P. 1
Eko-brosura03-mk

Eko-brosura03-mk

Ratings:
(0)
|Views: 1,183|Likes:
Published by Biljana Gjorgieva

More info:

Published by: Biljana Gjorgieva on Jun 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

NEMAME REZERVNA PLANETA

SRE}NA NOVA PLANETA

ZAGADUVAWETO NEMA GRANICI
Granicite na zemjite od celiot svet go obele`uvaat prostorot na dr`avite. Granicite gi sozdale lu|eto, tie postojat za niv, no ne i za `ivotnite i rastenijata. Volcite na primer, slobodno se {etaat od edna na druga strana od ~ove~kite granici. Toa go pravat i pticite, samo {to tie od visoko ja gledaat Planetata Zemja. Za niv isto taka nema granici, tie spokojno si letaat od sever kon jug, od jug kon sever, i taka iljadnici godini nanazad. Nim ne im trebaat paso{i, za niv ne va`at carinskite kontroli. U{te nekoj gi pominuva granicite napraveni od lu|eto, no ne vo potraga po hrana ili pak potopla klima, tuku kako lo{ duh od prikaznite koj se {iri po zemjata. Go ima vo vodata, se ~uvstvuva i vo vozduhot. Toa e zagaduvaweto koe gi minuva granicite bez paso{, ja obvitkuva Planetata i im {teti na site: i na rastenijata i na `ivotnite, no i na ne`ivata priroda, Na primer, mnogu od rekite te~at niz razli~ni zemji. Koga izviraat tie se sini, no, kako {to pominuvaat od edna zemja vo druga, gi menuvaat boite i stanuvaat se potemni i potemni. Koga }e dojdat do moriwata nemaat paso{, no se polni so razli~ni hemikalii i otpadoci koi gi uni{tuvaat ribite, razli~nite re~ni trevi i planktonite, bez razlika dali tie i pripa|aat na Republika Kina, na Grcija ili pak na Peru. A zagadeniot vozduh: toj e rasposlan okolu celata Planeta. Za da se odbranime od nego, eden den navistina }e treba da napravime ogromna za{titna maska i da ja stavime vrz liceto na Zemjata. Za da mo`e da di{e.

C M Y K

NEMAME REZERVNA PLANETA

SRE}NA NOVA PLANETA

BIDI ^UVAR NA OZONOT
Sostojbata so ozonot vo atmosferata stana mnogu alarmantna, bidej}i so pomo{ na satelitski snimki nau~nicite od svetot denes mo`at da gi zabele`at ozonskite dupki koi {to se opasnost za planetata Zemja. Ozonot gi {titi `ivite su{testva od negativnoto vlijanie na son~evite ultravioletovi zraci koi predizvikuvaat mnogu negativni efekti na siot `iv i ne`iv svet: izgorenici na ko`ata, go uni{tuvaat hlorofilot vo rastenijata, gi namaluvaat `etvenite prinosi, go uni{tuvaat i lanecot na ishranata vo moriwata, a vlijaat i na globalnoto zatopluvawe na Zemjata. Ozonot go uni{tuvaat mnogu hemiski materii sozdadeni od ~ovekot, a najpoznati se freonite i metil bromidot. Freonite gi sre}avame pri proizvodstvo na: lak za kosa, peni za bri~ewe, peni za izolacija, razni razreduva~i i uredi za ladewe. Denes vo svetot tie se pove}e se zamenuvaat so drugi hemiski sredstva. Kupuvajte proizvodi na koi pi{uva deka ne go o{tetuvaat ozonot i so toa stanuvate negov za{titnik i za{titnik na site `ivi su{testva.

C M Y K

NEMAME REZERVNA PLANETA

SRE}NA NOVA PLANETA

NAPRAVI OKOLINATA DA BIDE ^ISTA
Planinite se sozdavaat so vekovi i niv gi sozdava prirodata. Naj~esto tie se pokrieni so {umi, livadi, pasi{ta, na niv ponekoga{ ima i planinski ezera, vo nivnite dlabo~ini izviraat reki i poto~iwa i se bogati so divi `ivotni, ptici, najrazli~ni rastenija. Takvite planini mu davaat ubavina na svetot vo koj `iveeme, a pokraj toa, tie se mnogu va`ni za najrazli~ni ekolo{ki procesi na planetata Zemja. No, dali ste zabele`ale deka se po~esto okolu nas "niknuvaat" i poinakvi, neobi~ni planini? Planini od |ubre! Tie ne se delo na prirodata, tuku se nedelo na ~ovekot, tie ne se sozdavaat so vekovi, tuku "niknuvaat" brzo, re~isi pred na{ite o~i. Na niv nema {umi, zeleni livadi i mirisni cve}iwa - tuku samo kupi{ta najrazli~en otpad. Nema nitu ptici, zaja~iwa, srni ili me~ki. Edinstvenite `ivi organizmi koi mo`at da opstanat na vakvite "planini" se bakteriite, a mnogu od niv se opasni za ~ovekovoto zdravje. Od otpadot na ovie "planini" ~estopati se hranat ku~iwa i staorci, koi mo`at da ni prenesat najrazli~ni zarazi. Vakvi grdi planini ne sakame! No, {to mo`eme da storime za da go spre~ime nivnoto "rastewe"? Mo`eme da sozdavame pomalku otpadoci. Najlonskata kesa, namesto vedna{ da se frli, mo`e da se upotrebi nekolku pati. Pa duri, koga odime na pazar ili vo prodavnica, mo`eme so sebe da poneseme korpa ili platnena torba - na toj na~in }e izbegneme kupenoto da ni go spakuvaat vo najlonski kesi, koi inaku bi trebalo da zavr{at na planinata od |ubre koja raste pokraj na{iot grad. Ova e samo eden primer kako da go namalime sozdavaweto na otpadot. Povtornoto iskoristuvawe na predmetite, sé dodeka mo`at da se iskoristat ili pak odbegnuvaweto da se koristat nekoi predmeti, kako najlonskite kesi, e ona {to mo`e sekoj od nas da go stori za da gi namalime planinite od |ubre pokraj nas i da í ostavime pove}e prostor na prirodata!

C M Y K

NEMAME REZERVNA PLANETA

SRE}NA NOVA PLANETA

ZASADI POVE]E DRVA
[umite ne se samo mesta kade `iveat junacite od prikaznite kako Robin Hud, vrednite xuxiwa, lisicite, volcite, me~iwata. Tie se delovi od planetata Zemja kon koi treba mo{ne vnimatelno da se odnesuvame bidej}i se "fabriki za kislorod" i "filteri na zagadeniot vozduh". Nivnite stebla ispraveni kon sonceto, vo sebe gi krijat neophodnite materii za `ivot, go koristat jagleroddvooksidot vo procesot na fotosinteza i osloboduvaat kislorod. Tamu sé funkcionira sovr{eno. Tie se "belite drobovi" na prirodata, no se i dom za pticite, ververi~kite, li{aite, pe~urkite i na mnogu drugi poznati i nepoznati {umski su{testva i organizmi. Koga se ispraveni i `ivi, osven {to davaat kislorod, ja spre~uvaat erozijata na po~vata i ja {titat od razni negativni vlijanija vo koi spa|aat i ~ove~kite vlijanija, a gi za{tituvaat i povr{inskite i podzemnite vodi. [umite se izlo`eni na ~ove~kata agresija: ~ovekot gi se~e za da pravi mebel, gi koristi za proizvodstvo na hartija, koja naj~esto po edna upotreba ja frla, a koga e vo {uma znae i bespotrebno da gi kr{i nejzinite granki, a mo`ebi, nitu edna{ vo svojot `ivot nema da zasadi drvo. Sadeweto drvja e blagorodna i blagodarna rabota. Ako nasadite samo edno drvo, ste í podarile na prirodata mo`nost taa da obezbedi dom, senka, pesni na pticite, po~ista voda!

C M Y K

NEMAME REZERVNA PLANETA

SRE}NA NOVA PLANETA

SLU[AJ GI ZVUCITE NA PRIRODATA
Koga posleden pat ste gi slu{nale zvucite na prirodata? Vozduhot kako strui pokraj va{ite u{i, crcoreweto na pticite, krekaweto na `abite, {umoleweto na lisjata na drvjata, "strugaweto" na {turcite, brm~eweto na bumbarot ili zueweto na p~elite? Onie koi `iveat vo selo se posre}ni, bidej}i zvucite na prirodata se poblisku do niv. Takvite zvuci gi ima sé pomalku vo gradovite. Tie se zadu{eni so bu~avata {to ja sozdavaat avtomobilite, industriskite objekti, a `ivotnite, pticite ili insektite, ispla{eni od taa bu~ava, begaat od gradovite. Lu|eto koi `iveat vo gradovite nemaat kade da izbegaat - toa e nivniot dom. A vo toj dom sé pomalku mo`at da se odmoraat, da u`ivaat vo ti{inata i vo pti~jiot poj. Bu~avata mnogu ~esto sozdava najrazli~ni zaboluvawa kaj ~ovekot, go pravi izmoren, nervozen, rasean... Zatoa, koga mo`ete, izlezete vo priroda. Namesto vikendite da gi pominuvate doma, povtorno opkru`eni so bu~avata od televizorot, radioto, doma{nite aparati - pro{etajte se vo okolinata na va{iot grad, nadi{ete se ~ist vozduh i naslu{ajte se od zvucite na prirodata. Ako zaprete i gi zatvorite o~ite i vnimatelno slu{ate, }e ~uete vistinska simfonija od najrazli~ni pesni, brm~ewa ili zuewa, koi gi sozdavaat `itelite na prirodata. A, koga }e se vratite vo va{iot grad, potrudete se da ja namalite bu~avata. Ka`ete mu na voza~ot na avtobusot da go izgasi motorot dodeka ~eka na poslednata postojka, a na onoj koj ve vozi vo avtomobil, da go izgasne dodeka ~eka na semafor. Taka, ne samo {to }e se namali {tetnata bu~ava, tuku i zagaduvaweto od soobra}ajot. I, mo`ebi, toga{ }e ja slu{nete pesnata na slavej~eto ili crcorot na vrap~iwata.

C M Y K

NEMAME REZERVNA PLANETA

SRE}NA NOVA PLANETA

ZA[TITI GI RAZLI^NITE @IVOTINSKI VIDOVI
Dali znaete deka vo pove}e evropski dr`avi, i toa vo onie porazvienite od Zapadna Evropa, pove}e nema re~isi nitu edna me~ka, ris ili volk? Vo rekite nema vidri, a nad neboto na ovie dr`avi letaat sé pomalku ptici. Razvojot, za `al mnogu ~esto odi na {teta na prirodata. Iako na{ata dr`ava spa|a vo pomalku razvienite, kako i ostanatite dr`avi koi ni se prvi i podale~ni sosedi, raznovidnosta na `ivotinskite vidovi kaj nas e mnogu pobogata otkolku vo zapadna Evropa. Vo posledniov 20-ti vek, vo svetot izumrele 1,5 pati pove}e cica~i odo{to vo poslednite 19 vekovi, a u{te pobrzo izumiraat vidovite na ptici - se smeta deka vo posledniov vek re~isi sekoja godina is~eznuva po eden vid. Navistina e `alno da ja snema, na primer, me~kata, koja kako `ivotinski vid opstanala na na{ata planeta u{te od praistorijata. Zarem ~ovekot na 21-ot vek }e bide vinoven ako me~kata, risot ili nekoj drug `ivotinski vid, ja do`ivee sudbinata na pticata dodo, koja nekoga{ `iveela na na{ata planeta, a sega ne postoi nutu eden nejzin primerok? @alno e decata od idninata, me~kata da ne mo`at da ja vidat pove}e vo zoo-parkovite i edinstvenata nivna pretstava za ova ubavo `ivotno da bidat samo kafenite me~iwa i prikaznite koi im gi raska`uvaat babite i dedovcite. Svetot e ubav samo ako e bogat so `ivotni - {to pove}e razli~ni `ivotinski vidovi ima vo nego, toj e poubav. Divite `ivotni ne samo {to go krasat svetot, tuku tie se mo{ne va`ni za negoviot opstanok kako ekolo{ki svet. Sekoe `ivotno si ima svoe mesto vo prirodniot red, vo lanecot na ishranata i vo prirodnata borba za opstanok. Zatoa, ~uvajte gi `ivotinskite vidovi. Tie postojat ne za da se ubivaat, lovat, da im se uni{tuvaat `iveali{tata, tuku za da go delat so nas, lu|eto, `ivotniot prostor na Zemjata, na koja ima mesto i pri~ina za postoewe za sekoj `ivotinski vid.

C M Y K

NEMAME REZERVNA PLANETA

SRE}NA NOVA PLANETA

ZA^UVAJ GI REKITE I EZERATA
Rekite i ezerata se vodi koi gi gledame i vo niv mo`eme da se kapeme, da plivame, da lovime riba, da pu{tame brot~iwa od hartija. Ovie vodi ne se samo vodi koi lu|eto gi koristat za turizam, transport, ribolov, tuku so niv mnogu ~esto se navodnuvaat poliwata, a se koristat i kako vodi za piewe. Ovaa voda e del od kru`noto dvi`ewe na materijata vo prirodata, no i taa e del od ovoj vek vo koj {to ~ovekot osven {to u`iva vo nea, ja zagaduva od najrazli~ni na~ini: so ispu{tawe na komunalni otpadoci i otpadoci od industrijata. Mnogu ~esto zagadenata voda ne mo`e da se sokrie bide}i ja menuva bojata, otruenite ribi plivaat po povr{inata, lu|eto imaat problemi so svoeto zdravje, a od zagadenite vodi postepeno is~eznuvaat ubavite podvodni rastenija i `ivotni. Vodata vo rekite i ezerata lesno se zagaduva, a mnogu te{ko mo`e da se pro~isti. Lu|eto postavuvaat tabli na mestata kade kapeweto e zabraneto poradi zagadenosta na vodata, no koj da gi predupredi rastenijata i `ivotnite koi prirodata gi smestila vo tie vodeni bazeni? Kolku egoisti~no od strana na ~ovekot! Toj vlijae na sudbinata na rekite, ezerata, moriwata i na `iviot i na ne`iviot svet na planetata zemja, a se predupreduva samo sebesi kade i koga da se kape.

C M Y K

NEMAME REZERVNA PLANETA

SRE}NA NOVA PLANETA

ZA[TITI GO VODNIOT SVET
Kolku ja sakame vodata vo leto. Taa ni slu`i za piewe, za kapewe, za prskawe, plivawe, nurkawe. Ja obo`uvame, sakame da odime na bregovite na rekite, ezerata, moriwata, okeanite, zatoa {to taa, so svojata prirodna sila, né privlekuva nas lu|eto, né smiruva, né osve`uva, ni dava energija. No, ni nudi i poraki. Na primer, ponekoga{ taa isfrla na bregovite {kolki, koi, dokolku gi pribli`ime do na{ite u{i, mo`eme da gi ~ueme nejzinite poraki, da ~ueme prikazni od nejzinoto dno, od nejziniot svet, svetot na vodata. Nejzinite `iteli se algite, malite i golemite ribi, ~udesnite morski e`iwa i yvezdi, veselite delfini, serioznite kitovi, razli~nite vodeni rastenija, crv~iwata i bezbrojnite poznati i nepoznati su{testva. Toa e svet razli~en od na{iot, no negovite `iteli ne ni gi rasipuvaat na{ite `ivotni prikazni. Ne ni gi zagaduvaat na{ite domovi, ne ni gi uni{tuvaat na{ite gradovi i sela, a ni doa|aat na gosti edinstveno koga nie sakame, odnosno koga }e doneseme doma `itel od vodeniot svet, na primer riba, za ru~ek. Tie né po~ituvaat nas lu|eto, a nie ne go po~ituvame nivniot voden svet. Vo rekite, moriwata, okeanite, isturame otpadni materii, na dnoto od nivnite `iveali{ta ispolneti so sinilo mo`at da se najdat najrazli~ni otpadoci, od golemi brodovi, do buriwa so otpad, ~evli, milioni predmeti koi ~ovekot po upotrebata gi frlil. Site tie nenajaveno im doa|aat nim na gosti, gi voznemiruvaat, no i gi uni{tuvaat. Na{iot svet }e postoi edinstveno ako postoi vodeniot svet i zatoa treba da go po~ituvame i da go ~uvame. A i ubavinata na planetata Zemja, e tokmu vo razli~nite, vzaemno povrzani svetovi.

C M Y K

NEMAME REZERVNA PLANETA

SRE}NA NOVA PLANETA

VOZI VELOSIPED
Velosiped, toa e eden od najdobrite ~ovekovi pronajdoci. Mal, ednostaven, brz, vi nudi nov na~in na gledawe na svetot. Koga go vozite se ~uvstvuvate slobodno kako ptica, mo`e da odite kade sakate, vozduhot vi udira po liceto, sonceto ve gree, ne ste zatvoreni vo nikakva kabina. Vozite, i del ste od prostorot kade {to minuvate. Cve}iwata ostanuvaat isti, ne ovenuvaat otkako vie }e pominete, `ivotnite ne ka{laat ako ste vo nivna blizina, naprotiv, vie ste im pobliski otkolku golemite i bu~ni avtomobili koi gi voznemiruvaat i zatoa, mo`ebi, ku~iwata tr~aat po niv, laej}i. Site znaat deka vozeweto velosiped ne ja zagaduva `ivotnata sredina i deka e korisno za ~ovekovoto zdravje. A va`no e isto taka deka vrteweto pedali e dobra zabava. U{te ako imate i drugar so velosiped, toga{ zabavata e pogolema. Zastanuvate, si razgovarate vozej}i, mo`ete da vlezete i vo tesni uli~ki, tamu kade {to ne mo`at ni da pomislat sjajnite i brzi avtomobili.. A ne vi trebaat nitu pari za gorivo, va`no e samo da go napolnite stomakot so hrana i da imate golema `elba za avanturi. Velosipedot e golem prijatel na decata i na vozrasnite. Mnogu vozrasni lu|e i vo zima vozat velosiped. Tie se primer kako se odr`uva kondicija, no i ramnote`a.

C M Y K

NEMAME REZERVNA PLANETA

SRE}NA NOVA PLANETA

NE PALI OGAN VO [UMITE
Kolku vol{ebno izgledaat {umite koga ste vo nivnoto carstvo! Kako zelen, {aren ili bel lavirint ( vo zavisnost od toa vo koj del od godinata ste vo niv ), vo koj vie ste malo su{testvo, a taa, {umata, golemata vol{ebna prikazna vo koja mo`e da se vidi kako funkcioniraat zakonite na prirodata. Tamu mo`ete da vidite kakov e lanecot na ishranata, koj kogo jade za da mo`e da pre`ivee. Mo`ete da vidite neizbrojni rastenija, cve}iwa so razli~ni mirisi, da slu{nete pesni na mnogu ptici, da slu{nete glasovi na srni, zaja~iwa, volci, me~ki, da ja po~ustvuvate silata na prirodata i da vidite deka i bez vas prirodata postoi i deka ima svoj raspored na ~asovi. [umskite po`ari vo najgolem del se predizvikani od nevnimanieto na lu|eto! Se smeta deka 90% od {umskite po`ari gi zapo~nuvaat lu|eto od nevnimanie so frleno dogor~e, cigara ili so neizgasnat ogan. Koga po`arot }e po~ne da se {iri toj brzo uni{tuva ne samo {umski stebla polni so `ivot, tuku i sé {to }e mu se najde na patot, a koga }e go izgasnat, zad nego ostanuva pusto{: jaglenosani drvja, mrtvi `ivotni i rastenija, is~eznati organizmi i toj prostor dolgo vreme nema da mo`e da ja ima ubavata zelena boja.

C M Y K

NEMAME REZERVNA PLANETA

SRE}NA NOVA PLANETA

^ISTA OKOLINA ZA ZDRAV @IVOT
Poglednete go vnimatelno gradot ili seloto vo koe `iveete. Sigurno }e vidite otpadoci frleni na ulicite i trotoarite, na zelenite povr{ini i vo parkovite. Vo okolinata na gradovite i na selata ~estopati ima |ubri{ta prepolni so otpad. Okolinata koja e ne~ista i zagadena so otpadoci ne e zdrava za `iveewe, a ne e nitu ubava za gledawe. Eden od na~inite za namaluvawe na otpadocite e postapkata koja se vika reciklirawe. Vo mnogu gradovi i sela vo drugite dr`avi, postojat kontejneri vo koi lu|eto gi frlaat razli~nite vidovi otpadoci. Taka, vo poseben kontejner se frla hartijata, vo drug stakloto, vo tret metalnite otpadoci. Potoa doa|aat kamioni koi gi sobiraat tie kontejneri i gi nosat vo fabriki, kade {to od niv se pravat novi proizvodi - nova hartija, novo staklo, novi limenki ili drugi metalni proizvodi. Takvite proizvodi se vikaat reciklirani i tie se mnogu va`ni bidej}i se napraveni od materijal koj bil otpadok i koj namesto da se najde na |ubri{te i da ja zagaduva i nagrduva na{ata okolina, se pretvoril vo ne{to korisno. Za proizvodstvo eden ton hartija, na primer, potrebni se dva tona drvja i 200.000 litri voda, a ovie ograni~eni prirodni bogatstva mo`at da se spasat so prerabotka na starata hartija. Zatoa, recikliranite proizvodi se narekuvaat "prijateli na prirodata" i se odbele`eni so poseben znak - tri zeleni strelki od koja sekoja poka`uva kon drugata. Toa go simbolizira recikliraweto, koe vsu{nost zna~i deka materijalite treba da se "vrtat" vo krug - od starata hartija da se pravi nova, od upotrebenoto staklo da se pravat novi {i{iwa i drugi proizvodi. Zatoa, ako vo mestoto kade `iveete postojat kontejneri za stara hartija, sobirajte gi pro~itanite vesnici, obvivkite od ~okoladite, ispi{anite listovi hartija i frlajte gi vo niv. Ako nema takvi kontejneri, mo`ete da se zainteresirate zo{to stariot otpad se frla na |ubri{tata, a ne se iskoristuva. Mo`ebi }e pottiknete nekoj od vozrasnite da razmisluva deka na |ubri{tata koi ja nagrduvaat na{ata okolina se krijat korisni materijali, koi se vsu{nost besplatni.

C M Y K

NEMAME REZERVNA PLANETA

SRE}NA NOVA PLANETA

STARA PLANETA ZA NOVIOT MILENIUM
Planetata Zemja, edinstveniot na{ golem dom poln so detska smea, vleguva vo noviot milenium. Zamislete kolku treba da bide gorda na{ata doma}inka, stara 4 600 milioni godini, na site svoi ubavini koi se u{te gi ima. Po nea tr~aat buba~ki, srni, deca, me~iwa, leopardi, po grankite skokaat majmuni, vo vodite sé u{te plivaat kitovi, a gi ima i malite foki so o~iwa kako xamlii. Tuka rasne zelena treva, ima neproodni xungli, ogromni `e{ki pustini, prostori ispolneti so sneg i mraz. Taa e {arenolika, sino - zelena, prekrasna, edinstvena planeta na koja {to znaeme deka ima `ivot. Te`i okolu 6.000 milioni milioni milioni toni, sekoj den ja gree sonceto, a dru{tvo í pravat i mese~inata i sjajnite yvezdi~ki. No, ima i svoi golemi gri`i, se bori kako da ja za~uva svojata `iva i ne`iva priroda od golemite lu|e, koi mislat deka nejziniot prostor e rastegliv kako guma za xvakawe i na nego mo`at da gi smestat site mo`ni zagaduvawa koi tie sekojdnevno í gi prireduvaat. Za{titete ja starata ubava gospo|a, taa treba i vo idnina, na va{ite deca, vnuci i pravnuci, da im gi poka`uva svoite nebroeni tajni, da im gi otkriva prekrasnite boi na prirodata, da im gi nudi no}ite polni so sladok son.

C M Y K

PLANETA
PRIRA^NIK ZA NASTAVNICI

SRE}NA NOVA

C M Y K

C M Y K

Programa “Nemame Rezervna Planeta” Izdava~: “OHO” Maksim Gorki 2/5, Bitola Kancelarija vo Skopje : Pra{ka 46 www.oxo.org.mk Kreativen direktor: Pece Taleski Proekt menaxer: Aleksandra Mladenovska Avtori na tekst : Katerina Bogoeva Marija Ivanova Lektura i korektura: Zoran Kole}eski

OHO i Biro za razvoj na obrazovanieto na Republika Makedonija Ilustracii i dizajn: Aleksandar Sotirovski Finansirano od [vajcarskata agencija za sorabotka i razvoj Potpomognato od Fondot za `ivotna sredina

C M Y K

C M Y K

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gordana Bogojovska Dimitrieva liked this
Аница Симоновска liked this
Krstevska Snezana liked this
Tami Aleksova liked this
Стефани Цекова liked this
mkaramesinoska1 liked this
Ljubomir Panovski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->