P. 1
ekpaideytikou

ekpaideytikou

|Views: 6|Likes:
Published by Alexandra Machaira

More info:

Published by: Alexandra Machaira on Jun 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ – ∞ÏÁ‚ÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ
 • 1.3. ∂ ›Ï˘ÛË Ù‡ ˆÓ
 • 1.4. ∂ ›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÍÈÛÒÛˆÓ
 • 1.5. ∞ÓÈÛÒÛÂȘ · ‚·ıÌÔ‡
 • 2.2. ÕÚÚËÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› – ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
 • 2.1. ∆ÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋ Ú›˙· ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡
 • ÕÚÚËÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› – ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
 • 2.3. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
 • 3.2. ∫·ÚÙÂÛÈ·Ó¤˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ – °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘
 • 3.1. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘
 • 3.3. ∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË y = ·x
 • 3.4. ∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË y = ·x + ‚
 • 4.1. µ·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜: ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ – ¢Â›ÁÌ·
 • µ·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜: ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ – ¢Â›ÁÌ·
 • 4.3. ∫·Ù·ÓÔ̤˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘¯ÓÔًوÓ
 • 4.5. ª¤ÛË ÙÈÌ‹ – ¢È¿ÌÂÛÔ˜
 • 4.4. OÌ·‰Ô Ô›ËÛË ·Ú·ÙËÚ‹ÛˆÓ
 • 1.1. EÌ‚·‰fiÓ Â › ‰˘  ÈÊ¿ÓÂÈ·˜
 • 1.3. EÌ‚·‰¿  › ‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ
 • 1.2. ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘  ÈÊ·ÓÂÈÒÓ
 • 1.4. ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ·
 • 2.2. ∏Ì›ÙÔÓÔ Î·È Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜
 • 2.1. EÊ· ÙÔ̤ÓË ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜
 • 2.3. ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ËÌÈÙfiÓÔ˘, Û˘ÓËÌÈÙfiÓÔ˘ Î·È ÂÊ· ÙÔ̤Ó˘
 • 2.5. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜
 • 2.4. √È ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ 30Æ, 45Æ Î·È 60Æ
 • 2.6. ÕıÚÔÈÛÌ· Î·È ‰È·ÊÔÚ¿ ‰È·Ó˘ÛÌ¿ÙˆÓ
 • 2.7. ∞Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜ Û ‰‡Ô οıÂÙ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜
 • 3.3. ª‹ÎÔ˜ ·ÎÏÔ˘
 • 3.2. ∫·ÓÔÓÈο ÔχÁˆÓ·
 • 3.5. ∂Ì‚·‰fiÓ Î˘ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘
 • 3.6. ∂Ì‚·‰fiÓ Î˘ÎÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤·
 • 4.1. E˘ı›˜ Î·È Â › ‰· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
 • 4.3. ŸÁÎÔ˜ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘
 • 4.2. ™ÙÔȯ›· Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘
 • 4.5. √ ÎÒÓÔ˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘
 • 4.4. ∏ ˘Ú·Ì›‰· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘
 • 4.6. ∏ ÛÊ·›Ú· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘
 • 4.7. °ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜

ª·ıËÌ·ÙÈο

µЈ °Àª¡∞™π√À
µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À
01-8)-∆∂§  √ 27-11-06 21:22 ™ÂÏ›‰·1
°Ј ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ II / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1. / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. µÏ¿¯Ô˜
√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.,
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.
™À°°ƒ∞º∂π™ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ µÏ¿ÌÔ˜, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶Ú¤Û‚˘, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒÂÎÔ‡Ì˘, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ °È·Ï·Ì¿˜, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂.∫.¶.∞.
÷ڿϷÌÔ˜ ∆Ô˘Ì¿Û˘, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ
¶ÔÏ˘Í¤ÓË ƒ¿‰Ô˘, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜,
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ £ÂÔ‰fiÛ˘ µÚ·Ó¿˜, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜
ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ ∂˘ÁÂÓ›· µÂÏ¿ÁÎÔ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
À¶∂À£À¡√™ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™ ∫∞π °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶Ôχ˙Ô˜, ¶¿Ú‰ÚÔ˜ Â.ı. ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∆√À À¶√∂ƒ°√À ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏
∂•øºÀ§§√ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ª‹ÏÈÔ˜, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ - ÷ڿÎÙ˘
¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™
01-8)-∆∂§π∫√ 15-11-06 20:13 ™ÂÏ›‰·2
À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡
¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
µπµ§π√ ∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√À
√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø¡ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡
∞£∏¡∞
ª·ıËÌ·ÙÈο
µЈ °Àª¡∞™π√À
¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ µÏ¿ÌÔ˜
¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶Ú¤Û‚˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒÂÎÔ‡Ì˘
01-8)-∆∂§π∫√ 15-11-06 20:13 ™ÂÏ›‰·3
01-8)-∆∂§π∫√ 15-11-06 20:13 ™ÂÏ›‰·4
™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈ-
ÎÒÓ Ù˘ µ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ
ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÛÙfi¯Ô˘˜:
ñ Ó· ‰Ôı› ¤Ó·˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ-
ÛÌfi˜ ·Ó¿ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ·Ó¿ ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔ, ˆ˜ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘
‚È‚Ï›Ô˘. ∂›Ó·È ÛÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ηıË-
ÁËÙ‹ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ì·ıË-
ÙÒÓ ÙÔ˘.
ñ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·
̤۷ ·fi Û¯fiÏÈ· Î·È ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔ-
ÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ.
ñ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈϤÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi
ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹, ÁÈ· Ó·
Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ fiˆ˜ ÂÈı˘Ì› ÙÔ Ì¿ıË-
Ì·. To ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Â·-
Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ·Ó¿ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ,
ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, ·Ú·-
‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ì ʇÏÏ· ÂÚÁ·-
Û›·˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.
¶Ú¤ÂÈ, ‚¤‚·È·, Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ fiÏ· Ù·
·Ú·¿Óˆ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜
ÚÔÙ¿ÛÂȘ. £ÂˆÚԇ̠·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ë
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, Ë Ê·ÓÙ·Û›· Î·È Ë ÂÌÂÈ-
Ú›· οı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ
ηχÙÂÚÔ Ô‰ËÁfi ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ·Ô-
ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·.
√È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜
Πρόλογος
01-8)-∆∂§π∫√ 15-11-06 20:13 ™ÂÏ›‰·5
01-8)-∆∂§π∫√ 15-11-06 20:13 ™ÂÏ›‰·6
∫∂º∞§∞π√ 1Ô – ∂•π™ø™∂π™ - ∞¡π™ø™∂π™
1.1 – ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ - ∞ÏÁ‚ÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2 – ∂ÍÈÛÒÛÂȘ ·’ ‚·ıÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3 – ∂›Ï˘ÛË Ù‡ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4 – ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5 – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ ·’ ‚·ıÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
∫∂º∞§∞π√ 2Ô – ¶ƒ∞°ª∞∆π∫√π ∞ƒπ£ª√π
2.1 – ∆ÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋ Ú›˙· ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.2 – ÕÚÚËÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› - ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3 – ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
∫∂º∞§∞π√ 3Ô – ™À¡∞ƒ∆∏™∂π™
3.1 – ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2 – ∫·ÚÙÂÛÈ·Ó¤˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ - °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . 31
3.3 – ∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË y = ·x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.4 – ∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË y = ·x + ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.5 – ∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË y = ·/x - ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
∫∂º∞§∞π√ 4Ô – ¶∂ƒπ°ƒ∞ºπ∫∏ ™∆∞∆π™∆π∫∏
4.1 – µ·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜: ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ - ¢Â›ÁÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.2 – °Ú·ÊÈΤ˜ ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.3 – ∫·Ù·ÓÔÌ‹ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.4 – √Ì·‰ÔÔ›ËÛË ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.5 – ª¤ÛË ÙÈÌ‹ - ¢È¿ÌÂÛÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ª∂ƒ√™ ∞Ј
Περιεχόµενα
01-8)-∆∂§π∫√ 15-11-06 20:13 ™ÂÏ›‰·7
∫∂º∞§∞π√ 1Ô – ∂ªµ∞¢∞ ∂¶π¶∂¢ø¡ ™Ã∏ª∞∆ø¡ - ¶À£∞°√ƒ∂π√ £∂øƒ∏ª∞
1.1 – ∂Ì‚·‰fiÓ Â›‰˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
1.2 – ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1.3 – ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
1.4 – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
∫∂º∞§∞π√ 2Ô – ∆ƒπ°ø¡√ª∂∆ƒπ∞ - ¢π∞¡À™ª∞∆∞
2.1 – ∂Ê·ÙÔ̤ÓË ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.2 – ∏Ì›ÙÔÓÔ Î·È Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.3 – ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ËÌÈÙfiÓÔ˘, Û˘ÓËÌÈÙfiÓÔ˘ Î·È ÂÊ·ÙÔ̤Ó˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.4 – √È ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ 30Æ, 45Æ Î·È 60Æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.5 – ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.6 – ÕıÚÔÈÛÌ· Î·È ‰È·ÊÔÚ¿ ‰È·Ó˘ÛÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.7 – ∞Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜ Û ‰‡Ô οıÂÙ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
∫∂º∞§∞π√ 3Ô – ª∂∆ƒ∏™∏ ∫À∫§√À
3.1 – ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
3.2 – ∫·ÓÔÓÈο ÔχÁˆÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.3 – ª‹ÎÔ˜ ·ÎÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.4 – ª‹ÎÔ˜ ÙfiÍÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.5 – ∂Ì‚·‰fiÓ Î˘ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.6 – ∂Ì‚·‰fiÓ Î˘ÎÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
∫∂º∞§∞π√ 4Ô – °∂øª∂∆ƒπ∫∞ ™∆∂ƒ∂∞ - ª∂∆ƒ∏™∏ ™∆∂ƒ∂ø¡
4.1 – ∂˘ı›˜ Î·È Â›‰· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.2 – ™ÙÔȯ›· Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.3 – ŸÁÎÔ˜ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.4 – ∏ ˘Ú·Ì›‰· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.5 – √ ÎÒÓÔ˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.6 – ∏ ÛÊ·›Ú· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.7 – °ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ª∂ƒ√™ µЈ
Περιεχόµενα
01-8)-∆∂§π∫√ 15-11-06 20:13 ™ÂÏ›‰·8
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ¶ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ÒÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ‚·ÛÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Ј °˘ÌÓ·Û›Ô˘.
√È ‚·ÛÈΤ˜ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó:
ñ ∆· ‚·ÛÈο Û‡ÓÔÏ· ·ÚÈıÌÒÓ (º˘ÛÈÎÔ›, ∞ΤڷÈÔÈ, ƒËÙÔ›).
ñ ∆Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Û ‰Âη‰È΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·.
ñ ∆ËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚËÙÒÓ (ıÂÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÎÂÚ·›ˆÓ, ‰Âη‰ÈÎÒÓ Î·È ÎÏ·ÛÌ·-
ÙÈÎÒÓ) ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ.
ñ ∆Ë ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Û ÔÌÒÓ˘Ì· ÎÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛÙË Û‡ÁÎÚÈÛË
ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÛÙËÓ ÚfiÛıÂÛË Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË.
ñ ∆ÔÓ Î·ÓfiÓ· ÙˆÓ ÚÔÛ‹ÌˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi.
ñ ∆ËÓ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·.
ñ ∆ËÓ È‰ÈfiÙËÙ· «¯È·ÛÙ›» («·Ï‹ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ»).
ñ ∆Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Û‡ÓıÂÙÔ˘ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Û ·Ïfi.
ñ ∆Ë ÛÂÈÚ¿ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ڿ͈Ó.
ñ ∆Ș ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì ÂÎı¤ÙË ·Î¤Ú·ÈÔ (ıÂÙÈÎfi Î·È ·ÚÓËÙÈÎfi) Î·È ÙȘ ȉÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ı˘ÌËıÔ‡Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÚËÙÒÓ
·ÚÈıÌÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ‡Ï˘ Ù˘ µЈ
°˘ÌÓ·Û›Ô˘.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
∂·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·fi ∞Ј °˘ÌÓ·Û›Ô˘
15 ÒÚ˜ ™À¡√§√
4 ÒÚ˜ ∞ÓÈÛÒÛÂȘ ·Ј ‚·ıÌÔ‡ 1.5
4 ÒÚ˜ ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ 1.4
1 ÒÚ· ∂›Ï˘ÛË Ù‡ˆÓ 1.3
3 ÒÚ˜ ∂ÍÈÛÒÛÂȘ ·Ј ‚·ıÌÔ‡ 1.2
1 ÒÚ· ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ – ∞ÏÁ‚ÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ 1.1
2 ÒÚ˜ ∂·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∞Ј °˘ÌÓ·Û›Ô˘
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ 1Ô˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘
∫∂º∞§∞π√ 1Ô - ∂ÍÈÛÒÛÂȘ – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ
ª∂ƒ√™ ∞Ј
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·9
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 1 ÒÚ·
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Î·È Ó·
ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì ·ÏÁ‚ÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ.
ñ ∆· ª·ıËÌ·ÙÈο Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ
ÌÔÓÙ¤ÚÓˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960. ∂Óı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘
¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ÛÙËÓ ÈÔ ÁÂÓÈ΋ Ù˘ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. √È
ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ
Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ÕÏÁ‚ڷ˜ (fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘) ηÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ Î·È fi¯È
ÌfiÓÔ ÙÔ x ‹ ÙÔ y, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙ· ·Ú·‰ÔÛȷο Û¯ÔÏÈο ª·ıËÌ·ÙÈο. ŒÙÛÈ, ¤Ó· ·Ïfi
ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜
¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜.
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∞Ј °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÙËÓ ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ·. ™ÙÔ ÛËÌ›Ô
·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÛÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙËÓ Âfi-
ÌÂÓË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·.
ñ ¡· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Ë ·ÚÈıÌËÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÌÈ·˜ ·ÏÁ‚ÚÈ΋˜
·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÁÈ· ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ, Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó·
·ÏÔÔÈËı› ÚÒÙ· Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ
ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ.
ñ √ ηıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ì ‰Èο ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÈÔÈ fiÚÔÈ ÂÓfi˜
·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ϤÁÔÓÙ·È fiÌÔÈÔÈ Î·È Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙˆÓ
fiÚˆÓ, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ‚‹Ì· Ù˘ Â›Ï˘Û˘ ÌÈ·˜ Â͛ۈÛ˘, fiÙ·Ó
‰È·ÈÚԇ̠̠ÙÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘.
ñ ŒÓ· ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·Ú·Î›ÓËÛ˘ Î·È ·ÚfiÙÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· Ó·
·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙȘ ·ÏÁ‚ÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ.
■¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞:
– ™Î¤„Ô˘ ¤Ó·Ó ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi.
– ¶ÔÏÏ·Ï·Û›·Û¤ ÙÔÓ Â› 3.
– ¶ÚfiÛıÂÛ 5 ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
– ¶ÔÏÏ·Ï·Û›·Û ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â› 6.
– ¶ÚfiÛıÂÛ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· 12.
– ¶ÔÏÏ·Ï·Û›·Û ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â› 10.
– ∞Ê·›ÚÂÛ 420 ·fi ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ.
– ¢È·›ÚÂÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰È· 180.
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜,
ñ Ó· ··Ï›ÊÔ˘Ó ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ·Ó·ÁˆÁ¤˜ ÔÌÔ›ˆÓ fiÚˆÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘
ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
1.1. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ – ∞ÏÁ‚ÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ
10 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂ÍÈÛÒÛÂȘ – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·10
∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜, ÁÈ·Ù›, ·Ó ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì x ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ·˘Ùfi, ÙfiÙÂ:
= = = x.
∆Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ùfi ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ «Ì·ÁÈÎÔ‡˜» ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˘˜ Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜
ÛÙfi¯Ô:
– ¡· Ì˘‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÛÙÔ Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ·ÏÁ‚ÚÈ΋.
– ¡· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙȘ ·ÏÁ‚ÚÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜.
– ¡· Âı›ÛÂÈ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi οÔÈˆÓ ·ÏÁ‚ÚÈÎÒÓ ÂÎÊÚ¿ÛˆÓ.
– ¡· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙËÓ ·Í›· ÌÈ·˜ ·ÏÁ‚ÚÈ΋˜
¤ÎÊÚ·Û˘.
➤ ÃÚ‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ:
ñ °È· ÙÔ ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Biographies/Diophantus.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Diophantus.html
http://mathworld.wolfram.com/DiophantussRiddle.html
http://mathworld.wolfram.com/DiophantussRiddle.html
http://www.andrews.edu/~calkins/math/biograph/199899/biodioph.htm
http://mtcs.truman.edu/~thammond/history/Diophantus.html
ñ °È· ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙˆÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜:
http://el.wikipedia.org/wiki/µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË_Ù˘_∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜
http://www.perseus.tufts.edu/GreekScience/Students/Ellen/Museum.html
http://www.bibalex.org/English/index.aspx
ñ °È· ÙÔ˘˜ ·ÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ‡˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜:
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/Indexes/HistoryTopics.html
http://www.pi-schools.gr/hdtc/programs/trends/ergasies/collabor4.htm
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/mathhist/alexandria.html
http://math.about.com/od/mathematicians/
http://www.math93.com/alexandrie.htm

µÚ›Ù ÙȘ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ϤÍÂȘ!
°È· ‰È·ÛΤ‰·ÛË
180x
180
180x + 300+ 120

420
180
͓(3x +5) ؒ 6 + 12͔
ؒ
10 – 420
180
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂ÍÈÛÒÛÂȘ – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ 11
∞¿ÓÙËÛË:
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·11
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 3 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ·: ··ÏÔÈÊ‹ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ – ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· – ·Ó·-
ÁˆÁ‹ ÔÌÔ›ˆÓ fiÚˆÓ – ¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È ·ÁÓÒÛÙˆÓ – ‰È·›ÚÂÛË Ì ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹
ÙÔ˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ·‰‡Ó·Ù˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ Î·È Ù·˘ÙfiÙËÙ˜.
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ·Û΋ÛˆÓ.
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ì¿ıÂÈ ·Ϥ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∞Ј °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ú¿ÍÂȘ ηÈ
·Ó·ÁˆÁ¤˜ ÔÌÔ›ˆÓ fiÚˆÓ. ∂Ô̤ӈ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·:
··ÏÔÈÊ‹ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ – ÂÈÌÂÚÈÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· – ·Ó·ÁˆÁ‹ ÔÌÔ›ˆÓ fiÚˆÓ – ¯ˆÚÈÛÌfi˜
ÁÓˆÛÙÒÓ Î·È ·ÁÓÒÛÙˆÓ – ‰È·›ÚÂÛË Ì ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÙÔ˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘.
ñ ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› Ë ÔÚÔÏÔÁ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ: Â͛ۈÛË – ÚÒÙÔ Ì¤ÏÔ˜
Â͛ۈÛ˘ – ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÏÔ˜ Â͛ۈÛ˘ – ÁÓˆÛÙfi˜ fiÚÔ˜ – ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ fiÚÔ˜ – χÛË ‹ Ú›˙·
Â͛ۈÛ˘ – Â›Ï˘ÛË Â͛ۈÛ˘ – χÓÔ˘Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË – Â·Ï‹ı¢ÛË Î.Ù.Ï.
ñ °È· Ó· ·ÏÔÔÈËı› ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ Â›Ï˘Û˘ Â͛ۈÛ˘, fiÙ·Ó Î¿ÓÔ˘Ì ··ÏÔÈÊ‹
·ÚÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ, ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì οı fiÚÔ Ù˘ Â͛ۈÛ˘ Ì ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎÔÈÓfi
ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ.
ñ ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Â͛ۈÛË ¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÈÛfiÙËÙ·˜ ‰‡Ô ÎÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ, Ë ··ÏÔÈÊ‹
·ÚÔÓÔÌ·ÛÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË Ì ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û¯‹Ì· «¯È·ÛÙ›».
ñ π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·‰‡Ó·Ù˘ Â͛ۈÛ˘, fiÔ˘ ÌÂ
ηٿÏÏËÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ
ηӤӷ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‡ÛË ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Â͛ۈÛ˘.
ñ ∂›Û˘, Ú¤ÂÈ Ì ηٿÏÏËÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ó· ÂÈÛ·¯ı› Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ÌÂ
¿ÂÈÚ˜ χÛÂȘ (Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÚÔ «·fiÚÈÛÙË», ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È Ï‡ÛÂȘ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Â͛ۈÛ˘.
ñ ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ, ÒÛÙÂ Ë ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Â›Ï˘Û˘ ÂÍÈÛÒÛˆÓ
Ó· ÌËÓ ·Ô‚·›ÓÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ‰È·ÈÛıËÙÈÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘.
➤ ÃÚ‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ:
ñ °È· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÍÈÛÒÛÂȘ:
http://www.math93.com/notation.htm
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͛ۈÛ˘ Î·È ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›·,
ñ Ó· ÂÈÏ‡Ô˘Ó ÂÍÈÛÒÛÂȘ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Ì ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ,
ñ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙ ̛· Â͛ۈÛË Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
1.2. ∂ÍÈÛÒÛÂȘ ·Ј ‚·ıÌÔ‡
12 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂ÍÈÛÒÛÂȘ – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·12
ñ °È· ÙÔÓ ¿˘ÚÔ ÙÔ˘ ƒ‹ÓÙ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÈÁ˘ÙÈ·ÎÔ‡˜ ¿˘ÚÔ˘˜:
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/HistTopics/Egyptian_papyri.html
http://math.truman.edu/~thammond/history/AncientEgypt.html

¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 1 ÒÚ·
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· Â›Ï˘ÛË Ù‡ˆÓ.
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ì ηٿÏÏËÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜
·fi Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È ¿ÏÏ· ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Â›Ï˘Û˘
Ù‡ˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ.
ñ ∏ Â›Ï˘ÛË Ù‡ˆÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Û‡ÓıÂÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ µЈ °˘ÌÓ·Û›Ô˘.
∂Ô̤ӈ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹ fiÛ˜ Î·È ÔȘ ·Û΋ÛÂȘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó.
ñ ÕÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù‡ˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Â›Ó·È: F= m ؒ ·, V = I ؒ R
R = R
1
+ R
2
, = + , = , Ú = Ú
0
(1 + ·ı), PV = nRT, V = Ú
2
h.
➤ ÃÚ‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙȘ
Îϛ̷Θ ̤ÙÚËÛ˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ - º·ÚÂÓ¿ÈÙ:
http://www.wbuf.noaa.gov/tempfc.htm
http://vathena.arc.nasa.gov/curric/weather/fahrcels.html
http://www.astro.uu.se/history/Celsius_eng.html
http://www.encyclopedia4u.com/a/anders-celsius.html
P
1
P
2
V
1
V
2
1
R
2
1
R
1
1
R
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÂÈÏ‡Ô˘Ó ¤Ó·Ó Ù‡Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ˆ˜ Â͛ۈÛË Ì ¿ÁÓˆÛÙÔ
ÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ·˘Ù‹,
ñ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÔÈ· ÌÂÁ¤ıË Â›Ó·È ‰ÔṲ̂ӷ Î·È ÔÈ· ¿ÁÓˆÛÙ·.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
1.3. ∂›Ï˘ÛË Ù‡ˆÓ
°È· ‰È·ÛΤ‰·ÛË
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂ÍÈÛÒÛÂȘ – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ 13
ؒ
ؒ ؒ ؒ ؒ ؒ ؒ ؒ ؒ
ؒ ؒ ؒ ؒ
ؒ
ؒ ؒ
ؒ
ؒ
A¿ÓÙËÛË:
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·13

¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 4 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Â›Ï˘Û˘.
ñ ∆ÚÂȘ ÒÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.
ñ ∏ χÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÍÈÛÒÛÂȘ Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. £ÂˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Â˜ Ï¢ڤ˜ ÙˆÓ
ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi o ‰È‰¿ÛÎˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù˘ ‰ÒÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·.
¶Ôχ Ï›ÁÔÈ ÂÓ‹ÏÈΘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙˆÓ ÚÈ˙ÒÓ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ-
‚¿ıÌÈ·˜ Â͛ۈÛ˘ ‹ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÏÔÁ·Ú›ı̈Ó. ∂ΛÓÔ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó fï˜
Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û‹˜ ÙÔ˘˜,
Â›Ó·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÛΤÙÔÓÙ·È ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì ¤Í˘ÓÔ Î·È
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙȘ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ
Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜
˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·fi ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ù˘
Ú·ÎÙÈ΋˜ ·ÚÈıÌËÙÈ΋˜.
ñ ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ, ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂÁ›ÚÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÈÛ¯˘Úfi
ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ٷ ª·ıËÌ·ÙÈο.
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜,
ñ Ó· οÓÔ˘Ó ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÓÒÛÙÔ˘,
ñ Ó· ηٷÛÙÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â͛ۈÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ó· «ÌÂÙ·ÊÚ¿˙Ô˘Ó» ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÂ
Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·,
ñ Ó· ÂÈÏ‡Ô˘Ó ÙËÓ Â͛ۈÛË Î·È Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È «Û˘Ì‚·Ùfi» ÌÂ
ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·,
ñ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
1.4. ∂›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÍÈÛÒÛˆÓ
°È· ‰È·ÛΤ‰·ÛË
14 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂ÍÈÛÒÛÂȘ – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ
7 x –5
x+7 –5+x
18
7 x 2 3
x+7 x+2 5
2x+9 x+7
1
Œ¯Ô˘Ì fiÙÈ: (–5+x)+(x+7) = 18 ‹
2x+2 = 18 ‹ x = 8
∞¿ÓÙËÛË:
Œ¯Ô˘Ì fiÙÈ: (x+7)+(2x+9) = 1 ‹
3x+16 = 1 ‹ x = –5
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·14
ñ ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰›Ô ÁÈ· ÙËÓ
ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÂÍÂÚ‡ÓËÛË, ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi, Ê·ÓÙ·Û›· Î·È ÎÚÈÙÈ΋
ÛΤ„Ë. ∂›Û˘, ıˆÚÂ›Ù·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‰›Ô ÁÈ· Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ·ÊËÚË-
̤Ó˜ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŒÓ·˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Â›Ó·È Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘
¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ï‡Ô˘Ó ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ̷ıËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ.
ñ ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ì·ıËÙÒÓ Ì·˜ ÛÙË µ/ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ì ٷ
«·ÊËÁËÌ·ÙÈο» ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛÙÚÒÛÔ˘Ó ·ÏÁ‚ÚÈ-
Τ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ‹ ÙÔ˘˜ ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· ·˘Ù‹
Èı·ÓfiÓ Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, .¯. ÔÚÔÏÔÁ›·, ÈηÓfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ÊÚ·-
Û˘, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ. ∂›Ó·È Èı·ÓfiÓ fï˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂ-
Ù·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û˘ ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ·ÏÁ‚ÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.
ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ: ·) ÁÈ· Ó·
·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ‚) ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Ê˘ÛÈ΋
ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ· Û ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ.
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 1Ô:
ñ √ ‰È‰¿ÛÎˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙÚˆÛË Î·Ù¿ÏÏËÏ˘
·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 2Ô:
∆ÚÂȘ ʛϘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 200 C. ∏ ∆·Û›· ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ¿ÛÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∂ϤÓË Î·È Ë
∂ϤÓË ¤¯ÂÈ ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ µÔ‡Ï·. ¶fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ Ë Î·ıÂÌÈ¿;
§‡ÛË: ¶·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ì Ì ‰È·Ó‡ÛÌ·Ù· (‹ Ì ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·) Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ
ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ:
∆·Û›·: ±±±±±±
∂ϤÓË: ±±±
µÔ‡Ï·: ±
∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙËÓ Â͛ۈÛË 6x + 3x + x = 200, ÔfiÙ x = 20.
∆Ô ƒ Â›Ó·È Ù· x % ÙÔ˘ Q.
x
P =  Q
100
∆Ô ¤Ó· ¤‚‰ÔÌÔ ÙÔ˘ ·ıÚÔ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰‡Ô ·ÚÈıÌÒÓ ÈÛÔ‡Ù·È
Ì ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜.
x + y x – y
 = 
7 4
ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 13 ÈÛÔ‡Ù·È Ì 24. x + 13 = 24
Ê˘ÛÈ΋ ÁÏÒÛÛ·
Ì·ıËÌ·ÙÈ΋
ÁÏÒÛÛ·
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂ÍÈÛÒÛÂȘ – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ 15
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·15
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 4 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ó›ÛˆÛ˘ Î·È ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·Ó›ÛˆÛ˘.
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ·ÓÈÛÒÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Â˘ı›· ÙˆÓ
·ÚÈıÌÒÓ.
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·ÓÈÛÒÛˆÓ.
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ·Û΋ÛÂȘ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÌ¤‰ˆÛ˘.
ñ ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ó›ÛˆÛ˘ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÈΛ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·
Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜. °È’ ·˘Ùfi ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Û ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ηÈ
ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÚfiÛıÂÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·-
ÛÈ·ÛÌÔ‡.
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Â›Ï˘Û˘ Ù˘ Â͛ۈÛ˘ ·Ј ‚·ıÌÔ‡.
∂Ô̤ӈ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ·Ó›ÛˆÛ˘ ·Ј ‚·ıÌÔ‡ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ·Ó›ÛˆÛ˘, fiÙ·Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ‹ ‰È·ÈÚԇ̠ÌÂ
·ÚÓËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi, Î·È ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï‡ÛˆÓ.

Œ¯Ô˘Ì 9 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ ¤Ó· Â›Ó·È Ï·ÛÙfi Î·È ˙˘Á›˙ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi Ù·
˘fiÏÔÈ·. Œ¯Ô˘ÌÂ, Â›Û˘, ÌÈ· ˙˘Á·ÚÈ¿. ªÔÚ›Ù Ì ‰‡Ô ÌfiÓÔ ˙˘Á›ÛÌ·Ù· Ó· ‚Ú›Ù ÙÔ
Ï·ÛÙfi ÓfiÌÈÛÌ·;
∞¿ÓÙËÛË:
Èڛ˙Ô˘Ì ٷ 9 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ÙÚÂȘ ÙÚÈ¿‰Â˜. ∑˘Á›˙Ô˘Ì ‰˘Ô Ù˘¯·›Â˜ ÙÚÈ¿‰Â˜ ηÈ, ·Ó
˙˘Á›˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙfiÙ ÙÔ Ï·ÛÙfi ÓfiÌÈÛÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÚÈ¿‰·, ·ÏÏÈÒ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙËÓ ÙÚÈ¿‰· Ô˘ ˙˘Á›˙ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ŒÙÛÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÙÚÈ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ï·ÛÙfi ÓfiÌÈÛÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ˙˘Á›˙Ô˘Ì ‰˘Ô Ù˘¯·›· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘
ÙÚÈ¿‰·˜ ηÈ, ·Ó ˙˘Á›˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ, ÙfiÙ ÙÔ Ï·ÛÙfi ÓfiÌÈÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·ÏÏÈÒ˜ Â›Ó·È ÙÔ
ÓfiÌÈÛÌ· Ô˘ ˙˘Á›˙ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ.
°È· ‰È·ÛΤ‰·ÛË
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· χÓÔ˘Ó ·ÓÈÛÒÛÂȘ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Ì ¤Ó·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔ Î·È Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ χÛÂȘ
ÛÂ ¿ÍÔÓ·,
ñ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙȘ ÎÔÈÓ¤˜ χÛÂȘ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·ÓÈÛÒÛÂˆÓ ·Ј ‚·ıÌÔ‡,
ñ Ó· χÓÔ˘Ó ·Ï¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È Û ·ÓÈÛÒÛÂȘ ·Ј ‚·ıÌÔ‡.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
1.5. ∞ÓÈÛÒÛÂȘ ·Ј ‚·ıÌÔ‡
16 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂ÍÈÛÒÛÂȘ – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·16
1. ™Â ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ë ÁˆÓ›· Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ 24Æ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Ù˘
‚¿Û˘. ¡· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.
2. ŒÓ·˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˘ ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ ‚Ô˘ÓÔ‡ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ¯ÚÂÈ¿˙Â-
Ù·È 14 ÒÚ˜. ∞Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó¿‚·ÛË ‚·‰›˙ÂÈ Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 3 km/h Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ
οıÔ‰Ô Ì 4 km/h, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜.
3. °È· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÂÓfi˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ µЈ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, οıÂ
Ì·ıËÙ‹˜ ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ 2,5 C. ∂Âȉ‹ fï˜ 6 Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ì-
ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ï‹ÚˆÛ·Ó 3,25 C. ¶fiÛÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi;
4. ∏ ™ÔÊ›· ·ÁfiÚ·Û 10 ÛÙÈÏfi ÌÏÂ Î·È ÎfiÎÎÈÓ· Î·È Ï‹ÚˆÛÂ Û˘ÓÔÏÈο 22 C. ¶fiÛ· ÛÙÈÏfi
·ÁfiÚ·Û ·fi οı ¯ÚÒÌ·, ·Ó οı ÌÏ ÛÙÈÏfi ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 2 C Î·È Î¿ı ÎfiÎÎÈÓÔ 2,5 C;
5. ™Â ÌÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ‹Ù·Ó ‰ÈÏ¿ÛÈÔÈ ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ŸÙ·Ó ¤Ê˘Á·Ó 6 ¿ÓÙÚ˜
Ì ÙȘ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ¤ÌÂÈÓ·Ó ÙÚÈÏ¿ÛÈÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ¶fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ
¿ÓÙÚ˜ Î·È fiÛ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘;
6. √ ·ÚÈÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ı· ˆÏÔ‡Û ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ fiÛ· ·˘Á¿ ›¯Â Ì 12 ÏÂÙ¿ ÙÔ ¤Ó·.
∂Âȉ‹ fï˜ ¤Û·Û·Ó 26 ·˘Á¿, Ô‡ÏËÛ ٷ ˘fiÏÔÈ· Ì 14 ÏÂÙ¿ ÙÔ ¤Ó· Î·È ÂÈÛ¤-
Ú·Í ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÛfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ˙ËÌȈı›. ¶fiÛ· ·˘Á¿ ›¯Â ÛÙËÓ ·Ú¯‹;
7. ¶fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤˙ËÛÂ Ô ¢ÈfiÊ·ÓÙÔ˜; (‰Â˜ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘).
8. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ›¯Â ÛÎÔfi Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ 15 ÙÂÙÚ¿‰È·. ∂Âȉ‹ fï˜ ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ¤ÎÙˆÛË 10
ÏÂÙ¿ Û οı ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ, ·ÁfiÚ·Û Ì ٷ ›‰È· ¯Ú‹Ì·Ù· 18 ÙÂÙÚ¿‰È·. ¶fiÛÔ Ï‹ÚˆÛ ÙÔ
οı ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ;
¢È¿ÚÎÂÈ·: 1 ÒÚ·
■ ∞™∫∏™∏ 1: ™ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË
1+˘
· = 
t
˘– 1
· = 
t
· = ˘–1–t
˘
· = 
t – 1
√ Ù‡Ô˜ ˘ = 1 + · ؒ t χÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜
· Î·È ‰›ÓÂÈ:
ÛÙ)
t = s – ˘
s
t = 
˘
˘
t = 
s
t = s ؒ ˘
√ Ù‡Ô˜ s = ˘ ؒ t χÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ t ηÈ
‰›ÓÂÈ:
Â)
Œ¯ÂÈ Ï‡ÛË
x > 0
Œ¯ÂÈ
χÛË
x < 0
∂›Ó·È
·‰‡Ó·ÙË
Œ¯ÂÈ Ï‡ÛË
οıÂ
·ÚÈıÌfi
∏ ·Ó›ÛˆÛË 3x – 3x < 0: ‰)
Œ¯ÂÈ Ï‡ÛË
ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜
ıÂÙÈÎÔ‡˜
·ÚÈıÌÔ‡˜
E›Ó·È
·‰‡Ó·ÙË
E›Ó·È
Ù·˘ÙfiÙËÙ·
Œ¯ÂÈ Ï‡ÛË
ÌfiÓÔ x = 1
∏ Â͛ۈÛË x = x: Á)
3 < x < 4 2 < x < 3 x > 3 x > 8
√È ·ÓÈÛÒÛÂȘ 3x > 6 Î·È 2x < 6 ¤¯Ô˘Ó
ÎÔÈÓ¤˜ χÛÂȘ:
‚)
10x –8x 8x 7x ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË 3x–2x+6x+x Â›Ó·È ›ÛË ÌÂ: ·)
¢ ° µ ∞
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘ 1
∂·Ó·ÏËÙÈ Î¤˜ ·Û΋ÛÂÈ ˜ 1Ô˘ ÎÂÊ·Ï·› Ô˘
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂ÍÈÛÒÛÂȘ – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ 17
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·17
■ ∞™∫∏™∏ 2:
™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÙ οıÂ
Â͛ۈÛË Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ∞ Ì ÙË Ï‡ÛË Ù˘ ÛÙË
ÛÙ‹ÏË µ.
■ ∞™∫∏™∏ 3:
·) ¡· χÛÂÙ ÙËÓ Â͛ۈÛË: + = x + 1.
‚) ¡· χÛÂÙ ÙËÓ ·Ó›ÛˆÛË: 3 (x – 1) > 2(x – 2).
Á) ¡· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ·Ó Ë Ï‡ÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘ Â›Ó·È Î·È Ï‡ÛË Ù˘ ·Ó›ÛˆÛ˘.
■ ∞™∫∏™∏ 4:
¡· ÁÚ¿„ÂÙ ¤Ó· ·ÚÈıÌfi Ô˘ ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÚÈÏ¿ÛÈfi ÙÔ˘.
■ ∞™∫∏™∏ 5:
¡· ‚Ú›Ù ÙÚÂȘ ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡˜ ·ÎÂÚ·›Ô˘˜ Ì ¿ıÚÔÈÛÌ· 12.
¢È¿ÚÎÂÈ·: 1 ÒÚ·
■ ∞™∫∏™∏ 1:
¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ™ (™ˆÛÙ‹) ‹ Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· § (§·Óı·Ṳ̂ÓË) ÙȘ ·Ú·-
οو ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
™ø™∆√ §∞£√™
·) ∞Ó · = ‚, ÙfiÙÂ · ؒ Á = ‚ ؒ Á.
‚) ∞Ó · = ‚ Î·È Á 0, ÙfiÙ =
.
Á) ∞Ó · = ‚, ÙfiÙÂ Á – · = Á – ‚.
‰) ∞Ó 3x = 0, ÙfiÙÂ x = –3.
■ ∞™∫∏™∏ 2:
¡· χÛÂÙ ÙËÓ Â͛ۈÛË: – = .
■ ∞™∫∏™∏ 3:
¡· ‚Ú›Ù ÙȘ χÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÏ‹˜ ·Ó›ÛˆÛ˘: Յ
x
Յ .
■ ∞™∫∏™∏ 4:
¡· ‚Ú›Ù ÙȘ ÁˆÓ›Â˜
∧∧
∞,
∧∧
µ,
∧∧
° ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘, ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÁˆÓ›·
∧∧
µ Â›Ó·È ›ÛË ÌÂ
ÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ Ù˘
∧∧
∞ Î·È Ë ÁˆÓ›·
∧∧
° Â›Ó·È Î·Ù¿ 20Æ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘
∧∧
µ.
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 1Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ – ∞ÏÁ‚ÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ.
™Ùfi¯ÔÈ: √È Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ì ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛÙ¿-
ÛÂȘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË - ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋).
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ì ʇÏÏÔ ÂÚÁ·Û›·˜
2 – x
2
x + 1
3
5 – 2x
10
2x – 1
10
3
5

Á
·
Á
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘ 2
1
3
x – 1
2
x = 0 4 = 8x
x = 0,5 3x + x = 0
x = 2 4x + 4 = 0
x = –1 3x = –6
x = –2 2x = 4
™Ù‹ÏË µ
§‡ÛË Â͛ۈÛ˘
™Ù‹ÏË ∞
∂͛ۈÛË
18 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂ÍÈÛÒÛÂȘ – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·18
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
1. O ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ËÏÈΛ· ·fi ÙÔ ¡›ÎÔ.
·) AÓ Ô ¡›ÎÔ˜ Â›Ó·È 13 ÂÙÒÓ, fiÛˆÓ ÂÙÒÓ Â›Ó·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘; …………........…………..........
‚) ∞Ó Ô ¡›ÎÔ˜ Â›Ó·È 15 ÂÙÒÓ, fiÛˆÓ ÂÙÒÓ Â›Ó·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘; …………..........…………........
Á) ∞Ó Ô ¡›ÎÔ˜ Â›Ó·È x ÂÙÒÓ, fiÛˆÓ ÂÙÒÓ Â›Ó·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘; …………..........…………...........
‰) ∞Ó Ô ¡›ÎÔ˜ Â›Ó·È x ÂÙÒÓ, fiÛˆÓ ÂÙÒÓ ı· Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ Î·È fiÛo Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÛÂ
5 ¤ÙË; …………..........…………........
2. ŒÓ· CD ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 13,5 C.
·) ¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù· 2 CD; …………..........…………........
‚) ¶fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Ù· 12 CD; …………..........…………........
Á) ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· · ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚ÔÏ›ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ CD Ô˘
ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙÂ
ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·˘Ù‹˜ …………..........…………........
3. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Â›Ó·È ∞µ = µ°.
·) AÓ ∞µ= 6, Ó· ‚Ú›Ù ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·χÚÔ˘ ∞µ°¢.
……..................………………………………………….........................................…......
‚) ∞Ó ∞µ= 8, Ó· ‚Ú›Ù ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·χÚÔ˘ ∞µ°¢.
……..................………………………………………….........................................…......
Á) ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚ÔÏ›ÛÂÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜
Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ∞µ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘
ÙÂÙÚ·χÚÔ˘ ∞µ°¢ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡.
……..................………………………………………….........................................…...............................................
……..................………………………………………….........................................…................................................
……..................………………………………………….........................................…................................................
4. ŒÓ· ·ÓÙÂÏfiÓÈ ˆÏÂ›Ù·È x C, ¤Ó· Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ˆÏÂ›Ù·È y C, ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·Ô‡ÙÛÈ·
ˆÏÂ›Ù·È ˆ C Î·È Ì›· ÌÏÔ‡˙· ˆÏÂ›Ù·È Ê C. ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·-
‚ÏËÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ:
·) ‰‡Ô ·ÓÙÂÏfiÓÈ·, ¤Ó· Ô˘Î¿ÌÈÛÔ, ‰‡Ô ˙¢Á¿ÚÈ· ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ÙÚÂȘ ÌÏÔ‡˙˜.
‚) ¤Ó· ·ÓÙÂÏfiÓÈ, ‰‡Ô Ô˘Î¿ÌÈÛ· Î·È ¤ÓÙ ÌÏÔ‡˙˜.
Á) ¤Ó· ·fi οı ›‰Ô˜.
…...............…………………….………..................………………………………………….........................................…
…...............…………………….………..................………………………………………….........................................…
…...............…………………….………..................………………………………………….........................................…
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 2Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ χÓÔÓÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÍÈÛÒÛÂˆÓ ·Ј ‚·ıÌÔ‡.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Â›Ï˘Û˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· ÂÍÈÛÒÛˆÓ. ¡· ·Ó·‰Âȯı› Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·
Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Â›Ï˘Û˘ ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Â͛ۈÛ˘, ·fi ÙËÓ
χÛË ÙÔ˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ·ÚÈıÌËÙÈ΋˜.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË - ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋).
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
¶Úfi‚ÏËÌ·: °È· Ó· ·Ó·‰·ÛˆıÔ‡Ó ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¯ÚÂÈ-
¿ÛÙËÎ·Ó 240 ‰ÂÓÙÚ›ÏÈ·. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó 30 ‰ÂÓÙÚ›ÏÈ· ·Ó¿
ÛÙÚ¤ÌÌ· Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 20 ‰ÂÓÙÚ›ÏÈ· ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙËÓ
¤ÎÙ·ÛË Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹˜.
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂ÍÈÛÒÛÂȘ – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ 19

B
°
¢
7
5
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·19
➤ §‡ÛË Ì Â͛ۈÛË:
ñ ŒÛÙˆ x ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
ñ ∞ÊÔ‡ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, Ë ¤ÎÙ·ÛË Ù˘
‰Â‡ÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ x ›ӷÈ
..........................................................................................................
ñ ∞ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó 30 ‰ÂÓÙÚ›ÏÈ·
·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÂÓÙÚÈÏ›ˆÓ Ô˘ Ê˘Ù‡-
ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚÈÔ¯‹ ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ x
›ӷÈ.................................................................................................
ñ ∞ÊÔ‡ ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó 20 ‰ÂÓÙÚ›-
ÏÈ· ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÂÓÙÚÈÏ›ˆÓ Ô˘ Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ-
¯‹ ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ x Â›Ó·È ........................................................................................................
ñ ∂Ô̤ӈ˜, Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÓÙÚÈÏ›ˆÓ Ô˘ Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÔ-
¯¤˜ ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ x Â›Ó·È ………………………………………………......…....................................
ñ ∂Âȉ‹ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó 240 ‰ÂÓÙÚ›ÏÈ·, ÚÔ·ÙÂÈ Ë Â͛ۈÛË …..............................................
∏ χÛË Ù˘ Â͛ۈÛ˘ Â›Ó·È ……………….............……………………......................................................
ñ ∂Ô̤ӈ˜, Ë ÚÒÙË ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË ..................................................................................
Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË …...........................................................................................
➤ §‡ÛË Ì Ú·ÎÙÈ΋ ·ÚÈıÌËÙÈ΋:
∞Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· Ê˘Ù¤„Ô˘Ì 20 ‰ÂÓÙÚ›ÏÈ· Û ηı¤Ó· ·fi Ù· 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ÙfiÙÂ
Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÂÓÙÚÈÏ›ˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰¿ÛˆÛË Â›Ó·È ..............,
ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÎÊÒÓËÛË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
................. ‰ÂÓÙÚ›ÏÈ·.
∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ›ӷÈ: (∞ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÓÙÚÈÏ›ˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯ÚÂÈ¿ÛÙËηÓ) – (∞ÚÈıÌfi˜ ‰ÂÓÙÚÈ-
Ï›ˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó, ·Ó Ê˘Ù¤„Ô˘Ì 20 ‰ÂÓÙÚ›ÏÈ· ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·) = ..............................
√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈϤÔÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓÙÚÈÏ›ˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚÈÔ¯‹
Ê˘Ù¤„·Ì Û οı ÛÙÚ¤ÌÌ· ...................... ‰ÂÓÙÚ›ÏÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ...................... ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
·’ fiÛ· Ê˘Ù¤„·Ì Û οı ÛÙÚ¤ÌÌ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ÚÒÙË
ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 40:10 = ................. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ................. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·.
■ 1.2
∞™∫∏™∏ 10
·) °È· Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÈÛÔÛÎÂϤ˜ Ì ‚¿ÛË ÙË µ° ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ∞µ Î·È ∞° Ó·
Â›Ó·È ›Û˜.
¢ËÏ·‰‹ 2x + 3 = x + 5 ‹ 2x – x = 5 – 3 ‹ x = 2.
°È· x = 2 ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ∞µ Â›Ó·È 2x + 3 = 2 ؒ 2 + 3 = 7, Ù˘ ∞° Â›Ó·È x + 5 = 2 + 5 = 7
Î·È Ù˘ µ° Â›Ó·È 2x + 1 = 2 ؒ 2 + 1 = 5.
‚) °È· Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÈÛÔÛÎÂϤ˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ∞µ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ∞° Î·È µ° Ó·
Â›Ó·È ›Û˜.
¢ËÏ·‰‹ x + 5 = 2x + 1 ‹ x – 2x = 1 – 5 ‹ –x = – 4 ‹ x = 4.
°È· x = 4 ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ∞µ Â›Ó·È 2x + 3 = 2 ؒ 4 + 3 = 11, Ù˘ ∞° Â›Ó·È x + 5 = 4 + 5 = 9
Î·È Ù˘ µ° Â›Ó·È 2x + 1 = 2 ؒ 4 + 1 = 9.
À  Ô ‰ Â È Á Ì · Ù È Î ¤ ˜ Ï ‡ Û Â È ˜ · Û Î ‹ Û Â ˆÓ
20 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂ÍÈÛÒÛÂȘ – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·20
Á) °È· Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÈÛÔÛÎÂϤ˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ∞° ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ∞µ Î·È µ° Ó·
Â›Ó·È ›Û˜.
¢ËÏ·‰‹ 2x + 3 = 2x + 1 ‹ 2x – 2x = 1 – 3 ‹ 0 = – 2 Ô˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ.
∞™∫∏™∏ 11
√È ·¤Ó·ÓÙÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È ›Û˜, ¿Ú·:
2y + 3 = 15 – 2y ‹ 2y + 2y = 15 – 3 ‹ 4y = 12 ‹ y = 3
Î·È 3x – 1 = 11 ‹ 3x = 11 + 1 ‹ 3x = 12 ‹ x = 4.
∫¿ı ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È ›ÛË Ì 90Æ, ¿Ú·:
2ˆ – 40Æ = 90Æ ‹ 2ˆ = 90Æ + 40Æ ‹ 2ˆ = 130Æ ‹ ˆ = 65Æ.
■ 1.3
∞™∫∏™∏ 11
F = k
c
ؒ ‹ F ؒ r
2
= k
c
ؒ
q
1
ؒ
q
2

q
1
= .
∞™∫∏™∏ 14
·) §‡ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÁÈ· h = 0.
D = 0,155 ؒ 0 + 11 ‹ D = 11 Ë̤Ú˜.
‚) §‡ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ÁÈ· D = 180
180 = 0,155 ؒ h + 11 ‹ –0,155 ؒ h = 11 – 180 ‹ –0,155 ؒ h = 11 – 180 ‹
–0,155 ؒ h = –169 ‹ h = 1090,3(m).
AÓ ¯ÈÔÓ›˙ÂÈ Î¿ı Ë̤ڷ ı· Â›Ó·È D = 360 Ë̤Ú˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ h ı· ›ӷÈ:
360 = 0,155 ؒ h + 11 ‹ –0,155 ؒ h = 11 – 360 ‹ –0,155 ؒ h = –349 ‹ h = 2.251,6 (m).
■ 1.4
∞™∫∏™∏ 6
ŒÛÙˆ x Ù· ψÊÔÚ›· ÙˆÓ 8 ·ÙfïÓ, ÙfiÙ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Â›Ó·È 8x. ∆·
ψÊÔÚ›· ÙˆÓ 14 ·ÙfiÌˆÓ Â›Ó·È 12 – x Î·È ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Â›Ó·È 14(12 – x).
∞ÊÔ‡ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο 126 ÂÈ‚¿Ù˜ ¤¯Ô˘ÌÂ:
8x + 14(12 – x) = 126 ‹ 8x + 168 – 14x = 126 ‹
8x – 14x = 126 – 168 ‹ –6x = – 42 ‹ x = 7
ÕÚ· Â›Ó·È 7 Ù· ψÊÔÚ›· ÙˆÓ 8 ·ÙfiÌˆÓ Î·È 12 – 7 = 5 Ù· ψÊÔÚ›· ÙˆÓ 14 ·ÙfïÓ.
∞™∫∏™∏ 9
ŒÛÙˆ x ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÙÈÏfi.
∆· ÌÏ ÛÙÈÏfi Â›Ó·È x – 3.
∆· ÎfiÎÎÈÓ· ÛÙÈÏfi Â›Ó·È x – 4.
∆· Ì·‡Ú· ÛÙÈÏfi Â›Ó·È x – 5.
∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌÏÂ, ÎfiÎÎÈÓˆÓ Î·È Ì·‡ÚˆÓ ÛÙÈÏfi ı· Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜,
‰ËÏ·‰‹ x – 3 + x – 4 + x – 5 = x ‹ x + x + x – x = 3 + 4 + 5 ‹ 2x = 12 ‹ x = 6.
ÕÚ·, ¤¯Ô˘Ì 6 ÛÙÈÏfi.
■ 1.5
∞™∫∏™∏ 8
ŒÛÙˆ x Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ª·Ú›·˜. ∆· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÕÓÓ·˜ ‹Ù·Ó 3x Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰·¿ÓË
¤ÌÂÈÓ·Ó 3x – 14. ∞ÊÔ‡ Ë ÕÓÓ· ÙÒÚ· ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙË ª·Ú›· ¤¯Ô˘ÌÂ:
3x – 14 < x ‹ 3x – x < 14 ‹ 2x < 14 ‹ x < 7. ÕÚ· Ë ª·Ú›· ¤¯ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 7 C.
F
ؒ
r
2
k
c
ؒ
q
2
q
1
ؒ
q
2
r
2
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂ÍÈÛÒÛÂȘ – ∞ÓÈÛÒÛÂȘ 21
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·21
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 3 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈΤ˜ Ú›˙˜.
ñ ¢‡Ô ÒÚ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ÚÈ˙ÒÓ Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ·Û΋ÛˆÓ.
ñ ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋˜ Ú›˙·˜ Â›Ó·È ËÁ‹ Ï·ıÒÓ Î·È ·Ú·ÓÔ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.
µ·ÛÈο Ï¿ıË (fiˆ˜ .¯. ͙ෆ 16 = 8 ‹ ͙ෆ 16 = ±4 ‹ ͙ෆ 16 + 25 = 4 + 5) ı· Ú¤ÂÈ Ó·
‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÔÏÏ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.

A·ÓÙ‹ÛÂȘ:
1. ∂›Ó·È 43
2
=1849 , 44
2
=1936 Î·È 45
2
= 2025.
ÕÚ· ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1936 ηÈ, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÚÒÙËÛË, ‹Ù·Ó 44 ÂÙÒÓ.
∏ ÂÚÒÙËÛË ¤ÁÈÓ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1936 + 44 =1980.
2.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ˘˜ ¿ÚÚËÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘
ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙË ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË
·Û΋ÛˆÓ.
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
2.2. ÕÚÚËÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› – ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
°È· ‰È·ÛΤ‰·ÛË
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ ͙ෆ · , Ì · ≥ 0,
ñ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈΤ˜ Ú›˙˜ ıÂÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ‰ÔÎÈ̤˜ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
2.1. ∆ÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋ Ú›˙· ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡
7 ÒÚ˜ ™À¡√§√
2 ÒÚ˜ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· 2.3
2 ÒÚ˜ ÕÚÚËÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› – ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 2.2
3 ÒÚ˜ ∆ÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋ Ú›˙· ıÂÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ 2.1
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ 2Ô˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘
∫∂º∞§∞π√ 2Ô - ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚıÌÔ›
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·22
ñ √È ¿ÚÚËÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ‰›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ
‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÚËÙÒÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛˆÓ.
¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıË-
Ù¤˜ Ì ηٿÏÏËϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ «·Ó·Î¿-
Ï˘„Ë» ÙˆÓ ¿ÚÚËÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ.
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi
‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·.
ñ √ ηıËÁËÙ‹˜ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË
ÛÙË ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ηٷÛ΢‹ ¿ÚÚËÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ.
£· ‹Ù·Ó ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó·
ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¿ÚÚËÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜
fiˆ˜ ÙÔ ͙ෆ 5, ÙÔ ͙ෆ 3, Î.Ù.Ï.
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
·
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ᎏ, fiÔ˘

·, ‚ ·Î¤Ú·ÈÔÈ Î·È ‚ 0,
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ,
ñ Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ͙ෆ ·, fiÔ˘ · ıÂÙÈÎfi˜ ·Î¤Ú·ÈÔ˜, Ì ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘
¿ÍÔÓ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ,
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¿ÚÚËÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ‹ ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Ú›˙˜
ıÂÙÈÎÒÓ ·ÎÂÚ·›ˆÓ ‹ ÚËÙÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¿ÚÚËÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È Î·È ÔÈ:
5
1 + ͙ෆ 2, –3͙ෆ 2, ᎏ, 2,101001000100001…,
͙ෆ 3
ñ Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÁˆÌÂÙÚÈο ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¿ÚÚËÙÔ˘˜ , fiˆ˜  .¯ . ͙ෆ 2, ͙ෆ 3 .
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 23
¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ›
ƒËÙÔ›
·ÚÈıÌÔ›
∞ΤڷÈÔÈ
·ÚÈıÌÔ›
ªË‰¤Ó
ÕÚÚËÙÔÈ
·ÚÈıÌÔ›
∫Ï·ÛÌ·ÙÈÎÔ›
·ÚÈıÌÔ›
∞ÚÓËÙÈÎÔ›
·Î¤Ú·ÈÔÈ
·ÚÈıÌÔ›
£ÂÙÈÎÔ›
·Î¤Ú·ÈÔÈ
·ÚÈıÌÔ›
(Ê˘ÛÈÎÔ›)
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·23
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ¶ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ÒÚ˜ ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.
ñ ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ·˘Ù‹ ÂÈχÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ¶˘ı·-
ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÚÚËÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ‰Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁÔÚ›Ԣ ıˆڋ̷ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÚÚ‹ÙˆÓ, fi¯È ÌfiÓÔ Û ÁˆÌÂÙÚÈο
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ̤ÙÚËÛ˘.
°ÂˆÌÂÙÚÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ ¿ÚÚËÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ
1. ™Ù· ‰ÈÏ·Ó¿ Û¯‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ì ηٷÛ΢¿ÛÂÈ Â˘ı‡-
ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì‹ÎÔ˘˜ ͙ෆ 2 Î·È ͙ෆ 10: ™ÙȘ Ï¢ڤ˜
ÌÈ·˜ ÔÚı‹˜ ÁˆÓ›·˜ ÌÂÙÚ¿Ì ÚÒÙ· Ì ÙÔ ‰È·‚‹ÙË
Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ Î¿ıÂÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ
˘ÔÙ›ÓÔ˘Û·.
πÛ¯‡Ô˘Ó: 1
2
+ 1
2
= 2 = (͙ෆ 2)
2
Î·È 1
2
+ 3
2
= 10 = (͙ෆ 10)
2
.
ªÔÚ›Ù Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ̋ÎÔ˜ ͙ෆ 5, ͙ෆ 8
͙ෆ 13, ͙ෆ 17, ͙ෆ 18 Î·È ͙ෆ 20; ¶ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¿ÚÚËÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÛ΢-
¿ÛÔ˘Ì Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ;
2. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÚÚËÙÔÈ ‰Â ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ
ÙÚfiÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ͙ෆ 3 ÌÔÚ› Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÌfiÓÔ ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ·: Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi
Û¯‹Ì·, ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ì ÚÒÙ· fiˆ˜ ·Ú·¿Óˆ ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ
Ì οıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜ 1 Î·È 1, ÔfiÙÂ Ë ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· Â›Ó·È ͙ෆ 2 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì οıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜ 1 Î·È ͙ෆ 2, ÔfiÙÂ Ë ˘Ô-
Ù›ÓÔ˘Û· Â›Ó·È ͙ෆ 3, ÁÈ·Ù› 1
2
+ (͙ෆ 2)
2
= 3 = (͙ෆ 3)
2
.
¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡
͙ෆ 14 (ÈÛ¯‡ÂÈ 1
2
+ 2
2
+ 3
2
= 14 = (͙ෆ 14)
2
). ªÔÚ›Ù Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ
Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ̋ÎÔ˜ ͙ෆ 6, ͙ෆ 11, ͙ෆ 12 ηÈ
͙ෆ 21; ¶ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¿ÚÚËÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÛ΢¿-
ÛÔ˘Ì Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ;
3. °È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¿ÚÚËÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÙÚ›· ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ·! °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ͙ෆ 7 ÌÔÚ› Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ›
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·.
πÛ¯‡ÂÈ 1
2
+ 1
2
+ 1
2
+ 2
2
= 7 = (͙ෆ 7)
2
.
¢Ú·ÛÙËÚÈ fiÙËÙ·
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙÚÒÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÈÏ‡Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ·
ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ¿ÚÚËÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ›.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
2.3. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
24 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
1
1
͙ෆ2
3
1
͙ෆ 10
1
1
1
͙ෆ2
͙ෆ3
1
2
3
͙ෆ 14
͙ෆ5
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·24
ªÔÚ›Ù Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ·
ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ̋ÎÔ˜ ͙ෆ 15, ͙ෆ 23, ͙ෆ 28 Î·È ͙ෆ 31; ¶ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
¿ÚÚËÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì Ì ·˘ÙfiÓ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ;
4. ∏ Û›ڷ ÙˆÓ ¿ÚÚËÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ.
™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹-
Ì· ¤¯Ô˘Ì ηٷ-
Û΢¿ÛÂÈ ‰È·‰Ô¯È-
ο ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÚ›-
ÁˆÓ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô-
ÓÙ·˜ ÌÈ· ΢ÎÏÈ΋
‰È¿Ù·ÍË (Û›ڷ).
ªÔÚ›Ù ӷ ˘Ô-
ÏÔÁ›ÛÂÙ ÙȘ ˘Ô-
Ù›ÓÔ˘Û˜ ÙˆÓ ÙÚÈ-
ÁÒÓˆÓ ·˘ÙÒÓ;
∆È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘ÌÂ
Ì ·˘Ù‹ ÙË Û›ڷ;
1. ¶ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Â›Ó·È ÚËÙÔ› Î·È ÔÈÔÈ ¿ÚÚËÙÔÈ;
·) 3,1211221
‚) 3,121121121…
Á) 3,121122112221122221
‰) 7,07007000700007…
2. ¡· χÛÂÙ ÙËÓ Â͛ۈÛË ͙ෆ 5 ؒ x = ͙ෆ 3 ؒ x +
.
3. ∏ ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 4 cm. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘.
4. ŒÓ· ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ Ï¢ڤ˜ Ì ̋ÎË 5, x, x + 1.
∞Ó ÙÔ x ÈηÓÔÔÈ› ÙËÓ Û¯¤ÛË (x + 1)(x + 2) = 38 + x
2
, ÙfiÙÂ:
·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ x.
‚) ¡· ·ԉ›ÍÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Î·È Ó· ‚Ú›ÙÂ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ˘Ô-
Ù›ÓÔ˘Û·˜.
5. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ:
·) (͙ෆ 25)
2
+ ͙

(–
͙ෆ 25
)
2
+ ͙ෆ 25
2
‚) 3(͙ෆ 16
2
+ ͙ෆ 16) – ͙

(–
͙ෆ 16
)
2
Á) (1 + ͙ෆ 2 )(1 – ͙ෆ 2 ) ‰) ͙ෆ 5 + 2͙ෆ 3 – 4͙ෆ 5 + ͙ෆ 3
6. ¡· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜:
1, –͙ෆ 5, ͙ෆ 13, ͙ෆ 18, –2͙ෆ 5, ͙ෆ 10, ͙ෆ 50.
2
͙ෆ 5 + ͙ෆ 3
∂·Ó·ÏËÙÈ Î¤˜ ·Û΋ÛÂÈ ˜ 2Ô˘ ÎÂÊ·Ï·› Ô˘
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 25
1
1
1
2
͙ෆ2
͙ෆ3 ͙ෆ7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·25
■ ∞™∫∏™∏ 1:
¡· ΢ÎÏÒÛÂÙ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ:
·) ŒÓ·˜ ·ÚÈıÌfi˜ x ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È x
2
=25 Â›Ó·È Ô:
∞. 12,5 µ. 50 °. -5 ¢. 7
‚) ∏ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋ Ú›˙· ÙÔ˘ 25 ›ӷÈ:
∞. 12,5 µ. –5 °. 5 ¢. 7
Á) ™ÙoÓ ¿ÍÔÓ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ «‰ÂÍÈfiÙÂÚ·» ÙÔ˘ ͙ෆ 11 ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·ÚÈıÌfi˜:
∞. 3 µ. ͙ෆ 7 °. ͙ෆ 13 ¢. ͙ෆ 10
‰) √ ·ÚÈıÌfi˜ ͙ෆ2+͙ෆ4 Â›Ó·È ›ÛÔ˜ ÌÂ:
∞. ͙ෆ 6 µ. 4 °. ͙ෆ 2 ¢. 2
Â) ∞fi ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ¿ÚÚËÙÔ˜ Â›Ó·È Ô:
∞. ͙ෆ 16 µ.ͱ

°. 13,41 ¢. ͙ෆ 3
■ ∞™∫∏™∏ 2:
¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ ˆ˜ ™ (™ˆÛÙ‹) ‹ § (§·Óı·Ṳ̂ÓË) ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
™ø™∆√ §∞£√™
·) ∞Ó x
2
= ·, ÙfiÙÂ ͙ෆ · = x.
‚) ∞Ó · ≥ 0, ÙfiÙÂ (͙ෆ · )
2
= ·.
Á) ∂Âȉ‹ 1,4142 < ͙ෆ 2 < 1,4143, Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡ ¤¯Ô˘ÌÂ:
͙ෆ 2 = 1,414.
■ ∞™∫∏™∏ 3:
∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Â›Ó·È ÈÛfiÏ¢ÚÔ Ì ÏÂ˘Ú¿ · = 4cm. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘.
■ ∞™∫∏™∏ 4:
∏ ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ‰ = 10 cm. N· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘.
25
4
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘
26 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·26
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 1Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ÕÚÚËÙÔÈ ∞ÚÈıÌÔ› – ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ›.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋˜ Ú›˙·˜.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË - ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋).
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
1. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÂÓfi˜ ·ÚÈıÌÔ‡ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ÁÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡
·˘ÙÔ‡ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ¢ËÏ·‰‹ ·
2
= · ؒ ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· 5
2
= 5 ؒ 5 = 25 ‹
7
2
= 7 ؒ 7 = 49.
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ˜:
·) 3
2
= ........................ ‚) 8
2
= ........................ Á) 1
2
= ........................
‰) 0
2
= ........................ Â) 1,2
2
= ........................ ÛÙ) 2,3
2
= ........................
˙) 0,3
2
= ........................ Ë)
( )
2
= ........................ ı)
( )
2
= ........................
2. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÁ·Û›· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·! °È· ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ· ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÔÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ (ıÂÙÈÎfi˜ ‹ Ìˉ¤Ó) Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı›
ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ˜;
·) (........)
2
= 25 ‚) (........)
2
= 16 Á) (........)
2
= 81 ‰) (........)
2
= 100
Â) (........)
2
= 36 ÛÙ) (........)
2
= 0 ˙) (........)
2
= 1 Ë) (........)
2
= 0,09
ı) (........)
2
= È) (........)
2
= Î) (........)
2
= 4 Ï) (........)
2
= 9
3. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: Â›Ó·È 7
2
= 49 ÔfiÙÂ
͙ෆ 49
= 7
·) Â›Ó·È (......)
2
= 25 ÔfiÙÂ
͙ෆ 25 = ....... ‚) Â›Ó·È (......)
2
= 64 ÔfiÙÂ
͙ෆ 64= .......
Á) Â›Ó·È (......)
2
= 1 ÔfiÙÂ ͙ෆ 1
= ......... ‰) Â›Ó·È (......)
2
= 0 ÔfiÙÂ ͙ෆ 0
= .........
4. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛfiÙËÙ˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: Â›Ó·È ͙ෆ 100 = 10 ÁÈ·Ù› 10
2
= 100
·) ›ӷÈ
͙ෆ 81
=........ ÁÈ·Ù›
(......)
2
= ........ ‚) ›ӷÈ
͙ෆ 64
= ........ ÁÈ·Ù›
(......)
2
= ........
Á) Â›Ó·È ͙ෆ 0 = ........ ÁÈ·Ù›
(......)
2
= ........ ‰) ›ӷÈ
͙ෆ 36
= ........ ÁÈ·Ù›
(......)
2
= ........
Â) Â›Ó·È ͙ෆ 0,09 =...... ÁÈ·Ù›
(......)
2
= ........ ÛÙ) Â›Ó·È ͱ

=........ ÁÈ·Ù›
(......)
2
= ........
25
9
√ƒπ™ª√™: ∞Ó ¤¯Ô˘Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi · (ıÂÙÈÎfi ‹ Ìˉ¤Ó), ÙfiÙ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈ΋
Ú›˙· ÙÔ˘ · Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È ͙ෆ ·, ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi x (ıÂÙÈÎfi ‹ Ìˉ¤Ó), ÒÛÙ x
2
= ·. ¢ËÏ·‰‹:
∞Ó x
2
= ·, Ì · Ն 0 Î·È x Ն 0, ÙfiÙ x = ͙ෆ ·.
1
4
9
25
2
7
3
5
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ì ʇÏÏÔ ÂÚÁ·Û›·˜
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 27
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·27
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 2Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ÕÚÚËÙÔÈ ∞ÚÈıÌÔ› – ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ›.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÚÚËÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË - ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋).
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
«¶Ô‡ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ͙ෆ 7 »
1. ™ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ›Ó·Î· ‰›ÓÔÓÙ·È Ù· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·
ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÙ‹Ï˘.
·) ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ·ÚÈıÌfi x ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ›Ó·Î·,
ÒÛÙÂ x
2
= 7;
∞¿ÓÙËÛË: …………………………...............………………….
‚) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙË ‰ÈÏ‹ ·ÓÈÛfiÙËÙ·:….…… < ͙ෆ 7 < ………
Á) ¡· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ (ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË) ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ͙ෆ 7 ÛÙÔÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÍÔÓ· ·ÚÈıÌÒÓ
2. ·) ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ·ÚÈıÌfi x ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ›Ó·Î·,
ÒÛÙÂ x
2
= 7;
∞¿ÓÙËÛË: …………………………….............………………...............................
‚) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙË ‰ÈÏ‹ ·ÓÈÛfiÙËÙ·: ….…… < ͙ෆ 7 < ………
Á) ¡· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ (ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË) ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ͙ෆ 7 ÛÙÔÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÍÔÓ· ·ÚÈıÌÒÓ
‰) ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÓfi˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡
Ô ·ÚÈıÌfi˜ ͙ෆ 7 ›ӷÈ:
(Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë) ͙ෆ 7 = ........ (Ì ˘ÂÚ‚ÔÏ‹) ͙ෆ 7 = ........
3. ·) ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ·ÚÈıÌfi x ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ›Ó·Î·,
ÒÛÙÂ x
2
= 7;
∞¿ÓÙËÛË: …………………………….............………………...............................
‚) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙË ‰ÈÏ‹ ·ÓÈÛfiÙËÙ·: ….…… < ͙ෆ 7 < ………
Á) ¡· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ (ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË) ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ͙ෆ 7 ÛÙÔÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÍÔÓ· ·ÚÈıÌÒÓ
‰) ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÓfi˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡
Ô ·ÚÈıÌfi˜ ͙ෆ 7 ›ӷÈ:
(Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë) ͙ෆ 7 = ........ (Ì ˘ÂÚ‚ÔÏ‹) ͙ෆ 7 = ........
7,2361 2,69
7,1824 2,68
7,1289 2,67
7,0756 2,66
7,0225 2,65
6,9696 2,64
6,9169 2,63
6,8644 2,62
6,8121 2,61
6,7600 2,60
x
2
x
8,41 2,9
7,84 2,8
7,29 2,7
6,76 2,6
6,25 2,5
5,76 2,4
5,29 2,3
4,84 2,2
4,41 2,1
4,00 2,0
x
2
x
81 9
64 8
49 7
36 6
25 5
16 4
9 3
4 2
1 1
0 0
x
2
x
28 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9
2,61 2,60 2,62 2,63 2,64 2,65 2,66 2,67 2,68 2,69
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
09 - 30 29-11-06 21:53 ™ÂÏ›‰·28
4. ·) ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ·ÚÈıÌfi x ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ›Ó·Î·,
ÒÛÙÂ x
2
= 7;
∞¿ÓÙËÛË: …………………………….............………………...............................
‚) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙË ‰ÈÏ‹ ·ÓÈÛfiÙËÙ·: ….…… < ͙ෆ 7 < ………
Á) ¡· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ (ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË) ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ͙ෆ 7 ÛÙÔÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÍÔÓ· ·ÚÈıÌÒÓ
‰) ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÓfi˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡
Ô ·ÚÈıÌfi˜ ͙ෆ 7 ›ӷÈ:
(Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë) ͙ෆ 7 = ........ (Ì ˘ÂÚ‚ÔÏ‹) ͙ෆ 7 = ........
5. ·) ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ·ÚÈıÌfi x ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ›Ó·Î·,
ÒÛÙÂ x
2
= 7;
∞¿ÓÙËÛË: …………………………….............………………...............................
‚) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙË ‰ÈÏ‹ ·ÓÈÛfiÙËÙ·: ….…… < ͙ෆ 7 < ………
Á) ¡· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ (ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË) ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ͙ෆ 7 ÛÙÔÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ¿ÍÔÓ· ·ÚÈıÌÒÓ
‰) ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÓfi˜ ‰Âη‰ÈÎÔ‡ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ͙ෆ 7 ›ӷÈ:
(Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë) ͙ෆ 7 = ........ (Ì ˘ÂÚ‚ÔÏ‹) ͙ෆ 7 = ........
6. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞: (™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Â’ ¿ÂÈÚÔÓ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È·‰Èηۛ·)
∞. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Âη‰ÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ x (Ì ÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ï‹ıÔ˜ ‰Âη‰ÈÎÒÓ „ËÊ›ˆÓ)
Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÒÛÙÂ x
2
= 7. ¢ËÏ·‰‹ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ͙ෆ 7 Â›Ó·È …………..............………….. ·ÚÈıÌfi˜.
µ. √È ¿ÚÚËÙÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ‰Âη‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ì …………………. ‰Âη‰Èο „ËÊ›· Ù·
ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ………………..............................................................................………………….
7,00078681 2,6459
7,00025764 2,6458
6,99972849 2,6457
6,99919936 2,6456
6,99867025 2,6455
6,99814116 2,6454
6,99761209 2,6453
6,99708304 2,6452
6,99655401 2,6451
6,99602500 2,6450
x
2
x
7,017201 2,649
7,011904 2,648
7,006609 2,647
7,001316 2,646
6,996025 2,645
6,990736 2,644
6,985449 2,643
6,980164 2,642
6,974881 2,641
6,969600 2,640
x
2
x
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› 29
2
,
6
4
1
2
,
6
4
0
2
,
6
4
2
2
,
6
4
3
2
,
6
4
4
2
,
6
4
5
2
,
6
4
6
2
,
6
4
7
2
,
6
4
8
2
,
6
4
9
2
,
6
4
5
3
2
,
6
4
5
2
2
,
6
4
5
1
2
,
6
4
5
0
2
,
6
4
5
4
2
,
6
4
5
5
2
,
6
4
5
6
2
,
6
4
5
7
2
,
6
4
5
8
2
,
6
4
5
9
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·29
■ 2.1
∞™∫∏™∏ 8
∏ ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ ‰ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Â›Ó·È ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· Û ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì οıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜
‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 65 m Î·È 72 m.
∂Ê·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· ¤¯Ô˘ÌÂ:

2
= 65
2
+ 72
2
‹ ‰ = 9409. √fiÙ ‰ = ͙ෆ9409 ‹ ‰ = 97 m.
∞™∫∏™∏ 9
ŒÛÙˆ x o ıÂÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜. ∆fiÙ x
2
+ 8 = 3x
2
‹ x
2
– 3x
2
= –8 ‹ –2x
2
= –8 ‹ x
2
= 4.
√fiÙ x = ͙ෆ4 ‹ x = 2.
■ 2.2
∞™∫∏™∏ 5
ŒÛÙˆ · Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘. °È· ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ: ∂ = ·
2
.
√fiÙ ·
2
= 12 ‹ · = ͙ෆ 12. ÕÚ· Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È · = 3,46 cm.
■ 2.3
∞™∫∏™∏ 4
∏ ‰È¿ÌÂÛÔ˜ ∞¢ ÛÙÔ ÈÛfiÏ¢Úo ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Â›Ó·È Î·È ‡„Ô˜. ÕÚ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù·
ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ· ∞µ¢ Î·È µ∂¢. ∂Ê·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· ÛÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ
∞µ¢ ¤¯Ô˘ÌÂ: ∞µ
2
= ∞¢
2
+ µ¢
2
‹ 12
2
= ∞¢
2
+ 6
2
‹ ∞¢
2
= 108 ‹ ∞¢ = 10,39 cm.
ÕÚ· ∂¢ = = 5,19 cm.
∂Ê·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· ÛÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ BE¢ ¤¯Ô˘ÌÂ:
BE
2
= E¢
2
+ µ¢
2
‹ BE
2
= 5,19
2
+ 6
2
‹ BE
2
= 62,94.
√fiÙ µ∂ = ͙ෆ62,94 ‹ µ∂ = 7,93 cm.
∞™∫∏™∏ 5
∞Ó Ë ÙÚ›ÙË ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È Ë ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÙfiÙ x
2
= 10
2
+ 8
2
‹ x
2
= 164.
√fiÙ x = ͙ෆ 164 ‹ x = 12,81 cm.
∞Ó Ë ÙÚ›ÙË ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ οıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÙfiÙÂ:
10
2
= x
2
+ 8
2
‹ 100 = x
2
+ 64 ‹ x
2
= 36. √fiÙ x = ͙ෆ 36 ‹ x = 6 cm.
∞¢
2
À  Ô ‰ Â È Á Ì · Ù È Î ¤ ˜ Ï ‡ Û Â È ˜ · Û Î ‹ Û Â ˆÓ
30 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
09 - 30 15-11-06 20:22 ™ÂÏ›‰·30
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
¶ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ÒÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘.
ñ H Û˘Ó¿ÚÙËÛË Â›Ó·È ÌÈ· ıÂÌÂÏÈ҉˘ ÂÓÔÔÈËÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿-
‰Ô˘˜ ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¤Ú· ·Ó¿Ù˘-
Í‹ ÙÔ˘˜. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÛÙË µЈ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË ‰‡Ô
ÌÂÙ·‚ÏËÙÒÓ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙÈÌÒÓ Î·È Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘.
ñ ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ηıÔ-
Ú›˙ÂÙ·È Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤-
ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· ÌÂÁ¤ıË ·˘Ù¿.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 3 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӈÓ, ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ Î·È ÙȘ Û˘Ì-
ÌÂÙڛ˜.
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ Î·È ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘.
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ·Û΋ÛÂȘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
3.2. ∫·ÚÙÂÛÈ ·Ó¤˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ – °Ú·ÊÈ Î‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ,
ñ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÈÌÒÓ ÌÈ·˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
3.1. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘
13 ÒÚ˜ ™À¡√§√
2 ÒÚ˜
·
∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË y = – – ∏ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹
x
3.5
3 ÒÚ˜ ∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË y = ·x + ‚ 3.4
3 ÒÚ˜ ∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË y = ·x 3.3
3 ÒÚ˜
∫·ÚÙÂÛÈ·Ó¤˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜.
°Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘
3.2
2 ÒÚ˜ ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ 3.1
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ 3Ô˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘
∫∂º∞§∞π√ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·31
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ÓÔÈ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜
Ù¿ÍÂȘ. ™ÙË µã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ·ÏÒ˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈı-
ÌÔ‡˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈ·, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙڛ˜ Î·È Ë Â‡ÚÂ-
ÛË Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁÔÚ›Ԣ ıˆڋ̷ÙÔ˜.
ñ ∏ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙÈÌÒÓ.
ñ ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË, ηٷÛ΢‹
Î·È ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈ-
ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË Ï‡ÛË Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 3 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘
y = ·x.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ¢ı›·˜ Ù˘
ÌÔÚÊ‹˜ y = ·x Î·È ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ù˘ ÎÏ›Û˘ ·.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ –
¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÚ·ÌÌÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ‰‡Ô ÌÂÁÂıÒÓ.
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ‰‡Ô ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ,
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ y = ·x ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ
·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ, ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛË · Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙË Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó,
ñ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ Â͛ۈÛË ÌÈ·˜ ¢ı›·˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ, ·Ó
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÏ›ÛË Ù˘,
ñ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ù˘ y = ·x ÛÙË ÌÂϤÙË Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ
ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÈ·˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ˘ ÔÌ·Ï‹˜
ΛÓËÛ˘.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
3.3. ∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË y = ·x
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ,
ñ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ›Ô, fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘,
ñ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎÔ‡ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜
Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ,
ñ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ, fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘˜,
ñ Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÙËÓ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ›Ó·Î·
ÙÈÌÒÓ,
ñ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜
·Ú¿ÛÙ·Û˘,
ñ Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ·Ó ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ‹ fi¯È ÛÙËÓ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
32 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·32
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ 33
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ∞ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ Î·È fiÙÈ
Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜ Û ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÌÈ·ÍfiÓˆÓ Â›Ó·È ÌÈ·
ËÌÈ¢ı›· Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi Û‡ÓÙÔÌË ˘fiÌÓËÛË ¯ÚÂÈ-
¿˙ÂÙ·È ·ÏÒ˜ Ó· ÂÈÛ·¯ı› Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û¯¤Û˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ‰‡Ô ·Ó·ÏfiÁˆÓ
ÔÛÒÓ
(
= ·, ¿Ú· y = ·x
)
Î·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Û ÔÚıÔη-
ÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÍfiÓˆÓ.
ñ ∞ÊÔ‡ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Â˘ı›· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹
√ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ, Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ۯ‰ȷÛÙ›, ·Ó ‚ÚÂı›
¤Ó· ·ÎfiÌË ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ √. ∂›Û˘, Ó· ÂÍ·ÛÎËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË
ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË ·ÚÎÂÙÒÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (.¯. y = 2x, y = x, y = 0,7x, y = ͙ෆ 2 x
ηıÒ˜ Î·È y = –2x, y = –x , y = – x, y = –͙ෆ 3 x) Î·È Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙ· ÂÍ‹˜ Û˘ÌÂ-
Ú¿ÛÌ·Ù·:
1) ∞Ó ·>0, Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 1Ô – 3Ô ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ, ÂÓÒ ·Ó ·<0,
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 2Ô – 4Ô ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ.
2) √È Â˘ı›˜ y = x Î·È y = –x Â›Ó·È ÔÈ ‰È¯ÔÙfiÌÔÈ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ.
ñ ¡· ·Ó·‰Âȯı› Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ y = ·x ÛÙË ÌÂϤÙË Ê˘ÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ
ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÈ·˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ˘ ÔÌ·Ï‹˜
ΛÓËÛ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È‰·¯ı› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜
‚¤‚·È· Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ô Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜. ¡·
ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË Ù· ÔÛ¿ ‰È¿ÛÙËÌ· – ¯ÚfiÓÔ˜ ›ӷÈ
·Ó¿ÏÔÁ·, ÔfiÙ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Â˘ı›· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ √ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ.
¡· ‰Ôı› ˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ë Û¯Â‰›·ÛË ÙˆÓ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – ¯ÚfiÓÔ˘
ÌÈ·˜ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ˘ ÔÌ·Ï‹˜ ΛÓËÛ˘, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (.¯. ˘ = 2 m/s,
˘ = 3 m/s, ˘ = m/s). ∂›Û˘, Ó· ‰Ôı› Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹
·fi ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È ÔÌ·Ï‹ ηÈ
Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡.
ñ ÕÏÏÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙË º˘ÛÈ΋, Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘
˘‰ÚÔÛÙ·ÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Ì ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ›ÂÛ˘ – ‚¿ıÔ˘˜.
ñ ∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ · ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ۷ʋÓÂÈ· Î·È Ì ‰È·‰Ú·ÛÙÈΤ˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (Geometer’s Sketchpad – Graphmatica – Function Prode
Î.Ù.Ï.). √ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜
Ì ¤ÙÔÈÌ· Û¯¤‰È· Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ê‡ÏÏ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘:
http://www.e-yliko.gr/mathyliko/mathyliko.htm
1
2
3
2
y
x
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ 33
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·33
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 3 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ y = ·x + ‚ Î·È Ù· ‚·ÛÈο Ù˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈο.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¢ı›·˜ Ì Â͛ۈÛË ·x + ‚y = Á Ì · 0 ‹ ‚ 0 ηÈ
Ù· ÛËÌ›· ÙÔÌ‹˜ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¿ÏψÓ
ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜.
ñ ∞ÊÔ‡ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ y = ·x + ‚ Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË
ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ y = ·x, ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙË Û¯Â‰È¿-
ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ÛËÌ›· Ù˘.
ñ ª¤Û· ·fi ηٿÏÏËÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ ÌÈ· Â͛ۈÛË Ù˘ ÌÔÚ-
Ê‹˜ y = ‚ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ Â˘ı›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· xЈx. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ÏÔÁ·-
ÚÈ·ÛÌfi˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Â Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ÎÏ‹ÛË, ÔfiÙ ÏËÚÒÓÔ˘Ì οıÂ
Ì‹Ó· ÙÔ ¿ÁÈÔ.
ñ √ÌÔ›ˆ˜, ̤۷ ·fi ηٿÏÏËÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ ÌÈ· Â͛ۈÛË
Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ x = · ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ Â˘ı›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· yЈy. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì 10 Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ µЈ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈΛ· x Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ y ÙÔ˘
ηıÂÓfi˜. ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ›Ó·Î· ÙÈÌÒÓ:
Î·È ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· ˙‡ÁË (x,y) ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¢ı›· ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· yЈy.
ñ ∏ ‡ÚÂÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ Î·È Ù˘ ¢ı›·˜ ·x + ‚y = Á, · 0 Î·È ‚ 0
ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ηٿÏÏËÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı›
ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – ¯ÚfiÓÔ˘ (˘ – t) Û ÔÌ·Ï¿ ÂÈ‚Ú·‰˘ÓfiÌÂÓË Î›ÓËÛË Î·È Ó·
˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Ú¯È΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ Î·È ÛÂ
fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.
ñ ¡· ·Ó·‰Âȯı› Ì ηٿÏÏËÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ y = ·x+‚
Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ù·
Î¤Ú‰Ë ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ¿ÁÈ· ¤ÍÔ‰· 5000 C ÙÔ Ì‹Ó· ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ x
ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Î.Ù.Ï.
42 39 55 58 60 65 52 38 45 40 µ¿ÚÔ˜ y Û ÎÈÏ¿
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 ∏ÏÈΛ· x Û ¤ÙË
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ y = ·x + ‚ Â›Ó·È ÌÈ·
·Ú¿ÏÏËÏË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË Ù˘ y = ·x Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı›· ·˘Ù‹,
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Î¿ı Â͛ۈÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ·x + ‚y = Á, Ì · 0 ‹ ‚ 0
·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ Â˘ı›· Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙË Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó,
ñ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÛËÌ›· ÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ Î·È Ù˘ ¢ı›·˜ ·x + ‚y = Á,
ñ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ Â͛ۈÛË ÌÈ·˜ ¢ı›·˜ ·fi ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
3.4. ∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË y = ·x + ‚
34 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·34
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ 35
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙË-
Û˘ y= , x0. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·, ¿ÍÔÓ˜ Î·È Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÒÓ Î·È ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏË-
Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ – ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË
ÔÌ·Ï‹ ΛÓËÛË (ÁÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜).
ñ ¡· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ Ë Û˘Ó¿ÚÙËÛË y = ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· x = 0.
ñ ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∞Ј °˘ÌÓ·Û›Ô˘.
∂Ô̤ӈ˜, ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË
Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ y = Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜
·Ú¿ÛÙ·Û˘ (‚Ú›ÛÎÔ˘Ì 3 – 4 ÛËÌ›· Ì ıÂÙÈΤ˜ ÙÂÙÌË̤Ó˜, ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ¤Ó·
ÎÏ¿‰Ô Î·È Ì ٷ Û˘ÌÌÂÙÚÈο ÙÔ˘˜ ÛËÌ›· ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÎÏ¿‰Ô).
ñ ∞ÊÔ‡ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÍ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ˘ÂÚ‚ÔÏÒÓ fiˆ˜ y = , y = ,
y = – , y = – Î.Ù.Ï. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ·Ó · > 0, Ë
˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 1Ô – 3Ô ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ, ÂÓÒ ·Ó · < 0, Ë ˘ÂÚ‚oÏ‹
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 2Ô – 4Ô ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ.
1. ¢›ÓÂÙ·È Ô ‰ÈÏ·Ófi˜ ›Ó·Î·˜ Ì ٷ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÙÔ‡ ∂˘ÚÒ
Ì ÌÂÚÈο ¿ÏÏ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ηٿ ÙËÓ 20–8–2002:
·) ŒÓ· Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ˆÏÂ›Ù·È 30 C. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹
ÙÔ˘ Û ‰ÔÏÏ¿ÚÈ· ∏¶∞ Î·È ÔÈ· Û ϛÚ˜ ∞ÁÁÏ›·˜;
¢Ú·ÛÙËÚÈ fiÙËÙ˜
0,5
x
4
x
5
x
3
x
·
x
·
x
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ‰‡Ô ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿,
·
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ y =  ¤¯ÂÈ Î¤ÓÙÚÔ
x
Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ Î·È ¿ÍÔÓ˜ Û˘ÌÌÂÙÚ›·˜ ÙȘ ‰È¯ÔÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ
ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ÙË Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó,
·
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ · ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ y =  .
x
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
·
x
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
3.5.
·
∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË y = – – H ˘ÂÚ‚ÔÏ‹
x
1,5483 ºÚ¿ÁÎÔ ∂Ï‚ÂÙ›·˜
9,3148 ∫ÔÚÒÓ· ™Ô˘Ë‰›·˜
7,4337 ∫ÔÚÒÓ· ¢·Ó›·˜
0,6991 §›Ú· ∞ÁÁÏ›·˜
1,1065 ¢ÔÏÏ¿ÚÈÔ ∏¶∞
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·35
‚) ŒÓ· Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ˆÏÂ›Ù·È 30 ‰ÔÏÏ¿ÚÈ· ∏¶∞. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Û ∂˘ÚÒ Î·È
ÔÈ· Û ϛÚ˜ ∞ÁÁÏ›·˜;
Á) ¡· ‚Ú›ÙÂ Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó:
± ∂˘ÚÒ Û ∫ÔÚÒÓ˜ ™Ô˘Ë‰›·˜: ………....……………..................…………………………………….....
± ∫ÔÚÒÓ˜ ™Ô˘Ë‰›·˜ Û ∂˘ÚÒ: …………………………...................………………………………….....
± ¢ÔÏ¿ÚÈ· ∏¶∞ Û ∫ÔÚÒÓ˜ ¢·Ó›·˜: …………………………..................….…………………………
± §›Ú˜ ∞ÁÁÏ›·˜ Û ºÚ¿Áη ∂Ï‚ÂÙ›·˜: …………………………...................………………………….
2. Œ¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ÂÈÚ·Ì·ÙÈο fiÙÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘
‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 6,25%
ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜.
·) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· (ÛÙËÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi
Û·˜ ‚¿ÚÔ˜).
‚) ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ÙÔ y ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ x.
1. ∏ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ y = (3· + 1)x + 2 ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô
∞(2, –2).
·) ÀÔÏÔÁ›ÛÙ ÙÔ ·.
‚) ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
Á) ¡· οÓÂÙ ÙËÓ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘.
2. ∞fi 120 ÎÈÏ¿ Ù‡ÙÏ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È 18 ÎÈÏ¿ ˙¿¯·ÚË.
·) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
‚) ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ˙¿¯·Ú˘ ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜
ÙˆÓ Ù‡ÙψÓ.
Á) ¶fiÛË ˙¿¯·ÚË ı· ·Ú·¯ı› ·fi 10 ÙfiÓÔ˘˜ Ù‡ÙÏ·;
‰) °È· Ó· ¤¯Ô˘Ì ·Ú·ÁˆÁ‹ 3 ÙfiÓˆÓ ˙¿¯·Ú˘, fiÛ· Ù‡ÙÏ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È;
3. ª›· ¢ı›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ Î·È ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞(͙ෆ 3, 3).
·) ¡· ‚Ú›Ù ÙË Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙËÓ Â˘ı›· ·˘Ù‹.
‚) ¡· ‚Ú›Ù ÙË ÁˆÓ›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ·Ú·¿Óˆ ¢ı›· Ì ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· √x.
4. √ ÌÈÛıfi˜ ÂÓfi˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ·˘Í‹ıËΠηٿ 10%.
·) ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ÙȘ Ӥ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ
·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘.
‚) ∞Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 1300 C, Ó· ‚Ú›Ù ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ô‰Ô-
¯¤˜ ÙÔ˘.
54 36 18 µ¿ÚÔ˜ ˙¿¯·Ú˘ Û ÎÈÏ¿ y
30 60 120 µ¿ÚÔ˜ Ù‡ÙÏˆÓ Û ÎÈÏ¿ x
y
2 1 0 –1 –2 x
∂·Ó·ÏËÙÈ Î¤˜ ·Û΋ÛÂÈ ˜ 3Ô˘ ÎÂÊ·Ï·› Ô˘
36 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ
4
80
3
100
9
160
µ¿ÚÔ˜
‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ x
µ¿ÚÔ˜
ÛÒÌ·ÙÔ˜ y
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·36
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ 37
5. ·) ¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ÙËÓ Â˘ı›· y = Ïx + 2, ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∞(–7, –12) ·Ó‹ÎÂÈ
ÛÙËÓ Â˘ı›· ·˘Ù‹.
‚) ¡· ‚Ú›Ù ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ¢ı›˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËϘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙȘ ۯ‰ȿ-
ÛÂÙÂ:
i) y = x + 1 ii) y = 3x + 2 iii) y = 0,5x iv) y = x + 3 v) y = 3x – 2
¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜.
6. ŒÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰È·Ó‡ÂÈ ÌÈ· ·fiÛÙ·ÛË 400 km Û 6 ÒÚ˜. ¶fiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ
Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·fiÛÙ·ÛË Û 5 ÒÚ˜;
7. ¢›ÓÂÙ·È Ë Û˘Ó¿ÚÙËÛË f(x) = 2x + 5.
·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË A(x) = f(x + 2) + f(2x – 1).
‚) ¡· χÛÂÙ ÙËÓ Â͛ۈÛË A(x) = 0.
8. ¢›ÓÂÙ·È Ë Â˘ı›· (Â) Ì Â͛ۈÛË y = (2Ï + 1)x + 3Ì – 2. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È
·Ú¿ÏÏËÏË ÛÙËÓ Â˘ı›· Ì Â͛ۈÛË y = –5x + 7 Î·È ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô µ(–1, 6), Ó·
‚Ú›Ù ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ï, Ì.
9. ¢›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Â˘ı›˜ (Â
1
): y = 2x Î·È (Â
2
): y = –0,5x. ¡· ·ԉ›ÍÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜.
■ ∞™∫∏™∏ 1:
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿:
■ ∞™∫∏™∏ 2:
∏ ¢ı›· ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛË
∞. – µ. 3 °. –2 ¢. –
¡· ΢ÎÏÒÛÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.
■ ∞™∫∏™∏ 3:
∏ ÎÏ›ÛË Ù˘ ¢ı›·˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÛËÌ›·
√(0,0) Î·È ∞(–2, 6) ›ӷÈ:
∞.–2 µ. 6 °. –3 ¢.–
¡· ΢ÎÏÒÛÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.
■ ∞™∫∏™∏ 4:
∏ ¢ı›· ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Â͛ۈÛË:
∞. y =– x µ. y =3x °. y = –3x ¢. y =2x
¡· ΢ÎÏÒÛÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.
1
3
1
3
2
3
1
2
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘
1
2
18 6
7 8 4 2
–1 –2 –3
–1
–2
–3
3
2
1
O 1 2 3
x
y
–1 –2 –3
–1
–2
–3
3
2
1
1 2 3
x
y
O
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·37
38 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ
■ ∞™∫∏™∏ 5:
™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·
‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Â˘ı›˜ Â
1
,
Â
2
, Â
3
Î·È Â
4
. ¡· ·ÓÙÈ-
ÛÙÔȯ›ÛÂÙ Û ηıÂÌÈ¿
ÙËÓ Â͛ۈۋ Ù˘.
■ ∞™∫∏™∏ 6:
¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi
Û‡ÛÙËÌ· ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ ·ÍfiÓˆÓ
ÙȘ ¢ı›˜ Ì ÂÍÈÛÒÛÂȘ:
y = x, y = 7x, y = –3x ηÈ
y = – x.
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 1Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ∫·ÚÙÂÛÈ·Ó¤˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ – °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Î¿ı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘
ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÛÙ·ı› ·fi ¤Ó· ˙‡ÁÔ˜ ·ÚÈıÌÒÓ (·, ‚) Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·: fiÙÈ ÛÂ
οı ˙‡ÁÔ˜ ·ÚÈıÌÒÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ¤Ó· ÌfiÓÔ ÛËÌ›Ô.
¡· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ.
¡· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¤Ó· ÛËÌ›Ô, fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘.
¡· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎÔ‡ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
¿ÍÔÓ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ.
¡· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ, fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘˜.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË - ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋).
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
∏ ÌÂÁ¿ÏË Ì¤Ú· ¤ÊÙ·ÛÂ! √ ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô‰Ô-
ÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ Û ϛÁÔ. √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ÙÂÏ¢-
Ù·›Â˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ∆Ô˘˜ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ Î·È ÂÍËÁ› ÙË ı¤ÛË ÙÔ‡ ηıÂÓfi˜. °È· Ó· Á›ÓÂÈ
ÈÔ Î·Ù·ÓÔËÙfi˜, ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ¤Ó· ۯ‰ȿÁÚ·ÌÌ· Ì ‰‡Ô οıÂÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘.
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ì ʇÏÏÔ ÂÚÁ·Û›·˜
5
2
y = 3x
y = –2x
y = 0,4x
1
y =–  x
2
y = –1,3x
Â
1
Â
2
Â
3
Â
4
O –1
–1
1
1
2
Â
1
Â
2
Â
3
Â
4
2 3 4
x
y
–2
–2 –3 –4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
x
y
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·38
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ 39
Œ¯ÂÈ ¯ˆÚ›ÛÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜
¿ÍÔÓ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û ›Û· ‰È·ÛÙ‹-
Ì·Ù· Ì ̋ÎÔ˜ 1 cm ÛÙÔ Û¯Â-
‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú·Á-
Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· οı cm ·ÓÙÈÛÙÔÈ-
¯Â› Û 10 m.
°È· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
› ‰˘Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜: ∞fi ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿ıÂ
·›ÎÙ˘, ʤÚÓÂÈ Î¿ıÂÙ˜ ÛÙÔ˘˜
¿ÍÔÓ˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ·ÓÙÈ-
ÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· xЈx ϤÁÂÙ·È ÙÂÙÌË̤ÓË Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· yЈy
ϤÁÂÙ·È ÙÂÙ·Á̤ÓË ÙÔ˘ ·›ÎÙË.
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ϤÂÈ fiÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ µ ¤¯ÂÈ ÙÂÙÌË̤ÓË –3 Î·È ÙÂÙ·Á̤ÓË 2. ¶ÈÔ ·Ï¿ ÁÚ¿-
ÊÂÈ µ(–3, 2) Î·È Ï¤ÂÈ fiÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ µ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ (–3, 2).
1. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙˆÓ 11 ·›ÎÙˆÓ:
2. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ·›ÎÙË ª Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÚ›· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÌÚÔÛÙ¿, fiÙ·Ó
ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰· Î·È ‰‡Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ›Ûˆ, fiÙ·Ó ·Ì‡ÓÂÙ·È. ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á-
̤Ó˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·›ÎÙ˘ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ;
ŸÙ·Ó ÂÈÙ›ıÂÙ·È: …………......…………… ŸÙ·Ó ·Ì‡ÓÂÙ·È: ………….....…………….
3. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ·›ÎÙË £ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›, ·Ó ÌÔÚ›, ÙÔÓ ·›ÎÙË ª
Ì ̷ÎÚÈÓ¤˜ ‰È·ÁÒÓȘ Ì·ÏȤ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›-
˙Ô˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ £, ∫ Î·È ª ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ
·ÈÎÙÒÓ.
………………………………………....................................…………………………………………………………………….........
………………………………………....................................…………………………………………………………………….........
………………………………………....................................…………………………………………………………………….........
∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ: ..............................................................
ª
§

£¢
°
(–3, 2) 2 –3 µ

™˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ (x, y) TÂÙ·Á̤ÓË y ∆ÂÙÌË̤ÓË x ¶·›ÎÙ˘
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·39
40 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ
4. °È· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ¤Ó·Ó Â›Â‰Ô ¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
ԇ̠‰˘Ô οıÂÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ xЈx Î·È yЈy Ì ÎÔÈÓ‹ ·Ú¯‹ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô √.
§¤Ì fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· …………………………………………..........................…………………………………….........
∞Ó ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘, ÙfiÙ ϤÌ fiÙÈ
¤¯Ô˘Ì ¤Ó· …………………………………………..........................……………………………………....................
5. ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô ª ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ˙‡ÁÔ˜ ·ÚÈıÌÒÓ (·, ‚) Ô˘
ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ……………...........………………… ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ª. √ ·ÚÈıÌfi˜ · ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ϤÁÂÙ·È
.……....…....................... ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ª, ÂÓÒ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ‚ ϤÁÂÙ·È .……....…....................... ÙÔ˘
ÛËÌ›Ԣ ª.
6. ∞Ó ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· xЈx, ÙfiÙ ¤¯ÂÈ .……....…............................................ ›ÛË Ì 0.
7. ∞Ó ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· yЈy, ÙfiÙ ¤¯ÂÈ.……....…............................................ ›ÛË Ì 0.
8. ∏ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ √ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ .……....….........................................................................
9. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ∫ Î·È ª. √È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ...........
√È ÙÂÙÌË̤Ó˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È …………………....…, ÂÓÒ ÔÈ ÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È …..........………….....
°ÂÓÈο, ÌÔÚԇ̠ÏÔÈfiÓ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ (·, ‚) ˆ˜
ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· xЈx ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ …………..................................................................…………
10. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ £ Î·È ∫. √È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜
………………….........…………………......... √È ÙÂÙÌË̤Ó˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È …….....……………… ÂÓÒ ÔÈ ÙÂÙ·Á-
̤Ó˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È .................……………....……… °ÂÓÈο, ÌÔÚԇ̠ÏÔÈfiÓ Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘ÌÂ
fiÙÈ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ (·, ‚) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· yЈy ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜
.…..........................................................................................................................................................................
11. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ∫ Î·È ∏. √È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜
Â›Ó·È Û˘ÌÌÂÙÚÈΤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ .…........................................................
√È ÙÂÙÌË̤Ó˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È …............................................… Î·È ÔÈ
ÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È .…................................................................
ªÔÚԇ̠ÏÔÈfiÓ Ó· Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Û˘ÌÌÂÙÚÈÎfi
ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ (·,‚) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯‹ √ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ ¤¯ÂÈ
Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ .…...............................................................................
y
x
I
ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ
II
ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ
IIπ
ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ
IV
ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ


y

31-58 29-11-06 22:02 ™ÂÏ›‰·40
12. °ÂÓÈο, ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ ·ÍfiÓˆÓ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô Û ٤ÛÛÂÚȘ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘
ϤÁÔÓÙ·È ……………………………… Î·È Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ϷÙÈÓÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ π, ππ, πππ Î·È πV.
13. ªÔÚԇ̠ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì Û ÔÈÔ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ª(·, ‚)
·fi Ù· ÚfiÛËÌ· ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ · Î·È ‚ :
™ÙÔ π ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÙÔ · Â›Ó·È ………................................ Î·È ÙÔ ‚ ………..................................
™ÙÔ ππ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÙÔ · Â›Ó·È ………................................ Î·È ÙÔ ‚ ………..................................
™ÙÔ πππ ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÙÔ · Â›Ó·È ………................................ Î·È ÙÔ ‚ ………..................................
™ÙÔ πV ÙÂÙ·ÚÙËÌfiÚÈÔ ÙÔ · Â›Ó·È ………................................ Î·È ÙÔ ‚ ………..................................
14. °È· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ÛËÌ›ˆÓ ∞ Î·È µ ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
ԇ̠ÙÔ ............................................. Û’ ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· ÙËÓ ∞µ.
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 2Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ – ∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË y = ·x.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· Û˘Ó‰Âı› Ë Â͛ۈÛË Ù˘ ¢ı›·˜ y = ·x Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÔÛÒÓ.
¡· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘
Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ y = ·x Â›Ó·È Â˘ı›· Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ √.
¡· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó (·fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË) ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ ÁÈ·
ÁÓˆÛÙ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ x.
N· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó (·fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË) ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ x ÁÈ· ÁÓˆÛÙ‹ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ y.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË – ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋)
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· ÚÔ‡¯ˆÓ οÓÂÈ ¤ÎÙˆÛË 40% Û fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ›‰Ë! ∞Ó ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì x ÙËÓ
ηÓÔÓÈ΋ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË Î·È y ÙËÓ ÌÂȈ̤ÓË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜
·˘ÙÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË:
1. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ:
2. ¢‡Ô ÔÛ¿ x Î·È y ϤÁÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ·, fiÙ·Ó ……………………………………….................…………...….....
……….……………………….………………….……………………….………...................................……………….……….........
3. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: .....................................................
4. ŸÙ·Ó ‰˘Ô ÔÛ¿ x Î·È y Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ·, ÙfiÙÂ Ô ÏfiÁÔ˜ ………………...………………....................
……….……………………….………………….……………………….………...................................……………….……….........
5. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ÂÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜ 3 ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ÙÔ y ˆ˜ Û˘Ó¿Ú-
ÙËÛË ÙÔ˘ x ......................................................................................................................................................
y
x
y
x
y Ó¤· ÙÈÌ‹
«¤ÎÙˆÛË»
100 C 40 C 20 C 70 C 30 C 50 C x ·ÏÈ¿ ÙÈÌ‹
·ÏÙfi ·Ô‡ÙÛÈ· ÌÏÔ‡˙· ÊÔ˘ÛÙ¿ÓÈ Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ·ÓÙÂÏfiÓÈ ¶›Ó·Î·˜ 1
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ 41
31-58 29-11-06 22:03 ™ÂÏ›‰·41
42 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ
6. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ Ó·
·Ú·ÛÙ‹ÛÂÙ ٷ ÛËÌ›· ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜
(x, y) Ô˘ ‚ڋηÙ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 1.
∆È ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ; .......................................................
7. ¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘
Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ y = 0,6x.
™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ….........……..................…...................
……….……………………….….......……………….………………
8. ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË (¯ˆÚ›˜ ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÌÔ‡˜) Ó· ‚Ú›Ù ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ì ÙËÓ ¤ÎÙˆ-
ÛË Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Î¿ÏÙÛ˜, ¤Ó·
Ì·ÁÈfi Î·È ¤Ó· ۷οÎÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ
¤ÎÙˆÛË 10 C, 35 C Î·È 80 C ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
……….……………………….………………….……………………….………...................................……………….……….........
……….……………………….………………….……………………….………...................................……………….……….........
9. ∞fi ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË (¯ˆÚ›˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜) Ó· ‚Ú›Ù fiÛÔ Â›¯·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ
¤ÎÙˆÛË, ¤Ó· ·ÓÙÂÏfiÓÈ Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠÙÂÏÈο Ì ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË 54 C Î·È Ì›· ÊÔ‡-
ÛÙ· Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠÙÂÏÈο Ì ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË 60 C ………………….............………..…………...........
……….……………………….………………….……………………….………...................................……………….……….........
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 3Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ∏ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ y = ·x + ‚.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ
¢ıÂÈÒÓ y = ·x + ‚, fiÙ·Ó ÙÔ · Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ÙÔ ‚ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ‹ ÙÔ ‚ ›ӷÈ
ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ÙÔ · ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È..
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË – ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋)
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
1. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û‡ÛÙËÌ· ·ÍfiÓˆÓ Ó·
ۯ‰›·ÛÂÙ ÙȘ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·-
ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÙ‹ÛˆÓ:
y = 2x, y = 2x + 1, y = 2x + 3,
y = 2x – 3 Î·È y = 2x – 5.
2. ∆È ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¤¯Ô˘Ó
Î·È ÔÈ ¤ÓÙ ·˘Ù¤˜ ¢ı›˜;
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
™˘Ì¤Ú·ÛÌ·:
ŸÏ˜ ÔÈ Â˘ı›˜ Ì Â͛ۈÛË Ù˘
ÌÔÚÊ‹˜ y = 2x + ‚, fiÔ˘ ÙÔ ‚
ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È, Â›Ó·È ......................................................................................................................................
……….……………………….………………….……………………….………...................................……………….……….........
y
x
10 O
80
70
60
50
40
30
20
10
20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
x
y
31-58 29-11-06 22:05 ™ÂÏ›‰·42
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ 43
3. °ÂÓÈο, fiϘ ÔÈ Â˘ı›˜ Ì ÂÍÈÛÒÛÂȘ y = ·x + ‚, fiÔ˘ ÙÔ · Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
Î·È ÙÔ ‚ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Â›Ó·È ......................................................................................................................
……….……………………….………………….……………………….………...................................……………….……….........
……….……………………….………………….……………………….………...................................……………….……….........
4. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û‡ÛÙËÌ· ·ÍfiÓˆÓ Ó· ۯ‰ȿ-
ÛÂÙ ÙȘ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ
Û˘Ó·ÚÙ‹ÛˆÓ:
y = 2x + 3, y= 3x + 3, y = –2x + 3,
y = –x + 3 Î·È y = x + 3.
5. ∆È ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ
¤ÓÙ ·˘Ù¤˜ ¢ı›˜;
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ŸÏ˜ ÔÈ Â˘ı›˜ Ì Â͛ۈÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ y = ·x + 3, fiÔ˘ ÙÔ · ÌÂÙ·-
‚¿ÏÏÂÙ·È, ..........................................................................................................................................................
6. °ÂÓÈο, fiϘ ÔÈ Â˘ı›˜ Ì ÂÍÈÛÒÛÂȘ y = ·x + ‚, fiÔ˘ ÙÔ ‚ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηÈ
ÙÔ · ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È, .......................................................................................................................................
■ 3.1
∞™∫∏™∏ 3
∞Ó x Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ ¯ˆÚ›˜ ÊfiÚÔ, ÙfiÙÂ Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ı· Â›Ó·È x. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹
Â›Ó·È y = x + x ‹ y = x + 0,08x ‹ y = 1,08x.
∞™∫∏™∏ 5
·) ∏ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È 2x + 2y = 60. ÕÚ· 2y = 60 – 2x ‹ 2y = 2(30 – x)
‹ y = 30 – x.
‚) ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Â›Ó·È x ؒ y = 100. ÕÚ· y = .
■ 3.3
∞™∫∏™∏ 5
To ÛËÌÂ›Ô ∞ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ x = 2 Î·È y = 6. ÕÚ· Ë ÎÏ›ÛË Ù˘ ¢ı›·˜ ı· ›ӷÈ:
· = = = 3. ™˘ÓÂÒ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘ı›· y = 3x.
6
2
y
x
100
x
8
100
8
100
À  Ô ‰ Â È Á Ì · Ù È Î ¤ ˜ Ï ‡ Û Â È ˜ · Û Î ‹ Û Â ˆÓ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
x
y
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·43
44 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ
■ 3.4
∞™∫∏™∏ 5
°È· ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ x ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È 0,2x C. ∂ÈϤÔÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ì 0,5 C ÁÈ·
ÙË ÛËÌ·›·. ÕÚ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ı· Â›Ó·È y = 0,2x + 0,5 C.
∞™∫∏™∏ 6
°È· Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ Ì ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· xЈx ı¤ÙÔ˘Ì y = 0 Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ: 2x – 3ؒ0 = 6
‹ 2x = 6 ‹ x = 3. ÕÚ· ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ Ì ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· xЈx Â›Ó·È ÙÔ (3, 0). °È· Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ Ì ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· yЈy ı¤ÙÔ˘Ì x = 0 Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ: 2ؒ0 – 3y = 6 ‹ –3y = 6 ‹
y = –2. ÕÚ· ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔÌ‹˜ Ì ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· yЈy Â›Ó·È ÙÔ (0, –2).
■ 3.5
∞™∫∏™∏ 1
°È· Ù· ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿ x, y ·Ú·ÙËÚԇ̠·fi ÙÔÓ ›Ó·Î· fiÙÈ ÁÈ· x = 3 ¤¯Ô˘ÌÂ
y = 4. ÕÚ· xy = 3 ؒ 4 = 12 ‹ y = . °È· x = 1, Â›Ó·È y = = 12.
°È· x = 2,Â›Ó·È y = = 6. °È· x = 4, Â›Ó·È y = = 3.
°È· x = 6, Â›Ó·È y = = 2. °È· x =12, Â›Ó·È y = = 1.
™˘ÓÂÒ˜ Ô ›Ó·Î·˜ ›ӷÈ:
£∂ª∞: «∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ ÛÙȘ ıÂÙÈΤ˜ Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘»
∞. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ÔÛÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∏ ¤ÓÓÔÈ·
Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÔ‡-
ÛÙÂÚ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹ Û ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿.
µ. ∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂÁÂıÒÓ ‰›ÓÂÙ·È, ˆ˜ ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ. √È
ÏfiÁÔÈ Î·È ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÔÌÔÂȉÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÈÛÙÔÚÈο ˆ˜ Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi
ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÛÙÔÓ ·ÊËÚË̤ÓÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌfi (‚Ï. ™ÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂˘ÎÏ›‰Ë).
°. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ÁÚ·ÌÌÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜
.¯. ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ÈÛÔ‰˘Ó·Ì›·
ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÏfiÁÔ˘, Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜, ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ù˘ ÁÚ·ÌÌÈ΋˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·-
·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ Û¯¤Û˘ ‰‡Ô ÌÂÁÂıÒÓ Ì ̛· ¢ı›· Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ.
¢. ∏ ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÔÛÒÓ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ó·ÏÔÁ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁˆÌÂÙÚÈο ÛÙËÓ
ÔÌÔÈfiÙËÙ· Î·È ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Û ÛÌÈÎÚ‡ÓÛÂȘ Î·È ÌÂÁÂı‡ÓÛÂȘ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ.
∂. ∏ ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌÈ΋˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÎÏ›ÛË ÙÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÏfiÁÔ. ¢›ÓÂ-
Ù·È ¤ÙÛÈ Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÌÂϤÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÎÏ›ÛÂȘ ¢ıÂÈÒÓ (.¯. Û¯Â-
‰È·ÛÌfi˜ ·ÓËÊÔÚÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ‹ ·Ï˘Û›‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ì ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜).
™∆. √È Û˘¯Ó¤˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ Û ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜, ÔÏÈÙÈ΋˜ ηÈ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ì ·ÚÈÔ ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Ë ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ˘˜
ÙÔÌ›˜ ·˘ÙÔ‡˜.
∑. √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË
Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.
∫ÚÈ Ù‹ÚÈ · ÂÈ ÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜
™Ã∂¢π √ ∂ƒ°∞™π ∞™
1 2 3 4 6 12 y
12 6 4 3 2 1 x
12
12
12
6
12
4
12
2
12
1
12
x
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·44
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ 45
™ÎÔfi˜
∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙ‹ Û fiÏÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈÛÙ› ÌÂ
ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜, Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘, Ù˘ ÁÚ·ÌÌÈÎfiÙËÙ·˜, Ù˘
ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÎÏ›Û˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÔÙÈ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Ô
ÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘. ∂›Ó·È ÂÔ̤ӈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ¤ÓÓÔȘ, ÒÛÙ ӷ
Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ Ô ÎÔÈÓfi˜ ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜.
ŒÓ·˜ ÂÈϤÔÓ ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÏÂÙËı› Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ̤۷ ·fi ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹
Î·È ÙË Û¯ÔÏÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.
™Ùfi¯ÔÈ
ñ ∏ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ Ì ·Ù¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.
ñ ∏ Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙË ÁÚ·ÌÌÈ΋ Û˘Ó¿ÚÙËÛË.
ñ ∏ ¢¯¤ÚÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌfi Ì ÁÚ·ÌÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È Ë ÂÔÙÈ΋ ·Ó··-
Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜.
ñ ∏ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘.
ªÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·Ó¿ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ú¯Èο ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· – ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÁÚ·ÌÌÈÎfiÙËÙ·. ŸÙ·Ó οıÂ
ÔÌ¿‰· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÙËÓ ÂӉȷʤÚÂÈ, ÚÔÛ·ı› ̤۷ ·fi ηٿÏÏËÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ÁÚ·ÌÌÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂ
fiÏÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÎÔÈÓ‹ ‚¿ÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ – ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó
Ù· ÙÂÏÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.
∂Ó‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜
ñ ªÂϤÙË Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÌÂÁÂıÒÓ (√ÈÎÔÓÔÌ›·, µÈÔÏÔÁ›·, √ÈÎÔÏÔÁ›·
Î.Ù.Ï.) ̤ۈ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ ·fi ¢ı›· ·Ó·ÏÔÁ›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ 2010.
ñ ∂Í·ÁˆÁ‹ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Î›ÓËÛ˘ Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹ ¯ÚÔ-
ÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜.
ñ ÃÚ‹ÛË Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË Î·È ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÛÙË ¯·Ú-
ÙÔÁÚ¿ÊËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
ñ ªÂϤÙË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÎÏ›ÛË, fiˆ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û ÔÚÂÈÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ‹
ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (Ì ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜) Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
ñ ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ú˘ÔÁfiÓˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘
ÙÔ˘ «ıÂÚÌÔÎË›Ô˘» (·‡ÍËÛË Ù˘ ̤Û˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ‰È·Ù¿Ú·-
ÍË ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˙ˆ‹) (°ÂˆÁÚ·Ê›·, µÈÔ-
ÏÔÁ›·, º˘ÛÈ΋, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹).
XÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·
√È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Û ٤ÛÛÂÚ· ‰›ˆÚ·. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ˆÚÔ ‰È·-
Ù˘ÒÓÂÙ·È ÙÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÓÔȘ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ
Ôԛ˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰›ˆÚÔ Á›ÓÂÙ·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿-
ÙˆÓ – ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ¿Óˆ Û ·˘Ù¤˜. ™ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰›ˆÚÔ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰›ˆÚÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È Û ÎÔÈÓ¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ 45
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·45
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜.
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛË Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
ñ ∏ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ
ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Û ÂӉȷʤ-
ÚÔ˘Û˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÔÈÎ›ÏˆÓ Î·È ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘
ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜.
ñ ∏ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ (·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ-
ÎÔ‡) ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó
Î·È ·¤Ù˘¯·Ó ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËΠ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈ-
ÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡.
ñ ªÂ ηٿÏÏËÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ó·
·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜, ÒÛÙ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi. √È ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜,
Ù· ÂÚÈÔ‰Èο Î·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
·˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˙ˆËÚfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Â›-
ηÈÚÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ∂›Û˘ ÌÔÚ› Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ Ù· ª·ıËÌ·ÙÈ-
ο ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 3 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· Ù· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ù· Ú·‚‰ÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· Ù· ΢ÎÏÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ù· ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ.
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
4.2. °Ú·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜,
ñ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ‡ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
4.1. µ·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜: ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ – ¢Â›ÁÌ·
15 ÒÚ˜ ™À¡√§√
5 ÒÚ˜ ª¤ÛË ÙÈÌ‹ – ¢È¿ÌÂÛÔ˜ 4.5
3 ÒÚ˜ √Ì·‰ÔÔ›ËÛË ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ 4.4
2 ÒÚ˜ ∫·Ù·ÓÔ̤˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ 4.3
3 ÒÚ˜ °Ú·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ 4.2
2 ÒÚ˜ µ·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜: ¶ÏËı˘ÛÌfi˜ – ¢Â›ÁÌ· 4.1
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ 4Ô˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘
∫∂º∞§∞π√ 4Ô - ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·46
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ 47
ñ °È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ·˘Ù¤˜, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙ·-
ÙÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÓÙ˘· (ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î.Ù.Ï.) ‹ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ (™Ù·ÙÈÛÙÈ-
΋ ˘ËÚÂÛ›· Î.Ù.Ï.), Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ·˘Ùfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¤Ú¢-
Ó˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜ ‚·ÛÈο ‚‹Ì·Ù·: ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜
– Û‡ÓÙ·ÍË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ – Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ – ηٷÓÔÌ‹ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ – ·ÚÔ˘-
Û›·ÛË Ì ›Ó·Î· ‹ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· – Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.
➤ XÚ‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·:
http://forum.swarthmore.edu/workshops/sum96/data.collections/datalibrary
http://www.kethi.gr/greek/statistika/Apasxolisi/APOGRAFI_01.htm
http://www.statistics.gr/
http://www.pedtrauma.gr/gr/stats_total.htm
http://www.infopeloponnisos.gr/innovation/innovation_sources.html
http://europa.eu.int/comm/eurostat.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ηٷÓÔÌ‹˜ Û˘¯ÓÔًوÓ.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙȘ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ηٷÓÔÌ‹˜ Û˘¯ÓÔًوÓ.
ñ ™ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ‹ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó
Û ÔÏϤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. £· Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó
Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›·: ‰È·ÏÔÁ‹ – Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ – Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜.
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ: Û˘¯ÓfiÙËÙ· – Û¯ÂÙÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ· – ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ
Û˘¯ÓÔًوÓ,
ñ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ›Ó·Î· Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘¯ÓÔًوÓ,
ñ Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ηٷÓÔÌ‹˜
Û˘¯ÓÔًوÓ.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
4.3. ∫·Ù·ÓÔ̤˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘¯ÓÔًوÓ
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ,
ñ Ó· ·ÓÙÏÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙȘ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ,
ñ Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ηٿÏÏËÏË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓfi˜ ›Ó·Î·,
ñ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ 47
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·47
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 3 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË Î·È ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÈÓ¿ÎˆÓ Û˘¯ÓÔًوÓ.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÔÌ·‰ÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Î·Ù·ÓÔÌÒÓ Ì ÈÛÙfiÁÚ·ÌÌ·.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ.
ªÂ ηٿÏÏËϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ, fiÙ·Ó ÙÔ Ï‹-
ıÔ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÌÈ·˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ (.¯. Ù· ‡„Ë ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ),
Â›Ó·È ·Û‡ÌÊÔÚÔ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ›Ó·Î· Û˘¯ÓÔًوÓ, ÔfiÙ οÓÔ˘Ì ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛˆÓ.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 5 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ̤Û˘ ÙÈÌ‹˜.
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ̤Û˘ ÙÈÌ‹˜ ÔÌ·‰ÔÔÈË̤Ó˘ ηٷÓÔÌ‹˜.
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË Ù˘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘.
ñ ¢‡Ô ÒÚ˜ ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ·Û΋ÛÂˆÓ Î·È Â·Ó·ÏËÙÈο ı¤Ì·Ù·.
ñ °È· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÙÈ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ ·Ú·-
ÙËÚ‹ÛÂȘ, ÌÔÚ› Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ‰‡Ô Ì·ıËÙÒÓ:
ª·ıËÙ‹˜ ∞: 12 14 14 15 15
ª·ıËÙ‹˜ µ: 10 10 11 11 18
Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Î·È ÙË ‰È¿ÌÂÛÔ ÁÈ· οı ̷ıËÙ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Û˘˙ËÙËı› Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‚·ıÌfi˜ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ οı ̷ıËÙ‹.
ñ ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙË Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ· Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ
¢ηÈÚ›· Ó· ÂÍ·ÛÎËıÔ‡Ó Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (.¯. ∂xcel) ÌÂ
ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜, ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÌÈ·˜ ηٷÓÔÌ‹˜
Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ı· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ.
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛˆÓ, ηٷÓÔÌ‹˜
Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÔÌ·‰ÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛˆÓ,
ñ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È¿ÌÂÛÔ ¿ÚÙÈÔ˘ Î·È ÂÚÈÙÙÔ‡ Ï‹ıÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛˆÓ.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
4.5. ª¤ÛË ÙÈÌ‹ – ¢È¿ÌÂÛÔ˜
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Û ‰Â‰Ô̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÎÏ¿ÛÂˆÓ ›ÛÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜,
ñ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÏ¿ÛˆÓ,
ñ Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÔÌ·‰ÔÔÈË̤ÓË Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ì ÈÛÙfiÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ
ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÎÏ¿Û˘.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
4.4. OÌ·‰ÔÔ›ËÛË ·Ú·ÙËÚ‹ÛˆÓ
48 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·48
°È· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ-
Τ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÌÔÚÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Ó·
ÂÓı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ì ‚¿ÛË Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿
ÙÔ˘˜, .¯. ›‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó, ÂÎÔÌ¤˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Î.Ù.Ï. ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·ÓÒÓ˘Ì· Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜
Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∞ÊÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ó· Á›ÓÂÈ
Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ù˘ Ù¿Í˘, Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙËı› Ó· ·ÂÈ-
ÎÔÓ›ÛÔ˘Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ì ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ·. ∂›Û˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ·Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·
Û fiÏÔ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜. ªÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ú·-
‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ηÈ
Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ
Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
Î·È Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi.
¢È¿ÚÎÂÈ·: 1 ÒÚ·
■ ∞™∫∏™∏ 1:
™Â ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó 200 οÙÔÈÎÔÈ ÌÈ·˜ fiÏ˘: «¶ÔÈÔ ıˆÚ›Ù ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜;» ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Ú·‚‰fi-
ÁÚ·ÌÌ·.
■ ∞™∫∏™∏ 2:
·) ¡· ‚Ú›Ù ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Î·È ÙË ‰È¿ÌÂÛÔ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛˆÓ:
12 15 12 14 13 15 18 13 17
‚) ¡· ‚Ú›Ù ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Î·È ÙË ‰È¿ÌÂÛÔ Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ Û˘¯ÓÔًوÓ:
4 8 5 3 ™˘¯ÓfiÙËÙ˜
8 7 6 5 ∆È̤˜
36Æ 72Æ 10Æ 90Æ
∞Ó Î·Ù·Û΢¿ÛÔ˘Ì ΢ÎÏÈÎfi
‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, Ë Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›·
Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÙÈÌ‹
«ªfiÏ˘ÓÛË» ı· ›ӷÈ:
5
65% 50% 40% 35%
∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ô˘
‰ÂÓ ıˆÚ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏË-
Ì· ÙËÓ «∞Ô¯¤Ù¢ÛË» ›ӷÈ:
4
65 50 40 35
∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ÙÈÌ‹˜
«∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi» ›ӷÈ:
3
65 50 40 35
∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ÙÈÌ‹˜
«∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·» ›ӷÈ:
2
5% 10% 20% 25%
∏ Û¯ÂÙÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘
ÙÈÌ‹˜ «⁄‰Ú¢ÛË» ›ӷÈ:
1
¢ ° µ ∞
¡· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹
·¿ÓÙËÛË
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘
¢Ú·ÛÙËÚÈ fiÙËÙ·
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ 49


Ú
Â
˘
Û
Ë


Ô
¯
¤
Ù
Â
˘
Û
Ë

Á
Î
Ï
Ë
Ì
·
Ù
È
Î

Ù
Ë
Ù
·
ª

Ï
˘
Ó
Û
Ë

˘
Î
Ï
Ô
Ê
Ô
Ú
È
·
Î


Ô
Û
Ô
Û
Ù
¿

%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·49
■ ∞™∫∏™∏ 3:
™ÙÔÓ ›Ó·Î· ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ËÏÈ˘ ÙˆÓ 50
ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘:
·) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
‚) ¡· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÙ ÙË Ì¤ÛË ËÏÈΛ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘.
1. ªÂÙÚ‹Û·Ì ÙÔ ‡„Ô˜ 30 Ì·ıËÙÒÓ ÌÈ·˜ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ‹Ú·Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·:
·) ¡· ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· ηٷÓÔÌ‹˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘¯ÓÔًوÓ.
‚) ∞fi ÙÔÓ ›Ó·Î· ·˘Ùfi Ó· ‚Ú›Ù ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‡„Ô˜
i) ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙˆÓ 175 cm.
ii) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 170 cm ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ôχ 180 cm.
2. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î· Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ ‰›ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ 50 ÔÈÎÔ-
ÁÂÓÂÈÒÓ. ¡· ‚Ú›Ù ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó:
·) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2 ·È‰È¿ .
‚) ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 3 ·È‰È¿.
Á) ·ÎÚÈ‚Ò˜ 1 ·È‰›.
‰) ·fi 2 ¤ˆ˜ 3 ·È‰È¿.
3. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
50 ™‡ÓÔÏ·
7 4
30% 3
2
20% 1
™¯ÂÙÈΤ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ˜ TÈ̤˜
3 4
7 3
18 2
10 1
12 0
™˘¯ÓfiÙËÙ· v
i
∞ÚÈıÌfi˜ ·È‰ÈÒÓ x
i
155 155 165 150 150 165 170 165 160 145
155 170 155 150 165 165 150 165 150 160
155 165 155 170 165 160 160 150 145 165
∂·Ó·ÏËÙÈ Î¤˜ ·Û΋ÛÂÈ ˜ 4Ô˘ ÎÂÊ·Ï·› Ô˘
50 – 60
40 – 50
30 – 40
20 – 30
™¯ÂÙÈΤ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ˜ ¢È·ÏÔÁ‹ ∫¤ÓÙÚÔ ÎÏ¿Û˘ ∫Ï¿ÛÂȘ
50 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋
30 28 48 36 24 52 37 31 27 36
38 33 24 41 32 49 23 53 35 31
47 57 37 39 25 22 43 34 29 43
20 45 27 54 38 21 39 59 21 32
25 46 35 20 44 32 22 37 42 30
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·50
4. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ΢ÎÏÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ê·›ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ô-
ÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¶ÚÔ-
¤‰ÚÔ˘ ÂÓfi˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ŒÏ·‚·Ó ̤ÚÔ˜ 200 ̤ÏË
ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ∞, µ, °
Î·È ¢, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ∞ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 40 „‹ÊÔ˘˜. ∏
ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ ˘Ô-
„‹ÊÈÔ ° Â›Ó·È 126Æ. ¶fiÛ˜ „‹ÊÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ Ô
οı ˘Ô„‹ÊÈÔ˜;
5. √È ·ÚÈıÌÔ› x, 2x–1, 8, ·–1, ·–2, 6x–1, 21, 7x+1, 2·–1 ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù·¯ı› Û ·‡ÍÔ˘Û·
ÛÂÈÚ¿ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ̤ÛË ÙÈÌ‹ Î·È ‰È¿ÌÂÛÔ 14. ¡· ‚Ú›Ù ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ · Î·È x.
6. ∏ ̤ÛË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÂÓfi˜ Ì·ıËÙ‹ Û 4 ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· º˘ÛÈ΋˜ Â›Ó·È 15 Î·È Û‹ÌÂÚ·
ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ¤Ó· ¤ÌÙÔ ‰È·ÁÒÓÈÛÌ·!
·) ∞Ó ÛÙÔ ¤ÌÙÔ ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÁÚ¿„ÂÈ 11 ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Ó¤· ̤ÛË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·;
‚) ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰˘Ó·Ùfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ›
Ó· ¤¯ÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ·˘Ùfi˜ Î·È ·fi Ù· ¤ÓÙ ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·;
Á) ∆È ‚·ıÌfi Ú¤ÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ ¤ÌÙÔ ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·
ÙÔ˘ ηٿ Ì›· ÌÔÓ¿‰·;
7. √ ̤ÛÔ˜ ÌËÓÈ·›Ô˜ ÌÈÛıfi˜ Ó ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È 1200 C. ∞Ó
ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ 5 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ̤ÛÔ ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi 1000 C, ÙfiÙÂ Ô Ì¤ÛÔ˜
ÌÈÛıfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Á›ÓÂÙ·È 1150 C. ¡· ‚Ú›Ù ÙÔ Ó.
8. ∆Ô Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜ 10 ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È 204 cm. O ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÁÈ· Ó·
·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·›ÚÓÂÈ ‰‡Ô ·ÎfiÌË ·›ÎÙ˜ Ì ‡„Ë 206 cm Î·È 210 cm.
¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÒÚ· ÙÔ Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜;
9. ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ 9 ·ÚÈıÌÒÓ Â›Ó·È ›ÛË Ì 4. ¶ÔÈoÓ ·ÚÈıÌfi Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ے ·˘ÙÔ‡˜
ÒÛÙÂ Ë Ó¤· ̤ÛË ÙÈÌ‹ Ó· Á›ÓÂÈ ›ÛË Ì 5;
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 1Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: µ·ÛÈΤ˜ ŒÓÓÔȘ – °Ú·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ – ∫·Ù·ÓÔ̤˜ Û˘¯ÓÔًوÓ.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó
›Ó·Î˜ Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘¯ÓÔًوÓ.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË - ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋).
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
√ ¿ıÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂uro 2004!
™ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÚÈο ÛÙÔȯ›· 20 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜
ÔÌ¿‰·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ 2004.
∞∂∫ 75 178 33 ª¤ÛÔ˜ £Ô‰ˆÚ‹˜ 5. ∑·ÁÔÚ¿Î˘
ƒfiÌ· 88 196 28 ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∆Ú·˚·Ófi˜ 4. ¢¤ÏÏ·˜
¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 76 184 29 ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ °È¿ÓÓ˘ 3. °Îԇ̷˜
ªfiÏÙÔÓ 70 172 30 ª¤ÛÔ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ 2. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜
ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· 79 182 31 ∂ÈıÂÙÈÎfi˜ ∑‹Û˘ 1. µÚ‡˙·˜
√Ì¿‰· µ¿ÚÔ˜ ⁄„Ô˜ ∏ÏÈΛ· £¤ÛË ŸÓÔÌ· ∂ÒÓ˘Ì·
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ì ʇÏÏÔ ÂÚÁ·Û›·˜
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ 51
Ê

A
B
°
¢
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·51
1. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›·, ¤Ó·˜ ·ıÏËÙÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó·
ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÔÏÏ¿ «¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο»
ÙÔ˘˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÔÚ› Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË
ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜, ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î.Ù.Ï.), ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ Î.Ù.Ï.
°∂¡π∫∞: ∆Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ٷ ¿ÙÔÌ· ÂÓfi˜ ÏËı˘-
ÛÌÔ‡ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ……………………….........…………
¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌË Ù¤ÙÔȘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ
ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·:
∞: ………………………………………………………………………………………..................................……………..............
µ: ………………………………………………………………………………………..................................……………..............
°: ………………………………………………………………………………………..................................……………..............
2. √ ·ıÏËÙÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·Ù·Ú¯¿˜ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ «ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È». ¢È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ
‰˘Ó·Ù¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ·›ÎÙ˜.
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È «ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜». ¡· ÁÚ¿„ÂÙÂ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ
ı¤ÛÂȘ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ·›ÎÙ˘:
1. «ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜» 2. …………………..........………………
3. …………………..........……………… 4. …………………..........………………
§¤Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ë ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ «ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘
ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜» ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ «ÙÈ̤˜».
°∂¡π∫∞: √È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹
ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ……….................……… Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜.
¡· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ (Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·) ÌÂÚÈΤ˜ ÙÈ̤˜
Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ «‚¿ÚÔ˜»: ………………………………………...............………… Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Ù˘
ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ «ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È»: ………….............………………………………………
3. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 2 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙË ı¤ÛË
«ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜» Î·È 6 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÛÙË ı¤ÛË «·Ì˘ÓÙÈÎfi˜».
µ¤ÚÓÙÂÚ µÚ. 82 191 24 ∂ÈıÂÙÈÎfi˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ 20. ÷ÚÈÛÙ¤·˜
¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 92 196 30 ∆ÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ∫ÒÛÙ·˜ 19. ÷ÏÎÈ¿˜
ªÂÓʛη 80 188 31 ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ∆¿Î˘ 18. º‡ÛÛ·˜
∞∂∫ 83 185 32 ª¤ÛÔ˜ µ·Û›Ï˘ 17. ∆ÛÈ¿ÚÙ·˜
¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 78 185 23 ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ °ÈÔ‡Úη˜ 16. ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜
¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 69 177 23 ∂ÈıÂÙÈÎfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ 15. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜
§¤ÛÙÂÚ 86 186 31 ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¡›ÎÔ˜ 14. ¡Ù·Ì›˙·˜
√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 88 187 33 ∆ÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ∞ÓÙÒÓ˘ 13. ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜
∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰ 70 170 31 ∂ÈıÂÙÈÎfi˜ ¡Ù¤Ì˘ 12. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜
¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 76 180 28 ª¤ÛÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ 11. ª·ÛÈÓ¿˜
∞∂∫ 71 177 28 ª¤ÛÔ˜ µ·Û›Ï˘ 10. §¿Î˘
∞∂∫ 79 182 31 ∞Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ªÈ¯¿Ï˘ 9. ∫·„‹˜
√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 73 180 26 ª¤ÛÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ 8. ∫·Ê¤˜
∞∂∫ 75 182 25 ª¤ÛÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ 7. ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘
ÿÓÙÂÚ 74 176 27 ª¤ÛÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ 6. ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘
52 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·52
§¤Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ «ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜» ¤¯ÂÈ Û˘¯ÓfiÙËÙ· 2 ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ «·Ì˘ÓÙÈÎfi˜»
¤¯ÂÈ Û˘¯ÓfiÙËÙ· 8.
°∂¡π∫∞: ∆Ô Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÈ· ÙÈÌ‹, ϤÁÂÙ·È …….....................…………
Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·˘Ù‹˜.
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ «ı¤ÛË ÛÙËÓ
ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜» Î·È ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ
ÙÈÌÒÓ ·˘ÙÒÓ:
4. √ ·ıÏËÙÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· 4 Ù˘ ÙÈÌ‹˜ «ÂÈıÂÙÈÎfi˜»
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Í›· ·fi ÌfiÓË Ù˘, ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 20 ·ÈÎÙÒÓ
Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¢ËÏ·‰‹ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ϤÌ fiÙÈ «4 ÛÙÔ˘˜ 20 ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜
ÔÌ¿‰·˜, Â›Ó·È ÂÈıÂÙÈÎÔ›». °È’ ·˘Ùfi ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Û ÔÛÔÛÙ¿:
«ÂÈıÂÙÈÎÔ›»: = = 0,20 ‹ 20 %. ŒÙÛÈ Ï¤Ì fiÙÈ «ÙÔ 20% ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜
ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È ÂÈıÂÙÈÎÔ›» ‹ fiÙÈ «Ë ÙÈÌ‹ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ Û˘¯ÓfiÙËÙ· 0,20 ‹ 20%»
°∂¡π∫∞: √ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÌÈ·˜ ÙÈÌ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÍÂ-
Ù¿˙Ô˘ÌÂ, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ………….....................................……………. Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ·˘Ù‹˜.
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ «ı¤ÛË ÛÙËÓ
ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜», ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ
Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·˘ÙÒÓ:
√ ·ıÏËÙÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙÒÚ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, ÛÙËÓ
ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘. •¤ÚÂÈ fï˜ fiÙÈ ÔÈ ›Ó·Î˜ Î·È Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÏ΢ÛÙÈο ÛÙÔ ÎÔÈÓfi
Ô‡Ù ηٷÓÔËÙ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜. ∞ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ Ì ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
5. ∫·Ù·Û΢¿˙ÂÈ ÚÒÙ· ¤Ó· «ÂÈÎÔÓfiÁÚ·ÌÌ·»:
¢ËÏ·‰‹ ÙÔÔıÂÙ› Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ· ÙȘ ÙÈ̤˜ «ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜», «·Ì˘ÓÙÈÎfi˜»,
«Ì¤ÛÔ˜» Î·È «ÂÈıÂÙÈÎfi˜» Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· Ó· Ê·Ó› fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ÙÈÌ‹˜
«ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜» Â›Ó·È 2, ۯ‰ȿ˙ÂÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹. ŸÌÔÈ· Ë ÙÈÌ‹
«·Ì˘ÓÙÈÎfi˜» ¤¯ÂÈ Û˘¯ÓfiÙËÙ· 6, ÔfiÙ ۯ‰ȿ˙ÂÈ 6 ·›ÎÙ˜ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹.
.......... .......... .......... 20 ™‡ÓÔÏÔ
20% 0,20
4
20
4 ÂÈıÂÙÈÎfi˜
.......... .......... .......... 8 ̤ÛÔ˜
.......... .......... .......... 6 ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜
.......... .......... .......... 2 ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜
™¯ÂÙÈΤ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ˜
(ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ÔÛÔÛÙÔ‡)
™¯ÂÙÈΤ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ˜
(Û ÌÔÚÊ‹ ‰Âη‰ÈÎÔ‡)
™¯ÂÙÈΤ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ˜
(ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜)
™˘¯ÓfiÙËÙ˜ ∆È̤˜
2
10
4
20
...................... ™‡ÓÔÏÔ
...................... ......................
...................... ......................
6 ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜
2 ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜
™˘¯ÓfiÙËÙ˜ ∆È̤˜
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ 53
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·53
ªÔÚ›Ù ӷ ÁÂÌ›ÛÂÙ ÙÔ ·Ú·-
οو ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ì ηٿÏÏËÏÔ
·ÚÈıÌfi ·ÈÎÙÒÓ ÒÛÙÂ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È
ÔÈ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ «Ì¤ÛÔ˜»
Î·È «ÂÈıÂÙÈÎfi˜»;
°∂¡π∫∞: ™Ù· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÂÓfi˜
·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ
ÔÛ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È
·˘Ùfi ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜.
6. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ¤Ó·
«Ú·‚‰fiÁÚ·ÌÌ· Û˘¯ÓÔًوӻ:
∆ÔÔıÂÙ› Û ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ· ÙȘ
ÙÈ̤˜ «ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜», «·Ì˘ÓÙÈ-
Îfi˜», «Ì¤ÛÔ˜» Î·È «ÂÈıÂÙÈÎfi˜» ηÈ
ÛÙÔÓ Î¿ıÂÙÔ ¿ÍÔÓ· ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜.
°È· Ó· Ê·Ó› fiÙÈ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘
ÙÈÌ‹˜ «ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜» Â›Ó·È 2,
ۯ‰ȿ˙ÂÈ ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ¿Óˆ ·fi
ÙËÓ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹. √ÌÔ›ˆ˜ Ë ÙÈÌ‹
«·Ì˘ÓÙÈÎfi˜» ¤¯ÂÈ Û˘¯ÓfiÙËÙ· 6,
ÔfiÙ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ¿Óˆ
·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹.
ªÔÚ›Ù ӷ ۯ‰ȿÛÂÙ ÛÙÔ
·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ηٿÏÏËÏ·
ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÒÛÙÂ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ
Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ «Ì¤ÛÔ˜» ηÈ
«ÂÈıÂÙÈÎfi˜»;
°∂¡π∫∞: ™Ù· Ú·‚‰ÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì fiÛ˜
ÊÔÚ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÙÈÌ‹ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜. ∆Ô ‡„Ô˜ ÙÔ˘ οı ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ›ӷÈ
›ÛÔ Ì ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÙÈÌ‹˜.
7. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ¤Ó· «Î˘ÎÏÈÎfi
‰È¿ÁÚ·ÌÌ·»: Èڛ˙ÂÈ ¤Ó· ΢ÎÏÈÎfi ‰›ÛÎÔ ÛÂ
΢ÎÏÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ
ÙÈÌÒÓ «ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜», «·Ì˘ÓÙÈÎfi˜», «Ì¤ÛÔ˜»
Î·È «ÂÈıÂÙÈÎfi˜».
¶Ò˜ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Â›ÎÂÓÙÚ˜
ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ οı ΢ÎÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤·;
°È· ÙË ÁˆÓ›· ı
1
, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ «ÙÂÚÌ·-
ÙÔʇϷη˜» Ô ·ıÏËÙÈÎÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì·˜ ÛΤÊÙËΠˆ˜
ÂÍ‹˜:
∞ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 20 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ηÈ
Ô Î˘ÎÏÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ¤¯ÂÈ 360Æ, ı· Ú¤ÂÈ Ù· 20
¿ÙÔÌ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ 360Æ. ∂Ô̤ӈ˜ Ù· 2
¿ÙÔÌ· (Ô˘ Â›Ó·È ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ) ı· Ú¤ÂÈ Ó·
·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÌÈ· ÁˆÓ›· ı
1
Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙÂ:
54 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋
£∂™∏ ¶√À ∞°ø¡π∑√¡∆∞π √π ¶√¢√™º∞πƒπ™∆∂™ ∆∏™ ∂£¡π∫∏™ ∂§§∞¢√™
ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ
·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ̤ÛÔÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ›
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ̤ÛÔÈ ÂÈıÂÙÈÎÔ›
£∂™∏ ¶√À ∞°ø¡π∑√¡∆∞π √π ¶√¢√™º∞πƒπ™∆∂™ ∆∏™ ∂£¡π∫∏™ ∂§§∞¢√™


¢


º

π
ƒ
π

(
Û
˘
¯
Ó

Ù
Ë
Ù
Â
˜
)
ÂÈıÂÙÈÎÔ›
£∂™∏ ¶√À ∞°ø¡π∑√¡∆∞π √π ¶√¢√™º∞πƒπ™∆∂™
∆∏™ ∂£¡π∫∏™ ∂§§∞¢√™
ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ
̤ÛÔÈ
·Ì˘ÓÙÈÎÔ›
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·54
ı
1
= ؒ 360Æ = ؒ 360Æ = 36Æ.
¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÓ
ÛÙȘ ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜:
ı
2
= ؒ 360Æ = ........................................................
ı
3
= ..................................................................................
ı
4
= ..................................................................................
°∂¡π∫∞: ™Ù· ΢ÎÏÈο ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ¤Ó· ΢ÎÏÈÎfi ‰›ÛÎÔ Û ΢ÎÏÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜
∏ Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· οı ΢ÎÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘
·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÙÈÌ‹˜, Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
ı = ؒ .....
8. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘
ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ 2004, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó (ÙÔÓ
∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ 2004).
∆π∆§√™: …………………………………..........................………...........................………………………………………….
9. ™ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ó· Ì·˘Ú›ÛÂÙ ηٿÏÏËÏÔ ·ÚÈıÌfi ·ÈÎÙÒÓ Û οı ÛÙ‹ÏË
ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ¤Ó· ÂÈÎÔÓfiÁÚ·ÌÌ·. ∂›Û˘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ Ú·‚‰fiÁÚ·ÌÌ·
™‡ÓÔÏÔ
OMA¢∞ ∂•ø∆.
¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™
O§Àª¶π∞∫√™
AEK
™¯ÂÙÈΤ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ˜
(ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ÔÛÔÛÙÔ‡)
™¯ÂÙÈΤ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ˜
(Û ÌÔÚÊ‹ ‰Âη‰ÈÎÔ‡)
™¯ÂÙÈΤ˜ ™˘¯ÓfiÙËÙ˜
(ÛÂ ÌÔÚÊ‹ ÎÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜)
™˘¯ÓfiÙËÙ˜ ∆È̤˜
...............................................................
...............................................................
.....
20
1
10
2
20
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ 55
√ª∞¢∞ ™∆∏¡ √¶√π∞ ∞¡∏∫√À¡ OI
¶√¢√™º∞πƒπ™∆∂™ ∆∏™ ∂£¡π∫∏™ ∂§§∞¢√™
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AEK OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ √Ì¿‰·
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡
¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜
ÂÈıÂÙÈÎÔ›
£∂™∏ ¶√À ∞°ø¡π∑√¡∆∞π √π ¶√¢√™º∞πƒπ™∆∂™
∆∏™ ∂£¡π∫∏™ ∂§§∞¢√™
ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ
̤ÛÔÈ
·Ì˘ÓÙÈÎÔ›
ı
2
ı
1
ı
4
ı
3
√ª∞¢∞ ™∆∏¡ √¶√π∞ ∞°ø¡π∑√¡∆∞π √π
¶√¢√™º∞πƒπ™∆∂™ ∆∏™ ∂£¡π∫∏™ ∂§§∞¢√™
∞∂∫ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ √Ì¿‰· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·55
10. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÂÙ ÙÔ Î˘ÎÏÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·:
¶·Ú·Ù‹ÚËÛË: ªÂ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î· Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó·
ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û¯¤‰ÈÔ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· «ª¤ÛË ÙÈÌ‹ – ¢È¿ÌÂÛÔ˜» Ì ÙȘ
ËÏÈ˘, Ù· ‚¿ÚË Î·È Ù· ‡„Ë ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜.
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 2Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: √Ì·‰ÔÔ›ËÛË ·Ú·ÙËÚ‹ÛˆÓ. – ∂‡ÚÂÛË Ì¤Û˘ ÙÈÌ‹˜ ÔÌ·‰ÔÔÈË̤ӈÓ
·Ú·ÙËÚ‹ÛˆÓ.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛ˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤-
ÓˆÓ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ÎÏ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÙË
̤ÛË ÙÈÌ‹ ÔÌ·‰ÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛˆÓ.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË - ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋).
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
√È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ Û cm, 40 ·È‰ÈÒÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 18Ô˘ Ì‹Ó·
Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ:
·) ¡· Á›ÓÂÈ Ë ‰È·ÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ ›Ó·Î˜.
™‡ÓÔÏÔ
75 – 85
65 – 75
55 – 65
45 – 55
(K¤ÓÙÚÔ ÎÏ¿Û˘) ؒ ™˘¯ÓfiÙËÙ· ™˘¯ÓfiÙËÙ· ∫¤ÓÙÚÔ ∫Ï¿Û˘
∫Ï¿ÛÂȘ
⁄„Ô˜ ·È‰ÈÒÓ
™‡ÓÔÏÔ
75 – 85
65 – 75
55 – 65
45 – 55
™¯ÂÙÈ΋ ™˘¯ÓfiÙËÙ· % ™˘¯ÓfiÙËÙ· ¢È·ÏÔÁ‹
∫Ï¿ÛÂȘ
⁄„Ô˜ ·È‰ÈÒÓ
69 73 73 75 70 70 70 72 75 68 77 82 81 84 78 78 77 79 83 76
61 65 64 68 63 63 62 64 66 61 49 57 55 59 52 52 51 55 58 45
™‡ÓÔÏÔ
√ª∞¢∞ ∂•ø∆∂ƒ.
¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™
√§Àª¶π∞∫√™
∞∂∫
∂›ÎÂÓÙÚ˜
ÁˆÓ›Â˜
™˘¯ÓfiÙËÙ˜ ∆È̤˜
56 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋
√Ì¿‰· ÙÔ˘
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡
√Ï˘ÌÈ·Îfi˜
¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜
AEK
OMA¢∞ ™∆∏¡ √¶√π∞ ∞¡∏∫√À¡ √π
¶√¢√™º∞πƒπ™∆∂™ ∆∏™ ∂£¡π∫∏™ ∂§§∞¢√™
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·56
‚) ∞fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ›Ó·Î·
Ó· ‚ÚÂı› ÙÔ Ì¤ÛÔ ‡„Ô˜
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.
Á) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ
‰ÈÏ·Ófi ÈÛÙfiÁÚ·ÌÌ· Û¯Â-
ÙÈÎÒÓ Û˘¯ÓÔًوÓ.
■ 4.1
∞™∫∏™∏ 6
To Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Â›Ó·È 360 + 280 + 160 = 800 ¿ÙÔÌ·.
∆Ô ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ∞ Â›Ó·È = 0,45 ‹ 45%.
∆Ô ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ µ Â›Ó·È = 0,35 ‹ 35%.
∆Ô ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ° Â›Ó·È = 0,20 ‹ 20%.
∞™∫∏™∏ 7
To Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È 120 + 180 = 300.
·) ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Â›Ó·È = 0,60 ‹ 60%.
‚) ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ µЈ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Â›Ó·È = 0,30 ‹ 30%.
∞™∫∏™∏ 8
√ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È ÔÈ Ô·‰Ô› fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÂÓÒ ÙÔ
‰Â›ÁÌ· Â›Ó·È Ù· 1000 ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ô˘ ÚˆÙ‹ıËηÓ. ∆Ô ‰Â›ÁÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ
ÁÈ·Ù› Ë ¤Ú¢ӷ ¤ÁÈÓ Û ̛· ÌfiÓÔ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ
ÙÔÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜.
■ 4.2
∞™∫∏™∏ 3
·) √È Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı هÔ Â›Ó·È:
∞: ؒ 360Æ = 36Æ, µ: ؒ 360Æ = 108Æ,
°: ؒ 360Æ = 144Æ, ¢: ؒ 360Æ = 72Æ
20
100
40
100
30
100
10
100
90
300
180
300
160
800
280
800
360
800
À  Ô ‰ Â È Á Ì · Ù È Î ¤ ˜ Ï ‡ Û Â È ˜ · Û Î ‹ Û Â ˆÓ
ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ 57
y
x
35 √
80
90
100
70
60
50
40
30
20
10
55 65 75 85 45
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·57
‚) ™ÙËÓ ·Ôı‹ÎË ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
ؒ 400 = 40 ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Ù‡Ô˘ ∞
ؒ 400 = 120 ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Ù‡Ô˘ µ
ؒ 400 = 160 ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Ù‡Ô˘ °
ؒ 400 = 80 ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Ù‡Ô˘ ¢.
■ 4.5
∞™∫∏™∏ 3
·) √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ ›ӷÈ:
x

A
= ‹ x

A
= 17,9
ÂÓÒ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ µ ›ӷÈ:
x

µ
= ‹ x

µ
= 18,6
‚) √ Ì·ıËÙ‹˜ µ ¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË Â›‰ÔÛË ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·
ÙÔ˘.
Á) °Ú¿ÊÔ˘Ì ÙȘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÚÔ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË.
∞ Ì·ıËÙ‹˜:
16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20
µ Ì·ıËÙ‹˜:
17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20
∞ÊÔ‡ ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÙÈÔ Ï‹ıÔ˜ Ë Î¿ı ‰È¿ÌÂÛÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÛ·›ˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛˆÓ.
™˘ÓÂÒ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ: ‰

= ‹ ‰

= 18 Î·È ‰
µ
= ‹ ‰
µ
= 19.
∞™∫∏™∏ 4
·) ∆Ô Ì¤ÛÔ˜ ‡„Ô˜ ı· ›ӷÈ:
x

= ‹ x

= 199,9 cm.
‚) √È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Û ·‡ÍÔ˘Û· ÛÂÈÚ¿ Î·È ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÙÈÔ Ï‹ıÔ˜. ÕÚ· Ë ‰È¿ÌÂÛÔ˜ ı·
Â›Ó·È Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÛ·›ˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛˆÓ: ‰ = = 200.
Á) ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË ‡„Ô˘˜ 192 cm ·fi ·›ÎÙË ‡„Ô˘˜ 200 cm, Ô Ó¤Ô˜
̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ ı· ›ӷÈ:
x

Ј= ‹ x

Ј=200,58 cm.
197+197+198+198+200+200+200+201+201+204+205+206
12
200 + 200
2
192+197+197+198+198+200+200+201+201+204+205+206
12
19 + 19
2
18 + 18
2
19+19+18+18+19+20+18+17+19+19+18+19+18+20
14
18+17+16+19+20+16+17+19+18+18+19+18+19+17
14
20
100
40
100
30
100
10
100
58 ª¤ÚÔ˜ ∞Ј - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - ¶ÂÚÈÁÚ·ÊÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋
72Æ 36Æ
108Æ
144Æ
T‡Ô˜ ∞
T‡Ô˜ ¢
KINHTA T∏§∂ºø¡∞
T‡Ô˜ °
T‡Ô˜ µ
31-58 15-11-06 20:25 ™ÂÏ›‰·58
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Â›‰˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛË Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi
ÙË ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ.
ñ ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙ‹ ̤۷ ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙË
ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘.
ñ ∏ ηٷÓfiËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÌ‚·‰ÒÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈÛÌfi ‹ ÙË
Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË °ÂˆÌÂÙÚ›·. √È ·ÏÁ‚ÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ηÏfi
Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
∞¿ÓÙËÛË:
°È· ‰È·ÛΤ‰·ÛË
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ÊÔÚ¿.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
1.1. EÌ‚·‰fiÓ Â›‰˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜
14 ÒÚ˜ ™À¡√§√
3 ÒÚ˜ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· 1.4
6 ÒÚ˜ ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ 1.3
3 ÒÚ˜ ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ 1.2
2 ÒÚ˜ ∂Ì‚·‰fiÓ Â›‰˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ 1.1
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ 1Ô˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘
∫∂º∞§∞π√ 1Ô - ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ·
ª∂ƒ√™ BЈ
∂Ì‚·‰fiÓ 8 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ∂Ì‚·‰fiÓ 7 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ∂Ì‚·‰fiÓ 6 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ∂Ì‚·‰fiÓ 4 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ∂Ì‚·‰fiÓ 3 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·
59-70 15-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·59
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 3 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡.
ñ ¢‡Ô ÒÚ˜ ÁÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ̤ÙÚËÛ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡.
∏ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ̤ÙÚËÛ˘ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙfi Ó·
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Î·È Ì ٷ ÁˆÌÂÙÚÈο ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ·.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 6 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Î·È ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Î·È ·Û΋ÛÂȘ.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘, ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Î·È Ù˘¯·›Ô˘
ÙÚÈÁÒÓÔ˘.
ñ ¢‡Ô ÒÚ˜ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ – ·Û΋ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙ· ÂÌ‚·‰¿ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ Î·È ÙÚÈÁÒÓÔ˘.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÚ·Â˙›Ô˘ Î·È ·Û΋ÛÂȘ.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· Â·Ó·ÏËÙÈο ı¤Ì·Ù· ÛÙ· ÂÌ‚·‰¿.
∏ ÛÂÈÚ¿ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
ñ ∞Ú¯Èο, ‰Â¯fiÌ·ÛÙ «·ÍȈ̷ÙÈο» ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘.
ñ ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Ì ۇÁÎÚÈÛË – ‰È·Ì¤ÚÈÛË Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ·. °È· ‰È‰·-
ÎÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ «·ÔÎÚ‡ÙÂÙ·È» Ë ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ Ô ÏfiÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜.
ñ ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ «ÈÛfiÙËÙ· ÙÚÈÁÒ-
ÓˆÓ», Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο «Îfi‚ÔÓÙ·˜» ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È «ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜» ÙÔ ÛÙ·
‰ÂÍÈ¿.
ñ √ ‰È·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·fi ÙË ‰È·ÁÒÓÈÔ (‹ ·ÏÏÈÒ˜ Ô «‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜» ÂÓfi˜
ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘) ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÌ‚·‰ÒÓ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ,
ñ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿Ï-
ÏËÏË ÛÂÈÚ¿,
ñ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Û˘Ó‰˘·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
1.3. EÌ‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Î·È Ó·
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÌÔÓ¿‰Â˜ ·fi ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
1.2. ªÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ
60 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ·
59-70 15-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·60
ñ √ ‰È·ÌÂÚÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ·fi ÙË ‰È·ÁÒÓÈfi ÙÔ˘ (‹ ·ÏÏÈÒ˜ Ô «‰ÈÏ·ÛÈ·-
ÛÌfi˜» ÂÓfi˜ Ù˘¯·›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘) ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÓfi˜ Ù˘¯·›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.
ñ ∆¤ÏÔ˜, Ô «‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜» ÂÓfi˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ
Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‡„Ô˜ Î·È ‚¿ÛË ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘, ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙›Ô˘.

A¿ÓÙËÛË:
oÚıÔÁÒÓÈÔ 400 cm
2
oÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ 200 cm
2
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 100 cm
2
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 3 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘ ıˆڋ̷ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ÙÔ˘
ÂÚÌËÓ›·.
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘ Î·È Â›Ï˘ÛË ·Û΋ÛˆÓ.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘ ıˆڋ̷ÙÔ˜.
ñ ∆Ô ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ÛÙÂÓ‹ Û˘Û¯¤ÙÈÛË
Ù˘ ÕÏÁ‚ڷ˜ Ì ÙË °ÂˆÌÂÙÚ›·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ô ‰È‰¿ÛÎˆÓ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ
ηٷگ¿˜ ÛÙË ÁˆÌÂÙÚÈ΋ «·Ó·Î¿Ï˘„Ë» Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘ ıˆڋ̷ÙÔ˜
(Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ·˙Ï Ù˘ ¨ 1.4 ‹ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· οÔÈ·˜
‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ). ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ ÛÂ
·ÏÁ‚ÚÈ΋ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ.
ñ ∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘ ıˆڋ̷ÙÔ˜ ıˆÚ›ٷÈ, Â›Û˘, Ôχ ÂӉȷ-
ʤÚÔ˘Û· Î·È ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÙÂı› ˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ Ë Â‡ÚÂÛË
ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ.
ñ ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘ ıˆڋ̷ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡, ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ıˆڋ̷ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ï·›ÛÈÔ.
øÛÙfiÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÌfiÓÔ Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÚËÙÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ı·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·ÚÁfiÙÂÚ· (ª¤ÚÔ˜ ∞Ј – ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2
Ô
) ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¿ÚÚËÙÔ˘˜
·ÚÈıÌÔ‡˜.

A¿ÓÙËÛË:
°È· ‰È·ÛΤ‰·ÛË
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊfi ÙÔ˘,
ñ Ó· ÂÈÏ‡Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘ ıˆڋ̷ÙÔ˜,
ñ Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ·Ó ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ÁÓˆÛÙ¤˜ Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
1.4. ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ·
°È· ‰È·ÛΤ‰·ÛË
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· 61
∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂Ì‚·‰¿ ÂÈ¤‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· 61
59-70 15-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·61
62 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ·
➤ ¢ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÙfiÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˘ ıˆڋ̷ÙÔ˜:
http://www.cut-the-knot.org/geometry
http://www.de.sch.gr/~dkastani/mlspytha/pythaapllet.html
http://thejuniverse.org/Mathdesign/widgets/Pythagoras
http://www.ies.co.jp/math/java/geo/pythagoras.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_164_g_3_t_3.html?open=instructions
http://www.nadn.navy.mil/MathDept/mdm/pyth.html
http://www.e-yliko.sch.gr/mathyliko/pythago.htm
http://mathworld.wolfram.com/PythagoreanTheorem.html
http://sunsite.ubc.ca/LivingMathematics/V001N01/UBCExamples/Pythagoras/pythag ras.html
http://sunsite.ubc.ca/DigitalMathArchive/Euclid/java/html/pythagorasdissection.html
http://jwilson.coe.uga.edu/emt669/Student.Folders/Morris.Stephanie/EMT.669/Essay.1/
Pythagorean.html
http://www.jaconline.com.au/mathsquestnsw/mq8nsw/investigations/13_pythag_simfigs.pdf
1. ŒÛÙˆ ∞µ°¢ ¤Ó· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Î·È ª ¤Ó·
ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‰È·ÁˆÓ›Ô˘ ÙÔ˘ µ¢. ∞fi ÙÔ ª ʤÚÓÔ˘ÌÂ
‰‡Ô ¢ı›˜ Â
1
Î·È Â
2
·Ú¿ÏÏËϘ ÛÙȘ Ï¢ڤ˜ ∞µ
Î·È µ° ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ٷ ÂÌ‚·‰¿ ÙˆÓ
·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌˆÓ ∞∏ª∂ Î·È °£ª∑.
2. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÂÓfi˜ Û¯ÔÏ›Ԣ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚¿„Ô˘Ó ÙÔ ı·ÙÚ¿ÎÈ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜. √ ¢È¢-
ı˘ÓÙ‹˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÛˆÙÂÚÈο ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ Ù˘
·›ıÔ˘Û¿˜ ÙÔ˘˜, Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó fiÛÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÈÏfi Ë ÌÔÁÈ¿, fiÛ·
ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ηχÙÂÈ Î¿ı ÎÈÏfi ÌÔÁÈ¿˜ Î·È ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÌÔÁÈ¿˜
ÁÈ· Ó· ‚·ÊÙ› ÙÔ ı·ÙÚ¿ÎÈ. ∫¿ÓÙ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ·˘Ù‹ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ Û¯ÔÏ›Ô.
3. ŒÓ·˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÎÙ›ÛÂÈ ÙÚ›· ÂÊ·ÙfiÌÂÓ· ÎÙ›ÚÈ· Û’ ¤Ó· ÙÚÈÁˆ-
ÓÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô. °È· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÚfiÙÂÈÓ ӷ ¯ˆÚÈÛÙ› ÙÔ ÔÈÎfi-
Â‰Ô Û ÙÚ›· ÙÚÈÁˆÓÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ›ÛÔ ÂÌ‚·‰fiÓ. ªÂ fiÛÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜
ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi;
4. ™Â ÌÈ· ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó 50 ˙ÒÓ˜ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 80 cm x 5 cm.
À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÙÂÌ¿¯È· ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi Ï¿ÙÔ˜ 140cm Î·È Ì‹ÎÔ˜ 2m.
·) ¶fiÛÔ ‡Ê·ÛÌ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ; ‚) ¶fiÛÔ ‡Ê·ÛÌ· ı· ÂÙ¿ÍÔ˘ÌÂ;
1. ™’ ¤Ó· ÙÚ·¤˙ÈÔ Ë Ì›· ‚¿ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· Ù˘ ¿ÏÏ˘. ∞Ó ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ›ӷÈ
8 cm Î·È ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ 60 cm
2
, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ٷ Ì‹ÎË ÙˆÓ ‰‡Ô ‚¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·Ú·¿-
Óˆ ÙÚ·Â˙›Ô˘.
2. ¡· ·ԉ›ÍÂÙ fiÙÈ ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ Ù· ̤۷ ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÂÓfi˜
ÙÚ·Â˙›Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ÙÚ·¤˙È· Ì ›Û· ÂÌ‚·‰¿.
3. ™Â ÙÚ·¤˙ÈÔ ∞µ°¢ Ë ‚¿ÛË °¢ Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· ·fi ÙËÓ ∞µ. ¡· ·ԉ›ÍÂÙ fiÙÈ ÙÔ
ÙÚ›ÁˆÓÔ µ¢° ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ ›ÛÔ Ì ٷ 2/3 ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘.
4. ™’ ¤Ó· ÙÚ·¤˙ÈÔ Ë ÂÚ›ÌÂÙÚfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 36 cm Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È 55 cm
2
.
AÓ ÔÈ ÌË ·Ú¿ÏÏËϘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ 6 Î·È 8 cm, Ó· ‚Ú›Ù ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘.
∂·Ó·ÏËÙÈ Î¤˜ ·Û΋ÛÂÈ ˜ 1Ô˘ ÎÂÊ·Ï·› Ô˘
¢Ú·ÛÙËÚÈ fiÙËÙ˜
H ¢
° £ µ
∂ z

Â
1
Â
2
ª
59-70 15-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·62
5. ¢›ÓÂÙ·È ÙÚ·¤˙ÈÔ ∞µ°¢ Ì ‚¿ÛÂȘ ∞µ Î·È °¢ Î·È ÔÈ ‰È·ÁÒÓȤ˜ ÙÔ˘ ∞°, µ¢ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÛÙÔ √.
¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ٷ ÂÌ‚·‰¿ ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ: ·) ∞µ¢ Î·È ∞µ° ‚) ∞√¢ Î·È µ√°.
6. ∞Ó Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È 39 cm, Ë ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û¿ ÙÔ˘ 16 cm Î·È Ë ÌÈ·
οıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ηٿ 3 cm ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ
ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.
7. ™ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ·¤˙ÈÔ ∞µ°¢ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∞¢ Â›Ó·È 5 cm Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ›ӷÈ
45 cm
2
. N· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ·Ó Ë Ì›· Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· Ù˘ ¿ÏÏ˘.
8. ™Â ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ÙÂÙÚ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Î·È ÂÓÙ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ
‡„Ô˜. ∆È Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ;
9. ™Â ¤Ó· ÔÚıÔηÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÍfiÓˆÓ Ó· ۯ‰ȿÛÂÙ ÙËÓ Â˘ı›· Ì Â͛ۈÛË
y = 0,75x. ∞Ó ∞ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ì ÙÂÙ·Á̤ÓË 3, Ó· ‚Ú›Ù ÙËÓ ÙÂÙÌË̤ÓË ÙÔ˘ ∞ ηÈ
ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ √∞.
10.ŒÓ· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 3x Î·È 4x Î·È Ë ‰È·ÁÒÓÈfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È 25 cm. ¡· ‚Ú›Ù ÙȘ
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘, ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘.
¢π∞ƒ∫∂π∞: 1 ÒÚ·
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘ 1
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· 63
¡· ÂÈϤÍÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË
9
µ ∞ ∞
1.
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘
∞µ° ›ӷÈ:
∆Ô ‡„Ô˜ ∞∏ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ-
¯Â› ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ µ° ›ӷÈ:
2.
3 4 6
6 12
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ∞µ° ›ӷÈ:
∏ ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· µ° ›ӷÈ:
∆Ô ‡„Ô˜ ∞¢ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ-
¯Â› ÛÙËÓ ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· µ°
›ӷÈ:
3.
4.
5.
3,6 2,4 4,8
5 6
6 12 24
8
6.
∞Ó ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒ-
ÓÔ˘ ∞µ¢ Â›Ó·È 6 cm
2
Î·È ¢
Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ µ°, ÙfiÙÂ
ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘
∞µ° ›ӷÈ:
9 6 12
7.
∞Ó ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒ-
ÓÔ˘ ∞µ¢ Â›Ó·È 3 cm
2
, ÙfiÙÂ
ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘
∞µ° ›ӷÈ:
6 8
9
¢›ÓÂÙ·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ÌÂ
Ï¢ڤ˜ ∞µ = 4cm Î·È ∞° = 3 cm


B

µ
°
¢
¢
°
µ
°
¢

µ ∏ °

µ° = 6 cm
BK = 2 cm
A° = 9 cm
· 2·
59-70 15-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·63
64 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ·
¢È¿ÚÎÂÈ·: 1 ÒÚ·
■ ∞™∫∏™∏ 1:
¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ٷ ÂÌ‚·‰¿ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ηÈ
ÙˆÓ ÁÎÚÈ ÙÚÈÁÒÓˆÓ, ·Ó Ù· ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÔ˘
‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ›Û·.
■ ∞™∫∏™∏ 2:
ŒÓ· ıÂÚÌÔ΋ÈÔ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 52 m Î·È Ï¿ÙÔ˜ 10 m. £¤ÏÔ˘Ì ӷ
‚¿ÏÔ˘Ì ϛ·ÛÌ· Î·È Í¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 20 kg ÁÈ· οı 100 m
2
.
¶fiÛ· ÎÈÏ¿ Ï›·ÛÌ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ;
■ ∞™∫∏™∏ 3:
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ‚¿ÛˆÓ, ÙÔ˘
‡„Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÙÚ·Â˙›ˆÓ.
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘ 2
12
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·Ú·Ï-
ÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ∞µ°¢ ›ӷÈ
18 cm
2
.∆· ∂ Î·È ∑ Â›Ó·È Ù·
̤۷ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ∞¢ ηÈ
µ° Î·È Ù· ∞∫¡∂, ∫§ª¡,
§∑°ª Â›Ó·È ·Ú·ÏÏËÏfi-
ÁÚ·ÌÌ·. ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘
ÁÚ·ÌÌÔÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ Û¯‹-
Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ:
9 6 12
8.
24 6
0,75 1,5 3
9.
∆Ô ‡„Ô˜ ˘ ÈÛÔ‡Ù·È ÌÂ:
10.
11.
12.
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›-
Ô˘ ∞µ°¢ Â›Ó·È 24 cm
2
. ∆Ô
ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÁÎÚÈ ·Ú·Ï-
ÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ›ӷÈ:
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·Ú·Ï-
ÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ∂∑∏£ ›ӷÈ
32 cm
2
Î·È ÙÔ § Â›Ó·È ÙÔ
̤ÛÔ Ù˘ £∏. ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ
ÙÔ˘ ÁÎÚÈ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ›ӷÈ:
4
4
6
8
8
16
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·Ú·Ï-
ÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ∂∑°¢ ›ӷÈ:
∞ µ ∂
∑ 2cm
¢ °
6

c
m 8

c
m
∞ µ
°
¢
E Z
H
£
A
§

K
§
¡
ª


¢
µ
°
˘
59-70 15-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·64
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· 65
■ ∞™∫∏™∏ 4:
MÈ· ·˘Ï‹ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 20 m Î·È 10 m. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙË
ÛÙÚÒÛÔ˘Ì Ì ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈΤ˜ ϿΘ ÏÂ˘Ú¿˜ 0,2 m Î·È ·Í›·˜ 2 C Ë Î·ıÂÌ›·. ¡·
˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙÂ:
·) ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ·˘Ï‹˜.
‚) ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ï·ÎÒÓ που ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚÒÛÈÌÔ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı·
ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ.
■ ∞™∫∏™∏ 5:
∆· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ∞µ°¢ Î·È ∂∑∏° ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡
Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‚·‰fiÓ 441cm
2
Î·È 2401m
2
·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¡· ‚Ú›Ù ÙÔ Â‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘
∞µ∂ Î·È ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ∞∂.
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 1Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙ¿-
Ù·È ·fi ÙË ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ÊÔÚ¿.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË - ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋).
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
1. ∏ ·˘Ï‹ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ÔÚıÔÁˆ-
Ó›Ô˘ Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙÚˆı› Ì ÙÚÈÁˆÓÈο
ϷοÎÈ·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi
Û¯‹Ì·.
¶fiÛ· ϷοÎÈ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó;......……….....
§¤Ì fiÙÈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ·˘Ï‹˜ Ì ÌÔÓ¿‰·
̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÙÚÈÁˆÓÈÎfi ϷοÎÈ Â›Ó·È:..............
..........................................................................................
¶ÔÈÔ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ·˘Ï‹˜, ·Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ì ˆ˜ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘
ÔÚıÔÁÒÓÈ· ϷοÎÈ· Ì Ï¢ڤ˜ ÙȘ οıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÙÚÈÁÒÓˆÓ;
...........................................................................................................................................................................
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ì ʇÏÏÔ ÂÚÁ·Û›·˜
120 cm
2
............ 14 cm 6 cm
48 cm
2
6 cm ............ 4 cm
24 cm
2
4 cm 7 cm ............
............ 3 cm 6 cm 4 cm
∂Ì‚·‰fiÓ ⁄„Ô˜ µ¿ÛË ÌÂÁ¿ÏË µ¿ÛË ÌÈÎÚ‹
¢


µ 2401 cm
2
441 cm
2
°


59-70 15-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·65
66 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ·
2. ·) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ ÁÚ·Ì-
ÌÔÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚË-
Û˘ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ;
......................................................................................
‚) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡
ÁÚ·ÌÌÔÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÌÔÓ¿‰·
̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ;
....................................................................................
3. ·) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡
ÁÚ·ÌÌÔÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÌÔÓ¿‰·
̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ;............................
‚) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡
ÁÚ·ÌÌÔÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÌÔÓ¿‰·
̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ;............................
Á) ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡
ÁÚ·ÌÌÔÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÌÔÓ¿‰·
̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ; ……………………
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 2Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· «·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó» ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ
ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘, ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘, ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘, ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘,
Ù˘¯·›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Î·È ÙÚ·Â˙›Ô˘.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË – ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋).
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
1. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Î¿ı ÏÂ˘Ú¿ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 4 cm.
√È ÙÂÏ›˜ ¿Óˆ ÛÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Â˘ı‡ÁÚ·Ì-
Ì· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì‹ÎÔ˘˜ 1 cm.
·) ¡· ¯ˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ·
ÏÂ˘Ú¿˜ 1 cm ʤÚÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ¯¿Ú·Î· ¢ı›˜
·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘.
¶fiÛ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È; ……..........…………
‚) ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ÏÂ˘Ú¿˜
4 cm, Â›Ó·È ..……. cm
2
.
Á) °ÂÓÈο, ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ·, ı· Â›Ó·È ……….......………………...
4 cm
4

c
m
59-70 15-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·66
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· 67
2. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜
3 cm Î·È 7 cm. √È ÙÂÏ›˜ ¿Óˆ ÛÙȘ Ï¢ڤ˜
ÙÔ˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì‹ÎÔ˘˜ 1 cm.
·) ¡· ¯ˆÚ›ÛÂÙ ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿-
ÎÈ· ÏÂ˘Ú¿˜ 1 cm ʤÚÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ ¯¿-
ڷη ¢ı›˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÚÔ˜ ÙȘ Ï¢ڤ˜
ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘. ¶fiÛ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ· Û¯Ë-
Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È; ...................................
‚) ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÌÂ
Ï¢ڤ˜ 3 cm Î·È 7 cm Â›Ó·È ................... cm
2
.
Á) °ÂÓÈο, ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÌÂ
Ï¢ڤ˜ · Î·È ‚, ı· Â›Ó·È ...................................
3. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ 3 cm
Î·È 5 cm Î·È Ë ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ ∞° ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÛÂ
‰˘Ô ›Û· ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ·. √È ÙÂÏ›˜ ¿Óˆ ÛÙȘ Ï¢-
Ú¤˜ ÙÔ˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ì‹ÎÔ˘˜ 1 cm.
·) ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ∞µ°¢ Â›Ó·È ........... cm
2
.
‚) ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘
∞µ° Â›Ó·È .................................... cm
2
.
Á) °ÂÓÈο, ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÓfi˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÌÂ
οıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜ · Î·È ‚, Â›Ó·È ..............................cm
2
.
4. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Ï¿ÁÈÔ ·Ú·Ï-
ÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ¤¯ÂÈ
Ì‹ÎÔ˜ ∞µ = °¢ = 11 cm Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ
‡„Ô˜ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ∞∂ = °∑ = 4 cm.
·) ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ ∞¢∂ Î·È µ°∑
Â›Ó·È .................................... cm
2
.
‚) ∞Ó Îfi„Ô˘Ì Ì „·Ï›‰È ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞¢∂
Î·È ÙÔ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ ÒÛÙ Ë
ÏÂ˘Ú¿ ∞¢ Ó· Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿
µ°, ÙfiÙ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› .............................
Ì ̋ÎË Ï¢ÚÒÓ............ cm Î·È ................
cm Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ .................................... cm
2
.
Á) ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ï¿ÁÈÔ˘ ·-
Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ
ÙÔ˘ .................................................. Î·È ÂÔ̤ӈ˜
Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ....................... cm
2
.
‰) ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ
ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÓfi˜ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘ ÌÂ
Ì‹ÎÔ˜ ÏÂ˘Ú¿˜ · Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‡„Ô˜ ˘
Â›Ó·È .................................................
3

c
m

7 cm
·
∞ ¢
µ
°
5 cm
3

c
m

¢

4

c
m
°
Z B
11 cm
¢

¢ ∂ °
µ


°
∑ µ
˘
·
59-70 15-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·67
68 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ·
5. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Ë ÏÂ˘Ú¿
¢° ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 9 cm, ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‡„Ô˜ ¤¯ÂÈ
Ì‹ÎÔ˜ 5 cm Î·È Ë ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ ∞° ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ
·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ Û ‰‡Ô ›Û· ÙÚ›ÁˆÓ·.
·) ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘
∞µ°¢ ›ӷÈ: .......................................... cm
2
.
‚) ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ° Â›Ó·È ........................................cm
2
.
Á) °ÂÓÈο, ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Ì ̋ÎÔ˜ ÏÂ˘Ú¿˜ · Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‡„Ô˜ ˘, ı·
Â›Ó·È .....................................................................
6. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ‰›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÙÚ·¤˙ÈÔ
∞µ°¢. ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ ›ӷÈ
‚ = 8 cm, ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘
Â›Ó·È µ = 12 cm, ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‡„Ô˜ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜
˘ = 7 cm Î·È Ë ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ µ¢ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÙÚ·¤-
˙ÈÔ Û ‰‡Ô ÙÚ›ÁˆÓ·.
·) ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ¢ Â›Ó·È ..... cm
2
.
‚) ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ µ°¢ Â›Ó·È ............ cm
2
.
Á) ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ∞µ°¢
Â›Ó·È .......................................... cm
2
.
‰) °ÂÓÈο, ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÓfi˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ Ì ‚¿ÛÂȘ
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎË ‚ Î·È µ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‡„Ô˜ ˘,
ı· Â›Ó·È ................................................................................
7. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ٷ ÂÌ‚·‰¿ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 3Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ·.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· «ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó» ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙÔ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· Î·È Ì ÚÔ‚Ï‹-
Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË - ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋).

¢ ∂ °
Z
5 cm
9 cm
∞ B
° ∂ ¢
‚=8 cm
µ=12 cm
˘=7 cm
∞ B
° ∂ ¢

µ
˘
4 cm
5

c
m
6

c
m
5

c
m
4

c
m
10 cm
4 cm 2 cm
6 cm
6

c
m
5 cm
4

c
m
3

c
m
10 cm
4 cm
3

c
m
3 cm 2cm
4

c
m

µ
°
¢
9 cm
1
2
c
m
8

c
m
4

c
m
59-70 15-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·68
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· 69
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
1. ¢›ÓÂÙ·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì Ï¢ڤ˜ 3 cm, 4 cm, 5 cm.
·) ∫·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ì ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÌÂ
Ï¢ڤ˜ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘.
‚) √È ÙÂÏ›˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Û ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ·
ÙÌ‹Ì·Ù· Ì‹ÎÔ˘˜ 1 cm. ¡· ¯ˆÚ›ÛÂÙ ٷ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ∞µ¢∂, ∞°£π, ηÈ
µ°∑∏ Û ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ· ÏÂ˘Ú¿˜ 1 cm.
Á) ∆Ô ∞µ¢∂ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û .................... ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ· ηÈ
¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ ...................... cm
2
.
To A°£π ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ........................... ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ·
Î·È ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ ................... cm
2
.
∆Ô µ°∑∏ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û .............................. ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿-
ÎÈ· Î·È ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ ................... cm
2
.
‰) ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ (∞µ¢∂) + (∞°£π) = ........................
Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ∞µ
2
+ ∞°
2
= .............................................
°∂¡π∫∞: ™Â οı ................................................ ÙÚ›ÁˆÓÔ
ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ù˘ ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û·˜ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ..............................................................................
2. ∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Â›Ó·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÌÂ

∞ = 90Æ.
∞Ó · = 15 Î·È ‚ = 4, ÙfiÙ Á
2
= ................... ‹ Á
2
= ................... ‹ Á = ...................
∞Ó · = 10 Î·È Á = 6, ÙfiÙ ‚
2
= ................... ‹ ‚
2
= ................... ‹ ‚ = ...................
∞Ó ‚ = 12 Î·È Á = 7, ÙfiÙ ·
2
= ................... ‹ ·
2
= ................... ‹ · = ...................
3. ŒÓ· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ¤¯ÂÈ · = cm, ‚ = cm Î·È Á = 2 cm.
∂›Ó·È ·
2
= ................... ‚
2
= ................... Á
2
= ...................
ÔfiÙÂ ‚
2
+ Á
2
=...............................................................................................................................................
¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ................... ÂÔ̤ӈ˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÁˆÓ›· ................ Â›Ó·È ÔÚı‹.
°∂¡π∫∞: ∞Ó Û ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÏÂ˘Ú¿˜ Â›Ó·È ›ÛÔ ÌÂ
......................................................................... ÙfiÙ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ Ì ÔÚı‹ ÁˆÓ›·
.................................................................................................................................................................................
4. ¡· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ·Ó ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∫§ª Â›Ó·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ. ∞Ó
Â›Ó·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ, Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÙ ÔÈ· ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ›ӷÈ
ÔÚı‹.
■ 1.3
∞™∫∏™∏ 6
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙›Ô˘ Â›Ó·È ∂
ÙÚ·.
= ؒ ˘ = ؒ 4 ‹ ∂
ÙÚ·.
= 64 cm
2
.
∞ÊÔ‡ Ù· ‰‡Ô Û¯‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ›Û· ÂÌ‚·‰¿, ÙfiÙ ∂
ÙÂÙÚ·Á.
= 64 cm
2
.
20 +12
2
µ + ‚
2
À  Ô ‰ Â È Á Ì · Ù È Î ¤ ˜ Ï ‡ Û Â È ˜ · Û Î ‹ Û Â ˆÓ
8
3
10
3

B
°
4
5
3
¢
°
π £
µ
ª
1
,
5

m
3,6 m
3
,
9

m

§
59-70 15-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·69
∞™∫∏™∏ 9
·) ∆· ÙÚÈÁˆÓÈο ÔÈÎfi‰· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ¤¯Ô˘Ó ‡„Ô˜ ˘ ›ÛÔ Ì ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘
ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ˘ = 18 m Î·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ‚ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘
ÂÏ·Ùو̤ÓÔ Î·Ù¿ x, ‰ËÏ·‰‹ ‚ = (30 – x) m. ÕÚ· οı ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ
∂ = ‚ ؒ ˘ = 18 ؒ (30 – x).
‚) ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Â›Ó·È ∂
‰Ú.
= 18x Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÔÈÎfi‰Ô
Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚÈÁÒÓˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ 2∂ = 2 ؒ 18(30 – x) = 18(30 – x).
¶Ú¤ÂÈ ∂
‰Ú.
= 2∂ ‹ 18x = 18(30 – x) ‹ x = 6 m.
∞™∫∏™∏ 12
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ¢ Â›Ó·È (∞µ¢) = µ¢ ؒ ∞√= ؒ 5 ؒ 3 ‹ (∞µ¢) = 7,5 cm
2
.
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ µ°¢ Â›Ó·È (µ°¢) = µ¢ ؒ ∞√= ؒ 5 ؒ 6 ‹ (µ°¢) = 15 cm
2
.
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·χÚÔ˘ ∞µ°¢ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÌ‚·‰ÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô
ÙÚÈÁÒÓˆÓ, ¿Ú· (∞µ°¢) = (∞µ¢) + (µ°¢) = 7,5 cm
2
+ 15 cm
2
‹ (∞µ°¢) = 22,5 cm
2
.
■ 1.4
∞™∫∏™∏ 4
To ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Ì ÏÂ˘Ú¿ ÙËÓ ∞¢ Â›Ó·È ∂ = ∞¢
2
.
∂Ê·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· ÛÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞¢° ¤¯Ô˘ÌÂ
∞°
2
= ∞¢
2
+ ¢°
2
‹ 10
2
= ∞¢
2
+6
2
‹ ∞¢
2
= 64 dm
2
.
ÕÚ· ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Â›Ó·È ∂ = 64 dm
2
.
∞™∫∏™∏ 6
°È· Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÌÂ
∧∧
∞ = 90Æ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ
ıÂÒÚËÌ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ µ°
2
= ∞µ
2
+ ∞°
2
‹ 50
2
= 30
2
+ 40
2
, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ.
∞™∫∏™∏ 9
To E ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ fiÏË µ 17 m. ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË µ¢ ·fi ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ
ÙÚ›ÁˆÓÔ µ¢∂: µ¢
2
= µ∂
2
– ¢∂
2
= 17
2
– 8
2
‹ µ¢
2
= 225.
√ÌÔ›ˆ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË µ∞ ·fi ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ µ°∞:
µ∞
2
= µ°
2
– °∞
2
= 12
2
+ 9
2
= 225.
™˘ÓÂÒ˜, µ¢ = µ∞ = 15 m Î·È ÔÈ ÙÔÔıÂۛ˜ ¢ Î·È ∞ Â›Ó·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙËÓ fiÏË µ.
1
2
1
2
1
2
1
2
1
4
1
4
1
2
1
2
1
2
70 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô - ∂Ì‚·‰¿ Â›‰ˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ – ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ·
59-70 15-11-06 20:32 ™ÂÏ›‰·70
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÊ·ÙÔ̤Ó˘ ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛË Û ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ì ÂÊ·ÙÔ̤ÓË, Û ۯ‰ȷÛÌfi ÁˆÓ›·˜ ÌÂ
ÁÓˆÛÙ‹ ÂÊ·ÙÔ̤ÓË Î·È Ú·ÎÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ·ÔÛÙ¿ÛˆÓ.
ñ ∏ ÌÂϤÙË Ù˘ ÂÊ·ÙÔ̤Ó˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ·Ïfi Î·È Û¯ÂÙÈο Û‡ÓÙÔÌÔ
ÙÚfiÔ. √ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ ·Ú¯Èο Ì ÙÔÓ ›Ó·Î· ÂÊ·ÙÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2.3 Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘.
ñ ∏ ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ηٷÛ΢‹ Ì ηÓfiÓ· Î·È ‰È·‚‹ÙË ÌÈ·˜ ÁˆÓ›·˜ Ì ÁÓˆÛÙ‹ ÂÊ·ÙÔ̤ÓË
ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÙÂı› ˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ËÌÈÙfiÓˆÓ Î·È Û˘ÓËÌÈÙfiÓˆÓ ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi
ËÌÈÙfiÓˆÓ Î·È Û˘ÓËÌÈÙfiÓˆÓ ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ËÌÈÙfiÓÔ˘ Î·È Û˘ÓËÌÈÙfiÓÔ˘.
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
2.2. ∏Ì›ÙÔÓÔ Î·È Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÂÊ·ÙÔ̤Ó˜ ÔÍÂÈÒÓ ÁˆÓÈÒÓ Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Î·È Ì ÙË
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÂÊ·ÙÔ̤ӈÓ,
ñ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ÛÂ Ê˘ÛÈο ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·,
ñ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ì›· ÁˆÓ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ÂÊ·ÙÔ̤ÓË.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
2.1. EÊ·ÙÔ̤ÓË ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜
11 ÒÚ˜ ™À¡√§√
1 ÒÚ· ∞Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜ Û οıÂÙ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ 2.7
2 ÒÚ˜ ÕıÚÔÈÛÌ· Î·È ‰È·ÊÔÚ¿ ‰È·Ó˘ÛÌ¿ÙˆÓ 2.6
1 ÒÚ· ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜ 2.5
1 ÒÚ· ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ 30Æ, 45Æ Î·È 60Æ 2.4
2 ÒÚ˜ ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ËÌÈÙfiÓÔ˘, Û˘ÓËÌÈÙfiÓÔ˘ Î·È ÂÊ·ÙÔ̤Ó˘ 2.3
2 ÒÚ˜ ∏Ì›ÙÔÓÔ Î·È Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜ 2.2
2 ÒÚ˜ ∂Ê·ÙÔ̤ÓË ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜ 2.1
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ 2Ô˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘
∫∂º∞§∞π√ 2Ô - ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· – ¢È·Ó‡ÛÌ·Ù·
71-82 15-11-06 20:34 ™ÂÏ›‰·71
72 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· – ¢È·Ó‡ÛÌ·Ù·
ñ ∏ ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÊËÚË̤Ó˜ Ì·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜
ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÁÂÓÈο ·Ú·‰ÂÎÙfi fiÙÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ M·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ,
‰ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ·˘Ù¿.
ñ ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ·Ïfi ÂÔÙÈÎfi ÙÚfiÔ.
°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁڿʈÓ.
➤ ÃÚ‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÛÙÚÔÏ¿‚Ô
http://www.etl.uom.gr/mr/index.php?mypage=antikythera
http://www.uh.edu/engines/epi1031.htm
http://www.grand-illusions.com/antikyth.htm
http://www.nordex.com/htmlpages/amazing.html
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ËÌÈÙfiÓÔ˘, Û˘ÓËÌÈÙfiÓÔ˘ Î·È ÂÊ·ÙÔ̤Ó˘ Î·È ÙË
¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘˜.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
ñ ∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰ËÌÔ˘ÚÁÈ΋. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ
ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ηٷÓÔËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜
˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜.
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ËÌ›ÙÔÓÔ, ÙÔ Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÙÔ̤ÓË Ì ¯Ú‹ÛË
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘,
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ËÌÈÙfiÓÔ˘, Û˘ÓËÌÈÙfiÓÔ˘ Î·È ÂÊ·ÙÔ̤Ó˘ ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜,
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰‡Ô ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ËÌ›ÙÔÓÔ ‹ Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ ‹ Ì ÙËÓ ›‰È·
ÂÊ·ÙÔ̤ÓË Â›Ó·È ›Û˜,
ñ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÔ ËÌ›ÙÔÓÔ, ÙÔ Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ ‹ ÙËÓ ÂÊ·ÙÔ̤ÓË, ÁÈ· Ó·
˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
2.3. ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ËÌÈÙfiÓÔ˘, Û˘ÓËÌÈÙfiÓÔ˘ Î·È ÂÊ·ÙÔ̤Ó˘
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ËÌ›ÙÔÓÔ Î·È ÙÔ Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜ Û ÔÚıÔÁÒÓÈÔ
ÙÚ›ÁˆÓÔ,
ñ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ì›· ÁˆÓ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ ËÌ›ÙÔÓÔ ‹ ÙÔ Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
71-82 15-11-06 20:34 ™ÂÏ›‰·72
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· – ¢È·Ó‡ÛÌ·Ù· 73
ñ ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ù¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ì›·
ÁˆÓ›·, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ËÌ›ÙÔÓÔ, ÙÔ Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ ‹ Ë ÂÊ·ÙÔ̤ÓË Ù˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ›Ù ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ›Ù ٷ Ï‹ÎÙÚ· SIN
–1
, COS
–1
, Î·È TAN
–1
ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘ (ÛÂ
ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È INV SIN, INV COS Î·È INV TAN).
ñ √ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›·˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ
·Ú¯Èο Ì ·Ï¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 1 ÒÚ·
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ 30Æ, 45Æ Î·È 60Æ Î·È
Â›Ï˘ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ·Û΋ÛˆÓ.
ñ ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙȘ ÁˆÌÂÙÚÈΤ˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÙÚÈÁˆÓÔÌÂ-
ÙÚÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ 30Æ, 45Æ Î·È 60Æ.
ñ ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ·Û΋ÛÂȘ ÌÂ
ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ 30Æ, 45Æ Î·È 60Æ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÎÙÂÓÒ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÔ‡
Ù˘ ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›·˜.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 1 ÒÚ·
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ›ÛˆÓ ηÈ
·ÓÙ›ıÂÙˆÓ ‰È·Ó˘ÛÌ¿ÙˆÓ.
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÔÓfiÌÂÙÚˆÓ Î·È ‰È·Ó˘ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ,
ñ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Â˘¯¤ÚÂÈ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰È·Ó˘ÛÌ¿ÙˆÓ,
ñ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÂÓfi˜ ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜,
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙ ‰‡Ô ‰È·Ó‡ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ›Û· ‹ ·ÓÙ›ıÂÙ·.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
2.5. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ 30Æ, 45Æ Î·È 60Æ,
ñ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ËÌ›ÙÔÓÔ, ÙÔ Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ÁÓˆÛÙÒÓ ÁˆÓÈÒÓ ÁÈ·
Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
2.4. √È ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙˆÓ ÁˆÓÈÒÓ 30Æ, 45Æ Î·È 60Æ
71-82 15-11-06 20:34 ™ÂÏ›‰·73
74 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· – ¢È·Ó‡ÛÌ·Ù·
∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÌÂÁ¤ıË fiˆ˜ Ë ‰‡Ó·ÌË Î·È Ë
Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙ· ÔÔ›· ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ‰È·Ó˘ÛÌ·ÙÈο
ÌÂÁ¤ıË Î·È Ó· ÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·fi Ù· ÌÔÓfiÌÂÙÚ·.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ‰È·Ó˘ÛÌ¿ÙˆÓ.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì ‰È·Ó‡ÛÌ·Ù·.
™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ·˘Ù‹ ΢ڛ·Ú¯Ô ÚfiÏÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ Ë ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙfiÛÔ
Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ (ÚfiÛıÂÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË), fiÛÔ Î·È Ì ÙË ‰È·Û·Ê‹ÓÈÛË ÙˆÓ ÂÓÓÔÈÒÓ (ÌˉÂÓÈ-
Îfi ‰È¿Ó˘ÛÌ·, ̤ÙÚÔ ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜).
➤ ÃÚ‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô
http://lyk-malion.ira.sch.gr/math/dianysmata.htm

A·ÓÙ‹ÛÂȘ:
2) ·) °È· ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹
±

2
¢
3
¤¯Ô˘ÌÂ:
±

2
¢
3
=
±

2

6
+
±

6

2
+
±

2
µ
2
+
±
µ
2
¢
3

±

2
¢
3
=
±

2
°
6
+
±
°
6
°
4
+
±
°
4
µ
4
+
±
µ
4
µ
2
+
±
µ
2
¢
3

±

2
¢
3
=
±

2
µ
7
+
±
µ
7
µ
4
+
±
µ
4
°
4
+
±
°
4
°
2
+
±
°
2
¢
3
‚) °È· ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹
±

4
°
3
¤¯Ô˘ÌÂ:
±

4
°
3
=
±

4

3
+
±

3
°
4
+
±
°
4
°
3

±

4
°
3
=
±

4

6
+
±

6
°
6
+
±
°
6
°
3

±

4
°
3
=
±

4

2
+
±

2
°
2
+
±
°
2
°
3

±

4
°
3
=
±

4

3
+
±

3
µ
4
+
±
µ
4
µ
2
+
±
µ
2
°
2
+
±
°
2
°
3

±

4
°
3
=
±

4

6
+
±

6
µ
7
+
±
µ
7
µ
2
+
±
µ
2
°
2
+
±
°
2
°
3

±

4
°
3
=
±

4

6
+
±

6
µ
7
+
±
µ
7
µ
4
+
±
µ
4
°
4
+
±
°
4
°
3
Á) °È· ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹
±

3

7
¤¯Ô˘ÌÂ:
±

3

7
=
±

3

3
+
±

3

7

±

3

7
=
±

3
µ
4
+
±
µ
4
µ
7
+
±
µ
7

6
+
±

6

7

±

3

7
=
±

3
°
4
+
±
°
4
°
6
+
±
°
6

6
+
±

6

7

±

3

7
=
±

3
°
4
+
±
°
4
°
2
+
±
°
2

2
+
±

2

7

±

3

7
=
±

3
°
4
+
±
°
4
°
2
+
±
°
2
µ
2
+
±
µ
2
µ
7
+
±
µ
7

6
+
±

6

7

±

3

7
=
±

3
°
4
+
±
°
4
°
2
+
±
°
2
µ
2
+
±
µ
2
µ
4
+
±
µ
4

3
+
±

3

7
ŸÌÔÈ· ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜:
±
¢
4

1
ηÈ
±
°
8

1
.
°È· ‰È·ÛΤ‰·ÛË
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¢¯¤ÚÂÈ· ÛÙËÓ ÚfiÛıÂÛË Î·È ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ‰È·Ó˘ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Ó Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÚfiÛıÂÛ˘ (ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘, ·Ú·ÏÏËÏÔÁÚ¿ÌÌÔ˘),
ñ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÌˉÂÓÈÎÔ‡ ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
2.6. ÕıÚÔÈÛÌ· Î·È ‰È·ÊÔÚ¿ ‰È·Ó˘ÛÌ¿ÙˆÓ
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
³
ΑΟ
³
ΑB
³
ON
³

+
+ + +
+
+
=
=
= = =
=
³
ΑΟ
³
ΑB
³
ON
³
ΑΝ
³

+
+ + +
+
+
=
=
= = =
=
³
OB
³

³

³
ΑΓ
1)
71-82 15-11-06 20:34 ™ÂÏ›‰·74
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· – ¢È·Ó‡ÛÌ·Ù· 75
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 1 ÒÚ·
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜ Û ‰‡Ô οıÂÙ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Û΋ÛÂȘ.
ñ ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Ó˘ÛÌ¿ÙˆÓ Û ‰‡Ô οıÂÙ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛÙ˜ ‰›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÛÂÈ-
ÛÌÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο.
➤ ÃÚ‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô:
www.syvum.com/math www.alepho.clarku.edu www.id.mind.net
1. °È· Ó· ·Ó‚ԇÌ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÌÈ· ·ÓËÊfiÚ· (Â) ¯Ù›˙Ô˘Ì Ûη-
ÏÔ¿ÙÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‡„Ô˜ 20 cm Î·È Ï¿ÙÔ˜ 40 cm.
·) ¡· ‚ÚÂı› Ë ÎÏ›ÛË ˆ Ù˘ ·ÓËÊfiÚ·˜ Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜.
‚) ∞Ó Ë ·ÓËÊfiÚ· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 15 cm, fiÛ· ÛηÏÔ¿ÙÈ·
Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Ó‚ԇÌÂ;
Á) ∞Ó ·Ó¤‚Ô˘Ì 11 ÛηÏÔ¿ÙÈ·, fiÛÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·ÓËÊfi-
Ú·˜ ¤¯Ô˘Ì ‰È·Ó‡ÛÂÈ;
¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹
xÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Cabri Geometry.
2. K¿ÔÈÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ¤Ó·
¯ˆÚÈfi Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÚÂÈ‚·Û›· ÛÙÔ
·¤Ó·ÓÙÈ ‚Ô˘Ófi. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ
ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ì ÁˆÓ›· 30Æ, ÂÓÒ
·ÊÔ‡ ÂÚ¿ÙËÛ·Ó 1 km ÙË ‚ϤÔ˘Ó ÌÂ
ÁˆÓ›· 45Æ. ¶fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ ˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘-
ÓÔ‡ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ó;
1. £ÂˆÚԇ̠¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° (

Α = 90Æ). ™ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∞µ ıˆÚÔ‡-
Ì ¢ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÙÌ‹Ì· µ¢ = ∞µ. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙËÓ Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÂÊ∞

°µ, ÂÊ∞

°¢.
¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÁˆÓ›· ˆ Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙ Âʈ = 5ÂÊ∞

°¢;
2. ¢›ÓÂÙ·È Ô͢ÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Ì ∞µ = 15 cm, µ° = 20 cm Î·È Ê¤ÚÓÔ˘Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘
∞¢. ∞Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ µ¢ = 7 cm, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙÂ:
·) ÙË ÁˆÓ›·

µ, ‚) ÙÔ ‡„Ô˜ ∞¢, Á) ÙË ÁˆÓ›·

°, ‰) ÙË ÁˆÓ›· µ

∞¢, Â) ÙË ÁˆÓ›· ¢

∞°.
∂·Ó·ÏËÙÈ Î¤˜ ·Û΋ÛÂÈ ˜ 2Ô˘ ÎÂÊ·Ï·› Ô˘
¢Ú·ÛÙËÚÈ fiÙËÙ˜
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï‡Ô˘Ó ¤Ó· ‰È¿Ó˘ÛÌ· Û ‰‡Ô οıÂÙ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜,
ñ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ Î¿ıÂÙˆÓ
Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ ·Ó ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Ë ÁˆÓ›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ̛·
·fi ÙȘ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
2.7. ∞Ó¿Ï˘ÛË ‰È·Ó‡ÛÌ·ÙÔ˜ Û ‰‡Ô οıÂÙ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜
(Â)
(Â)
20
30Æ

¢
µ ∞
¯ˆÚÈfi
45Æ
40
ˆ
ˆ
˘
1 km
71-82 15-11-06 20:34 ™ÂÏ›‰·75
3. £ÂˆÚԇ̠¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ì ΤÓÙÚÔ √ Î·È ·ÎÙ›Ó· Ú = 3 cm. ∞fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ∞ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘
·ÎÏÔ˘ ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÊ·ÙÔ̤ÓË ∞∆ = 4 cm.
·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ∆

∞√ Î·È ∆

OA.
‚) ¡· ‚Ú›Ù ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô µ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ∆

OB = 60Æ.
4. ∞Ó Â›Ó·È ˆ = 45Æ Î·È Ê = 60Æ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ:
·) ∞ = 2 Ë̈ Û˘ÓÊ – Û˘Ó
2
ˆ+2 Û˘Óˆ ËÌÊ.
‚) µ = (ËÌÊ + Û˘Óˆ)
2
– (Û˘ÓÊ – Ë̈)
2
.
5. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙȘ ·ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ:
·) ∞ =ÂÊ
2
45Æ ؒ ËÌ60Æ ؒ ÂÊ30Æ ؒ ÂÊ
2
60Æ.
‚) µ= ÂÊ
2
45Æ+ÂÊ
2
60Æ – ËÌ30Æ+Û˘Ó60Æ– ÂÊ
2
45Æ.
6. ™Â ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·È¯Ó›‰È· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¤Ó· Ù·¯‡ÏÔÔ ¤ÏÎÂÈ ¤Ó·
ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ ‰Â̤ÓÔ Ì ·ÏÂÍ›ÙˆÙÔ Ì ‰‡Ó·ÌË Ì¤ÙÚÔ˘
ͯ
F
±
ͯ
= 1500 ¡. ∞Ó Ë ÁˆÓ›· Ô˘
Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÛÎÔÈÓ› Ì ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È 50Æ, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙȘ οıÂÙ˜
Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ F
±
.
7. ŒÓ· Û·Ṳ̂ÓÔ ‰¤ÓÙÚÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∆Ô Û·Ṳ̂ÓÔ ÎÔÌ-
Ì¿ÙÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁˆÓ›· 39Æ, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â›Ó·È 1,60 m. ¡· ‚Ú›Ù ÙÔ
‡„Ô˜ Ô˘ ›¯Â ·Ú¯Èο ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ.
8. ¢›ÓÂÙ·È ÙÚ›ÁˆÓÔ ∫§ª Ì ÁˆÓ›Â˜

K = 37Æ Î·È

M = 53Æ.
·) ∆È Â›‰Ô˘˜ ÙÚ›ÁˆÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ∫§ª;
‚) °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ∫§ = 25 m, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙÂ: i) ÙËÓ ∫ª Î·È ii) ÙËÓ §ª.
9. ™Â ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ʤÚÓÔ˘Ì ÙËÓ ‰È¿ÌÂÛÔ ∞ª Î·È ÙËÓ ÚÔÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ηٿ ÙÌ‹Ì· ª¡ = ∞ª.
¡· ·ԉ›ÍÂÙ fiÙÈ: ·) AB
±
= °¡
±
‚) ∞¡
±
= ∞µ
±
+ ∞°
±
Á) ∞ª
±
=
.
10. ™Â Ì›· Û‹Ú·ÁÁ· ÂÓfi˜ ÔÚ˘¯Â›Ô˘ ÙÔ ‚·ÁfiÓÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Û‡ÚÂÙ·È Û ڿÁ˜ Ô˘
Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁˆÓ›· 48Æ. ∆Ô ‚·ÁfiÓÈ ˙˘Á›˙ÂÈ 2000 ¡ Ì·˙› Ì ٷ
ÔÚ˘ÎÙ¿ Ì ٷ ÔÔ›· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ. ¡· ‚Ú›Ù fiÛË ‰‡Ó·ÌË ·ÛΛ ÙÔ Û˘ÚÌ·ÙfiÛÎÔÈÓÔ ÛÙÔ
‚·ÁfiÓÈ ÁÈ· Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÛÙ·ıÂÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ.
■ ∞™∫∏™∏ 1:
ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙÂ
ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
·) ∏ ............................. Â›Ó·È Ë ·¤Ó·ÓÙÈ Î¿ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿
Ù˘ ÁˆÓ›·˜

µ.
‚) ∏ ............................. Â›Ó·È Ë ÚÔÛΛÌÂÓË Î¿ıÂÙË
ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÁˆÓ›·˜

°.
Á) ∏ ∞° Â›Ó·È Ë ÚÔÛΛÌÂÓË Î¿ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ..........................................
‰) ∏ ∞µ Â›Ó·È Ë ·¤Ó·ÓÙÈ Î¿ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ ..........................................
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘ 1
∞µ
±
+ ∞°
±
2
3
4
76 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· – ¢È·Ó‡ÛÌ·Ù·
B
°

71-82 15-11-06 20:34 ™ÂÏ›‰·76
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· – ¢È·Ó‡ÛÌ·Ù· 77
■ ∞™∫∏™∏ 2:
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì· Û˘Ó‰¤ÛÙ οı ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎfi ·ÚÈıÌfi Ù˘
ÛÙ‹Ï˘ (∞) Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÏfiÁÔ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ (µ).
■ ∞™∫∏™∏ 3:
∏ ÁˆÓ›· ˆ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ·Ó‹ÎÂÈ Û ÙÚ›· ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ·:
ÛÙÔ ....................., ÛÙÔ ..................... Î·È ÛÙÔ ........................
£¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Û˘Óˆ.
·) ™Â ÔÈÔ ·fi Ù· ÙÚ›· ÙÚ›ÁˆÓ· ı· ÙÔ ˘ÔÏÔÁ›-
ÛÂÙÂ; .......................
‚) ¶fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ Û˘Óˆ; .......................................................
Á) ∞Ó ÂÈϤÁ·Ù ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ˘Ô-
ÏÔÁ›ÛÂÙÂ, ÙÔ Û˘Óˆ ı· ‹Ù·Ó ›ÛÔ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹
ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ‚ڋηÙ ÛÙÔ (‚)
ÂÚÒÙËÌ·;
¢ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Û·˜. ....................................................................................................
■ ∞™∫∏™∏ 4:
™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Ë ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· ÈÛÔ‡Ù·È ÌÂ:
∞: 13Û˘Ó56Æ, µ: 13ËÌ56Æ, °: , ¢:
¡· ΢ÎÏÒÛÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.
■ ∞™∫∏™∏ 5:
¢›ÓÔÓÙ·È Ù· Û¯‹Ì·Ù·:
13
ËÌ56Æ
13
Û˘Ó56Æ
¢µ

∞µ
∞¢

∞µ
∞°

µ°
∞µ

∞°
∞¢

∞°
µ°

∞¢
°¢

∞°
ËÌ

µ
Û˘Ó

°
ËÌÊ
Ë̈
ÛÙ‹ÏË (µ) ÛÙ‹ÏË (∞)
∞ °
ˆ
Ê
µ
¢

¢
∞ µ °


3
3
,
6
5
,
4
7
,
2
4,5
6
1
3

c
m
56Æ
1
0
0

m
90,04 m
42Æ
6
6
,
9
1

m
53Æ
1
0
0

m
6
0
,
1
8

m
79,86 m

100 m
99,03 m
13,92m
71-82 15-11-06 20:34 ™ÂÏ›‰·77
78 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· – ¢È·Ó‡ÛÌ·Ù·
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
■ ∞™∫∏™∏ 1:
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ « < » ‹ ÙÔ « > » ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ:
·) ËÌ54Æ ........ ËÌ35Æ, ‚) Û˘Ó49Æ........ Û˘Ó29Æ, Á) ËÌ48Æ........ ËÌ84Æ,
‰) Û˘Ó18Æ........ Û˘Ó38Æ, Â) ÂÊ38Æ ........ ÂÊ62Æ ÛÙ) ÂÊ89Æ........ ÂÊ1Æ
■ ∞™∫∏™∏ 2:
∆· ·Ú·Î¿Ùˆ ¤ÍÈ ÙÚ›ÁˆÓ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ fiÏ· ›Û·, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È.
ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ›Û˜ ÁˆÓ›Â˜;
■ ∞™∫∏™∏ 3:
¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ x ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ·:
■ ∞™∫∏™∏ 4:
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡
Û¯‹Ì·ÙÔ˜, Ó· ‚Ú›Ù ٷ Ì‹ÎË x, y Î·È z. ¢›ÓÔÓÙ·È:
■ ∞™∫∏™∏ 1:
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
■ ∞™∫∏™∏ 2:
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 30Æ, 45Æ Î·È 60Æ, Ó· Â·ÏËı‡ÛÂÙ fiÙÈ:
·) Û˘Ó60Æ= Û˘Ó
2
30Æ – ËÌ
2
30Æ, ‚) ËÌ60Æ= 2ËÌ30Æؒ Û˘Ó30Æ,
ÂÊ·ÙÔ̤ÓË
Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ
ËÌ›ÙÔÓÔ
60Æ 45Æ 30Æ
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘ 3
0,42 0,68 0,88 0,91 Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ
0,91 0,73 0,47 0,42 ËÌ›ÙÔÓÔ
65Æ 47Æ 28Æ 25Æ
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘ 2
ËÌı
Û˘Óı
82Æ 37Æ 48Æ 8Æ 53Æ 42Æ ÁˆÓ›· ı
6,4 3
10 10
3
6
6 7,5
1,8
2,4
5 3,2

➋ ➌
➍ ➎ ➏
x
26
10
24
x
x
65Æ
65Æ
25Æ

µ
z
5
x y
¢
°
47Æ
28Æ
71-82 29-11-06 22:09 ™ÂÏ›‰·78
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· – ¢È·Ó‡ÛÌ·Ù· 79
Á) Û˘Ó60Æ= 2Û˘Ó
2
30Æ – 1, ‰) Û˘Ó60Æ= 1 – 2ËÌ
2
30Æ,
Â) ÂÊ
2
45Æ= ÂÊ30Æؒ ÂÊ60Æ, ÛÙ) ËÌ
2
30Æ + ËÌ
2
60Æ= ÂÊ
2
45Æ.
■ ∞™∫∏™∏ 3:
∞Ó ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Û¯¤ÛË ÂÊ
2
45Æ+ Û˘Ó
2
60Æ= x ؒ ËÌ45Æؒ Û˘Ó45Æؒ ÂÊ60Æ, Ó· ‚Ú›Ù ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ x.
■ ∞™∫∏™∏ 4:
TÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠÂÓfi˜ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ·Ó·¯ˆÚ› ·fi ˘„fiÌÂÙÚÔ 2000 m Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ
Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 2800 m. ∫ÈÓÂ›Ù·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 3 m/s. ∆Ô Û˘ÚÌ·ÙfiÛ¯ÔÈÓÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÂÊÂÚ›Î
Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Â›Â‰Ô ÁˆÓ›· 30Æ. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰È·ÚΛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 9
ÏÂÙ¿; ¡· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜.
■ ∞™∫∏™∏ 1:
¢›ÓÂÙ·È ¤Ó· ·Ú·ÏÏËÏfiÁÚ·ÌÌÔ ∞µ°¢.
¡· ÁÚ¿„ÂÙ ‰‡Ô ›Û· Î·È ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙ· ‰È·Ó‡ÛÌ·Ù·.
■ ∞™∫∏™∏ 2:
¢›ÓÂÙ·È ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ∞µ°¢ Î·È √ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘. ¡·
Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ:
·) ∆· ‰È·Ó‡ÛÌ·Ù· ∞√
±
Î·È °√
±
Â›Ó·È ...................
‚) ∆· ‰È·Ó‡ÛÌ·Ù· √µ
±
Î·È ¢√
±
Â›Ó·È ...................
Á) ∆· ‰È·Ó‡ÛÌ·Ù· ¢∞
±
Î·È µ°
±
Â›Ó·È ...................
■ ∞™∫∏™∏ 3:
°È· ÙÔ ›‰ÈÔ Û¯‹Ì· Ó· ΢ÎÏÒÛÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË:
·) ªÂ ¢∞
±
+ ¢°
±
ÈÛÔ‡Ù·È ÙÔ ‰È¿Ó˘ÛÌ·: ∞: ∞µ
±
, µ: µ¢
±
, °: ¢µ
±
, ¢: °∞
±
, ∂: ∞°
±
‚) ªÂ ¢∞
±
– ¢°
±
ÈÛÔ‡Ù·È ÙÔ ‰È¿Ó˘ÛÌ·: ∞: ∞°
±
, µ: °∞
±
, °: ¢µ
±
, ¢: ¢∞
±
, ∂:
±
µ¢
■ ∞™∫∏™∏ 4:
¢›ÓÂÙ·È ÙÔ Ù˘¯·›Ô ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ¡·
΢ÎÏÒÛÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË
∞: ∞¢
±
+ ∞°
±
= µ°
±
+ µ¢
±
µ: ∞¢
±
+ µ°
±
= ∞°
±
+ µ¢
±
°: ∞¢
±
+ µ¢
±
= ∞°
±
+ µ°
±
¢:
±
∞B + µ°
±
= ∞°
±
+
±
°¢
∂: ∞¢
±
– ∞°
±
= µ°
±
+ µ¢
±
■ ∞™∫∏™∏ 5:
¡· ÂÓÒÛÂÙ ٷ ÛËÌ›· ∞, µ, °, ¢, ∂, ∑ ÙˆÓ ‰ÈÏ·ÓÒÓ
Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì ‰È·Ó‡ÛÌ·Ù· ¤ÙÛÈ, ÒÛÙÂ:
·) ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÈÛÔ‡Ù·È Ì ∞¢
±
.
‚) ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÈÛÔ‡Ù·È Ì °∑
±
.
Á) ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÈÛÔ‡Ù·È Ì 0
±
.
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘ 4
∞ µ
°
¢
¢ °

µ
¢
°


µ°
·) ‚) Á)
°
°
¢ ¢
¢
∂ ∂

∑ ∑

µ
µ
µ
71-82 15-11-06 20:34 ™ÂÏ›‰·79
80 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· – ¢È·Ó‡ÛÌ·Ù·
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞:
∂ÓfiÙËÙ·: ∏Ì›ÙÔÓÔ Î·È Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ ÔÍ›·˜ ÁˆÓ›·˜.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ËÌ›ÙÔÓÔ Î·È ÙÔ Û˘ÓËÌ›ÙÔÓÔ ÔÍ›·˜
ÁˆÓ›·˜ ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË – ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋)
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
1. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ:
™Â ¤Ó· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°, Ì ÔÚı‹ ÙË ÁˆÓ›·

Α, ϤÌ fiÙÈ:
∏ ÏÂ˘Ú¿ µ° Â›Ó·È Ë ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û·.
√È Ï¢ڤ˜ ∞µ Î·È ∞° Â›Ó·È ÔÈ Î¿ıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·:
– ∏ ÏÂ˘Ú¿ ∞µ Â›Ó·È Ë ÚÔÛΛÌÂÓË Î¿ıÂÙË ÛÙË ÁˆÓ›·

µ.
– ∏ ÏÂ˘Ú¿ ∞° Â›Ó·È Ë ·¤Ó·ÓÙÈ Î¿ıÂÙË ÛÙË ÁˆÓ›·

µ.
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ:
∏ ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· Â›Ó·È Ë ................. ∏ ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· Â›Ó·È Ë ..........................
∏ ÚÔÛΛÌÂÓË Î¿ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ ∏ ÏÂ˘Ú¿ ƒ™ Â›Ó·È .................................
ÛÙË ÁˆÓ›·

∫ Â›Ó·È Ë ....................... .......................... ÛÙË ÁˆÓ›·

∆.
∏ ·¤Ó·ÓÙÈ Î¿ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ ÛÙË ∏ ÏÂ˘Ú¿ ƒ∆ Â›Ó·È .................................
ÁˆÓ›·

∫ Â›Ó·È Ë .......................... .......................... ÛÙË ÁˆÓ›·

∆.
∏ ·¤Ó·ÓÙÈ Î¿ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ ÛÙË ∏ ÏÂ˘Ú¿ ƒ™ Â›Ó·È ...................................
ÁˆÓ›·

ª Â›Ó·È Ë .......................... .......................... ÛÙË ÁˆÓ›·

™.
2. ™Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ· ÔÈ ÛËÌÂȈ̤Ó˜ ÔÍ›˜ ÁˆÓ›Â˜ Â›Ó·È ›Û˜.
™ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ƒ™∆ ™ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∫§ª
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ì ʇÏÏÔ ÂÚÁ·Û›·˜

°
µ

§

ª
ƒ

20
15
10
6
3
5
4
8
12
9
12
16
71-82 15-11-06 20:34 ™ÂÏ›‰·80
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· – ¢È·Ó‡ÛÌ·Ù· 81
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
3. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Û fiÏ· Ù· ÔÚıÔÁÒÓÈ· ÙÚ›ÁˆÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÔÍ›· ÁˆÓ›· ı,
·) √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜.
√ ÏfiÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ..........................................................................................................
‚) √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ô ›‰ÈÔ˜.
√ ÏfiÁÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ..........................................................................................................
4. ¢›ÓÂÙ·È ÙÔ ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜.
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜:
ËÌ

∂ = Û˘Ó

∂ =
ËÌ

¢ = Û˘Ó

¢ =
■ 2.1
∞™∫∏™∏ 4
∏ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ·fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ
·fi ÙÔ Ê¿ÚÔ.
∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙÔ Ê¿ÚÔ Â›Ó·È ›ÛË ÌÂ:
·
1
= = = 59,3 m.
∏ ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ›ӷÈ: ·
2
= = = 94,23 m.
√fiÙÂ Ë ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÏÔ›ˆÓ Â›Ó·È ·
1
– ·
2
= 94,23 – 59,3 = 34,93 m.
■ 2.2
∞™∫∏™∏ 3
·) °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: Ë̈ < 1
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì Ì 5: 5Ë̈ < 5
ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì 2: 2 + 5Ë̈ < 2 + 5 ‹ 2 + 5Ë̈ < 7.
‚) °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ: Û˘Óˆ < 1
ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙Ô˘Ì Ì –2: –2Û˘Óˆ > –2
ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì 4: 4 –2Û˘Óˆ > 4 – 2 ‹ 4 – 2Û˘Óˆ > 2.
40
0,4245
40
ÂÊ23
Æ
40
0,6745
40
ÂÊ34
Æ
À  Ô ‰ Â È Á Ì · Ù È Î ¤ ˜ Ï ‡ Û Â È ˜ · Û Î ‹ Û Â ˆÓ
............
............
............
............
............
............
............
............
ÚÔÛΛÌÂÓË Î¿ıÂÙË
˘ÔÙ›ÓÔ˘Û·
·¤Ó·ÓÙÈ Î¿ıÂÙË
˘ÔÙ›ÓÔ˘Û·
4
3
2
1
ÚÔÛΛÌÂÓË Î¿ıÂÙË
˘ÔÙ›ÓÔ˘Û·
·¤Ó·ÓÙÈ Î¿ıÂÙË
˘ÔÙ›ÓÔ˘Û·
ÚÔÛΛÌÂÓË
οıÂÙË
·¤Ó·ÓÙÈ
οıÂÙË
˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· ÙÚ›ÁˆÓÔ
¢
5
12
13


71-82 15-11-06 20:34 ™ÂÏ›‰·81
Á) °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë̈ < 1, ÔfiÙ 5Ë̈ < 5 Î·È Û˘Óˆ < 1, ÔfiÙ 3Û˘Óˆ < 3.
¶ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰‡Ô ·ÓÈÛÒÛÂȘ ηٿ ̤ÏË ¤¯Ô˘ÌÂ:
5Ë̈ + 3Û˘Óˆ < 5 + 3 ‹ 5Ë̈ + 3Û˘Óˆ < 8.
■ 2.3
∞™∫∏™∏ 3
ÀÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÚÌ·ÙfiÛ¯ÔÈÓˆÓ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÚıÔÁˆÓ›ˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ
Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ Î·È ÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Â›‰Ô.
°È· ÙÔ ÚÒÙÔ Û˘ÚÌ·ÙfiÛ¯ÔÈÓÔ ¤¯Ô˘Ì Ì
1
= = = 9,77 m,
ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤¯Ô˘ÌÂ: Ì
2
= = = 8,51 m.
■ 2.4
∞™∫∏™∏ 6
™ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ¤¯Ô˘ÌÂ: Û˘Ó45Æ = ‹ ∞µ = Û˘Ó45Æؒ ∞° ‹ ∞µ = ؒ 8 ‹ ∞µ = 4͙ෆ2 m
™ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞°¢ ¤¯Ô˘ÌÂ: Û˘Ó30Æ= ‹ ∞¢ = ‹ ∞¢ = ‹ ∞¢ = m.
■ 2.5
∞™∫∏™∏ 5
°È· ÙÔ ‰È¿Ó˘ÛÌ· ·
±
¤¯Ô˘ÌÂ:
ͯ
·
±
ͯ
2
= 3
2
+ 1
2
= 10 ¿Ú·
ͯ
·
±
ͯ
= ͙ෆ 10 cm.
°È· ÙÔ ‰È¿Ó˘ÛÌ· ‚
±
¤¯Ô˘ÌÂ:
ͯ
±

ͯ
2
= 1
2
+ 1
2
= 2 ¿Ú·
ͯ
±

ͯ
= ͙ෆ2 cm.
°È· ÙÔ ‰È¿Ó˘ÛÌ· Á
±
¤¯Ô˘ÌÂ:
ͯ
±±
Á
ͯ
= 4 cm.
°È· ÙÔ ‰È¿Ó˘ÛÌ· ‰
±
¤¯Ô˘ÌÂ:
ͯ

±
ͯ
2
= 3
2
+ 4
2
= 25 ¿Ú·
ͯ

±
ͯ
= ͙ෆ 25 ‹
ͯ

±
ͯ
=5 cm.
■ 2.6
∞™∫∏™∏ 4
·)
±
B√ –
±
BA =
±
B√ +
±
AB =
±
AB +
±
B√ =
±
AO
‚)
±
B° –
±
B√ =
±
B° +
±
õ =
±
õ +
±
B° =
±
√°
Á)
±
¢√ –
±
¢∞ =
±
¢√ +
±
∞¢ =
±
∞¢ +
±
¢√ =
±
AO
‰)
±
¢° –
±
¢√ =
±
¢° +
±
√¢ =
±
√¢ +
±
¢° =
±
√°
™˘ÓÂÒ˜,
±
B√ –
±
BA =
±
¢√ –
±
¢∞ ηÈ
±
B° –
±
B√ =
±
¢° –
±
¢√.
■ 2.7
∞™∫∏™∏ 5
∏ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÌÂÙ·ÎÈÓ› ÙÔÓ ÛÎÈ¤Ú Â›Ó·È Ë Û˘ÓÈÛÙÒÛ·
±
B
1
ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜
±
B, Ô˘ ›ӷÈ
·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ˜ ÙËÓ Âͤ‰Ú·.
ÕÚ·
ͯ
±
B
1
ͯ
=
ͯ
±
B
ͯ
ËÌ30Æ ‹
ͯ
±
B
1
ͯ
= 800 ؒ ‹
ͯ
±
B
1
ͯ
= 400 ¡.
1
2
16͙ෆ3
3
8
͙ෆ3
2
∞°
Û˘Ó30Æ
∞µ
∞°
͙ෆ2
2
∞µ
∞°
8
0,9397
8
ËÌ70
Æ
8
0,8192
8
ËÌ55
Æ
82 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2Ô - ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›· – ¢È·Ó‡ÛÌ·Ù·
71-82 15-11-06 20:34 ™ÂÏ›‰·82
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӈÓ
ÁˆÓÈÒÓ Ô˘ ‚·›ÓÔ˘Ó Û ›Û· ÙfiÍ·.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˘ Î·È Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜.
ñ ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· Û‡ÓÙÔÌË Â·Ó¿ÏË„Ë ÛÙȘ Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Ù· ·ÓÙ›-
ÛÙÔȯ· ÙfiÍ· ·fi ÙËÓ ‡ÏË Ù˘ ∞Ј °˘ÌÓ·Û›Ô˘.
ñ ∏ ÈÛfiÙËÙ· ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Ô˘ ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙfiÍÔ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛ·-
¯ı› ·fi ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ·ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘.
ñ ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ Û ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ ÌfiÓÔ Ì›· Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· ‚·›ÓÂÈ ÛÂ
‰ÔṲ̂ÓÔ ÙfiÍÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ϤÔ˘Ó ¿ÂÈÚ˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜.
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ
ÁˆÓ›Â˜,
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÌÈ·˜ Â›ÎÂÓÙÚ˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙfiÍÔ˘,
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÌÈ·˜ ÂÁÂÁÚ·Ì̤Ó˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙfiÍÔ˘,
ñ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Ô˘ ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙfiÍÔ ‹
Û ›Û· ÙfiÍ·,
ñ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· «ÌÂٷʤÚÔ˘Ó» ›Û˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜,
ñ Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˘, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ Â›ÎÂÓÙÚ˘
ÁˆÓ›·˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙfiÍÔ˘.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
3.1. EÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜
13 ÒÚ˜ ™À¡√§√
2 ÒÚ˜ ∂Ì‚·‰fiÓ Î˘ÎÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤· 3.6
2 ÒÚ˜ ∂Ì‚·‰fiÓ Î˘ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ 3.5
2 ÒÚ˜ ª‹ÎÔ˜ ÙfiÍÔ˘ 3.4
2 ÒÚ˜ ª‹ÎÔ˜ ·ÎÏÔ˘ 3.3
3 ÒÚ˜ ∫·ÓÔÓÈο ÔχÁˆÓ· 3.2
2 ÒÚ˜ ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ 3.1
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ 3Ô˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘
∫∂º∞§∞π√ 3Ô - ª¤ÙÚËÛË Î‡ÎÏÔ˘
83-94 15-11-06 20:36 ™ÂÏ›‰·83
84 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ª¤ÙÚËÛË Î‡ÎÏÔ˘
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 3 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÙˆÓ ·ÏÒÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ
ÔÏ˘ÁÒÓˆÓ.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ηÓÔÓÈÎÒÓ ÔÏ˘ÁÒÓˆÓ.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙË ÁˆÓ›· Î·È ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁˆÓ›· ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘.
ñ ŒÓ· ÏÂÙfi ÛËÌÂ›Ô ÛÙ· ÔχÁˆÓ· Â›Ó·È Ë Î˘ÚÙfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ÛÎfiÈÌ· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂ-
Ù·È Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ŒÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ó· Á›ÓÂÈ
οÔÈ· ÌÈÎÚ‹ Ó‡ÍË ÛÙÔ ı¤Ì·.
ñ ∏ ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ ÔÏ˘ÁÒÓˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÁˆÌÂÙÚÈ΋.
√˘ÛÈ·ÛÙÈο, Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÁˆÓ›·˜ Ì ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘
ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘.
ñ ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ Ë ÁˆÓ›· Ó-ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ·Ú·ÏËڈ̷ÙÈ΋
Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÁˆÓ›·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰‡Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘
Ì‹ÎÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛË Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ̋ÎÔ˜ ·ÎÏÔ˘ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi
ÛËÌ›ˆÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi .
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
L
ñ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ·ÎÏÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ᎏ
,

ñ Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙËÓ «È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ·» ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ,
ñ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ fiÙ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
3.3. ª‹ÎÔ˜ ·ÎÏÔ˘
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘,
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ÔχÁˆÓÔ ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ·ÎÏÔ,
ñ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÁˆÓ›·˜
Ó-ÁÒÓÔ˘,
ñ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ·Ï¿ ηÓÔÓÈο ÔχÁˆÓ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÁˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜,
ñ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÁˆÓ›· ‹ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁˆÓ›· ÂÓfi˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘ Ì ÙÔ
Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÙÔ˘.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
3.2. ∫·ÓÔÓÈο ÔχÁˆÓ·
83-94 15-11-06 20:36 ™ÂÏ›‰·84
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ª¤ÙÚËÛË Î‡ÎÏÔ˘ 85
√ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘
˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ,
ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· «·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó» ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi .
➤ ÃÚ‹ÛÈ̘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi :
http://id.mind.net/~zona/mmts/trigonometryRealms/radianDemo1/RadianDemo1.html
http://mathforum.org/mathtools/cell/g,10.11,ALL,ALL/
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ᐍ = 2Ú ؒ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓ›Ô˘ (rad) Î·È Ù˘ Û¯¤Û˘ ÌÔÈÚÒÓ Î·È ·ÎÙÈÓ›ˆÓ
΢ڛˆ˜ ̤ۈ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ.
ñ ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË ÙfiÍˆÓ Î·È ÛÙË Ì¤ÙÚËÛË
ÁˆÓÈÒÓ. ∏ Ù·‡ÙÈÛË ÌÔÈÚÒÓ Î·È ·ÎÙÈÓ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‹ıË ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.
ñ √ Ù‡Ô˜ ᐍ = 2Ú ؒ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔËı› ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (2Ú), οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·Ï‹˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÙˆÓ
ÙÚÈÒÓ.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ Ó· «·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó» ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘.
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛË Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘
΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘.
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ ηÈ
Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ Ù‡Ô.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
3.5. ∂Ì‚·‰fiÓ Î˘ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘
Ì
360
Ì
360
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙfiÍÔ˘, fiÙ·Ó ‰›ÓÂÙ·È Ë ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘
Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ÙfiÍÔ˘ Û ÌÔ›Ú˜ ‹ Û ·ÎÙ›ÓÈ·.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
Ì
360
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
3.4. ª‹ÎÔ˜ ÙfiÍÔ˘
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
83-94 15-11-06 20:36 ™ÂÏ›‰·85
86 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ª¤ÙÚËÛË Î‡ÎÏÔ˘
∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÙÔ˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘
ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ηÓÔÓÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ «ÌÈÎÚÒÓ» ΢ÎÏÈÎÒÓ
ÙÔ̤ˆÓ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ «ÈÛÂÌ‚·‰ÈÎfi» ÔÚıÔÁÒÓÈÔ.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ªÈ· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ∂ = Ú
2
ؒ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯Ô˘ Ù‡Ô˘ ÌÂ
·ÎÙ›ÓÈ·.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛË Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÂÌ‚·‰¿ ΢ÎÏÈÎÒÓ ÙÔ̤ˆÓ.
∏ ·Ï‹ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÙÔ˘
΢ÎÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘
΢ÎÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜
( )
ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÙÔ˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ Ú
2
. ∂›Û˘, Ë
ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Û ·ÎÙ›ÓÈ· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·
ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
«™¯ÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ·Îψӻ
·) ∆Ô «ÙÚ›ÁˆÓÔ» ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 10 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·.
¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ
Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÒÛÙ «ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ» Ó· «‰Â›¯ÓÂÈ» ÚÔ˜ Ù·
οو;
§‡ÛË
ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· ÙÚ›· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·.
‚) ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ 6 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ 1 C ÛÙÔ ıÚ·Ó›Ô Û·˜, ÒÛÙ ӷ ¯ˆÚ¿ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ó·
¤‚‰ÔÌÔ ÛÙË Ì¤ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ηӤӷ ÁˆÌÂÙÚÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ.
¢Ú·ÛÙËÚÈ fiÙËÙ· 1
Ì
360
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Î˘ÎÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, fiÙ·Ó ‰›ÓÂÙ·È Ë ·ÎÙ›Ó·
ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÙfiÍÔ˘ Û ÌÔ›Ú˜ ‹ Û ·ÎÙ›ÓÈ·.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
Ì
360
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
3.6. ∂Ì‚·‰fiÓ Î˘ÎÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤·
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
83-94 29-11-06 22:11 ™ÂÏ›‰·86
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ª¤ÙÚËÛË Î‡ÎÏÔ˘ 87
Á) ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ 20 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ 1 C, ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ηı¤Ó· Ó· ÂÊ¿ÙÂ-
Ù·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û ÙÚ›· ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ·;
§‡ÛË
Èڛ˙Ô˘Ì ٷ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Û ÙÂÙÚ¿‰Â˜. ∂ÓÒÓÔ˘Ì ηÙfiÈÓ 5 ÙÂÙÚ¿‰Â˜, ÒÛÙ ӷ
¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
«OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ∂Ú·ÙÔÛı¤ÓË»
¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 250 .Ã. Ô ∂Ú·ÙÔÛı¤Ó˘ Ô ∫˘ÚËÓ·›Ô˜,
‰È¿ÛËÌÔ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ µÈ‚ÏÈÔı‹-
΢ Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÌfi Ù˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ Ù˘ °Ë˜.
¶·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔ ıÂÚÈÓfi ËÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ (21 πÔ˘Ó›Ô˘)
ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ÙÔ˘ ◊ÏÈÔ˘ ηıÚÂÙÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÓfi˜
ËÁ·‰ÈÔ‡ ÛÙË ™˘‹ÓË (fiÏË Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ
∞ÛÔ˘¿Ó), ‰ËÏ·‰‹ ‹Ù·Ó Û ηٷÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË ÛÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi.
ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, Ô ∂Ú·ÙÔÛı¤Ó˘
·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó-
‰ÚÂÈ· Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó ÁˆÓ›· Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù·Îfi-
Ú˘ÊË ı¤ÛË ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÏfiÁÈÛ fiÙÈ ‹Ù·Ó 7,2Æ.
∏ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ·¤¯ÂÈ ·fi ÙË ™˘‹ÓË ÂÚ›Ô˘ 830 Km (5.000 ÛÙ¿‰È·).
¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ °Ë˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÙË ‰È¿ÌÂÙÚfi Ù˘.
§‡ÛË
∏ ÁˆÓ›· ÙˆÓ 7,2Æ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÙfiÍÔ Î‡ÎÏÔ˘

™∞ Ì‹ÎÔ˘˜ 830 Km. √ Ï‹Ú˘ ·ÎÏÔ˜
360Æ Â›Ó·È 50 ÊÔÚ¤˜ Ë ÁˆÓ›· 7,2Æ. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ›ӷÈ
50 ؒ 830 = 41500 Km (250.000 ÛÙ¿‰È·). °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ‰›ÓÂÙ·È
·fi ÙÔÓ Ù‡Ô L =  ؒ ‰, ÔfiÙ ‰ = = = 13216,56 km.
➤ ÃÚ‹ÛÈÌË ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô
http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=46
41500
3,14
L

¢Ú·ÛÙËÚÈ fiÙËÙ· 2

1 1 1 1 2
5
3 6
4
2 3
4 5
6
2 3
4 5
6
4 5 6
2 3
µ ° ¢
°∏
™˘‹ÓË
AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·
830 km7
,
2
Æ
7
,
2
Æ
83-94 15-11-06 20:36 ™ÂÏ›‰·87
88 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ª¤ÙÚËÛË Î‡ÎÏÔ˘
ŒÓ·˜ ·ÔıËοÚÈÔ˜ ÙÔÔıÂÙ› ¯¿ÚÙÈÓ·
ÚÔÏ¿ ÛÂ ÌÈ· ·Ôı‹ÎË. ∏ ·Ôı‹ÎË
¯ˆÚ¿ÂÈ 160 ÚÔÏ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÛÂ
ÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ, ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ
¿ÏÏÔ. ªÔÚԇ̠ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ
Ù· ÚÔÏ¿ ÌÂ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙÂ Ó·
¯ˆÚ¤ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·; ¶fiÛ· ÂÈ-
ϤÔÓ ÚÔÏ¿ ¯ˆÚ¿Ó ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË;
§‡ÛË
∏ ·Ú¯È΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ÙÔÔıÂÙ› Ù· ÚÔÏ¿
ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂ-
ÚË Ì¤ıÔ‰Ô˜, ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ÎÂÓfi ÙˆÓ ‰‡Ô
¿ÏψÓ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¯¿ÓÔ˘-
Ì ÚÔÏ¿ ηıÒ˜ ÛÙËÓ 1
Ë
ÛÂÈÚ¿ ÙÔÔıÂ-
ÙÔ‡ÓÙ·È 20, ÛÙË 2
Ë
19, ÛÙËÓ 3
Ë
20, ÙËÓ
4
Ë
19 … Î.Ô.Î. ∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ
ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì Û ‡„Ô˜.
∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ οı ÚÔÏÔ‡ Â›Ó·È 2 m. ∞Ó ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ì ÙË Ó¤· ÙÔÔı¤-
ÙËÛË, ÙfiÙÂ Ë 2
Ë
ÛÂÈÚ¿ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ͙ෆ3 = 1,732 m. ∆Ô ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ›ӷÈ
16 m. ªÂ ÙË Ó¤· ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·Ï‡ÙÔ˘Ì 2 + 8 ؒ 1,732 =15,856 m. ∆ÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ
5 ÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ 20 Î·È 4 ÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ 19 ÚÔÏÒÓ, ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 176 ÚÔÏ¿.
Œ¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ ΢ÎÏÈΤ˜ ›ÙÛ˜ (›ÛÔ˘ ¿¯Ô˘˜) ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÁ¤ıÔ˘˜: ‰È·Ì¤ÙÚˆÓ 30 cm, 40 cm, 50 cm ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙȘ
Ôԛ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ì Û ٤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿. ¶ÔÈÔ
Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ï‹ıÔ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡-
Ì ӷ Îfi„Ô˘Ì ÙȘ ›ÙÛ˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Ù¤ÛÛÂ-
Ú· ·È‰È¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·‰È΋ÛÔ˘Ì ηӤӷ ·fi ·˘Ù¿;
§‡ÛË
∆Ô Ì˘ÛÙÈÎfi, ÁÈ· Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ
‰È¿ÌÂÙÚÔÈ ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ,
·ÊÔ‡ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ·.
∂Ô̤ӈ˜, ÔÈ ‰‡Ô ÌÈÎÚ¤˜ ›ÙÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÌ‚·‰fiÓ ›ÛÔ ÌÂ
·˘Ùfi Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘. Èڛ˙Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÙË Ì¤ÛË
Î·È ‰›ÓÔ˘Ì ·fi ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÙ· ‰‡Ô ÚÒÙ· ·È‰È¿.
°È· Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂÛ·›· Î·È ÙË ÌÈÎÚ‹ ›ÙÛ· Û ‰‡Ô
̤ÚË, ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙË ÌÈÎÚ‹ ¿Óˆ ÛÙË ÌÂÛ·›· Î·È Îfi‚Ô˘ÌÂ
ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ô˘ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË.
¢Ú·ÛÙËÚÈ fiÙËÙ· 4
¢Ú·ÛÙËÚÈ fiÙËÙ· 3
1
6
0

Ú
Ô
Ï
¿
1
7
6

Ú
Ô
Ï
¿

°
B
83-94 15-11-06 20:36 ™ÂÏ›‰·88
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ª¤ÙÚËÛË Î‡ÎÏÔ˘ 89
1. ¢›ÓÂÙ·È Î‡ÎÏÔ˜ (√, Ú) Î·È Ë ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÙÔ˘ ÁˆÓ›· µ

∞° = 45Æ. ∞Ó µ° = 5 cm, Ó·
˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÍÔ˘

µ° Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.
2. ¡· ÁÚ¿„ÂÙ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ ∞µ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi Ù˘¯·›Ô ÛËÌÂ›Ô ° ÙÔ˘
·ÎÏÔ˘, Ó· ʤÚÂÙ ÙȘ ¯ÔÚ‰¤˜ °∞ Î·È °µ. ∞Ó Â›Ó·È °µ = 12 cm Î·È °∞ = 5 cm, Ó· ‚Ú›ÙÂ:
·) ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘, ‚) ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘.
3. ¢›ÓÂÙ·È ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ÏÂ˘Ú¿˜ · = 3 cm. ªÂ ΤÓÙÚ· ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘
ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Î·È ·ÎÙ›Ó· 3 cm Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ٷ ÙfiÍ·

∞µ,

µ° ηÈ

∞°.
·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ Û rad Ù· Ì‹ÎË ÙˆÓ Ùfi͈Ó

∞µ,

µ° ηÈ

∞°.
‚) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ «Î·Ì˘ÏfiÁÚ·ÌÌÔ˘» ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ°.
Á) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌÔÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘.
4. ¢‡Ô ›ÛÔÈ Î‡ÎÏÔÈ Î¤ÓÙÚˆÓ ∫ Î·È § ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù¤ÌÓÔ-
ÓÙ·È ÛÙ· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ. ¡· ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÁÈ·Ù› ÔÈ
ÁˆÓ›Â˜ ∞

∫µ Î·È ∞

§µ Â›Ó·È ›Û˜.
5. ŒÓ· ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ·ÎÏÔ
¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ

µ° =160Æ. º¤ÚÓÔ˘Ì ÙË ‰È¿ÌÂ-
ÙÚÔ ∞¢. ∞Ó

µ° = 30Æ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ°.
6. ™Â ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ (√, Ú) ıˆÚԇ̠ÙÚ›· ‰È·‰Ô¯Èο ÙfiÍ·

∞µ=68Æ,

µ°=80Æ Î·È

°¢=106Æ.
¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·χÚÔ˘ ∞µ°¢.
7. ™Â ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ¯ÔÚ‰¤˜ ∞µ Î·È °¢. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó·
·ԉ›ÍÂÙ fiÙÈ ÔÈ ¯ÔÚ‰¤˜ ∞° Î·È µ¢ Â›Ó·È ›Û˜.
8. ¡· ‚Ú›Ù ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÓfi˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÂÍ·ÁÒÓÔ˘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘
Û ·ÎÏÔ Î¤ÓÙÚÔ˘ √ Î·È ·ÎÙ›Ó·˜ Ú = 4 cm.
9. ŒÓ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ 10 cm. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘.
¶ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô Û¯‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÌ‚·‰fiÓ;
10. ŒÓ· ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ°(

∞ = 90Æ) Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ·ÎÏÔ (√, Ú). ∞Ó
∞µ = 6 cm Î·È ∞° = 8 cm, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ∞µ°, ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ µ° Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘.
11. ¢‡Ô ¯ÔÚ‰¤˜ ∞µ Î·È °¢ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ (√, Ú) Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂.
∞Ó

∞¢ = 65Æ Î·È

µ° = 40Æ, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙËÓ ÁˆÓ›· ∞

∂¢.
12. ∆Ô ¯ˆÚ›Ô ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ËÌÈ-
·ÎÏÈ· Î·È ¤Ó· ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ.
·) ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ˆ˜
Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ x.
‚) ¡· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘ ˆ˜
Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ x.
Á) ¡· ‚Ú›Ù ÙȘ ÙÈ̤˜ Ù˘ ÂÚÈ̤ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘
ÂÌ‚·‰Ô‡, fiÙ·Ó x = 3 cm.
∂·Ó·ÏËÙÈ Î¤˜ ·Û΋ÛÂÈ ˜ 3Ô˘ ÎÂÊ·Ï·› Ô˘

µ
∫ §
4x
2x
x
x
83-94 15-11-06 20:36 ™ÂÏ›‰·89
90 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ª¤ÙÚËÛË Î‡ÎÏÔ˘
■ ∞™∫∏™∏ 1:
·) ¡· οÓÂÙ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÙfiÍ· Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜:
‚) ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ Ì (™) ÛˆÛÙ‹ ‹ (§) Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
™ø™∆√ §∞£√™
i) ∞Ó Û ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ›Û˜ Â›ÎÂÓÙÚ˜ ÁˆÓ›Â˜, ÙfiÙÂ
Ù· ÙfiÍ· ÛÙ· ÔÔ›· ‚·›ÓÔ˘Ó Â›Ó·È ›Û·.
ii) ∏ Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· Â›Ó·È ‰ÈÏ¿ÛÈ· οı ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˘ Ô˘
‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙfiÍÔ.
iii) ∫¿ı ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÁˆÓ›· Ô˘ ‚·›ÓÂÈ Û ËÌÈ·ÎÏÈÔ Â›Ó·È ÔÚı‹.
iv) ∞Ó ÌÈ· ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓË Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â›ÎÂÓÙÚ‹ Ù˘ Â›Ó·È ›Û˜,
ÙfiÙÂ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È 0Æ.
■ ∞™∫∏™∏ 2:
¡· ΢ÎÏÒÛÂÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË Û ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
·) H ¿ÎÚË ÙÔ˘ ˆÚԉ›ÎÙË ÂÓfi˜ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ Û 3 ÒÚ˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙfiÍÔ:
∞: 30Æ, µ: 60Æ, °: 90Æ, ¢: 180Æ
‚) ∆Ô Ì¤ÙÚÔ ÌÈ·˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˘ ÁˆÓ›·˜ Ô˘ ‚·›ÓÂÈ Û ÙÂÙ·ÚÙÔ·ÎÏÈÔ Â›Ó·È ›ÛÔ ÌÂ:
∞: 30Æ, µ: 45Æ, °: 60Æ, ¢: 90Æ
Á) ¢›ÓÂÙ·È ÙfiÍÔ

∞µ =100Æ Î‡ÎÏÔ˘ (√, Ú) Î·È Ë ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ °¢ Ù˘ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˘
ÁˆÓ›·˜ ∞

°µ. ∆fiÙÂ Ë Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· ∞

√¢ Â›Ó·È ›ÛË ÌÂ:
∞: 25Æ, µ: 50Æ, °: 75Æ, ¢: 100Æ
‰) ¢›ÓÂÙ·È ÙÚ›ÁˆÓÔ ∞µ° ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ·ÎÏÔ (√, Ú) ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÈÛ¯‡ÂÈ:
∞µ
2
+ ∞°
2
= µ°
2
. ∆fiÙ ÙÔ ÙfiÍÔ

µ° Â›Ó·È ›ÛÔ ÌÂ:
∞: 45Æ µ: 90Æ °: 180Æ ¢: 360Æ
■ ∞™∫∏™∏ 3:
™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Ë ∞° Â›Ó·È ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ηÈ


µ° = 2x + 10Æ,

°¢ = x + 10Æ,

∞µ = x + 20Æ.
¡· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÁˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·χÚÔ˘ ∞µ°¢.
■ ∞™∫∏™∏ 4:
¢˘Ô ·ÎÏÔÈ (√
1
, Ú
1
) Î·È (√
2
, Ú
2
) Ù¤ÌÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÛËÌ›· ∞ Î·È µ. ŒÛÙˆ ∞° Ë ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜
ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (√
1
, Ú
1
) Î·È ∞¢ Ë ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (√
2
, Ú
2
). ¡· ·ԉ›ÍÂÙ fiÙÈ Ù·
ÛËÌ›· ° , µ Î·È ¢ Â›Ó·È Û˘Ó¢ıÂȷο.
90Æ
1
ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ᎏ
12
360Æ ∆ÂÙ·ÚÙÔ·ÎÏÈÔ
30Æ ∏ÌÈ·ÎÏÈÔ
180Æ ∫‡ÎÏÔ˜
∂›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· ∆fiÍÔ
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘ 1
O
B
A
°
¢
x
+
1
0
Æ
2x+10Æ
x
+
2
0
Æ
83-94 15-11-06 20:36 ™ÂÏ›‰·90
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ª¤ÙÚËÛË Î‡ÎÏÔ˘ 91
■ ∞™∫∏™∏ 1:
¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
■ ∞™∫∏™∏ 2:
¡· ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ Î·È ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ‰ˆ‰ÂοÁˆÓÔ.
■ ∞™∫∏™∏ 3:
¡· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈÎfi ÔχÁˆÓÔ Ì ÁˆÓ›· ›ÛË Ì ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁˆÓ›·.
■ ∞™∫∏™∏ 4:
¢›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈÎfi ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ ∞µ°¢∂ Î·È ∞∑ Ë ‰È¯ÔÙfiÌÔ˜ Ù˘ ÁˆÓ›·˜ °

∞µ. ¡·
·ԉ›ÍÂÙ fiÙÈ ÔÈ Â˘ı›˜ ∞∑ Î·È ∞∂ Â›Ó·È Î¿ıÂÙ˜.
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 1Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ∂ÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ – ∫·ÓÔÓÈο ÔχÁˆÓ·.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË Û¯¤ÛË ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤Ó˘ ÁˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯Ë Â›ÎÂÓÙÚË Î·È ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÎÒÓ ÔÏ˘ÁÒÓˆÓ.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË – ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋).
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
1. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Ë Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· ∞

√µ Â›Ó·È ›ÛË Ì 60Æ.
¡· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÙ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÚ˘Ê‹ Ù· ÛËÌ›· ¢,
∂, ∑, ° Î·È Ï¢ڤ˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÛËÌ›· ∞, µ.
ªÂ ¤Ó· ÌÔÈÚÔÁÓˆÌfiÓÈÔ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÙ ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ Ô˘
Û¯ËÌ·Ù›Û·ÙÂ. ∂›Ó·È:


¢µ = ......, ∞

∂µ = ......, ∞

∑µ = ...... Î·È ∞

°µ = ......
∫·ıÂÌ›· ·fi ÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ∞

¢µ, ∞

∂µ, ∞

∑µ, ∞

°µ ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ
ÙfiÍÔ .............................. Î·È Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ ∞

õ.
°∂¡π∫∞: οı ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÁˆÓ›·
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ì ʇÏÏÔ ÂÚÁ·Û›·˜
144Æ
40Æ
6
72Æ
3
∫ÂÓÙÚÈ΋ ÁˆÓ›·
ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘
°ˆÓ›· ηÓÔÓÈÎÔ‡
ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘
¶Ï‹ıÔ˜ Ï¢ÚÒÓ
ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘ 2

B
°
Z
E
¢

60Æ
83-94 15-11-06 20:36 ™ÂÏ›‰·91
92 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ª¤ÙÚËÛË Î‡ÎÏÔ˘
2. ™Â ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi Ó–ÁˆÓÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÁˆÓ›· ˆ Î·È ÙË
ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Ê ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ:
ˆ = , Ê + ˆ = ....... ∞Ó Ï‡ÛÔ˘ÌÂ
ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù‡Ô ˆ˜ ÚÔ˜ Ó
‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Ó = . ∞fi Ùo
‰Â‡ÙÂÚÔ Ù‡Ô ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ˆ = ……. ‹ Ê = ……. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ
·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚ· ηÓÔÓÈο ÔχÁˆÓ·.
3. ™Â ·ÎÏÔ Ì ·ÎÙ›Ó· 2 cm Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi ÂÍ¿ÁˆÓÔ.
¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‚Ú›Ù ÙÔ
ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘.
§‡ÛË
∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÂÍ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ˆ = = 60Æ.
™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ¤ÍÈ ›Û˜ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ …………… ÁˆÓ›Â˜ 60Æ. ∞˘Ù¤˜ ‰È·ÈÚÔ‡Ó ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Û ¤ÍÈ
›Û· …………… Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¯ÔÚ‰¤˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ……… ÙÔ˘ ÂÍ·ÁÒÓÔ˘.
∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ √∞µ Â›Ó·È ÈÛÔÛÎÂϤ˜ Ì ÌÈ· ÁˆÓ›· 60Æ, ÂÔ̤ӈ˜ Â›Ó·È ….. Î·È ¤ÙÛÈ ∞µ = ….. cm.
∂›Ó·È

O
1
= ….....Æ Î·È Û˘Ó

O
1
= ‹ ........ = ‹ √∫ = …...... cm.
∂›Ó·È (√∞µ) = ؒ ∞µ ؒ √∫ = ؒ 2 ؒ …..... = …..... cm
2
.
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ÂÍ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ∂ = 6 ؒ (√∞µ) = ……. cm
2
.
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 2Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ª¤ÙÚËÛË Î‡ÎÏÔ˘.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ì¤ÙÚË-
ÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ (Ì‹ÎÔ˜ ·ÎÏÔ˘, Ì‹ÎÔ˜ ÙfiÍÔ˘, ÂÌ‚·‰fiÓ Î‡ÎÏÔ˘ Î·È Î˘ÎÏÈÎÔ‡
ÙÔ̤·).
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË - ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋).
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
1. ·) ∆Ô Ì‹ÎÔ˜ L ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘ ·ÎÙ›Ó·˜ Ú Â›Ó·È L = ...... ∞Ó Ï‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ·˘Ùfi ˆ˜
ÚÔ˜ Ú, ¤¯Ô˘ÌÂ Ú = .
‚) ŒÓ· ÙfiÍÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÁˆÓ›· Â›Ó·È 1Æ, ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ›ÛÔ Ì ÙÔ ÙÔ˘
….... ‰ËÏ·‰‹ ›ÛÔ Ì ؒ 2Ú = . ∂Ô̤ӈ˜, ¤Ó· ÙfiÍÔ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â›ÎÂÓÙÚË
ÁˆÓ›· ÌÆ ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ..........
...
...
1
360
1
360
...
...
1
2
1
2
√∫
...
√∫
...
...
...
...
...
...
...
70Æ
108Æ
30Æ
20Æ
ÁˆÓ›· Ê ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÁˆÓ›· ˆ ¶Ï‹ıÔ˜ Ï¢ÚÒÓ Ó
∞ K B
O
1 2
83-94 15-11-06 20:36 ™ÂÏ›‰·92
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ª¤ÙÚËÛË Î‡ÎÏÔ˘ 93
2. ·) ∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ì ·ÎÙ›Ó· Ú Â›Ó·È ∂ = ...... °È· Ó· χÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ù‡Ô ·˘Ùfi
ˆ˜ ÚÔ˜ Ú ¤¯Ô˘ÌÂ: ∂ = ...... ‹ Ú
2
= ‹ Ú = ͙ෆ ......
‚) ŒÓ·˜ ΢ÎÏÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· Â›Ó·È 1Æ ¤¯ÂÈ
ÂÌ‚·‰fiÓ ›ÛÔ Ì ÙÔ ........ ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜, ¤Ó·˜ ΢ÎÏÈÎfi˜ ÙÔ̤-
·˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· ÌÆ ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ ›ÛÔ Ì ∂ = ........
3. ∆˘ÔÏfiÁÈÔ
ª‹ÎÔ˜ ·ÎÏÔ˘: ..........................................................................................................................................
ª‹ÎÔ˜ ÙfiÍÔ˘ ÌÆ: ......................................................................................................................................
∂Ì‚·‰fiÓ Î‡ÎÏÔ˘: ......................................................................................................................................
∂Ì‚·‰fiÓ Î˘ÎÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÌÆ: ...............................................................................................................
4. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ
‰ÈÏ·Ófi ›Ó·Î·:
5. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
6. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ÙÔ ∞µ° Â›Ó·È ÈÛfiÏ¢ÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ
Ì ÏÂ˘Ú¿ 4 cm. √È Î‡ÎÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ΤÓÙÚ· ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜
ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ Î·È ·ÎÙ›Ó· 2 cm. °È· Ó· ‚Úԇ̠ÙÔ ÂÌ‚·-
‰fiÓ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌÔÛÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ (ÌÂÈÎÙfiÁÚ·ÌÌÔ
ÙÚ›ÁˆÓÔ), ·ÚΛ ·fi ÙÔ ........... Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì 3 ÊÔÚ¤˜
ÙÔ ............ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Â›ÎÂÓÙÚË ÁˆÓ›· 60Æ.
¢ËÏ·‰‹ ∂ = ∂
ÙÚÈÁ.
– 3∂
ÙÔ̤·
.
∆Ô ‡„Ô˜ ∞¢ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ›ӷÈ:
∞¢ = ∞µ ؒ Û˘Ó30Æ= .......

ÙÚÈÁ.
= ‚ ؒ ˘ = ......., ∂
ÙÔ̤·
= ....... = ....... ÔfiÙÂ ∂ = ..............
■ 3.1
∞™∫∏™∏ 4
To ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Â›ÎÂÓÙÚˆÓ ÁˆÓÈÒÓ Â›Ó·È ›ÛÔ Ì 360Æ.
™˘ÓÂÒ˜ ¤¯Ô˘Ì 2Ê + 90Æ + 2Ê + 30Æ + 120Æ = 360Æ ‹
2Ê + 2Ê = 360Æ – 90Æ – 30Æ – 120Æ ‹
4Ê = 120Æ ‹ Ê = 30Æ
À  Ô ‰ Â È Á Ì · Ù È Î ¤ ˜ Ï ‡ Û Â È ˜ · Û Î ‹ Û Â ˆÓ
1
2
19,625
0,785 Ú = 4
ˆ = 60Æ Ú = 5
∂Ì‚·‰fiÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘
΢ÎÏÈÎÔ‡ ÙÔ̤·
ª‹ÎÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘
ÙfiÍÔ˘
∂›ÎÂÓÙÚË (Æ)
∞ÎÙ›Ó· ·ÎÏÔ˘
...
...
28,26
12,56
Ú = 5
∂Ì‚·‰fiÓ Î‡ÎÏÔ˘ ª‹ÎÔ˜ ·ÎÏÔ˘ ∞ÎÙ›Ó· ·ÎÏÔ˘

B
60Æ 60Æ
60Æ
°
¢
83-94 15-11-06 20:36 ™ÂÏ›‰·93
■ 3.2
∞™∫∏™∏ 4
°È· ÙËÓ ÁˆÓ›· Ê ÈÛ¯‡ÂÈ Ê = ؒ 90Æ ‹ Ê = 150Æ. ÕÚ·, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÔÏ˘ÁÒÓÔ˘
ı· Â›Ó·È ˆ = 180Æ – Ê = 180Æ – 150Æ ‹ ˆ = 30Æ.
™˘ÓÂÒ˜ ˆ = ‹ 30Æ= ‹ ˆ = ‹ Ó = 12 Ï¢ڤ˜.
∞™∫∏™∏ 5
·) ∞Ó Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁˆÓ›· ˆ Â›Ó·È 16Æ ÙfiÙÂ Ó = = 22,5. ∆Ô 22,5 ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Î¤Ú·ÈÔ˜
·ÚÈıÌfi˜, ¿Ú· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔχÁˆÓÔ Ì ˆ = 16Æ.
‚) ∞Ó Ë ÁˆÓ›· Ê Â›Ó·È 130Æ, ÙfiÙ ˆ = 180Æ – 130Æ = 50Æ Î·È Ó = = 7,2. ∆Ô 7,2 fï˜
‰ÂÓ Â›Ó·È ·Î¤Ú·ÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜, ¿Ú· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔχÁˆÓÔ ÌÂ Ê = 130Æ.
■ 3.3
∞™∫∏™∏ 4
·) Œ¯Ô˘Ì L
1
=  ؒ ‰
1
Î·È L
2
=  ؒ ‰
2
. ∞ÊÔ‡ = ÙfiÙ = ‹ = .
‚) Œ¯Ô˘Ì L
1
= 2Ú
1
Î·È L
2
= 2Ú
2
. ∞ÊÔ‡ = ÙfiÙ = ‹ = .
■ 3.4
∞™∫∏™∏ 7
°È· ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ì ·ÎÙ›Ó· Ú
1
= 1 cm Â›Ó·È ᐍ
1
= 2Ú
1
ؒ ‹ ᐍ
1
= 2ؒ1ؒ ‹ ᐍ
1
= cm.
°È· ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ì ·ÎÙ›Ó· Ú
2
= 1,5 cm Â›Ó·È ᐍ
2
= 2Ú
2
ؒ ‹ ᐍ
2
= 2ؒ1,5ؒ ‹ ᐍ
2
= cm.
°È· ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ì ·ÎÙ›Ó· Ú
3
= 2 cm Â›Ó·È ᐍ
3
= 2Ú
3
ؒ ‹ ᐍ
3
= 2ؒ2ؒ ‹ ᐍ
3
= cm.
■ 3.5
∞™∫∏™∏ 7
H ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ ‰ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘ Â›Ó·È ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ·ÎÏÔ˘.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ ıÂÒÚËÌ· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ‰
2
= 6
2
+ 6
2
= 72 ‹ ‰ = 6͙ෆ2 (cm).
ÕÚ· Ë ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ Â›Ó·È Ú = = ‹ Ú = 3͙ෆ2 (cm) Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ
ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ∂ = Ú
2
= 3,14 ؒ (3͙ෆ2 )
2
‹ ∂ = 56,52 (cm
2
).
6͙ෆ2
2

2

2
45Æ
360Æ
Ì
360Æ
3
8
45Æ
360Æ
Ì
360Æ

4
45Æ
360Æ
Ì
360Æ
2
1
Ú
1
Ú
2
2
1
2Ú
1
2Ú
2
2
1
L
1
L
2
2
1

1

2
2
1
‰
1
‰
2
2
1
L
1
L
2
360Æ
50Æ
360Æ
16Æ
360Æ
30Æ
360Æ
Ó
360Æ
Ó
5
3
94 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô - ª¤ÙÚËÛË Î‡ÎÏÔ˘
83-94 29-11-06 22:16 ™ÂÏ›‰·94
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ‰‡Ô ÂÈ¤‰ˆÓ, ‰‡Ô ¢ıÂÈÒÓ Î·È ÌÈ·˜ ¢ı›·˜ ηÈ
ÂÓfi˜ ÂÈ¤‰Ô˘.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ¢ı›· οıÂÙË Û Â›‰Ô, ·fiÛÙ·ÛË ÛËÌ›Ԣ ·fi Â›Â‰Ô Î·È
·fiÛÙ·ÛË ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ.
ñ ∞fi ÙËÓ ∞Ј °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ó· ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó
Â›‰· Î·È Â›Û˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÙÚ›· ÌË Û˘Ó¢ıÂȷο ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ
¤Ó· Â›‰Ô, ÂÓÒ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‹ ·fi ‰‡Ô ÛËÌ›· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÂÈÚ· Â›‰·.
ñ √È ¤ÓÓÔȘ Ù˘ ·Ú·ÏÏËÏ›·˜ Î·È Ù˘ ηıÂÙfiÙËÙ·˜ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È
·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó Ë
·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ÔÚıÔÁˆÓ›Ô˘ ·Ú·ÏÏËÏÂÈ¤‰Ô˘, ÙfiÙ ÔÈ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÙÔ›¯ÔÈ Î·È ÙÔ ‰¿Â‰Ô Ì ÙËÓ ÔÚÔÊ‹ ÔÚ›˙Ô˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›‰·, ÂÓÒ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ›
ÙÔ›¯ÔÈ ÔÚ›˙Ô˘Ó ‰‡Ô Â›‰· Ô˘ Ù¤ÌÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì›· ¢ı›· Ô˘ Â›Ó·È Î¿ıÂÙË ÛÙÔ
‰¿‰Ô.
ñ √È Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙË Û¯Â‰›·ÛË Û¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó
·Ú¿ÏÏËÏ· ‹ ÙÂÌÓfiÌÂÓ· Â›‰· Î·È Û ¢ı›˜ οıÂÙ˜ Û Â›‰· Î·È Ó· Ù·
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙËı›
·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ÙÂÌÓfiÌÂÓ· Â›‰· Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù·
ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÂÓfi˜ ÌÈÛ¿ÓÔȯÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, fiÙ·Ó ÙÔ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ·fi ÂÌÚfi˜, Ï¿ÁÈ· ‹ ›Ûˆ
Î·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË ‰‡Ô ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ‰‡Ô ¢ıÂÈÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
Î·È ÌÈ·˜ ¢ı›·˜ Î·È ÂÓfi˜ ÂÈ¤‰Ô˘,
ñ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó ·Ó ÌÈ· ¢ı›· Â›Ó·È Î¿ıÂÙË Û’ ¤Ó· Â›‰Ô.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
4.1. E˘ı›˜ Î·È Â›‰· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ
13 ÒÚ˜ ™À¡√§√
1 ÒÚ· °ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ 4.7
2 ÒÚ˜ ∏ ÛÊ·›Ú· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ 4.6
2 ÒÚ˜ √ ÎÒÓÔ˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ 4.5
2 ÒÚ˜ ∏ ˘Ú·Ì›‰· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ 4.4
2 ÒÚ˜ ŸÁÎÔ˜ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ 4.3
2 ÒÚ˜ ™ÙÔȯ›· Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ 4.2
2 ÒÚ˜ ∂˘ı›˜ Î·È Â›‰· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ 4.1
∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ 4Ô˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘
∫∂º∞§∞π√ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ
95-110 15-11-06 22:34 ™ÂÏ›‰·95
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜
Ú›ÛÌ·ÙÔ˜.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜
Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û ÂÌ‚·‰¿ ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ.
™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È:
·) o ÔÚÈÛÌfi˜, Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜.
‚) o ÔÚÈÛÌfi˜, Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘.
∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘
Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Ù˘
ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ·Ó¿Ù˘ÁÌ¿ Ù˘.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ fiÁÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ‡ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ηÈ
Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÂÌ‚·‰¿ Î·È fiÁÎÔ˘˜
ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ.
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ fiÁÎÔ˘ ÛÙÔ ‰Âη‰ÈÎfi ÌÂÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙȘ
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜,
ñ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ fiÁÎÔ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
4.3. ŸÁÎÔ˜ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ó ¤Ó· ÛÙÂÚÂfi Â›Ó·È Ú›ÛÌ· Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜,
ñ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ·Ú¿Ï¢Ú˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜
Ú›ÛÌ·ÙÔ˜,
ñ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·Ó ¤Ó· ÛÙÂÚÂfi Â›Ó·È Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ˜ Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ
Ù˘ ·Ú¿Ï¢Ú˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
4.2. ™ÙÔȯ›· Î·È ÂÌ‚·‰fiÓ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘
96 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ
95-110 15-11-06 22:34 ™ÂÏ›‰·96
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ 97
∏ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ‚·ÛÈο ̤ÚË:
·) ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘ fiÁÎÔ˘,
‚) ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi fiÁÎÔ˘ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘.
¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ì ÌÔÓ¿‰·
̤ÙÚËÛ˘ ÙÔÓ Î‡‚Ô Î·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ηÈ
Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ̤۷ ·fi ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ (Û‡ÚÈÁÁ· Ì ÓÂÚfi),
Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙËÓ Î›ÓËÛË.
∂›Û˘, ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û Ú¿ÍÂȘ ÌÂ
ÙÔ ¯¤ÚÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÛ¤˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛË ÛÙȘ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜
ÌÔÓ¿‰ˆÓ.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ˘Ú·Ì›‰·˜, Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤-
ÚÔÓÙ·È Û ÂÌ‚·‰¿ Î·È fiÁÎÔ˘˜ ˘Ú·Ì›‰·˜.
∏ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ̤ÚË:
·) ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi, Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜,
‚) ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜,
Á) ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜.
¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙoÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜
Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ·Ó·Ù‡ÁÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈο Ì ÙÔ
Á¤ÌÈÛÌ· ÂÓfi˜ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÚÂȘ ˘Ú·Ì›‰Â˜.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÎÒÓÔ˘, Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÎÒÓÔ˘ Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
Û ÂÌ‚·‰¿ Î·È fiÁÎÔ˘˜ ÎÒÓˆÓ.
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
4.5. √ ÎÒÓÔ˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘,
ñ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ·Ú¿Ï¢Ú˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ηÓÔÓÈ-
΋˜ ˘Ú·Ì›‰·˜,
ñ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ fiÁÎÔ Ì›·˜ ˘Ú·Ì›‰·˜.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
4.4. ∏ ˘Ú·Ì›‰· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
95-110 15-11-06 22:34 ™ÂÏ›‰·97
98 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ
∏ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ̤ÚË:
·) ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÒÓÔ˘,
‚) ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÎÒÓÔ˘,
Á) ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ÎÒÓÔ˘.
¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙoÓ ÙÚfiÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘
ÎÒÓÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ·Ó·Ù‡ÁÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘
ÙÔ˘ ÎÒÓÔ˘ ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ̤۷ ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiÔ˘
ÂÈÚ·Ì·ÙÈο Á›ÓÂÙ·È ÙÔ Á¤ÌÈÛÌ· ÂÓfi˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ·fi ÙÚÂȘ ÎÒÓÔ˘˜.
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 2 ÒÚ˜
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÛÊ·›Ú·˜, Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Î·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿˜ Ù˘.
ñ ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÂÌ‚·‰¿ Î·È fiÁÎÔ˘˜ ÛÊ·›Ú·˜.
∏ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ̤ÚË:
·) ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜,
‚) ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜,
Á) ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜.
¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍËÁËı› ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜
̤ۈ Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ‹˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ï¢ÚË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘. ¡· ‰Ôı›, Â›Û˘,
¤ÌÊ·ÛË Î·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ·fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛ‹
Ù˘ Ì ÙÔÓ fiÁÎÔ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, fiÔ˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈο Á›ÓÂÙ·È ÙÔ
Á¤ÌÈÛÌ· ‰‡Ô Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ ·fi ÙÚ›˜ ÛÊ·›Ú˜.
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Î·È ˆ˜ ÛÙÂÚÂfi ÂÎ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ˆ˜
ÁˆÌÂÙÚÈÎfi ÙfiÔ,
ñ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜,
ñ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ï¢ÚË
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘,
ñ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
4.6. ∏ ÛÊ·›Ú· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È:
ñ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÒÓÔ˘,
ñ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ·Ú¿Ï¢Ú˘ Î·È Ù˘ ÔÏÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÎÒÓÔ˘,
ñ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÎÒÓÔ˘.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
95-110 15-11-06 22:34 ™ÂÏ›‰·98
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ 99
¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡√™ Ã√¡√™: 1 ÒÚ·
ª›· ÒÚ· ÁÈ· ÙȘ °ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Î·È ÂÍ¿ÛÎËÛË Û ·˘Ù¤˜.
¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ˘‰ÚfiÁÂÈÔ ‹ Û ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜
¯¿ÚÙ˜. √È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ηٷ-
ÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÁˆÌÂÙÚ›·˜.
∞·ÓÙ‹ÛÂȘ:
✓ ∞Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ µfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ.
✓ ∆Ô ÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È, ·Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ıˆڋÛÔ˘Ì ÙÔ µfiÚÂÈÔ
¶fiÏÔ Î·È ‰‡Ô ÛËÌ›· ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¤Ó·
ÙÂÙ·ÚÙÔ·ÎÏÈÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜.
✓ √ Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∆Ô ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰‡Ô ̤ÙÚ· ·fi
ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÔfiÙÂ Ë ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ô˘ ‰È¤ÁÚ·„ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Â›Ó·È 2 ̤ÙÚ·
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ô˘ ‰È¤ÁÚ·„·Ó Ù· fi‰È· ÙÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜, ÙÔ
ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ‰È¤Ó˘Û ÂÈϤÔÓ 2 ؒ 2 = 4 = 12,56 m.
✓ ∏ ·ÚÎÔ‡‰· Â›Ó·È ¿ÛÚË, ÁÈ·Ù› Ë ÛËÏÈ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÛÙÔ µfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ.
«∞ÔÛÙ¿ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙË °Ë»
™Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë °Ë Â›Ó·È ÛÊ·ÈÚÈ΋
·ÎÙ›Ó·˜ 6400 km.
·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡.
¢Ú·ÛÙËÚÈ fiÙËÙ· 1
°È· ‰È·ÛΤ‰·ÛË
3. ™¯fiÏÈ· - ¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ
√È Ì·ıËÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜, Ù· ËÌÈÛÊ·›ÚÈ·, ÙȘ ·Ú·Ï-
Ï‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓÔ‡˜, ÙÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ Î·È Ï¿ÙÔ˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô-
ÓÙ·È ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜.
2. ¢È‰·ÎÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ
1. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
4.7. °ÂˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜
IÛËÌÂÚÈÓfi˜
6400 km
95-110 15-11-06 22:34 ™ÂÏ›‰·99
‚) ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· Î·È ÙÔÓ ›Ó·Î·
ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎÒÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘, ÁÈ· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘
·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Ï¿ÙÔ˜
49Æ(‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ 49Ô ·Ú¿ÏÏËÏÔ).
Á) ¢›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙˆÓ fiψÓ
µ·ÓÎÔ‡‚ÂÚ (∫·Ó·‰¿˜): 122ÆW 49ÆN Î·È ŒÌÈ
(∫·˙·ÎÛÙ¿Ó): 58Æ∂ 49ÆN. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È
ÔÈ ‰‡Ô ÛÙÔÓ 49Ô ·Ú¿ÏÏËÏÔ, ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜;
‰) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ŒÌÈ – µ·ÓÎÔ‡‚ÂÚ, ·Ó
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ 49Ô ·Ú¿ÏÏËÏÔ.
Â) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ŒÌÈ – µ·ÓÎÔ‡‚ÂÚ, ·Ó
ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ µfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ.
ÛÙ) ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ›ӷÈ
Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË;
«¶ÔÈÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi οو; ¶Ò˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·Ó¿Ô‰·;»
∏ ∞ı‹Ó· ¤¯ÂÈ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ 37,27Æ¡
23,45Æ∂.
·) ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘
ÙfiÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ «¿ÏÏË ¿ÎÚË»
Ù˘ °Ë˜;
‚) ¡· ‚Ú›Ù ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ Ù˘
fiÏ˘ Ô˘ ˙›ÙÂ, Î·È ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤-
Ó˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ¿ÏÏË
¿ÎÚË Ù˘ °Ë˜. ¶ÔÈ· fiÏË Â›Ó·È ÏËÛȤÛÙÂÚ· Û’
·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ; ∆È ÁÏÒÛÛ· ÌÈÏÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
ÂΛ;
➤ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ¯Ú‹ÛÈ̘ ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹:
http://www.astrovox.gr/coordinates-geo.html
http://www.geoapikonisis.gr/online-maps-greek.htm
¢Ú·ÛÙËÚÈ fiÙËÙ· 2
100 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ
O
K T
49Æ
B
E
B
E
37,27Æ
23,45Æ
Aı‹Ó·
πÛËÌÂÚÈÓfi˜
1Ô˜ ªÂÛËÌ‚ÚÈÓfi˜
(°ÎÚ‹ÓÔ˘˚Ù˜)
∏ ¿ÏÏË ¿ÎÚË
Ù˘ °Ë˜
95-110 15-11-06 22:34 ™ÂÏ›‰·100
1. ∆Ô Û¯‹Ì· Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÛÊ·ÈÚÈÎfi Ì ·ÎÙ›Ó·
ÂÚ›Ô˘ 6.400 km. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ηχÙÂÈ Á‡Úˆ-Á‡Úˆ
ÙË °Ë Û ¤Ó· ̤ÛÔ ‡„Ô˜ 400 km. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔÓ
fiÁÎÔ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙË °Ë. °ÓˆÚ›˙Ô-
ÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ì¤ÛË Ì¿˙· ÙÔ˘ ·¤Ú· ÂÓfi˜ Ï›ÙÚÔ˘ Â›Ó·È 1 ÁÚ·Ì-
Ì¿ÚÈÔ, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ Û ÙfiÓÓÔ˘˜ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì¿˙· Ù˘
·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜.
2. ™Â ¤Ó· ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ÔÙ‹ÚÈ Ì ·ÎÙ›Ó· ‚¿Û˘ Ú = 3 cm
‚˘ı›˙Ô˘Ì ÌÈ· ÛÊ·›Ú· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· ·ÎÙ›Ó·.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú›¯ÓÔ˘Ì ÓÂÚfi ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ηχ„Ô˘ÌÂ
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÛÊ·›Ú·.
·) N· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔÓ fiÁÎÔ V
1
Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜.
‚) N· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔÓ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ fiÙ·Ó
˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÛÊ·›Ú·.
Á) N· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔÓ fiÁÎÔ V
2
Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ÓÂÚfi.
‰) N· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔÓ fiÁÎÔ V
3
ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ
ÔÙ‹ÚÈ, fiÙ·Ó ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙË ÛÊ·›Ú·.
Â) N· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ, fiÙ·Ó ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙË
ÛÊ·›Ú·.
3. ŒÓ· ‰Ô¯Â›Ô Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ¤Ó· ·ÏÈÓ‰ÚÔ Î·È
¤Ó· ÎÒÓÔ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Û cm Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ
‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·.
·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘.
‚) ∞Ó ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ¿Óˆ Î·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi
ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 0,2 C ÙÔ Î¿ı cm
2
, Ó· ˘Ô-
ÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ı·
¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ 12 ‰Ô¯Â›ˆÓ.
4. ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯¤‰ÈÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÛÙ¤ÁË ÌÈ·˜ ·ÁÚÔÈ-
Λ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ˘Ú·Ì›‰·˜. ∏ ‚¿ÛË Ù˘
˘Ú·Ì›‰·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ µ°¢∂ ÏÂ˘Ú¿˜ 10
m ÂÓÒ Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· Ì ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ∞ ›ӷÈ
ÈÛfiÏ¢ڷ.
·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ˘ = ∞∫,
Ï = ∞§ Î·È ‰ = ∫§.
‚) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜.
Á) ∆· ‰ÔοÚÈ· ∞µ, ∞°, ∞¢, ∞∂, µ°, °¢, ¢∂ ηÈ
∂µ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 10 C ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÂÓÒ Ù· ‰ÔοÚÈ·
∂° Î·È µ¢ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 20 C ÙÔ Ì¤ÙÚÔ. ∆Ô ˘ÏÈÎfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› ÔÈ
ÙÚÈÁˆÓÈΤ˜ ¤‰Ú˜ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 15 C ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ. ¶fiÛÔ
ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈο Ù· ˘ÏÈο ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙ¤ÁË;
∂·Ó·ÏËÙÈ Î¤˜ ·Û΋ÛÂÈ ˜ 4Ô˘ ÎÂÊ·Ï·› Ô˘
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ 101
6.400 km
4
0
0

k
m
ÛÊ·›Ú·
ÓÂÚfi
8
10
4
K
A
¢
°
§
µ


˘ Ï
10
10
95-110 15-11-06 22:34 ™ÂÏ›‰·101
102 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ
5. ∆Ô ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÔÙËÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ÏÈÎ¤Ú ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì·
ÎÒÓÔ˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ (Û cm) Ê·›ÓÔÓÙ·È
ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·. µ¿˙Ô˘Ì ̤۷ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ
Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÊ·ÈÚÈο ·Á¿ÎÈ· ·ÎÙ›Ó·˜ 1 cm Î·È ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÂÌ›˙Ô˘Ì ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ì ÔÙfi.
·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔÓ fiÁÎÔ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó
Ù· ·Á¿ÎÈ·.
‚) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÔÙÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂ-
Ù·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ.
Á) ŸÙ·Ó ÏÈÒÓÔ˘Ó Ù· ·Á¿ÎÈ· Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÓÂÚfi, Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È
ÙÔ 90% ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
̤۷ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ, fiÙ·Ó ÏÈÒÛÔ˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜ Ù· ·Á¿ÎÈ·.
6. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ·fi ̤ٷÏÏÔ ¤Ó· «·ÍÈÌ¿‰È»,
‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÔÚıfi ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi Ú›ÛÌ· Ì ‚¿ÛË Î·ÓÔÓÈÎfi
ÂÍ¿ÁˆÓÔ ÏÂ˘Ú¿˜ · = 5 mm Î·È ‡„Ô˘˜ ‚ = 3 mm ÌÂ
΢ÏÈÓ‰ÚÈ΋ Ô‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ d = 8 mm.
·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔÓ fiÁÎÔ V
1
ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ ÂÍ·ÁˆÓÈÎÔ‡
Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔÓ fiÁÎÔ V
2
Ù˘ ΢ÏÈÓ‰ÚÈ΋˜ Ô‹˜ Î·È ÙÔÓ
fiÁÎÔ V ÙÔ˘ «·ÍÈÌ·‰ÈÔ‡».
‚) ∞Ó ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 8.000 C ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ Î·È Ë ÂÚÁ·Û›· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘
·ÍÈÌ·‰ÈÔ‡ Â›Ó·È 230 C ·Ó¿ ¯ÈÏÈ¿‰·, Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹
20.000 Ù¤ÙÔÈˆÓ «·ÍÈÌ·‰ÈÒÓ».
7. ∏ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÈӉȿÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ÎÒÓÔ˘, Ì ‡„Ô˜ 2,4 m ηÈ
fiÁÎÔ 1,23 m
3
. ¶fiÛÔ ‡Ê·ÛÌ· ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ÈӉȿÓÔ˜ ÁÈ· Ó·
ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘;
8. ª›· Ú¿‚‰Ô˜ ¯Ú˘ÛÔ‡ ∞µ°¢∂∑∏£ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÂÚÂfi
Ú›ÛÌ· Ì ‚¿ÛË ¤Ó· ÈÛÔÛÎÂϤ˜ ÙÚ·¤˙ÈÔ ∞µ°¢ ηÈ
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·. ¡·
˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ ¢∂£°.
9. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘
˘Ú·Ì›‰·˜ ∫§∂∑, ·Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ÙÔ ∞µ°¢∂∑∏£ ›ӷÈ
·‚Ô˜ ·ÎÌ‹˜ 5 cm Î·È Ù· ∫, § ̤۷ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ∞¢ Î·È ∂£
·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
2,4 m
·=5mm
d=8mm
‚=3mm

¢£
µ °
8 cm
5 cm
6 cm
3

c
m

B
°
¢
§
£
95-110 15-11-06 22:34 ™ÂÏ›‰·102
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ 103
■ ∞™∫∏™∏ 1:
To Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÛË ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÏÂ˘Ú¿˜ · Î·È ‡„Ô˜ ˘. ∞Ó E
Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È V Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘, Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ
ÛًϘ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
■ ∞™∫∏™∏ 2:
¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÂÚÂÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ:
■ ∞™∫∏™∏ 3:
To Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ ˘ Î·È ‚¿ÛË ÔÚıÔÁÒÓÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ
Ì οıÂÙ˜ Ï¢ڤ˜ ‚, Á Î·È ˘ÔÙ›ÓÔ˘Û· ·. ∞Ó ∂ Â›Ó·È ÙÔ ÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜
Î·È V Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘, Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ٷ ÎÂÓ¿ ÛÙȘ ÛًϘ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
120 V =
∂ =
2 3 4 ˘ =
15 5 3 Á =
8 6 4 ‚ =
10 13 · =
100 80 V =
64 ∂ =
4 5 ˘ =
2 4 3 · =
∂Ó‰ÂÈ ÎÙÈ Îfi ÎÚÈ Ù‹ÚÈ Ô ·ÍÈ ÔÏfiÁËÛ˘
·
˘
·
10
2
6
6
10
4
6
5
5
13
˘

Á
·
95-110 15-11-06 22:34 ™ÂÏ›‰·103
104 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ
■ ∞™∫∏™∏ 4:
¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÂÚÂÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ:
·) ‚) Á) ‰)
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 1Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ¶Ú›ÛÌ· – ∫‡ÏÈÓ‰ÚÔ˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· ÔÛ¿. °Ú·ÊÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â˘ı›·˜.
™Ùfi¯ÔÈ: ∏ ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÓÔÔÈËÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘
ÁÚ·ÌÌÈÎfiÙËÙ·˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ, Ë ÂÍ¿ÛÎËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ
ÌÂÚÈÎfi ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi Î·È ÛÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË – ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋).
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
1. ·) ¢›ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ù¤ÛÛÂÚ· Ú›ÛÌ·Ù·. ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
‚) ∆· ÌÂÁ¤ıË x Î·È y Â›Ó·È …………......………. ÁÈ·Ù› Ô ÏfiÁÔ˜ ………….....………………..………..........
∏ Û¯¤ÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ y ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ x Â›Ó·È Ë y = …………................……….
Á) ∆· ÌÂÁ¤ıË x Î·È ˆ Â›Ó·È …………......………. ÁÈ·Ù› Ô ÏfiÁÔ˜ ……............................……......……….
∏ Û¯¤ÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ˆ ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ x Â›Ó·È Ë ˆ = ……….................……...…
‰) ∆· ÌÂÁ¤ıË x Î·È z ‰ÂÓ Â›Ó·È …………......………. ÁÈ·Ù› Ô ÏfiÁÔ˜ …….....................……......……….
∏ Û¯¤ÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ z ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ x Â›Ó·È Ë z = …….............……………….
5 Ï‹ıÔ˜ ‰ÚÒÓ z
6
Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ
ÎÔÚ˘ÊÒÓ ˆ
9 Ï‹ıÔ˜ ·ÎÌÒÓ y
6 5 4 3
Ï‹ıÔ˜ Ï¢ÚÒÓ
Ù˘ ‚¿Û˘ x
ÂÍ·ÁˆÓÈÎfi ÂÓÙ·ÁˆÓÈÎfi ÙÂÙÚ·Ï¢ÚÈÎfi ÙÚÈÁˆÓÈÎfi
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ì ʇÏÏÔ ÂÚÁ·Û›·˜
8
6
10
8
15
5
3
3
5
95-110 15-11-06 22:34 ™ÂÏ›‰·104
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ 105
Â) ¡· ‚Ú›Ù ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÎÌÒÓ, ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ Î·È ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ ÂÓfi˜ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
‚¿ÛË Î·ÓÔÓÈÎfi ÂÈÎÔÛÈÂÓÙ¿ÁˆÓÔ. ………………...............................…………………...…....................
…………………….............................……………...…..........................................................................................
…………………….............................……………...….................
ÛÙ) ¡· ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú›ÛÌ· Ì 101
·Î̤˜. ….....………………….................................……………
…………………….............................……………...….................
…………………….............................……………...….................
˙) ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӈÓ:
¡· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ٷ ÛËÌ›· ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜
(x, y) Ù· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘ı›· ..................
…………………….............................……………...….................
∂›Û˘ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ٷ ÛËÌ›· ÌÂ Û˘ÓÙÂ-
Ù·Á̤Ó˜ (x, ˆ) Ù· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘ı›·
…………………….............................……………...….................
∂›Û˘ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ٷ ÛËÌ›· ÌÂ Û˘ÓÙÂ-
Ù·Á̤Ó˜ (x, z) Ù· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘ı›·
…………………….............................……………...….................
Ë) ŒÓ· Ú›ÛÌ· ¤¯ÂÈ 64 ÎÔÚ˘Ê¤˜. ¶fiÛ˜ ¤‰Ú˜ ηÈ
fiÛ˜ ·Î̤˜ ¤¯ÂÈ; …….......................…........….........…
…………………….............................……………...….................
…………………….............................……………...….................
ı) ŒÓ· Ú›ÛÌ· ¤¯ÂÈ 52 ¤‰Ú˜. ¶fiÛ˜ ·Î̤˜ ¤¯ÂÈ;
…………………….............................……………...….................
…………………….............................……………...….................
2. √È ‰ÈÏ·ÓÔ› ·ÏÈÓ‰ÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ·ÎÙ›Ó·
‚¿Û˘ Ú = 3cm.
·) ¡· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
‚) ∆· ÌÂÁ¤ıË ˘ Î·È ∂

Â›Ó·È …........……………….
ÁÈ·Ù› Ô ÏfiÁÔ˜ ……………..........……………………..
∏ Û¯¤ÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ∂

ˆ˜ Û˘Ó¿Ú-
ÙËÛË ÙÔ˘ ˘ Â›Ó·È Ë ∂

= ………..…...…………
Á) ∆· ÌÂÁ¤ıË ˘ Î·È V Â›Ó·È ……........…………...........…. ÁÈ·Ù› Ô ÏfiÁÔ˜ ……………………………………..
∏ Û¯¤ÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ V ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ˘ Â›Ó·È Ë V = ……........…………...........….
‰) ∆· ÌÂÁ¤ıË ˘ Î·È ∂
ÔÏ
‰ÂÓ Â›Ó·È ……........………….. ÁÈ·Ù› Ô ÏfiÁÔ˜ ……………............………………
∏ Û¯¤ÛË Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ∂
ÔÏ
ˆ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ˘ Â›Ó·È Ë ∂
ÔÏ
= ……...........……………
fiÁÎÔ˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ V
oÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ ∂
ÔÏ
ÂÌ‚·‰fiÓ ·Ú¿Ï¢Ú˘
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ∂

10 5 2 1 ‡„Ô˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ ˘
1

2 3 4 5 6 7 8 9 x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
y
3 3 3 3
95-110 15-11-06 22:34 ™ÂÏ›‰·105
106 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ
Â) ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· ÌË
ηÓÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÙÂÙ·Á̤-
ÓˆÓ (ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ xЈx
Î·È yЈy ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜):
¡· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ٷ ÛËÌ›· ÌÂ
Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ (˘, ∂

) Ù· ÔÔ›·
·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘ı›· ……….....……..…
¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ÙËÓ Â˘ı›· ·˘Ù‹.
∂›Û˘ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ٷ
ÛËÌ›· ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ (˘, V) Ù·
ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘ı›·
……………………….........................………...…
¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ÙËÓ Â˘ı›· ·˘Ù‹.
∂›Û˘ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ٷ ÛËÌ›· ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ (˘, ∂
ÔÏ
) Ù· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó
ÛÙËÓ Â˘ı›· …………………………………...… ¡· ۯ‰ȿÛÂÙ ÙËÓ Â˘ı›· ·˘Ù‹.
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 2Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ∂Ì‚·‰fiÓ – ŸÁÎÔ˜ ÎÒÓÔ˘.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÂÌ‚·‰¿ Î·È fiÁÎÔ˘˜ ÎÒÓˆÓ Î·È Ó· Ù·
ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Û Ú·ÎÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË – ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋)
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
1. «•Â‰ÈÏÒÛÙ» ¤Ó·Ó ÎÒÓÔ
ÛÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Â›‰Ô
Û¯‹Ì· ΢ÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙÔ
Â›‰Ô. ÀÔÏÔÁ›ÛÙ ÙÔ
ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ·Ú¿Ï¢Ú˘
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÎÒÓÔ˘, ·Ó


Κµ=120ÆÎ·È ∫µ=10 cm.
2. ™ÙÔ Î˘ÏÈÓ‰ÚÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô Ô ªÈ¯·Ï¿Î˘
¤¯ÂÈ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜
ÙÔ˘: ÙÔÓ ∞ϤÎÔ, ÙË ªfiÓË, ÙÔÓ µ·Û›-
ÏË Î·È ÙË ªԇϷ. ¶fiÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜
Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ı· ÈÔ˘Ó ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi, ·Ó
Ô ªÈ¯·Ï¿Î˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÔÙ‹ÚÈ· fiˆ˜
·˘Ù¿ ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡ Û¯‹Ì·ÙÔ˜;
O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
100
200
300
x
y
µ
K A
95-110 15-11-06 22:34 ™ÂÏ›‰·106
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ 107
3. ·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ
Î·È ÙÔÓ fiÁÎÔ Î·ıÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜
Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÒÓÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ËÌ¿-
ÙˆÓ.
‚) ∆È ·Ó·ÏÔÁ›· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó;
Á) ªÔÚ›Ù ӷ ÁÂÓÈ·ÛÂÙ ÙÔ
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·;
4. °È· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÂÓfi˜ ÔχʈÙÔ˘, ÁÓˆÛÙÔ‡ ˆ˜
·Ì·˙Ô‡Ú (abat – jour), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂȉÈÎfi ¿˘ÚÔ. ∆Ô Û¯‹Ì·
ÙÔ˘ ηχÌÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô
ÎÒÓˆÓ.
·) ™¯Â‰È¿ÛÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÒÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ
ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·.
‚) ∞Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÒÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 70 cm Î·È ·ÎÙ›Ó· ‚¿Û˘ 15 cm,
ÂÓÒ Ô ÌÈÎÚfi˜ ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 20 cm Î·È ·ÎÙ›Ó· ‚¿Û˘ 10 cm, fiÛÔ
Â›Ó·È ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ ·‡ÚÔ˘ Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ; ∞Ó Ô
¿˘ÚÔ˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 30 C ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ, fiÛÔ ı·
ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·;
Á) ª¤Û· ÛÙÔ ÊˆÙÈÛÙÈÎfi ·˘Ùfi ÙÔÔıÂÙԇ̛̠· Ï¿Ì· 60 Watt.
°È· Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÔ˘Ì ٷ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· S Ô˘ ʈٛ˙ÂÈ
Â·ÚÎÒ˜ Ë Ï¿Ì·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔÓ Ù‡Ô: S = ͙ෆV.
¡· ‚Ú›Ù Û ÙÈ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÒÛÙÂ
Ó· ÙÔ ÊˆÙ›˙ÂÈ Ï‹Úˆ˜.
■ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞ 3Ô:
∂ÓfiÙËÙ·: ∂Ì‚·‰fiÓ – ŸÁÎÔ˜ ÛÊ·›Ú·˜.
™Ùfi¯ÔÈ: ¡· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÂÌ‚·‰¿ Î·È fiÁÎÔ˘˜ ÛÊ·ÈÚÒÓ Î·È Ó·
Ù· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Û Ú·ÎÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
ª¤ıÔ‰Ô˜: ªÂÈÎÙ‹ (ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË – ·Ó·Î·Ï˘ÙÈ΋)
ñ º‡ÏÏÔ ÂÚÁ·Û› ·˜ ñ
1. ¡· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˆ˜ ™ (ÛˆÛÙ‹) ‹ § (Ï·Óı·Ṳ̂ÓË), ¯ˆÚ›˜ Ó·
οÓÂÙ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜.
ªÈ· ÛÊ·›Ú· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 1 m:
™ø™∆√ §∞£√™
·) ¤¯ÂÈ ÂÌ‚·‰fiÓ:
– ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi  m
2
– ›ÛÔ ÌÂ  m
2
– ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi  m
2
‚) ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ:
– ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 1 m
3
– ›ÛÔ ÌÂ 1 m
3
– ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi 1 m
3
95-110 29-11-06 22:19 ™ÂÏ›‰·107
108 ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ
2. ∏ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ Á‹ÈÓ˘ ÛÊ·›Ú·˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 6.400 ∫m. ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙÂ:
·) ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛËÌÂÚÈÓÔ‡.
‚) ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜.
Á) ÙÔÓ fiÁÎÔ Ù˘ °Ë˜.
3. √ ͇ÏÈÓÔ˜ Ï¿ÛÙ˘ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Ù˘
ª·ÈÚԇϷ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· ·ÏÈÓ‰ÚÔ
Î·È ‰‡Ô ÛÊ·›Ú˜ ÛÙ· ¿ÎÚ· Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ
Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û¯‹Ì·.
·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ Ï¿ÛÙË.
‚) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï¿ÛÙË, ·Ó ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ 1 cm
3
͇ÏÔ˘ ˙˘Á›˙ÂÈ 0,5 g.
4. ·) ¡· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜
fiÁÎÔ˘˜ V
1
, V
2
, V
3
Ù˘
ÛÊ·›Ú·˜, ÙÔ˘ Î˘Ï›Ó-
‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÒÓÔ˘
·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.
‚) ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙÔ˘˜
fiÁÎÔ˘˜ V
2
, V
1
+ V
3
.
∆È ·Ú·ÙËÚ›Ù ηÈ
Ò˜ ÙÔ ÂÍËÁ›ÙÂ;
■ 4.2
∞™∫∏™∏ 4
H Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ÙÔ›¯Ô˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 4m, 3m ηÈ
‰‡Ô ÙÔ›¯Ô˘˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 5m, 3m.
√fiÙ ∂ = 2(4 ؒ 3) + 2(5 ؒ 3) ‹ ∂ = 54 m
2
.
∞ÊÔ‡ ¤Ó· ÎÈÏfi ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ηχÙÂÈ 9 m
2
, Û˘ÓÔÏÈο ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó = 6 ÎÈÏ¿ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜.
∞™∫∏™∏ 7
·) ∂
ÔÏ
= 2Ú
2
+ 2Ú ؒ ˘ = 2 ؒ 3
2
+ 2 ؒ 3 ؒ 5 ‹ ∂
ÔÏ
= 150,72 cm
2
.
‚) ∞ÊÔ‡ Ë ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È 4 cm, ÙfiÙÂ Ë ·ÎÙ›Ó· Â›Ó·È 2 cm.

ÔÏ
= 2Ú
2
+ 2Ú ؒ ˘ = 2 ؒ 2
2
+ 2 ؒ 2 ؒ 6 ‹ ∂
ÔÏ
= 100,48 cm
2
.
Á) ∞ÊÔ‡ Ë ÂÚ›ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ ‚¿Û˘ Â›Ó·È 15,7 cm, ÙfiÙ 2Ú = 15,7 ‹ Ú = 2,5 cm.

ÔÏ
= 2Ú
2
+ 2Ú ؒ˘ = 2 ؒ 2,5
2
+ 2 ؒ 2,5 ؒ 32 = 541,65 cm
2
.
‰) ∞ÊÔ‡ ÙÔ ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ‚¿Û˘ Â›Ó·È 50,24 cm
2
, ÙfiÙÂ Ú
2
=50,24 ‹ Ú
2
= ‹ Ú =4 cm
Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ Â›Ó·È 2dm = 20cm.

ÔÏ
= 2Ú
2
+ 2Ú ؒ ˘ = 2 ؒ 4
2
+ 2 ؒ 4 ؒ 20 = 602,88 cm
2
.
50,24
3,14
54
9
À  Ô ‰ Â È Á Ì · Ù È Î ¤ ˜ Ï ‡ Û Â È ˜ · Û Î ‹ Û Â ˆÓ
40 cm
8 cm
3 dm
3 dm
3 dm
3 dm
95-110 15-11-06 22:35 ™ÂÏ›‰·108
■ 4.3
∞™∫∏™∏ 3
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ·Ú¿Ï¢Ú˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi Ú›ÛÌ· Â›Ó·È ∂

= 4· ؒ ˘,
fiÔ˘ · Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÂÙÚ·ÁÒÓÔ˘.
∞ÊÔ‡ ÙÔ ÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ ÙÔ˘ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ Ù˘ ·Ú¿Ï¢Ú˘
ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ¤¯Ô˘ÌÂ:

ÔÏ
= 3∂

‹ ∂

+ 2∂

= 3∂

‹ 2∂

= 2∂

‹ ∂

= ∂

‹ ·
2
= 4· ؒ ˘, ¿Ú· · = 4˘.
■ 4.4
∞™∫∏™∏ 2
∆Ô ÂÌ‚·‰fiÓ Ù˘ ‚¿Û˘ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ ı· Â›Ó·È ∂

= 12
2
‹ ∂

= 144 cm
2
.
ÕÚ· Ô fiÁÎÔ˜ Ù˘ ˘Ú·Ì›‰·˜ Â›Ó·È V = (ÂÌ‚·‰fiÓ ‚¿Û˘) ؒ ‡„Ô˜ ‹ V = ؒ 144 ؒ 10
‹ V = 480 cm
3
.
■ 4.5
∞™∫∏™∏ 6
∆Ô ÛÙÂÚÂfi Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ¤¯ÂÈ fiÁÎÔ ›ÛÔ Ì ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ fiÁÎˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÒÓˆÓ.
™˘ÓÂÒ˜:
V = V
1
+ V
2
= Ú
2
ؒ ˘
1
+ Ú
2
ؒ ˘
2
= 3,14 ؒ 4
2
ؒ 8 + 3,14 ؒ 4
2
ؒ 12 = 335 cm
2
.
■ 4.6
∞™∫∏™∏ 7
O fiÁÎÔ˜ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Â›Ó·È V
ÛÊ
= Ú
3
=  ؒ 40
3
‹ V
ÛÊ
= 267946,67 (cm
3
).
∏ ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Â›Ó·È ›ÛË Ì ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ · Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ·‚Ô˘. ÕÚ· Ô fiÁÎÔ˜
ÙÔ˘ ·‚Ô˘ Â›Ó·È V
Î
= ·
3
= (2 ؒ 40)
3
‹ V
Î
= 512000 (cm
3
).
™˘ÓÂÒ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙ›Ô˘ Ô˘ ̤ÓÂÈ ¿‰ÂÈÔ Â›Ó·È
V = V
Î
– V
ÛÊ
= 512000 – 267946,67 ‹ V = 244053,33 (cm
3
).
4
3
4
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
ª¤ÚÔ˜ µЈ - ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4Ô - °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÂÚ¿ – ª¤ÙÚËÛË ÛÙÂÚÂÒÓ 109
95-110 15-11-06 22:35 ™ÂÏ›‰·109
ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘
¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ
√ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ·
¢ËÌfiÛÈ· ™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó
ʤÚÔ˘Ó ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô
Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ, ıˆÚ›ٷÈ
ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞Ј).
∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ηχÙÂÙ·È
·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ·
ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.
µπµ§π√™∏ª√
95-112 29-11-06 22:20 ™ÂÏ›‰·112

01-8)-Δ∂§π∫√

15-11-06

20:13

™ÂÏ›‰·2

™À°°ƒ∞º∂π™

¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ μÏ¿ÌÔ˜, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶Ú¤Û‚˘, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ƒÂÎÔ‡Ì˘, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ °È·Ï·Ì¿˜, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂.∫.¶.∞. ÷ڿϷÌÔ˜ ΔÔ˘Ì¿Û˘, ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÔÏ˘Í¤ÓË ƒ¿‰Ô˘, ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ μ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

∫ƒπΔ∂™-∞•π√§√°∏Δ∂™

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏

£ÂÔ‰fiÛ˘ μÚ·Ó¿˜, ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜

ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ À¶∂À£À¡√™ Δ√À ª∞£∏ª∞Δ√™ ∫∞π Δ√À À¶√∂ƒ°√À ∫∞Δ∞ Δ∏ ™À°°ƒ∞º∏ ∂•øºÀ§§√

∂˘ÁÂÓ›· μÂÏ¿ÁÎÔ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶Ôχ˙Ô˜, ¶¿Ú‰ÚÔ˜ Â.ı. ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ª‹ÏÈÔ˜, ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ - ÷ڿÎÙ˘

¶ƒ√∂∫ΔÀ¶øΔπ∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

° ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ II / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1. / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ °. μÏ¿¯Ô˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£., ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

¶Ú¿ÍË ÌÂ Ù›ÙÏÔ:

«™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ» ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->