P OGRAM POVECANJA KONKURENTNOSTI I PRILAGODBE HRVATSKE POLJOPRIVREDNO·PREHRAMBENO·PRERABIV ACKE INDUSTRlJE ZAJEDNICKOM EU TRZISTU

1. UVOD
Prehrambeno - preradivaeka industrija jedna je od znaiSajnijih sektora hrvatskog gosp darstva koja je uglavnom prebrodila poteskoce iz razdoblja pretvorbe i privatizacije te nasta ila sa ostvarivanjem dobrih poslovnih rezultata na domacem i na izvoznim trZi~tima. Proizvodi hrvatske prehrambene industrije jedni su od najprepoznaUjivijih hrvatskih izvo ih proizvoda, narocito u zemljama regije. Medutim, ulazak Republike Hrvatske u EU i izlazak iz clanstva CEFT A·e stavlja niz izazo a i rizika za tu industriju. Isti se ocituju u ukidanju svih carinskih ogranicenja prilikom uvo prehrambenih proizvoda iz EU uz istovremeno uvodenje i rast carina pri izvozu nasih proiz oda na trfiste zemalja CEFTE. Navedeno trZiste predstavlja naiznacajnije izvozno tdist nasih prehrambenih proizvoda, Uzimajuci u obzir okolnosti koji za prehrambeno prer lvacku industriju nastupaju ulaskom u EU i potrebu njene sto brze prilagodbe novim okol stima te jacanju konkurentnosti na domacem i inozemnom tdi~tu u Proraeunu Vlade RH z 2012. godinu osigurana su sredstva u tznosu od 50.000.000,00 kn koje imaju karakter horiz ntalnih potpora u prebrambeno - preradivackoj industriji - subvencije usmjerene na mode izaciju tehnoloskih postupaka i smanjenje proizvodnih troskova, specijalizaciju i ~e koristenja kapaciteta te poticanje investicija u preradivacke kapacitete, Ovim Programom razvoja poljoprivredno.prehrambeno---preradivaeke industrije utvrd ~u se: - mjere i programi koji ce se sufinancirati, - kriteriji natjecaja, - nacin provodenja u okviru Ministarstva poljoprivrede. djela najve proiz Vise Proizvodnja hrane, pica i duhana djelatnosti su koje, u usporedbi s drugim ostima preradivacke industrije u Hrvatskoj, zaposljavaju najvise ljudi i ostvaruju i ukupni prihod eemu posebno doprinose velike tvrtke. Trenutno je u djelatnosti odnje hrane, pica i duhanskih proizvoda registrirano oko 1.200 poslovnih subjekata. d 90% registriranih proizvodaca cine male tvrtke (do 50 zaposlenih) dok je velikih tek oko 3%, ali upravo one imaju najveci udjel u ukupnom prihodu prehrambeno ivacke industrije (70%). Vaznost navedene industrlje ogleda se kroz sljedece parametre: 9 mlrd kn - vrijednost bruto drustvenog proizvoda industrije hrane i pica, 3% - udio industrije hrane i pica u ukupnom BDP-u RH, 21,6% - udio industrije hrane i pica u BDP·u prehrambeno - preradivacke industrije, 43.000 djelatnika zaposleno u industriji hrane, pica i duhana (3% manje nego u 2010.), 21% - udio zaposlenih u industriji hrane, pica i duhana u ukupnoj preradivacko] indust iji. Prehrambeno - preradivacka industrija u Republici Hrvatskoj u sklopu prilagodbe zahtje irna potrosaca, zahtjevima koje je pred istu postavila Europska unija kao i zahtjevima inoze ih trzista, ulozila je znacajna sredstva za ispunjavanje trazenih standard a, razvoja proizv da i dr. Nuzno je u godini prije ulaska u punopravno clanstvo u EU osnaziti prehr bene - preradivacku industriju za zadrZavanje pozicija na domacem trzistu i trfi~tu regije 'e je pozicionirati na europskom tr~§tu. Isto tako, s obzirom na trendove na svjetskom trZi~tu hrane, poglavito sirovine za proizvodnju prehrambenih proizvoda, jedan od kljucnih priorit ta je i osigurati dovoljne kolicine hrane.

tvrtki
prerac

odno utje unap inoze trosk

2. ANALIZA STANJA Poslovanje tvrtki u poljoprivredno - prehrambeno - preradivackoj proizvodnji u u na druge djelatnosti bilo je relativno stabilno, to je ovaj sektor, ne zanemaruluci . recesije, u prethodnim razdobljima poslovao odrzivo za.d.davajuei pozitivne trendove. Kako bismo ojacali poziciju i konkurentnost sektora, potrebno je omoguciti ulaganja u edenje njihovog poslovanja. Dio prilagodbe novonastalim uvjetima na domacem i nom tdi~tu ukljutuje nove proizvode, tehnoloski razvoj, smanjivanje proizvodnih va, prihvacanje ekoloski prihvatljivih normativa, strateske investicije i medusobna

Liberalizacija triiita poveeat ce izlozenost domacih proizvoda~ sve vecoj kon renciji sa stranih triilta. Ulaskom RH u EU u srpnju Iduee godine doci ce do ukid nja svfh preostalih carina na uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te cSe RH ostati dio jedinstvenog europskog tdi~ta. Uzlmaiuci U obzir einjenicu da se danas
unato relativno visokoj carinskoj zastiti iz EU uvozi 70% poljoprivrednih i prehrambenih proi ada, za ocekivati je da ce ukidanjem carina konkurentnost domaceg prehrambeno prera ivackog sektora biti dodatno narusena, a sto za posljedicu moze imati pad proizvodnje, sman enje prihoda i broja zaposlenih.

Jstovremeno, do(!i ce do promjene u trgovinskim re~imirna sa zemljama ~lani ama CEFTA-e koje su ujedno i nasa najznacajnija ino trtilta.
Hrvatska kao srednieeuropska i mediteranska zemlja prepuna je raznovrsoih gastr nomskih regija s bogatstvom i raznolikoscu tradiclonalnih prehrarnbenih proizvoda, koje ruZaju bezbrojne mogu6nosti i koje doprinose nacionalnom identitetu. Certificiranje oda zasigurno ce doprinijeti njihovoj prepoznatljivosti, potvrdujuci posebnu kvalitetu te odanu vrijednost eime se otvara mogucnost plasmana tih proizvoda ne same kroz ku potrosnju, vee i kroz otvaranje novih tdi~ta za te proizvode. Utjecaj svjetskog trzista i liberalizacija proizvodnje i trgovine U okrilju globalne recesfie i ekonomske krize, pred proizvodace mane i pica postavlja svakodnevne izazove istraz vanja i osvajanja novih trzi~ta i potrosaca. . Stoga je potrebno prebrambeno - preradivacki sektor trajno potaknuti na prilagodbe, na tr Venje svojeg mjesta na trZistu, na prilagodbu trZistu kroz sniZavanje troskova proi odnje, kroz prosirenje asortimana i vecu agresivnost u marketingu koje ih u konacnici mogu uciniti trzisno konkurentnima, Nuzno je da se na~a prehrambeno - preradivacka indus rija prilagodi uvjetima poslovanja i nastupa na zaiednickom trZi§tu. Hrvatska gospodarska komora (HGK) - Sektor za poljoprivredu, prehrambenu indus iju i sumarstvo, proveo je Anketu medu svojim elanicama, prehrambenopre ivackim tvrtkama, kako bi dobili podloge za definiranje prioritetnih ciljeva i mjera, predv denu vrijednost iovesticija i potrebe prehrambeno-preradivacke industrije za pojedinim mjer a (npr. zastita okolisa, tehnologija i razvoj, uvodeoje standarda, marketing, i sl.). Temeljem provedene ankete planirane domace investicije mogu se grupirati u skupine pojedinim od posebnih ciljeva ili podrucja prioriteta ulaganja kako je prema prijedlogu roisteklom iz ankete prikazano u sljedecem pregledu:

razv j novih proizvoda; ja~anje promocije na novim tdi~tima: • • potpora aktivnostima trgovacke lance. proizvodaca

Promotivne aktivnosti na mec1unarodnom triistu; poveeanje konkurentnosti i
za ulazak na vanjska trZi~ta i u inozemne

potpora istraZivanju ino tr£~ta i promociju RH - nastupi na sajmovima, istrazivanje tdista, promocije, priprema proizvoda za inozemno tdi~te - vizualni identitet proizvoda, promotivni materijali, dizajn, za~tita logotipa, troskovi ishodenja dodatnih certifikata za speciftcca trZista, subvencionrran]e troskova ulistavanja (listing) u stranim trgovaekim lancima, razvoj novih proizvoda.

odernizacija tehnoloskog process i uvoc1enjenovih tehnologija s ciljem postizanja alitetnije kontrole tehnoloskog procesa, koriitenja novih strevina, smanjenja u ro§ka cnergije, ocuvanja okolib i sl, (iskljueivo kroz ulaganja u novu opremu):
• primjena najnovijih tehnoloskih t:ie~enja u pripremi/obradi/pakiranju prehrambenih proizvoda prema standardima i propisima najzahtjevnijih trzista, IQF tehnologija pojedinaenog zamrzavanja ribljih proizvoda, nabava specificnih transportnih sredstava, automatizacija procesa/poslovne aplikacije (prateca softverska Ijesenja i programi),

ulaganja u objekte, infrastrukturu/ pristanista, (izgradnja mlinova, izgradnja pogona za preradu ribe, izgradnja i opremanje novih uzgajalista ribe, ulaganja u izgradnju laboratorija i nabavu Iaboratorijske opreme, ekoloska proizvodnja troskovi strucnog nadzora, utvrdivanja sukladnosti, Iaboratorijskih ispitivanja, razvoj tehnologije proizvodnje proizvoda.

apredenje kvalitete proizvoda certificiranjem proizvodnoga procesa ifni ce ificiranjem proizvoda prema prlznatim standardima kao i prema standardima p jediuih trgovackih Ianaca: • uvodenje sustava kontrole kvalitete U objekte za proizvodnju hrane, nadopuna i unapredivanje HACCP sustava u objektima za proizvodnju hrane i hrane za
zivotinje, • stjecanje drugih certifikata: ISO 22000:2005; ISO 14001, ISO 50.001, GLOBAL GAP standard a, IFS, FSSC 22000 Food Products, RaIal, Kosher, BRC standard, OHSAS sustav upravljanja zdravljem i sigumosc5u na radu, eko certifikata, oznake izvomosti, zemljopisnog podrijetla i s1.

dostizanje standards zastite okolisa, uskladivanje s IPPC direktivom, s anjenje zagadenja okolib, pobolj§anje energetske ucinko'Vitosti; srnanjenje it tnih emisija u vodu i zrak; sanacija postojeeih postrojenja s ciljem postivanja za onskih 'propisa te smanjenja negativnih utjecaja na okolis:
• • • • zamjena ekoloski manje prihvatljivih (prelazak sa fosilnih goriva na biomasu), energenata ekoloski prihvatljivijima

izgradnja postrojenja i nabava uredaja za zhrinjavanje i prociscavanje tehnoloskih otpadnih voda, za obradu otpadnih voda, ulaganje u postrojenja i uredaje koji sprecavaiu stetne emisije i oneeiscenje zraka, sustavi gospodarenja tehnoloskim otpadom (presanje otpada, kontejneri; privremeno zhrinjavanje tehnoloskog otpada; kompostiranje, uredivanje i izgradnja reciklaznih dvorista i skladlsta za zapaljive tekucine), zamjena azbestnih ploca (krovovi, zidovi).

-

U inkovitije gospodarenje resursima: • koristenje C02 i IQF metode u rashladnim sustavima - duzi vijek trajanja smrznutih proizvoda i znatna usteda elektricne energije; koristenie bio mase kao pogcnskog goriva, izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za rashladne sustave; koriStenje otpadne energije za grijanje/hladenje; ugradnja fotonaponskih elektrana, izgradnja sustava koji koriste obnovljive izvore energije (solami paneli, bioplinska postrojenja, kogeneracija, kotlovnice na bio-masu) i/ili sastavnica tih sustava (trafostanice, postrojenje za rekuperaciju topline i sl.), obnavljanje termoizolacije na tehnoloskoj opremi,

talo:
• • sufinanciranje polica osiguranja, strucno osposobljavanje,


izrada projektne dokumentacije

(studija utjecaja na okolis, dokumentacija, idejni projekti, druga tehnicka dokumentaclia),

gradevinska

razvoj turisticke ponude u cilju promocije prehrambenih proizvoda,

Mjere potpore poljoprivredno - prehrambeno - preradivackoj industriji prema ovom Progr mu su "Horizontalne mjere potpore u prehrambeno-preradivackoj industriji Subv cije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima'', a planirane su u pr racunu Ministarstva za 2012. godinu i usmjerene na modernizaciju tehnoloskih postu aka, smanjenje proizvodnih troskova, specijalizaciju i povecanje stupnja iskoristenja kapa teta, te na poticanje investicija u preradivacke kapacitete. Cil] ovih mjera je ocuvanje postojecih kapaciteta (proizvodnih i skladisnih) i njihova mode izacija, povecanje stupnja iskoristivosti postojecih kapaciteta te prosirenje kapaciteta i dostiz ~e standarda tamo gdje je potrebno, kao i unapJ.jedivanje tehnoloskih resursa. Posre no se time postize povecanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvodaca i tvrtki iz poljo rivredno prehrambenog kompleksa kao i prehrambenih proizvoda na domacem, regio alnom i inozemnom tr~istu kao i porast prodaje prehrambenih proizvoda na tim tr'Zi' a te time smanjenje negativne vanjsko - trgovinske bilance,

Investicije u prehrambeno - preradlvacko] industriji izravno se odnose na citav niz podru [a, izmedu ostalog i na zastitu okolisa i regionalnu konkurentnost, a doprinijet ce ko entnosti citavog gospodarstva ~to ce posebice doci do izrazaja u turizmu.

3. STRA TE~KE SMJERNICE U PREHRAMBENOJ INDUSTRLn Proizvode poljoprivredno - prehrambeno - preradivacke industrije nuzno je prilagoditi rastu im ocekivanjima potrosaca u pogledu kakvoce i zdravstvene ispravnosti te izgraditi proi ode koji ce biti prepoznatljivi na trlistu (razliciti medunarodno priznati sustavi ozna avanja proizvoda kao §to su proizvodi sa zemljopisnim podrijetlom, robne marke, ekolo i proizvodi i drugo). Takoder je nuzno provoditi promotivne kampanje prilikom plasi ~a novih iIi redizajniranja postoje6ih proizvoda, obavljati promociju izvornih hrvatskih proi oda, provoditi infonnativne kampanje 0 domacim i medunarodno prihvacenim stan dima i sustavima kontrole kakv06e i zdravstvene ispravnosti proizvoda, Kako hi se u iduc razdoblju ocuvali i unaprijediU resursi lttvatske prehrambene industrije potrebno je nasta iti zapocete procese restrukturiranja, a posebnu pafuju potrebno je posvetiti promociji proiz oda putem turisticke ponude. Najznacajniji ciljevi u daljnjem razvoju prehrambene industrije jesu: 1. povecanie konkurentnosti proizvoda na domacem i inozemnom trZistu, 2. porast trli§nog uce§6a na domacem i na inozemnom trZi§tu, 3. modernizacija tehnoloskih postupaka i smanjenje proizvodnih troskova, 4. specijalizacija i povecanje stupnja iskoristenja kapaclteta,

5. poticanje investicija u preradivacke kapacitete, distribucijske kanale,
6. razvoj ljudskih, a posebice upravliackih resursa, 7. unaprjedenie marketinga, 8. ucinkovitiji sustav kontrole nad kakvocom i zdravstvenom ispravnosti hrane. 4. POSTIZANJE STRATE~KIH CILJEV A I MJERE U razdoblju koje odreduje proces pridruZivanja EU, a u dijelu mjera koje treba prove ti Ministarstvo kao tijelo drzavne uprave nadlezno za prehrambenu industriju nuzno je provo iti sljedece mjere: ·nje uskIadivanje ste evinom ED,

propisa

0.

kakvoci i zdravstvenoj

ispravnosti hrane s pravnom

- po oIjsanje i standardiziranje kontrolnih aktivnosti te edukacija kontrolora nadleznih za o.CU zdravstvenu ispravnost hrane i

- pr vodenje programa marketinske potpore ukljueujuci potpore za sustav zastite autohtonih pr ambenih proizvoda,
- mo emizacija tehnoloskih procesa i uvodenja novih tehnologija, - pr odenje horizontalnih mjera potpore prehrambenoj industriji, - us ladivanje sa zahtjevima zastite okolisa za prehrambeno - preradivacku industriju, Programom se daje potpora razvoju sektora poljoprivredno - prehrambeno _ prer vacke industrije kroz potpore mjerama namijenjenim uskladivanju s propisima i praks m u nacionalnom i EU zakonodavstvu kroz izravnu dodjelu namjenskih, nepovratnih sreds va za sufmanciranje prihvatIjivih troskova u investicijskim projektima i promotivnim mjer ia iz podrucja prehrambene industrije. Obzirom na potrebe i uvjete koji se pred prehrambenu industriju odnosno subjekte u poslo [u s hranom i hranom za zivotinje postavljaju u postupku pristupanja Republike Hrvats e u punopravno clanstvo. u Europskoj Uniji, mjere i programi koji ce se obuhvatiti potpo ama predvidenim proraeunskim sredstvima Ministarstva poljoprivrede za 2012. godin obuhvacaju slijedeee:

1. 2. i

dernizacija tehnoloskih procesa i uvodenje novih tehnologija i proizvoda (Mjera I), ganja u zastitu okolisa I energetsku ucinkovitost u prebrambeno - preradivacko] ustriji i uskladivanje s IPPC direktivom (Mjera 2.),

3. p tpora marketinskim, razvojnim aktivnosti, aktivnostima istrazivanja tr£~ proizvodaca ulazak na europska, regionalna te ostala vanjska trziSta. i trgovacke lance (Mjera 3.), 4. u odenje i primjena sustava upravljanja procesom U objekte za proizvodnju hrane i hrane Zivotinje, te stjecanje pojedinib certiflkata u proizvodnji hrane (HACCP, ISO 2 000:2005 - Sustav upravljanja sigumoscu hrane, certifikacija proizvoda prema BALGAP normi; International Food Standard (IPS) i dr.) (Mjera 4.), 5. 0 razovanje i usavrsavanje Ijudskih resursa za rad na inozemnim trzistima (Mjera 5.),

Odabir projekata za sufinanciranje provesti ce se putem javnoga natjecaja koji ce raspi ati Ministarstvo, a koji ce sadrzavati uvjete i kriterije za odabir projekata. D dijeljena nepovratna financijska sredstva po pojedinom projektu prema natje ajnim uvjetima za sufinanciranjem pojedinih projekata u Programu povecanja
ko rentnosti i prilagodbe hrvatske poljoprivredno-prehrambeno-pretad"ivacke industrije zajed ickom EU tr~i~tu,mole iznositi do: a 35% vrijednosti investicije, a rnaksimalno 2.000.000,00 kuna po projektu iz Mjere 1.), b 35% vrijednosti investicije, a maksimalno 3.000.000,00 kuna po projektu iz Mjere 2.), c) 35% vrijednosti investicije, a maksimalno 500.000,00 kuna po projektu iz Mjere 3.), d 35% vrijednosti investicije, a maksimalno 50.000 kuna po projektu iz Mjere 4.), e) 35% vrijednosti investicije, a maksimalno 50.000 kuna po projektu iz Mjere 5.).

5. POTREBNA FINANCUSKA SREDSTVA I PROVEDBA PROGRAMA
U cilju povecanja konkurentnosti i prilagodbe hrvatske poijoprivredno-prehrambene rije zaiednickom EU tdistu, osigurano je u Drzavnom proracunu za 2012. godinu ),000,00 ku bespovratnih sredstava za sufinanciranje razvojnih programa i mjera. Operativna provedba Program poveeanja konkurentnosti i prilagodbe hrvatske rivredno-prehrambene industrije zajedni~kom EU trii§tu realizirati ce se ijskom potporom za ulaganja iz poclruCja koja imaju izravnu vezu s usvajanjem pravne ine i uskladivanjem s propisima i praksom u nacionalnom i EU zakonodavstvu. Pravo na proracunska sredstva od 50.000.000,00 kuna za provedbu Programa i mjera osti T821044 .Horizontalne mjere potpore u prehrambeno-preradivackoj tndustriji", iti ce pravne i fizicke osobe prijavom temeljem objavljenog javnog natjecaja u glasiIima b stranici Ministarstva poljoprivrede.

indus 50.00 poljo finan stece

akti
i na

Detaljni uvjeti kojima moraju udovoljiti projekti za sufinanciranje definirati ce se u predl zenom javnom natjeeaju (u privitku), Javni natjeca] raspisuje i provodi Ministarstvo poljo rivrede.

REPUBUKAHRVATSKA

MIN1STARSTVO
Na
t","" .. I"

POLJOPRIVREDE
' Urbroj: od

---1-

Zakljucka Vlade Republike Hrvatske, KJasa: ~ 2012 .. godine, Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

JA VNI NATJECAJ nepovratnih namjenskih sredstava u provedbi Programa poveeanja
inlluStnlrf!

i prilagodbe hrvatske zajedniekem EU trii§tu

poUoprivredno-prehrambeno~preradivacke

1

Predmet natjecaja je dodjela financijskih sredstava Ministarstva poljoprivrede (u daljnjern tekstu: Ministarstvo) za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 lama, za poticanje razvoja prehrambeno - preradivacke industrije u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH). Sredstva sufinanciranja su namjenska i nepovratna. CUj natjocaja je sufinanciranje projekata u podrueju prehrambeno-preradivaeke industrije, a nepovratna namjenska sredstva dodjeljuju se za sliedece mjere i programe: Mjera 1.) modemizacija tehnoloskih procesa i uvodenje novih tehnologija i proizvoda, Mjera 2.) ulaganja u zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost u prehrambeno preradivackoj industriji i uskladivanie s IPPC direktivom, Mjera 3.) potpora marketinskim, razvojnim aktivnostima, aktivnostima lstrazivania trli~ta proizvodaca za ulazak na europska, regionalna i treca 'trZista i u trgovacke lance, Mjera 4.), uvodenje i primjena sustava upravljanja procesom U objekte za proizvodnju mane i hrane za ~ivotinje, te stjecanje pojedinih certifikata u proizvodnji hrane (HACCP, ISO 22000:2005 - Sustav upravljanja sigurnoscu hrane, certifikacija proizvoda prema GLOBALGAP normi; International Food Standard (IPS) i dr.), Mjera 5.) obrazovanje i usavrsavanje ljudskih resursa za rad na inozemnim trZi§tima.

3. Pravo sudjelovanja na natjeeuju imaju proizvodna trgovacka drustva, obrti i zadruge industrijskih grana ~ija je djelatnost pretezito proizvodnja hrane i pica (prema NKD
2002. DA 15 Proizvodnja hrane i pita; prema NKD 2007. C 10 Proizvodnja prebrambenih proizvoda i C 11 Proizvodnja pi6a),te trgovacka drustva, obrti i zadruge cija je djelatnost proizvodnja hrane i pica, a koji su prema NKD 2002. registrirani u djelatnosti A 01 poljoprivreda, loy i usluge povezane sa njima i B 05 Ribarstvo i uzgoj riba i usluge povezane s njima (prema NKD 2007. A 01 Biljna i stocarska proizvodnja, lovstvo i usluzne djelatnosti i A 03 Ribarstvo) kako slijedi: za Il\iere (1.), (2.), (3.), (4.) i (5.) subjekti u poslovanju s hranom i hranom za Zivotinje cija je glavna djelatnost prema NKD 2002. DA 15 Proizvodnja hrane i pica; prema NKD 2007. C 10 Proizvodnja prehrambenih prolzvoda i C 11 Proizvodnja pica, te trgovacka drustva, obrti i zadruge ~ija je djelatnost proizvodnja hrane i pica, a koji su

-

prema NKD 2002. registrirani u djelatnosti A 01 poljoprivreda, loy i usluge povezane sa njima i B 05 Ribarstvo i uzgoj riba i usluge povezane s njrma (prema NKD 2007. A 01 Biljna i stocarska proizvodnja, lovstvo i usluzne djelatnosti i A 03 Ribarstvo) kako slijedi: za mjeru (4.) za ulaganja u laboratorije u sklopu subjekta u poslovanju s hranom i hranom za zivotinje cija je glavna djelatnost prema NKD 2002. DA IS Proizvodnia hrane i pica; prema NKD 2007. C 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda i C 11

Proizvodnia pica. vo sudjelovanja na natjecaju za ulaganja u laboratorije imaju i pravne osobe ili
1 oratoriji unutar pravne osobe, 6ija je djelatnost prema NKD 2002. K 74.3 Tehnicko is. itivanje i analiza; prema NKD 2007. M 71.2 Tehnicko ispitivanje i analiza, koje imaju u ovorenu suradnju sa subjektima u poslovanju s hranom i hranom za fivotinje. P dnositelji Prijave moraju biti registrirani, sa sjedistem i vlastitom proizvodnjom u RH. natjecaj se ne mogu prijaviti trgovacka drustva, obrti i zadruge te pravne osobe ili I oratoriji unutar pravne osobe koji su u stecaju, poteskocama, postupku likvidacije i koji i ~u nepodmirene obveze prema drzavi i zaposlenicima, te osobe protiv kojih je p krenut ili se vodi kazneni postupak za kaZnjiva djela u gospodarskom poslovanju.

N natjeeaj se ne mogu pJijaviti trgovacka drustva, obrti i zadruge te pravne osobe it laboratorllt unutar pravne osobe ukoliko su ista ulaganja suflnanclrana iz drugih p ograma potpora, 4. Sufinanciranje projekata U podrucju prehrambene industrije je ograniceno u
skladu sa sljedecim kriterijima: Ministarstvo poljoprivrede sufinancira do 35 % vrijednosti investicije • opravdanih troskova po pojedinom projektu u mjerama kako slijedi: Mjera 1. sufinanciranje do maksimalnog iznosa od 2.000.000,00 kuna po projektu za modemizaciju tehnoloskih procesa i uvodenje novih tehnologija; Mjera 2. sufinanciranje do maksimalnog iznosa od 3.000.000,00 kuna po projektu za ulaganja u zastitu okolisa i energetsku ucinkovitost u prehrambeno - preradivackoj industriji i uskladivanje s IPPC direktivom; Miera 3. sufinanciranje do maksimalnog iznosa ad 500.000,00 kuna po projektu potpora aktivnostima proizvodaca za ulazak na vanjsko trZiste I u inozemne trgovacke lance; Miera 4. sufinanciranje do maksimalnog uvodenja sustava u objekte za proizvodnju drugih certifikata u prolzvodnji hrane upravljanja sigurnoseu hrane, certifikacija International Food Standard (IFS) i dr.); iznosa od 50.000,00 kuna po projektu hrane i hrane za ~ivotinje, te stjecanje (HACCP, ISO 22000;2005 - Sustav proizvoda prema GLOBALGAP normi;

Mjera 5. sufinanciranje do maksunalnog iznosa od 50.000,00 kuna po projektu obrazovanja i usavrsavanja ljudskih resursa za rad na inozemnim tr~i~tima.

5. Opravdani troskov! za koje se mogu dodijeliti financijska sredstva moraju biti dokumentirani plaeenlm racunima :

• •

troskovi istraZivanja tr};i~ta, pripreme i razvoja novih proizvoda - vizualni identitet, promotivni materijali, dizajn, zastita Iogotipa is1., troskovi ishodenja dodatnih certifikata za specifiena trZi~ta.

troskov! ulistavanja Jancima.

i marketinskih

aktivnosti

(listing)

u inozemnim

trgovackirn

• •

troskovi za savjetodavne ili konzultantske usluge namijenjene analize opasnosti i kritienih kontrolnih tocaka (HACCP sustava),

za uvodenje

sustava

troskovi za savjetodavne Ui konzultantske usluge za certificiranje sustava prema normi ISO 22000:2005; ISO 14001, ISO 50.001, GLOBAL GAP standarda, IFS, FSSC 22000 Food Products, Halal, Kosher, BR.C standard, OHSAS sustav upravljanja zdravljem i sigurnoscu na radu, eko certifikata, oznake Izvornosti, zemljopisnog podrijeUa i sl. troskovi edukacije zaposlenika potrebne za uvoc:tenje sustava analize opasnosti i kriticnih kontrolnih tocaka (HACCP sustava) I ostalih navedenih sustava, dodatni troskov! za ulaganje u objekt i opremu Iskljueivo za postizanje ciljeva higijene hrane iIi hrane za fivotinje; korisnik, prilikom prijave, mora navestl 0 kojim se dodatnim troskovima za ulaganje u objekt i opremu radi, neophodnim za ostvarenje cilja higijene hrane ili hrane za zivotinje i za to priloziti odgovaraju6u dokumentaciju.

• • •

::::~~~c: ¥~~~ijJill~~i1i*w~:~:f;IDr~~1~(~;~iP.l§_i:i~f~:Et~,i::t:~~1i;nitf:5fn}X({~':Jt~~:~fW
I

i

ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija - strojevi, postrojenja
proizvodnju, obradu i preradu; mjerni kontrolni uredaji i instrumenti,

i oprema za

i • • • •

transfer znanja - nabava industrijskog znanja (know-how), posebnih znanja i vje§tina,

racunalnog softwarea usmjerenog proizvodnji,
razvoj novih proizvoda i proizvoda s visom dodanom vrijednosti konzultantske usluge, testiranja, ispitivanja, Izrada prototipa), ulaganja u opremu u laboratorijima hrane za zivotinje, za tehnicko ispitlvanje i analize (savjetodavne

i

mane

(i pica) iii

troskovl za nematerijalna uJaganja (stjecanje posebnih manja i vje~tina) potrebnih za rukovanje i rad S opremom za tehnicko ispitivanje i analize hrane (i pica) iii hrane za ~ivotinje, Korisnik, prilikom prijave, hrane mora

laboratorijima te za nematerijalna
sigurnosti i kakvoce dokumentaciju, • •

navesti 0 kojim se troskovima za opremu u ulaganja radi, neophodnim za ostvarenje cilja iii hrane za zivotinje i prilonti za to odgovarajueu novih tehnologija u tehnolosklm

strucno osposobljavanje

zaposlenih za primjenu

procesima,
implementaciju proizvoda akademske zajednice (visoko skolstvo, instituti, laboratoriji) i drugih subjekata u poduzetnistvo.

troskovi uskladivanja s IPPC direktivom, smanjenje zagadenja okollsa, pobo1j~anja energetske ucinkovitosti; smanjenja stetnih omisija u vodu izrak,

• •

troskovi sanacije postojecih postrojenja s ciljem po§tivanja zakonskih propisa te
smanjenja negativnih utjecaja na okolis,

zamjena ekoloski manje prihvatJjivih energenata ekoloski prihvatljivijima (preJazak sa
fosilnih goriva na biomasu),

• • •

izgradnja postrojenja i nabava uredaja za zbrinjavanje otpadnih voda, za obradu otpadnih voda, ulaganje u postrojenja i uredltie koji spfe~vaju

i pro6§cllvanje

tehnoloskih

~tetne emisije i one~is6enje zraka,

troskovi sustava gospodarenja tehnoloskim otpadom - (presanje otpada, kontejneri; privremeno zbrinjavanje tehnoloskog otpada; kompostiranje, uredivanje i izgradnja reciklaznih dvorista i skladista za zapaljive tekucine), troskovi izgradnje i rekonstrukcije postrojenja za rashladne sustave; koristenje otpadne energije za grijanje/hladenje, ugradnja foronaponskih elektrana, izgradnja sustava koji koriste OIE (sol ami paneli, bioplinska postrojenja i dr.), troskovi za nematerijalna ulaganja (s1jecaIlie posebnih manja i vje~tina) potrebnih za postizanje ciljeva zaStite okolisa,

f,~~s.~E, #~i~:i:~m~AAt~i~~~~~~}~

~~~==~~~~==

ulagane u stjecanje znanja stranih jezika, pobadanje posebnih te~ajeva za podizanje vjMtine i stjecanje novih znanja pregovaranja, obrade tr!ista itd.

6. Prijava za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava se podnosi u jednom originalnom primjerku i jednoj istovjetnoj kopiji iskljucivo na propisanim Obrascima (OPI.01.2012. i OPI.02.2012.) ovjerenim sluzbenim pecatom i potpisanima od ovlastene osobe, pod punom krlvlcnoen i materijaJnom odgovomoscu za tocnost podataka. Obrasci su objavljeni na internet stranici Ministarstva (www.mps.hr). 7. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz Prijavu (Obrasce): 7.1. Trgovacko dndtvo t zadruga 7. .1. Popratno pismo (kratak opis poslovnog subjekta, poslovanja i nove investicije koja se prijavljuje za potporu); 7 .. 2. Prijedlog projekta s projektnom dokwnentacijom i dokazi 0 namjenskom trosenju sredstava (preslike ponuda; ugovora; predracuna; racuna; troskovnici i slieno te preslike potvrda transakcija za obavljena placania - za priznavanje troskova retrogradno ); 7. .3. Preslika Izvatka iz Sudskog registra, iz 2012. go dine; 7. .4. Preslika Obavijesti 0 razvrstavanju NKD-u 2007. iz 2012. godine;

poslovnog subjekta prema NKD-u 2002 iIi

7. .5. Preslika dokumentacije vezano za registraciju ili odobrenje objekta koji se nalazi u sastavu subjekta u poslovanju s hranom ili hranom za ~ivotinje pri Ministarstvu poljoprivrede, odnosno Ministarstvu zdravlja; 7.. 6. Preslika ovjerene Prijave poreza na dobit za 2011. godinu, ukljucujuci odnosnu Bilancu stanja i Racun dobiti i gubitaka za 2011. godinu; 7.. 7. BON-l i BON-2/S0L-2 (ne stariji od 30 dana od dana podnosenja Prijave); 7. .8. Potvrda nadlezne Porezne uprave 0 nepostojanju iIi reguliranju duga prema drzavi (ne starija od 30 dana od dana podnosenia Prijave), u izvomiku ili presliku ovjerenu kod javnog biljeZnika;

7.. 9. Potvrdu jedinice lokalne i podrucne samouprave 0 Izvrsentm financijskim obvezama prema proracunima nadleznih jedinica lokalne i podrucne samouprave,
ne stariju od 30 dana od dana predaje dokumentacije po Javnom natjecaju, U izvorniku iIi ovjerenoj preslici od strane javnog biljeznika;

7 1.10. Dokaz 0 sudjelovanju drugih subjekata u sufinanciranju prijedloga projekta, ukoliko ih ima; 71.11. Potvrda da odgovoma osoba u poslovnom subjektu nije pravomocno osudena za kafnjiva djela protiv gospodarstva, te izvod iz kaznene evidencije za fizicku osobu, ne starije od 30 dana od dana podnosenja Prijave; 71.12. Potvrda trgovackog suda da podnositelj Prijave nije u postupku likvidacije, te izvod iz kaznene . 71.13. Izvod iz kaznene evidencije za pravnu osobu, ne stariji od 30 dana. steeaja iii

7.2.0brt 72.1. Popratno pismo (kratak opis poslovnog subjekta, poslovanja i nove investicije koja se prijavljuje za potporu); Prijedlog projekta s projektnom dokumentacijom i dokazi 0 namjenskom trosenju sredstava (preslike ponuda; ugovora; predracuna; raeuna, troskovnici i slicno te preslike potvrda transakcija za obavljena placanja - za priznavanje troskova retrogradno); Preslika Rje~enja 0 osnivanju obrta s upisanom djelatnosti i Obrtnice te, ukoliko postoji, preslika Rjesenja 0 upisu nove djelatnosti i/ili izdvojenog pogona; Preslika dokumentacije vezano za registraciju iii odobrenje objekta koji se nalazi u sastavu subjekta u poslovanju s hranom ili hranom za Zivotinje pri Ministarstvu poljoprivrede, odnosno Ministarstvu zdravlja; Preslika ovjerenog Pregleda poslovnih primitaka i izdataka za 2011. godinu; BON-2 (ne stariji od 30 dana od dana podnosenja Prijave); Preslika ovjerene Prijave poreza na dohodak za 2011. godinu; Potvrda nadlezne Porezne uprave 0 nepostojanju iIi reguliranju duga prema drzavi (ne starija od 30 dana od dana podnosenia Prijave), u izvomiku ill presliku ovjerenu kodjavnog biljeznika; Potvrdu jedinice lokalne i podrucne samouprave 0 izvrsenim financijskim obvezama prema proracunima nadleznih jedinica lokalne i podruene samouprave, ne stariju od 30 dana od dana predaje dokumentacije po Javnom natjecaju. u izvomiku iii ovjerenoj preslici od strane javnog biljeZnika; .10. Dokaz 0 sudjelovanju drugih subjekata u sufinanciranju prijavljenog prijedloga projekta, ukoliko ih ima . .11. Potvrda cia vlasnik ili odgovoma osoba u poslovnom subjektu nije pravomocno osudena za kaznjiva djela protiv gospodarstva, te izvod iz kaznene evidencije za fizicku osobu, ne starije od 30 dana od dana podnoSenja). 7.3. Laboratoriji» pravne osobe iii umaar pravne osobe

7.. 1. Popratno pismo (kratak opis poslovnog subjekta, poslovanja i nove investicije koja
se prijavljuje za potporu); 7.. 2. Prijedlog projekta s projektnom dokumentacijom i dokazi 0 namjenskom trosenju sredstava (preslike ponuda; ugovora; predracuna; raCuna; troskovnici i slicno te preslike potvrda transakcija za obavljena placanja - za priznavanje troskova retrogradno ); 7. 7. Preslika Izvatka iz Sudskog registra, iz 2012. godine; Preslika Obavijesti 0 razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2002 ili NKD-u 2007, iz 2012. godine;

Preslika ovjerene Prijave poreza na debit za 2011. godinu, ukljueujucl odnosnu Bilancu stanja i Raeun dobiti i gubitaka za 20 II. godinu;

u 'eta za odabir prijedloga projekata i predlaze ministru donosenje Odluke 0 dodjeli n povratnih namjenskih sredstava ili obavijesti 0 ne udovoljavanju uvjetima natj~aja. 12. T meljem Odluke se stje~e pravo na potpisivanje Ugovora 0 sufinanciranju projekta. 13. S dionici natjeeaja biti ce obavijesteni 0 rezultatima natje~aja u roku od 60 dana od dana aranja na~etaja. 14. inistarstvo provodi kontrolu namjenskog trosenja sredstava. 15. P vo na isplatu nepovratnih namjenskih sredstava stjeee se po potpisu Ugovora i d stavljanju dokaza 0 zavrsetku projekta ili po dostavljanju instrumenata osiguranja u sv hu izvrsenja ugovornih obveza i garancije namjenskog koristenja sredstava, kako sI"edi: 1. Trgovacka drustva, zadruge, pravne osobe i laboratoriji unutar pravne osobe su obvezna dostaviti bankovnu garanciju koja mora biti izdana u korist Ministarstva poljoprivrede na odobren iznos novcanih nepovratnih namjenskih sredstava utvrden Ugovorom, uvecan za kamatu na godi§njoj razini, u visini eskontne stope Narodne banke uvecane za 2%, s rokom vazenja 12 mjeseci od potpisa Ugovora, neopozivu i neprenosivu na prvi poziv, uz respiro period od 15 dana. 2. Obrti, odnosno fizicke osobe su obavezne dostaviti mjenicu, bez protesta, na fizi~ku osobu na odobren iznos novcanih nepovratnih namjenskih sredstava utvrden Ugovorom i ovjerenu bjanko zaduznten,

provedbi Programa povecanja konkurentnosti i prilagodbe hrvatske poljoprivredno-prehrambeno-prerailivacke industrije zajednickom EU trzi§tu - Ne otvarati", preporucenom postern iii dostavljacem/prlmopredaiom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede Ulica grada Vukovara 78,10000 Zagreb (za natjecaj ne otvarati) 11. P ijavu razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo za odabir projekata u podrueju prebrambene in ustrije koje imenuje ministar poljoprivrede. Povjerenstvo provjerava ispunjavanje

7 3.6. BON-l i BON-2/S0L-2 (ne stariji od 30 dana od dana podnosenia Prijave); 73.7. Potvrda nadlezne Porezne uprave 0 nepostojanju ill reguliraniu duga prema drzavi (ne starija od 30 dana od dana podnosenja Prijave), u izvomiku ili presliku ovjerenu kod javnog biljeznika; 73.8. Potvrdu jedinice lokalne i podrucne samouprave 0 izvrsenim financijskim obvezama prema proracunima nadleznih jedinica lokalne i podrucne samouprave, ne stariju od 30 dana od dana preda]e dokumentacije po Javnom natjeCaju~ u izvomiku iIi ovjerenoj preslici od strane javnog biljeznika 73.9. Dokaz 0 sudjelovanju drugib subjekata u sufinanciranju prijedloga projekta ukoliko ih ima; 7 3.10. Ugovor 0 suradnji sa subjektima u poslovanju s hranom i hranom za Zivotinje. 73.11. Potvrda da odgovorna osoba u poslovnom subjektu nije pravomocno osudena za kaznjiva djela protiv gospodarstva, te izvod lz kaznene evidencije za fizieku osobu, ne starije od 30 dana od dana podnosenia Prijave; 73.12. Potvrda trgovackog suda da podnositelj Prijave nije u postupku stecaja ili likvidacije, 7 .13. Izvod iz kaznene evidencije za pravnu osobu, ne stariji od 30 dana. 8 Rok za podnosenje Prijave na natj~aj je 45 dana od dana objave natje~ja. 9. Prijave na natjecaj koje su nepotpune Hi pristigle nakon roka te prijedlog projekta koji nije sukladan uvjetima iz natjecaja nece se uzeti u razmatranje. 1. Prijava se predaje u jednom uvezanom originalnom primjerku u zatvorenoj omotnici, obavezno uz naznaku ,,za dodjelu nepovratnih namjenskin sredstava u

16.

slucaju potrebe produljenja roka za realizaciju projekta, utvrdenog Ugovorom na rok d Iji od roka valjanosti polozene bankovne garancije, ugovome strane ce produljenje roka vrsetka projekta regulirati dodatkom Ugovora, a korisnik je obvezan Ministarstvu d staviti novu bankovnu garanciju prije isteka roka valjanosti prethodne. Inistarstvo pridrzava pravo izmjene i poniMenja natjeeaja te pri tome ne snosi nikakvu o govomost prema podnositeljima Prijave vezano na troskove prijave na natjeeaj.

17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful