You are on page 1of 3

Autor: Linda Vithov Soutn pspvek .

34 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Vzdor
(povdka)
U jako mal holka jsem mla rda veker zvata. Kdykoli se v mm okol objevil oputn pes, hned jsem musela myslet na to, jak se sem vlastn dostal a jak zl lovk ho nechal napospas jeho osudu. Jen pi samotnm pohledu na uboh zve se mi hrnuly slzy do o a v duchu jsem nenvidla vechny lidi. lovk, kter vyhod zve z auta jen proto, e se mu prv nehod, byl pro mne vdycky zrda. I pes to, e jsme u m babiky mli krlky a more, nikdy m nemrzelo pinst kus uzeniny nebo suchho rohlku psovi, kter nhodou bel okolo a vypadal hladov. Bohuel, j osobn jsem nikdy krom krlk a morete nepoznala, jak to je vlastnit nco, jako je pes, koka, k nebo jin zvtko. Kdy jsem byla men, nikdy m nenapadlo, e bych nco takovho potebovala. Vdycky byla kolem m spousta lid, se ktermi jsem byla cel odpoledne venku, a tak mi na takov mylenky nezbval as. Ale jen do doby, ne se moji kamardi postupn odsthovali do vtch mst a j nakonec zstala sama. V tu chvli jsem si posteskla a zaala uvaovat o tom, e bych si podila njak zvtko. Ale nebylo to mon. Nae rodina ila v panelovm dom a mj bratr ml alergii na srst. Tak uplynulo pr let a j si zvykla, e na prochzky chodm sama nebo s kamardkou, kter m psa, ale nebylo to ono. Kdy mi bylo sedmnct let, odsthovala se m posledn kamardka. V tu chvli mi dola trplivost a ekla jsem si: Bydlm na vesnici, mm tu babiku se zahradou, tak pro bych u n nemohla mt psa? A hned se mi v hlav zaal rodit pln. Mla jsem ve vymylen a do poslednho detailu. Na PC jsem vytvoila nvrh kotce, nakoupila rzn potebn vci jako vodtko, obojek, kart na srst i hraku. Na internetovch strnkch jsem vyhledala plemeno psa, kter se mi u od dtstv lbilo, a hned jsem ho zamluvila. Nikdy jsem nebyla tak astn, stran jsem se na nj tila a plnovala, jak spolu budeme chodit na vychzky a jezdit na vlety. Ve bylo peliv pipraven, ale nemohla jsem se odhodlat k tomu nejtmu kolu, kter m ekal. Musela jsem se zeptat babiky, zda by mi na sv zahrad dovolila mt psa. A to byl kmen razu. Byl krsn jarn den, paprsky slunce, po kterch jsme celou zimu touili, konen vyhrly bitvu s ernmi mraky a vydaly se na cestu k zemi. kala jsem si, e tenhle den je jako dlan pro zvan rozhodnut. Celou noc jsem nespala a pipravovala si e. Nikdy jsem se sv babiky nebla, ale trpila m mylenka, e by mohla ct NE! Pln nedokavosti jsem vstoupila do kuchyn. Ahoj, babi. Ahoj. Tak co kola? Nem hlad? D si lvance?

Babika m zasypala otzkami, na kter se vechny babiky ptaj, kdy vnoue oteve dvee. Trpliv jsem odpovdala a ekala na sprvnou chvli. Uvaila jsem kvu a posadila se do ela stolu. Babi, co bys kala tomu, kdybych si podila psa a mla ho u tebe na zahrad? Samozejm bych se o nj starala a ty bys tu aspo nebyla sama. Vlastn ani j bych nebyla sama, v pece, e se Lenka s Benem odsthovala a j nemm s km chodit na prochzky. Te jsem zase j babiku chvli nepustila ke slovu a chrlila jeden dvod za druhm, pro bychom ob mly mt psa. Babika veker dvody beze slova vyslechla a j myslela, e u mm vyhrno. Jet jsem j ukzala nvrh boudy i kotce a detailn vysvtlila, ve kter sti zahrady se tento objekt bude nachzet. V hlav se mi u zase vynoila pedstava spolench prochzek a vlet, kdy vtom se ozvalo: ,,Ale j nebudu poslouchat kadodenn tkot. A kdy bude ve kole, kdo s nm pjde na prochzku, j to rozhodn nebudu.

Po tchto vtch jsem zstala pln onml. V tu chvli jako bych pln zapomnla, pro jsem za n pila. Nakonec jsem ze sebe vypila jen: Ale to je pece otzkou vchovy, kdy bude mt dostaten velk kotec, tak se rno vyven sm a odpoledne si ho vezmu j. Ani tohle prohlen babiku nepesvdilo. Take nakonec debatu uzavela: A v tom mst, kde chce mt kotec, je patn plot, jet by utekl. Se slzami v och jsem vybhla na ulici a utkala dom. Byla jsem rozilen. Breela jsem jako mal dt a mj mozek nebyl schopen vymyslet jin een.

Ubhl tden a j se pomalu zaala smiovat s prohrou. Vymlela jsem sice rzn plny, jak babiku pesvdit, ale babika ani rodie u o tom nechtli nic slyet. Psa jsem musela odci. Tato situace m dovedla k pocitu, kter ve mn vyvolal siln vzdor nejen vi rodim a babice, ale snad vi celmu svtu. Vdy jsem byla docela hodn dt, nepila jsem, nekouila, nebhala za kluky ani nedlala prsery. A tak jsem si ekla: Nikdy jsem nic neprovedla, tak te to udlm se v pardou. Rozhodla jsem se splnit si ivotn sen za kadou cenu. Znovu jsem objednala psa a sjednala si schzku s majitelem tat. Plna odhodln jsem vyrazila na cestu. Ve vlaku jsem pemlela, jak to ve udlm. Co kdy se to nepovede? Ale tuto mylenku jsem brzy zahnala. Kdy jsem toti uvidla ndhern ttko, jeho majitelem jsem se mla prv stt, ekla jsem si: Nikdo mi ho nevezme, dj se co dj. Bhem cesty dom jsem pemlela, kam ho schovm, ne mu najdu njak msto, kde bude mt kotec. A napadlo m, e bych mohla po vesnici, kde bydlm, rozvsit inzert. Tento inzert obsahoval dost o pronjem mal sti pozemku. Vila jsem, e se nkdo ozve, ale po tdnu jsem se vzdala nadj. Pes byl stle schovan v surn a j mu potaj nosila jdlo. A pak to pilo. Obloha se zathla a zclony det ne a ne se rozhrnout. Mamka mla zrovna plnou praku prdla, la ho povsit do surny. Tam ji ekalo velk pekvapen. Kdy otevela dvee, tn se k n vrhlo a cel astn, e u tu nebude samo, ji zaalo olizovat. 2

Odpoledne, kdy jsem se vrtila ze koly, ekalo velk pekvapen zase na m. Mamka stla uprosted kuchyn a vraz v jejm oblieji pipomnal bka, kter se chyst zatoit na toreadora. Hned jsem poznala, co se stalo, ale nedala jsem na sob nic znt. Jako naivn dt jsem se zeptala, co se dje, a v tu chvli se spustila vlna vitek a dvod, pro si psa nemohu nechat. V t chvli veel do kuchyn mj otec. Kdy mu mamka vysvtlila, e jsem neuposlechla jejich zkaz a bez dovolen pivezla psa, zaal se smt. Ob jsme se na nho dvaly s velkm podivenm, ale on ekl, e to vlastn ode m ekal. A jak to ve dopadlo? Kdy jsem jednoho dne la se psem na prochzku, potkala jsem babiku, se kterou jsem od naeho poslednho rozhovoru nemluvila. Zeptala se, kde ho mm ubytovanho, kdy jsem j odpovdla, e zatm m kotec u m tety, kter musm platit njemn, ekla, e si ho mohu pesthovat k n na zahradu. Od t doby se odehrly jet dal rozhovory tkajc se psa, ale j byla pyn na to, e jsem si dokzala jt za svm snem, i kdy to nebyl nejlep zpsob een.