MANUAL

CAROSERIE

CUPRINS
INFORMAÞII GENERALE OPERAÞII PREGÃTITOARE 1 2

SUDURÃ ªI DISPOZITIVE PARTE FRONTALÃ PLAFONUL, PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE CADRU UªI, UªI ªI PANOURI LATERALE
CUVÂNT ÎNAINTE
Acest manual cuprinde proceduri de întreþinere, reglare, operaþii de service ºi de demontare montare componente. Toate informaþiile, imaginile ºi specificaþiile conþinute în acest manual au la bazã cele mai noi informaþii disponibile în momentul publicãrii manualului. Se rezervã dreptul de a face oricând modificãri fãrã aviz prealabil.

3 4 5

6

ARIPA, CAPOTA ªI PORTBAGAJUL DIMENSIUNI CAROSERIE ETANªARE, ªTEMUIRE ªI IZOLARE PREVENIREA COROZIUNII

7

8 9

10 11

DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA
CRAIOVA, ROMÂNIA

ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE

NOTE

Folosirea manualului
Acest manual descrie operaþiile ºi modul de lucru pentru înlocuirea sau repararea zonelor avariate prin accidentare ale caroseriei pentru automobilul MATIZ.

INFORMAÞII SPECIALE
AVERTISMENT: Indicã posibilitatea producerii de accidentãri ºi de deteriorãri ale echipamentului dacã nu sunt urmate instrucþiunile. NOTÃ: Sunt furnizate informaþii utile

NOTÃ: Urmãriþi manualele de reparaþii pentru MATIZ pentru specificaþii, pozarea cablurilor electrice, puncte pentru sprijin, etc.

ATENÞIE: Dacã instrucþiunile nu sunt urmate, existã posibilitatea accidentãrii personalului sau avarierea echipamentului de lucru. Toate informaþiile, imaginile ºi specificaþiile conþinute în acest manual au la bazã cele mai noi informaþii disponibile în monentul publicãrii manualului. Se rezervã dreptul de a face oricând modificari fãrã aviz prealabil. Nici o parte din acest manual nu poate fi reprodusã, depozitatã public, sau transmisã prin nici o formã ºi nici un mijloc, electronic, mecanic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau altfel, fãrã permisiunea scrisã prealabilã a Daewoo. Aceasta include textul, imaginile ºi tabelele.

DAEWOO AUTOMOBILE ROMÂNIA CRAIOVA, ROMÂNIA

NOTE

SISTEM SUPLIMENTAR DE PROTECÞIE (SRS)
NOTÃ: Urmãtoarele mãsuri de precauþie trebuie luate când se efectueazã lucrãri de caroserie, vopsire ºi reparaþii în zona componentelor SRS. 1. SDM (Modul senzori ºi diagnozã) este poziþionat sub ansamblul consolã. A se evita lovirea cu un ciocan sau orice alte scule, atunci când reparaþi consola sau schimbãtorul de viteze. Aceste zone nu vor fi încãlzite cu lampa de gaz, etc. 2. Cablurile SRS sunt poziþionate pe tablier. (Cablurile SRS sunt acoperite cu un tub cu striaþii galben.) Atunci când se lucreazã în aceastã zonã aveþi grijã sã nu avariaþi aceste cabluri. 3. Suprafeþele vopsite ce urmeazã a fi uscate aflate în jurul componentelor SRS nu vor fi încãlzite la mai mult de 80°C (176°F). 4. Dacã este necesar a se aplica un impact puternic sau o încãlzire excesivã în zona din jurul componentelor SRS, acestea vor fi demontate înainte de a începe repararea. 5. Dacã o componentã SRS este avariatã sau deformatã, trebuie înlocuitã. NOTÃ: Urmãriþi manualul de reparaþii (Sistem suplimentar de protecþie) pentru demontarea ºi înlocuirea componentelor SRS.

MODUL AIRBAG ªOFER

MODUL AIRBAG COPILOT

80 60 40

100

120 140 160

E

F

0 0 0 1 0 0 0

20 0

0 0 1 0 0

H

km/h

180

EJECT AUTO REVERSE

PROGRAM

TUNE
TONE ON-VOL

VAL.

CLOCK BAND

AUTO LOUD

MODUL SENZORI ªI DIAGNOZÃ

MATIZ

NOTE .

.. 1-3 UTILIZAREA MATERIALELOR NOI.................................................................................................................................................. 1-8 .................................................. DE CALITATE SUPERIOARÃ ................................................................. 1-4 REPARAÞIA TABLELOR ZINCATE ............................................................................................................................................ 1-3 SARCINI ALE PIESELOR ............................................................................ 1-5 PROCEDURI DE REPARAÞIE ................................................... 1-3 PROTECÞIA LA COROZIUNE ................................................................ 1-2 REFERITOR LA PROTECÞIA MUNCII ............................................................................................................................................................................................. 1-3 SUMAR ..........................................................................MATIZ INFORMAÞII GENERALE 1–1 CAPITOLUL 1 INFORMAÞII GENERALE CUPRINS INSTRUCÞIUNI GENERALE ................................................................................................ 1-4 FIGURI .............................. 1-2 SECURIZAREA CAROSERIEI ..................................................................................................

Nu folosiþi suflaj de aer pentru a curãþi subansamblurile frânei. Plãcuþele frânei conþin azbes. Cizme de protecþie: tãlpile aderente împiedicã alunecarea. Depozitaþi prosoapele pe care vã ºtergeþi de benzinã sau de alþi solvenþi în locuri corespunzãtoare. Cu avansul tehnic al vehiculelor. particule de praf sau de lichid împroºcat. Azi.1–2 INFORMAÞII GENERALE MATIZ 1. Înainte de sudare. nu staþi pe direcþia lanþurilor folosite la aceste echipamente. polizare sau ºlefuire. sudare. Înlãturaþi rezervorul ºi/sau conductele de carburant dacã se va folosi sudurã lângã sistemul de combustie. • . cum ar fi: • • • rezistenþã ºi siguranþã. unele mãºti pentru respiraþie sunt destinate doar filtrãrii prafului ºi particulelor din aer. care poate duce la cancer. Utilizaþi un cablu de siguranþã când folosiþi o presã hidraulicã sau un suport de îndreptare. folosiþi doar un aspirator corespunzãtor cu vacuum. ºlefuire sau tãiere. Lucrul la caroserie s–a schimbat într–o mare mãsurã de–a lungul anilor. Cãºti: protejeazã urechile la niveluri perculoase ale zgomotului. fumului. folosirea echipamentelor de producþie cu un grad înalt de automatizare face posibilã respectarea celor mai stricte toleranþe asigurând astfel o calitate ridicatã. prevenirea optimã la coroziune ºi multe altele. Mãnuºile de sudurã protejeazã împotriva arsurilor ºi vãtãmãrilor datorate sudãrii. de exemplu. calitate ridicatã . Aceastã publicaþie are rolul sã ajute la actualizarea cunoºtinþelor ºi sã dea o imagine despre ce este nevoie pentru a repara avarii accidentale medii sau avansate. INSTRUCÞIUNI GENERALE Aceastã publicaþie intenþioneazã sã ajute tehnicianul care reparã caroseria în activitatea de specialitate. ºi purtaþi o mascã regulamentarã pentru respiraþie sau filtrare. a trebuit ca lucrul la caroserie sã se adapteze la noile cerinþe de design. greutate scãzutã aerodinamicã bunã preþ scãzut 2. REFERITOR LA PROTECÞIA MUNCII 2-1. eventualele deformãri. habitaclu încãpãtor . În acelaºi timp. prafului sau altor particule toxice din aer. Respectaþi regulile standard când folosiþi lichide toxice sau inflamabile. metodele de mãsurare ºi îndreptare. pentru siguranþa sa. Verificaþi scurgerile de carburant ºi reparaþi corespunzãtor. adecvatã protejãrii la riscuri în situaþii concrete. Ochelari sau vizoare de protecþie: sunt destinate sã protejeze ochii de aºchii. ÎN TIMPUL LUCRULUI • • • Nu se fumeazã când se lucreazã la sistemul de combustie. clientul se aºteaptã ca tehnicianul sã aibã cunoºtinþe cuprinzãtoare despre materiale. sã se modifice pentru a putea rezolva cerinþele care sunt într–un conflict aparent. ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI • • • Deconectaþi bateria pentru a reduce riscul incendiului datorat unor scurtcircuite electrice. protejaþi carpetele ºi locurile cu învelitoare ignifuge. nu ºi a vaporilor toxici. Folosiþi o mascã pentru respiraþie ºi filtrare. • • • • • 2-2. Mãnuºi: mãnuºile de cauciuc protejeazã împotriva substanþelor corozive. Folosiþi echipament de protecþie standard la pulverizarea vopselei. tãiere. • • • Un rol important au de asemenea durabilitatea ºi uºurinþa reparãrii caroseriei. Echipamentul standard cuprinde: mãºti pentru respiraþie ºi filtrare folosite dedicate filtrãrii vaporilor. polizãrii sau ºlefuirii. pentru propria siguranþã ºi mulþumirea clienþilor. Bombeurile rigidizate metalic protejeazã împotriva obiectelor ce ar putea cãdea.

• • Într–un accident. 6. LA ªASIURILE MODERNE DAEWOO SE VORBEªTE DESPRE REPERE SUPRASO– LICITATE ªI SUBSOLICITATE. la vehiculele cu ºasiu ºi caroserie. DAEWOO acordã o mare grijã în procesul de producþie. Ca urmare. Pentru aceasta. zonele de impact au rolul sã transforme energia de lovire în deformare. DE CALITATE SUPERIOARÃ • Necesitatea de a reduce greutatea ºasiului a condus la o reducere a cantitãþii de oþel folosite. . trebuie pãstratã protecþia la coroziune în urma reparaþiilor. materialul ºi grosimea metalului trebuie potrivite precis. DE ACEEA. contribuie la rezistanþa globalã a vehiculului. 1 ªasiul • O experienþã îndelungatã.MATIZ INFORMAÞII GENERALE 1–3 3. Forma. metode de calcul precise ºi serii de teste de ºoc scumpe. este necesar sã se restaureze structura ºi rezistenþa originale pentru a garanta siguranþa ocupanþilor. SARCINI ALE PIESELOR • Practica anterioarã de a face o distincþie între reperele în sarcinã ºi cele care nu sunt încãrcate. chiar ºi ferestrele. 5. Zona de siguranþã Oþelurile de înaltã rezistenþã au valori cu circa 30% mai mari decât oþelurile obiºnuite pentru rezistenþa la rupere ºi la deformare. Fig. demonstreazã cã acum DAEWOO construieºte caroserii care duc la deformaþie optimã în zonele de impact la ºocuri frontale sau din spate. de exemplu prin folosirea cãldurii excesive. 2 Zonele de impact Când se reparã avariile caroseriei. Aceste proprietãþi nu trebuie afectate în urma reparaþiilor. securitatea ºi menþinerea acesteia pe trmen lung depind de gradul de protecþie la coroziune asigurate plãcilor metalice. SECURIZAREA CAROSERIEI Caroseriile moderne cu suprafaþa tensionatã sunt proiectate astfel încât sã aibã un habitaclu robust protejat la zonele de impact frontale ºi posterioare. pentru a ridica în acelaºi timp ºi rezistenþa ºasiului. Acest lucru a fost posibil prin intermediul PLÃCILOR DE OÞEL DE ÎNALTÃ REZISTENÞÃ. prin utilizarea unor plãci de oþel mai subþiri. 4. Fiecare piesã. • Fig. nu mai este justificatã. PROTECÞIA LA COROZIUNE • Durabilitatea caroseriei. UTILIZAREA MATERIALELOR NOI.

sau se va creºte rezistenþa în timpul sudãrii. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea ochilor. sudare a pieselor de metal. se va creºte curentul cu 10-20%. 3 îndepãrteazã vopseaua de pe ambele pãrþi ale suprafeþei care se va suda. tãiaþi sau rectificaþi. ci pot afecta ºi siguraþa vehiculului. NEXIA. • • • 8. 2. NOTÃ: Procedurile de sudurã MIG pentru tablele zincate sunt aceleaºi ca ºi pentru tablele de oþel obiºnuite. nu produc doar defecte vizibile. NOTÃ: Folosiþi doar chituri pe bazã de rãºini epoxidice pentru tablele zincate. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea sau arsuri ale ochilor la sudare. REPARAÞIA TABLELOR ZINCATE Tablele zincate folosite la unele panouri ale modelelor CIELO. Pe suprafaþã se aplicã grund dupã sudare. SUMAR • Toate vehiculele DAEWOO sunt construite la cele mai înalte standarde ale proprietãþilor materialelor ºi stilului. Greºelile fãcute la refacerea protecþiei la coroziune compromit durabilitatea. ºlefuiþi cu grijã suprafeþele pentru a asigura adeziunea ºi a preveni bulele de aer sub vopsea. se PLACARE ZINC (4~5 microns) Placã oþel Fig. purtaþi mãºti sau ochelari de protecþie de câte ori ºlefuiþi. 3. mãnuºi ºi încãlþãminte de protecþie corespunzãtoare. 1. RACER II necesitã alte tehnologii de reparaþie decât cele obiºnuite. Aceste standarde ridicate trebuie pãstrate în urma eventualelor reparaþii. Înainte de a aplica chit pe tablele zincate. Proprietatea de continuitate electricã a tablelor zincate este diferitã de cea a tablelor de oþel obiºnuite. NOTÃ: Izolaþi cu grijã tablele ºlefuite pentru a preveni coroziunea. De asemenea se va creºte numãrul de puncte de sudurã cu 10-20%. Greºelile fãcute la efectuarea reparaþiilor de îndrep– tare. .1–4 INFORMAÞII GENERALE MATIZ 7. Înainte de a suda în puncte tabla zincatã. purtaþi ºorþ. etc. Când se sudeazã în puncte.

4 SUPORT RADIATOR INFERIOR INTERIOR SUPORT MONTARE BRAÞ INFERIOR DR. SUPORT MONTARE BRAÞ INFERIOR STG. FIGURI PANOU FIXARE AMORTIZOR CAPOTÃ TABLIER PANOU CAPAC SUPERIOR PANOU PROTECÞIE PANOU CAPAC INFERIOR SUPORT CONTRAARIPÃ LONJERON FAÞÃ TRAVERSÃ CENTRALÃ TABLIER PANOU LATERAL TABLIER SUPORT MONTARE FAR RANFORSAJ LONJERON Fig.MATIZ 9. TRAVERSÃ INFERIOARÃ RADIATOR TRAVERSÃ CENTRALÃ INFERIOARÃ TABLIER SUPORT RADIATOR INFERIOR EXTERIOR PROTECÞIE RANFORSAJ SUPERIOARÃ TRAVERSÃ SUPERIOARÃ RADIATOR ARIPÃ INFORMAÞII GENERALE 1–5 BARÃ IMPACT SPOILER .

5 STÂLP FAÞà INTERIOR SUPERIOR RANFORSAJ STÂLP FAÞà SUPERIOR RANFORSAJ LATERAL PRAG PANOU LATERAL EXTERIOR RANFORSAJ STÂLP FAÞà INFERIOR UªÃ SPATE UªÃ FAÞà MATIZ .1–6 INFORMAÞII GENERALE PLAFON CADRU PLAFON INTERIOR SUPERIOR SPATE CADRU PLAFON INTERIOR INFERIOR SPATE CADRU PLAFON INTERIOR CENTRAL RANFORSAJ STÂLP CENTRAL RANFORSAJ BALAMA UºÃ SPATE HAYON PANOU LATERAL INTERIOR PANOU STÂLP SPATE CADRU PLAFON INTERIOR FAÞà Fig.

MATIZ PANOU SPATE TRAVERSÃ CENTRALÃ PANOU SPATE PLANºEU PANOU SPATE PLANºEU TRAVERSÃ EXTENSIE PLANºEU SPATE SUPORT ROATÃ DE REZERVÃ TRAVERSÃ FRONTALÃ PANOU SPATE PLANºEU TRAVERSÃ SPATE PLANºEU SPATE SUPORT TIJÃ LATERALÃ SUPORT SPATE EXTERIOR SCAUN FAÞÃ SUPORT TIJÃ LATERALÃ RANFORSAJ MEMBRU LATERAL PLANºEU SPATE SUPORT SPATE INTERIOR SCAUN FAÞÃ Fig. 6 TRAVERSÃ SPATE PANOU PLANºEU FRONTAL LONJERON SPATE SUPORT AMORTIZOR SUPORT ARC SUSPENSIE SPATE MEMBRU LATERAL PLANºEU SPATE SUPORT BRAÞ TRAS INFORMAÞII GENERALE 1–7 PANOU LATERAL PLANºEU FAÞÃ .

PROCEDURI DE REPARAÞIE Nr.1–8 INFORMAÞII GENERALE MATIZ 10. Se efecueazã sudarea auxiliarã ºi principalã. Se aplicã antifonul pe zonele aferente. pierderile. Se readuc la formã ºi se îndreaptã grosier zonele afectate. Se îndreaptã zonele afectate. uleiul. extinderea defectelor ºi se apreciazã posibilitãþile de reparaþie. Se aplicã lacul pe suprafeþele corespunzãtoare. alinierea roþilor. Se aplicã grundul pe suprafeþele corespunzãtoare ºi alãturate. fuidul refrigerant ºi altele. Se îndepãrteazã izolaþia ºi antifonul. se ung piesele mobileºi se adaugã lichidul de rãcire. Se verificã toate operaþiile. Se aplicã agenþii anticorozivi. se ºlefuiesc punctele de sudurã ºi se desprind ansamblurile sudate. Se demonteazã piesele pentru reparaþie. Observaþii 8 Montare piese noi 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Inspectare Sudare Finisare Grunduire Antifonare Vopsire Lãcuirea Agenþii anticorozivi Montare 18 Verificare ºi reglare . Se pregãtesc piesele noi. se niveleazã reperele sudate ºi se umplu adânciturile. poziþionarea farurilor ºi celelalte conform specificaþiei. se preinstaleazã piesele exterioare ºi se verificã distanþele ºi cotele de nivel. Se efectueazã vopsirea. Se finiseazã zonele sudate ºi se niveleazã reperele pentru potrivire. Se taie zonele afectate. 1 2 3 4 5 6 7 Operaþie Inspectare Pregãtiri Demontare Readucere la formã Tãiere ºi desprindere Îndepãrtare vopsea Îndreptare Procedurã Se inspecteazã piesele defecte. Se ºlefuiesc ambele feþe ale pãrþilor sudate ºi se monteazã piesele noi ºi se sudeazã punctat pentru instalare temporarã. Se monteazã celelalte piese. Se verificã dimensiunile pentru poziþionare. SDV–urile ºi altele.

........................................................... 2-4 SISTEME DE MÃSURARE (MAI PUÞIN PENTRU AVARIILE MINORE) ........................ 2-2 PUNCTE DE VERIFICARE ...............MATIZ OPERAÞIUNI PREGÃTITOARE 2–1 CAPITOLUL 2 OPERAÞIUNI PREGÃTITOARE CUPRINS DESCRIERE GENERALà ........................................................................................................................................................................................ 2-3 CORECTAREA ZONELOR DEFECTE ............................................................... 2-5 ..........................

13) 3495(137. În unele cazuri.2–2 OPERAÞIUNI PREGÃTITOARE MATIZ 1.02) 2340(92. dar in cazul unui impact extern. este necesarã inspecþia extinderii avariei. astfel încât ºi acestea trebuie inspectate amãnunþit. 1 1485(58. DESCRIERE GENERALà • Majoritatea caroseriilor monococã sunt asamblate ca un întreg prin sudarea împreunã a pieselor din tablã de oþel presate care sunt diverse ca mãrime ºi ca formã. deformãrile se rãspândesc dincolo de zonele care au intrat în coliziune. Avariile la exteriorul caroseriei pot fi inspectate vizual. Unitate de mãsurã: mm (inch) 1315(51.60) 1280(50.39) Geometrie roþi faþã: Cãdere Fãrã servodirecþie Fugã Servodirecþie Convergenþã (cu 2 persoane) 0°30' ± 0°30' 2°48' ± 30" 2°48' ± 30" 10' ± 10' Geometrie roþi spate: Cãdere 0°±20' Convergenþã 20'±20' (cu 2persoane) Fig. Fiecare piesã are responsabilitatea de a suporta o anumitã solicitare ºi de a avea o anumitã durabilitate pentru a–ºi putea îndeplini rolul de a asigura funcþiunile caroseriei ca un întreg.77) 1499(59.46) .

Existã vreo deformare la panoul frontal sau la traversa radiator? Este spartã vreo secþiune conectatã la ele? 3. Existã vreo avarie în interiorul automobilului (existã vreo ondulaþie a tablierului. Existã vreo deformare la traversa planºeu spate.Existã vreo avarie la coductele frânei sau carburant. Existã vreo deplasare sau aliniere defectuoasã a distanþelor din zona capacului portbagajului? 7. înþepat. Existã vreo ondulaþie. Sunt uzate în momentul unei coliziuni (verificaþi de asemenea ºi avarierea centurii în punctele de ancorare). Forþa externã duce la deformarea bãrii de impact de la paraºocul faþã sau spate. sau altã neregulã a distanþelor sau pieselor montate faþã de specificaþie)? 10. Existã vreo deformaþie cum ar fi ondulaþiile. Existã îndoituri.Existã vreun zgomot necorespunzãtor la schimbarea vitezelor. etc.Existã vreo avarie la volan? Existã vreo deformaþie la coloanã sau la piesele coloanei? 11. ars sau avariat într-un fel. Existã vreo neregulã la panoul interior spate? Existã vreo îndoiturã sau umflãturã în vecinãtatea stâlpului spate? 4.? 6. 2. Partea din spate: 1. Existã vreo deformaþie sau crãpãturã în zona arcadei sau la contraaripa spate? S–a desfãcut vreo piesã din cele asamblate împreunã? 5.Existã urme la contactul dintre blocul motor ºi traversa centralã? 14. Întodeauna se înlocuieºte bara de impact dacã: 2. Existã vreo neregulã la distanþarea chederului geamului spate? 6. transmisie sau frâne? 12. planºeul portbagajului sau panoului spate? S–a desfãcut vreo piesã din cele asamblate împreunã? Bara de impact: Întotdeauna se înlocuieºte ansamblul uºã dacã: 1. Încuietoarea nu funcþioneazã corespunzãtor. la motor sau la transmisie? 13. Existã striaþii sau nereguli la contraaripã sau la aripã? Este spartã vreo secþiune conectatã la ele? 4. Centuri de siguranþã: Înlocuiþi întotdeauna centurile de siguranþã dacã: 1. Partea frontalã: 1.Existã vreo scurgere de ulei sau apã sau vreo avarie la motor. planºeu. Existã vreo ondulare. Existã vreo cutã sau umflãturã necorespunzãtoare la aripa spate? 3. 3. denivelãri sau alte avarii la suspensie ºi piesele din jur? 2.MATIZ OPERAÞIUNI PREGÃTITOARE 2–3 2. Starea lor este îndoielnicã. 4. Existã vreo deformaþie în vecinãtatea pãrþii superioare a stâlpului central de susþinere a plafonului? 9. ori la circuitele electrice? . spãrturã. Materialul centurii este tãiat. cutele sau umflãturile în stâlpul frontal. tablier. cutã sau umflãturã la spatele planºeului sau la alte sublansamble din spate? S–a desfãcut vreo piesã din cele asamblate împreunã? 2. PUNCTE DE VERIFICARE • Inspectarea (vizualã) atentã a pieselor defecte. umflãturã sau altã avarie la suspensie sau pãrþile ei componente? 8. Forþa externã duce la deformarea bãrii de impact din interiorul uºii. spãrturi. Existã denivelãri sau îndoituri pe ansamblu în zona frontalã? 5. Existã la uºã vreo deviere verticalã sau vreo distanþã aliniate defectuos? 7. Este rupt chederul parbrizului? 8.

Reformarea lateralã se face prin tragerea ºablonului. CORECTAREA ZONELOR DEFECTE • • • Se poziþioneazã ºablonul de corecþie pe caroserie.2–4 OPERAÞIUNI PREGÃTITOARE MATIZ 3. 2 . TIP STANDARD: TIP C: Specificaþii cleme susþinere Tip standard TIP U: Tip C • • • Korek Auto pole etc. • • • Tip U U-Base Pro-Tec etc. CLEME SUSÞINERE • Se aplicã chit în zona avariatã ºi se trage pînã cînd aceasta revine foarte apropiat la forma iniþialã. Fig. Pentru fixarea maºinii se folosesc punctele orizontale de sudurã. • ªabloane de corecþie • • • • Dataliner Car-o-liner Celette Flex-o-liner etc.

Mãsuraþi alinierea roþilor (vezi pagina 2-2) pentru a preveni uzura asimetricã a cauciucurilor sau devierea volanului. se foloseºte o sculã universalã de trasaj (vezi mai jos fig. a dis utomobil une ensi gla pe a m la di a re regla Se v e va S INDICATOR A Fig. 3-3). • INDICATOR SPRIJIN C SCALà EXTINDERE/CONTRACÞIE SCALà REFERINÞà INDICATOR B ªURUB AJUSTARE A EC TAR JUS RE B STA RUB A JU ªU UB A ªUR i. 3-3 Fig. 3-2 Fig. SISTEME DE MÃSURARE (MAI PUÞIN PENTRU AVARIILE MINORE) • De cîte ori se poate.MATIZ OPERAÞIUNI PREGÃTITOARE 2–5 4. 3-1). folosiþi un ºubler de trasaj ºi mãsuraþi piesele (vezi mai jos fig. INDICATOR C ului roþi c .570 mm Fig. 3-2). Dacã existã deviaþii. Cînd se mãsoarã dimensiunile caroseriei. se mãsoarã folosind un ºablon de centrare (vezi mai jos fig. • • Dacã existã vreo deviere a carcasei. faceþi aprecierile ºi trageþi concluziile în funcþie de mãsurãtori. 3 . 3-1 INDICATOR B – scurt (reglaj înãlþime 15-290 mm) – lung (reglaj înãlþime 185-450 mm) INEL PRINDERE CLEMà INDICATOR 4 CADRU ÎNÃLÞIME CADRU ªURUB POZIÞIONARE A Se miºcã într–o plajã de 250-1.

....................................................................................................... 3-2 • Testare rezistenþã sudurã .........................MATIZ SUDURà ªI DISPOZITIVE 3–1 CAPITOLUL 3 SUDURà ªI SDV-URI CUPRINS SUDURà ÎN PUNCTE ........................................................................................................................................................... 3-5 (SUDURà MIG) SDV ...... 3-6 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3-3 SUDURà ÎN GAZ ................ 3-2 • Descriere generalã ....................................................................................................................... 3-2 • Condiþii de sudare ............................. 3-4 SUDURà CU ARC ÎN BIOXID DE CARBON ....................

ºi reduce apariþia unor deformãri la minim. Totuºi. asiguraþi–vã cã se respectã condiþiile de curent. are un efect scãzut asupra materialului sudat. Are trei calitãþi principale: sudura poate fi efectuatã instantaneu. conductivitate. urmãtoarele: • Grosimea tablei ºi punctul minim Intervale NOTÃ: Cînd intervalele de sudurã sînt prea mici.3–2 SUDURà ªI DISPOZITIVE MATIZ 1. CONDIÞII DE SUDARE Cînd se sudeazã prin puncte. care fac imposibilã menþinerea stãrii de solidificare dorite. timp de menþinere.6mm 11mm 16mm 20mm 24mm Fig.9mm 1. apar ramificaþii. pentru a obþine rezultate corespunzãtoare. recomandate pentru aparatul de sudurã în puncte. (Unit : mm) Grosime tablã Intervale minime 0. Reþineþi. SUDURà ÎN PUNCTE 1-1. reþineþi cã trebuie îndepãrtatã toatã vopseaua ºi alte impuritãþi de pe suprafaþa materialului pe care doriþi sã–l sudaþi. cînd sudaþi. 1 Dispozitive de sudurã .2mm 1. 1-2.6mm 0. DESCRIERE GENERALà Sudura în puncte este cunoscutã de asemenea ca ºi sudurã în puncte de rezistenþã ºi este cea mai indicatã metodã de sudurã pentru automobile. presiune de sudurã. 2 Transformator Aparat de sudurã în puncte Temporizator Fig. ºi timp de pauzã.

3 POANSON 6~ m 9m 30 mm Opriþi introducerea poansonului cînd apare întreaga lungime a nitului. rezistenþa pieselor sudate poate varia într–o plajã largã datoritã variaþiilor de tensiune ºi a altor factori.0 ø5.9mm 1. 4 .5 ø5. înseamnã cã sudura are o rezistenþã standard.5 ø6. Calitatea sudurii nu poate fi evaluatã fãrã a distruge piesele sudate. Fig. Diametru cap • • Dacã apar gãuri în tablã. Fig. Împingeþi un poanson printre douã suprafeþe în apropierea unui nit. Procuraþi o tablã de oþel de aceeaºi grosime ºi efectuaþi un test distructiv.MATIZ SUDURà ªI DISPOZITIVE 3–3 • Grosimea tablei ºi diametrele capetelor Grosime tablã Diametre capete 0.0 1-3.2mm 1.6mm ø4.6mm 0. Dacã piesele sudate nu se desprind iar tija nitului apare pentru mai mult de 3 mm. TESTARE REZISTENÞà SUDURà Chiar dacã respectaþi condiþiile de sudurã. înseamnã cã sudura este satisfãcãtoare.

aceastã metodã cere experienþã. Cînd capul de sudurã nu are acces în zona de sudat. Totuºi. se recomandã sã fie folositã sudura în gaz. pentru cã SDV-urile necesare sunt mai uºor de procurat. Totuºi. datoritã domeniului mare unde poate fi folositã de la îmbinarea panourilor caroseriei. 5 . se poate folosi în loc sudura în linie cu arc. APARATE DE SUDURÃ: AJUSTARE GAZ AJUSTARE GAZ TÃIERE SUDURà REZERVOARE OXIGEN/ACETILENà METODE DE SUDURÃ: SUDURà CAP–LA–CAP SUDURà PRIN SUPRAPUNERE SUDURà PRIN GÃURIRE ªI PUNCTARE Fig. tãierea materialelor care formeazã caroseria ºi aplicarea de cãldurã pentru remodelarea panourilor. SUDURà ÎN GAZ Sudura în gaz este de neînlocuit la reparaþiile de carosie. În acest caz suprafeþele de sudat trbuie strânse împreunã. 2. ºi de asemenea. dacã nu este posibilã sudarea în puncte datoritã limitãrilor de spaþiu.3–4 SUDURà ªI DISPOZITIVE MATIZ NOTÃ: • • • • Este dificil sã se sudeze în puncte în urmãtoarele condiþii: Cînd nu este posibil sã se îndepãrteze rugina sau vopseaua de pe suprafeþele de sudat. În toate aceste cazuri. Cînd suprafeþele de sudat nu pot fi vãzute din exterior iar sudura va afecta aspectul exterior.

Sunt folosiþi. Existã un domeniu larg de aplicaþii. • Sudura pe unghiul de îndoire al unei margini • Sudura pe capetele marginilor Fig. 3.MONOFAZAT 200~240V . ca ºi consumabile. electrozi de metal. sudurã întreruptã. 6 APARATE DE SUDURÃ: 110V . printre care sudura cap–la–cap a tablelor subþiri. 7 . SUDURà CU ARC ÎN BIOXID DE CARBON (SUDURà MIG) Acest proces de sudare foloseºte ca mediu de protecþie. evitaþi astfel de operaþii. bioxidul de carbon în locul gazelor inerte care sînt scumpe.TRIFAZAT REGULATOR DE GAZ DIOXID DE CARBON SAU ARGON + DIOXID DE CARBON ÞEVI GAZ SURSà DE ALIMENTARE PENTRU SUDURà (MECANISM ÎNCORPORAT PENTRU FIR) ARC SUDURà CABLU DE ALIMENTARE ÎMPÃMÎNTARE CABLU NUL PIESà METODE DE SUDURÃ: SUDURà CAP-ÎN-CAP SUDURà PRIN SUPRAPUNERE SUDURà ÎN PUNCTE SUDURà PRIN GÃURIRE Fig. sudura prin suprapunere. de asemenea este ºi foarte stabilã. Din punct de vedere al rezistenþei sudurii.MATIZ SUDURà ªI DISPOZITIVE 3–5 NOTÃ: Mai jos se dã un exemplu de cum nu trebuie efectuatã sudura în gaz. ºi sudura MIG în puncte.

Mãnuºi protecþie 9. BURGHIE. 5.Apãrãtoare pulverizare 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Caroserie vehicul 12 Înveliº protecþie termo-rezistent Scule prelucrare Alezare ºi gãurire FREZE. 2. 4. SDV Articol Echipamente de protecþie Lucrare Operator 1. Echipamente ºi SDV-uri folosite Ochelari de protecþie ªapcã Cãºti antifonice Mascã sudurã Salopetã Mascã anti-praf 1 2 7. ªorþ protecþie 8.Mãnuºi de lucru 12.3–6 SUDURà ªI DISPOZITIVE MATIZ 4. Cizme protecþie 10. 6.Pantofi de lucru 11. DÃLÞI PUNCTATOR BORMAªINà CU PRESIUNE . 3.

MATIZ SUDURà ªI DISPOZITIVE 3–7 Articol SDV-uri fixare Lucrare Fixare elemente metal Echipamente ºi SDV-uri folosite CLEªTI SUPORT CU ªURUB MENGHINà SDV-uri pentru deformare Deformare suprafeþe caroserie CIOCANE PRISME LINGURI PILE/MÂNERE PILà FOARFECI Caroserie. profilare CRIC APARAT SUDURà DISPOZITIV INERÞIAL ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .

3–8 SUDURà ªI DISPOZITIVE MATIZ Articol Scule de mãsurat Lucrare Mãsurare Echipamente ºi SDV-uri folosite RIGLE RULETE Scule îndoire Pregãtirea marginilor Scule tãiere FIERESTRÃU CU AER SCULà TÃIERE CU AER PRINDERE NITURI FIERESTRÃU METALE DALTà Scule ºlefuit Curãþire SCULE ABRAZIVE CU DISC Cu aer: Electric: Cu bandã: .

.........................MATIZ PARTE FRONTALà 4–1 CAPITOLUL 4 PARTE FRONTALà CUPRINS 1...................................................................... 4-2 • Procedee de reparaþie ..................................................................................................................... 4-11 Procedee de reparaþie... 4-11 • • Descriere generalã ......................................................................... STÂLP FAÞà ...................... BRAÞ INFERIOR ............................................................................................................................................ 4-19 • • Descriere generalã .......................................................................... 4-3 2........................................................ 4-19 Procedee de reparaþie .......................................................................... 4-7 3............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... PANOU FAÞà .................................................................. 4-16 5.................................... 4-15 • Procedee de reparaþie ............................................. 4-15 • Descriere generalã .......................................................................................................... 4-6 • Descriere generalã ............................................................................................................................................................................................ LONJERON FAÞà .............................................. CONTRAARIPà FAÞà ............................................... 4-12 4................................................................................................................. 4-2 • Descriere generalã ...................... 4-6 • Procedee de reparaþie ....................................... 4-20 ....

DESCRIERE GENERALà Panoul faþã este prins de contraaripa ºi lonjeronul faþã. Se acordã atenþie înclinãrilor ºi paralelismului ºi se verificã modul cum se îmbinã piesele dupã sudurã.4–2 PARTE FRONTALà MATIZ 1. 2 3 2 1 5 1 2 2 5 3 Fig. PANOU FAÞà 1-1. 1 Asamblul punctelor de sudurã faþã . El este suportul farurilor ºi altor piese ºi menþine rigiditatea pãrþii din faþã a caroseriei.

Se taie ºi se scoate panoul faþã. Se foloseºte cadrul de îndreptare pentru a trage ferm ºi a repara zona avariatã de pe panou înainte de a scoate panuol faþã. Se demonteazã piesele corespunzãtoare. • Se ridicã caroseria. 4. Altele. ºi se plaseazã suporþi de susþinere în cele patru locuri corespunzãtoare ale dechiderii din cadrul uºii. Se readuc la formã pisele conexe avariei. ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi. • Se îndepãrteazã ºi se curãþã bavurile de pe punctele de sudurã ºlefuite cu ajudorul unui ºlefuitor cu disc. Condensorul A/C ºi piesele conexe. . 3 5. • Se foloseºte un ciocan ºi o prismã de tinichigerie pentru a readuce la formã zonele avariate ale contraaripii ºi lonjeronului faþã. Fig. se poartã mascã sau ochelari de protecþie de câte ori se polizeazã. • Se taie panoul faþã cu o sculã de tãiere cu aer. PROCEDEE DE REPARAÞIE 1. • Se foloseºte o sculã de tãiere specialã pentru a aleza gãurile pentru sudura în puncte de pe contraaripa ºi lonjeronul faþã. NOTÃ: Când alezaþi gãurile aveþi grijã sã nu afectaþi contraaripa ºi lonjeronul faþã. radiatorul ºi piesele conexe. • Se verificã avariile la contraaripa faþã ºi lonjeronul faþã înainte de a scoate panoul faþã. Fig. • Se centreazã umflãtura în jurul punctelor de sudare. sau se ºlefuieºte.MATIZ PARTE FRONTALà 4–3 1-2. • Se umplu toate gãurile datorate sudurii. • Se folosesc cleme orizontale de prindere ºi maºina se pune cu siguranþã în punctele de prindere ale cadrului de întindere. se taie. Motorul. având grijã sã nu se tragã zona avariatã mai mult decât e nevoie. Caroseria se þine la nivel. 3. Se trage ferm ºi se îndreptã zona avariatã. Farurile faþã ºi aripa. lãsând neatinse marginile de sudare. 2 1 2 2 5 3 2. NOTÃ: Se verificã cum se potriveºte uºa. • • • • • Capota ºi paraºocul faþã. • Se îndoaie marginile de sudare cu un ciocan ºi o prismã de tinichigerie.

Se sudeazã pãrþile prinse pentru instalare temporarã. se poartã mascã sau ochelari de protecþie de câte ori se polizeazã. 4 6. farurile ºi capota. ºi se verificã calitatea sudurii. ca în figurã. • Se monteazã aripa temporar. pentru a îndepãrta vopseaua pânã când se ajunge la metal. se poartã mascã sau ochelari de protecþie de câte ori se polizeazã. sau se ºlefuieºte. sau se ºlefuieºte. pentru a–i verifica înclinarea sau ondularea. Se creºte numãrul de puncte cu 20% pentru zonele în care se sudeazã în puncte. se poartã mascã sau ochelari de protecþie de câte ori se polizeazã. ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi. • Se ºlefuiesc ambele pãrþi ale zonei sudate panoul faþã cu abraziv. 7. ca în figurã. • Se sudeazã în puncte panoul faþã ca în figurã. Fig. • • Se prind ambele pãrþi cu menghinele mobile. se taie. apoi se verificã spaþii ºi diferenþele de nivel.4–4 PARTE FRONTALà MATIZ NOTÃ: Aveþi grijã ca cele douã pãrþi ale panoului faþã sunt aliniate una cu cealaltã. ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi. se taie. sau se ºlefuieºte. Se mãsoarã diagonala compartimentului faþã. • Se mãsoarã diagonala compartimentului faþã cu un ºubler de trasaj sau cu o riglã convexã. Se aranjeazã panoul faþã. 6 8. 5 . • • Se efectueazã mai întâi o sudurã de probã. Fig. Fig. se taie. ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi. Se efectueazã sudarea propriu–zisã.

mâini ºi ochi. • Evitaþi contactul cu pielea. radiatorul ºi piesele conexe. Majoritatea vopselurilor conþin substanþe care sunt dãunãtoare dacã sunt inhalate sau înghiþite. • Se antifoneazã zonele avariate ale contraaripii ºi lonnjeronului faþã dacã e cazul. • . 11. 7 9. ATENÞIE • Se ventileazã la pulverizarea vopselei. A se depozita într-un loc sigur. • Celelalte. a se purta echipament de protecþie corespunzãtor pentru respiraþie. 1 • Farurile ºi aripile. 10. • Condensorul ºi piesele conexe. • Se instaleazã în ordinea inversã demontãrii.Se vopseºte. flãcãri sau þigãri. • Se foloseºte un ciocan ºi o prismã de tinichigerie pentru a îndrepta marginile contraaripii ºi lonjeronului faþã pentru o aliniere mai exactã cu suprafata panoului faþã. • Capota motor ºi paraºocul. NOTÃ: Pentru o verificare corespunzãtoare se foloseºte formularul specific. gazul de aer condiþionat ºi altele. Când se vopseºte. ulei ºi alte lichide. • Se regleazã direcþia farurilor. 1 2 2 5 3 5 NOTÃ: Dupã instalarea tuturor pieselor conexe. departe de arcuri electrice. lichidul de frânã.Se monteazã piesele conexe. • Se verificã scurgerile de benzinã. • Motorul. se aplicã vaselinã pe piesele mobile ºi se umple lichidul de rãcire.Se verificã ºi se regleaz㠕 Se verificã diferenþele de nivel ºi poziþionare.MATIZ PARTE FRONTALà 4–5 2 3 2 12. Vopseaua este inflamabilã. Fig. • Se verificã întreaga funcþionare.Se aplicã autovopantul (antifon). Finisarea zonelor sudate. • Se verificã modul de închidere ºi deschidere ale capotei. 13. Citiþi eticheta vopselei înainte de a–i deschide cutia.

fie se foloseºte o ramã fie sunt urmãrite pentru poziþionare dimensiunile de pe diagrama de reparaþie a caroseriei. DESCRIERE GENERALà Contraaripa faþã este construitã ca un singur corp cu suportul amortizorului. 10 3 5 8 1 10 6 3 6 8 2 7 2 3 1 6 Fig. Când se monteazã. De aceea. CONTRAARIPà FAÞà 2-1. înlocuirea ei afecteazã alinierea roþii faþã.4–6 PARTE FRONTALà MATIZ 2. Trebuie sudatã cu atenþie. 8 Ansamblul sudat al contraaripii faþã .

se poartã mascã sau ochelari de protecþie de câte ori se polizeazã. lãsând marginile de sudat intacte. piesele conexe ºi altele. se ajusteazã marginea de sudat de la stâlpul faþã ºi cotraaripã. cablajele. se taie. 4. Se trag ºi se îndreaptã zonele avariate ale contraaripii spate ºi ale zonei inferioare tablier. Fig. 5. ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi. • Se fixeazã maºina în cadrul de îndreptare prin strângerea clemelor de sub caroserie în punctele orizontale de sudurã. • 2. aproximativ la froma originalã. sau se ºlefuieºte. sau se ºlefuieºte. Se trage ºi se îndreaptã grosier zona avariatã. NOTÃ: Se verificã starea uºilor ºi a balamalelor. Tabloul de bord. se poartã mascã sau ochelari de protecþie de câte ori se polizeazã. Se desfac zonele de sudurã MIG cu un polizor. Se îndepãrteazã antifonul ºi substanþa anticorozivã. care sunt inflamabile. • Se încãlzesc antifonul ºi substanþa anticorozivã din zonele ce se vor suda ale contraaripii ºi lonjeronului cu un arzãtor cu benzinã ºi se îndepãrteazã cu ajutorul unei spatule de oþel. • Se taie contraaripa cu o sculã de tãiere cu aer. se taie.MATIZ PARTE FRONTALà 4–7 2-2. 7 7 3 SUDURà CU ARC 13 • • • Fig. PROCEDURà DE REPARAÞIE 1. • Se foloseºte scula de tãiere specialã pentru a executa gãurile pe punctele de sudurã în cetrul zonelor punctate. acestea se vor trage astfel încât sã aibã forma originalã. Se demonteazã ranforsajul exterior al contraaripii. ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi. Piesele de pe zona inferioarã a tablierului. • . stâlpului faþã ºi alte piese. Se scot piesele conexe. • • Piesele ce trebuie scoase la demontarea panoului faþã. 10 • Folosind un fierestrãu de metale. • Se centreazã punctatorul în jurul amprentelor punctelor de sudurã de pe lonjeron ºi contraaripã. Nu se trage mai mult decât este necesar. Se taie ºi se ºlefuieºte contraaripa faþã. de pe partea locului de lângã ºofer. Înainte de tãierea bucãþilor stricate. 9 3. Se foloseºte scula de tãiere specialã pentru a executa gãurile pe punctele de sudurã din ranforsajul contraaripii. • Se subþiazã ºi se finiseazã bavurile de pe punctele de sudurã cu un polizor. • • Se centreazã punctatorul în jurul amprentelor punctelor de sudurã.

6 8 2 6 3 7. mãnuºi ºi papuci de protecþie. ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi sau arsurile. ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi sau arsurile. • Se efectueazã mai întâi o sudurã de probã ºi i se verificã starea. se ajusteazã noul panou pentru a se potrivi în partea rãmasã. contraaripã ºi alte piese. 1 10 6 • Se foloseºte un ciocan ºi un ºteclu pentru a îndrepta zonele avariate de pe lonjeronul faþã. mãnuºi ºi papuci de protecþie. Se umplu piesele conexe avariate. Fig. apoi se sudeazã ambele capete interioare. • Se mãsoarã compartimentul faþã pe diagonalã cu un ºubler de trasare sau riglã convexã pentru a-i verifica ondulãrile sau îndoirile. Se mãsoarã compartimentul faþã pe diagonalã. • Se strânge panoul faþã cu cleºti. Se efectueazã sudura principalã. • Se îndreaptã suprafeþele sudate cu un ciocan ºi un ºteclu. • Se sudeazã pe cât este posibil având încã montatã menghina mobilã. 11 NOTÃ: • Dacã a fost avariatã doar partea din faþã. • Se asambleazã temporar aripa ºi capota. apoi se verificã golurile ºi diferenþele de nivel. • Se umplu gãurile datorate sudurii. 8. • Se sudeazã pãrþile care au fost strânse temporar. 2 3 1 7 • Se polizeazã ambele margini din faþã ale secþiunilor sudate. se decupeazã zona avariatã din contraaripã. Fig. 12 . 9. Se pregãteºte panoul cel nou al contraaripii. NOTÃ: Se recomandã folosirea unei menghine mobile. • Se efectueazã sudura. 6 6 3 6 8 2 7 2 3 1 • Se strânge lonjeronul faþã cu cleºti ºi menghinã. contraaripa ºi lonjeronul faþã cu un polizor pentru a îndepãrta vopseaua pânã se vede placa metalicã.4–8 PARTE FRONTALà MATIZ 6. se poartã îmbrãcãminte. se poartã îmbrãcãminte.

Se aplicã banda izolantã.Se finiseazã zonele sudate. • Se foloseºte un ciocan ºi un ºteclu pentru a nivela contraripa ºi muchiile lonjeronului faþã astfel încât sã se potriveascã bine cu suprafaþa contraaripii faþã. . • În zonele balamalelor uºii se fac suduri MIG sau în gaz. • Se sudeazã braþul aºa cum este prezentat. • Se aplicã bandã izolantã pe balama ºi pe zona de potrivire a ranforsajului contraaripii. 10.MATIZ PARTE FRONTALà 4–9 BANDà IZOLANTà 10 3 5 8 1 10 6 3 6 8 2 7 2 3 1 6 Fig. 12. 13. mãnuºi ºi papuci de protecþie. se poartã îmbrãcãminte.Se aplicã izolantul. 7 7 3 Fig. 1 10 6 3 6 8 2 7 2 3 1 13 6 SUDURà CU ARC DOAR CÂND SE ÎNLOCUIEªTE PARTEA FRONTALÃ. • Se aplicã izolantul pe suprafeþele corespunzãtoare ºi cele conexe.Se sudeazã ranforsajul exterior al contraaripii. 14 11. 13 Fig. 15 ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi sau arsurile. • Se creºte numãrul de puncte astfel încât sã acopere 20% din suprafaþa ce urmeazã a fi sudatã. dupã cum este prezentat.

Se monteazã în ordinea inversã a demontãrii.4–10 PARTE FRONTALà MATIZ 14. Se depoziteazã într-un loc sigur. ochelari de protecþie ºi haine corespunzãtoare. gazul de la aerul condiþionat ºi altele. se ºterge lubrifiantul de pe piesele mobile ºi se reumple lichidul de rãcire. Citiþi eticheta înainte de a deschide cutia de vopsea. • • • • • Cablajele. ulei ºi lichid. NOTÃ: Pentru verificare se foloseºte grila corespunzãtoare operaþiunii. Se verificã jocurile ºi denivelãrile.Verificãri ºi reglaje • • • • • • Se mãsoarã alinierea roþilor din faþã. Piesele din compartimentul pasagerilor. lichidul de frânã. 15. • 17. 18. Vopseaua este inflamabilã. tabloul de bord ºi piesele conexe. • Se evitã contactul cu pielea. mãnuºi. Se verificã funcþionarea corectã a încuietoarelor. Se verificã scurgeri de gaz. flãcãri sau þigarete. ATENÞIE • Se ventileazã la pulverizarea vopselei. Se regleazã farurile. Se face verificarea funcþionãrii globale. ºi se þine feritã de scântei. Majoritatea vopselurilor conþin substanþe care sunt dãunãtoare dacã sunt inspirate sau înghiþite.Se aplicã antifonul. La vopsire se poartã mascã pentru respiraþie.Se monteazã piesele conexe. NOTÃ: Dupã montarea pieselor conexe.Se aplicã vopseaua. spate ºi lonjeronul. Altele. . • Se antifoneazã partea interioarã a contraaripilor faþã. Piesele care se monteazã o datã cu panoul faþã.

Astfel. înlocuirea lui afecteazã alinierea roþilor faþã ºi asigurã menþinerea rigiditãþii secþiunii faþã. dimensiunile de pe schiþa pentru reparaþia caroseriei. 1 10 6 3 6 8 2 7 2 3 1 6 Fig. fie se foloseºte un profil ajutãtor sau se urmãresc pentru poziþionare. 16 Ansamblul sudat lonjeron faþã . Când se asambleazã. transmisie ºi altele. LONJERON FAÞà 3-1. Trebuie sudat cu atenþie. motor.MATIZ PARTE FRONTALà 4–11 3. el reprezentând suportul pentru suspensia faþã. DESCRIERE GENERALà Lonjeronul faþã este alipit contraaripii ºi panoului faþã.

3. Tãierea lonjeronului faþã în zona defectã înainte de întinderea ei. • Se remodeleazã contraaripa ºi piesele conexe ºi se niveleazã marginile de sudat cu un ciocan ºi ºteclu. cablajele ºi piesele auxiliare. 1 10 6 6 2 CONTRAARIPà FAÞà 2 3 1 Fig. • • • Se puncteazã în jurul punctelor de sudurã de pe contraaripã ºi celelalte piese. NOTÃ: Se demonteazã în funcþie de partea avariatã. • Se niveleazã ºi se finiseazã bavurile de pe punctele de sudurã cu un polizor cu disc. pentru ca la încãlzire sã nu se ardã reperele din habitaclu. Se trage ºi se împinge cu putere zona avariatã aproximativ pânã la forma originalã. mãnuºi ºi papuci de protecþie. PROCEDEE DE REPARAÞIE 1. 18 . Piesele tablierului de pe partea de lângã ºofer. 17 ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi sau arsurile. Se foloseºte o bormaºinã specialã pentru a perfora sudurile în centrul zonelor punctate. Tabloul de bord. 1 10 6 • • 3 6 8 2 7 2 3 1 6 • Fig. Nu se trage mai mult decâte este nevoie. 5. Înainte de tãierea bucãþilor avariate. Se taie lonjeronul faþã cu scula specialã de tãiere cu aer. ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi sau arsurile. lãsând marginile de sudat intacte. 2. • Se sudeazã în toate locurile perforate. ATENÞIE: Trebuie lucrat cu grijã. Se ºlefuieºte grundul ºi izolaþia. Se demonteazã piesele conexe. face dificilã repararea pieselor conexe. Se taie ºi se extrage lonjeronul faþã.4–12 PARTE FRONTALà MATIZ 3-2. mai ales cele inflamabile. se poartã îmbrãcãminte. • Se prinde maºina în cadrul de întindere prin strângerea clemelor sub caroserie în punctele de sudurã orizontale. NOTÃ: Se verificã starea uºilor ºi balamalelor. se poartã îmbrãcãminte. Se remodeleazã piesele avariate. se vor trage astfel încât sã ajungã la forma originalã. NOTÃ: Nu este necesar sã se separe contraaripa faþã de lonjeron. • Se încãlzeºte grundul ºi izolaþia în zonele piesei avariate ce vor fi sudate. dacã ºi contraaripa va trebui înlocuitã. • • • Piesele ce trebuie demontate la dezasamblarea panoului ºi contraaripii faþã. 4. mãnuºi ºi papuci de protecþie. cu o flacãrã de gaz ºi se ºlefuieºte grundul ºi izolaþia cu o spatulã de oþel.

11. 9. • Se ºlefuiesc zonele sudate în gaz sau MIG cu un polizor cu disc. Se aplicã izolantul. Cele mai multe vopsele conþin substanþe nocive dacã sunt inhalate sau înghiþite. • NOTÃ: Se recomandã folosirea ºabloanelor pentru o poziþionare corectã ºi sã se verifice cã atât lonjeronul faþã cât ºi contraaripa sunt paralele. • Vopseaua este inflamabilã. • Se antifoneazã îmbinãrile ºi zonele suprapuse de pe suprafaþa planºeului faþã. Se confecþioneazã piesa de întãrire conform cu forma zonelor de îmbinare ale lonjeronului ºi se sudeazã pe lonjeron în punctele de îmbinare ale lonjeronului. • • • • Se efectueazã mai întâi sudurã de test. Se creºte numãrul de puncte de sudurã cu 20% în zonele unde se sudeazã în puncte. ºi se mãsoarã cotele pentru o poziþionare corectã. Se niveleazã locurile sudate ale lonjeronului din zona de îmbinare cu un polizor cu disc. Se sudeazã în gaz sau MIG cu grijã în punctele de prindere ale lonjeronului faþã. ºi se verificã starea sudurii. Se taie lonjeronul nou aliniindu-l cu restul ºasiului. mãnuºi ºi papuci de protecþie. • Se foloseºte ciocan ºi vert pentru a nivela marginile contraaripii ºi lonjeronului astfel încât sã se potriveascã. 19 8. Se poziþioneazã ºi se prinde la locul lui panoul faþã cu menghinã. se poartã îmbrãcãminte. pânã se ajunge la metal. Se depoziteazã în locuri sigure. • • Se strânge lonjeronul cel nou de restul pieselor cu cleºte ºi menghinã. • • • Se sudeazã cât de mult se poate având ºabloanele încã montate. • Se sudeazã superficial pãrþile prinse pentru montare temporarã. Citiþi instrucþiunile de folosire ale vopselei. . • • Se taie lonjeronul nou cu un fierestrãu de mânã ºi se va suda cap la cap. cu sudurã MIG. Folosiþi echipament corespunzãtor de protecþie. 7. Fig. • Se aplicã izolantul pe zonele îmbinate ale pãrþii de jos ale tablierului cu podeaua. Se pune un cric sub capãtul lonjeronului faþã ºi se sprijinã. Se efectueazã sudura propriu-zisã. ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi sau arsurile. • Evitaþi contactul cu pielea. Se aplicã antifonul.Se aplicã vopseaua ATENÞIE: • La vopsire se ventileazã încãperea. 1 10 6 3 6 8 2 2 3 1 6 ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi sau arsurile. apoi se aranjeazã contraaripa ºi panoul faþã. mãnuºi ºi papuci de protecþie. 10. Se finiseazã zonele sudate. Se ºlefuiesc ambele pãrþi ale porþiunii sudate ale lonjeronului ºi contraaripii cu un polizor cu disc pentru a îndepãrta vopseaua. ferite de scântei.MATIZ PARTE FRONTALà 4–13 6. foc sau þigãri aprinse. Se sudeazã în puncte contraaripa cu marginile îndoite ale lonjeronului faþã ºi panoul faþã. lonjeronului. se poartã îmbrãcãminte.

Verificaþi închiderea ºi deschiderea capotei. etc. Componente caroserie. gazul instalaþiei aer condiþionat. Capotã ºi barã protecþie faþã.Se verificã ºi se regleaz㠕 • • • • • Se verificã jocurile ºi diferenþele de nivel. lichidul de frânã.4–14 PARTE FRONTALà MATIZ 12. Verificaþi eventualele scurgeri de apã în habitaclul pasagerilor. Verificaþi eventualele scurgeri de benzinã. 14. Reglaþi poziþia farurilor. se înlocuieºte lichidul de rãcire. Componente aer condiþionat. radiatorul ºi celelalte componente. Faruri ºi aripi. lichid rãcire sau gaze evacuare. • • • • • • • • • • Se curãþã compartimentul pasageri. Motorul. Piese din compartimentul pasageri. Cabluri electrice ºi piese conexe. Se monteazã în ordine inversã ca la demontare. Verificaþi funcþionarea. NOTÃ: Dupã montarea componentelor se greseazã toate piesele aflate în miºcare. Altele.Se monteazã piesele conexe. .

Trebuie sã se acorde atenþie specialã poziþionãrii ºi dimensiunilor îmbinãrilor sudate.MATIZ PARTE FRONTALà 4–15 4. Formeazã baza suspensiei faþã ºi menþine rigiditatea componentelor faþã. Se sudeazã cu atenþie. SUPORT BRAÞ INFERIOR 4-1. DESCRIERE GENERALà Suportul braþ inferior face legãtura dintre lonjeroane ºi tranersa centralã tablier. 3 3 2 3 12 2 2 2 3 12 Fig. 20 Ansamblu suduri suport braþ inferior .

Se cojeºte izolaþia interioarã din zona planºeului faþã. Componentele ce trebuie demontate atunci când se demonteazã lonjeroanele.4–16 PARTE FRONTALà MATIZ 4-2. 5. NOTÃ: Când se curãþã punctele. folosiþi echipament de protecþie. Se fixeazã caroseria pe stand. Un impact general necesitã schimbarea acestor componente. se trage de zona avariatã cu o masã de întindere ºi se corecteazã forma componentelor traversei faþã planºeu ºi panoului faþã planºeu. Se foloseºte un dispozitiv special pentru curãþarea suprafeþei puntelor de sudurã din zona punctatã. PROCEDEE DE REPARAÞIE 1. 2. 2 3 2 2 2 3 • • • 12 3 4. aproximativ la forma iniþialã. Fig. carpete sau altele. cu o lampã cu gaz ºi se cojeºte cu o spatulã de oþel. Se verificã zonele avariate. Suportul braþ inferior este supus impactului. în cele patru puncte destinate acestui scop. Se demonteazã piesele conexe. lãsând intactã bordura de sudurã. aveþi grijã sã nu gãuriþi traversa faþã planºeu sau celelalte componente. NOTÃ: Se foloseºte material termoizolant pentru protejarea suprafeþelor acoperite cu vopsea. aveþi grijã sã nu ardeþi componentele interioare ale compartimentului pasageri. • ATENÞIE: Când încãlziþi. • Se finiseazã ºi niveleazã suprafaþa de sudurã cu un disc abraziv. Finiþii ºi carpete. Cabluri electrice ºi celelalte. traversei planºeu faþã ºi panoului planºeu faþã. ºlefuiþi sau sudaþi. scaune. Se curãþã chitul. 21 • Cu ajutorul unui fierãstrãu cu aer. • Înainte de a tãia zonele avariate. . antifonul ºi izolaþia interioarã. se taie ºi se extrage suportul braþ inferior. Nu se trage mai mult decât este necesar. • • Se puncteazã în jurul punctelor de sudurã ale suportului braþ inferior. Se verificã jocurile ºi diferenþele de nivel ale uºilor faþã. • • Se verificã cu atenþie componentele avariate. 3 12 3. • • • • Scaune faþã. • Se încãlzeºte chitul ºi antifonul din zona sudatã a lonjeronului. Se taie ºi se extrage suportul braþ inferior. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tãiaþi. Se extrage ºi se îndreaptã zona avariatã. împreunã cu lonjeroanele.

12. Se niveleazã ºi bordura de sudurã. A se depozita într-un loc sigur. etc. mâini ºi ochi. flãcãri sau þigãri. 22 • Vopseaua este inflamabilã. ºlefuiþi sau sudaþi. • • • • Se poziþioneazã noul suport braþ inferior. 11. se marcheazã punctele de sudurã. • Se finiseazã suprafaþa sudatã cu un disc abraziv. traversã planºeu faþã. . departe de arcuri electrice. Majoritatea vopselurilor conþin substanþe care sunt dãunãtoare dacã sunt inhalate sau înghiþite. • • Se poziþioneazã noul suport braþ inferior cu ajutorul menghinelor mobile.Se pulverizeazã vopseaua. Se gãuresc punctele marcate cu un spiral de 5 mm. ºlefuiþi sau sudaþi. 3 12 ATENÞIE • Se ventileazã la pulverizarea vopselei. Se finiseazã suprafaþa sudatã. 8. suportului braþ inferior. folosiþi echipament de protecþie. pentru a îndepãrta vopseaua . 10.MATIZ PARTE FRONTALà 4–17 6.Se aplicã chitul. • Evitaþi contactul cu pielea. Se niveleazã zonele avariate. Se poziþioneazã noul suport braþ inferior. • Se sudeazã în MIG gãurile suportului braþ inferior. cu un disc abraziv. folosiþi echipament de protecþie. • Se antifoneazã suprafaþa planºeului faþã. 3 2 2 Fig. Se efectueazã sudura propriu-zisã. Se verificã jocurile ºi se niveleazã bordurile cu un ciocan ºi o nicovalã de tinichigerie. Toate gãurile rãmase vor fi umplute cu sudurã. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tãiaþi. • • 7. Se polizeazã ambele pãrþi ale secþiunii sudate. • Se niveleazã traversa planºeu faþã ºi celelalte componente cu ajutorul unui ciocan ºi a unei nicovale de tinichigerie. Când se vopseºte. Citiþi eticheta vopselei înainte de a–i deschide cutia. Se creºte numãrul de puncte cu 20%.Se aplicã antifonul. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tãiaþi. • Se aplicã chitul în zonele de îmbinare din interiorul suprafeþei compartimentului pasageri. 9. a se purta echipament de protecþie corespunzãtor pentru respiraþie.

• Cabluri electrice ºi piese conexe. • Se curãþã compartimentul pasageri. • Se monteazã în ordine inversã faþã de cum au fost demontate. etc. • Se verificã eventualele scurgeri de gaz.Se aplicã izolaþia interioarã. Fig. • Componente compartiment pasageri. Se aplicã izolaþia interioarã pe suprafaþa planºeului. 15. • Se verificã închiderea ºi deschiderea capotei.4–18 PARTE FRONTALà MATIZ 13. • Se verificã jocurile ºi diferenþele de nivel. ulei sau lichid. se va înlocui lichidul de rãcire. 14. • Se verificã eventualele scurgeri de apã în compartimentul pasageri. • Alte componente. • Se verificã funcþionarea.Se monteazã piesele conexe. • • Se curãþã compartimentul pasageri. • Componente caroserie. NOTÃ: Dupã montare piesele în miºcare se vor gresa. 23 . • Componente compartiment faþã.Se verificã ºi se regleaz㠕 Se mãsoarã alinierea roþilor faþã. lichidul de frânã. • Capotã ºi barã protecþie.

uºa ºi parbrizul ºi pentru a verifica jocurile ºi diferenþele de nivel.MATIZ PARTE FRONTALà 4–19 5. usã ºi planºeu ºi asigurã rigiditatea lateralã a cabinei. parbriz. Stâlpul faþã se monteazã temporar pentru a alinia aripa. Poziþia stâlpului faþã determinã poziþia parbrizului ºi a uºii faþã. STÂLP FAÞà 5-1. 24 Ansamblu suduri stâlp faþã . El face legãtura dintre plafon. DESCRIERE GENERALà Stâlpul faþã este parte din panoul lateral exterior. 9 10 24 20 13 22 20 12 7 4 3 12 14 23 11 3 Fig.

Chedere ºi finiþii stâlp. Se foloseºte un dispozitiv special pentru a curãþa punctele de sudurã a braºului contraaripã. PROCEDEE DE REPARAÞIE 1. 26 . ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tãiaþi. Se cojeºte chitul ºi antifonul. Fig. 7 7 3 13 SUDURà CU ARC 2. Carpete ºi celelalte. ºlefuiþi sau sudaþi.4–20 PARTE FRONTALà MATIZ 5-2. • Se taie stâlpul faþã de-a lungul liniei îngroºate ca în figurã. aripa. folosiþi echipament de protecþie. 25 4. 3. Se extrage ºi se îndreaptã suprafaþa avariatã. • • • • • • Capota ºi bara de protecþie. Se foloseºte masa de întindere pentru a trage zona avariatã ºi a repara zona avariatã a stâlpului faþã. NOTÃ: Aveþi grijã sã nu tãiaþi secþiunea interioarã. Se demonteazã piesele conexe. • Se foloseºte un fierãstrãu pentru a tãia bordura sudatã a stâlpului faþã ºi contraaripã. Se demonteazã suprafaþa sudatã în MIG cu un disc abraziv. Cabluri ºi instrumente bord. Parbriz. NOTÃ: Se trage pânã când stâlpul este aliniat cu suprafaþa parbrizului ºi nu se trage mai mult decât este necesar. • • • Se centrazã punctatorul în jurul punctelor de sudurã. 5. Uºa. Se demonteazã ranforsajul contraaripii. • • Înainte de extragere se verificã toate zonele avariate ale plafonului ºi contraaripii. Fig. • Se încãlzeºte chitul ºi antifonul din suprafaþa sudatã a contraaripii ºi lonjeronului cu o lampã cu gaz ºi se cojeºte cu o spatulã de oþel. Se taie ºi se extrage stâlpul faþã.

Fig. • Se demonteazã menghinele mobile ºi se monteazã temporar. Se poziþioneazã un nou stâlp. 30mm ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tãiaþi. Se taie partea lateralã a planºeului astfel încât sã se suprapunã aprox. 7. 28 ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tãiaþi. Cu un disc abraziv se ºlefuiesc ambele pãrþi ale secþiunii sudate pentru a îndepãrta vopseaua. folosiþi echipament de protecþie. aripa. ºlefuiþi sau sudaþi. • • Cu un fierãstrãu cu aer. ºi se taie cu un fierãstrãu. folosiþi echipament de protecþie. Fig. se taie bordura rãmasã pe caroserie lãsând bordura de sudurã. ranforsaj stâlp faþã. ºlefuiþi sau sudaþi. folosiþi echipament de protecþie. Se poziþioneazã noul panou cu ajutorul menghinelor mobile. 6. • NOTÃ: Atunci când curãþaþi gãurile aveþi grijã sã nu gãuriþi stâlpul interior. Folosind un dispozitiv special se curãþã punctele de sudurã ale stâlpului faþã.MATIZ PARTE FRONTALà 4–21 • Se centreazã punctatorul în jurul punctelor de sudurã ale stâlpului interior faþã. Se niveleazã ºi se finiseazã cu un ciocan ºi o nicovalã de tinichigerie ºi cu un disc abraziv punctele de sudurã. contraaripã ºi panou lateral planºeu. Se sudeazã pãrþile prinse pentru o instalare temporarã. • • Se aliniazã noua parte cu secþiunea de sus. Se niveleazã zona avariatã. • • • . ranforsajul stâlpului ºi planºeul lateral faþã. 30 mm pe suprafaþa lateralã a planºeului. 27 ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tãiaþi. ºlefuiþi sau sudaþi. • Se foloseºte un ciocan ºi o nicovalã de tinichigerie pentru a îndrepta zonele avariate ale panoului interior rãmas ºi bordurii de sudurã. • Toate gãurile rãmase vor fi umplute cu sudurã. uºa ºi se verificã jocurile ºi diferenþele de nivel.

ºlefuiþi sau sudaþi. • Se sudeazã în puncte dupã cum este arãtat.4–22 PARTE FRONTALà MATIZ 8. • Cu un disc abraziv se niveleazã suprafaþa sudatã în MIG sau gaz. BANDà IZOLANTà Fig. • Se foloseºte un ciocan ºi o nicovalã de tinichigerie pentru a apropia bordura de sudurã cu suprafaþa panoului interior. Se sudeazã în puncte bordura stâlpului dupã cum este arãtat. 31 12.Se sudeazã braþul contraaripã. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tãiaþi. Se efectueazã sudura propriu-zisã. • Se aplicã banda de etanºare dupã cum urmeazã. 7 SUDURà CU ARC 13 ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tãiaþi. Se acoperã cu chit deformaþiile ºi diferenþele de nivel a suprafeþei sudate apoi finisaþi. • • Se face întâi o sudurã de probã ºi se verificã sudura. 7 3 Fig. folosiþi echipament de protecþie.Se aplicã chitul. 10.Se finiseazã suprafaþa sudatã. Se creºte numãrul de puncte cu 20% pentru zonele în care se sudeazã în MIG. • Se aplicã chitul în zona îmbinãrilor.Se aplicã banda de etanºare. folosiþi echipament de protecþie. ºlefuiþi sau sudaþi. 13. • Se foloseºte un ciocan ºi o nicovalã de tinichigerie pentru a apropia bratul de contraaripã. Fig. • Se face sudurã în MIG sau gaz. 29 9. 30 11. suprafeþele bombate vor fi nivelate cu un ciocan ºi o nicovalã de tinichigerie având grijã sã nu fie deformate. • • Se sudeazã în MIG suprafaþa cadrului uºã ºi stâlp. Se finiseazã suprafaþa sudatã. • .

• 16. contraaripa ºi lonjeronul. Uºa. • • • • • • • • Se curãþã compartimentul pasageri.Se aplicã antifonul. Barã protecþie ºi celelalte Se monteazã în ordine inversã faþã de cum au fost demontate. Aripa ºi capota. ATENÞIE • Se ventileazã la pulverizarea vopselei. 17. departe de arcuri electrice. a se purta echipament de protecþie corespunzãtor pentru respiraþie. mâini ºi ochi. Parbriz.Se verificã ºi se regleazã. • • • • • Se verficã instalarea ºi funcþionarea uºilor Se verificã jocurile ºi diferenþele de nivel. Carpete ºi celelalte.Se pulverizeazã vopseaua. Se verificã funcþionarea. Se verificã eventualele scurgeri de apã în compartimentul pasageri. flãcãri sau þigãri. • Se antifoneazã interiorul faþã. • Evitaþi contactul cu pielea. Majoritatea vopselurilor conþin substanþe care sunt dãunãtoare dacã sunt inhalate sau înghiþite. Vopseaua este inflamabilã. Citiþi eticheta vopselei înainte de a–i deschide cutia. Cabluri ºi instrumente de bord. A se depozita într-un loc sigur. 15. Când se vopseºte.MATIZ PARTE FRONTALà 4–23 14. Se verificã închiderea ºi deschiderea capotei. .Se monteazã piesele conexe.

................................ 5-2 • Procedee de reparaþie ............................................................................... 5-2 • Descriere generalã ......... 5-12 ............ PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE 5–1 CAPITOLUL 5 PLAFONUL.... 5-11 • Descriere generalã .................................................................. PANOU SPATE ....................................................................... 5-7 • Descriere generalã ...................................................................................................... PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE CUPRINS 1...................... 5-11 • Procedee de reparaþie .............................................................................................................................................. 5-7 • Procedee de reparaþie .................................................................................................................................................................................................................................................... 5-3 2..................................... 5-8 3........................................................................ PANOU PODEA SPATE .....................................................................MATIZ PLAFONUL........................... PLAFONUL ........................................................................................

PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE MATIZ 1.5–2 PLAFONUL. asiguraþi-vã de orizontalitatea caroseriei. Înainte de a suda plafonul. PLAFONUL 1-1. pentru a intra în contact cu suprafaþa plafonului. Atenþie la paralelism ºi cotituri. reglaþi bordura uºilor. DESCRIERE GENERALà Deformarea plafonului este uºor vizibilã. 6 3 4 20 3 4 5 2 7 Fig. 1 Diagramã suduri plafon . Înainte de a înlocui plafonul.

suportul plafonului. Se niveleazã locurile avariate. Stergãtoarele le parbriz ºi parbrizul. 2. Se alege un nou plafon. bordura din spate a plafonului ºi plafonul cu un disc abraziv pentru îndepartarea vopselei. Extrageþi ºi îndreptaþi zonele avariate. • Folosind un ciocan ºi o nicovalã se niveleazã zonele avariate din faþã. • Se aduce la acelaºi nivel bordura sudatã cu un ciocan ºi o nicovalã pentru a o potrivi cu bordura sudatã a panoului plafonului. chederele ºi ornamentele uºilor. stâlp interior spate ºi cadru uºã. • • • • Lampa plafonierã. aproximativ la forma originalã. Se fixeazã caroseria. etc. 2 . se curãþã bordura sudatã din faþã ºi plafon.MATIZ PLAFONUL. acesta se trage astfel încât sã aibã forma originalã. 7. • Toate gãurile rãmase vor fi umplute cu sudurã. 4. aproximativ la forma originalã. ATENÞIE: Când ºlefuiþi. • Se taie bordura sudatã a plafonului cu un ferãstrãu de mânã ºi foarfecã de tinichigerie. se extrage plafonul de-a lundul liniilor groase aºa cum este arãtat în figurã. ATENÞIE: Când ºlefuiþi. 3. Înainte de tãierea plafonului. • Se fixeazã maºina în cadrul de îndreptare prin strângerea clemelor de sub caroserie în punctele orizontale de sudurã. • • • NOTÃ: Asiguraþi-vã cã stâlpii din dreapta ºi stânga sunt paraleli cu suprafaþa parbrizului. Fig. • Se curãþã gãurile. Aveþi grijã sã nu deformaþi sau îndoiþi plafonul. scaunelor. • Cu o spatulã se cojeºte etanºarea de pe bordura cadrului uºei. • Se niveleazã ºi finiseazã bordura de sudurã cu un disc abraziv. Cablajele ºi protecþia cablajelor. PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE 5–3 1-2. Se demonteazã. 5. Geamurile laterale. Verificaþi uºile pentru o închidere ºi deschidere uºoarã. • Se polizeazã ambele feþe ale secþiunii sudate ale capetelor stâlpilor la parbriz. Nu trageþi mai mult decât este necesar. Se taie suprafaþa haºuratã a plafonului. PROCEDEE DE REPARAÞIE 1. • Folosind o daltã. 6. level. • Folosind o daltã ºi un disc abraziv. Extrageþi ºi îndreptaþi zona avariatã. Se cojeºte partea etanºã. • Caroseria se ridicã ºi se fixeazã în cele patru puncte destinate în acest scop. polizaþi sau tãiaþi folosiþi echipament de protecþie NOTÃ: Se verifica atent suprafaþa. NOTE: Folosiþi material termorezistent pentru protejarea zonelor vopsite. • Se puncteazã locuriile de sudurã din jurul bordurii sudate a plafonului. polizaþi sau tãiaþi folosiþi echipament de protecþie.

Fig. 4 Fig. • Se demonteazã din nou. ETANªARE Fig. • Se aplicã agentul pentru etanºare pe un rând pe ºina din faþã a parbrizului. pentru a verifica înclinarea sau ondularea. Fig.5–4 PLAFONUL. • Se potriveºte ºi se sudeazã panoul plafonului. 8. ca în figurã. PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE MATIZ • Se demonteazã noul plafon. 5 • Se monteazã temporar parbrizul ºi hayonul ºi se verificã plafonul pentru o instalare corectã. 3 • Se mãsoarã dimensiunile pe diagonalã la parbriz ºi hayon cu un ºubler de trasaj sau cu o riglã convexã. • Se monteazã plafonul ºi se verificã spaþiile ºi diferenþele de nivel. în douã rânduri pe suportul plafonului ºi un rând pe ºina spate a plafonului. noul plafon. • Se sudeazã pãrþile prinse pentru instalare temporarã. 6 . Se aplicã agentul pentru etanºare a plafonului. • Se potriveºte din nou plafonul ºi clemele.

Citiþi instrucþiunile de folosire ale vopselei. • Panoul plafonului se sudeazã în puncte. 7 . Se efectueazã sudura ºi se finiseazã. ferite de scântei. foc sau þigãri aprinse. 10. PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE 5–5 9. Cele mai multe vopsele conþin substanþe nocive dacã sunt inhalate sau înghiþite. ºi se verificã calitatea sudurii. • Se aplicã chitul pe suprafeþele sudate.MATIZ PLAFONUL. • Vopseaua este inflamabilã. Se depoziteazã în locuri sigure. mãnuºi ºi încãlþãminte de protecþie. ATENÞIE: • La vopsire se ventileazã încãperea. Folosiþi echipament corespunzãtor de protecþie. 8 11. Se taie ºi se îndepãrteazã bordura nefolositoare pentru cea mai bunã aºezare a panoului plafonului. purtaþi ºorþ. Fig. • • • Se efectueazã mai întâi o sudurã de probã. Se foloseºte un ciocan ºi o nicovalã pentru a nivela punctele de sudurã din zona parbrizului ºi lunetei. Se creºte numãrul de puncte cu 20% pentru zonele în care se sudeazã în puncte. Se aplicã chitul. • CHIT DESCHIDERE CADRU UªÃ PLAFON Fig. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea sau arsuri ale ochilor la sudare. • Evitaþi contactul cu pielea.Se pulverizeazã vopseaua.

PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE MATIZ 12. Capota.Se verificã ºi se regleazã. Se monteazã în ordine inversã faþã de cum au fost instalate. Se verificã plafoniera ºi toate celelalte dacã funcþioneazã. • • • Se curãþã compartimentul pasageri.5–6 PLAFONUL. Ornament stâlpi. Se verificã parbrizul ºi luneta pentru eventuale scurgeri de apã. . chedere ºi celelalte. Cabluri electrice. ºtergãtorul de parbriz ºi piesele conexe. 13. • • • • • Parbrizul ºi hayonul.Se monteazã piesele conexe.

PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE 5–7 2. DESCRIERE GENERALà Panoul spate este legat cu panoul lateral exterior ºi panoul spate planºeu.MATIZ PLAFONUL. La sudare se acordã o atenþie specialã deformãrilor. PANOU SPATE 2-1. El este baza de montare a lãmpilor combinate spate ºi a altor componente ºi menþine rigititatea pãrþii din spate a caroseriei. 9 Ansamblu suduri panou spate . 9 5 4 3 12 18 9 5 4 3 7 11 13 Fig. paralelismului ºi montãrii pieselor conexe.

• Dacã partea avariatã nu cuprinde ºi aripile spate. 11 NOTÃ: • Dacã este avariatã numai într-o parte. Se demonteazã piesele conexe. Lãmpile spate ºi cablurile electrice. 9 5 4 3 12 18 9 5 4 3 7 11 9 5 4 3 12 18 9 5 4 3 7 11 13 13 Fig. Celelalte piese conexe. planºeul spate. PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE MATIZ 2-2. Încuietoare portbagaj ºi piese conexe. 12 • • . 10 2.5–8 PLAFONUL. • 9 5 4 3 12 18 9 5 4 3 7 11 13 3. • Se inspecteazã zonele avariate. atunci când tãiaþi sau ºlefuiþi folosiþi echipament adecvat de protecþie. Se taie panoul spate cu un fierãstrãu cu aer. Bara de protecþie ºi piese conexe. • Se puncteazã locurile de sudurã din jurul bordurii sudate a extensiei planºeu spate ºi planºeului spate. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea. Se foloseºte un punctator special pentru îndepãrtarea punctelor de sudurã a aripilor spate ºi planºeului spate. se potriveºte noul panou spate ºi se sudeazã ambele pãrþi. PROCEDEE DE REPARAÞIE 1. se taie partea avariatã a panoului spate. Se taie ºi se extrage panoul spate. extrageþi ºi reparaþi panoul lateral interior. • • • • • Ornamente spate ºi hayon. Fig. membrul lateral planºeu spate ºi celelalte zone avariate înainte de a demonta panoul spate. Se niveleazã ºi se finiseazã punctele de sudurã cu un disc abraziv ºi se reparã gãurile ºi celelalte defecte prin umplere cu sudurã. Se extrage ºi se îndreaptã zona avariatã. • Fig. Se fixeazã maºina în cadrul de îndreptare prin strângerea clemelor de sub caroserie în punctele orizontale de sudurã. se taie panoul spate de pe caroserie din dreptul ambelor aripi. dacã este necesar se reparã ºi planºeul. lãsând bordura de sudurã intactã.

• Se face sudurã MIG sau cu gaz. • Sudura se face dupã cum este arãtat în figurã. • • 6. polizeazã sau ºlefuieºte. ca în figurã. se poartã mascã. ºi suprafeþele înalte se niveleazã cu un ciocan de tinichigerie. Se efectueazã sudarea propriu-zisã. Se pregãteºte noul panou spate. • Folosind un ciocan ºi o nicovalã se niveleazã zonele avariate ale panourilor laterale ºi planºeului spate. • Se încãlzeºte cu o lampã de gaz ºi se cojeºte cu o spatulã de oþel suprafaþa acoperitã cu antifon a zonei sudate pentru panourile laterale ºi planºeul spate. mãnuºi ºi ochelari de protecþie de câte ori se sudeazã. având grijã sã nu fie deformate. • Se mãsoarã pe diagonalã compartimentul portbagaj ºi se verificã dacã este înclinat sau deformat ºi este corect poziþionat cu bara de protecþie spate instalatã. 9 5 4 3 12 18 7 11 13 3 9 5 4 • Se niveleazã sudura în MIG cu un disc abraziv. Se finiseazã suprafaþa sudatã.MATIZ PLAFONUL. 7. • • Se prind ambele pãrþi cu menghine mobile. aripilor spate cu suprafaþa panoului spate. • Se creºte numãrul de puncte cu 20% pentru zonele în care se sudeazã în puncte. Se cojeºte antifonul. PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE 5–9 4. Fig. • Se efectueazã mai întâi o sudurã de probã ºi se verificã sudura. • Se asambleazã temporar lãmpile stop spate ºi portbagajul ºi se verificã spaþii ºi diferenþe de nivel. 9 5 4 3 12 18 9 5 4 3 7 11 13 ATENÞIE: Pentru a preveni afecþiunile la ochi. 13 . 14 9. Se aduce la acelaºi nivel bordura sudatã cu un ciocan ºi o nicovalã. • Se ºlefuiec abele pãrþi ale secþiunii sudate a panoului spate pentru a îndepãrta vopseaua. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea. Se niveleazã locurile avariate. Se mãsoarã ºi se verificã. atunci când tãiaþi. 5. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea. ºlefuiþi folosiþi echipament adecvat de protecþie. Toate gãurile rãmase vor fi umplute cu sudurã. Se sudeazã pãrþile prinse pentru o sudare temporarã. • Se foloseºte un ciocan ºi o nicovalã pentru o aliniere mai exactã a extensiei panou spate. Fig. 8. atunci când tãiaþi ºi ºlefuiþi folosiþi echipament adecvat de protecþie.

ferite de scântei.5–10 PLAFONUL. Cele mai multe vopsele conþin substanþe nocive dacã sunt inhalate sau înghiþite. 13. • • • • Se verificã jocurile ºi denivelãrile. • • Evitaþi contactul cu pielea. Se instaleazã în ordine inversã faþã de cum au fost demontate.Se instaleazã piesele conexe. ATENÞIE: • La vopsire se ventileazã încãperea. Se aplicã chitul pe zona de montare planºeu spate ºi panou spate.Se aplicã chitul.Se verificã ºi se regleazã.Se pulverizeazã vopseaua. • • Se curãþã compartimentul portbagajului. Folosiþi echipament corespunzãtor de protecþie. Se depoziteazã în locuri sigure. • 11. foc sau þigãri aprinse. Vopseaua este inflamabilã. Se verificã închiderea ºi deschiderea portbagajului Se verificã funcþionarea. • Se aplicã chitul în jurul zonei de montare a panoului lateral ºi în jurul suprafeþei de montare a lãmpilor spate. 12. • Se antifoneazã zonele avariate ale planºeului spate. 14. PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE MATIZ 10. Citiþi instrucþiunile de folosire ale vopselei. .Se aplicã antifonul. Se verificã eventualele scurgeri de apã în compartimentul portbagaj.

Se sudeazã corect pentru a menþine rigiditatea podelei spate.MATIZ PLAFONUL. PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE 5–11 3. 8 2 10 16 7 25 9 17 2 8 Fig. PANOU PODEA SPATE 3-1. Înlocuirea se face determinând poziþia corectã pentru podeaua spate din tabelul referitor la dimensiuniile caroseriei sau tabelului de reparaþie caroserie. 15 Ansamblu suduri podea spate . DESCRIETRE GENERALà Panoul podea spate este baza coroseriei spate ºi este foarte important pentru rigiditatea coroseriei. Asiguraþi-vã cã podeaua spate nu este îndoitã sau deformatã.

• • • • • Se demonteazã componentele panoului spate. dacã este necesar se reparã ºi membrul lateral. Se demonteazã componentele. membrul lateral planºeu spate ºi celelalte zone avariate înainte de a demonta planseul spate ºi panoul spate. • Se inspecteazã zonele avariate. lãsând bordura de sudurã intactã de-a lungul membrului lateral spate în dreptul liniei îngroºate aºa cum este arãtat în figurã. Componente ºasiu. • Se taie planºeul spate cu un fierãstrãu cu aer. 3. 17 16 8 9 7 10 8 2 2 ATENÞIE: Nu fumaþi când lucraþi la componentele de alimentare cu combustibil.5–12 PLAFONUL. folosiþi echipament adecvat de protecþie. demontaþi rezervorul de combustibil. lãsând bordura de sudurã intactã. contraaripa. PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE MATIZ 3-2. • Se niveleazã ºi se finiseazã punctele de sudurã cu un disc abraziv ºi se reparã gãurile ºi celelalte defecte prin umplere cu sudurã. 17 NOTÃ: Se taie planºeul spate la 20 mm de bordura de sudurã de-a lungul transversalei scaunului spate. • • • Se puncteazã în jurul punctelor de sudurã ale lonjeronului spate. Se taie ºi se extrage planºeul spate. extrageþi ºi reparaþi panoul lateral. Se extrage ºi se îndreaptã suprafaþa avariatã. Se fixeazã maºina în cadrul de îndreptare prin strângerea clemelor de sub caroserie în punctele orizontale de sudurã. 4. Se taie ºi se extrage panoul spate. Celelalte componente. 2. PROCEDEE DE REPARAÞIE 1. Tobã. TRAVERSà SCAUN SPATE ÎNAINTE Fig. Folosind un punctator special se curãþã gãurile punctelor de sudurã. . 16 • 20 mm PODEA SPATE NOTE: Se mãsoarã conform tabelului pentru reparaþii caroserie. planºeul spate. Se taie ºi se extrage planºeul spate rãmas cu un fierãstrãu cu aer. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când sudaþi tãiaþi sau ºlefuiþi. 25 Fig. Dacã este necesar. rezervor combustibil ºi pãrþi componente. Cetura de siguranþã ºi scaunul spate.

ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când sudaþi tãiaþi sau ºlefuiþi. Se aduce la acelaºi nivel bordura sudatã cu un ciocan ºi o nicovalã. • Se încãlzeºte antifonul ºi chitul din dreptul suprafeþei sudate cu o torþã cu gaz ºi se cojeºte cu o spatulã de oþel. Se niveleazã locurile avariate. • Se sudeazã pãrþile prinse pentru instalare temporarã. • Se demonteazã menghinele mobile ºi se monteazã temporar panoul spate ºi se verificã spaþiile ºi diferenþele de nivel. 19 • Se ºlefuiec abele pãrþi ale secþiunii sudate a planºeului spate pentru a îndepãrta vopseaua. • Se ºlefuiesc ambele suprafeþe ce urmeazã a fi sudate pentru a fi curãþate de vopsea sau antifon. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când sudaþi tãiaþi sau ºlefuiþi. Se taie noul planºeu spate pentru a-l alinia cu caroseria ºi potriviþi noul planºeu ºi extensia planºeu spate. folosiþi echipament adecvat de protecþie. NOTÃ: Pentru o poziþionare corectã ºi pentru a verifica paralelismul membrelor laterale spate este recomandatã folosirea dispozitivelor pentru mãsurare. 6.MATIZ PLAFONUL. folosiþi echipament adecvat de protecþie. • • • Folosind un ciocan ºi o nicovalã se niveleazã zonele avariate ale membrelor laterale. 40 mm sub transversala scaun spate. Toate gãurile rãmase vor fi umplute cu sudurã. 7. 7 25 • Se taie noul planºeu astfel încât sa pãtrundã aprox. • Se prinde noul panou cu menghine mobile. . TRAVERSà SCAUN SPATE Fig. folosiþi echipament adecvat de protecþie. PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE 5–13 8 2 10 16 • Se niveleazã ºi se finiseazã cu un disc abraziv surplusul de sudurã. Se cojeºte antifonul ºi chitul. 18 5. 40 mm PLANªEU SPATE 9 17 NOUL PLANªEU SPATE 2 8 ÎNAINTE Fig. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când sudaþi tãiaþi sau ºlefuiþi.

11. Se sudeazã panoul spate. atunci când tãiaþi. 20 • Se sudeazã în puncte planºeul spate cum este arãtat în figurã. 9 7 10 8 8 2 2 NOUA PODEA SPATE PODEAUA SPATE 17 16 25 ÎNAINTE TRAVERSà SCAUN SPATE Fig. având grijã sã nu fie deformate. 12.Se aplicã chitul. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea. Se efectueazã sudura. 9. ºi suprafeþele înalte se niveleazã cu un ciocan de tinichigerie. 10. • Se sudeazã în MIG planºeul spate ºi traversa scaun spate. • • Se efectueazã mai întâi o sudurã de probã ºi se verificã sudura. • Se antifoneazã zonele avariate ale planºeului spate. Se creºte numãrul de puncte cu 20% pentru zonele în care se sudeazã în puncte. • Se foloseºte un ciocan ºi o nicovalã pentru a nivela punctele de sudurã. ºlefuiþi sau sudaþi.Se aplicã antifonul.5–14 PLAFONUL. folosiþi echipament adecvat de protecþie. • Se niveleazã sudura în MIG cu un disc abraziv. 21 ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea. toate gãurile rãmase vor fi umplute cu sudurã. aºa cum este arãtat în figurã . ºlefuiþi folosiþi echipament adecvat de protecþie. Fig. . • Se aplicã chitul pe suprafeþele de joncþiune ale planºeului spate ºi pe suprafaþa sudatã din zona îmbinãrilor.Se finiseazã suprafaþa sudatã. PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE MATIZ 8. atunci când tãiaþi.

Folosiþi echipament corespunzãtor de protecþie. 16. PANOU SPATE ªI PANOU PODEA SPATE 5–15 13.Se monteazã izolaþia interioarã. Se monteazã izolaþia interioarã a planºeului spate. 15. ferite de scântei. • Se verificã eventualele scurgeri de apã în compartimentul portbagajului. Citiþi instrucþiunile de folosire ale vopselei.Se monteazã piesele conexe. • Se monteazã în ordine inversã faþã de cum au fost demontate. foc sau þigãri aprinse. • Se verificã întreaga funcþionare. • • Fig.MATIZ PLAFONUL. Se depoziteazã în locuri sigure.Se pulverizeazã vopseaua. ATENÞIE • La vopsire se ventileazã încãperea. Cele mai multe vopsele conþin substanþe nocive dacã sunt inhalate sau înghiþite. Vopseaua este inflamabilã. • Se verificã modul de închidere ºi deschidere al portbagajului.Se verificã ºi se regleaz㠕 Se verificã diferenþele de nivel ºi poziþionare. 14. • • Evitaþi contactul cu pielea. 22 . Se curãþã compartimentul pasager ºi portbagaj.

................................................................................................... UªI ªI PANOURI LATERALE CUPRINS 1............................................................................................................... 6-8 • Procedee de reparaþie ..................... 6-2 • Procedee de reparaþie .............. 6-9 .............................................................................................................. CADRU UªI .......................................... PANOURI LATERALE ..... 6-3 2......................................... 6-6 3..................... UªILE .............................................................................................................................................................. 6-8 • Descriere generalã ....................................................................... 6-2 • Descriere generalã ..... UªI ªI PANOURI LATERALE 6–1 CAPITOLUL 6 CADRU UªI.........................................................................................................................MATIZ CADRU UªI........................................................................................................... 6-6 • Procedee de reparaþie .......................................................

În funcþie de gradul de avariere.6–2 CADRU UªI. formeazã baza pentru uºile laterale ºi celelalte componente ºi menþine rigiditatea uºilor ºi a plafonului. UªI ªI PANOURI LATERALE MATIZ 1. DESCRIERE GENERALà Cadrul uºilor este alcãtuit din bordura de închidere a uºilor ºi suprafaþa lateralã exterioarã. cadrul uºilor poate fi reparat sau înlocuit. CADRU UªI 1-1. 1 Ansamblu suduri cadru uºã . 9 10 24 20 13 22 20 12 7 4 3 12 14 23 11 3 Fig.

Se nivelezã zonele avariate. • Se foloseºte un ciocan ºi o nicovalã de tinichigerie pentru a îndrepta suprafeþele avariate ºi bordura de sudurã. 3. 2 . purtaþi ochelari ºi echipament de protecþie. PROCEDEE DE REPARAÞIE 1. Chedere. lãsând intactã bordura sudatã. Se curãþã vopseaua ºi antifonul de pe ambele pãrþi ale bordurii ce va fi sudatã. 4. • • Se extrage ºi se îndreaptã suprafaþa avariatã. Nu se extrage mai mult decât este necesar. • • • • • • • Uºile. NOTÃ: Aveþi grijã sã nu tãiaþi panoul interior. • Se taie bordura cadrului uºilor cu un fierãstrãu cu aer. 3 • Se centreazã punctatorul în jurul punctelor de sudurã pe bordura sudatã. Se extrage ºi se îndreaptã suprafaþa avariatã aproximativ la forma originalã.MATIZ CADRU UªI. • Se determinã întâi gradul de avariere. • Toate gãurile rãmase se vor umple cu sudurã. Ansamblu centuri de siguranþã. Se demonteazã urmãtoarele componente. finiþie stâlp ºi pise conexe. NOTÃ: Se voloseºte material termo-rezistent pentru a proteja suprafeþele vopsite. faþa ºi spate. Cu ajutorul unui disc abraziv se niveleazã ºi finiseazã punctele de sudurã. 3 23 2. Încuietori uºã ºi cablaj. • Se taie zona avariatã de-a lungul liniei îngroºate asa cum este arãtat în figurã. Se taie ºi se extrage cadrul uºilor • Se verificã avarerea cadrului uºilor apoi se taie noul cadru astfel încât sã depãºeascã cu 30 mm stâlpul. Celelalte piese conexe. • Daca avarierea cuprinde ºi stâlpul. Conducte combustibil ºi frânã. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea ochilor. atunci când sudaþi tãiaþi sau ºlefuiþi. 9 10 24 13 22 20 20 4 7 12 12 11 14 3 NOTÃ: Se demonteazã în funcþie de partea avariatã. pentru a extrage în mod corespunzãtor cadrul uºilor Fig. aveþi grijã sã nu gãuriþi panoul interior. UªI ªI PANOURI LATERALE 6–3 1-2. scaunele ºi celelalte componente. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea ochilor. NOTÃ: Când curãþaþi gãurile. • Se foloseºte un dispozitiv special pentru a curãþa gãurile punctelor de sudurã. 9 10 24 13 22 20 20 4 7 12 • • 12 11 14 23 3 3 Fig. purtaþi ochelari ºi echipament de protecþie. Carpeta. atunci când sudaþi tãiaþi sau ºlefuiþi. acesta se va taia aºa cum este arãtat în figurã.

Se sudeazã pãrþile prinse pentru o instalare temporarã. Se finiseazã suprafaþa sudatã. Se efectueazã sudura propriu-zisã. UªI ªI PANOURI LATERALE MATIZ 5. • Se foloseºte un disc abraziv pentru a poliza ºi a îndepãrta vopseaua ºi antifonul de pe ambele pãrþi ale secþiunii de sudurã ale noului cadru uºã. Fig. • Deformaþiile ºi diferenþele de nivel se umplu cu chit ºi se finiseazã. ºlefuiþi sau sudaþi folosiþi echipament adecvat de protecþie. Se potriveºte noul cadru uºã. • • ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea. • Se aplicã chitul pe suprafeþele din zona îmbinãrilor planºeului ºi cadrului uºii. Cadrul uºilor ºi stâlpul central se sudeazã în puncte dupã cum este prezentat în figurã. 6. 3 • Demontaþi menghinele mobile ºi montaþi temporar uºile ºi aripile. 8. • • Se sudeazã în MIG sau gaz cadrul uºei ºi stâlpul central. atunci când sudaþi tãiaþi sau ºlefuiþi.6–4 CADRU UªI. Se creºte numãrul de puncte cu 20% pentru zonele în care se sudeazã în puncte. purtaþi ochelari ºi echipament de protecþie. atunci când tãiaþi. purtaþi ochelari ºi echipament de protecþie. 4 • Se niveleazã sudura în MIG sau gaz cu un disc abraziv ºi suprafeþele înalte se niveleazã cu un ciocan de tinichigerie. • Se foloseºte un ciocan ºi o nicovalã de tinichigerie pentru a nivela punctele de sudurã. 5 7. Se aplicã chitul. verificaþi distanþele ºi diferenþele de nivel. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea ochilor. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea ochilor. . • • Se face mai întâi o sudurã de probã ºi se verificã sudura. 12 11 14 20 4 7 12 3 20 4 23 10 9 12 3 12 11 14 23 10 3 13 22 20 20 24 4 9 3 7 12 24 13 22 20 20 4 14 12 11 3 23 7 12 3 12 11 14 23 3 Fig. atunci când sudaþi tãiaþi sau ºlefuiþi. având grijã sã nu fie deformate. Se fixeazã noul cadru uºã cu ajutorul menghinelor mobile.

Se aplicã substanþele anti-corozive pe suprafaþa din interiorul suprafeþei cadrului uºilor. • Se curãþã compartimentul pasageri. 13. • Chedere ºi finiþie. • • Evitaþi contactul cu pielea.Se verificã ºi se regleazã. Folosiþi echipament corespunzãtor de protecþie. UªI ªI PANOURI LATERALE 6–5 9. Se aplicã antifonul. Vopseaua este inflamabilã.Se aplicã substanþele anti-corozive. Cele mai multe vopsele conþin substanþe nocive dacã sunt inhalate sau înghiþite. • Se verificã eventualele scurgeri de apã în habitaclul pasageri. 11. Citiþi instrucþiunile de folosire ale vopselei. • Se verificã jocurile ºi denivelãrile. • ÎNTREAGA SUPRAFAÞà LATERALà A TUNELULUI Fig. foc sau þigãri aprinse. Se depoziteazã în locuri sigure. • Se verificã închiderea ºi deschiderea uºilor. 12.Se pulverizeazã vopseaua. ATENÞIE: • La vopsire se ventileazã încãperea. • Se antifoneazã partea lateralã a planºeului. • Cabluri electrice ºi piesele conexe. • Centuri de siguranþã ºi carpete.MATIZ CADRU UªI. • Uºile ºi celelalte.Se monteazã piesele conexe. 10. • Se monteazã în ordine inversã faþã de cum au fost instalate. 6 . ferite de scântei.

7 3. Fig. ATENÞIE: • La vopsire se ventileazã încãperea. foc sau þigãri aprinse. • Vopseaua este inflamabilã. 5. aripilor. • Se demonteazã cele patru ºuruburi din uºã. Se acoperã cu substanþe anti-corozive. • Se fixeazã cele patru ºuruburi. UªILE 2-1. Mânere ºi set închidere. Cele mai multe vopsele conþin substanþe nocive dacã sunt inhalate sau înghiþite. UªI ªI PANOURI LATERALE MATIZ 2. • Se verificã ºi se regleazã jocurile ºi diferenþele de nivel ale uºilor. • Se demonteazã bolþul de siguranþã din axul balamalei (1) dupã care se demonteazã cele patru ºuruburi (2). Fig. Cabluri electrice. plafonului ºi aripilor spate. Preinstalare uºã. Macara geamuri. Folosiþi echipament corespunzãtor de protecþie. Se pregãteºte o nouã uºã. • Se acoperã cu substanþe anti-corozive ambele suprafeþe din interior. • Se pregãteºte o nouã uºã ºi se verificã zonele avariate. • • • • • Finiþia uºilor ºi piesele conexe. 2. NOTÃ: Se inspecteazã ºi se aleg componentele avariate. Se depoziteazã în locuri sigure. stâlpilor. 6. Se demonteazã uºile. . ferite de scântei. Se demonteazã noua uºã. • Evitaþi contactul cu pielea. PROCEDEE DE REPARAÞIE 1. 8 • Se verificã toate deformaþile. 4. 8.6–6 CADRU UªI. 2 1 2 Citiþi instrucþiunile de folosire ale vopselei. Se demonteazã piesele conexe. Se pulverizeazã vopseaua. Celelalte.

UªI ªI PANOURI LATERALE 6–7 Fig. 9 9. • • • Se monteazã cele patru ºuruburi. Macara uºã. Se monteazã uºa.Se verificã ºi se regleazã. Se verificã eventualele scurgeri de apã în habitaclul pasageri.MATIZ CADRU UªI. Cabluri electrice ºi solenoid deschidere. 11. set închidere. • • • • Mânere. se greseazã toate componentele în miºcare ºi se verificã funcþionarea. Se verificã închiderea ºi deschiderea uºilor. Se verificã jocurile ºi diferenþele de nivel. NOTÃ: Înainte de a instala finiþia uºilor ºi celelalte componente. Se monteazã limitatoarele de cursã ºi bolþurile. Se instaleazã finiþia uºilor ºi celelalte componente. 10. • • • Se verificã jocurile ºi denivelãrile. .Se monteazã piesele conexe.

DESCRIERE GENERALà Panoul exterior spate este format din zona cadrului uºii ºi zona lateralã exterioarã. 9 5 3 22 10 9 7 20 2 20 1 24 3 4 2 7 23 1 1 3 12 Fig. PANOU LATERAL 3-1. luneta ºi celelalte componente. Este foarte important ºi trebuie sã se acorde o importanþã deosebitã alinierii aripii spate cu uºa spate. portbagajul. 10 Ansamblu panou lateral spate . UªI ªI PANOURI LATERALE MATIZ 3.6–8 CADRU UªI. Zona lateralã exterioarã este parte integrantã a aspectului exterior al vehiculului.

NOTÃ: Când curãþaþi. ale panoului lateral spate. Înainte de a tãia zonele avariate. Se extrag ºi se îndreaptã zonele avariate ale panoului lateral exterior ºi panoului lateral interior. atunci când sudaþi tãiaþi sau ºlefuiþi. purtaþi ochelari ºi echipament de protecþie. ªasiu ºi elemente sistem de alimentare cu benzinã. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea ochilor. forma originalã. • Se taie stâlpul spate ºi panoul lateral (partea din spate a cadrului uºii) de-a lungul liniei îngroºate dupã cum este arãtat în figurã. • Se ºlefuiesc ambele pãrþi ale secþiunii ce urmeazã a fi sudate. 3. 11 . UªI ªI PANOURI LATERALE 6–9 3-2. 12 4. atunci când sudaþi tãiaþi sau ºlefuiþi. PROCEDEE DE REPARAÞIE 1. purtaþi ochelari ºi echipament de protecþie. Dacã este necesar. Scaune ºi centuri de siguranþã spate. • Se fixeazã maºina în cadrul de îndreptare. Se reparã zonele avariate. 2. Fig. prin strângerea clemelor în punctele destinate acestui scop. 9 5 4 3 12 18 9 5 4 3 7 11 13 Fig. se demonteazã rezervorul de combustibil ºi conductele. Barã protecþie spate ºi piese conexe. ATENÞIE: Nu se fumeazã atunci când se lucreazã la sistemul de alimentare cu combustibil. Lãmpi stop ºi cabluri electrice. • • • 9 5 3 7 NOTÃ: Se verificã închiderea ºi deschiderea uºei spate.MATIZ CADRU UªI. • Toate gãurile rãmase vor fi umplute cu sudurã. trageþi de ele pânã când ajung la aproximativ. • • • • • • Finiþie spate ºi portbagaj. de sub caroserie. Celelalte piese conexe. • Se puncteazã locurile de sudurã din jurul bordurii sudate. • Se niveleazã ºi se finiseazã punctele de sudurã cu un disc abraziv. • Se foloseºte un ciocan ºi o nicovalã de tinichigerie pentru a îndrepta zonele avariate ale panoului interior ºi bordurii de sudurã. Nu se trage mai mult decât este necesar. nu gãuriþi panoul interior spate. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea ochilor. Se taie ºi se extrage panoul exterior spate. Se extrage ºi se îndreaptã suprafaþa avariatã aproximativ la forma originalã. • Folosind un punctator special se curãþã gãurile punctelor de sudurã. lãsând intactã bordura de sudurã a panoului lateral interior spate ºi a panoului exterior spate. • Se taie panoul de pe caroserie cu ajutorul unui fierãstrãu cu aer. Se demonteazã piesele conexe.

Se alege un nou panou exterior. • Se creºte numãrul de puncte cu 20% pentru zonele în care se sudeazã în puncte. Se fixeazã noul panou cu ajutorul menghinelor mobile. • Se sudeazã în MIG sau gaz. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea ochilor. 9 5 4 3 12 18 7 11 13 3 9 5 4 ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea ochilor. • Se efectueazã mai întâi o sudurã de probã ºi se verificã sudura. • Se taie noul panou exterior astfel încât sã pãtrundã aproximativ 30 mm în suprafaþa cadrului uºei. UªI ªI PANOURI LATERALE MATIZ 5.6–10 CADRU UªI. 6. • Se sudeazã în puncte bordura ºi arcul roþii ale panoului lateral exterior. 16 . pentru a îndepãrta vopseaua cu ajutorul unui disc abraziv. 30mm 22 10 9 Fig. 15 20 2 20 1 24 3 4 2 7 3 12 9 5 3 1 1 7 Fig. Fig. purtaþi ochelari ºi echipament de protecþie. 1 20 2 20 1 24 3 4 • 2 7 3 1 12 22 10 9 Fig. • Se demonteazã menghile mobile ºi se monteazã temporar portbagajul ºi uºile ºi se verificã jocurile ºi diferenþele de nivel. Se efectueazã sudura propriu-zisã. atunci când sudaþi tãiaþi sau ºlefuiþi. atunci când sudaþi tãiaþi sau ºlefuiþi. 14 • Se sudeazã pãrþile prinse pentru o sudare temporarã. purtaþi ochelari ºi echipament de protecþie. suprafaþa cadrului uºã ºi stâlpul. 13 • Se ºlefuiesc ambele pãrþi ale secþiunii ce urmeazã a fi sudate.

11. foc sau þigãri aprinse. • Se acoperã cu substanþe anti-corozive suprafaþa din interiorul cadrului uºã. • Se aplicã chitul pe suprafeþele acoperite ale planºeului spate ºi suprafaþa sudatã din zona îmbinãrilor. 17 • 8. 9. având grijã sã nu fie deformate. • Se verificã eventualele scurgeri de apã în compartimentul pasageri. atunci când sudaþi tãiaþi sau ºlefuiþi. UªI ªI PANOURI LATERALE 6–11 7. Folosiþi echipament corespunzãtor de protecþie. Se aplicã antifonul. Citiþi instrucþiunile de folosire ale vopselei. Se monteazã în ordine inversã faþã de cum au fost demontate. Uºile ºi celelalte componente. Se depoziteazã în locuri sigure.Se monteazã piesele conexe.MATIZ CADRU UªI. • • • • • • Se curãþã compartimentul pasageri. 12. Se finiseazã suprafaþa sudatã. purtaþi ochelari ºi echipament de protecþie. ATENÞIE: • La vopsire se ventileazã încãperea. • Se verificã modul de închidere ºi deschidere al uºilor.Se acoperã cu substanþe anti-corozive. • Se foloseºte un ciocan ºi o nicovalã de tinichigerie pentru o aliniere mai exactã a bordurii de sudurã cu suprafaþa lateralã a panoului exterior. • Se niveleazã sudura în MIG sau gaz. • Se verificã jocurile ºi diferenþele de nivel. .Se verificã ºi se regleazã. 10. Chedere ºi ornamente. Vopseaua este inflamabilã. • Se antifoneazã zona aripii interioare ºi zona planºeului spate. cu un disc abraziv ºi suprafeþele înalte se niveleazã cu un ciocan de tinichigerie. 13. Se aplicã chitul. Fig. Cabluri electrice ºi piese conexe. Cele mai multe vopsele conþin substanþe nocive dacã sunt inhalate sau înghiþite. ferite de scântei. Deformaþile ºi diferenþele din zona sudatã se vor nivela cu chit ºi se vor finisa. Ansamblu centuri de siguranþã ºi carpete. • • Evitaþi contactul cu pielea.Se pulverizeazã vopseaua. ATENÞIE: Pentru a preveni accidentarea ochilor.

............. 7-5 • Procedee de reparaþie ............................................................. 7-5 ............................................. CAPOTA ªI PORTBAGAJUL 7–1 CAPITOLUL 7 ARIPA.................................................................. CAPOTA ........................................ 7-2 2.................................................. 7-3 • Procedee de reparaþie .................................................................... PORTBAGAJUL .............MATIZ ARIPA................ 7-3 3................. ARIPA ................................................................................................................................................................... 7-2 • Procedee de reparaþie .................. CAPOTA ªI PORTBAGAJUL CUPRINS 1...........................................................................................................................................................................................

A se depozita într-un loc sigur. flãcãri sau þigãri. ARIPA 1-1. Strâgeþi toate ºuruburile. Se pulverizeazã vopseaua. 2. Se monteazã piesele conexe. Majoritatea vopselelor conþin substanþe care sunt dãunãtoare dacã sunt inhalate sau înghiþite. Închideþi capota ºi verificaþi distanþele ºi diferenþele de nivel la uºã ºi capotã. • Evitaþi contactul cu pielea. Când se vopseºte. 4. 1 . Se aplicã masticul în dreptul ºuruburilor. verificaþi starea curentã a izolaþiei. • Pregãtiþi o nouã aripã ºi verificaþi zonele avariate. mâini ºi ochi. Vopseaua este inflamabilã. 2 7. a se purta echipament de protecþie corespunzãtor pentru respiraþie. departe de arcuri electrice. Citiþi eticheta vopselei înainte de a–i deschide cutia. Preinstalare aripã. • Dupã verificare ºi ajustarea poziþiei de instalare. Se demonteazã aripa. PROCEDEE DE REPARAÞIE 1. Se aplicã masticul. • 5. CAPOTA ªI PORTBAGAJUL MATIZ 1. Fig. 3. Fig.7–2 ARIPA. Se verificã poziþionarea • Se verificã poziþionarea barei de protecþie faþã. Se pregãteºte o nouã aripã. 6. 8. ATENÞIE • Se ventileazã la pulverizarea vopselei. • Prindeþi aripa cu douã ºuruburi. • NOTÃ: Înainte de a aplica noua izolaþie. Se demonteazã pãrþile componente. • Bara faþã ºi apãrãtorile de noroi. 9. stângeþi toate ºuruburile. • Se monteazã în ordine inversã ca la demontare.

• Demontaþi ºuruburile de prindere ale capotei. 4 . flãcãri sau þigãri. 2. Majoritatea vopselelor conþin substanþe care sunt dãunãtoare dacã sunt inhalate sau înghiþite. Se demonteazã capota. mâini ºi ochi. 3 3. 5. PROCEDEE DE REPARAÞIE 1. A se depozita într-un loc sigur. a se purta echipament de protecþie corespunzãtor pentru respiraþie. • Pregãtiþi o nouã capotã ºi verificaþi zonele avariate. • Montaþi ºuruburile de prindere ale capotei. CAPOTA 2-1. ATENÞIE • Se ventileazã la pulverizarea vopselei. Fig. departe de arcuri electrice. Se pulverizeazã vopseaua. • Vopseaua este inflamabilã. Preinstalare capotã. Citiþi eticheta vopselei înainte de a–i deschide cutia. Se demonteazã piesele conexe.MATIZ ARIPA. Se pregãteºte o nouã capotã. 4. • Evitaþi contactul cu pielea. Când se vopseºte. Fig. CAPOTA ªI PORTBAGAJUL 7–3 2.

CAPOTA ªI PORTBAGAJUL MATIZ • Închideþi capota ºi verificaþi diferenþele de nivel ºi distanþele faþã ºi spate ale capotei.7–4 ARIPA. 5 6. 8. . Verificare ºi reglare. Fig. Strângere. Verificaþi închiderea ºi deschiderea capotei. • • Verificaþi distanþele ºi diferenþele de nivel. aripei ºi faruri. • Dupã verificarea ºi reglarea poziþiei de montare. • Se monteazã în ordinea inversã demontãrii. 7. strângeþi complet ºuruburile. Se monteazã piesele conexe.

Citiþi eticheta vopselei înainte de a–i deschide cutia. PORTBAGAJUL 3-1. • Fixaþi cu atenþie portbagajul cu ajutorul ºuruburilor de fixare. 6 . CAPOTA ªI PORTBAGAJUL 7–5 3. Majoritatea vopselelor conþin substanþe care sunt dãunãtoare dacã sunt inhalate sau înghiþite. A se depozita într-un loc sigur. departe de arcuri electrice. Când se vopseºte. • Evitaþi contactul cu pielea. 4. a se purta echipament de protecþie corespunzãtor pentru respiraþie. 3. Se demonteazã portbagajul. • Montaþi bara. • • • Cabluri. • Demontaþi ºuruburile de fixare portbagaj. • Vopseaua este inflamabilã. 2. Se demonteazã pãrþile componente. Pregatiþi noul portbagaj. flãcãri sau þigãri. Pulverizaþi vopseaua. Fig. Set închidere ºi celelalte componente.MATIZ ARIPA. ªtergãtor spate ºi motor. 5. ATENÞIE • Se ventileazã la pulverizarea vopselei. • Pregãtiþi un nou portbagaj ºi verificaþi zonele avariate. Preinstalare portbagaj. mâini ºi ochi. PROCEDEE DE REPARAÞIE 1.

7–6

ARIPA, CAPOTA ªI PORTBAGAJUL

MATIZ

•

Închideþi portbagajul ºi verificaþi distanþele ºi diferenþele de nivel cu panourile laterale ºi lãmpile stop.

6. Strângere. • Dupã verificarea ºi reglarea poziþiei de prindere, se strâng complet ºuruburile. 7. Se monteazã piesele conexe. • Cablajele. • Sistemul de închidere. • Geamul hayonului • Se monteazã în ordinea inversã demontarii. 8. Se verificã ºi se regleazã. • Se curãþã compartimentul portbagaj. • Se verificã diferenþele de nivel. • Se verificã modul de închidere ºi deschidere al portbagajului. • Se verificã eventualele scurgeri de apã în portbagaj.

Fig. 10

MATIZ

DIMENSIUNI CAROSERIE 8–1

CAPITOLUL 8

DIMENSIUNI CAROSERIE
CUPRINS
1. SCHIÞE CAROSERIE ...................................................................................................................... 8-2 • Planºeul ......................................................................................................................................... 8-2 • Planºeu faþã................................................................................................................................... 8-5 • Compartiment motor...................................................................................................................... 8-6 2. SCHIÞE REPARAÞIE ...................................................................................................................... 8-7 • Cadru faþã ...................................................................................................................................... 8-7 • Compartiment motor...................................................................................................................... 8-8 • Cadru uºã .................................................................................................................................... 8-10 • Parbrizul ºi luneta ....................................................................................................................... 8-12 • Portbagajul ................................................................................................................................... 8-13 3. TABEL JOCURI ............................................................................................................................. 8-15

8–2

DIMENSIUNI CAROSERIE

MATIZ

1. SCHIÞE CAROSERIE
1-1. PLANªEUL
Unitãþi : mm (in.)

546(21.50) 930(36.61)

896(35.28) 917(36.10)

707(27.83) 1149(45.24)

950(37.40)

708(27.87)

643(25.31) 872(34.33) 968(38.11) 857(33.74) 894(35.20)

Fig. 1

12) 857(33. 2 .87) 527(20.94) 643(25.75) 1007(39.) 708(27.95) 435(17.65) 1040(40.31) 1091(42.MATIZ DIMENSIUNI CAROSERIE 8–3 CADRU FAÞÃ Unitãþi : mm (in.74) Fig.

3 .61) 963(37.00) 733(28.09) 500(19.37) 649(25.69) 1114(43.55) 942(37.91) 305(12.) 930(36.86) 1254(49.66) Fig.61) 930(36.8–4 DIMENSIUNI CAROSERIE MATIZ CADRU SPATE Unitãþi : mm (in.86) 982(38.

62) 689(27.41) Fig.65) 114(4.80) 750(29.28) 423(16.53) 752(29.49) 200(7.MATIZ DIMENSIUNI CAROSERIE 8–5 1-2.87) 600(23.61) 894(35.13) 198(7.) 820(32. PANOUL FAÞÃ Unitãþi : mm (in. 4 .20) 1128(44.

30) 1077(42.40) 857(33. COMPARTIMENT MOTOR Unitãþi : mm (in. 5 .) 1092(42.20) Fig.42) 643(25.31) 872(34.74) 689(27.99) 1137(44.13) 894(35.33) 1049(41.76) 290(11.8–6 DIMENSIUNI CAROSERIE MATIZ 1-3.

20 857/33.13 Nr. ref. 6 .74 400/15.) 1293/50.87 Nr.87 796/31.) 1091/42. 6 7 8 9 10 Dim. SCHIÞE REPARAÞIE 2-1.62 643/25.31 1040/40.91 894/35.75 1 5 12 7 2 3 4 6 8 9 10 11 13 14 15 Fig. ref.94 708/27.(mm/in. 11 12 13 14 15 Dim.(mm/in.(mm/in.65 708/27.40 1007/39. ref. 1 2 3 4 5 Dim.95 1235/48.MATIZ DIMENSIUNI CAROSERIE 8–7 2.34 527/20.) 823/32.75 435/17. Nr. CADRU FAÞÃ NOTÃ: Dimensiunile de referinþã indicã distanþa între centrele orificiilor de poziþionare figurate în schiþe.

8–8 DIMENSIUNI CAROSERIE MATIZ 2-3.) 180/7. COMPARTIMENT MOTOR NOTÃ: Dimensiunile de referinþã indicã distanþa între centrele orificiilor de poziþionare figurate în schiþe. ref. 1 2 3 4 5 Dim.17 541/21.64 670/26. Nr.38 1 5 2 8 4 3 6 7 9 Fig.09 1918/75.17 702/27.) 1010/39.76 944/37. 7 . ref.(mm/in.(mm/in.50 741/29. 6 7 8 9 Dim.30 Nr.51 546/21.

ref.MATIZ DIMENSIUNI CAROSERIE 8–9 COMPARTIMENT MOTOR (CONTINUARE) NOTÃ: Dimensiunile de referinþã indicã distanþa între centrele orificiilor de poziþionare figurate în schiþe. 1 2 3 4 Dim.) 666/26.87 5 1 2 3 4 7 6 Fig. Nr. ref.61 Nr.58 498/19.58 581/22.33 599/23.(mm/in.22 851/33.) 1126/44. 5 6 7 Dim.(mm/in. 8 .50 1107/43.

9 .79 2 1 4 3 10 5 6 7 11 8 9 Fig.20 528/20.13 784/30.65 1121/44.8–10 DIMENSIUNI CAROSERIE MATIZ 2-3.13 1085/42.72 1116/43.(mm/in. ref.(mm/in.) 677/26.94 364/14. ref. Nr. 1 2 3 4 5 6 Dim.33 Nr.54 359/14.73 979/38.87 1021/40.) 1060/41. 7 8 9 10 11 Dim. CADRU UªÃ NOTÃ: Dimensiunile de referinþã indicã distanþa între centrele orificiilor de poziþionare figurate în schiþe.

72 1255/49. ref.17 1047/41.) 1281/50.21 1268/49.29 1252/49.23 1230/48.20 1055/41.61 1271/50.29 1253/49.39 1079/42.(mm/in.04 1275/50.66 1207/47.53 1098/43.96 1280/50.52 1154/45. 10 .MATIZ DIMENSIUNI CAROSERIE 8–11 NOTÃ: Dimensiunile de referinþã indicã distanþele între poziþiile desemnate ºi poziþia opusã indicatã în figurã.12 1016/40.43 1271/50.41 1252/49.) 1260/49.(mm/in. ref.22 Nr.) Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dim.) 1019/40.45 1252/49.20 1031/40.33 1269/49.92 1268/49.59 1021/40.29 1255/49.41 6 5 4 3 2 7 8 9 10 11 24 25 23 22 21 20 36 35 34 12 13 26 27 28 29 30 31 32 14 1 19 18 17 16 15 33 Fig.98 1122/44. 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Dim.04 1256/49.00 1026/40. ref.92 1263/49.43 1072/42.39 1244/48.43 Nr.29 1252/49.(mm/in. (Exterior la exterior.20 1236/48.48 1166/45.91 1250/49. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Dim.

8–12 DIMENSIUNI CAROSERIE MATIZ 2-4.16) 1338(52.68) 1260(49. 11 .95) 1020(40.78) 1244(48. PARBRIZUL ªI LUNETA 710(27.98) 620(24.46) Fig.61) 985(38.41) 1180(46.

46) 448(17.69) Fig.60) 1262(49.82) 1180(46. 12 .64) 715(28.15) 1336(52. PORTBAGAJUL 859(33.MATIZ DIMENSIUNI CAROSERIE 8–13 2-5.

36) 1457 724(28.50) 1201(47.8–14 DIMENSIUNI CAROSERIE MATIZ PORTBAGAJUL (CONTINUARE) 761(29.54) 917(36.96) 1457(57.28) Fig.28) 1106(43. 13 .10) 1404(55.

0 ± 1 (0.079 ± 0.039) Hayon x Lampã K 4. lãmpi ºi spoiler.0 ± 1 (0.078) 4..0(0.5(0.5(0.059) -0.157 ± 0.020) 0 2.157 ± 0.) Panou lateral x Panou lateral x lunetã hayon I 4.) Descriere Localizare Capotã x spoiler faþã A Far x Distanþier B 0 Aripã x Distanþier C +0.0 ± 1 (0.039) Distanþier x Capotã L 4.039) Hayon x Spoiler spate G 5.020) 0 K L G N P A B C O Distanþier x Capotã D 2.118) -0.0(0.) 5.078) 0 0 Descriere Localizare Joc (mm/in.039) Panou lateral x Panou lateral x Panou lateral x Panou lateral x Lampã stop Distanþier Spoiler spate Uºiþã rezervor M N 0 O +0.0 ± 1 (0.0(0.5(0.197) 0 +2(.157 ± 0.0 ± 1 (0.020) .039) Hayon x Lunetã F 3.0 ± 1 (0.079 ± 0.039) Joc (mm/in.3.157 ± 0.5(0.0 ± 1 (0.0 ± 1 (0.118 ± 0. Se verififcã dacã existã infiltraþii de apã în compartimentul de pasageri ºi în portbagaj.157) +2(0.5(0.039) P 3.157 ± 0.039) Hayon x Lunetã E 3.197) +2(0. panourile exterioare. Se verificã jocurile ºi diferenþele de nivel la caroserie. 14 Unitãþi : mm (in. TABEL JOCURI MATIZ • • • Se verificã instalarea corectã. E H I F J M D Fig.039) 1.118 ± 0.078) Spoiler spate x Hayon H DIMENSIUNI CAROSERIE 8–15 4.0 ± 1 0 (0.020) 0 J 4.0(0.

020) (0.5(0.0 +1.157 ± 0.5(0.) Uºã spate x Panou lateral J 2.138) 0 MATIZ .189 ± 0.8 ± 1.0 ± 1.8 ± 1.189 ± 0.0 (0.) Descriere B 2.020) 0 Uºã faþã x Stâlp faþã F 3.138) 0 +1.039) 3.5(0.039) +1.039) Panou lateral x Panou lateral x Uºã faþã Uºã spate G 4.138) 0 (0.8–16 C A DIMENSIUNI CAROSERIE G F O I D E N K B J H Fig.039) Joc (mm/in.276 ± 0.039) 7.0 (0.039) Descriere Uºã spate x Stâlp spate Uºã spate x Panou lateral K Uºã spate x Prag L 4.157 ± 0.) 4.0 (0.0 ± 1.039) 3. 15 M L Unitãþi : mm (in.039) Uºã faþã x Prag M 4.0 ± 1.0 ± 1.039) Localizare A H 4.039) Localizare I O 4.0 (0.157 ± 0.079 ± 0.0(0.0(0.0 ± 1.0 ± 0.0 ± 1 (0.0 (0.157 ± 0.039) Uºã faþã x Uºã faþã x Uºã spate (jos) Uºã spate (sus) N 4.039) Joc (mm/in.0 (0.157 ± 0.0(0.157 ± 0.039) 4.5(0.0 (0.0 ± 1 Aripã x Capotã C 0 D Panou lateral x Aripã Plafon x Hayon Aripã x Spoiler faþã Aripã x Uºã faþã E +0.079 ± 0.5 (0.0 ± 1.

............................... 9-2 • Compartiment motor...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................MATIZ ETANªARE......................................................................... 9-4 • Podea ºi portbagaj ....................................... 9-9 • Uºã faþã ºi spate....................... 9-5 • Lampã combinatã spate ºi portbagaj ........................................ 9-11 • Procedurã de reparaþie ........................ 9-7 • Capotã motor ºi capotã portbagaj ........................ 9-2 • Tablier ...................................................................... IZOLARE .......................... 9-11 ....................................................................................................................................................................................................................... 9-10 2....................................................................................................................................................................................... ªTEMUIRE ªI IZOLARE CUPRINS 1...... ªTEMUIRE ªI IZOLARE 9–1 CAPITOLUL 9 ETANªARE......................... 9-6 • Plafon ................................................................................... ETANªARE ªI ªTEMUIRE ......................................................................... 9-11 • Descriere generalã ...............................................................

9–2

ETANªARE, ªTEMUIRE ªI IZOLARE

MATIZ

1. ETANªARE ªI ªTEMUIRE
NOTÃ: Se etanºeazã urmãtoarele zone pentru a preveni intruziunile de aer, de apã ºi rugina.

COMPARTIMENT MOTOR

CHITUL SE APLICÃ ÎN 2 LOCURI ÎNAINTE DE INSTALAREA ARIPII

A A

NOTÃ: Se pune chit înainte de aplicarea vopselei în zonele indicate.

SECT A-A

Fig. 1 Compartiment motor

MATIZ

ETANªARE, ªTEMUIRE ªI IZOLARE 9–3

COMPARTIMENT MOTOR

CHIT

CHITUL SE ªTERGE LOCAL DE PE ZONA DE MONTARE A GEAMULUI

NOTÃ: Se pune chit înainte de aplicarea vopselei în zonele indicate.

Fig. 2 Compartiment motor

9–4

ETANªARE, ªTEMUIRE ªI IZOLARE

MATIZ

TABLIER

B

B D C

A D C A

SECT A-A

SECT B-B

SECT C-C

SECT D-D

Fig. 3 Tablier

4 Podea ºi portbagaj . ªTEMUIRE ªI IZOLARE 9–5 PODEA ªI PORTBAGAJ C C B B D E E A D A SECT A-A SECT B-B SECT C-C SECT D-D SECT E-E Fig.MATIZ ETANªARE.

ªTEMUIRE ªI IZOLARE MATIZ LAMPà COMBINATà SPATE ªI PORTBAGAJ B A A C D B D C MASTICUL DE ETANªARE SE ªTERGE ÎN DOUà LOCURI (SECT D-D) PE 75mm NUMAI REFERINÞÃ.9–6 ETANªARE. 5 Lampã combinatã spate . MASTICUL DE ETANªARE SE APLICà ÎN 2 LOCURI ÎNAINTE DE MONTAREA PANOULUI SPATE SECT A-A SECT B-B SECT C-C SECT D-D Fig.

DETALIU C IDENTIC ÎN 4 LOCURI SE ªTERGE EXCESUL DE MASTIC DE PE MARGINEA DE APLICARE A GEAMULUI SECT A-A SECT B-B Fig. IDENTIC ÎN 6 LOCURI PE FIECARE PARTE. 6 Plafon . ªTEMUIRE ªI IZOLARE 9–7 PLAFON SE ªTERGE MASTICUL C C D C B A C A B CLEMELE DE MONTARE PLAFON NU VOR FI ACOPERITE CU MASTIC.MATIZ ETANªARE.

9–8 ETANªARE. 7 Plafon . ªTEMUIRE ªI IZOLARE MATIZ PLAFON Fig.

8 Capotã motor ºi capotã portbagaj . ªTEMUIRE ªI IZOLARE 9–9 CAPOTà MOTOR ªI CAPOTà PORTBAGAJ GÃURILE DE SCURGERE VOPSEA NU VOR FI ACOPERITE CU MASTIC GÃURILE DE SCURGERE VOPSEA NU VOR FI ACOPERITE CU MASTIC Fig.MATIZ ETANªARE.

9 Uºã faþã ºi spate .9–10 ETANªARE. 3 LOCURI LA AMBELE UªI MASTICUL SE VA ªTERGE ÎN JURUL COLÞURILOR UªII Fig. ªTEMUIRE ªI IZOLARE MATIZ UªÃ FAÞà MASTICUL SE VA ªTERGE DE-A LUNGUL CANALULUI CHEDERULUI MASTICUL SE VA ªTERGE DE-A LUNGUL CANALULUI CHEDERULUI MASTICUL SE VA ªTERGE ÎN JURUL ZONEI BALAMALEI MASTICUL SE VA ªTERGE ÎN JURUL COLÞURILOR UªII MASTICUL SE VA ªTERGE ÎN JURUL COLÞURILOR UªII ORIFICIILE DE SCURGERE A APEI NU SE ACOPERà CU MASTIC.

3. 10 6. se curãþã foarte bine ºi se usucã zonele unde se aplicã. PROCEDURà DE REPARAÞIE 1. • • Scaune. sã nu ardeþi piesele. Lipirea izolaþiei. De asemenea are rol în menþinerea rigiditãþii structurale a panoului pe care se aplicã. ªTEMUIRE ªI IZOLARE 9–11 2. altele. • Se cojeºte cu atenþie izolaþia avariatã. carpete. Se preseazã izolaþia pe panou cu o spatulã de cauciuc. • • Se încãlzeºte suprafaþa izolaþiei cu o lampã cu gaz sau cu un pistol încãlzitor. Se curãþã ºi se usucã. • Înainte de a se aplica izolatorul. Fig. 2.MATIZ ETANªARE. 5. NOTÃ: Evitaþi orificiile de montare ºi de service. DESCRIERE GENERALà Izolaþia este proiectatã ºi se aplicã pentru a reduce vibraþiile ºi zgomotul. Ornamente. IZOLARE 2-1. 2-2. Fig. 4. Se demonteazã izolaþia avariatã. Se instaleazã piesele conexe. Se demonteazã piesele conexe. cu o spatulã de oþel. NOTÃ: Pentru a beneficia de toate avantajele oferite de izolaþie. • Poziþionaþi noua izolaþie interioarã pe panoul pe care urmeazã a fi fixatã. 11 . • Se instaleazã în ordine inversã faþã de demontare. aceasta trebuie sã aibã un contact perfect cu panoul. Atenþie: Aveþi grijã la încãlzire. Preinstalare izolaþie interioarã.

5 1. IZOLAÞIE .PANOU PODEA SPATE.14 11. DR.PANOU PODEA FAÞÃ. SCAUN IZOLAÞIE-PANOU PODEA SPATE.5 680x400 680x400 640x460 622x399 622x399 640x460 700x390 378x366 85x75 85x75 290x250 290x250 85x75 85x75 .5 1. TUNEL IZOLAÞIE . GROSIME SUPRAFAÞà MAXIMà Unitãþi : mm OBSERVAÞII 2.2 2.STÂLP FAÞà DR.2 1.2 1. IZOLAÞIE .STÂLP FAÞà STG.PANOU PODEA FAÞÃ.2 2. IZOLAÞIE .9–12 ETANªARE.CONTRAARIPà DR. IZOLAÞIE .2 2.2 2. IZOLAÞIE . STG. STG. IZOLAÞIE-PANOU PODEA SPATE. 12 Diagramã izolaþie DIAGRAMà IZOLAÞIE NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DESCRIERE IZOLAÞIE .2 2. IZOLAÞIE .12 2 3 1 5 7 4 6 8 Fig.5 3.STÂLP FAÞà SUPERIOR STG. PORTBAGAJ IZOLAÞIE . IZOLAÞIE . IZOLAÞIE . TUNEL IZOLAÞIE-PANOU PODEA SPATE.2 2.CONTRAARIPà STG. ªTEMUIRE ªI IZOLARE MATIZ 9.STÂLP FAÞà SUPERIOR DR.2 2.10 13.2 3. DR.PANOU PODEA FAÞÃ.PANOU PODEA SPATE.

.................................................................................................................... 10-3 • Suprafeþe acoperite cu agenþi anticorozivi................................................ 10-7 ..................... REPARARE PANOURI DE OÞEL ZINCAT ............ PROCEDURI PENTRU PREVENIREA COROZIUNII ..................................................................................MATIZ PREVENIREA COROZIUNII 10–1 CAPITOLUL 10 PREVENIREA COROZIUNII CUPRINS 1................................. 10-5 • Diagrama de acoperire cu strat protector ...................................................................... 10-3 • Informaþii generale............... 10-2 2..................................

120. de degresare. Înainte de a deschide cutia de vopsea. • Preparaþi masticul ºi întãritorul respectând indicaþile fabricantului. Depozitaþi vopseaua în locuri sigure.80. cearã ºi substanþe pentru degresare. Se aplicã 2-4 straturi. ªlefuiþi suprafaþa cu disp de ºlefuire ºi hârtie abrazivã nr. Se acoperã întreaga suprafaþã cu vopsea. epoxy. diluant. trebuie sã vã spãlaþi imediat ºi sã vã duceþi la un control medical. de degresare. Procedee Observaþii Scule/Materiale Dispozitiv ºlefuire ºi hârtie abrazivã nr. Se curãþã cu cearã ºi se degreseazã.10–2 PREVENIREA COROZIUNII MATIZ 1. 600. cârpe curate. hârtie abrazivã. . Se aplicã grundul. NOTÃ: Se aplicã pe suprafaþa neacoperitã ºi pe suprafaþa cu mastic. Încercaþi sã aplicaþi stratul uniform. fabricantului. nr. 8. între aplicãri se lasã diluant. 2. cârpe curate. 3. REPARARE PANOURI DE OÞEL ZINCAT Evitaþi pe cât de mult posibil masticarea atunci când reparaþi o maºinã nouã. 4. apoi cu nr.80.80. abrazivã nr. Se aplicã 2-4 straturi. 400.Se aplicã 2-4 straturi. Dispozitiv de ºlefuire. apoi cu hârtie abrazivã nr. Se curãþã cu de degresare. 400. Se curãþã cu aer comprimat. Dacã vã intrã vopsea în ochi. între aplicãri se lasã timp suficient. Se ºlefuieºte întreaga suprafaþã pentru reparat cu hârtie abrazivã nr. Se acoperã întreaga suprafaþã ce va fi vopsitã cu grund. 6. Mastic Polyester rãºinã. de ºlefuire Dispozitiv de ºlefuire ºi hârtie ºi hârtie abrazivã nr. Epoxy-grund ºi întãritor. cearã ºi subst.240. Grund rãºinã poliuretanicã. se aplicã în mai multe straturi subþiri. trebuie sã vã spãlaþi cu apã. Se pulverizeazã pentru o grosime de 4050 microni. departe de surse de scântei sau þigãri. 240 pânã când este nivelatã. Vopsiþi numai în locuri bine aerisite. 4. • Se preparã grundul Se usucã forþat la 60-70°C pentru cel puþin respectând indicaþile 30 minute. Vopseaua este inflamabilã. pentru degresare. între aplicãri se lasã timp suficient. Se pulverizeazã pentru o grosime de 3035 microni. Se curãþã suprafaþa cu disp de ºlefuire ºi hârtie abrazivã nr. Se ºlefuieºte suprafaþa cu mâna cu hârtie abrazivã nr. Se usucã forþat la 60-70°C pentru cel puþin 30 minute. cearã ºi subst. • Pentru prepapare consultaþi recomandãrile fabricantului. ATENÞIE • Cele mai multe vopsele conþin substanþe care sunt nocive dacã sunt înghiþite sau inhalate. Folosiþi echipament adecvat de protecþie. Dacã vopseaua intrã în contact cu pielea dvs. Vopsea acriluretanicã. Umpluturã caroserie. Folosiþi pe cât posibil metode alternative. ªlefuiþi ºi curãþaþi întreaga suprafaþã.80. Epoxy-mastic. hârtie abrazivã nr. Dispozitiv de ºlefuire. Vopseaua vãrsatã trebuie curãþatã imediat. fãrã gãuri. cearã ºi substanþã pentru degresare. nr.240. Evitaþi contactul cu pielea. Dacã este necesar. 320-600. Se pulverizeazã pentru o grosime de 3035 microni. • • • • folosire. Pregãtirea suprafeþei pentru reparaþie. 240. 7. Se curãþã cu cearã ºi subst. Se ºlefuieºte suprafaþa cu disp. Se curãþã cu cearã ºi subst. cârpe uscate. • Preparaþi vopseaua respectând indicaþile fabricantului. Se curãþã suprafaþa pe care a fost aplicat masticul. Se usucã forþat la 60-70°C pentru cel puþin 30 minute. întãritor. citiþi instrucþiunile de Operaþii 1. 5. suficient timp. • Se preparã respectând indicaþile fabricantului. nr. ªlefuiþi ºi curãþaþi întreaga suprafaþã ce va fi vopsitã. Se aplicã masticul NOTÃ: Se aplicã masticul dupã operaþia descrisã la pct. 400. 320.120.

C.A. Procesul de corodare este agravat de condiþile atmosferice. • Se utilizeazã o cârpã ºi ulei uºor pentru curãþarea substanþelor agenþilor anti-corozivi vãrsaþi. PROCEDURI PENTRU PREVENIREA COROZIUNII 2-1. Substanþe anti-corozive ºi pistoale pentru vopsit Se folosesc urmãtoarele tipuri de substanþe anti-corozive sau substanþe echivalente pentru repararea caroseriei. A se aplica sub podea ºi pe contraaripã. Pistoale pentru vopsit: Se foloseºte pistolul adecvat substanþei folosite.P) AUTO ARMOR ACOPERIRE EXTERIOARà (Produs E. • Este indicatã folosirea pistolului cu presiune când se lucreazã la un numar mare de automobile. vânt. . ploaie. Substanþe anti-corozive: RUSTOP DEOX #100 WAXOYL NOX-RUST 409-20S SOLTION 1000S PIAÞA S. ochelari de protecþie.P) A se aplica la îmbinãriile sudate ale elementelor de caroserie. ATENÞIE: Substanþele ANTI-COROZIVE conþin substanþe care sunt dãunãtoare dacã sunt înghiþite sau inhalate. etc. mâini ºi ochi. Acoperirea suprafeþelor cu grund ºi vopsea prin metoda elecrodepunerii sau prin pulverizare se face pentru a proteja caroseria. INFORMAÞII GENERALE Coroziunea începe imediat ce oþelul intrã în contact cu atmosfera. Existã multe feluri de protejare a automobilului împotriva coroziunii.U. AUTO ARMOR 1031 (Produs E.C.MATIZ PREVENIREA COROZIUNII 10–3 2. Când se folosesc aceste substante. mascã respiratorie. Pentru RUSTOP DEOX#100 Pentru WAXOYL Pentru NOXRUST 409-20S/ SOLTION 1000S PISTOL AER SIFON Duzã tip L Duzã flexibilã Duzã deschisã Duzã 360° Duzã 360° Duzã tip L DUZà TIP V DUZà DESCHISà Echipament de protecþie: Mânuºi. a se purta echipament corespunzãtor de protecþie pentru respiraþie. zãpadã.

tamburi de frânã. pânã când începe sã curgã uºor. 3. Se incalzeste substanþa anti-corozivã la temperatura camerei (36. toba de eºapament. curãþaþi suprafeþele ce urmeazã a fi acoperite ºi lasaþi-le sã se usuce. Operaþia se face departe de scântei. fãcându-l inutilizabil. Se pulverizeazã substanþa anti-corozivã. Nu se pulverizeazã substanþe anti-corozive pe furtunuri.5°C) prin scufundarea cutiei în apã caldã atunci când temperatura de afarã este mai micã de 10°C. 2. etc. ATENÞIE: Substanþa rãmasã se întãreºte în pistol. NOTE: Waxoyl poate fi aplicat ºi pe suprafeþe umede. suficient. cilindri de frânã. Se ºterge excesul de agent imediat. Se ventileazã la pulverizarea substanþei anticorozive. . 4.10–4 PREVENIREA COROZIUNII MATIZ Precauþii: 1. Înainte de a aplica agenþii anti-corozivi. ªtergeþi exccesul de agenþi cu o cârpã curatã umezitã cu ulei curat. flãcãri sau þigãri. burdufuri articulaþii. 5.

SUPRAFEÞE ACOPERITE CU AGENÞI ANTICOROZIVI NOTÃ: • Grosimea de acoperire: 0.) • Haºurile indicã zonele de acoperire cu agenþi anticorozivi. 1 . • Urmãriþi figura de mai jos pentru reparaþii sau retuºuri ale vopselei. PANOU LATERAL PLANªEU PANOU LATERAL EXTERIOR PANOU LATERAL INTERIOR PANOU PLANªEU Fig.0020in.05 mm (0.MATIZ PREVENIREA COROZIUNII 10–5 2-2.

10–6 PREVENIREA COROZIUNII MATIZ Fig. 2 .

• Pentru reparaþii sau refinisãri urmãriþi figura de mai jos.MATIZ PREVENIREA COROZIUNII 10–7 2-3. 3 .) • Haºura indicã zonele acoperite cu PVC. Fig.020in. 0. • Nu se aplicã în zonele de montare ºi cu gãuri. DIAGRAMA DE ACOPERIRE CU STRAT PROTECTOR NOTÃ: • Grosimea de acoperire: min.5 mm (0.

........................................................................................................................................ 11-6 • Împingere ºi tragere simultanã a caroseriei ................................................................... 11-8 • Tragerea ºi redresarea caroseriei în sus ..... 11-11 ..... EXEMPLU: TRAGEREA ªI REDRESAREA CAROSERIEI AVARIATE .............................................................................. 11-3 • Tragerea ºi redresarea caroseriei în douã puncte .......... 11-2 • Tragerea ºi redresarea caroseriei simultan..................................................................................................................................................... 11-5 • Tragerea ºi redresarea lateralã a caroseriei ......................... 11-2 • Tragerea ºi redresarea caroseriei într-un punct ............................MATIZ ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE 11–1 CAPITOLUL 11 ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE CUPRINS 1............ în douã puncte .......................... 11-10 • Tragerea ºi redresarea caroseriei în jos ............................................... 11-4 • Tragerea ºi redresarea multi-direcþionalã ...............................

2410. EXEMPLU: TRAGEREA ºI REDRESAREA CAROSERIEI AVARIATE TRAGEREA ºI REDRESAREA CAROSERIEI ÎNTR-UN PUNCT (SUS) DISPOZITIVE NECESARE CSK.11–2 ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE MATIZ 2. 15111 ATD. 1343 CN. 1 . CN1800 Fig.

MATIZ ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE 11–3 TRAGEREA ºI REDRESAREA CAROSERIEI SIMULTAN ÎN DOUÃ PUNCTE DISPOZITIVE NECESARE ATD. 01. 3000. xx. 2 . xxx ATD1343 ATD. 1300 Fig. 149 ATD. 801 CN. CN.

11–4

ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE

MATIZ

TRAGEREA ºI REDRESAREA CAROSERIEI ÎN DOUÃ PUNCTE

DISPOZITIVE NECESARE

CSK. 15111

ATD. 149

ATD. xx. xxx

ATD. 1343

ATD. 135

CN2410x3

Fig. 3

MATIZ

ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE 11–5

TRAGEREA ºI REDRESAREA MULTI-DIRECÞIONALÃ

DISPOZITIVE NECESARE

ATD. 1324

ATD. 1343

CSK. 15111

CN2410 x 3

9121523

Fig. 4

11–6

ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE

MATIZ

TRAGEREA ºI REDRESAREA LATERALÃ A CAROSERIEI

DISPOZITIVE NECESARE

ATD. 1343

SK. 3103

SK. 1104

VS10S. 251

SK. 3107

CN2410

Fig. 5

1104 SK.MATIZ ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE 11–7 TRAGEREA ºI REDRESAREA LATERALÃ A CAROSERIEI DISPOZITIVE NECESARE ATD. 1343 SK. 3107 x 2 CN2410 x 2 Fig. 6 . 2103 SK.

11–8 ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE MATIZ ÎMPINGERE ºI TRAGERE SIMULTANÃ A CAROSERIEI DISPOZITIVE NECESARE ATD. 7 . 1312 SK. 251 SK. 2101~4 CN24104 Fig. 3101 VS10S.

MATIZ ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE 11–9 ÎMPINGERE ºI TRAGERE SIMULTANÃ A CAROSERIEI DISPOZITIVE NECESARE ATD. 3101 VS10S. xxx SK. 8 . 251 SK. 2101~4 CN24104 Fig. 149 ATD. xx.

1000 Fig. 2410. xx. 149 ATD. CN. 9 .11–10 ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE MATIZ TRAGEREA ºI REDRESAREA CAROSERIEI ÎN SUS DISPOZITIVE NECESARE ATD. 15111 CN. xxx CSK.

MATIZ ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE 11–11 TRAGEREA ºI REDRESAREA CAROSERIEI ÎN JOS DISPOZITIVE NECESARE ATD.850 Fig. 1104 VS10S. 10 . 1312 SK. 251 ATD. 3107x2 SK. 01.

01. 140 ATD. 801 CR210 CN. 11 . CN. 2410. 1000 Fig.11–12 ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE MATIZ TRAGEREA ºI REDRESAREA CAROSERIEI ÎN JOS DISPOZITIVE NECESARE ATD. 1312 ATD.

2410. 140 CR210 CN.MATIZ ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE 11–13 TRAGEREA ºI REDRESAREA CAROSERIEI ÎN JOS DISPOZITIVE NECESARE ATD. 12 . CN. 1312 ATD. 1810 Fig.

1343 CN2410 Fig. 910 ATD.11–14 ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE MATIZ TRAGEREA ºI REDRESAREA CAROSERIEI ÎN JOS DISPOZITIVE NECESARE 974. 13 .

MATIZ ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE 11–15 TRAGEREA ºI REDRESAREA CAROSERIEI ÎN JOS Fig. 14 .

3401 CN2410 Fig. 054 SK. 1405 SK. 1312 VA4.11–16 ECHIPAMENT PENTRU REPARARE CAROSERIE MATIZ TRAGEREA ºI REDRESAREA CAROSERIEI ÎN JOS DISPOZITIVE NECESARE ATD. 15 .