P. 1
מפת עולם המו"לות הישראלי - מעריב ז'ורנל

מפת עולם המו"לות הישראלי - מעריב ז'ורנל

|Views: 40|Likes:
Published by יובל ניסני

More info:

Published by: יובל ניסני on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2012

pdf

text

original

rrniK !

rnrr
תימרכ PDD
fB
םלוע
$TS1$םלוע$TS1$
$DN2$םלוע$DN2$ תול״ומה ילארשיה אצמנ המוציעב לש תמחלמ
השתה
ויב
יתש :תומצעמ תמוצ םירפס .יקצמיטסו ךכ
עיפשמ לופואודה לע ילגרה האירקה לש ונלוכ
תימרכ nDD
fK
$1ST$t$1ST$
$2ND$t$2ND$
רגאמב היירפסה תימואלה םיעיפומ 175,1 םיל״ומ יפוגו האצוה רואל .םיווש םכותמ 600,1 םה םיל״ומ םיירחסמ ־ו 51 םה
םימושרה רגאמב םיאיצומ רואל רקיעב הפשב ,תילגנאה דועו 327 םיל״ומ םיאיצומ םירפס תילגנאב ףסונב הפשל .תירבעה 24 םיל״ומ
םיפוג תודסומו םקוסיעש ירקיעה וניא ,תול״ומ ךא םה םיקיפמ םיאיצומו רואל םימוסרפ םעפמ .םעפל 512 םיל״ומהמ םיפוגהו
םיאיצומ רואל הפשב ,תיסורה דועו 52 םיל״ומ םיאיצומ םירפס תיסורב דצל םירפס .תירבעב 28 םיל״ומ םיאיצומ רואל רקיעב ,תיברעב
םימושרה רגאמב םימסרפמ םירפס רובע רזגמה ידרחה .יתדהו תואצוה תוקסוע םימוסרפב םייתד אל .םיידוהי 41 םיל״ומ
46 םיל״ומ םיאיצומ תיברעב דצל םירפס תירבעב וא תופשב .תורחא םייק לודיג יבקע רפסמב תואצוהה תומסרפמה תיברעב .תיסורבו
1 דומע
הביסה תיתימאה םוקמל ןושארה
תמישרכ רבמה־יבר הצוענ סרטניאב
לש תותשרה תולודגה רוכמל םכל .ותוא
זאמ עובש רפסה 2011 םוקמה ןושארה
תשרב יקצמיטכ היה ןפואב טעמכ עובק
רפס אציש רואל תועידיב סירפם וא .רתכב
תמוצב פירפפ הז היה רפס לש ןרומ וא
לש ,ןתיב־הרומז רמולכ לש תהא
םילעבהמ לש .תשרה
יקצמיםס תמוצו םירפס תוקיזחמ
דחי 80 זוחא לכמ קוש םירפסה
.לארשיב תמוצ :םירפס 35 םיתחא
,קושהמ 95 תויווח לכב ,ץראה
360 םירפס .הנשב :יקצמיטס 45
,םיזוחא 145 תויונח לכב ,ץראה
7/7/177 תוחוקלה רופיסה״ ״ילש הנומ
־כ 400 ףלא יתב ,בא םיכרעומש
ןוילימכב .םיארוק
ריינב הדמע השיגהש תודהאתה תואצוה
םירפכה לארשיב ירבחל תווצ םירשה תניחבל
קוחה תנגהל תורפסה ,םירפוסהו רשאב תורחתל
תישפוח היצלוגרלו ?ןנעב ,פירפסה ןיוצמ ןיב ראשה
יכ והז קחשמ לש ינש בינקחש ,םייזכרמ תמוצ םירפכ
:יקצמיטסו תולעבה״ תיכנאה לש יתש תואצוה םירפס
,תוליבומ תרנב ןתיב־הרומז ,ןדומו לע תשר תמוצ
םירפס תרצוי תואצוהל םירפס ולא ןורתי טלוב
הגוצתב תוריכמבו .תשרב האצותכ ףכמ תעגפנ
תלוכי תורחתה לש תואצוה םירפכה ןניאש
תורושק ירשקב תולעב םע
תמוצ ,םירפס לשו
םירפוסה םיאיצומה רואל תא כהירפם
תואצוהב .״ולא
לכב שדוח םילבקמ ידבוע תותשרה
המישר לש םירפכ םיצלמומ .תוחוקלל
תמוצב םירפכ יהוז הירוגטקה תקשחנה רפכ״
״שדוחה דימתו אוה היהי רפס לש תואצוה ,תיבה
:ןיגוריסל שדוח ,ןדומ שדוח תרנכ .ןתיב־הרומז
םיעצבמב םילודג עובש רפכה העבראו האמב
לכ תחא תואצוההמ תלבקמ רפס .דהא יןכונב ךבל
תמוצ םיריתכמ םג תא ץלמומ״ ,״שדוחה רחבנש
ןיבמ ראש תואצוה פירפםה .ץראב גונעתה
הלוע ןהל םילקש לכל קתוע .רכמנש
:סונובה סוקמ טעמכ יאדו תמישרב
רכמה־יבר לש תשרה התואב
.הפוקת
תרנכ
:םידסיימ םרוי חר
המלתו .ןוגילא
םירפוס :םיטלוב דעיל
,םהש הרפש ,ןרוה ימענ
,ןת ןונמא ,ןייטשניבור יכוי
,סדנרב תידוהי .םתור
תמוצ םירפס
הדחאתה תנשב du 2002
תשר דירי םירפסה van
rs/7 ,רמוש Train ־־!־ irtu-fa
־־
תפתושמ
$TS1$תפתושמ$TS1$
$DN2$תפתושמ$DN2$ לש נוש ,ר תואצוה
תרנכ ותיב־הרוזנז ריבד
תאצוהו ןדוזנ
תורבחמ תורפסל
:דסיימ לארשי .הרומז
ca :םיפתושמ
םרוי זור ןרעו .הרומז
םירפס :םיטלוב יבתכ
,ןמרתלא ופ" ,"בודה
חורה" יברעב
;״לחנה
תודלות" "הבהאה לוקינ
;סוארק הרקמה" רזומה
לש בלכה תעשב "הליל
קראמ .ןודאה
הירא רינ
:םיל״ומ גשיבא ןוניו רינ
תכרוע :תישאר היח
.דנל םירפס :םיטלוב
תרדק תוקיסאלק רטיפ"
,"ןפ םסוקה" ץראמ ,"ץוע
םות" וס
םירפס וב םיט הנשב
:תפלוחה חרי" "עגושמ
הרש
;ל׳גנא "דרגנינל"
הנא .דיר
ןדו
:םילעב דדוע .ןדומ
:תוכרוע ,יתורחלכימ
.קרבןהכתינרוא
םירפוס :םיטלוב דיוויד
,ייצאדלב ןליא ,רנטייה
הלילג רדפךור .תימע
םירפס םיטלוב הנשב
:תפלוחה ביטס״ סבו׳ג
;"היפרגויבה
רדחה״
"לוחכה 'זרו׳ז .ןונמיס
תתו
חקילה
םודיקל הרישה
:םידסיימ תיריא עלס
רימאו .רוא
רפס :טלוב
״םיקוספ" ילז
.ץיברוג
רנטלצ
:תדסיימ תירוד .רנטלצ
רפס :טלוב הנמוי" לש
״הקמולב שונאי .ק׳צרוק
תאצוה דרשמ ןוחטיבה
רוגע
:םידסיימ המלש ןאיראו .סבא
םירפס :םיטלוב תרדס תולילע״
אבס שיק ובלכו אלפומה ״שיח
תמולעת״ו הפיטחה "תירותסמה
תאמ לאכימ סבא
ריבד
:דסיימ .קילאיבנ״ח
:תוחמתה ירפס .םידלי
םירפוס :םיטלוב נ״ח
,קילאיב ןתנוהי ,ןפג לואפ
.רוק
םירפס :םיטלוב ירפס
םידליה לש ימס לאכימ
תויתוא"( תוכלוה ,"םיל
ןורצרצ" רש םג .)"ףרוחל
ותיב־הרומז
ררוע טאו :דסיימו
דהוא .הרומז
םירפוס :םיטלוב .ס
,רהזי ןרהא ,דגמ רגתא
,תרק ןרהא ,דלפלפא ימס
,לאכימ רימא ,דניורפטוג
לוכשא ,ובנ איהיל .דיפל
:םיכרוע העונ ,םייהנמ
לאומש ,רנזור לעי
,יקסד׳צלומ ימת .טנומרפ
2 דומע
הנשב הנורחאה תויונחה תויטרפה
ואצמ תא
ןמצע תולבומ תמחלמל
.םיעצבמה שדוחב יאמ ,הנשה ,לשמל
תמוצשכ םירפס הזירבה לע עצבמ השולש
םירפס -ב 99 םילקש יקצמיטמו הבישה דימ
עצבמב השולש -ב 96 ,םילקש ואצמ תא
ןמצע
תויונחה תויטרפה תועיצמ םירפס עצבמב
השולש -ב 100 .םילקש םיל״ומה םילבקמ
תויונחהמ תותשרהמו מובם ההז לבל
רתוב רבמנש עצבמב
20
םילקש ללוב .מ״עמ
&? תויונחה תויטרפה אל תופח
.םיסרטניאמ לעפומ ןהילע ץחל דצמ
תואצוהה תולודגה תונבומש גילפהל
תוחנהב תונתינה ןהל לע לב רתוב דבלבו
וגאדיש סינבהל ןתוא תמישרל רבמח־יבר
תישילשה ,התובישחב וז לש תויונחה
.תויטרפה םינותנה וללה םניא םינותנ
,חוקיפל םלוא םיעיפומ תומישרב
רבמ־יבר תונוש .מיימשרב
תואצוה תויאמצע תוטלוב
רתכ
:םילעב תחפשמ .ףשר
תכרוע :תישאר תניע .בינ
:םיכרוע רורד ינעשמ הרישו ,דדח רדא ,יבאז ימת
,ינטיל־ןזירפ ,רמרקימת הלחר .קנבדנז
םירפוס םיטלוב לש :האצוהה סומע וה היורצ
,ולש ,עושקדייס ילרוא ,סוארק־רניו יקורה .ימקרומ
םירפס םיטלוב הנשב :תפלוחה ןקזה" ןב האמה
אציש ןולחהמ ״םלענו סנוי
;ןוסנוי תונורכיז" ירחא
/״יתומ ריאי .דיפל
רטמ
:םיל״ומ יניב ,סקאווירט
קחצי .סקאווירט
:תוחמתה לוהינ ,םיקסעו
,הזורפ ,םוגרת היגולוכיספ
,תירלופופ .םידלי
םירפוס :םיטלוב דלאח
,ינייסוח ׳ץימ ,םובלא ןד
לאירא ףלודור .ינאילו׳ג
םירפס :םיטלוב ףדור"
"םינופיפעה ףלא״ו
תושמש "תורהוז דלאח
;ינייסוח
אבא" ,רישע אבא
"ינע טרבור .יקאסויק
תיירפס בירעמ
ךרוע :ישאר ינד רוד
:תוחמתה ,תויפרגויב הילאוטקא
םיריקחתו לע תומחלמ לארשי
םירפוס :םיטלוב ןוד ,ולילד לרק
,ןסאיה לקיימ ,ןוטיירק םוט .יסנלק
םירפס םיטלוב הנשב
:תפלוחה הייחש" "םוריעב
לרק
;ןסאיה
םולחל" "תילגנאב
הרול
;דלר׳גציפ
ךרד" "ךלמה יסוי
.יררה
ץוביקה דחואמה
ךרוע :ישאר ׳םורפ יזוע .טיבש
ךרוע תרדס הירפסה :השדחה ׳פורפ םחנמ .ירפ
םירפוס :םיטלוב דיוד ,ןמסורג יגח ,קיניל
ילרוא ,םולב־לטסק האל .גרבדלוג
םירפס םיטלוב הנשב :תפלוחה שורד" "ןשחל
יגח ;קיניל
לפונ" ץוחמ "ןמזל דיוד .ןמסורג
עלס םירפס
ל״ומ ךרועו :ישאר ויז
,ןהכ םיקהש תא האצוהה
תנשב 2008 רחאל םושש
האצוה אל התליג ןיינע
ורפסב רמגנ" ףועה לבא( םג
סוקסוקה .")םיעט
םירפס םיטלוב הנשב
:תפלוחה רלדנסה"
"ןאבכוכמ זרא
;קודצ
שולש" "תוינש סרדנא
דנלסור גרויבו םורטסלה
םגא
ל״ומ :םילעבו לארשי .יחרזמ
:תוחמתה תורפס םידלי ,תוטועפו
תישאר ,האירק ,רעונ הזורפ .ןויעו
םירפס :םיטלוב תרדס ןוקרדה"
ןושארה "ילש הדיסרק
;לוואק
תרדס" דפרע ןאנח בתוכ "ןמוי םיט
.סנילוק
תירבע
ל״ומ ךרועו :ישאר
ףסוי .ןהכ
םירפס :םיטלוב תיב"
ץיק
םע "הכירב ןמרה
;ךוק
ימצע" םייניע "קזח
ןו׳ג .ןודרו םירפוס
:םיטלוב רדנסכלא
לוק׳קמ תימס תרדס"(
תונכוס תוישלבה ׳סמ ,)"
ללה ןהכ םיברע"( ,"םיבוט
אבצ" ,)"םיללצה םלוקלמ
.לוודלג
םע דבוע
:םילעב תרבח םידבועה לש .תורדתסהה
:דסיימ לרב .ןוסלנצכ
:םיכרוע השמ ,ןור לבוי ,ינועמש הזרת
דירפ־ןוריב ילאו .לאיתלאש
םירפוס :םיטלוב ריאמ ,ולש םייח ,ראב
ילא ,רימע תינור ,ןולטמ עשוהי ,זנק רבלא
,ימאק ומירפ ,יול לופ ,רטסוא לקיימ
,ןובייש ׳זרו׳ז .ןונמיס םירפס םיטלוב
הנשב :תפלוחה יעיבר" "ברעב לעי
;הידה תריכמ" "לוסיח וי
;ירול
"תוריח"
.ןזנארפןתנו׳ג
לוגרח
:םילעב ןתנוי )קיליח(
,בדנ יבג ןוליס רואדןדו
.ל״ז
ירפוס רוקמ :םיטלוב
הנולא ,לקנרפ רמת ,ץבלג
היאמ ,דרע ילא ,שריה ןד
.רואד םירפוס :םימגרותמ
׳ג״פ ,סואהדוו ק״ת ,ליוב
הייתאמ .ראקיר
וקוש
:םילעב תחפשמ .ןקוש
םירפוס :םיטלוב י׳׳ש
,ןונגע הדוהי ,יחימע לבזיא
,הדנייא סמות ,דרנרב
,רבובןיטרמ ,אקפקץנרפ
והיעשי ,'ץיבובייל וירמ
סגרו ,הסוי לאירבג היסרג
,סקראמ השמ ,לדיא
םשרג .םולש
גנילסר
םיכרוע :םיל״ומו ןדיע
ינועבצ ר״דו קחצי .ינימינב
:תוחמתה תורפס ־תינויע
,תימדקא
$TS1$,תימדקאתינויע$TS1$
$DN2$,תימדקאתינויע$DN2$ םימוסרפ
םייצולח לש בטימ
םירקוחה ץראב םוגרתו
םיטסקט םיינונאק
,תוברתב יעדמב ,חורה
יעדמב הרבחה .תונמאבו
ינד םירפס
:םילעב .המיחפינד
:תוחמתה ירפס ,םידלי
םירפס להקל יתדה
.ידרחהו
םירפס :םיטלוב
יבתכ הרובד רמוע תרדסו
"וקיפוק" לש רמת
ןייטשנרוב .רזל
3 דומע

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->