P. 1
ispitna pitanja

ispitna pitanja

|Views: 170|Likes:

More info:

Published by: Adina Mulalic- Trnka on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2015

pdf

text

original

1.Tko je modificirao Reineckeovu podjelu željeznog doba – Frey,Stare,Tischler, Hoerneb 2.

Podjela starijeg željeznog doba – HaC1(700-650), HaC2(650-600),HaD1(600550),HaD2(550-500),HaD3 (500-450) 3. Trajanje grupe Martijanec-Kaptol – 750-550(HaB3/C1-HaD1) 4. Tri glasinačka lokaliteta – Romaja, Ilijak, Rusanovići 5. Gdje se nalazi Dalj – istočna Slavonija kod Vukovara 6. Sofronijevo – Bugarska, kraj 7. st. 7. Tri lokaliteta daljske grupe – Dalj,Batina,Vukovar 8. Osnovni grobni ritual grupe Martijanec-Kaptol – incineracija podtumulom 9. Gdje se nalazi donja Dolina – sjeverno od Bosanske Gradiške nabosanskoj obali Save 10.Gdje se nalazi La Tene – u Švicarskoj 11.Lokaliteti grupe Martijanec-Kaptol –Kaptol, Goričan, Donja Dubrava,Kotoriba, Jalžabet,Martijanec 12. Daljska grupa približno traje – 11-3.st.p.K 13. Što je Vergina, gdje se nalazi i kako se datira – glavni gradmakedonskog carstva u sj.Grčkoj 14. Osnovni grobni ritual na Glasincu – 15. Središte kulture Histra –Nezakcij 16. Navedite dva nalazišta na kojima su pronađene grčko - ilirske kacige – Kaptol,Glasinac 17. Gdje je pronađen mač s jabučicom u obliku muške glave- Kupinovo 18. Koje su godine Skordisci poraženi kod Delfa – 279.g.p.K. 19. Gdje se nalazi Trebenište –sjeverna obala Ohridskog jezera,Makedonija 20. Što je Hallstatt – rudnik soli u Austriji i eponimno naselje po kojem jedobilo ime… 21. Gdje se nalazi ''Epulonova grobnica'' – Nezakcij 22. Navedite dva nalazišta gdje su pronađeni askosi –Dalj, Goričan, Kaptol 23. Što je Goričan, gdje se nalazi i kako se datira- nalazište grupe KaptolMartijanec uMeđimurju,HaC2,7st.p.K . 24. Tko su Skordisci – ostaci Kelta poraženih kod Delfa koji naseljavajuSrijem i j. Slavoniju 25. Navedite dva nalazišta gdje su pronađene korintske kacige – Kaptol iGlasinac 26. Dva rudnika soli – Hallstatt, Durenberg, Tuzla 27. Dva kneževska groba s Glasinca – Arareva gomila, Brezje, Ilijak 28. Žare s prikazom tkanja – kultura Kalenderberg, lokalitet Sopron u Mađarskoj 29. Keltsko pleme u Sloveniji – Taurisci 30. Podela i kronologija slovenskog hallstatta – Dolenjska (Podzemelj, Stična, stupanj zmij.Fibula, stupanj certosa fibula, Negovski horizont)Svetolucijska (1ac, 2a-c)1

Budinjak i ritusi – inhumacija pod tumula. Kojoj kulturi pripada Rifnik – Kaptol-Martijanec 12. Basarabi – 19. žare i inhumacije u ravnimgrobovima. Ranolatenski oblici fibula – ? 3.49) 4.Latenski nalaz iz Velike-? 22. Bosutska kultura – Srijem. Gdje je u Sloveniji grob s kacigom i mahirom-Slike-lokalitet. datacija i objašnjenje: 1. st(4.) 2. žare pod tumulom. 18. Tri nalazista broncanog brusa – Kaptol. Vix – središnja Francuska.54) 3.Bimet bojna sjekira iz kaptola(sl. ženski grob 6/5st.skupina brončanih predmeta koji se javljaju na području Makedonije 8-6/5st. Latenska naselja istočne Hrvatske – Orolik.Kompolje.69.Brončana posuda iz Hochdorfa s lavovima 7.tumul u Ilijaku (sl.bronč.Grobni ritus daljske grupe – inhumacija u ravnim grobovima i žare 4.Što je Kapiteljska njiva. Privlaka (telovi) i donja Bebrina naSavi (kružni bedem i palisada) 33. kaučem.Vukovar-Lijeva bara 13.lokalitet u Novom Mestu od kpž do latena 1. Datiranje fibule tipa Jezerine-? 23. muški grob s kolima. Što je «makedonska bronca» i datacija . Gdje je Kupinovo – Srijem 17. LtC (250-100).Fibula tipa Štrbci8. Bačka.jantarne glavice iz kompolja/prozor(ima 3 lica)(26) 6.Srednjolatenski oblici fibula.36) 5.Posuđe(krater s lavovima). krater i kola 7.Trebenište (sl. HaD/LtA(sredina 6.Fibula s Beotski štitom .. Datacija kacige Novo Mesto – LtD 11. Glasinac. Fibule s nogom u obliku Beotskog štita – Glasinac IV c-1 34. Vrebac. Banat i S.Kronološka podjela istarskog željeznog doba – I-VI 10. Nalazišta sa korintskim i grčko-ilirskim kacigama – Kaptol i Glasinac 9.Notranjska (I-VI) 31. Jezerine 15. Datacija fibula tipa Nauheim-Mokronog – Lt D 6..st)). LtB2 (300-250). LtB1 (350-300). Pecsz Jakabhegny – skupina tumula u mađarskoj Baranji 20. Hochdorf – Njemačka.? 32. Dva japodska groblja .(sl.cipele. Kronološka podjela mlađeg željeznog doba – Lt A(450-350).maska i rukavice iz Kleinkleina. Gdje postoji trojna gradina – Trovrh kod Plaškog 16.Što su Ošanići – 21. Srbija (HaB1-LtA) 14. LtD(100-1) 2. 9 rogova za piće… 5. Žumberak 8.

Zagvozd.Najstarije keltske fibule 13. Datacija bosutske grupe i prostiranje Istovremena s daljskom.pr. Goričan ..Kr.st. kaciga. I.-1. Dalj (2) 2.Dechelette 7. Nalazi askosa (2) Goričan i Kaptol. Gdje je Donja Dolina Na Savi.Načini ukopa na Budinjaku (4) 8. keltski kirurški pribor. inhumacijadominantna 9. 12. Busija-Daljska planina. Srijem isrpski dio Podunavlja 3. biritualni ukopi. Najmlađi ukopi starijeg željeznog doba u istočnoj Slavoniji Vukovar-Lijevabara. Čitluci 6. Kaptol.u sjevernoj Bosni 5.pr. Gdje je Dalj U zapadnom dijelu Bačke 4.ŽELJEZO 1. grčko-ilirske kacige drugog stupnja-nalazišta-(2) Viča Luka. Što je nađeno u Batini Batina-Kiskoszeg.Trebenište 14. 2.Kr.st. dijelovi konjske opreme 11. 4 lokaliteta Martijanec-Kaptola Jalžabet. Tko je sve dopunio Reineckeovu podjelu i kako Muller-Karpe. Tischler. Kneževski grobovi s Glasinca (2) Arareva gromila. Kada datiraju fibule tipa Jarak Dačke fibula. Kojoj kulturi pripada nalazište Sopron Kalenderberg (Oswald Mehring) 10. Marijanec.

Relativna kronologija mlađeg željeznog doba 2.(trojna gradina)3 gradine za redom –Picugi 5. Željezo 1. stupanj negovske kacige 17.pr. koplje i vačka fibula) 27. Sofronijevo Nalazište u Bugarskoj.15. V i x 8. Vergina Makedonska prijestolnica 20. paralele s konjskom opremom izKaptola.Zlatna maska iz Trebeništa 12./rano 5.-2.Kupinovo 3.Kr.pr.Što su «makedonce bronce» 21. st.Petra Ludbreškog 23. O š a n i ć i 7 .Posuda iz Kaptola 26.Velika u Požeškoj kotlini 9.nema 12. stupanj zmijolikihfibula.Posuda iz Sv.st. . Što je nađeno u Vixu Grob keltske princeze ili svećenice.krater.2005. kasno 6. Datacija fibula tipa Jezerine -nema 11. Stična I i II.Kr. kočija. Najranije keltske fibule . 3.07. stupanj certoške fibule.Stil Basarabi 6 .Bosutska grupa 4.Hochdorf 10.Grob na Ilijaku 22.Nalaz iz Vukovara-Lijeva bara (brus. 18. Mač s drškom u obliku glavice Mač iz Kupinova.Posuda iz Martijaneca 25. pomoglo u dataciji 19. 16. Stupnjevi Dolenjske Podzemelj I i II.Lučna fibula 24.

nema13.Datacija fibule Štrpci-Čurug .grob 21.Koje slovensko nalazište ima kacigu i ?16.3 nalazišta brusa 17.Lučna fibula 23.Nalazi korintskih i grčko-ilirskih kaciga1 4 .Sjekira-Kaptol .Jantar.Brončana posuda s lavovima 26.Ilijak 22.Zlatna maska i rukavice 27.Prozor 24.2 gradine Japoda 18.Kronologija Istre 19. R i f n i k 15.Pecs-Jakabhegy 20.Štrpci-Čurug 25.Trebenište.

16. Srbiji. Žara s prikazom pogrebnih kola: Dalj. Tri glasinačka lokaliteta: 19. Koje dijelove obuhvaća rano br.. Najjužniji nalaz mača tipa Boiu? Dolina na Savi (ReA2/B1) 5.. Doba? Podjela!!! 4. Osnovni grobni ritual kultura inkrustirane keramike: Incineracija 18. Daljska grupa traje. Što je nađeno u Ličkom Osiku? Sjekira tipa Krtenov 6. 15. Gdje se nalazi Kličevac i datacija! Kod Požarevca u sj. Grobni ritual na Glasincu: Inhumacija 17. Tri srednjebrončanodobne grupe inkrustirane keramike: Daljsko-bjelobrdska. st. Gdje je Donja Dolina? U Bosni. . DubovačkoŽutobrdska 11.. Što je pronađeno u Živaljima (III. pr. Licenski lokaliteti: 8. Faza)? Bodež 12. PIK. Središte kulture Histra: Nezakcij 22.) 7. Doba? ReA1. Autor kronološkog sistema za brončano doba : Reinecke 2.Kr. kod Bosanske Gradiške 21.srednje brončano doba 14. Gdje je Dalj? Istočna Slavonija 20. Od kad traje rano br. ReA2 3. Daljsko-bjelobrdska grupa(14. KPŽ ostave i tipovi! 9. Tri nalazišta daljske kulture: 23.. Etažna žara s prikazom kola? Dalj 15. Podjela KPŽa u Hrvatskoj! 13.-3. st.? Od 10. Gdje je kod nas nađen mač tipa Sauerbrunn? Gospić 10.ISPITNA PITANJABronca 1.

Žara s prikazom tkanja-kultura? PITANJA-KOLOKVIJ 2005 . Kaptol.. grob ratnika u tumulu ima kaptolsku garnituru. Goričan? 19. Glasinac 12.Kr. Sofronijevo? Nalazište u Bugarskoj koje pokazuje sličnost sKaptolom. g. Mač s jagodicom u obliku muške glave? 20.. Tri rudnika soli: Hallstat. Gornja Tuzla. Goričan 4. Trebenište? 18.. Gdje je Euponova grobnica? Nezakcij 5.Od kad do kad traje KPŽ? ReD/A1-HaA1/HaB3 24. Dva kneževska groba s Glasinca? 13. 7. Poraz Skordiska kod Delfa? 279. Keltsko pleme u Sloveniji? Taurisci 14. Tko su Skordisci? Keltsko pleme istočne Slavonije 9. 2. Askosi? 15. 17. Vergina? Grčka Makedonija Željezo 1. Grčke i ilirske kacige (2 nalazišta)? Kaptol. Vergina? 21. Lokaliteti Martijanec-Kaptol: Martijanec. Pr. .. Gdje je Dalj? 10. Slovenski Halštat-kronologija? 16. Glavni grad Histra? Nezakcij 8. . Datacija Martijanec-Kaptol! 6. 11. Ukop Martijanec-Kaptol: Incineracija 3.

Istra II-datacija? 6. Datacija vinkovačke kulture! 2. Hrvatske! 3. Bosni s prijelazom bronce u željezo! 3. Delmatske i Liburnske lučne fibule-razlike? 6.1.datacija prema novim istraživanjima i supstrat? 9. Obilježja kasnog brončanog doba (starija faza) sj. Lokaliteti u sj. Dva ranolatenska nalazišta u sj. TIK? 5. Belegiš II i KPŽ-poveznice! 4. Hrvatskoj: 2. Dvije grupe KPŽ? 9. Kulture kasnog brončanog doba (mlađa faza) sj. Hrvatske! 5. Od kad se datiraju Liburni? Od 11. stoljeća BC 7. Virovitica? 12. Tko je prvi razvrstao materijal u laten u sj. Razdjelnica Tauriska i Skordiska prema izvorima! Mons Claudius 11. PIK. Dalj-rasprostiranje? 8. Nalaz iz Viča Luke(??)-defanzivno oružje 10. Pokapanje Delmata! 10. Dva Istarska nalazišta s prijelazom bronce u željezo! 4. Dalj. Prva ranobrončanodobna kultura sjeverne Hrvatske? 7. Vrste ukopa u Istri u rano brončano doba? . Datacija makedonskih bronci? Starije Želj. doba 1. Hrvatskoj? Brunšmid 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->