Asigurari Internaţionale -CURS 6

-

2.04.2008

Au drept de scop protecţia persoanelor fizice împotriva unor riscuri care pot afecta integritatea corporală sau viaţa asiguratului. Se realizează de catre societăţi de asigurare prin garantarea plăţii unei indemnizaţii în ipoteza producerii riscului aisgurat. În funcţie de riscul acoperit, asigurările de persoane pot fi structurate în: - asigurări de viaţă care pot fi: de supraveghere, de deces, mixte - asigurări de persoane altele decât cele de viaţă: accidentale, de boală Ambele categorii au ca obiect persoanele fizice. În primul caz prin prisma protecţiei de risc este vizată viaţa. Iar în al doilea caz sunt vizate riscuri de accidente, îmbolnăviri, etc Cele două ramuri de asigurare au o serie de elemente comune: - asiguratul poate să încheie după caz unul sau mai multe contracte împotriva aceluiaşi risc sau a unui complex de riscuri pentru sume variate, - au ca titular persoana, dar în anumite forme de asigurare pot avea ca referinţă grupuri de persoane, - suma asigurată se stabileşte de către asigurat în funcţie de posibilităţile şi necesităţile sale financiare; - suma asigurată se plăteşte asiguratului indiferent de drepturile care i se cuvin din alte contracte de asigurare; - suma asigurată cuvenită beneficiarului nu poate fi urmărită de către creditorii asiguratului; - asiguratorul nu plăteşte suma asigurată in cazul in care evenimentul asigurat s-a produs prin comiterea de către asigurat a unor fapte penale, în mod intenţionat sau au fost cauzate de acţiuni de război; - beneficiarul de asigurare este exclus din această calitate dacă a provocat intenţionat decesul asiguratului. Între asigurare de viaţă si asigurarea de persoane există si deosebiri: - se deosebesc prin: riscul sau complexul de riscuri asigurate, mecanismul asigurat, tehnicile de asigurare. este contractul in virtutea căreia societatea de asigurare se angajează in schimbul primelor încasate de la o pers. fizică asigurată să plătească subiectului însuşi sau unui terţ beneficiar de asigurare o sumă determinată în cazul decesului asiguratului sau supravieţuirii lui după o vârstă înscrisă în contract. În funcţie de risc se pot identifica: - asigurare de supravieţuire - asigurare de deces - asigurări mixte Asigurare de supravieţuire: se caracterizează prin faptul că asiguratorul se angajează să plătească asiguratului la expirarea contractului suma asigurată cu condiţia ca acesta să fie in viaţă. Această sumă se constituie din primele de asigurare plătite de asigurat acumulate în decursul perioadei de asigurare si fructificate prin diferite modalităţi de către asigurator. Asiguratul beneficiază de suma asigurată numai dacă este in viaţă la expirarea contractului. 1

Asigurări de persoane

Asigurarea de viaţă

angajamentul asiguratului de a plăti prime de asigurare toată viaţa sau soluţia plăţii primelor de asigurare pe o durată de „n” ani până la o anumită dată denumită moment critic.acordarea unor împrumuturi.continuarea asigurărilor . Asigurarea mixtă de viaţă: se caracterizează prin faptul că printr-un singur contract se acorda protecţie împotriva celor 2 riscuri: de deces si de supravieţuire. .răscumpărarea. asigurătorul se consideră eliberat de către acestă prestaţie înscrisă în contract şi suma asigurată revine soc. Aşadar asigurarea de deces nu este o asigurare de economisire ci numai una de protecţie împotriva unu risc determinat. Asigurare de deces: are in vedere protecţia asiguratului pentru riscul de deces.Persoanele cu o invaliditate permanentă 50% nu sunt primite în asigurări . .reactivarea contractului. La expirarea contractului asiguratul poate primi suma asigurată sub formă de plată lungă sau in cazul asigurării de supravieţuire cu titlu de rentă suma cuvenită la expirarea contractului se plăteşte acestuia treptat prin plăţi periodice cu titlu de rentă. .În cazul decesului. Prin urmare. Dacă asiguratul este protejat contra ambelor riscuri aceasta are loc în condiţiile în care el suportă primele de asigurare aferente ambelor riscuri în mod cumulat. Cuprinderea celor 2 riscuri într-un singur contract nu înlătură caracterul lor contradictoriu. când pot fi asigurate un grup de persoane .Perioada se asigurare şi perioada de plată a primelor de asigurare se află în corelaţie cu suma asigurată şi are un plafon minim la perioadele se asigurare de peste 10 ani.se încheie cu persoane cuprinse între anumite limite de vârste pe durate de asigurare egale sau nu cu durata plăţii primelor de asigurare exprimate în ani.Primele de asigurare sunt crescătoare în funcţie de grupele de vârstă ale asiguraţilor şi descrescătoare în raport cu durata contractului şi durata de plată a primelor de asigurare La toate variantele de asigurare la care plata sumei de asigurare se face la expirarea perioadei asigurate se impune constituirea rezervei matematice. Asigurarea de deces încheiată pe termen limitat obligă pe asigurator să achite suma înscrisă în contract dacă decesul asiguratului a avut loc în perioada de valabilitate a contractului. un risc viitor si sigur dar incert ca moment al producerii. de asigurare.Prin contract se asigură o singură persoană.au caracter facultativ . Practica derulării acestor asigurări reţine mai multe soluţii: . Constituirea rezervei matematice are efecte specifice în tehnica asigurării de viaţă: . 2 Mecanismul asigurărilor de viaţă . Elementele generale sunt: . Dacă la expirarea contractului asiguratul este in viaţă asigurătorul este exonerat de orice răspundere faţă de acesta. deces şi rezerva matematică ca expresie a unui act de economisire. prima are în structura sa prima de risc pentru acoperirea sumei asigurate în caz de invaliditate. dar există şi excepţii.continuarea asigurărilor pe baza unei sume fixe. . .Tariful de prime este diferit de forme şi variante ale asigurărilor .

Răspunderea societăţii de asigurare începe în momente diferite în funcţie de risc şi de compania de asigurări. . această asig preia protecţia unei categorii de riscuri complexe. Consecinţele obiective ale accidentului corporal sunt după caz: . integritatea corporală sau capacitatea de muncă.asigurări obligatorii de accidente.asigurare de viaţă cu acumulare de k.asigurări de accidente autonome.invaliditatea totală sau parţială.asigurări facultative.asigurare de viaţă cu acumulare de k şi adaptare dinamică .cheltuielile impuse de refacerea sănătăţii prin tratamente medicale. ptr tratament. .asigurare mixtă de viaţă cu pensie ptr urmaşi.asigurarea mixtă de viaţă cu mai multe variante: . În portofoliul societăţii de asigurare sunt incluse mai multe forme de asigurare: . etc Asigurările de accidente au drept scop protecţia persoanelor fizice de consecinţele nefaste ale unor momente neprevăzute care le afectează viaţa. . insuficient cunoscute care se transpun într-un risc patrimonial. Acoperă chelt de boală cum sunt: chelt de spitalizare.20 ani). După regimul juridic de asigurări deosebim: .asigurări de accidente complementare( sunt asig incluse în contractul de asigurare de bază). . ptr intervenţii chirurgicale.asigurare mixtă de viaţă obişnuită . proceduri medicale Asigurarea de persoane pentru riscul de accidente se încheie ptr perioade variabile de timp( 3. Această asigurare are în vedere o perioadă de carenţă care variază în funcţie de natura bolilor care pot constitui riscul asigurat. . Alte asigurări de persoane 3 . Suma asigurată se stabileşte prin convenţia preţurilor în raport cu mărimea chelt medicale suportate de asigurat. .asigurări de accidente complementare. . După efectele generate de accidente: .asigurare de deces cu acumulare de k .decesul. sunt de regulă asigurări multianuale.asigurări de invaliditate din accident.asigurare mixtă suplimentară de accidente . După gradul de autonomie: . Prima de asigurare se stabileşte în funcţie de cota de primă tarifară. Asigurarea de boală Este practicată alături de celelalte asig de pers.asigurări de deces din accident.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful