 06: Cách sắp xếp tài liệu tham khảo 1.Các số trang (Bắt đầu bằng chữ tr. 3..Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách) . kể cả tài liệu bằng tiếng Trung. tập..Các số trang (Bắt đầu bằng chữ tr. Nga. ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T. Trang tham khảo. số. luận án phải ghi đầy đủ các thông tin sau: . dấu phẩy cuối tên) . Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn. Họ tên tác giả.Nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản) . năm hoặc tên nhà xuất bản).Tên bài báo (đặt trong ngoặc kép không in nghiêng. luận án hoặc báo cáo được in nghiêng. Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B.Nơi xuất bản (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo) . Tên tài liệu (bài báo. . nếu là tiếng Anh. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí. v. (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).. nếu là tiếng Anh. “Bài toán lọc và phân lớp nội dung Web tiếng Việt với hướng tiếp cận Entropy cực đại”. . cần ghi đầy đủ các thông tin sau: . Nguồn (tên tạp chí. [2] Nguyễn Việt Cường.Tên sách. Hà Quang Thụy. hội thảo khoa học .v. Đức. dấu chấm kết thúc). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. ấn phẩm. 6. Tài liệu tham khảo là sách.. đánh dấu phẩy giữa danh sách các trang không liên tiếp. . . đã đọc và được trích dẫn hoặc được sử dụng ý tưởng vào KLTN. Anh. Nhật.. Phan Xuân Hiếu. gạch ngang giữa hai chữ số nếu là các trang liên tiếp.). Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt.Tên tác giả (nếu là danh sách tác giả thì các tên cách nhau bởi dấu phẩy) . Kỷ .

32-37. Electronics Letters. Trường Đại học Công nghệ.yếu Hội thảo quốc gia lần thứ VIII Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông. 657-659. 2008. Knowledge-based Systems in Engineering. Dym and R. ANSI/IEEE Std 149-1979. pp. 51. ”Resonant hemispherical dielectric antenna”. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển mạch mềm (Soft Switch) trên mạng NGN Việt Nam. Đại học Quốc gia Hà Nội. 20. 2006. . 1-2. Luận văn Thạc sĩ. pp. tr. IEEE Standard Test Procedures for Antennas. tr. 76. 2005.L. 1991. [5] C. Allister and S.W.A. Vol. Long. Tiếng Anh [4] M. [3] Bùi Anh Tuấn. 102-108. [6] The IEEE. McGraw-Hill. Levit.E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful