P. 1
ДРВЕНГРАД и ШАРГАНСКА ОСМИЦА

ДРВЕНГРАД и ШАРГАНСКА ОСМИЦА

Views: 12|Likes:

More info:

Published by: Стц Бајина Башта on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2015

pdf

text

original

ДРВЕНГРАД

Дрвенград (нем. Küstendorf; Кустендпрф) је етнп селп у Србији кпд Мпкре Гпре у ппштини Ужице.
Дрвенград је смештен на размеђи Златибпра и Таре.
Оснпванп је и изграђенп на брду Мећавник пп замисли филмскпг редитеља Емира Кустурице за
пптребе снимаоа филма „Живпт је чудп“. Мећавник надвисује селп Мпкра Гпра и висински је на
истпм нивпу са железничкпм станицпм Јатаре крпз кпју прплази пруга ускпг кплпсека „Шарганска
псмица“.
Дрвенград је етнп селп у градскпм пбличју и структури. У пблику је правпугапника чија дужа
(главна) пса на једнпм крају има улазну капију, пдакле пплази главна улица и прпстире се дп
другпг где се налази мала дрвена правпславна црква са дрвеним звпникпм. Црква је грађена пп
угледу на руске цркве брвнаре (видети слику у галерији) и ппсвећена је Светпм Сави. У
централнпм делу села је трг ппплпчан дрвенпм кпцкпм и сеченим дрвеним прагпвима и ппкпљен
брвнарама. Брвнаре су аутентичне и пренете, неке из тих крајева, а неке из Републике Српске, у
виду скелета и ппстављене на камене темеље. У свакпј пд оих налазе се садржаји
карактеристични за град:
Улице у селу су дпбиле имена пп ппзнатим личнпстима културе и науке.
Стручни жири бриселске Фпндације за архитектуру Филип Рптије је пвп Кустуричинп градитељствп
прпгласип најбпљим архитектпнским пствареоем у прптекле три гпдине у Еврппи.
Емир Кустурица пбјашоава Дрвенград речима:
„Измислип сам град кпји изгледа кап да се у оему увек живелп. А није никад.“
Дрвенград је дпбип статус град-хптел (кап Свети Стефан у Црнпј Гпри) са четири звездице, а на
удаљенпсти пд 8 килпметара се гради ски стаза „Ивер“*1+.
Иакп је селп малп, Кустурица је уредип и пзначип улице. Главна улица нпси назив Иве Андрића, а
ппред тпга ппстпје улице Ернеста Че Геваре, Дијега Марадпне, Мипдрага Петрпвића Чкаље,
Фелинија и Бергмана. Једна улица нпси и име српскпг тенисера Нпвака Ђпкпвића*2+.
Крајем јуна се пвде прганизују „Завичајни дани“, а први „Кустендпрф филм фестивал“ је пдржан
ппчеткпм 2008.*3+*4+ у Дрвенграду*

ШАРГАНСКА ОСМИЦА
Такпзвана Шарганска псмица је дип пруге узанпг кплпсијека између Ужица и Вишеграда, пднпснп
Мпкре Гпре и Кремана, прекп брда Шаргана. Ова пруга има велики брпј мпстпва и 20 тунела (22
дп границе са Бпснпм и Херцегпвинпм) пд кпјих је најдужи Шаргански: 1660,80 m. Пп брпју
мпстпва и тунела, и усппну пд 18 прпмила, Шарганска псмица је јединствена у Еврппи. Шарганска
псмица је једна пд туристичких атракција Златибпра.
Пруга је направљена са стандардпм пруге ускпг кплпсијека са размакпм пд 760 mm.
Шарганска псмица се налази на мјесту спајаоа пруга кпје су правиле Краљевина Србија и
Аустрпугарска. Краљевина Србија је дп ппчетка Првпг свјетскпг рата направила пругу пд Бепграда
дп Мпкре Гпре, а Аустрпугарска је направила пругу пд Дубрпвника дп Вишеграда прекп Сарајева.
Мпкра Гпра је била лпгичнп мјестп спајаоа двију пруга али прпјектанти нису узели у пбзир
висинску разлику кпја је ппстпјала и била је гптпвп непрелазна препрека спајаоу двију пруга.
Тпкпм Првпг свјетскпг рата Аустрпугарска је 1916. гпдине, када се Србија налазила ппд
пкупацијпм, заппчела изградоу пруге кпја је требалп да сппји двије пдвпјене пруге. На изградои
пруге радили су италијански и руски зарпбљеници. Тпкпм изградое једнпг пд тунела дпшлп је дп
урушаваоа када је пкп 200 зарпбљеника псталп ппд рушевинама тунела. Збпг тпга је на заппчетпј
дипници Шарган - Мпкра Гпра - Вардиште урађенп свега девет килпметара пруге, и пп тпме се тп
мјестп данас симбпличнп зпве Девети килпметар. Накпн пве несреће Аустп-Угарска је прекинула
даљу изградоу.
Накпн Првпг свјетскпг рата, Краљевина СХС је ппнпвп кренула у реализацију спајаоа пруга.
Градоа је настављена 1922. гпдине, а ппсап је дпбилп предузеће „Феникс“. На дпплпла урађенпм
кплпсијеку, псталпм пд Аустријанаца, ппстављена је пруга кпја је стигла дп сампг ппднпжја
Шаргана. Да би се наставили радпви, инсталирана је жичана железница са три крака: дп највишег
тунела на Шаргану (дугпг 1.825 метара), дп станице Јатаре (1.926 m) и дп 13. килпметара у дплини
ријеке Камишине (1400 m). Међутим, ппштп су пви радпви за „Феникс“ били прескупи, ппсап је
пкпнчала држава.
Да би превазишли прпблеме прпјектпваоа ппнуђенп је аустрпугарскпм зарпбљенику, кпји је бип
псуђен на дпживптну рпбију, да прпјектује пругу а да заузврат буде пслпбпђен казне. Екипе кпје су
кппале шаргански тунел са пбје стране нису се, међутим среле на средини, збпг чега је инжеоер
извршип сампубиствп. Пребирајући пп оегпвим прпрачунима, један пд оегпвих кплега упчип је
грешку и пптпм наставип са радпм. Аустријски инжеоер се ппсле пве грешке пбјесип а дан касније
накпн краткпг кппаоа дпшлп је дп прпбијаоа тунела.
Ппслије скпрп деценије изградое, пна је ппстала градитељскп чудп, штп је пстала дп данас. Разлпг
за тп је савладаваое разлике пд пкп 300 метара надмпрске висине између мпкрпгпрске кптлине и
шарганскпг превпја, чак тпликп да су Аустријанци пбећали слпбпду инжеоеру, псуђенпм на
дпживптну рпбију, акп тај прпблем ријеши.
Име „псмица“ пва пруга је дпбила затп штп је надмпрска висина пд 300 метара савладана усппнпм
идући прекп брда у завијеним кругпвима правећи фигуру брпја псам.
Впз је пругпм сапбраћап тачнп 49 гпдина и 25 дана пд Ужица, прекп Шарганскпг превпја према
Вишеграду и даље према мпру и Дубрпвнику. Тада се пд бепградске Чукарице дп Плпча у
дрвеним вагпнима путпвалп два дана и двије нпћи. 28. фебруара 1974. впз је заједнп са свим
пругама ускпг кплпсијека укинут, јер су стручоаци прпцијенили да је неисплатив.
24 гпдине касније, на иницијативу житеља пвпг краја и на пристанак ЖТП Бепград, заппчета је
рекпнструкција пруге. Из Музеја жељезница у Ппжеги дпвучени су вагпни и лпкпмптива, па је
„ћира“, какп га нарпд прпзвап, на делу трасе кренуп са радпм гпдину дана касније, а на читавпј
пбнпвљенпј дипници пд 15,5 килпметара 2003. гпдине.
Тп је сада туристичка атракција у западнпј Србији кпју гпдишое ппсјећује велики брпј људи впзећи
се пвпм јединственпм пругпм ускпг кплпсијека у Еврппи.
За пптребе филма Живпт је чудп направљена је станица Гплубићи кпја се данас кпристи кап
туристичка атракција.
Дип шина кпји прави „псмицу“ дуг је самп 2,7 килпметара, а збпг стрмпг терена на цијелпј траси
има чак 22 тунела пд кпјих је шаргански најдужи.
На станици Јатаре, у планинскпм беспућу, никп никада није купип карту. Ту нити је кп ушап, нити
кп из впза изашап.
Према предаоу Митар Тарабић је предвидеп да ће се кпристи и да неће путпвати „путници ради
ппсла и пптребе негп људи пд забаве сербез пдмпришта и уживанције“.

псталпм пд Аустријанаца.926 m) и дп 13. Шарганска псмица се налази на мјесту спајаоа пруга кпје су правиле Краљевина Србија и Аустрпугарска. један пд оегпвих кплега упчип је грешку и пптпм наставип са радпм. и пп тпме се тп мјестп данас симбпличнп зпве Девети килпметар. кпји је бип псуђен на дпживптну рпбију. Да би се наставили радпви. Накпн Првпг свјетскпг рата.Мпкра Гпра . На дпплпла урађенпм кплпсијеку. чак тпликп да су Аустријанци пбећали слпбпду инжеоеру. Краљевина Србија је дп ппчетка Првпг свјетскпг рата направила пругу пд Бепграда дп Мпкре Гпре. Међутим. ппштп су пви радпви за „Феникс“ били прескупи. гпдине.80 m. Ппслије скпрп деценије изградое. пна је ппстала градитељскп чудп. Збпг тпга је на заппчетпј дипници Шарган . када се Србија налазила ппд пкупацијпм. .Вардиште урађенп свега девет килпметара пруге. а Аустрпугарска је направила пругу пд Дубрпвника дп Вишеграда прекп Сарајева. акп тај прпблем ријеши. На изградои пруге радили су италијански и руски зарпбљеници. заппчела изградоу пруге кпја је требалп да сппји двије пдвпјене пруге. Екипе кпје су кппале шаргански тунел са пбје стране нису се. Аустријски инжеоер се ппсле пве грешке пбјесип а дан касније накпн краткпг кппаоа дпшлп је дп прпбијаоа тунела. Краљевина СХС је ппнпвп кренула у реализацију спајаоа пруга. Пребирајући пп оегпвим прпрачунима. Накпн пве несреће Аустп-Угарска је прекинула даљу изградоу. Шарганска псмица је једна пд туристичких атракција Златибпра. међутим среле на средини. Ова пруга има велики брпј мпстпва и 20 тунела (22 дп границе са Бпснпм и Херцегпвинпм) пд кпјих је најдужи Шаргански: 1660. псуђенпм на дпживптну рпбију. Градоа је настављена 1922. инсталирана је жичана железница са три крака: дп највишег тунела на Шаргану (дугпг 1. ппсап је пкпнчала држава. Да би превазишли прпблеме прпјектпваоа ппнуђенп је аустрпугарскпм зарпбљенику. прекп брда Шаргана. Тпкпм изградое једнпг пд тунела дпшлп је дп урушаваоа када је пкп 200 зарпбљеника псталп ппд рушевинама тунела. пднпснп Мпкре Гпре и Кремана.825 метара). ппстављена је пруга кпја је стигла дп сампг ппднпжја Шаргана. Пп брпју мпстпва и тунела. Разлпг за тп је савладаваое разлике пд пкп 300 метара надмпрске висине између мпкрпгпрске кптлине и шарганскпг превпја. Шарганска псмица је јединствена у Еврппи. дп станице Јатаре (1. штп је пстала дп данас.ШАРГАНСКА ОСМИЦА Такпзвана Шарганска псмица је дип пруге узанпг кплпсијека између Ужица и Вишеграда. да прпјектује пругу а да заузврат буде пслпбпђен казне. Тпкпм Првпг свјетскпг рата Аустрпугарска је 1916. збпг чега је инжеоер извршип сампубиствп. Мпкра Гпра је била лпгичнп мјестп спајаоа двију пруга али прпјектанти нису узели у пбзир висинску разлику кпја је ппстпјала и била је гптпвп непрелазна препрека спајаоу двију пруга. Пруга је направљена са стандардпм пруге ускпг кплпсијека са размакпм пд 760 mm. килпметара у дплини ријеке Камишине (1400 m). и усппну пд 18 прпмила. гпдине. а ппсап је дпбилп предузеће „Феникс“.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->