You are on page 1of 12

mt s phng php

gii phng trnh lgarit thng gp


Lgarit l mng ti rng, quan trng trong chng trnh ph thng v lun
xut hin trong cc thi cc k thi nh thi tt nghip, i hc, cao ng. Lgarit
n cha trong nhiu iu th v song cng khng km phc tp (xt iu kin,
chia trng hp, i c s, b mt ca thut t n ph, s dng tnh ng bin v
nghch bin ca hm s nh th no,). Rt nhiu hc sinh cn lng tng v gp
kh khn khi gii bi tp lgarit. Mt trong nhng kh khn m hc sinh thng gp l
la chn phng php gii phng trnh lgarit. Thc t th cc phng php ny
khng hon ton tch ri, m chng ta thng phi kt hp cc phng php c li
gii ti u. Thng qua vic gii phng trnh lgarit, hc sinh s c rn luyn tr nh,
k nng lm bi v tnh cn thn
Bi vit ny a ra mt s phng php gii phng trnh lgarit thng gp
v cc bi tp minh ha cho tng phng php. Hc sinh sau khi c hc nm c
mt s phng php gii phng trnh lgarit thng gp v bit ng dng khi lm bi
tp.
n tp kin thc
1. nh ngha lgarit
Cho 0 1 a < , 0 b > . S thc
a b

c gi l lgarit c s a ca b, k
hiu l log
a
b , tc l log
a
b b a

.
2. Mt s cng thc
( )
( )
( )
( )
( )
( )
log
*
1, log 1 0, log 1 0 1
2, log 0 1,
3, 0 1, 0
4, log ( ) log log 0, 0, 0 1
5, log log log 0, 0, 0 1
6, log log 0, 0 1,
1
7, 0, 0 1, : log log
log
a
a a
b
a
b
a a a
a a a
a a
a a
n
a
a a
a b a b R
a b a b
bc b c b c a
b
b c b c a
c
b b b a R
b a n N b
b
b


<
<
< >
+ > > <
_
> > <

,
> <
> <

1
log
a
b
n
c bit:
( )
( )
8, log ( ) log log 0, 0 1
9, log log log 0, 0 1
a a a
a a a
bc b c bc a
b
b c bc a
c
+ > <
> <
3. So snh hai lgarit cng c s
Cho 0 1 a < , 0, 0 b c > >
Khi 1 a > th log log 0
a a
b c b c > > >
Khi 0 1 a < < th log log 0
a a
b c b c > < <
Rt ra: Khi 1 a > th log 0 1
a
b b > >
Khi 0 1 a < < th log 0 0 1
a
b b > < <
4. i c s ca lgarit
log log
(0 1, 0 1, 0 1)
b b
c a
a c a b c < < <
Nguyn Th Thanh Ngn
1
Mt s phng php gii phng trnh logarit thng gp
Vi
log
0 1, 0 1, 0: log
log
a
b
a
c
a b c c
b
< < >
hay log .log log
a b a
b c c
Rt ra:
1
log (0 1, 0 1)
log
a
b
b a b
a
< <


1
log log (0 1, 0, 0)
a
a
c c a c

< >
5. Lgarit thp phn
Lgarit c s 10 ca mt s a>0 c gi l lgarit thp phn ca a, k hiu l
loga hoc lga.
6. Lgarit t nhin
Lgarit c s e ca mt s a>0 c gi l lgarit t nhin (hay lgarit N-pe)
ca a, k hiu l lna.
mt s phng php
gii phng trnh lgarit thng gp
1. Ph ng php 1: a v cng c s
a) Mt s kin thc
Ngoi nhng cng thc c trn, chng ta cn ch thm:
0 1
1, log ( )
( )
0 1
2, log ( ) log ( ) ( ) 0
( ) ( )
a
b
a a
a
f x b
f x a
a
f x g x f x
f x g x
<


'

<

>
'

trong ( ) f x l hm s n gin hn so vi g(x).


b) Mt s bi tp minh ho
Bi 1 Gii phng trnh:
a)
( )
2
2 1
2
log 1 log ( 1) x x
(1)
b)
( )
3 2
1 3
3
log 2 2 log (2 2) 0 x x x
1
+ + +
]
(2)
Bi gii
a) K:
2
1 0
1
1 0
x
x
x
>
>
'
>

Vi k phng trnh (1)


( )
2
2 2
log 1 log ( 1) x x

( )
( )
( )
2
2 2
2
2
2
3 2
log 1 log ( 1) 0
log 1 ( 1) 0
1 ( 1) 1
0
0
1 5
2
x x
x x
x x
x
x x x
x
+

Kt hp vi iu kin ta c
1 5
2
x
+

Nguyn Th Thanh Ngn


2
Mt s phng php gii phng trnh logarit thng gp
* Ch : nhiu hc sinh phm phi sai lm khi bin i
( )
2
2 2
log 1 log ( 1) 0 x x +
( )
2
2
log 1 1 0 x x + , l v s dng sai
cng thc khi cho rng log log log ( )
a a a
b c b c + + , trong khi cng thc ng
phi l log log log ( )
a a a
b c bc + .
( )
3 2
3 3
) (2) log 2 2 log (2 2) b x x x
1
+ +
]

( )
3 2
2 2 0
2 2 2 2
x
x x x
+ >

'
+ +


3 2
1
2 2 2 0
x
x x x
>

'
+


( ) ( )
2
1
2
2 2 1 2 0
x
x
x x x
>


'
1
+ + +

Vy phng trnh cho c nghim duy nht


2 x
* Ch : ta khng cn thm k
( )
3 2
2 2 0 x x + > v t h
( )
3 2
2 2 0
2 2 2 2
x
x x x
+ >

'
+ +

ta rt ra c
( )
3 2
2 2 0 x x + >
Bi 2 Gii phng trnh:
a) 2
cos
cos
log 4.log 2 1
x
x

(1) b)
3 4 5
log log log x x x + (2)
Bi gii
a) K: 0 cos 1 x <
Vi k (1)
2
4 2
1 1
. 1
log cos log cos x x


2
4 2
2 2
2
2
log cos .log cos 1
1
log cos .2log cos 1
2
log cos 1
x x
x x
x
2
2
log cos 1
log cos 1
cos 2 ( )
1
cos ( )
2
1
cos 2 ( )
2 3
x
x
x l
x tm
x x k k Z

t +
Vy phng trnh cho c nghim l 2 ( )
3
x k k Z

t +
b) K: x>0
Khi
3 4 3 5 3
(2) log log 3.log log 3.log x x x +
Nguyn Th Thanh Ngn
3
Mt s phng php gii phng trnh logarit thng gp

3 4 5
3
log .(1 log 3 log 3) 0
log 0 1 ( )
x
x x tmdk
+

Vy phng trnh cho c nghim l x=1.
c) Bi tp ngh: Gii phng trnh:
1,
2 3 3
1 1 4
2 4
3
log ( 2) 3 log (4 ) log ( 6)
4
x x x + +
2,
2
2 3 2 3 7 4 3
log 3 2 log 1 log ( 2) x x x x
+
+ +
3,
25
5
125
5
log .log
log 2
log
x x
x
x

2. Ph ng php 2: t n ph
a) Mt s kin thc
Mc ch chnh ca phng php ny l chuyn cc phng trnh cho v
phng trnh hoc h phng trnh i s quen bit.
Bi ton 1 : dng n ph chuyn phng trnh lgarit thnh mt phng trnh vi
mt n ph.
Ta thng s dng mt s php t n ph sau:
+) Dng 1: t log ( 0)
a
t x x > th
1
log ; log (0 1)
k k
a x
x t a x
t
<
+) Dng 2: Ta bit rng
log log
b b
c a
a c
, nn nu t
log
b
x
t a
th
log
b
a
t x
.
Tuy nhin trong nhiu bi ton c cha
log
b
x
a
, ta thng t n ph dn vi log
b
t x
.
Bi ton 2 : dng n ph chuyn phng trnh lgarit thnh mt phng trnh vi
mt n ph nhng h s vn cha x.
Ta lu c nhng phng trnh khi t n ph cho mt biu thc th nhng
biu thc cn li khng biu din trit c qua n ph hoc nu biu din
c th biu thc li qu phc tp. Khi ta c th phng trnh dng cha n
ph nhng h s vn cha x. Trong trng hp ny ta c mt phng trnh bc hai
theo n ph (hoc vn theo n x) c bit s dng bnh phng.
Bi ton 3 : dng n ph chuyn phng trnh lgarit thnh mt phng trnh vi
hai n ph.
Ta s dng hai n ph cho hai biu thc trong phng trnh v bin i ph-
ng trnh thnh phng trnh tch.
Bi ton 4 : dng n ph chuyn phng trnh lgarit thnh h phng trnh vi hai
n ph.
Bng vic s dng t hai n ph tr ln ta c th a phng trnh v dng h,
trong phng trnh th nht c c t u bi, cc phng trnh sau c c t
vic nh gi mi quan h ca cc n ph.
b) Mt s bi tp minh ho
Bi 1 Gii phng trnh:
a)
2 2 3
2 2
log ( 1) log ( 1) 7 x x + (1) b)
2 2
9
log 3log
2log
2
10
x x
x
x

(2)
Bi gii
a) K: x>1
Vi k trn phng trnh
2
2
2 2
(1) log ( 1) 3log ( 1) 7 x x 1 +
]

[ ]
2
2 2
2
2 2
2log ( 1) 3log ( 1) 7
4log ( 1) 3log ( 1) 7 0
x x
x x
+
+
Nguyn Th Thanh Ngn
4
Mt s phng php gii phng trnh logarit thng gp
t
2
log ( 1) t x , ta c phng trnh :
2
1
4 3 7 0
7
4
t
t t
t

Vi t=1 c
2
log ( 1) 1 3 x x
Vi
7
4
t c
7
4
2
7
log ( 1) 1 2
4
x x

+
Vy phng trnh (1) c nghim l x=3 v
7
4
1 2 x

+
.
b) K: x>0
Vi k trn phng trnh
2
9
4log 3log
2
2
(4)
x x
x x


(*)
Ta thy x=1 l mt nghim ca (*).
Xt vi 0 1 x < :
2
9
(*) 4log 3log 2
2
x x

2
5
4log 3log 0
2
x x

5
4
1
log
10
2
5
10
log
4
x
x
x
x

Vy phng trnh (4) c nghim l


5
4
1, 10, 10 x x x
.
Bi 2 Gii phng trnh:
a)
( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2
log 1 5 log 1 5 0 x x x x + + + (1)
b)
2
2 2
log log .log (4 ) 2log 0 x x x x + (2)
Bi gii
a) t
( )
2
log 1 ( 0) x t t + , ta c phng trnh:

2 2 2
2 2
2
( 5) 5 0
5
( 5)
t x t x
t
x
t x
+

Vi t=5 c
2 2
log( 1) 5 99999 99999 x x x + t
Vi
2
t x
, kt hp vi 0 t ta c
2
0 log( 1) 0
0
0 0
t x
x
x x
+

' '


Vy phng trnh (1) c 3 nghim l
99999 x t
v x=0.
b) K: x>0
Vi k trn phng trnh (2)
2
2 2
log log .(2 log ) 2log 0 x x x x + +
t log t x , ta c phng trnh
2
2 2
(2 log ) 2log 0 t x t x + +

2
2
log
t
t x

Nguyn Th Thanh Ngn


5
Mt s phng php gii phng trnh logarit thng gp
Vi t=2 ta c log 2 100 x x
Vi
2
log t x ta c
2
log
log log log log 0 1
log2
x
x x x x x
Vy phng trnh c 2 nghim l x=100 v x=1
Bi 3 Gii phng trnh:
a)
4 3
5 2 2 5
log log 2 6log .log x x x x (1)
b)
2 2
2 2 2
log ( 1) log .log ( ) 2 0 x x x x x 1 +
]
(2)
Bi gii
a) K: x>0
t
2 5
log , log u x v x , ta c phng trnh

2
3
4 3 2 6 (3 2)(2 1) 0
1
2
u
v u uv u v
v

Vi
2
3
u ta c
2
3
2
2
log 2
3
x x


Vi
1
2
v ta c
5
1
log 5
2
x x
Vy phng trnh (1) c 2 nghim l
2
3
2 x

v
5 x
.
b) K: x>1
Khi (2)
2 2
2
2 2 2
( )
log log .log ( ) 2 0
x x
x x x
x
1
+
1
]

2 2
2 2 2 2
2log ( ) log log .log ( ) 2 0 x x x x x x +
t
2
2 2
log ( ), log u x x v x .
Ta c phng trnh 2 2 0 u v uv +

1
( 1)( 2) 0
2
u
u v
v

Vi u=1 ta c
2 2
2
1 ( )
log ( ) 1 2
2 ( )
x l
x x x x
x tm

Vi v=2 ta c
2
log 2 4 ( ) x x tm
Vy phng trnh (2) c hai nghim l x=2 v x=4.
* Ch : vi nhng bi tp nh bi 3, bi 4, mt s hc sinh s khng thng
qua bc t n ph m trc tip phn tch v tri ca phng trnh thnh
dng tch. y, vic t n ph ch c tc dng lm gn phng trnh.
Bi 4 Gii phng trnh
a)
2 2
2 2
3 log ( 4 5) 2 5 log ( 4 5) 6 x x x x + + + +
b)
2
2 2
log log 1 1 x x + +
Bi gii
a) t
2
2
3 log ( 4 5) u x x + +
Nguyn Th Thanh Ngn
6
Mt s phng php gii phng trnh logarit thng gp

2
2
5 log ( 4 5) ( 3, 0 5) v x x u v +
Ta c h phng trnh:

2 2 2 2 2 2 2
2 6 6 2 6 2 6 2
8 8 (6 2 ) 8 5 24 28 0
2
( )
6 2
2
2
2
14
5
( )
5 14
5
u v u v u v u v
u v u v v v v v
u
tmdk
u v
v
v
u
v l
v
+


' ' ' '
+ + + +

''


'

Vi
2
2
u
v

'

ta c
2
2
2
2
2
2
3 log ( 4 5) 2
log ( 4 5) 1
5 log ( 4 5) 2
x x
x x
x x

+ +

+
'
+


2
1
4 3 0
3
x
x x
x

Vy phng trnh cho c hai nghim l x=1 v x=3.


b) K:
1
2
x
t
2 2
log , log 1 ( 1, 0) u x v x u v +
Ta c h
2 2
2 2
1 1
1 1
u v u v
v u v u
+

' '
+ +


Tr v c
2 2
( )( 1) 0
1
v u
u v u v u v u v
v u

+ +

+

TH1:
2
1 5
2
1
1 5
2
u
v u u u
u


1 5 1 5
0 ( )
2 2
u v l
+ +
<

1 5 1 5
( )
2 2
u v tm
+

Vi
1 5
2
u

ta c
1 5
2
2
1 5
log 2
2
x x


TH2:
2
0
1
1
u
v u u u
u

Vi u=0 ta c
2
log 0 1 x x
Vi u=-1 ta c
2
1
log 1
2
x x
Nguyn Th Thanh Ngn
7
Mt s phng php gii phng trnh logarit thng gp
Vy phng trnh cho c ba nghim l
1 5
2
1
2 , 1,
2
x x x


.
* Ch : vi bi 4, thc ra khng cn tm c u v v, m ch cn tm u
(hoc v) l tm c x, nhng phi tm y v chnh xc iu
kin ca u (hoc v) xt.
c) Bi tp ngh: Gii phng trnh:
1,
4 2 9
log 8 log 2 log 243 0
x x
+
2,
3 3
3 log log 3 1 0 x x
3,
9
4log log 3 3
x
x +
4,
4
7
log 2 log 0
6
x
x +
5,
2
2
2
2 5
log (2 5) log 4 3
x
x

+
6,
2 2
log (3 1).log (2.3 2) 2
x x

7,
3 2
2 2 3 2 2
2
2 9 1
log ( 1) log( 2 9 1).log( 1) 2log
1
x x x
x x x x x
x
+
+ + +
+
3. Ph ng php 3: s dng tnh ng bin v nghch bin ca hm s
a) Mt s kin thc
Hm s
x
y a ng bin khi a>1, nghch bin khi 0<a<1.
Hm s log
a
y x ng bin khi a>1, nghch bin khi 0<a<1.
Mt s tnh cht th ng c s dng:
Tnh cht 1: nu hm f ng bin hoc nghch bin trong khong (a;b) th ph-
ng trnh ( ) f x k c khng qu mt nghim thuc (a;b).
Tnh cht 2: nu trong (a;b) hm f ng bin, hm g nghch bin (hoc khng
i) th phng trnh f(x)=g(x) c khng qu mt nghim thuc (a;b).
Tnh cht 3: nu hm f ng bin (hoc nghch bin) trn (a;b) th phng
trnh ( ) ( ) f u f v u v .
Vi nhng bi ton s dng phng php ny, nghim tm c (nu c) thng l
nghim duy nht.
Mt s ph ng trnh c bit :
Phng trnh
log ( ' ')
x
a
a p x qx r


+
+ + +
vi
'
'
p q
p r


+

'
+

.
t log ( ' ')
a
x y + + , a v dng h i xng kiu 2.
Phng trnh
[ ]
( ) f f x x
, trong
( ) f x
l hm ng bin trn K.
t
( )
( ) ( ) ( )
( )
f y x
y f x f x x f y y
f x y

+ +
'

t ( ) ( ) ( ) ( ) g x f x x g x g y +
V ( ) f x l hm ng bin trn K nn ( ) g x cng l hm ng bin trn K
x=y.
b) Mt s bi tp minh ho
Bi 1 Gii phng trnh:
a)
1
2
3
log 5
2
x x
(1) b)
2 2 2
log 9 log log 3 2
.3
x
x x x
(2)
Bi gii
Nguyn Th Thanh Ngn
8
Mt s phng php gii phng trnh logarit thng gp
a) Ta thy
1
2
x l mt nghim ca phng trnh (1). Ta s chng minh nghim
l duy nht.
Tht vy: phng trnh (1) c TX l (0; ) +
Trn (0; ) + hm s
1
2
log y x
nghch bin, hm s
3
5
2
y x ng bin.
+) Xt
1
2
1 3
log 1, 5 1
2 2
x x x VT VP > < > <
, vy phng trnh (1) v
nghim trn khong
1
;
2
_
+

,
+) Xt
1
2
1 3
0 log 1, 5 1
2 2
x x x VT VP < < > < >
, vy phng trnh (1)
v nghim trn khong
1
0;
2
_

,
Vy phng trnh cho c nghim duy nht
1
2
x .
b) K: x>0. Khi (2)
2 2 2 2
log log log log 2 2
9 .3 3 3 1
x x x x
x x
t
2
log 2
t
x t x , ta c phng trnh:
3 4 1
t t


3 1 4
3 1
1 (*)
4 4
t t
t t
+
_ _
+

, ,
t=1 l mt nghim ca phng trnh (*), ta s cm nghim l duy nht.
Tht vy, hm s
3
4
t
y
_


,
v hm s
1
4
t
y
_


,
u l cc hm nghch bin
nn trn R hm s
3 1
( )
4 4
t t
f t
_ _
+

, ,
cng l hm nghch bin trn R.
+)
3 1
1 ( ) (1) 1
4 4
t t
t f t f
_ _
> < + <

, ,
. Vy phng trnh (*) v
nghim trn khong (1; ) + .
+)
3 1
1 ( ) (1) 1
4 4
t t
t f t f
_ _
< > + >

, ,
. Vy phng trnh (*) v
nghim trn khong ( ;1) .
Vy t=1 l nghim duy nht ca (*).
Vi t=1 ta c
2
log 1 2 x x (tm)
Vy phng trnh cho c nghim duy nht l x=2.
Bi 2 Gii phng trnh:
a)
2
2 2
log ( 5)log 2 6 0 x x x x + +
b)
2 2
2 1
2
log 3 2 log 3 2 x x x x x x + + +
Bi gii
Nguyn Th Thanh Ngn
9
Mt s phng php gii phng trnh logarit thng gp
a) K: x>0
t
2
log t x , ta c phng trnh:

2
2
( 5) 2 6 0
3
t
t x t x
t x

+ +

Vi t=2 ta c
2
log 2 4 ( ) x x tm
Vi t=3-x ta c
2
log 3 (*) x x
x=2 l mt nghim ca (*), ta s chng minh nghim l duy nht.
Tht vy: trn (0; ) + hm
2
log y x ng bin , hm y=3-x nghch
bin.
Vi x>2 th
2
log 1, 3 1 x x > < . Vy (*) v nghim trn khong (2; ) +
Vi 0<x<2 th
2
log 1, 3 1 x x < > . Vy (*) v nghim trn khong (0; 2)
Vy (*) c nghim duy nht x=2
Phng trnh cho c hai nghim l x=4 v x=2.
b)
2 2
2 1
2
log 3 2 log 3 2 x x x x x x + + +
(1)
K:
2
0 1
x
x
>

< <

(1)
2 2
2 2
log 3 2 3 2 log x x x x x x + + + +
Xt hm
2
( ) log f x x x + ng bin trn TX ca phng trnh (1).
(1)
( )
2
3 2 ( ) f x x f x +

2
3 2 x x x +

2 2
0
2
( )
3 3 2
x
x tmdk
x x x


'
+

Vy phng trnh cho c nghim l


2
3
x
Bi 3 Gii phng trnh:
a)
3
log ( 1)
2
x
x
+

b)
( ) ( ) 4
2 2
2
5
log 2 2 2log 2 3 x x x x
Bi gii
a) K: x>-1. R rng 1 0 x < khng tho mn. Vy x>0.
t
3
log ( 1) ( 0) t x t + >
Ta c
3
2
2 2 2
2 1
log ( 1)
3 1 3 2 1 1 (*)
3 3
t
t t t
t t
t t t
x
x x x
t x
x
' ' ' '
_ _
+
+ + +

, ,


t=1 l mt nghim ca (*). Ta s chng minh nghim l duy nht.
Tht vy, trn (0; ) + hm s
2
3
t
y
_


,
v hm s
1
3
t
y
_


,
u l cc hm
nghch bin nn hm s
2 1
( )
3 3
t t
f t
_ _
+

, ,
cng l hm nghch bin.
Nguyn Th Thanh Ngn
10
Mt s phng php gii phng trnh logarit thng gp
+)
2 1
1 ( ) (1) 1
3 3
t t
t f t f
_ _
> < + <

, ,
, vy (*) v nghim trn
khong (1; ) + .
+)
2 1
0 1 ( ) (1) 1
3 3
t t
t f t f
_ _
< < > + >

, ,
, vy (*) v nghim trn
khong (0;1).
Vy (*) c nghim duy nht l t=1
Vi t=1 ta c x=2. Phng trnh cho c nghim duy nht l x=2.
b) K:
1
3
x
x
<

>

Khi phng trnh cho tng ng vi:( ) ( )
( ) ( )
2 2
5 4
2 2
5 4
4log 2 2 4log 2 3
log 2 2 log 2 3
x x x x
x x x x


t
2
2 3 ( 0) t x x t > , ta c
5 4
log ( 1) log t t +
t
4
log u t , ta c h:

5
4
4 1
log ( 1) 1 5 4 1 5 1 (*)
5 5
log
4 4
4
u u
u u u
u u
u
t u t
u t
t t
t

_ _
+ + + +' ' ' ' , ,


u=1 l mt nghim ca phng trnh (*), hc sinh t chng minh nghim
l duy nht.
Vi u=1 ta c t=4, nn
2 2
2 3 4 2 7 0 1 2 2 x x x x x t

(tmk)
Vy phng trnh cho c nghim l
1 2 2 x t
.
Bi 4 Gii phng trnh
3
7
7 2log (6 1) 1
x
x + + (1)
Bi 5 Gii phng trnh [ ] { }
2 2
log 3 log (3 1) 1 x x (1)
c) Bi tp ngh: Gii phng trnh:
1,
3
log 4 x x
2,
2
log 2 2 2
x
x + +
3,
( ) [ ]
2
2 2
log 4 log 8( 2) x x x + +
4,
3 2
2log (cot ) log (cos ) x x
5,
2 2
log log 5 2
3
x
x x +
6,
2
3 3
log (4 )log 3 3 0 x x x x +
7,
2
2
3
2
3
log 7 21 14
2 4 5
x x
x x
x x
+ +
+ +
+ +
8,
3
3 1 log (1 2 )
x
x x + + +
Kt lun
C rt nhiu phng php gii phng trnh lgarit. Cc phng php ny thc
ra khng hon ton tch ri. Trong qu trnh lm bi tp chng ta phi s dng kt
hp cc phng php mt cch linh hot nhm c mt li gii ngn gn v y
nht.
Trn y ch l mt s phng php gii phng trnh lgarit, ngoi ra cn
nhiu phng php khc na (lgarit ho, s dng hng s bin thin, nh gi, iu
Nguyn Th Thanh Ngn
11
Mt s phng php gii phng trnh logarit thng gp
kin cn v , ... Tuy nhin tt c cc phng php u c mt ngun gc chung,
chnh l cc cng thc m, lgarit c. V vy, cn phi nm vng cc cng
thc m, lgarit v bit cch s dng ng ni ng lc th mi t hiu qu cao.
Nguyn Th Thanh Ngn
12
Mt s phng php gii phng trnh logarit thng gp