You are on page 1of 6

Autor: Elika Sehnoutkov Soutn pspvek .

38 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Dvojsen zbra
(povdka)

Ne s nm zanu Mla bych si asi ujasnit, kdo vlastn jsem. Celkov mm pomrn vysokou, plnothlou postavu s pli irokmi rameny. Prmrn krtk, stedn siln nohy jsou sice celkem trnovan a zvldnou pr gymnastickch cvik, ale pi chzi maj sv pomal tempo. Pokud je nkdy uvidte, jak se nemotorn a vtipn pokou o nco jako bh, blahopeji! Budete jedni z mla. Pirozen hnd vlasy, kter rno vdy jen rozeu, mi sahaj pod lopatky. Na ovlnm oblieji najdete pravideln rty a piat, (zejmna z profilu okliv) nos. Na malch, ale hlavn naprosto nesymetrickch och, je hezk pouze duhovka, kterou mi maminka obarvila tmav modrou, je mi pipomn veern oblohu. Krtk asy se kad rno snam zachrnit alespo vrstvou asenky marn. Jmenuji se May. Nevm, jak rodie pili zrovna na tohle jmno. Je ciz, nepouvan, hloup a odporn. Ale co mu dlat? U jsem si tak njak zvykla Uitel maj asto problm a zadrhvaj se, kdy vid m jmno v seznamu poprv. Spoluci si ze m dlaj legraci a kaj mi Mjko (May=Mj). Jsem vegetarinka, take kdy na m nkdo vol jako na patiku, tak mi to docela vad Narodila jsem se dvma cholerikm, take mm pro tento temperament vlohy. Ale vad mi ast, zbyten a krtkodob hdky, kter u ns doma vdm. Take se snam tuto svoji strnku potlait (a musm ct, e se mi pomrn da). Mamka si mysl, e jsem sangvinik. Je pravda, e se rda smju a jsem bezstarostn, ale to nejde vdy. Byla jsem takov hlavn jako mal. m jsem star, tm vce jsem melancholik. Maminka se sice zlob, e to nen pravda, kdy mi to vyjde v njakm testu, ale je to tak. J jsem jen rda, e to nen tolik poznat. Peci jen petvka je pro m asto denn kvou. Kdy pijde tk obdob, snam se ho pestt sama, abych nepidlvala starosti ostatnm. Pak se veer schoulm pod stl, uklidnm se, naberu energii na dal den. Obas to ale nevyjde a opravdov emoce vyjdou na povrch i na veejnosti. To je pro m poniujc - kdy ciz lid vid a hluboko do mne Naopak jsem stran rda, kdy se mi moji blzc otevou. Kdy jim mu pomoct a eit s nimi jejich problmy. Kdy jim mu dt jistotu, e maj na svt alespo jednu osobu, na kterou se mou opravdu vdy spolehnout. S m souvis fakt, e m doke zranit, kdy si tohle vechno myslm, a pak zjistm, e se dotyn osoba se svmi problmy svila dalm
1

dvaceti lidem S melancholickou povahou mon souvis i to, e m od njak innosti doke odradit i mal nespch (vztah, uen, konek). Mnoho osob si to vysvtluje tm, e jsem ln i to me bt pravda. Nemm pli rda lidi. Tedy spe si jich moc nepustm k tlu a nikdy se tedy nestanu oblbenou osobou. Vtina znmch je mi hned na prvn pohled nesympatick a odmtm jim dt vbec anci m poznat. Posledn dobou jsem si navc nala z ke klukm, take je ze m pr feministka. Na druhou stranu, kdy najdu nkoho, kdo na m psob mile, drm se ho a nedoku ho jen tak pustit. Kdy mi nkdo blzk ukivd, asto jsem stejn j prvn, kdo se omlouv. Ale uvnit si vytvm hromdku se vemi zklamnmi. Tahle hromdka me mt obrovsk rozmry, ale pak u sta jen nepatrn kousek a cel se sesype. Co nejspe znamen konec ptelstv.

S kadou osobou jsem (teba jen nepatrn) jin. Od stydliv holky, kter tm nemluv, pes vtipnou, bezstarostnou a pratnou kamardku, drzho spratka, co kale na kolu, sprostou puberaku a po v depresch se utpjc nulu. Vechna moje j zle na nlad i okol a projevuj se na chovn, mylen, obleen, hudebnm vkusu Proto pro m bylo velmi tk ct, co je m prav j. Kde kon hranice vlivu okol? Sama neznm odpov Kad m svj vlastn zpsob a dvod vzdoru. V mm ppad je pina dleitj ne vzdor samotn. Abyste ji mohli pochopit, musme se vrtit o pr let zpt. Bylo mi asi tinct a vedn problmy byly na dennm podku kola, kluci, obleen Chodila jsem na sv vysnn gymnzium (tedy ono bylo vysnn jen do t doby, ne jsem psala prvn psemku). Moje star sestra Michaela studovala jinde, ale obas jsme mly spolenou cestu dom. Krom n jsem nemla jinho sourozence. Ale to mi vyhovovalo. Vkov rozdl jsou pouze ti roky (navc jsme ob holky), take si s Mikou skvle rozumme. Navzjem se doplujeme, podporujeme, kryjeme, ochraujeme A vc ne rodinn pouto ns spojuje ptelstv U od svch patncti byla Ma zamilovan do jednoho svho spoluka - Petra. On ml sice holku, ale stali se dobrmi pteli Bylo tk ji sledovat, pokad kdy se kvli t jeho trpila. Kamardili se dlouho a pak se toho prost stalo moc. Ona u pomalu ztrcela nadji. Dokonce la na ples s jednm moc milm klukem. Najednou se Petr rozeel se svoj ptelkyn a chtl zat chodit s Mou, ta ho ale odmtla, protoe se bla toho, e j ubl. A ona je kehk stvoen Je jako porcelnov panenka, se kterou se mus zachzet v rukavikch Petr si tedy nael novou zbavu (jak by to bez njak mohl pr dn vydret?), ale stle chodil za Mou. Ona ho opravdu milovala, dokzala by mu odpustit cokoliv lska je hloup a tak nakonec svolila.

To, jak se choval, ne spolu zaali chodit, nepsobilo mile, ale mla jsem Petra rda, protoe jsem vdla, jak moc na nm Me zle. A a na obasn hdky psobili jako skvl pr. Moc jsem j to pla. m star jsem ale byla, tm mi byl Petr protivnj. Ma kvli nmu astji breela, neli se smla. Nakonec jsem dola a k nenvisti. Ublioval m jedin sestice, a to se nesm! Ji to mrzlo. On se m zprvu bl a pak m neml rd. Snaili jsme se kvli seste snet. Vydreli jsme spolu v jedn mstnosti a to bez kivho pohledu. Oba jsme mli svou masku, kterou jsme nasadili v ptomnosti toho druhho, ale tak jsme oba dobe vdli, co se za tou maskou skrv. Jedin Ma tak njak naivn doufala, e se vechno zlepilo. Po dvou letech zaaly hlavn zmny. Oba dva li na vysokou kolu, ale kad do jinho msta. On do Brna a ona do Plzn. Jejich vztahem to muselo otst, ale dreli se. To jsem obdivovala, a dokonce pilo obdob, kdy jsem mla pocit, e mu kivdm. Pemohla jsem se a snaila se chovat od srdce mile. On se tvil pvtiv, ale nedokzala jsem rozeznat, zda je to, co se na m tak usmv, jeho due nebo pouze zken fale.

Jednou pila do mho pokoje a mn to bylo jasn. Rozeel se s n. Pes telefon. Po dvou a pl letech se s n rozeel pes telefon! Na to, co nsledovalo, nebyl hezk pohled. Nvaly paniky, ple a naprost bezmoci se u Mi stdaly jako ron obdob. Rvalo mi srdce, e nemm jedinou vc, kterou bych j mohla pomoci. e ji mu jen obejmout, hladit po zdech a kat: Neboj se, as to zahoj. Tak to bylo prvnch 14 dn. Pozdji u nebreela tak asto Vypstovala si nedvru a nenvist ke klukm. Zaala na sob dt ve kole byla skvl, hodn zhubla a nakoupila nov atnk. Asi po dvou a pl mscch konen vypadala, e si opt v. Jako by si ta porcelnov panenka sama zaala zacelovat vechny prasklinky Ve vem jsem se j snaila vychzet vstc. A nic m netilo vc ne pohled na jej opt proslunnou tv. Najednou se j ale zmnila nlada, hezky se oblkla a sama vyrazila ven. Kdy se vrtila, netrvalo mi dlouho dostat z n, s km tam byla Vdla jsem to, ale stejn m bolelo to slyet ekla jsem j, e je hloup, a Petrovi napsala, aby ji nechal na pokoji a znovu j neublioval. Nevila jsem tomu, e nkdo, kdo j lhal a tolik niil, by j mohl pinst cokoliv dobrho. Ne piel, aby mohl z prasklinek udlat praskliny, kter u nikdo nesprav. Dl jsem to nechtla eit Jene ona s nm zaala chodit ven kad den. A tak jsem se rozhodla pokusit vzdorovat. Tasila jsem zbra, se kterou nemm zrovna moc zkuenost. Pi sv vchov jsem si moc vzdorovat nedovolovala rodie nikdy neli pro rnu daleko. Pesto jsem vila, e na m stran stoj lska, odvaha a sla Promyslela jsem vechna rizika tto vlky. Dobe jsem vdla, e je v szce n jedinen vztah, kter jsem mezi jinmi sourozenci nikdy nevidla, kterho si tolik cenm a bez kterho bych si nedokzala pedstavit dtstv jinak

tm bez ptel. Mohla jsem si bt jist jen jednou vc tohle rozhodn neskon pmm. Je to souboj, ze kterho vyjde jeden vtz a jeden poraen. V prvn fzi jsem s n pestala mluvit. Ona to nejprve svdla na nedostatek asu, ale postupn j to zanalo dochzet. Tvila se jako obvykle a pokouela se o normln konverzaci (to lo tko, kdy jsem ji ignorovala). Potom na m zaala kiet, aby ze m vypila, pro to vlastn dlm. Na to jsem j klidn odpovdla: Ty moc dobe v, pro tohle dlm. Njakou dobu se i pesto snaila bt klidn. To, e se k nmu vrtm, ale mezi nmi dvma nic nezmn, zaeptala. Plete se, m bl bude jemu, tm dl bude ode m, tak ho prost poli pry a bu u m co nejble! Obyejnmi slovy jak teba ahoj jsem v jej ptomnosti nepltvala. Jedin druh konverzace byl ist pracovn jako napklad vci tkajc se nkupu i domcnosti. Ve druh fzi jsem na ni zaala bt zl. Na svatho Valentna si ke mn sedla na gau. Mm t rda. Myslm, e zrovna dneska bys to mla vdt. Podvala jsem se na ni a ve mn to jsalo, dvalo mi to anci na vtzstv. Ale j ti to neeknu, to jsem vyslovila, ale uvnit m to kielo: J tebe taky! Pro si mysl, e tohle asi tak dlm, mysl si, e m to snad bav?! Nebo e t doopravdy nemm rda?! V klidu se otoila na televizi a sledovala se mnou pihloupl seril Veer potichu vela do mho pokoje. Vypadni! zavrela jsem. Mus se uit? zeptala se, co nejpvtivji mohla. Ne! Prost t tady nechci! hodila jsem zlm pohledem a ona se smutn sthla. Rychle jsem za n zabouchla dvee a pi poslouchn vesel melodie vychzejc z mho potae, se snaila zadret slzy.

Brzo pila fze tet. Nebyla to zmna z moj strany. J si stle hledla svho a nepjemn ji odstrkovala. Michaela se ale pestala snait. Ignorovala m stejn, jako jsem ignorovala j ji. I pestoe jsem se snaila bt siln, tohle chovn m srelo k zemi. Fakt, e ji nezajmm, ze m vysval vechno odhodln Jeho miluje, ale j jsem jej sestra! Byly jsme od malika nejlep kamardky Doufala jsem, e by mohla spatit dobr zmr, schovan za ttem pohrdn. Prohrla jsem? To ji na mn vn nezle ani troku? Bude to on, koho si vybere Ale s tm rizikem jsem do toho la. I pestoe ji mm rda miluju ji, lpe a m nenvid, ne aby byla s nm. Jen pi pomylen na takov konec mi vhrkly slzy do o. Ale bylo by to tak snaz. Nemusela by se trpit. Nemusela by pede mnou tajit to, e se s nm schz, a nemusela by se snait, abych ho vidla v tom nejlepm svtle. A j postupem asu bych se ji taky nauila nenvidt. Urit vm tomu. Ale pro se zaobrm nm takovm?! Prohrla jsem bitvu, ne vlku. pln jsem zapomnla na to, e jsem psala tomu pitomcovi. Najednou jsem sedla a ped sebou mla dlouh text o tom, jak jsem dtinsk, neschopn, hloup, zl mrcha. I pestoe nkoho nenvidte, nevte mu a nikdy byste ho neposlechli, takov slova zabol

od kohokoli. Krom toho jsem se ale doetla, e Ma vbec nen tak v pohod, jak se zd. Pokad bre, trp se a nev si rady. J j, netuila jsem, e j tak moc ubliuju. V tu chvli bych to nejradji vzdala. Vykalala se na jakkoli vzdor, pila k n a objala ji. Tvila bych se, e ho doku skousnout. A vechno by bylo (alespo do jistch mez) v podku. Zase bychom se cpaly zmrzlinou u seril plnch hezoun. Zase bychom samy doma udlaly neuviteln nepodek a zase bychom se honily po byt, protoe mi k Gizelo. Ale j tohle nechci. Nemm chu, nutkn ani slu se jen tak vrtit do starch kolej. Pehlet jej drobn, ale hlavn tu jednu obrovskou chybu. Mt na tvi falen smv a na svoje prav pocity bt pln sama. Odmtm vidt jakoukoli dal rnu, kterou v n zanech. S balenm kapesnk a studenou vodou jsem se dala troku do podku a navzala tam, kde jsem skonila. Odepsala jsem mu, a si to uije. To sam jsem zaila ped pr msci, ale bylo to mnohem hor. V pr minutch jsem dostala odpov: Vbec jsi nevyrostla. Chovala ses k n jako pes i pedtm, ale te u to pehn! Ten, kdo j tady nejvc ubliuje, jsi ty. Vrtalo mi hlavou, kdy jsem na ni byla dv zl Mon jsem patn i neopatrn lila jej zrann Nevm Ten den, kdy pila dom, jsem ji opt nepozdravila. V tu chvli vybouchla Ten, kdo mi tady nejvc ubliuje, jsi ty! Jsi podn mrcha. Ta velk rna, zpsobena prsknut dvemi, byla jako velk teka, za nam vztahem. Vdla jsem, e je konec. Protoe tohle nebyla mylenka z jej hlavy. M ji zase pln pod kontrolou. A j jsem prohrla, prohrla jsem vlku o svou sestru, protoe jsem patn pouila dvousenou zbra - vzdor. Ublila jsem tm nejvc sama sob Ale j prost doufala, e jej city ke mn jsou silnj. Te u nemm sestru. Je tu jen jedna osoba, se kterou si kad den eknu to pitom ahoj, kter mi rve srdce. Ale jednou jednou pijde den, kdy mi to nebude dlat problm peci jen, jsem mrcha. Tk posledn tah rtnkou a perfektn. Dokonal, svtl, elegantn make-up. Musm sama sebe pochvlit. Od te u mu pt jen s brkem! Pokoj je vyzdoben oranovmi a blmi stuhami, balnky a svkami. Vechno vypad opravdu decentn a ist. Z trouby zavla vn vegetarinskch lasagn a v lednici se chladilo vborn vno. ,Dnes je velk den, zamyslm se a oi mi sjedou na malou blou pohlednici Omyju a seadm sklenice na ppitek, pbor na veei a tale. Sladm ubrousky do oranov a bl. Uvam kafe a dm ho vychladit to kdyby nkdo ml chu na ledovou kvu. Pipravm chlebky, jednohubky, slan peivo, okoldov fondue a nejrznj nealkoholick npoje. Vlasy si vyeu do vysokho culku a jednotliv prameny natom kulmou. ,Dneska mi to bude sluet nejvc, pomyslm si a opt se m mylenky pemst k mal bl pohlednici
5

,Budu jako princezna. Pr neposlunch pramnk schovm za ucho a tm povauji svj es za hotov. Na sob mm stle jen obyejnou zstru, ale to abych si nezapinila ty drah aty, co jsem si na dneek kupovala. Dlouho jsem nemohla sehnat nic slavnostnho. Ale potom jsem za vlohou spatila je. Byly dokonal, padly mi jako uit na mru. Jemn, tylov spodnika sahala lehce nad kolena. Pes ni voln splval o nco krat kus z neuviteln pjemn ltky hedvb. Syt lososov barva mi zvraznila barvu o i vlas a moje bled ple nhle psobila jako drah porceln. Kdy jsem uvidla cenu, zarazila jsem se. Nco takovho si nemu jen tak koupit Ale j si je nekupuji jen tak! Takov den je jednou v ivot Musm jet dozdobit dort. Je jahodov jemn, krmov J sama bych upednostnila okoldu, ale je to oslava a chutnat by mlo vem. Je to nejvt dort, co jsem kdy pekla Vechny ti patra peliv zdobm lehakou, vykresluji se s nejrznjmi ornamenty a okraje pokldm jahodami. Opravdu se tm, jak bude vem chutnat lehk pikotov tsto s tvarohovm a lehakovm krmem, jahodami a blkovmi pusinkami. Horn patro po obvodu obthnu lehakou, do n usadm jednotliv jahody a navrch napu zdobnm slem 20 ,Je neuviteln, e u je mi tolik Co asi dostanu? Dort postavm na stl. Oblknu se do at a plna oekvn prvnho hosta, na sv rodinn oslav, zaplm jedinou svku na dortu. Prvnch 15 minut nervzn chodm po pokoji. Pot doho svka a j ji rychle vymnm za jinou a opt zaplm. Tentokrt se posadm k dortu. Vmna svek probhne jet dvakrt S ptou u se nenamhm. Po dvou a pl hodinch mi to dojde ,Nikdo nepijde. Oi sklouznou na ist blou pohlednici. Vezmu ji do ruky a oima ji po nkolikt petu krtk, zlat text: Dovolujeme si Vm oznmit, e 25. kvtna 2014 v 13:00 vstoup do svazku manelskho Petr Pevala a Michaela Kunarov. Zrove budeme velmi poteni, pokud Vs na obadu uvidme. Lehce se usmju ,Jak jsem vbec mohla doufat, e pijdou. Vichni jsou tam! Hodm pohlednici daleko od sebe. Zaplm ptou svku a bez rozmlen ji sfouknu astn narozeniny, May

Moje povdka s tmatem souvis tak e... popisuji v n vzdor jako takov, co pro nm lid provaj, ale hlavn to, co pi nm meme riskovat a ztratit.