STRUCTURA CURSULUI

INSPECTOR RESURSE UMANE

PARTEA I Modulul 1 Modulul 2 Legislatia Muncii Contractul colectiv de munca Contractul individual de munca

PARTEA II Modulul 1 Modulul 2 Modulul 3 Modulul 4 Modulul 5 Notiuni introductive in practica manageriatului resurselor umane Salarizarea personalului Securitatea si sanatatea in munca Timpul de munca si timpul de odihna Concediul de odihna si alte concedii Legea privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Sistemul asigurarilor sociale de sanatate Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Alocarea si scoaterea de la drepturi Compartimentul de resurse umane

Modulul 6 Modulul 7 Modulul 8

1

PARTEA I Modulul 1 LEGISLATIA MUNCII Dreptul Muncii este ramura sistemului de drept care conţine ansamblul regulilor juridice aplicabile relaţiilor de muncă care se nasc între angajatori şi salariaţi. Aşa cum rezultă din definiţie, obiectul dreptului muncii cuprinde, în primul rând, relaţiile sociale de muncă care, reglementate de normele juridice, devin raporturi juridice de muncă. Noţiunea de relaţii de muncă are o sferă largă; ea cuprinde totalitatea relaţiilor care se formează între oameni în procesul muncii, pe baza aplicării directe a forţei de muncă la mijloacele de producţie. Dar nu toate relaţiile sociale de muncă, astfel definite, sunt reglementate prin normele dreptului muncii, ci numai acelea care se stabilesc ca urmare a încheierii contractelor de muncă. În al doilea rând, sfera de reglementare proprie dreptului muncii cuprinde şi unele raporturi juridice conexe (pregătirea profesională, protecţia şi igiena muncii, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile sindicatelor, jurisdicţia muncii), denumite astfel pentru că derivă din încheierea contractului de muncă ori sunt grefate pe acesta şi servesc la organizarea muncii, precum şi la asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea ei. 1. Raporturile juridice de muncă Raporturile juridice de muncă sunt acele relaţii sociale reglementate prin lege, ce iau naştere între o persoană fizică, pe de o parte, şi, ca regulă, o persoană juridică (societate comercială, regie autonomă, instituţie publică) sau fizică, pe de altă parte, ca urmare a prestării unei anumite munci de către prima persoană în folosul celei de-a doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze şi să-i creeze condiţiile necesare prestării acelei munci. 1.1. Formele raporturilor juridice de muncă Raporturile juridice de muncă se prezintă sub două forme: tipice şi atipice. Raporturi tipice de muncă sunt, în primul rând, cele fundamentate pe contractul individual de muncă. Dreptul muncii are ca obiect specific raportul juridic izvorât din acest contract. Tot forme tipice, însă reglementate de alte ramuri de drept sunt considerate raporturile juridice de muncă ce privesc militarii - cadre permanente în instituţiile publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi membrii cooperativelor meşteşugăreşti şi ai societăţilor agricole. Raporturi atipice de muncă sunt cele ce privesc pe membrii barourilor de avocaţi. Formele tipice ale raporturilor juridice de muncă: - Raporturi juridice de muncă bazate pe contractul individual de muncă Se caracterizează prin aceea că una din părţi, întotdeauna o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Pe baza unor astfel de contracte îşi desfăşoară activitatea majoritatea persoanelor apte de muncă încadrate la societăţile comerciale cu capital de stat/privat*), regii autonome**), instituţii publice (unităţi bugetare), alte persoane juridice sau fizice. *) Societăţile comerciale Conform dispoziţiilor art.1 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale (republicată în Monitorul Oficial nr.1066/2004) în vederea efectuării de acte de comerţ, persoanele fizice/juridice se pot asocia şi constitui în societăţi comerciale cu respectarea prevederilor acestei 2

legi. Potrivit art.2 din lege, societăţile se pot constitui sub una din următoarele forme: S.C. în nume colectiv, S.C. în comandită simplă, S.C. pe acţiuni, S.C. în comandită pe acţiuni, S.C. cu răspundere limitată. Potrivit art.213 din lege, încadrarea în societăţile comerciale se face pe baza contractului individual de muncă, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a regimului asigurărilor sociale de stat. Salarizarea se stabileşte prin negocieri colective sau individuale. Aceste reglementări sunt completate prin dispoziţiile Legii privind Codul Muncii nr.53/24.01.2003 (Monitorul Oficial nr.72/05.02.2003). **) Regiile autonome Potrivit art.1 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale (Monitorul Oficial nr.98/1990) unităţile economice de stat, indiferent de organul în subordinea căruia se află, se organizează şi funcţionează în condiţiile prezentei legi sub formă de regie autonomă sau societate comercială. Conform art.2 din lege, regiile autonome se organizează şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare în ramurile strategice ale economiei (transporturi, energetică, producţia de armament etc.). Raporturile juridice de muncă în cadrul regiilor autonome se bazează pe contractul individual de muncă, reglementat de legislaţia muncii. Salarizarea se stabileşte prin negocieri colective sau individuale. Aceste reglementări sunt completate prin dispoziţiile Codului Muncii. - Raporturile juridice de muncă ale militarilor - cadre permanente ( Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare) Potrivit art. 41^1 din legea nr. 80/1995 ,,persoanele care urmeaza sa devina cadre militare in
conditiile art. 36 alin. 1 lit. a)-c), ale art. 38 lit. a) si ale art. 40 alin. 1 lit. a), la admiterea intr-o institutie militara de invatamant pentru formarea ofiterilor, maistrilor militari sau subofiterilor in activitate, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 8 ani de la numirea lor in prima functie’’. In conditiile prevazute la art. 36 alin. 1 lit. d) si e), art. 38 lit. b) si c), precum si la art. 40 alin. 1 lit. b) si c) persoanele in cauza, inainte de a urma cursul de formare ofiteri, maistri militari sau subofiteri in activitate, in conditiile Ghidului carierei militare, incheie cu Ministerul Apararii Nationale contracte cu durata de 4 ani. Dupa expirare contractele pot fi reinnoite, in functie de optiunea partilor, pe perioade succesive cu durata de pana la 4 ani, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului apararii nationale.

Raporturile de muncă ale cadrelor militare active sunt în sfera dreptului administrativ. - Raporturile juridice de muncă ale membrilor cooperativelor meşteşugăreşti Potrivit art.4 din Legea nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (Monitorul Oficial nr.172/2005), cooperativele meşteşugăreşti sunt asociaţii cu caracter economic constituite pe baza consimţământului liber exprimat al persoanelor care devin membri ai cooperativei, în scopul desfăşurării în comun a unor activităţi productive/comerciale cu mijloace de producţie proprietate colectivă sau închiriate. Raportul juridic de muncă al cooperatorilor se stabileşte pe baza convenţiei de asociere (cooperare) şi nu pe baza contractului individual de muncă. Convenţia creează un raport juridic de muncă dar şi unul patrimonial (viitorul membru cooperator are obligaţia statutară de a aduce maşini şi unelte pentru desfăşurarea muncii, de a subscrie, la intrarea în cooperativă, cu o taxă de înscriere şi contribuie la fondul social al cooperativei. Raporturile juridice de muncă în cooperaţia meşteşugărească constituie obiectul dreptului cooperatist. - Raporturile juridice de muncă ale membrilor asociaţiilor agricole Legea nr.36/1991 permite proprietarilor terenurilor agricole de a exploata pământul prin intermediul societăţilor agricole sau chiar al societăţilor comerciale. Raporturile membrilor în cadrul asociaţiei sunt raporturi juridice de muncă şi patrimoniale şi au la bază actul de asociere. 3

atestarea maistrului de ucenicie. 907-2005). c) avantajele în natură acordate ucenicului în vederea calificării profesionale. b) ucenicul să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv. Ucenicul nu suportă cheltuielile de formare făcute de angajator. statutul uncenicului. primesc lunar. modul de încheiere şi executare a contractului de ucenicie la locul de muncă. autorizarea angajatorilor pentru încheierea acestor contracte. Maistrul de ucenicie este salariat al angajatorului. Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul individual de muncă de tip particular. în temeiul căruia: a) angajatorul persoană juridică sau persoană fizică se obligă ca. în afara dispoziţiilor obligatorii prevăzute în contractul individual de muncă.o sumă egală cu contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a acenicului fără a depăşi 20% sin salariul de bază minim brut pe ţară. Aptitudinile ucenicului de a presta meseria pentru care este pregătit prin contractul de ucenicie. În cazul ucenicilor este interzisă : a) munca prestată în condiţii grele. Nu se acordă pe perioada de probă şi pe durata suspendării raportului de muncă. Poate fi încadrat ca ucenic orice tânăr care nu deţine o calificare profesională şi care. să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe o durată determinată care nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 6 luni. verificarea finală a aptitudinilor ucenicului.o sumă egală cu 50% din salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare.205213 din Codul Muncii şi Legea nr. 279-2005 privind ucenicia la locul de muncă – Monitorul Oficial nr. . b) durata necesară pentru obţinerea calificării în meseria respectivă. denumită maistru de ucenicie şi calificarea acestuia. la cerere. Angajatorii care încadrează în muncă persoane. b) munca suplimentară. atestat pentru pregătirea ucenicilor de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. pentur fiecare ucenic: . Contractul de ucenicie la locul de muncă va cuprinde. Contractul de uncenicie de încheie în formă scrisă şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean / al municipiului Bucureşti. în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. fac obietul unei verificări finale organizate de către angajator. în afara plăţii unui salariu. pe durata derulării contractului. precum şi orice alte aspecte legate de acest tip de contract sunt reglementate prin Legea nr.Raportul juridic de muncă bazat pe contractul de ucenicie la locul de muncă (art. nu a împlinit vârsta de 25 de ani. din bugetul asigurărilor pentru şomaj. la debutul perioadei de ucenicie. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie de către angajatorul autorizat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale si Familiei. în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său. Timpul afectat pregătirii teoretice este inclus în programul normal de lucru. Controlul activităţii de ucenicie la locul de muncă. c) munca de noapte. vătămătoare sau periculoase. următoarele: a) precizarea persoanei care urmează să se ocupe de pregătirea ucenicului. 279-2005 şi normele metodologice de aplicare a acestei legi. Ucenicul beneficiază de dispoziţiile aplicabile celorlalţi salariaţi.Raporturile juridice de muncă ale funcţionarilor publici 4 - . .

Raporturile juridice de muncă ale funcţionarilor publici au la bază actul de numire în funcţie şi nu contractul individual de muncă. Numirea în funcţie, încetarea raportului de serviciu, răspunderea disciplinară, drepturile şi îndatoririle acestora, precum şi salarizarea sunt reglementate prin Statutul funcţionarilor publici, aprobat prin lege, precum şi prin acte normative specifice (Legea nr. 188/1999 republicată în Monitorul Oficial nr. 251/2004, cu modificările şi completările ulterioare). Forme atipice ale raporturilor juridice de muncă Potrivit dispoziţiilor Legii nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (republicată în Monitorul Oficial nr.113/2001), această profesie este independentă şi se exercită numai de către membrii barourilor de avocaţi. Între barou şi avocat nu se creează un raport de subordonare specific raportului juridic de muncă bazat pe contractul individual de muncă, întrucât baroul nu reglementează programul de lucru al avocatului şi nu poate da indicaţii privind instrumentarea cauzelor. 1.2. Trăsăturile caracteristice ale raportului juridic de muncă reglementat prin normele dreptului muncii (contract individual de muncă): • ia naştere prin încheierea unui contract individual de muncă; • are un caracter bilateral (angajat-angajator); • are un caracter personal (munca este prestată de o anumită persoană fizică - salariat, în folosul unui anumit angajator (persoană juridică sau fizică); • subordonarea persoanei fizice care prestează munca, în calitate de salariat, angajatorului. Implică încadrarea într-un colectiv de muncă al unei unităţi determinate, într-o anumită structură organizatorică şi într-o anumită ierarhie funcţională. Subordonarea implică respectarea disciplinei muncii (respectarea programului de lucru, indicaţiile primite etc.); • munca trebuie să fie remunerată. Salariul reprezintă contraprestaţia; • asigurarea. Potrivit art.171 din Codul Muncii angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă. 2. Principiile dreptului muncii Sunt reguli fundamentale formulate direct în texte de lege ori deduse pe cale de interpretare. 2.1. Neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii Baza legală: • art.23 pct.1 din Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată de ONU în 1948; • art.41 alin.1 din Constituţia României; • art.3 din Codul Muncii Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activităţii pe care urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă sau într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea. Orice contract individual de muncă încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor stipulate mai sus este nul de drept. 2.2. Munca forţată este interzisă. Baza legală: • art.42 alin (1) din Constituţia României; • art.4 din Codul Muncii. Termenul de muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare sau pentru care persoana nu şi-a exprimat consimţământul în mod liber. 5

a) b) c) d)

Nu constituie muncă forţată, munca sau activitatea impusă de autorităţile publice: în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu; pentru îndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin lege; în baza unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în condiţiile legii; în caz de forţă majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundaţii, cutremur, epidemii sau epizotii violente, invazii de animale sau de insecte şi, în general, în toate circumstanţele care pun în pericol viaţa sau condiţiile normale de existenţă ale ansamblului ori ale unei părţi a populaţiei.

2.3. Negocierea conditiilor de muncă şi acordarea unor drepturi generate de contractul individual de muncă Baza legală: • art.41 alin (5) din Constitutia României; • art.6 alin.(2), art.37, art.39 alin.(1) lit.k), art.112, art.140, art.157 din Codul Muncii; • Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă (republicată în Monitorul Oficial 184/1998). Pentru anumite sectoare de activitate, unităti sau profesii, se poate stabili prin negocieri colective sau individuale, ori prin acte normative specifice, o durată mai mică sau mai mare de 8 ore a timpului de muncă. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil şi este prevăzută în contractul individual de muncă. Salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau, după caz, colective între angajator şi salariati sau reprezentanti ai acestora. 2.4. Disciplina muncii Baza legală: · art.61 lit.a) şi art.263-268 din Codul Muncii Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi constă într-o actiune sau inactiune săvârşită cu vinovătie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispozitiile legale ale conducătorilor ierarhici. Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul sunt graduale, sanctiunea cea mai drastică fiind desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă (art.264 alin.(1) lit.f) coroborat cu art.61 lit.a) din Codul Muncii). !Amenzile disciplinare sunt interzise. !Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica o singură sanctiune. Angajatorul stabileşte sanctiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere: - împrejurările în care a fost săvârşită fapta, - gradul de vinovătie, - consecintele abaterii, - comportarea generală în serviciu a salariatului şi - eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. Sub sanctiunea nulitătii absolute, nici o măsură disciplinară, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări prealabile. Salariatul se 6

convoacă în scris de persoana împuternicită de angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Neprezentarea salariatului, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sanctionarea fără efectuarea cercetării prealabile. În cursul cercetării salariatul are dreptul să se apere cu probe şi motivatii, precum şi să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. (art.268 din Codul Muncii). Sub sanctiunea nulitătii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: a) descrierea faptei; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern saucontractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat; c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat sau, în cazul neprezentării, motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea; d) temeiul de drept în baza căruia se aplică sanctiunea disciplinară; e) termenul în care sanctiunea poate fi contestată; f) instanta competentă la care sanctiunea poate fi contestată. Contractulde sanctionare se comunică în scris în national 2007-2010 referitor data Decizia Colectiv de Munca unic la nivel cel mult 5 zile calendaristice de la la raspunderea efecte de la data emiterii şi produce disciplinara: comunicării (se predă personal cu semnătură, ori în caz de Art. 75. — (1) Sub sanctiunea refuz, prin scrisoare recomandată la nulitatii(reşedintă). NICIO SANCTIUNE nu poate fi domiciliu absolute, dispusa mai Inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. (2) Decizia cercetarea abaterii disciplinare si propunerea sanctiunii, angajatorul Pentru de sanctionare poate fi contestată de salariat la instantele judecătoreşti competente în o COMISIE.30 de comisie va face parte fara drept de vot, In calitate de constituie termen de Din zile de la data comunicării.
observator, si un reprezentant al organizatiei sindicale al carei membru este salariatul cercetat. (3) Comisia Il va convoca In scris pe salariatul cercetat, cu cel putin 5 zile lucratoare Inainte. Convocarea va indica cel putin motivul, data, ora si locul Intrevederii. (4) In cadrul cercetarii se vor stabili faptele si urmarile acestora, Imprejurarile In care au fost sav‚rsite, precum si orice date concludente pe baza carora sa se poata stabili existenta sau inexistenta vinovatiei. Ascultarea si verificarea apararilor salariatului cercetat sunt obligatorii. (5) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta In conditiile prevazute la alin. (4) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. (6) Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea urmatoarelor aspecte: a) Imprejurarile In care fapta a fost sav‚rsita; b) gradul de vinovatie a salariatului; c) consecintele abaterii disciplinare; d) comportarea generala In serviciu a salariatului; e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. (7) Salariatul are dreptul sa cunoasca toate actele si faptele cercetarii si sa solicite In aparare probele pe care le considera necesare. (8) Comisia PROPUNE aplicarea sau neaplicarea unei sanctiuni disciplinare dupa finalizarea cercetarii. (9) Lucrarile comisiei de disciplina se consemneaza Intr-un registru de proceseverbale. (10) La stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea faptei, de Imprejurarile In care fapta a fost comisa, de gradul de vinovatie a salariatului, de eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta. (11) In baza propunerii comisiei de disciplina angajatorul va emite

decizia de sanctionare.

7

elaborat de angajatorul persoană juridică şi de care salariatii au dreptul să fie informati. b) cel puţin o dată la 3 ani. sporurile şi adaosurile la acesta. b) obtinerea unei calificări suplimentare. c) actualizarea cunoştintelor şi deprinderilor specifice postului/locului de muncă şi perfectionarea pregătirii profesionale. În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este initiată de angajator toate cheltuielile sunt suportate de către acesta.188-213) din Codul Muncii. astfel: ii) dacă participarea presupune scoaterea din activitate pe o perioadă ce nu depăşeşte 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru. după cum urmează: a) cel puţin o dată la 2 ani.alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat. e) dobândirea unor cunoştinte avansate. cu toate indemnizatiile. În cazul în care participarea presupune scoaterea partială din activitate. durata formării profesionale.stagii de practică şi specializare în tară şi în străinătate. Angajatorul are obligatia de a asigura conditiile necesare pentru ca salariatii să aibă acces periodic la formarea profesională. dacă au sub 21 de salariaţi Modalitatea concretă de formare profesională. . g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. drepturile şi obligatiile părtilor. de salariul integral corespunzător postului şi functiei detinute.ucenicie organizată la locul de muncă. · Contractul colectiv de muncă unic la nivel national Formarea profesională a salariatilor are următoarele obiective principale: a) adaptarea la cerintele postului sau locului de muncă. Formarea profesională se poate realiza prin următoarele forme: . necesare pentru realizarea activitătilor profesionale. a unor procedee şi metode moderne.2.5. .participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din tară sau străinătate. face parte integrantă din contractul colectiv de muncă aplicabil. . precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de muncă. . acesta va beneficia. .formare individualizată. 8 . d) reconversia profesională determinată de restructurare. pe toată durata formării profesionale. salariatul participant la formarea profesională în aceste conditii va beneficia de drepturi salariale. Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii. Perfectionarea pregătirii profesionale Baza legală: · Titlul VI (art.stagii de adaptare profesională la cerintele postului sau a locului de muncă. f) prevenirea riscului şomajului. Planul de formare profesională. dacă au cel puţin 21 de salariaţi.

Acest 9 .nu au dobândit o calificare pe parcursul perioadei de şcolarizare sau au dobândit o calificare care nu le permite mentinerea locului de muncă la acel angajator. inclusiv dacă va suporta în tot sau în parte costul ocazionat de aceasta. angajatorul va analiza împreună cu sindicatul/reprezentantii salariatilor şi va decide în termen de 15 zile de la primirea solicitării conditiile în care se permite salariatului participarea. pentru motive disciplinare. ulterioare formării profesionale. acesta va beneficia de salariul de bază şi. proportional cu perioada nelucrată din perioada stabilită prin actul aditional. după caz. precum şi în cazul în care instanta penală a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei. Pe perioada suspendării contractului individual de muncă salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă. b) Contractul de adaptare profesională se încheie în vederea adaptării salariatilor debutanti într-o functie nouă. la un nou loc de muncă sau în cadrul unui nou colectiv. . Dacă participarea la formarea profesională presupune scoaterea integrală din activitate. Procedura se stabileşte prin lege specială. sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pe o durată mai mare de 60 de zile. În cadrul formelor de formare profesională Codul Muncii reglementează contractul de calificare profesională şi contractul de adaptare profesională (contracte speciale). Nerespectarea clauzelor din actul aditional de către salariat determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională. initiate de angajator. în afara salariului şi alte avantaje în natură pentru formarea profesională. de sporul de vechime.iii) dacă participarea presupune scoaterea din activitate pe o perioadă mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru. temporar sau definitiv. a) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare profesională organizare de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale. Salariatii care au încheiat un act aditional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi. Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile. Durata obligatiei. precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligatiile salariatului. În cazul în care salariatul solicită participarea la o formă de pregătire profesională cu scoatere din activitate. Contractul de calificare profesională se încheie pe o durată cuprinsă între 6 luni şi 2 ani. această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat. a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infractiune în legătură cu munca sa. după caz. contractul individual de muncă se suspendă iar salariatul beneficiază de o indemnizatie plătită de angajator. Obligatia revine şi salariatilor care au fost concediati în perioada stabilită prin actul aditional. se stabilesc prin act aditional la contractul individual de muncă. Pot încheia astfel de contracte salariatii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: .au vârsta minimă de 16 ani împliniti. Pot încheia astfel de contracte numai angajatorii autorizati de către Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale şi Ministerul Educatiei şi Culturii. cu scoatere din activitate pe o perioadă mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru sau scoatere integrală din activitate. prevăzută de contractul colectiv de muncă aplicabil sau contractul individual de muncă. nu pot avea initiativa încetării contractului individual de muncă pe o perioadă de cel putin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau a stagiului de formare profesională.

dintre salariatii cu o experientă profesională de cel putin 2 ani în domeniu. norma de muncă.6. conform prevederilor contractului individual de munca. cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.1. · art.(1) şi art.108-116 din Codul Muncii) Timpul de muncă definit de art.108 din Codul Muncii reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca. 2. * ** Formarea profesională la nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale se face de către un formator. contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare. Contractul de ucenicie la locul de muncă a fost prezentat în cadrul contractelor tipice de muncă. Pentru salariatii angajati cu normă întreagă. În functie de specificul unitătii sau a muncii prestate. 10 . în acelaşi timp. la debutul salariatului în functia nouă.41 din Constitutia României. nu a împlinit vârsta de 25 de ani. salariatul poate fi supus unei evaluări în vederea stabilirii măsurii în care acesta s-a adaptat la noul loc de muncă. timp de 5 zile cu două zile de repaus. Un formator poate asigura formarea. pentru cel mult 3 salariati. Poate fi încadrat ca ucenic orice tânăr care nu detine o calificare profesională şi care. un contract individual de muncă de tip particular. se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este. durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. de regulă. 2. Timpul de muncă (art. Dreptul la odihnă nu este reprezentat numai de acordarea concediului de odihnă. în temeiul căruia angajatorul persoană juridică se obligă ca. concediile pentru formarea profesională. Dreptul la odihnă Baza legală: · art.uniformă.durata. după caz. munca suplimentară. Contractul de adaptare profesională este un contract încheiat pe durată determinată.munca de noapte.6. Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe o perioadă determinată ce nu poate fi mai mare de 3 ani. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani.6 alin. se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă. precum şi concediile -concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariatilor. Exercitarea activitătii de formare profesională se include în programul normal de lucru al formatorului. la locul de muncă nou sau în colectivul nou.contract se încheie o dată cu încheierea contractului individual de muncă sau. să asigure salariatului şi formarea profesională. sărbătorile legale. de 8 ore pe zi. * ** Formarea profesională într-o anumită meserie se poate realiza şi prin contractul de ucenicie la locul de muncă. în afara plătii salariului. Acest contract se încheie numai de către angajatorii autorizati de Ministerul Muncii şi Solidaritătii Sociale. repausurile periodice . ce nu poate fi mai mare de un an.pauza de masă şi repausul zilnic. la debutul perioadei de ucenicie. La expirarea termenului. Formatorul este numit de angajator. · contractul colectiv de muncă unic la nivel national. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.108-153 din Codul Muncii. repausul săptămânal. Formatorul participă la evaluarea salariatului. ci şi de stabilirea timpului de muncă .

salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia. Pentru anumite sectoare de activitate. în regulamentele interne. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 30 de zile. respectiv a duratei normale a timpului de muncă (8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână/6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână pentru tinerii în vârstă de până la 18 ani) şi a duratei maxime legale a timpului de muncă (48 de ore pe săptămână. în cadrul contractului colectiv de muncă sau. se poate stabili prin negocieri colective sau individuale. va fi negociat prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau.111 din Codul Muncii. Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite. a contractului individual de muncă. Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă. La solicitarea angajatorului. unităti sau profesii. cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză.Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână. cu respectarea timpului de muncă zilnic. Durata timpului de muncă este împărtită în două perioade: o perioadă fixă în care personalul se află simultan la locul şi muncă şi o perioadă variabilă. Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de lucru comprimate. 11 . după caz. cu exceptia cazului de fortă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecintelor unui accidente. Sporul pentru munca suplimentară se stabileşte prin negociere. În aceste conditii. cu conditia ca media orelor de muncă efectuate în schimburi. Efectuarea de muncă suplimentară peste limita stabilită mai sus este interzisă. să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână. mobilă. dacă această posibilitate este prevăzută în contractele colective de muncă aplicabile la nivelul angajatorului sau. munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. cu exceptia tinerilor în vârstă de până la 18 ani).117-121 din Codul Muncii) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal. şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. ori de câte ori este solicitată. cu conditia ca media orelor de muncă. Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului. respectiv 48 de ore pe săptămână. Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă. Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului inspectiei muncii această evidentă. salariatii pot efectua muncă suplimentară fără a se depăşi durata maximă legală a timpului de muncă stipulată la art. în absenta acestuia. în absenta acestora. inclusiv orele suplimentare. inclusiv orele suplimentare/peste 8 ore pe zi şi 48 de ore pe săptămână. să nu depăşească 8 ore pe zi sau 48 de ore pe săptămână. Programul de muncă şi modul de repartizare al acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinta salariatilor şi afişate la sediul angajatorului. va fi prevăzut în regulamentul intern. Programul de lucru inegal poate functiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă. respectiv 40 de ore. ori prin acte normative specifice. o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mare de 8 ore. Aceste prevederi nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Când munca se efectuează în schimburi. durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi şi 48 de ore pe săptămână. Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore. calculată pe o perioadă maximă de 3 săptămâni. Munca suplimentară (art. în care salariatul îşi alege orele de sosire şi plecare.

nu va depasi o medie de 8 ore pe zi. lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte. Durata normala a timpului de lucru.122-125 din Codul Muncii) Munca prestata intre orele 22. Norma de muncă cuprinde timpul productiv. fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza. timpul pentru pauze legale în cadrul programului de muncă. Munca de noapte (art. · sferă de atributii. dupa caz: a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru. periodic. timpul pentru întreruperi impuse de desfăşurarea procesului tehnologic. · norme de productie. Tinerii sub 18 ani nu pot presta munca de noapte iar femeile gravide. b) fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata.00 este considerata munca de noapte. Conditiile de efectuare a examenului medical şi periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii şi solidaritătii sociale şi ministrului sănătătii şi familiei. · alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activităti. · norme de personal. Norma de muncă (art. Angajatorul care.Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.00-6. Salariatii care au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu munca de noapte vor fi trecuti la o muncă de zi pentru care sunt apti. în conditiile unor procese tehnologice şi de muncă determinată. pentru salariatii de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale sau deosebite de munca. pentru salariatul de noapte. cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal. b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru. care lucrează cu intensitate normală. Norma de muncă se exprimă în functie de caracteristicile procesului de. utilizeaza munca de noapte este obligat sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munca. Salariatul de noapte reprezinta. pentru zilele in care efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte. nu va depasi 8 ore pe parcursul oricarei perioade de 24 de ore. in mod frecvent. calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice. şi după aceea. Salariatii de noapte beneficiaza: a) fie de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca. 12 . in care presteaza munca de noapte. Durata normala a timpului de lucru.productie sau al activitătii ce se normează sub formă de: · norme de timp. stabilite potrivit dispozitiilor legale.126-129 din Codul Muncii) Norma de muncă exprimă cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea operatiilor sau lucrărilor de către o persoană cu calificare corespunzătoare. Salariatii care urmează să desfăşoare cel putin 3 ore de muncă noaptea sau care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru sunt supuşi unui examen medical gratuit înainte de începerea activitătii.

Munca in schimburi reprezinta orice mod de organizare a programului de lucru. nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă. în cazul în care durata zilnică a timpului de lucru este mai mare de 4 ore şi jumătate. Salariat in schimburi reprezinta orice salariat al carui program de lucru se inscrie in cadrul programului de munca in schimburi. dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice. după caz.120 alin. de regulă sâmbăta şi duminica. stabilita prin contractul individual de munca. a căror executare imediată este necesară pentru salvarea persoanelor sau bunurilor angajatorului. În cazul în care normele de muncă nu mai corespund conditiilor tehnice în care au fost adoptate sau nu asigură un grad complet de ocupare a timpului normal de muncă. potrivit caruia salariatii se succed unul pe altul la acelasi post de munca. Procedura de reexaminare. si care poate fi de tip continuu sau discontinuu. Pauza de masă şi repausul zilnic În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore. după caz. inclusiv program rotativ.129^1 . acestea vor fi supuse unei reexaminări. În cazul unor lucrări urgente. În acest caz. 2. al reprezentantilor salariatilor. cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul sindicatului sau. stabilite prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern. Repausuri periodice (art. implicand pentru salariat necesitatea realizarii unei activitati an intervale orare diferite an raport cu o perioada zilnica sau saptamanala. acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi. al reprezentantilor salariatilor. Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel putin 30 de minute. salariatii au dreptul la dublul compensatiei stabilită cu titlu de spor pentru munca suplimentară stipulată la art.Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariati.2. repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar 13 . În acest caz.138 din Codul Muncii) Prin perioada de repaus se intelege orice perioada care nu este timp de munca. potrivit unui anumit program. precum şi situatiile concrete în care poate interveni.6. In situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat.(2) din Codul Muncii (spor care nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază). Normele de muncă se elaborează de către angajator cu acordul sindicatului sau. Salariatii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive. prin contractul individual de muncă. repausul săptămânal poate fi acordat şi în alte zile. se stabilesc prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. În cazul în care acesta ar prejudicia interesul public sau ar compromite desfăşurarea normală a activitătii. salariatii au dreptul la pauza de masă şi la alte pauze. Pauzele. Repausul săptămânal Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive. Prin exceptie. dupa caz. în conditiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. în cazul muncii în schimburi. pentru evitarea unor accidente iminente sau înlăturarea efectelor acestor accidente. cu exceptia dispozitiilor contrare din contractul colectiv de muncă aplicabil şi regulamentul intern. salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau.

(2) din Codul Muncii. alte persoane cu handicap şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel putin 3 zile lucrătoare. nevăzătorii. Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili programe adecvate pentru unitătile sanitare şi cele de alimentatie publică.executării acestor lucrări. din motive justificate. vătămătoare sau periculoase.3. salariatilor li se asigură compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. a reprezentantilor salariatilor pentru programările colective. altele decât cele creştine.2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. . 14 . Salariatii au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. Angajatorul este obligat să acorde concediu. Sărbătorile legale în care nu se lucrează. nu se acordă zile libere. Concediile (art. . al aprovizionării populatiei cu produse alimentare de strictă necesitate. Salariatii care lucrează în conditii grele.1 decembrie. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. până la sfârşitul anului următor. Pentru toate situatiile stipulate mai sus. precum şi zilele libere stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. este prevăzută în contractul individual de muncă şi se acordă proportional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.1 şi 2 ianuarie.prima şi a doua zi de Crăciun. Durata efectivă a concediului de odihnă se stabileşte prin contractul colectiv de muncă. renuntări saulimitări. nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. În cazul în care.139-153 din Codul Muncii) Concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariatilor. salariatii beneficiază de un spor la salariu ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. după caz. . Prin exceptie.120 alin. Prevederile referitoare la zilele de sărbătoare legale nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de productie sau specificului activitătii.6. respectiv. în scopul asigurării asistentei sanitare şi. Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili şi alte zile libere. .1 mai. Sărbătorile legale Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: . Acordarea zilelor libere se face de către angajator. ori cu consultarea salariatului pentru programările individuale. într-un an calendaristic. efectuarea concediului de odihnă în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor. tuturor salariatilor care. . pentru persoanele apartinând acestora.prima şi a doua zi de Paşte. declarate astfel de cultele religioase legale. Acest drept nu poate forma obiectul vreunei cesiuni. 2.

domeniul şi durata acestuia. salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala. după caz. care nu se includ în durata concediului de odihnă.de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale. platit de angajator. numai cu acordul sindicatului sau. care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă. la cererea salariatului. Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului.eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. Concediile pentru formarea profesională (art. pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de învătământ sau pentru sustinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul institutiilor de învătământ superior în conditiile stipulate mai sus referitoare la cerere. de concedii pentru formare profesională. salariatul poate solicita efectuarea concediului de odihnă cu cel putin 60 de zile anterior executării acestuia. angajatorul este obligat să stabilească programarea. necesare revenirii la locul de muncă. cu exceptia situatiilor expres prevăzute de lege sau atunci când. la cerere. pentru motive obiective. Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege. Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizatie de concediu. În cazul în care programarea concediilor se face fractionat. Concediul de odihnă poate fi întrerupt. de pana la 10 zile 15 . Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată a) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului. precum şi denumirea institutiei de formare profesională. salariatii au dreptul la zile libere plătite. concediul nu a putut fi efectuat. Cererea de concediu fără plată pentru formarea profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel putin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională.149-153 din Codul Muncii). angajatorul are obligatia: . şi numai dacă absenta salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activitătii. multiplicată cu numărul de zile de concediu. din motive obiective.Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă. precum şi . Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediuluinde odihnă sau. după caz. În acest caz. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă. acordul reprezentantilor salariatilor. perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni. contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern. b) In cazul an care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege. astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel putin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. Indemnizatia de concediu de odihnă se plăteşte cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu. Indemnizatia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii in care se efectueaza concediul de odihna. pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din initiativa sa. perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul. în caz de fortă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului. În cazul unor evenimente familiale deosebite. Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioadele în care a fost programat. În cadrul perioadelor de concediu stabilite prin programări. Salariatii au dreptul să beneficieze. Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fractionat în cursul unui an calendaristic.

publicata in Monitorul oficial nr. civila si penala. Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca. cu aceeasi data. 2. Instruirea este obligatorie în cazul noilor angajati. Instruirea se realizează periodic. Dacă angajatorul apelează la persoane sau servicii exterioare.H.41 din Constitutia României. altele decât salariul. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor 16 . prin modalităti stabilite de comun acord de către angajator. aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu. În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă angajatorul se consultă cu sindicatul şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă. Dreptul la protectia muncii Baza legală: . Angajatorul are obligatia să asigure toti salariatii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale.art. Indemnizatia de concediu va fi stabilită similar cu cea acordată în cazul concediului de odihnă. Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine. 90/1996 privind protectia muncii. . Angajatorul răspunde de organizarea activitătii de asigurare a sănătătii şi securitătii în muncă.10. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca.7. obligatii financiare pentru salariati.lucratoare sau de pana la 80 de ore.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată cu cel putin o lună înainte de efectuarea acestuia. Angajatorul are obligatia să organizeze instruirea salariatilor săi în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă. împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul/reprezentantii salariatilor. Angajatorul are obligatia să asigure securitatea şi sănătatea salariatilor în toate aspectele legate de muncă.171-187 din Codul Muncii. Legea nr. în conditiile legii. cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protectiei muncii. de securitate şi sănătate în muncă. . . La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă. Instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activitătii.(1) şi art. Perioada în care salariatul beneficiază de concediu plătit se stabileşte de comun acord cu angajatorul. Nerespectarea acestor deziderate atrage răspunderea contraventionala.646/2006. care intra in vigoare incepand cu 01. nr. în nici un caz.6 alin.LEGE nr. 739/2006 Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de conditii de muncă adecvate activitătii desfăşurate. Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ce priveşte drepturile cuvenite salariatului.G. În cuprinsul regulamentelor interne sunt prevăzute în mod obligatoriu reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă. publicata in Monitorul oficial nr.art. al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii sau al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. Obligatiile salariatilor în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă nu pot aduce atingerea responsabilitătii angajatorului.2006 si abroga. de protectie socială. 1.

care desfăşoară activităti pe teritoriul României. Protectia salariatilor prin servicii medicale Angajatorii au obligatia să asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicină a muncii. sindicate şi patronat). Exercitiul dreptului sindical al salariatilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor. Durata muncii prestate de medicul de medicină a muncii se calculează în functie de numărul de salariati ai angajatorului. Dreptul la asociere Baza legală: · art. În cazul în care conditiile de muncă sunt deosebite.217-235 din Codul Muncii. la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă. precum şi a intereselor profesionale. modul de organizare a activitătii. Prin lege specială sunt reglementate atributiile specifice. precum şi statutul profesional al medicului de medicină a muncii.54/2003 (Monitorul Oficial nr. 17 . În cazul în care nu se impune constituirea unui comitet. Conditiile şi procedura de dobândire a personalitătii juridice de către sindicate se reglementează prin lege specială. fără scoppatrimonial. privat şi cooperatist.8. prin reprezentanti proprii. atributiile specifice ale acestuia vor fi îndeplinite de responsabilul cu protectia muncii numit de angajator. sociale.73/2003). Salariatii şi angajatorii se pot asocia liber pentru apărare drepturilor şi promovarea intereselor lor profesionale. atributiile specifice şi functionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin ordin al ministrului muncii şi solidaritătii sociale. Este interzisă orice interventie a autoritătilor publice de natură a limita drepturile sindicale sau a le împiedica exercitarea lor legală. 2. în conditiile legii. Medicul de medicină a muncii este membru de drept în comitetul de securitate şi sănătate în muncă. organismul de control. la tratative şi la acorduri cu autoritătile publice şi cu patronatele. · art. economice şi sociale. economice. comisii de dialog social. acestor comitete şi pentru angajatorii care au mai putin de 50 de salariati. cu caracter consultativ.7 şi art. Componenta. În unităti dispersate teritorial se pot constitui mai multe comitete. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt încadrati cel putin 50 de salariati. precum şi în structurile specifice dialogului social (în cadrul ministerelor şi prefecturilor functionează. culturale şi sportive ale membrilor lor. · art. potrivit legii. potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil. cu respectarea drepturilor şi libertătilor garantate prin Constitutie şi în conformitate cu dispozitiile Codului Muncii şi legilor speciale. între administratia publică. în conditiile legii. Serviciul medical de medicină a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociatie patronală.juridice din sectorul public.40 din Constitutia României.2 din Legea sindicatelor nr. inclusiv cu capital străin. Sindicatele participă. constituite în scopul apărării şi promovării drepturilor colective şi individuale. Sindicatele sunt persoane juridice independente.

Pe durata mandatului şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia reprezentantii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului. fiind salarizat corespunzător. în raport cu numărul de salariati ai acestuia. fie direct. cu contractele individuale de muncă şi cu regulamentul intern. denumit angajator. autonome. Conditiavechimii nu este necesară în unitătile nouînfiintate. de asemenea. d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispozitiilor legale şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil. cu contractul colectiv de muncă aplicabil. în scopul obtinerii de profit în conditii de concurentă. b) să participe la regulamentul intern. pentru necorespunderea profesională sau pentru motive ce tin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariatii din unitate. Atributiile reprezentantilor salariatilor. fie prin reprezentantii sau membrii lor. Pot fi aleşi reprezentanti numai salariatii care au împlinit vârsta de 21 de ani şi au lucrat la angajator cel putin un an fără întrerupere. Timpul alocat exercitării mandatului reprezentantilor salariatilor este de 20 de ore pe lună şi se consideră timp efectiv lucrat. în conditiile legii. conditii de muncă.Este interzis. şi care angajează muncă salariată. cu votul a cel putin jumătate din numărul total al salariatilor. sindicatele pot să îi reprezinte pe aceştia în cadrul conflictelor de drepturi. Reprezentantii nu pot să desfăşoare activităti ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor. Reprezentantilor aleşi în organele sindicale li se asigură protectia legii. aleşi şi mandatati special în acest scop. pentru necorespunderea profesională sau pentru motive ce tin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariati. stabilitate în muncă. Reprezentantii sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariatilor. în conformitate cu legislatia în vigoare. este persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii. timp de muncă şi timp de odihnă. modul de îndeplinire a acestora. Numărul reprezentantilor aleşi ai salariatilor se stabileşte de comun acord cu angajatorul. interesele acestora pot fi promovate şi apărate de reprezentantii lor. indiferent de natura acestuia. în constituirea organizatiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor. Patronatele sunt organizatii ale patronilor. economice şi sociale legate de relatiile de muncă. precum şi durata şi limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariatilor. Durata mandatului nu poate fi mai mare de 2 ani. Pe toată durata exercitării mandatului reprezentantii salariatilor nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de persoana salariatului. care administrează şi utilizează capitalul. c) să promoveze interesele salariatilor referitoare la salariu. precum şi orice alte interese profesionale. orice act de ingerintă a patronilor sau al organizatiilor patronale. Reprezentantii salariatilor au următoarele atributii principale: a) să urmărească respectarea drepturilor salariatilor. fără caracter 18 . Patronatul Patronul. La cererea membrilor lor. Reprezentantii salariatilor La angajatorii la care sunt încadrati mai mult de 20 de salariati şi dacă nici unul nu este membru de sindicat.

Participarea salariatilor la grevă este liberă. Este interzisă orice interventie a autoritătilor publice. este interzisă. sustin şi apără interesele membrilor lor în relatiile cu autoritătile publice. Patronatele sunt parteneri sociali în relatiile colective de muncă. a salariatilor sau a sindicatului în exercitarea drepturilor patronale. participând. constrângere sau limitare a exercitării functiilor lor. Patronatele reprezintă. rasă. înfiintate ca persoane juridice de drept privat. culoare.250-253 din Codul Muncii. confederatii patronale sau în alte structuri asociative. fără scop patrimonial. patronatele îi pot reprezenta pe aceştia în cazul conflictelor de drepturi. Dreptul la grevă Baza legală: . 2.9. handicap.art. conditionare.politic.art. Greva reprezintă încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către salariati. potrivit propriilor statute şi în acord cu prevederile legii. Modul de exercitare a dreptului la grevă se stabileşte prin lege specială. vârstă.582/1999). cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice. Constituirea şi functionarea asociatiilor patronale. Limitarea sau interzicerea dreptului la grevă poate interveni numai în cazurile şi pentru categoriile de salariati prevăzute expres de lege. Patronatele se pot constitui în uniuni. economice şi sociale. precum şi în structurile specifice dialogului social. pe perioada grevei se suspendă contractele individuale de muncă ale celor care participă la grevă. apartenentă ori activitate sindicală. apartenentă natională. origine socială. precum şi exercitarea drepturilor şi obligatiilor acestora sunt reglementate prin lege. Egalitatea de tratament Baza legală: · art.11.Legea nr. 2.168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă (Monitorul Oficial nr. situatie sau responsabilitate familială. . optiune politică. religie.43 din Constitutia României. etnice.10. Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigură protectia legii contra oricăror forme de discriminare. În cadrul relatiilor de muncă functionează principiul egalitătii de tratament fată de toti salariatii şi angajatorii. orientare sexuală. La cererea membrilor lor. prin reprezentanti proprii. Salariatii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale. . Participarea la grevă nu reprezintă o încălcare a obligatiilor salariatilor şi nu poate avea drept consecintă sanctionarea disciplinară. federatii.5 din Codul Muncii. caracteristici genetice. Consensul şi buna-credintă în relatiile de muncă 19 . la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă. la tratative şi acorduri cu autoritătile publice şi cu sindicatele. 2. Orice discriminare directă sau indirectă fată de un salariat bazată pe criterii de sex. Ca efect juridic.

contractul individual de muncă pe durată determinată. persoane fizice şi juridice. în conditiile legii.II . Titlul II reglementează contractul individual de muncă.72/05. Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă.art. dreptul la grevă .încheierea contractului individual de muncă.modificarea contractului individual de muncă. Cap. Dispozitiile cuprinse în cod se aplică: a) cetătenilor români încadrati cu contract individual de muncă. Cap.Baza legală: .43).2003) intră în vigoare la data de 1 martie 2003.III . în baza unor contracte încheiate cu un angajator român. negocierea conditiilor de muncă şi dreptul la odihnă. Pentru buna desfăşurare a relatiilor de muncă.IV . respectiv: Cap. Titlul I contine dispozitiile generale. Relatiile de muncă se bazează pe principiul consensualitătii şi al bunei credinte. d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României. de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc. Codul Muncii Codul Muncii aprobat prin Legea nr. e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.41.I . c) cetătenilor străini sau apatrizilor încadrati cu contract individual de muncă. b) cetătenilor români încadrati cu contract individual de muncă în străinătate. în conditiile legii şi ale contractelor colective de muncă.executarea contractului individual de muncă. g) organizatiilor sindicale şi patronale. · principiile fundamentale ale dreptului muncii au ca izvor primar textele constitutionale (neîngrădirea dreptului la muncă şi libertatea muncii.I .8 din Codul Muncii.41). precum şi jurisdictia muncii.domeniul de aplicare şi la Cap.40.încetarea contractului individual de muncă. Codul Muncii este structurat pe titluri iar în cadrul acestora pe capitole şi sectiuni. 20 . Constitutia României · unele drepturi fundamentale ale cetătenilor referitoare la muncă sunt înscrise în Constitutie (dreptul la asociere . toate reglementate la art. Cap.art. f) angajatorilor. 4.art.V .II . participantii la raporturile. cu exceptia cazului în care legislatia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă.02.53/2003 (Monitorul Oficial nr.art. care prestează muncă pe teritoriul României.principii fundamentale. în conditiile legii. respectiv la Cap. Izvoarele dreptului muncii Izvoarele dreptului muncii constituie ansamblul de acte normative care reglementează raporturile juridice de muncă.suspendarea contractului individual de muncă. Cap. dreptul la protectie muncii .VI . modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă. Cap. Codul Muncii se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale numai în măsura în care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii.art. care prestează muncă în România.16 şi 41 din Constitutia României .

Cap. Cap. Cap. respectiv: Cap.munca prin agent de muncă temporară.VIII . ordonantele şi hotărârile Guvernului.I .patronatul.dispozitii generale.salariul minim garantat.II .III .III . Cap. Titlul V reglementează sănătatea şi securitatea muncii.dispozitii generale. Titlul IV reglementează salarizarea.dispozitii generale.munca la domiciliu. Cap. Cap.II . Cap. precum şi ordinele miniştrilor.II .IX .V .reprezentantii salariatilor. respectiv: Cap. ANEXA 21 .concediile.protectia drepturilor salariatilor în cazul transferului întreprinderii al unitătii sau al unor părti ale acesteia. Titlul VI reglementează formarea profesională.I . Cap.Cap.III .contractul de ucenicie la locul de muncă.fondul de garantare pentru plata creantelor salaria Cap. În ordinea fortei juridice.IV .III .I .IV .comitetul de securitate şi sănătate în muncă. Cap.plata salariului.timpul de muncă. Cap.contractul individual de muncă cu timp partial. respectiv: Cap.sindicatele. respectiv: Cap.VII .III . ale conducătorilor celorlalte organe centrale sau ale administratiei locale.I . Cap.II .reguli general Cap. Titlul VII reglementează dialogul social. Titlul III reglementează timpul de muncă şi de odihnă.II . respectiv: Cap.repausuri periodice. Cap. Acestea sunt prezentate în anexă. în cadrul sistemului legislatiei muncii suntlegile.protectia salariatilor prin servicii medicale.contracte speciale de formare profesională organizată de angajator. Cap.I .

 LEGI Nr. Asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale. 251/2004 Privind concediul paternal (in primele 8 saptamâni de la nastere) Privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate OG 43/02 modif. Anexa 11 – plata colaboratorilor in ministere (conventii civile) Cu privire la protectia muncii (obligativitatea examenului medical la angajare. OUG 284/00 si L 161/03.580/2004 (MO. salarizare. grele sau periculoase Salarizarea presedintelui si guvernului României precum si a personalului presedintiei. guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive (toate drepturile salariale mai putin salariile de baza). concediu de odihna) Sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica (face trimiteri la evaluarea personalului) Privind acordarea tichetelor de masa Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Privind masuri de protectie a persoanelor încadrate in munca (modif. prin OG 43/02 . 31/91 Caracterizare Privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite – vatamatoare. L.MO 578/02 Pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei muncii Privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Prin OUG 107/2003. prin OUG 82/00.1214/2004). si compl. si compl. modif prin OUG 124/02-MO 740/02 si Legea 107/2004-MO 338/2004. modif.135/05 193/02 446/02 454/02 747/03 22 . raporturile cu inspectiile teritoriale de munca) Privind solutionarea conflictelor de munca Privind statutul functionarilor publici. prin OUG 36/99. Privind egalitatea de sanse intre femei si barbati Privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale Privind aprobarea OUG 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. aprobata prin L 598/03 Monitorul Oficial 64/91 40/91 Rep. modif. 162/93 90/96 130/96 128/97 154/98 142/98 202/2006 130/99 168/99 188/99 210/99 19/00 156/00 108/99 76/02 202/02 116/02 338/02 346/02 47/01 184/98 158/97 266/98 260/98 452/2006 355/99 461/99 582/99 600/99 293/00 696/00 279/03 654/99 140/00 364/00 740/02 103/02 r. înaintea încheierii contractului individual de munca) republicata Privind contractul colectiv de munca Statutul personalului didactic (încadrare. republicata în MO nr.

unor activitati economice de catre persoane fizice (norme metod.1066/04 1197/04 664/04 172/05 907/05 16/06 35/06 453/2006 372/2006 901/2007 902/2007  ORDONANTE DE URGENTA ALE GUVERNULUI 23 . e) a art. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca Privind Statutul functionarului public parlamentar Pprivind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale Privind reforma in domeniul sanatatii Privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 Privind bugetul de stat pe anul 2008 927/03 576/04 576/04 998/04 1105/04 r.republ. în termen de 90 zile) Codul Muncii Legea sindicatelor 72/03 73/03 Monitorul Oficial 936/03 436/02 582/02 161/03 Privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice. 375/02 507/02 53/03 54/03 Caracterizare Pentru aprobarea OG 129/2000 (MO 430/00) privind formarea profesionala a adultilor.Nr. în MO 711/02 Privind organizare si desf. prevenirea si sanctionarea coruptiei (Titlul III se refera la functionarii publici si modifica Legea 188/1999) Privind registrul unic de control 429/03 252/03 480/03 541/03 571/03 303/04 304/04 418/04 477/04 31/90 567/04 348/04 1/05 279/05 403/05 7/06 200/2006 95/2006 387/2007 388/2007 Pentru modificarea lit. a functiilor publice si in 279/03 mediul de afaceri. 50 din L 53/03 – Codul Muncii 814/03 Pentru modificarea unor dispozitii ale Legii 53/03 – Codul 913/03 Muncii Privind Codul Fiscal Privind statutul magistratilor Privind organizarea judiciara Privind statutul profesional specific al medicului de medicina muncii Privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice Privind societatile comerciale Privind Statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea Privind denominarea monedei nationale Privind organizarea si functionarea cooperatiei Privind ucenicia la locul de munca Pentru modificarea si completarea Legii nr.

76/2002 pivind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. modificata prin legea nr.571/03 privind Codul fiscal Privind unele masuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat Pentru modificarea si completarea legii nr. Monitorul Oficial 303/99 310/99 138/00 304/00 610/00 413/01 924/02 Rep. 201/04 941/03 750/03 880/04 1281/04 119/05 263/05 492/05 576/05 969/05 1008/05 1074/05 57/06 57/06 80/06 424/2007 80/2008 Privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.571/03 privind Codul fiscal Privind recalcularea pensiilor în sistemul public. Privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului Privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Privind reglementarea drepturilor salariale ale functionarilor publici pentru anul 2006 Privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului didactic din unitatile si institutiile de învatamânt.482/04 (M.1116/04) Privind Codul de procedura fiscala. aprobata cu modificari prin Legea nr. precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007.25/2004-MO 214/2004) Privind unele masuri în domeniul învatamântului Pentru modificarea si completarea Legii nr.Nr.53/03-Codul muncii Pentru modificarea si completarea Legii nr. 232/2007. 98/99 102/99 24/00 99/00 221/00 177/02 194/02 92/03 96/03 68/04 138/04 4/05 24/05 47/05 65/05 144/05 148/05 158/05 2/2006 4/06 23/06 56/2007 9/2008 Caracterizare Privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective Privind protectia sociala si încadrarea in munca a persoanelor cu handicap Privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar Privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru persoane încadrate in munca Pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor(Aprobata prin legea 452/01) Privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor Privind regimul strainilor in România. salariat potrivit Legii nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici. si pentru acordarea unor cresteri 24 . republicat în MO 863/05 Privind protectia maternitatii la locurile de munca (aprobatǎ prin L. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Privind cresterile salatiale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.O.348/04 privind denominarea monedei nationale Pentru modificarea si completarea Legii nr.

Privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca in conditii deosebite Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 156/00 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate Privind înfiintarea si organizarea Oficiului National pentru Recrutare si Plasarea Fotelor de Munca in Strainatate. 118/95 Nr. detasarii si deplasarii in cadrul localitatilor în interesul serviciului (exista si o reglementare pentru sectorul privat) Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 99/00 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru protectia personalului încadrat in munca Pentru aprobarea Listei cuprinzând urgentele medicochirurgicale precum si bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguratii beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca fara conditii de stagiu de cotizare. II si III la Legea nr. 220/96 580/00 315/00 1186/00 631/00 261/01 384/01 114/01 208/01 1320/01 377/02 19/02. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale privind cresterile salariale aplicabile judecatorilor. Caracterizare salariale pentru functionarii publici in anul 2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. modul de finantare si 135/93 174/95 rep.823/02.Nr. (Oficul pentru Migratia Fortei de Munca) Pentru aprobarea procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca. modificata prin HG nr. regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare Privind salarizarea personalului din unitatile bugetare Privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii. 606/02 310/02 25 . procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei pentru anul 2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant Monitorul Oficial 10/2008 79/2008 13/2008 15/2008 81/2008 82/2008  HOTARÂRI DE GUVERN Monitorul Oficial Rep. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica. 250/92 281/93 543/95 Caracterizare Privind concediile de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica.

Modif.prin HG.1251/04) Privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici Privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul institutiilor publice Pentru modificarea si comletarea HG.934/04(MO. modif.571/03 privind Codul fiscal Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.prin HG.G.571/03 privind Codul fiscal.44/04 Pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat 741/2002 741/2002 795/02 164/03 487/03 645/03 757/03 757/03 238/04 378/04 633/04 341/04 5/05 112/04 147/05 427/05 575/05 1182/05 26 .Nr. Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 76/02 privind sistemul de asigurari pentru somaj si stimularea ocuparii fortelor de munca.44/04 Privind organizarea si functionarea MMSSF Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 377/2002 Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr116/02 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale Privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor Privind aprobarea statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca Privind metodologia si criteriile de încadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale. precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara Pentru aprobarea modelului comun European de curriculum vitae Privind dosarul profesional al functionarilor publici Pentru aprobarea Normelor metodologice de calcul a contributiei pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale Norme metodologice de aplicare a Legii nr.571/03 privind Codul fiscal aprobate prin HG. Caracterizare instructiunile de implementare a acestora. modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora aprobate prin H.96/03 privind protectia maternitatii la locurile de munca Privind conditiile de înfiintare si functionare.247/03 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentǎ a salariatilor Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.558/04) Privind aprobarea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca Pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Monitorul Oficial 181/02 224/02 174/02 277/02 1089/02 741/02 1090/02 1091/02 1149/02 247/03 768/03 1025/03 1209/03 1210/03 290/04 537/04 938/04 1021/04 432/04 2269/04 44/04 84/05 412/05 610/05 1766/05 Privind modul de plata a unor drepturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj Pentru modificarea procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca.2280/04 (MO. aprobate prin HG.

12 din Legea 130/99. detalieri si concretizari ale dispozitiilor legale precum si îndrumari necesare in vederea executarii întocmai a acestora. Ord 111/02 Ord. MMSS 299/92 653/99 113/02 181/02 181/02 MMSS Pentru aprobarea Procedurilor privind modul de acordare a 181/02 drepturilor de catre beneficiari persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor legii nr. de concediu medical in baza carora se acorda indemnizatiile 343/399/01 de asigurari sociale (M. a Procedurii de înregistrare a contractului individual de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti de art. Scopul lor este acela de a stabili masuri tehnico-organizatorice. Se emit in baza si vederea executarii legilor. modificate prin HG nr.Nr. 237/01 27 . Pres. Caracterizare în plata (330 lei 2006) Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 732/01) modificata si completata prin ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale 942. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului.15/02 Ord. evidenta si 747/99 modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul încasat de inspectoratul teritorial de munca si directia generala de munca si protectie sociala potrivit art. înregistrarea si raportarea accidentelor de 270/92 si al MS munca si bolilor profesionale 954/92 Ordinul MMPS pentru aprobarea Normelor privind încasarea. ordonantelor si hotarârilor de guvern. Ag N Pentru aprobarea procedurii de primire si solutionare a pt Oc Fortei de cererilor de locuri de munca si indemnizatiilor de somaj Munca 85/02 Ord MMSS Pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de 110/02 catre angajat a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj . Monitorul Nr. 8 legea 130/99 precum si de înregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari servicii Ordinul MSF si pentru aprobarea instructiunilor privind eliberarea certificatelor MMSS nr. instructiuni si alte acte normative emise de ministri sau conducatorii celorlalte organe centrale. 53/2006 Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.declaratiile. Caracterizare Oficial Ordinul MMPS Privind cercetarea.O. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplina Monitorul Oficial 7/06 57/06 54/06 172/2006 768/2007 1825/05 1859/05 161/2003 1344/2007  Ordine.

Privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 281/04 „Declaratie privind obligatiile de platǎ la bugetul general consolidat”.571/03 privind Codul fiscal Ord MMSSF si Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii MS nr.01.01/a Ord MFP privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru nr. examenul medical la reluarea muncii Ord MMSS Pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea 657/01 functionarii persoanelor juridice si persoanelor fizice din punct de vedere al protectiei muncii Ord MMSS si privind aprobarea Normele generale de protectie a muncii MSF 508/933/02 Ord MMSS Pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de 64/2003 munca Ord MMSS Pentru modificarea si completarea modelului cadru al 76/2003 contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul MMSS 64/2003 Ord MSF nr. 405/2004 (noile declaratii) Ord. pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunarǎ de 405/04 cǎtre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de platǎ la bugetul asigurǎrilor pentru somaj Ord MFP nr. modificat prin Ord.19/05 contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza începând cu luna ianuarie 2005 potrivit art.13.346/02 nr. examenul medical de adaptare. controlul medical periodic.O. MFP Pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare 2017/05 prevazute la titlul III din Legea nr. CNAS Pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributiile 221/05 de asigurari sociale de sanatate – declaratiile Ord.340/01 19/00 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (M. MMSS nr.848/1687/04 Ord. privind constituirea Registrului operativ national al bolilor 188/04 profesionale si a Centrului national de coordonare metodologicǎ si informare privind bolile profesionale Ord MMSSF nr. cod 14. 237/01). MMSSF nr. MMSSF Pentru modificarea si completarea Procedurii privind 86/06 declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aprobata prin Ord.56 alin.MO 886/02 Ord MMSS pentru aprobarea Normelor de aplicare a HG 261/01 privind 352/01 criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca in conditii deosebite Ord MSF 761/01 Pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la angajarea in munca. 571/2003 privind Codul Fiscal Ord.(2) din Legea nr. MFP Pentru completarea continutului declaratiilor fiscale si 1521/05 utilizarea formularului „Ordin de plata pentru trezoreria Statului (OPT)” pentru declararea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat Ord. 516/02 . MS si Pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG CNAS 158/2005 privind concendiile indemnizatiile de asigurari 60/32/2006 sociale de sanatate 886/02 300/01 836/01 754/01 880/02 139/2003 159/2003 219/04 765/04 158/04 39/05 22/05 1064/05 1055/05 56/06 131/06 147/06 28 .

 Conventii internationale Conventiile Organizatiei Internationale a Muncii ratificate de România precum si conventiile încheiate cu alte state prin care sunt reglementate raporturile juridice de munca sunt de asemenea izvoare ale dreptului muncii. 29 .

precum si alte drepturi sau obligatii care decurg din raportul de munca. • art.130/1996 si art. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA 1. detasare pentru personalul din societatile comerciale si regiile autonome se stabilesc prin negociere.130/1996 si art.53/2003 – Codul muncii. Continutul contractului colectiv de munca Prin încheierea contractului colectiv de munca se urmareste promovarea unor relatii de munca echitabile de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor. În sustinerea acestei norme sunt prevederile art. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 1.140 alin. În contractul colectiv de munca sunt prevazute si acordurile de solutionare a conflictelor colective de munca (art. Ca urmare. Continutul contractului colectiv de munca rezulta si din obiectul negocierii colective: salariile.3 alin. Contractul colectiv de munca contine si prevederi referitoare la protectia celor alesi sau delegati în organele de conducere ale sindicatelor ori a reprezentantilor salariatilor acolo unde nu sunt organizatii sindicale (art. În continutul contractului colectiv de munca se disting 3 categorii de clauze:  Clauze care privesc drepturi de personal pentru care actele normative prevad negocierea: • art. respectiv art.(2) din Codul Muncii . la desfacerea contractului individual de munca din motive care nu tin de persoana salariatului.17 si art.2. programul de lucru.31/1991 .(2). contractul colectiv de munca se situeaza dupa lege.  Clauze în legatura cu unele drepturi de personal care nu se regasesc în legislatia muncii (în contractul colectiv de munca unic la nivel national s-a prevazut ca.1.2). salarizare.17 si art.7 din Legea nr.2).Modulul II. 1.(3) din Legea nr. • Hotarârea Guvernului nr.157 din Codul Muncii . concediul de odihna etc.238 din Codul muncii.236 din Legea nr. individuala.drepturile de delegare. • art.6 alin.durata concediului de odihna.durata reducerii timpului de munca si nominalizarea persoanelor care beneficiaza de un program de munca sub 8 ore/zi se stabilesc prin negociere.130/1996 privind contractul colectiv de munca. 1. art. art.1 din Legea nr. angajatorii vor acorda o compensatie de cel ptin un salariu lunar. Definitie.184/1998. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 2. durata timpului de lucru.salariile se stabilesc prin negociere colectiva sau. Conform art.543/1995 . 30 . a concediilor fara plata si a celorlalte categorii de concedii.(2). precum si programarea lor se negociaza.2). in afara drepturilor cuvenite la zi). înaintea contractului individual de munca. dupa caz. republicata în Monitorul Oficial nr. conditiile de munca. Potrivit art. prevenirea si limitarea conflictelor colective de munca ori evitarea declansarii grevelor (art. contractul individual de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut în contractul colectiv de munca.6 alin. pe o scara ierarhica. contractul colectiv de munca este conventia încheiata între patron sau organizatia patronala (pe de-o parte) si salariati reprezentati prin sindicate ori în alt mod prevazut de lege (reprezentanti) (de cealalta parte) prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca. 236 din Codul muncii care precizeaza ca contractul colectiv de munca devine lege pentru parti.(2) din Legea nr.8 alin.

neurmata de incheierea contractului colectiv de munca.(1) .000 lei si 6.000 lei.(3) . ! OBSERVATIE: Legea prevede sanctionarea patronului pentru NEINCEPEREA negocierii.prevederile legale ale contractului colectiv de munca au un caracter minimal pentru partile contractante.salariile. In termen de 15 zile de la data formularii cererii de catre organizatia sindicala sau de catre reprezentantii salariatilor.8 alin.ramura de activitate. patronul trebuie sa convoace partile in vederea negocierii contractului colectiv de munca. Aceste dispozitii sunt prevazute si la art. • art.(1) .3. • art.programul de lucru si .7 alin.clauzele contractului colectiv de munca pot fi stabilite numai în limitele si conditiile prevazute de prezenta lege. durata preavizului va fi de 20 de zile lucratoare. cel putin: . b) cu cel putin 30 de zile anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an. aceasta are loc la cererea organizatiei sindicale sau a reprezentantilor salariatilor. Negocierea colectiva are loc in fiecare an. In cazul in care patronul nu angajeaza negocierea. • art.130/1996. . dupa caz.130/1996: • art. .8 alin.73 se prevede cel putin 15 zile lucratoare (mai putin pentru persoanele aflate în proba care nu corespund profesional). INITIATIVA negocierii APARTINE patronului.000. sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca. dupa caz.Clauze privind acordarea unor drepturi de personal în cuantumuri superioare celor prevazute în legislatia muncii (in cazurile in care unitatea este obligata. 31 . • art.8 alin. . respectiv art. 1.4.unitate. in termen de 15 zile de la formularea cererii.grup de societati comerciale si regii autonome denumite GRUPURI DE UNITATI daca sunt constituite asociatii patronale la acest nivel.conditiile de munca. Câmpul de aplicare a contractului colectiv de munca Contractul colectiv de munca se poate încheia la nivel de: . Negocierea Potrivit art.000. negocierea colectiva la nivel de unitate este OBLIGATIVA cu EXCEPTIA unitatilor care au MAI PUTIN de 21 de salariati. potrivit legii. În sustinerea acordarii unor drepturi superioare sunt prevederile Legii nr.(4) .durata timpului de lucru. dupa cum urmeaza: a) dupa cel putin 12 luni de la data negocierii precedente. 236 si 238 din Codul muncii. Neindeplinirea de catre patron a obligatiilor privitoare la angajarea negocierii si la convocarea partilor in vederea negocierii contractului colectiv de munca constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa antre 3. 1.contractul colectiv de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut în contractul colectiv de munca încheiat la nivel superior. Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile.contractul individual de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui prevazut în contractul colectiv de munca. Negocierea colectiva va avea ca obiect. . 236 din Codul muncii. nu prevede sanctiune pentru neincheierea contractului colectiv de munca.3 din Legea nr.la negocierea clauzelor partile sunt egale si libere. la art. în timp ce în Codul Muncii.(2) . sau de la data intrarii in vigoare a contractului colectiv de munca.8 alin.

.5. de ramura sau de grup de unitati participa ASOCIATIILE PATRONALE care indeplinesc.au independenta organizatorica si patrimoniala.reprezinta patroni ale caror unitati isi desfasoara activitatea in cel putin 25% din ramurile de activitate. de organizatii sindicale tip federativ (federatii sindicale).130/1996). de asociatii patronale legal constituite.la nivel national. reprezentate dupa cum urmeaza: • Patronul . . La fiecare dintre nivelurile prevazute se incheie un singur contract colectiv de munca. de ramura si de unitate participa ORGANIZATIILE SANDICALE care indeplinesc. . de organele sindicale de tip confederativ (confederatii sindicale). Partile si reprezentarea acestora la negocierea si încheierea contractului colectiv de munca (cap. . 1.III Legea nr. pentru toti salariatii din unitatile ramurei pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel.reprezinta patroni ale caror unitati functioneaza in cel putin jumatate din numarul total al judetelor. La negocierea contractului colectiv de munca la nivel national. contractul colectiv de munca se poate încheia si pentru salariatii unitatilor bugetare.la nivelul unitatii de organizatia sindicala sau de reprezentantii alesi.la nivel de unitate prin organul de conducere stabilit de lege sau statut.• • • • . . Clauzele contractului colectiv de munca produc efecte: pentru toti salariatii încadrati în unitate sau în unitatile din grupul de unitati pentru care s-a încheiat contractul colectiv de munca la acest nivel. în cazul contractului colectiv de munca unic la nivel national.la nivelul grupurilor si al ramurilor. CUMULATIV. pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din tara.au statut legal de confederatie sindicala. ramura sau national.reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 10% din numarul salariatilor din ramura respectiva. Hotararea este supusa numai recursului. la cererea asociatiei patronale. CUMULATIV. inclusiv in municipiul Bucuresti.au independenta organizatorica si patrimoniala. .reprezinta patroni ale caror unitati cuprind minimum 7% din efectivul salariatilor din economia nationala. Partile contractului colectiv de munca sunt PATRONUL si SALARIATII. . La negocierea contractelor colective de munca la nivel national.la nivel de grup de unitati. • Salariatii .national. b) la nivel de ramura: . Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate se constata de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti. OBSERVATIE: Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale caror acordare si cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale. . 32 . urmatoarele CONDITII: a) la nivel national: .au independenta organizatorica si patrimoniala. urmatoarele conditii: a) la nivel national: .

. pâna la renegocierea acestora sunt înlocuite cu prevederi favorabile cuprinse în lege sau în contractul colectiv de munca încheiat la nivel superior.au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin 25% din ramurile de activitate.23). modificarea. Încetarea contractului colectiv de munca are loc: . inclusiv in municipiul Bucuresti. În cazul constatarii nulitatii unor clauze de catre instanta de judecata competenta.au statut legal de organizatie sindicala. b) la nivel de unitate. Suspendarea contractului colectiv de munca are loc pe durata grevei (art. La expirarea termenului.au independenta organizatorica si patrimoniala. . cumulat. de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul unitatii.6. 33 . .au statut legal de federatie sindicala. Hotararea este supusa numai recursului. . cumulat. partile pot hotarî prelungirea contractului colectiv de munca în aceleasi conditii sau altele convenite. la cererea acestora. in cel putin jumatate din numarul total al judetelor. Contractul colectiv de munca se încheie în forma scrisa. Indeplinirea conditiilor de reprezentativitate a organizatiilor sindicale se constata. dupa cum urmeaza: a) la nivel national si de ramura.32).la terminarea lucrarii pentru care a fost încheiat.31. de catre instantele judecatoresti.organizatiile sindicale componente au. un numar de membri cel putin egal cu 7% din efectivul salariatilor din ramura respectiva.au in componenta structuri sindicale proprii. Încheierea contractului colectiv de munca Contractul colectiv de munca se încheie: . partea a V-a. un numar de membri cel putin egal cu 5% din efectivul salariatilor din economia nationala.la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a angajatorului. pe parcursul executarii unele clauze pot fi modificate prin negociere. . se depune si se înregistreaza la Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala. în 30 de zile de la înregistrare. suspendarea si încetarea contractului colectiv de munca Conform art. 1. Potrivit art. de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti.. c) la nivel de unitate: . . .130/1996. 1.numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin o treime din numarul salariatilor unitatii.la împlinirea termenului. .organizatiile sindicale componente au.7. Contractul colectiv de munca încheiat la nivel national sau ramura se depune si se înregistreaza la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si se publica în monitorul oficial. executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti.pe durata executarii unei lucrari determinate (art. Executarea.pe o durata ce nu poate fi mai mica de 12 luni sau . b) la nivel de ramura: .prin acordul partilor.30 din Legea nr.

236-247) din Codul Muncii. Prevederile stipulate în Legea nr. 34 .Încetarea si suspendarea contractului colectiv de munca va fi notificata în termen de 5 zile organului la care a fost înregistrat.130/1996 sunt întarite de dispozitiile Titlului VIII (art.

are un caracter personal. ce se încheie între angajator/organizatia patronala si salariati reprezentati prin sindicate/reprezentanti alesi. obligativitatea încheierii contractului individual de munca revenindu-i angajatorului. Contractul individual de munca se încheie în FORMA SCRISA. societate comerciala.1. la art. ceea ce înseamna ca acesta se realizeaza în timp si ca urmare. Definitia contractului individual de munca îsi are originea în art. salarizarea.contractul individual de munca. regie autonoma) denumita angajator.legislatia muncii.salariat.16 din Codul Muncii si art. sanctiunea este rezilierea care are ca efect desfacerea pentru viitor a contractului (în cazul rezolutiunii efectul este retroactiv).contractul colectiv de munca si .2.2. precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca. denumita salariat. si o persoana juridica sau fizica . are un caracter oneros si comutativ întrucât partile realizeaza reciproc prestatia (munca si plata muncii): Partile realizeaza reciproc o contraprestatie. în cazul în care nu se executa sau se executa necorespunzator de catre o parte. are doua parti: salariat si angajator.130/1999 cu privire la unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca (Monitorul Oficial nr.1 din Legea nr. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA 2. da nastere la drepturi si obligatii reciproce (contract sinalagmatic). contractul individual de munca se încheie între o persoana fizica. este cu executare succesiva. • • • • • • 2. Potrivit dispozitiilor art. prin care prima se obliga a presta munca stipulata în contract iar cea de-a doua se obliga sa-i ofere conditii corespunzatoare pentru prestarea muncii si sa o remunereze în raport cu clauzele contractuale pentru munca prestata. De asemenea. IN CONCLUZIE. .355/199) se precizeaza ca încadrarea unei persoane se realizeaza prin încheierea unui contract individual de munca între persoana fizica care presteaza munca si persoana juridica sau fizica în beneficiul careia se presteaza munca. ambele prestatii sunt cunoscute la incheierea contractului iar exitenta lor nu depinde de un eveniment viitor. contractul individual de munca se defineste ca fiind întelegerea scrisa între o persoana fizica . Notiune Spre deosebire de contractul colectiv de munca.angajator.10 din Codul Muncii contractul individual de munca este contractul în temeiul caruia o persoana fizica. Persoana încadrata cu contract individual de munca dobândeste calitatea de salariat si are drepturile si obligatiile reglementate de: . prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca. denumita angajator. Trasaturile caracteristice ale contractului individual de munca Este un act juridic determinat de manifestarea de vointa a partilor având ca scop stabilirea de drepturi si obligatii care alcatuiesc obiectul contractului. contractul individual de munca nu poate fi încheiat sub conditie suspensiva sau rezolutorie deoarece se precizeaza data începerii activitatii sau chiar a încetarii ei în cazul contractului 35 • .1470 din Codul Civil referitoare la locatiunea lucrarilor. persoana fizica sau juridica. denumita salariat si o persoana fizica sau juridica (institutie publica. se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator. în schimbul unei remuneratii denumite salariu.

2. respectiv situatiile în care pot înceta contractele individuale de munca pe durata nedeterminata: se prevede un termen cert de incepere. respectiv ale contractului colectiv de munca.10 din Decretul 31/1954. 36 . nu pot fi extinse. Contractul individual de munca si contractul colectiv de munca Sub aspectul drepturilor si obligatiilor.(3) din Codul Muncii se prevede ca nu pot încheia contract individual de munca tinerii sub 15 ani. Cu privire la incheiera contractului individual de munca aceste limitari sunt numite INCOMPATIBILITATI. sunt posibile anumite limitari sau restrângeri ale capacitatii juridice.8 din Decretul 31/1954. 2. La art.13 alin. Incompatibilitati Capacitatea de folosinta .8/1954).5. Conditiile încheierii Pentru a fi valabil. art. • conditii generale aplicabile tuturor contractelor. ale libertatii muncii. Capacitatea juridica a persoanei fizice care urmeaza sa fie încadrata Conform art. Art. deoarece este inseprabila de persoana omului. 2. Persoana fizica dobândeste capacitatea de exercitiu pentru a încheia un contract individual de munca la 16 ani (art. potrivit legii. unde capacitatea de exercitiu deplina se dobândeste la 18 ani iar în cazul femeii casatorite si anterior acestei vârste (art.3. contractul individual de munca TREBUIE încheiat în anumite CONDITII legale: • conditii comune tuturor contractelor (capacitatea juridica si consimtamântul). Încheierea contractului individual de munca 2. contractul colectiv de munca este opozabil tuturor salariatilor din unitate indiferent de data încadrarii sau de afilierea la organizatiile sindicale. CIM nu poate sa prevada clauze contrare Codului muncii sau Contractului colectiv de munca. nu poate fi înstrainata sau ridicata. ci sunt reglementate expres si restrictiv de lege . în scopul ocrotirii persoanelor sau al apararii unor interese generale. • conditii de fond si forma. prevede ca tinerii sub 15 ani nu pot fi angajati ca salariati ceea ce presupune ca între 15 si 16 ani se recunoaste o capacitate restrânsa de a se angaja în munca.5. au un caracter imperativ iar încadrarea în munca cu încalcarea acestora devine nula. nu se pot dedeuce prin analogie . contractul individual de munca va fi semnat alaturi de tânar si de catre parinti sau tutori.4. 2. În cazul acestora. prin capacitatea juridica a persoanei fizice întelegem capacitatea de folosinta adica aptitudinea generala a persoanei de a dobândi drepturi si de a-si asuma obligatii (se dobândeste la nastere) cât si capacitatea de exercitiu (aptitudinea persoanei de a-si executa drepturile si de a-si asuma obligatiile). Nu se poate renunta la ea însa.4 din Codul familiei aprobat prin Decretul 32/1954). în consens cu reglementarile internationale.5.1. Legea si contractul individual de munca Contractul individual de munca se încheie în conditiile prevazute de lege si. • conditii specifice dreptului muncii (existenta postului.31/1954 privind persoanele fizice si juridice (Buletinul Oficial nr.(2) si (3) din Codul Muncii.13 alin.4 din Constitutie si art.5.3. concretizând în masura necesara drepturile si obligatiile celor doua parti. Contractul individual de munca este opozabil salariatului si angajatorului.individual de munca pe durata determinata. • conditii speciale care privesc anumite categorii de posturi sau functii. conditii de studii si pregatire).45 alin.5 din Decretul nr. Incompatibilitatile nu se prezuma. 2. art.13 din Codul Muncii) spre deosebire de dreptul comun-civil. 2.

nepregatirii sau altor cauze care îl fac impropriu pentru exercitarea unei anumite profesii sau meserii.10 din OUG nr. în cazul celui pedepsit care a savârsit infractiunea datorata incapacitatii. constituirea de garantii si raspunderea în legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici.547/2004) nu poate fi numit magistrat (judecator sau procuror) cel care are antecedente penale sau cel care nu are reputatie nestirbita. se poate dispune masura de siguranta constând în interzicerea de a exercita acea profesie sau meserie. Apararea avutului public sau privat Art.(5). familie si societate se dovedesc corespunzatoare pentru instruirea si educarea tinerilor. Este o pedeapsa complementara care poate fi aplicata daca pedeapsa este închisoarea de cel putin doi ani.3 din Legea nr.125 alin.este interzisa încadrarea în functii de gestionari a persoanelor care nu au împlinit 21 de ani sau în unele situatii cel putin 18 ani (depinde de categoria de gestiune). Art. 13 din Legea nr. lauzelor sau a celor care alapteaza la munca în timp de noapte. 3. 5.712/2003). Art.47/2001).Exigentele specifice cadrelor didactice Potrivit art. Executarea ei începe dupa terminarea pedepsei principale si este reglementata de Codul penal.22/1969 . boli contagioase sau infirmitati pentru care cei în cauza sunt inapti pentru activitatea instructiv educativa.3 si 4 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. grele sau periculoase ori folosirea lor la munca în schimbul de noapte.303/2004 privind Statutul magistratilor (Monitorul Oficial nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor. Codul penal prevede ca. precum si de a ocupa o functie sau profesie de care s-a folosit condamnatul pentru savârsirea unei infractiuni. 4. 6. Masura poate fi revocata la cerere dupa trecerea unui termen mai mare de un an.125 alin.128/1997. Interdictia ocuparii unor functii implicând exercitiul autoritatii de stat. nu pot fi încadrate în functii de gestionari persoanele condamnate (inclusiv cei aflati în cursul urmaririi penale ori judecatoresti) si nereabilitate pentru infractiunile prevazute de anexa legii.este interzisa încadrarea tinerilor sub 18 ani în locuri de munca cu conditii vatamatoare. art. Conform art.13 alin.Categorii de incompatibilitati 1.Capacitatea juridica a strainilor 37 . sa fie exemple de probitate si corectitudine Conform art.121 si art. 2.(2) din Codul Muncii se interzice folosirea femeilor gravide.4 din Legea nr. De asemenea.91/2003 privind organizarea Garzii financiare (Monitorul Oficial nr. interdictia se aplica timp de doi ani dupa care cel în cauza poate depune cerere pentru anularea acestei masuri. Masuri de protectie a femeilor si tinerilor Conform art. autoritatilor sau institutiilor publice (republicata în Monitorul Oficial nr. Exercitarea unor functii de catre persoanele care trebuie sa se bucure de o deosebita autoritate morala. personalul de executie este recrutat din rândul personalului care nu are antecedente penale.(1) din Codul Muncii . Daca dupa condamnare a intervenit amnistia sau celui în cauza i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei. pot ocupa functii didactice persoane care prin comportamentul lor în scoala. Incompatibilitati: condamnare penala.

Examenul medical (o persoana poate fi angajata numai pe baza unui certificat medical) Baza legala: • art. • H. Străinii pot fi încadraţi în munca pe teritoriul României la angajatori care funcţionează în mod legal.230) angajator este persoana juridica înmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii. orice persoana poate cumula mai multe functii si are dreptul sa primeasca salariul corespunzator pentru fiecare din functiile îndeplinite.nr. ai altor state membre ale Uniunii Europene.. 1. experienta în activitate şi autorizare. 739/2006 2. 38 . nr.G. pensionarii pentru limita de vârsta pot fi încadrati.5.27 din Codul Muncii: . Capacitatea juridica a angajatorului Patronul.2006 si abroga. publicata in Monitorul oficial nr. O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical. persoanele care cumuleaza mai multe functii sunt obligate sa declare fiecarui angajator unitatea unde vor avea functia de baza. d) se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului..35 alin.5. c) fac dovada faptului ca sunt apţi din punct de vedere medical sa desfăşoare activitatea respectiva şi nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează sa o desfăşoare pe teritoriul României.U.5. • LEGE nr.646/2006. Autorizaţia de munca este necesară pentru obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în munca sau. 2. cu îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii: a) locurile de munca vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni romani. Potrivit dispozitiilor Legii nr.(1) din Codul Muncii. cu aceeasi data. Cumulul de functii Conform prevederilor art. care intra in vigoare incepand cu 01.5. (vezi tabel nr. precum şi de rezidenţi permanenţi pe teritoriul României.O. 1) 2.(3) din Codul Muncii. pentru străinii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia romana cu privire la regimul străinilor. denumit în Codul Muncii (art.G. de către Oficiul Roman pentru Imigrari.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale de stat. la cererea angajatorului. d) angajatorii au achitate la zi obligaţiile către bugetul de stat. după caz. b) îndeplinesc condiţiile speciale de pregătire profesională.35 alin. cumulând pensia cu salariul. Autorizaţia de munca poate fi eliberata. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în munca şi detasarea străinilor pe teritoriul României defineste notiunea de . a permisului de şedere în scop de munca.10. ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca. 90/1996 privind protectia muncii. care administreaza si utilizeaza capitalul indiferent de natura acestuia. Legea nr. Codul Muncii vizeaza cumulul de functii în temeiul unor contracte de munca.6. Potrivit art. care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci’’.091 din 16 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. Exista mai multe situatii.strain’’ ca fiind persoana care nu are cetăţenia romana sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European. solicitate de angajator potrivit legislaţiei în vigoare. încadrarea în munca şi detasarea acestora pe teritoriul României. în scopul obtinerii de profit în conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata.4. publicata in Monitorul oficial nr.

în momentul dobândirii personalitatii juridice iar persoana fizica dobândeste aceeasi calitate în momentul dobândirii capacitatii de exercitiu.14 alin.Potrivit art. actul de înfiintare sau statut (art.35 din Decretul 31/1954). în calitate de angajator. Angajatorul reprezinta atât unitati ale statului (institutii publice. regii autonome) cât si societati comerciale cu capital privat sau alte persoane juridice sau fizice.31/1954) si îsi exercita drepturile respectiv îsi îndeplineste obligatiile prin organele sale (art. 39 . Persoana juridica nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege. persoana juridica poate încheia contracte individuale de munca.34 din Decretul nr.(2) si (3) din Codul Muncii.

5% 0.5% 6. dupa caz V.5% 6. Sociale VN = VB – Contrib. imp = VN – Deducere personala (la fct. 1.5% 6.sociale V. de baza) 40 . imp = VB – Contrib. crt. 2. 1 Nr.5% 9.5% 9. Fel angajare CIMb – Contract individual de munca – Functie de baza CIMc – Contract individual de munca – Functie cumulata CIMp – Contract individual de munca – pensionari Obligatii de plata angajat CAS(x) CASS(xx) Somaj(xxx) 9.Tabelul nr.5% - Explicatii (obligatii fiscale) VN = VB – Contrib. sociale Venit impozabil = VN – Deducere personala.5% 0. 3.

5.31/1990 difera în functie de forma societatii comerciale. Incheierea valabila presupune in primul rand exprimarea in mod valabil. Conditii de studii Pentru încadrarea si promovarea în orice functie este necesara îndeplinirea unor conditii de studii (pregatire în cazul muncitorilor calificati).8. in functie de studii si munca efectiv prestata.10. cfm art. avându-se în vedere prevederile art. cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege’’. respectiv director. atributiile si raspunderile functiilor respective. În actele normative care reglementeaza salarizarea personalului din sectorul bugetar sunt prevazute expres pentru fiecare functie studiile corespunzatoare (O. unul dintre administratori sau directorul executiv). 2. Nivelul si natura studiilor sunt concepute în raport direct cu specialitate. în schimbul unei remuneratii. Astfel. de a contracta si.(1) din Codul Muncii.7. 2. În cazul celorlalte persoane juridice.G. absolventii învatamântului superior de specialitate pot ocupa functii de inginer. Conditii de vechime în munca si specialitate 41 . nr.. neechivoc si in deplina cunostinta de cauza a vointei fiecarei parti.5. 2/2006). Potrivit art.2. 3/2006 si O. cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale’’. 2.5. in al doilea rand. 3 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.. regiile autonome sunt persoane juridice care functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara în ramurile strategice ale economiei. consilier juridic etc. organul competent poate fi presedintele. In ce priveste societatile comerciale.G. Consimtamântul În practica. 2. tehnicieni.(2) .personalul regiilor autonome si al societatilor comerciale este angajat de directorul general.9. Cei ai învatamântului liceal si postliceal functii de contabili. Prin munca salariata întelegem orice munca prestata fara mijloace propriii.Exemplu: potrivit art. Conducerea regiilor autonome revine consiliului de administratie numit prin ordin al ministrului de resort sau dupa caz prin decizia conducatorilor administratiilor locale. nr. consiliul de administratie. economist. organul prin care se încheie contractul individual de munca este stabilit prin actul constitutiv (contractul sau statutul societatii. chimist.16 alin. sa se realizeze acordul de vointa a celor doa parti in conditiile prevazute de lege. 41 alin. Obiectul si cauza contractului individual de munca Obiectul contractului individual de munca îl reprezinta prestatiile la care se obliga cele doua parti.5. al carui rezultat revine în întregime angajatorului. asistent medical etc. În cazul societatilor comerciale cu capital privat. 284 din Legea nr. analist programator ajutor. Cauza este obiectivul urmarit de fiecare dintre parti. 31/1990 privind societatile comerciale . competenta încheierii contractelor individuale de munca revine organelor de conducere unipersonale conform actului lor de organizare interna. Nivelul de salarizare al personalului angajat se stabileste de organul de conducere al regiei sau societatii comerciale.Incadrarea salariatilor la societatile comerciale se face pe baza de contract individual de munca. care potrivit Legii nr. consimtamântul se evidentiaza în mod concret prin semnarea contractului individual de munca.

Posturile vacante existente în statul de functii vor fi scoase la concurs. În cazul muncitorilor necalificati. se abroga (vezi Legea nr.32 din Codul Muncii.33 din Codul Muncii prevad ca încadrarea se face pe baza verificarii prealabile a aptitudinilor profesionale si personale prin examen.125/1990). 1. Angajatorul poate cere informatii în legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori dar numai cu privire la functiile îndeplinite si la durata angajarii si numai cu încunostiintarea prealabila a celui în cauza. Potrivit art.4 din Codul Muncii . 42 . Verificarea aptitudinilor profesionale Art. La art.33 precizeaza ca angajarea succesiva a mai mult de trei persoane pe perioada de proba pentru acelasi post este interzisa. în masura în care legea nu dispune altfel.5. toate dispozitiile legale care conditionau ocuparea unor posturi de existenta unor vechimi în munca sau în specialitate. perioada de proba are caracter exceptional si nu poate depasi 5 zile lucratoare. nu poate fi stabilita decât o singura perioada de proba.profesional sau disciplinar . cu exceptia cazurilor stipulate în lege sau în contractul colectiv de munca când rezulta posibilitatea si nu obligatia acestei masuri) duce la decaderea angajatorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate.154/1998).si în regulamentul intern.29 . Prin exceptie.G.5 alin. Absolventii institutiilor de învatamânt se încadreaza. Perioada de proba constituie vechime în munca. vatamatoare sau periculoase.(1) din Legea nr. salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute de legislatia muncii. Conditiile de angajare si modul de desfasurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarârea Guvernului ( H. pe baza unei perioade de proba de cel mult 6 luni. În cazul în care la concurs nu s-au prezentat mai multi candidati. modalitatile în care urmeaza sa se realizeze verificarea aptitudinilor profesionale si personale sunt stabilite în contractul colectiv de munca aplicabil.31 din Codul Muncii pentru verificarea aptitudinilor salariatului. Potrivit art.29 din Codul Muncii. Aceasta dispozitie ramâne în vigoare si dupa abrogarea legii prin Codul Muncii.17 alin. contractul colectiv de munca aplicabil. concurs ori perioada de proba. la încheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 30 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Codul Muncii la art.209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici). nr. Neinformarea salariatului anterior încheierii sau modificarii contractului individual de munca cu privire la perioada de proba (art. 2.11. pe durata executarii contractului individual de munca. la debutul lor în profesie. în raport cu necesitatile fiecarei unitati. în regulamentul intern. Pentru persoanele cu handicap încadrarea se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice. precum si în contractul individual de munca.întocmirea actului aditional în termen de 15 zile de la data încunostiintarii în scris a salariatului.30 din Codul Muncii se stipuleaza ca la institutiile publice/unitati bugetare.30/1990 privind angajarea salariatilor în functie de competenta (Monitorul Oficial nr. Pe durata perioadei de proba. încadrarea se face prin examen. salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba în situatia în care acesta debuteaza la acelasi angajator într-o noua functie/profesie/la un nou loc de munca cu conditii grele.Potrivit art. dupa caz. Potrivit art. încadrarea salariatilor se face numai prin concurs sau examen. în statutul de personal .

d^3) angajarea pensionarilor care. contractul individual de munca se poate încheia si pe durata determinata. Potrivit Constitutiei. d) in situatia an care este ancheiat an temeiul unor dispozitii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fara loc de munca. .204/2001).215/2001 (Monitorul Oficial nr. an termen de 5 ani de la data angajarii. cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva. la capitolul IV (art. b) cresterea temporara a activitatii angajatorului.Perioada de proba reprezinta o clauza de dezicere/denuntare a contractului individual de munca. functiile de demnitari sunt ocupate ca urmare a alegerii sau numirii în functie.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (republicata în Monitorul Oficial nr. cu titlu de exemplu. 2. contractul individual de munca se încheie pe durata nedeterminata (REGULA ). Numirea exprima investirea acestora cu prerogativele exercitarii autoritatii de stat. de care se poate folosi angajatorul în cazul în care salariatul nu corespunde cerintelor postului în care a fost încadrat. potrivit Legii nr. Actul de alegere sau de numire în functie Pentru încadrarea în anumite functii este necesar actul de alegere. prin exceptie.128/1997 privind statutul cadrelor didactice. pe perioada mandatului.. autoritati executive ale administratiei publice.12 alin. în conditiile prevazute expres de lege. Potrivit Legii nr. Contractul individual de munca pe durata determinata se poate încheia numai în forma scrisa. Exemplu: potrivit art. Potrivit art. aceasta categorie de personal îsi desfasoara activitatea în cadrul raportului de serviciu în baza actului de numire în functia publica si nu a contractului individual de munca. pot interveni.12. primarii. in urmatoarele situatii: 43 . in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel national si/sau la nivel de ramura. sunt alesi de cetateni. se poate incheia contract individual de munca pe durata determinata.5 din Legea administratiei publice locale nr. c) desfasurarea unor activitati cu caracter sezonier. proiecte.251/2004).5.. programe.13. andeplineste conditiile de pensionare pentru limita de varsta. in temeiul carora. Astfel. personalul didactic este numit în învatamânt. patronale sau al organizatiilor neguvernamentale.80-86) din Codul Muncii sunt reglementate situatiile în care se poate încheia contract individual de munca pe durata determinata.12 alin. Astfel de cazuri.5.(1) din Codul Muncii. d^1) angajarea unei persoane care.Alte situatii prevazute de lege’’ : sunt avute in veder acle dispozitii ce se regasesc un acte normative speciale si. conditie prealabila. 2. Pe durata sau la sfârsitul perioadei de proba CIM poate înceta printr-o notificare scrisa la initiativa oricareia dintre parti. proprie acestor functii. prin exceptie. e) in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari. cu precizarea expresa a duratei pentru care se încheie. Durata contractului individual de munca Potrivit dispozitiilor art.(2) din Codul Muncii. Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi încheiat numai în urmatoarele cazuri: a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca. De asemenea. d^2) ocuparea unei functii eligibile an cadrul organizatiilor sindicale. pot cumula pensia cu salariul. in conditiile legii.

contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi încheiat pe o perioada mai mare de 24 luni. (4) din Codul muncii) sau la expirarea termenului de 24 de luni (prevazut la art. e) din Codul muncii (. suplinitorii pot ocupa posturile scoase la concurs.conform art.in alte cazuri prevazute expres de legi speciale ori pentru desfasurarea unor lucrari. sau ori decate ori partile convin in acest sens.83 din Codul Muncii.82) si de cel mult doua ori consecutiv. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. corespunzatoare pregatirii acestora si sa le asigure accesul la aceste locuri de munca în conditii egale cu cele ale salariatilor angajati cu contract de munca pe durata nedeterminata. la incetarea celui de-al treilea contract individual de munca pe durata determinata (prevazut la art.82 din Codul Muncii. cu acordul scris al partilor. Angajatorii sunt obligati sa informeze salariatii angajati cu contracte de munca pe durata determinata despre locurile de munca vacante sau care se vor vacanta. c¹) in cazul in care incheierea unui nou contract individual de munca pe durata determinata se impune datorita unor motive obiective cuprinse in contractul colectiv de munca incheiat la nivel national si/sau la nivel de ramura. in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel national si/sau la nivel de ramura’’). acesta va fi angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata. b) in cazul in care un nou contract individual de munca pe durata determinata este incheiat in vederea executarii unor lucrari urgente.84 din Codul Muncii. durata contractului va expira la momentul încetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular. pentru o durata a contractului mai mare de 6 luni. contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial. . proiecte sau programe. 16 din Legea nr.(3) din Codul Muncii. 13 alin. Perioada de proba pentru încadrarea cu contract de munca pe durata determinata. c) in cazul in care incheierea unui nou contract individual de munca pe durata determinata se impune pentru temeiurile prevazute la art. cu caracter exceptional.80 alin. Conform art. dar numai pentru o perioada determinata. programe. nu poate depasi: a) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mica de 3 luni.(1) lit. proiecte. d) 45 de zile lucratoare în cazul salariatilor încadrati în functii de conducere. c) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului mai mare de 6 luni.G.. 82 alin. dar numai înlauntrul termenului mentionat mai sus (art. În cazul în care acesta este încheiat pentru a înlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat. Potrivit art. precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic. 80 alin. 81 lit. pentru o abatere grava sau abateri repetate ale salariatului. personalul poate fi angajat de regula cu contrat individual de munca pe durata nedeterminata. 21/2007 privind institutiile si copaniile de spectacole si concerte. nr. Potrivit art. pentru desfasurarea unor lucrari.b) din O. b) 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului cuprinsa între 3 si 6 luni. dar si prin contract pe durata determinata. f) in cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata a incetat din initiativa salariatului sau din initiativa angajatorului. daca pe postul respectiv va fi angajat un salariat. Aceste dispozitii nu sunt aplicabile in urmatoarele situatii: a) in cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a anlocui temporar un salariat absent. daca intervine o noua cauza de suspendare a contractului acestuia. reglementata de art. (1) din Codul muncii).conform art. pe durata unei stagiuni sau a unei productii. O copie a anuntului se transmite de indata sindicatului sau reprezentantilor salariatilor 44 .

dupa caz.17 alin. cu exceptia cazurilor in care tratamentul diferit este justificat de motive obiective. precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul. Contractul individual de munca încheiat în termen de 3 luni de la încetarea celui anterior este considerat SUCCESIV. alte elemente constitutive ale veniturilor salariale. k) durata normala a muncii. domiciliul angajatorului. se au in vedere dispozitiile legislatiei in vigoare sau contractul colectiv de munca la nivel national Între aceleasi parti se pot încheia cel mult 3 contracte individual de munc pe durata determinata succesive înauntrul termenului de 24 de luni. b) locul de munca sau. 2. posibilitatea ca salariatul sa munceasca an diverse locuri. Orice modificare a unuia din aceste elemente în timpul executarii contractului individual de munca impune încheierea unui act aditional la contract. avandu-se in vedere calificarea/aptitudinile profesionale. A) Clauzele ESENTIALE ale contractului individual de munca (art. i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia. B) clauze specifice. cu exceptia situatiilor în care o asemenea modificare rezulta ca posibila din lege sau din contractul colectiv de munca aplicabil. in aceeasi unitate. g) an cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara. an lipsa unui loc de munca fix. reglementate de art. într-un termen de 15 zile de la data încunostiintarii în scris a salariatului.(2-4) din Codul Muncii elementele sus-mentionate trebuie sa constituie si sa se regaseasca în continutul unei informari prealabile încheierii contractului individual de munca. d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative si atributiile postului. In cazul in care nu exista un contract colectiv de munca aplicabil.17 alin.(2) din Codul Muncii. h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul. Salariatul permanent comparabil reprezinta salariatul al carui contract individual de munca este incheiat pe durata nedeterminata si care desfasoara aceeasi activitate sau una similara. numai pe motivul duratei contractului individual de munca. prealabil încheierii contractului individual de munca.17-19 din Codul Muncii): a) identitatea partilor. 86 din Codul muncii salariatii cu contract individual de munca pe durata determinata nu vor fi tratati mai putin favorabil decat salariatii permanenti comparabili.20-26 din Codul Muncii. l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului. se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil. între parti poate interveni un contract de confidentialitate. . durata acestora. m) durata perioadei de proba.Cfm art. Potrivit art. e) riscurile specifice postului. f) data de la care contractul urmeaza sa asi produca efectele. c) sediul sau.5. 45 . Continutul contractului individual de munca În contractul individual de munca se disting doua categorii de clauze: A) clauze esentiale. Cu privire la informatiile furnizate salariatului. j) salariul pe baza.14. Atunci cand nu exista un salariat permanent comparabil in aceeasi unitate. respectiv modificarii acestuia. reglementate de art. exprimata an ore/zi si ore/saptamana. Obligatia de informare a persoanei selectate în vederea angajarii sau a salariatului se considera îndeplinita de catre angajator la momentul comunicarii ofertei privind continutul contractului sau al actului aditional.

Indemnizatia datorata salariatului se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni. cuantumul indemnizatiei. Clauza de neconcurenta îsi produce efectele pâna la cel mult 2 ani de la data încetarii contractului individual de munca. urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate. lit.20-26 din Codul Muncii): a) clauza cu privire la formarea profesionala. informatiile prevazute la art.g) (condamnare penala privativa de libertate).56 lit.j) (la expirarea termenului. Clauza de neconcurenta îsi produce efectele NUMAI DACA în cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute în mod EXPRES activitatile care sunt interzise salariatului. (2) din Codul muncii . în termen de 30 de zile. Indemnizatia de neconcurenta lunara nu este de natura salariala si este deductibila din profitul impozabil. pe durata prevazuta în contract. b) moneda în care vor fi platite drepturile salariale. Se impoziteaza la persoana beneficiara.h) (retragere aviz/autorizatie) si lit. perioada. g) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune în pericol viata. Indemnizatia trebuie platita întocmai si la timp. d) conditiile de clima. dupa caz Aceste elemente se completeaza prin legi speciale care reglementeaza conditiile specifice de munca în strainatate. inainte de plecare. e) reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara.d) (comunicarea deciziei de pensionare). Potrivit art. 46 . în situatia în care angajatorul nu îsi executa obligatia de informare în termenul de 15 zile salariatul este în drept sa sesizeze.In cazul in care persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul. în interesul propriu sau al unui tert. B) Clauzele SPECIFICE ale contractului individual de munca (art. precum si modalitatile de plata. b) clauza de neconcurenta. Clauza de neconcurenta nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specializarii pe care o detine. c) prestatiile în bani si/sau în natura aferente desfasurarii activitatii în strainatate. precum si informatii referitoare la: a) durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata în strainatate. libertatea sau siguranta personala. g) conditiile de repatriere a lucratorului. Aceasta prevedere legala nu se aplica în cazurile în care încetarea contractului individual de munca s-a produs de drept cu exceptia cazurilor prevazute la art. c) clauza de mobilitate.f) (reintegrarea titularului postului). d) clauza de confidentialitate. tertii interzisi si aria geografica unde salariatul poate fi în reala competitie cu angajatorul. • Clauza de neconcurenta îl obliga pe salariat ca dupa încetarea contractului individual de munca sa nu presteze. o activitate care se afla în concurenta cu cea prestata la angajatorul sau ori sa nu presteze o activitate în interes propriu sau în favoarea unui tert care se afla în relatii de concurenta cu angajatorul sau si îl obliga pe angajator sa îi plateasca salariatului o indemnizatie lunara.19 din Codul Muncii. lit. angajatorul are obligatia de a-i comunica in timp util. 17 alin. lit. instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei de informare. dupa caz. pentru CIM pe durata determinata) ori a intervenit din initiativa angajatorului pentru motive care nu tin de persoana salariatului.

64/2003. Salariatul temporar este persoana încadrata la un angajator de munca temporara. pus la dispozitie unui utilizator pe durata necesara în vederea îndeplinirii unor anumite sarcini precise si cu caracter temporar. încheierea sau modificarea contractului individual de munca.938/2004 – M. fara sa depaseasca cumulat 100.139/2003.interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorul. la daune . este munca prestata de un salariat temporar care. precum si procedura de autorizare a agentului de munca temporara se stabilesc prin hotarâre a Guvernului (HG nr. Forma contractului individual de munca Potrivit art.276 alin.15.5. Agentul de munca temporara este societatea comerciala autorizata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. care pune provizoriu la dispozitie utilizatorului personal calificat si/sau necalificat. contractul individual de munca se încheie în forma scrisa. Conditiile de înfiintare si functionare. La negocierea.500lei la 2.e) din Codul Muncii primirea la munca a unei persoane pentru care nu a fost întocmit contract individual de mun ca.(1) si (2) din Codul Muncii. modificat prin Ordinul 76/2003 (Monitorul Oficial nr. Munca prin agent de munca temporara (art. 276 alin. în contractele colective de munca sau în contractele individuale de munca. salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si. 2. Utilizatorul este angajatorul caruia agentul de munca temporara îi pune la dispozitie un salariat temporar pentru îndeplinirea unor sarcini precise si cu caracter temporar. în conditiile stabilite în regulamentele interne.La sesizarea salariatului sau a inspectorului teritorial de munca. ca respectarea confidentialitatii informatiilor. presteaza munca în favoarea unui utilizator. din dispozitia agentului de munca temporara. denumita misiune de munca temporara. sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta în timpul executarii contractului. cu vinovatie. Modelul contractului individual de munca este aprobat prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. instanta competenta poate diminua efectele clauzei de neconcurenta. oricare dintre parti poate fi asistata de terti conform propriei optiuni. 2. Munca prin agent de munca temporara. • Prin clauza de mobilitate partile în contractul individual de munca stabilesc ca.5. pe toata durata contractului individual de munca si dupa încetarea acestuia. denumita munca temporara. Potrivit art. se prezuma ca a fost încheiat pe o durata nedeterminata. a clauzei de neconcurenta.16.000lei (art. În cazul nerespectarii. d) din Codul Muncii). 589/2004).O. Obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa revine angajatorului.87-100 din Codul Muncii). respectiv 159/2003).16 alin. în considerarea specificului muncii.000 lei pentru fiecare persoana identificata. si numai în urmatoarele cazuri: 47 . Prevederea în contractul individual de munca a unor clauze contrare dispozitiilor legale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 2. iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba. În acest caz salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare în bani sau în natura. pe care îl angajeaza si îl salarizeaza în acest scop. executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza într-un loc stabil de munca.000lei. (1) lit. dupa caz.(1) lit.000 lei – 5. nr. Un utilizator poate apela la agenti de munca temporara doar pentru executarea unei sarcini precise si cu caracter temporar. • Prin clauza de confidentialitate partile convin ca. În situatia în care contractul individual de munca nu a fost încheiat în forma scrisa. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.

Contractul de munca temporara înceteaza la terminarea ultimei misiuni pentru care a fost încheiat. durata misiunii. stipulate la art. Pentru fiecare noua misiune. posibilitatea modificarii acestuia. pe durata unei misiuni. precum si modalitatile de remunerare a salariatului temporar. b) pentru prestarea unor activitati cu caracter sezonier. în special calificarea necesara. Agentul de munca temporara pune la dispozitie utilizatorului un salariat angajat prin contract de munca temporara. în baza unui contract de punere la dispozitie încheiat în forma scrisa. Contractul de munca temporara se poate încheia si pentru mai multe misiuni. cu respectarea termenului de 12/18 luni. Orice clauza prin care se interzice angajarea de catre utilizator a salariatului temporar dupa îndeplinirea misiunii este nula. g) valoarea contractului de care beneficiaza agentul de munca temporara. Contractul de punere la dispozitie trebuie sa cuprinda: a) motivul pentru care este necesara utilizarea unui salariat temporar.a) pentru înlocuirea unui salariat al carui contract individual de munca este suspendat. adaugata la durata initiala a misiunii. În contractul de munca temporara se precizeaza. Contractul de munca temporara este un contract de munca ce se încheie în scris între agentul de munca temporara si salariatul temporar. Salariatii temporari au acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator. b) termenul misiunii si. DE REGULA. Conditiile în care durata unei misiuni de munca temporara poate fi prelungita sunt prevazute în contractul de munca temporara sau pot face obiectul unui act aditional la acest contract. conditiile în care urmeaza sa se desfasoare misiunea. locul executarii misiunii si programul de lucru. pe durata suspendarii. daca este cazul. în aceleasi conditii ca si ceilalti salariati ai acestuia. care nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe tara. c) caracteristicile specifice postului. Durata misiunii de munca temporara poate fi prelungita pentru o perioada care. nu poate depasi 18 luni. Utilizatorul nu poate beneficia de serviciile salariatului temporar. f) orice alte servicii si facilitati în favoarea salariatului temporar. în afara elementelor generale si specifice ale unui contract individual de munca. între parti se încheie un act aditional la contractul de munca temporara.17 si art. Între doua misiuni salariatul temporar se afla la dispozitia agentului de munca temporara si beneficiaza de un salariu platit de agent. 48 . e) echipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze. Utilizatorul este obligat sa asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protectie si de munca. Misiunea de munca temporara se stabileste pentru un termen care nu poate fi mai mare de 12 luni. cu exceptia situatiei în care prin contractul de punere la dispozitie dotarea este în sarcina agentului de munca temporara. d) conditiile concrete de munca. în care vor fi prevazute toate elementele contractuale pe durata misiunii.18 alin. precum si remuneratia la care are dreptul salariatul.(1) din Codul Muncii. identitatea si sediul utilizatorului. daca urmareste sa înlocuiasca astfel un salariat al sau al carui contract de munca este suspendat ca urmare a participarii la greva. c) pentru prestarea unor activitati specializate ori ocazionale.

Agentul de munca temporara care concediaza salariatul temporar înainte de termenul prevazut în contractul de munca temporara. Cu exceptia dispozitiilor speciale contrare.contract mai mare de doua luni. pentru alte motive decât cele disciplinare. În acest caz. Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care îl primeste salariatul utilizatorului. precum si a celorlalte drepturi prevazute de legislatia muncii. în conformitate cu legislatia în vigoare. Utilizatorul care a platit sumele datorate se subroga. Daca utilizatorul îl foloseste în continuare fara a încheia un asemenea contract sau fara a solicita prelungirea contractului de punere la dispozitie. se considera ca între salariatul temporar si utilizator a intervenit un contract individual de munca pe durata nedeterminata. prestează aceeaşi activitate sau una similară 49 . b) 3 zile lucratoare . ele vor fi platite de utilizator. Contractul individual de munca cu timp partial (art. utilizatorul raspunde pentru asigurarea conditiilor de munca. Prin contractul de munca temporara se poate stabili o perioada de proba pentru realizarea misiunii. denumite contracte individuale de muncă cu timp parţial. Utilizatorul va notifica de îndata agentului de munca temporara orice accident de munca sau îmbolnavire profesionala de care a luat cunostinta si a careia victima a fost un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara.contract o luna . 2. în baza solicitarii salariatului temporar. în drepturile salariatului temporar împotriva agentului de munca temporara. În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele datorate de catre salariatul temporar au devenit scadente si exigibile iar agentul de munca temporara nu le executa. În masura în care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat se asimileaza cu cel stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil utilizatorului. Salariatul comparabil este salariatul cu normă întreagă din aceeaşi unitate.Pe toata durata misiunii salariatul temporar este platit de agentul de munca temporara. a carei durata este fixata în functie de solicitarea utilizatorului. calculate săptămânal sau ca sau ca medie lunară. pentru sumele platite. Angajatorul poate încadra salariaţi cu fracţiune de normă prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată. Pe parcursul misiunii. care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar. dispozitiile legale si prevederile contractelor colective de munca aplicabile salariatilor angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator se aplica în egala masura si salariatilor temporari pe durata misiunii la acesta. care are acelaşi tip de contract individual de muncă. c) 5 zile lucratoare .doua luni. La încetarea misiunii salariatul temporar poate încheia cu utilizatorul un contract individual de munca. Contractul individual de muncă cu timp parţial se încheie numai în formă scrisă.17.contract pâna la o luna. Agentul de munca este cel care retine si vireaza toate contributiile si impozitele datorate de salariatul temporar catre bugetele statului si plateste pentru acesta toate contributiile datorate în conditiile legii. durata misiunii se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale.5. este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil. stipulate mai sus. care nu poate fi mai mare de: a) 2 zile lucratoare . are obligatia de a respecta reglementarile legale privind încetarea contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului.101-104 din Codul Muncii) Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru.

salariatii cu munca la domiciliu îsi stabilesc singuri programul de lucru. în condiţiile prevăzute de lege şi de contractele colective de muncă aplicabile. se au în vedere dispoziţiile legislaţiei în vigoare sau contractul colectiv de muncă la nivel naţional. cum ar fi vechimea în muncă şi calificarea/aptitudinile profesionale. în cazul în care apare această oportunitate. În situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial nu sunt precizate elementele de mai sus. în conditiile stabilite prin contractul individual de munca. (2) se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor. al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza în activitate. să ia în considerare cererile salariaţilor de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracţiune de normă. în măsura în care este posibil. la domiciliul lor.105-107 din Codul Muncii) Sunt considerati cu munca la domiciliu acei salariati care îndeplinesc. în afara elementelor prevăzute la art. în măsura în care este posibil. În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin. 50 . precum si al produselor finite pe care le realizeaza. următoarele: a) durata muncii şi repartizarea programului de lucru. fie de la un loc de muncă cu fracţiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-şi mări programul de lucru. b) programul în cadrul caruia angajatorul este în drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea concreta de realizare a controlului. Contractul individual de munca la domiciliu se încheie numai în forma scrisa si contine.cu cea a salariatului angajat cu contract individual de muncă cu timp parţial. avându-se în vedere şi alte considerente. 17 alin. c) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului.5. 2. O copie a anunţului prevăzut la alin.18. Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parţial se bucură de drepturile salariaţilor cu normă întreagă. (2). contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă. raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. b) condiţiile în care se poate modifica programul de lucru. Angajatorul este în drept sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Atunci când nu există un salariat comparabil în aceeaşi unitate. accesul la locuri de muncă cu fracţiune de normă la toate nivelurile. Contractul individual de muncă cu timp parţial cuprinde. Angajatorul asigură. cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor acestora. în afara elementelor generale ale contractului individual de munca urmatoarele: a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu. Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat. dupa caz. Munca la domiciliu (art. c) interdicţia de a efectua ore suplimentare. Angajatorul este obligat ca. atributiile specifice functiei pe care o detin. se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncă aplicabil. În cazul în care nu există un contract colectiv de muncă aplicabil. pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracţiune de normă şi invers. Angajatorul este obligat să informeze la timp cu privire la apariţia unor locuri de muncă cu fracţiune de normă sau cu normă întreagă.

283/1999) s-a înfiintat Inspectia Muncii. organ central în subordinea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. .Nota de lichidare cu situatia debitelor. c) Prestarea muncii de catre cetatenii români în strainatate Conform Legii nr. Prin contractele colective de munca se pot stabili si alte conditii specifice privind munca la domiciliu. Totodata.Documente privind examenul medical.Adeverinta pe baza datelor din registrul general de evidenta a salariatilor.Actele originale referitoare la studii si calificare. carnetele de munca ale acestora sunt pastrate si completate de inspectoratele teritoriale de munca.156/2000 privind protectia cetatenilor români care lucreaza în strainatate (Monitorul Oficial nr.face dovada cetateniei si domiciliului. .130/1999. 2. . Nerespectarea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15 la 25 milioane. toate locurile de munca vacante în cinci zile lucratoare de la vacantarea lor. contractele individuale de munca încheiate de cetatenii români cu aceste unitati se înregistreaza la Inspectorarele teritoriale de munca. Inspectia muncii asigura ca tuturor salariatilor angajati în sectorul privat sa li se încheie contracte individuale de munca.130/199 9privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca. . inspectia muncii si inspectoratele teritoriale de munca preiau atributiile care revin Camerelor de munca din cadrul Directiei Generale a Muncii si Solidaritatii Sociale conform Legii nr.Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului. cetatenii care lucreaza în strainatate si carora nu li se aplica prevederile acestei legi beneficiaza de masuri speciale de protectie stabilite prin legile române sau straine sau prin tratate si conventii internationale la care România este parte.20. Actele a caror prezentare este obligatorie la încheierea contractului individual de munca .Buletinul de identitate . prin care se dovedeste vechimea în munca. . precum si cu misiunile diplomatice din România Conform art. angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene (Municipiul Bucuresti) în a caror raza îsi au sediul.Livret militar.108/1999 (Monitorul Oficial nr. 2. precum si atributiile inspectoratelor de stat teritoriale pentru protectia muncii stabilite prin Legea nr.Certificat de cazier judiciar. Situatii speciale privind încheierea contractului individual de munca a) Încheierea contractului individual de munca de catre unitatile organizate pe principiul liberei initiative În baza Legii nr.90/1996 privind protectia muncii. Potrivit acestei legi.5.Carnetul de munca .19. respectiv domiciliul.daca persoana a fost încadrata. vechimea în meserie si în specialitate. dupa caz. .11 din Legea nr.364/2000). . Inspectia Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de munca. b) Încheierea contractului individual de munca cu reprezentantele societatilor comerciale si organizatilor economice straine. Conform art. daca se afla în urmatoarele situatii: 51 .76/2002.5. activitatea desfasurata.10 din Legea nr.

tratate sau conventii cu autoritatile publice similare din alte state în vederea stabilirii conditiilor de protectie a cetatenilor români care lucreaza în tarile respective: .durata timpului de munca si odihna.transferul salariului în România.44 din Legea nr.functia. prin oferta ferma de munca se întelege respectarea urmatoarelor conditii: . va depune diligentele necesare pentru încheierea de acorduri. .conditii de locuit si hrana. Agentiile pot fi societati comerciale cu sediul în România.indemnizatii pentru întretinerea familiei în tara.orele de repaus. . prin autoritatile competente. 52 . . De asemenea.salariul. boli profesionale sau obisnuite. .conditii de angajare. . persoane juridice române sau straine.asigurarea pentru accidente de munca. . . Ministerul Afacerilor Externe. . întelegeri. Agentiile pot presta aceasta activitate numai dupa acreditarea lor de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. meseria.plata orelor suplimentare.sunt angajatii unor organisme internationale cu sediul pe teritoriul altui stat decât România. prin misiunile diplomatice si oficiile consulare va depune aceleasi diligente pe lânga autoritatile straine ca cetatenii români sa beneficieze atât de masurile de protectie sus-mentionate. .31/1990 privind societatile comerciale.concediul de odihna. reprezentante ale societatilor straine autorizate sa functioneze în România potrivit art.sunt angajatii misiunilor diplomatice. În sensul legii. Legea nr. Guvernul României. sucursale. . agentii.conditiile generale de munca. . . .nivelul salariului minim. Agentii pot efectua medierea angajarii numai pe baza contractelor încheiate cu persoane juridice sau fizice straine care contin oferte ferme de munca. . cu capital român. cu participare straina sau cu capital integral strain constituite în conditiile Legii nr.obligatiile angajatilor români în strainatate. care efectueaza activitati de transport international. oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale române. . .156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate reglementeaza si activitatea agentiilor de ocupare a fortei de munca având ca obiect activitatea de mediere a angajarii cetatenilor români în strainatate.31/1990. .sunt angajatii unor institutii publice straine care sunt organizate si functioneaza pe teritoriul altui stat decât România. De asemenea.durata si natura muncii prestate. .sunt angajatii unor organizatii comerciale.conditiile de protectie si securitate a muncii. pot fi filiale. cât si de cele care se aplica în tarile respective (inclusiv cele de solutionare a litigiilor de munca).masurile de protectie a muncii. . .datele de plata a salariilor.despagubiri pentru boli profesionale si accidente de munca.

f) si g) si alin. d) Încadrarea în munca a absolventilor (baza legala art.5 salarii de bazǎ minime brute pe tarǎ. Cetatenii care lucreaza în strainatate prin intermediul unor astfel de contracte beneficiaza de prestatii din bugetul asigurarilor sociale. Acreditarea agentiilor si agentilor se face conform Normelor Metodologice aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. c). Absolventii pot fi încadrati în aceste conditii o singura data pentru fiecare forma de învatamânt în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. în vigoare la data încadrarii. 188/1999.fiscalitatea si contributiile obligatorii. în vigoare la data încadrarii. 55 lit.1 lit.384/2001 (Monitorul Oficial nr. sunt scutiti de plata contributiei datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferenta absolventilor încadrati si primesc pe o perioada de 12 luni. dupa caz. c) 1. cu evitarea dublei impuneri sau dublei perceperi de contributii.76/2002privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (Monitorul Oficial nr. pentru absolventii invǎtǎmântului inferior liceal sau ai scolilor de arte si meserii.80-84 din Legea nr. un 53 . de continuare a acestor raporturi. Nu beneficiazǎ de aceste facilitati angajatorii care au obligatia. Pentru absolventii care au handicap avantajele sus-mentionate se acorda pe o perioada de 18 luni. Masurile de stimulare sus-mentionate nu se acorda pe perioada în care raporturile de munca sau serviciu sunt suspendate. pentru fiecare absolvent o suma lunara reprezentând: a) 1 salariu de bazǎ minim brut pe tarǎ. 56 lit. angajatorii care încadreaza în munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de învatamânt. în vigoare la data încadrarii.208/2001).103/2002) Conform Legii nr. primesc pentru fiecare an. 84 alin. pentru absolventii de învǎtǎmânt secundar superior sau învatamânt postliceal. b) 1. e) si f) din Legea nr. dar nu mai mult de 2 ani. liceal. cu modificarile si completǎrile ulterioare) anterior împlinirii termenului de trei ani sunt obligati sa restituie în totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referintǎ a BNR în vigoare la data respectivǎ. profesional. art. 53/2003Codul muncii. Nerespectarea de catre agentii a acestor conditii atrage raspundere civila sau penala. Angajatorii care încadreaza absolventi în aceste conditii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin trei ani de la data încadrarii. art. potrivit legii.2 lit. alin. pentru aceastǎ categorie. bugetul asigurarilor sociale de sanatate si somaj pe baza unei declaratii privind veniturile lunare realizate în strainatate si contributiilor platite organelor competente din România. inclusiv plata contributiilor obligatorii). Angajatorii care. de a încadra absolventi ai institutiilor de învǎtǎmânt. Aceasta sanctiune nu se aplica în situatia în care încetarea raporturilor de munca sau serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului. Agentii pot trimite în strainatate si persoane încadrate de acestia cu contract individual de munca (care contine drepturile si obligatiile mentionate mai sus. pentru absolventii invǎtǎmântului superior. Prin absolvent al unei institutii de învatamânt se întelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii în conditiile legii în una din institutiile de învatamânt gimnazial.b). b) si c).76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. dupa îndeplinirea obligatiei de mentinere a reporturilor de munca/serviciu cel putin 3 ani îi mentin pe absolventi pe posturile în care au fost încadrati.2 salarii de bazǎ minime brute pe tarǎ. Angajatorii care înceteaza din initiativa lor / prin acordul pǎrtilor raporturile de munca / serviciu ale absolventilor (art. special. postliceal sau superior de stat ori particular autorizat sau acreditat în conditiile legii.5 din Legea nr.

b) în perioada 1 noiembrie-31 martie. 70% din salariul de bazǎ minim brut pe tarǎ. la solicitarea autoritǎtilor publice locale. Detalii sunt stipulate în Hotarârea Guvernului nr. cheltuielile vor fi suportate la cererea angajatorului din bugetul asigurarilor pentru somaj.1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. dar nu mai putin de 1 an). 78 se acordǎ. potrivit urmatoarelor prioritati: . aferente acestora. angajatorii de insertie îi angajeaza pe acesti tineri cu CIM pe durata nedeterminata Agentia le ramburseaza lunar o suma în cuantum de 50% din indemnizatia de somaj.116/2002 privind prevenirea marginalizarii sociale (Monitorul Oficial nr. din bugetul asigurarilor pentru somaj angajatorilor care nu înregistreza debite pentru neplata contributiilor sociale. încheie cu Agentia conventii în baza carora Agentia ramburseaza lunar salariul de baza stabilit la angajare dar nu mai mult de 75% din salariul net stabilit pe economie comunicat de INS. Angajatorii. .tinerii singuri cu copii în întretinere. În functie de suma prevazuta în bugetul asigurarilor pentru somaj Agentia încheie contracte de solidaritate cu tinerii. pe o durata de maximum 2 ani. angajatorilor cǎrora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementǎrilor în viguare privind achizitiile publice. Daca la încetarea contractului de solidaritate. se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuata în cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din rândul somerilor pentru dezvoltarea comunitatile locale. . Sumele se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.tinerii familisti care au executat pedepse privative de libertate. din rândul somerilor.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale (Monitorul Oficial nr. denumiti angajatori de insertie. pe o perioadǎ de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana încadratǎ. f) Încadrarea cu contract individual de munca din rândul somerilor Conform art.tinerii proveniti din centre de plasament.193/2002) tinerii cu vârsta între 16 si 25 de ani aflati în dificultate si confruntati cu riscul excluderii profesionale sunt consiliati si mediati de ANOFM.78 din Legea nr. respectiv plasarea la un angajator avizat de agentie.tinerii familisti fara copii în întretinere. al cǎror cuantum este: a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie.ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate pentru aceste persoane.76/2002. cu contract individual de munca pe perioadǎ determinatǎ de cel mult 12 luni. e) Accesul tinerilor la un loc de munca Conform prevederilor Legii nr. În baza contractului de solidaritate. un salariu de bazǎ minim brut pe tarǎ. În acest caz. În perioada celor 3 ani absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala organizata de angajator în conditiile legii. Ajutorul se vireaza la cerere.79 din Legea 76/2002.795/2002). subventiile prevazute la art. Tinerii încheie cu Agentia un contract de solidaritate (pâna la 2 ani. g) Încadrarea în munca a unor categorii de personal din rândul somerilor: 54 . din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale. Conform art. .alte categorii de tineri aflati în dificultate. angajatorul care are conventie cu Agentia încheie cu tânarul CIM pe durata determinata egala cu cea a contractului de solidaritate. În limita sumelor disponibile Agentia poate încheia contracte de solidaritate si cu tinerii în vârsta de pâna la 35 de ani în conditiile sus-mentionate. . la care se adaugǎ contributiile de asigurǎri sociale datorate de angajatori.

g) dreptul la acces la formarea profesionala. si primesc lunar. 55 . Conform art. d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament. potrivit legii. cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. Orice tranzitie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. în principal. i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca.Angajatorii care incadreaza an munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti. de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara an vigoare. pe perioada angajarii. Angajatorii care incadreaza an munca. pana la data andeplinirii conditiilor respective. De facilitatile prevazute mai sus . beneficiaza de reducerea sumei reprezentând contributia de 2. Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat an plata. urmatoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa. conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta. h) Facilitati acordate angajatorilor privind contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj.5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou angajat din numarul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de munca din anul respectiv. pe o perioada de 12 luni. f) dreptul la securitate si sanatate în munca. prin negociere. beneficiaza lunar. c) dreptul la concediul de odihna anual. beneficiaza si angajatorii care. Aceasta sanctiune nu se aplica în situatia în care încetarea raporturilor de munca sau serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului. nu au obligatia. potrivit legii. angajatorul care încadreaza persoane din rândul somerilor si pe care-i mentin în activitate o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii. daca ancadreaza an munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj.40 din Codul Muncii) Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii. de a ancadra an munca persoane cu handicap. cu exceptia contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj. de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj. 2. conform legii. Reducerea se acorda începând din anul fiscal urmator pentru o perioada de 6 luni si consta în diminuarea sumei datorate lunar cu 0.37-art. e) dreptul la demnitate în munca. daca nu andeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala. pe aceasta perioada.93 din Legea 76/2002. h) dreptul la informare si consultare. Salariatul are. pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii. an vigoare. datorata de angajator pentru persoanele respective. în cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca.6. an raport cu numarul de angajati. Executarea contractului individual de munca (art. aferenta persoanelor ancadrate din aceste categorii. Angajatorii care înceteaza raporturile de munca sau servicii anterior celor 2 ani sunt obligati sa restituie în totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele încasate pentru fiecare persoanǎ plus dobânda de referintǎ a BNR. b) dreptul la repaus zilnic si saptamânal.5% (fond salarii) datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.

obligatia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern. urmatoarele obligatii: sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca. în mod obisnuit. a elementelor contractului individual de munca. sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate în sarcina sa. prin vointa uneia dintre parti. în principal. urmatoarele obligatii: obligatia de a realiza norma de munca sau. în principal. a) b) c) d) e) f) g) h) i) 2.j) k) l) m) a) b) c) d) e) f) a) b) c) d) e) dreptul la protectie în caz de concediere. dupa caz. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal a salariatilor. în conditiile legii si/sau contractului colectiv de munca aplicabil. schimbarea. dreptul la negociere colectiva si individuala. sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat. sub rezerva legalitatii lor. sa se consulte cu sindicatul sau. potrivit legii. precum si contractul individual de munca. Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: 56 . cu reprezentantii salariatilor în privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil. în contractul colectiv de munca aplicabil. contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern. Modificarea contractului individual de munca (art.41. Cu titlu de exceptie. dupa caz. prin exceptie. Angajatorul are. din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca. sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege. sa înfiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze înregistrarile prevazute de lege. sa elibereze.: sanctiune disciplinara). sa exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai în cazurile si în conditiile prevazute de Codul Muncii (ex.7. prin acordul partilor sau. sa comunice periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii. toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului. Angajatorului îi revin. obligatia de a respecta disciplina muncii. Salariatului îi revin. urmatoarele drepturi: sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii. potrivit legii.48 din Codul Muncii) Modificarea contractului individual de munca vizeaza. în principal. obligatia de fidelitate fata de angajator în executarea atributiilor de serviciu. obligatia de a respecta secretul de serviciu. sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat. precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati. dreptul de a participa la actiuni colective. sa constate savârsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare. Contractul individual de munca poate fi modificat NUMAI prin acordul partilor. de a îndeplini atributiile ce îi revin conform fisei postului. cu exceptia informatiilor sensibile si secrete. la cerere. obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii în unitate. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Salariatul poate refuza detasarea dispusa de angajatorul sau numai în mod exceptional si pentru motive temeinice. În mod exceptional. cu cel mult 60 de zile. Delegarea reprezinta exercitarea temporara.ca masura de protectie a salariatului.8.a) b) c) d) e) f) durata contractului. la un alt angajator. din 6 în 6 luni. a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu în afara locului sau de munca. precum si la o indemnizatie de delegare. salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat. . 2. Pe durata delegarii/detasarii salariatul îsi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute în contractul individual de munca. felul muncii. Delegarea/detasarea Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea/detasarea salariatului într-un alt loc de munca decât cel prevazut în contractul individual de munca. Delegarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 60 de zile si SE POATE prelungi. Suspendarea contractului individual de munca (art. Pe durata detasarii. din dispozitia angajatorului. locul muncii. Salariatul detasat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare. Trecerea temporara într-o alta munca Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii. În mod exceptional. 1. în cazurile si în conditiile prevazute de Codul Muncii. dar NUMAI cu consimtamântul scris al salariatului. acestea vor fi îndeplinite de angajatorul care a dispus detasarea. 2. În cazul în care exista divergente între cei doi angajatori si nici unul dintre ei nu îsi îndeplineste obligatiile. salariul. Drepturile cuvenite salariatului detasat se acorda de angajatorul la care s-a dispus detasarea. conditiile de munca. de catre salariat. în conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. CU ACORDUL salariatului. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare. fara consimtamântul salariatului în cazul: . Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 1 an. din dispozitia angajatorului. în conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil. Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca. în scopul exercitarii unor lucrari în interesul acestuia.unor situatii de forta majora. timpul de munca si timpul de odihna.49-54 din Codul Muncii) 57 . 3. precum si la o indemnizatie de detasare. cu acordul ambelor parti. prin detasare se poate modifica si felul muncii. perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la acel angajator. fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detasarea. fie de drepturile de la angajatorul la care este detasat. Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu îsi îndeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat. salariatul beneficiaza de drepturile care îi sunt mai favorabile.cu titlu de sanctiune disciplinara sau . de a se îndrepta împotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neîndeplinite.

91/1990). prin contractele individuale de munca sau regulamentele interne nu se prevede astfel.datorita incapacitatii create de boala (obisnuita sau urgenta medico-chirurgicala/ infecto-contagioasa) conform art. Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate / din fondul de salarii. h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv. 158/2005.(4) din Legea nr. 158/2005 (Monitorul Oficial nr. Incapacitate temporara de munca .23-25 din OUG nr.37 alin.11 din Legea nr. Concediul de maternitate (riscuri asigurate) . c) carantina.pentru protejarea mamei si copilului conform art.73/2003) prevede mentinerea contractului individual de munca pe perioada cât cei în cauza îndeplinesc functii de conducere în sindicat. Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate. d) efectuarea serviciului militar obligatoriu. Suspendarea de drept a contractului individual de munca (art. pe durata suspendarii acesta nu beneficiaza de nici un drept care rezulta din calitatea de salariat. c) suspendarea prin actul UNILATERAL al uneia dintre parti. pe durata mandatului de primar raporturile de munca/serviciu avute anterior se suspenda.8.Suspendarea contractului individual de munca are ca efect SUSPENDAREA prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. 1074/2005) beneficiaza de concediu medical. dupa caz.1. Exercitarea mandatelor de senator si deputat .art. e) exercitarea unor functii în cadrul unei autoritati executive. salariatul are dreptul la un concediu de maternitate de 126 zile (cuantum 85%).4/1990 (Monitorul Oficial nr. 58 . 2.204/2001). Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decât cele salariale/munca. Îndeplinirea unor functii de conducere platite în sindicat .215/2001 (Monitorul Oficial nr. i) în alte cazuri expres prevazute de lege. b) concediu pentru incapacitate temporara de munca. b) suspendarea prin ACORDUL partilor. Activitatea desfasurata în aceasta calitate constituie vechime în munca sau în specialitate iar la reluarea activitatii se va stabili un salariu care sa nu fie inferior celui pe care l-ar fi dobândit daca ar fi continuat activitatea anterioara pe baza raporturilor de munca/serviciu. daca prin legi speciale. f) îndeplinirea unei functii de conducere salarizate în sindicat.7 din Legea nr.50 din Codul Muncii) Contractul individual de munca se suspenda de drept în urmatoarele situatii: a) concediu de maternitate. în conditiile Codului de procedura penala. pe toata durata mandatului. În cazul suspendarii contractului individual de munca pentru fapte imputabile salariatului. g) forta majora.54/2003 (Monitorul Oficial nr. pe durata mandatului de senator sau deputat. prin contractul colectiv de munca aplicabil. legislative ori judecatoresti. Suspendarea contractului individual de munca poate fi: a) suspendarea de DREPT. raporturile de munca sau serviciu se suspenda.conform art. 12-17 din OUG nr. Exercitarea mandatului de primar Conform art.

Concediul pentru crestere copil în vârsta de pâna la doi ani si a celui cu handicap în vârsta de pâna la trei ani: . Contractul individual de muncă POATE fi suspendat în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului.654/1999). 1008/2005). pe perioada suspendarii se acorda concediu medical si o indemnizatie. 2. în anul 2006 si de 600 lei.conform OUG nr.se acorda la cerere. . contractul individual de muncă. Suspendarea contractului individual de munca din initiativa salariatului (art. Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate. Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani si a copilului cu handicap pentru afectiuni intercurente pâna la împlinirea vârstei de 18 ani Conform art. Exceptie fac afectiunile pentru care medicul curant recomanda un numar mai mare de zile.3.8. 22 OUG nr.Carantina . . precum şi prin regulamentul intern. Durata maxima a acestui concediu este de 45 zile pe an. 158/2005. Concediu paternal Tatal are dreptul la cerere la un concediu de cinci zile lucratoare sau 15 zile lucratoare daca a urmat un curs de puericultura pentru îngrijirea noului nascut în primele 8 saptamâni de la nastere. 158/2005.2. salariatul beneficiaza de un concediu medical si o indemnizatie stabilita în functie de baza de calcul (75%). f) participarea la greva.210/1999 (Monitorul Oficial nr. Concediul paternal este reglementat de Legea nr. sub tutela ori încredintati sau dati în plasament familial. d) concediu pentru formare profesionala.01. e) exercitarea unei functii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local.18 lit.indemnizatia se plateste din bugetul de stat de catre directiile teritoriale ale MMSSF.26-30 din OUG nr. prin acordul partilor. Indemnizatia se suporta din bugetul asigurarilor sociale de sanatate. . Indemnizatia este egala cu salariul de baza corespunzator perioadei de concediu si se plateste din fondul de salarii. în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Se poate acorda si sotului (optional). oricare dintre parinti are dreptul la un concediu medical si indemnizatie în cuantum de 85% din baza de calcul.b). c) concediu paternal.51 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului în urmatoarele situatii: a) concediu pentru cresterea copilului. pe toata durata mandatului.8.se acorda si pentru copiii înfiati. în cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale. Suspendarea contractului individual de munca prin acordul partilor (art.54 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate fi suspendat. începând cu 01. 148/2005 (MO nr.conform art. art 20 si art. de 800 lei.2007. b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav. Concediu pentru formare profesionala 59 . 2.

f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. .Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau reprezentantilor salariatilor si numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii. 60 . b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare.Se poate acorda si fractionat pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de învatamânt sau pentru sustinerea examenelor de promovare în anul urmator în cadrul institutiilor de învatamânt superior.40 din Legea nr. Pe durata grevei .582/1999) prevede ca greva constituie o cauza de suspendare a contractului individual de munca. e) reducerea salariului de baza si/sau.Se acorda la solicitarea salariatului pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa. . d) în cazul întreruperii temporare a activitatii. d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%.art.Este reglementat de Codul Muncii .. multiplicata cu numarul de zile de concediu. . Suspendarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului (art.4. domeniul. . concediul se poate acorda cu sau fara plata. salariatul în cauza are dreptul la un concediu pentru formare profesionala. în conditiile legii. Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decât valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva si reprezinta media veniturilor din luna/lunile în care se efectueaza concediul.Durata concediului de formare profesionala nu se deduce din durata concediului de odihna si este asimilata unei perioade de munca efectiva în ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului. . durata.149-153.168/1999 (Monitorul Oficial nr. dupa caz. altele decât salariul. structurale sau similare. c) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penala împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecata pentru fapte incompatibile cu functia detinuta. pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti. e) pe durata detasarii.Perioada efectuarii se stabileste de comun acord cu angajatorul. în special pentru motive economice. cu acordarea salariului corespunzator functiei în care s-a dispus retrogradarea.264 din Codul Muncii reglementeaza gradual sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul savârseste o abatere disciplinara. c) retrogradarea din functie. denumirea institutiei). . si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%. 2.8. platit de angajator.Cererea se depune cu o luna înainte de efectuarea concediului (data începerii. fara încetarea raportului de munca. • Art. tehnologice. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile.art.Este un drept al salariatului. b) ca sanctiune disciplinara.52-53 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului în urmatoarele situatii: a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile. . .În cazul în care nu a fost asigurata participarea la o formare profesionala pe cheltuiala angajatorului. astfel: a) avertismentul scris. de pâna la 10 zile lucratoare sau 80 de ore.

• În cazul în care angajatorul a formulat plângere penala împotriva salariatului si acesta a fost trimis în judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, precum si în cazul suspendarii contractului individual de munca pe durata cercetarii disciplinare prealabile sau al sanctiunii disciplinare prin suspendarea contractului individual de munca; daca salariatul este declarat nevinovat, acesta îsi reia activitatea avuta anterior si are dreptul, în temeiul normelor legale ale raspunderii civile contractuale, la o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului individual de munca. • În cazul întreruperii temporare a activitatii angajatorului, salariatii beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat. Pe durata întreruperii temporare a activitatii, salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea sa dispuna reînceperea activitatii. ● Detasarea Conform art.45-47 din Codul Muncii, salariatii pot fi detasati sa îndeplineasca anumite lucrari corespunzatoare pregatirii si atributiilor lor de serviciu, în alte unitati. În aceasta perioada se suspenda contractul individual de munca cu angajatorul care a dispus detasarea (se înscrie în carnetul de munca). Drepturile salariale se platesc de catre unitatea în care a fost detasat salariatul. 2.8.5. Efectele suspendarii contractului individual de munca Suspendarea contractului individual de munca afecteaza în principal cele doua clauze: munca si plata muncii. În cele mai multe cazuri salariatul, desi nu presteaza activitate, nu este lipsit de venituri. Astfel, salariatul primeste indemnizatie (incapacitate temporara de munca, maternitate, crestere copil, concediu de odihna, executarea pedepsei la locul de munca) sau chiar salariu (detasare, îndeplinirea unei functii de conducere în sindicat). De asemenea, pot beneficia de despagubiri, în cazul anularii suspendarii din functie. 2.9. INCETAREA contractului individual de munca (art.55-79 si art.169-170 din Codul Muncii) Contractul individual de munca poate înceta (art.55 din Codul Muncii): a) de drept; b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea; c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, în cazurile si în conditiile limitativ prevazute de lege. 2.9.1. Încetarea de drept a contractului individual de munca (art.56-57 din Codul Muncii) Contractul individual de muncă încetează de drept: a) la data decesului salariatului; b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului; c) abrogat; d) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii; e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; 61

f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare; g) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; h) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei; i) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia; j) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată; k) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani. • Referitor la nulitatea contractului individual de munca (art.56 lit.e) din Codul Muncii), la art.57 din Codul Muncii se stipuleaza ca nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru încheierea valabila a contractului individual de munca atrage nulitatea acestuia. Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor. Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin îndeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege. În situatia în care o clauza este afectata de nulitate, întrucât stabileste drepturi si obligatii pentru salariati, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de munca aplicabile, aceasta este înlocuita de drept cu dispozitiile legale sau conventionale aplicabile, salariatul având dreptul la despagubiri. Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la remunerarea acestuia, corespunzator modului de îndeplinire a atributiilor de serviciu. Constatarea nulitatii si stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul partilor. Daca partile nu se înteleg, nulitatea se pronunta de catre instanta judecatoreasca. 2.9.2. Încetarea contractului individual de munca prin acordul partilor Potrivit art.55 lit.b) din Codul Muncii contractul individual de munca poate înceta prin acordul partilor, la data convenita de acestea. Ca urmare, contractul individual de munca, indiferent ca este încheiat pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, ca este contract de munca temporara, contract cu timp partial sau contract de munca la domiciliu, poate înceta prin acordul partilor. 2.9.3. Încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului (art.58-78 din Codul Muncii) Concedierea reprezinta încetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Concedierea salariatilor este interzisa: a) pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie. optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala; b) pentru exercitarea, în conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale. 62

Potrivit art.60 din Codul Muncii, concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:

a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform
legii; b) pe durata concediului pentru carantina; c) pe durata în care femeia salariata este gravida, în masura în care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere; d) pe durata concediului de maternitate; e) pe durata concediului pentru cresterea copilului; f) pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav; g) pe durata îndeplinirii serviciului militar; h) pe durata exercitarii unei functii eligibile într-un organism sindical, cu exceptia situatiei în care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savârsite de catre acel salariat; i) pe durata efectuarii concediului de odihna. Aceste interdictii legale nu opereaza în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, în conditiile legii. 2.9.3.1. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatul ui (art.61-64 din Codul Muncii) Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului în urmatoarele situatii: a) în cazul în care salariatul a savârsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara; b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, în conditiile Codului de procedura penala; c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa îsi îndeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat; d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de munca în care este încadrat; e) în cazul în care salariatul îndeplineste conditiile de vârsta standard si stagiul de cotizare si nu a solicitat pensionarea în conditiile legii. • În cazul în care concedierea intervine pentru unul din motivele prevazute la lit.b)-d) (arestare mai mult de 30 de zile/inaptitudine fizica si/sau psihica si necorespundere profesionala) angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii. Decizia se emite în scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata în fapt si în drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul în care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta. • Concedierea pentru savârsirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii poate fi dispusa numai dupa îndeplinirea de catre angajator a cercetarii prealabile si în termenele stabilite de Codul Muncii (decizia se emite în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savârsirea abaterii disciplinare dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei - art.268 alin.(1) din Codul Muncii). Concedierea pentru necorespunderea profesionala poate fi dispusa dupa evaluarea prealabila a 63

urmând sa îi comunice salariatului solutiile propuse de agentie.c) si d) si art. acesta are obligaţia de a iniţia. are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca în vederea redistribuirii salariatului. Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. din unul sau mai multe motive. a unui număr de: a) cel puţin 10 salariaţi. cu condiţia existenţei a cel puţin 5 concedieri.salariatului conform unei proceduri de evaluare stabilita prin contractul colectiv de munca sau prin regulamentul intern. fără legătură cu persoana salariatului.f) din Codul Muncii). în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere. Salariatii care sunt concediati pentru motive care nu tin de persoana lor beneficiaza de masuri active de combatere a somajului si pot beneficia de compensatii în conditiile prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art. În situatia în care nu dispune de locuri vacante. angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante în unitate. 2. după caz. din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. din unul sau mai multe motive care nu ţin de persoana salariatului.56 lit.6572 din Codul Muncii) Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat. Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea angajatorului pentru a-si manifesta consimtamântul cu privire la noul loc de munca oferit. În cazurile în care concedierea este dispusa pentru inaptitudinea fizica/psihica sau profesionala sau pentru reintegrarea titularului postului (art. În cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective. c) cel puţin 30 de salariaţi. Concedierea colectiva Prin concediere colectivă se înţelege concedierea. b) cel puţin 10% din salariaţi. În cazul concedierii pentru inaptitudine fizica/psihica. dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi. dupa caz. angajatorul poate dispune concedierea salariatului. salariatul beneficiaza de o compensatie.colectiva.61 lit.9. se iau în calcul şi acei salariaţi cărora le-au încetat contractele individuale de muncă din iniţiativa angajatorului. În cazul în care salariatul nu îsi manifesta expres consimtamântul în acest termen.2. compatibile. cu reprezentanţii salariaţilor. corespunzator pregatirii profesionale/capacitatii de munca. astfel cum e prevazut mai sus.individuala sau . în conditiile stabilite în contractul colectiv de munca aplicabil sau în contractul individual de munca. precum si dupa notificarea agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca în care se precizeaza ca nu îi poate oferi un loc de munca. dar mai puţin de 300 de salariaţi. La stabilirea numărului efectiv de salariaţi concediaţi colectiv.3. consultări cu sindicatul sau. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului poate fi: . în condiţiile prevăzute de lege. într-o perioadă de 30 de zile calendaristice. cu privire cel puţin la: a) metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului 64 .

Angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face noi încadrări pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi timp de 9 luni de la data concedierii acestora. În situaţia în care în această perioadă se reiau activităţile a căror încetare a condus la concedieri colective. angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice. după caz. în nerespectarea obligaţiilor prevazute mai sus . 69 şi 71. Angajatorul are obligaţia să comunice o copie a notificării prevăzute la art. angajatorul are obligaţia de a transmite salariaţilor care au fost concediaţi o comunicare scrisă în acest sens şi de a-i reangaja pe aceleaşi locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior. pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere. de faptul că întreprinderea respectivă nu i-a furnizat informaţiile necesare. reprezentanţii salariaţilor pot propune angajatorului măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului salariaţilor concediaţi. potrivit prevederilor art. acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă. pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util. c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere. b) motivele care determină concedierea preconizată. e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor. În perioada în care au loc consultări. poate dispune amânarea momentului emiterii deciziilor de concediere cu maximum 10 zile calendaristice. potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă. h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau. printre altele. g) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile. Obligaţiile prevăzute mai sus se menţin indiferent dacă decizia care determină concedierile colective este luată de către angajator sau de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului. acesta nu se poate prevala. b) atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează. în scris. (2) inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau. În situaţia în care. după caz. Angajatorul are obligaţia de a răspunde în scris şi motivat la propunerile formulate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora. reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor concediaţi. sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor concediaţi. La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi. Sindicatul sau. cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. în cazul în care aspectele legate de concedierea colectivă avută în vedere nu pot fi soluţionate până la data stabilită în notificarea de concediere colectivă ca fiind data emiterii deciziilor de concediere. conform dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil. reprezentanţilor salariaţilor. În situaţia în care decizia care determină concedierile colective este luată de o întreprindere care deţine controlul asupra angajatorului. după caz. f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi.de salariaţi care vor fi concediaţi. 69 alin. fără examen sau concurs ori perioadă de probă. angajatorul decide aplicarea măsurii de concediere colectivă. cu consultarea agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă. ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor. următoarele: a) numărul total şi categoriile de salariaţi. d) criteriile avute în vedere. Salariaţii au la dispoziţie un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data comunicării 65 . într-un termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării. inspectoratul teritorial de muncă.

c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere (art. printr-o notificare scrisa.3. cel prevazut în contractul colectiv de munca aplicabil si nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru functii de executie. 2.3. Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului. comunica angajatorului încetarea contractului individual de munca.d) din Codul Muncii) numai în cazul concedierilor colective. angajatorul nu poate invoca în fata instantei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere. precum si pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art.64 din Codul Muncii are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare pentru a-si manifesta expres consimtamântul cu privire la noul loc de munca oferit). Refuzul angajatorului de a înregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba. instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate.angajatorului pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la locul de muncă oferit. dupa împlinirea unui termen de preaviz. d) lista tuturor locurilor de munca disponibile în unitate si termenul în care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant (art. Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi nu îşi manifestă în scris consimţământul în termenul de maximum 10 zile lucratoare sau refuză locul de muncă oferit.9.4. b) durata preavizului. respectiv de 30 de zile calendaristice pentru functii de conducere. În cazul în care concedierea a fost efectuata în mod netemeinic sau nelegal. 2.4.3. În situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat. Decizia de concediere se comunica salariatului în scris si trebuie sa contina în mod obligatoriu: a) motivele care determina concedierea.76-78 din Codul Muncii) Concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.d) din Codul Muncii) carora nu li se acorda acest drept. Fac exceptie persoanele care nu corespund profesional în perioada de proba (art.61 lit.61 lit. angajatorul poate face noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante. În caz de conflict de munca.79 din Codul Muncii) Prin demisie se întelege actul unilateral de vointa a salariatului care.65 si 66 din Codul Muncii) beneficiaza de dreptul la un preaviz care nu poate fi mai mic de 15 zile lucratoare. în contractul individual de munca sau. Dreptul la preaviz (art. Termenul de preaviz este cel convenit de parti. 2. La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile în situatia anterioara actului de concediere (nu reîncadrarea).c) si d) din Codul Muncii).(2) lit.73-75 din Codul Muncii) Persoanele concediate pentru inaptitudine fizica/psihica si necorespundere profesionala (art. Demisia (art. 66 .9. termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.70 alin. majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. dupa caz.9. Controlul si sanctionarea concedierilor nelegale (art.

Efectele încetarii contractului individual de munca În cazul încetarii contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive care tin de persoana salariatului. 2. inclusiv pentru motivele care tin de persoana salariatului pentru inaptitudine fizica/psihica sau necorespundere profesionala (art. Operatii generate de încetarea contractului individual de munca .eliberarea fisei fiscale a salariatului. respectiv emite decizia numai dupa ce a dispus toate diligentele prevazute de art. .1.65 si art.9. . Conditiile deosebite de munca 67 . trebuie sa precizeze termenul în care poate fi contestata si instanta judecatoreasca la care se contesta.b)-d) si art. premiul anual/raspundere materiala sau cheltuieli de scolarizare).eliberarea carnetului de munca/adeverintei cu datele înscrise în registrul general de evidenta a salariatilor.6. .predarea gestiunii.Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa îsi produca toate efectele. Decizia se emite în scris. 2.5. Sunt însa si situatii când unele drepturi sau obligatii urmaresc salariatul si dupa încetarea contractului individual de munca (participarea la beneficii. . termenul de preaviz este suspendat corespunzator. în mod expres. respectiv art.61 lit.c) si d) din Codul Muncii). Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii salariatului. contractul individual de munca înceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data convenita de parti. Salariatul poate demisiona fara preaviz daca angajatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contractul individual de munca.66 din Codul Muncii).întocmirea situatiei debitelor (nota de lichidare) pentru a fi transmisa noului angajator sau organului fiscal competent. motivata în fapt si în drept. În toate cazurile de încetare a contractului individual de munca.61 lit.9. În cazurile încetarii contractului individual de munca pentru inaptitudine fizica/psihica sau necorespunderea profesionala sau al reintegrarii titularului postului (art. efectul general îl reprezinta încetarea pentru viitor a drepturilor si obligatiilor partilor care decurgeau din contractul individual de munca.f) din Codul Muncii) angajatorul poate dispune concedierea.64 din Codul Muncii pentru a oferi un alt loc de munca si numai dupa expirarea termenului de 3 zile lucratoare în care salariatul poate sa dea curs. ofertei (angajatorului sau agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca).61 lit.c) si d).62 din Codul Muncii) angajatorul are obligatia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatarii cauzei concedierii. Contractul individual de munca înceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul de preaviz. Munca in conditii deosebite si speciale 3. respectiv pentru arest preventiv mai mare de 60 de zile. În situatia în care în perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat. inaptitudine fizica/psihica si necorespunderea profesionala (art. .restituirea de catre salariat a tuturor bunurilor încredintate de angajator. În cazurile încetarii contractului individual de munca pentru motive care nu tin de persoana salariatului (art.plata drepturilor banesti la zi. 3. dupa caz.56 lit.

3. Buletinele de determinare trebuie sa cuprinda urmatoarele date minimale: unitatea. Avizul Inspectoratului teritorial de munca se acorda pe baza urmatoarelor documente: • Determinarile de noxe care au loc in prezenta organizatiilor sindicale sau reprezentantilor salariatilor efectuate de laboratoare abilitate (anexa 1 Hotarârea Guvernului nr. Criteriile pentru încadrarea în locurile de munca în conditii deosebite sunt: . .2.114/2001). . locurile de munca in conditii deosebite reprezinta acele locuri care în mod permanent sau în anumite perioade pot afecta esential capacitatea de munca a salariatilor datorita gradului mare de expunere la risc. sanitare si organizatorice de protectia muncii corespunzatoare conditiilor de munca si factorilor de mediu specifici acestora.4. radiatii ionizante sau calorice.19 din Legea 19/00 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (Monitorul Oficial nr. radiatii laser de putere neprotejate) si chimice/biologice prevazute în normele generale de protectia muncii care depasesc limitele admise de acestea. valoarea limita admisa.Morbiditatea exprimata prin boli profesionale înregistrata la locurile de munca în conditii deosebite în ultimii 15 ani. au fost respectate normele de protectia muncii iar procesele tehnologice s-au desfasurat in conditii normale. a listei bolilor profesionale înregistrate si a listei cuprinzând efectuarea controlului medical pentru persoanele care lucreaza in conditii deosebite pentru determinarea raspunsului specific al organismului la aceste noxe. art. noxa profesionala. presiune. 68 . Este obligatorie prezenta inspectorului de munca ce va certifica faptul ca la data efectuarii determinarii s-au dispus toate masurile tehnicoorganizatorice pentru o normalizare a conditiilor de munca. valoarea masurata. vibratii. . .140/20000). aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.Stabilirea masurilor tehnice.Conform art. Aceste locuri se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau în cazul în care nu sunt încheiate contracte colective de munca prin decizia organului de conducere legal constituit cu respectarea criteriilor si metodologiilor de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite. Metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite consta într-o succesiune recomandata de operatii specifice: .Nominalizarea locurilor de munca in conditii deosebite si stabilirea criteriilor se face de catre angajator împreuna cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor. unde electromagnetice.Obtinerea avizului Inspectoratului teritorial de munca. 3.261/2001). evidentiat prin indicatorii de expunere stabiliti de Ministerul Sanatatii.1.Raspunsul specific al organismului la agresiunea noxelor.Efectuarea determinarilor de noxe profesionale conf.1. 2 si 3 la HG 261/01) .Solicitarea de catre angajator de la institutiile abilitate de catre Ministerul Sanatatii. metodele de masurare. 3. 4 alin 1 din HG 261/01. . 3. atelierul. sectia.1.Stabilirea locurilor de munca in conditii deosebite prin contractul colectiv de munca sau decizia organelor de conducere. Pentru încadrarea în locurile de munca în conditii deosebite este obligatoriu avizul Inspectoratului teritorial de munca. .Expertizarea locurilor de munca in conditii deosebite din punct de vedere al protectiei muncii. . 3. .01 (Monitorul Oficial nr.1. locul de munca.02.Efectuarea evaluarii locurilor de munca nominalizate de angajator (fisa de evaluare este prevazuta in anexele nr.1.261/22.Prezenta în mediul de munca a noxelor profesionale fizice (zgomot.

3. va comunica orice modificare intervenita.2007) sa ia toata masurile tehnico-organizatorice prevazute de Legea nr. Încadrarea tuturor categoriilor de salariati în locurile de munca în conditii deosebite se face numai institutia în care activitatea lor se desfasoara efectiv in acele locuri. 3. Copii dupa lista cuprinzând bolile profesionale sau sinteza analizelor medicale si fisa de evaluare (anexele 2 si 3 Hotarârea Guvernului nr.300/2001) au fost elaborate norme metodologice in domeniul nuclear. 3. Locurile de munca. In aceasta perioada locurile de munca sunt considerate in conditii deosebite. prin ordinul ministerului muncii si solidaritatii sociale nr.1. potrivit programului normal de lucrul.8.1. Angajatorul este obligat sa depun lunar la casele teritoriale de pensii lista nominala a persoanelor care si-au desfasurat activitatea in aceste locuri in luna anterioara. Dovedirea perioadei de activitate desfasurata in locurile de munca in conditii deosebite in vederea pensionarii se face pe baza înregistarii acesteia in carnetul de munca. la definitivarea încadrarii (încheierea contractului colectiv de munca sau emiterea deciziei) avizul Inspectoratului teritorial de munca prin care se dovedeste încadrarea in locurile de munca in conditii deosebite si lista cuprinzând categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri. Angajatorul este obligat sa depuna la casele teritoriale de pensii.1. se poate reconstitui prin hotarâre judecatoreasca perioada lucrata in conditii deosebite (actiune in constatare cu doi martori care au lucrat in perioada respectiva cu cel ce doreste reconstituirea vechimii). Stagiul de cotizare in conditii deosebite de munca este prevazut la art. 3. Perioada de timp cat un salariat care lucreaza in locurile de munca in conditii deosebite a fost in concediul de odihna sau incapacitate de munca se considera ca timp lucrat in conditii deosebite. 352/01 (Monitorul Oficial nr. Angajatorii vor raporta semestrial Inspectoratului teritorial de munca realizarea acestor masuri in vederea prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale.261/2001 (06. activitatile si categoriile profesionale încadrate in grupele I si II de munca pana la intrarea in vigoare a Hotarârii Guvernului nr. * In aplicarea HG 261/01.261/2001).1. conform metodologiei stabilite de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pe baza unei adeverinte emisa de angajatorul la care a lucrat salariatul sau pe baza listelor nominale ale persoanelor care au desfasurat activitati in locurile de munca in conditii deosebite. Angajatorii care au nominalizat locurile de munca in conditii deosebite sunt obligati pe propria cheltuiala sa supuna controlului medical periodic pe toti salariatii care desfasoare activitati in aceste conditii.42 alin.(1) din Legea nr.• • Constatarile Inspectoratului teritorial de munca vor fi consemnate intr-un proces verbal care va face referire la respectarea normelor generale de protectia muncii.261/2001 69 . De asemenea.9.03.10. 3. Încadrarea in locurile de munca in conditii deosebite se face numai in situata in care angajatorii au luat toate masurile prevazute de Legea nr. În cazul distrugerii arhivei.1.1.5. dovedita cu acte. 3.90/1996 privind protectia muncii. Perioadele in care un salariat lucreaza permanent in astfel de locuri se stabilesc prin decizia angajatorului (si se înscrie in carnetul de munca) care reglementeaza atributiile de serviciu ce revin fiecarui salariat in raport cu functia îndeplinita. Angajatorii care nu au nominalizat locurile de munca in conditii deosebite si nu au dispus aceste masuri au obligatia ca intr-o perioada de 6 ani de la data publicarii Hotarârii Guvernului nr.90/1996 si normele acesteia pentru a normaliza conditiile de munca.6. normelor specifice de securitate a muncii si a celorlalte acte normative din domeniu.7.19/2000.

44). explorare. 3.19/2000.4. 45 Legea 19/2000).2. control medical.19/2000 (art.12. e si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in aceste conditii. Conform art.2. prevederilor cuprinse in anexele 4. 70 .2. Angajatorii care nu au primit aviz pentru încadrarea in locurile de munca in conditii deosebite pot formula plângeri in termen de 15 zile de la data comunicarii la Inspectoratului teritorial de munca care o va solutiona in termen de 30 de zile.444/2002). Dezvoltare si Protectia Muncii sau alte organisme recunoscute de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. si 3.3.2. Angajatorii care au locuri de munca.42/1 din Legea nr.2. Conform art. e) Alte locuri de munca stabilite în conditiile HG nr.2.5 in conditiile realizarii unui numar minim de ore de zbor. Personalul navigant din aviatia civila beneficiaza de prevederile mentionate la punctele 3. asiguratii care si-au desfasurat activitatea in conditii de munca prevazute de literele a.2002 (Hotarârea Guvernului nr. 1025/2003 (MO 645/2003).2.11.2.1.19/2000. 3. zonele I si II de expunere la radiatii. locurile de munca in conditii speciale sunt cele din: a) Unitatile miniere – pentru personalul care îsi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de lucru in luna respectiva. conf.613/2002 – Monitorul Oficial nr.3 beneficiaza de pensie pentru limita de vârsta cu reducerea proportionala a vârstelor standard de pensionare in conditiile realizarii stagiilor totale de cotizare necesare.12.6. asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care au desfasurat activitate total sau partial in conditii deosebite au dreptul la pensie pentru limita de vârsta cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului 1 din cuprinsul acestui articol. potrivit Legii nr. Conform art.1. de determinare de noxe. b) Activitati de cercetare.1. 3.2001) sunt considerate activitati desfasurate in conditii deosebite cu exceptia celor care.04. c) Aviatia civila pentru personalul navigant prevazut in anexa 1 la lege d) Activitatea artistica desfasurata în profesiile prevazute in anexa 2 la lege.2.5. 43 din Legea nr. 3. Inspectoratului teritorial de munca. 3. celor de mai sus. nu pot fi mai mici de 50 de ani la femei si 55 de ani la barbati (stagiul complet de cotizare este intre 30 si 35 de ani). activitati si categorii profesionale încadrate in grupele I si II de munca vor face reevaluarea acestora in vederea încadrarii in conditii deosebite pana la 31.19/2000. salturi respectiv starturi stabilite prin hotarâre de Guvern (art.2. Vârstele reduse de pensionare. Institutul National de Cercetare. Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in cercetare nucleara (litera b) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I si 17 ani în zona II beneficiaza de pensie pentru limita de vârsta indiferent de vârsta. conf. Asiguratii care au realizat stagii de cotizare mai mici decât cele prevazute la punctele 3. 3. Asiguratii care au realizat in conditii speciale un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani (cu exceptia celor de mai sus) beneficiaza de pensie pentru limita de vârsta cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu 15 ani.(01.19/2000. precum si cele legate de obtinerea avizului Inspectoratului teritorial de munca se suporta de catre angajator. Conditiile speciale de munca 3. Expertizarea locurilor de munca in conditii deosebite se efectueaza de catre angajator. 20 din Legea nr.2.2. beneficiaza de pensii pentru limita de vârsta începând cu 45 de ani. 3. sunt prevazute ca activitati desfasurate in conditii speciale. exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare.2. Costurile activitatii de expertizare.3 si 3. 3. 5 din Legea nr.

Salariul cuprinde salariul de baza. 71 .8. În scopul apararii intereselor salariatilor. • salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat în raport cu calificarea. necorelarea marimii acestora cu rezultatele activitatii desfasurate. 261/2001 pentru încadrarea în locuri de munca în conditii deosebite.3. se pot pensiona în baza art. • sistemul de salarizare se stabileste în raport cu forma de organizare a angajatorului. 3. În anul 1991 a fost adoptata Legea nr. • nivelul salariului de baza nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe tara stabilit prin hotarâre de Guvern (330 lei începând cu 01. cu consultarea sindicatelor si a patronatului. Salariul de baza minim brut pe tara este adus la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului.57/1974 (în vigoare pâna în 1990) au constat în stabilirea centralizata a salariilor. pregatirea si competenta profesionala. prin negocieri colective cu ocazia încheierii contractului colectiv de munca. modul de finantare si caracterul activitatii. practicarea unor conditionari de acordare integrala a salariilor. sporuri. confidentialitatea nu poate fi opusa sindicatelor/reprezentantilor salariatilor. respectiv a contractului individual de munca.32/1991) care a instituit sistemul de negociere colectiva si individuala a drepturilor salariale.01. Conform art. Asiguratii care au desfasurat activitati în conditii deosebite sau speciale de munca dar care nu se pot pensiona cu reducerea vârstei de pensionare conform prevederilor legale sus mentionate. 1025/2003 metodologia si criteriile de încadrare a locurilor de munca în conditii speciale este similara cu procedura utilizata în baza HG nr.3. 4. • interzice discriminari salariale pentru orice considerente. importanta si complexitatea lucrarilor. conform legislatiei anterioare.2.2. Sistemul de salarizare al personalului din societati comerciale si regii autonome (art.154-168 din Codul Muncii si Contractul colectiv de munca unic la nivel national) Principalele caracteristici ale sistemului de salarizare reglementate prin Legea nr. • salariul de baza.49/2001 – Monitorul Oficial nr. 3. fapt care permite realizarea unui echilibru între nevoile salariatilor si resursele agentilor economici.19/2000 prin pensionare anticipata partiala însa. Codul Muncii abroga aceasta lege. Potrivit HG nr. adaosurile si sporurile sunt confidentiale. Sistemul de salarizare al personalului din institutiile publice se stabileste prin lege.7. • nivelul salariilor se stabileste. 50 din Legea nr. pot solicita pensie pentru limita de vârsta cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului 4 din cuprinsul articolului. în cazul societatilor comerciale si regiilor autonome. Vârstele de pensionare reduse în aceste conditii nu pot fi mai mici de 50 de ani.2006). Asiguratii care au realizat stagii de cotizare atât în conditii deosebite cat si in conditii speciale de munca beneficiaza cumulativ de reducerea vârstelor standard de pensionare corespunzatoare fiecarei situatii fara ca aceasta reducere sa depaseasca 12 ani. reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani. precum si limitarea posibilitatilor de atragere a fortei de munca prin salariile practicate.19/2000 (introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.167/1 din Legea nr. precum si alte adaosuri. indemnizatii. cu consultarea sindicatelor. preia normele acesteia si reglementeaza urmatoarele aspecte ale salarizarii: • prevede dreptul fiecarei persoane la un salariu în bani convenit la încheierea contractului individual de munca.14/1991 a salarizarii (publicata în Monitorul Oficial nr.161/2001) într-un interval de 5 ani de la data intrarii in vigoare a acestei legi persoanele care au desfasurat activitate in grupa I de munca.

(3) din Codul Muncii.164 alin. în cazul în care aceasta modalitate este prevazuta în contractul colectiv de munca aplicabil. Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi în fiecare luna jumatate din salariul net (art. Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât daca datoria salariatului este scadenta.(3) din Codul Muncii): obligatiile de întretinere conform Codului Familiei. Acestea se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator. lichida si exigibila si a fost constatata printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila. . conform contractului colectiv de munca sau individual de munca. Aceste forme se pot aplica individual sau colectiv si se stabilesc prin contractul colectiv de munca încheiat la nivel de unitate. nu poate depasi 30% din salariu. Termenul de prescriptie este întrerupt în cazul în care intervine o recunoastere din partea debitorului cu privire la drepturile salariale sau derivând din plata salariului (art. Prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se negociaza un salariu brut minim pe unitate si coeficienti minimi de ierarhizare pe categorii de salariati. Acordul poate fi direct. Modificarea salariilor negociate nu se poate face mai înainte de împlinirea unui an de la negocierea anterioara. contractul colectiv de munca unic la nivel national prevede ca pentru munca prestata salariatul are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului individual de munca. dupa caz. • întârzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune . în ordine. cazare sau alte facilitati. În cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoare ordine (art.pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate. drepturile salariale se platesc.(4) din Codul Muncii). copiilor majori sau parintilor defunctului iar în lipsa acestora. Contractul colectiv de munca unic la nivel national reglementeaza si formele de organizare a muncii si de salarizare respectiv: . la data stabilita în contractul individual de munca.in regie sau dupa timp. • în caz de deces al salariatului. contractul colectiv de munca sau regulamentul intern. Plata salariului se poate face si prin virament într-un cont bancar. La unitatile producatoare de bunuri o parte din salariu poate fi platit si în natura. precum si cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligatiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.164 alin. Plata în natura. • plata salariului se face cel putin o data pe luna.alte forme specifice. • dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale. . • acceptarea fara rezerve a unei parti din drepturile salariale sau semnarea actelor de plata în astfel de situatii nu poate avea semnificatia unei renuntari la plata integrala a acestora.in acord. • plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata/altor documente justificative. . contributiile si impozitele catre stat. 72 . stabilita prin negocieri colective în unitati. sotului supravietuitor. le asigura hrana.166 din Codul Muncii).interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului. suma în bani cuvenita pentru munca prestata nu poate fi mai mica decât salariul minim brut pe tara. progresiv sau indirect.• pentru salariatii carora angajatorul. În temeiul reglementarilor prevazute de art.161 alin. daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite. • nici o retinere din salariu nu poate fi operata decât în cazurile prevazute de lege. mostenitorilor în conditiile dreptului comun. acoperirea unor datorii.

cazare si nivelul diurnelor de delegare. b) tichetele de masa. 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate. Nivelul minim al diurnei de delegare este stabilit prin acte normative pentru institutiile publice (Hotarârea Guvernului nr. de cel putin dou„ salarii medii lunare pe unitate. cazurile In care se aplica aceasta prevedere si cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele colective de munca la nivel de ramura. tichetele de crea si alte instrumente similare acordate conform prevederilor legale si in aelegerii partilor. e) pentru lucrul In timpul noptii. periculoase sau penibile. cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 3 salarii medii pe unitate. Sporurile minime stabilite în temeiul contractului colectiv de munca sunt: Sporurile minime ce se acord„ in conditiile prezentului contract sunt: a) pentru conditii deosebite de munca. c) un salariu mediu pe unitate. 73 . sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu mediu pe unitate. pentru na∫terea fiecarui copil. a unui accident in legatura cu munca sau a unei boli profesionale. f) pentru exercitarea si a unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50% din salariul de baza al functiei Inlocuite. b) pentru conditii nocive de munca. daca mama nu este salariata.5% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat. Plata salariilor se face periodic la datele stabilite prin contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca.1825/2006). grele. Alte venituri sunt: a) cota-parte din profit ce se repartizeaza salaria˛ilor. 10 % din salariul de baza. In afara de ajutoarele prevazute de lege. b) daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca. platit de aceasta mamei. 25% din salariul de baza. c) alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor. care este de pana la 10% Ón cazul societatilor comerciale si de pana la 5% in cazul regiilor autonome. tichetele cadou. Salariatul care se pensioneaza pentru limita de vârsta primeste o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut în luna pensionarii. minimum 5% pentru 3 ani vechime si maximum 25% la o vechime de peste 20 de ani. d) pentru vechime In munca. salaria˛ii vor beneficia ∫i de urm„toarele ajutoare: a) In cazul decesului salariatului. la care au dreptul. din salariul de baza. calculate intr-o proportie de minimum 1.În conditiile cresterii preturilor si tarifelor protectia veniturilor salariale se realizeaza prin sistemul de indexare. un ajutor acordat familiei. Contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca reglementeaza prin negociere si acordarea drepturilor de delegare în tara: decontarea cheltuielilor de transport. b) premiile acordate din fondul de premiere. compensare a salariilor stabilite prin hotarâri ale guvernului prin consultarea sindicatelor si a patronatului. grupuri de unitati sau unitati. c) pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale ce nu au fost compensate corespunzator cu ore libere platite se acorda un spor de 100% din salariul de baza. Adaosurile la salariul de baza sunt: a) adaosul de acord.

Modelul si continutul declaratiei privind obligatiile de plata la Fondul de garantare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. cu modificarile ulterioare. cu modificarile ulterioare. timpul lucrat an locuri de munca cu conditii deosebite. denumit Fondul de garantare. vechimea neantrerupta an munca. Angajatorii au obligatia de a declara lunar contributia la Fondul de garantare la organul fiscal competent. Carnetul de munca reglementat de Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca. pana la data de 30 iunie 2009. Din Fondul de garantare se asigura plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii impotriva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de deschidere a procedurii insolventei si fata de care a fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare. 74 . 92/1976. pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale. 92/1976 privind carnetul de munca. aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariati. vechimea neantrerupta an aceeasi unitate. Fondul de garantare a creantelor salariale (167-168 din Codul Muncii) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale se stabileste prin lege speciala. de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca. stabilita potrivit legislatiei in vigoare. Carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeste vechimea an munca. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. publicat an Buletinul Oficial. se diminueaza cu 0. 92 din 16 aprilie 1976 privind carnetul de munca În temeiul dispozitiilor Codului Muncii. pe data de 1 ianuarie 2009 se abroga dispozitiile Decretului nr. La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei legi cota contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj de angajatori. nr. decesul unei rude de gradul I aflate in intretinerea salariatului.un salariu mediu pe unitate platit de unitate la decesul sotului sau sotiei ori la de garantare pentru plata creantelor salariale d) (art. vechimea an functie. Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogarii Decretului nr. Conditiile privind constituirea. gestionarea. meserie sau specialitate. 5. 37 din 26 aprilie 1976. Dupa data abrogarii Decretului nr.25 puncte procentuale. Angajatorii care pastreaza si completeaza carnetele de munca le vor elibera titularilor an mod esalonat. pe baza de proces-verbal individual de predare-primire. la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca. denumiti angajatori in stare de insolventa. vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2008 se reconstituie. cu modificarile ulterioare. Partea I. pe baza anscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca.25%. retributia tarifara de incadrare si alte drepturi ce se includ an aceasta. Inspectoratele teritoriale de munca ce detin carnetele de munca ale salariatilor le vor elibera pana la data de 30 iunie 2009 in conditiile stabilite prin ordin al ministrului muncii. Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare. solidaritatii sociale si familiei. sunt reglementate de Legea nr. in cota de 0. 200/2006 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007. se vor solutiona potrivit dispozitiilor Codului muncii. Dispozitiile Legii nr. utilizarea si controlul Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale.

din care unul se inainteaza organului de pensii. carnetul de munca se inmineaza titularului. Modificarile intervenite in executarea contractului de munca.data inscrierii la pensie. se inscriu in acesta in termen de 15 zile de la data producerii lor. dupa intocmirea carnetului de munca. . . Carnetul de munca se intocmeste in termen de cel mult 30 de zile de la incadrarea an munca. se prevede altfel. dovada de retinere a carnetului de munca. completat cu toate inscrierile la zi. organul de pensii este obligat sa inscrie in carnetul de munca urmatoarele: . inminind carnetul de munca titularului. precum si cu carnetul de munca. 75 .Romania de cetateni straini se dovedesc prin mijloacele prevazute in conventiile ancheiate intre Romania si statele respective. Actele care atesta astfel de schimbari vor fi prezentate de catre titular in termen de 15 zile de la data producerii schimbarii. asa cum acestea rezulta din contract sau din actele originale eliberate de unitati pe baza scriptelor pe care le detin. Dupa stabilirea pensiei.numarul si data deciziei de pensionare.adeverinta eliberata pe baza procesului-verbal al comisiei tehnice de incadrare si promovare a muncitorilor pentru cei calificati prin practica la locul de munca.categoria pensiei. pentru cercetari in legatura cu datele pe care le cuprinde. se face numai dupa publicarea pierderii acestuia in Monitorul Oficial. .in dublu exemplar -. Pregatirea scolara si cea profesionala se dovedeste si se inscrie in carnetul de munca cu actele originale de studii si calificare. dupa caz: .cuantumul acesteia si . in conventiile incheiate de Romania cu alte state. acesta avand dreptul sa verifice exactitatea tuturor datelor inscrise in carnet. Perioadele de timp lucrate in strainatate de cetatenii romani se dovedesc cu actele originale emise de unitatile la care s-a desfasurat activitatea.diploma sau certificatul eliberat de institutele de anvatamant superior. unitatea va intocmi fisa de pensie .diploma sau certificatul de absolvire a liceelor de specialitate. Carnetul se pastreaza de unitate atat timp cat titularul este incadrat in munca. precum si pentru pregatirea tehnico-productiva. celalalt exemplar raminind la unitate. . .diploma sau certificatul de absolvire a scolilor profesionale si a uceniciei la locul de munca. Carnetul de munca este un act personal al titularului si nu poate fi cedat sau instrainat. activitatea depusa dupa pensionare se trece in acelasi carnet de munca. Perioadele de activitate desfasurate in. cu datele din carnetul de munca necesare pensionarii. Datele privind activitatea depusa pe baza unui contract de munca se inscriu in carnetul de munca. Eliberarea duplicatului in caz de furt sau pierdere a carnetului de munca. unitatii sau titularului. In vederea pensionarii persoanei incadrate in munca. Se considera acte de calificare. Organul de urmarire penala este obligat sa elibereze.diploma de absolvire a scolilor de specializare postliceala si a scolilor de maistri.Pentru fiecare persoana se va intocmi un singur carnet de munca. impreuna cu dosarul intocmit an acest scop.certificatul de calificare pentru absolventii cursurilor de calificare. potrivit dispozitiilor legale. In cazul in care pensionarii pentru limita de virsta sau de invaliditate se reincadreaza in munca. La incetarea activitatii sau in caz de transferare. Carnetul de munca poate fi retinut numai de organul de urmarire penala. in afara de cazurile an care. . .

Conform H. Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul angajatorul. Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente: a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele. 161/2006 au incadrat personal cu contract individual de munca sunt obligati sa transmita inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul. la sediul sucursalei. b) prin e-mail.G. . Angajatorii care la data intrarii in vigoare a H. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii.G. nr.orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru. Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati si de a-l prezenta inspectorilor de munca.G. Angajatorii au obligatia de a transmite registrul in forma electronica la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul.Actele originale pe baza carora se fac inscrieri in carnetul de munca vor fi verificate. in ce priveste indeplinirea conditiilor legale de valabilitate .inainte de anscrierea in carnetul de munca . reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica. 247/2003. precum si .G. nr. d) tipul contractului individual de munca. Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic. se pastreaza de unitate. . 161/2005.09. solidaritatii sociale si familiei.actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea. Copiile ce se fac de pe aceste acte. insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator. dupa adoptarea solutiei tehnice a registrului in format electronic si in functie de aceasta. Procedura privind transmiterea registrului in format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii. pe baza de semnatura electronica. in termen de 20 de zile de la data angajarii primului salariat. la solicitarea acestora. hotarare care va abroga H. nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor. 76 . prenumele. dupa caz. c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic. La data de 01. Actele originale in baza carora s-au facut inscrierile in carnetul de munca se restitue titularului. nr. prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati: a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii. registrul in forma electronica.contractul individual de munca. suspendarea si ancetarea contractelor individuale de munca. registrul se intocmeste in forma electronica. dupa caz.actele necesare angajarii. codul numeric personal (CNP). 6. b) data angajarii. Registrul se pastreaza in forma electronica la sediul angajatorului si. certificate pentru conformitate cu originalul si vizate. Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin: . c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative. agentiei.2006 intra in vigoare H. e) data si temeiul ancetarii contractului individual de munca. in termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificari in situatia angajatului. dupa caz.

cu modificarile si completarile ulterioare.marfa .Registrele infiintate si inregistrate in conformitate cu prevederile H. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor. 77 . Partea a-II-a Modulul 1 NOTIUNI INTRODUCTIVE ÎN PRACTICA MANAGERIATULUI RESURSELOR UMANE I.raspunderea materiala IV. ASE 1995. se pastreaza si se arhiveaza de catre angajatori.disciplina muncii . organigrama) III. Salariatul . . 53/2003 MO 72/2003.constituirea garantiei în numerar Baza legala: .pret . Diagrama unitatii (statul de functii.drepturi si îndatoriri .piata .G. Dezvoltarea sociala – factori de productie .conditii de angajare .salariu II. Gestionarul . nr.Economie Politica Ed. .Constitutia României MO 233/1991.concept .Codul Muncii – Legea nr.

o valoare mai mare de 8 milioane lei.753 din 22 noiembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv I. îndreptata spre un anumit scop în cadrul careia omul mijloceste. .obiecte de inventar.materii prime. constituirea de garantii si raspunderea an legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici. .. .constructii.utilaje.masini. . efectueaza si controleaza schimbul de materii între el si natura în scopul satisfacerii trebuintelor sale.FIX PRODUCTIE . etc.economie naturala. reglementeaza.economie de schimb.instalatii.cladiri. . . . b) PAMÂNTUL : .L 22/1969 privind angajarea gestionarilor. MARFA .consumabile.energie.este activitatea constienta. 1. autoritatilor sau institutiilor publicea.MUNCA .este natura în care omul s-a format si exista.o durata de folosinta mai mare de 1 an. Orice produs al muncii omului destinat schimbului se numeste MARFA. . . . DEZVOLTAREA ECONOMICA .PAMÂNTUL MOD DE PRODUCTIE .format din .valoarea de întrebuintare (VI) – este utila cuiva.format din . specifica omului. DEZVOLTAREA SOCIALA – FACTORI DE PRODUCTIE Dezvoltarea societatii are ca suport activitatea economica. c) CAPITALUL FIX : .surse de apa. ORDIN nr.CAPITALUL . .caracteristic: participa la mai multe cicluri de productie si îsi transfera treptat din valoare în noul produs sub forma cotelor de amortizare.CIRCULANT .RELATII DE PRODUCTIE a) MUNCA : . . utilizarea în conditii de rationalitate si eficienta a factorilor de productie.FACTORI DE . .caracteristic: participa la un singur ciclu de productie si îsi transfera integral si deodata valoarea în noul produs. 78 .valoarea de schimb (VS) – apare în schimbul de piata. d) CAPITALUL CIRCULANT: . . .definit prin 2 elemente ce trebuiesc realizate cumulativ: .

directiile centrale. II. . .hotarâri de guvern (HG).locul unde se întareste cererea si oferta si se formeaza pretul.legi (L). se stabilesc nivelurile ierarhice intre departamente.salarizarea în regie sau pe unitate de timp. sa se angajeze pe o durata determinata si sa fie salarizat corespunzator.este suma de bani data de patronat salariatului în baza unui contract de munca.expresia baneasca a valorii marfii. . . Fiecare unitate îsi întocmeste anual STATUL DE FUNCTII în raport cu necesarul activitatii respective care cuprinde în principiu: . .gradul sau treapta profesionala.relatiile care se stabilesc între oameni în procesul de productie si unde îsi gaseste locul inspectorul de resurse umane.pentru a intra în sfera cererii si a ofertei este conditionata de faptul ca omul trebuie sa fie liber.se stabileste: pozitia în bugetul de venituri si cheltuieli al statului. PROFITUL – diferenta între ceea ce se încaseaza si ceea ce se plateste în activitatea economica.se defineste: obiectul de activitate. Organigrama se realizeaza de catre departamentul resurse umane impreuna cu managerul general pe baza identificarii nevoilor de organizare si dezvoltare.salarizarea în alte forme prevazute de lege.salarizarea în acord care poate fi: direct. SALARIUL. . PIATA FORTEI DE MUNCA.hotarâri si decizii ale administratiei centrale si locale. indirect si progresiv.PIATA . pe baza careia se atribuie responsabilitatile deciziilor in organizatie. structura de personal. unitatile. Aceasta este o reprezentare grafica a ordonarii si subordonarii ierarhice. salariul real – cantitatea de bunuri (servicii) ce pot fi cumparate la un moment dat cu ajutorul salariului nominal. .reprezinta expresia baneasca a valorii fortei de munca. . .este reprezentat de 2 indicatori fundamentali: salariul nominal – suma de bani pe care o primeste angajatul ca plata a muncii sale. .denumirea functiilor. locul.este compus din costuri + profit.salarizarea pe baza de tarif fix sau cote procentuale. Formele salarizarii: . DIAGRAMA DE FUNCTII. e) RELATII DE PRODUCTIE . . Prin aceasta. .locul de întâlnire al agentilor economici care se împart în vânzatori si cumparatori. PRETUL . Organigrama reprezinta primul pas in organizarea functionala a unei institutii. institutiile si societatile de orice tip se înfiinteaza prin: . Prin aceasta . Toate ministerele. in interiorul departamentelor precum si relatia cu esalonul superior din conducere. . . 79 .nivelul studiilor.

4 – 8. Vechi me munca 10% Observatii transferat 80 .0 4.- nivelul salariilor de baza pe coeficienti de multiplicare sau pe o grila de intervale cu nivel de la minim la maxim.IA Sef depozit Treapta prof.5 Functiile din schema de organizare se încadreaza în ordinea de urgenta pentru unitate si în masura în care li se poate asigura obiectul de activitate.IV – IA Casieri Treapta prof.015 Coeficientul 1 la 01.5 – 6.4 – 10. Denumirea functiei si nivelul încadrare Director Inginer sef Contabil sef Ingineri Gradul IV – IA Economisti Gradul IV – IA Contabili Treapta prof. IV .4 7.511 9. Star e civil a Cas.2 6.5 – 6. Pentru ca acestea sa fie aprobate este necesar sa se solicite modificarea de post.2 7.de posturi 1 1 1 7 4 3 3 1 3 24 Nivel salariu de baza 8.4 – 14. salarizat potrivit Legii nr. Ex: REGISTRU Denumir ea functiilor Director Numele si Prenume le Rotaru Data angajarii 15.4 – 10. Este imperios necesara o evidenta nominala a personalului încadrat pe functii.08.5 – 5.04. conform OG 4/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda an anul 2006 personalului didactic din unitatile si institutiile de anvatamant. Catre finele anului în curs se poate înainta o cerere bine documentata catre forul ce a aprobat schema de organizare cu scopul de a aproba unele modificari în structura de personal.8070 lei pentru cei ce lucreaza în învatamânt.4 – 8. document ce poate cuprinde toate informatiile necesare.5 – 6. Ex: - Coeficient de multiplicare minim → Coeficient de multiplicare maxim 4. IV – IA Functionari administrativi Treapta prof.4 4. pe post si nivel de studii corespunzatoare.2005 este stabilit astfel : 210. 128/1997 privind Statutul personalului didactic Ex: stat de functii – numar maxim de posturi aprobate = 24.4 4.10.IA TOTAL Nivel studii S S S S S M M M M Nr.200 Vechim e munca 15 ani Nivel Data studi nasterii i S 05. IV .2 6.2 4.

La art. EFECTIV CONTROL DE PERSONAL ÎNCADRATI FUNCTII NEÎNCADRATE 80 72 8 Din care – - III. a calificarii si policalificarii.Ionescu 3 01. ceea ce implica o crestere permanenta a calitatii instructiei si educatiei.alegerea profesiei si a locului de munca sunt libere. Inspectorul de resurse umane (IRU) are prioritar printre atributiuni si pe aceea de a veghea si interveni cu propuneri concrete privind respectarea drepturilor angajatilor cât si masuri de a îsi îndeplini îndatoririle (de revazut art. cum ar fi: 81 . .08. Ex: PRESPAN – (dreptunghi operativ) pentru evidenta zilnica.dreptul la munca nu poate fi îngradit.39 CM). Conditie pentru respectarea prevederilor ROI revine întocmirii principiale si corecte a documentului aFisa postuluia pentru fiecare angajat si concomitent aplicarea cu consecventa a unui sistem unitar de recompense si sanctiuni disciplinare. 4. L53/2003 preia aceste prevederi la art. Constitutia României la titlul 2: aDrepturi.stagiul de militar în termen. Disciplina muncii înglobeaza toate regulile de comportare obligatorii pentru toti membrii unei colectivitati.200 4 1957 01.2004 Inginer sef Contabil sef Etc.dreptul la negocieri colective si individuale în materie de munca si caracterul obligatoriu al CIM sunt garantate. .situatiile de calamitati naturale si cele ce fac parte din obligatii civice. deplin si eficient resursele umane. . organele de conducere ale unitatilor trebuie sa elaboreze Regulamentul de ordine interioaraa.munca condamnatilor.08. Codul Muncii (CM) acorda o atentie deosebita necesitatii de a se utiliza rational. . În baza CM. a altor acte normative cu caracter general. SALARIATUL.42 se interzice munca fortata cu exceptiile: . Pentru aceasta la un capitol distinct ar trebui sa apara diferite recompense. libertati si îndatoriri fundamentalea prevede ca: . (în CM se prevede ca ROI sa se realizeze în maxim 60 de zile de la înfiintarea unitatii).

Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara tinând cont de: . iar un exemplar în dosarul personal al angajatului. a obligatiilor profesionale si normelor de comportare constituie abateri disciplinare si se sanctioneaza (art. titluri de onoare. Orice sanctiune aplicata se înscrie în registrul de evidenta al sanctiunilor ce se pastreaza la compartimentul de resurse umane. . În caz de anulare a desfacerii contractului de munca unitatea este obligata sa reîncadreze în functia detinuta persoana si sa îi plateasca pe perioada când a fost lipsita de drepturi salariale o despagubire calculata pe baza salariului mediu pe ultimele 3 luni de activitate. RECOMPENSE: . premii si recompense banesti.împrejurarile producerii.gradul de vinovatie al salariatului. 82 . . acesta este suspendat si nu primeste drepturile salariale. .3 luni cu 5 .comportarea în serviciu a angajatului.ordine. Sanctiunea de desfacere disciplinara a contractului de munca se aplica celui ce a savârsit o abatere grava sau încalca repetat normele de ordine interioara si sociala. retrogradarea din functie cu acordarea salariului corespunzator functiei în care este retrogradat pe cel mult 60 de zile. . . reducerea salariului de baza pe o durata de 1 . reducerea salariului de baza si a indemnizatiei de conducere pe o perioada între 1 . În cazul în care unitatea face plângere penala împotriva unui angajat sau acesta este trimis în judecata penala. Legea prevede ca prin statute profesionale aprobate de legi speciale se poate aplica si un alt regim de sanctiuni (ex: mustrarea verbala sau în scris). Sanctiunile disciplinare se stabilesc si se aplica de conducator sau de patronate si se comunica în scris angajatului în termen de 30 de zile de la data când seful a luat cunostinta de abatere.acordare de trepte sau garantii la salariu cu reducere de termen. . inscriptii. . ascultarea presupusului vinovat si verificarea sustinerilor acestuia aduse în aparare.10%. desfacerea disciplinara a contractului de munca. c.264 din CM) astfel: a. avertisment scris. dar nu mai târziu de 6 luni de la savârsirea acesteia. d. b. Cu exceptia avertismentului scris. plachete. iar decizia se comunica în 5 zile.înscrierea pe placa sau în cartea de onoare a unitatii.  SANCTIUNI DISCIPLINARE: Angajatorul dispune de prerogativa de a aplica sanctiuni disciplinare ori de câte ori constata abateri de la regulile de ordine interioara sau de la alte norme legale. .multumiri verbale sau în scris. celelalte sanctiuni disciplinare se aplica numai dupa o cercetare prealabila a faptelor. medalii. Comunicarea deciziei de sanctionare se face de catre inspector sub luarea de semnatura si specificarea datei de înmânare a copiei de pe decizia de sanctionare. e.3 luni cu 5 .gravitatea si consecintele abaterii.gratificatii. suspendarea contractului individual de munca pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare. indiferent de functia ce o ocupa. f.10%.alte sanctiuni disciplinare anterioare. Încalcarea cu vinovatie de catre orice angajat.

. Daca angajatorul refuza. 273 din Legea nr. . b) starea de necesitate este împrejurarea în care autorul savârseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent.Daca respectivul s-a încadrat în munca între timp. c) riscul normal de serviciu reprezinta scazamintele naturale la produsele alimentare. GESTIONARUL (G) . salariatul se poate adresa instantei. obligând unitatea sa dovedeasca existenta pagubei si vinovatia persoanei care a cauzat-o înlaturând solidaritatea. dezastre naturale. FUNCTIILE RP: .Legea nr. autoritatilor sau institutiilor publice: 83 . 22/1969 privind angajarea gestionarilor. b) fapta ilicita si personala a salariatului sa fie savârsita în legatura cu munca sa comisiv sau omisiv. d) sa fie stabilit raportul de cauzalitate între fapta ilicita a salariatului si paguba produsa. IV. respectiv a ordinului de seviciu. când ordinul este vadit ilegal sau inoportun cel care l-a primit spre executare este obligat sa-l sesizeze în scris de la cel care îl emana sau catre forul tutelar.sa ocroteasca interesele personale ale salariatilor privind limitarea raspunderii la paguba efectiva. c) prejudiciul cauzat unitatii sa fie stabilit cu corectitudine. integritatea corporala sau viata sa sau a altora. etc. despagubirea va fi egala cu diferenta. lubrifianti sau rebuturile de fabricatie. d) cazul fortuit sau de forta majora: intemperii. carburanti. fara a putea depasi ampreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza.inadmisibilitatea raspunderii pentru pierderi inerente procesului de productie si pentru pagube provocate de riscul normal de serviciu.Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net. CAUZE CARE ÎNLATURA CARACTERUL ILICIT SI EXONEREAZA DE RASPUNDERE: a) executarea unor obligatii legale sau contractuale. jumatate din salariul respectiv’’.269 – 275 din L53/2003: RP consta în obligatia oricarui salariat de a repara în limitele prevazute lege prejudiciul cauzat unitatii din vina sa sau în legatura cu munca sa.art. 53/2003) CONDITIILE RP: Pentru a se stabili RP în sarcina unui angajat trebuie îndeplinite cumulativ conditiile: a) calitatea de angajat la unitatea pagubita a celui ce a produs paguba. Angajatorul este obligat sa despagubeasca salariatul care a suferit un prejudiciu material din pricina acestuia. RASPUNDEREA PATRIMONIALA (RP) . Recuperarea pagubei se face printr-o cota limitata din salariu fara a afecta resursele de existenta ale salariatilor sau bunurile lor mobile sau imobile.. constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici. e) vinovatia angajatului sa fie clara si reala. iar salariatul restituie indemnizatia de somaj. Pentru persoanele cu ajutor de somaj despagubirea va fi integrala. conform art. dar cu un salariu mai mic. (.sa apere patrimoniul unitatii de actiunile propriilor salariati.

o dovada de la unitatea în care a lucrat anterior din care sa rezulte daca a produs pagube. Este imixtiune în atributiuni. Angajarea sau trecerea unei persoane într-o functie din subordinea G se face numai cu acordul scris al acestuia. Pe lânga documentatia de mai sus.cei care au fost amnistiati pentru fapte prevazute în listele anexe la lege nu pot fi gestionari timp de 2 ani de la data amnistitiei.G este acel angajat care are ca atributiuni principale de serviciu: primirea. chiar daca au fost gratiati. Ministerele si alte organe centrale stabilesc functie de natura si valoarea bunurilor gestionate daca este necesara constituirea unor garantii suplimentare constând din: a) bunuri imobile sau mobile de folosinta îndelungata. acte si valori. Garantia se ridica la încetarea contractului de munca sau la schimbarea angajatului pe o functie negestionara. indiferent de modul de dobândire sau locul în care se afla. proprietate a gestionarului. Conducatorul unitatii. fie integral. îndeplineste conditiile de studii prevazute de COR (Codul ocupatiilor din România) si are cunostintele necesare pentru a îndeplini functie. dar nu va putea fi mai mare decât valoarea bunurilor gestionate. iar în cazul în care aceasta este utilizata integral sau partial pentru acoperirea unor pagube se reconstituie în cuantum de 1/3 din salariul tarifar lunar. G constituie garantie în numerar în care scop întocmeste la încadrare un contract tip.cei condamnati pentru savarsirea unei infractiuni din cele prevazute în lista anexa la lege. Dobânda obtinuta nu poate fi mai mica decât cea acordata de trezorerii la depozitele pe termen de un an. folosinta chiar si temporara a unitatii. persoana cu atributiuni de control financiar preventiv si contabilii NU POT EFECTUA operatiuni de primire. Garantia retinuta prin statul de salarii va fi depusa de catre unitate lunar într-un cont special al agentului economic si se consemneaza într-un carnet nominal al gestionarului deschis la banca sau la CEC-ul care asigura una din dobânzile cele mai rentabile. Dobânda ce depaseste la un moment dat cuantumul legal al garantiei poate fi restituita gestionarului în termen de 10 zile. înainte de angajarea ca G se mai solicita: . Poate fi G cel care a împlinit 21 ani. Carnetele de garantie nominale se pastreaza ca acte de valori în casieria agentului economic. . valoarea acestora. . . Nu pot fi gestionari: .fisa de antecedente penale (cazier) de la Ministerul de Interne si. pastrarea si eliberarea de bunuri. pastrare sau eliberare de bunuri.cei aflati în curs de urmarire penala sau de judecata pentru fapte prevazute în listele anexe la lege. fie pentru o suma determinata. 84 . Garantia va fi recalculata periodic în functie de schimbarile intervenite în salariu sau în valoarea bunurilor gestionate. Garantia se constituie prin retineri lunare în cuantum de 1/10 din salariul tarifar lunar. împrejurarile producerii si daca au fost recuperate. bani sau acte de valori aflate în administrarea. Garantia va fi de minim un salariu si de maxim 3 salarii tarifare lunare. b) obligatii asumate de catre terti fata de agentul economic de a acoperi pagubele ce le-ar cauza gestionarul.

primirea de foloase necuvenite.01.2003 Operatiune a contabila 46 72 96 118 125 132 Explicatii Intrare Înregistrare borderou garantie 1 Înregistrare borderou garantie 2 Înregistrare borderou garantie 3 Înregistrare borderou garantie 4 recuperare paguba Înregistrare proces verbal nr. favorizarea infractorului.2003* 30. VASILE DATA ANGAJARII: 28.03.12.08. distrugere.02.2003 148 Înregistrare borderou garantie 5 Înregistrare borderou garantie 6 Înregistrare borderou 22. infractiuni de nedenuntare.2003 22.05. fabricarea de moneda.2003 05. falsul si uzul de fals. furt. tainuire.04. abuz de încredere. înselaciune.2003 186 100 (1/3 din salariul tarifar lunar) 100 (1/3 din salariul tarifar lunar) 30 120 - 220 - 240 85 .2003 29. luare si dare de mita.2002 FUNCTIA: SEF DEPOZIT C-L Salariul tarifar lunar: 300 lei CUANTUMUL GARANTIEI: 3 salarii tarifare lunare (900 lei) Data 22.2003 22.2003 162 22. infractiuni contra sigurantei circulatiei pe CFR. tâlharie.1 30 30 30 30 100 (1/3 din salariul tarifar lunar) Garantie Iesire 120 80 lei pentru acoperirea pagubei iar 20 pentru reconstituir ea garantiei Sold 30 60 90 120 0 20 22.04. neglijenta în seviciu.06.07. delapidare.- cei carora li s-a suspendat conditionat executarea unei pedepse nu pot fi gestionari pe aceasta perioada plus 2 ani. FISA DE GARANTII GESTIONARE: NUMELE SI PRENUMELE: C.11 si chitanta nr. Lista anexa la L22/1969 prevede infractiunile: infractiuni contra securitatii statului. gestiune frauduloasa.

IV.. Baza legala: L53/2003 privind Codul Muncii MO72/2003. L56/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului curtii supreme de justitie MO225/1997. Salarizarea ca sistem – notiuni de baza. urmand sa-si recupereze 80 lei in luna a-5-a.a unitatea utilizeza garantia constituita de 120 lei. Salarizarea personalului din sistemul bugetar. L154/1998 privind stabilirea salariului de baza în sectorul bugetar si al indemnizatiilor pentru persoanele cu functii de demnitate publica MO266/1998. L40/1991 privind salariul presedentiei si guvernului României si a personalului de la presedentie si guvern MO162/1993. HG281/1993 privind drepturile salariale ale personalului din sistemul bugetar 86 . fundamentele legii. cfm. luna a-30-a cand se constituie intreaga garantie in numerar 900 * in luna a-4-a gestionarul a produs o paguba in valoare de 200 lei. II. V.garantie 7 ……………. Salarizarea judecatorilor. Legii nr. Salarizarea personalului puterii executive: presedentie si guvern – probleme specifice. Modulul 2 SALARIZAREA PERSONALULUI I. L128/1997 Statutul personalului didactic MO158/1997. procedand si la reconstituirea garantiei. republicat în MO563/1999. L84/1996 Legea învatamântului MO1/1996. procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei Salarizarea personalului diplomatic. ……………. 22/1969. L50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti. III. ce urmeaza sa fie acoperita de catre unitate prin retineri din garantie. Astfel in luna a4.

O. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. din 10. Adunarea Generala a O. Conform Conferintei Nr. 15 din 30 ianuarie 2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ I.b) adaosuri si sporuri la salariu.12. 9 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. OG24/2000 privind sistemul de stabilire al salariului de baza pentru personalul contractual din sistemul bugetar MO138/2000.G nr.salariul cuprinde .1948 adoptând Declaratia Universala a Drepturilor Omului declara ca a oricine munceste are dreptul la un salariu echitabil si suficient care sa-i asigure lui si familiei sale o existenta conforma cu demnitatea umanaa.U. OG191/2002 privind cresterile salariale ce se acorda în 2003 personalului salarizat în baza OG 24/2000 si L 154/1998 – MO 951/2002.a) salariul de baza (SB). nr. OG187/2001 privind cresterile salariale acordate în 2002 MO848/2001.OG8/2000 privind criterii de acordare a salariilor de baza în învatamânt MO83/2000. II şi III la Legea nr.G. SALARIZAREA CA SISTEM–NOTIUNI DE BAZA. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici.pentru munca prestata în conditiile CIM fiecare persoana are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului. OG 192/2002 reglementeaza drepturilor salariale ale functionarilor publici MO949/2002. OG82/2000 completeaza L188/1999 privind statutul functionarilor publici MO293/2002. modificate si completate prin L 161/2003. OG33/2002 si OG66/2002 stabilesc o noua grila de indicatori privind stabilirea salariului de baza în învatamânt MO420/2002. aprobată cu modificări prin Legea nr. OG180/2002 privind cresterile salariale din 2003 ale personalului din institutiile publice de aparare. OG 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2004 (MO 919/2003). FUNDAMENTELE LEGII.N.95/1949 a Organizatiei Internationale a Muncii asalariul reprezinta suma de bani data de patronat salariatului în temeiul unui contract individual de munca pentru munca efectuata sau ce ar trebui efectuata sau pentru serviciile efectuate sau ce ar trebui efectuatea. OG207/2002 privind cresterile salariale din 2003 pentru personalul diplomatic MO961/2002. . Codul Muncii (L53/20003) la titlul 4 – prevederi: . precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale O. şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008 O. 232/2007. OG177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor MO184/2002. ordine publica si siguranta nationala MO924/2002. precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007.G. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. nr. . MO279/2003. OG42/2001 privind cresterile salariale acordate în 2001 MO147/2001. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. OG196/2002 privind cresterile salariale din 2003 ale personalului din învatamânt salarizat în baza OG8/2000 MO954/2002. a) SB se stabileste în raport cu: 87 .

complexitatea lucrarilor de efectuat.salarizarea în regie sau pe unitate de timp. Modificarea salariului stabilit prin negociere între parti nu poate fi solicitata înainte de 1 an de la data stabilirii.alte forme de salarizare prevazute în mod expres de lege. . Salariile se stabilesc prin negocieri colective sau individuale.conditiile concrete în care se lucreaza. Salariile se stabilesc în raport cu: .166/CM). Sistemul de salarizare este ansamblul de norme prin care sunt stabilite principiile.01. . Atât salariul stabilit prin negociere între parti cât si salariul stabilit prin OG sau HG nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe tara care din 01.caracterul activitatii. c) cetatenilor straini sau apatrizi ce au CIM în România. . f) angajatorilor persoane juridice sau fizice. Principiile sistemului de salarizare:  la munca egala salariu egal.importanta muncii. . b) adaosuri si sporuri: .  salariu diferentiat dupa nivelul studiilor.  salariu diferentiat în raport cu cantitatea si calitatea muncii (ex: la salarizare în  acord). cu conditia sa îsi desfasoare activitatea în tara. . .se acorda în functie de: .forma de finantare. în raportul dintre persoanele juridice sau fizice care angajeaza si salariati sau reprezentanti ai acestora în functie de posibilitatile financiare ale angajatorului. . g) organizatiilor sindicale sau patronale. b) cetatenilor români angajati ai unor institutii constituite în tara care îsi desfasoara activitatea în strainatate cu exceptia cazului în care legislatia statului respectiv este mai rentabila. Conform art.2003 este stabilit la suma de 2500000 lei.se iau în calcul la stabilirea drepturilor ce se determina în raport cu salariul.salarizarea pe baza de tarife fixe sau cote procentuale.. Drepturile salariale nereclamate se prescriu în termen de trei ani de la data datorarii (art.  salariu diferentiat în raport cu functia îndeplinita. . . indirect sau progresiv. . .salarizarea în acord care poate fi: direct.rezultatele obtinute. obiectivele. 88 .forma de organizare a unitatii. 2 prevederile CM se aplica: a) persoanelor angajate cu CIM care au domiciliul în România sau cu autorizatie de a lucra în România. metodele si instrumentele de înfaptuire ale acestora prin determinarea conditiilor de stabilire si acordare a salariului.vechimea în munca. d) refugiatilor încadrati cu CIM în România.calificarea personala. reglementând totodata mijloacele. Forme de salarizare: .pregatirea si competenta profesionala. elementele si formele salarizarii muncii. e) ucenicilor cu contract de ucenicie. în masura în care au caracter de continuitate si sunt prevazute de lege.

sanatate. adresa si numar cont bancar. Ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca.diurnele.  S se stabileste prin negocieri colective sau individuale. . compensatia acordata salariatilor an caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale. Aceasta nu înseamna ca salariile categoriilor respective de personal sunt sablonizate.  la stabilirea S nu pot fi facute discriminari pe criterii politice. 89 . varsta. confesionale. etnice. etc.  caracterul confidential al S. ci. serviciile presedentiei si aparatul guvernului). potrivit legii.cele acordate in caz de deces. consilii). . Soldele militarilor în termen. stabilite potrivit legii. . titlurile executorii se restituie creditorilor cu recomandarea de a urmari recuperarea datoriilor prin administratia financiara de domiciliu. ale militarilor cu termen redus. .ajutoarele de maternitate. La desfacerea contractului de munca al unui angajat. se stabilesc tinând cont de specificul fiecarei unitati si institutii si anume: . trebuie sa se comunice în scris creditorilor noul loc de munca al salariatului sau pozitia de pensionar si casa de pensii prin care îsi primeste drepturile. precum si sumele cuvenite somerilor. iar la adresa de transfer sau dosarul de pensie se anexeaza originalul notei de lichidare însotit de originalele titlurilor executorii. . salariu diferentiat în raport cu conditiile de munca. elevilor si studentilor institutiilor militare pot fi urmarite în cuantum de 1/3 din repararea pagubelor unitatii. Salarizarea unui numar mare de unitati si institutii se suporta de la bugetul de stat. (art. precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala. administratia publica locala (prefecturi primarii. 409 din Codul de procedura civila).învatamânt. titlurile executorii. emitentul acestora cu nume. nu pot fi urmarite decat pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale. Nu pot fi urmarite pentru nici un fel de datorii: . . dimpotriva. În cazul desfacerii contractului de munca pe motive disciplinare sau disponibilizari.functii de demnitate publica.  drepturile salariale cuvenite angajatilor se platesc înaintea altor obligatii ale unitatii. Întârzierea nejustificata a platii poate duce la obligarea angajatorului de a plati daune interese salariatilor. .alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii. II. indiferent de motiv.administratia publica centrala (ministere si unitati subordonate. SALARIZAREA PERSONALULUI DIN SISTEMUL BUGETAR.  S se plateste periodic la interval de cel mult o luna. salariatului sa i se întocmeasca o nota de lichidare în 2 exemplare în care sa i se specifice datele de identitate personale si urmatoarele: sumele de retinut. Inspectorul de resurse umane are obligatia ca în orice situatie de încetare a raporturilor de munca.ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav.  drepturile salariale ale angajatilor nu pot fi urmarite si nu se pot face retineri ale acestora decât în conditiile si cazurile prevazute de lege. .bursele de studii acordate de stat. Toate retinerile din S se realizeaza numai pe baza de titluri executorii aduse la cunostinta salariatului sub semnatura. stare materiala.cercetare stiintifica. daca legea nu dispune altfel. .

b. . . . II/2. c) valoarea de referinta sectoriala (VRS) exprimata în lei este rezultata din înmultirea valorii de referinta universala cu indicatorul de prioritate intersectoriala. protectia mediului. siguranta nationala. iar valoarea acesteia se determina pe baza unor elemente: a) valoarea de referinta universala (VRU)care se exprima în lei si constituie baza unica pentru determinarea valorii de referinta proprie fiecarui sector de activitate.aceasta valoare se stabileste anual prin legea bugetului de stat sau se indexeaza periodic prin HG sau OG. B. E. spor de lucru peste program ale altor categorii de personal. D. în învatamânt etc.sporuri impuse de conditiile de munca.salariul de merit. agricultura. unitati de proiectare si informatica.indemnizatie de conducere.locuinta de serviciu. Salariul de baza (SB) care cuprinde: . Adaosuri si sporuri: . . Unele unitati prin legi speciale au introdus ca element al SB si alte categorii de sporuri (Ex: sporul de stabilitate în magistratura. aparare nationala. C.III la L154/1998. 90 . indemnizatie ore sofer. SB pe coeficienti sau grila de intervale se stabileste diferentiat pe categorii de personal si anume: 1) pentru functii de demnitate publica: SB este nominalizat ca indemnizatie pentru functii de demnitate publicaa.spor pentru lucru în cursul noptii.transport gratuit.spor pentru sarcini si activitati suplimentare functiei de baza. .bonuri de masa.spor de lucru peste program: a. . alte functii din sectorul bugetar. Recompense si premii. A.- cultura. cadastru.SB pe coeficienti de multiplicare sau pe grila de intervale cu nivel minimmaxim. . culte. unitati de asistenta sociala. autoritatea vamala. .). b) indicatori de prioritate intersectoriala exprimati în procente si diferentiati pe domenii de activitate. navigatie. este utilizata ca baza de calcul al cuantumului indemnizatiei lunare. Salariul de baza (SB).spor pentru vechime. sistemul national de ordine publica. sport.masa gratuita. . Premii speciale. d) grila cu coeficientii de multiplicare necesari la stabilirea indemnizatiilor functiilor asa cum sunt ierarhizati în anexele II/1. Alte drepturi: . Venitul salarial al personalului din aceste unitati cuprinde în principiu: A.

470.G. aceasta se indexeaza ulterior.2005 se va acorda 45% din diferenta rezultata intre salariul pe oct. aprobată prin Legea nr. ceea ce ar conduce la ideea ca nu mai este necesar.467. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. la 01.000x105%=68.743. 383/2001.5%. dar sunt multe functii nenominalizate cu sume absolute .754 lei.742 lei si pe aceasta baza. iar pe perioada 01. Ultima valoare astfel actualizata se înmulteste cu coeficientul de multiplicare prevazut în dreptul fiecarei functii nominalizata în anexele II si III la L154/1998.2003. stabilite potrivit anexelor nr. începând cu data de 1 octombrie 2008.593 lei.G. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. O.470. se indexeaza cu procentul prevazut în aceasta hotarâre.5%. respectiv 65.In anul 2005.742 leix 22=65.9/2005 prevede o crestere salariala de 18-25% incepand cu 01.oct.la 01.-dec. = 1943779 x 9% =2118719.01.01.2006 acasta suma se indexeaza cu 5%.02.000 si devine 65. Pentru a stabili nivelul indemnizatiei lunare a functiilor de demnitate publica prevazute în anexele II si III la L154/1998 se actualizeaza valoarea de referinta sectoriala stabilita în baza legii bugetului de stat.la 01. astfel: VRS = 1833754 x 6% = 1943779 la 01. astfel: a) cu 4. -plecand de laVRS stabilita prin O. Când indemnizatia ce iese din calcul se situeaza sub nivelul maxim indexabil prevazut de HG403/2001 (29. cu modificările şi completările ulterioare.G.2004 = 2118719 x 6%=2245842. se majorează în două etape. II şi III la Legea nr.833.-dec. În anul 2004 VRS se indexeaza cu 6% la 01. indemnizatia lunara a presedintelui se calculeaza astfel: .000lei.466.01.000 lei).in luna ianuarie aceasta suma se rotunjeste la 10. constatam ca aceasta contine tabele cu indemnizatii in suma absoluta.10.975.975. astfel cum au fost majorate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. faţă de nivelul din luna septembrie 2008.2004=2245842 x 6%=2.875 roni. stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.380.01 si 6% la 01.000 lei) în favoarea angajatului.Pe perioada oct.09.177/2002 la suma de1.120.VRS devine2380593x125%=2. aprobată cu modificări prin Legea nr. 2) Pentru personalul contractual: 91 .2005 indemnizatia =2. pe luna in curs.000 lei . avute la data de 31 decembrie 2007.324 lei si rotunjita la mie =65. b) cu 5. faţă de nivelul din luna martie 2008.10. 231/2007. În anul 2008. 10/2007.500=6. salariile de bază ale personalului contractual din sectorul bugetar. Sumele rezultate din calcul se rotunjesc la mie( la 10. începând cu data de 1 aprilie 2008. Începând cu anul 2003 OG ce stabilesc salarii au inclus si aceasta indexare. cu modificările şi completările ulterioare.10.10.Functia de demnitate publica este acea functie publica ce se obtine prin mandat direct în alegeri organizate sau indirect prin numire conform legii.2005.3/2006.2005 –30.2004. Exemplu: Exemplu:să se stabilească valoarea indemnizaţiei lunare la care are dreptul preşedintele Romaniei. iar la 01.000. .2005 si cel din dec. precum şi indemnizaţiile personalului care ocupă funcţii de demnitate publică.2005. Studiind O.

dar numai la ultima suma rezultata din calcul. iar diferenta se acorda ancepand cu luna octombrie 2005’’.120.G.03.01.începând cu 01. . aprobata prin Legea nr. parlament. nr.G.000 lei vor fi majorate în raport cu nivelul acestora cu cel mult 8. (4) si indemnizatia lunara avuta an luna decembrie 2004. 3/2006.500.2001 salariul minim pe economie s-a stabilit la suma de 1. consilii si pentru personalul contractual din sectorul bugetar si regii autonome cu specific deosebit încadrarea se realizeaza prin concurs (L53/2003). .2002 si 12% la 01.00lei valabil pâna la 01.în baza HG1037/2001 salariul minim pe economie în vigoare de la 01.2003 cu exceptia personalului din anexa 1 (administratia publica centrala) al caror salariu va fi majorat cu jumatate din coeficienti: 3% la 01. Acolo unde se întâlneste un singur nivel de salarizare se aplica procentele de majorare minime.10. ca fiind ultima suma care poate fi indexata.Pentru toate functiile de executie de la presedentie. Aceasta hotarâre se aplica si ulterior. .01. 9 din 21 ianuarie 2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. primarii.. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.7500.400. În anul 2004 în baza OG 123/2003 se aplica indexari de 6% la 01.2003 când aceasta a fost stabilit la 2. .2002 a fost stabilit la 1. . • salariile situate la nivelul maxim s-au indexat succesiv la aceleasi date cu 3%. astfel: 92 .2001.09.G. 383/2001.incepand cu luna ianuarie 2005 se acorda 45% din cresterea rezultata ca diferenta antre indemnizatia stabilita potrivit alin. Potrivit acestei ordonante salariile de baza ale personalului contractual din sectorul bugetarse majoreaza an doua etape.04. Aceasta grila de intervale s-a modificat astfel: .29% pentru valori de pana la 10. nr.03.in 2005 salarizarea personalului contractual s-a realizat cfm. indiferent de valoarea indemnizatiilor sau salariilor.5% la 01.01. II si III la Legea nr.limita minima si limita maxima a salariilor de baza prevazute an Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. Aceleasi procente se aplica si pentru majorarea limitelor minime si maxime ale grilelor de salarizare. O.2004 – 2800000 lei HG.în baza OG191/2002 salariile personalului contractual se majoreaza în 2003 cu 6% la 01. si 6% la 01.2001 în baza HG403/2001 data în aplicarea art.01.la 01. nr.000 lei în baza HG 1150/2002. Daca prin aplicarea majorarii de 6% se obtine un salariu sub limita minima se va acorda un salariu prevazut pentru limita minima. 1515/2003..01. iar cu 01. care se vor indexa în anul 2004 conform OG 123/2003.06.000 lei. Ordonanta are liste cu salarii stabilite în suma absoluta atât pentru ianuarie – septembrie 2003 cât si pentru octombrie – decembrie 2003. VII’’ iar . 9/2005 .în baza OG42/2001 în 2001 au fost aplicate indexarile: • salariile situate sub nivelul maxim s-au indexat cu 7% la 01.9120.000 conform HG231/2001.10. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza an sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.2003.85% pentru 29.10.In anul 2006 salarizarea personalului contractual se realizeaza cfm.2002.în baza OG 187/2001 în anul 2002 s-au aplicat indexarile: 8% la 01. O. cu modificarile si completarile ulterioare. se majoreaza ancepand cu luna octombrie 2005 cu procentele prevazute an anexa nr.2001.2003 si cu 9% la 01. .298.183 din L19/2000 toate salariile care se situeaza sub 2.2003 si 4. iar salariul de baza se stabileste pentru întregul personal contractual (OG24/2000).03.2001 si cu 6% la 01. .000 lei si apoi diferentiat pâna la 0. Conform O.10.01. cu 7% la 01. respectiv pe o grila de intervale cu salariul minim – maxim.

154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. aprobată prin Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publica. 10/2007.pe transe de vechime în învatamânt conform OG8/2000 completata si modificata prin OG66/2002 MO420/2002.06. potrivut art. începând cu data de 1 octombrie 2008. salariile de bază ale personalului contractual din sectorul bugetar.5%. În vigoare de la 01. II şi III la Legea nr. Evolutia salariilor între minim si maxim pe grile de interval se realizeaza o data pe an pe baza aprecierilor si performantelor profesionale dupa HG 749/1998 MO/ 407/1998. avute la data de 31 decembrie 2007. iar în cadrul acestora pe: . fata de nivelul din luna august 2006. fata de nivelul din luna ianuarie 2006. se majorează în două etape. cu modificările şi completările ulterioare. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar.În anul 2007.SB pe grade profesionale pentru cei cu studii superioare. In anul 2007. 323/2006. O. incepand cu data de 1 septembrie 2006. 10/2007 . 3) Personalul didactic si auxiliar didactic: SB se stabileste diferentiat astfel: a) Personalul didactic – învatamântul superior: SB se stabileste pe grade profesionale. astfel cum au fost majorate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. Astfel. c) cu 11% începând cu data de 1 octombrie 2007. b) cu 6%. incepand cu data de 1 februarie 2006.o grila de coeficienti de multiplicare minim – maxim si . II şi III la Legea nr.2002 a stabilit noi coeficienţi de multiplicare şi a modificat valoarea 93 . 231/2007. avute la data de 31 decembrie 2006.SB pe categorii profesionale pentru muncitorii calificati. astfel cum au fost majorate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. În raport cu functia sau meseria îndeplinita aceste categorii de angajati beneficieaza de SB diferentiate: . faţă de nivelul din luna martie 2008. precum şi indemnizaţiile personalului care ocupa funcţii de demnitate publica. începând cu data de 1 aprilie 2008. 383/2001.a) cu 5%. cu modificările şi completările ulterioare. fata de nivelul din luna septembrie 2007. astfel: a) cu 5% începând cu data de 1 ianuarie 2007. aprobată cu modificări prin Legea nr. stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. salarizarea personalulu contractual se realizeaza conform. stabilite potrivit anexelor nr. stabilite potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.G.5%. b) cu 2% începând cu data de 1 aprilie 2007. . fata de nivelul din luna martie 2007. aprobată cu modificări prin Legea nr. astfel: a) cu 4.. salariile de baza ale personalului contractual din sectorul bugetar. aprobată prin Legea nr. nr.G. cu modificările şi completările ulterioare.SB pe trepte profesionale pentru cei cu studii medii. faţă de nivelul din luna septembrie 2008. precum şi indemnizaţiile personalului care ocupă funcţii de demnitate publică. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. 1 din O. se majorează în 3 etape. . 10/2007.’’ În 2007 evaluarea performantelor profesionale se va face pâna la finele lunii mai 2006. 383/2001. fata de nivelul din luna decembrie 2006. b) cu 5. nr. 3/2006. stabilite potrivit anexelor nr. În anul 2008.

2005 si de 2. Începând cu 01.Legea stabileste ca valoarea coef.09.10.10..000: 230. în anul 2004 coeficientul 1 se indexează cu 6% la 01.Precizeaza .-31. .1 ianuarie-31 martie 2008. iar pe perioada martie-septembrie se acorda 64. valoarea coeficientului de multiplicare 1.pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr.2003 şi coeficientul 1 = 1653018 lei pe perioada 01.733 lei.01. valoarea coeficientului de multiplicare 1.pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr.G.1 aprilie-30 septembrie 2007. Baza legala – OG 8/2000 modificata si completata de OG 33/2002 (MO216/2002) care a stabilit noi coeficienti de multiplicare si a modificat valoarea coeficientului 1. valoarea coeficientului de multiplicare 1.247 lei. b) Personalul didactic din învatamântul preuniversitar: SB se stabileste pe functii si grade didactice. valoarea coeficientului de multiplicare 1.2003 si 1653018 lei la 01. cu modificările ulterioare. Pentru anul 2007.-30. În anul 2004 se aplica indexarea coeficientului 1 cu 6% la 01.01.000: 225.2005. . valoarea coeficientului de multiplicare 1. grade şi trepte profesionale care rămân neschimbate în anul 2004. 1.108.nr. 2 şi 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1. 1.593 lei.307 lei. . O.733 lei. L.2004.12.01. stabileste noi grile de coeficienti de ierarhizare si precizeaza ca valoarea coeficientului 1=210.10. O.4/2006.1 octombrie-31 decembrie 2007. de asemenea.1 ianuarie-31 martie 2007. ca evaluarea performantelor profesionale se realizeaza in luna mai.307 lei.2004.’’ În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ.138/2005 prevede ca salariile din dec.2004 vor fi indexate incepand cu 01.247 lei.nr. valoarea coeficientului de multiplicare 1. În baza OG 123/2003. stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr..2005 si dec. şi 6% la 01.nr.000: 221.000 va fi: .1 valoarea coeficientului de multiplicare 1.G. .305 lei in perioada martie-sept.Incepand cu 01.2005 cu 13. se majorează după cum urmează: a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.coeficientului 1. stabileste noi grile de coeficienti de ierarhizare si precizeaza ca valoarea coeficientului 1 se modifica dupa cum urmeaza: . 94 .000: 259.1 aprilie-30 septembrie 2007.2.11/2007. Începând cu 01.01.000 va fi: .’’ Promovarea se va face numai pe post vacant sau prin transformarea unui post într-unul de nivel superior.68/2004 stabileste noi coeficienti pe functii si grade didactice si modofica valoarea coef.2% din diferenta intre oct.1 ianuarie-31 martie 2007. aprobată cu modificări prin Legea nr.coeficienti de multiplicare unici. O. Pentru anul 2007.1 octombrie-31 decembrie 2007.5%.000: 230.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1.03.2003.01.070 lei incepand cu 01.2003 si ulterior la 01.G.10. 6/2005.2003 OG196/2002 stabileşte valoarea coeficientului 1 = 1516531 lei pe perioada 01.1.10.10.10. In anul 2005. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului.000: 225.transe de vechime si pe .2003 SB se obtine aplicând valoarea coeficientului 1 = 1516531 lei la 01. Pentru anul 2006. valoarea coeficientului de multiplicare 1.2003 la coeficientii de multiplicare prevazuti în grila de salarizare anexa la OG196/2002. O.000 va fi: . si 6% la 01.10.1 este de 2.018. iar in cadrul acestora pe: .11/2007.807 lei nu se modifica.000: 221.G. OG 196/2002 publică noi coeficienţi de ierarhizare pe funcţii. stabileste noi grile de coeficienti de ierarhizare si precizeaza ca valoarea coeficientului 1 se modifica dupa cum urmeaza: .

B. conform art. fiecarui grad corespuzându-i o anumita suma drept SB. definitiv. debutant. XVIII) functionarii publici îsi mentin drepturile salariale stabilite în baza OG 192/2002. Valoarea coeficientului de multiplicare 1. precum şi nivelul productivităţii muncii.1 ianuarie-31 martie 2008. ţinta de inflaţie. Este specificat faptul ca nivelul SB prevazut în anexe este cel corespunzator lunilor octombrie – decembrie 2003.704 lei. 15/2008.I). Daca în decembrie 2002 un functionar public a avut SB mai mare decât cel prevazut în ordonanta îsi va mentine acest salariu. valoarea coeficientului de multiplicare 1.000: 259. . respectiv o creştere cu încă 6%. valoarea coeficientului de multiplicare 1. . gradul 3 catre categoria A.000: 275. în condiţiile realizării principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008.. c)Functii auxiliare din învatamânt: SB se stabileste pe functii si grade profesionale si pe o grila cu coeficienti de multiplicare la care se aplica valoarea coeficientului 1 stabilita de O. respectiv o creştere cu încă 6%. astfel: 95 . clasa III.026 lei.2004.II. În anul 2004 salariile de baza stabilite în OG 192/2002 vor fi majorate cu 6% la 01.10. si 6% la 01. Evolutia salariilor de la minim catre maxim începe cu categoria C.2.1 aprilie-30 septembrie 2008. dar în raport cu activitatea depusa si importanta muncii.01. La fel si în anul 2004.061 lei.000 pentru această perioadă poate deveni 266. faţă de nivelul din 31 decembrie 2007. valoarea coeficientului de multiplicare 1. În perioada ianuarie – septembrie 2003 functionarii publici vor beneficia de 38% din suma aferenta cresterii totale.000: 291.000 va fi: .000: 258.678 lei. 4) Functionarii publici (L188/1999 “Statutul functionarului publica): SB s-a stabilit conform OG 245/2000 si OG 82/2000 în suma fixa pe functii si categorii (C.933 lei. dar dupa o indexare cu 6% la 01.01. respectiv o creştere de 6%. nr. iar în cadrul fiecarei clase pe 3 grade (3.000 pentru această perioadă poate deveni 299. gradul 1. SB astfel stabilit nu poate fi mai mic decât S minim brut pe tara = 2800000 lei.2.593 lei. valoarea coeficientului de multiplicare 1. SB prevazute în OG192/2002 sunt brute si impozabile si includ majorarea de pâna la 8.G.10. SB se stabileste în raport cu nivelul la care se desfasoara activitatea (central sau local). precum şi nivelul productivităţii muncii.000: 244. L 161/2003 prevede în mod expres ca în anul 2003 (art.1 octombrie-31 decembrie 2008.1 aprilie-30 septembrie 2008. începând cu 1 ianuarie 2008. Valoarea coeficientului de multiplicare 1. diferentiat asa cum prevad anexele 1-4 la OG192/2002. cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare sunt majoraţi cu 10%. în cadrul acestora pe clase (III.168 lei.1 octombrie-31 decembrie 2008.1). Legea 161/2003 (MO 279/2003). c) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr.29% prevazuta de HG403/2001. clasa I. în condiţiile realizării principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008. modifica L 188/1999 Statutul functionarilor publici si stabiliste o noua clasificare a acestora. la salariul din decembrie 2003 si 6% la 01. . ţinta de inflaţie. 21 din OG 123/2004. b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II. calculata ca diferenta între salariile dintre octombrie 2003 si decembrie 2002. OG192/2002 (vezi Anexa) a avut în vedere crearea unui sistem de salarizare aplicabil tuturor functionarilor publici. 2 şi 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1. respectiv o creştere de 6%.A). respectiv creşterea produsului intern brut. la salariul din septembrie 2004. valoarea coeficientului de multiplicare 1. respectiv creşterea produsului intern brut. 1.

document în baza caruia i se stabileste si SB pentru urmatoarea perioada de activitate. dupa caz. Indiferent de sectorul de activitate în care este încadrat. Pentru anul 2007. fiecarui salariat i se întocmeste anual o apreciere de serviciu. O.G. Pentru anul 2006. Pentru anul 2008. cat si incepand cu 01.2006. prime si alte drepturi salariale conform legii. stabileste salarii de baza in sume absolute.2/2006. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici. şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008 Principii generale privind stabilirea salariilor de baza pe categoriile de personal analizate. respectiv 3 ani. 96 . Se mentin salariile stabilite în baza OG 192/2002 la care se aplica indexarile stabilite prin OG 123/2003.09. O. deci nu impun probleme speciale de calcul. debutant. sau. suplimentul postului. aprobată cu modificări prin Legea nr. functii de conducere.6/2007. • clasa III – absolventii studiilor liceale cu diploma de absolvire. asistent.2007. respectiv i se face evaluarea performantelor profesionale. spor de vechime în munca. În acest scop s-a emis HG749/1998 (MO407/1998) în baza caruia mai multe ministere si sectoare de activitate au emis norme proprii privind metodologia de evaluare a performantelor individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a SB între limite. atat pentru perioada ianuarie-februarie. suplimentul gradului. 232/2007. stabileste salarii de baza in sume absolute. b) celor ce nu promoveaza examenul li se atribuie salariul avut anterior.nr. functiile se deosebesc: înalti functionari publici. 9 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.G. persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concedii medicale sau fara plata precum si persoanele angajate în institutii publice ale caror contracte de munca sunt suspendate si persoanele care revin în institutii publice ale caror contracte au fost supendate vor fi evaluate prin examen de testare organizat de angajator: a) cu personalul care promoveaza acest examen se procedeaza în acelasi mod ca si în cazul personalului angajat prin concurs.04. dreoturile salarizale ale functionarilor publici sunt reglementate de O. salariul minim al functiei avute anterior.G. Retinem: . principal.• clasa I – absolventi cu studii superioare de lunga durata si diploma de licenta. cei aflati în concediu platit pentru îngrijirea copilului de pâna la 2 ani. • clasa II – absolventi cu studii superioare de scurta durata si diploma de absolvire. . cat si incepand cu 01.nr. precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007. Salariul functionarului public este compus din: salariul de baza. Dupa nivelul atributiunilor. Cei din clasele a II-a si a III-a pot ocupa numai functii de executie care sunt structurate pe grade profesionale si anume: superior. atat pentru perioada ianuarie-martie. în termen de 15 zile de la reluarea activitatii. functii de executie.2007 si 01.salariile de baza rezultate din calcul se rotunjesc la mie în favoarea angajatului. deci nu impun probleme speciale de calcul.09.în vederea stabilirii salariilor de baza. nr.

În functie de rezultatele finale se disting 3 situatii: . Directorul sau unul dintre loctiitori.5 Mediu 4 4 4. initiativa si creativitate = 10%. cel maxim si cel mediu pentru fiecare post. 1 Inginer 2 Contabil 3 Dactilograf a Minim 3 3 3.punctajul realizat se situeaza sub limita minima – angajatul nu corepunde postului.punctajul realizat se înscrie între limite – angajatul corespunde postului. Exemplu: Nr.25 Maxim 5 5 5 Calculul SB individual ca urmare a performantelor obtinute dupa evaluare se realizeaza cu formula : SB = Cm + (po – pm) x (CM – Cm) pM .Conform art. asumarea responsabilitatii = 25%. si inspectorul de resurse umane sau alta persoana desemnata de conducatorul unitatii. .punctajul realizat se situeaza peste limita maxima – salariatul poate fi promovat. Înainte de a se declansa perioada de aprecieri. Functia crt. Rezultatele finale se comunica angajatilor în termen de 5 zile. nominalizat prin decizie scrisa. iar acestia au dreptul la contestatie în termen de 5 zile de la luarea la cunostinta. . dar se promoveaza numai daca este cel putin la nivelul minim al gradului sau treptei profesionale urmatoare. toate posturile din schema de organizare se evalueaza printr-o decizie scrisa care stabileste nivelul minim. Notele acordate au urmatoarea semnificatie: nota 1 = nesatisfacator nota 2 = satisfacator nota 3 = la nivelul standardelor de performanta nota 4 = bun nota 5 = foarte bun Acestea vor fi acordate de catre seful compartimentului. salariat (autoevaluare). adecvarea la complexitatea muncii = 15%.pm SB = salariul de baza Cm = cuantumul minim al salariului sau al coeficientului de multiplicare prevazut de OG po = punctajul obtinut prin fisa de evaluare pm = punctajul minim prevazut în decizia unitatii CM = cuantumul maxim al salariului sau al coeficientului de multiplicare prevazute de OG pM = punctajul maxim prevazut în decizia unitatii Exemplu: 97 . hotaraste asupra rezultatului final tinând cont de cele trei evaluari.18 din HG749/1998 criteriile de evaluare si ponderea acestora în stabilirea punctajului final sunt urmatoarele: gradul de îndeplinire al standardelor de performanta = 50%.

5 – maxim 5 98 .2.încadrata la departamentul resurse umane .vechime = 14 ani .1 = 1168.Inspector de specialitate gradul IA : Popescu Ion Vechime în functie = 10 ani Postul pe care este încadrat este evaluat de decizia unitatii: .1 SB = 1169 lei Tema de verificare: 1) Cum se constituie. cum se reconstituie si în ce împrejurari se modifica garantia materiala? 2) Conceptul de salariu si ce forme de salarizare se cunosc.05 La actuala evaluare a obtinut prin decizia finala: .punctajul postului prin decizia unitatii: minim 3. criteriul 4=4.la evaluarea anterioara a obtinut 4.punctaj maxim = 5 La evaluarea anterioara = 4. 5) Sa se prezinte fisa de evaluare si sa se stabileasca salariile de baza de care pot beneficia în luna curenta urmatorii angajati: a) Mihaila Ramona . 4) Conditiile de stabilire a raspunderii patrimoniale.muncitor calificat . 3) Partile în contractul colectiv de munca si reprezentarea acestora.3 = nota 5 .G.G.5 .secretar dactilograf treapta IA . Rezolvare: 1.punctajul postului prin decizia unitatii: minim 3.criteriul 1.2 2 2 SB = 581 + 587. întocmim fisa de evaluare 2. potrivit O.9 x 618 = 581 + 1174.criteriul 4 = nota 4 functia salarizata.este salarizata în baza O.10/2007 pe functii comune prin care se stabilesc: Cm = 520 si CM = 709 b) Gaita Vasile .la actuala evaluare a obtinut prin decizia finala: criteriile1-2=5. stabilim pozitia functiei O.încadrat la compartimentul întretinere si reparatii .5 – maxim 5 .punctaj minim = 3 .10/2007 si copiem grila de salarizare: Cm = 581 CM = 1199 3.5 .vechime = 8 ani . criteriul 3=4.G. aplicam formula SB = 581 + (4. 10/2007 Sa se stabileasca SB în luna în octombrie 2007.9 – 3) x (1199-581) 5–3 SB = 581 + 1.

.seful compartimentului financiar – contabil.este salarizat pe baza O. Rezultatul se consemneaza în proces verbal în ordinea mediilor descrescatoare semnat de toti membrii comisiei si se comunica în scris în termen de 5 zile..la actuala evaluare a obtinut prin decizia finala: criteriile1.denumirea postului.sa fie cetatean român (cei straini se aproba de la caz la caz). 99 . Posturile vacante vor fi scoase la concurs în ordinea de urgenta pentru unitate prin publicarea într-un ziar central sau local si prin afisarea la sediul unitatii cu cel putin 15 zile înainte de data concursului. ora si locul sustinerii concursului. tel. .. prin care se stabilesc Cm = 539 si CM = 680 6) Capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu – concept.2 . . baza legala.data.2 – 3 specialisti (daca este cazul). . .2.:. . În fiecare unitate se numeste prin decizie o comisie de examinare constituita din: . nivelul salariului si nivelul studiilor sau grila de stabilire a SB între limite se gasesc specificate în Statul de functii pentru fiecare functie sau meserie pe grade. Denumirea functiilor. Cu ocazia încadrarii.. 10/2007 pe functii comune în sectorul bugetar.sa nu fi suferit condamnari incompatibile postului. nr. .. orala si/sau interviu.secretar (în principiu IRU). Celor declarati reusiti li se precizeaza obligatia de a se prezenta la serviciu în termen de 15 zile.declaratie ca nu fac parte din partide politice (daca este cazul).denumirea unitatii si sediul acesteia.la evaluarea anterioara a obtinut 4.functiile de debutant vor fi salarizate la acest nivel timp de 6 luni daca prin legi speciale nu se prevede alt termen. persoane din unitate sau din afara acesteia. pe trepte profesionale sau pe categorii de calificare. . ci numai prin concurs sau examen pe post vacant si în ordinea de prioritati pentru unitate. stabilirea corecta a SB sunt atributul exclusiv al Inspectorului de resurse umane (IRU). Participantii la concurs. În caz de neprezentare postul se declara vacant si se anunta urmatorul candidat în ordinea mediilor descrescatoare peste 7.presedinte. criteriul 3 = 4 . . SB se acorda personalului încadrat conform schemei de functii numai daca acestia îndeplinesc conditiile de studii si calificare si numai în raport cu competenta profesionala. Anuntul publicitar scurt. . Încadrarea si stabilirea SB pentru posturile vacante.G. întocmirea documentatiei. Masurile organizatorice. L53/2003 exclude posibilitatea angajarii sau ocuparii unor functii în raport cu vechimea în munca sau specialitate. la stabilirea SB se vor avea în vedere urmatoarele: . clar si concis cuprinde: . Concursul consta în proba scrisa.. Nota minima de admitere este 7..seful compartimentului în care este postul vacant.CV cu întreaga activitate desfasurata.4 = 5. cum se obtin.modalitati de informare la nr. trebuie sa îndeplineasca cel putin urmatoarele conditii: .sa prezinte recomndare de la fostul loc de munca privind profilul moral si profesional. desfasurarea legala a operatiunilor de concurs.. .

Personalul ce poate beneficia de SM se stabileste o data pe an. dar dupa aprobarea bugetului de stat. fractiunile de peste 0. Pentru abateri grave de la prevederi legale. . Se stabileste de conducatorul unitatii la încadrarea într-o functie de conducere a unei persoane în raport cu complexitatea muncii ce o conduce. Pentru personalul nou angajat SM se poate scorda numai dupa o perioada de 6 luni de la angajare.pentru alte posturi SB ce se va stabili va fi corelat cu SB ale celorlati angajati de pe functii similare. Din numarul de locuri astfel stabilit se calculeaza 2/3 pentru a fi acordate personalului de 100 .neîncadrate . respectiv la ordonatorul principal de credite. IC se poate suspenda pe timp limitat (în principiu pâna la 3 luni). iar cele de 0. pot beneficia de SM cel mult 15% din numarul total de posturi prevazute în organigrama unitatii sau în statul de functii din care cel putin 2/3 vor fi acordate pentru functii de executie.pentru functiile de conducere trebuie stabilita perioada de proba de maxim 3 luni. Conform prevederilor art. ceilalti conducatori ai institutiilor centrale de administratie ce au în subordine un numar redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numarul total al beneficiarilor SM sa se realizeze la nivelul organului central. . de regula în primele luni ale anului.5% sau mai mici se neglijeaza.80 posturi 300 x 15% = 45 locuri 2/3 pentru functii executie = 45 x 2/3 = 30 functii executie 1/3 pentru functii conducere = 45 x 1/3 = 15 functii conducere Prin HG324/1996 (MO101/1996) la acest articol s-a adaugat un nou alineat care stipuleaza ca ministrii. Indemnizatia de conducere (IC). pentru a stabili numarul maxim al celor ce pot beneficia de SM. se înmulteste numarul posturilor din schema de organizare cu procentul de 15%. iar în unele institutii centrale.. În mod practic. SM se acorda pentru rezultate deosebite în activitate si poate fi în volum de pâna la 15% din SB si IC luate împreuna. Exemplu: . de la norme de ordine interioara sau pentru nerealizarea unor indicatori.55% din SB stabilit pe coeficient sau pe grila. nominalizate.300 posturi . invers nu este posibil. Cuantumul IC se stabileste în baza anexei 3 la OG8/2000 si anexei 6 la OG24/2000 în procente cuprinse între 10% .încadrate .5% se întregesc la 1%.220 posturi . aceasta pondere poate fi de maxim 20% din totalul personalului.4 din HG281/1993. În prezent aceasta data este stabilita ca fiind 1 martie. IC face parte din SB. Ponderea functiilor de conducere ce pot beneficia de aceasta indemnizatie nu poate depasi 15% din totalul personalului unitatii.absolventii învatamântului superior pot fi încadrati si pe functii cu studii medii cu consimtamântul scris al acestora.organigrama . Salariul de merit (SM).

. . .balerinul solist. . . .artistul liric. SM poate fi retras în cursul anului prin decizia scrisa a celui ce l-a aprobat pe considerentele: . Locul ramas vacant poate fi redistribuit unei alte persoane care îndeplineste conditiile. 1) Sporuri pentru vechime (SV).nu mai sunt îndeplinite elementele de apreciere avute în vedere la data acordarii. .în cazul transferului la cerere începând cu data prevazuta în decizia de transfer.SB = 1000 . Personalul din sectorul bugetar precum si cei ce au inclus în CCM SV beneficiaza de acest spor în procent de pâna la 25% calculat la SB în raport cu timpul efectiv lucrat în program de lucru astfel: .15 ani = 15%.executie. Plata SM se sisteaza: .IC = 500 .SM = 225 .între 15 . divizari sau renuntari.instrumentistul sef. . .între 3 -5 ani = 5%. Acest spor face parte din SB. SM face parte din SB.pe perioada unor deplasari de serviciu în strainatate mai mari de 30 de zile.peste 20 ani = 25%.pe perioada absentelor nemotivate de la program. Spor pentru sarcini si activitati suplimentare functiei de baza.000 x 50%) .între 5 -10 ani = 10%. dar începând cu data de întâi a lunii urmatoare. .profesorul diriginte. este nominal si anual si nu poate face obiectul unor tranzactii.privind o structura a salariului de baza. regulamente sau norme de aplicare. . Adaosuri si sporuri.a savârsit un eveniment grav sau o alta abatere sanctionata de lege. .pe perioada cresterii copilului de pâna la 2 ani.pe perioada detasarii la cursuri de zi ale unor institutii de învatamânt începând cu data plecarii la curs. .între 10 .20 ani = 20%. iar din diferenta de 1/3 pentru functii de conducere se retine un loc de care poate beneficia directorul general daca este nominalizat de esalonul caruia i se subordoneaza. SM se mentine atunci când unitatea este trecuta în subordinea altei institutii ca urmare a reorganizarii precum si în cazul mutarii unor persoane în interes de seviciu sau de schimbare din functie ca urmare a promovarii. 101 . .indemnizatie de conducere (4.000. Exemplu: .salariul de încadrare stabilit pe grila sau coeficienti .sora sefa.spalatoreasa sefa.dansatorul solist. .total salariu de baza trecut în carnetul de munca.salariu de merit (1000 + 500) x 15% = 225 Total = 1725 . Este un spor în suma fixa sau în procente din SB de care pot beneficia: . . B.

2 zile 28ani. 9 luni.12. laboratoare de anatomie patologica.08.zile de absente si concedii fara plata = 58 26 ani. Este de pâna la 15% din SB calculat la timpul efectiv lucrat în astfel de conditii. Calculul periodei de activitate 10.10. Absentele nemotivate de la program si concediile fara plata se însumeaza într-o evidenta separata. 102 .1990 12.04. 3 luni. 13 zile 3 ani.1997 31.04.pensiei (P). .08.2007 -în perioadele lucrate a beneficiat de 58 zile de absente de la program si concedii fara plata. Trecerea în transa urmatoare de spor de vechime se face de la întâi a lunii urmatoare în care a împlinit vechimea minima pe baza deciziei promovate de IRU.1984 12. 6 zile 10 ani. Locurile sunt nominalizate în anexele la HG281/1993.1992 28.2007 15. 2 zile 2) Sporuri impuse de conditiile de munca. SV nu face parte din SB.1984 15. documente ce trebuie reactualizate la începutul fiecarui an calendaristic.10. 9 luni .indemnizatiei de concediu medical (ICM). Pensionarii pentru limita de vârsta care se reîncadreaza în munca vor beneficia de SV în raport cu vechimea realizata dupa reîncadrare.10.1972 25 3 12 25. 16 zile 26 ani.10.12. 33 luni.Personalul venit din alte sectoare sau unitati ce acorda spor de vechime vor beneficia de acest spor în raport cu toata vechimea în munca în masura în care se apreciaza ca aceasta este utila si are legatura cu noua functie. Exemplu: Stabilire vechime în munca.02. periculoase sau vatamatoare.1988 25. sudura.indemnizatiei de concediu (IC). . 11 luni.02. tratamente termice. surse de radiatii. 33 luni.1992 6 11 3 31.11.12. 60 zile .1996 22. dar se ia în calcul la stabilirea: .1990 22.1972 10.07. 10 luni. a) Spor pentru conditii deosebit de periculoase.11.07. Perioada lucrata 15. se trec în carnetul de munca la finele anului si se deduc din vechimea în munca. separat pentru personalul ce lucreaza în necropsii si prosecturi din spitale.2007 12 ani. etc. 25 zile 1 an.1996 15. Se acorda pe baza buletinelor de expertizare avizate de inspectoratul teritorial de protectie a muncii.1988 13 9 1 28.1997 16 10 10 Vechime în munca la 31.

Se poate compensa cu timp liber corespunzator. pilotii de avioane de vânatoarebombardament. Se acorda personalului din depozite de munitii. deci pe baza de proces verbal întocmit ca urmare a analizei foilor de parcurs din perioada similara precedenta (lunar sau trimestrial). tipografii. e) Spor de izolare. chirurgie cardiovasculara. fabrici de armament. ortopedie si arsi. Nu se acorda pe timpul concediului de odihna si pe perioada cât masina se afla în reparatii. ateliere pirotehnice si este în procent de pâna la 15% din SB.Pentru conditii deosebit de periculoase cum ar fi: leprozerii. 103 . diferenta pe zona este aprobata de HG167/2002 (MO153/2002). TBC. a) Idemnizatie ore peste program soferi. c) Spor pentru conditii grele de munca. crese. medicina legala.5% pentru personalul din unitatile sanitare de: neurochirurgie. obstretica ginecologie.100% cum prevede HG 561/2000 (MO317/2000). personalului de pe submarine precum si personalului didactic ce preda simultan la 2-4 clase. Este în procent de pâna la 20% din SB si se acorda celor ce lucreaza în zone izolate sau în zone din mediul rural. prevederile Codului Muncii privind plata orelor suplimentare cu un spor de 75%.15% pentru unele sectii sanitare din spitale. . poligoane experimentale. Majoritatea institutiilor bugetare si-au însusit acordarea unei indemnizatii de 10%25% pentru munca prestata peste program de soferi diferentiata astfel: . alte epidemii grave.pentru 25 ore lunar = 20% . b) Spor pentru încordare psihica foarte ridicata: Este în procent de pâna la 15% din SB si se acorda diferentiat astfel: .pentru 10 ore lunar = 10% . SIDA. În baza OG27/1996 personalul ce lucreaza în Biosfera Delta Dunarii si în Muntii Apuseni beneficiaza de un spor de izolare de pâna la 60% din SB. 3) Spor lucru peste program. chirurgie toracica. în principiu.pentru 35 ore lunar = 25% Acest sistem asigura indemnizatiei caracterul de continuitate si respecta. chirurgie plastica. f) Indemnizatia de dispozitiv. Se acorda de regula prin comisie. locurile pentru care se acorda si procentul respectiv sunt nominalizate prin regulamente de ramura (turnatorii. .117-121 din L53/2003) nu poate fi efectuata fara acordul salariatului cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru lucrari urgente în scopul prevenirii producerii unor accidente grave. Este în procent de pâna la 15% din SB. În baza L82/2002 (MO154/2002) personalul didactic calificat ce desfasoara activitati didactice în mediul rural sau în localitati izolate primeste o indemnizatie de izolare de 5%-80% din SB al functiei didactice în raport cu zona geografica.10% pentru cei din: pediatrie.). Munca suplimentara (art. b) Spor lucru peste program alte categorii de personal. În prezent este de 25% din SB si se acorda personalului din sistemul de ordine publica si siguranta nationala ce se afla permanent în dispozitiv de lupta. cuantumul acestui spor este de 50% . etc.pentru 15 ore lunar = 15% . d) Spor pentru conditii de pericol. unde personalul de specialitate este atras cu mare dificultate. Personalul din institutiile de protectie civila judetene si alt personal ce participa la deminari si distrugerea acestora beneficiaza de un spor de 50% din SB. inclusiv soferul.

Data Numele si Ore peste prenumel program e 22. Unitatile din sistemul bugetar precum si unitatile care au inclus aceasta în CCM platesc un premiu anual egal în principiu cu SB mediu lunar realizat în anul respectiv. dar care nu poate fi mai mic de 75% din SB. iar când nu este posibil se va adauga un spor de salariu stabilit prin negocieri în cazul CCM sau CIM. tehnologie. sport HG281/1993 prevede acordarea unor premii în suma fixa a caror valoare se aproba de la caz la caz prin hotarâri de guvern si se suporta din rezerva bugetara. Înainte de începerea programului de noapte.18 23. Aceste recompense si premii se impoziteaza prin cumul cu drepturile salariale din luna respectiva.2002 Popescu 16. cercetare.propunerea ca la IRU sa existe o condica de lucru peste program care sa cuprinda: Exemplu: Conditii de munca peste program. salariatii sunt supusi gratuit unui control medical înainte de începerea cât si dupa programul de noapte. femeile gravide si lauze precum si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca în timpul noptii. D.04.04.Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere în urmatoarele 30 de zile.18 Aprobare Semnatura Semnatura Semnatura Semnatura cest document permite atât controlul asupra orelor efectuate si platite.18 23.2002 Ionescu 16. Se considera munca de noapte cea desfasurata în intervalul 2200 – 600 si aceasta nu va putea depasi 8 ore în interval de 24 de ore. 118/2002 (MO189/2002) a instituit indemnizatia de merit (IM). Acest premiu se poate reduce sau chiar anula în cazul salariatilor cu activitate slaba sau abateri grave. ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii in cursul anului. Recompense si premii. Tinerii care nu au împlinit 18 ani. in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual. Premii speciale. 4) Spor pentru munca de noapte. Pentru realizari deosebit de valoroase sau de importanta nationala din cultura.2002 Ionescu 16. Salariatul care a efectuat cel putin 3 ore în acest interval poate beneficia de un program de lucru redus cu o ora fara diminuarea salariului sau poate beneficia de un spor de minim 15% din SB. Prin CCM se pot stabili alte compensari valorice . sanatate.18 24. In cazurile in care se realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile. Legea prevede: 104 . din economiile realizate. Tinerii de pâna la 18 ani nu pot efectua munca suplimentara. Cei salarizati în baza HG 281/1993 beneficiaza de prevederile acesteia.2002 Ionescu 16.04. C. cât si alte analize economice. Legea nr.04.

rambursarea costului transportului pentru salariat. iar în învatamânt conform normelor didactice.numarul total al indemnizatiilor este de 1500.un angajat ce este numit temporar într-o functie de conducere primeste începând cu a 31 zi SB al functiei din care provine si indemnizatia de conducere a functiei ce o îndeplineste temporar. .în baza art. .se aplica atunci când titularul lipseste temporar precum si pentru activitati ce nu justifica o norma întreaga. .pe perioada delegarilor se mentine salariul si functia avuta. este egala cu SB al functiei în care este încadrat. membrii de familie si gospodaria personala.propunerile anuale se analizeaza de o comisie nationala instituita în acest scop.drepturile banesti prevazute mai sus se platesc de unitatea la care se transfera. 5) Indemnizatia de instalare: . sau cu norma didactica si vechimea recunoscuta în învatamânt. Se stabileste tinând seama de rolul.plata unei indemnizatii egale cu SB din luna transferului. 3) Numiri temporare. Alte drepturi. stiintei si sportului se instituie IM. E. Ierarhizarea acestora se realizeaza pe baza coeficientilor de multiplicare prevazuti în anexele II. indemnizatia se restituie proportional. . detasari: . 4) Drepturi în cazul transferului: . .salarizarea se face la nivelul functiei îndeplinite. . iar conform L 53/2003 si persoanele din unitate în limita a 48 ore saptamânal.pentru realizari deosebite si pentru recompensarea unei activitati de notorietate din domeniul culturii.calcularea salariului se face în raport cu salariul de baza al titularului.se acorda la încadrarea într-o alta localitate decat cea de domiciliu absolventilor studiilor de specialitate.angajarea se face cu acordul conducerii unitatii în care angajatul are functia de baza.cuantumul lunar al IM este egal cu 3 salarii minime brute pe tara si este neimpozabil. SALARIZAREA PERSONALULUI PUTERII EXECUTIVE: PRESEDENTIE SI GUVERN – PROBLEME SPECIFICE. . . 105 .III la L154/1998. .un concediu platit de 5 zile lucratoare. în zone izolate sau în zone din mediul rural aceasta poate fi de 2 salarii. III.totalul sumelor din sistemul de plata cu ora si din ore suplimentare nu poate depasi valoarea unui salariu brut lunar. importanta si raspunderile ce revin acestei categorii de personal în conducerea societatii si este stabilit în principiu sub forma indemnizatiilor pe functii de demnitate publica.46 din L53/2003 detasarea poate fi de maxim 1 an si se poate prelungi în mod exceptional din 6 în 6 luni cu acordul salariatului.plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul lunar al angajatului pentru fiecare membru de familie aflat în întretinere. 2) Cumulul de functii: . delegari. . cu care ocazie se discuta si programul pentru a nu se suprapune. dar în cazul nerespectarii obligatiilor contractuale. iar pe perioada detasarilor angajatul poate opta pentru salariul de la noua unitate daca este mai mare. . .pentru unele posturi vacante pot fi angajate prin concurs persoane care au functia de baza în alta unitate. . 1) Sistemul de plata cu ora: . iar al celor ce se va acorda anual se stabileste prin Legea bugetului de stat ..

Ponderea functiilor de conducere nu este limitata, dar SM se acorda similar cu unitatile bugetare, respectiv pentru 15% din totalul posturilor si în volum de 15% din indemnizatie. Celelalte probleme privind adaosurile si sporurile la S, premiile si alte drepturi banesti sunt tratate de pe aceleasi principii cu institutiile bugetare. Ca elemente de noutate: - presedentia si guvernul utilizeaza colaboratori straini, salarizati prin contract de colaborare; - pentru acordarea de: ajutoare, stimulente, ajutoare umanitare, burse se constituie fondul presedintelui si cel al primului ministru aprobate anual prin legea bugetului de stat; - ministerele si institutiile care au dreptul sa procedeze la confiscari si valorificari de bunuri precum si sa acorde si sa încaseze amenzi pot constitui un fond de 15% din valoarea acestora pentru stimularea personalului; - pentru cei trimisi în misiuni permanente peste hotare (ambasade, consulate, reprezentante) nivelul S în valuta se stabileste de la caz la caz prin HG. IV. SALARIZAREA judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei Se realizeaza in baza O.U.G. nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti au dreptul pentru activitatea desfasurata la o indemnizatie de incadrare bruta lunara stabilita in raport cu: - nivelul instantelor sau parchetelor, - functia detinuta - vechimea in magistratura pe baza valorii de referinta sectoriala si a coeficientilor de multiplicare. Pentru judecatorii si procurorii militari, indemnizatia de incadrare bruta lunara stabilita potrivit prezentei ordonante de urgenta reprezinta solda de functie. Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti beneficiaza, in raport cu vechimea NUMAI in functiile de judecator, procuror, magistratasistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de personal asimilat judecatorilor si procurorilor, de o majorare a indemnizatiei calculata in procente la indemnizatia de incadrare bruta lunara, dupa cum urmeaza: - de la 3 la 5 ani - 10%; - de la 5 la 10 ani - 15%; - de la 10 la 15 ani - 20%; - de la 15 la 20 de ani - 25%; - peste 20 de ani - 30%. Indemnizatia de incadrare majorata constituie indemnizatia de incadrare bruta lunara. Indemnizatia de incadrare majorata se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, la stabilirea, recalcularea si actualizarea pensiei de serviciu, precum si a oricaror alte drepturi ce se determina pe baza veniturilor salariale. Judecatorii si procurorii care functioneaza la instantele si parchetele din mediul rural, situate in comune, beneficiaza de indemnizatii de incadrare brute lunare majorate cu pana la 10%. Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie prevede ca magistratii de la completele speciale de anticoruptie primesc un spor la salariu de 30%. 106

Personalul asimilat judecatorilor si procurorilor, precum si personalul de specialitate juridica din cadrul acolii Nationale de Grefieri se salarizeaza in raport cu vechimea in magistratura sau, dupa caz, in specialitate Salarizarea personalului din Directia Generala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate este diferentiata în sensul ca primesc S de functie în baza Legea 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti, iar unele drepturi cum ar fi: soldele de grad, norma de hrana, indemnizatia de dispozitiv în baza Legea 138/1999privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii. Pe lânga indemnizatia de concediu se acorda o prima de vacanta egala cu indemnizatia sau S la care are dreptul pe luna de concediu. Orele efectuate peste program se platesc în toate situatiile cu un spor de 100%. În caz de deces al angajatului membrii de familie ce au dreptul la pensie de urmas vor primi 3 luni echivalentul indemnizatiei sau S acestuia din ultima luna. din indemnizatia de ancadrare bruta lunara, dar nu mai putin decat cuantumul prevazut pentru personalul din unitatile bugetare (in prezent 10,50 lei). Pentru risc si suprasolicitare personalul de specialitate si magistratii beneficiaza de un spor de 50% din SB. V. SALARIZAREA PERSONALULUI DIPLOMATIC. Se efectueaza in baza Legii nr. nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate. Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si pentru personalul care indeplineste functii de executie specifice in centrala Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc pe baza valorii de referinta sectoriala. Aceasta valoare se actualizeaza periodic, potrivit dispozitiilor legale. Valoarea de referinta sectoriala constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului salariului de baza lunar. Ordonatorul principal de credite calculeaza nivelurile salariilor de baza lunare ce corespund coeficientilor de multiplicare si valorii de referinta sectoriala.

107

Alte probleme privind salariile. CONTRIBUTII LA ASIGURARILE SOCIALE începând cu 01.01.2008 Nr. crt. 4. 5. 6. Fel angajare CIMb – Contract individual de munca – Functie de baza CIMc – Contract individual de munca – Functie cumulata CIMp – Contract individual de munca – pensionari Obligatii de plata angajat CAS(x) CASS(xx) Somaj(xxx) 9,5% 9,5% 9,5% 6,5% 6,5% 6,5% 0.5% 0.5% Explicatii (obligatii fiscale) VN = VB – Contrib. sociale Venit impozabil = VN – Deducere personala, dupa caz V. imp = VB – Contrib. Sociale VN = VB – Contrib.sociale V. imp = VN – Deducere personala (la fct. de baza)

A. CAS SALARIAT Cota contributiei individale de asigurari sociale este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca. In aceasta cota este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat. Va reamintim ca pe 17 ianuarie 2008 se incheie procedura de aderare la un fond de pensii administrat privat. Persoanele care nu respecta acest termen vor fi repartizate aleatoriu de catre CNPAS. B. SANATATE art. 9 din L 388/2007


C. SOMAJ SALARIAT Legea nr. 76/2002 si art. 17 din L 387/2007 •

6,5% in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2008; 5,5% incepand cu 1 iulie 2008.

0,5%

x) * Pe durata concediilor: - medical; - îngrijire copil bolnav; - maternitate; - risc maternal, 108

cota (9,5%) se aplica la un salariu minim brut pe tara (500 lei), se suporta din indemnizatie si se achita lunar odata cu plata indemnizatiilor, la Bugetul asigurarilor sociale de stat (art. 45 din OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate – M.Of. 1074/2005). Perioadele respective constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii conform Legii nr. 19/2000. Pentru aceste perioade, punctajul anual pentru stabilirea pensiei se determina din salariul minim brut pe tara, respectiv pentru perioada 01.04.2001 – 01.01.2006 se utilizeaza cuantumul indemnizatiilor obtinute (art. 46 din OUG 158/2005). **Pe durata concediului pentru cresterea copilului nu se retin din indemnizatie contributiile sociale respectiv, CAS si somaj (art. 16 din OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei). Perioada respectiva constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. La stabilirea punctajului pentru pensie se ia în calcul 25% din salariul mediu brut lunar pe economie, respectiv pentru perioada 01.04.2001 – 01.01.2006, cuantumul indemnizatiei obtinute (art. 18 din OUG 148/2005). xx) * Pe perioada cât se beneficiaza de concediu si indemnizatie de asigurari sociale de sanatate conform OUG nr. 158/2005, asupra indemnizatiilor nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate (art. 44 din OUG 158/2005). ** Pe durata concediului pentru cresterea copilului cota de CIASS (6,5%) se aplica la valoarea a doua salarii de baza minime pe tara (2 x 500 lei), se suporta din bugetul de stat si se vireaza la FNUASS (art. 16 din OUG 148 /2005). xxx) Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj nu se retine pe perioada în care raporturile de munca sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca daca aceasta nu depaseste 30 de zile (art. 27 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca – M.Of. 103/2002).

CONTRIBUTII ALE ANGAJATORULUI (la fondul de salarii) A. Cotele de CAS (contributii de asigurari sociale) : Conditii de munca cotele de contribuţie de asigurări sociale, stabilite prin Legea nr. 487/2006 Contributia individuala Contributia angajatorului

109

5.5% 32% 9.5% 37% 9.2% incepand cu decembrie 2008.5% 29. 24 alin.5% in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2008. 1074/2005) • 0.2. Contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj: (Legea nr. 9 din L 388/2007) • • B. 21 alin (3) si art.1.Of.Of. 158/2005 art. 110 .Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate: (Legea nr.5% 18% 23% 28% 34% 9.4 (M.5% Cote stabilite incepand cu decembrie 2008 27. 969/2005 si art.5% incepand cu decembrie 2008. 76/2002 modificata prin OUG nr.5% 24. (3) din Legea 19/2000 si art.5% 19.16 din L 387/2007) B.85% 5.5% 39% 9. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art. 144/2005 – M. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii (OUG nr.Cote stabilite pentru perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2008 condiţii normale de munca condiţii deosebite de munca condiţii speciale de munca condiţii normale de munca condiţii deosebite de munca condiţii speciale de munca 29% 9. 17 din L 387/2007) • 1% in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2008 • 0. C.5% (art.5% 9.

4% . in suma  echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat. NEANGAJAREA DE PERSOANE CU HANDICAP (art.T. COMISION I. ordine publică şi siguranţă naţională. H. IMPOZIT PE SALARII Cap. insotite de documentele justificative corespunzatoare. dupa caz G. respectiv activitatea cu numarul cel mai mare de salariati.5 din L 130/1999 – republicata) • 0.2% Plata contributiei se face luandu-se in considerare tariful de risc corespunzator diviziunii CAEN a activitatii principale. 101 din Legea nr. in care se vor regasi noile tarife de risc corespunzatoare activitatii desfasurate E. 17 din L 387/2007) • 0.75%. (art. 200/2006 privind foncdul de garantare a creantelor salariale si art. declaratia pe proprie raspundere a persoanei aflate in intretinere. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (art. Contributia pentru fondul de garantare a creantelor salariale (Legea nr. 18 din L387/2007) • intre 0. Corelat cu aceste reglementari urmeaza sa fie publicate noile Norme metodologice de calcul a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. CONTRIBUTIA PT. sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate.25% sau 0. pe baza de contract.III. TITLUL III din Codul fiscal • IMPOZIT PE SALARII 16% In vederea stabilirii si acordarii deducerilor personale trebuie sa solicitati salariatilor declaratia contribuabilului si dupa caz. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale si art. insotit de factura si dovada platii.D.25% F. de locuri de munca in care nu sa  au angajat persoane cu handicap. Fac excepţie de la obligatia de mai sus instituţiile publice de apărare naţională. 78 din L 448/2006 republicata) Angajatorii care au cel putin 50 de salariati au obligatia de a angaja persoane cu handicap in procent de cel putin 4% din nr. total de salariati. Incepand cu 1 ianuarie 2008 intra in vigoare Ordinul 337/2007 privind actualizarea CAEN. 111 .M. Angajatorii in cauza pot opta:  plateasca lunar o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu nr.

crt. indiferent de perioada la care se refera. calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni. cotizatia sindicala platita an luna respectiva. Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar. care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. 1016/2005. de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda. Deducerile personale lunare pentru contribuabili sunt reglementate de ordinul nr. au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala. final. Impozitul lunar = bazei de calcul * 16% unde: Baza de calcul = Venitul NET . astfel ancat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro. inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. Impozitul lunar se determina astfel: • la locul unde se afla functia de baza. si urmatoarele: deducerea personala acordata pentru luna respectiva. contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale.deducerea personala lunara Venitul NET = Venitul BRUT . prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii. acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.Contributiilor OBLIGATORII aferente unei luni BAZA DE CALCUL A CONTRIBUTIILOR IN ANUL 2008 Nr.- - Prin venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege. CONTRIBUTIA BAZA DE CALCUL 112 .

c) participarea salariatilor la profit. a) suma veniturilor brute realizate lunar.salariati x 12 x salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala. CAS nu se datoreaza asupra sumelor reprezentând: a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat. b) diurne de deplasare si de delegare. contributia se calculeaza la un salariu de baza minim brut pe tara. Contributia la FNUASS aferenta accidentelor de munca suportate din fondul de accidente de munca se deduce din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.2 din OUG 158/2005) 1. Baza plafonata = nr.CAS SALARIAT a) venitul brut realizat lunar b) salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata. 113 .1. Baza de calcul a contributiilor nu se plafoneaza. CASS ANGAJATOR Fd. art. Sanatate (art. I din OUG 91/2007) 2. indemnizatiile de delegare. Pentru persoanele care realizeaza exclusiv venituri din salarii care potrivit Codului fiscal nu sunt impozabile. precum si drepturile de autor. Contributia la fd.257. b) diurnele de deplasare si de delegare. 1. 2. inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale. de accidente de munca si boli profesionale (art. b) salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata. Contributia se datoreaza si asupra indemnizatiei de concediu medical pentru accident de munca sau boala profesionala.total salarii brute realizate inclusiv concediile medicale suportate de societate. art. detasare si transfer. în cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate. Contributia nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand: a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat. II din OUG 91/2007) 3. corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. precum si drepturi de autor. CONTRIBUTIA PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII Fd.total salarii brute realizate inclusiv concediile medicale suportate de societate 3. indemnizatii de delegare. CAS (art. 258 din L95/2006. c) participarea salariatilor la profit.CASS SALARIAT Venitul brut realizat fara concedii medicale indiferent de unde se suporta.6. 2. 44 alin.CAS ANGAJATOR Suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale. Contributia se aplica si asupra concediilor medicale in caz de accident de munca sau boala profesionala. inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale. detasare si transfer. si se deduce din contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Contributia la fd. 2. daca aceasta nu depaseste 30 de zile. Contributiile la fd. 200 euro pe an). SOMAJ ANGAJATOR Suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei salariatului. Nu se datoreaza in perioada in care raporturile de munca sunt suspendate cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca. Pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri: venit brut .la functia de baza: venit brut . 5 din L 130/1999 republicata) Impozitul pe veniturile din salarii 16% (art.4. potrivit legii_ Fd.cotizatia sindicala .SOMAJ SALARIAT Venitul brut realizat lunar. 114 .contrib.contributia la fondurile facultative de pensii (max. Suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj realizate de salariatii încadrati cu contract individual de munca. IV din OUG 91/2007) Comision ITM ( art. sociale . 1. 7. Somaj (art. 2.deducerea personala . de garantare pt. 6. 57 din L571/2003) 1. de somaj nu se datoreaza pentru pensionari.III din OUG 91/2007) 5.contributii sociale.total salarii brute realizate inclusiv concediile medicale suportate de societate. plata creantelor salariale (art.

5.794 x 9. SM = 15%. Sa se stabileasca SB pe luna iunie cunoscând ca postul este evaluat prin decizie cu minim 3 si maxim5.794 1. studii superioare.IC = 20% .1491 Baza de calcul = 1491 .2 si 3 = 5. vechime 17 ani. Lector universitar.794 –303 = .spor vechime = 20% .Total contributii . vechime 18 ani în învatamânt.88 *16% =194 REST DE PLATA = Venit brut . Are 2 copii minori si sotia fara surse de venit. 2. vechime 19 ani. SM = 15%.SB = 1000 . A obtinut la evaluare notele: la criteriile 1. A obtinut la evaluare notele: la criteriile 1. Un salariat cu CIM pe durata nederminata are urmatoarele drepturi salariale: SB = 3700000 lei.SM = 15% . 7. Sa se stabileasca SB.are 2 copii minori SB IC SM Spor vechime Contributii: CAS Somaj CASS = 1000 1000 x 30% = 300 (1000+300) x 15% = 195 Total SB = 1.Impozit = 1297 TEMA 2 1. Functia este evaluata cu minim 3 si maxim 5. Sa se stabileasca venitul net pe luna în curs si statul de salarii tinând cont ca are 300000 lei retineri CAR. grad didactic II. mama fara venit si sa se completeze statul de salarii. absolvent institut pedagogic. Profesor biologie. 115 . Secretar de facultate grad II.495 1495 x 20% = 299 Venit brut = 1. spor vechime 10%. Ce se considera acte de calificare? 4. Ordinea de prioritate a retinerilor din S si baza legala. 3. 6.3 si 4 = 5 si la criteriul 2 = 4.Exemplu: Sa se stabileasca venitul net salarial primit de un angajat care are urmatoarele drepturi banesti: .495 x 1% = 15 1. la criteriul 4 = 4.5% = 171 1.794 x 6.280 = 1211 Impozit: 1211. Elementele necesare pentru stabilirea valorii indemnizatiei functiilor de demnitate publica. Postul este evaluat cu minim 3 si maxim5. Sa se stabileasca salariul net pe luna iunie cunoscând ca are un copil minor.5% = 117 Total contributii= 303 Venit net = 1. A obtinut la evaluare notele: la criterii 1.2 si 4 = 5 si la criteriul 3 = 4.

Coordonarea şi controlul activităţii. inclusiv studenţii. elevii în perioada efectuării stagiului de practică. 319/2006 a sanatatii si securitatii in munca I.ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă. VII. de protecţie. cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice. Dispoziţii generale. II. DISPOZIŢII GENERALE. precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă. integrităţii fizice şi psihice. IV. Răspunderea juridică. alimentaţia de protecţie şi materiale igienico – sanitare. Echipamente tehnice. 116 . cum ar fi forţele armate sau poliţia. Normele metodologice de punere in aplicare a Legii nr. vin în contradicţie cu prezenta lege. Prezenta lege se aplică în toate sectoarele de activitate. Nici o activitate de producţie sau prestări servicii nu poate fi desfăşurată fără autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca eliberată de Inspectoratul Teritorial de Munca . Securitatea şi sănătatea în muncă . precum şi cazurile de dezastre. III. inundaţii şi pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă. Obligaţii privind realizarea regulilor de PM. sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. Prin lucrător se intelege a fi persoana angajată de către un angajator. cât şi private.319 din 14 iulie 2006 securităţii şi sănătăţii în muncă 3. lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor. apărarea vieţii. potrivit legii. Baza legală: 1. Persoanele juridice vor stabili obligatoriu prin decizie scrisă personalul cu atribuţii în PM sau vor organiza chiar compartimente de PM. L53/2003 2. Norme metodologice date în aplicarea legii. de lucru.Modulul 3 SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA I. Prevederile prezentei legi se aplică angajatorilor. Cheltuielile cu PM sunt finanţate integral din costurile de producţie sau sunt prevăzute în bugetul de stat sau bugetele locale. V. VI. Cu exceptia cazurilor în care particularităţile inerente ale anumitor activităţi specifice din serviciile publice. Evenimente: Accidente de muncă şi boli profesionale. LEGEA nr. atât publice.

echipament de protecţie: halate. c) să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. a echipamentelor de muncă. şorţuri azbest.echipamente tehnice – aparate de măsură şi control. . OBLIGATII PRIVIND REALIZAREA REGULILOR DE PM. f) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit.alimentaţie de protecţie – se acordă obligatoriu şi gratuit în locurile de muncă cu condiţii grele sau vătămătoare (lapte. măşti de sudura. prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor. pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii. precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie. proiectare şi execuţie a construcţiilor. măşti de gaze. conform prevederilor legale. înainte de începerea oricărei activităţi. 117 . Angajatorii. sanitare. e) să elaboreze instrucţiuni proprii. . prin propria competenţă sau prin servicii externe. atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. . DE PREVENIRE ŞI AVERTIZARE A STĂRILOR DE PERICOL.II. b) să întocmească un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice. soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă. persoane juridice sau persoane fizice. ECHIPAMENTE TEHNICE. iar salariatul plăteşte 50% din valoarea lor. d) să stabilească pentru lucrători. în spiritul prezentei legi. apă minerală. APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL. lămâi. organizatorice şi de altă natură. bazat pe evaluarea riscurilor. prin lucrătorii desemnaţi. .). ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor. ochelari şi mănuşi de protecţie – se acordă obligatoriu şi gratuit angajatului. etc. inclusiv TVA. pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă. din faza de cercetare. pentru proprii angajati au obligatii: a) să adopte. corespunzător funcţiilor exercitate. este distribuit ca inventar de unitate. prin fişa postului.echipament de lucru – se foloseşte la serviciu în scopul de a proteja îmbrăcămintea angajaţilor. de prevenire şi avertizare a stărilor de pericol. . III. precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.materiale igienico-sanitare – se acordă obligatoriu şi gratuit de către unitate pentru locurile de muncă unde igiena personală impune aceasta.

filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice. a testării psihologice a aptitudinilor. e). Angajatii sunt obligati: 118 . ulterior angajării. 7 alin. k) să ţină evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. h) să asigure informarea fiecărei persoane. a aparaturii de măsură şi cntrol. cum ar fi afişe. m) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor. q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane. la solicitarea inspectorului de muncă. corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic şi. Alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori persoanelor care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă şi/sau contractul individual de muncă. asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă. i) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică. s) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou.g) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor. după caz. p) să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv. Materialele igienico-sanitare se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către angajatori. anterior angajării în muncă. r) să asigure echipamente individuale de protecţie. pliante. controlul psihologic periodic. l) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. j) să angajeze numai persoane care. în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie. după caz. lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. n) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor. o) să desemneze. (4) lit. precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare. în urma examenului medical şi. precum şi a instalaţiilor de captare.

dupa încetarea functiei de inspector sa nu dezvaluie secrete de fabricatie. în domeniul său de activitate. COORDONAREA SI CONTROLUL ACTIVITATII. . precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie. Inspectorul de munca este autorizat: . . aparatura. c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune. pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate. să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare.sa aplice sanctiuni si amenzi pentru încalcari ale prevederilor legale. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.sa propuna conducerii inspectoratului retragerea autorizatiei de functionare.sa pastreze confidentialitatea surselor de informare în legatua cu sesizarile si plângerile primite si sa nu spuna conducerii unitatii ca face control ca urmare a unei sesizari. etc. pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. . în special ale maşinilor. substanţele periculoase. . şi să utilizeze corect aceste dispozitive. e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. aparaturii.sa execute control la persoanele juridice si fizice.sa aiba acces liber permanent si fara înstiintare prealabila. d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. uneltelor.. h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora. uneltele. atât timp cât este necesar. . atât timp cât este necesar. f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. - 119 .sa dispuna masuri de sistare a unei activitati sau a unui echipament tehnic în cazul în care constata o stare de pericol. după utilizare. Inspectorul de munca este si obligat: .sa solicite conducerii documentele si informatiile necesare.sa ceara informatii de la orice persoana privind accidentele de munca. echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie. . procedee de exploatare.sa nu aiba interes patrimonial sau de alta natura în relatia cu persoana fizica sau juridica ce o controleaza. de comert. b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi.a) să utilizeze corect maşinile. . . instalaţiilor tehnice şi clădirilor. IV. g) să coopereze.sa efectueze sau sa ceara masuratori si determinari de laborator în scopul clarificarii unor situatii. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. la modificarea. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. .

de îndată. un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului. EVENIMENTE: ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE. Eveniment . generate de unele evenimente deosebite. după cum urmează: a) inspectoratelor teritoriale de muncă. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă. în care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu. (2) se efectuează către autoritatea de sănătate publică teritorială sau a municipiului Bucureşti. situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie. Semnalarea prevăzută la alin. organele de poliţie rutieră competente vor trimite instituţiilor şi/sau persoanelor fizice/juridice în termen de 5 zile de la data solicitării. Orice eveniment va fi comunicat de îndată angajatorului. depistată cu prilejul prestaţiilor medicale. c) organelor de urmărire penală. accidente colective. în cazul accidentelor colective. în cazul suspiciunilor de boală profesională şi a bolilor legate de profesiune. Angajatorul are obligaţia să comunice evenimentele. de îndată. conform prevederilor legale. toate evenimentele. după caz. la constatarea cazului. b) de către inspectoratele teritoriale de muncă. 120 . potrivit Legii nr. Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează după cum urmează: a) de către angajator.accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului. evenimentele urmate de incapacitate temporară de muncă. precum şi în situaţiile cu persoane date dispărute. cu modificările şi completările ulterioare. în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate. d) de către autorităţile de sănătate publică teritoriale. incidente periculoase. precum avariile sau exploziile. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă lucrătorilor la angajatorii persoane fizice. incidentul periculos. Orice medic. invaliditate sau deces.V. inclusiv medicul de medicină a muncii aflat într-o relaţie contractuală cu angajatorul. deces. la confirmarea acestora. precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune. respectiv a municipiului Bucureşti. va semnala obligatoriu suspiciunea de boală profesională sau legată de profesiune. În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice. Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal. b) asigurătorului. produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia. în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidentă sau confirmată. c) de către Inspecţia Muncii.

pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă. pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă.În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti. b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public. în timpul programului de muncă. În sensul prevederilor art. dacă acesta a avut loc în locuri organizate de angajator. în calitate de angajator. la o altă persoană juridică sau fizică. utilajul ori materialele. c) accidentul survenit în cadrul activităţilor culturalsportive organizate. de asemenea. dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru. în baza unor contracte. g). convenţii sau în alte condiţii prevăzute de 121 . dacă se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din întreprindere sau unitate şi invers. pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare. g) accidentul de traseu. echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de angajator. ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public şi privat. care au loc in timpului procesului de munca sau in indeplinirea indatorirlor de servciusi care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice. cu permisiunea angajatorului. ori în alt loc de muncă organizat de aceştia. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini. m) accidentul suferit de personalul român care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări. h) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul. i) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul persoanei juridice sau de la adresa persoanei fizice la care este încadrată victima. e) accidentul suferit de orice persoană. dacă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice. Accident de munca: vatamarea volenta a organismului. delegaţi pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării. este. dacă schimba îmbrăcămintea personală. d) accidentul suferit de orice persoană. dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de muncă organizat de angajator şi invers. accident de muncă: a) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în întreprindere şi/sau unitate. precum si intoxicatia acuta profesionala. şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului. locul de muncă. pe durata normală de deplasare. f) accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii. precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri. în termen de 7 zile de la data decesului. ori de la orice alt loc de muncă organizat de acestea. o copie a raportului de constatare medico-legală. invaliditate sau deces. sportive. în ţară sau în afara graniţelor ţării. în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi. instituţia medico-legală competentă este obligată să înainteze inspectoratului teritorial de muncă. l) accidentul suferit de lucrători ai angajatorilor români sau de persoane fizice române. inclusiv în cadrul unor activităţi culturale. j) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului. 5 lit. k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare.

Bolile profesionale nou-declarate se raportează lunar de către autoritatea de sănătate publică teritorială şi a municipiului Bucureşti la Centrul naţional de coordonare metodologică şi informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. transportul să se facă în condiţiile prevăzute de reglementările de securitate şi sănătate în muncă sau de circulaţie în vigoare. g). n) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare. d) accidente colective. precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri se fac de către specialiştii autorităţilor de sănătate publică teritoriale. cutremur. de asemenea. p) dispariţia unei persoane. b) accidente care produc invaliditate. Boală profesională . chimici ori biologici caracteristici locului de muncă. când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză. 122 . Afecţiunile suferite de elevi şi studenţi în timpul efectuării instruirii practice sunt. Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale. în vederea confirmării sau infirmării lor. inundaţie. la Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti. cum ar fi furtună. cauzată de agenţi nocivi fizici.lege. Accidentul de muncă înregistrat de angajator se raportează de către acesta la inspectoratul teritorial de muncă. Înregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului-verbal de cercetare. alunecări de teren. ca urmare a unei agresiuni. precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini. potrivit legii. viscol. precum şi la asigurător. în colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de muncă. în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia. q) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii. o) accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale. h). trăsnet (electrocutare). în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu. Accidentele de muncă se clasifică. În situaţiile menţionate la lit. recalificare sau perfecţionare a pregătirii profesionale. deplasarea trebuie să se facă fără abateri nejustificate de la traseul normal şi. precum şi la structurile teritoriale ale asigurătorului stabilit conform legii. în timpul şi din cauza efectuării activităţilor aferente stagiului de practică. c) accidente mortale. în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate. în: a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice. de asemenea. dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. boli profesionale. i) şi l). Declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de către medicii din cadrul autorităţilor de sănătate publică teritoriale şi a municipiului Bucureşti. în procesul de muncă.

masinile de uz medical. Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă. aparatura. VII. Normele privind clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze. Norme privind certificarea calitatii echipamentelor de protectie si de lucru. cazanele cu aburi si recipiente sub presiune. echipamentele tehnice sunt reprezentate de orice masina. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă. Angajatorii raspund si contraventional pentru nerespectarea prevederilor legale privind securitea sanatatea in munca. RASPUNDEREA JURIDICA. cât şi ca accident de muncă. dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională. cuptoarele electrice. Norme privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic. 4. masinile nucleare. dacă prin aceasta se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională. Angajatorii răspund patrimonial. Norme privind certificarea din punct de vedere al securitatii muncii a echipamentelor tehnice: ii. Dacă nerespectarea constă în repunerea în funcţiune a instalaţiilor. anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor. de informare si instruire în domeniul protectiei muncii. folosit de angajat în procesul muncii. instalatie. Norme privind comunicarea. Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri. utilaj. armele de foc. sursele de radiatii si alte surse nucleare. 123 . dispozitiv. rezervoarele si conductele pentru carburanti si alte lichide inflamabile. în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestaţiile asigurărilor sociale de stat. nu constituie obiectul curentelor norme: masinile activate manual prin forta fizica. Norme privind autorizatia de functionare. potrivit legii civile. masinile din parcul de distractii. evidenta bolilor profesionale. VI. înregistrarea. 5. confirmarea. pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale. 6. echipamentul gospodaresc. 1. raportarea. NORME METODOLOGICE DATE ÎN APLICAREA LEGII. pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sau amendă. înregistrarea. raportarea si evidenta accidentelor de munca si declararea. unealta sau alt mijloc asemanator. se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională. instalatiile pe cablu pentru transport. iii. precum si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala.Intoxicaţia acută profesională se declară. constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 2 ani sau cu amendă. 3. 2. maşinilor şi utilajelor. cercetarea.

v. vi. Norme privind finantarea cheltuielilor privind PM. reala si actuala. vii.7. Locul de munca cu pericol iminent de accidentare este situatia concreta. Constatarea situatiei se face de catre orice persoana si se impun de urgenta urmatoarele masuri: iv. întreprinderea de masuri de eliminare a situatiei create. Este obligatorie identificarea si evidenta acestora. întocmirea unor liste de acces limitat si de fise de protectie privind atributiuni concrete privind starile de pericol. oprirea instalatiilor sau a activitatii. Locul de munca cu pericol deosebit este locul cu nivel ridicat de risc de accidentare sau îmbolnavire profesionala care poate genera accidente cu consecinte grave. careia îi lipseste doar prilejul declansator pentru a deveni realitate în orice moment. alertarea conducerii. invaliditate sau deces. 8. Norme privind locul de munca cu pericol deosebit si locul de munca cu pericol iminent de accidentare. 124 . evacuarea personalului din zona periculoasa.

iar partenerii pot avea în vedere si vechimea în munca. b) . platit. Programarea efectuarii CO se realizeaza de IRU cu sefii de compartimente. Angajatii au dreptul la un CO anual. Baza legală: L53/2003 art.peste 10 ani vechime – 25 zile lucratoare. respectarea planificarii se urmareste de IRU. I. CONSIDERAŢII GENERALE.TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ. CONCEDIUL DE ODIHNĂ (CO) ŞI ALTE CONCEDII. II. Consideraţii generale. Probleme specifice din Regulamentul Ministerului Justiţiei. Salariatii nevazatori primesc un CO suplimentar de minim 6 zile lucratoare. cu o durata de minim 20 zile lucratoare. 2. Salariatii din administratia publica beneficiaza de CO în raport cu vechimea în munca astfel: a) pâna la 10 ani vechime – 21 zile lucratoare. 1. avizul sindicatelor si se aproba de conducerea unitatii. CM acordă o atenţie deosebită acestei probleme. CCM (L130/1996) prevede ca salariatii care presteaza munci grele periculoase sau vatamatoare beneficiaza în fiecare an de un CO suplimentar de minim 3 zile lucratoare.108138 precum şi la art. Durata CO se stabileste prin CCM sau CIM . Compensarea în bani a CO neefectuat se permite în cazul incetarii contractului individual de munca . Probleme specifice din Regulamentul privind concediul de odihnă al personalului didactic. V. xiii.108 – 153 HG250/1992 MO108/1992 Regulamentul Ministerului Justiţiei privind CO Regulamentul Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind CO. Prevederi esenţiale privind legislaţia CO. I. Dreptul la CO şi alte concedii în unităţi bugetare. III. 125 .Modulul 4 TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ.139-153. Orice conventie prin care se renunta total sau în parte la drepturile de CO este interzisa. Timpul de muncă şi timpul de odihnă. viii. xii. raportata la numarul zilelor CO. fiind tratată în detaliu la art. NOI PREVEDERI ESENTIALE PRIVIND LEGISLATIA CO. 1. Indemnizatia primita pe timpul CO nu poate fi mai mica decât valoarea totala a drepturilor salariale din luna în care se efectueaza CO. xiv. x. DREPTUL LA CO SI ALTE CONCEDII ÎN UNITATI BUGETARE. xi. ix. VI.

peste 15 ani vechime – 25 zile lucratoare. V.pâna la 5 ani vechime – 20 zile lucratoare. e) urmeaza sau trebuie sa urmeze curs de calificare – recalificare. Daca salariatul îndeplineste mai multe norme beneficiaza de un singur CO de la unitatea unde are functia de baza. Salariatii care au lipsit integral 1 an pe caz de boala sau concedii fara plata nu beneficiaza de CO pe acel an.pâna la 5 ani vechime – 24 zile lucratoare. daca data începerii CO coincide cu perioada trimiterii în statiune. Programarea CO pentru anul urmator se face catre finele anului în curs de catre IRU cu sefii de compartimente si consultarea sindicatelor sau reprezentanti ai salariatilor si se aproba de director. X. Salariatii din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare beneficiaza de CO în raport cu vechimea în munca astfel: a) . XI. calculul se face separat pentru fiecare luna.II. Ca vechime în munca pentru stabilirea drepturilor de CO se ia în considerare vechimea pe care angajatul o îndeplineste pâna la finele anului în care se planifica. XIV. d) salariatul este chemat sa îndeplineasca obligatii militare. VII. b) între 5 si 15 ani vechime – 26 zile lucratoare. b) salariatul cere CO înaintea sau în continuarea cocediului de maternitate. VIII. Tinerii de pâna la 18 ani beneficiaza de 24 zile lucratoare si se ia în calcul vârsta în ani impliniti avuta la întâi ianuarie a anului pentru care se planifica. daca perioada de CO se întinde pe 2 luni consecutive. g) se afla în concediu platit pentru crestere copil pâna la 2 ani. Planificarea va fi modificata la cererea angajatului în urmatoarele cazuri: a) salariatul se afla în concediu medical. Pentru cei cu fractiuni de norma indemnizatia se calculeaza la drepturile banesti primite. altele decât serviciul de militar în termen. III. la stabilirea drepturilor de CO se ia în calcul timpul efectiv lucrat pâna la finele anului în care se planifica si vechimea în munca. IV. VI. c) . b) între 5 si 15 ani vechime – 21 zile lucratoare. La programarea CO se va tine seama (în masura în care este posibil) si de specificul activitatii celuilalt sot dând posibilitatea familiei sa efectueze CO împreuna. XIII. c) salariatul este chemat sa îndeplineasca obligatii publice. IX. 126 . Pentru cei încadrati în cursul anului. c) . daca aceasta perioada se întinde pe 2 ani consecutiv si însumata echivaleaza cu 12 luni se beneficiaza de un singur CO. XII. respectiv pentru anul în care s-a reluat activitatea. Salariatii încadrati cu fractiuni de norma (4 – 6 ore pe zi) beneficiaza de CO prevazut pentru norma întreaga. Indemnizatia de CO corespunde drepturilor salariale din luna în care se efectueaza CO proportional cu numarul zilelor lucratoare de CO. f) are recomandarea de a efectua tratament în statiuni balneare. Personalul atestat din activitatea de cercetare beneficiaza de CO în raport cu vechimea în munca astfel: a) .peste 15 ani vechime – 28 zile lucratoare.

periculoase sau vatamatoare. c. Concediul platit pentru evenimente deosebite: a) 5 zile pentru casatoria salariatului. d. 127 . contractul de munca înceteaza pe motivele: a. Efectuarea CO se întrerupe si în cazul în care salariata intra în concediu de maternitate sau este chemat la serviciu angajatul a carui prezenta se impune de urgenta. instanta penala pronunta o decizie ce-i interzice efectuarea profesiei. Stabilirea locurilor si conditiilor de munca ce dau acest drept se realizeaza prin analize de laborator. În cazul întreruperii. În cazul în care dupa efectuarea CO. iar unitatea nu-i poate oferi alta functie corespunzatoare sanatatii si calificarii. b. stabilit în baza L31/1991. parinti). În cazul în care plecarea se amâna. Cei transferati la o alta unitate înainte de a efectua CO vor beneficia de acest drept la noua unitate. este condamnat definitiv pentru o infractiune în legatura cu munca si devine incompatibil postului. Chemarea la seviciu se face cu dispozitie scrisa. Indemnizatia CO se plateste de fiecare data la cererea angajatului. salariatul este obligat sa restituie uniatii partea din indemnizatia de CO corespunzatoare perioadei nelucrate din anul în care i s-a acordat. indemnizatia primita nu se restituie. III.Daca în timpul CO intervine una dintre situatiile de la literele a. 3. CO se replanifica. aprobate prin reglementari speciale. În caz de deces al salariatului compensarea CO neefectuat se plateste familiei (sotie. copii. d. c. Cei ce schimba locul de munca deci si conditiile de munca dupa efectuarea CO suplimentar nu sunt obligati sa restituie diferentele. II. efectuarea CO se întrerupe. Indemnizatia nu se restituie în cazurile: xv. la fel se procedeaza si în situatii inverse. iar salariatul are dreptul la restituirea cheltuielilor de transport si a celor legate de efectuarea CO în alta localitate. este arestat mai mult de 60 de zile. dar se procedeaza la regularizarea drepturilor salariale pe statul de plata. indemnizatia se restituie la casierie. s-a desfacut contractul de munca din cauza de sanatate dovedita cu certificat medical. masuratori de noxe si alti indicatori a caror mentinere se verifica la începutul fiecariu an calendaristic. Se acorda în limitele legale prevazute cu singura dezvoltare pentru cei ce presteaza munci grele. a savârsit o abatere grava sau încalca în mod repetat obligatiile de serviciu. iar indemnizatia de CO se suporta proportional cu timpul lucrat în cele 2 unitati. Daca salariatul pleaca în CO din pozitia de detasare are dreptul la decontarea transportului dus-întors din localitatea de detasare în localitatea în care are familia. xvi. dar cu cel mult 5 zile înainte de data plecarii efective în CO. e. femeilor pentru cresterea si ingrijirea copilului în varsta de pâna la 7 ani. care au dreptul în fiecare an calendaristic la un CO suplimentar de 3 – 10 zile lucratoare si chiar mai mult. CO suplimentar: I. fiind egale cu sumele cheltuite pentru prestatii de care nu a mai putut beneficia din aceasta cauza. 4.

VI. V. Pentru restul situatiilor CFP si învoirile se înregistreaza întro evidenta extracontabila si se trec în carnetul de munca la finele anului si se deduc din vechimea în munca. f) 5 zile pentru mutarea în cadrul ministerului în alta localitate. CFP – situatiile în care se acorda sunt cele prevazute mai sus. ca si pentru însotirea sotului (sotiei) ori a unei rude apropiate (copil. 5. Salariatii pot beneficia peste limita de 90 de zile de CFP în situatiile: a) îngrijirea copil în vârsta de peste 3 ani în perioada indicata prin certificat medical. exclusiv duminicile si sarbatorile legale. Pe durata CFP mai mari de 30 de zile se pot încadra alte persoane cu CIM pe durata determinata.b) 3 zile pentru nasterea sau casatoria unui copil. II. periculoase sau vatamatoare stabilite în baza L 31/ 1991 este prevazut de 3 – 5 zile lucratoare. IV. Salariatii din administratia publica. III. I. d) concediu platit pentru evenimente familiale: e) 4 zile pentru decesul unei rude. c) 3 zile pentru decesul sotului (sotiei) sau a unei rude apropiate pâna la gradul II de rudenie. Pe durata concediului fara plata se mentine calitatea de angajat. REGULAMENTUL PRIVIND CO PENTRU PERSONALUL DIDACTIC. a) 25 de zile lucratoare de concediu de odihna pentru vechime pâna la 5 ani. deci sarcinile se redistribuie. Concediul fara plata (CFP): I. c) pentru prezentarea la concurs în vederea încadrarii în alte unitati. Regulamentul a fost modificat si completat prin O3251 MO 269/1998. dar numai CFP prevazut la punctul II de mai sus nu afecteaza vechimea în munca. examene de an si de licenta. Tinând cont de repartizarea în tot cursul anului scolar a obligatiilor 128 . c) concediu suplimentar pentru conditii grele. 5. parinti) pe timpul tratamentului în strainatate. regii autonome si unitati bugetare pot beneficia de CFP pâna la 90 de zile lucratoare anual pentru a rezolva situatii personale cum sunt: a) sustinerea examenelor de bacalaureat. 6. b) examen de admitere la doctorat si sustinerea tezei de doctorat. PROBLEME SPECIFICE DIN REGULAMENTUL MINISTERULUI JUSTITIEI. daca cel în cauza nu are dreptul la ajutor de boala. Se poate acorda si pentru alte motive prin acordul partilor. dar nu mai putin de 62 de zile. II. Pe durata concediilor platite nu pot fi încadrate alte persoane. 4. dar durata maxima a acestora este de 60 de zile anual. b) tratament medical efectuat în strainatate pe durata recomandata de medic. b) 30 de zile lucratoare de concediu de odihna pentru vechime peste 5 ani. Personalul didactic beneficiaza de CO pe o durata egala cu vacanta de vara. PROBLEME SPECIFICE DIN CO. admitere facultate. frate.

Cei ce îndeplinesc mai multe norme au dreptul la un singur concediu de odihna pentru functia de baza.1 din HG250/1992. Personalul auxiliar din învatamânt poate beneficia de pâna la 10 zile CO suplimentar. iar acest drept se stabileste anual si nominal prin decizia Cosiliului de administratie. didactice din învatamântul de toate gradele se precizeaza ca durata CO anual este de 78 de zile calendaristice. luându-se ca baza de calcul 6. VIII. CO restant poate fi efectuat în cursul anului scolar urmator. respectiv: a) 21 zile lucratoare pentru vechime pâna la 10 ani.III. VI. Personalul didactic de îndrumare si control de la inspectoratele scolare beneficiaza de CO în raport cu vechimea în munca conform art. VII.5 zile pentru o luna. V. durata CO este proportionala cu timpul lucrat. în caz contrar. Cei ce cumuleaza pensia cu salariul în învatamânt beneficiaza de CO în aceleasi conditii. IV. b) 25 zile lucratoare pentru vechime peste 10 ani. Personalul didactic poate beneficia de durata integrala a CO daca a functionat întregul an scolar în baza unui contract de munca. 129 .

L 577/2003 aproba OG 9/2003 de modificare a L 19/2000. 3. Bugetul asigurarilor sociale (AS). Baza legala: L19/2000 reeditata în 2002 si actualizata în aprilie 2003. II. Legea nr. Alte drepturi de asigurari sociale. Bugetul si contributia la asigurarile sociale(AS). 130 . Alte dispozitii privind asigurarile sociale (AS). c) Pensie anticipata partiala. 3. Generalitati.Modulul 5 A. a) …………… b) ……………. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii L346/2002 privind asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale (MO 454/2002). a) Pensie pentru limita de varsta. LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale I. b) Pensie anticipata. 2. SUSTINEREA FAMILIEI IN VEDEREA CRESTERII COPILULUI D. OG15/2002 (MO113/2002) prin care se aproba instructiunile de eliberare a certificatelor medicale. 487/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 O. modificata si completata prin OG 107/2003 (MO 747/2003). 2.U. d) Pensie de invaliditate. CONCEDIILE SI INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE C. Dispozitii generale. 19 din 17 martie 2000 PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE B.. Dispozitii generale. f) Ajutorul de deces. e) Pensie de urmasi. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE A.. nr. 1. OG343/2001. c)…………… d)…………. 1. III.G. LEGE nr. e) …………………. Pensiile. OG732/2001. aprobata prin L 598/2003 MO 936. Contributii la asigurarile sociale (AS). Categorii de ajutoare. HG 261 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite (MO 114/2001).

Dreptul la AS este garantat de stat si se exercita prin sistemul public de pensii si de alte asigurari pe baza de principii: . 1.principiul contributivitatii. BUGETUL SI CONTRIBUTIA LA ASIGURARILE SOCIALE (AS). persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici. invaliditatii sau decesului. iar acestia au obligatia sa plateasca AS. alin. Art. . e) persoane angajate in institutii internationale. denumite in continuare someri. . Persoanele care se regăsesc în două sau mai multe situaţii prevăzute la pct. b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management. legislative ori judecatoresti. c) membri ai asociatiei familiale.principiul egalitatii. Asiguratii au OBLIGATIA sa plateasca contributii de asigurari sociale si au DREPTUL sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale. Prestatiile de asigurari sociale reprezinta VENIT DE INLOCUIRE pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale. . IV. pe durata mandatului. prin efectul legii: I. In sistemul public sunt asigurate. invaliditate (pensie) si deces. . A fost înfiintata CNPAS si casele judetene. cetateni ai altor state sau apatrizi. comanditari sau actionari. ca urmare a batranetii. Asiguratii pot fi cetateni români. prin efectul legii: In sistemul public sunt asigurate obligatoriu. ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.(1) din legea nr. d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente. 131 . denumite in continuare riscuri asigurate. asociati. in conditiile prezentei legi. conform prezentei legi. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive. persoanele fizice. I. IV. pe perioada in care au. in conditiile legii.HG 1025 privind metodologia si criteriile de încadrare a personalului în locuri de munca în conditii speciale (MO 645/2003). Riscuri asigurate: batrânete (pensie).principiul repartitiei. cetateni ai altor state sau apatrizi pe perioada cât au resedinta sau domiciliul în România. daca nu sunt asiguratii acestora.principiul unicitatii. II. OG 96 privind protectia maternitatii la locul de munca (MO 750/2003). f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale. III.principiul solidaritatii. precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti. denumite in continuare asigurati. In sistemul public asiguratii nu pot beneficia concomitent de doua sau mai multe prestatii de asigurari sociale pentru acelasi risc asigurat. in conditiile prezentei legi. . I. .autonomiei sistemului. Dispozitii generale. DISPOZITII GENERALE. conform legii. cu ale persoanelor prevazute la pct. persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare: a) asociat unic. domiciliul sau resedinta in Romania. ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate. 19/2000 precizeaza ca in sistemul public sunt asigurate obligatoriu. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare.5. Asiguratii pot fi cetateni romani. V.principiul obligativitatii.

(1) şi care doresc să îşi completeze venitul asigurat. . dupa însusire. îl supune sub forma de proiect de lege dezbaterii si aprobarii Parlamentului. 5 alin. asimilate angajatorului in conditiile prezentei legi. Este constituit ca o balanta de venituri si cheltuieli. iar în situatii exceptionale se completeaza cu fonduri de la bugetul de stat. se face de catre angajator în baza avizului acordat de inspectoratul teritorial de munca. Locurile de munca în conditii speciale sunt stabilite de L19/2000 la art. 5 alin.Art. se întocmeste de CNPAS. (1) pct. c) aviatia civila.39% pentru conditii speciale de munca. în condiţiile Legii nr. 1. 387/2007 stabileste urmatoarele cote: . Contributii la asigurarile sociale(AS). b) activitatile de cercetare. 132 . c) persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. (1). (2) care incheie contract de asigurare sociala. precum şi persoanele care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art.20 si anume: a) unitatile miniere. Veniturile provin din: CAS. Din acestea se retine o cota de pâna la 3% pentru a se constitui un fond de rezerva. deosebite sau speciale. 19/2000 stabileste asigurarea facultativa. finantarea unor investitii proprii si alte cheltuieli. aviz ce îl prezinta si casei teritoriale de pensii. II. 2. conform HG261/2001. d) activitatea artistica desfasurata an profesiile prevazute in anexa nr. majorari de întârziere si alte venituri. cheltuielilor de organizare si functionare. Se pot asigura în sistemul public. pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. pentru personalul care asi desfasoara activitatea an subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva. In sistemul public sunt contribuabili. 3. b) angajatorii. exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare.29% pentru conditii normale de munca. se înainteaza guvernului care. Bugetul asigurarilor sociale(AS). 2. dobânzi. Eventualul deficit al bugetului AS pentru anul curent poate fi acoperit din fondul de rezerva. alineatul 2 din Legea nr.5. 5 alin. pe bază de contract de asigurare socială. 19/2000. . explorare.34% pentru conditii deosebite de munca. dupa caz: a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale. Cotele de contributii de asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat*). Excedentele anuale ale bugetului pot fi folosite în anul urmator. 5 alin. Fondul de rezerva cumulat (3% /an) nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru un an bugetar. Pentru anul 2008 Legea nr. zonele I si II de expunere la radiatii. d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj. persoanele care se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale. e) persoanele prevazute la art. Cheltuielile bugetului trebuie sa acopere contravaloarea prestatiilor. Nominalizarea personalului care lucreaza în conditii deosebite.

21 alin. cu conditia absolvirii acestora. Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale o constituie venitul brut realizat lunar de către asiguraţii care se regăsesc în situaţiile de la art.pentru conditii speciale de munca : 39% .50% .5% = 24. punctele IV. asa cum prevede Legea nr.5. V si alineatul 2 este integrala.5% = 19.9. 5 alin. precum şi drepturi de autor. alineatul 1. respectiv cea prevazuta pentru categoriile de munca în care se lucreaza. b) diurne de deplasare şi de delegare.50% . mobilizat sau an prizonierat. Constituie bază lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale şi veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai regăsesc în aceste situaţii. dar încasează venituri ca urmare a faptului că au deţinut una din calităţile de la art. dar nu mai târziu de ziua 25 a lunii în curs pentru luna expirata. Contributia individuala datorata de asigurati este de 9.9.pentru conditii normale de munca : 29% . 5 alin. (1) pct.(3) din Legea nr. indemnizaţii de delegare. prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat. contribuţia de asigurări sociale nu se datorează pentru sumele reprezentând: a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat. (1) pct. c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus. Potrivit art. denumite in continuare perioade asimilate.Alte locuri de munca an conditii speciale decat cele prevazute pot fi stabilite numai prin lege. 287/2007. 26 din lege. În venitul brut realizat de aceste categorii de persoane sunt incluse şi acele venituri în bani sau în natură care sunt obţinute ca urmare a desfăşurării unor activităţi remunerate. în folosul unor entităţi. Potrivit art. pe durata legal stabilita.. baza de calcul al acesteia o constituie respectivele drepturi băneşti achitate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. Contributia datorata de angajatii prevazuti la art. realizate de asiguraţii care se află în una sau mai multe dintre situaţiile de la art. in care asiguratul: a) a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale sau de pensie de invaliditate. I şi II din lege. (1) pct. si nivelul cotei contributiei individuale de asigurari sociale si anume: . pe durata normala a studiilor respective. 5 alin. detaşare şi transfer. organizat potrivit legii. 133 .pentru conditii deosebite de munca : 34% . in functie de conditiile de munca. III din lege. a fost concentrat. c) participarea salariaţilor la profit.9. (1) pct. Prin sintagma . 5 alin. pentru care legea dispune că se datorează contribuţie de asigurări sociale. inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale.venitul brut realizat lunar’’ se înţelege totalitatea veniturilor în bani sau în natură. I şi II din lege.5% indiferent de conditiile de munca în care lucreaza.5% = 29. 19/2000 Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori reprezinta diferenta dintre nivelul cotelor de contributii de asigurari sociale stabilite diferentiat. altele decât angajatorul/angajatorii la care se derulează activitatea de bază. În cazul persoanelor care se regăsesc în situaţia prevăzută la art. I şi II din lege. In sistemul public SE ASIMILEAZA stagiului de cotizare si perioadele necontributive.50% Termenul de plata este data stabilita pentru plata salariului. b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar. indiferent de fondurile din care acestea se achită.

5 ani 18 ani 4. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani care se va realiza tot în 13 ani esalonat conform anexei 3 plecând de la stagiul minim de 10 ani prevazut în vechea lege. PENSIILE. esalonare prevazuta la anexa 3 la L19.5 ani 134 . d) pensie de invaliditate. Legea stabileste urmatoarele categorii de pensii: a) pensie pentru limita de vârsta. II. cu exceptia pensia anticipata si pensiei anticipate partiale.0 ani 20 ani 4. Persoanele prevazute mai sus beneficiaza de perioadele asimilate.0 ani 8 ani 1. Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta. cu reducerea varstelor standard de pensionaredupa cum urmeaza: Stagiul de cotizare Reducerea în conditii vârstei în ani deosebite de munca împliniti 6 ani 1.0 ani 12 ani 2. b) stagiul minim de cotizare în sistemul public. a) Pensie pentru limita de vârsta. Vârsta standard de pensionare este de 60 ani pentru femei si 65 ani pentru barbati. b) pensie anticipata. precum si perioadele in care s-a beneficiat de pensie de invaliditate. beneficiaza de asimilarea.Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior. Perioadele asimilate se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege.5 ani 10 ani 2. la alegere. daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare in conditiile prezentei legi. a unei singure perioade de studii. Stagiul complet de cotizare este de 30 ani pentru femei si 35 ani pentru barbati si va fi atins tot în 13 ani asa cum prevede anexa 3 plecând de la 25 ani pentru femei si 30 ani pentru barbati prevazuti de vechea legislatie. Se acorda angajatilor care la data pensionarii îndeplinesc CUMULATIV 2 conditii: a) pragul de vârsta standard de pensionare. iar la acest prag se va ajunge în termen de 13 ani plecându-se de la vechile vârste de pensionare. respectiv 57 ani pentru femei si 62 ani pentru barbati. ca stagiu de cotizare.0 ani 16 ani 3.5 ani 14 ani 3. e) pensie de urmasi. c) pensie anticipata partiala. in cazul carora nu se valorifica perioadele asimilate.

cu 10 ani pentru handicap mediu daca a realizat stagiul de cotizare complet. . Persoanele persecutate politic si care se încadreaza în L118/1990 daca au stagiul de cotizare complet pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate sau deportare. La stabilirea stagiului de cotizare în vederea pensionarii anticipate.0 ani 5.cu 10 ani pentru handicap accentuat daca a realizat 2/3 din stagiul de cotizare.5 ani 8. Acest sistem da posibilitatea angajatilor care au depasit stagiul de cotizare cu cel putin 10 ani sa solicite pensionarea anticipata cu cel mult 5 ani înainte de a îndeplini vârsta standard. iar la împlinirea vârstei standard aceasta pensie devine pensie pentru limita de vârsta si se recalculeaza prin adaugarea si a perioadelor asimilate.0 ani 7. 135 .0 ani Vârsta de pensionare astfel redusa nu poate sa coboare sub 50 de ani pentru femei si sub 55 de ani pentru barbati cu urmatoarele exceptii: . . c) Pensie anticipata partiala.22 ani 24 ani 26 ani 28 ani 30 ani 32 ani 35 ani 5.cu 15 ani pentru handicap grav daca a realizat 1/3 din stagiul de cotizare. Cuantumul pensiei se stabileste în aceleasi conditii ca si la pensia pentru limita de vârsta.cei care au lucrat cel putin 25 de ani în mina sau cei care lucreaza pe platformele maritime pot fi pensionati începând cu vârsta de 45 de ani.cei care au lucrat cel putin 15 ani în zona 1 de radiatii si 17 ani în zona 2 de expunere beneficiaza de pensie indiferent de vârsta. . Persoanele care au realizat stagii de cotizare în conditii de handicap preexistent conditiei de angajat beneficiaza de reducerea stagiului de cotizare si a vârstei asfel: . conditii în baza carora pot solicita pensionarea anticipata partiala cu reducerea vârstei standard cu cel mult 5 ani. b) Pensie anticipata.cei care au stagiu de cotizare atât în conditii deosebite cât si speciale de munca beneficiaza cumulativ de reducerea vârstei. .5 ani 7. . stagiul de militar în termen si perioada cât a primit pensie de invaliditate.nevazatorii pot fi pensionati daca au realizat 1/3 din stagiul de cotizare indiferent de vârsta.0 ani 6.femeile care au nascut si crescut pâna la vârsta de 10 ani cel putin 3 copii beneficiaza de un an. . .5 ani 6.cei care au lucrat în conditii speciale de munca cel putin 25 de ani beneficiaza de reducerea vârstei cu 15 ani. fara ca reducerea sa depaseasca 12 ani. Se adreseaza celor care au realizat stagiul complet de cotizare precum si celor care au depasit acest stadiu cu pâna la 10 ani. NU SE IAU IN CALCUL perioadele similare privind: perioada de studii universitare. iar pentru 4 sau mai multi de 2 ani reducere a vârstei.

. Exemplu: O angajata nascuta la 05.40% 0.50 nu se aplica pentru numarul de luni cu care s-a redus vârsta de pensionare în baza tabelului de la art. respectiv luna iulie 2008. 24 luni x 0. .42.La calcularea stagiului de cotizare NU SE INCLUD perioadele asimilate privind studii.5 = 12% . Retinem ca la împlinirea vârstei standard de pensionare.5 % pentru fiecare luna de anticipare. daca are un stagiu minim de cotizare de 14 ani si 2 luni. . Cuantumul acestei pensii se obtine prin diminuarea pensiei pentru limita de vârsta în raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus vârsta standard asa cum prevede art.depasind stagiul cu 2 luni rezulta ca procentul de diminuare al pensiei este egal cu 0.50 si anume: Stagiul de cotizare realizat peste stagiul standard Pâna la 1 an de la 1 la 2 ani peste 2 ani peste 3 ani peste 4 ani peste 5 ani peste 6 ani peste 7 ani peste 8 ani între 9 si 10 ani Procent de diminuare a pensiei pentru fiecare luna de anticipare 0.deci. respectiv luna iulie 2013. Tinând cont de faptul ca a realizat stagiul de cotizare de 29 de ani si 4 luni din care 14 ani în conditii deosebite se cere sa se stabileasca diminuarea de pensie ce i se aplica pâna la împlinirea vârstei standard.50% 0.12.35% 0.15% 0.penalizare 60 luni – 36 luni = 24 luni – perioada penalizabila. stagiul de militar.având 14 ani de munca în conditii deosebite are dreptul la o diminuare de 3 ani x 12 luni = 36 luni perioada care nu se penalizeaza. În normele de aplicare a L19 se precizeaza ca pentru aceasta categorie de angajati diminuarea prevederilor de la art. .20% 0. aceasta pensie devine pensie pentru limita de vârsta si se recalculeaza prin: .eliminarea diminuarii de mai sus.25% 0. 136 .1953 se poate pensiona pentru limita de vârsta la 59 de ani si 7 luni. În situatia ca a realizat stagiul complet de cotizare de 29 de ani si 2 luni poate solicita pensionarea anticipata la varsta de 54 de ani si 7 luni. dar insuficiente pentru a se pensiona pe baza acestora.30% 0. invaliditatea. pe perioada celor 5 ani de pensionare anticipata partiala pensia pentru limita de vârsta va fi diminuata cu 12% în fiecare luna.05% De aceasta categorie de pensie pot beneficia si cei care au perioade lucrate în conditii deosebite sau speciale de munca.45% 0.anticiparea solicitata: 5 ani x 12 luni = 60 luni.10% 0.

gradul II: pierderea totala a cpacitatii de munca.daca durata casatoriei este mai mica. a) Copii au dreptul: . respectiv cu 6% pentru fiecare an de casatorie în minus. Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite sau unui accident care nu are legatura cu munca beneficiaza de PI daca îndeplinesc stagiul de cotizare în raport cu vârsta asa cum prevede art. e) Pensia de urmasi (PU).- adaugarea perioadelor asimilate studiilor. În cazul invaliditatii datorate accidentelor de munca.5% pentru fiecare luna. precum si a eventualelor perioade lucrate ulterior.gradul III: presupune pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca. individul putând sa presteze o munca utila. . d) Pensie de invaliditate (PI). invaliditatii.pe toata durata invaliditatii de orice grad daca aceasta a survenit pe timpul celor doua perioade de mai sus. autoconduce si orienta spatial fara ajutorul altei persoane. individul necesitând îngrijire permanenta de catre alta persoana.57 din L19 si anume: Vârsta pâna la 25 ani între 25-31 ani între 31-37 ani între 37-43 ani între 43-49 ani între 49-55 ani peste 55 ani Stagiul de 5 ani 8 ani 11 ani 14 ani 18 ani 22 ani 25 ani cotizare Beneficiaza de pensie si cei care au jumatate din acest stagiu.gradul I: presupune pierderea totala a cpacitatii de munca. . Copii si sotul supravietuitor au dreptul la PU daca persoana decedata era pensionar sau îndeplinea conditiile de a primi pensie. dar de cel putin 10 ani. bolilor obisnuite si accidentelor în afara muncii. bolilor profesionale. de autoservire. dar pensia se reduce proportional. dar are posibilitatea de a se autoservi. bolilor profesionale. dar nu mai mult de 26 ani. 137 . de autoconducere si orientare spatiala. stagiului de militar. La împlinirea vârstei standard aceasta pensie devine pensie pentru limita de vârsta. PU se diminueaza cu 0. b) Sotul supravietuitor are dreptul: .la împlinirea vârstei de pensionare standard daca durata casatoriei este de cel putin 15 ani. . .pâna la 16 ani. din cauza stagului militar. pâna la terminarea acestora. iar invalidul poate opta pentru cea mai rentabila. În raport cu gradul de reducere a capacitatii de munca invaliditatea este: . tuberculozei sau în timpul si din cauza obligatiilor militare se acorda pensie indiferent de stagiul de cotizare.daca îsi continua studiile. . studentii si ucenicii pe timpul practicii si din cauza participarii la Revolutia din decembrie 1989. Beneficiaza asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca din cauza: accidentelor de munca. elevii.

Daca sotul supravietuitor are pensie proprie poate opta pentru PU daca aceasta este mai rentabila. .100% pentru 3 sau mai multi urmasi.50% pentru un singur urmas.21 din L 519/2003. Cuantum pensie unui punct pensie Punctaj mediu anual = Suma punctajelor anuale realizate corespunzator de asigurat in perioada de cotizare de cotizare Punctajul anual / numarul de ani stagiului COMPLET = Punctaj mediu anual realizat de asigurat * in perioada de cotizare valoarea de = Insumarea numarului de puncte realizate in fiecare luna / Pentru perioadele asimilate la determinarea punctajului anual se utilizeaza: . elevii si ucenicii pe perioada practicii. Punctajul stabilit prin metodele de mai sus nu poate depasi valoarea a 5 puncte întrun an calendaristic.cuantumul pensiei de invalid. Pensia se stabileste în raport cu punctajul mediu anual obtinut în perioada de cotizare.indiferent de vârsta pe perioada de invaliditate gradele I sau II daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an. CALCULUL PENSIILOR. . asa cum prevede art. Punctajul mediu anual realizat în perioada de cotizare se determina prin împartirea numarului de puncte realizate din însumarea puntajelor anuale realizate la numarul anilor ce constituie stagiul complet de cotizare prevazut de anexa 3 la lege. Cuantumul PU se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator. Numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin împartirea salariului brut individual la salariul mediu lunar din luna respectiva comunicat de Comisia nationala de statistica. Valoarea unui punct de pensie pentru trimestrul I – 2004 reprezinta 39% din suma de 6800000 lei salariul mediu brut estimat în trimestrul I si nu va fi mai mic decât valoarea punctului de pensie din decembrie 2003.25% din salariul mediu brut pe economie din perioada respectiva pentru cazurile de studii universitare la învatamântul de zi. functie de numarul urmasilor si anume: . Punctajul anual se determina prin împartirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numarului de puncte realizate lunar. . Pentru copii orfani de ambii parinti PU reprezinta însumarea drepturilor cumulate dupa fiecare parinte. Exemplu: 138 . pentru studentii. pentru satisfacerea stagiului militar.75% pentru 2 urmasi. Pentru lunile în care nu s-a comunicat se ia ca baza de calcul ultimul salariu brut comunicat.

la actele de mai sus se adauga: . .58785 = 4211000 lei ACTELE NECESARE CONSTITUIRII DOSARULUI DE PENSIE: a) pensie pentru limita de vârsta: .01.2004 = 6800000 x 39% = 2652000 lei P/an (femeie) = 48. .diploma de studii. . .adeverinta cu data încetîrii calitatii de angajat. .carnet de munca original si copie. iar cu 01. .30523 1.4 ani = 1.acte de vechime în munca realizata în alte sectoare. b) pensia de invaliditate .cerere de pensie tip model anexa 12 ( Norma din 4 mai 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. . .actele de la litera a) de mai sus daca decedatul nu era pensionar.adeverinta de încetare a platii indemnizatiilor de boala. original si copie.dovada certificarii stagiului de cotizare. .lic de pensii si alte drepturi de asigurari sociale). . declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantii nu au suferit condamnari pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor asupra pensionarului.09646 0.01. 27055 1 punct = 2345001 lei.Sa se calculeze pensiile de care pot beneficia un barbat si o femeie care s-au încadrat în munca la aceeasi data: 01. 27055 : 30.acte privind calitatea de beneficiar al L118 (persecutat politic) sau L42 (Revolutia din decembrie 1989).1970.livret militar. c) pensia de urmas .44192 : : 1.01. . 93157 48.31799 1.procura speciala pentru mandatar daca este cazul. Au avut functii si salarii identice si au cerut pensionarea începând cu 01.adeverinta privind adaosuri si sporuri. original si copie.4 ani = 1.2004 cunoscând urmatoarele date: Anul 1970 1971 1972 : : 2002 2003 TOTAL Salariul mediu pe economie 1434 lei 1471 lei 1498 lei : : 2717827 lei 5582000 lei – Salarii realizate 1890 lei 1920 lei 2160 lei : : 2980000 lei 5200000 lei – Numar de puncte 1.daca este cazul.decizia medicului expert. . 27055 : 25.actele de stare civila ale solicitantilor.90041 P/an (barbat) = 48. 139 .decizia de pensie a decedatului daca era pensionar. 19/2000 privind sistemul pub.90041 = 5040000 lei Pensie pentru barbat = 2652000 lei x 1. .58785 Pensie pentru femeie = 2652000 lei x 1.cerere tip model anexa 14: .

Plata pensiei se suspenda în luna urmatoare în cazurile: .pensionarii pentru limita de vârsta. Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o acitvitate profesionala utila.pensionarii invalizi gradul III. Instanta penala are obligatia sa comunice astfel de sentinte în 10 zile de pronuntare la CNPAS. Pensia pentru limita de vârsta – se acorda de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare daca cererea si documentele însotitoare au fost depuse în termen de 30 de zile. cererea sa fi fost depusa în termen de 60 de zile de la emiterea deciziei medicale. în situatile: . . daca îsi continua studiile. III si VI. cu exceptia nevazatorilor. În caz contrar. punctele II. Daca cei ce îndeplinesc conditiile au depus cererea peste limita de 30 de zile. Pensia de urmas – se acorda începând cu luna urmatoare decesului sustinatorului. Similar se procedeaza si în cazul pensionarii anticipate sau anticipate partiale. daca cererea a fost depusa în termen de 30 de zile.adeverinte de studii pentru copii. procura speciala de împuternicire – daca este cazul. Plata pensiei se face lunar.copii umasi.beneficiarul a decedat. în ambele situatii. decizie medicala privind cauza decesului – daca nu era pensionar. Cererile de pensie se solutioneaza prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii în termen de 30 de zile si se comunica beneficiarului în termen de 5 zile de la emitere. drepturile de pensie se acorda si se platesc de la data depunerii cererii. începând cu luna urmatoare depunerii cererii.urmasul a fost condamnat definitiv ca urmare a infractiunii de omor sau tentativa de omor asupra sustinatorului.benficiarul nu mai îndeplineste conditiile legale. orfani de ambii parinti.nevazatorii.sotul supravietuitor ce are pensie de urmas se recasatoreste. Pensia se acorda la cerere. Plata indemnizatiei de însotitor se suspenda pe timpul cât invalidul este internat în unitati medicale specializate. cu conditia ca. Reluarea în plata a pensiilor suspendate se face la cerere. de la data depunerii cererii.pesionarul se muta cu domiciliul în alt stat ce este obligat prin tratate bilaterale de a plati pensia. .beneficiarii pensiei de urmasi. în caz contrar. . Plata pensiei înceteaza începând cu luna urmatoare. pâna la împlinirea vârstei de 16 ani sau 26 de ani. Deciziile pot fi contestate în termen de 45 de zile de la emiterea acestora. pe perioada studiilor. daca cererea a fost depusa în termen de 90 de zile. .beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica. . .copilul urmas nu mai îndeplineste conditiile. . indiferent de nivelul veniturilor respective: . pentru venituri brute ce nu depasesc 1/4 din salariul mediu pe economie. În cazul depasirii termenului. - 140 .beneficiarul unei pensii anticipate sau anticipate partiale se regaseste în situatiile prevazute la art. . Pensia de invaliditate – se acorda de la data când expira indemnizatia de incapacitate sau de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate (pentru cei ce nu mai sunt asigurati). .5 alineatul 1. . începand cu luna urmatoare încetarii cauzei. pensia se acorda de la data depunerii cererii.

Punctajul anual realizat pâna la intrarea în vigoare a L19/2000 nu este supus plafonarii prevazute la art. (1) lit. Baza legala: 141 .Beneficiarii pensiei pentru limita de vârsta pot cere recalcularea pensiei dupa fiecare stagiu de cotizare de 12 luni. începând cu luna urmatoare. pentru care.78. de catre angajat .5 salarii medii pe economie (brut sau net) din acele perioade. f) care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii.2001. în termen de 15 zile. dosarele de pensie se depun în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii conditiilor. an conditiile dreptului comun. Alte dispozitii privind drepturile de asigurari sociale In cazul in care angajatorul isi inceteaza activitatea sau a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca al asiguratului. curatorul. sotul supravietuitor. la determinarea puctajului anual al asiguratului.(4) de maxim 3 puncte pe an. Cuantumul anual al ajutorului se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat . tutorele. urmand sa fie recuperate de la angajator.165 din L19/2000. Cei care au contribuit la fondul pentru pensie suplimentara beneficiaza de o crestere a punctajului anual în procentele stabilite la art. dupa caz. Pentru perioadele asimilate ca vechime în munca utila la pensie (inclusiv perioadele de satisfacere a obligatiilor militare) pâna la 01. copilul. la stabilirea puctajului anual se utilizeaza echivalentul a 1. 98 alin. si nu poate fi mai mic decat valoarea salariului mediu brut pe economie Se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda la cerere pe baza de certificat de deces. Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie aflat in intretinerea sa si care nu are un drept propriu de asigurari sociale.(1) lit. Exceptie fac cei care intra sub incidenta L118/1990. Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul stabilit pentru asigurat sau pensionar. drepturile de asigurari sociale prevazute la art. se utilizeaza salariul minim pe economie – brut sau net – respectiv salariul de baza minim brut pe tara din acea perioada. ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE.f) din L19/2000 Asiguratii au dreptul în afara de pensie la ajutor de deces. III. 98 alin. Pensionarii sunt obligati sa comunice casei teritoriale de pensii. oricare persoana care face aceasta dovada.. la casa teritoriala de pensii. cu modificarile ulterioare. se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de catre casele teritoriale de pensii.04. modificarile ce privesc acordarea sau plata pensiei. prin cerere. mostenitorul. dupa caz. an lipsa acesteia. Sumele ramase neîncasate de pensionarul decedat se platesc urmasilor în termenul legal de prescriptie. beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi. In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului. conform legii. Baza legala: art. sau. alin. În perioada esalonarii vârstelor standard. parintele.

.L 346/2002 – lege privind asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale MO 454/2002.O343/2001 (MO732/2001) si O15/2002 (MO113/2002) prin care se aproba instructiunile privind eliberarea certificatelor de concedii medicale.HG261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca cu conditii deosebite (MO114/2001.OG41/2000 ce modifica si completeaza L19/2000 (MO183/2000). .L 632/2002 – legea bugetului asigurarilor sociale pe 2003 MO 871/2002. . . 142 . . .L130/1999 privind masurile de protectie a personalului încadrat în munca (MO355/1999).OG107/2001 ce modifica si completeaza L19/2000 (MO352/2001).O340/2001 ce aproba normele de aplicare a L19/2000 (MO237/2001). . .OG 150/2002 – privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate MO 838/2002. .OG49/2001 ce modifica si completeaza L19/2000 (MO161/2001).OG96/2001 privind controlul si solutionarea contestatiilor (MO349/2001).L19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (MO140/2000). .O518/2001 ce modifica si completeaza O340/2001 (MO464/2001).O331/2001 privind executarea silita a contributiilor CAS (MO518/2001).OG 9/2003 (MO 167) si OG 23/2003 (MO 259) pentru modificarea si completarea unor prevederi din L 19/2000. . .L744/2001 a bugetului asigurarilor de stat pe 2002 (MO785/2001). .L145/1997 a asigurarilor sociale de sanatate (MO178/1997). . . .. . .L76/2002 privind sistemul de asigurari pentru somaj si simularea ocuparii fortei de munca (MO103/2002).OG 147/2002 – pentru reglementarea unor probleme financiare si modificarea unor acte normative MO 821/2002.

publicata in M.074 din 29 noiembrie 2005 I. d) autorizate sa desfasoare activitati independente. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu. De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile de mai sus dar sunt: a) asociati. legislative ori judecatoresti. in conditiile legii. au dreptul pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei. precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti. la care au dreptul asiguratii sunt: 143 . Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. B. Dispozitii generale. sunt asigurati pensionarii de invaliditate de gradul III si pensionarii nevazatori daca sunt membri ai asociatiei familiale sau persoane autorizate sa desfasoare activitati independente Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. 1. desfasoara activitati an functii elective sau sunt numite an cadrul autoritatii executive. O. Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate. b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management. c) membri ai asociatiei familiale. pe durata mandatului. Baza legala: ORDONANTA DE URGENTA nr. daca: A. la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. De asemenea. Categorii de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. denumite in continuare asigurati.B. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.CONCEDIILE SI INDEMNIZATIILE DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE • • • Dispozitii generale. comanditari sau actionari. în condiţiile în care a început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. e) persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav. nr. C. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

1 alin. este de 0. c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate. (2) lit. concedii si indemnizatii.fond de salarii realizat’’ se antelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala. Prin . (1) lit. ori d) asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute la art. (2). cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii.. contributia pentru concedii si indemnizatii medicale este de 0. e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal. b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca. generic. respectiv asociati. Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. a)-d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical ART.. comanditari sau actionari. (1) lit. e) si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 1 alin. b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj pentru asiguratii prevazuti la art.01. exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale. Cota de contributie de 0. Incepand cu 01.a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca. 1 alin. destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. A si B. Acestea sunt denumite. c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate. cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii. membri ai asociatiei familiale. cauzata de boli obisnuite sau de accidente an afara muncii. in conditiile prezentei ordonante de urgenta.85% se datoreaza si se achita de catre: a) angajatori pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. EXCLUSIV pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale.85%. C. b) drepturile reprezentand indemnizatie de somaj ori c) asupra veniturilor supuse impozitului pe venit. (1) lit. 2 (1) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. c) persoanele prevazute la art. la care au dreptul asiguratii.2007. sunt: a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca. Începând cu data de 1 ianuarie 2006. d) concedii medicale si indemnizatii pentru angrijirea copilului bolnav. 144 . administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management. 2 alin. persoane autorizate sa desfasoare activitati independente. d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav. b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca.85% aplicata la: a) fondul de salarii.

6 alin. conform art. (2) lit.% x NZLCM ΣV Mzbci = ------------NTZ 145 . pe durata acesteia. an concediu Se asimileaza stagiului copilului bolnav an varsta de pana la 7 ani sau an sanatate medical pentru angrijirea de cotizare an sistemul de asigurari sociale de concediu pentru cresterea copilului pana la amplinirea varstei de 2 ani si an cazul copilului cu handicap. persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii. cu modificarile si completarile ulterioare. 150/2002 Ci = Mzbci x …. 6 alin.G. an concediu medical pentru sarcina si lauzie. respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj’ b) pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. pana la amplinirea de catre copil a varstei de 3 ani. 54 din O. pentru persoanele prevazute la art. persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii. in conditiile prezentei ordonante de urgenta: a) satisfac serviciul militar in termen NOTA: pentru aceste persoane contributia datorata se suporta de catre bugetul de stat conform art.G. nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate: Sunt asigurate sistemului de asigurari sociale de sanatate. cu modificarile si completarile ulterioare. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. (2) lit. dupa caz. după caz. potrivit prevederilor art. pentru persoanele prevazute la art. 150/2002. in conditiile prevazute la art. de către asigurat. de alocatie de sprijin.U. 6 alin. fara plata contributiei la asigurari sociale de sanatate. fara plata contributiei la asigurari sociale de sanatate. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate: Sunt asigurate sistemului de asigurari sociale de sanatate. NOTA: pentru aceste persoane contributia datorata se suporta de catre de catre bugetul asigurarilor sociale de stat. (2) lit. b) si de catre bugetul asigurarilor de somaj. 150/2002 c) pentru care. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Art. pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. in conditiile prezentei ordonante de urgenta: b) se afla an concediu medical. (2) lit. 6 alin. d) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sau. (2) lit. (2) lit. Art. cu plata contributiei din alte surse. 6 alin. plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse. 54 din O. 6 alin. d). pe durata acesteia. nr. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.STAGIUL DE COTIZARE in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru acordarea drepturilor de concedii si indemnizatii se constituie din INSUMAREA perioadelor: a) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau. cu plata contributiei din alte surse.U.

c) bolilor infectocontagioase din grupa A. 158/2005. in cazul: a) urgentelor medico-chirurgicale.(1) lit. conform legii. d) neoplaziilor si e) SIDA. pentru situatiile prevazute la art. nr. 6 alin. pe durata normala a studiilor respective. (3). (2) lit.(2) se refera la perioadele asimilate stagiului de cotizare in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de O. din perioadele respective. in conditiile prevazute la art.Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de O. Art.G. (1) lit. nr.U.G. b) tuberculozei.U. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. cu conditia absolvirii acestora. 8 alin. In situatia in care la stabilirea celor 6 luni se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare SAU perioade pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse. in conditiile prevazute la art. CU CONDITIA ca in aceste perioade asiguratul sa nu realizeze stagii de cotizare in intelesul prevederilor O. 158/2005. 6 alin.c se refera la perioadele pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse.G. b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar. Perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate sau a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar se asimileaza stagiului de cotizare NUMAI DACA in c) aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul O.U. c) si alin. pentru situatiile prevazute la art. Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru INCAPACITATE TEMPORARA DE MUNCA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale.8 alin. Art. Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul: a) a beneficiat de pensie de invaliditate. 8 alin.b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. FARA CONDITII DE STAGIU DE COTIZARE . (2). . veniturile ce se iau in considerare sunt: a) cuantumul indemnizatiilor. contributia pentru concedii si indemnizatii. din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. nr. b) salariul de baza minim brut pe tara. (1) lit. nr. Baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca MEDIE a VENITURILOR LUNARE din ultimele 6 luni pe baza carora se calculeaza. b) si alin. organizat potrivit legii. (2) lit. precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 150/2002. 158/2005.G.(3) se refera la perioadele asimilate in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate sau a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar se asimileaza stagiului 146 de cotizare. 8 alin. 8 alin. 158/2005. Art. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate.U. 8 alin.(1) lit.b) se refera la perioadele pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse.

Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca. a.158/2005. de către angajator.In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni. A. SE PLATESC zilele LUCRATOARE. b) prima zi de incapacitate temporara de munca. persoane autorizate sa desfasoare activitati independente. din lunile respective sau. bolilor infectocontagioase din grupa A. tuberculozei. 9 (.G. 147 . conform lit. si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia.beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj. cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. B. exprimate in zile calendaristice. dupa caz. din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă.a Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul. Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza: A. pentru situatiile prevazute la art. socotită din prima zi de îmbolnăvire. au calitatea de asociati. comanditari sau actionari.. in conditiile legii. Începând cu a 91-a zi concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile. Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 183 de zile în interval de un an. an cazul urgentelor medico-chirurgicale. administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management. si 31 (. Categorii de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditii de stagiu’’) din O. baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor lunare la care s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii. cu luarea in considerare si a perioadelor asimilate stagiului de cotizare. neoplaziilor si SIDA’’) . membri ai asociatiei familiale. venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. incepand cu: a) ziua urmatoare celor suportate de angajator. fara conditii de stagiu de cotizare. in cazul persoanelor care: .U. nr. Din duratele de acordare a concediilor medicale. 1..

2. neoplazii. În funcţie de tipul afecţiunii şi de natura tratamentului. pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu. la propunerea medicului curant. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul. nu mai pot realiza durata normala de munca. stadiul şi prognosticul bolii. Indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca. Tratamentul balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă se desfăşoară în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de către medicul specialist. pe baza biletului de trimitere.21 de zile şi se stabileşte de către medicul curant. c) tratament balnear. 148 . fara a depasi 25% din baza de calcul. cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale. 3. în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre baza de calcul si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca. pe o perioada de 126 de zile calendaristice. asiguratii pot beneficia de: a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca. Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase. Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca. Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor care. Indemnizatia prevazuta se acorda. în funcţie de natura. in una sau mai multe etape. pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica. SIDA. cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medico-chirurgicale este de 100% din baza de calcul . determinata de tuberculoza. perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. structurat pe etape. Concediul si indemnizatia de maternitate Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie. durata tratamentului balnear este de 15 . b) concediu si indemnizatie pentru carantina. Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de tratament balnear şi de recuperare a capacităţii de muncă. an conformitate cu programul individual de recuperare. din motive de sanatate.

calitatea de asigurate daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. pentru afectiunile intercurente. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora. in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice. Baza de calcul. Durata de acordare a indemnizaţiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil. din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat. indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia. pana la implinirea varstei de 18 ani. de concediu pentru sarcina. Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav. emis an conditiile legii. dupa caz. Concediul si indemnizatia de risc maternal Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu mai au. Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere. in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare. este imobilizat în aparat gipsat. Indemnizatia pentru angrijirea copilului bolnav an varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la amplinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap. incepand cu luna a 6-a de sarcina. de către medicul specialist cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul. a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii. Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant. in acest caz. 149 . din motive neimputabile lor. Indemnizatia se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. OPTIONAL. unul dintre parinti. In situatia copilului nascut mort sau in situatia an care acesta moare in perioada concediului de lauzie. este supus unor intervenţii chirurgicale. daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare. iar după depăşirea termenului de 90 de zile. la cerere. Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani. 4. 5. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele. 25/2004. iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul. neoplazii. cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase. iar in cazul copilului cu handicap.

a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive.G. b. nr. pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile.U. Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate In cazul in care.G. 158/2005 se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii. Aceasta prevedere se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca. dupa caz. b) dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu. de catre medicul de familie sau de medicul specialist. acestea se iau in considerare separat. In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite. indemnizatiile se calculeaza si se platesc. legislative ori judecatoresti. Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de O. potrivit legii. an cazul copilului cu handicap. Drepturile achitate urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurari de sanatate de la angajator. dupa caz. nr. 96/2003 salariatele au dreptul la concediu de risc maternal. dupa cum urmeaza: a) inainte de data solicitarii concediului de maternitate. se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 150 . Plata indemnizatiilor se face LUNAR Sumele reprezentand indemnizatii. care constituie document justificativ pentru plata. fara intrerupere intre ele. care se platesc asiguratilor si care. Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca. faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege. 158/2005 . nr. SE RETIN de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva. Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. conform legii.U. 10 din O.U. lichidare judiciara. Conform art. (2) reprezinta 75% din baza de calcul.Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii. drepturile la concedii si indemniztii. reorganizare judiciara. reorganizare. Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare. de fiecare angajator.G. in cazul in care nu solicita concediul si indemnizatia pentru cresterea si angrijirea copilului pana la amplinirea varstei de 2 ani sau. aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele. nr. pana la 3 ani. indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste SEPARAT. Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. lichidare. la fiecare fiind asigurata conform O. se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate. durata lor NU SE CUMULEAZA. potrivit prevederilor O. in antregime sau fractionat. angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune. Pentru persoana asigurata care isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori.U. dizolvare. Concediul de risc maternal se poate acorda.G. 158/2005.

Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani. în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. de O. d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a ancheiat conventie de asigurari sociale. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat. cu excepţia contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii datorată de angajatori pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora şi. daca an cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.. respectiv a indemnizaţiilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale. pentru aceste indemnizaţii datorându-se contribuţia de asigurări sociale reglementată de prevederile Legii nr. CU EXCEPTIA contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.5% şi 7% pentru asigurările sociale de sănătate. Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cuvenite asiguraţilor se aplică asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are ncheiata conventie de asigurari sociale. 151 . 158/2005. 1 alin. Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale pentru asiguraţii prevazuti la art.1 alin. Perioadele în care asiguraţii prevazuti la art. corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical.(1) prevăzuţi precum şi cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate integral de asiguraţii prevazuti la art. care se achită bugetului asigurărilor sociale de stat. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii nu se datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă. se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie. Plata indemnizatiilor INCETEAZA incepand cu ziua urmatoare celei in care: a) beneficiarul a decedat. care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite în cuantum de 6.G.U. datorată de angajatori pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale acestora.Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor.1 alin.(1) si (2) beneficiază de indemnizaţiile de concedii medicale constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra indemnizaţiilor reglementate de. corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical şi se suportă din cuantumul brut al indemnizaţiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor. nr.(2) se aplică asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Contributia de asigurari sociale SE CALCULEAZA prin aplicarea cotei stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata. c) membri ai asociatiei familiale.5% sociale pe perioada in care beneficiaza de indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Contributia astfel calculata se va suporta din CUANTUMUL BRUT AL INDEMNIZATIEI de asigurari sociale de sanatate Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale se efectueaza lunar. denumite an continuare asigurati. B. legislative ori judecatoresti. ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate. cu ale persoanelor prevazute la lit. daca: A. SE SUPORTA din cuantumul brut al indemnizatiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta si se achita bugetului asigurarilor sociale de stat. an conditiile prezentei legi. d) autorizate sa desfasoare activitati independente. an conditiile legii.ART. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj. A. desfasoara activitati an functii elective sau sunt numite an cadrul autoritatii executive. b) administratori sau manageri care au ancheiat contract de administrare ori de management. pe durata mandatului. Contributia angajatului la asigurari = salariul de baza minim brut * 9. 158/2005 (1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate an sistemul de asigurari sociale de sanatate. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau an baza raportului de serviciu. 152 . de catre platitori odata cu plata indemnizatiilor. (2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla an una dintre situatiile prevazute la alin.. (1). dar sunt: a) asociati.G. în condiţiile în care a început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006. nr. C. 1 din O.U. e) persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav. precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti.la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. comanditari sau actionari. au dreptul …….

nr. a). BENEFICIAZA de:  concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau.(1) din Legea nr. g) au realizat în sistemul public de pensii. cu modificările şi completările ulterioare.C. c) au beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. b). 148/2005 incepand cu data de 1 ianuarie 2006. 19/2000: In sistemul public se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive. potrivit legii. cu conditia absolvirii acestora. persoanele care. a pensiei de urmas. stabilită conform legii. pe durata normala a studiilor respective. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. a pensiei anticipate. respectiv pana la varsta de 3 ani în cazul copilului cu handicap. in care asiguratul: a) a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale. Cele 12 luni prevăzute mai sus pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: a) şi-au însoţit soţul/sotia trimis/trimisa în misiune permanenta în străinătate. au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit. cu exceptia celor prevazute la art. 38 alin. perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare socială. denumite in continuare perioade asimilate. h) au beneficiat de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pana la varsta de 2 ani. în condiţiile prevăzute la art. in cazul copilului cu handicap. 40 lit. anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta. precum si de  o indemnizatie lunara in cuantum de 800 lei (RON). organizat potrivit legii. 38 alin. NOTA!!!! Art. a fost concentrat. 153 . (1) din Legea nr. de pana la 3 ani. e) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. SUSTINEREA FAMILIEI IN VEDEREA CRESTERII COPILULUI Baza legala: O. 148/2005 privind sustinerea familiei in vedereea cresterii copilului Potrivit art. b) a urmat cursurile de zi ale anvatamantului superior.G. c) si e) adica a pensiei pentru limita de varsta. mobilizat sau in prizonierat. c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus. in ultimul an anterior datei nasterii copilului. b) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj. pe durata legal stabilita. i) au beneficiat de pensii de invaliditate.U. f) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective. a pensiei anticipate partiala.

fără încetarea raportului de munca. cuprinse în Legea nr. de Legea nr. organizate în condiţiile legii. potrivit prevederilor Legii nr. in situatia copiilor in varsta de pana la 2 ani. republicata. . supuse impozitului pe venit. 154 .venituri din activitati independente. k) au lucrat cu contract individual de munca în străinătate. m) se afla în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului universitar. 61/1993 (1) Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este de 225. Prin . (1) din Legea nr. respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. denumite în continuare acte normative speciale. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. l) se afla în perioada de întrerupere temporară a activităţii. trecerii în şomaj. 19/2000. beneficiază de un stimulent în cuantum lunar de 300 lei. 571/2003 privind Codul fical. organizat potrivit legii. Începând cu data de 1 ianuarie 2007. şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit. cfm Legii nr.j) au beneficiat de concediu fără plata pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din initiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul. (1) este de 100 lei. potrivit legii. b) cel acordat conform art. . (1) se acorda şi persoanelor care au fost îndreptăţite sa beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului reglementată de dispoziţiile aplicabile pana la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta. tehnologice. Persoanele care sunt îndreptăţite sa beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului. 452/2001. cu modificările şi completările ulterioare. plata acestei indemnizaţii se suspenda. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. 3 alin.venituri profesionale’’.. precum şi de alte acte normative referitoare la stabilirea şi acordarea acestui drept. 3 din legea nr. reglementată de prezenta ordonanta de urgenta.000 lei lunar*) si se indexeaza in conditiile legii. după caz. din initiativa angajatorului. se intelege: . ART. cu examen de licenta sau de diploma. respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap. Stimulentul prevăzut la alin.venituri din salarii. republicata. cuantumul indemnizatiei este de 600 lei (RON). cu modificările şi completările ulterioare. cuantumul alocatiei de stat pentru copii prevazute de Legea nr. pentru motive economice. cuantumul stimulentului lunar prevăzut la alin. este urmatorul: a) 200 lei (RON) lunar. În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului şi solicita dreptul la stimulent. republicată. cu modificările ulterioare. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007. 61/1993.venituri din activitati agricole. în vederea angajării ori. 571/2003. pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. in situatia copiilor in varsta de peste 2 ani. potrivit legii. structurale sau similare. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

cu exceptia asistentului maternal profesionist.U. Durata concediului fara plata indemnizatiei este de 3 luni si se acorda integral. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. dupa primii 3 copii ai persoanei care a adoptat copilul sau careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta. . in cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept. care a fost numita tutore. Pe perioada in care se beneficiaza de indemnizatie contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei 155 . precum si in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.drepturilor prevazute de Legea nr. o singura data. fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau. pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului. persoanelor prevazute la art. de pana la 3 ani. Durata de acordare a concediului pentru ingrijire copil se prelungeste corespunzator. 19/2000.care a adoptat copilul. au dreptul la concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri sau.2006. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. in cuantumul prevazut de O. se face tinandu-se seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care. dupa caz.a drepturilor stabilite de Legea nr.precum si persoana care a fost numita tutore. sau carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta. Persoanele care indeplinesc conditiile pentru a beneficia de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau.Indemnizatia sau stimulentul SE CUMULEAZA cu alocatia de stat pentru copii. s-a instituit plasamentul sau tutela.care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta. In situatia persoanelor prevazute mai sus. dupa caz. in cazul copilului cu handicap. . acordarea indemnizatiei sau a stimulentului.01. . Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la angajator. Concediul si indemnizatia lunara se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau. ORICARE dintre parintii firesti ai copilului. in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani. s-a aprobat adoptia. dupa caz. Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele: . a fost facuta incredintarea. respectiv a varstei de 3 ani in cazul copilului cu handicap. 5 alin. cu modificarile ulterioare. De indemnizatia si stimulentul prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza. (2).careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau . In acest caz se acorda o singura indemnizatie. Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii: . 148/2005. OPTIONAL.G. dupa data de 01. nr. dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. cu exceptia asistentului maternal profesionist. precum si persoana care a fost numita tutore. pentru primii 3 copii ai persoanelor care au adoptat copii.

la directiile judetene de munca. solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti. Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau. pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta. de pana la 3 ani constituie: . 156 . 19/2000. respectiv la directia de munca. in cazul copilului cu handicap.U. insotite de documentele justificative. Cererile pentru acordarea drepturilor reprezentand indemnizatie. Pana la data de 10 a fiecarei luni. reprezentand indemnizatie. la cerere. solidaritate sociala si familie. se acorda. garantat in plata. Asupra drepturilor prevazute de O. nr. Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. stimulent sau alocatie de stat pentru copii. respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti. dupa caz. 158/2005. stimulent sau alocatie de stat pentru copii. municipiului. primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara. . si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun. cu modificarile ulterioare. si se suporta de la bugetul de stat.perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 148/2005 nu se datoreaza celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege. orasului.reprezentand valoarea a de doua ori salariul de baza minim brut pe tara. la primaria comunei. cu modificarile si completarile ulterioare.perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.G.

precum si din alte surse . denumita in continuare contributie. Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate. Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate an Romania cu ancepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice. cu modificarile si 157 . Constituirea fondului se face din contributia pentru asigurari sociale de sanatate. c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani. suportata de: . Sunt asigurati. prin Ordonanta Guvernului nr. 95/2006.de persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat. 44/1994 privind veteranii de razboi. respectiv.donatii. prin Legea nr. inclusiv absolventii de liceu. dar nu mai mult de 3 luni. pana la inceperea anului universitar. in conditiile legii. este un fond special care se constituie si se utilizeaza potrivit Legii nr.D. denumita in Continuare CNAS. precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. cu modificarile si completarile ulterioare. aflati in intretinerea unei persoane asigurate. in conditiile Legii nr. ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca. 189/2000. . 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati. fara plata contributiei: a) toti copiii pana la varsta de 18 ani. ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE Baza legala: Legea nr. sponsorizari. prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul an Romania si fac dovada platii contributiei la fond. republicata. tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani. Gestionarea fondului se face. precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi. sotul. 95/2006. si.asigurati. daca sunt elevi. cu modificarile si completarile ulterioare. . prin casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti. . potrivit prezentei legi: toti cetatenii romani cu domiciliul in tara. denumite an continuare case de asigurari. 416/2001 privind venitul minim garantat. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. dobanzi. inclusiv cei care parasesc sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr.din subventii de la bugetul de stat. denumit in continuare fondul. exploatarea patrimoniului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate potrivit legii. sotia si parintii fara venituri proprii. republicat.

pentru asigurarea venitului minim garantat. Contributia se stabileste prin aplicarea cotei de 6. persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj: Contributia datorata pentru aceste persoane se suporta de catre bugetul asigurarilor de somaj. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea an munca a persoanelor cu handicap. in conditiile prezentei legi: a) satisfac serviciul militar in termen: Contributia datorata pentru aceste persoane se suporta de catre bugetul de stat. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. d) persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca. cu modificarile si completarile ulterioare.5% asupra ajutorului social acordat.5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara. e)bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice. cu modificarile si completarile ulterioare: Contributia datorata pentru aceste persoane se suporta de catre bugetele locale. pana la vindecarea respectivei afectiuni. daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi. 519/2002. precum si cele provenite din pensii. Sunt asigurate persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii. cu plata contributiei din alte surse. f) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii: Contributia datorata pentru aceste persoane se suporta de catre bugetul de stat. Contributia se stabileste prin aplicarea cotei de 6. (1) lit. cu modificarile si completarile ulterioare. Contributia se stabileste prin aplicarea cotei de 6. potrivit Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. Contributia se stabileste prin aplicarea cotei de 6.5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara.completarile ulterioare.5% asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca datorata unui accident de munca sau unei boli profesionale c) se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si ain cazul copilului cu handicap. b) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca. pe durata acesteia. daca nu realizeaza venituri din munca. 341/2004. acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale: Contributia datorata pentru aceste persoane se suporta de catre bugetul asigurarilor sociale de stat. Contributia se stabileste prin aplicarea cotei de 6. prin Legea nr. 158 . f) femeile insarcinate si lauzele. pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani: Contributia datorata pentru aceste persoane se suporta de catre bugetul de stat.5% asupra indemnizatiei de somaj. daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara. pensie sau din alte resurse. g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social. precum si persoanele prevazute la art. 416/2001. 3 alin.5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara. Contributia se stabileste prin aplicarea cotei de 6. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar an cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii an perioada 1950-1961.5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara. b) din Legea recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. in conditiile legii. cu exceptia celor obtinute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. d) executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv: Contributia datorata pentru aceste persoane se suporta de catre bugetul de stat. pensie sau alte surse. Contributia se stabileste prin aplicarea cotei de 6.

c) veniturilor din agricultura supuse impozitului pe venit si veniturilor din silvicultura. 113. e) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor. Contributia se stabileste prin aplicarea cotei de 6.5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara. Prin fond de salarii realizat se intelege totalitatea sumelor utilizate de o persoana fizica si juridica pentru plata drepturilor salariale sau asimilate salariilor. datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva. precum si persoanelor fizice. Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane pe baza de contract individual de munca ori in baza unui statut special prevazut de lege. pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se ancadreaza la lit. dupa caz. persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate.5%. 105. 159 . Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate: Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6. pentru veniturile din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit: Contributia datorata pentru aceste persoane se suporta incepand cu 1 ianuarie 2007. Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii au obligatia sa calculeze si sa vireze la fond o contributie de 6% asupra fondului de salarii. care se aplica asupra: a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit. d) indemnizatiilor de somaj. 114 din Codul penal. b). daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. aceasta nu poate fi mai mica decat cea calculata la un salariu de baza minim brut pe tara.h) pensionarii. Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurari alese in mod liber de asigurati declaratii nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond si dovada platii contributiilor. lunar. daca nu au venituri: Contributia datorata pentru aceste persoane se suporta de catre bugetul de stat. b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfasoara activitati independente care se supun impozitului pe venit. a)-d). i) persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara. veniturilor din dividende si dobanzi. a) veniturilor realizate din pensii. veniturilor din drepturi de proprietate intelectualarealizate an mod individual si/sau antr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la lit. lunar.

au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala. pe durata mandatului. L76/2002 reglementeaza masuri de realizare a strategiilor si politicilor ce au drept scop protectia persoanelor pentru riscul de somaj. ocupa un loc de munca si. din diferite motive. functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire. doresc schimbarea acestuia. toate locurile de munca vacante în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.Modulul 6 SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ SI STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA Impusa ca necesitate. sex. religie. asigurarea unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele de pe piata muncii. an conditiile legii. legislative ori judecatoresti. persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator. cetatenii români care lucreaza legal în strainatate. Categorii de asigurati: cetatenii români încadrati în munca sau care realizeaza venituri din România. sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice. a) b) c) d) e) Art. Angajatorii sunt obligati sa comunice Agentiilor pentru ocuparea fortei de munca. cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari. limba. in vigoare. f) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie. vârsta. 19-22 – Sunt asigurati obligatoriu prin efectul legii: persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara. conform legii. 160 . de rasa. nationalitate. origine etnica. categorie sociala. militarii angajati pe baza de contract. convingeri. În aplicarea prevederilor legii. nu realizeaza venituri sau realizeaza. persoanele care asi desfasoara activitatea an functii elective sau care sunt numite an cadrul autoritatii executive. strainii ce au domiciliul în România sunt încadrati sau realizeaza legal venituri din România. din activitati autorizate potrivit legii. venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat un plata. nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de anvatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar. Categorii de beneficiari ai legii: somerii care nu au loc de munca. cetateni straini sau apatrizi care au fost ancadrati an munca sau au realizat venituri an Romania. Asiguratii au OBLIGATIA sa plateasca contributia de asigurari pentru somaj si au DREPTUL la indemnizatie de somaj. conform legii.

26 din lege. republicată. indemnizaţiile. prevăzute la art. j) orice alte sume plătite din fondul de salarii. precum şi alte drepturi salariale care. Art. precum şi orice alte indemnizaţii acordate salariaţilor şi suportate de unităţi. potrivit legii. 27 alin.2008: 0. cu modificările şi completările ulterioare. care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca . potrivit legii. c) solda brută lunară. in varsta de minimum 16 ani. numiţi în condiţiile Legii nr. Acestia sunt obligati sa depuna în 25 de zile calendaristice de la data de expirare a lunii declaratie lunara privind plata contributiei si dovada efectuarii acesteia. g) indemnizaţiile pentru concedii. conform legii. prevazute la art. prin efectul legii. asociatii. după caz: indemnizaţia de conducere. 19 din lege. acordate şi suportate. alte persoane care realizeaza venituri din activitati legale si care nu se regasesc într-una din situatiile de mai sus. din următoarele elemente: a) salariul de bază lunar brut. adaosurile şi drepturile băneşti. care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.FONDUL TOTAL DE SALARII BRUTE LUNARE’’ prevazut la art. cetateni români care lucreaza în strainatate. după caz. premii şi prime. e) remuneraţia directorilor şi membrilor directoratului societăţilor pe acţiuni. sporurile şi alte drepturi ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari. acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de muncă. d) drepturile băneşti în valoare brută realizate lunar de persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator. 14 din H. administratorii. (1) din lege. premiile. 31/1990 privind societăţile comerciale. Venitul lunar pentru care se pot asigura pentru somaj nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe tara. conform art. f) sporurile. la care se adaugă. b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani.. 23-33 – BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ: ANGAJATORUL – lunar 1% (incepand cu 01. gărzi. nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca. .f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc an una dintre situatiile de mai sus.5%) asupra fondului total de salarii brute realizate de asiguratii cu contract de munca: Cfm art. b) indemnizaţia brută lunară pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective.12. precum şi pentru persoanele care sunt numite în cadrul autorităţii executive. i) drepturile băneşti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de muncă 161 sub formă de stimulente. inainte de efectuarea stagiului militar.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. suportate de unităţi. realizat de persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii. c) sunt persoane care.G. activitati independente. sub formă de procent din elementele prevăzute la lit. constituit. legislative ori judecătoreşti. indiferent dacă au caracter permanent sau nu. indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă. este reprezentată de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu. membrii asociatiei familiale. corespunzător timpului efectiv lucrat. în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă. nr. include: Baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii au obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj. potrivit actelor normative ori contractelor colective sau individuale de muncă. salariul de merit. fac parte din salariul de bază. h) sumele rezultate prin plata cu ora. Sunt asimilate somerilor persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant. 19 din lege. primele. dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile. a)-d) ori ca sume fixe. indemnizaţii clinice. de unităţi. Se pot asigura la sistemul pentru somaj: asociatul unic.

5% asupra salariului de baza brut al angajatilor. in termen de 30 de zile de la aceasta data. b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara garantat an plata. d) expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract. inainte de efectuarea stagiului militar. (1) din Legea nr. c) nu indeplinesc conditiile de pensionare. 17 alin. b) incetarii raporturilor de serviciu. l) expirarii perioadei de 60 de zile. in varsta de minimum 16 ani. indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data anregistrarii cererii.75% aplicata asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurari pentru somaj. daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca.. e) incetarii calitatii de membru cooperator. INDEMNIZATIA DE SOMAJ. Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor. nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca. m) absolvirii. h) incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu. f) incetarii contractului de asigurare pentru somaj. Somerii prevazuti la art. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile. dupa caz. care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. in cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani. care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. 162 . g) incetarii motivului pentru care au fost pensionate. Art. de la data: a) incetarii contractului individual de munca sau a contractului de munca temporara. k) incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile. Termenul de maximum 12 luni este termen de decadere din drepturi.33 stabileste naturile de cheltuieli ce se acopera din aceste surse si se va consulta (studia) la nevoie. n) expirarii perioadei de 30 de zile. j) ramanerii definitive a hotararii judecatoresti. in cazul persoanelor care. in cazul absolventii institutiilor de invatamant. la cerere. . dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta mai sus. c) incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese. Termenul de plata este de 5 zile de la plata salariilor.retin si vireaza 0. Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta mai sus.persoanele ce se asigura personal pentru somaj au obligatia de a plati lunar ocontributie la bugetul asigurarilor pentru somaj în cota de 1. i) abrogata. conform legii. 76/2002 beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii.

c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani.sa comunice în termen de 3 zile orice modificare.d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca an a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare. pe perioade stabilite diferentiat.sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si formarii profesionale. la data pensionarii pentru limita de vârsta. dupa cum urmeaza: a) 6 luni. al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat an plata. lunara. . (3) Cotele procentuale diferentiate on functie de stagiul de cotizare. Nu benficiaza de ajutor de somaj persoanele care la data solicitarii dreptului refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor. resedinta. Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute mai sus este o suma acordata lunar si in mod diferentiat. in functie de stagiul de cotizare. b) suma prevazuta la lit. a unei cote procentuale diferentiate an functie de stagiul de cotizare. prevazute mai sus. in vigoare la data stabilirii acestuia. d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an. la 90 se zile de la data emiterii autorizatiei de functionare ca independent. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an. c) 12 luni.sa caute activ un loc de munca. inainte de efectuarea stagiului militar. Pentru persoanele asimilate somerilor (absolventi ai institutiilor de invatamant. Art. dupa caz. la data refuzului de a se încadra sau de a participa la servicii de simulare. care nu au reusit sa se incadreze an munca potrivit pregatirii profesionale sau sunt persoane care. sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap an varsta de minimum 16 ani. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. la data plecarii în strainatate pe o perioada mai mare de 3 luni. pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani. b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani. (1). . in varsta de minimum 16 ani. sunt: a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani. 17 alin.44 precizeaza conditiile în care plata indemnizatiei de somaj înceteaza cum ar fi: data încadrarii când realizeaza venituri mai mari decât indemnizatia pentru somaj. dupa cum urmeaza: a) 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. daca este pensionat de invaliditate mai mult de 12 luni. . situat la o distanta de cel mult 50 km de domiciliu. an vigoare la data stabilirii acesteia. Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii: . in functie de stagiul de cotizare. Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. la data începerii executarii unei pedepse privative de 163 . daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.sa se prezinte lunar la ANOFM pentru a primi sprijin în vederea încadrarii în munca. nu au fost incadrate an munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca) indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa. care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze an munca potrivit pregatirii profesionale. b) 9 luni.

STIMULAREA ANGAJATORILOR PENTRU ÎNCADRAREA ÎN MUNCA A SOMERILOR. la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori.4. pentru fiecare absolvent: 164 . 70% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata. Conform art. indemnizatia se suspenda. e) completarea veniturilor salariale ale angajatilor. Cei ce se încadreaza vor primi în continuare 30% din indemnizatia de somaj. iar în cazul ca schimba si domiciliul în acea localitate primesc o indemnizatie de instalare de 7 salarii minime pe tara. b) in perioada 1 noiembrie-31 martie. În cazul încetarii raportului de munca mai devreme de 12 luni prima de instalare se restituie. la data admiterii într-o forma de învatamânt. din randul somerilor. f) stimularea mobilitatii fortei de munca. pentru dezvoltarea comunitatilor locale. iar contributiile respective se vireaza de catre ANOFM. d) consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati sau afaceri. Angajatorii care incadreaza an munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant sunt scutiti. a) Subventionarea locurilor de munca: Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate an cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor. Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor în cautarea unui loc de munca se realizeaza prin: a) informarea si consilierea profesionala. si primesc lunar. la data decesului beneficiarului. un salariu de baza minim brut pe tara. Beneficiarii indemnizatiei de somaj sunt asigurati în sistemul CAS si CASS. În cazul unor restructurari angajatorii au obligatia sa înstiinteze ANOFM si sa acorde preaviz conform prevederilor legale.45 pentru unele perioade prevazute la art. Subventia se acorda pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata. Cei ce se încadreaza la distante mai mari de 50 km beneficiaza de prima de instalare egala cu valoarea a 2 salarii minime pe economie. de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj. aferente acestuia. b) medierea.libertate mai mare de 12 luni. cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni. c) formarea profesionala. pe aceasta perioada. pe o perioada de 12 luni. aferenta absolventilor ancadrati. suma neimpozabila. precum si în perioada incapacitatii temporare sau crestere copil. Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este: a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie.

pentru absolventii de anvatamant secundar superior sau anvatamant postliceal. Reducerea se aplica în anul fiscal urmator pe o perioada de 6 luni si consta în 165 .sa aiba cel putin 250 de angajati. de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara an vigoare. Absolventii pot fi incadrati in aceste conditii. si primesc lunar. . an vigoare la data ancadrarii an munca. pentru cel putin 3 ani. turism.5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj. unitati cooperatiste. asociatii familiale si activitati independente se acorda credit proportional cu numarul locurilor de munca înfiintate. Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar. inclusiv perioada de gratie de maxim 6 luni si respectiv pentru un an pentru asigurarea productiei cu o dobânda de 50% din dobânda de referinta.50% dintre angajati sa provina din someri înregistrati la ANOFM. beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 2.locurile de munca sa nu fie vacante în ultimele 12 luni prin disponibilizari de presonal. pe aceasta perioada. c) 1. acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. pe o perioada de 12 luni.activitate de baza – productie. in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. b) Acordarea unor credite în conditii avantajoase: Pentru crearea de noi locuri de munca prin înfiintarea de întreprinderi mici si mijlocii. o singura data pentru fiecare forma de anvatamant. Angajatorii care incadreaza an munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti. sumele prevazute mai sus pe o perioada de 18 luni.2 salarii de baza minime brute pe tara. Angajatorii care ancadreaza an munca. pentru fiecare absolvent. pe perioada angajarii. daca nu andeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala. o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara garantat an plata. vor restitui integral sumele si dobânda aferenta acordata de trezorerie bugetului asigurarilor pentru somaj.a) 1 salariu de baza minim brut de tara. iar în caz contrar. c) Facilitati acordate angajatorilor: Angajatorii care ancadreaza an munca persoane din randul somerilor. pana la data andeplinirii conditiilor respective. someri care an termen de 3 ani de la data angajarii andeplinesc.încadratii sa fie mentinuti cel putin 3 ani. an vigoare. beneficiaza lunar. potrivit legii. an vigoare la data ancadrarii an munca.5 salarii de baza minime brute pe tara. Beneficiarii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: . conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta. pentru absolventii de anvatamant superior. b) 1. pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii. pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii. aferenta persoanelor ancadrate din aceste categorii. pe care le mentin an activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii. servicii. pentru investitii. de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj. . Angajatorii sunt obligati sa mentina contractul cel putin 3 ani de la încheiere. an vigoare la data ancadrarii an munca. . conform legii. cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. .

15.000 lei. e) nerespectarea obligatiei de catre someri (art. .000.500.15.retinerea de la salariati a contributiei de somaj si nevirarea acesteia în termen de 15 zile constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau amenda.000 – 50.000.000.000 lei.000 lei.000 lei.50) . OG 147/2002 – MO 821/2002 si HG 1089/2002 – MO 741/2002.25. CONTRAVENTII AMENZI a) necomunicarea lunara a locurilor vacante . b) neutilizarea COR (ocupatii) .000. Baza legala: .000.MO 740/2002.000 – 50. Se înfiinteaza COMISIA NATIONALA DE PROMOVARE SI OCUPARE A FORTEI DE MUNCA. RASPUNDEREA JURIDICA: . .000 – 2.000 lei.e) .000.000 – 25. c) nedepunerea lunara a declaratiei de plata .41) f) nerespectarea de acordare preaviz (art.1.000.25.000.000. \ 166 . g) nerespectarea de catre ANOFM a cofidentialitatii datelor personale ale clientilor (art. d) neachitarea majorarii (penalizari în 60 zile) .Norme metodologice privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (MO181/2002) aprobate cu HG 174/2002.000.000 – 25.5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou angajat (dintre someri) din numarul mediu scriptic de personal încadrat cu contract de munca pe perioada nedeterminata.100 lit.diminuarea sumei datorate lunar de 0.000.000 – 50.500.000.sustragerea agajatorului de la plata contributiei pentru somaj este infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau amenda.000 lei.25. h) necomunicarea datelor solicitate de ANOFM . Cei care au beneficiat de credite preferential. i) prevederile L76/2002 vor fi studiate concomitent cu normele metodologice date în aplicarea legii.L76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca (MO103/2002). . vor beneficia de aceste prevederi numai pentru somerii ce depasesc 50% din personalul încadrat.15.Modificari ulterioare OG 124/2002 .000 lei.000 – 25.

. II. SCOATEREA DE LA DREPTURI. II. din care sa rezulte cu certitudine ca functia este vacanta. .actele de studii (original si copii). întocmita în caietul de aProiecte de deciziia de catre inspectorul de resurse umane (IRU). se vizeaza pentru control financiar preventiv si se supune aprobarii directorului. . clara si concisa. . este prevazut în mod expres acest drept.pentru întocmirea legitimatiei de intrare în institutie. Scoaterea de la drepturi. Se întocmeste decizia de încadrare. . se vizeaza pentru control financiar preventiv de contabilul sef sau de catre o persoana împuternicita cu acest drept si se aproba de catre conducator.în cazul preavizului acordat de unitate. din care rezulta categoriile de debite si volumul acestora. .livret militar sau adeverinta de recrutare. stabilitatea la locul de munca. prin decizia scrisa de înlocuire a titularului. mod de comportare. Se iau masuri: . Se realizeaza numai dupa ce s-au analizat înca o data atât statul de functii (schema de organizare).Modulul 7 ALOCAREA SI SCOATEREA LA SI DE LA DREPTURI BANESTI I.în cazul plecarii definitive din tara. 167 .în cazul plecarii pentru satisfacerea obligatiilor militare.în graficul de planificare a CO si . Se realizeaza în toate situatiile prin decizie scrisa. Se realizeaza: . .se nominalizeaza în condica de prezenta.nota de lichidare. . nivel de salarizare. Se întocmeste si se citeste CIM.declaratie partide politice (daca este cazul). În principiu nu se poate. .fisa medicala. . etc. împuternicitii legal pot aproba aceste decizii numai daca.în caz de deces. vechimea în profesie. Angajarea de personal.actul de identitate (se verifica inclusiv domiciliul). Se face instructajul pentru protectia muncii si PSI.în baza cererii de transfer sau demisie. . Noul angajat se prezinta de catre seful compartimentului colectivului din care face parte. precum si actele prezentate de cel ce a reusit la concurs si anume: . .cazier judiciar.în registrul de evidenta nominala a personalului pe functii. ANGAJAREA DE PERSONAL. publice sau alte situatii similare.adeverinta de debite pentru gestionari. .. I. În probleme de personal privind angajarile sau disponibilizarile. .carnetul de munca din care rezulta: vechimea în munca.

la statul de plata a salariilor pe luna în curs se anexeaza: a) balanta de verificare ce contine. Iamandi Roberta Sold la finele lunii Numar de Valoarea salariilor persoane 152 75.04 – Decizia nr. Detalii privind alocari si crt. se achita drepturile banesti la zi si se recupereaza legitimatia de intrare în unitate.Se întocmeste fisa de lichidare pe baza careia se încheie carnetul de munca si se elibereaza adeverinta de transfer (daca este cazul).000 85.03 Decizia nr. contributia la somaj. comisia specifica aceasta chiar pe statul de plata a salariilor pe ianuarie si se confirma cu semnatura tuturor membrilor comisiei. Ionescu Vasile 3. prin decizie scrisa.000 78. Rusescu Claudia 2.74/01. scoateri la si de la drepturi Report luna precedenta I. 168 .000 Baza legala – Decizia nr.74/01. indemnizatiile.72/29.000. iar în baza acestui document se procedeaza la regularizarea (corectarea) operatiunilor ce se impun. Pentru a se evidentia cu claritate toate aspectele privind alocarea si scoaterea la si de la drepturi.500. Popescu Constantin 2.000. primele si orice alte drepturi banesti. se întocmeste un proces verbal.03 Decizia nr.000. în principiu. În caz contrar. SCOATERI DIN EVIDENTA 1.500.500. ALOCARI 1.500. se emite decizia de scoatere din evidenta.000 4. La începutul fiecarui an calendaristic conducerea unitatii numeste. cu toate erorile constatate.03 – b) notele de lichidare ale persoanelor alocate sau scoase la/de la drepturi. CASS.000 4.04 Decizia nr. elementele: Nr.000 3. o comisie care verifica daca sunt legal si corect stabilite: salariile de baza. Vasilescu Ion Total sold initial si intrari II. În cazul în care nu se constata diferente.000 1 1 1 155 1 1 153 3. adaosurile si sporurile.71/27. c) tabelul centralizator cu retinerile din salariu. se supune aprobarii conducerii.70/26.000 2.500. precum si corectitudinea înscrierii în fisele fiscale si în carnetele de munca ale angajatilor ce se afla la drepturi în luna ianuarie. CAS.

Propune masuri de asigurare a unor conditii mai bune de munca. Atributiuni si raspunderi nominale. relatii.profesionale. recalificare. 11. aplicarea legislatiei în vigoare privind organizarea si disciplina muncii. Un program de calificare. atributiuni. III. îl supune dezbaterii cu sefii de compartimente si la comitetul sindical. protectia muncii. Activitatea de selectare. 9. 6. 10. iar dupa 169 . care se reflecta în urmatoarele activitati: 1. Asigura documentele necesare pentru deplasarile în interes de serviciu în strainatate de catre personalul unitatii. RELATII. se modifica sau se sting drepturi salariale ale personalului. 4. Contribuie la realizarea unor programe care sa asigure certitudini si convingeri privind respectarea cu strictete a normelor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor. Colaboreaza cu centrele militare în problemele de evidenta militara a angajatilor. Elaborarea de programe si propuneri privind politica structurii de personal si politica salariala. evidenta militara si lucrul cu documentele secrete. Stabilirea si asigurarea numerica si calitativ structurala a necesarului de personal. IV. Competente. RASPUNDERI. policalificare sau specializare profesionala a personalului. ATRIBUTIUNI. Obiectul activitatii îl constituie elaborarea si aplicarea politicii de personal si salarizare la nivelul agentului economic. 13. Calitati psiho . Elaboreaza proiecte de decizii pe unitate prin care se nasc. Organizeaza o evidenta stricta a prezentei personalului la program si propune masuri de exigenta si control privind respectarea programului de lucru efectiv. 5. Stabilirea criteriilor de performanta si de apreciere periodica a angajatilor. 7. Participa la elaborarea masurilor si urmareste respectarea lor de catre întregul personal privind legislatia apararii civile. I. 2. 8. raspunderea materiala. 12.Modulul 8 COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE I. apararea civila. 3. 14. Inspector resurse umane . II. COMPETENTE. respectarea normelor de ordine interioara. Întocmeste graficul cu planificarea concediilor de odihna (pe baza propunerilor primite). Respecta si urmareste respectarea întocmai a normelor privind evidenta si lucrul cu documentele secrete. Administrarea corecta a fondului de salarii. raspunderi. evaluare si integrare a personalului în cadrul unitatii – Elemente de management psihologic.

iar în realizarea atributiunilor ce-i revin colaboreaza cu toate compartimentele din structura agentului economic. cu alte societati.. nr. cu organe de specialitate din MMSS — Inspectia Muncii. Comisia Nationala de Statistica. fochist.). 16. 17. M. -primeste instructiuni de detaliu privind evidenta si lucrul cu documente secrete. alte unitati de analiza si sinteza din administratia centrala si locala. pompier de serviciu. a dosarului cu atributiuni de serviciu pe compartimente si individual. -primeste instructiuni de detaliu si formulare tip privind evidenta militara. nr.3 COMISIA NATIONALA DE STATISTICA: 170 . urmareste respectarea întocmai a planiflcarii. masina de serviciu.1 MINISTERUL APARARII NATIONALE: -transmite rapoarte. DIAGRAMA DE RELATII A COMPARTIMENTULUI RESURSE UMANE 1 2 3 4 5 6 7 9 CONDUCEREA UNITATII 15 10 11 Legenda COMPARTIMENTUL DE RESURSE UMANE 12 14 13 nr.aprobarea acestui document de catre director. ANOFM. CNPAS — Oficiul de pensii. Organizeaza.. personal de paza etc. cu institutii de învatamânt. 15.2 MINISTERUL DE INTERNE: -transmite informatiile solicitate de organe de control pe linie de documente secrete sau alte domenii.I.Ap. informatii. conduce si contribuie efectiv la activitatea de elaborare a contractului colectiv de munca. cu organe din M. a contractelor individuale. Compartimentul de resurse umane se subordoneaza direct managerului general. Asigura si urmareste nominalizarea prin decizie a personalului din serviciul de zi (ofiter de serviciu.N. la elaborarea fisei individuale privind atributiunile ce revin fiecarui post. Realizeaza si alte obiective sau activitati ce îi revin în mod direct din legislatia muncii si din normative economico-financiare sau repartizate de conducerea unitatii. situatii privind activitatea de evidenta militara.

negocieri. -primeste dispozitii si recomandari privind organizarea si desfasurarea activitatii specifice. oferte adresate conducerii privind perfectionarea profesionala a salariatilor. -primeste instructiuni de detaliu si norme privind interpretarea si aplicarea corecta a unor acte normative. lucrari si documente care necesita viza sau aprobarea directorilor. declaratii lunare privind plata contributiilor. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. propuneri de promovare. nr.7 INSTITUTII DE ÎNVATAMÂNT MEDIU SI SUPERIOR: -transmit oferte privind posibilitatea colaborarii cu elevii si studentii pe tema specificului de activitate al firmei. documentatii privind contributia personalului la fondul de somaj si alte date solicitate. decizii de personal. concedii suplimentare. informatii privind fondurile de salarii pe structura de personal. -primeste instructiuni si formulare tipizate privind întocmirea raportarilor statistice. nr. decizii privind aplicarea sistemului de salarizare. decizii de personal. -primeste oferte. studii în probleme de personal. statul de functiuni. colaborari pe teme de proiecte de stat. nr. decizii privind aplicarea sistemului de salarizare. sanctionare. a personalului compartimentului. indexari. comunicari. -primeste decizii de pensionare.6 CNPAS — Oficiul de pensii: -transmite dosare de pensionare. situatii de personal solicitate.-transmite raportari statistice periodice. informatii privind orice alte probleme de personal. pontaje.4 MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE —directii specializate: -transmite informatii si solicita precizari referitoare la grupele speciale de munca si grupele deosebite de munca. alte situatii privind drepturile de protectie sociala. solicitari de întocmirea unor 171 . -primesc propuneri privind stagiul de practica al studentilor. -primeste informatii privind organizarea societatii. programe de pregatire si perfectionare profesionala. informari privind abaterile de la Regulamentul de Ordine Interioara (ROI) ale salariatilor. lucrari privind necesarul si structura de personal. decizii. referate si cereri prezentate conducerii de catre salariati. nr. solicitari privind întocmirea unor situatii despre personalul compartimentului. negocieri. documente si informatii privind potentialii ocupanti ai posturilor vacante. propuneri pentru pregatirea si perfectionarea personalului. desfacerea contractului de munca. descrierea posturilor libere. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului.8 CONDUCEREA SOCIETATII: -transmite propuneri privind îmbunatatirea activitatii de personal a societatii (firmei).5 AGENTIA NATIONALA DE OCUPARE A FORTEI DE MUNCA: -transmite necesarul de personal pe meserii si specialitati. colaboreaza la actualizarea contractului colectiv de munca.l0 COMPARTIMENTUL SINTEZE ECONOMICE — (serviciul plan): -transmite informatii necesare lucrarilor de planificare. nr. referate înaintate managerului de catre sindicat etc. program redus. nr. nr. indexari.9 COMPARTIMENTUL MANAGEMENT LEGISLATIE: -transmite informatii necesare pentru elaborarea unor studii si analize.

pontaje. propuneri de promovare. colectiv sau sectie. -primeste situatiile de personal solicitate si cele realizate prin prelucrarea automata la oficiul de calcul. nr. negocieri. sanctionare. desfacerea contractului de munca. decizii de personal. indexari. -primeste recapitulatii la statele avans-lichidare. decizii de personal. negocieri. -primeste date privind productia lunara. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. solicitari privind întocmirea unor situatii ale personalului compartimentului. situatii de personal solicitate. ATRIBUTIUNI SI RASPUNDERI NOMINALE. repartizarea concediilor medicale pe structura de personal. În vederea cunoasterii de catre angajat a atributiunilor si sarcinilor ce îi revin.11 SECTII DE PRODUCTIE: -transmite decizii de personal. decizii privind noile angajari si lichidari de personal. nr. negocieri. detaliem o fisa a postului pentru inspector resurse umane încadrat în compartimentul de resurse umane si prezentam un sinoptic cu principalele obiective ce sunt în atentia inspectorului de resurse umane la încadrarea în aceasta functie. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. pontaje. situatii de personal solicitate. solicitari de elaborare de programe informatice specifice. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. decizii de personal. desfacerea contractului de munca. ETC. situatii de personal solicitate. nr. situatia fondului de salarii realizat în acord. sanctionare. propuneri de promovare. coeficientul de acord. negocieri. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. propuneri de promovare. situatii de personal solicitate. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. desfacerea contractului de munca. sanctionare. propuneri de promovare. situatii de personal solicitate. pontaje.situatii privind personalul compartimentului. lichidat. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. indexari. desfacerea contractului de munca. -primeste rapoarte salarii.l4 si 15 ALTE COMPARTIMENTE – COMITETUL SINDICAL. se întocmeste fisa postului. nr. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. stat de functiuni. -primeste informatii specifice compartimentului precum si informatii privind necesarul de personal. Fiecare salariat prevazut în statul de functii (schema de organizare) se regaseste în organigrama unitatii pe un post cu atributii concrete în cadrul unui compartiment. solicitari de întocmirea unor situatii privind personalul compartimentului. pontaje. II. Pentru a veni în sprijinul inspectorilor de resurse umane. propunem în continuare un model. indexari.l2 COMPARTIMENTUL FINANCIAR: -transmite decizii privind modificarile individuale ale sporurilor de conditii grele si periculoase. solicitari de întocmire a unor situatii privind personalul compartimentului. informatii privind evidenta si starea disciplinara a personalului compartimentului. 172 . indexari. sanctionare.: -transmite comunicari specifice compartimentului respectiv. propuneri de promovare. pontaje. programe de pregatire si perfectionare profesionala a personalului compartimentului. sanctionare. desfacerea contractului de munca.l3 OFICIUL DE CALCUL: -transmite tabele nominale cu personalul angajat.

b) vechime = nu este obligatoriu sa aiba vechime. cu toate rubricile necesare unei evidente operative de personal. c) cerinte specifice = experienta în munca de personal si profil moral integru.urmareste si tine la zi registrul de personal. 4. . • informeaza seful direct de toate aspectele intervenite în domeniul de activitate. verifica actele de studii si de stare civila. . • raspunde material. contraventional sau penal.elibereaza adeverinte la solicitarea salariatilor. . • nu admite accesul la dosar fara aprobarea sefului. .tine evidenta si face înscrieri în carnetul de munca al fiecarui salariat.recruteaza forta de munca. COMPARTIMENTUL: resurse umane 3. 6. initiativa societatii etc. . .tine legatura si depune statele si rapoartele lunare la directiile teritoriale de specialitate. . LUCRARI.) . . LIMITE DE COMPETENTA: • contrasemneaza toate lucrarile întocmite. la agentiile pentru ocupare a fortei de munca si la Casa de Asigurari de Sanatate. RELATII: a) ierarhice = este subordonat sefului compartimentului resurse umane b) de colaborare = cu toate structurile organizatorice din cadrul societatii. 173 . . .executa orice alte sarcini trasate de conducere. • nu angajeaza societatea în raport cu alte societati.întocmeste actele necesare în vederea încetarii contractului de munca conform modalitatilor de încetare (transfer. POSTUL: inspector resurse umane 2. demisie. 7. .FISA POSTULUI 1.tine evidenta pensionarilor în vederea completarii vechimii în munca a acestora. precum si obtinerea vizelor de la ambasade. ATRIBTII.tine evidenta concediilor fara plata si a absentelor nemotivate pentru a putea fi operate în carnetele de munca sau registrul de evidenta.tine evidenta militara si întocmeste situatiile solicitate de organele de resort. SARCINI: . RESPONSABILITATI: • raspunde de exactitatea si realitatea actelor întocmite. .întocmeste documentele necesare pentru pensionare si somaj. CERINTE: a) studii = medii si de specialitate.tine evidenta sanctiunilor si a motivelor acestora.calculeaza vechimea în munca pentru stabilirea indemnizatiei de concediu medical si pentru pensie. . dupa caz. .tine evidenta formelor de scolarizare si perfectionare a salariatilor. • nu angajeaza direct compartimentul în fata conducerii unitatii.întocmeste formele pentru deplasarea în strainatate în interesul serviciului. .întocmeste formele de angajare (contract individual de munca sau contract de prestari servicii). la oficiile de pensii.preia pontajele de la compartimente în vederea definitivarii drepturilor salariale pe luna respectiva. disciplinar. 5.

(nume................ Întocmirea documentelor legale privind predarea-primirea functiei.......... Orientarea de principiu privind profilul.... inclusiv arhivarea documentelor de catre cel ce preda functia.... colaborarea si întrajutorarea colegiala........... ANGAJATUL ........... MANAGER .. Studierea si însusirea statului (schemei) de organizare (de functii). semnatura si stampila unitatii) SEF COMPARTIMENT . • raspunde conform legii pentru secretul si securitatea documentelor pe care le pastreaza si manipuleaza.... prenume........... LA ÎNCADRAREA ÎN FUNCTIE 1............ starea de spirit..... disciplina în munca si folosirea integrala si eficienta a timpului de munca. calitatea personalului încadrat...... prenume............... confruntarea acestui document cu registrul nominal de încadrare a personalului pe functii.... organizarea unitatii...... cu carnetele 174 .... 3......... (nume........ 2..... prenume... (nume............. semnatura) SINOPTIC CU PRJNCIPALELE OBIECTIVE CE SUNT IN ATENTIA INSPECTORULUI DE RESURSE UMANE.pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu............... semnatura) Data . • raspunde în fata sefului direct pentru calitatea lucrarilor întocmite...........

cooperare. • minutiozitate si precizie. cu personalul unitatii cu alte institutii. 5. 10. III. • sociabilitate. scoateri din evidenta. conform HG749/1998 sau HG775/1998. 6. • spirit de raspundere. 7. delegari. aprobate si înregistrate la registratura unitatii. • abilitate în relatiile cu oamenii. cum ar fi: alocari (încadrari) de noi salariati. Evidenta nominala a calificativelor finale obtinute anual de salariati si coeficientul de multiplicare corespunzator performantei profesionale individuale realizate de salariat. Registru pentru elaborarea proiectelor de decizie pe unitate privind probleme de personal. Fiset metalic cu sistem de siguranta pentru pastrarea carnetelor de munca. • atentie distributiva. Un manager (inspector) de resurse umane ce se doreste a avea o maxima competenta si eficienta trebuie sa îsi puna în valoare si deosebite calitati psihoprofesionale. Ultimele doua se evidentiaza în mod distinct în carnetele de munca. • f1exibil în comportamentul cotidian. evidenta sporurilor variabile la salariu si a absentelor de la program care influenteaza vechimea în munca. a statului de organizare. 4.). 11. a dosarelor personale si a altor documente de evidenta.de munca si existenta reala a personalului nominalizat pe fiecare sector de activitate. acordarea sporurilor de vechime. • autocontrol. promovari. eventual fisa postului. • sa înteleaga si sa se faca înteles. învoiri. inclusiv schema de relatii cu sefii de compartimente si alte organe. rezistenta la efort psihic. • spirit de orientare. Dosarul unitatii cu câte un exemplar din atributiunile functionale pe compartimente si pe salariati. absente de la program. CALITATI PSIHOPROFESIONALE. 8. Evidente extracontabile privind beneficiarii de indemnizatii de conducere. Graficul cu planificarea concediilor de odihna. Dosarul cu atributiuni functionale ce revin biroului de personal. având în vedere si urmatoarele: • capacitate de concentrare a atentiei pe perioada de lunga durata. la finele anului. Contractul colectiv si contractele individuale de munca semnate. l3. 9. aprobate de directorul unitatii. concedii medicale si de odihna etc. rezistenta la frustrare. INSPECTOR RESURSE UMANE. 12. 175 . Evidenta telefonica necesara în relatiile cu sefii de compartimente. Verificarea existentei si eficientei condicilor de prezenta la program si propunerea unui eventual alt sistem de respectare a programului (cartele magnetice. • echilibru nervos. detasari. Legislatia strict necesara privind cadrul de competente si raspunderi rezultate din fisa postului. 14. sistem numeric etc. amânarea reactiilor. Respectarea disciplinei de state.

.solutionarea în timp optim a situatiilor nou aparute. aspiratii.cunoasterea implicatiilor si repercusiunilor propriei activitati asupra starii psihice a angajatilor. receptivitate la solicitarile acestora. exista riscul ca totul sa se transforme în rutina. sa duca la reducerea cheltuielilor materiale si de fluctuatie a personalului. Echipa manageriala reprezinta acel grup de lucru ce se constituie cu caracter permanent. ceea ce ne obliga sa gândim stiintific. ca premisa a reusitei actiunii.) presupune proiectarea (strategia) masurilor de selectie.promptitudine si seriozitate în abordarea problemelor ridicate de angajati. Oprindu-ne însa numai la aceasta.valorificarea cunostintelor si experientei. o platforma de pe care se va actiona dând o anumita siguranta exercitarii functiilor cognitive. În actul proiectarii. . . dobândita si definita în timp. caci el.deschidere fata de realizarile altora. Ne putem baza si pe modele ce încorporeaza o experienta generalizata. cât si în dezvoltarea politicii de personal ce are rol determinant în manageriatul general al factorilor si relatiilor de productie plecând de la relatia fundamentala cauza — efect. orizont cultural. Proiectarea (gândirea strategica) exprima o stare de pregatire optionala. Într-o echipa manageriala completa.maniera în care raspunde la solicitarile formulate. trebuinte etc) si scopul ca munca sa se desfasoare normal. în situatiile noastre concrete va trebui sa punem accent pe metode personale. prin politici realiste de strategie a dezvoltarii economice. EVALUARE SI INTEGRARE A PERSONALULUI ÎN CADRUL UNITATII — ELEMENTE DE MANAGEMENT PSIHOLOGIC. realizarea efectiva a acestora si evaluarea constanta a modului cum a decurs demersul stiintific propus. putem conta si pe experienta noastra proprie. receptivitate fata de solicitarile profesionale. sa întrepatrundem perceperea intuitiva a realitatii psihologice. Activitatea cotidiana a unei unitati (societate. . elaborate stiintific. iar imaginatia si creativitatea noastra sa vina în sprijinul intereselor unitatii. ca fiind raspunsul la nevoia patronatului (a directorului general) de a folosi competenta deosebita a anumitor colaboratori pentru a analiza. profesional. dar aceasta numai orientativ pentru ca adesea structurile tipice ascund pericolul uniformizarii. poate surprinde (cuantifica) pulsul unitatii si. planifica. . eficient. prin natura pregatirii. împreuna cu inspectorul de resurse umane. organizeaza si realizeaza o legatura realista între firescul uman (structura. empirica. a relatiilor interumane la nivel de grup si la nivel global. . . organiza si urmari realizarea obiectivelor propuse. al gândirii. desi orice compartiment este specific.bagaj de cunostinte si deprinderi duse chiar pâna la nivel de subtilitate. firma.mobilizare pentru finalizarea la timp a unor lucrari. De aceea.pregatire de exceptie dublata de un simt deosebit. la reducerea si eliminarea accidentelor de orice 176 . IV. Dar elaborarea oricaror prognoze nu poate face abstractie de dimensiunea umana si sociala a oricarui proces de munca. fara disfunctii. ACTIVITATEA DE SELECTARE. al sablonizarii. . . personalitate. asociatie etc. atât în actiuni de sondare a mediului de afaceri.• • • volum de cunostinte teoretice si practice. un rol deosebit revine psihologului (sociolog). deplin si eficient resursele umane. utilizând rational.

analiza CV-uluin (curricullum vitae). interviu. • scopuri caracteristice — sunt preferati salariatii ce au scopuri bine conturate. În continuare. stabilirea criteriilor de pregatire si performanta practic—aplicativa. alte probleme de serviciu. comunicari si realizari în domeniu. se impun unele conditii. stabilitatea în locurile de munca anterioare. hobby-uri. nivelul instructiv-educativ. semioficiale. Câte zile ati absentat în ultimele 12 luni de serviciu si pe ce motive? 6. redam un set de întrebari ce ar reprezenta un Ghid de interviu: 1. crearea si mentinerea unui dialog aparent liber (ce va fi punctat cu întrebari sau interventii de interes). cu trimiteri la atributiuni concrete avute anterior. Ce salariu ati avut la angajare? Dar la plecare? 5. • experienta în munca — se prefera cel ce iubeste cu adevarat meseria si vorbeste despre ea într-un limbaj clar. De modul cum se conduce interviul depinde determinarea: domeniului preferat de candidat. stiluri de reactie. evaluarea performantelor. Recrutarea se realizeaza prin reclama. mentionam ca aceasta reprezinta o succesiune metodica de activitati. de perspectiva si au ambitie în realizarea lor. selectia propriuzisa. primitoare. acte de studii. Acest document poate releva aspecte ca: • nivelul educational rezultat din performantele realizate si nu din titlul institutiei de învatamânt absolvite. Analiza CV-ului (curricullum vitae) convinge daca persoana care l-a întocmit poate contribui cu ceva valoros la sporirea performantelor postului. si anume: crearea unui climat de discutii confortabile. anunt publicitar într-un ziar central sau local si prin afisare la sediul unitatii. abordarea subiectului experienta în munca. Evaluarea posturilor din schema are un rol determinant în politica de mentinere în functie a diferitelor persoane. • este necesar a se cere o lista a domeniilor studiate si a aprecia daca acestea se pot raporta la cerintele postului. de confirmare a abilitatii si competentei profesionale. Cât timp ati fost angajat în perioada anterioara? 2. responsabilitati. Ce post ati ocupat? 3. probleme privind viata de familie si cea particulara. abilitate. aria de exercitare a autoritatii personale. precum si promovarea în functii — factori generatori de performanta. cum ar fi: stabilirea nevoilor de personal pe functii. selectarea candidatilor. stimulentelor si altor beneficii. pasiuni. integrarea în activitate. starea de sanatate etc. publicatii. activitati anterioare. perioada de proba (daca este cazul). scrisori de acreditare etc. Alegerea candidatului ideal presupune: recrutarea. pasiuni. sarcini. referinte. • interogatie a educatiei suplimentare si permanente — participare la conferinte si programe. relatii cu alte persoane sau compartimente. Ce sarcini de serviciu ati avut? 4. Postul trebuie descris cu detalii ca: obiective. preocupari privind activitati adiacente. la cresterea imaginii unitatii (firmei). resurse disponibile etc. evaluarea periodica a performantelor. organizarea si desfasurarea concursului. Pentru selectia candidatilor în vederea încadrarii posturilor vacante se impune ca necesara o cunoastere detaliata a competentelor ce le impune fiecare post. Pentru realizarea unui interviu eficient. Interviul — se realizeaza dupa vizualizarea documentelor de referinta pentru formele de angajare — CV. Revenind la angajarea si mentinerea în functie a salariatilor.fel. pretentiile salariale. Ati fost avansat vreodata? Când? Pe ce functie? 177 . organizarea concursului. alocarea diferentiala a salariilor. implicarea si decizia în anumite situatii.

receptivitate la nou. precum si evolutia. le prezinta directorului (managerului). Au intervenit vreodata probleme familiale sau personale în munca dumneavoastra? Tot acum se discuta si salarizarea pentru perioada de proba. cu placere si cu sufletul. Ulterior opereaza talentul sefului de compartiment ca noul angajat sa se poata integra rapid în colectiv. motivatia si alte aspecte relevante. precum si la încadrarea definitiva. sentimentul datoriei împlinite. Poate fi îmbunatatit si trebuie actualizat permanent ca urmare a modificarilor ce se vor aduce legislatiei muncii si legislatiei economico-financiare. dar doresc în primul rând siguranta locului de munca. de specializare.7. Ca urmare a interviului. Pe baza tuturor acestor elemente. 178 . în doua categorii: • pasivii — au o repulsie fata de solicitarile noi la locul de munca. suporta monotonia. au initiativa.Ce munca vi se potriveste cel mai bine? 15. astfel. doresc sa fie dirijati. dar si convingerea certa ca munca aceasta în sfera relatiilor umane este continua. iar inspectorul de resurse umane si sociologul au obligatia sa urmareasca un timp relatiile si conditiile de munca. sunt mai putin ambitiosi.Cât de motivati erati în munca pe care ati desfasurat-o? 16. experienta. Vi s-a refuzat vreo avansare? 8. se hotaraste asupra optiunilor si se comunica în scris concurentilor. autorii considera lucrarea un modest îndrumar în activitatea celor ce opereaza în sfera infinita a resurselor umane. ci sa evidentieze interesul. persoane ce pot fi clasificate. colaborarea cu organe de specialitate si nu în ultimul rând cursuri de formare profesionale calificare periodica. Ce eficienta ati avut în serviciu comparativ cu alti angajati de pe functii similare? 9. pentru ca au mai putina initiativa. Ce critici vi s-au adus în principal? 10. Obisnuiti sa faceti mai mult decât vi se cere? 17. cu prestanta. Testele scrise si probele practice au o pondere importanta într-o asamblare fericita a rezultatelor. de actualizare a legislatiei. • activii — sunt capabili de autocontrol si autodisciplina. trebuie permanent urmariti si aconstrânsia sa realizeze sarcinile ce le revin. creativitate si nu se pregeta sa solicite renegocierea salariului. Fiecare actiune încheiata cu realizari notabile. comisia definitiveaza rezultatele concursului. satisfactiile profesionale si raspunderile pe care si le asuma noii angajati. cu precizarea termenului de prezentare la serviciu pentru cei declarati reusiti. De ce doriti sa plecati de la vechiul loc de munca? 14. nu doresc schimbarea. se realizeaza cu competenta. Ce relatii ati avut cu superiorii? Cum v-ati împacat? 12. Specializarea în acest domeniu impune studierea permanenta. * * * În loc de concluzii.Dar cu colegii de munca? 13. selectia nu trebuie sa fixeze niste maniere rigide. creeaza inspectorului de resurse umane satisfactii depline. Ce calitati deosebite considerati ca aveti? 11. V-ati putea descrie ca un jucator într-o echipa? 18. definesc imaginea de ansamblu asupra persoanelor participante la concurs.

179 .

180 .

181 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful