O Anals Kad6, 1993 tsBN 963838609 6 2002-ben K€szijl u AnimusKiad6 gordozdsdban IsrvS! Feleloskiad6: Ba,16zs GdborAnik6 Sorcatszerkeszt6: Borit6terv:BeleznaiKomel

Ndlfanl
1bD.h6crdrk Jo.I(

Nyomta6skdnute@ Alfitldi NyomdaRt , Debre.en Felel6sveat6: Gyijrgl G6zevez6riga?gat6

,AltD n lflllrn

5[-

S @

LIBROTRADEKFT.
ANIMUS KIADO
nyelvk6nyveimellett
fr.ncia, olasz, spanyol angol,tr6m€t,
nYelvkdn)4ek, sz6t6rak.szepnodalni mrivek szebsvalaszt€ketkin6lja, tdbbek kdzittt 4 Odord Uf,ive.sity Press,CambridgeUtriversity Press, kiad6kt6l. Longman,Hueber Verlag,LanSenschcidt Ezen kiv valalja birmilyen knlfijldi kitnw, szakkdow beszcrr€!6r.

Ajinljuk ezt a kiadvanyt mindazokrak kezd6 a vagy halad6szintentanul6knak, akik az olasz nyelvetmegfelel5 nyelvtanialapokra hetyezve kivenjnk elsajititani. c6lunk, hogy sesits6get npjtsunk r gyors eligazodishoz, alapver6 az ny€lvtanirudnival6k rendsze'ez6sehez, 16g,iri-

A kttnwek megv6sdrolhat6k. ill. megrendelhet6k:
I-ETOTRADEXONYVNESZIXE ll73 Bldapdr P.nil;l237 Ll:Z5arl-63;Fd:251-74-12 E-d.ilb@tl@libtut.dah! IAMIJLUSXONYVE$OLjI lllT Budap.( Ujp.ni rkp 5 T.Vfs:349'1e56;Fd:269-04_95 E-n.ilJamurus@matrh.th!

I l. s /essir'.tl#. Aldzs.gy /i gr6kc'/. t tiJ. otbl.' Paldr E g (+t) lj o6o .e vocrlt) van. szerepben: fordul el6 jelcnt6s-megknlSnb6ztet6 hd.jta6€ a maryar rtcl uick szimSra nem okoz nary Sondot. A mogfcleltetlsck normAit6bb hclysn clt6ntrt hang--bebi a magyarnyelvbenmcgszokott6l(lisd: t4bl6zat). A savak irrlos r6szitasc a ki€jt6sd alaPul.rym&hoz. bleLk'J. y /ipMild/ v. Irinlel Xrelt.fS A KIEJTfS (Lapronuncir) Az iRAs (L. . w /vi doppj6/.7. Az e €s o behiket hangstilyos sz6tagban vagy nyiltan vag z6rtan ejtjft ki helyzetbenviszont mindig zirttn /6/-net hangsulytalan avasy /6 nak mondjuk.ver€ @//ri vzval.J.ll . r[tffiA. €h! Az olr. j /ilusor' nlqDa.z {b€ci (L'dfebeto) f kffa. hrntro 6s llom o fvagl). hr.l.) ige jelon idcj6b€! ho. . lrbo Gv). thil. am€lyctot at Az olasznyelvbenhet mag6nhangz6 irasban5t betfivel jel6liink. A maginhrngz6k (l. k//lKhpp'.valamint az . d (el6ljAr6sr6). . iv6l a E nyelv haDgk€szlct igcn k6?rl . A jeled€shGzigazod6 kisjtast a sz6t6rjelzi.A fekielt6sokban szintSnnemamafad: |hl:. A m6rsrlhrngaik (Lc con3on3nil) K6znl[k a b n6ma. p lp.A c is g kiejtGs6t jcl6li.Szerepc: . c /6i/. r (el6lj6r6sz6). x /ibzl. dldj/. scritturs) Az olasz nyelv hangjainak a ti.

Az 6kezetek(Gll acceDd) NfvEL6 (L'.: lfl (sen) cafe lkatrel(laivl). szavakneve: p$ol. sigtnfica Aebnt). caft @"6). Ezek a b6vitrn6nyjelleg6t ncghaiiroz6 el6lj5r6sz6 6s a hatrrozott D6vel66ssz. hat4rozott n6vcl6v€l jelzett f6nevek el6tt n6vel6sel6ulr&z6lq viszonysz6k 6llnak.el 6s figJ|elembe vesszilq hogy a mondatban ui6na k6ve*ez6 sz6miaz lyen hangokkal kezd6dik il giomo (a nap). kell . ditrtcil] (nehA)..d6.A brtrg3ily (L'rccento) A hang$ilyos sz6tagotnagobb €rdvel €s hocszabbm cjtjik ki. emelk6dq 6le3 6kezet (acc6nto acuto): pcrche (niart) . l'titi'no aion'no(az utolsd nap). €r€szk. Ierlle 6kezat (accento grave): cittt 2. na nuova amica (egy 4i bardtnd) gli studi (a tonul(a nutnyok).Az e as az o felstt azoknyilt (accento grav6) vagy zdrt (acc6nto acuto)ejt€s6tknl6nb6zteti mes.vonasival kele&ez. A HAT.si (n€vnAs. N6 A b6vitm6nyi szerepetbet6lt6. ph A Nf. r9r . A sz6 v5g6t6l szimltott brrmrdlk s6trgon ha4snlyosak (parole sdrucoiol6): psicoloso (pszichoLtstrr).ik a f6n&r. Az olaszszavak8G907F6banaz utok6 el6b E d 3a6bgot hangsulyozzuk.vELd (L'articolo) Nemben (hftn. te tanulnd^yaid).rdcolo det€rlnl: t 8x 1 .iRozoTT natlvo) d TaHlhat6 ir6h6ny v6gh.Egftaai szavaknel 6rt€lcm-mcgkril6nb6ztct6 la ftnrci6ja van:si fser) . schiavitu f/abrrolgd.'19. (orrl la (n6vel6).6s n6nem) 6s sz6mban (egyes vagy t6bbes sz6m) egyeztetj. lJnhniaz (es! bafttn.i btoi snrdi.Ekezettel tmi minden veghangsilyod sz6t. chiederc(kimi).). n6 .trgsflyos sz6 (parola trorci} ibcttn (:abadslg).).

s nem bcc6zctr a szo: ha r10r rllr . llrtlo scatraL (a potcft)..it 30 giugno igts (l915jn"ius 304n) eg/6b id6haiiroz6k kifejez6s6re: il rnaJledi (teeddenkent). dall^ tasc (a P6fd.in Toscana.U' iall' ialla taqli sull' a mi olazbar mtu D@ hasdr. ha ncn kis6ri €gy6bjelz6. A Fr el6ljar6sz6nem k6pez6sszcvont Haszbilrti . szem6l).iul: zsebb6r. fajok megn€vez6s6re: mio Il Iior€ preferito A la rosa. 6ce6nok. (B6vibo6oyk6nt 6116 Eldrajzi n6vek eset6bcn a n6vel6 hasznrlata ingadozik nella jelz6 is 5ll mclToscana. naryobb szigetek. kontinensck. kiv6tel a p. a n6i keresztnevckel6tt illhat n6vcf6): Anchc la Maria si e arimzl"t^.tl rll dl gll - t. ha azok foly6k. osztilyok. la Toscana.Kozeli rokonok binokos jelz6s megnevez6sekor.anl' (az 6talakokat.) .la Sardcsna.fRdben k6nyvel6.Megsz6litdsbana nngot. (Mina i' . szigetcsoponokril Pq il Trasineno. il Medit€rraneo. i Carpazi.fildrajzi nevek el6tt.ismert dolsot.tanoninyok. tenger€k.d("dvenc virdgon a r. n sera kl r d€v€l6t: Ncm i€lstk szemalynev€k.l^ setrlman scorsa(a nilt hltenl.foelalkozAst.) anyagnevetef6tt l'ozorrc(620^) ilc fton 6zan) - a mell6kn6vviszonyit6 fels6fokjinak k6pzas6o€t csalrdnevek el6tt.keresztnevekel6 (ha kdzeti isrner6s6k6l van szo. (x. il Pacifico.amennyiben lettlk n6vel& cl6lj6r6sz6kat haszn6lunlc le citt dell'Ungheria occidentale N ygat-Magyarcrszdg csoponok. tavak.6.6zsa. l'Afiica.orczegok. l'Inghiltena. le Eolie. net ristol.eScalfaro ci acconscnti. Le6papa) Tdbbes szimban rnagera a csaHdra utal: i petrini (Petiniik) a birtokos n6vmis el6tt (l6sd:N6vmrlsok) testr6szek6s hasznSlatitirgyak eset6n:Abbottona it capollo.hegfek. (Eegonbo|a a kabildL) az id6pont 6s a drtum k6zl6sekor: alle d\e (kettdkor). ha a foglalkozdst vagy a rangot is feltnntetjnk: II presiden. nel lgb8 (1968-bant.). (Scahtu elndk b hozaijdnlt). foglalkozist jeteot6 sz6 el6: Dottor Maril lngegnerCuderzo!ProfessorFranceschi! .tkifejez6 f6n6vjel6lcscre .. .pr el6n: papz Leo X.lato$l dell'anico (a banitnaka . rangot jelent6 n6vsz6i illitninyban: Robcrto Cragionier€.

Beve $^ coc^.) .IRoZATI-AN termlnldvo) NfvEr. annal( cg)' alkoris6t j. Alakihg megegyezik dl a el6ljrr6sz6n€vel6s formiiral.mint a magyarnyelvben. . Mfiv6sz neve el6tt.t6li: un Montale (esJ Montale ve6eskater. azok csek€lymenynyis€g6re utal: Ha datodei consigli.mcnnyis6gi szerkezetekben: chilo di uva f€9.rdbbesszirni f6nevekel6(. Tehit: dct. de: vlaggiz semprecon la sra sorcllina(Mindis a h'. det'.a mosszimlrlhatatlan dolgok k6zelebbr6lm€g nem hatarozottmennyis6g6nek jelSl6s6re:Mangia del a rniele. d€|. d€ q dells. Sembrauna bugia.ddon nehdny N6 Er3znilata Gyakoribb. s1r cerri giomali stb. A RfSZEL6 NE!'EL6 (L. in via Ca\totn (a Ca|our ut.utca €s t6mevek el6tt. (Cotdt irzik) . 6l6l6try€k vagy meghatirozatlat dolgok el6tt tcsszil ki: E una 6s megszimlelhat6 gnndiosa idea! (Re.Eocshtjdral utazik).T6sztrmnev a meDnyiseg eldtt bizonytalansSgdr fejezi kr: E'successo dieci Eio"tri rugr th napja un f^. . (MAzeteszik.Chiede utlnprestito a suo padre.A m6g ismeretlen.ridcolo Frddvo) Magyarranem forditjuk. d€lle. B6vitn€nyk6nta va rn€gelatlj6r6sz6k jaruhak el6jc: su dei siomali ftAhdny njsdsban). hrm t6 sz6tQ avere illand6sullsz6kapcsolatokban: sctefszoDi6A HAT. (HazugsAsnak tinik).6 @'rrdcolo lnde .nek6tlet!). degll. (Edesapjdtdl kir kdlcs'nt). Ealzn6lrta . de tanicsos ez esetben a r€szel6 n6vel6t hatirozatlad n6vm6ssal helyettesiteni:su alcunj giomali.

ettatok az n6sl. Pirenei. - ol4t r 15r . il falegna]ir.6cednok.n6i foglalkozest.az elvont fogalmakr l^ vinn (az eftny). idesetuezet. .a fbldrajzi nevekkitznt a konlin€nseker.Lessyakrabban sz6 olasznegfetet6jenek dittfa) a nea famekj l'ztgefto (az ez. Sllatok himjeit .hegyekneve:lArno.e asztalos). Jel€ ft sze nt m€gh. Atpi.e(a citron) (az nyasi. n mangizre (az (fennitile) lehetrjek. il (a di6).a fdn6v' en€lemben A jclent€sik 6s a v6sz6d6sil alapjin az olasz nyelvhasznih rnils kateg6fliju beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee a f6nevek bimnemil€k (nnschile) vagy o6meaW.tyn*). it satlo (a kakar. Az ldegetrer€dct{ szrvrk neme a gyfim6lcsfek: il melo (az alnola).r).fbtfr is). . it Madagascar. .il prci3 (apafl. ta\..€h. lonntandt is je'. il diplomatico (niniszterasszontt e' dipKlv6t€l: il Cairo. Ford la Manapseg a tradicionrlisan f€rfifoglalkozasokat . it freezel sanr) @ nayfasaszt6). de."|ac^sxhn5a haztutuisbclit.r'€la(az atna).A FONEV (Il nome) a fdldrajzi nevek kdzi. i je ns (aIamenadrad.a f6rfifoglalkozist. ta gdlina la tu . il Ligure. Eimnebihk tovdbb{l 2.inatorc(a uifise). il mercudo (a irmahezisazodil: la jeep h tercpjdt6). szig€az n6k is vegezhetik. il d^tterc (a dototya).Ri*6bban €redetinern6tis meS6rizheti: crepe (apatacrinta). i:1 fico (a p pi @papa).Leggyakrabban 6 esetiikbenis teket 6s verosokatmegnev€z6k:I'Europa.az aul6mrrkiknevei:la Fiat Ia Renault.t6rozbrt6 nem(ek i6ny6tj€1616 szavak: zia h nagyainit. il noce (a . tengerek. il Braccia no. it lirnor. szar*: il perch6 (ymi oka). i A FdNiv NEME Klv6tel: ia Senna.l'Atlantico. il rr.la Sijel6l6 sz6talkalmuzuk il a himncmi foglalkozAst ministro. la guida (a. cou la h ta nemet k6vetve a f6rfil a) gimn€m{ek: a term6szet€s jelent6 savak .nlJreI). la sentinella /az dr. la noae va8z6d€snkt6lfrggetleniil: il ftarello (a lv. . la softe Klv6'tel: la guardia.a gynmitlcsiik nevei: la .il a foly6k. le Dolomiri le .isr.. b) Nfnemihk a n61.

I'ospite calmo. A tremekviltoztu! dolgokatjel6ld f6n6vnemc6lland6. Ilyentor osak a nevel6" vagy a mell€kn6vhasznilat k 6nbseget nemekk6z6tt: tesz a ivla canfanie @z eneker. unokahls). ivla nipoE (az unoka. iula clienb (a vad). iVla fan''gcisr^ @ g9gszerasz).16. Vegz6d6s Gyrkorlbb v6gzdd6sek il pono (a kikdtd) -la pona (az ajt6). . t. b) f6l5ny term6sz€tesrcme lzerttrtt m6dosutes P6t<ttLk HtE N6 Rlt*ibb vegz6d6sek Him viil&lg N6 fclein 4.szerintlnem-meghatirozls 3.jccs v.ospire catma(a nlugodt vendig. illla ptesidepz iskoloigazgaq . iVla parcnte (a rckon). it rnodo (a m6djavmnek)Ja moda(a divar)iil fogtio (a tap)la foglia(a lev€l) a sz6alakja v6ltozikm6g:il finc (a c6l) la fine nem (a vege. cs ^z 6sszes-lst2 v6si f6n6v -. a) Az 6l€tt€len Egyes eselckbena nem jelentes-megkil6nb6ztet6szereppel bir: c) K&r6rn€m6 fdn€v€k.

v8l T6bbesszimukat a f6nevek minlijara k6pezhelnk. borsc pctuti Nd inc(or) mell6knevek: ? Viltozatlan rhki p^i (pdros). avagyk6tv6gz6d6s{:calm-o. r 18r .iratlan) az -l v(Azldesfiek: az idegeneredcttek blu fE. pa@hi?@trti bors pqsa&.impai (p. .llochiarc (halvtnysArsa) v6ltozatlan a k6t6jclos szo6sszetatel.rcsi (ohsz--nngar kapenlo- A Hv6tel€ket a sz6tir j elzi. . A mell€knev €gyes szamban lehct €5|v€zdd&6: pesant-e.A F6NEWK TOEBESszAMA Gt pturrte det trF mt) e ur.ll 16t!(r) N6 Hih pacco p€s!r.sti caini lnwoodt nozduldrlhbl D.19.. bcige @Azs) a f6n6vi crcdctick: viola (lila). gia. .sz66sszct6tclok: g:igio scvto (s6fttsznfi4. calm-a (nyusodt). Pal<tik 8.lltrodv A MELLiKNEVEK 1l'aggettivo) vtczdDf sE a) Nemben6s szimban egyeztetjnkajelzed sz6vat.(ncher. g. rcsa Odz:aszin) a szin6myalatokatkifejezd.kcls6 tagia: rapporti italo-rmgh.sto cdtlo.

bellecase buono. nagy d anfdo. grandeschiatro. srnto. buono mell6kneveket a f6n6v el6tt a szabilyt6l €lt6r6enragozzukr n6v€16 ijera . Santa Elisabetta A MELLTKNEV RELYE A MONDATBAN. ni b€Uo. it pessiorc ripo (a t.San Zenone. (a legnelegebb nad.bei ricordi. det un povet uomo (eg/ szeren- A MELLfKYfv FoKozAsA N6hAnynell€kn6vnek szabrlyos a mcllett r€ndhag/6 fokozisa is van. z autds)ors). begli alberghi. Sede. grande. a n6vsz6i illitminy r6szek6nt ige uten6ll az 6 La macchina veloce. de: un palazzo glande (egJ tnagasipiler. clienti. buona domanda. /. buone idee. SantoStefano. beglistudi. San Pietro. (vetten egy tj Ho co megelSzia jelzett sz6t. buoni buonoscrittore. gran (srandj) problemi. ha az alapsz6mt csaL egy jell€r126 tulajdonsdgdtemeli ki: dolce miele fd"r a fels6fokban mell6kneveket ill6 t6bbnyiro k6vetia jefzett sz6: la piit caldr giomata. gran problema.Santa Sant'Antonio.grand'idea(srande idea).santo. un viaggio caro (eg drdca utazas)l una cena personafsgy bizorryosszemAu.grand'affarc (grandeaffare).buon pranzo. de.jelz6kent iltaliban ajelzettsz6tk6veti nr Fir! nuova.bel ricordo.a hatrrozott bell'albergo. det wA sofuzione c€rta (eg) biztos negodat.bella casa.c) Bcllo. Egyesek k5"nhk nj. - a sz&cnd egyesmell6knovekeset6ben jelentesbeli kif6nbs6get takar: un caro conoscent (eg kedles isheds). alapfoftt 6nelemmelb6viilnek: o20o t2lt . un uomo povero fegl szegdnyenber).Erossnbbfajta).buon annq bDonamica. ln gr^nde statista fes.4 .grande. bello studio.

) F€b6fok (Il superlttlvo r€latlvo) &ls6fokbd nI6 mcll6kni! +dl (La szerkez€tek comprrrzlone) A hasonlit6 dl Alrpfok (La compar^zlon€ uguagllsnzr) + cosi+ alapfoku mellekn€v come + tanto + alaDfoku mell6knav A k6t szerke?et egyen6rt6kfi.) TulajdonsAgok. (lobba't szerctek 6jsza*A dolgozni.. '.(Ez az elqaddsusanolyanj6. (Angela zppen fihik.) Mi piacepil lavoHe di notte chedi giorno.)Ang..) E' pin svelta di te.(Kdnvelnesebb che naradni. nint anilya ud|anas. (Kevesebb *nnyvetolvas.) Lesg. mintsen arontnl elindulni.int a n6vare. FrAnco a pii abbronzato di Giolanni. fogalnak iisszrhasonlit{sakor.n a o22. in€rlo libri che eiom ti..fd d dapat legfiatalabbjdtekara) Questo anello a il pii pr€ziosotra r miei gioielli.j. az el6tag elhagyhat6: Queslospettacoloa (cosi) buono cone il romanzo.. mint a resAny. legyenekb6r f6ndwel \.6!ill6 ilnhq. rnennyis6gek.nnek K&z6pfok (Lr comparszlon€ dl mrgglormzr o dl mltrorrnz&) ..Eld6nyek 6s 6lenelentdrglak..)II nosro gatroa menocapriccioso q tiedndl kreAsb. k6zeDfoku mcll6kn6v dl + . 6sszehasonlitis + els6tacia che+ mdsodik Massimilianoe meno disponibiteche cortese. lTranco bamdbb Giovannindl.la sembra (tanto) loquacequanto s:a soralla. cselekedetek.senmint nwal. flolp/d6e ebbndlad.. (Massi\tiliano rcm olydn kesz'i96."9y nevntssal kifejezve: + .: del $o. Gtszercin k6zntez a s.) oltan bdbeszAd.nint ijsdgot. Lui a il giocatorepit giovone detta squadra.JE' piri comodo rfmanere paniresubito. hataroz6sz6k6shatrroz6k 6sszevet6sekor: . (A tm66* szerziLres. t23t .

) A hozz6vet6l€ges mennylsqek klf€J€zbse szim+-lna+dl una trentina di casse& fral harrrinc kazetta) esy6bm6don: un paio di giomi ksy pdr nad. falseje). rr. .milirrdok sz6mitr 2 i00000 du€rnilion€centomila. di w migfiaio di candidati (kb.) sono le duee mezzoln€zz^. (Hat 6ftyan. AArcd zokni). a novantotto pasine (% odar. ezerjelentker6).i///id.) Sonole cinque menoun quano.A szimokathelyi6rteknk cstikken6 sonendj6ben olvassuk 17161 ki felfel6l . tr€ paia di calze inaio di volte (yasy snzszor).bb svtz kivdncsi).vaSy: su + n6vel6+szemn6v f6n€v + Ha sui quaranra anni. cento olto centotto .A SZAMNf. frdrnlbelil nesNen a'eN.A ditumok irrsakor: i l + n a p + h 6 n a D + 6 v i l l 5 a g o s f oI 9 4 9 A T6szAMNEvf.) hivatalos Sonole olto e venti.) t24t o25t .X (I numerl cardttrNll) K6pz6siik . Hasznnlatuk . Az uno{ nemben esyeztetjnk f6nevvel.Hiszt6l felfel6az uno 6s az otto elnyeii az el6tte ill6 tizesek utols6mrginbangz6jetl + venti+ uno ventuno.A tre vegfi szinrok veghmgsnlyosak: sessantatr6 (63) Mtlle (lijbbes szima: mlla) ul6n az egyeseket loll6nirjuk:nille e cinque(1005).@Aromneged 6t.A sztzadok elnevez€se: D&cento (a 13.szdnd).€s ntnlllardo(mi\Ar4 eseteben knl6n irjuk a ni11i6k. il nTrccenro (a 14. una brica (esy no- Kiv6tel:il pri'no ..Az uno kiv6tel€vel sorszinnevek a utrn a f6nevet titbbes szimban hasznriljuk. duemi 2I 70 lacentosettanta Mtllon€ &|'. eal hAron.Esyresyakoribb azonban nasyobb a szinok dsszeiresa 1992milis: lenov€centonovantrdue.i lakos) f/iz un miliardo di doll i feg} nilLlrd dolldr). Az id6 kifejez6se: sono lesei. wIJJJce diversec€ntinaia curiosi(t.@Arcnrcsyed e 6t.V (Il numerale) .(NegyedtizercEy..) Sonole quattro tre quarti.iglizia di Fljisti (sok ezerhirista).) id6: Sonole dieci e un quarto. . szdzad).(Nyolc6ru hl6z. A f6n6vdl eldljif6sz6val kapcsol6dik: diecirnilionjdi abitanti nilli.

€nn€ iletkort l€l€ntdsz6:sz6mnev nndicemlljJe (6tre res) cij.Altalrbanr6mal 3zlmokkaliduk. Klv6t€l a -selv6gf szimok:ventieseiesirno o.rbqu.l !z6lD1616 213d.2'7t .t!sino Eillc ho6iL *ic@iov6hudi- A TdRTSziMNEvEK G trum€rtfriztorlrt) r&zdmn€wel+ nevczd sorszirm6w.re!€rzi. Iddtartam klfej€zrse: szimn6v+ -€nnlo biennio(k6t 6vesid6szak) soRsZAMNtrvtrK (I numerl ordlndl) K6pz€snk l0-t6l felfel€ a sorszannevekert6sz6mnevekb6l a k€pezznk. sz6mutols6maginhansz6jinak A hely6beaz -esimov€sz6d6st illesztjflk: (lisd a tiblizator.qrnntero:.e ftizcrlcgta|es). lo ll 12 t3 l4 l5 t6 t7 t8 t9 20 21 u o I 2 3 5 6 1 8 9 30 40 50 60 70 EO 9t) t00 234 1000 3621 du.314 tt.+. .gtorr.lrzaridHrsznilatuk .Nemben 6s szimban €S/sztetJ0ka f6neveklel: r'littesinli ctienri (e edik vasarb). qr fli. 6/10 s6i dccimi t26t .

k6ntilld hrbgsilltrl& E. ha hanssilyozni kiv6njuk az alany szcn6lyat. vag)' ha az igealak nem utal e$'6nelmri.h'!* L.az ut6bbi a r6gieselh helyett 6l6l€nyre is vonatkozhat.s NfvMAsoK g pronomt perrotr.E3!l 6s esi€ 6l6l6nyeket6s 6lettelen j dolgokatel6lhet. loro hasznalata.) Idryv. SzA@ D6vntuok E^riDz6i T&g' 2. 3. lel. E$/essz6mban 6lettelen dolgok.lll Al. .*t It--i LtJL Bdvin tr!. l. foaz szoleilnakaz esso€s ecar mc&jcl6l6sCrc salmak n€vmasok. li lorc. gl t28o t29c .s z.Az alanyesetben nll6 szern€lyes n6vrn6sokat akkor hasadljuk.n Harmadik szem6lybenegyre gyakoribb a lul.Il.A I{EVMASOK (I pronomi) A szEMfLYf.Ezen n6vmesokcsak 6l6lenyeket jel6lh€tnek.i lui (cll. Eg6 ti ti gu I6bb.Gyak$n ncm tcsszik ki a mondatban alanyesetaz bcn 5116 szern€lyes navmasokatrinlhory az rgeragozis utal az alany szern6ly6re.l Megsz6lit{rok Li Ig€lak H&psulvtala d.rztr{lrtuk .

tsndl vagy megel6zik6s kiildnir(idnak a ldn6vi igen6vtdl. 16t!) . ct \at!!Io.(Ldton. (Sokat beszalnelc rdld. Cliene do. lui o3 0 r r31r .la gli. lui.) Ci pensa motto. ne fostatkozont vete.A dl cl6ljAr6sz6val k6pzettb6vitm6ny€k€t h€lyettesiti a ne n6vmis: Ti occupidi matematica? No. fol dt tun ckkAmi).li sliclc vi z. yl n6vmis:Vannoanche Roma?Certo. 3.) . a l€i szint6n tiblizatbantal6lhat6 a alakokat Onik6s eset6n haszn6ljuk nagy k€zd6betfiv€liwa..) . egysz6talkotnak veliik: disegnandolo rajzolvrn). lc gliclo Ici gli.igealak utin. (Adok T6bbes 2. accortosi azt).A felsz6lil6 n6dban ill6 igealakokat k6vetik 6s azokkal esy sz6ba n6dnak Patla'net @eszAt a.Az a el6ljir6sz6val k€pzettb6vittn€nyeket helyeta tesitia cl. Helynk: A ragozon. Egyesszrm els6 szern6lyben t6rten6tilr. non me ne occupo.vagy azzal egybeir6dva kdverik azt: Non cj pensarelNon pensaJ|c:tt sonnotj ata:) (lne B6vitm6nyk6nt 6ll6 hangstilyos szem6tyes n6vmnsok Szim Egyes szem6lv Visszahat6 ri gli.Altallbana ragozou igerlakel6tt6llnak: Ne si parlamolto. hil6nirva Vogtio accomprsnare . @oghllozol ratemanhiyol? Nen.pettinarsi(f6snlk6d(azt (miutin 6szr€vete n').Az igenevek uiin illnak. Iei a lui.(R6iiba is nernek? Hdt petsze. (Soh1tsondol dna. oda is alJkokrtr vrsszahat6 laeozisa rg6k sorin A visszahar6 hasznrljuk.A hatrioz6ialakszerepe: . n6vmisoksorr€ndle A hangsnlltalln szem6lyes It A hangsflytalann6vm6sl alakok helye .) Lo vedo.

s€sslvl) FrJt{l figyelenbe kell A birtokos nevmds kivdlaszt6sAn6l vennink a birtokos szem6ly6t 6s sz6m6t. valamint a j birtokot cl6l6 sz6nem6t6sszrrnit. Che Szerepe . A voNATKoZo tlvl) FaJtnl NivrvlisoK O pronomt r€Ir- akilq anilq akitclanilct 2_ 3. hirn. (Az Ahuk vaLla vdtik) Alanyk6nt 6s tirg/k6nt haszneljek. him.A BIRTOKOS NEVMASOK O protroml po. El6l6ny€kr€ 6s 6lettelenekre. Il foro sosno diventa rcalli'. egyes6s t6bbesszimban eg:yarintvonatkozhat: t32o t33t . el6zimeg:L' idead di A loro{ ekkordi el6ljir6sz6 lorc..) Jelzdlbidokosn6vmisk6nt: + hatarozottn6v€16 birtokos n6vm6s+ f6n€v I rniei problemi sono gtavi. amire Ho incontrato ragazzichestasera i suoneranno conal . (Az 6tlet az dak. Qalltkbzta a flkkaL akik na este jdtszani fos'ak a konce cn.(Siltbsak a FobututiD.6s n6nemieke.egyes 6s t6bbes szambanegyarantvonatkozhat.ll b6vltmebyk6nt IF/ el6ljer6sz6nak kell megel6zniea mondatban.Alhat az a""r"t"tt 6tlitm6ny tr6vrrdl r6szek6nt La vespanon eeeee f. fl6l6nyekre 6s 6l€ttclerekrc. Utana az ig6t 6s a mell6kneveketazzJl r sz6!al €gyeztetj ..) Cul A che vonarkoz6 n€vnis helyett.no. robogd nen az eny'm) mia.Cs n6nemfi€kre.

i libri nei qualisi parla. Vi ....Csak alanyra 6s tirgyra vonatkozhat .. Perchanon ti metti su quella sedia i2 (MiA nem ijkz le ott arra a szlkre?) t34t r 3 5o .loscnftate cui vedi il dizionario.dove Vonatkoz6n6vmisi ertelemben rllhatnak. aD'ina sz6tdtt ldtod.a2. az A che. La stradasulla quale di il mio balcorc. fd diszk6. itdlliiss.e ntz. A qu€sto6s qu€llojelentas6t qul qur 4s a ltr ti a helyhrt6roz6sz6kkal megcr6sithetjnk: (Ez Questo quf sembr. (Aki alszih az kipiheni D'aEat) Quando. uno scaldabocchio.. itt eg' pacttnak finik... amikor is k6t mondatotk6tn€k 6ssze:il giomo quandopartimmo...). ahol negA MUTAT6 NfvMASoK O pronomtdtmostr..116 n6v€16 ttsszeolvad el6ljnr6sz6val..(azoka feladataL anivel su Ioslalkozol.. fd polc. a Qualc (6salakjai) Nemben €s szimban egyeztelni kell azzal z sz6val.).). aDrclynek resz$ yei.) l^ discoreca dove si sono conosciuti.b6rki.. amire vonatkozik.. anikor elindultunk. @1udenLi beiratkozha..cul n6vmisokat h€lyettesitheti.) Chi dome.... anelyeH>en.. (az a ap...ttvt) a) Alak al b) Hasznihta A mutat6n6vmisokillhatnak egynagukban vagy jelz6k6nta f6n6vel6tt.). il bz Apiilet.aki 6rtelemben: si iscrivechi ruole.).la sceltrda cui dipende..... Jelent6se i'. fa h6ny.).(a vdlasztds.. .. a i problemidi cui ti occupi..akinek ..amin€k la societa le cuiazioni.). A hatirozottn6vel66s a f6n6v k6zdttblrtokos j€lz6l szerepben.ani ellett. a": . A questo6s qu€llo el6tt 6s utAnnem szabad hadrozortn6v€l5rhaszndlni: st€lso-telleflbcn A mindig megel6zi hatirozott a n6vel6megfelel6 alakja. si nposa.. mint a tdbbivonatkoz6 n6vmasC..). aki".Ut6bbi szerep€ben a qual€ el6tt. antireaz erkib.. chl Hasznrlata korlrtozottabb. Alrnyk6nq tirryk6nt 6s bfvit m6nyk6nt €gyrrint el6fordul... (u ritsasdg. pal^zn di fiancoal quale.. aki okdr... (Az ut@.

qlett'invemo (az a r. certo Oizonyos).M.rete. ql^lcosa (valani) niente. tanto. (szem6lyre hasznAlva kiss6len6z6 bicchiere d staro il mio. (Ez a pohdr az si ) Questo A EATARoZATT. A KERD6 NfvlU.Qu€sto . qualsiasi.quafunque(6dmily. $esti sb^gti (azoka hibdk).'€lla.quellosrrato a /ekg. qnell. csak6lettelen dologra vagy elhangzott elli t6sra utal6 n6vmes: TDtto cid non \i tigoarda. qDette.s2.ose (azok a tutsdk). qualcuno(valatr) chiunque (bdrki). (Nen tartozik rAbk nindaz.iSoK (I pronomt tnterrogadvt) Ragozhrrafl !tr k6rd6 n6vmisok Elitiar6s6val ki? kit? kilk?kikct? di chi? kivel? kikkcl? ki6? kik6? kn6l? kilo6l? kit6t? kill6l? kinal? kiknel? Qu€llo .ik). ciascrunoOni esyik). ogn\ + €.A f6n6vmegism6tl6s6nekelkenil6s6re: az tavola d riservata?QD€lla a desltra.) ctd Egyalaku.vario (ro*.1). .atte(az a nbeszer) quei discorsi fazot a beszdtsetasek). parecchro (rzdaojl.yatah). ogntlmo(nindenlci). az es. ttoppo (tit sok). dN€rso. (minden). (Az a te adasod.AN Nf\.) . poco (ke'a]. otya^. t^E (iuen.Jelz6k6nt haterozott a n6vel6alakjainak minrijera k6pezznk:quel tipo faz a tip6). J€lzfk6nt illnak: qualche + e.A besz6l6t6lt6vol lev6 tiirgyra 6s 6l6l6nyremutatnak rel La tua porzioneC q. rc$ab). yatdh).elzfk6nt ls (a mell6knevek rasozesat k6vetik): nesstno (sentri. (nihanD.) t36t o37t ..n. esisz). moho 6ot). atc:uno (tahdny). fuelanaz a n. quellacena@za vrdz csora). N6vmisk6nt6s .isoK (I pronomt indennltl) Csak6n6ll6nEvmtslszercpb€n fordulnak el6: uno/uJt^(valaki. akarnilyen). Ha la stessa taslia.n.a besz6l6k6zel€ben lev6 t6rgyravagy 6l6l€nyre jell€mutat ra. ntto (nind.sz. (Melyik Quafe asztatyan lehslatua? Ajobbra kr6) St€sso Az azonosses kifejez6s6re szolg6l.zlt]ro(nds).

sz6raggat b6viil a kijelcnt6 m6d jelen id6 eg6szesyesszinrbaD 6s a t6bbes szrm 3. finisci. Folyanatos mnlt (Impedetto) 3. v6sz6des0k alapjin az olaszisek hirom 16.sz€rli drkok L Jelenid6 (Presente) 2.:6 re (belejezni) fitrisco. finire. J6v6 id6 (Futuo) K6rd6sz6k€nt szercolo hatirozdsrdk T6bb-lre v6si ige-l!c. T6rteneti milt (Passato remoto) 4.Elbliir6sz6val AZ IGE (tr verbo) A sz6rirak az ig6k f5nCvi igeoevet adjAk meg.soponja-: IgGm6dok: Ragozhat6 k6rd6 n6vmisok Elitli. sz€mely€ben: pt. fitrisce firiamo. finiscotro r38r t39t .r6sz6val yikk l? Kijelent6 rn6d (L'indicativo) Felt6telesm6d (Il condizionale) K6t6m6d (Il congimtivo) Felsz6lit6 m6d(L.irnperativo) A KIJELENT6 MoD (L'ttrdtcadvo) r) E5.

panb. T6n6neti r6gmilt (Trapassato r€moto) 4. vodIIL pa!t- b) Ossz€tettllakok 1. misi.6lt6zik). . PNrtlclplo pNssato: mrilt idejfi vagy befejezett mell6h6vi igen6v. Folyshrtos mflt (Imp€rfetto) Rasok tr.2. A rendhagi6 ig6kn6l a sz6t6rbanmegtal6ljuk (metterc. csak kitesszi* elejrfika visszahat6 n6vmisokat.Esrere mell€tt a f6ige partlclplo p$3rto-j6t nembcn as sz6mbancgyeztctni kcll a f&nondat alanytva\ LE t^gazz. K6z€Lnnlt eassatoprossirno) 2. sor]o a'xivatc. Befejezettj6v6 (Futrro anteriore) K6pz6s€ Az ess€re(lenni) vagy ^z ryerc Oimi lnO segedige megfelel6 alakja. o4lt . Tirt6rctl Ie. oldalon! A vl$zrhrt6 lg6k (Verb dnesslvl) Rasozesuk azonos a cselekv6 ige ngozlsrval. racozis icct6+uto IIl. ha a l6ige olyan tirgyatlan ige. Jitv6 ld6 (Futuro) Az -lre vesf is6kn€l a t6hansz6-! -€ -re v6ltozikl A rendhaB/6 lg6keh L a 76. : ti lavi I . A ncn rendhagy6 igekn6l a participio passato vegz6deseil L raeozas olrl + rto II. inesso). (A MnJok megj'6. \eni. (elindul). Pl. az ige un. Folyamatosmrilt (Trryassatoprossimo) 3. @t- 4.t6 mtilt (P$sato r€moto) m.a f6igepartlclptoplssrto-ja.teh) 3. 0dn) stb. racozes is€t6+ lto . mely hely vagy 6lfapotvaltozist fejez ki: pl.E$€r€ seg6dig6velkapezzi*.40. harmadik alakja. Ugyancsak css€re seg6dig6vel k6pezziik a visszahat6 ig6kct: vestiNi (fel. az 6sszeteft igeid6ket. aidarc (neg!).

olyan mnltbelics€lekves t6rt6n6s v.' Aver€ seg6dig6thaszn6lunkminden m{s eserDen.okton fekelni. fi\ono veau.Isn6tl6d6cselekv6seft leirrsrra:Ogni siomo prendev^moil sole. . ha a tergyat kiemeljiik. ho parl^to (beszaben).s. T6rt6netl r6gmtitt(Trrpassato rcboto): a seg6diSe passato + remoto-ja panicipiopassato Pl. (Holnap regqelindulok. Mi alzo alle sei. Avere mellett egyezteini nem kell.ti(nesjottek).iri.vzt^ oggi. fi de: Kitzelmf lt (P$sato prosslmo)r a seg6digejelen + id6ben partioipio passato Pl. eftno pal. La lettelda zlr.i - Az lgclddkhasznilatr r k{€tentd n6dbatr J€len ld6 (Pr€sente) .rl^to(b.(Minden nap napoztunk. eri pztriro/a (elutattar.i pattl:r. sai\ saeso (efog sz.(A a Gyakorl ld6hatiroz6k: stamattina (na rcggel). Folyanatos mrilt Omp€rf€tto) . Folyrmrtos r€gmilt (Trrpassato prosslmo): a seg6dige imperf€tto-ban+ participio passato Pl. ^vevo pa.) .Az elb€sz€l6s pillanateban 6n6n6 cselekvdstjel6li. Pt.le(el taztok). szokdsos cselekv6stjeldl.) . (Hatkor s. avete pattato (beszaLetek) La casa lho venduta.) Kitzelm'ilt (Passato prosslmo) jeldl6s6re olyan nirltbeli cselekv6s szolgel. leggevo librc.vagy olyan id6szakban t6i6nt.: z\/'ai letlo (olvasnifogod).szalten).d6ponlhor Ne\ icaya. (Mialau a Dn fdrj em norogatotL knnt"retolyarbn.bbi frnito Oef.Perhuzamos cselekv6sek leirAsrra: Mentre mio marito lavavai piatti. Bef€rEz€ttlbvd (Futuro anterlor€): a seg6digefirturo semplice-ben+ panicipio passato. (Kttnpet olyasok. oggi (ndi napo ). Leggo ln libto.Ism6tl6d6. Ho p iato (besz'lted)./a (elutaztdl).) t42t t43t . st^sen (na este). questo mese (ebbena h6Mpban) stb.) .jezten).a'nelyn€k id6pontja vagy ismert.) . (Havamtt. Partodomani mattina. kiv6ve.J6v6idejricselekvdsnel. leidseraszolgel melyet nem kapcsolhabrnh meghatirozott . mely mesjelenlegis tan.

de be nen fejezett cselekv6s leirisira: Pet poco moie^. A consluntlvo pr€sente egyes szrm l-3.rten e dllomdsra. sz. J€lenld6 (Congluntlvo pr€seote) Is€t6 IL vodtII. fHohap negldrogattak.) K6relked6s kif€jez6s6re: sare. parlato. igekl) 2. Mnlt id6 (passato) 3.Val6szinfis6s kifejez6se ajetenben: SaraDno s€r. Ez€rtlegt6bbsz6r ki kell terdinl a szen6lyes nevmesokal. (Tawlr hdlt nes ) Folyrmatosregmilt (Trapassrto prosstmo) El5idejfis6set fejezki a nnltban: Quando sonoanivato alla stazione. melynek a jelennel nincs kapcsolata: L. congiuntivo presente-b€n + a f6iCeparticipio passato-ja abbia pl.) Jdvf ldd (Futuro) .- Eppen csak elkezd6ddtt.itj keken. capne(neEena. (Anikor belejezte az otyBdsi afidtre ntzett.anno scorso moti. me lo dirail (Majd ha befejuted a nwtddat. Ddt- Sok -tr€ v6grdige lsc. (Majdnem T6rt6retl milt (Passatoremoto) Lezirt m'iltbeli cselekv6svagy t6rt6n6s kifejez6s6re. valamint a t6bbes szem 3.guardd suo maito. Mnlt td6 (Cotrgtuntlvo passato) A s€g6dige (avere €ssere) v. szem6lye azonos. szem6lyben. Rendhagy6 sok (L. (Mirc k.let!) Befej€zettjiiv6 (Futuro anterior€): El6idejfis6get ki jtiv6 id6ter Quando fejez avraifinito il lavoro.sz6taggalb6viil az tndlcattvo cs a congluntlvo prcs€nt€ eg6sz eyes sz{m6ban. R6grnnlt(Trapassato) l. Folyarnatos rnnlt 0mperfetto) 4..A j6v6ben bek6vetkez6cselekv6s kif€jez6s6reszolgrl: Ti visiterddomani. A KoT6MdD (Il congtuntlvo) A n€gyigeid6i 1 Jeletr (Presente) id6 2. t44t t45t .il treno era gid partito. le'zl) Che tMi . finire Pl.a vonat ndr elnent. le Felsz6llt6m6d helyett:Studierai bene la lezione! (Jtt tanuld hes a lecke.) Titrt6netl r6gm'ilt (Trapassato r€moto) Szint6nel6idejis6get fejez ki a mnltban: Quandoebbe finito di legg€re.A conglutrtlvo pres€nt€-ben igerendhagy6. O{ejukr.

sebbene f{i'nbzia habdr. A k6tdE6d h. hosy boldogl6gy. hosy a I'tknak Tagad6alaku ise utan: non d vero che io abbia p wa di te.te F6mondat: . FolyrmNtos ntilt (Conglutrtlvo lmperfetto) Isct6 Rasok L urtII. (KAdem.6rzest. kiv6nslg.anelyel maivisto. a f6. (Nen igaz. Pud darsi che i ra. Eg/ideriis6g crEdo (. ch€ sia tadi. sziikl4:gs).agio!c. a peccato (htr).) 4.f6lelmet kifcjez6 igek ulnn: Dubito che lui anivi prmtualmente.Lesd m6g: Igeiddk egyeztet6se fej€zeretl c.rzn6l.rem6nt1. hoa ia@awn.'telen szerkezetek ut{ni bisogna. bdr kes6wn.) .) t46c )4'7.gate (htni) stb. f. 6rrelmfi kdt6sz6K urar b€nch6. bench6 sia tztdi. Voglio che tu sia felice. a necess^rio(ke . i possibile /lehetsiq6).jottehet). pare. fosse Pl. (y'6jj'6n!)vens not (J6jjenek!) . occorre. .3. ellenv6lem€ny.hogy 6 pontosan . Peva (UFt tiint. perchC@zar' hcst). sem*^ (finik).K6telkedasl. pud darsinelet.rkezzik. kesd ydr ) Cotrriutivo ibbdfctto chc avcsse . av€ssiparlato. R6gm{lt (Cotrgluntlvo trapasseto) A seg6dige(avere v.Udvariasfelsz6lltAs szem€lyfialakjai: Vengal 3.€s mell6kmondate itinrnya kdzti id6viszonyt6l. gazzi abbiano tagione.) Viszonyit6 fels6fok uiin: d il pin bel panoramache io abbia panoninn. (Lehet.{zt akarci'. a milt 6s a Ezt jelen idejd alakok egyarlnt kifejezhetik:Sia cosi.(Ezaleqszebb nlaha is littan.) A congluntlyo n6$/ lgeldcj6n€k hasznitlta Fngg: a fdmondat 6llltrninyenak idej6t6t. vdd- Szem6l. hos] fAlek tSted) Megenged6 c6lhat6roz6i ill. Rimango ancora.Ohaj. €ssere)cong. (Maradok nts. (Icy tecten) che lo faccia ioz (Hos) e Ar csindtjan neE?) Almeno fosseverct (Bd6ak iEaz Mell6knondat: . E ptob^bilelval'szin . . affinch'.42t hiszed. imperfetto-ban+ a f6ig€ participio passato-ja.Ha a fdmondat dllitm6nya akarato! k6r6s! kiv6ns6gotf€jez ki: volere fafrmi) desiden. (6hajtoni) pt.

hogy amak sz6v€si -€ mas6nhansz6ja h€ly6be tessznk condizionale a presentemglait.najd ^zen) 2.6les" a k6z1€s. hogy imi fog rckem.st o48r t49t .(to Zha lennel ennlk. (Megigerk. Vorrei chiedereuna cosa (Szerctnak .ro IELTfTELES MONDATOK Felt6telt6l frgg6 cselekv6skifejez6s6re. Cr.Haszn6tuk indica. ch. (lnnak esl kl1vat. melynek bek6vetk. F6leg irjs6gryelvbengyakori. Lchcts€gesfelt6tel: Seavessifame.n - chc Cdto sia gii eivato. mangerdfHa . mangerei.i foss siii dilato a lctto.k cselekv6sbek6verkez6s6t6l fficq...Secondo notizieil gov€moavrebbe l€ accettato la proposta. Mrilt ldd (Pa$.l6id€llis6g M. Mi prcmise che mi ^\tet'be scritto.) Ut6idejds6g kifejez6s6rehaszneljuka condizional€ passato-t.7d) helyeq hogy fle legyentul .d€vo (42't hitt.n6kDodat alftndva E probabil. h@ Kirole tub tuesarkezet ) Conpirtivo traBet. Val6sdgo3f€lt6t€l: se ho fane. L.a magyart6l elt6r6€n . ho4 On tuir lelzdiAt ) A FELTETELES MdD fl cordtzlonllc) 1.hd t4zel<. cbb.tio cddi?imal. mansio.) s€ + C@siutivo imFf. eszem) S€ + indi€tivo Drcsdt 2.to) K6pz6se:aver€ vagy €ssere seg6digefelt6teles m6dban+ partlclplo prssato Haszn6lata: Mitrdk6tid6ben olvancselel$6si. t6n6n6sl jel6l.ivo vesente (kijelent6 nid jelen . ha az inform6ci6t nem ellen6rz6tt fon6sb6l merltettik. i'dl6szinn. a f6mondatban ha mnlt id6 van. (A legrjabb hirek szeint a konndny elfoCddtoaj av6 latot. ktrdezni wla- Se av'd fane. (Az -ar€ vesi ig6k -a magdrfiansz6jet- Kifejezhet val6szinft6set. nr.f.) €-revnl -ci -csn cbb€ -elmo -cst.) . @a ahesrastok. Jel€nldd Or€sent€) K€pz6serA f6n€vi igen6vb6lng).z€setalamely mas.a condizionale klzrr6lag ffmondNtban hasznehat6. l. Prenalerei un catra.

d€: Ci porti lma tazz^ di. azz^l egy sz6t alkowa: Ascoltami! @r}/dtsaffneg engen!). -ho .+ Coqiutivo bamsst.51. szen6ly6nek az kivet€lCvel ige m6g6tt all.. sz€m6ty6nek l. (ml' tt.crc €s-lr€ v6gtek:-ar-rno nllre pdlal P4lil fhit l 6!i&il FTLSZoLiT6 M6D G. -tet k6pz6nekfelel meg. . Egyes sz6m 2. tmp€radvo) Egyes szin 2.t6bbes szem €s2. -et. tdbbes szim 3. szem6ly 6s a t6bbesszim 3.rr€ vegJis6k:l. vi.) a congiuntivo pres€nt6b6l val6k. Udvrrl$ felsz6lit6s: Egyessz6m3.ezekragjail . n€ ugya igy viselkednek.mint a szem6lyes masok And^teci (Mdjetek oda!) ParlatEneznche^lla etu6l a naniLral is!) maml'nal(Beszevetek A MUTDLTETo szERXEzET (tr fittltlvo) A magj/ar-at.lll6n sz6baiduk.nagAt a tiik.fien!) A szem6ly$ n€vmdsokhrngsfl]trlan alek rl 3z lm- jai azonosak j€leE id6 alakjaival. vl. -rre v6sn ig6k a Az -l -r egyes szAm szem€ly6benhelyett a rag. 2. hogy az alany a cselekvestmassal v6geztetr vacv aztel6idezi.tunk egt csiszehbit. A loro-t mindig l. lc) €s r6szesesete tl' gll' lc' ct. ettemyolna. loro/gll) is az egyes6s tiibb€s szirn 3..) S. ll. vl.3. -tat. A harmadikszemelyi alakok(egyes6s tsbbessz.(Ha ehestetten eolna.s D€: si guardi allo specchio! Nazze deg . A visszahat6lg6k felsz6lit6 m6dja A visszahat6n€vmds ^z eryes szem 3. Azt fejezi ki. L€h€tetl€n felt6tel: Se avessiAwto fame. szem6lyben ragozot igealakhelyettf6n6vi igenGvet a (infinito -t) kell hasznehi: Non partare lanro! @e .(Hozzonn. szem€ly Tlltis: A non tagad6sz6valt6n6nik. A hat{roz6l n6vmisok n5vcl.. . lo. szem6lykiv6tel€vel az ige m6g6tt e[ 6s vele eSybe kell imi: Lavati bene! (Mosakrdj n. alak- A szem6lyesllevnasok hanssrilytalantersyesete(ml.50. szemely.catrat. avrei mangiato. tdbbes szim 2. l& cl. ill.

a A cselekv6st v6sz6 szern6lyre dr. loter saperc(tudni akami) stb. li6s ill. hog drdekesInnyer ohas.A bafttonhoz nesyek. el6tjer6sz6 a utal. (Mesn.re+afdiqef6n6vi Ho fatto portarenn cafie.) Esyidejns6s eser6n..Attendeteun momentol" (Az idegenyezet' azt no ja: .52r r 5 3r . utasitas6t idezziik kitzvetett m6don. (Azt mondja. (Az idegekvezet' azt nondja. (Kiroly azt nondta.) Visszahat6ige eset€ness€r€a seg€dige. a utasitasit.jelentasel e$/ 6sszetettrnondat mell6lcnondat6ban. ha nern sz6 szerint id6zziik valakinek k5zl€s6t.') Dice che va daf suo amico. f6n6viigenev eset6n ses6dig€hez a tessziik. A fiigg6 besz6dben terneszetesenmegveltozhatnaka szem6lyek az egy€s 6s hataroz6sz6k. Carlo disse che aveva gie letto il libro.hirjanak esy percet") La suida dice di attendere un min[ro. f6A mondat allitrnrnya t6bbnyire a kiivetkezS ig6k valameiyikel dire (mondani). (Homttan egf lat'at. atott egy tarit a titlaim6yel) A szem6lyes n€vmasi alakokat szern6lyifelsz62.) Ut6idejnsC9 eset6n: condizionale passato-t hasznalunk. hosj a ba- . tisponderc (fitaszotni).yeszteue bajszar. un fi bafiton azt nordta. ..fII. Fammi portareun caffal fltozd$ neken es txit tt!) A mell6kmondatban valfinek a kijelent6s6t. - A FOcc6 BEsZfD 0l discorso trdir€tto) Ak*or haszn6ljuk.K6pz6se: F." (Azt nondja: . domandue (ke/duni). hog) nar eblyBta a ktnyet) El6idel]i's'E eseten: trapassato-t hasznelunk. dichiatarc (kijelenteni).(Kdroly ozt mondta. Dice: .s6t vasy ki.Si 6 fatto crcscercibaffi. hos biztosan el fos jdnni. La guida dice: . Fece chiamaretm tasstdalla segrelaria.rcet...Vadodal mio amico.ente.) Figyelembe venniaz ld6€g/eztettu kell szab6ly6t. hosy vtianak eE p. k6rdi. felsz6litrisrt. a ha f6mondatban mnlt id6 van: Mio amicodisseche lesseva libro interessante.mperfeuorhasznrlunla mellekCado disse che sarebbevenuto sicularr.

ttcra. *ivq. f..vo chc scrivcss la l.) (Eolyr$at\ findicativo inffif.) Ha a f6mondatellitmeryajel€n id6bendlt. la lctt r /.) lcddizionalc Bstol K6t6m6d rconr iuntivol El6id.h. ha smtto la lctt h..r€bb€ scritto la lqrkra.n.AZ IGED6K d€l templ) EGYEZTET6SE (LI concord. akkor a mell6krnondat ellitinenya: Kii.t.lzt ir) flndi€tivo orcht l mod nndicativo) la l€ttqa.. s. avaa scritto la lcttcra.jnsas Ut6idcjrfisas K6t6m& (ConeiEtivo) Crdo . akkor a rnell6kmondat: xrj.) tconlihtivo imErfctt.. (Azt hitetu. hogt laelet if. arcbbc scritto la lcticE. (A2t hitt.a 'naid D@sidda ldelet. mp mesvihE tja aJZikIet.dao chc av. (Azt Uszea negina a ldel.t. (Art nondta hosr dajd neei4d d leelet.l Cr. (.) o54t r55o .{:r mrl.Gt rorlta flndietivo im. hoey Mi.do chc sivq.lot6 d6d (I!di@tivo) Di.l neaina a ldelzt ) tFfirnt El6idcjns6g Dssc ch. tuir neAiid d ldelet-) tconsiutivo tlamstol Crcddo chc ar.va hoq laelet ir.[s6s El6it jrfilns ut6id.) Icddiziodl.) fconsiutivo Dsstol cr. (A2rhiwm hosr laelet tr) Ic@ciutivo Dtgt l Crcdo ch.ldt6 Di$c chc siv.h.11€B.bbia sdtto la lqrbcn.j'isis A szENvED6szERxEzET([ pr$lvo) Az olasz tArgyasig6k lehctnek c!€lslrvdt 6s sz€rv€d6k Ca€l€kvdszerkez€t: If sole illu$ina fa tena..d..ttqa.rtusIogj4 imi a laebt. laLE m-(A2t hddjd.!.idsac El6idcjrfiges Cr.lzl!tte. ch./4 hos neeina o taetet ) (Ercn$aay) f?assatoDrossimol Di. (Aa nordta hog negina a ldel.) fTutuot Eeid.t r r. scnyqal^l. l/.dfcttol Die ch.h. &iv^ l^I.'ze.) fTF6sato dosimol Dis$ ch. hos. (Azt dondja hosl laelet itt.tto] Dic.'zr Ha a f6mondatallitmenyamrilt id6ten ell. . (Azt hitlen. (Aa nondja hos) la. wtol Egyidcj.sc scritto la lctt ra.

i.) A targyb6ilesza passziv szerkezet alanya: (d*v) (alay) illmina la tcna. nema cselekv6. Futuo r . Tr.sia bviLto ial. .er€dm6nye fontos.ftppen nost tpitik.virato ( 4 316 Inp.Szenv€dd sz€rkezet: La telTaa illuminata dal sole. sia 3r. . Jelenid6ten kitt€lez6r venF r€ hasznelata.57.) stb. hanen a cselekv€s.) K6pz6se: Essere ses6dige idejrlrragozotalakja.srto lt:to ( a) inviLlo (a) etb.tc sono do tui erd Pre . comDo. PN.to Invttrrc Dro$ldo $no $i a liano !i. lirDo nvibri (+) nb.) P. P.) Az essere seg6dig6t egysz€ni az ideid6kben ventre a ig6velh€ly€ttesithetjft. $. Amikor a cselekv6t nen akarjul vasy nem rudjuk mesnevezm.s.npn .e slatold inviblo (!) {b. a i]l cselekv6s t6rgya.n!.Ha a cselekv6t a is rnesemlitjd(a mondarban. invitato (-a) stb. inviiaio Ca) stb.t 6hdo invit lo Ga) . A SZENI'EIX) IGERAGOZAS Pr* .!o s. Ca) invit to (-a) st lo C.pu. Viene costruito.) 3rb. sLr.56.nes yan viasbva a nap dttat". fi cicdkat mindekgerek szereti.to r. (MariAt neshietAk esyfosaddea.i srci Hasztrilata..1oG4 invitato c. Pe.c nYibr.to c3*rc !t to Ca) invftalo I ar si3 G.) invibto ( a) st to C!) invitrro Ca) dati ({) bvitrri (<) ltati ({) irliLti (r) stati({) iNilali (-) rtrFr$rto proslno 3i.rffido rLto ({) invitato ({) . kdti az ig6hez.dvo d invi.do. (t) Ilnr|b tr6erl.tfetto Tnisrto rosi invitito Ga)stn fo$i stato('!) invitt Ga)'tb.I gattini sono amati da tutti i bambini.rro a-a). Maria a statainvitaraad un ricevrmento.f6{mesfelel6 rge panrcrpropassatola(m€lyet egtieztetnikell az alannyal)..rolo stato({) invitalo C. Pl.. (A j6tdet a Mp vitAsifu n.r. akkorezt a da.) (AJaird. IDDe.srto Pr*nl. (6llittniny) (Lircy) er. a csel€kv6s ha folyamat6thangsilyoz zI|Jk. .

. arro a (alkah as vnircI facile z crederc ftiinnyen hihea6).le. Qdtton negirkezni a vonatot. (Dolgoz^i kett.AZ IGENEYEK A FdNfvI IGENfv (L' l nlto) Leher jclcn idejfi (L'infinito prcsente) innlt idejfi (L'infinilo passato) A l€len ld€rf f6tr5vl lgen6v (Li ltrfintto pr$€nt€) T6bbf6le szerepet t6lthet be a motrdarbani . meditate (ehakzdni).tuezet . . desidqarc (ihajtanr. peasarc (gondotni).jlhat a ragozon helyenegyige id€jns€g (ut6idejisas) kifeiezes6re.MelleknoDdatban .tt tsi (rckifosni).A "dl'kapcsol6dik bizonyos pl. Mi m. DEa'. degnodi'@eht l)mhe). el6ljr.e (hasznahr. (Szeletemaz estet airsasigban ntheni) Bisogna lavor. (ha\anr. . Aamt.set6ben:Ho visto arrivare il tteno. melyekhez k6w€tlen]l kapcsol6dik a f6n6vi igenev€s szerkezet amare (szeletni). . hos. otlenerc (etami).sak nem hasznalunk 6l6lj6r6sz6t az rm.lasai e AasniL dti]bit2xe n g re (tacadni).) rntit e (felkcmi). yolerc (akami).Oltrtiroz6l mell6kmondato! is r6vidithetnnk Mi rallegro di vederti.) . fornl6k.hos isazdt nondok).bizonyos m€ll6kn€vckh€z pl. Sorc felice di vederti.6sz6val l. di (kzp6 vnile) E sicuro di vinccre.sic!tro di (biztos vnibei) c p^c. promettere (t#nr. szltAre (usani). giuJate kshndni). avido li. stabilire (neg'lnapitanr. vedereAttni). s perc (tudni). j6t . . (6sre nesAr@ted. Non venire plesto! (Ne g)|erekoren!) .to di (bolCog rnil'el). (oriil6k.d1"viszonysz6val kapcsol6dik alrbbi ig€khezl az donand . 6l5lj6r6sz6 n€knl 2. solerc (szok tt) sperar. (Eskiiszi. disposto.. Glwo di d]Jela v.a' viszonysz6val kapcsol6dik alibbi ig6knez: arrivare (ineg6*ezni)..A leggyakoribb ig6k.n.) A fdrfvi igen6vb6vitmhyk6nt k6vetheti az i86t: 1. sei snmto a c pn. dme (odaadni). (nestanulni).f.) r58r . hosr tdttak.) az 2. m. mell6kneveL4ez di (wigalazJ' vmire).Kifeiezheti a tilt6st. renerc (raftani) !dn.. decidercGlhatdrczni).. €orrere (futni). (Eozzdfosok tanutiihoz) a .Szerepelhet f6n6vk6nt(mlndtg hftmemf!) Il dornne ni fa bene.accusativo con I'infrniki' (airg*et igenivwl) sz. potf. crcderc (hinnr. seiijtjJe (ha ani). (ren'tni). siunsere (€rkezfli).nt|.!z al1)ds te'z neken).. (tizros a gy4zebrten. -het). farc (temi). (tltelked^i).tto impanlare ^ s$diarc. l6nai . - Ug/anc. Amo passarela serata in compagria. Fonto.ra (-hot. tentarc (nesk*Archi). "dt'-vel: Utlak).

hoBJ jdmi sen tudtdn. 6sIIl. rasozasf ig€kn6l) ig€t6+ -€ndo(II. flcendo . So di avere sbagliato.in dne. leggendo olvasva.per"viszonysz6val c6lhatrroz6i me 6knondatot rdvidithetiink: Cerco tutre le occasioni per parlare ir^liano. -v6n kepz6shatiroz6i isen6vnek el6idejris6get ki.olrdshi. Mindig €gyidejrfis€g€t fejez ki. Passeggiando Ie stnde gn rdo le eetr.szeril hat6roz6l lgen6v (Il gerundio pres€nte) mesfelela magar -va.ink vele. per (Mikor az utcdnsitdlok. mell€k mondat riividit€sere: sentivo maleda nonpo Mi cosi ter camminare.dejft€ger fejez ki. essere andato stb EasznAhta: F6leg mell€knondarban haszndljuk. ragozesl vi^ggi^rc .(Olyan rcss.) - -{ HATri.nondva.. diceado. elmentek hazutr6l. no rdtl Has?n{latr: Ha a f6nondat6sa mell6kmondat alanya azonos.t.qinih.6itdhi.da" viszonysz6yal. !.) A Inrilt ld€lir f6n6vttgen6v: (L. A.no ani.utasa.don.ne.olvasv6n.tnfintto passato) K6pz6se: alere vag} esser€ a f6ige panicipiopasaroja:avere aspellato.A dopo + lnflntto pnssatoid6hateroz6i mell6k_ mondatot '6!idit €sszintdn el6idejJseger ki tejez Dopo aver fauo cota.iti Miutdn nesesseliztek.ul iraten nagan. -ve k6pz6shatiroz6i i8en6vK6pz6se: is6kn6l) iget6+ -atrdo(I.) .) . nondatot rsvidithet. hosyftpedtem.RozOr IGENfv Ol gcrundlo) L€h€t: (il presente) esyszerfi hat6roz6i isen6v serundio 6sszetett hat6roz6iisen6v (il serundio composto) -{z eg. nizen a kirdkatokat). utusan lesgerc.l ra_ a gozottigealakhelyetti es €t6. N6henyig€n6l a k6pz6t a latin t6hitz lesszrik: fare . csinib. hos) otaszut D6zeUek. vi^ggi^ndo . (Mirden au<atnat negraAaeot.utazni. 6s fejez o60r t6lt . mulr idej. composto) Az ijsszeteft batiroz6l lgen6v(Il g€rundio meefelela maglar -ritr.a.ione son. A tomondathoz el6ljerosz6val kapcsol6dik.l5leg kiivetkezmdnyes .

(Miutun kisve drkeztek a noziba.q -tt k€pz6s milt idejrlmell6kn6vi igen6vnek. visszat64a sralloddba.sente) idejfi(il partioipio Jelen mflt idejfi (il panicipio passato) -{ l€len tdel{ mell6kn6vt lgen€v megfelel a magyar 4 -6 k6pz6smell€h6vi isen6vnek. it crupootomd alI'alblrao.rj!tdn tetefonAbnekj) ess. aJillaak tiz perce.. ragoztsnrl) o62t r63r ...ndomialzato(miurdn Iketten) fii . K6pz6r€: jget6 + -ato (I.A hanssnhalan n6vmesialakokatesybeirjuk a seg6digevel hanssnty (a ilyentor nemviitozit<y: av€ndoglitelefonatof.K6pz6se: getundjosemplice-je f6ige padi_ r ave o ^spettzto(niuftn yArt) essen tomato-a (n i utAn yb szaEr t) do . a te banitod!) c) f6n6v is lehet il rappresentante hip|ise@.iz.Az ess€fe ig6velk6pzettgerundio composto_ban a partrcrpro passato nemben szemban 6s megegyezik Essendo arrivatirardial cinema. K6pz6s€: + i-qet6 tnte (L rasoztsnrl) iger6 + e G([. (Ez pihentetd bl lillitmdny n6vsz6ir€sze:Com' b divertentequestotuo alx. va. il (a conmand^nE (aparun^nok) A mnlt idejfi nell6kn6vi igen6vnegfelel a nagyar .niuk k eu.) Easzndletr: mondatritvidit6srehasznitjuk et6idejfisec Avendofinito Ia vrsrrade a citri. ragazzi i dovettero aspettaredieci minnt.. €s III.lcol(Dejdpola e. ragoz6sn6l) iget6 + -uto (II ragozisnil) iget6 + -lto (III. tMiukin belcjdtik a "drcs. rasoz6sn6l) nposarc(pihenni) -tipos nre (pihenteO (sz6rukozni) di\v eftente(szarakozbto) diN eniifJsi Easztrdlsta: a) mell6kn6v: i una lettura iposanb. ) -{ MELLtKNtIT IGENfv (n partlclplo) L€h€t: pr.

anyia nosolyatlosadta.(Holnap la vacanze cominceranno settimaraprossima Le mie tJ. lMiuttik befejezte t. (Minden szobafo sla It. dentro (bent).idika szabadsdsan'). hez.Sok ige r€ndhagy6an k6pzi.v6 htten kezd.5l). A hateroz6sz6 lehet a) eg/szerii qui (.yllinist. a mell6kmondatalany6vategyeztetnnft : Enhato in casa la madre lo accolsecon u softiso.sto (s/o$an) dsszetett:a destra (iobrra) o e) Vondatr6viditesre el6ideJrjseS es€r6n.) f6n6vr Sono impiegaro banca.6sa m€llekmondat alanya azonos).higy fetadja. trowo (nkdso'an). m6gp€dis: . A rendhagf6 alaK a szot. isy annak vagyv€g6nAll elej6n Leggyakabban mondat a R.amelyet illesztinkr lento lenta. Domanipartirdper Roma. (Anikot belipeu a hnzba.) Lehet: 4 mell6kn6v: E una cosa complicata. Tomata a casa.trban megtaHlhat6 ise nn.) a largyatlan ig6kn6la f6mondatatanyrval{ba a f6.Ha a f5. poco (kevirbt).. ber'e A. hannadik (az alakja. dornal|'i(hol' nap).. bene 06t). f&ti (t(int).6sa mell6krnoodar atanya nemazonus. etment.mell6knCvhez jelent6s6t m6dositja.nAba utazon). neknink) parircrpro passalo-t nemb€n szimbaneqveztehi €s kell.) .lentamentedassdtr).) o m€I€kn6vb6l k6pz€tt Ez€ket a -m€nt€ k6pz6vel n6nemfiaiakjrixoz a mell6kn€v k€.Anna prepard la cena.f. Iinita Ia lettera usci dj casaa s1edirlta.pezdk. (Ez bonyotult ^z 6'llitm|ny n€vsz6i r6sze: Tune occrpzte. liL (ott).(Miutdn hazanen4 Annaelkaszie e a yacsoftt.r.t6rgyas ig6kn6la mell6kmondat tirg/6val.(Banlrtisztt iseld di vasyolc) d) Hasznaljuk 6sszeteltigealakok k6pz6s€re avere az A HAT/iRozOszd (L' arverbio) ig€alakirsz6 Kapcsol6dhat veltozatlan A ha6roz6sz6 s vasy egy rnasikhatiroz6sz6hoz. t64t r o65 . lly€nIor a Siamoandatial mare.4renge e. pt. vindis az ise ut6n all: molto (nas)on).

66.TCERAGOZASI TABLAZATOK E!3€re P"' ['. t1'. . t"::'" t'::'1'' .

68..69.L R{GOZAS Ess€r€ . . .

RAGOZG j'** r-1" r-T t70t .71.U. .

RACOZ. finn. frnn bbcro . fi. 6ntui.o :::" :::':i:ll As€rrar 6nn i. n iva.IU.-. RAcozAs (lsc-es igek) csk a kij.finist .tnissi.r tnii. fini vdo PaJ. finir.issi. finissino.nl6 b6d asa tii!6mddjclcn ln6 m6dbd vs nr. finircst .finisc. finivaL. fuivabo. liniftl.9li. iinGtc. finnai.jah.73'.linitono freror finnd.l.s Egozis: Flnlre valamintf. r. .u.IS l""i Parc lp"T m..72t . 6nn. fini.nninDo. finnd. nnircho. A tijbbl €g/szerfiigeld6: tdperleuo: 6ntuo.6bc. nni se.I'pe.llo n.ro .n.isli. nbiii.mmo.lsz6a id.

: .A 1ASSZAEATO IGE RAGOZISA r:t'"i l.

dimo.v€tti. ptuso (ee. bcvo. elii. sa^.r@. dicmo. vauo Futm: edrd. ?otci..6. faccsti. datc d. lDperf.helyezvalahofi) A reDdhagy6ig6k t6bbs6gea tr.gy dovctti. pr6.!.'. dir. dowd slb.l l. dcst . Cong. ren! dissi. bcvi.. cti. a@addc. lctlo (orv6) n n rc. cord preente: !r&.sdo Imp.: elga. pr6. messo(tesz. rendhagy6 alakjaikat t6bbnyirehdtulknldnkdzlik.?g/J Pr6€ntc: !. diciatc.m. csgc. dcbbano Fut.i s6. ao. d*i. d6lhi. aDdabr. !€vete. !a a.! dic6a dovft..: dico. f.pzese tendhagy6.i dia.rt.v.: dctta v.i.: dcssi. cbicai. fao@o. Corg.e&) (hsoznsnt usd knbn &q di. po$ido. etv6z.debbo. d@i$ (ethatdrcz) PG.. fccc. pos$no FrL: potro slb. eli!6o. fao. fat€. tui. ilat€.rc. diodao v. dicido. coDpci. eiiato (4*eit. sz6ti4rak rendhaA a gy6 ig€ketcsillaggal jeldlik.add. Poss. pud. fai' fa. P. tustund) diciaro. az -€r€ v6grletn€zbrtozik. ac. d. dc$imo. diam Cong. 6in ) tr6. colo$ilto (istur. Conglutlvo p. pr. Pr6.: facoia.: dio. cong. d'fe (adni). helre) potdc. d. bcvc.sso (t42. regen) coaosccrc. &hi.6rtaniL) ru|t erAa\ atrdarc. fa@iat .di v. potuto 1rl4 -idt. dissao fnL: dird stb. da!!o lDperLr dav6 st!. dov.ac.rf.A RENDEAGYo IGfK RAGOZASA A legt6bb rendhag/6 ige|rek csak a p$s*o rehoto-ja €s a prrdclplo p|ssrto-ja rendlury6.. Cory.n . dctto (nond. Ps. cbiuo 6ezr) comprd. Fli aeo.' vada. av. d€sh. dowto 62l. chiusi. fanno lDperL: fecvo s6.: fec$ Ei'us. dd. fa$iamo. Pa. bev(o fi'zi9 pr6. oonpGo (e . r€n: f@i. dcv4 dobbi@o. dai.misi.: f&cio. di. f. st to 1vd.aduto (rus. dicc. elitc.r do.vo v. dobbiatc. potctc. rbPerf. !uoi.i.do Fot: faD tb. Az -ire v6srjek k6znt csak az and. bcva s6. stb.'rc (nenni).. Imp. fos) elirc. vadrno Impe. di€sti.t d. regqkeik) Lee{c.: bcvo. &tti. ^wto oit wlMiyal. A. l6i. dcnlro F!t: dard stb.vi. rrcsi. dnc.e (van.rbcvi.sr.o FuLr bcftd stb. pl.. regBMr) tJ6t . vada. di@st€.lcgfontosabb retrdhary6 ig6k 6s rendhagli6 alak. ye .. elitr (/alreet vlort Pr6.F&. dei.ai.do.6. dissi. di.i. (Pasoz6r{t L hi16D l]abuaiba!!) tu . slb facciam. v. ddar.. slgoro Cong. -hzt) 1r4. b@i vary b. bcvaaoo. ragozisboz. . Con& pru. diat .!o$'ab. cotrobbi.: d. PN. possoo prad. dici. d.$.s. diado.i v.r diccvo stb. d. f@i!tro Cong. fat@ (t62. t Ferr.61st. ele. dicono rbp. dstc. d.di vagy dclti.d. vad4 vad4 aDdiano.dvo: vai.diamo. dov€tc.: Po3s4 Poss:aDo.6. ren: di.bcvct cbicdde.ono.sio d6rdez. ddiatc. cong. ilato (ad) Prs. dovoDo v. @datc. sli. chitrdcrc.pB.ia. vai. di. mcttore. sliat .: slso. andiaEo. dicalo Cong. Pr6.dun es af^re (csi ilni) igekk. FB.rc. sl_ bcrc. si.r.

sqo lbp. vol€m. Pr6.Tanuljunk Budapesl Tanl6nyvkiad6 Dr.f4gdo lbp.rczeg cyula: olasz leil6 nyetrtan Budapest. rror.T6ra HerczegGyla: Olasz nyel!. v@itc inqqitei.eri. st $r s6$.Tnh e. sb. vcduro vagy vi3to (Lit.. voclio. cong. H.. eisi. v@t. sq!'. v4!to .iritz Gydrgt Olasz nyelvk6d'ry I. !og@o ps.r yosa.hy. sbL (r@. Con& pr€.t sr6. vislo (i.t .: voeo. ti@i. vdi.. Zanicholli1991. nter) viv@.. hoi.: sLvo . varm. lztii) ?Iq. vosliolo P4aree! voui.tr. vogurt.f. c&o!o cong.ttcro Frr! starc stb. Anna lata a Gilrlio.: tdg4 t Diaoo. st tti.:3ra') stat t4aq4 t^ai. cJ@o rry. EeaI) snvqc. FB.h. 56_ con8.1970. @'am. . d4r. ertc. elMs/) pB.tanaz Altalrnos gimniziu.arc. si.. Coig. Bompiad 1986. vdir. sr. mok sztrmSra Budapes! TaDk6nlr'kiad6 Lq'. sr.: cso. sono F|t|-: spm srb. srdto. Maunzio . vi6.Tank6nyvkiad6 Dqrdano. rdsqt j OlaszttrrsalgAs Budapest.. t n\to (ra7. M6iE Gydrgl: Gy^kotbri olasznyeh'tan hdapesl 1988.' vosli&o Io!L! vogli. tidi. stdsim. vd.r: @imo. vtur. D/.. vol6t .3 €ei. M.: dt ssi. Corg. ps. rclsano IEp.scr. voLt . La lingua italiana Ed. st i. voluoo (o*rr. spllo (r/d/ tB. Mi!l.rb. rdctc u$ir.rc..i. sr. tidc.m.: voglj4 voali@. 16ram. rcncsti.. vii. t acai. eppiar. volli. stialo Cong. eppilr. sr.r €s. vdt.'do.. iailtc. p16.. @lc. vcm4o fra. tclgolo Pe reo.nc. topcrf. vA.s!d.Dr. vidi. te.r vjaj. vol@..ddc. tcnrcrc FUL: t€rd st!.: v€dro sb. p& red. eitc v.eD: vtui. vd'F.Kobai Gqzdn6:Olzsz nyel\ttans k6zap-iolak sz6d6ra Budapest.'79. . vogtirrc TRODALOMJEGYZfK a^Eelini. Iyadq.: 3ti4 stiam.. t !.Tank6nyvkiad6 lttal lAjos .. ocgnaz) flt. rii.. bws.: r@co. ritlo (legr'6z. vole voi@o. e. pr€. sitlo ft) si. st$!o ||q. @ito (ftircs. . vogliam. a.r'l Prd. sr4 stimo. statc.1967. t !ctc.. ss| @* (qa . vo[c. Pietro: La lingua italilna Ed.: 30. stcm. rlLr viwd.sc. sppieo IDp. v4ido. volsi. voll@ For: vor6 36. slcni. eppi@q spct .: 33!!i. .: sppia slpiabo. Maria Terese.Tank6nyvkiad6 .ti. 6I) Pr6.: r@!i. .t .. FE.

..... .... ..... ...... ........ ... ......... .. ...... .. ........... .. ........................ .. ..... ... ............... ._. .......66 16bf A rendhagy6 ragozis .........37 Azi9e....... .. ........ .. ... .....65 Igeragozisi e2a1ok..........t9 r80r ....._. .. ....... ._... ......... . .... .......... . ....... ................. ......... . .. .... ................ . .55 A 2 i 9 e n e v e k . ......... 5 2 ...... ........ .. .. .................._... .................... .. ....... . ...... .. .......... . ............ . .... . 4 8 e6 A felsz6lit6 rn6d.. ................. .....37 A k6rd6 n€vrnasok. . .. 3 9 A kdt6m6d... ... ._... .. ........... t9 A s z i m n e v ....... .32 A vonatkoz6 n6vm6sok................ . .............9 Af6n6v....... ....... . ........... ... .. .6 6s A n6vel6......... ..... . ... . . 5 8 Aha16ro26s26. ........._ ... ..........45 A f € i t 6 t e l ms d ....... .... . ........ ...... ....... . ..51 A f i i g g 6 b e s 2 6 d ...... ............ ............ ..... ....... ... . . .. ... ............... .......... ............. .........Tartalom A kiejt6s az ires.................. ..... .. . . .. . . . ._50 A mivelt€16 szerkezet. ...... ..... ........ ............. .. .......... ..... ........ .. .... . .......... .j6 ig6k Irodafonjegyz6k... ................ . ............. ... ..... .. .. ............... ........-.. ........ . . .. .. .. .... ... . ........ . .... _ ................... ...35 A halirozatlan n€vnasok.. ........_... ...... .28 A szern6lyes n6vmisok.33 .... . 2 4 A n6vm6sok. .. .......... ........ . .... .. .. ..... .... .. ... . ... . _ ............... .......... ._. ....... ... ...28 A bidokos nevnrsok... ...... ... . ......... Az igeid6k €gye2te16se. .._........ .... ......... .... A mutat6 n6vmrsok.. ..54 A szenvedd szerkezet... . .. ... . ... ............. ......39 A k i j e 1 e n 1 6 r n 6 d .. . . .................. .14 A mell6lar6v.... .. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful