SULIT

55/1

NAMA: _______________________________________________

TINGKATAN: ______________

HOLIDAY PACKAGE :TOPIKAL 2: SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN
55/1 SAINS KERTAS 1 1 jam

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Setiap soalan ini mengandungi 40 soalan. Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang betul bagi setiap soalan. 5 Protoplasma bagi satu sel terdiri daripada A sitoplasma dan vakuol B dinding sel dan nukleus C nukleus dan sitoplasma D dinding sel dan membran sel Soalan 6 dan 7 adalah berdasarkan Rajah 3. Rajah 3 menunjukkan satu sel tumbuhan. Rajah 5 berlabel manakah 10 Bahagian mengandungi klorofil yang bertanggungjawab menjalankan fotosintesis? AW CY B X DZ 11 Apakah fungsi struktur berlabel X? A Mengawal aktiviti sel B Menyimpan makanan dan bahan buangan C Melindungi sel D Menjana tenaga 12 Antara yang berikut, manakah fungsi membran sel? I Memisahkan sel daripada yang lain II Memegang kandungan sel bersama III Menyimpan bahan pelarut A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan III sahaja D I, II dan III 13 Rajah 6 menunjukkan satu sel tumbuhan.

1 Semua benda hidup terdiri daripada unit asas yang dikenali sebagai A sel C organ B tisu D organisma 2 Rajah 1 menunjukkan mikroskop. sebuah

Rajah 1 Antara yang berikut, manakah fungsi P? imej sesuatu A Membesarkan spesimen B Memfokuskan pada spesimen C Memantulkan cahaya pada pentas D Mengawal jumlah cahaya yang melalui kanta objek 3 Rajah 2 menunjukkan langkah dalam menyediakan slaid biasa. E – Letakkan slaid tersebut ke atas pentas mikroskop. F – Letakkan spesimen pada kaca slaid. G – Tutupkan spesimen dengan sisip kaca. H – Tambahkan setitis air ke dalam pusat slaid Rajah 2 Antara yang berikut, manakah susunan langkah yang betul? A E, H, F, G C E, G, H, F B F, G, E, H D F, H, G, E 4 Antara yang berikut, manakah langkah yang betul dalam menggunakan mikroskop? A Tutupkan sebelah mata untuk memerhati melalui kanta mata. B Laraskan tombol fokus halus dahulu diikuti dengan tombol fokus kasar. C Gunakan kuasa kanta pembesaran yang rendah bagi kanta objektif pada awal pemerhatian. D Tutupkan diafragma semasa memerhati spesimen. Rajah 3 6 Antara struktur P, Q, R, dan S, manakah hanya boleh dijumpai dalam sel tumbuhan? A P dan Q C P dan R B R dan S D Q dan S 7 Antara struktur yang berikut, manakah tapak semua tindak balas kimia berlaku? AP CR Q B DS 8 Rajah 4 menunjukkan satu sel haiwan.

Rajah 4 Antara struktur A, B, C, dan D manakah mengawal semua aktiviti sel? 9 Antara yang berikut, manakah benar tentang dinding sel? I Ia memberi sel satu bentuk tetap II Ia tidak hadir dalam sel haiwan III Komponen utamanya ialah selulosa A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan III sahaja D I, II dan III

Rajah 6 Apakah yang diwakili oleh P, Q, R, dan S? P A B C D
Kloroplas Nukleus

Q
Vakuol Sitoplasma Nukleus Kloroplas

R
Sitoplasma Vakuol

S
Nukleus

Kloroplas

Vakuol

Kloroplas

Sitoplasma

Sitoplasma

Nukleus

Vakuol

Soalan 10 dan 11 adalah berdasarkan Rajah 5.
© Navision (M) Sdn. Bhd. (690640-P) 10

14 Antara yang berikut, manakah tidak terdapat dalam vakuol?
SULIT

55/1

A Air B Pigmen

C Glukosa D Garam mineral

H

I

15 Antara yang berikut, manakah tidak tergolong dalam kumpulan yang betul? A Semut, hidra, mukor B Paku-pakis, spirogira, virus C Yis, pleurokokus, paramesium D Klamidomonas, ameba, euglena Soalan 16 dan 17 adalah berdasarkan Rajah 7.

J Rajah 8 Apakah organisma ini? A Mukor B Spirogira C Paramesium D Klamidomonas 21 Rajah 9 menunjukkan satu ameba yang telah dibelah kepada empat bahagian.

K Rajah 11 yang berikut,

Rajah 7 16 Bahagian sel manakah akan bertukar menjadi perang apabila bersentuhan dengan larutan iodin? AW CY B X DZ 17 Antara yang berikut, manakah ciriciri X? I Lapisan yang tegar II Terdiri daripada selulosa III Separa telap A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan III sahaja D I, II dan III 18 Antara yang berikut, manakah tidak benar tentang perbezaan antara sel tumbuhan dan sel haiwan?
Sel tumbuhan Perbezaan Sel haiwan

Rajah 9 Antara yang berikut, manakah akan terus hidup dan membiak? AP CR B Q DS 22 Antara pasangan yang berikut, manakah tidak dipadankan dengan betul? Unisel A B C D Spirogira Paramesium Klamidomonas Ameba Multisel Yis Mukor Spirogira Hidra satu

Antara manakah benar? A J dan K hidup di darat tetapi H dan I hidup di dalam air. B H dan I mempunyai kloroplas tetapi J dan K tidak mempunyai kloroplas. C J dan K adalah multipsel tetapi H dan I adalah unisel. D H dan I boleh bergerak tetapi J dan K tidak boleh bergerak. 25 Antara yang berikut, manakah menunjukkan organisasi sel yang betul? organ tisu sistem A Sel organisma sistem organ tisu B Sel organisma tisu sistem organ C Sel organisma tisu organ sistem D Sel organisma 26 Rajah 12 menunjukkan sejenis sel.

Rajah 12 Apakah fungsi sel yang ditunjukkan itu? A Mengangkut oksigen B Melindungi tisu dan organ C Membunuh bakteria dan virus D Menghantar mesej dan menerima rangsangan dalam seluruh badan 27 Rajah 13 menunjukkan organisasi sel dalam tubuh manusia.

A B C D

Tetap Ada Ada Tiada

Bentuk Dinding sel Kloroplas Vakuol

Tidak tetap Tiada Tiada Ada manakah Rajah 10 Antara yang berikut, manakah adalah fungsi struktur x? I Makan III Pembiakan II Bergerak A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan III sahaja D I, II dan III 24 Rajah 11 menunjukkan empat mikroorganisma. H dan I boleh menghasilkan makanan sendiri manakala J dan K tidak boleh. Rajah 13 Apakah yang boleh diwakili oleh M dan N? M A B Jantung Otak N Sistem pernafasan Sistem saraf 10 menunjukkan 23 Rajah mikroorganisma unisel.

19 Antara yang berikut, bukan organisma unisel? A C

B

D

C Pankreas Sistem perkumuhan D Sperma Sistem pembiakan 28 Rajah 14 menunjukkan organisasi sel dalam tubuh manusia.

8 menunjukkan 20 Rajah organisma unisel.

satu

11

SULIT

55/1

A B Rajah 14 Antara yang berikut, manakah contoh G? A Peparu, hati, kulit B Ginjal, otot, ovari C Saraf tunjang, sperma, perut D Mata, tisu epitelium, sel tulang 29 Rajah 15 menunjukkan sejenis sel.

Sperma Otak

Sistem rangka Sistem saraf Ovum

Kulit Otot Hati Saraf tunjang

D Mengangkut bahan buangan ke ginjal 37 Mengapakah manusia diperihalkan sebagai organisma yang istimewa berbanding dengan organisma hidup yang lain? I Manusia mempunyai minda untuk berfikir rasional. II Manusia boleh menentukan antara betul dan salah. III Manusia boleh berkomunikasi menggunakan bahasa yang wajar. A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan III sahaja D I, II dan III 38 Antara yang berikut, manakah tidak dipadankan dengan betul? Sistem A Pencernaan Fungsi Mencernakan makanan bagi asimilasi dan digunakan oleh badan Pergerakan badan

C Sistem pencernaan D Sistem peredaran darah

Perut

33 Antara yang berikut, manakah organ terbesar dalam tubuh manusia? A Otak C Hati B Kulit D Usus 34 Antara tisu yang berikut, manakah berfungsi menghubungkan dan menyambungkan pelbagai jenis sel bersama? A Tisu otot B Tisu saraf C Tisu epitelium D Tisu penghubung 35 Rajah 16 menunjukkan sejenis sistem dalam tubuh badan manusia.

Rajah 15 Apakah sel yang ditunjukkan? A Sel tulang C Sel saraf B Sel otot D Sel epitelium 30 Antara yang berikut, manakah sel terbesar dalam badan manusia? A C

B Otot

B

D

C Perkumuhan Mengkoordinasikan semula aktiviti badan D Pembiakan Menghasilkan sel pembiakan dan membentuk individu baru

31 Antara yang berikut, manakah bukan sebahagian daripada sistem perkumuhan? A C Rajah 16 B D Antara yang berikut, manakah fungsi sistem itu? I Melindungi organ dalaman II Memberi sokongan kepada badan III Membolehkan pergerakan badan A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan III sahaja D I, II dan III 36 Rajah 17 menunjukkan peredaran darah. sistem

39 Rajah 18 menunjukkan organ dalam satu sistem.

32 Maklumat berikut adalah berkenaan dengan organisasi sel. S – Kumpulan tisu yang berlainan menjalankan suatu fungsi tertentu. T – Kumpulan organ yang berlainan menjalankan suatu fungsi bagi satu proses kehidupan. U – Satu kumpulan unit asas yang serupa menjalankan fungsi yang sama. Apakah yang diwakili oleh S, T, dan U?

Rajah 18 Antara yang berikut, manakah bukan fungsi sistem itu? I Mengedar darah II Menghasilkan sperma III Menyokong badan A I dan II sahaja C II dan III sahaja B I dan III sahaja D I, II dan III 40 Antara yang berikut, manakah kepentingan pembahagian pekerjaan antara sel dalam tubuh manusia? A Setiap jenis sel menjalankan suatu fungsi tertentu.
SULIT

Rajah 17 Antara yang berikut, manakah bukan fungsi sistem itu? A Menyingkirkan bahan kumuh dari badan oksigen dan B Mengangkut makanan ke seluruh badan C Mengangkut karbon dioksida ke peparu
12

S

T

U

55/1

B Setiap jenis sel menjalankan lebih daripada satu fungsi.

C Setiap jenis sel mudah digantikan dengan jenis sel yang berlainan.

D Setiap jenis sel menjalankan fungsi yang berbeza dalam masa yang berlainan.
55/2

55/2 SAINS KERTAS 2 1 jam 30 minits

BAHAGIAN A [40 markah]
Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Masa yang dicadangkan untuk melengkapkan bahagian ini ialah 60 minit.

1 Rajah 1 menunjukkan sebuah mikroskop cahaya.

____________________________________________ ____________________________________________ [1 markah] (d) Apakah kegunaan larutan metilena biru? ____________________________________________ ____________________________________________ [1 markah]

Rajah 1 (a) Namakan bahagian yang berlabel M, N, dan O. M : _________________________________________ N : __________________________________________ O: __________________________________________ [3 markah] (b) Nyatakan fungsi bahagian yang berlabel P, Q, dan R. P : __________________________________________ Q : __________________________________________ R : __________________________________________ [3 markah] 2 Rajah 2 menunjukkan langkah dalam menyediakan satu slaid sel pipi manusia. J – Tutupkan slaid kaca direndahkan dengan perlahan. K – Metilena biru yang berlebihan disingkirkan dengan menggunakan kertas turas. L – Mulut dibilas dengan air dan cungkilkan pipi perlahan dengan pencungkil gigi. M – Setitis larutan metilena biru ditambahkan. N – Sel diletakkan dalam bahagian tengah slaid dan setitis air ditambahkan. Rajah 2 (a) Tulis langkah yang betul dalam menyediakan slaid sel pipi manusia.

(e) Nyatakan larutan yang digunakan untuk mewarnakan sel dinding. ____________________________________________ ____________________________________________ [1 markah] 3 Rajah 3 menunjukkan satu sel tumbuhan.

Rajah 3 (a) Namakan bahagian yang berlabel P, Q, dan R. P : _________________________________________ Q : _________________________________________ R : _________________________________________ [3 markah] (b) Nyatakan satu fungsi struktur P dan struktur U. P :_________________________________________ U : _________________________________________ [2 markah] (c) Manakah struktur yang berlabel (i) menghasilkan klorofil? _______________________________________ (ii) tidak hadir dalam sel haiwan? _______________________________________ [2 markah]

[3 markah] (b) Namakan radas yang digunakan untuk memerhatikan sel pipi manusia. ____________________________________________ [1 markah] (c) Mengapakah sisip kaca perlu direndahkan dengan perlahan di atas slaid?
13

4 Rajah 4 menunjukkan dua organisma, M dan N.

SULIT

55/2

P : _________________________________________ Q : _________________________________________ R : _________________________________________ [3 markah] (c) Namakan sel yang dihasilkan oleh sistem pembiakan. Rajah 4 (a) Namakan organisma M dan organisma N. M : _________________________________________ N : _________________________________________: [2 markah] (b) Berikan definisi bagi (i) organisma unisel, ______________________________________ (ii) organisma multisel. ______________________________________ [2 markah] (c) Nyatakan satu contoh organisma lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama dengan organisma M dan organisma N. M : _________________________________________ N :__________________________________________ [2 markah] 5 Rajah 5 menunjukkan tiga sel yang berbeza dalam tubuh manusia. ____________________________________________ [1 markah] 6 Rajah 6 menunjukkan satu sistem dalam badan manusia.

Rajah 6 (a) Namakan sistem yang ditunjukkan. ____________________________________________ [1 markah] (b) Apakah fungsi sistem itu? ____________________________________________ [1 markah] (c) Apakah organ yang membentuk sistem itu?

P

Q

R

____________________________________________ [3 markah] (d) Nyatakan dua bahan yang dibuangkan oleh sistem itu. 1. __________________________________________ 2. __________________________________________ [2 markah]

Rajah 5 (a) Namakan sel yang berlabel P, Q, dan R. P :__________________________________________ Q :__________________________________________ R :__________________________________________ [3 markah]

(b) Nyatakan fungsi sel yang dilabel dengan P, Q, dan R.

14

SULIT

55/2

BAHAGIAN B [20 markah]
Jawab semua soalan dalam bahagian ini. Masa yang dicadangkan untuk melengkapkan bahagian ini ialah 30 minit.

7

Rajah 7 menunjukkan enam jenis organisma yang berbeza.

8 Rajah 8 menunjukkan organisasi sel dalam tubuh manusia.

Rajah 8 (a) Namakan struktur yang berlabel P, Q, R, dan S. Rajah 7 (a) Nyatakan kuantiti sel yang membentuk organisma. U : __________________________________________ V : __________________________________________ W : _________________________________________ X : __________________________________________ Y : __________________________________________ Z : __________________________________________ [4 markah] (b) Kelaskan organisma U, V, W, X, Y, dan Z kepada dua kumpulan berdasarkan jenis organisma.

P : __________________________________________ Q : _________________________________________ R : _________________________________________ S : __________________________________________ [4 markah] (b) Apakah sistem yang ditunjukkan? ____________________________________________ [1 markah] (c) Nama dua organ lain yang hadir dalam sistem ini. 1. __________________________________________ 2. __________________________________________ [2 markah] (d) Nyatakan dua organ yang hadir dalam sistem perkumuhan. 1. __________________________________________ 2. __________________________________________ [2 markah] (e) Nyatakan dua sistem yang membentuk tubuh badan manusia. 1. __________________________________________ 2. __________________________________________ [2 markah] (f) Mengapakah manusia diperihalkan sebagai organisma yang kompleks? ____________________________________________ ____________________________________________ [1 markah]

[4 markah]

15

SULIT