BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 Pengenalan

Definisi perusahaan awam adalah kegiatan perindustrian, pertanian, kewangan dan komersial yang dimiliki dan dikuasai sepenuhnya atau separa oleh Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri dan agensi-agensi di bawahnya. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan adalah termasuk menjual barangan atau pun menyediakan perkhidmatan (Fester, J. W, 1980). Sektor awam bukan sahaja terlibat dalam menyediakan dasar utama dan menentukan arah dan penyediaan perkhidmatan tetapi telah juga terlibat secara aktif dalam aktiviti ekonomi dan berkembang dengan begitu pesat sekali dalam 10 tahun lalu. Perbelanjaan sektor awam telah meningkat dengan begitu besar sekali dari 28 peratus pada tahun 1975 kepada 36 peratus pada tahun 1982 dan ini merupakan satu beban kewangan yang besar untuk ditanggung oleh kerajaan. Keadaan ekonomi yang meleset juga menjadi faktor utama yang membawa kepada Dasar Penswastaan ini diperkenalkan.

6

2.2

Faktor-faktor Perusahaan Awam di Malaysia.

Langkah-langkah penubuhan perusahaan awam di Malaysia telah bermula pada tahun-tahun 60 an dan 70 an bilamana Malaysia baru sahaja merdeka dan sedang berusaha untuk berdikari untuk memajukan negara. Faktor-faktor penubuhannya adalah :

i.

Ketidakseimbangan sosio-ekonomi Pada tahun 60-an dan 70-an, mengikut kepada peratus populasi, golongan Bumiputera adalah majoriti dengan perangkaan merangkumi 56.9 peratus daripada jumlah populasi. Tetapi pemilikan Bumiputera dalam ekonomi hanya 2.0 peratus sahaja, jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum lain. Ini mewujudkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum pada ketika itu.

ii.

Ketidakseimbangan ekonomi mengikut kawasan. Wujudnya ketidakseimbangan ekonomi mengikut kawasan iaitu negeri di Utara dan Pantai Timur. Semenanjung serta Sabah dan Sarawak agak ketinggalan dalam pembangunan jika dibandingkan dengan negeri di Pantai Barat Semenanjung.

iii.

Pengurusan yang lebih fleksibel. Rakyat memerlukan beberapa kemudahan asas seperti pengangkutan, telekomunikasi, bekalan elektrik dan lain-lain. Pihak swasta, tidak sesuai menjalankan aktiviti-aktiviti tesebut dan demi menjaga kebaikan dan kebajikan sosial masyarakat, kemudahan-kemudahan ini disediakan oleh kerajaan melalui perusahaan-perusahaan awam dan syarikat-syarikat milik kerajaan bagi

Para pekerja perusahaan awam ini disifatkan sebagai kakitangan kerajaan. Jenis perusahaan ini ditadbir secara langsung oleh jabatan kerajaan yang berada di atasnya. Perbadanan awam mempunyai lembaga pengarah yang dilantik oleh kerajaan. Sifat perusahaan ini adalah gabungan antara fungsi mereka yang dinyatakan di dalam akta dan fungsi komersil. . Perbadanan Awam Perusahaan ini ditubuhkan dan tertakluk di bawah akta yang digubal khusus bagi penubuhannya. Perbadanan awam mempunyai kuasa autonomi untuk membuat keputusan sendiri termasuk melakukan pengurusan dan pentadbiran perbandaran. ii. Perusahaan Jabatan. Peruntukan kewangan diterima daripada kerajaan atau pihak-pihak lain dalam bentuk pinjaman atau grant. pentadbiran dan peraturan adalah sama seperti diamalkan oleh jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Pendapatan dan perbelanjaan perusahaan ini ditentukan oleh kerajaan melalui belanjawan tahunan kerajaan.7 mengelakkan prosedur-prosedur yang ketat dan mendapatkan sistem pengurusan yang lebih fleksibel. 2. Segala urusan yang berkaitan seperti urusan-urusan kewangan.3 Jenis-jenis Perusahaan Awam Di Malaysia terdapat beberapa jenis perusahaan awam yang menjalankan aktiviti dalam pelbagai kegiatan ekonomi. Jenis-jenis perusahaan awam yang dikenalpasti adalah: i.

lahirlah berbagai perusahaan awam dengan bilangannya yang banyak. Dengan lahirnya DEB selepas didesak oleh Kongres Ekonomi Bumiputera (1965).0 billion ataupun 68. Pada ketika itu pegangan ekonomi Bumiputera hanya sekitar 2. Ini menyebabkan kawalan kerajaan ke atas setiap satunya semakin lemah. Perusahaan awam . lebih banyak lagi perusahaan awam telah ditubuhkan.0 peratus sahaja. Tetapi selepas DEB dilancarkan pada awal tahun 70-an. Syarikat milik kerajaan Syarikat-syarikat milik kerajaan ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan fungsinya adalah sama seperti syarikat swasta yang lain dengan matlamat untuk meraih keuntungan. 2. Untuk mencapai matlamat tersebut kerajaan mengambil keputusan untuk mengambil bahagian secara langsung dalam penubuhan dan operasi dalam pelbagai perusahaan yang produktif.9 peratus daripada jumlah keseluruhan modal syarikat. Pengurusan kerajaan dalam syarikat-syarikat ini kebiasaannya adalah dalam bentuk pemilikan saham yang melebihi 50 peratus daripada jumlah ekuiti. Oleh itu. pelbagai strategi telah dirancang oleh kerajaan bagi meningkatkan penguasaan Bumiputera dalam ekonomi. Jumlah pelaburan kerajaan dalam syarikat-syarikat kerajaan ini sehingga tahun 1992 sudah bernilai RM 23.8 iii. LLN dan lain-lain.4 Prestasi Perusahaan Awam Pengwujudan perusahaan awam telah bermula sejak di zaman penjajahan British dengan adanya KTM. Matlamat utama penubuhannya adalah bagi mendekatkan jurang perbezaan taraf ekonomi antara kaum yang begitu ketara.

Pada akhir tahun 1986. Kejatuhan hanya barangan komoditi. Tekanan masalah-masalah kejatuhan ekonomi dunia. hutang tertangguh Malaysia adalah berjumlah RM50. Penumpuan kerajaan kepada perusahaan awam yang menguntungkan sahaja seperti MAS. . Pendapatan dan perbelanjaan kerajaan menjadi tidak seimbang. dari segi pencapaian matlamat DEB. hutang kerajaan dan perbelanjaan untuk rakyat. Perusahaan-perusahaan awam ini juga tidak memberikan keuntungan hasil dari kegiatannya.9 yang banyak ini telah menjadi tanggungan besar kepada kerajaan termasuklah perbelanjaan sektor awam. ii. Walaubagaimanapun. Punca-punca berlakunya masalah tersebut adalah : i. iv. Perkara ini berlarutan hingga ditahun 80-an dimana ekonomi negara terjejas akibat krisis ekonomi disuluruh dunia. MISC dan lain-lain. perusahaan awam telah berjaya sedikit dalam mendekatkan jurang perbezaan taraf ekonomi bumiputera dengan kaum lain. Tetapi kesan sebaliknya. iii. Perancangan dan pengurusan perusahaan awam yang tidak efektif. telah menyebabkan kerajaan terbeban dengan masalah untuk menanggung perbelanjaan perusahaan awam tersebut.99 juta billion dan satu pertiganya adalah berpunca daripada perusahaan awam.

Privatisation in Developing Countries.10 Jadual 2.1 Definisi Penswastaan Penswastaan (privatization) bermakna pemindahan pekhidmatan pelaburan atau kepentingan kerajaan samada yang sedia ada atau yang baru untuk dikendalikan oleh sektor swasta. Kelebihan utama penswastaan ialah memupuk etika kerja yang .99 25 .30 5.60 5.24 Negatif Jumlah 68 41 43 307 277 736 9. 1993).5 Penswastaan : Alternatif Kepada Perusahaan Awam 2. 1989.70 37.60 100. Routledge.00 Bilangan Peratus (%) Sumber: RAMANADHAN. Jadual 2. aset ( dengan atau tanpa liabiliti ) atau menggunakan aset dan kakitangan kepada sektor swasta.1 : Keuntungan/kerugian Perusahaan awam . London.V. 2. .1986 Keuntungan/kerugian (% pulangan modal) Lebih 100 50 .1 menunjukkan perangkaan yang mengalami keuntungan atau kerugian.80 41. Penswastaan juga bermaksud pemindahan 3 komponen iaitu tugas pengurusan kerajaan.5. V.49 0 . Konsep ini adalah berlainan dengan konsep pemilik negaraan (nationalization) yang bertujuan untuk menambahkan hakmilik dan penguasaan kerajaan dalam kegiatan ekonomi (Yusof Ismail.

Kedua-duanya diperkenalkan pada tahun 1983. Alasan-alasan ini perlu diketahui. mengurangkan tahap dan skop perbelanjaan awam serta membenarkan kuasa pasaran mengawal ekonomi. 2003) ialah seperti berikut: i. Meringankan Beban Kewangan Kerajaan. . memulakan tugasnya pada pertengahan tahun 1981. pelaburan atau kepentingan mereka. 2003). 2003).11 cekap dan produktif di kalangan pekerja memandangkan sektor swasta sememangnya diketahui lebih cekap dan lebih bermotivasi ( Okposin. terutamanya oleh agensi-agensi kerajaan yang berkenaan apabila mengkaji cadangan-cadangan untuk menswastakan perkhidmatan. pengurusan dan prestasi perusahaan awam yang sebelum ini menjadi tanggungjawab kerajaan. Tumpuan kepada penswastaan di Malaysia bertambah hebat apabila Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Mahathir Mohamad.5. Dr. 2. Dasar Penswastaan diperkenalkan untuk membawa perubahan positif ke dalam organisasi. difahami dan dipertimbangkan oleh semua pihak. Di Malaysia. Di antara objektif-objektif penswastaan (Okposin. tujuan Dasar Persyarikatan Malaysia adalah untuk menjalin dan mengukuhkan kerjasama antara sektor swasta dengan sektor awam yang akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kukuh dan mantap (Okposin. Sementara itu. dua dasar utama yang berkait langsung dengan penswastaan entiti awam ialah Dasar Penswastaan dan Dasar Persyarikatan Malaysia. Dasar ini menggambarkan iltizam kerajaan untuk mengurangkan penglibatan langsung kerajaan dalam kegiatan ekonomi.2 Objektif Penswastaan Kerajaan mempunyai beberapa alasan dan objektif semasa merangka Dasar Penswastaan.

ekonomi semakin dikuasai oleh sektor swasta yang cekap dalam peruntukan faktor pengeluaran. Meningkatkan Kecekapan Kerja dan Produktiviti Penswastaan akan menambahkan bilangan syarikat dalam industri. menumpukan kepada fungsi tradisional. iv. syarikat yang diswastakan terpaksa meningkatkan kecekapan dan produktiviti pekerja mereka yang membawa kepada pengeluaran barangan berkualiti tinggi. Untuk bersaing. Mengurangkan Saiz dan Penglibatan Sektor Awam dalam Ekonomi. persaingan penetapan harga dan prestasi kewangan yang lebih baik. seterusnya mengelakkan defisit belanjawan dan mengurangkan hutang kerajaan. Penswastaan syarikat awam bertujuan memupuk amalan ini yang akan mendatangkan kesan positif terhadap output dan pendapatan negara. Ekoran itu. syarikat ini terpaksa bersaing antara satu sama lain untuk mendapatkan tempat dalam pasaran perniagaan.12 Pemindahan perkhidmatan awam kepada sektor swasta dapat menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Syarikat swasta berorientasi keuntungan dan akan menggunakan kos pengeluaran minimum untuk menghasilkan keluaran maksimum. . Penswastaan entiti awam akan mengurangkan saiz sektor awam dalam ekonomi. ii. Hasil kerajaan daripada cukai langsung dan cukai tidak langsung akan bertambah apabila syarikat yang diswastakan menghasilkan lebih output dan memperoleh lebih keuntungan. Lama-kelamaan. Dana yang disimpan ini boleh digunakan untuk membiayai projek pembangunan ekonomi yang lain. Oleh yang demikian. iaitu mengekalkan undang-undang dan ketenteraman serta menyediakan sokongan ntuk mencapai pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. peningkatan output negara dan cukai kerajaan akan merangsangkan KDNK negara. iii.

pemasaran dan khidmat professional.5. penamatan kontrak perkhidmatan oleh organisasi kerajaan juga biasa diamalkan (Rancangan Malaysia Ketujuh. Memenuhi Dasar Ekonomi Baru (DEB) Salah satu objektif DEB adalah menyediakan peluang untuk menambahkan penyertaan bumiputera dalam sektor pembuatan dari segi kesaksamaan. Pelan Induk Penswastaan (PIP) yang dikeluarkan oleh UPE pada 1991. pendekatan “daya usaha sektor swasta” mengalu-alukan saranan sektor swasta yang inovatif dalam mengenalpasti projek untuk penswastaan. Walaubagaimanapun. . Penswastaan akan mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan untuk disertai oleh bumiputera.3 Bentuk-bentuk Penswastaan Terdapat dua pendekatan dalam melaksanakan program penswastaan iaitu samada pendekatan “dikenalpasti kerajaan” atau pendekatan “daya usaha sektor swasta”. proses penswastaan melibatkan pemindahan tugas pengurusan. mengutarakan beberapa kaedah untuk memindahkan komponen ini. Disamping itu. Penswastaan yang dilaksanakan sebelum 1993 kebanyakannya melalui pemindahan aset atau kakitangan. Penswastaan harus melibatkan pemindahan sekurangkurangnya salah satu daripada tiga komponen ini untuk layak sebagai projek penswastaan. Seperti diterangkan sebelum ini. mengawasi dan mengkaji semula kemajuan syarikat swasta. 1996-200). guna tenaga. Unit Perancangan Ekonomi (UPE) akan mengenal pasti jabatan yang akan diswastakan. Di bawah pendekatan pertama.13 v. 2. aset dan kakitangan kepada sektor swasta. melaksanakan program penswastaan.

iv. sementara sebahagian lagi masih kepunyaan atau dikuasai oleh kerajaan. Pemilihan bentuk penswastaan ini bergantung kepada ciri-ciri aktiviti yang akan diswastakan (Yusof Ismail. Konsep ini kerap diamalkan oleh kerajaan. Sesuatu perkhidmatan yang dipilih untuk diswastakan mungkin boleh menyebabkan penswastaan secara sepenuh atau sebahagian. Penswastaan secara terpilih. Penswastaan berbentuk pengurusan. Contohnya ialah Syarikat Telekom Malaysia Berhad (STMB). Dermaga Kontena Pelabuhan Kelang.14 Penswastaan di Malaysia dilaksanakan dalam beberapa bentuk. pengawalan dan pengurusan perusahaan atau perkhidmatan yang berkenaan akan dikendalikan oleh swasta. Penswastaan secara menyeluruh. ii. Perwaja Steel Mill di Terengganu. bercorak perniagaan swasta. iii. Ini bermakna seratus peratus kepentingan kerajaan dipindahmilikkan kepada sektor swasta. dan agensi lain seperti Keretapi Tanah Melayu. Lembaga Letrik Negara (kini Tenaga Nasional). Contohnya. Jabatan Pos. Bhd (yang terlibat dalam aktiviti baikpulih kapal terbang). hanya sebahagian sahaja hak milik kerajaan dalam sesebuah agensi perkhidmatan dipindahkan atau dijualkan kepada sektor swasta. Keseluruhan hak milik. tetapi terus memliki bahagian-bahagian yang lain. 1993). Sesuatu agensi menjual bahagian tertentu sahaja daripada perkhidmatannya. Lembaga Padi dan Beras Negara dan Radio Televisyen Malaysia. Antaranya ialah: i. . di mana prinsip perniagaan akan digunakan untuk mengurus syarikat yang terbentuk. Penswastaan secara sebahagian. seperti Syarikat Airod Sdn. Dalam hal ini. sementara kerajaan dianggap terpisah langsung dari sebarang kepentingan dalam perusahaan tersebut.

vii. Bina-Kendali (BO). Penswastaan secara pajakan. menguruskannya bagi tempoh tertentu yang dikenali sebagai tempoh konsesi dan memindahkannya kepada kerajaan setelah tamat tempoh . Penswastaan secara kontrak. Penswastaan berbentuk pengurusan swasta. Pendekatan ini membolehkan penyewaan kemudahan dan harta kerajaan yang tertentu bagi mendapatkan hasil tanpa mengubah hakmilik harta berkenaan. seperti perkhidmatan memungut sampah. pentadbiran hotel-hotel milik Kerajaan Negeri.15 v. Kaedah “BOT” memerlukan pembinaan kemudahan oleh sektor swasta menggunakan dananya sendiri. Ini terlaksana dengan pemberian kontrak perkhidmatan kerajaan kepada sektor swasta tanpa merombak struktur organisasi agensi kerajaan tersebut. Contohnya ialah tempat meletak kereta. Bina-Kendali-Pindah (BOT). Bina-Pindah (BT) dan Menukar Aset untuk membantu penswastaan pembangunan tanah. Cara penswastaan lain. vi. Melalui penswastaan. tugas pengutipan bayaran meletak kereta itu dibuat oleh pihak swasta. Ini bermakna hanya kepakaran sektor swasta dari segi pengurusan dan pengetahuan sahaja digunakan oleh kerajaan tanpa sebarang pertukaran hakmilik modal. Dalam hal ini Kerajaan Tempatan menyewakan lapangan meletak kereta yang dimilikinya kepada syarikat-syarikat swasta. Contohnya ialah. Kumpulan pengurusan juga boleh bekerjasama dengan pekerja lain dalam langkah yang dikenali sebagai Pembelian Syarikat oleh Pengurusan. Pembelian Syarikat oleh Pengurusan (MBO) melibatkan pengambilalihan syarikat oleh kakitangan tertinggi pengurusan yang bekerja di syarikat tersebut. viii. termasuk Pembelian Syarikat oleh Pengurusan (MBO).

Kajian semula tahunan pelan tindakan akan memperlihatkan kemajuan terkini proses penswastaan dan menetapkan entiti yang akan diswastakan bagi dua tahun akan datang. Menyediakan Mengkaji Mengkaji Mengkaji Mengkaji .1. Pelan Tindakan Penswastaan dirancang di bawah PIP dan setiap satunya mengandungi pelan pusingan dua tahun. Kedua-dua kaedah BO dan BOT biasanya disertai pemberian lesen atau konsesi. Walaubagaimanapun. Pelan tindakan dikaji semula pada akhir setiap tahun dengan menyenaraikan entiti awam yang akan diswastakan dan entiti yang bersedia untuk diswastakan. BO tidak melibatkan pemindahan kemudahan kepada kerajaan. Semasa tempoh konsesi. Peringkat awal pelaksanaan program penswastaan sebelum PIP (Pelan Induk Penswastaan) dikeluarkan pada 1991 yang lebih ke arah penggubalan dasar dan peningkatan jentera pentadbiran adalah sesuatu yang baik (Okposin. Pelan tindakan penswastaan pusingan dalam Rajah 2. Kaedah “BO” sama dengan kaedah “BOT” . Cara penukaran BT dan aset swasta diwujudkan untuk menampung cadangan inovatif dan keperluan yang dinyatakan oleh pihak swasta. 2003).16 tersebut. sektor swasta dibenarkan mengutip hasil daripada pengguna kemudahan tersebut. Penekanan untuk mempercepatkan proses penswastaan mula dilihat pada 1990-an. PIP dikeluarkan untuk membolehkan pelaksanaan strategi penswastaan yang lebih sistematik dan teratur.

sektor utama yang diswastakan antara 1991 hingga 1995 ialah sektor pembinaan.4 Pencapaian Dasar Penswastaan Sehingga Kini Seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.2. Pecahan projek yang diswastakan mengikut sektor yang ditunjukkan dalam Rajah 2. TNB dan Laluan Kedua ke Singapura (Rancangan Malaysia Ketujuh. hotel dan restoran. merangkumi 22.55 peratus daripada sejumlah 204 projek yang diswastakan. diikuti sektor perdagangan borong dan runcit.5. Unit Perancangan Ekonomi 2.27 peratus.2. Sesetengah projek utama yang diswastakan ialah projek LRT. 1996-2000). Proton.1 : Pelan Penswastaan Pusingan Sumber : Pelan Induk Penswastaan. .17 pelan tindakan bagi 1991 dan 1992 semula pelaksanaan dalam 11 dan menyediakan pelan bagi 1992-1993 semula pelaksanaan pada 1992 dan menyediakan pelan bagi 1993-1994 semula pelaksanaan pada 1993 dan menyediakan pelan bagi 1994-1995 semula pelaksanaan pada 1994 dan menyediakan pelan bagi 1995-1996 Rajah 2. Kompleks Sukan Negara. masing-masing 15.2 peratus dan 11. Kedua ialah sektor pembuatan.

Malaysia.1. dirancang serta dikaji semula secara berterusan untuk menggalak dan mempercepatkan proses penswastaan di Malaysia.81 bilion daripada penjualan ekuiti dan RM2. 5. Hotel & Restoran.27% Pembinaan 22.9% Pembuatan. Bagi tempoh 1991 hingga 1995. 7. kerajaan turut menambahkan pendapatan berulang seperti sewaan.59 bilion bagi perbelanjaan modal. Disamping itu.84% Khidmat Kerajaan.27% Pengangkutan. Penyimpanan & Komunikasi Pelombongan & Perlombongan & Kuari Kuari. pajakan dan pengurusan yang mengurangkan beban . Definisi. Objektif kerajaan bukanlah mengaut keuntungan daripada projek penswastaan. kebanyakan projek penswastaan dilaksanakan melalui penjualan ekuiti dan aset. Bilangan projek yang diswatakan mengikut sektor dan cara penswastaan ditunjukkan dalam Jadual 2. Gas & Air Rajah 2. Prestasi dan pencapaian penswastaan boleh diukur berdasarkan objektif yang dinyatakan dalam Dasar Penswastaan. kerajaan berjaya menjimatkan RM 51. objektif.37% Perdagangan Borong & Runcit.39% Kewangan.31 bilion daripada penjualan aset.82% Pertanian % Perhutanan. 15.55 % Elektrik. Objektif pertama Dasar Penswastaan ialah meringankan beban kewangan kerajaan.18 Khidmat Lain. dasar dan cara penswastaan. garis panduan. Hartanah & Khidmat Perniagaan.2: Projek Yang Diswastakan Mengikut Sektor. iaitu RM 11. 1991-1995 Antara 1991 hingga 1995. 4. 11. 8. 6. tetapi dua cara yang lazim digunakan ketika Rancangan Malaysia Keenam berjaya membawa hasil berjumlah RM14.12 bilion.

19 .

Jadual 2.31 Bilangan Pekerja Sektor Awam yang Dipindahkan Bilangan pekerja 43. Hasil dan Pemindahan Pekerja Ke Sektor Swasta. Malaysia .81 Ekuiti 2. Penjualan Aset Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996-2000 2.2.3: Penunjuk Kecekapan dan Produktiviti Tiga Entiti Terpilih yang Diswastakan.59 Modal Hasil (RM billion) 1. Penjualan 11. 1991-1995 Simpanan (RM billion) Perbelanjaan 51. Malaysia.20 pentadbiran dari segi pengambilan pekerja. program penswastaan turut menyumbang kepada peningkatan kecekapan dan produktiviti entiti yang diswastakan.038 sektor awam yang dipindahkan ke sektor swasta orang Jadual 2. Ini dapat dilihat dalam penunjuk kecekapan dan produktiviti tiga entiti terpilih yang diswastakan seperti dalam Jadual 2.3. Kedua. 1996-2000).: Simpanan. kenaikan pangkat dan latihan kepada kakitangan (Rancangan Malaysia Ketujuh.

3 1.57 7.594 56 60 95 217.21 Sebelum Petunjuk Telekom Malaysia Bhd.455 35.4 Purata daya Pemprosesan Kontena (TEU) Kadar Pengendalian Purata Setiap Jam Kapal (TEU) Kadar Pengendalian Kren Setiap Jam (TEU) Purata Bilangan TEU Setiap Kapal 244.0 1.372 36 35 80 Selepas Pengkorporatan/ Penswastaan 9.69 15.125 804.40 219 77.94 19. (STMB)1 Pulangan atas Aset (ROE) setiap sen Hasil Setiap Pelanggan (RM) Pengeluaran Setiap Pekerja (RM) Rangkaian Pertukaran Langsung Setiap Pekerja Kelajuan Capaian ke Khidmat Asas (setiap sen) Jawapan Kepada Aduan/Kesilapan (setiap sen) Lebuh Raya Utara Selatan2 Hasil Setiap Pekerja (RM)3 Tempoh Masa Perjalanan (Jam) Purata Jumlah Lalu lintas harian (Bilangan kenderaan) Kelang Container Terminal Bhd.119 Pengkorporatan/ Penswastaan 4.78 31.5 586.227 34.4 112.120 19.56 415 Catatan: 1 2 3 4 Diswastakan pada 1990 Perbandingan antara tempoh awal penswastaan pada 1989 dengan 1994 Dari Bukit Kayu Hitam ke Johor Bahru Diswastakan pada 1986 Sumber: Rancangan Malaysia Ketujuh 1996-2000 .519 71.

latihan yang sesuai kepada pekerja dan tabiat kerja yang sihat merupakan faktor utama yang menyumbang kepada kecekapan dan produktiviti syarikat yang pengeluarannya akan menentukan pertumbuhan dalam keluaran negara iaitu KDNK. penswastaan Lebuh Raya Utara-Selatan yang membimbing rakyat Malaysia agar mengambil serta menguruskan teknologi baru dalam pembinaan pengangkutan. Akhir sekali. Pengunduran kerajaan secara beransur-ansur daripada kegiatan ekonomi melalui penswastaan berjaya mengurangkan saiz sektor awam. program penswastaan mempunyai kesan pengganda kepada pertumbuhan ekonomi. Di bawah dasar penswastaan. justeru itu membenarkan ekonomi dikuasai oleh sektor swasta. Insentif lain yang mendorong pekerja supaya lebih produktif ialah menawarkan Skim Opsyen Saham Pekerja (ESOS). terdapat 204 entiti awam yang diswastakan bagi tempoh antara 1991 hingga1995. Lebuh raya yang siap dibina membantu menjimatkan masa dan kos pengangkutan. salah satu keperluan adalah untuk memastikan sekurang-kurangnya 30 peratus penyertaan . Contohnya. kepakaran dan kemahiran yang akan meningkatkan pengeluaran. Syarikat Malaysia yang bekerjasama dengan pemegang ekuiti asing atau kontrak pengurusan asing berpeluang menerima pendedahan teknologi baru. Objektif keempat Dasar Penswastaan ialah mengurangkan saiz dan penglibatan sektor awam dalam ekonomi. Sumber yang dijimatkan oleh kerajaan melalui penswastaan boleh disalurkan untuk menggalakkan pembangunan projek lain. Skim Opsyen Saham Ketaatan Pekerja dan ganjaran tunai. objektif terakhir dasar penswastaan ialah menggalakkan penyertaan bumiputera dalam ekonomi.22 Secara keseluruhannya. Ketiga. sekaligus menambahkan kegiatan pembuatan. Penerapan teknologi yang jitu. Pekerja digesa memupuk tabiat kerja yang sihat dan diberi ganjaran mengikut prestasi melalui bonus pada akhir tahun. sejajar dengan DEB. prestasi entiti yang diswastakan meningkat berikutan peluasan keupayaan dan rangkaian khidmat serta penerapan teknologi baru. Menurut Rancangan Malaysia Ketujuh.

Contohnya. Kebanyakan usahawan Bumiputera yang terlibat dalam projek penswastaan dibantu di bawah program Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. Mengenakan syarat bahawa sekurang-kurangnya 30 peratus kerja kontrak bagi projek yang diswastakan. memperoleh dana daripada Sekuriti Hutang Islam. Sesetengah entiti besar yang diswastakan diminta membentuk program pembangunan vendor untuk mendapatkan bahan pembuatan daripada vendor IKS Bumiputera. Koperasi Polis Diraja Malaysia. 901 juta saham diperuntukkan kepada pelabur bumiputera dan institusi bumiputera dan institusi bumiputera yang diluluskan. Petronas Dagangan Bhd. Meningkatkan pemilikan Bumiputera dalam entiti swasta menerusi MBO. Melaksanakan program pembangunan-vendor untuk membangunkan industri kecil dan sederhana (IKS). telekomunikasi dan kemudahan awam. Di samping itu. program penswastaan juga berjaya mendapatkan dana melalui penggemblengan dana daripada pasaran ekuiti. Proton yang dikenali sebagai “syarikat peneraju” menubuhkan Program Skim Komponen untuk memperoleh bahagian kereta daripada 64 vendor IKS. ii. Selanjutnya. Menawarkan saham kepada institusi awam seperti Amanah Saham Negeri. Contohnya. dirizabkan untuk bumiputera. iii. Untuk mencapai matlamat ini. dan Petronas Gas Bhd. kumbahan. Lembaga Tabung Haji (LTH) dan Permodalan Nasional Bhd (PNB). 12 syarikat yang diswastakan turut disenaraikan di papan utama BSKL dalam tempoh 1991 hingga 1995. 207 juta kepada pekerja syarikat yang diswastakan dan baki 834 juta kepada orang ramai. Daripada penghasilan saham. antara strategi yang dilaksanakan ialah: i. iv. . Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT).23 bumiputera dalam semua ekuiti yang diswastakan. Kerja kontrak yang diagihkan dengan jayanya kepada bumiputera di bawah peruntukan ini termasuk sektor pembinaan.

Mengubah peraturan dan prosedur kerja yang tidak sesuai dalam sektor awam. v. i. Dua tahun selepas Dr. Kedua-dua industri bertanggungjawab mempromosi dan mengekalkan imej baik negara. Mempererat hubungan antara kementerian dalam jabatan kerajaan dengan jabatan dan badan berkanun. Untuk mencapai matlamat ini beberapa langkah diambil dalam melaksanakan dasar tersebut. . Mengurangkan salah faham antara sektor swasta dengan sektor awam.6 Keperluan Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Persyarikatan Malaysia atau Malaysia Incorporated. Sektor swasta harus mengambil inisiatif mengesyorkan prosedur kerja yang sesuai dalam sektor awam. iv. dilancarkan pada 25 Februari 1983. Kedua-dua sektor harus mempunyai satu matlamat utama iaitu mencapai objektif negara.24 2. Kerajaan menyedari potensi bagi pertumbuhan ekonomi di Malaysia. iii. Oleh itu. Objektif utama dasar ini adalah untuk menjalin dan mengukuhkan kerjasama yang akan menguntungkan kedua-dua sektor swasta dan awam. dasar ini menyokong dasar kerajaan yang lain seperti Dasar Perindustrian Negara dan Dasar Penswastaan. Untuk mencapai tahap pembangunan yang diingini. Mahathir Mohamad mula bertugas. kedua-dua sektor swasta dan sektor awam perlulah menggunakan sumber yang ada dengan cekap. ii.

pengenalan aktiviti pembangunan termasuklah aktiviti pembinaan di dalam sektor awam meningkat. Hutang negara kian meningkat sebanyak tiga kali ganda iaitu USD 20. Ismail bin Salleh. Sektor pembinaan turut sama terjejas pertumbuhannya. perbelanjaan untuk kegiatan pembinaan sahaja di sektor awam meningkat kepada RM7463 juta (Laporan Ekonomi 1979-1980. Ketika itu sektor pembinaan berkembang dengan pesatnya. Faktor utama yang membawa kepada pertambahan tersebut ialah wujudnya kenaikan permintaan terhadap rumah-rumah. m. Ismail bin Salleh.0 kepada 8.0 peratus setahun (Profesor Madya Dr.s 51).25 2. Simpanan hasil negara yang bekurang menyebabkan kerajaan berhutang jumlah wang besar. Menjelang penghujung tahun-tahun 1970 an. Sehingga ke tahun 1982.8 peratus (Rancangan Malaysia Ketiga 1975-1980. Dengan itu ia telah menggerakkan kadar pertumbuhan purata di antara 7. Ismail bin Salleh. perbelanjaan awam untuk pembangunan tidak berubah. Kadar bunga yang diknakan terhadap pinjaman tersebut adalah tinggi. berlaku penurunan di dalam pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Bermula dari awal tahun 80an.7 Penswastaan Di Dalam Industri Pembinaan Pada tahun-tahun 1970 an.7 billion (Profesor Madya Dr. dengan penemuan petroleum dan pengeluarannya serta harga komoditinya yang baik. Pada tahun 1980. Akibatnya. Dalam tempoh tiga tahun pertama Rancangan Malaysia Ketiga. kerajaan telah berjaya dalam rancangan ekonominya.m. 1987). Pasaran barangan eksport utama pula menjadi lembap. nilai ditambah dagi sektor pembinaan sahaja bertambah dengan kadar purata tahunan sebanyak lebih kurang 10.0 peratus (Profesor Madya Dr. 1987).s 60). Perbelanjaannya mengatasi kemampuan hasil pendapatan negara. perbelanjaan terhadap pelaburan negara mulai bertambah pada 36. 1987). Keadaan ekonomi dunia yang semakin teruk telah .

Hutang luar negara juga meningkat. Kelantan dan Melaka. Jalanraya yang menghubungkan Pelabuhan Kelang dengan Utara ini telah menelan belanja sebanyak RM20 juta. Pada tahun 1984. Sistem Penerbangan Malaysia merupakan salah satu contoh perkhidmatan pengangkutan yang telah lama diswastakan. Terdapat beberapa peranan ataupun tugas kerajaan telah diserahkan kepada pihak swasta untuk mengendalikan serta menguruskannya. 2. Selain daripada Dasar Jimat Cermat yang diperkenalkan kerajaan telah memperkenalkan konsep penswastaan pada pertengahan tahun 1983. Kerajaan menyedari bahawa pembangunan negara perlu terus bergerak walaupun di saat-saat keadaan ekonomi yang meleset. Kesemuanya bernilai sebanyak RM650 juta. Sektor perumahan merupakan cabang industri pembinaan yang paling popular diswastakan. pembinaan jalanraya lencongan Kelang Utara telah diswastakan. telah terdapat lebih kurang 50 buah projek perumahan yang diswastakan.7. Projek-projek tersebut terletak di Gua Musang. Kemudian tahun demi tahun terdapat banyak projek-projek pembinaan yang diswastakan. Selepas pengenalan kepada penswastaan banyak projek ataupun aktiviti pembangunan diswastakan.26 menyebabkan penurunan ketara di dalam pertumbuhan ekonomi. . Pada tahun yang sama juga. Sektor pembinan yang merupakan salah satu sektor ekonomi yang utama telah mengalami perlaksanaan konsep penswastaan. Bilangan projek yang diswastakan itu menunjukkan sambutan yang baik terhadap perlaksanaan penswastaan.1 Penswastaan Projek-projek Di dalam Industri Binaan. Ketidakstabilan ekonomi dan kewangan negara menyebabkan kerajaan terpaksa mengawal pelaburan dan perbelanjaannya.

gas. perumahan.T) adalah merupakan salah satu cara penswastaan secara penuh.O. sektor pembinaan juga boleh diswastakan dan rasional di sebalik penswastaan tersebut adalah sama. Kerajaan sama ada membenarkan atau tidak tempoh tersebut diperbaharui dengan berasaskan kepada persaingan tender. Kerajaan menyedari tugas dan tanggungjawab sektor swasta perlu dalam membentuk pembangunan negara. Konsep membina.27 Sektor pembinaan merangkumi pelbagai kegiatan ataupun aktiviti seperti pembinaan tempat kediaman. parit dan taliair. Sepertimana dengan sektor-sektor yang lain. elektrik. penyerahan semula akan dibuat kepada pihak kerajaan. pengendalian. mengendali dan memindahkan (B. mereka bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan.O. Penyerahan semula akan dibuat selepas tempoh itu matang. mengendali dan memindahkan (B. Antara kerja-kerja pembinaan yang biasa dijalankan oleh kerajaan termasuklah membina. bukan kediaman dan kerja-kerja kejuruteraan awam.T). Kebanyakan projek-projek dalam industri binaan yang diswastakan mengambil konsep penswastaan secara sepenuhnya dan konsep membina. Begitu juga dengan projek-projek untuk tapaktapak perniagaan dan pembangunan bandar di mana kesemua ini boleh diswastakan. membantu kerajaan dalam mencapai dan memenuhi permintaan rakyat. ini memberi peluang kepada sektor swasta memegang peranan sebagai ‘rakan’ kerajaan untuk mengembeling tenaga dan sumber negara ke arah kemajuan negara. mengubahsuai dan membaiki lebuhraya. Ia digunakan ke atas kegiatan dan perusahaan yang pada asalnya dikendali dan ditadbirkan oleh kerajaan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta untuk suatu tempoh masa yang dipersetujui. pembentungan. Konsep atau bentuk penswastaan secara penuh bermakna kesemua pemilikan harta dan pegangan saham di dalam kegiatan atau pun perusahaan tersebut dimiliki 100 peratus oleh sektor swasta. Selepas tamat tempoh konsesi. sistem bekalan air. pembiayaan dan kesemua aspek berkaitan dengan projek atau kegiatan yang diserahkan itu. . jambatan. Dengan itu kerajaan tidak mempunyai apa-apa hak pemilikan dan penguasaan ke atasnya. Sementara dalam waktu pengangan sektor swasta. Secara tidak langsung.

Walaubagaimanapun. Pada keseluruhannya. Penglibatan sektor swasta di dalam membangunkan tanah-tanah kerajaan terbiar yang berpotensi untuk dibangunkan kepada kawasan bandar baru dan perumahan adalah langkah bijak. Banyak entiti awam diswastakan di bawah pelbagai cara penswastaan yang diperkenalkan oleh kerajaan. Ia dapat mengurangkan beban kerajaan negeri di samping memenuhi keperluan rakyat. . Pemindahan khidmat awam kepada sektor swasta berjaya mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan dana yang dijimatkan telah digunakan untuk membiayai projek pembangunan ekonomi yang lain.8 Kesimpulan Di Malaysia. Sejak 1983. 2.28 Penswastaan di dalam sektor perumahan giat dijalankan oleh kerajaan-kerajaan negeri. kerajaan akan meneruskan usahanya untuk menggalak dan mengukuhkan perundangan sedia ada bagi membantu proses penswastaan di Malaysia. Kedua-dua sektor awam dan sektor swasta mendapat manfaat daripada penswastaan. penswastaan entiti awam diperhebat hanya selepas permulaan dasar penswastaan pada 1983. Di bawah pelbagai cara penswastaan. banyak perniagaan milik bumiputera diwujudkan. dasar ini terus digiatkan. di bawah Rancangan Malaysia Ketujuh. Entiti yang diswastakan juga menyaksikan peruntukan sumber yang cekap serta peningkatan produktitviti pekerjanya. Beban kerajaan dapat diringankan di samping memberi peluang kepada sektor swasta mengambil bahagian di dalam rancangan pembangunan negara. Untuk projek pembangunan dan infrastruktur yang lain beberapa syarikat swasta telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakannya. kegiatan ekonomi negara sedang membangun dan berkembang dengan selari.

29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful