INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKO PSIHOLOŠKE NAUKE

PREDRASUDE I STEREOTIPI - POJAM I OBLICI
DIPLOMSKI RAD

Mentor: Doc. dr Ljubiša Zlatanović

Student: Emina Huseinović

Novi Pazar, 2011. Sadržaj
INTERNACIONALNI UNIVERZITET ................................................................................1 U NOVOM PAZARU..............................................................................................................1 Sadržaj......................................................................................................................................2 Uvod.........................................................................................................................................3 POJAM I KARAKTERISTIKE STEREOTIPA I PREDRASUDA.......................................5 Šta su stereotipi i predrasude...............................................................................................5 Uslovi javljanja i širenja predrasuda....................................................................................8 Uticaji stereotipa i predrasuda..............................................................................................9 Veza predrasuda i stereotipa..............................................................................................10 Opis stereotipa....................................................................................................................10 TEORIJE O POREKLU PREDRASUDA.............................................................................12 Teorije opravdane reputacije .............................................................................................12 Fenomenološke teorije predrasuda....................................................................................13 Psihodinamička teorija.......................................................................................................13 Situacione teorije ...............................................................................................................15 Kulturološke teorije............................................................................................................15 Društveno-istorijske teorije................................................................................................16 TRI SOCIO-PSIHOLOŠKA PRISTUPA..............................................................................17 Individualni pristup............................................................................................................18 Razlike u ličnosti................................................................................................................18 Frustracija i agresija...........................................................................................................19 Međuljudski pristup...........................................................................................................19 Zajednička uverenja...........................................................................................................20 Zajednički identitet.............................................................................................................20 Stereotipi.............................................................................................................................20 Konformizam prema vrednostima.....................................................................................21 Međugrupni pristup............................................................................................................22 DRUŠTVENE PREDRASUDE I STEREOTIPI...................................................................23 Definisanje društvenih predrasuda.....................................................................................23 Dvostruka priroda predrasuda............................................................................................25 Karakterisitke i uloga društvenih predrasuda....................................................................26 Polne predrasude i diskriminacija......................................................................................28 Razlike kultura kao osnova stereotipa i predrasuda .........................................................33 ETNIČKE PREDRASUDE I NACIONALIZAM.................................................................34 Psihološki sadržaj nacionalizma........................................................................................35 Oblici nacionalne vezanosti...............................................................................................36 Izvori snage nacionalne vezanosti.....................................................................................37 Etničke stereotipije.............................................................................................................37 Mas-mediji, socijalizacija i predrasude.............................................................................38 Borba i smanjivanje stereotipa kao uzroka etničkih sukoba.............................................39 PREDRASUDE I STEREOTIPI O ISLAMU.......................................................................41

3

Muslimani su nasilni, teroristi i/ili ekstremisti..................................................................42 Islam ugnjetava žene..........................................................................................................42 Islam je širen silom i nije tolerantan prema ostalim verama?...........................................43 ZAKLJUČAK........................................................................................................................44 LITERATURA.......................................................................................................................45

Uvod

Stereotip se najčešće zasniva na pretpostavci da pripadnici druge grupe imaju odeđene osobine koje su samo njima svojstvene i po kojima se razlikuju od drugih. Takođe, stereotip podrazumeva da osobine koje su karakteristične za neku grupu moraju imati svi pripadnici date grupe. Stereotipi se dele na pozitivne i negativne. To su generalizacije koje se zasnivaju na minimalnom poznavanju grupe o kojoj se govori. Prilikom stvaranja stereotipa osobe se najčešće grupišu prema etničkoj pripadnosti, religiji, seksualnom opredeljenju, polu ili prema bilo kojoj drugoj kategoriji.

3

Razlika između predrasuda i stavova je u tome što se predrasude stiču tokom života socijalnim učenjem, najčešće putem učenja po modelu. Shodno tome, one podrazumevaju trajne dispozicije reagovanja, deluju na ponašanje i osnova su doslednosti u reagovanju na određene draži, složene su, sadrže osobine koje mogu biti izražene u različitom stepenu, kao i kod svih stavova: ekstremnost, usklađenost, doslednost i snagu. Čovek živi u složenom socijalnom svetu okružen različitim ljudima i različitim uticajima. Da bi se što brže snašao u takvim uslovima oslanja se na prve utiske ili impresije. Već nakon kratkog poznanstva na osnovu malo podataka stvara se prva slika o drugim osobama. Impresija se formira na osnovu manje ili više spontanog ili nesvesnog zapažanja fizičkog izgleda, glasa, gestova, izraza lica ili nekih postupaka u ponašanju. Neke osobine, poput srdačnosti ili hladnoće, su izraženije i uočljivije kod stvaranja prvog utiska nego neke druge, pa se zbog toga nazivaju centralnim osobinama. Srdačna osoba, za razliku od hladne, doživljava se kao dobrodušna, sretna, pristupačna, pa se s njom lakše i rađe stupa u kontakt. Tek češći susreti i duži kontakti mogu promeniti prvi utisak zahvaljujući uticaju novih informacija. Ovim radom se objašnjava pojam i osnovne karakteristike društvenih predrasuda. Mnoštvo definicija od kojih svaka ističe neku bitnu osobinu ovog pojma su predstavljene i analizirane. Akcenat se takođe stavlja na dvostruku prirodu predrasuda, kao društvene pojave sa jedne, i karakteristike pojedinca sa druge strane. Pažnja je usmerena i na uloge predrasuda, njihovu pozitivnu i negativnu komponentu, ali i na odnos predrasuda i stereotipa. Dato je objašnjenje određenih predrasuda kao što su etničke, rasne i polne predrasude, kao i uslova njihovog javljanja i širenja. Predočeni su i načini prevazilaženja i suzbijanja predrasuda.

3

Oni mogu biti shvaćeni kao filteri koji nas na neki način štite od preplavljenosti informacijama i omogućavaju nam da donosimo sud o ljudima bez obzira da li ih poznajemo lično ili samo površno. dok su predrasude iracionalna uverenja straha i averzije. Prema istom rečniku.POJAM I KARAKTERISTIKE STEREOTIPA I PREDRASUDA Šta su stereotipi i predrasude Prema definiciji Kembridž rečnika stereotipi su ''rigidne ideje koje ljudi imaju o nekome ili nečemu posebno ako su neistinite''. Oni ograničavaju naš pogled u odnosu na stvarnost. predrasude su ''nepravedna i iracionalna mišljenja ili osećanja. posebno kada su formirana bez dovoljno promišljanja ili znanja''. 3 . Drugim rečima stereotipi su formirane ideje i klišei.

3. 2007. 2 Str.2 1 Kordić. nefleksibilne. 2. Vrednovanje može biti pozitivno ili negativno. Beograd. 3 . Najveća pažnja se poklanja izučavanju društvenih i rasnih predrasuda. onemogući. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1994. Rot Nikola. a negativan da se napadne. B. Kognitivna ili saznajna komponenta. poželjne ili nepoženjne.U najširem značenju predrasude su tvrdnje uz koje se pridružuju uverenost u njihovu tačnost iako te tvrdnje nisu potkrepljene činjenicama niti zasnovane na argumentima nego su donešene bez prethodnog proveravanja njihove tačnosti i bez prethodnog razmiljanja o tome. tj.uključuje namere i spremnost za akciju. Akciona komponenta.: Opšta psihologija sa socijalnom psihologijom. karakteristike objekta se ocenjuju kao dobre ili loše. Pojam predrasuda u ovom smislu može uključiti i pozitivan i negativan odnos. Predrasude kao i stavovi imaju tri komponente: 1. Emocionalna komponenta.sud o svojstvima objekta. Str.kada se objekat doživljava kao ugodan (pozitivna osećanja) ili neugodan (negativna osećanja). Pozitivan stav uključuje nameru da se objekat stava podrži. otporne prema podacima i kada su ti podaci u suprotnosti sa generalizacijama koje one sadrže. U socijalnoj psihologiji se pod predrasudama podrazumevaju vrste stavova kod kojih je očigledan nedostatak opravdanosti. logička neosnovanost. Predrasude su krute. Centar za primenjenu psihologiju. koji su praćeni intelektualnim emocijama koje se uporno održavaju i otporni su prema menjanju1. To su potrebe da se dejstvuje u skladu sa stavom. uključujući neprijateljska osećanja koja mogu da se izraze neprijateljskim postupcima. 15-16. Bitna odlika takvih predrasuda je neosnovanost i neopravdanost opšteg odnosa prema određenoj grupi pojava. zaštiti. ''Osnovi socijalne psihologije''. Beograd. izbegne. korisne ili štetne. 35.

Stvaranje stereotipa temelji se na: pojednostavljenju. društvenoj klasi. Stereotipi su konvencionalni i previše pojednostavljani načini razmišljanja o određenim pojavama ili grupama ljudi (prema zanimanju. One su deo strukture ličnosti i upravo se zbog toga najteže otklanjaju. one podrazumevaju trajne dispozicije reagovanja. rasi. kao i kod svih stavova: ekstremnost. Često se koriste u negativnom smislu. veri. Takve predrasude ne moraju biti praćene intenzivnim negativnim emocijama i izrazitim neprijateljstvom prema grupama prema kojima postoje predrasude. 3 . u njihovoj ličnoj nesigurnosti i nagomilanoj agresivnosti. Za njih su predrasude sredstvo kojim pokušavaju ublažiti lične teškoće. Takve predrasude predstavljaju sastavni deo ponašanja i reagovanja i one su dublje ukorenjene u ličnost i teže ih je otkloniti. najčešće putem učenja po modelu. Treću grupu čine predrasude praćene veoma intenzivnim negativnim emocijama koje imaju svoj koren u ličnim osobinama pojedinca. Shodno tome. doslednost i snagu. sadrže osobine koje mogu biti izražene u različitom stepenu. Ove vrste predrasuda se najlakše suzbijaju. složene su. u kontekstu predrasuda i opravdavaju određena diskriminativna ponašanja. usklađenost. preterivanju ili iskrivljavanju. seksualnom opredeljenju i slično). Važno je razlikovati predrasude s obzirom na intenzitet njihove emotivne i kognitivne komponente. naglašeni do te mere da postaju odbojni ili smešni. generalizaciji.Razlika između predrasuda i stavova je u tome što se predrasude stiču tokom života socijalnim učenjem. deluju na ponašanje i osnova su doslednosti u reagovanju na određene draži. nacionalnosti. Stereotipi su često negativne karikature ili inverzije nekih pozitivnih osobina koje poseduju pripadnici neke grupe. Drugu vrstu čine predrasude koje su čvrsto povezane sa tradicionalnim načinom života i tradicionalnim shvatanjima. Neke su predrasude posledica podržavanja i usvajanja neopravdanog i pogrešnog shvatanja proširenog u sredini u kojoj pojedinac živi.

a drugu psihološki faktori u vezi sa ličnošću..treba da imamo jedan grub i gotov stav koji će nas voditi. Alinea. Pečnik N.- predstavljanju kulturnih atributa kao ''prirodnih''. Mi jednostavno ne možemo razviti komunikaciju i upoznati se sa svakim koga sretnemo. Osnovu za javljanje predrasuda čine tri sledeća momenta: vezanost za grupu. a ne orijentisati se samo na jedne. 44. Kada razmatramo nastanak predrasuda i stereotipa treba se pozabaviti faktorima kao što su: ekonomske teškoće. sklonost ka generalizacijama i kada za to nema opravdanja. Da bismo mogli razumeti veliku proširenost predrasuda. 1994.. Prvu grupu čine društveno-ekonomski i kulturni činioci. ekonomska kompetencija između grupa i pojedinaca. njihovo lako javljanje postebno je pretpostaviti postojanje nekih opštih karakteristika ljudske prirode koje omogućavaju da određeni uslovi dovedu do predrasuda. načini na koje društvene zajednice nastoje da razviju lojalnost svojih pripadnika i tako dalje. ''Nenasilno rešavanje sukoba''. M. str. 36. Ajduković.3 Stereotipi se se mogu promeniti putem obrazovanja i/ili upoznavanja. Str. potencijalni konflikti. Stereotipi imaju pozitivnu funkciju nametanja neke vrste reda i strukture u potencijalno haotičnu socijalnu okolinu. 3 .4 Uslovi javljanja i širenja predrasuda Postoje dve grupe uslova koji omogućavaju širenje predrasuda. Bitno je uzeti u obzir delovanje i jednih i drugih faktora. 3 4 Isto. Zagreb.

Uticaji stereotipa i predrasuda Stereotipi i predrasude imaju uticaje kako na pojedince koji ih imaju tako i na pojednice koji pripadaju grupama koje su izložene predrasudama. Članovi grupe koja je izložena diskriminaciji trpe kako psihološku štetu tako i materijalnu (pada im moral. stereotipi i predrasude utiču na pojedinca koji ih ima tako što menjaju percepciju i onemogućuju da čovek objektivno prosuđuje. prihvataju je kao životnu činjenicu. žene često zbog diskriminacije imaju manje plate. U najširem značenju predrasude su tvrdnje uz koje se pridružuju uverenost u njihovu tačnost – iako te tvrdnje nisu potkrepljene činjenicama niti zasnovane na argumentima nego su donesene bez prethodnog proveravanja njihove tačnosti i bez prethodnog razmišljanja o tome. Primer: Devojke često prihvataju da tehnička zanimanja nisu za žene i ne žele da se bave njima. Primer: Direktor koji ima predrasude prema ženama kao radnicama će očekivati da su one loše radnice.- agresivnost kao prirodna reakcija na nezadovoljenje različitih potreba i motiva. Pamtiće sve što je bilo loše u radu. ne mogu dostiići rukovodeće položaje i slično). gube samopoštovanje. dok će slabo primećivati dobre rezultate i uspehe. pojedinci koji pripadaju grupama koje su izložene stereotipima i predrasudama se uglavnom prilagođavaju diskriminaciji. U drugom slučaju. pa će bolje primećivati svaku njihovu grešku u radu. 3 . U prvom slučaju. a zaboraviti ono što je bilo dobro i na taj način se već postojeće predrasude samo potvđuju i dokazuju. Predrasude su sudovi koji se donose bez prethodnog rasuđivanja.

Stereotipi se dele na pozitivne i negativne. Veza predrasuda i stereotipa Mogu se razlikovati sva shvatanja o prirodi stereotipa. Zato se ne može prihvatiti da su negativne etničke stereotipije samo pogrešne generalizacije već je nužno smatrati ih psihičkim pojavama povezanim sa predrasudama. samo zato što je ona unapred „utuvila u glavu“ da grupa ima neke nepoželjne osobine. Jedno ih izjednačava sa predrasudama ili u njima vidi izvor predrasuda. nasuprot podacima i činjenicama. dok se pod stereotipima podrazumevaju stavovi. Osnovu kognitivne komponente predrasuda čine stereotipi. akciju. Kao i predrasude. izazvana generalizacijom. Stereotip predstavlja pojednostavljenu sliku čitave grupe koja nam pomaže da se lakše snalazimo. To su 3 . Negatvan stereotip dovodi do predrasuda. da shvatimo njihove postupke. Po drugom shvatanju.. Japanci su vredni i sposobni poslovni ljudi). stereotip podrazumeva da osobine koje su karakteristične za neku grupu moraju imati svi pripadnici date grupe. Opis stereotipa Stereotip se najčešće zasniva na pretpostavci da pripadnici druge grupe imaju odeđene osobine koje su samo njima svojstvene i po kojima se razlikuju od drugih. Žene su emocionalna bića a ne misaona). stereotipi su na osnovu iskustva o pojedinim narodima izvedeni zaključci o njihovim osobinama. objasnimo zašto se ponašaju na određeni način i predvidimo njihovo buduće ponašanjem te da brzo zauzmemo stav.- Predrasude su negativan stav ili niz stavova prema svima ilio večini čkanova neke grupe. Iz ovoga proizilazi i razlika između stereotipa i predrasuda a to je da predrasude podrazumevaju ponašanje. shvatanja uporno održavaju. Takođe. Predrasudna osoba reaguje prema grupi negativno. Crnci su muzikalni. O stereotipima govorimo onda kada se pogrešna. ali mogu biti i pozitivni (npr. stereotipi su uglavnom negativni (npr.

generalizacije koje se zasnivaju na minimalnom poznavanju grupe o kojoj se govori. Neki ljudi veruju da su stereotipi zasnovani na aktuelnim razlikama među nacijama. sprečavanje nekih ljudi koji pripadaju grupi koja je stereotipizovana da uspeju u određenim aktivnostima i poljima… 3 . Zato se često pokreće pitanje njihove istinitosti. Veoma čest razlog za nastajanje stereotipa je postojanje grupe ljudi koji imaju istu karakteristiku. Prilikom stvaranja stereotipa osobe se najčešće grupišu prema etničkoj pripadnosti. religiji. Kao posledica ovoga javlja se pogrešna slika koja često postoji o određenoj osobi ili grupi. stereotipi negiraju individualnost osobe. polu ili prema bilo kojoj drugoj kategoriji. Takođe. Stereotipi se mogu bazirati na specifičnoj osobini grupe ili osobe kojoj su pripisani. Oni mogu predstaviti osobe dosta šturo. nepostojanje želje da se preispita ponašanje prema drugoj grupi. seksualnom opredeljenju. stereotipi ne moraju samo stavljati određene nacije u inferiorni (povlašćeni) položaj. već takođe veličaju i uzdižu određene osobine i nacije. Hurst sa Univerziteta Vuster tvrdi da je jedan od razloga zbog kojeg nastaju stereotipi nedostatak ličnog poznanstva sa osobama iz druge etničke grupe. nacionalnosti. Različite discipline daju različite podatke o tome kako se stereotipi razvijaju: Psiholozi istražuju kako se iskustvo koje neko ima o drugoj grupi ocrtava na poimanje i komentarisanje te grupe a kako na međugrupne konflikte. Jedan stereotip je deo kulture kako nacije o kojoj se u stereotipu govori tako i nacije koja je isti izmislila. Shodno podeli na pozitivne i negativne. Primeri : Sociolingvista Čarls E. Mogući negativni efekti stereotipa su opravdanje predrasuda ili neznanja. neke mane ili telesnog nedostatka. samo na osnovu njihovog pola. Treba napomenuti da različite nacije mogu imati i upotrebljavati različite stereotipe. površno. Drugi veruju da su oni po pravilu lažne pretpostavke. Sociolingvistika se bavi odnosima među grupama i pozicijom različitih grupa u društvenoj strukturi… Smatra se da postoji više negativnih nego pozitivnih stereotipa. postojanje određenog broja prodavaca koji su pohlepni i neiskreni dovodi do stvaranja stereotipa o prodavcima. seksualne orjentacije. Na primer.

Stereotipi i predrasude se često mešaju. Predrasude su poput stereotipa ali mogu predstavljati mišljenje samo jedne individue a ne cele grupe. pristalice različitih rasističkih koncepcija. Predrasude prema pojedinim manjinama postoje zbog toga što pripadnici tih manjina poseduju lične osobine koje predstavljaju opasnost za društvo i ometaju društveni napredak. Takva shvatanja zastupaju. TEORIJE O POREKLU PREDRASUDA Ima više pokušaja objašnjenja izvora i porekla predrasuda. nacije ili rase. U osnovi je naklonost prema pojedinim narodima i neprijateljstva prema različitim grupama gde leže stvarne razlike između tih naroda i grupa i realna suprotnost između njihovih osobina. pre svega. Teorije opravdane reputacije Prvu grupu činile bi reorije koje on naziva terorijama opravdane reputacije (earned reputation). Danas se 3 . Teorije o predrasudama nastale su na osnovu najviše proučavanog fenomena etničkih i rasnih predrasuda a ima ih šest. Ovo je neprihvatljivo jer nema nijedne osobine ličnosti kod ma koje grupe i po kojoj bi se oni razlikovali od svih članova neke grupe.

dinamičkih snaga. ali bitno je za naše reagovanje kako nešto opažamo. Prema Crncima postoje od strane Američkih belaca predrasude da su crnci: lenji. i da se javljaju usled određenih karakteristika onih koji imaju predrasude. po kome je fundamentalna ljudska težnja-težnja za moći. Za sve njih je karakteristično da suštinu predrasuda vide u tome da su predrasude posledica i izraz delovanja određenih unutrašnjih. prema shvatanjima koja zastupaju tzv. a ne karakteristika onih prema kojima postoje predrasude. Najprođirenije psihodinamičko shvatanje izvora predrasuda jeste tzv. na primer. ili bar prihvata način opažanja i uzroke načina opažanja kao jednako važne uzorke. Fenomenološke teorije predrasuda Predrasude i neprijateljstva prema pojedinim grupama javljaju se. i 1930. one. ne može se prihvatiti. „Između 1882. Formirali su je J. Ali čak i kada se fenomenološko objašnjenje kombinuje sa nekom drugom vrstom objašnjenja. nečisti te se kao takav prenosi sa generacije na generaciju. rasa. Primećeno je da postoji 3 . Velika većina uključivala je crne žrtve i dogodila se u državama na jugu. zabeleženo je oko 5000 slučajeva linča u SAD-u. ne razlikujući primarne od sekundarnih razlika. Jedan je oblik ovih teorija već dosta stara instinktivistička koncepcija koja izvor predrasuda vidi u urođenoj agresivnosti ljudi. to i nisu. Ne moraju te ocene biti ispravne. po pravilu.diskutuje o postojanju konzistentnih fizičkih razlika između tzv.Dollard 1939. Psihodinamička teorija Treću grupu teorija čine brojne varijante psihodinamičkih teorija. frustraciona teorija predrasuda. zbog toga što se te grupe opažaju i ocenjuju kao nosioci negativnih osobina. sa svojim saradnicima. Fenomenološke teorije predrasuda. neuredni. jer kao osnovni razlog postojanja predrasuda naglašava način kako neko opaža (jer inače ne bi bilo fenomenološko). a sasvim je sigurno da psiholoških razlika nema. kod Hobsa. koji je nazivaju i teorijom „žrtvenog jarca“. Takvo shvatanje nalazimo. neznalice.

Psihodinamičke teorije pomažu da razumemo zašto neke osobe. G. S’druge strane. The nature of prejudice. Socijalne frustracije.“ Osnovni pojmovi koje koristi ova teorija jesu pojmovi frustracije. imaju predrasude. Kad ispoljavanje agresivnosti prema stvarnom izvoru frustracije krije potencijalnu opasnost da manifestovana agresivnost bude uzvraćena. one nam ne mogu objasniti zašto se predrasude 5 Allport. Ta se agresivnost agresivnost potiskuuje zbog toga što ju je štetno ispoljiti. Nisu sve vrste frustracija u istoj mjeri izvor za javljanje predrasuda. seksualne potrebe) već može dovesti do projekcije unutrašnjeg nezadovoljstva na neku grupu ljudi.). ona se pomera projektuje na neku grupu prema kojoj nije opasno ispoljiti agresivnost. Izvor takvih karakteristika ličnosti može biti različit ali po pravilu verovatno doživljaj iz detinstva. predstavljaju već češći izvor predrasuda. Stereotypes and Prejudices. Stangor (Ed. hronično sprečavanje zadovoljenja nekih organskih potreba (za hranom. Među primedbama. iako u sličnim ili istim sredinama kao druge. Izvori frustracije mogu biti različiti. U manjoj meri su to frustracije izazvane telesnim defektima ili aktivnim organskim potrebama. agresije i dinamičkih mehanizama – represije i projekcije. W. Ove vrste frustracija češće dovode do različitih formi kompezacije nego do predrasuda.značajna povezanost između godišnjih oscilacija ovih zločina i različitih ekonomskih indikatora u poljoprivredi (poljoprivreda je bila glavna delatnost u južnim državama). a druge osobe ih nemaju. Često je odgovor na frustraciju ponovljeni i bolje organizovani pokušaj da se savlada teškoća koja je izazvala frustraciju. nesigurne u sebe ili autoritarne ličnosti razvijaju predrasude. Philadelphia: Psychology Press. uvek i neizbežno dolazi i do javljanja agresivnosti. bolestima ili drugim nedostacima pojedinca. Ali. (2000). ili određenim grupama te ne dolazi do prestanka frustracije. Kako je ekonomija propadala i vremena postajala teža. 3 . tako je i rastao broj linčeva5. Kada dođe do frustracuja. Anksiozne. Sprečavanjem zadovoljenja motiva dolazi do stanja frustracije. In: C. navodi se da nije tačno da je agresivnost jedina reakcija na frustraciju. Agresivnost je većinom usmerena prema drugim osobinama. Treća varijanta psihodinamičkih teorija jeste ona koja u svom objašnjenju naglašava postojanje određene strukture ličnosti kao izvora predrasuda.

povećanu socijalnu mobilnost. vrednosti i shvatanja. na primer. Ova teorija ima više varijanti. pre svega. Među ove teorije može se ubrojati i shvatanje koje izvor predrasuda vidi u naglom procesu urbanizacije određenih društava. a takva je teorija >>teorija atmosfere <<. karakteristična za neku kulturu. Prema njoj.javljaju u intenzivnijem obliku u određenim dobima i u određenim sredinama. objašnjenje porekla predrasuda vide. One nam ne mogu objasniti relativnu trajnost određenih vrsta predrasuda. izvor predrasuda je u neposrednom uticaju i prenošenju shvatanja koja postoje u sredini u kojoj pojedinac živi. a ne na neke druge grupe ljudi. Kulturološka koncepcija u užem smislu jeste i koncepcija da su izvor predrasuda određena tradicionalna grupna shvatanja. dolazi tobože do pogoršanja situacije za grupu koja ima predrasuda) ali ne mogu protumačiti najčešće i najintenzivnije predrasude koje su usmerene prema određenim uvek istim etičkim grupama. ili neke druge aktuelne pojave u određenoj sredini. međutim ni ove teorije ne mogu objasniti poreklo predrasuda. u aktuelnoj situaciji u kojoj se pojedinac nalazi. ne mogu objasniti zašto se predrasude kod nekih pojedinaca javljaju a kod nekih ne. eventualno mogu objasniti nakolonost prema nekoj grupi (usled čijeg brojnog pridolaska. Faktor koji pokazuju kao izvor predrasuda ne posmatraju kao kratkotrajan. Kulturološke teorije Ove teorije kao izvor predrasuda naglašavaju određene socijalne norme. Druga shvatanja naglašavaju neke druge momente: nezaposlenost. Situacione teorije Karakteristika situacione teorije jeste da. čak i kada bi predstavljalo faktor koji je uzrok predrasuda u određenom momentu ne može nam objasniti zašto predrasude 3 . Ova nam teorija može objasniti proces urbanizacije i ocene Jevreja kao nosilaca tog procesa. i zašto se agresija usmerava upravo na određene grupe. Ni situacione teorije. nego kao relativno trajnu karakteristiku nekog društva.

nego su one usmerene. 3 . Društveno-istorijske teorije Ove teorije predrasuda traže uzrok u celokupnom društveno-istorijskom procesu. ili da pokušaju ublažiti stvoreno osećanje nesigurnosti i tenzije. Takva tobožnja inferiornost opravdava zadržavanje vlasti nad kolonijama i ovoj teoriji se postavljaju razni prigovori. na primer. Teškoće ovih teorija kako smo videli jesu u osnovi koncepcije predrasuda koje su dvostruko funkcionalne. oni ne mogu poreći vrednost ove teorije. Predrasude kao društvena pojava imaju jednu funkciju. ili gde je proces urbanizacije prestao da se razvija ranijim tempom. Kao društvena pojava predrasude se javljaju namerno i razvijaju se u skladu sa borbom za vlast i privilegije vladajuće grupe kao i težnja za održanjem neke vladajuće imperijalističke sile nad drugim zemljama. konkretno. Odakle razlike u predrasudama među pojedincima. koncepcije o inferiornosti kolonijalnih naroda kojima vlada metropola. Predrasude se formiraju kod one društvene grupe koja ima povlašćeni položaj i u čijem je interesu širenje predrasuda prema određenim grupama. Iako su neki od ovih izgovora opravdani. Predrasude pomažu pojedincima da ostvare različite za njih neostvarive želje. zašto u određenim periodima postoje intenzivnije predrasude nego u drugim. a kao osobine ličnosti drugu.postoje i tamo gde je taj proces manje intezivan ili ga nema. a kod drugih ne objašnjavaju se ličnom funkcionalnošću predrasuda. Najvažnija i najvrednija među ovim teorijama jeste teorija koja izvor predrasuda vidi u produkcionim odnosima. Činjenica da predrsude kod jednog pojedinca možemo razviti. Iz sasvim određenih ekonomskih razloga razvijau se. po pravilu prema pojedinim stranim grupama. u klasnoj borbi izazvanoj određenim klasnim odnosima koju Olport spominje kao >>teoriju eksploatacije <<. Navodi se: zašto prema onom vlastitom delu naroda koji se eksploatiše nema razvijenih predrasuda.

MEĐULJUDSKI PRISTUP – usredsređuje se na ono što se događa unutar društvenih grupa. socijalni psiholozi su isto tako pokušavali prikazati posledice i situacije za koje je najverovatnije da će ohrabriti takvo ponašanje.“ Ovaj pristup pokušava otkriti kako svakodnevni stresovi i pritisci.usredsređuje se na procese unutar pojedinca: ličnost i emocije. 3 . prevladavajuće stereotipe i konformizam. te mogućnost posledica tih odnosa. Bazira se na zajednička uverenja i identitete. ustvari bavi se učincima socijalne kategorizacije i članstva u grupi. međuljudski i međugrupni pružaju konceptualnu doslednost mnogim predloženim teorijama. mogu dovesti do predrasuda: misli se da ponovljeni doživljaji frustracije dovode do agresije koja se „oslobađa“ ili premešta na „žrtvenu janjad“. Tri široka pristupa – individualni. MEĐUGRUPNI PRISTUP – bavi se odnosima između društvenih grupa.TRI SOCIO-PSIHOLOŠKA PRISTUPA Budući da sve predrasude ne vode do otvorenih dela diskriminacije ili sukoba. U okviru ovog pristupa deluju dve vrlo uticajne teorije. To znači da je važno u kojoj se meri osoba identifikuje sa vlastitom grupom. na „autoritarnu ličnost“. koji rezultiraju frustracijom. INDIVIDUALNI PRISTUP . na „otvoreni i zatvoreni um. takođe se zanima za razlike među ljudima.

Unutar individualnog pristupa moguća su dva objašnjenja: kad se vidi da predrasuda: a) proizilazi iz različitih tipova ličnosti. F’skala je konstruisana tako da pozitivan odgovor dobiva jedan bod i uzima se kao pokazatelj autoritarne ličnosti. Ljudi ne prepoznaju da je problem unutar njih. pokorava se autoritetu drugih koji su viši po statusu ili moći. Autoritarna ličnost. Veći deo teorije u konstrukciji tog upitnika bio je izveden iz Frojdove teorije. Bitno je pozabaviti se sledećim pitanjima. b) da je ukorenjena u ličnost svih ljudskih bića. divljenje prema vlasti. više se 3 . i u isto je vreme autoritarna prema onima „ispod“ ili nižim po statusu od sebe. F-skalu čini devet komponenti (kao što su konvencionalizam. a kod drugog svi ljudi se smatraju u biti jednakima. tražimo razlike u ličnosti između ljudi. praznoverje. Sanford je (1956) to nazvao F-sindromom (F-znači fašist) i razvio upitnik ličnosti (poznat kao Fskala) za merenje autoritarnosti.. autoritarna submisivnost. tako što ih prebacuje i projektuje na druge pojedince ili grupe ljudi. puritanski seksualni stavovi). Eksternalizacija znači da se pojedinac bavi vlastitim unutrašnjim problemima. Kod prvog. već percipiraju da je uzrok vanjski ili eksteralan. Što je viši rezultat. napetostima itd. sa po četiri ili pet pitanja za svaku komponentu. sukobima. Razlike u ličnosti Adorno i saradnici sugerisali su da se takvi stavovi mogu naći kod pojedinaca sa autoritarnom ličnosti.Individualni pristup Individualni pristup smatra da uzroci predrasudnih stavova proizilaze iz emocionalne dinamike osobe. Prema Adornu i saradnicima antisemizam je stoga jednostavno okarakterisati kao ličnost koja pokazuje antisemitska i potencijalno fašistička uverenja i stavove. tvrde oni.

3 . DollaRd i saradnici su (1939) tvrdili da pojavljivanje agresivnog ponašanja uvek pretpostavlja postojanje frustracije i ta frustracija uvek vodi nekom obliku agresije. Oni su smatrali da su ljudi niskog socioekonomskog statusa i obrazovanja većinom autoritarne ličnosti. pretnja gubitka statusa i drugi socioekonomski faktori. Ponašanje prema „žrtvenoj janjadi“ kao posledica frustracije i agresije može se razviti i zbog drugih faktora kao što su loša ekonomska klima. Eysenck je jednu dimenziju nazvao „radikalizam/konzervatizam“ a drugu „netolerantnost/tolerantnost“. potrebno nam je neko „žrtveni janje“ kako bismo izbegli bolno iskustvo okrivljavanja samog sebe. Hyman i Sheatsley (1954) ukazali su na problem u objašnjavanju etnocentrizma budući da obrazovanje i socioekonomski status nude uverljivije objašnjenje. Uspostavilo se da postoji jaka pozitivna korelacija između autoritarnosti i etnocentrizma. Frustracija i agresija Često u svom životu doživljavamo frustraciju jer ne možemo postići željeni cilj. kako bi se označile razlike i sličnosti između pristalica ekstremene levice (radikali) i ekstremne desnice (konzervativci). Eysenck je (1954) pretpostavio da su potrebene dve dimenzije ličnosi a ne jedna kao što su pretpostavili Adorno i saradnici i Roklach. autoritarnosti i političkog i ekonomskog konzervatizma i autoritarnosti i fašističkih potencijala. bilo prema stereotipima ili prema vrednostima usredsređuje se na sile i pritiske u socijalnoj situaciji koji uzrokuju da se ljudi prilagode dominantnom i prihvaćenom načinu razmišljanja ili ponašanja. Međuljudski pristup Konformizam.smatra da osoba ima autoritarnu ličnost. Čini se da kad stvari pođu na loše i frustrirani smo. Eysenckova teorija je takva da je verovatnije da će predrasudne stavove i diskriminišuće ponašanje imati netolerantni ljudi.

ljudi se kategorišu po vrlo vidljivim osobinama kao što su rasa. tvrdi se da. 3 . Smitha i Evansa (1960) i Rokeachovu osnovnu hipotezu. U mnogim ispitivanjima došlo se do sledećih podataka: ispitanici su govorili da bi više voleli imati za prijatelje one ljude koji veruju u iste stvari kao i oni bez obzira na njihovu rasu. na osnovu toga da su se predrasude merile isključivo u terminima izbora prijatelja. pol. Traindis je utvrdio da se veća socijalna distanca pojavljivala kad je osoba-podražaj postajale sve različitija od ispitanika. na primer. Detaljna istraživanja otkrila su složeniju sliku budući da se ustanovilo da je rasa važnija od intimnih odnosa. Ispitanici su u najvećoj meri birali za potencijalne kolege na poslu one ljude koji su imali ista mišljenja kao i oni bez obzira na rasu. a znatno manje važni bili su faktori uverenja i zanimanja koji su bili približno jednaki po važnosti. Stereotipi Tri osobine karakterišu stereotipe: 1. socijalna diskriminacija prema crncima ne nastaje zbog toga što su obojeni već što veruju u različite stvari. Stoga. svim članovima te kategorije ili društvene grupe pripisuje se posedovanje istih osobina.Zajednička uverenja Rokeach (1968) tvrdi da su „razlike u uverenjima o važnim pitanjima snažnije odrednice predrasuda ili diskriminacije od razlika u rasi ili etničkoj pripadnosti“. Zajednički identitet Traindis je (1961) kritizirao istraživanje Rokeacha. čini se da je za prijateljstvo važnija sličnost u uverenjima nego rasna sličnost. Detaljnije analize pokazale su da je rasa bila najvažniji faktor u stvaranju socijalne distance. fizički izgled. Grubo rečeno. nacionalnost. a uverenja kod formalnijih i manje intimnih odnosa. Traindis je razvio „skalu socijalne distance“. 2.

Mi jednostavnio ne možemo komunicirati. na primer. bilo kojem pojedincu za kojeg se percipira da pripada toj grupi pripisuju se posedovanje tih stereotipnih osobina.) zajedno sa popisom kategorija ljudi (kategorizovanih po. 4. vredan. lenj itd. Stereotip se obično meri tako da se ljudima da popis prideva (kao što su inteligentan. Campbell (1967) predlaže četiri posledice stereotipa na predrasude i diskriminaciju. 3. Stereotipi imaju pozitivnu funkciju nametanja neke vrste reda i strukture u potencijalno haotičnu socijalnu okolinu.3. Konformizam prema vrednostima Ljudi koji su konformističniji imaju i više predrasuda. Pettigrew očekuje da će 3 . stereotipi deluju tako da uzrokuju podcenjivanje razlika unutar grupe. upoznati se i razviti prijateljstvo sa svakim koga sretnemo – trebamo imati jedan grub i gotov stav koji će nas voditi. nacionalnosti. Stereotipi takođe mogu ustrajati i neprekidno se obnavljati preko konformizma prema prevladavajućim društvenim normama ili društvenim vrednostima koje postoje u tom vremenu ili u određenom društvenom kontekstu. 1. polu) i traži se od njih da na Likertovoj skali s pet stupnjeva označe kako ti pridevi opisuju određenu grupu ljudi. 2. rasi. Pettigrew (1958) objašnjava da konformizam prema vrednostima postoji budući da ispod zemlje deluje različiti skup vrednosti ili normi u odnosu na one koje deluju iznad zemlje. stereotipi deluju tako da precenjuju razlike koje između grupa postoje. stereotipi su obično negativni stavovi koje ljudi koriste da bi opravdali diskriminaciju ili sukob sa ljudima. stereotipi izobličavaju stvarnost jer precenjivanje razlika između grupa i podcenjivanje razlika unutar grupe ima malo veze sa istinom.

gde sukob između grupa nastaje zbog nadmetanja između dve grupe oko neke nagrade.. Teorija socijalnog identiteta navodi da socijalna kategorizacija rezultira socijalnom diskriminacijom. Ljudi se ne ponašaju uvek na načine dosledne određenom stili ličnosti. raznih sličnosti u uverenjima zato što postoje snažne sile i pritisci u socijalnim situacijama koje uzrokuju da je ljudi konformiraju prema prevladavajućim društvenim normama. Norme se menjaju tokom vremena. koju može dobiti samo jedna grupa na štetu druge. Kod socijalnog nadmetanja za razliku od stvarnog grupe se ne nadmeću za resurse. što sugeriše da konformizam ne objašnjava potpuno predrasude i diskriinaciju. ljudi čine socijalna poređenja jer trebaju sami pružiti pozitivan socijalni identitet. 3 . što navodi ljude da čine socijalna poređenja između bliskih i daljih grupa. Međugrupni pristup Članstvo u grupi može samo po sebi biti važan uzrok koji doprinosi predrasudama i diskriminaciji pri tome se obaziremo na dva slučaja: 1. ljudi se takmiče za pozitivni vlastiti imidž koji proizilazi iz sticanja pozitivnog identiteta sa bliskom grupom. socijalna kategorizacija koja rezultira pozitivnom pristrasnošću prema bliskoj grupi i negativnom pristrasnošću prema daljoj grupi. b) Vrednuju sebe i upoređuju se u odnosu na vlastitu grupu u potrazi za pozitivnim socijalnim identitetom. skupu stavova ili stereotipa. a bliska grupa počinje previše vrednovati svoja pozitivna postignuća i postaje „zbijena“. gde se dalja grupa počinje stereotipizirati. 2.predrasude zavisiti o društvenom kontekstu u kojem se događa ponašanje. Poređenja koja neki pojedinac čini dovodi do socijalnog nadmetanja. međugrupno nadmetanje. resursa itd. Nadalje. Socijalna kategorizacija uzrokuje da pojedinci: a) percipiraju veće sličnosti unutar vlastite grupe i veće razlike između bliske i dalje grupe od onih koje stvarno postoje.

Nikola : Osnovi socijalne psihologije. 418. bez svakog proveravanja da li je takav stav opravdan ili ne. međutim. Ona ne vodi računa o tome da 6 Rot. Str. Sa obzirom na to da se pod predrasudama u socijalnoj psihologiji podrazumeva vrsta stavova. Jedna od najkraćih definicija predrasude jeste Lafargovo određenje predrasuda kao „lošeg mišljenja o drugima bez dovoljnog opravdanja“.DRUŠTVENE PREDRASUDE I STEREOTIPI Definisanje društvenih predrasuda Pojam predrasuda. onda bismo ovaj pojam mogli definisati kao „logički neosnovan. Beograd. kao i mnogi pojmovi koje koristimo u nauci. Zavod za udžbenike. da bi konačno dobio svoje sadašnje značenje kojem se dodaje i emocionalno obojenje prihvatanja ili odbijanja koje prati takav apriorni i neizostavni sud. Tako je za klasične autore praejudicium označavao jedan sud koji se zasniva na prethodnim odlukama i iskustvima. Rudi Supek. U najširem značenju predrasude se mogu odrediti kao sudovi koji se donose bez prethodnog rasuđivanja. Reč predrasuda dolazi od latinske reči praejudicium koja je vremenom dožiela neke promene u svom značenju. 3 . u svojoj knjizi „Društvene predrasude i nacionalizam“ objašnjava da je za društvenu predrasudu karakteristično da ljudi na osnovu svog stava prema jednoj kategoriji ljudi zauzimaju konkretne stavove i prema pojedincima. ima više značenja. uporno održavan i izrazitim emocijama praćen odnos prema različitim objektima“6. smatra da postoji pogreška u generalizaciji. Problem u vezi sa ovom definicijom jeste da naglašava njenu negativnu stranu. Olport. Predrasuda nema svoj koren u pogrešnoj generalizaciji već u jednoj vrsti deduktivnog mišljena koje ide od grupe ka pojedincu. 2008. zatim u engleskom jeziku dobija značenje jednog suda koji je stvoren bez prethodnog proveravanja i razmatranja činjenica.

bez dovoljne iskustvene zasnovanosti. kad se prelazi sa plana mišljenja i prosuđivanja na plan stvarnog ponašanja dolazi do izrazito agresivnog ponašanja. nagonsko-afektivnih struktura. 2. Jedan ukorenjeni oblik grupnog ponašanja. koji idu u smeru nižeg vrednovanja. kao i pojavu regresije od racionalnih ka iracionalnim obilcima ponašanja. koji se kao svako ponašanje izražava stavovima. Supek. a koja počiva na dinamici grupnog 3 . čije mobilizovanje ima za posledicu pristrasnije vrednovanje i površnije generalizacije u rasuđivanju.predrasuda može imati pozitivne karakteristike. ne podrazumeva se samo spoznajni i intelektualni proces već i jedan oblik grupnog ponašanja čoveka. koji počiva na grupnom uključivanju. Izraženi manifestni stavovi koji sadrže vrednovanje pripadnika drugih grupa. 3. Zanimljivo je da kod društvenih predrasuda. Manifestni racionalno izraženi sudovi nalaze se pod kontolom dubljih. nagonskim reakcijama i konkretnim oblicima ponašanja. Jednu latentnu strukturu koja na trajniji način određuje motivaciju u zauzimanju stavova u odnosu na pripadnike vlastite i drugih grupa. Kada se govori o društvenim predrasudama. Zato se pri definisanju predrasude moraju razlikovati 4 elementa koja je karatkterišu : 1. pri čemu dominantnu ulogu igraju pripadnici onih grupa koji stoje u jednom dinamičkom odnosu sa vlastitom grupom. 4. proučavajući gore navedene elemente predrasuda predlaže jednu sveobuhvatnu definiciju koja glasi: „Društvena predrasuda je oblik društvene anti(sim)patije koja se očituje u pogrešnoj i nesavitljivoj generalizaciji i pristrasnom vrednovanju pripadnika drugih društvenih grupa. Nešto više o ovoj problematici biće izloženo u sledećim poglavljima.

Takvo objašnjenje je sociološki problem. 1992. 418. Predrasude su istovremeno i lična karakteristika pojedinaca. Nikola : Osnovi socijalne psihologije. Korišćenje raznih vrsta rasnih teorija radi pravdanja imperijalizma dovodi do zaljučka da se predrasude šire zbog toga što koriste vladajućoj grupi da održi svoje pozicije8. za njih neostvarive želje. one postoje i kao osobine ličnosti i čine važan deo stukture neke ličnosti. Činjenicu da kod pojedinca.“7 Dvostruka priroda predrasuda Poreklo predrasuda je lakše tumačiti ako imamo u vidu razlike između predrasuda kao društvene pojave i predrasuda kao karakteristika pojedinca. a kao osobine ličnosti. nalazimo intenzivne predrasude a kod drugih pojedinaca iz tog sloja ne nalazimo. Globus nakladni zavod. 2008. ili da pokušavaju ublažiti stvoreno osećanje nesigurnosti i tenzije. : Društvene predrasude i nacionalizam. Str. R. Predrasude kao društvena pojava imaju jednu funkciju. Zavod za udžbenike. Beograd. 8 3 .uključivanja i isključivanja sa tendencijom ka regresiji u primitivne oblike agresivnosti u slučaju porasta međugrupnih napetosti. O etničkim. kao o manje vrednim ljudima. U periodu feudalizma. Predrasude kao karakteristika pojedinca se objašnjavaju drugačije. U toku cele istorije mi nalazimo zastupanje negativnih ocena i odnosa prema grupama stanovništva. kad postoje kao društvena pojava. a ne 7 Supek. Rot. rasnim i drugim grupnim predrasudama možemo govoriti tek onda kad one postoje kod znatnog dela populacije. Zagreb. Predrasude pomažu pojedincima da pokušaju ostvariti različite. 64. pripadnika istog sloja. Smatra se da cilj psihološkog razmatranja nije traženje uzroka predrasudama kao društvene pojave i ukazivanje na društvene korene predrasuda. možemo objasniti ličnom funkcionalnošću predrasuda. o seljacima. na primer. drugu. predrasude se javljaju i namerno razvijaju u borbi za vlast i privilegije vladajuće grupe kao i u težnji ze održanjem neke vladajuće imperijalističke sile nad drugim zemljama. govori se o ogromnom delu stanovništva. Kao društvena pojava. Str. Ova tendencija ka regresiji je pravilo kod etničkih predrasuda.

proizilazi iz afektivne identifikacije pojednica sa vlastitom grupom. Taj negativan stav o drugima se ogleda u nizu stanja koja se pojavljuju kao antipatija. da se zbog toga pretpostavlja da ima negativne kvalitete koji se tog grupi pripisuju“9 Ovde se ističe jedna bitna karakteristika društvene predrasude. „Prema svim članovima grupe se reaguje tako da svi oni poseduju one kvalitete koji se. Negativne grupne predrasude predstavljaju stav prema određenoj grupi i svim pojedincima koji se ocenjuju kao pripadnici te grupe. Takođe. smatrajući ih lenjima. sve crnce“10 9 praznovernima i Supek. R. otporne prema podacima koji su u suprotnosti sa generalizacijama koje one sadrže i prati ih neprijateljski stav. Zavod za udžbenike. jednostavno zbog toga što ona pripada toj grupi. One su krute. po pravilu. „preterana kategorizacija“. Beograd. može se reći da je razlog za to isuviše lako uopštavanje jednog iskustva ili tzv. 59 Rot. 2008. Neko ko ima predrasude prema crncima. slično. ocenjuje tako. Negativna etnička predrasuda predstavlja neosnovanu i neopravdanu nesklonost prema određenim grupama. možemo da zaključimo da su predrasude i društvena pojava i karakteristika pojedinca i ukoliko želimo da objasnimo njihovo poreklo. Dakle. posebno među pojedinim grupama. odvratnost. 1992. Karakterisitke i uloga društvenih predrasuda Olport definiše predrasudu kao „odbojni ili neprijateljski stav prema nekoj osobi koja pripada jednoj grupi. U socijalnoj psihologiji se najveća pažnja poklanja izučavanju negativnih etničkih i rasnih predrasuda zbog toga što su one od posebnog značaja za međuljudske odnose. moramo se osvrnuti na njihovu dvostruku prirodu. nefleksibilne. a to je da ona pogađa pojedinca pre svega zato što je pripadnik određene društvene grupe. neopravdano pripisuju celoj grupi. Dakle. : Društvene predrasude i nacionalizam. gađenje strah i slično. površnim i olakim uopštavanjem dolazimo do predrasuda. lakoumnima. priroda predrasuda je dinamička tj. Str. 10 3 . Globus nakladni zavod. 418. Kada se odgovara na pitanje zasto dolazi do toga da o nekoj grupi ljudi loše mislimo. Str. Postojanje predrasuda označava da postoji neka vrsta grupne netrpeljivosti. Zagreb.psihološki. Nikola : Osnovi socijalne psihologije.

3.Što se odnosa pozitivne i negativne karakteristike predrasuda tiče. ili kad se mobilizuje pomoću njih borbeni entuzijazam u cilju ratničkih poduhvata. podražavanja i usvajanja neopravdanog i pogrešnog shvatanja proširenog u sredini u kojoj pojedinac živi. Globus nakladni zavod. Za njih su predrasude sredstvo kojim pokušavaju ublažiti lične teškoće i one su deo njihove strukture ličnosti. 11 Supek. Ne treba ni zanemariti neke pozitivnu. jasno je da u etničkim predrasudama samo grupna dinamika pretpostavlja da negativno mišljenje o drugom narodu sadrži i pozitivno mišljenje o vlastitom narodu. odnosno. u njihovoj ličnoj nesigurnosti i u nagomilanoj agresivnosti. 3 . one ne služe samo privatnim ili ličnim ciljevima. Prvu vrstu čine predrasude koje su posledica konformiranja. Ovakve predrasude se najlakse suzbijaju jer ne moraju biti praćene intenzivnim negativnim emocijama. Naime. Takve predrasude predstavljaju sastavni deo ponšanja i reagovanja. 62. Negativan stav u pojedinačnom slučaju služi „privatnom. Delovanje pod uticajem predrasuda. 1992. Zagreb. kad se na osnovi njih povećava društvena solidarnost u odnosu na neku drugu socijalnu ili etničku grupu. koje se sastoji u sklonosti da se loše govori o pripadnicima drugih grupa ili naroda. Drugu vrstu čine predrasude koje su često povezane sa tradicionalnim načinom života. One su duboko ukorenjene u ličnosti i teže ih je otkloniti. samozadovoljnom cilju kod osobe koja ga ima“11. Treću vrstu čine predrasude praćene veoma intenzivnim negativnim emocijama koje imaju svoj koren u ličnim osobinama pojedinca. R. 2. Str. funkcionalnu ulogu predrasuda. Predrasude je važno razlikovati sa obzirom na intenzitet njihove emotivne i konativne komponente: 1. Neki od njih su: Ogovaranje. pa se zato i najteže otklanjaju i suzbijaju. pokazuje jedan pad u primitivne oblike ponašanja. : Društvene predrasude i nacionalizam. nego i društvenim ili kolektivnim. kad dobije na intenzitetu.

kao što je maltretiranje slabih i nezaštićenih članova jednog naroda. osećajne i zavisne. koje predstavlja prelaz sa verbalnog ocrnjivanja ili psovanja na fizičko obračunavanje. nepoverenje i neprijateljski osećaj prema drugim plemenima. fizičkom istrebljenju jednog naroda. samostalne aktivnosti i odlučivanje. agresivnog. realne. ako se pažljivo razmisli. Tek u društvima u kojima postoji univerzalni princip jednakosti i racionalnosti može se govoriti o tome da se dovoljno ne poštuju činjenice i jednaki kriterijumi u prosuđivanju raznih društvenih grupa i naroda. No. Polne predrasude i diskriminacija U većini kultura održava se stereotip žene kao slabe. Kod primitivnih naroda kod kojih uvek postoji strah. - Fizički napad. a stereotip muškarca kao jakog. - Istrebljivanje je konačni izraz antipatije. 3 . imaju manje moći. Ti polni stereotipi proizlaze iz bioloških razlika. koje se ogleda u nizu mera koje se društveno preduzimaju protiv pripadnika neke grupe da bi se iskazao njen manje vredni položaj u društvu. predrasuda prema drugima je oblik društvene egzistencije. nežne. praktične i ambiciozne ili muževnih muškaraca koji su ljubazni i osećajni. hrabrog i nezavisnog. manje socijalne slobode i manje mogućnosti napredovanja nego muškarci. odnosno u izbegavanju telesnih i duševnih dodira sa prepadnicima određene grupe. misaone aktivnosti. To dovodi do činjenice da su žene na nižim društvenim položajima. te se uzima kako da je žena manje sposobna za racionalno mišljenje. svako se može setiti mnogo ženstvenih žena koje su poslovne. neprijateljstva prema određenoj grupi ili narodu a ogleda se u genocidu.- Izbegavanje. - Diskriminacija. Polna diskriminacija je prihvatanje tih razlika i stereotipa kao dokaza o manjoj vrednosti žena. koje se ogleda u stvaranju društvene distance.

seksizam se gotovo isključivo povezuje sa predrasudama prema ženama. roditelj je alkoholičar). Iako ima izuzetaka (o kojima će biti reči i u ovom radu). a dečaci u izražavanju. Da li se slažete sa izjavom «neka se rodi prvo muško»? 3. iako ih nije počinila? (npr. gotovo isključivo se u literaturi spominju predrasude prema ženama. Polni stereotipi kao osnova (ali ne uvek i direktan prediktor!) predrasuda uglavnom se određuju (slično kao i druge vrste stereotipa i predrasuda) kao očekivanja o određenim kvalitetima i tipičnom ponašanju muškarca i žene. Devojčice u proseku slabije funkcionišu u matematici. Da li su žene ili društvo krivi za polne predrasude? 7. Takođe su različita očekivanja od devojčica i dečaka.Prihvatanje i širenje polnih predrasuda nastaje u porodici i školi. već jednostavno kao o predrasudama prema ženama koje mogu deliti i žene. roditelj počinio samoubistvo. gde su ova očekivanja određena 3 . kao i količina interakcija koju učitelj posvećuje dečacima ili devojčicama. Da li žena nema pravo glasa ako ne radi. Zašto osoba mora «pobrati loše stvari» od svoje porodice. Da li vam je poznata predrasuda: Žena je lošiji vozač od muškaraca!? 2. a muž izdržava porodicu? 6. Deca sama ograničavaju svoja iskustva u skladu sa normama ponašanja za muški ili ženski pol.otac u zatvoru. Pitanja za diskusiju: 1. Odmah na početku ovog dela rada treba skrenuti pažnju da se o ovoj vrsti predrasuda (seksizam) veoma retko i govori kao o predrasudama prema suprotnom polu. Kada se govori o predrasudama prema suprotnom polu. Da li je dobro da su žene u saboru zastupljene 50%? 4. Da li žene moraju i trebaju držati «tri kantuna u kući»? 5.

3 . stereotip koji se često dovodi u vezu sa ženama je. a istovremeno su sklonije želji za dominacijom. No. afilijativnost i sl). Tako se ova osobina brižnosti majke prenosila mnogo češće nego njena suprotnost. dodele karakteristike koje proizilaze iz uloge. Dokaze za ove svoje tvrdnje autori nalaze u istraživanjima koja pokazuju da su osobe višeg socijalnog nivoa i autoriteta manje skloni nesebičnom ponašanju i brizi za druge. To što su žene najčešće u obe ove grupe.psihološkim i biološkim razlikama među njima12. želja za dominacijom i sl). 12 Rinc-Urošević. ostavićemo ovo tumačenje po strani. već zbog podređenog položaja. Naime. onda je uzrok stereotipa. No. uglavnom usmerena na antropološka i sociološka objašnjenja. ono što je novo u istraživanjima ovog tipa jeste ideja da su to. A. Podela na muške i ženske poslove dovodi do toga da se muškarci uglavnom vide kao osobe orijentisane na lične ciljeve i karakteristike (asertivnost. stereotip osobe koja radi kućne poslove i nižeg je socijalnog statusa. i sa osobama koje nisu zaposlene već obavljaju kućne poslove. toj osobi. odnosno tim osobama. u stvari. u stvari. samoaktuelizacija. s jedne strane. Jedna grupa autora. 320- 330. Njihova ideja jeste da su ljudi skloni da nakon dugotrajnog posmatranja nekoga kako obavlja neku ulogu. odnosno. nije relevantan podatak. odnosno. ali. već sa grupama koje imaju niži socijalni status. Beograd. najčešći stereotip da su žene brižnije je nastao kao posledica toga da su žene zaista i brižnije. prema ovim autorima. (2006): Uticaj polnih stereotipa na vaspitanje i obrazovanje. kada se govori o polnim predrasudama. u stvari. Nolit. na kojim osnovama se razvija ova vrsta predrasuda i da li razvoj predrasuda prema suprotnom polu ima nekih specifičnosti u odnosu na razvoj drugih vrsta predrasuda? Ako krenemo od tumačenja evolucionističkih psihologa koji su prihvatili Darvinovu ideju o preživljavanju najadaptivnijih. s druge strane. Naravno. pa se stoga žene vide kao osobe sklonije brizi za opšte dobro i poslušnije. onda se u fokus naše pažnje najčešće stavlja pitanje zašto one postoje. s obzirom da se nećemo baviti ovim pitanjem dublje. Str. u tome . ali ne zbog svog pola. izvor polnih predrasuda vide u podeli socijalnih uloga po polu. odmah nam na pamet pada pitanje zašto se ta brižnost nije prenela i na mušku decu. briga o drugima. odnosno da se ova osobina morala očuvati pošto su deca majki koje nisu bile brižne jednostavno mnogo ređe preživljavala. dok su žene uglavnom okrenute opštem dobru i ciljevima (nesebičnost. stereotipi grupa koje ne moraju neminovno imati veze sa polom.što su oni tačni.

Izgleda da je upravo stereotip žene ovde napravio razliku i doprineo snazi stereotipa. kao i nekim eksperimentima koji su zaista pokazali da se razlika u stereotipu između žena i muškaraca može umnogome objasniti razlikama na dimenziji domaćica-zaposleni. sa mnogo jače izraženim stereotipom zaposlene osobe) od zaposlenih muškaraca. naročito izbegavanje i izolaciju jedne od grupa.Druga grupa dokaza leži u rezultatima istraživanja koja pokazuju da se briga za opšte dobro uglavnom vezuje za domaćice. verovatno dva najznačajnija autora koja se bave istraživanjem polnih predrasuda danas uvode u socijalnu psihologiju jednu novu. do tada nekorišćenu (mada teorijski poznatu) vrstu predrasuda koje imaju za cilj opravdavanje predrasuda prema nekoj grupi preko „brige“ za tu grupu. iako sami autori ne pridaju veću pažnju ovom rezultatu. a ne toliko za žene generalno. mnoge manifestacije predrasuda koje postoje kod drugih vrsta predrasuda. domaćica. tako da se danas sve češće govori o seksizmu kao o vrsti ambivalentnih predrasuda. fizička i psihička zaštita „slabijeg pola“ itd). jeste moderno viđenje predrasuda (naročito prema ženama) kao mehanizma koji ne samo podstiče hostilnost prema ženama i njihovu diskriminaciju. Hostilni seksizam je mnogo otvoreniji. nastaje iz potrebe muškaraca da odbrane svoj dominantni položaj u društvu i najčešće je i usmeren prvenstveno na žene koje se suprotstavljaju dominaciji muškaraca (žene sa karijerom. Ono što predstavlja mali problem ovakvim objašnjenjima stereotipa i predrasuda jesu rezultati iz istih eksperimenata koji pokazuju da se zaposlene žene vide ne samo kao drugačije od nezaposlenih žena. Ono što jeste specifično kod predrasuda prema suprotnom polu. odnosno uverenja da grupa ne može sama da se brine o sebi (slične ideje bile su i u osnovi rasizma na jugu SAD. mada ni on nije u potpunosti u skladu sa originalnim nazivom ove vrste predrasuda). ili otežava. mada bi se ove druge pre mogle nazvati benevolentne ili neodređene (u ovom radu ćemo zadržati nešto jasniji. Dakle. U ovom smislu mogu se razlikovati hostilne od beningnih predrasuda. kao i predrasuda prema narodima koji su bili podanici kolonijalnih sila do XX veka). već i koji služe da se opravda inferiorniji položaj žene kroz kvazizaštitiničke postupke (idealizacija žena. gde se ta ambivalentnost oslanja na međuzavisnost između muškaraca i žena koja onemogućava. 3 . feministkinje i sl). već i kao mnogo „muževnije“ (odnosno. pozitivne emocije.

samo su neka od a nikako stvarnom koja vladaju.Beningni seksizam baziran je na paternalističkoj brizi za žene koje se upravo zbog svog inferiornijeg položaja u društvu vide kao slabije i zbog toga podložnije pažnji od strane „jakih i snažnih“ muškaraca. Postoje brojni stereotipi o ženama. više kao neka vrsta sažaljenja. Korelacije ove dve vrste predrasuda nisu jednoznačne. žene u principu ne biraju muškarce na osnovu njihovog bankovnog računa. Uverenje o tome da su lepe žene neminovno glupe ili da žena svoj uspeh zahvaljuje isključivo svome šarmu. - Žene traže bogate muškarce Iako je u nekim slučajevima ova konstatacija posve tačna. već je pre u vezi sa simpatijama prema ženama. One dame koje biraju. uverenja - Lepe žene su glupe Ovo uverenje je samo stereotip o lepim ženama. Prema rezultatima jedne australijske studije. a nikako naučno utemeljena činjenica. Te žene privlači moć koju muškarac dobije nakon što se obogati. - Žene ne znaju da voze Svaki vozač je potencijalna opasnost za druge učesnike u saobraćaju. žene su u poređenju sa muškarcima. mnogo pažljiviji 3 . Razlika između ove vrste seksizma i modernih predrasuda o kojima je bilo reči (skala modernog rasizma) jeste u tome da one ne podrazumevaju antipatiju prema ženama koja je zamaskirana na politički korektan način. intelektu i sposobnostima. Ova rečenica upućuje se ženama kako bi se omalovažio njihov intelekt i umanjile njihove sposobnosti. ali simpatijama prema slabijem. odnosno koje se zaljubljuju u bogate muškarce ne žele nužno njegov novac.

ima jednako pravo na prihvatanje u razredu i postizanje uspeha. U vidljive znakove kulture spada način odevanja.i odgovorniji vozači. bez obzira kojoj kulturi pripadao. a u nevidljive znakove shvatanje. moral. verovanje. govora i izražavanja. stavova i vrednosti koji određuje ponašanje ljudi koji su u nekoj grupi. pravila. 3 . Osim toga. (npr. a ovakve izjave dolaze od ljubomornih ljudi koji su u većini slučajeva podređeni ženama. žene su itekako u stanju obavljati poslove na koje muškarci veruju da imaju monopol. nepristojni ili glupi. Grupa može biti određena etničkom. klasnom ili dobnom pripadnošću. koji su različiti od kulture do kulture. pravila ponašanja. Razlike kultura kao osnova stereotipa i predrasuda Kultura je skup znanja. žene u proseku ređe bivaju kažnjene zbog prekoračenja dozvoljene brzine i češće vežu sigurnosni pojas. Danas se misli da odgoj mora biti multikulturni tj. a u drugima je to nepristojno). tradicije. Međutim. da svaki učenik. verskom. Kulturni stereotipi proizlaze iz nepoštivanja i nerazumevanja druge kulture. Naporan rad i trud ne uzima se u obzir. a nikako svoj um. čiji se članovi onda doimaju kao grubi. - Žene ne mogu raditi "muške poslove“ Ovo uverenje je rezultat želje da se žene predstave inferiornima u odnosu na muškarce. polnom. u nekim kulturama je pristojno gledati sagovornika u oči. - Sigurno je spavala sa mnogima kako bi došla na funkciju Uspešna poslovna žena uvek će se morati boriti sa uverenjem brojnih ljudi da je na određenu važnu poziciju došla koristeći svoj šarm.

ETNIČKE PREDRASUDE I NACIONALIZAM 3 .

3. tj. Isključiva vezanost za svoju naciju. jezik.“ Slične tom određenju su i definicije prema kojima se nacionalizam ideologija ili uverenosti koja se manifestuje u rešenosti da se zalaže za jedinstvo. Nacionalizam bi mogao biti i specijalan vid nacionalne vezanosti i lojalnosti. 2. Stavovi i vrednostima prema kojima se naglašavaju pojedine institucije karakteristične za određenu nacionalnu državu i zavisna je od društvenog i političkog sistema države. On uključuje mnoge stavove i vrednosti. ali ne tako redovno i ne tako izrazito. Pored isključive lojalnosti prema sopstvenoj nacionalnoj državi. Prvu grupu čine stavovi i vrednosti u vezi sa naglašavanjem suvereniteta i autoriteta nacionalne države. običaji. nacionalizam bi bio stanje svesti pri kome je lojalnost svojoj nacionalnoj državi superiornija svim ostalim lojalnostima i za koje su karakteristični ponos na svoju nacionalnost i uverenje u njenu neospornu izuzetnost i svetsku misiju. težnja da se učvrsti i proširi moć svoje nacionalne države. nezavisnost ili interese ljudi koji sebe ocjenjuju kao članice iste zajednice. prihvatanje superiornosti i izuzetnosti svoje nacije.Psihološki sadržaj nacionalizma Etničke predrasude dolaze do punog izražaja u ideologiji ili sistemu vrednosti i stavova koji nazivamo nacionalizmom. Prema tome.Gickova koji kaze: „Nacionalizam ili nacionalna lojalnost ili patriotizam ili osećanje nacionalne povezanosti su sinonimi čija je zajednička karakteristika da predstavljaju predispoziciju da pojedinci reaguju pozitivnom podrškom prema svojoj nacionalnoj državi bilo da ona stvarno postoji bilo da se treba tek uspostaviti. Stavovi kojima se ističe kulturna osobenost. Katy (1965) iznosi svoja razmatranja o pojavi nacionalizma i razlikuje tri grupe stavova i vrednosti: 1. Tako je kod H. kulturni 3 . naglašavaju specifične karakteristike naroda koji čini naciju kao što su – kulturno nasleđe. Prema Katz-u STATIZAM. Predrasude se pojavljuju i uz druge oblike nacionalne vezanosti. Pri određivanju pojma nacionalizma srećemo dve grupe definicija. Nacionalizam je i ideologija nacionalne države. Prve izjednačavaju nacionalizam sa nacionalnom svesti uopšte.

Druga vrsta naglašava kulturnu specifičnost i dentite u formi etnocentrizma. kao i nepostojanje nacionalne vezanosti. Među ostalima: isključiva vezanost za vlastitu naciju. 3 . Kod prvog slučaja nacionalizam se razvija kao oružje u borbi za objedinjavanje stanovništva. Mogla bi postojati i četvrta vrsta nacionalizma. (2007). višestruka vezanost. Ovde imamo istaknut zahtev za nacionalnim suverenitetom za formiranje nacionalnih institucija i kulturnog identiteta. Treća vrsta nacionalizma naglašava kulturni identitet. već veličane države. Nacionalizam birokratsko-tehnokratskih društava.identitet i specifična samosvojnost određenog naroda. određene teritorije i za odbranu od tuđe vlasti. 3. S. koja se javlja u društvima koja gube svoju moć dok je ekspanzija društava koji su inferiorni. K. Beograd. Polazeći od ideje lojalnosti bilo bi moguće razlikovati nekoliko oblika nacionalne vezanosti. i Turza. Bioetički aspekti etničkih predrasuda. njene moći i snage. 2. Nacionalizam društva u procesu formiranja. istaknuta ali ne isključiva vezanost za svoju naciju. Oblici nacionalne vezanosti Katz razlikuje13: 1.Nolit. što se ujedno naziva nacionalna svest. 13 Prema: Radenović. Nacinalna ideologija razvijenog društva u povodu jačanja i širenja. Str. 369-380.

Etničke stereotipije Nacionalizam i etničke predrasude manifestuju se u etničkim stereotipijama gde mi nužno formiramo shvatanja o drugim narodima. Prvu grupu karakteriše nacionalizam kao sredstvo za ostvarenje određenih ciljeva i zadovoljenje različitih potreba. koje mogu biti pozitivno ili negativno ustrojene. Kognitivnu čine shvatanja o karakteristikama neke nacije koje su redovno uprošćene i krute i stoga se nazivaju etničkim stereotipijma. Drugu grupu karakteriše da nacionalna vrednost može postići vrednost samo zbog toga što ona omogućava zadovoljenje različitih potreba. Stavovi prema drugim narodima uključuju spomenute tri komponente: kognitivnu.Izvori snage nacionalne vezanosti Sigurno je da nacionalno osećanje. Prema ovom shvatanju. karakteriše komprimiranje tj. afektivnu i konativnu. Oni mogu biti pogrešni kao i sve generalizacije. stereotipije počinju na nepotpunoj indukciji i predstavljaju uopštenu i 3 . Treću grupu. nije urađeno. Pridodajući određene atribute pojedinim nacijama mi uz te atribute redovno vezujemo i određene afektivne reakcije. Drugo. U zavisnosti od afektivne konotacije zavisiće i emocionalni odnos prema naciji koju posmatramo. koje među ostalima zastupa Aš (S. Jedno ih izjednačava sa predrasudama ili u njima vidi izvor predrasuda. Gickov razlikuje tri grupe izvora nacionalne lojalnosti: lojalnost kao sredstva. pak.Asch. prihvatanje u sredinu proširenih shvatanja i kada za to prihvatanje ne postoje opravdani razlozi. 1952) po kome su stereotipije na osnovu iskustva o pojedinim narodima izvedeni zaključci o njihovim osobinama. Pokušavajući da analizu nacionalne vezanosti. Mogu se razlikovati dva shvatanja o prirodi stereotipa. lojalnost kao vrednosti same za sebe i lojalnosti kao rezultata konfirmiranja.

Iako etničke stereotipije mogu počivati na izvesnim podacima ukoliko su one zaista stereotipije po pravilu su u vezi sa predrasudama. ali upravo zbog toga sadrže pored netačnih i delimično tačne ocene. socijalizacija i predrasude Predrasude koje su vrlo prisutne u javnom mnjenju su površne i neproverene informacije koje kreiraju naše stavove. Postoje i dva shvatanja o njihovoj funkciji. Zato se ne može prihvatiti da su negativne etničke stereotipije samo pogrešne generalizacije nego je nužno smatrati ih psihičkim pojavama povezanim sa predrasudama. Po jednom shvatanju stereotipije se formiraju zbog toga što predstavljaju generalizacije korisne za ocenjivanje različitih pojava u životu i što nam omogućavaju relativno stabilnu sliku sveta i lakše snalaženje u složenim i stalno promenljivim pojavama sa kojima se sretnemo. Pored opštih uticaja. izraz negativnih etničkih predrasuda. Mas-mediji. makar delimično. U današnje vreme. Drugo je shvatanje da je funkcija stereotipije ne u tome da nam omogući kategorizovanje i objašnjavanje različitih pojava nego da nam posluže kao opravdanje našeg neprijateljskog odnosa prema pojedinim grupama. Podaci potvrđuju vezu stereotipija sa predrasudama i za njih je opravdano zaključiti da su etničke stereotipije. dok porodica kao primarni izvor sve češće ostaje po strani. poznato je da mas-mediji i drugi sekundarni izvori socijalizacije sve više uzimaju maha. Kod ispitivanja etničkih stereotipija pronađena je relativna korelacija između dve dimenzije: određenosti (strukturi) i uniformnosti (proširenosti). Neki 3 . Jačina emocije varira od slabog intenziteta raspoloženja do snažnih afekata i strasti. mediji ostvaruju snažan uticaj na emocije ljudi. O stereotipijama govorimo onda kad se takva pogrešna shvatanja uporno održavaju nasuprot podacima i činjenicama.neopravdanu generalizaciju. koje su afektivni aspekt svesti ljudi i ispoljavaju se kao jedan od osnovnih doživljaja.

komične reportaže i snimci. a da su poklonili malo pažnje načinima kako se predrasude i sukobi mogu smanjiti.. grupama (nacionalnosti. Kod dece i mladih u procesu socijalizacije značajnu ulogu imaju mas-mediji koji često zbog svoje nekompetentnosti učestvuju u kreiranju predrasuda. S druge strane. Servirajući svakodnevno pregršt predrasuda tiho u svest usađuju (najčešće mladima) različite stavove sa kojima se publika poistovećuje.istraživači navode da su emocije deo ljudskog nasleđa. nemci pivopije. veri. i mnogo toga koje nas "uči" da su plavuše glupe. naciji ili religiji.) predstavljaju koncept koje jedni ljudi gaje prema drugima i često se koriste za izazivanje mržnje i pravdanje diskriminatorskih ponašanja svoje grupe. Odnose se na iracionalnu sumnjičavost ili mržnju prema grupi ljudi. stereotipi kao načini razmišljanja o pojavama.. sklonost generalisanju i posmatranju pojava kao crno-belih slika nude negativne sudove ili mišljenja o nekoj grupi ili pojavi. vršeći negativnu inverziju pozitivnih osobina pripadnika neke grupe do proizvodnje mržnje. procesima. Borba i smanjivanje stereotipa kao uzroka etničkih sukoba Može se činiti da su socijalni psilozi bili opsednuti predlaganjem i razvijanjem teorija predrasuda i sukoba. italijani zavodnici. u čemu se posebno ističe fanatizam angažovanja i žrtvovanja za "svete nacionalne i verske ciljeve". sposobne da doprinose svesnosti i olakšavaju komunikaciju i da kroz razne oblike delovanja uključuju i jezik mržnje. Čini se da se autoritarna ličnost neprekidno obnavlja budući da su istraživanja pokazala da su autoritarni roditelji skloni tome da odgoje autoritarnu decu. Predrasude kao posledica mentalne inercije ljudi. političkoj opredeljenosti i dr. utiču na strah i negativna ponašanja ljudi. Predrasude koje nam serviraju mas-mediji su fraze koje obiluju obeležjima pojedinih grupa i postaju njihova glavna karakteristika. Neke od takvih predrasuda su vicevi. Nacionalne i verske predrasude i stereotipi jesu prepreka pomirenju i razvoju normalnog društvenog okruženja. Što je viši nivo 3 . muškarci bolji vozači.

Zbog društvenog značaja predrasuda uloženo je mnogo pokušaja u traženju načina borbe protiv predrasuda. Moguća su dva načina smanjivanja disonance: može se promeniti ili stav osobe ili osoba može prekinuti prijateljstvo. Smanjenje predrasuda i sukoba nije laka niti kratkoročna stvar. U biti. Jedan način jeste donošenje zakonskih propisa protiv manifestovanja predrasuda. Za povećani kontakt. Trebalo bi smanjiti stepen percepcije različitosti i povećati stepen sličnosti među grupama. Drugi način jeste sistematsko informisanje o nepravednosti predrasuda. Neki autori zastupaju mišljenje da zakoni ne mogu imati delovanja jer je potrebno. ali ne izrazito uspešne. već i političari. dve važne stvari proizilaze iz pokušaja smanjenja predrasuda i sukoba: 3 . borci za ljudska prava i drugi. Drugi pak navode da je proglašenjem dikriminacije nezakonitom uklanjanje predrasuda moguće. Prvo će voditi smanjivanju predrasuda a drugo obrazovanju ili čak povećanju predrasuda. to je manje verovatno da će ljudi biti autoritarni. povećani kontakt trebao bi unapređivati i podsticati poznanstva i prijateljstva između pojedinaca iz različitih grupa. Kada grupe imaju takmičarsku istoriju potrebno je uspešno obaviti puno sarađujućih ili zajedničkih zadataka kako bi se smanjile predrasude i sukobi.obrazovanog dostignuća. desegraciju često su se zalagali ne samo psiholozi. Nalazi sugerišu da različite metode koje su pokazale ograničen uspeh u smanjivanju međugrupnog neprijateljstva mogu postati delotvorne kad je uporede u okviru saradnje između grupa koje pokušavaju dostići ciljeve koji su stvarno privlačni i zahtevaju pravično sudelovanje i doprinos svih grupa. pa je prema tome i opravdan interes društva da se stepen obrazovanja pomakne na viši nivo. S međuljudskog stajališta. uverenja i ponašanja povećanim kontaktom između dve grupe donekle su. Promene stavova. povećati kontakt ljudi sa predrasudama i onih koji predrasude nemaju. Etničke predrasude predstavljaju krupan društveni problem. Zbog postojanja psiholoških barijera u komunikaciji ovaj način i nije totalno pogodan. međurasno druženje. da se ljudi prvo prevaspitaju.

već ih treba preduzimati na individualnom međuljudskom međugrupnom razvitku. nije moguć lak i brz način promene. b) Uspešne strategije sporo dovode do promene. PREDRASUDE I STEREOTIPI O ISLAMU 3 .a) Nijedan način nije uspešan sam po sebi.

Jezički.” (2:190) i takođe: “Ako oni budu skloni miru. Iako neke muslimanske zemlje (2) imaju zakone koje stvarno ugnjetavaju žene. a među njima su i zabrane da se povrede civili. dok nasuprot tome. Ovo je jedna od najvećih predrasuda koja se veže za islam. Kada jedan naoružani napadač napadne džamiju u ime judaizma. Drugi je borba duše sa egoističnim prohtevima u cilju dostizanja duševnog mira. a koja. sve čuje i sve zna. Muslimani veruju da postoje dva džihada. Politika u mnogim tzv. uništavaju usevi. toliko puta čujemo da se reči “islamski. Treba se setiti i otići na izvore islama i razdvojiti ono što islam stvarno jeste od one slike koju mediji nameću. Možda je to zato što na Zapadu vera nije ušla u sve pore života. Islam ugnjetava žene Obično se u glavama ljudi nalazi sledeća slika muslimanke: ona nosi veo (1). uistinu. borba je zadnje utočište i podvrgava se strogim pravilima.” Islam se nekima čini da je čudan ili čak ekstreman u današnjem svetu. i oni ne prave razliku između svetovnog i duhovnog u njihovim životima. u odbrani vere. Nikad se ova dela ne pripisuju verama počinioca.” (8:61) Dakle. ili kada se radi o onima kojima su proterani iz svojih domova. teroristi i/ili ekstremisti. budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha. potiče od stereotipne slike koju mediji “proguravaju”. i islam dozvoljava borbu u svrhe samoodbrane. U 3 . pripadnik IRA. drveće i ubija stoka. Zaista Allah ne voli one koji prekoračaju granice. mora da ostaje kući i ne sme da vozi kola. Kao i hrišćanstvo.” a izveden je od reči koja znači “mir. za muslimane je islam način života.Muslimani su nasilni. ali ne prelazite granice. Nigde islam ne dozvoljava ubijanje nedužnih! Kaže Kur’an: “I borite se na Allahovu putu protiv onih koji se bore protiv vas. aktivira bombu usred naseljenog mesta. Sa druge strane. ili kad jedan katolik. onda se ovo ne iskorištava kao stereotip kojim će se čitava jedna vera okarakterisati. islam znači: “pokoravanje Bogu. bez sumnje. muslimanskom zemljama moguće je da ima a moguće je i da nema svoju osnovu u islamu. to se ne sme pripisati islamu jer to ne dolazi od islama. jer On. Često će se desiti da diktatori i političari zloupotrebe ime islama. muslimanski fundamentalizam” vezuju sa nasiljem. U islamu su pravila ratovanja precizno definisana.

(1) taj veo se naziva hidžab (2) Za zemlju kažemo da je muslimanska ako je u njoj većinsko stanovništvo muslimansko (3) Sunnet poslanika Muhammeda (sallallahu alejhi ve selleme) je njegova praksa. Žena. Razvodi su retki. kako je jedinku koja imaju svoja prava i koja ima pravo da poseduje svoj imetak. Posebni običaju vezani za venčanje su različiti od zemlje do zemlje. Ovo uopšte nije objektivno prikazivanje istorije. Kaže Allah u Kur’anu: “Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah.” (60:8 ) 3 . (4) Bolje rečeno nameće u mnogim slučajevima. i zadržava svoje prezime umesto da uzima (4) muževljevo prezime. islam daje muškarcima i ženama različite uloge i zadatke i njihova jednakost je utvrđena u Kur’anu i Sunnetu (3). konjanika. bez obzira ona bila udata ili neudata. Islam je širen silom i nije tolerantan prema ostalim verama? U mnogim udžbenicima istorije ćete naći sliku jednog Arapa. iako su prihvatljivi kao zadnje rešenje. zaista. kojeg ona zadržava da ga koristi kako hoće. voli one koji su pravični. a u drugoj Kur’an. Prema islamu devojka muslimanka ne sme biti venčana protiv njene volje! Ono što njeni roditelji mogu uraditi jeste da predlože mladića za kojeg misle da je prikladan za nju. kada se uda. Islam je uvek tolerisao ostale vere. osvavajući na silu prevodeći u islam. Božji Poslanik (sallallahu alejhi ve sellem) kaže:“Najbolji su oni među vama koji su najbolji prema svojim ženama.” Bilo kakvo nasilje nad ženom i nasilno nametanje odluka je zabranjeno! Venčanje u islamu je jednostavan ugovor u kojeg obe strane mogu da imaju uslove. koji u jednoj ruci drži sablju. od muža dobija mehr – venčani dar. Islam gleda na ženu.mnogim od ovih zemalja Šerijat nije na vlasti i te zemlje donose zakone koji su pogled njihove kulture na pitanje jednakosti polova. I od muškaraca i od žena se očekuje da se oblače na skroman i dostojanstven način. Sa druge strane.

Jednostavno: i život i imetak.Sloboda vere se temelji na sledećem ajetu: “U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti – pravi put se jasno razlikuje od zablude!” (2:256) Hrišćanski misionar T.” (49:13) ZAKLJUČAK 3 . te da se ljudi razlikuju samo u jednom: “O ljudi. izbrisali bi hrišćanstvo kao što su Ferdinand i Izabela isterali islam iz Španije. ili kao što je Luj XIV učinio sa protestantizmom. Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Islam dozvoljava nemuslimanskim manjinama da postave svoje sudove koji će se pitanjima porodičnog prava kojeg sami oni formulišu. sve zna i nije Mu skriveno ništa. Nakon što je proglasio da su životi i imeci stanovnika sigurni. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. ima u cilju da zaštiti privilegovan status manjina. Allah. između ostalog. Istorija nam pruža dokaz: kada je halifa Omer. i da njihova mesta gde vrše verske obrede neće biti oduzeta ili porušena. su u islamskoj državi zaštićeni.” Islamsko pravo. Allah bio zadovoljan sa njim ušao u Jerusalim 634. i zato se širom islamskog sveta vide i nemuslimanske svetinje. uistinu. i Kur’an govori o jednakosti svih. kako muslimana tako i nemuslimana. Rasizam nema svoje mesto u islamu. islam je zagarantovao slobodu svim verskim zajednicama u gradu. Da su halife odabrali silu kao put kojim će širiti islam. godine. W. pozvao je patrijara Sofronija da mu se pridruži u obilasku svetih mesta. Arnold je takođe ovo rekao kao svoje mišljenje kada je pisao studiju o širenju islama: “Ne čujemo ništa o bilo kakvom organizovanom pokušaju da se nemuslimanska populacija prisili da primi islam ili da se sistematskim pogubljivanjima izbriše hrišćanstvo.

bilo da sе radi o boji kožе. da procenimo druge grupe (i kulture i načine zivota). nego objektivna i mirna analiza ličnih stavova. Obrazovanjem protiv predrasuda stvara se aktivni pristup koji ima cilj prevazilaženje predrasuda i stereotipa.Gordon Alport (1954) jе stеrеotipе i prеdrasudе okaraktеrisao kao ''zakonе najmanjеg napora''. Vrlo često ljudi čuju neku predrasudu u vezi njih ili neke druge. starosti. Ona nije kritika. Nije dovoljno da osoba za sebe tvrdi da nema predrasuda. ''Živi i pusti drugе da živе'' jе izrеka koju u potpunosti trеba slеditi bеz izuzеtaka.. U uslovima svеtskе globalizacijе. o mеđusobnoj tolеranciji i drugačijim običajima i načinima života. To je zato što ili ne žele da izazovu sukob. Pored toga. vеoma jе značajno učiti o prеvazilažеnju stеrеotipa i prеdrasuda. Ljudi čеsto bеz razmišljanja donosе brzoplеtе zaključkе o pojеdincima pa i o čitavim grupama kojе sе na nеki način razlikuju od njih. bilo iniciranom od strane osoba ili institucija. i tada najčešće reaguju tako da se ne suprotstave. njihove karakteristike i način funkcionisanja. U svakom društvu institucije stvaraju takozvane diskriminatorne strukture. nego je neophodno da svako reaguje i suprotstavi se diskriminaciji. Iako su duboko usađеni i prеnosе sе sa gеnеracijе na gеnеraciju stеrеotipi i prеdrasudе sе mogu promеniti i možе sе na njih uticati. ili ne veruju da će time nešto promeniti. pomažu nam da opravdamo tretman ili diskriminaciju onih ljudi koji pripadaju drugim kulturama. zbližavanja nacija i kultura. Predrasude nam pomažu da vrednujemo grupu kojoj i sami pripadamo. vеri. polu. LITERATURA 3 . muzičkom ukusu. Ispravna reakcija bi bila glago ispravljanje predrasude koja neće stvoriti negativnu klimu odbijanja i otpora. sеksualnom oprеdеljеnju itd.

Radenović. In: C. Ajduković. Hewstone M. G. A. 8. 1992. 2000. 2008. M. Naklada slap.: Uticaj polnih stereotipa na vaspitanje i obrazovanje. Zagreb. : Bioetički aspekti etničkih predrasuda.: ''Nenasilno rešavanje sukoba''. 2007. 2006. Pennington C. Rot..). Globus nakladni zavod. 3 . Europske perspektive. Stroebe W. Philadelphia: Psychology Press. Kordić. : Društvene predrasude i nacionalizam.1. 2004. 5. Supek. Alinea. 2. Nolit. Beograd. Nikola : Osnovi socijalne psihologije. Beograd.: Opšta psihologija sa socijalnom psihologijom. 1994. Beograd. 9. : Osnove socijalne psihologije. Beograd. : The nature of prejudice. 7. Rinc-Urošević. B. Allport. Zagreb. Pečnik N. K. 6. 2007. S.. Stereotypes and Prejudices. Stangor (Ed.D. : Uvod u socijalnu psihologiju. Zavod za udžbenike. Zagreb. i Turza. 3. W.Nolit. 4. Zagreb. R. 2001. Naklada slap. Centar za primenjenu psihologiju.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful