26.01.

2009, ponedjeljak
Baza znanja

Što je geodetska podloga?

Geodetska podloga je kartografska podloga (digitalni ortofoto plan s visinskim prikazom – slojnice i kote preklopljene s katastarskim planom ili topografski prikaz preklopljen s katastarskim planom) izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina. Ona sadržava podatke s kojim katastar u tom trenutku raspolaže. Granica čestice u katastru je upisana na temelju podatka s kojima je raspolagao geodet u trenutku izmjere zemljišta. Ukoliko su granice čestice u međuvremenu izmijenjene, a s time i stvarno stanje na zemljištu, potrebno je obnoviti postupak izmjere. Da bi nova izmjera bila pravno valjana potrebno je priložiti dokumentaciju na temelju koje su vidljive nove granice zemljišta (izvadak iz zemljišne knjige, izvadak iz katastra, ugovori o darovanju, ...). Nova izmjera se unosi u katastar koji to službeno ovjerava i unosi u katastarski operat. Urbanizam.hr