Савремени српски језик III

(Синтакса)

Предавања проф. Срете Танасића
Групи за српски језик и књижевност
на Филозофском факултетету у Нишу

Забележила Милена М., Милан
Типкао по тастатури Милан

Ниш 2004
Када сам решио да учим за овај испит наишао сам на проблем – лоше копије
нечијих белешки са предавања. Уствари то су биле копије горе наведене Милене,
узгред коју ја и не познајем, а које сам ја узео од колегенице да копирам, а која их је већ
копирала од неке друге колегенице... Надам се да се Милена не љути због тога!
Проблем се састојао у томе како уопште да читам из копија, копија које су копиране
десетак пута и у којима фале или почетни или крајњи редови, или по која последња или
почетна реч у реду... ма знате и сами, сигурно сте се током студија на овој нашој групи
сусретали са сличним стварима из неких других предмета. Изнервирао сам се, нисам
могао да учим из лоших копија, боље нисам могао да нађем, и решио сам да све то
некако средим. Да би растумачио белешке које су се налазиле испред мене користио
сам своје белешке и белешке својих колегеница, али те белешке нису комплетне – јер
професор је стигао да нам испредаје само половину градива... Користио сам и
Граматику за средње школе, а и књигу Основе синтаксе српског језика I, Радоја
Симића која ми се нашла при руци, а која је такође сама по себи проблематична за
читање... Држао сам се белешки и исправљао сам једино граматичке и стилске грешке
које су вероватно у брзини писања промакле Милени, или професору на предавањима.
Пазио сам да нешто крупније не променим. Било је и ствари (пар случајева) које сам
само преписао са копија, а које ни сам нисам могао да разумем до краја, па ни
исправим, али сам их преписао, можда неко схвати... Дописивао сам и оно што су други
пре мене исправили, додали и допунили на маргинама, а изгледало ми је као потребно
за боље разумевање. Гледао сам да ова „скрипта“ испадне на што мањем броју страна
због цене копирања, па је због тога све тако збијено. У копијама није било предавања о
имперфекту и аористу, а изгледа и да белешке о безличним глаголским облицима нису
професорова већ су из Граматике за средње школе. Преписивајући пропустио сам
неколико испитних рокова... али нема везе, на крају сам положио Синтаксу – и то је
важно...
Све ово сам урадио да бих себи, а и другима олакшао учење Синтаксе. Ово
кажем, јер не желим да неко помисли како од овога имам некакву финансијску корист.
Ова „скрипта“ је што би се рекло својеврстан open source. Свако ко жели да је има и да
учи из ње и не воли лоше копије нека ме контактира на мејл mixaaleksandar@yahoo.com
и добиће је на свој мејл (830 kB или 164 kB компресовано, rar). Иначе већ сам је дао
колегама да је копирају, распитајте се, можда су то и ваше колеге!
Мислим да се ни професор неће наљутити. Не желим да се ико нађе повређеним.
Важна нам је Синтакса, зар не?

Основни појмови
Синтаксички ниво језика проучава дисциплина кој се зове Синтакса. Термин
потиче од грчке речи σινταχις (σιν – заједно, са; ταχισ – ред, распоред, слагање). Сам
термин синтакса има два значења:
1. означава саму језичку структуру;
2. означава научну дисциплину која проучава ту језичку структуру.
Под синтаксичким нивоом језичке организације подразумевају се начини удруживања
речи у веће целине ради преношења одговарајућих информација.
Синтакса проучава синтаксички систем језика, односно систем језичких
средстава и правила по којима се та средства удружују у реченицу у циљу остваривања
комуникације. За разлику од других, нижих језичких слојева, синтаксички слој језика је
2

саодносан са процесом комуникације. Остали језички нивои се укључују у синтаксички
ниво у процесу комуникације. Због тога није ни чудо што се у новије време, када је
комуникација све значајнија, теорије језика често своде на разматрање синтаксичког
нивоа. Тако се друга по значају језичка теорија двадесетог века, Трансформациона
граматика, углавном бави проучавањем синтаксе.
Михајло Стевановић дефинише Синтаксу као „науку о реченицама, њиховим
деловима и њиховим везама у којима се јављају, и о међусобним односима, као и о
различитим облицима речи у којима се оне са одређеним функцијама у реченици
употребњавају“. Једном речју – предмет Синтаксе су реченице.

Синтаксичке јединице
Реченица је, дакле, основна синтаксичка јединица која се у комуникацији
аутономно остварује. Она је најмања језичка јединица којом се преноси потпуна
информација. Рекли смо да се друге језичке јединице нижег ранга укључују у реченицу.
У реченицу се укључују речи, али у реченици постоје и друге синтаксичке јединице
мање од реченице које такође настају удруживањем речи. То су синтагме. Синтагма је
спој две или више речи које су граматички повезане и имају исту функцију у реченици.
Тако у реченици: – Моја тетка је купила кошуљу имамо две синтагме. Једна је моја
тетка, а друга синтагма остатак реченице. Дакле, речи се понекад преко јединица
већих од себе укључују у реченицу.
Најнижа језичка јединица која се укључује директно у реченицу јесте реч. Све
врсте речи, самостално или у савезу са другим речима, врше у реченици одређену
функцију. Постоји шест синтаксичких функција (табела 1) које могу вршити речи у
реченици: функција предиката, функција субјекта, функција објекта, функција
атрибута, функција апозиције и функција прилошке одредбе.
Табела 1: Табела релација морфолошко–синтаксичких категорија и њихова синтаксичка функција:
Морфолошка
Синтаксичка
Синтаксичка
категорија
категорија
функција
Именице,
Супстантивна (S)
S, O (субјекат, им. део предиката,
заменице
објекат)
Заменице, придеви, редни
Адјективна (Adj.)
A (атрибут)
бројеви, бр. 1
Основни бројеви,
Адвербијална (Adv.)
Ad. (адвербијали –
прилози
одредбе)
Глаголи
Вербална (V)
P
(прдикат)
2003. © Milan~e

Речи које могу саме да врше неку функцију у реченици јесу пунозначне речи, а
речи које то не могу јесу непунозначне или помоћне речи. Тако у реченици: – Прошле
недеље смо посетили Алексинац и лепо смо се провели, имамо неколико врста
пунозначних речи са различитим синтаксичким функцијама. Тако су глаголи провести
се и посетити у функцији предиката; затим именице Алексинац у функцији објекта, и
недеља у функцији прилошке одредбе (за време); придев прошле у функцији атрибута;
прилог лепо у функцији прилошке одредбе (за начин). Везник и не врши ни једну од
оних шест функција.
У српском језику пунозначне речи су: глаголи, именице, заменице, придеви,
бројеви и прилози. Помоћне су: везници, предлози, узвици, речце, помоћни глаголи.
Поједине синтаксичке функције припадају одређеним врстама речи. Тако се
именица може јавити у функцији субјекта, објекта, именског дела предиката, атрибута,
или апозиције. Глагол првенствено испуњава функцију предиката, а може вршити и

3

функцију прилошке одредбе. Придеви се обично срећу у функцији атрибута, могу се
наћи и у функцији именског дела предиката. По питању вршења синтаксичких
функција у једној реченици бројеви поседују особине сличне придевима, а заменице
особине сличне и придевима и именицама. Прилози врше функцију прилошких
одредби и могу да буду саставни део предиката.
Међу наведеним врстама речи све оне осим прилога су променљиве, дакле, оне
се не јављају увек у истом облику у реченици. Тако се у нашем примеру именица
недеља јавила у генитиву, а именица Алексинац у акузативу. Дакле, да би могле да
врше одговарајућу синтаксичку функцију у једној реченици, речи се својим обликом
подешавају за ту функцију. За обављање синтаксичких функција нису способне
непунозначне речи, а такве су узвици и речце. Предлози, везници и помоћни глаголи не
могу сами да учествују у остваривању неке од наведених синтаксичких функција, али
то могу да учине заједно са неком од пунозначних речи. Ове врсте речи се другачије
називају помоћном речима.
Пунозначне речи се, дакле, у реченици не појављују као речи, лексеме, оне се
саме, или заједно са неком од пунозначних речи, граматички подешавају тако да могу
да врше неку од синтаксичких функција. Тако граматички подешена реч представља
најмању синтаксичку јединицу која се зове синтаксема. Појам „синтаксема“ је новијег
датума и у Синтакси је присутан од девете деценије ХХ века, захваљујући руској
синтаксичарки Ј. Л. Золотовој, а сам термин у Синтаксу је увео, такође руски
синтаксичар, А. М. Мухин (1980).
Као диференцијални знаци синтаксеме узимају се:
1. категоријално-семантичка значења речи од којих је она образована,
2. одговарајућа морфолошка форма,
3. способност (произашла из 1 и 2) да се синтаксема реализује у одређеним
позицијама у реченици, а када је реч о одређеним позицијама може се говорити о трију
типа различитих позиција, тј. употреба у којима се синтаксеме реализују:
а) самостална – изолована употреба синтаксема: –Љубави! – Из кухиње;
б) употреба синтаксеме у функцији неког реченичног члана без синтаксичке везе са
другим синтаксемама: – Студенти су дошли;
в) употреба синтаксеме у реченици, али у својству члана мање синтаксичке структуре
од реченице: – Наши пријатељи редовно иду на Копаоник.
Ступајући у реченицу одређене структуре синтаксеме добијају статус реченичне
компоненте. Тако се реченица било ког састава може сматрати као одређена
комбинација синтаксема, комбинација која одговара синтаксичким правилима датог
језика (табела 2).
Табела 2: Могући парови синаксичких категорија (синтаксема):
S
Adj.
V
V
Adj.
Adv.
Adv.
S

Adv.
Adv.

Adv.1
S
2003. © Milan~e

Део реченице, дакле, није реч – лексема, него реч – синтаксема, тј. синтаксичка
форма речи. Наравно, појам о коме се говори под термином синтаксема познат је у
Синтакси од раније. Тако синтаксичарка Белошапова прецизно истиче: „Објектом
Синтаксе јављају се, такође, реч и форма речи, али оне не представљају предмет
Синтаксе саме по себи и не са свим својим својствима, већ само са аспекта своје везе
са другим облицима у реченици и са аспекта својих функција у склопу синтаксичких
јединица у које оне улазе“.
На основу свега изложеног може се видети да се Синтакса бави изучавањем
реченице и њених конституената – синтагмама и синтаксемама.
1

Ова релација важи само за словенске језике.

4

онда се пре свега мисли на функционалну страну и једне и друге синтаксичке структуре. синтагме могу да срастају у сложенице. Да би једна синтагма постала сложеницом потребно је да њени чланови изгубе своју аутономију. што ове ниже јединице не поседују. садржајној и функционалној вредности стоји између речи – синтаксеме и реченице. Уколико је први члан овако настале сложенице био променљив он губи променљивост. 5 . могу само као целина постати део нове синтагме.: – По завршетку средње школе… синтагма (прилошка одредба за време) Синтагма по својој граматичкој. Нпр. Такође. Граматички услов да нека конструкција буде синтагма јесте тај да она садржи најмање две синтаксеме или две пунозначне речи. Та правила чине сферу синтаксичке Синтагматике. Тако се синтаксеме укључују у синтагме. реченица је потпуна комуникативна јединица и потпуно се издваја изнад синтаксеме и синтагме. Проучавање синтагматских односа у простој реченици има велики значај и за проучавање сложене реченице. инсистира се и на семантичкој двочланости управо да би се из појма синтагме искључила предлошко-именичка конструкција. Ниже јединице које улазе у састав реченице морају да се подвргавају одговарајућим правилима међусобног слагања. по којима је синтагма спој и пунозначне и непунозначне речи. јер се у њима виде два засебна семантичка ентитета. Такође се синтагме међусобно удружују и образују реченице у складу са граматичким правилима и лексичко-семантичким могућностима комбиновања датих речи. Да реченица тако функционише омогућује јој својство предикативности. Без узимања у обзир овог својства реченице не бисмо могли правити разлику између две синтаксичке јединице нижег ранга и реченице на другој страни. То је уједно и централна граматичка јединица у Синтакси. Реченица је најмања језичка јединица која може да пренесе целовиту информацију. Синтагма Основу за проучавање синтагми да је Де Сосир у своме Курсу Опште лингвистике. Када кажемо да је синтагма нешто мање од реченице. Реч настала срастањем синтагме добија посебно значење. због тога рецим у руском језику постоје термини синтагма и „словосочетание“. дакле. а не косозлатна). Ова разлика је важна и када је реч и о творби сложеница. Предикативност је својство које припада само реченици и тако треба гледати и на оне случајеве када се формално подударају синтагма и реченица (Носи воду). или пак директно образују реченицу. елементи овако настале сложенице не могу добијати посебне синтагматске додатке. Та правила везана су за семантичке карактеристике појединих врста речи. бивши чланови синтагме губе своје. Такође. Наиме. Нова сложеница добија нови акценат. јер се готово сви синтагматски односи у простој реченици на одређен начин слично огледају и у сложеној. Поред услова семантичке двочланости обавезан је и услов формалне двочланости јер је у науци било и мишљења по којим у синтагме треба убрајати и неке речи – сложенице и изведенице. или реченица и синтаксема (Носи). да изгубе могућност слободног размештања у сложеници (Девојка златне косе – златокоса. За разлику од синтагме. а реченице то могу само у изузетним случајевима и таквих случајева има мало (Он је будибог с нама). У науци је било и таквих погледа на овај проблем. жели се нагласити да синтагма није спој било које две речи.У новије време често се говори о синтаксичким јединицама већим од реченице – тексту и дискурсу.

Независне синтагме затворене структуре могу имати само два члана који могу бити повезани супротним. Та функција може бити субјекатска или предикатска. моја старија сестра. је срела у граду. Често се могу срести и синтагме: наша другарица. а да у синтагми остане члан коме је тај зависни члан надређен (из синтагме је купила лепу хаљину не можемо изоставити хаљину. то јест родитељи. У овом примеру глагол је купила је главни – надређени члан. – Девојке шетају и причају. – сложене (вишечлане). је срела комшиницу. На основу наведених примера може се закључити да се у реченици синтагме формирају око два главна реченична члана – предиката и субјекта. нашу комшиницу. односом координације. Независне синтагме Према начину повезивања својих чланова независне синтагме се деле на синтагме отворене и синтагме затворене структуре. или раставне када су синтаксеме повезане раставним везницима (Чујем песму или жубор воде или шум ветра. 6 . две синтаксеме: – Моја старија сестра| је јуче срела у граду нашу комшиницу. – Ивана и Мирјана | су прославиле рођендан. У погледу односа међу члановима синтагми разликујемо синтагме са независним односом унутар саме синтагме. Ове сложене синтагме се могу даље рашчлањивати на следеће: моја сестра. – Одрасли. средњошколци и основци воле да уче). односом субординације. Синтагма са независним односом представља такав спој синтаксема које у реченици имају истородну функцију.: – Јелена је строга. атрибутска. добро радити и сличне. На пример: – Марко и Петар су положили испит..). али праведна девојка. Зависне синтагме могу бити образоване и тако да је један њен члан непосредно зависан од свог надређеног члана који према себи такође има неки надређени члан: – Јелена је купила лепу хаљину. и према односима међу тим члановима.). Проста синтагма се образује од две синтаксеме (две пунозначне речи).. градационим или објаснидбеним везником. него и ћерка хоће ауто.. У зависним синтагмама постоји један члан који је надређен осталим члановима синтагме: – Наши родитељи очекују много од нас. купити књигу. а придев лепу зависи од зависног члана. нпр. и синтагме са зависним односом.Подела синтагми Синтагме се могу класификовати према броју чланова који их образују. Због тога се обично говори о субјекатској синтагми (у чијем је саставу субјекат) и предикатској синтагми (у чији састав улази предикат). Приликом упрошћавања зависних синтагми не може се изоставити онај члан који је директно зависан од управног члана целе синтагме. – Не само син. је јуче срела. не разумеју младе. Независне синтагме отворене структуре теоретски могу поседовати неограничен број чланова Могу бити саставне када се синтаксеме унутар ње повезују саставним везницима или када су без везника (Студенти. је срела нашу комшиницу. именице хаљину. Сложене синтагме у свом састава имају више од два члана. нпр.. а оставити лепу – синтагма би постала несмислена). Према броју чланова синтагме се деле на: – просте (двочлане). плава коса. или нека друга синтаксичка функција (објекатска.: – Ових дана | идем на факултете.

Чак и синтаксеме које припадају истој лексичкој класи имају различиту валентност. придевским и прилошким синтагмама. Нпр. Од тога управо зависи колико се могу усложњавати синтагме. зависне синтагме можемо разврставати према типу управног члана. прилог је управна реч. Нови зависни члан везује се за зависни члан. као што је то уосталом својствено и независној синтагми. Нови зависни члaн радо везује се за управни чита. На формалном граматичком. глаголским. или. било за зависни члан синтагме: – Чита књигу. у крајњој мери. У зависности од врсте синтаксеме. Придевске синтагме могу бити придевско-прилошке синтагме. – Управни члан је чита. Таква зависна синтагма се именује као именичка апозитивна синтагма. можемо говорити о именским. било за управни. купити поклон – имају за управни члан 7 . данас шета – зависни члан глаголске синтагме је прлошка одредба). а други зависни. простије синтагме. У примеру: – Он је готово позитивно оценио ту књигу. зависни члан је у функцији атрибута и онда се ради о именичкој атрибутивној синтагми. односно синтаксичком плану. рецимо „врло лепа хаљина“. саме просте реченице. али је он надређен зависном члану интересантну у ужој синтагми интересантну књигу. у себи потчињен зависни члан. Синтагматске везе се остварују на основу синтаксичке валентности синтаксема. зависни чланови могу бити допунски и одредбени.Зависне синтагме Пошто унутар зависне синтагме влада однос субординације где је један члан управни. тада је у придевској синтагми зависни члан прилог. а на семантичком плану то је атрибут уз именицу. – Радо чита интересантну књигу. У примерима наши пријатељи. И прилози се могу наћи у позицији управног члана синтагме. моја мајка и сл. који и даље остаје управни члан уже синтагме. – Чита интересантну књигу. Примери: – Интересантна књига. зависни књигу. ради се о прилошкоодредбеној синтагми. Тај нови члан може да буде или управни члан целе синтагме или један од зависних чланова. Једино када прилог стоји у синтагми са именском речи која је у партитивном генитиву (много књига. управног члана синтагме. или својства неке синтаксичке јединице – синтаксеме да за себе веже друге јединице. – Управни члан је књига. Поред атрибута зависни члан може бити и апозитивна синтаксема. Када се у синтагму уведе нови члан и уколико он сада постаје управни члан те синтагме он обавезно мора претворити дотадашњи управни члан претходне. – Чита интересантну књигу. Када се ради о глаголским синтагмама може се говорити о глаголским објекатским синтагмама (зависни члан је у функцији објекта: пијем кафу) и о глаголским прилошко-одредбеним синтагмама (лагано радиш. Прилози у функцији зависног члана глаголске. Теоретски није одређен број зависних чланова који се могу везати за други зависни члан синтагме. Ако се синтагма проширује увођењем новог зависног члана она се може организовати тако да се тај члан веже директно. Правила усложњавања зависне синтагме Зависна синтагма се може усложњавати увођењем нових чланова.  Књигу је зависни члан. мало времена) тада долази до извесног располућивања прилошке функције. синтагме: возити бицикл. затим придевске и прилошке синтагме имају одредбени карактер.

интонација. Некад у формирању реченице. употреба предлога. Ако желимо да реченицом 8 . кућа на осами.. седи на ливади. не могу да везују придеве уза се. Када кажемо стандардно средство из тога произилази да постоје и нестандардна средства. али могу и прилоге. – Често писање писма. соба право. на пример: – Често писати писма. Тада једна реч – синтаксема не мења свој морфоошки облик. о коме смо нешто већ рекли. Средства везивања могу бити: морфолошко уобличавање синтаксема. ред речи. Такав статус реченица има на основу функције коју у комуникацији врши. Зато можемо рећи: – Вози бицикл. формални однос међу синтаксичким јединицама представља један од темељних појмова у Синтакси. Та преобразовања могу да буду категоријална и функционална. Тако у српском језику глаголи. Значење реченице је у корелацији са ванјезичком стварношћу. Када кажемо стандардно средство то значи да је реченица језичка јединица организована по граматичким законима датог језика. – Брзо вози бицикл. Реченица је. Када хоће да изнесу одређени фрагменат стварности људи активирају одговарајућа језичка средства и образују реченицу као комуникативну јединицу. По својој дефеницији реченица. нпр. При процесу удруживања синтаксема у синтагми уочили смо да се јединице нижег реда укључују у јединице вишег реда успостављајући међусобне смисаоне односе. девојка плаве косе. синтагме долази до преобразовања. одређена изрична форма у функцији стандардног средства за преношење целовите информације.. Сви остали језички облици који нису оформљени за стандардан начин комуникације. мења само своју синтаксичку функцију. Глаголи примарно везују именице. неке лексеме могу да се повезују са више врста лексема. тј. и по томе је и централни предмет изучавања Синтаксе. Синтаксичка веза. а немају исту валентност.глаголе. када од глагола настане именица писати – писање. до морфолошког уобличавања синтаксема. Овде долази до промене њене примарне функције само према надређеном члану. Неке лексеме су способне да уза се везују лексеме једне класе. кад год се образују. наступа у функцији која је примарно својствена некој другој врсти речи. Може да се. – Купила је мајци поклон. Именице везују придеве и друге именице – читање књиге. поједине врсте речи прелазе у друге. рука десно. а који у датим приликама могу да врше функцију реченице представљају оказионалне варијанте реченице.. тј. . Ова нова реч преузима све особине категорије у коју је прешла. Нека средства важе само за синтагматске везе. Реченица Реченица представља централни појам. а нека и за синтагматске и за међуреченичне везе. тј. Синтаксичке везе међу синтаксичким јединицама остварују се различитим средствима. придев приближи глаголу (Лутам витак). понекад. има своју граматичку форму и информативни садржај. способне да пренесу информацију. дакле. да има одређену граматичку форму. Функционално преобразовање није потпуно преобразовање неке класе речи. Ти односи се формално изражавају синтаксичким везама. као језичко средство за преношење информације. употреба везника. према подређеним члановима није промењен функционални однос. по правилу. Разуме се. ређе – врата лево.. Реченица је термин резервисан управо за оне језичке јединице које су редовно. али не и лексеме неке друге класе (табела 2). а то је да је она основна (и најмања) језичка јединица којом се преноси информација.). Категоријално – када се врши потпуно преобразовање неке речи из једне у другу категорију. заменице (именске) и прилоге (купује књигу.. Фрагменат ванјезичке стварности о коме информише реченица назива се екстралингвистички референт реченице. – Купити поклон. тј.. – Редовно би купила мајци поклон.

У том случају се говори о оказионалним варијантама реченице. одређени ред речи и интонацију. Општенегиране реченице. Информацију из реченице можемо добити и без учешћа интонације. (субјекат + предикат). За српски језик у начелу је карактеристичан слободан ред речи. упитник и тачка могу да скрену пажњу на то како следеће реченице треба интонирати: – Студентски кредит је стигао! – Студентски кредит је стигао? – Студентски кредит је стигао. јер не може баш свака реч да стоји било где у реченици. Негација игра важну улогу у конституисању реченице. граматика одричне реченице дели у две групе: 1. мада се начини исказивања разликују. код којих се негација јавља у предикату. Ти модели се у одговарајућим комуникативним ситуацијама реализују на различите начине. међутим у појединим случајевима интонација игра пресудну улогу у преношењу смисла једне реченице. Обично се говори у том погледу о структурној схеми реченице. Под интонацијом се подразумева „звучни рељеф“ који прати реченицу приликом говора. рецимо одговором на питање са – Да. али се не негира предикација: – Није брат ишао у библиотеку. и ред речи служи да пренесе специфично значење – упореди: – Маче је угризло дете. или – Јесте. Под редом речи подразумева се след речи под којим оне долазе при формирању реченице. – Дете је угризло маче. Реченица се конституише као потврдна или одрична. међутим та слобода није апсолутна. Ова опозиција постоји у свим познатим светским језицима. Руска. Структурна схема просте реченице уствари је апстрактни синтаксички образац који има своју формалну организацију и језичко значење по коме се у језичкој пракси може образовати неограничен број реченица. Негација предиката негира целу ситуацију о којој се говори: – Брат није ишао у библиотеку. академијина. Подела реченица У зависности од критеријума који се примењује у Синтакси се могу вршити различите поделе реченица. У језику постоји ограничен број језичких модела. код којих се негација односи на неки реченични члан. Граматичка структура реченице зависи од граматичких законитости датог језика и комуникативног циља. Интонација као пратилачка особина реченице везана је само за усмени језик. Узвичник. У српском језику препоручује се следећа норма С+Пр. Као што смо рекли. У последње време се употребљава синоним за овај термин – предикативна основа реченице. 9 .пренесемо стварност да је неко положио испит. један од таквих образаца је С+Пр. То се може најбоље видети у случајевима када реченица исте језичке структуре и са истим редом речи има различита значења која зависе управо од интонације. 2. у складу са присуством или одсуством реализације реченичног садржаја. На пример. Без обзира на те критеријуме разликују се потврдне и одричне реченице. Одређене законитости по којима с формирају реченице од речи захтевају постојање одговарајућих образаца. онда ћемо образовати реченицу: – Марко је положио испит. Сваки језик има ограничен број таквих образаца. У неким околностима исту информацију можемо пренети другачије.(ближи). Свака реченица поседује своју граматичку структуру.+Об. Ти обрасци се називају реченичним моделима. Делимично негиране реченице. постоји такозвана условна норма реда речи – најчешћа норма или уобичајени ред речи.

Основни критеријум за поделу реченица на просте и сложене је број предиката у самој реченици. И употреба интезификатора и/ни у нормалним околностима усклађена је са истиносном вредношћу реченице. Заповедне реченице су такве реченице у којим се неко побуђује или подстиче да уради нешто: – Отвори прозор.. На пример: – Да ниси дошла без положеног испита. овим реченицама се не исказује само заповест. Изјавне. која је у складу са типом подстицаја. Узвичне реченице су реченице у којима се износи посебан емоционални став према извесном садржају. жеље. већ се у њима могу исказивати различити подстицаји. Ако се у позицији предиката нађу две негације оне се „множе“ и практично не одричу садржај. Одликују се силазном интонацијом. Међутим. Слично се може запазити и у случају када је уз негирани предикат негиран и прилог: – Он се не понаша неозбиљно. У традиционалној литератури овај тип реченице је обично изостављен.Оваквој подели се може замерити јер у одређеним комуникационим ситуацијама структуром реченице првог типа може се исказати смисао реченице другог типа: – Брат није ишао у библиотеку јуче. негација уз предикат не значи увек и негирање предикације: – Да немаш упаљач? Ако се уз одрични предикат у позицији било ког реченичног члана нађе синтаксема са значењем негативног квантификатора (одрична заменица или заменички прилог). – Није се ни људски потрудио. Значајну улогу има и интонација. – Не нагињи се ван. према томе с каквим циљем их исказујемо. Према овом критеријуму разликујемо просте и сложене реченице. б) заповедне реченице. тј. а могу доћи и други глаголски облици у функцији императива. – Није купио ни оловку. – Немојте одлагати испит. или обавештајне реченице.. гнев. – Да ниси мрднула одатле. в) узвичне реченице и г) упитне реченице. Следећи тип педеле јесте подела реченица према комуникативном циљу. савети. – Изађите на испит у јуну. негативна ни: – Ни ти не радиш. У нашој традиционалној литератури ова подела се наводи као подела реченица према садржају. У српској Синтакси значајна је подела реченица према саставу. – Да идеш вани. Садржај у односу на који се износи став може. Афирмативна реченица добија и као интезификатор. Ово се дешава у случају када је помоћни глагол негиран и именска реч у саставу предиката негирана: – Он није неозбиљан. Као што се види. Најчешће је то императив. – Александар није донео књигу. У оформљивању оваквих реченица значајну улогу играју глаголски облици у позицији предиката. одушевљење. или обавештајне реченице су оне реченице којима се износи неко обавештење. реченица бива афирмативна. – Да одмах пођеш у продавницу. негације се збрајају па реченица остаје одрична: – Никада никоме то нисам рекла. Тај став се у говору прати интонацијом. али и немора бити исказан самом том узвичном реченицом: – Зар си морала да му кажеш да ћеш доћи?! – Ти говориш! – То је дивно! У првом случају познато нам је 10 . У српској синтаксичкој литератури истиче се да негација најчешће долази уз предикат. а могу бити афирмативне и одричне: – Александар је донео књигу. Наводе се: а) изјавне. а може бити различит – чуђење. молбе.

Упитне реченице могу имати структуру формално идентичну структури обавештајне реченице. Као што се може видети ова два типа упитних реченица имају и донекле посебну структуру. делимично устаљени ред речи. Реченице првог типа могу почињати и са да ли (Да ли идете у позориште?) Реченице другог типа почињу упитном речју. Узвичне реченице нису карактеристичне за све стилове. упитна речца. да поседују одређени. у писаној обавезан је знак питања на крају реченице. није апсолутно важеће правило. Оваква упитна реченица уствари представља покушај да се нађе одговор на претходно постављено питање. у друга два нама није познато на кога се односи нечије „дивљење“. 11 . а која долази као реплика на већ постављено питање (Где је Јелена? Да није отишла на консултације?). Њихова структура је: упитна заменица. поготову не за „хладне“ стилове. У оваквој реченици присутан је и модални став.. Међу таквим интересантна је упитна реченица са одричним предикатом који долази иза те упитне речце (Да немаш оловку?). Понекад се упитном реченицом неутралише опозиција потврдност–одричност.коме неко износи свој став о нечему. или понављањем предиката упитне реченице у афирмативној или одричној форми: – Јеси ли положио испит? – Да / – Положио сам / – Јесам (понављањем само помоћног глагола уколико је предикат уствари сложени глаголски облик). а други тип посебним питањима. Упитне реченице се могу поделити у две групе: 1. и када логички акценат не долази на предикат оно не важи (Само ћеш ти поћи / само ти нећеш поћи / на апсолвентску екскурзију?).. Упитне реченице се оформљују у случајевима када се од саговорника жели добити каква информација. Михајло Стевановић са правом истиче да ове реченице имају одређене формално-граматичке одлике. тј. Други тип чине упитне реченице које као свој одговор захтевају потпуну реченицу: – Зашто сте отишли са часа? – Зато што смо хтели да одемо на сајам књига. Тада је носилац значења реченична интонација. уколико је прост (Идете ли у позориште?). Пошто интонација прати упитну реченицу само у усменој форми. мада за овај тип у српском језику то и није једина могућа структура. интонација и ту игра велику улогу: – Ти ћеш поћи с нама? – Ти нећеш поћи с нама? Ово. то су такозвана реторичка питања која у књижевно-уметничком стилу имају функцију као стилско средство. прилог. Прву групу представљају упитне реченице на које се може одговорити са да и не. Интересантан је и тип реченице слично формулисане као и претходна упитна реченица. У разговорном. Негација се може неутралисати интонацијом. Љубомир Поповић први тип питања назива општим питањима. Речено је да упитне реченице могу почињати и упитним речцама. међутим. а у разговорном „стилско“ саопштавање. а други део глаголског облика је иза (Јесте ли мајци рекли све?). реченице не информишу о томе. Код реченица првог типа предикат је на почетку реченице. а понекада их карактерише и присуство упитне речи. претпоставка говорника да ће питани потврдно одговорити (уколико не лаже ). Уколико је предикат сложен на почетку реченице стоји помоћни глагол са речцом ли. а нарочито у књижевно-уметничком стилу често се јављају упитне реченице које и не траже одговор. 2. Чешће се употребљавају у разговорном и уметничком стилу.

или није могуће присуство реченичног субјекта. него му у реченици уопште нема места (не мисли се на реченице типа: – Дошао сам мало касније – субјекат је садржан у личном глаголском облику (ја). Уобичајено је да се просте реченице које су у оквиру сложене називају клаузе. И један и други модел просте реченице припадају моделима стандардне српске реченице. Треба имати на уму да се просте реченице градећи сложену реченицу подвргавају извесним формалним променама. тако да свака проста реченица истргнута из састава сложене не мора бити увек до краја коректна. као и други словенски језици. Сходно томе да ли је у реченици могуће. – Читам. Пошто реченица не постоји без предиката то се узима да сложена реченица садржи толико простих реченица колико има предиката у свом саставу. – Свиђа ми се. 12 . род и број у предикату и присутног субјекта. 3. међутим. 2. а у функцији реченичног субјекта2. За разврставање простих реченица на једночлане и двочлане узимају се као релевантни следећи критеријуми: 1. Основни критеријум за разврставање реченица у ове две групе јесте број предиката. већ на реченице типа: – Грми!). Реченице које испуњавају ова три критеријума припадају моделу двочлане просте реченице. може да образује стандардну реченицу и под условом да је присутан само предикат. Мисли се на такве могућности у којима субјекат није изостављен. или могућност испуњавања тог синтаксичког субјекта (упражњена позиција синтаксичког субјекта коју је могуће испунити). присуство синтаксичког субјекта у реченици (испуњена позиција субјекта). У неким европским језицима реченица се сматра стандардном уколико поседује следећу. – Дошао је. актант у номинативном облику. односно као оказионални модел. због тога да се модел једночлане реченице не би схватио као нестандардан.Проста реченица Као што је већ напоменуто реченице се према степену сложености (саставу) деле на просте и сложене реченице. ближег објекта (Марко је купио лопту). Моделу једночланих реченица припадају следеће реченице: – Грми. присуство субјекта није неопходно. 2. обавезног члана. присутност обележја за лице. Када би се изоставила синтаксема у позицији објекта 2 Актанти су они чланови реченичне структуре којима место отвара глаголски предикат. двочлану структуру: уколико поседује глаголски облик у функцији предиката и обавезан један његов актант. проста реченица је једночлана или двочлана. минималну. род и број код синтаксема које су у позицији реченичног предиката. Српски језик. Уколико нису остварени ови критеријуму посреди је једночлана проста реченица. Као што се види модели простих реченица утврђују се према броју чланова који обавезно улазе у њихов састав. Ово је потребно нагласити из најмање два разлога: 1. Постоји случај када се двочлана реченица као заокружена синтаксичкосемантичка целина не може оформити без присуства трећег. – Свиће. јер како смо видели у српском језику постоје и стандардни модели једночланих реченица које немају субјекат. ради избегавања различитих забуна. Тако моделу двочланих реченица припадају следеће реченице: – Марко је дошао. Таква посматрања би аутоматски исључила један тип из стандарда. потпуно слагање између присутног обележја за лице. због тога јер посматрање међусобног односа предиката и субјекта у простој реченици није пожељно.

То су необавезни чланови и они проширују модел двочлане. управо због тога јер не могу имати лични глаголски наставак. а која не помиње њихове личне наставке. предиката уколико глагол није у личном глаголском облику. Иако се у оваквим случајевима јављају три обавезна члана реченичне структуре уобичајено је да се овакви модели не издвајају у посебну. а не би могла ни да врши комуникативну функцију. али не могу вршити функцију предиката. а не ближи објекат (Ана се понаша озбиљно). Тако имамо следеће типове проширених модела просте реченице5: Атр. а према другом на глаголске. Нема. Предикат реченици обезбеђује предикативност. стање или збивање. Наравно. – прилошка одредба. Треба напоменути да и именски и прилошки предикат у своме саставу морају имати и глаголску лексему. Такав је у примерима: – Јелена полаже испит. С + Апоз. реченични модели се могу и више усложњавати тако што поједини реченични чланови добијају више од једног додатка. са личним глаголским наставцима. Такви случајеви се срећу онда када глагол захтева неку другу синтаксему као допуну. Значи. 4 13 . С + П + О (даљи)  – Ана сања о излету. односно реченичност.+ С+ П  – Анина сестра је дошла. међутим. реченица може имати и такве чланове чијим изостављањем она и даље функционише као граматична (исправна) структура. Непотпуна је због тога што постоје и именице које исказују радњу. дакле. него се сматрају варијантама модела двочлане реченице. Постоје још неки случајеви када се реченица не може оформити као потпуна уз само учешће субјекта и предиката. Ради се о девербативним (глаголским) именицама (За време читања владала је тишина). наша колегеница.реченица не би задовољила граматичке услове. Прост глаголски предикат јесте такав предикат који у свом саставу има само једну глаголску лексему. Тада оваква реченица има структуру: С+Пр. не рачунајући помоћни глагол. и то глагол у личном глаголском облику. Предикат Предикат је комуникативни центар реченице и без њега се не може уобличити стандардна форма реченице. 5 У основној школи су нас учили да су то просто-проширене реченице. а и ти уведени чланови могу отварати места за нове чланове. По. С + П + По. Овде се ради о простим реченицама. Непотпуна је традиционалистичка дефиниција глагола по којој су то речи које показују радњу. Поред ових обавезних чланова.+О (ближи)3. именске и прилошке предикате. Предикат може бити само глагол. 3 Прелазни глаголи обавезно захтевају ближи објекат. Изостављањем ових споредних чланова реченица и даље остаје граматички исправна и на комуникативном плану ништа јој не недостаје. – Марко је положио испит. је дошла.+ П  – Ана. тј. његову предикатску функцију. стање и збивање. То значи да предикат повезује садржај реченице са временом и даје реченици одговарајућу модалност.+По4. Посматрајући ову функцију глагола.  – Ана је дошла јуче. трећу групу. или једночлане реченице. Ти чланови ступају у синтагматски однос са основним члановима реченице. показује се да је и дефиниција глагола потпуна једино онда када се њоме истиче да су глаголи речи које поред других битних карактеристика могу имати и личне глаголске наставке. у нашој синтакси постоје само просте и сложене реченице. у оквиру двочланих реченица постоји посебан тип двочланих реченица који изгледа овако: С+Пр. Према првом критеријуму предикати се деле на просте и сложене. Предикат се класификује на основу броја лексема које улазе у састав предиката и на осниву лексичке припадности чланова предиката.

када се говори о овом сложеном типу предиката. а то је да се уз глагол хтети6. Именски предикат Именски предикат је такав предикат који поред глаголске лексеме у свом саставу има обавезно и какву именску реч. Када су у питању модални глаголи поставља се питање како разликовати сложени глаголски предикат са модалним глаголима од сложене реченице. Међутим. и у таквим случајевима јавља се предикат састављен од трију глаголских лексема: – Јелена је морала да почне да спрема испит (Јелена је морала почети спремати испит). То се дешава у случајевима када се модални глагол који тражи допуну допуни неким фазним глаголом. тако да га сачињавају три глаголске лексеме.. иначе. без обзира на њихову фреквентност и употребу на једном подручју. Лексички дио овог предиката може бити било која именска реч. Треба имати у виду. или се ради о сложеном предикату.. субјекат је и ја и она). на првом месту именица (Јелена је студент). или у виду конструкције да+презент: – Морам да спремим испит – Морам спремити испит. У оваквим случајевима обично се избјегава понављање истог глаголског облика у допуни из разлога стила. сваки фазни глагол такође тражи допуну. Престао сам да пишем. Овакав предикат се у литератури обично назива копулативно-лексички предикат (cop+ lex). моћи. где је у првој клаузи предикат са модалним глаголом: – Волим да правим торту (Субјекат је ја). смети и требати. где именска реч представља лексичко језгро таквог предиката. И једна и друга форма (са презентом и инфинитивом) су форме стандардног језика. модални глаголи су још и: морати.). Један тип именског предиката компонован је од помоћног глагола и именске речи. а у другом прост глаголски предикат у сложеној реченици. – Волим да ми мајка направи торту (Сложена реченица. По питању фазних глагола треба напоменути да се допуна може јављати само са глаголима имперфекативног вида (Почео сам долазити у школу. редни број 6 Глагол хтети је модални глагол.Сложени глаголски предикат Сложени глаголски предикат је такав предикат који у своме саставу има две или више глаголских лексема. То могу бити модални и фазни глаголи. нећу радити – футур I. када је негиран. заменица (То је она). И у овом случају треба водити рачуна о томе када је у питању сложени глаголски предикат. или за двије. – Почела сам да спремам испит – Почела сам спремати испит. У првом случају у питању је сложени глаголски предикат. чешће јавља конструкција да+презент као допуна него инфинитив: хоћу радити – за ову синтагму се не може са сигурношћу рећи да ли је у футуру I. Некада се сложени предикат може још више усложнити. 14 . нећу да радим – сложени предикат. Критеријум за поделу у оваквим случајевима је тај да ли се обе глаголске лексеме везују за једну супстанцу у функцији субјекта. Најпознатији и у језику чест пример јесте предикат од глагола непотпуног значења. Постоје два типа именских предиката: 1. – Јелена је волела да мајка почне да спрема собу. придев (Наше колегенице су најлепше). а када је посреди сложена реченица (правило је већ наведено): – Јелена је волела да почне да спрема собу. Ови глаголи у предикату обавезно захтевају допуну неког другог глагола. Та допуна се јавља или у инфинитиву. још једну чињеницу.

2. а то је ваљда због тога што је то једина лексема која предикату даје предикативност.. помоћни глагол овде се броји. онда се садржај исказан именицом у предикату приписује појму исказаном именицом ближег објекта. Декомпоновани предикат 7 Негде ће се срести израз семикопулативни глаголи – „семантички празни глаголи“. Други тип оваквог сложеног комбинованог предиката у себи садржи модални глагол који себи захтева допуну у виду помоћног глагола и именске речи (Марко је могао да буде професор. Изгледа да се инструментал у савременом српском језику полако повлачи. као и именски предикат cop. а неки у виду предлошко-падежне конструкције за+ акузатив: – Ана је постала студент / студентом. Иако се код глаголских предиката помоћни глагол не узима у обзир при одређивању сложености предиката. само што уместо именске речи поседује прилог или прилошки израз. – Деца су добра. онда се садржај именице из предиката приписује појму исказаном субјектом (Марко је проглашен за јунака). Једна варијанта овога предиката је таква где модални или фазни глагол има као допуну глагол који тражи именску допуну (Паметан човек може да постане досадан. Дакле. Непрелазни глаголи траже допуну у виду инструментала 8 или номинатива (глаголи типа звати се. – Та песма се назива балада / баладом. или само именицом у инструменталу: – Милана сматрају за спортисту / спортистом. Такав случај је у свим овде наведеним примерима. а то је такозвани комбиновани тип предиката. – Марко је добре воље.(Јелена Докић је петнаеста).+ lex. Други тип именског предиката јесте сложени предикат са неким пунозначним глаголом. именовати захтевају допуну у виду конструкције за+акузатив: – Њега су изабрали за секретара. б) Глаголи типа изабрати. Постоји и сложенијиј вид именског предиката. прогласити допуњују се конструкцијом за+ акузатив. – Он се прогласио за црногорског цара. Прилошки предикат Прилошки предикат је по својој структури сличан именском предикату. Ти глаголи могу бити прелазни или непрелазни. Као посебан тип издвојио га је Михајло Стевановић. може срести као усложњени предикат: – И Јелена је могла да буде тамо.: – Ану су назвали свезналица / свезналицом. у нашој литератури се овакав тип именског предиката сматра сложеним. Када је глагол прелазан. Због велике формалне сличности са именским предикатом овај тип предиката је дуго и посматран у оквиру именског предиката. Треба напоменути и то да се и овај тип предиката. в) Допуну у виду номинатива или инструментала без предлога захтевају глаголи типа звати. Када је реченица образована по моделу пасивне дијатезе. Ана је престала да буде досадна). 8 15 . Када је глагол у оваквом предикату непрелазан онда се садржај именице у предикату приписује појму исказаном субјектом. баш на основу чињенице да је у лексичкој позицији прилошка лексема. постати и слични). назвати и сл. и то правило важи када је реченица образована по моделу активне дијатезе. Прелазни глаголи у зависности од свог значења могу имати следеће допуне: а) Глаголи типа сматрати. Ово можемо видети у примерима: – Марко је тамо. али глаголом који тражи допуну у виду именске речи7. глаголом некопулативног типа. Јелена је почела да постаје симпатична). па се у оваквим случајевима све чешће среће номинатив.

– Та књига је била од интереса10 студентима. према: –Саобраћајци контролишу саобраћај. или пак копулативни глагол. – Студенти су мишљења да је Синтакса лака. посебно за: административно-правни. 2. На пример: – Студенти врше9 анализу реченице. У тако номинализованом изразу девербативна именица је носилац семантике. а мање за разговорни и књижевно-уметнички. према: – Студенти анализирају реченицу. на глаголски и именски део. па тражи допуну именице анализу. изведена од придева (адјективне категорије). према: – Студенти мисле да је Синтакса лака. па ћемо рећи: – Студенти 9 Семикопулативни глагол врши семантички је испражњен. али је предикат свакако декомпонован. Девербативна имница у декомпонованом предикату се не може анафоризовати (заменити заменицом). нпр. 10 Понекада је именица недевербативна. како западних. или полупразан. разговор јесте девербативна именица. Постоји могућности да се помоћу одређених критеријума декомпоновани предикат разграничи од сличних појава. јер се сматрало да је ова појава унесена у српски језик са стране. научни. глаголска лексема се раздваја. – То је проневера – ово је именски предикат cop+lex. Треба разликовати декомпоновани предикат од других сличних конструкција са девербативном именицом. и носилац је предикативности. Према реченици са декомпонованим предикатом не може се поставити питање тако да се као одговор добије један од чланова декомпонованог предиката те реченице.: – Почети разговор – не ради се о декомпоновању.Декомпоновани предикат прдставља појаву о којој се говори и пише у вези са предикатом тек у новије време. а глаголски део служи да реченици обезбеди предикативност. а затим се врши екстракција (извлачење) вербалног (глаголског) елемента из номинализованог предиката који је у виду копуле или семикопулативног глагола. 16 . декомпонује. у примеру: – Петар је у закашњењу. – Саобраћајци врше контролу саобраћаја. Тенденција декомпоновања предиката у реченици заједничка је особина модерних европских језика. према: – Та књига је била интересантна студентима. уствари. Због тога ову појаву не треба изгањати из српског стандардног језика као што је то чињено све до недавно. рецимо: – Директор је донео одлуку да повећа плате. већ фазни. а синонимичан је и комутабилан са семантички еквивалентним једночланим предикатом представљеним глаголском лексемом из које је изведена глаголска именица“ (М. У складу са овим је и чињеница да се декомпоновање предиката јавља углавном код глагола са апстрактним значењем (нису глаголи анализирати и писати истог апстрактног нивоа. Радовановић). Следећи критеријуми имају готово општеважећи карактер: 1. и то на следећи начин: „декомпоновани предикат је сваки двочлани предикат конструисан по моделу глаголска копула или семикопулативни глагол + девербативна именица. не може се рећи: – Петар је у томе. нити: – Шта је учинио директор са одлуком? Декомпоновање предиката карактеристично је за поједине функционалне стилове. журналистички. али глагол почети није семикопулативни. тако и словенских. питање у вези са овом реченицом не може се поставити у облику: – Шта је донео директор?. Овај тип предиката дефинише се посебно. Декомпоновање предиката може се схватити као синтаксичко-деривациони процес сложене природе у коме се прво врши номинализација глаголске лексеме. па и српског језика.

подразумева да су студенти имали неки став и да су га изнели. на пример: – Санитарна комисија врши редовну контролу. Наиме. тако да се применом декомпоновања радња може плурализовати у једнини и множини. Сви ови примери декомпонованих предиката нису апсолутно синонимични са својим паровима недекомпонованих предиката. уколико се жели изразити плуралитет неке радње то се може учинити једино декомпоновањем предиката. Неутрализација прелазности декомпоновањем предиката је нарочито карактеристична за специјалне функционалне стилове – административно-правни и новинарски. постоје глаголи смотрити. Модели декомпоновања предиката 1. Постоје примери у којима девербативна именица не поседује адекватану замену у виду глагола. – Ова књига ће бити од користи студентима. Копула + девербативна именица: – Студенти су били мишљења да треба повећати број испитних рокова. а не: – Студенти врше писање на табли. Дакле. Уколико ситуација захтева декомпонованим прикатом се може дати и податак о прелазности радње: – Санитарна комисија је извршила редовну контролу. Слично. Декомпоновање предиката омогућује да се дâ податак о томе да ли је радња јединична или је реч о плуралитету. у реченицама: – Вршити смотру. Декомпоновање глагола у предикату омогућује у неким случајевима да се дâ и конкретнији податак о глаголском виду. и из ње се не може закључити да ли је била извршена једна. према: – Радници су вршили поправке грејања. Одговарајућа реченица без декомпонованог предиката може изгледати само овако: – Радници су поправљали грејање. Декомпоновање се јавља у ситуацијама када некој радњи треба дати карактер институционализације (званичности). без декомпоновања се то не би могло учинити (Вршио је корекцију плана – Вршио је корекције плана).. то је у случају када постојећи глагол не може да искаже неко значење. али само уколико је немогуће другачије изразити прелазност неке радње. али је у таквим ситуацијама ипак устаљенији декомпоновани предикат. Декомпоновање може да служи попуњавању лексичких празнина. у српском језику постоје двовидски глаголи чији се вид не може прецизно одредити у свакој прилици. има случајева декомпоновања предиката и у књижевно-уметничком стилу.. према: – Студенти су мислили да треба повећати број испитних рокова. наиме. не може се употребити глагол притишћу. затим постоје глаголи који именују само почетак или крај неке радње. нпр. али није уобичајен.: – Радници су вршили поправку грејања. – Вршити увиђај. према: – Ова књига ће користити студентима. рецимо у примеру: – Радници врше притисак на директора да се слави Осми март. рецимо: – Извршити атентат (не може атентирати). или више различитих поправки. – Ми смо у благом закашњењу. Декомпоновање предиката у таквим ситуацијама показује се као подобније решење за неутрализацију прелазности. Декомпоновање предиката представља и вид обогаћивања изражајних могућности једног језика. Додуше. увиђати. Реченица: – Студенти су били мишљења. декомпоновани предикат може да има предност над недекомпонованим. Понекад. или такав глагол постоји. или: – Извршили су посету храбром војнику. а одговарајућа варијанта те реченице без декомпонованог предиката (Студенти су 17 .врше анализу реченице. а семикопулативни глагол информише о целовитости те радње (рецимо семикопулативни глагол извршити). Нпр. према: – Ми благо каснимо. прецизније него „обичним“ предикатом. већ: – Студенти пишу реченицу на табли). па ће се рецимо рећи: – Учинили су посету храбром војнику.

У овим примерима види се да глагол није у функцији предиката. добро је прочитати га. па и неке новије граматике уводе посебан тип – декомпоновани предикат11. према: – Студенти су се консултовали (може се уочити разлика у значењу првог и другог примера). У овој реченици девербативна именица контрола је формално ближи објекат. користио се и раније – у потенцијалу. дакле. него и у другим позицијама у којима се глагол понаша као глагол. међутим када је глагол декомпонован по моделу семикопулативни глагол + девербативна именица има доста оправдања да се тврди како сам семикопулативни глагол врши формалну синтаксичку функцију предиката.: – Имамо лепо мишљење о том момку. то је функција глагола (или даје модалност. нпр. због тога је ова појава код нас једино и позната под називом декомпоновање предиката. или су га променили.) изражава нешто друго. 18 . па онда у оквиру тога и о моделима по којима се глагол декомпонује. нпр. тј. Када се декомпоновање врши по моделу копула + девербативна именица јасно је да сама копула не може вршити функцију предиката.. – Разговори су вођени у Београду. према: – Девојка је пристала. О декомпоновању предиката. – Пружана је помоћ. Семикопулативни глагол + девербативна именица: Глагол вршити се врло често се среће у овој функцији: – Студенти врше анализу реченице. Најчешће је то у оним позицијама прилошке одредбе коју глагол врши у форми глаголског прилога (садашњег или прошлог). Треба такође рећи да се у већини радова који се баве овим питањем (овом проблематиком) говори о декомпонованом предикату као о збиру девербативне именице и семикопулативног глагола. 2. према: – Подељене су собе у дому. то нам сведочи и чињеница да се та именица појављује у облику номинатива уколико исту реченицу устројимо по моделу пасивне дијатезе: – Контрола се врши на излазу из 11 Почевши од текста Милорада Радовановића. Треба рећи да постоји несразмера између броја глагола који се подвргавају декомпоновању и броја семикопулативних глагола који се појављују у том процесу. Глагол имати јавља се као семантички испражњен. према: – Одлучити. Оправдано је. – Извршивши проневеру Језда је побегао из земље. говорити о декомпоновању глагола.мислили. у позицијама у којима није променио своју категорију (прешао у неку другу врсту речи). Имати лепо мишљење је израз који се данас често среће. али не даје никакву семантичку информацију. уколико је глагол модалан).: – Вршећи претицање у кривини возач је налетео на тротоар. – Девојка је дала пристанак. него прилошке одредбе.. према: – Саопштити за јавност. – Извршена је подела соба у дому. глагол вршити даје реченици предикативност личним глаголским обликом. а ипак је подвргнут процесу декомпоновања. До сада се код нас о декомпоновању говорило једино у вези са предикатом. – Донети одлуку. Међутим.. У реченици: – Саобраћајци врше контролу на излазу из Ниша. и о моделима који се сусрећу у позицији предиката. да су студенти одустали од свог става. па је због тога потребна именица јер она носи семантику. према: – Студенти анализирају реченицу. И у народној поезији среће се декомпоновани педикат: – Врше јуриш. према: – Разговарало се у Београду. глагол се не подвргава декомпоновању само у позицији предиката. – Издати саопштење за јавност. Број семикопулативних глагола је веома мален. према: – Помагало се. а да заједно са именицом преноси неко значење.. али није новијег датума. – Студенти су обављали консултације. према: – Лепо мислимо о том момку.

онда се субјекат слаже са предикатом и у том погледу. на је предлог. граматички конгруира са обележјем лица. јер има субјеката који не указују на такве појмове. а то онда када је у функцији предиката приповедачки императив који је увек у другом лицу једнине (Она је кренула. субјекат предикат Ова дефиниција се разликује од наших традиционалистичких граматичких дефиниција јер се субјекат као елемент реченице. На пример: – То је наш колега. Милоше је вокатив. У овим примерима субјекат се слаже са предикатом у лицу и броју (и роду. То је условљено потребом стиха. тј. Род не разликују предикати које чине прости глаголски облици. рода и броја у предикату. Међутим. Дакле. Постоји један случај формалног одступања од овог правила. тј. односно предикат изграђен по моделу помоћни глагол + прилошки израз: Отац Мајка спава. Традиционална дефиниција субјекта као оног члана реченице који указује на појам који нешто ради није довољно прецизна. Дете У позицији реченичног субјекта могу се наћи и друге речи или именице изван номинатива. је добро. 19 . него као синтаксички субјекат у пасивној реченици. са глаголом у предикату. ранг субјекта у реченици добија она именички употребљена реч у облику номинатива која не улази у састав предиката. Ако је предикат у првом лицу онда субјекат може да буде само лична заменица првог лица (Ја сам стигао раније. а муж је закаснио). постоје извесна ограничења у погледу могућности да поједине врсте речи дођу у позицију субјекта. оне само испуњавају позицију субјекта и испред њих увек може доћи именска реч у номинативу (Реч и је везник). субјекат може бити само лична заменица другог лица (Ти си закаснио). Синтаксички гледано. Ако се у предикату разликује род. субјекат је она граматичка форма која и смисаоно и формално. Оно се опире олуји). футур I.Ниша од стране саобраћајаца. а касније је могло да постане и манир. Међутим. Та ограничења проистичу из карактеристика предиката. а он потрчи за њом!). а такође ни прилошки предикат. уколико предикат поседује разлику рода). Види се да је за синтаксички субјекат карактеристична удруженост одређеног морфолошког услова (облик номинатива) са одређеним дистрибуционим обележјем (а то је неулажење номинативног облика у састав предиката). Ми смо ишли у позориште). У позицији субјекта јављају се све именске речи. Субјекат Субјекат је синтаксички појам и не треба га мешати са појмовима семантичког плана. односно именска реч (Дрвеће се повија на ветру. Уколико је предикат у трећем лицу. – Кућа је сазидана. – Човек је кажњен. У овом случају именицу контрола не можемо другачије третирати. на пример: – И је везник. ове речи не представљају реченични субјекат. граматички појам. ће спавати. субјекат може бити свака именица. Ако је предикат у другом лицу. дефинише са граматичког синтаксичког становишта. тј. или обичан придев (Жена је дошла. Род се разликује код предиката који у свом саставу има радни или трпни придев. У српском језику у народној поезији често се у функцији субјекта налази именица у вокативу (Вино пије Краљевићу Марко). Предикатске функције глагола на овај начин никако нису ускраћене.

Речено је да се код двочланих реченица предикат (који је обавезно у личном глаголском облику) у погледу лица. због тога што постоје и регуларне реченица које немају субјекат. некога  Ана воли Марка. или средство  Лопта је разбила прозор. – Бринула је о нечему. 6. Међутим. а иза њега долази оно што је непознато. лицу). што се саопштава као ново. Како је обележје лица и броја релевантан граматички услов за образовање реченице. Ради се о таквим реченицама код којих се субјекат не може укључити ни у једној прилици. другачије речено. дакле. имперсоналне. или 2. прави објекат. постоје извесна релативно чврста правила. Граматички (синтаксички) субјекат нема увек исту семантичку вредност (зато је овде дефиниција субјекта прилично уопштена). – Бринула је за нешто. 4. Пошто једночлане реченице немају субјекат. Ово су неке семантичке функције које може да врши субјекат: 1. 7. безсубјекатске реченице) Други модел реченица у српском језику јесте модел једночланих реченица. 3. – Срамота ме је и погледати га. Субјекат је адресат  Јелена је добила поклон. Поставља се онда питање зашто се једночлане реченице називају имперсоналним (безличним) реченицама. поседује нешто)  Јован има књигу. По правилу реда речи у реченици ми идентификујемо субјекат у реченици. Субјекат радње или агенс  Марко вози аутобус. Иако је у српском језику ред речи слободан. Логички субјекат је назив за појам семантичког плана и он се исказије именским речима у зависном падежу. Субјекат је носилац стања или особине  Марко је спортиста. Треба рећи у вези са синтаксичким субјектом да оно што наша традиционална граматика назива логичким субјектом не треба доводити у везу са синтаксичким субјектом. Зато се по правилу. предикат и нема потребу да реферише о лицу. – Нема хлеба. Семантичка класификација субјекта врши се на основу улоге коју он има у ситуацији именованој предикатом. у нормалним околностима комуникације субјекат налази на почетку реченице. јасно је да и једночлане реченице морају да задовоље тај услов. Субјекат је инструмент. – Сањала је о љубави.Обликом субјекта у реченици се при нормалним околностима комуникације саопштава оно што је познато (тема). Једночлане реченице (безличне. било да се наслућује из реченице или ширег контекста (када је предикат у 3. повезана је са семантиком глагола у позицији предиката. У српском језику о једночланој реченици као стандардном средству за комуникацију говори се само у вези са реченицама које немају субјекат. Субјекат је посесор (суб. У српском језику субјекат није главни члан реченице. да указује на број и род. Субјекат је пацијенс (онај који трпи радњу)  Ватра је наложена рано. тј. Субјекат је онај који доживљава нешто. – Иде ми се кући. – Слегла је раменима. То нису. рода и броја слаже са субјектом. тамо где се разликује род. лицу). Рекли смо да се субјекат не може увек идентификовати са оним појмом који је вршилац радње. 2. Субјекат може бити појам за који се везују извесна осећања  Ана слуша музику. да у предикату понесу ово обележје. Субјекат је локализатор  Ливада бруји од пчела. дакле. које су на синтаксичком плану увек допуна предикату. 8. нема реченице без предиката у личном 20 . или. 9. било због тога што се о њему зна на основу личног глаголског облика (када је предикат у 1. иако спада у основне чланове. реченице код којих субјекат није исказан. лево од предиката. 5. Логички субјекат се може појавити у свим зависним падежима. код којих предикат не ствара отворену позицију за субјекат.

дакле. Наравно. лице једнине. а фазни глагол се подвргава критеријимима које подразумева безлична реченица (критеријуми од 2 до 4): – Почело је да грми. – Грмјеле су (жене). – Грми.глаголском облику. Међу оваквим реченицама честе су оне код којих се глаголом у предикату саопштава о неким природним и атмосферским појавама. Фазни глагол испуњава све критеријуме (1. Такође и глаголи који говоре о физиолошким променама условљавају појаву безличних реченица (Марку је позлило). Ако се одступи од било ког услова од 2 до 4 може се догодити да и реченица промени статус и постане двочлана. Такве реченице су на пример: – Грми. – двочлана реченица. у форми да+презент или у инфинитиву. облик предиката носи обележје средњег рода у ситуацијама када предикат разликује род. предикатски облик носи обележје једнине (када је број у питању). треба имати у вуду да се сви типови једночланих реченица у српском језику не остварују уз овај минимум за све обавезних критеријума. У једном случају у реченицу се уводи (углавном таутолошки) субјекат. Са оваквим глаголима могу се образовати и двочлане реченице и то у два случаја. Безличне реченице са глаголским предикатом У оквиру ових реченица разликује се једна врста реченица код којих је немогућност увођења субјекта условљена глаголском семантиком предиката. за који се сада именује појава исказана глаголом. предикатски облик носи обележје трећег лица. – Свануло је. – Гром грми. – Мора да сване. предикатски облик не може се ни у једној прилици комбиновати са експлицитном формом граматичког субјекта (увек је у номинативу). Ови глаголи који информишу. сем оних од 2 до 4. – Почело је да свањива. и сл. 21 . Постоје неки типови којима статус безличне реченице обезбеђује присуство неке друге синтаксичке јединице без које та реченице није једночлана. Овакве реченице нису честе и не помињу се у граматикама. 3. код њих нису потребни никакви додатни критеријуми да се остваре. такође имају лични глаголски облик – ради се о томе да се лице своди на најнеутралнију могућу форму. Безличне реченице. имамо сложени предикат. – Муња сева. 4. – Убрзо ће разведрити. а реченицу као безличну образује фазни глагол. Поред глагола који реферишу о појавама у природи и глаголи који именују осећање чулима такође условљавају једночлану реченицу (Мирише на јагоде). Нису немогуће и безличне реченице са модалним глаголима: – Морало је да сване. Треба уз ове реченице напоменути да се ови глаголи са оваквим значењем јављају и у конструкцијама са фазним глаголима. Само значење глагола такво је да не подразумева улогу такозваног левог актанта. односно појма који се на синтаксичком плану остварује као реченични субјекат у номинативу. су само допуна. Како се види код ових реченица предикату нису потребни никакви додаци да би реченица била заокружена. Обавезне граматичке карактеристике безличне реченице јесу следеће: 1. Рецимо: – Грмело је. – Разведрава се. 2. рецимо: – Марија грми по соби. – безличне реченице. – Дан свиће. У другом случају ради се о пренесеном значењу глагола. нпр. У том случају предикат се образује као и код двочланих реченица. Имперсоналне реченице такође могу имати глаголски и копулативно-лексички предикат. средњи род). треће лице једнине. Ова четири обележја представљају неопходне услове који се морају задовољити да би нека реченица била безлична. – Зора свањива и сл. – Престало је да грми.

Сами ови глаголи не подразумевају безличност реченице. – Марку се иде у позориште. Следећи тип једночланих реченица са глаголским предикатом јесу такве реченице код којих се јавља као обавезан члан прилошка одредба места: – Жига ме у прсима. Изузетак је једино упитна реченица типа: – Има ли тога човека? – Има ли Бранка? – Има ли књиге? Када је предикат негиран ово ограничење се не поставља. то су реченице са глаголом имати: – Има људи које брзо заволимо. Стеже ме – двочлане реченице где је субјекат изостављен). ни када именују жива бића. Један такав тип безличних реченица јесу тзв. – Биће књига. Постоји разлика у погледу могућности избора именица у генитиву. или раст квантитета нечега. – Боли ме у крстима. Од овог ограничења се одступа и када се исказује партитативно значење: – Има брашна. наравно. јавља се и на плану садашњости: – Док је кћери.+lex. – Био је Марко у позоришту. Сличне егзистенцијалним реченицама јесу и безличне реченице које подразумевају квантитет. не употребљава се глагол имати. У овим реченицама информише се о постојању. као и када је предикат у потенцијалу. него су потребни одређени синтаксички услови. Као што се види овакве реченице захтевају обавезно присуство генитива даљег објекта. непостојању некога или нечега. На плану прошлости и будућности. ни када именују предмете. биће и поста. односно присуством елемента се. – Народило се деце и сличне реченице. – Док је здравља. спремила бих испит. биће и зетова. То су реченице код којих се глаголом у предикату исказује какав психолошки или физиолошки процес: – Ани се придремало. – Биће лепих дана. а на семантичком плану појам коме се приписује одређена ситуација из предиката. не може да врши функцију синтаксичког субјекта.Остали случајеви безличних реченица са глаголским предикатом јесу такви код којих сам глагол не може својом семантиком обезбедити статус безличне реченице. – Када би било времена. у зависности од тога предикат је потврдан или одричан.). него глагол бити: – Било је брашна (cop. и ако би се ове одредбе места изоставиле прешле би у модел двочланих реченица (Жига ме. За српски језик карактеристично је у вези са овим реченицама и то да се глагол имати јавља само на плану садашњости. И ове реченице уз глагол имају обавезну допуну у генитиву: – Накупило се прашине. – Има млека. већ синтаксичким моментима.+lex. – Стеже ме у грудима. – Нема великих и малих љубави. Форма cop. Следећи тип безличних реченица са глаголским предикатом јесу такве код којих одсуство синтаксичког субјекта није условљено глаголском лексемом у предикату. 22 . – Нема несретних љубави. егзистенцијалне реченице. Логички субјекат. овде у дативу. а скоро сам брисао. јер овакви примери не поседују форму cop. – Гребе ме у грлу.+lex. пе према томе никако као властита имена. У српском језику постоји само један глагол који образује предикат оваквих реченица. Још неке безличне реченице са глаголским предикатом 12 Може се срести у дијалектима. на синтаксичком плану представља даљи објекат. а не могу доћи у једнини. За ове реченице карактеристично је присуство логичког субјекта који. – Било је књига. Немогућност конгруенције предиката са субјектом у овом случају условљена је граматичким разлозима. У нашем језику није стандардно рећи Имало је брашна12. Када је предикат потврдан у генитиву долазе именице у множини.

– Једини је. – Први је. нпр. значење глагола морати. или у конструкцији да+презент: – Треба шетати поред Нишаве. нпр. рецимо: – Марија је требало да купи чоколаду. глаголи имати и морати ређе се употребљавају јер су архаичнији. То је Ниш). употребљава се као личан и као безличан. Оне се остварују по моделу cop. – Срамота је.. Ово правило потиче још од Вукове забране те конструкције. – Треба да набавимо улазнице за позориште. нпр. Реченице са именским предикатом могу бити образоване самим предикатом.: – Има да прочиташ сву литературу уколико хоћеш да положиш. – Имам да прочитам књигу . Глагол требати се употребљава безлично. Предикат са придевом или бројем у лексичком делу увек дозвољава увођење објекта у реченицу. – Други је. а то је да глагол требати има употребу по лицима и допуну у инфинитиву или презенту. Међутим. Овакве реченице дозвољавају именицама да се нађу у позицији лексичког дела предиката. Не долазе у обзир именице које исказују живо биће и властита имена. а и сви други који образују овакав тип реченице. пошто га нема на предавању. Такође у овим реченицама може се појавити проширење у виду даљег објекта. – Храбар је. Овај тип безличне реченице чини и глагол морати. – Требам отићи/ да одем у позориште. 13 14 Двочлана реченица: Ја требам књигу. – Треба спремати. Не могу ни све именице доћи у позицији лексичког дела предиката безличних реченица. а као допуну тражи објекатску реченицу: – Треба да студенти оду на екскурзију.: – Мора да је Марко отишао у библиотеку. Глагол требати формира двочлану реченицу када је прелазан: – Требам књигу у библиотеци. – Ниш је.: – Срамота га је.: – Требам купити/ да купим књигу. – Треба да се шета поред Нишаве. У српској језичкој норми среће се и трећа могућност формирања реченице са овим глаголом. конструкција Требало је да Марија оде је потпуно прихватљива.: – Уторак је.+lex. нпр. Ово је Морава. Овај глагол. а тај тип се може представити реченицама са глаголом требати.13 Као безличан овај глагол образује две врсте реченица: 1. Ово су двочлане реченице јер се подразумева присуство субјекта у овим реченицама (То је птица. Глагол имати у овом случају има модално значење. Ова два глагола употребљавају се и са личним наставцима образујући тако двочлану реченицу: – 14 Морам отићи у позориште.Постоји још један тип безличних реченица. нпр. За разлику од двочланих реченица овде је сужен избор лексема које могу доћи у именски део предиката. Безличне реченице са неглаголским предикатом Најчешће реченице у овој групи су реченице са именским предикатом. 23 . нпр. све ове реченице су двочлане. у изразу Има да те нема.. Такође и глагол имати. 2. а требало има облик глагола средњег рода. мада су сви најбољи писци Вуковог времена употребљавали баш овакву реченицу. Од ова три глагола данас је најфреквентнији глагол требати. где је Марија именица женског рода. – Испит је. Уопшште не долазе у обзир придеви и бројеви.: – Лепа је. јер такав предикат увек подразумева постојање субјекта реченице. – Треба да се спрема. нпр.: – Птица је. – Требало је да одемо у позориште. Када бисмо прихватили ову конструкцију као стандардну не бисмо имали „накарадну“ реченицу.: – То је она. заменице опет не могу ући у састав предиката. Глагол имати познат је из разговорног језика. нпр. Глагол требати употребљава се безлично и тражи допуну у инфинитиву. – Морава је.

и паралелну према њој: – Студенти причају о 15 Мисли се на: Има књига. Ове реченице у доброј мери су подударне значењски са безличним реченицама са глаголским предикатом које имају даљи објекат у дативу (Јелени се пева). и код једночланих се прилог јавља са помоћним глаголом. – Кад би било књига. а то је присуство елемента се у реченици. Ове реченице се образују као и неке друге са глаголским предикатом. – Потребно је резервисати карту на време.: – Хладно је. – Иде се преко Јагодине. Такве реченице илуструју следећи примери: – Говори се о смањењу броја испита.За егзистенцијалне реченице рекли смо да се остварују помоћу модела cop. нпр.: – Чудно ми је. – Топло је. Безличне реченице са прилошким предикатом Као и код двочланих реченица. и најчешће онда када је глагол у предикату формиран помоћу потенцијала: – Било је девојака. на пример: – Иде се. на пример: – Прича се о екскурзији. Именска. Ове реченице имају себи паралелне реченице међу двочланим реченицама. за коју се везује друга безлична реченица истог модела (Није мени до тога.: – Тешко ми је. у облику датива. Такође. расположењу.. или шта је означено. 24 . Постоји још један модел безличних реченица са именским предикатом. такозване „обезличене реченице“. и то онда када су на плану прошлости и будућности. – двочлана реченица са изостављеним субјектом. оне имају форму cop. нпр. реченица би прешла у двочлану. до чега је теби). Овде долазе у обзир прилози који означавају неку ситуацију у природи.+lex. Овакав модел реченице. нпр. нпр.+ до+ ген. али и о неком ставу лица према чему. у безличним реченицама. Овакве реченице се обавезно остварују у проширеном моделу. и то у генитиву. Може се остварити и таква варијанта у којој се у именском делу предиката јавља показна заменица. то значи да перед предиката у своме саставу морају имати даљи објекат у облику датива. Ако би се то се изоставило. Као што се види. односно заменичка реч у облику датива у оваквим случајевима увек означава појам са ознаком живог. – обезличена реченица. – Прича се о распусту. – Није ми до шале. нпр. Обезличене реченице Постоји још један модел безличних реченица са глаголским предикатом. нпр.: – Хладно ми је. – Биће књига15. У њима се може појавити као необавезан даљи објекат у облику датива. оба случаја у реченици је неопходан даљи објекат у дативу..: – Пожељно је да припремиш испит за априлски рок. Код њих је увођење реченичног субјекта онемогућено синтаксичким разлозима. са именским предикатом. Могу се јављати безличне реченице са прилошким предикатом које траже допуну у виду реченице са инфинитивом (да+презентом). Разлика између њих је у томе што се у реченицама са именским предикатом исказује и одређени став бића исказаног дативом према томе стању. И код једних и код других реченица информише се о извесним унутрашњим стањима онога ко је означен.: – Мени је до песме. – Иде. јављају се и прилози који говоре о одређеним психофизиолошким стањима. може се развити у сложену реченицу тако што се уместо именске речи у генитиву уводи цела безлична реченица (Није мени до чега је теби).

Услов за појаву ближег објекта јесте само то да је у реченици присутан прелазни глагол. нпр: – Косач коси.екскурзији. – Вечерају господску вечеру. – Читајући поезију Марко је постао префињенији. 25 . број именица које могу доћи у позицији ближег објекта. обавезни члан реченице. нпр: – Марко чита поезију. објекат који ће обележити шта је то нестало вршењем радње (Вода је разорила брану). Постоје различите семантичке подкласе прелазних глагола које захтевају ближи објекат. Ближи објекат Ближи. садржан у самом глаголском значењу. а и они који обележавају процесе везане за чула вида. као да настају обезличавањем (отуда их и зову обезличеним реченицама). У нашој литератури помиње се такозвани „унутрашњи објекат“. то су креативни глаголи (Радници су изградили мост). тј. ливада. Такав објекат се уочава у случају када глагол и именица (у функцији ближег објекта) имају заједничку основу. тј. у уметничким текстовима. поље и сл. Уосталом. – Прича се. слуха и тако даље. исказивање оваквог објекта је функционално по питању стила. Ближи објекат захтевају и глаголи кретања у најширем смислу те речи (Однео је књигу у библиотеку). та реченица се сматра реченицом двочланог модела. Са синтаксичке стране није битно ни то да ли се на основу глаголске семантике може идентификовати директни објекат.+Пред. дакле. Други глаголи подразумевају настајање појма означеног именицом у функцији ближег објекта. Глаголи са значењем супротним од овог креативног. већ само сужава избор именичких лексема које могу доћи у ту позицију – трава. Семантика овог глгола (косити) не забрањује употребу ближег објекта. Значајно је поменути још и то да ближи објекат често захтевају глаголи који изражавају психолошка и емотивна стања. на пример: – Студенти причају. У одређеним приликама. дакле. и други прелазни глаголи подразумевају одређени. деструктивни. као проширена двочлана структура. а често је у народној поезији: – Град градила три брата рођена. трансформативни глаголи (Пред Ускрс девојке шарају јаја). што је само условно речено. Изгледа као да ове реченице настају одстрањивањем субјекта из њима паралелних двочланих реченица.+Обј. или га одредити додатно помоћу атрибута (Мисли тешке мисли). Објекат је. типа: градити град. Тај број је у директној вези са семантиком датог глагола. Објекат Објекат је реченични додатак који се у реченицу уводи превасходно преко глаголске речи и спада у глаголске допуне. Такође. а да се он и не именује. према: – Косач коси траву. тј. вечерати вечеру. Иако је у овом случају објекат. Разликује се ближи и даљи објекат. међутим.(ближи). Једни означавају промену на појму који се означава именицом ближег објекта. тако да реченица у том случају има обавезно „трочлану“ структуру Суб. или директни објекат јавља се са мањим бројем глагола. исказивање и таквог објекта може бити функционално. већи или мањи. или директни и индиректни објекат. захтевају именицу. па је његово изношење при нормалним условима комуникације информационо сувишно. славити славу и сл. и то су тзв. Он долази само уз прелазне или транзитивне глаголе и тада је он обавезни члан синтагме. на пример када је потребно посебно нагласити објекат.

а такви случајеви су ређи. Када се ова идентичност поремети онда се се испушта. исказује се и ближи објекат пуним обликом заменице себе (се): – Чешља се не значи исто што и: – Чешља себе. партитивни генитив је условљен прилогом мало. према: – Брије браду. нема значења партитивности. и уместо правог повратног глагола долази прелазни глагол. журналистички (публицистички) и административно-правни16. 16 Функционалних стилова јесте пет: разговорни. Други случај употребе генитива без предлога у функцији ближег објекта јесте онда када се жели исказати партитивност појма именованог лексемом која је ближи објекат.Унутрашњи објекат се у одређеним ситуацијама често изоставља. специјалне функционалне стилове – научни. Томе служи облик себе. Оваква употреба генитива у функцији ближег објекта уз негирани глагол17 карактеристична је за све словенске језике и због тога се о таквом генитиву говори као о словенском генитиву. – Дај ми селе воде. према: – Ана воли. Генитив без предлога врши функцију ближег објекта у два случаја: 1. губи се значење партитивности. као што су умивати се.) је партикулатор. а уводи се именица. – Брије се. Када је предикат у реченици негиран. према: – Фарба нокте. рефлексивна заменица се не врши одговарајућу идентификацију објекта радње. која обично означава део тела. Када се жели истаћи да неко врши радњу на одређеном делу свога тела. У примеру: – Дај ми селе мало воде. и у свим сличним. Значи..мало воду). нпр. шишати се и слични. 2. Рефлексивно се овде не значи објекат радње. према: – Умива лице. Рефлексивно се ишчезава: – Фарба се. – Нећеш проћи ни провести војске. нпр. Словенски генитив у српском језику није редак. прилог мало (као и много. а у одређеним ситуацијама и генитивом без предлога. постаје ближи објекат. књижевно-уметнички. научни и административно-правни. партитивном генитиву: – Купио је млека. стилистички се онда добија мање маркантна појава. онда се тај део тела именује. а не и бркове. Прави повратни глаголи. Није усаглашено мишљење синтаксичара око генитива у функцији ближег објекта уз глаголе типа сетити се и сличне. и сл. без повратне заменице се јесу само прелазни глаголи. – Фарба косу.. доста. – Умива се. – Купио је хлеб – акузатив. тако и исто и у реченицама: – Шминка се и: – Шминка себе. У књижевном тексту може да изазове стилске ефекте. али тада долази до промена на семантичком плану.. Ближи објекат се исказује у српском језику акузативом без предлога.: – Зар ти немаш врата на кући?. рецимо може и уз глаголски прилог: – Неслушајући мајке. а то доводи до промена и на стилистичком плану. Може се заменити акузативом без предлога тако да се на синтаксичком плану ништа не промени. 26 . При таквој неутрализацији прелазности глагола реченица понекад промени свој смисао: – Ана воли Марка. у реченици: – Сетила сам се пријатељице. – Дајте вина! Партитивни генитив се може заменити акузативом без предлога. Облик се служи само да упозори да је вршилац радње идентичан са њеним објектом.. Дакле. не може се употребити акузатив (. У савременом српском језику неутрализација глаголске прелазности посебно је карактеристична за тзв. Тада се говори о тзв. али се јавља нешто ређе него што је то случај у другим словенским језицима. партитивно значење. Само када се жели посебно нагласити да неко врши радњу на себи. Ово се може видети и у следећем примеру: – Купио је хлеба – генитив. журналистички (публицистички). 17 Не мора увек стајати само уз глагол. и која је у функцији ближег објекта.

даљи објекат уз прелазне глаголе не попуњава. дочепати се и сл. инструменталу и локативу са предлозима. Долази и уз глаголе растављања: – Клонио се лепог друштва. Може да дође уз прелазне. Долази и уз повратне глаголе са значењем надовољити се нечега: – Напио се вина. – Имам нешто да те питам.: – Наставник нас је научио једну песму. дакле један представља живо биће. дативу и инструменталу без предлога. рецимо значење дотицања: – Прихватили су се кафе. и не може попунити позицију ближег објекта. акузативу. а други нешто (или нико и ништа). притом падежи могу бити слободни или са предлозима. Даљи објекат Даљи објекат представља глаголску допуну такве врсте која се може и изоставити.: – Наставник нас је научио да певамо песму. неживо биће. не трба сматрати за ближе објекте. јер их искључује дефиниција ближег објекта по којој ближи објекат долази само уз прелазне глаголе. Овакав објекат са својством нешто може се заменити у одређеним приликама објекатском реченицом. – Милан је гладан знања. И присуство даљег објекта у реченици условљено је глаголском семантиком. а да не буде доведена у питање граматичка исправност реченице. За разлику од ближег објекта који је у акузативу или генитиву без предлога. – Наслушао се таквих прича. Генитив даљег објекта долази и уз неке придеве (пун. – Избавио се те напасти. најчешће један: – Морам да те питам једну ствар. даљи објекат може бити у генитиву. дативу. – Плашио се одласка на екскурзију. – Ципела је била пуна воде. Дакле. Постоје и глаголи који траже или дозвољавају присуство два ближа објекта. Када је то нешто експлицирано именицом ствар онда оно обавезно има атрибут. Наравно. Има и других прелазних глагола који дозвољавају замену ближег објекта објекатском реченицом. под условом да добију даљи објекат: – Сања пролеће. – Датив без предлога 27 . гладан. непрелазне и повратне глаголе. нпр. а уз глаголе који могу имати различита значења. Даљи објекат се јавља уз шири круг глагола. и у генитиву. даљи објекат може бити у било ком зависном падежу. Генитив долази и уз повратне глаголе неугодног осећања: – Стидио се тог поступка. Такође генитив долази и уз глаголе који значе сећање: – Сетио се мајке. – Напевао се песама. нпр.: – Предосетио је кишу. жељан): – Био је жељан разговора са старим друштвом. У оваквим случајевима један објекат је неко. – Радо се сећа тога сусрета. тј. Даљи објекат у падежима без предлога – Генитив без предлога У функцији даљег објекта долазе речи у генитиву без предлога.Именске речи у генитиву уз глаголе типа прихватити се. а други ствар. нпр. већ за даље. где је пролеће даљи објекат. Неки глаголи могу да испусте ближи објекат. – Дочепали су се обале. где је пролеће ближи објекат и: – Сања о пролећу. према: – Предосетио је да ће пасти киша.

Инструментал се јавља са предлозима са и за: – Растали смо се са пријатељем. сиромашан: – Ти људи су сиромашни имањем. Датив без предлога долази и уз глаголе који значе противљење или попуштање: – Другови су му се противили. Како се може видети у генитиву се као даљи објекат чешће јављају именице које означавају неживе појмове. Такође и уз глаголе физиолошких и психичких стања: – Иде ми се у град. – Чезнула је за завичајем и друштвом. управљати: – Том кућом данас располаже његова родбина. ружно. Акузатив се јавља са предлозима на и за: – Често смо мислили на те догађаје. Датив долази и уз глаголе припадања: – Та пословица припада старим Грцима. или даљи уместо ближег објекта. према: – Сањала је одлазак у завичај. лако. Као што се у неким случајевима ближи објекат може заменити објекатском реченицом. смејати се некоме. – Пријатно нам је било. и: – Сазнали су из новина да је дошао.Даљи објекат исказује и датив без предлога. – Дрема му се. постоји одређени број глагола код којих се може појавити ближи објекат уместо даљег. Тако и: – Сазнали су из новина за његов долазак. – Она му је ипак на крају попустила. – Највише ужива у музици. Датив даљег објекта без предлога јавља се и уз неке прилоге као што су тешко. а у дативу углавном именице које означавају жива бића. или: – Сањала је да је отишла у завичај. – Немањићи су управљали (владали) Зетом. богат. – Не веруј жени која лаже. Даљи објекат у дативу долази и уз глаголе интерперсоналних односа: ругати се некоме.. – Даљи објекат у падежима са предлозима Даљи објекат се јавља и у свим зависним падежима са предлозима. Такође и уз глаголе који исказују неко својство: – Нишава обилује рибом. чуђења. У генитиву се јавља са предлогом од: – Одустали смо од те игре. – Мио срцу мом. – Она девојка се чудила цвећу. нпр. рецимо: – Сањала је о одласку у завичај. Инструментал без предлога долази и уз неке придеве. – Инструментал без предлога Функцију даљег објекта врши и инструментал без предлога уз глаголе располагати. Он долази уз глаголе радовања. нпр. светити се некоме. тако се и даљи објекат некада може заменити објекатском реченицом: – Сањала је о одласку у завичај. свидети се женама. У дативу са предлогом према: – Учитељица се лепо односила према деци. Навешћемо само неке примере. – Она је слегнула раменима. Датив даљег објекта без предлога јавља се уз придеве драг. удварати се девојкама. владати.: – То ће користити на послу. пријатно: – Знаш како јој је тешко било на ручку. – Бринули смо се за свог друга. Локатив долази са предлозима о и у: – Дуго нам је причала о поезији. задовољан. – Иде ми се кући. плодан. на пример: – Марија се радовала томе сусрету. 28 . Такође. – Сличан своме оцу. Има глагола који дозвољавају употребу различитих падежа у функцији даљег објекта. или: – Мислили су о њему. сличан: – Драг ми је. Датив даљег објекта долази уз глаголе користи или штете.. мио. – Свиђа ми се та девојка. али богати су духом.: – Мислили су на њега. Инструментал долази и уз глаголе који исказују неко померање: – Пешкирима машу.

С друге стране.  одредба проузроковача стања (од + генитив) – Јасна иде кући.  прилог – Из ината је почела да виче. Функцију прилошких одредби могу да врше прилози. Уколико се ради о даљем објекту он је у оном падежу у ком је и био уз глагол пре номинализације: – Сањала је о завичају и: – Сањање о завичају. Објекат може стајати и уз неке именске предикате чији лексички део захтева постојање објекта. – Сазнавши за то. који условљава присуство или одсуство прилошке одредбе. У оваквим случајевима. нпр. именица која је била у функцији објекта (ближег или даљег) више не врши ту функцију. или ће се вршити. Са друге стране. То се дешава због тога јер именица као свој додатак не може имати објекат. Може се рећи супротно. лутати. или о количини у којој се нека радња врши. тј. када се говори о њима говори се о тзв. Основна разлика између прилошких одредби и објекта састоји се у томе што прилошке одредбе имају већу семантичност у односу на управну реч. општим одредбама. узроку вршења глаголске радње.Када се глагол који захтева ближи или даљи објекат номинализује. а објекат једино уз прелазне глаголе и оне непрелазне чија семантика то дозвољава. Због тога се каже да прилошке одредбе нису обавезни реченични конституент. тамо и сл. То значи да објекат у реченици захтева глаголска семантика. глаголски прилози Именичке одредбе – атрибут и апозиција 29 . Сада стоји уз другу именицу и добија функцију атрибута. конструкције – Чекајући пријатеља закаснила је на час. или даљи објекат. већ атрибут или апозицију. постоје и глаголи (прелазни) који захтевају постојање ближег објекта у реченици. у таквим случајевима ближи објекат је обавезни реченични члан. пошао је у редакцију. јуче. стајати). односно глаголу. али нису увек неопходне. као и безлични глаголски облици – глаголски прилог прошли и глаголски прилог садашњи: – Јуче су ишли у позориште. којима се пружа додатна информација о ситуацији која се износи глаголом. падежне конструкције. и још неким особинама неке радње. начину. Ради се о такозваним посебним одредбама које на располагању имају сужен број глагола и зависе од њихове семантике. прилошке одредбе могу доћи уз било који глагол. или се вршила. Прилошке одредбе могу пружити ближе информације о времену. а присуство одредбе постојање самог глагола.: – Наљутила се због тебе. о намери због које.  одредба узрока (због + генитив) – Никола се уморио од трчања. Прилошке одредбе Прилошке одредбе су додаци предикату. да у неким случајевима сама прилошка одредба зависи од семантике глагола. остаје уз девербативну именицу насталу од тог глагола. Уколико уз девербативну именицу стоји ближи објекат он је увек у генитиву: – Купио је књигу. Такве су на пример: овде. Док постоје глаголи који не дозвољавају присуство ближег или даљег објекта у реченици (лежати. предлошко-падежне – Тихим гласом нам је испричала. Прилошке или адвербијалне одредбе могу доћи уз било који глагол. тај ближи. месту. не постоји глагол уз који је прилошка одредба обавезна или необавезна. већ само факултативни. али: – Куповина књиге.  одредба за правац Друге прилошке одредбе могу да долазе уз сваки глагол. а управна реч је глаголска синтаксема. расти.

топлоти. Атрибути служе да именицу одреде по квалитету. времену. или скуп речи у именичкој функцији“. роду или броју. нпр. Неконгруентни атрибути су атрибути који се не слажу са надређеном именицом у падежу. где је ноћ у функцији објекта. квантификативни. Једни врста атрибута се са именицом слаже у роду. Атрибут у реченици не мора бити једна реч. јутарње вести. па и именице. редни бројеви и придеви временског и месног значења: ове новине. а на четвртом референцијални атрибут. Тако и: – Ушао је у кућу. а лепа. лево од именице уз коју стоји. где је ноћ сада део адвербијалне одредбе за време која гласи целу ноћ. Квалитативни атрибут – његову функцију готово увек врше придеви са квалитативним значењем. пореклу. Више заједно употребљених разнородних атрибута међусобно се допуњују и између њих не стоје запете: – Наша последња представа је заинтересовала публику. велика кућа. Понекад присуство атрибута уз именицу може да промени функцију те именице у реченици. величини. на другом. изгледу. У поетским текстовима може се наћи и у постпозицији. увођењем атрибута целу добија се реченица: – Чекала сам целу ноћ. Квантитативни атрибут одрећује појам по квантитету: мала школа. одређени именички појам. доњи спрат и сл. на трећем посесивни. долази квалификативни атрибут. за разлику од апозиције која има допунски карактер. заменице и бројеви (Аника је иселила своју Циганку. лепу хаљину. кућни праг и сл. на првом месту. вредна девојка ужи. материји. броју и падежу. Атрибути у реченици најчешће су придеви. Семантички разнородни атрибути се у реченици распоређују по неком уобичајеном реду. бројеви. Уколико су атрибути семантички истородни они мећусобно стоје у односу координације и због тога се раздвајају запетама: – Има нову. 4. одређеној књизи. боји.Атрибут Атрибут18 је именички додатак одредбеног карактера. величини. саставу. нпр. У том случају се говори о конгруентним атрибутима. месту. млада жена и сл. 2. међутим то могу бити и друге именске рече – заменице. дуга улица и сл. затим. а такође се мења и семантика целе реченице. конкретизују. ближе одређују. Подударност може бити само случајна. Конгруентни атрибути се деле у неколико група: 1. Упућивачки или референцијални атрибути су показне заменице.: лепа девојка. У позицију конгруентног атрибута најчешће долазе придеви. то може бити и група речи.: – Она наша мала округла сала служи за одбрану дипломских радова. или атрибути са значењем припадности су у виду присвојних заменица и присвојних предева: мој индекс. прве вести. месту или некој другој особини. Овакву атрибутску функцију врше именице или именичке синтагме у зависним падежима (са 18 По М. Мисао ме диже у плаветне висине). У околностима нормалне комуникације конгруентни атрибут најчешће долази испред своје надређене именице. припадности. Када се уз именицу употреби само један атрибут он добија функцију актуализатора. Стевановићу (Савремени српскохрватски језик II) атрибути су: „придевске речи. нпр. односно везе речи с придевским функцијама које на овај начин ма по чему (по квалитету. Тако рецимо именица књига означава општи појам. На пример у реченици: – Чекала сам ноћ. Атрибути спадају у рестриктивне одредбе због тога што сужавају. рестриктивни појам. Посесивни атрибути. а са атрибутом: – Ушао је у ниску кућу. 3. припадању или било чему другом) одређују неку именицу. 30 . а са атрибутом ова тај се појам конкретизује и онда се говори о некој посебној. девојка је општи појам.

Међутим. Неконгруентни атрибути се. именица ширег појма која стоји уз именицу ужег појма показујући шта је у суштини (која је у датом тренутку битна) онога што именица општег појма означава. Рекли смо да су именице и именичке синтагме углавном у функцији неконгруентног атрибута. или објекат глагола који је сада глаголска именица (Читање писма. рецимо може се рећи: – Одлазак тамо. Дакле.атр. Апозиција 31 . према: – Кућа која је на брегу. Тај неконгруентни атрибут некада је био субјекат глагола који се номинализовао (Орање Марка Краљевића. партитативно итд. надређени појам део те целине: – Очи моје мајке.: – Кућа на брегу. нове синтагме. према: – Девојка која има плаву косу. атрибутив је „именички атрибут“ и тешко га је разликовати од „обичног“ атрибута. целина део/нек. или уместо: – Вести јутрос. која је неконгруентни атрибут (косе) захтева уза себе према себи конгруентни атрибут (плаве) како би могла вршити финкцију неконгруентног атрибута именици девојка. а појам који се исказује именицом неконгруентног атрибута представља део (појединост) те целине: – Девојка плаве косе. Када се ради о посесивности онда именица у функцији неконгруентног атрибута представља целину. – Сукња на фалте. нпр. Атрибутив је претежно конгруентна синтаксичка јединица.атр. Сада појам који исказује надређену именицу представља целину. снтагма настала од реченице: – Марко Краљевић оре). а са придевом: – Тамошњи одлазак.атр. и као и конгруентни атрибути могу је одређивати у различитим правцима. Уколико се номинализује придев који је био у функцији конгруентног атрибута у некој синтагми он сада постаје управни члан нове синтагме. месно. управни чл. односно претварањем реченичних конструкција у нереченичне. нпр. – Девојка плаве косе. сада је неконгруентни атрибут друге. па кад год је то могуће прилог се претвара у придев. – Река Морава. Уз девербативну именицу јављају се неконгруентни атрибут у генитиву.атр. на пример: – Кућа лево.или без предлога). – Планина Радан. онда је обрнут однос између именице у функцији неконгруентног атрибута са тим значењем и њој надређене именице. Када је у питању значење квалитативности. на пример: – Студент Петровић. целина део/нек. у реченици: – Девојка плаве косе. као самосталне речи. Теоретски гледано. На пример: – Плаво небо. у духу генеративне теорије неконгруентни атрибути настају у процесу реченичне кондезације. пре ћемо рећи: – Јутрошње вести. део целина/нек. Неконгруентни атрибути по правилу долазе иза именице које одрећују. наменско значење. иако су по функцији зависни од тих речи.придев неконг. Нормалан ред речи јесте да се атрибутив налази у претпозицији. поимен. – Улаз десно. обликом не слажу са речима које одрећују. – Одлазак тамо.атр. али у неким случајевима и прилози могу да врше ту функцију. Пошто су прилози неконгруентне речи. – Плаветнило неба. за разлику од атрибута. Код значења посесивности и квалитативности разликују се односи измећу дела и целине. У српском језику неконгруентни атрибут може исказивати различита значења: посесивности. део целина/нек.атр. они су по својој природи и неконгруентни атрибути. Понекада именица. конг. а именица која је била управни члан прве. настало од: – Чита писма). за српски језик није карактеристична употреба прилога у функцији неконгруентног атрибута. – Кров на кући. квалитативности. Атрибутив је посебна врста одредбе.

нпр. Основна разлика између именичких додатака. За заменички и заменичко-именички тип апозиције наводи: Све што је власт хтела. и актуелизацијом из контекста издвојени атрибут“. Постоји велики број падежа. .Дучић. даје нову информацију о њему... псино. Функцију накнадног. млађи. . као што смо видели.: – Јелена. јесте разлика у степену у коме они одређују појам који се исказује именицом у позицији надређеног члана. Aпозитиви20.. Р. и наводи примере: Ту. За апозицију је још карактеристично и то да у реченици има чврсту позицију. Српски падежни систем је веома сложен. иако падежи своју функцију не врше аутономно ван реченице. погледа за сином. ти.. најчешће у синтагматском склопу: – Мајка. Апозиција. Наводи још и. додатно појасни. и још примера. Апозитив је најчешће придев или придевска реч. – Марко. Могло би се рећи да је апозитив атрибут са функцијом апозиције. То су атрибути који вршe функцију апозиције. као и апозиције.Симић (Основи синтаксе срп. Разлози за издвајање синтаксе падежа јесу двојаке природе: − један је културолошке природе – откад се српски језик бави синтаксом. то је могло и морало да буде. броју и падежу са именицом уз коју стоји. Апозитиви се. Иначе. БЦР). односно запета у тексту. апозитивног сугерише пауза при вербалној комуникацији. скиташ по вашарима. Функцију апозиције могу вршити именице или именичке синтагме19. 20 За апозитиве Р. наставите. после толико година. Ако би се то изучавало у 19 По Радоју Симићу (Основи синтаксе српског језика) „ . наша колегеница. увек је у постпозицији. броју и падежу.) каже и истиче: „Апозитив је атрибут изостављене – или непостојеће апозиције. Апозиција се увек слаже са надређеном именицом у роду. Сада. само одмахну руком. објавила је песму. атрибута и апозиције.. дакле.. и у том случају слаже се у роду. Атрибут. Увек се налази иза именице коју одређује и одвојена је запетама. на води. не сужава тај појам. набијенији бежанијом. − други разлог који је и допринео оваквој традицији јесте стручне природе. јез. оне увек лажу на крупно и на тотално(Ј. Уобичајено је да се у српској синтакси синтакса падежа изучава издвојено из Синтаксе. Апозитиви су значењски подударни са апозицијом. додатно идентификује. изненађен. Апозитив је актуализовани. дакле. а сваки од њих на различите начине има велики број функција у реченици.Апозиција је именички додатак којим се именица додатно објашњава. служе да дарују додатну информацију додатној информацији. Жене кад лажу. Тамо.. а апозиција служи да потпуно идентификовани појам садржан у некој именици додатно идентификује. 32 . ни по чему другом се апозитив материјално не разликује од атрибута. Али пут је све гушћи. Апозитив се слаже са апозицијом по погледу места у реченици у коме се налази. по оним брдима. увек одвајају запетама од именице коју додатно идентификују. забринута лица. У функцији апозитива може се јавити и именица.Симић наводи и то да апозицијски могу бити спрегнути и прилошка реч и предлошко-падежна синтагма. како каже „за нас изненађујућу врсту“ апозиције – придевску: Ви. већ баца ново светло. идентификује делом неидентификовани појам који је исказан именицом.нема лексичких и позиционих ограничења за образовање апозиције: она се у начелу успоставља међу речима различитих врста – али се тежи да и једна и друга припадају истој врсти – и у најразличитијим синтагматским положајима“. и још неке примере. Целог века. Синтакса падежа Падежни систем у српском језику представља сложени подсистем Синтаксе.. српска наука изучава и синтаксу падежа.

Падежи који обављају неку синтаксичку функцију са предлозима. Постоји. Није сваки детерминатор обавезан баш увек да би падеж вршио своју функцију. у две групе: 1. или квантитативно значење. Као слободни. Из свега наведеног може се закључити да се падежи у српском језику приликом исказивања синтаксичког значења јављају – не у две. можемо рећи да падежи могу имати различите могућности употребе (табела 3): Табела 3: Падеж/употреба Номинатив Генитив Датив Акузатив Инструментал Локатив Слободан + + + + + − Са предлогом − + + + + + Са одредбом − + − + + − 2003. детерминација. а имају квалификативно. Падежи у српском језику деле се на независне и зависне падеже. именица пре свега. донекле се коригују и гледања на просту реченицу. Вокатив је само по функцији и посебној морфолошкој форми посебан падеж. други долазе уз више падежа.+С+Об. међутим. 2. – Чекала сам ноћ. сем од специјалног односа са предикатом. оформи тако да врши функцију одређене синтаксеме. Захваљујући спознаји да је у одређеним синтаксичко-семантичким околностима у реченици неопходно присуство и детерминатора. минимална реченична структура не може бити сведена на форму: Пр. Та промена може бити двојака: а) Изостављањем детерминатора долази се до промене смисла у реченици: – Чекала сам целу ноћ (детерминатор). реченица без значења:– Видео је девојку црне косе. 3. дакле. темпорално. они у реченици увек заузимају синтаксичку позицију атрибутског или адвербијалног карактера. 33 . или до сувишег развлачења учења о реченици. Детерминатор је обавезан да се налази уз падеж онда када његово изостављање доводи до промене значења у реченици. Једни долазе само са једним падежом. односно они као и лични наставци служе да се именска реч. и трећи вид употребе падежа. Према својим могућностима предлози су различити. мада је у реченици најчешће изолован од других реченичних чланова. Тада се говори о такозваној употреби падежа са обавезним детерминатором. већ у три врсте: 1. или би се неке падежне функције занемаривале. Ако посматрамо вокатив као специфични падеж. Обавезни детерминатори никада у реченици нису допуне смисла управне речи. када уз падеж обавезно мора да стоји нека одредба. Milan©e Предлози се сматрају додатним морфолошким елементима. основна форма именске речи. Номинатив је независни падеж. Неки синтаксичари зависне падеже називају правим падежима. Падежи који могу да врше неку синтаксичку функцију „слободно“ – без предлога. јер је номинатив падеж у коме се исказују именске речи. и он не зависи ни од једне друге речи у реченици. Понекад. 2. (ближи). – Видео је девојку косе. према функцији коју обављају. б) Изостављањем детерминатора добија се бесмислица. Остали падежи су зависни због тога што у реченици увек долазе у позицији зависног члана неке синтагме.оквиру саме просте реченице нужно би дошло. Везани за предлог. Везани за присуство обавезног детерминатора. У нашој синтаксичкој литератури уобичајено је да се падежи разврставају.

донеси ми воде! – Хоћемо ли. вокатив се употребљава често у функцији реченичног субјекта. миле звезде.: О. кришом да земља не види. Такође. Такође. у овом случају употреба вокатива уместо номинатива може да буде и ствар намере.Номинатив Као што је напоменуто. вокатив се не сматра правим падежом у синтаксичом смислу зато што се њиме не изражавају никакви синтаксички односи. отпутовала је јуче. питање за писмени испит. условила је да номинатив буде замењен вокативом. горо од шећера.: Чашу меда још нико не попи док је чашом жучи не загрчи. – Мали Иван има брата. У облику номинатива јавља се и именица. Чешћа функција номинатива као независног падежа јесте функција реченичног субјекта. Такође. Вокатив Као што је у уводу напоменуто. Није увек вокатив сасвим изолован у реченици. Тако се прилошка одредба за начин јавља у номинативу: – Он ради као мрав. нпр. земаљско весеље. у прилог томе иде и чињеница да је у другом примеру у вокативу само именица Стефан. без предлога и без обавезних детерминатора. или именска синтагма. схватити праву вредност овог човека! Такође је и облик који служи да некоме скренемо пажњу ка садржају који желимо да изнесемо: – То је. овај падеж се јавља увек слободан. по форми и по својој функцији која се остварује у оквирима реченице има разлога да се вокатив сматра слободним падежом. У номинативу се јављају и именице које су на неки начин одредба другим речима. (Његош) 34 . Вокатив је самосталан. Док је вокатив дозивања карактеристичан за разговорни језик. односно његова дужина. На првом месту треба споменути вокативне синтагме. То је уједно и једини падеж који врши ту функцију: – Велика киша је пала. али се не може рећи да је ова појава знатно присутна у савременом српском језику. људи. карактеристичан је и за књижевно-уметнички стил: – Погледајте. наша другарица. јавља се самостално или у оквиру реченице: – Марко. Именски део предиката (било да је то именица или нека друга именска реч) је у номинативу: – Моја сестра је тада била студент. Купо меда. нарочито народној. Међутим. у облику номинатива јављају се и атрибутиви који су уз именицу која је субјекат у реченици: – Ученик Јовановић је примио награду. независан падеж који служи за дозивање при говорној комуникацији. колега. вокатив као средство скретања нечије пажње карактеристичан је за административни и политички језик. а да је у номинативу остала именица краљ. У зависној синтагми однос између појединих чланова вокативне синтагме исти је онакав на какав наилазимо и у случајевима када су неки други падежи употребљени уместо вокатива. Најчешће се он ту јавља уместо номинатива због задовољења неких потреба стила: Вино пије Старина Новаче. У овом случају стих. јер је песнику био потребан само један слог мање. У поезији. – Први дани у Проклетој авлији били су најтежи и најсуморнији. Славу слави српски краљ Стефане. Стамболе. нпр. која представља апозицију уз именицу која је у реченици у функцији субјекта (ово се такође односи и на апозитив): – Јелена.

2. ми ћемо о овој разлици водити рачуна. књижевници и фарисеји. Падежи просторних односа У савременом српском језику просторни односи се исказују свим зависним падежима. такав начин просторне оријентације можемо да назовемо индиректном просторном оријентацијом. Доминантну улогу у исказивању овог значења имају падежи који се користе у конструкцији са предлозима. само уколико он може да исказује оба значења. У другом случају падежом се оријентационо усказује на место вршења радње. Ово се може илустровати следећим примером: – Књига лежи на столу. Генитив Генитив је падеж са најширим могућностима употребе у функцији прилошке одредбе места. нпр. Иако би се разматрање падежа у функцији прилошких одредби места могло вршити тако што би се могла извршити класификација свих падежних форми на оне са значењем индиректне просторне оријентације. мој брајко. У првом случају именица у функцији прилошке одредбе места означава простор у коме се врши радња.: Брајко – То је.. У овако израженим просторним односима разликују се: 1. при исказивању просторног односа. прешло границу. Дакле. – Тешко вама.. на пример: – Кренуо је од куће. и падеже са значењем директне просторне оријентације. он се назива локализатор. Објекат локализације је књига. нпр. мој драговићу. или одређено своје значење. не дозволи да. остварују само или углавном у облику вокатива. Поред осталог. лицемери.: – Ти. али ћемо разматрати појединачно сваки падеж са једним и другим значењем. Таква локализација назива се директна просторна локализација. може да исказује кретање или мировање. то је једини падеж који сигнализује аблативност – одваја радњу од локализатора. Драговић – Он пије. који познајеш срца свију нас. овакав објекат назива се објекат локализације. исказујући непосредно или посредно место вршења радње.У сложеној реченици вокатив може да буде и управна реч за коју се везује зависна клауза. – Деца су скакала са 35 . а локализатор је сто који има облик локатива са предлогом на. Просторни однос изражен реченицом у којој је предлошко-падежна конструкција у функцији прилошке одредбе за место могао би се дефинисати као средство за одређивање места једном објекту у простору путем утврђивања његовог односа према неком другом објекту у простору. објекат који се просторно одређује. падежи без предлога. сад немогуће. У литератури се наводи да има речи које своје значење. У проучавању падежних функција просторних односа релевантну улогу имају и подаци о лексичком значењу глагола уз који долазе те падежне форме. објекат помоћу којег се просторно одређује објекат локализације. Само се датив и инструментал јављају као слободни падежи. Падежи просторних односа исказују просторне односе на два начина. који се локализује. То је пре свега битно због тога јер глагол може да карактерише динамичност или статичност. Господе. што заговарате Царство Небеско од људи.

а неки синтаксичари чак сматрају да таква употреба мимо поменуте класе глагола и није карактеристична за савремени српски језик. обликом генитива исказује се место где се одвија радња у целини. Данас је неспорна употреба слободног датива у функцији исказивања просторног односа уз глаголе кретања који се граде префиксом при-. Уз то ове конструкције дају и ближе информације о месту те радње у односу на дати појам. – Колона се приближавала граду.: – Отишла је родитељима.: – Оде Стојан своме винограду. – Чучи испод клупе. а и уз глаголе који означавају окренутост појма према ономе према коме се кретање врши. Генитив са неким предлозима врши директну просторну локализацију именујући место на коме се одвија нека радња. – Дечаци се окупљају поред школе.моста. У примерима се означава почетак одвајања. Датив Када служи за исказивање места вршења радње датив се може употребљавати и слободан и у конструкцијама са предлозима. али без сигнала о томе да ли ће се радња ту и завршити: – Сви су кренули ка Тврђави. ка којем се управља вршење радње. на пример: – Расла јела више Сарајева. Овај падеж такође врши и индиректну просторну локализацију радње именујући.: – Деца су се играла насред парка. Када се употребљава датив с предлозима онда се именује предмет. нпр. – Окренуо се и пошао вратима. нпр. Слободан датив у овој функцији има сужен домен употребе од датива са предлозима. ради се о одредби која означава намену. већ неки појам у чијој близини се та радња врши. не простор на коме се врши радња. или место. – Преко улице су претрчавали ђаци. – Пришао нам је један непознати човек.: – Месецима није смео да приђе прозору. – Из собе је изашла млађа сестра. нпр. удаљавања од појма означеног генитивом. Ово је падеж који именује просторне односе у смислу означавања места као циља вршења радње. Акузатив Акузатив се јавља у функцији локализовања месног значења само са предлозима.: – Студенти су кренули пут Тврђаве. Један број предлога са акузативом служи за означавање места као 36 . када се уз глаголе кретања именицом у дативу без предлога означава лице. У другим случајевима. односно само се завршни део радње одвија ту. Овим падежом се именује и оно место у простору према коме се радња усмерава без извесности да ће се то место у простору и досегнути. – Са крова су падале капи кише. – Ласте су изнад кровова. али не и у одређивању места завршетка те радње. – Изашао је из аутобуса и упутио се према позоришту. а не просторни однос. нпр. нпр. Дакле. У другим случајевима може се говорити о спорадичној употреби датива без предлога. Као што се види. Како се из наведених примера може утврдути.: – Испред Марка има неколико тркача. или се то место именује као циљ. Ови примери нам показују да датив у овој функцији са предлозима служи као одредба места у смислу одређивања правца кретања радње у простору. слободни датив стоји и уз глаголе кретања. За овај падеж је карактеристично то да он може да врши и директну и индиректну локализацију радње. Такви примери се и наводе из нешто старијих текстова. – Седели смо покрај воде. датив је падеж помоћу којег се врши индиректна оријентациона локализација. Управо предлози који долазе са генитивом у овој функцији говоре о томе. нпр.

У погледу разлике директна–индиректна локализација радње све ове предлошкопадежне конструкције су неутралне. – Деца су се играла под крушком.). Инструментал са предлозима јавља се у функцији индиректне локализације. – На ливади су се размилиле девојке. Основна два предлога су у и на који одговарају двема основним могућностима ближег одређивања места радње – унутрашњост / површина. Дакле. – Фудбалери излазе на терен. Када се не жели досегнути циљ употребљава се датив правца: – Отишао је у град / Отишао је према граду. – Застаде међу шљивицима.. Такви предлози су: уз. У својој просторној функцији он се остварује онда када именица означава какав географски појам у ширем значењу тог термина: пут. – Дрема на клупи. Локатив има функцију директне локализације радње. Инструментал Инструментал се може јавити у функцији прилошке одредбе за место као слободни падеж или падеж са предлозима. достигавши је. или објекат у простору. на. а помоћу предлога се одређује положај радње према том објекту. он именује какав објекат или географски појам за који се зна где се налази. – Голуб је слетео на руку. Под циљем се подразумева тачка. по. – Стаде шетати по соби. – Под клупом је дремала мачка. У овом случају радња може имати компоненту статичности или компоненту динамичности: – Падају вечери које дуго задржавају над касабом румен сјај јесењег сунца. – Изађе међу људе.. Такву функцију са локативом поседују следећи предлози: у.циља радње. пред. за. река. – Деца су отрчала за школу. на. – Над реком су кружиле птице. низ. уз. – На крововима су чучали врапци. и са ограниченим бројем глагола (висити. међу: – Кад стиже у село нађе кућу затворену. управни глагол је глагол са значењем динамичности: – Гором иду кићени сватови. – О зиду су висиле слике. Саопштавајући о месту као о циљу. – Трчи низ улицу. – Пођоше главним. У овом случају употребљавају се глаголи који значе савлађивање простора. – Човек је носио пушку на ремену. говорно лице даје податак о томе да радња која се усмерава ка датој тачки у простору ту тражи и да је досегне. Инструментал без предлога служи за директну локализацију радње. – Пролази кроз село. Локатив са месним значењем долази најређе са предлогом о. нпр. 37 . а управни глагол именује радњу чијим се вршењем простор савлађује. носити. – Студенти су дошли пред факултет. –Мисли на кревету. – Плове Дунавом. ливада. – Мачка је побегла под клупу. о – додиривање нечега или кружно обухватање. над. Примери: – Бејаху заноћили у неком напуштеном летњиковцу. под. – Подиже паре у банци. с тим да се. на. Предлози о и по такође носе представу о површини. кроз. о. широким путем.: – Стао је у бару / Стао је пред бару. Такво значење акузатив исказује са предлозима: у. Могу вршити и директну и индиректну локализацију. на њој оконча. захватање горње површине. Акузатив са предлозима може да одређује и место тока радње у целини.. Акузатив са овим предлозима служи за директну локализацију радње. На пример: – Дечак се пење уз дрво. улица и сл. али са специфичним значењем: по – простирање. ка којој радња полази. – Међу кућама је играло коло. Локатив Локатив се јавља у функцији прилошке одредбе за место искључиво у конструкцијама са предлозима. – Наслонио је бицикл уза зид.

. издвојен од других. Из тога произилази да се у овој функцији јављају падежи само са оним именицама које на неки начин могу да искажу такав временски одсек. као слободни. именице које означавају јединицу мере времена. час. јесен. нпр. али га не диференцирају од другог. детерминатори им нису потребни: – У понедељак смо ишли у позориште. казује да се нешто врши. а) У нашем језику постоје именице којима се означавају временски одсеци. зора. година.Локативом се детерминишу и радње са значењем динамичности и радње са значењем статичности.). 2. дакле. Када се ти одсеци именују као периоди (краћи или дужи) који се разликују од других одсека. Такве су именице које обележавају дане (понедељак.. довођењем времена вршења прве радње у однос са тим догађајем. онда се именица која тај одсек обележава јавља као довољна да сама то време диференцира у односу на друге одсеке. Значење још неких предлога који могу да стоје уз локатив: према – означава место на супротној страни од појма у односу на који се то место одређује. Оне уза себе имају обавезну одредбу.. март. Такве су. Кад се такве именице јаве у функцији временског одређивања глаголске радње уз њих се јавља нека одредба помоћу које се тај временски одсек чини познатим. б) Постоје у нашем језику и именице које значе неки временски одсек. сличног таквог временског одсека. а у складу са процесом номинализације у језику. а саме не могу то време издвојити. 3. тренутак.... Падежи са временским значењем У српском језику сви зависни падежи јављају се у функцији обележавања времена вршења радње. не могу. тј.. при – означава да се нека радња врши или неки предмет налази непосредно уз неки други (Цвеће је при прозору).). у предлошко-падежним конструкцијама. У српском језику. у конструкцијама именица + обавезна одредба (детерминатор). У облику локатива са значењем места јавља се велики број именица. Такве речи су: дан. јединице мере времена. 21 Упореди: У понедељак смо ишли у позориште. уторак. Ове именице у функцији одредбе никад се не јављају слободне или у предлошко-падежној конструкцији. збива или налази преко пута неког појма у простору (Седи окренут према прозору). месец. годишња доба (лето. Смисао употребе падежа у временској функцији састоји се у именовању неког временског одсека за које се веже вршење глаголске радње. у реченици саме представљати временску одредбу.: – Тог дана сам био у школи. као и у другим савременим језицима.). За савремени српски језик карактеристично је да се овакве именице јављају веома често.. уствари. У оваквим случајевима падежи ових именица могу се у функцији временске одредбе јавити као слободни и у предлошко-падежним конструкцијама. као и у другим словенским језицима такви догађаји се исказују девербативним именицама: – Упознали су се на прослави матуре. У овој функцији падежи се јављају у сва три вида: 1.) и сл. 38 . делове дана (поноћ.21 в) Време вршења радње може се одређивати и указивањем на какав други догађај. месеце (јануар. а који су. у функцији прилошке одредбе времена. Овакве именице по правилу захтевају присуство обавезног детерминатора и када долазе у конструкцији са предлогом: – На тај дан смо ишли у позориште. уствари.

у којем се врши. – За време јесени боравила је на селу. У функцији временске локализације ретко се јављају девербативне именице које су у облику акузатива. или са предлозима. Са обавезним детерминатором јављају се именице које значе неки временски одсек. Падежне конструкције са значењем временске локализације Генитив Генитив се у овој функцији јавља са обавезним детерминатором и са предлозима. нпр. Акузатив У временској функцији акузатив се јавља. У овим конструкцијама често се јављају и девербативне именице. Инструментал 39 . Иако ове именице саме по себи обележавају један временски одсек који ничим није посебно издвојен у временским следу. у функцији временске локализације јавља се генитив са предлозима и предлошким конструкцијама – преко зиме. – И једног дана он је сасвим мирно пришао Аникиној Циганки.: – Дошли су пред почетак представе.: – Усред зиме отишла је на село. – За време боравка у Србији написао је тај роман. – У току лета саградили су кућу. – У недељу су дошли и рођаци да погледају нову кућу. Када се именицом у неком падежу не исказује време у којем се врши глаголска радња. говори се о директној временској локализацији. – На Божић су дошли сватови да је воде за Марка. али које саме по себи нису довољне да тај временски одсек временски ликализују. Девербативне именице не захтевају посебно присуство детерминатора због тога што дата конструкција не садржи информације о већем броју истовремених догађаја. оне не захтевају обавезно присуство детерминатора. – Чекала сам целу ноћ. јер се временски оријентишемо само према једном догађају који обележава девербативна именица: – Приликом уписа ђаци су добили књиге. Изостављањем ове одредбе именица не би имала потпуни смисао. него се исказује неки временски одсек према коме се „грубо“ оријентишемо у одређивању времена вршења радње тада говоримо о индиректној временској оријентацији или о индиректном одређивању времена. или ће се вршити глаголска радња. – Чекали су на ноћни ветрић који је и за највећих врућина неминовно наилазио. То захтева именица јер својим значењем сама не може да идентификује временски одсек у коме се врши глаголска радња. а о њима је већ било речи: – Те исте године појави се у мом животу један човек. Такође. – У време посете гости су препричавали своје доживљаје. или са обавезним детерминаторима: – Некако у то време започела је Аника своју борбу. нпр. за време јесени. – Те ноћи по месечини вратила се Аника у Вишеград. – Тек у сумрак послана су из вароши два Цигана. У једном случају падежима и њиховим конструкцијама прецизно се исказује време у којем се вршила.И код падежа са временским значењем можемо уочити још две специфичности. Датив Датив се не употребљава за исказивање временске локализације глаголске радње. У овом случају уз акузатив поред предлога долази обавезно детерминатор. Кад се падежом тако одређује време. усред зиме и слично. – Звала га је да га пита шта мисли да ради на Ђурђевдан. у току лета.

престаје да важи стари. Овде се радња врши као последица која је настала непосредним деловањем узрока. дакле. дакле. да она по своме карактеру означава неки физиолошки процес или стање који се развијају без предумишљаја и без стимуланса. од . на. Систем падежа са узрочним значењем У српском језику предлошко-падежне конструкције исказују и узрок вршења радње. Може се. – При повратку из града отишао је у кафану. а само са именицама које идентификују неко време.. – Ради свој посао из љубави.Инструментал се јавља у функцији директне временске локализације. – У повратку свратићемо у тај ресторан (повратак – девербативна именица).: – Гледали су и дрхтали од студени. Овде се о типовима узрока говори на основу синтаксичког критеријума. Може се рећи: – Умро је од глади. утврдити када која од ове три предлошко-падежне конструкције долази у функцији одредбе узрока радње. – Са настанком стварне опасности почео је у школи да расте страх. – Напустила је студије због једног професора. Нпр. Али. у. – На повратку кући свратио је у пекару. У овом случају обликом инструментала именује се и временски одсек који се понавља у одређеним временским интервалима (сваке суботе). Да се може говорити о посебним типовима узрочног значења можемо се уверити на основу чињенице да се у свакој ситуацији не могу равноправно. а преко тога се могу дефинисати и типови узрока. употребити ови предлози уз генитив. из + генитив. радње које се временски одређују инструменталом обично се понављају: – Деца су се сатима играла. – О празницима идемо у село. – Са свитањем стижу. Може бити исказан именицом која означава дан у недељи: – Суботом су нам долазили родитељи. У избору конструкције од+генитив износи се схватање узрока у смислу да је за узрок битна спонтана реакција. – Марко је 40 . Да би се одређено значење могло прогласити узроком посебног типа оно мора имати и посебно средство изражавања. Конструкцијом о+локатив одређује се време приближно ономе које је именовано именом у локативу: – Родио се о поноћи. у истом значењу. Конструкцијом од+генитив именује се појам који својим природним значењем изазива овако спонтану реакцију. Приликом одређивања значењења узрока уочава се да постоји неколико типова конструкција које имају посебна средства свога изражавања. оваква конструкција може одредити и тачно време вршења радње: – О ручку се разговарало о плановима. мора имати средство које служи управо за тај тип као примарно. У функцији временске локализације глаголске радње јавља се и инструментал са девербативним именицама: – Ступањем на снагу новог статута. У систему падежа са узрочним значењем ти посебни типови представљени су конструкцијама: због. I Генитив са предлогом од изражава значење непосредног изазивача или ефектора.. Овде се именицом у инструменталу показује да је глаголска радња трајала један дужи временски период. Локатив Локатив се у функцији временске локализације јавља само са предлозима (при. о). Слично овој конструкцији употребљава се и инструментал са предлогом с/са: – Са годинама је све више пио. У овој конструкцији (с/са+инструментал) јављају се у облику инструментала и девербативне именице и оне које то нису. тј.

– Јавља јој се немир од помисли на јесен. У+акузатив: – Е.помодрео од страха. када је у питању узрок који се именује девербативном именицом. конструкција на +локатив: – Гледали су се и дрхтали на студени. И конструкција пред+инструментал у одређеним приликама служи као синоним конструкцији од+генитив: – Спопала га је страва пред том идејом. – Учитељу се окреће школа од чуда. сунце. унутрашњи изазивачи. Или инструменталом: – Уписао се на студије својом вољом. Узрок некој радњи може да буде и вршење какве друге радње. – Све ћу Вукашину у инат да дам. Између унутрашње побуде као мотива и последице у виду вршења дате радње. – Он убрза за њом са живом жељом да јој још нешто каже. У+локатив: – Овај одби вотку у страху да ће бити отрован. спољни изазивачи. 2. – Отишла је у коло њему у пркос. Када се та воља жели навести и експлицитно. и то: а) психичко или психо-физиолошко стање. – Машиновођа је из беса притиснуо сирену. Тако да се у овим конструкцијама јављају и девербативне именице: – Уморио се од стајања. – У соби се ништа не виђаше од дима. Овај тип узрока зове се унутрашњи подстрекач или мотив. Оне у значењу носе нешто од основног значења падежа уз дати предлог: локатив значење локативности. него из потребе. Или конструкцијом по+локатив: – По слободној вољи изабрао је ову професију. Овде локатив означава на свој начин узрок вршења радње. ветар. За+локатив: – Сутрадан сам за инат отишао од куће. Тако је ова конструкција ограничена на оне лексеме које означавају овакве појаве у природи. Са+инструментал: – И кренух ја к њему с намером да постанем војвода. рецимо конструкцијом од+генитив: – Отишао је у борбу од своје воље. Примере за узрок можемо приметити и у неким другим падежним конструкцијама: Из+генитив: – Учинилац може одустати из страха или из кајања. Именица у овом случају обележава неке унутрашње побуде које доводе до вршења радње. б) латентне (прикривене) мисли. II Други тип узрочног значења најбоље је представљен конструкцијом из+генитив. Исто значење у неким приликама може се исказати и слободним инструменталом: – Била је сва изгрижена сузама и надута уздисајима. Као синоним овој конструкцији. Све ове конструкције. – Не држим те овде из мржње. При исказивању овог типа узрочности. Као узрок овог типа ефектора јављају се следећи изазивачи: 1. онда ћу у инат још ноћас изаћи одавде. – Изгара од жеље за поновним сусретом. као што су: бура. Понекад се уместо ове конструкције јавља њој непотпуни синоним. И ова конструкција је ограничена одређеним бројем именица. подразумева се постојање и вољног момента. означавајући атмосферске прилике као изазивача. могу се заменити конструкцијом из+генитив. радње се врше као свесне активности преко импулса воље. – Синови су тврдили у својој мушкој сујети да су га они млатили. инструментал значење социјативности итд. може да буде конструкција при+локатив: – Ужаснух се при помисли да ме чека. мраз и сл. она се изражава средствима ефектора. – Ова клекну крај њега у намери да му помогне. 41 . дакле.

– Лечи се због својих суза (одређена ситуација). Захваљујући+датив: – Нису стигли на време захваљујући кашњењу. психолошка стања означена глаголом не надовезују се директно на дату појаву него индиректно: – Гуши се од суза. већ због нечег другог. Значи. За разлику од претходна два типа. Минималног је интезитета јер су се раније већ испунили услови за вршење неке радње и довољан је још само мали покретач да би до вршења радње дошло. нечег што осећа. Исто важи и у обрнутом смеру. И повољна. Непостојање околности X условљава радњу Y. у недостатку повољнијег израза. Исто значење може се исказати и другим конструкцијама: Услед+генитив: – Услед напрезања и несанице очи су га болеле. али и неповољна чињеница условљавају неки тип свесне. одређене акције именоване глаголом уз који долази нека падежна конструкција. – Пут је услед изливања реке био оштећен. Субјекат се не гуши због суза. зовемо страхом. или у поводу+генитив: – Пада ми све на памет баш поводом афере. које карактерише директност узрока. а ова је повод лечењу. Може се утврдити неколико најчешћих случајева односа овог типа узрока и радње: 1.III Трећи тип узрочног значења најпотпуније означава конструкција због+генитив. Непостојање околности Х искључује радњу Y. Из разлога+генитив: – Војни ефекти су из разлога штедње били сведени на минимум. али је не изазива непосредно. У+локатив: – Обузе га немило чувство које ми. 42 . Постојање околности Х условљава радњу Y. Не употребњава се конструкција од+генитив са значењем непосредног изазивача што би се могло и очекивати. У другом случају сузе су непосредни (стварни) изазивач стања. Треба напоменути да се код глагола који значе психичка стања појава која доводи до таквог стања обележава конструкцијом због+генитив: – Одобровољио се због некога/нечега. То је зато што ове појаве не условљавају својом природом јака психолошка реаговања која би по природи својој била изазивач психолошке реакције. Оне лицу коме дато стање припада стварају одређену ситуацију. Конструкција због+генитив: – Он је кажњен због покушаја физичког обрачуна са тренером. То је и тип повода чије је дејство минималног интезитета. 4. али само кад се ради о девербативним именицама. У српском језику такав тип узрочног значења најчешће се изражава предлошкопадежном конструкцијом поводом+генитив. Ова конструкција у савременом српском језику увек се може заменити конструкцијом због+ генитив. Разлог је повољна или неповољна чињеница која условљава одређену акцију. У првом примеру сузе су посредни изазивач стања које се исказује глаголом. овај тип узрока именује се као разлог. тј. 3. Разлог се дефинише као околност која потпомаже реализацију дате последице. Постојање околности Х искључује радњу Y. Овај тип узрока може се означити као индиректни узрок. 2. Због тога се у овим примерима не могу међусобно заменити конструкције. IV Може се говорити и о неким другим типовима узрочног значења.

у форми придева. Именица у централној позицији означава појам који поседује нешто означено именицом у зависној позицији. Инструментал се јавља у овој функцији са предлогом са: – Свом снагом удари по жбуну у ком је шиштала отровница са црно-белим шарама. Тако у примеру: – Девојка црвене косе. која долази уз зависну именицу служи карактеризацији тога дела преко којег се. Ако би у овим реченицама био употребљен генитив. приликом обраћања. – Кукурузи носе још зелене тоге са ресама. а са обавезним детерминатором: – Онда смо се сукобили са старцем седе косе. Атрибут одређује косу. на пример: – Међу њима је било људи средњих година. девојку карактерише црвена коса. Генитив овде означава име појма коме припада именовани појам у централној позицији синтагме. Значење посесивности Ово значење најчешће се исказује обликом генитива. Падежи са квалификативним значењем Именице у зависним падежима јављају се у синтагматским спојевима у којима им је управни члан друга именица. Пошто падежне конструкције у овојој ситуацији имају функцију придева оне су у реченици атрибут. – Човек велике смелости и изванредне снаге имао је много среће. карактерише појам као целина. Падежне конструкције са овом функцијом могу да изражавају различита значења. – Кукурузи носе још зелене тоге свилених реса. нпр. – Знам ја ћуд наших планина. – Ово је кућа моје тетке. И године неког лица означеног именицом у централној позицији могу представљати карактеристичну појединост. У таквим синтагмама. онда генитив долази са предлогом од: – То је могла бити девојчица од шест година. већ се замењује присвојним придевом. односно инструменталу. Када се уз генитив именице година јавља број. Када се припадност приписује лицу означеном само именом или презименом.Овакав тип конструкције се усталио као формула и званични текст. генитив косе означава појам који припада појму озуначеном управном именицом. У овом случају не јавља се инструментал.У овој функцији генитив се јавља без предлога. Када се карактеристичан детаљ схвати више као пратилачки део надређеног појма само уз генитив долази обавезна одредба док инструментал није обавезно праћен одредбом: – Вадили су из џепова огледала са шарама и сликама. – Прискочио је да придржи старицу погурених леђа. онда би реченице морале да добију обавезне одредбе: – Вадили су из џепова огледала чудних шара и слика. или по којем се. Особина коју исказује зависна синтаксема често се може исказати и придевом или односном реченицом. поред значења посесивности. дакле. етикеција. Квалитативно значење Ово значење исказује се квалитативним генитивом и инструменталом. а одредба. 43 . именица у зависној позицији може да исказује одређену особину именице у централној позицији. именује појам који је према појму означеном именицом у централној позицији у односу дела према целини.: – Падају вечери које дуго задржавају румен сјај јесењег сунца. што би се могло исказати и придевом црвенокоса (девојка). онда се најчешће не употребљава генитив. Придев у генитиву.

његово тело је право као стрела. Просте (и просте проширене) реченице у сложеној реченици. Уколико из ове сложене реченице издвојимо следеће просте реченице: – Сунце зађе.: – За њу је даривање просјака била светиња23. Када је реч о семантичкој зависности констатује се да се напоредне реченице не могу увек употребљавати посебно. разбијањем сложене реченице на просте. али у функцији речце (истиче став. Посесивно значење има и датив без предлога у зависној позицији синтагме уз неку другу именицу. ни као њихова одредба. нпр. а не служе за објашњавање других реченица. б) Зависне – не употребљавају се саме за себе.Придевску посесивну функцију имају и такозвни субјекатски и објекатски генитив. и овде падеж именице у зависној позицији исказује атрибутско значење. – А ја остах сама. – Постеља под светлом лампе на ноћном ормарићу изгледа као ратиште. Уместо именице могла би доћи зависна реченица са атрибутским значењем. Паратакса 22 Субјекат у номинативу: Срце откуцава. Асидентизам (изостављање везника) је ређи код зависних реченица. – Паде тама. или и једним и другим моментом. тако да остане сачуван смисао које су имале у сложеним реченицама. Независне реченице синтаксички су независне. гледајући њихов међусобни однос могу бити двојаке: а) Независне – стоје са другим реченицама у паратакси. – Мене обузме оно свеже осећање живота. 24 Атрибутивно значење особине по месту. – Слуша хуктање необуздане плиме. Тако је са именицама које означавају место појма означеног именицом у централној позицији синтагме: – Тако сатима притиште дланом то место и гледа ланче у фуруни. Особину појма могу исказивати именице у зависном падежу са неком другом функцијом. Зависне реченице су увек одредбе или допуне реченица или појединих делова реченица од којих зависе: – Кад хода.: – Био је учитељ деци (дечји учитељ). – Али увече је играчица на жици24 оно што баца касабу у занос. нпр. Субјектом се зове зато што је пре номинализације означавао реченични субјекат у номинативу: – Слуша откуцавање срца. – Остајемо ја и две ми сестре (моје сестре). с којима чине већу језичку целину. Овакви генитиви јављају се у реченици у придевској функцији као резултати процеса номинализације. већ им је функција да одређују или допуњују друге реченице. у напоредном односу. – Слуша како откуцава срце22. одвојено од других реченица. Пример: – Сунце зађе. видећемо да је а везник. односно простих проширених реченица међусобно повезаних смислом или синтаксичким функцијама. 23 44 . а пре номинализације означавао је прави објекат. Сложена реченица Врсте сложених реченица Сложена реченица је језичка целина састављена од две или више простих. а ја остах сама – а је везник који изражава супротност. Иако се зависни падежи у овом случају не могу заменити придевским атрибутом. изненађење). паде тама. За њу је била светиња да дарује просијаке (објекат). Објекатски генитив означава појам објекта радње означене девербативном именицом. тј. ни као њихова допуна. или поједине делове других реченица. – Код куће га грди жена му Косара (његова жена). Субјекатски генитив именује појам који је вршилац радње исказане девербативном именицом.

Везник те може имати и карактер знака за везивање зависне реченице којом се казује намера или последица: – Свако јутро долазе на језеро те се купају (намера). Везници саставних реченица су: и. Везником и се означава и саставни карактер радње. Ове се реченице разликују од реченица са везником и само по томе што се њима одриче оно што предикат значи: – Ја нити га познајем. б) Асидентетске – без икаквих везника. – Увек је носио уза се секиру и поткресивао младе букве. ни). – Скочи с кола. оне се зову саставне. између ње (њеног везника) и претходне реченице може се ставити запета. За другу реченицу Мусић је био управу када је помиње као последичну реченицу.Напоредне реченице могу бити: а) Сидентетске – повезане везницима. Ови везници могу некада бити и зависног карактера што зависи од карактера реченице. ни где станује. Исто тако се јављају и одричне саставне реченице са везником ни. завитла у врзину кесу из недара и пође пешице. плен свој грабе. Врло често се срећу низови низови саставних речаница са везником и: – И они су се слабо осећали. Правило је да се између напоредних саставних реченица без везника увек нађе запета. – То се крило по чекрк окреће те казује који ветар дува (казује последицу). очи горе живље од пламена. па су опет на време стигли. Када се саставним реченицама само набрајају радње. између последње две се 25 Напоредно-сложене или координативно-сложене реченице. – Коњи успорише ход и почеше даље да фркћу. Уколико се саставним реченицама опет само набрајају радње. чело јој је светлије од Мјесеца. ни. онда оне обично долазе једна поред друге без везника и одвајају се запетама. муком муче. Уколико се жели нагласити последња реченица. сломи пушку о точак. Реченице копулативног карактера са везником и најчешће означавају радње истог смера које су повезане често истовременошћу вршења радње. вршењем на истом месту и од стране истог субјекта. Реченице копулативног карактера могу означавати и сукцесивност радње. Врсте неазвисних реченица Саставне (копулативне) напоредно-сложене25 реченице Када је оно што се износи у двема посебним клаузама простим реченицама једне исте сложене реченице истог смера – када су те реченице по смислу истосмерне. а оне су повезане саставним везницима. – Тужи млада за срце уједа. нити знам како се зове. Могу стајати са и без везника. па. опсова. вршење једне па друге: – Клекла је старица пред свима и кумила га свим најдражим. 45 . и време је било рђаво. а једино се последња међу њима везује за претходну везником и (или везницима нити. нити. Како је у првом примеру другом реченицом изнесена остварена радња. Најнедвосмисленији је саставни карактер напоредних реченица са везником и у функцији спољњег знака њиховог: – Јасна седи за столом и пише домаћи. нити. стања или збивања различитих субјеката: – Упрли су бучно раменима и врата се брзо стропошташе. те. која је везана везником. – Трговац узе лонче и поче у велику чашу сипати сок. и путеви су били раскаљани. ова реченица је ипак копулативна (саставна). Ни по смислу ни по синтаксичком односу нема велике разлике између саставних реченица са везником и и асидентских саставних реченица: – Муком муче ропске слуге. док је радња сваке намерне реченице само нереализовани циљ.

Синтаксичка независност ових реченица огледа се у чињеници да њихово значење остаје исто и уколико се везник те замени везником и. ипак. онда се у том случају употребљавају прилози. односно сидентским саставним реченицама. која се исказују асидентским. па. односно прилошке синтагме зато. Саставне реченице са везником те које стоје у односу последице према узроку у писању се растављају запетом. а. те се врата (зато.може ставити запета. због тога. Везником те могу се истицати целе реченице и поједини њени делови: – Не дам. на селу сам и рођен. Везник пак се у свом облику првенствено употребљава са супротним значењем. али се може употребити и у саставном значењу – истина ређе и такви облици се често налазе код старијих писаца и у народним умотворевинама: – Пошљи људе у војску. Без икакве посебне нијансе у значењу употребљава се везник те као апсолутна синонимска опозиција везнику и: – Много света стоји те гледа. Могућа је употреба везника па као спољњег знака за везивање напоредних реченица супротних односа. познаници ће долазити и честитати ми рођендан. То се дешава у случајевима у којима везник па има вредност али. те не дам. стога. Саставне реченице код којих садржина друге проистиче из садржине прве као последица настала узроком прве. Временска узастопност радње оваквих реченица природно произилази из природе односа узрок–последица. Саставне синдететске реченице са везницима па и те се од асидентских саставних реченица и од саставних реченица са везником и разликују по томе што 46 . односно стања. – Сутра. пак сједи те плачи. услед тога) отворише. Много се чешће реченице са везником па срећу у функцији спољњег знака везе код саставних независних реченица чије се радње дешавају једна за другом а без икакве нијансе било каквог другачијег значења: – Станко га забезекнут погледа па се уозбиљи. због тога. па нисам никада био на прелу. рецимо нијансу намере: – Сутра. али и притом. – Око ватре поседали укућани те разговарају. те. најчешће се везује везником те: – Прво издање је одмах распродато. стога. а са истим прилозима. – Пијан па дрема. ни. те никуда не излази из куће. познаници ће долазити те ми честитати рођендан. нити. а које су са везницима и. али и поред тога: – Толико сам година провео на селу. Саставне реченице код којих се другом износи последица онога што се казује првом често се везују везником па: – Сунце се сакрило за облаке па је читава улица била хладна и непријатна. односно збивања. – Дуго му време пак броји козја имена. односно прилошким синтагмама: – Од силине треске испаде дрвени мандал. Једино се код примера који се нађу са енклитиком поред глагола мења ред речи. и када је потребно последицу тешње повезати са узроком иза саставних везника и. те је после неколико дана изашло друго. на дан рођења. Када је нарочито потребно истаћи да саставне реченице стоје у односу последице према узроку. на дан рођења. поново само у случају уколико се радња последње реченице жели нагласити. Радње. могу бити или истовремене или сукцесивне. Овакве реченице могу бити и без везника. али могуће су и саставне реченице које означавају истовремене радње односно стања: – Болестан је. Напоредне реченице са овим везником имају и друге смисаоне нијансе. услед тога.

исто. несумњиво ће пасти снег. Закључне реченице се обично одвајају запетом. него и оно што се каже другом. – Они су то не само обећали већ и извршили.. Закључна реченица по своме односу према оној из које се изводи као закључак стоји као последица према узроку. а може се и временски поклапати са тим. Већ смо говорили о правилу повезивања саставних реченица у напоредносложеној реченици у набрајању. Овакве реченице се увек одвајају запетом: – Сви су се поразбољевали. али је садржина друге у супротности са садржином прве реченице. они су најчешће претпоставка. сигурно ће бити плодна година. очекивати. Њихов посебан карактер чини то што је друга реченица природни закључак који произилази из онога што се износи у првој реченици. дакле. зато. Модалне речи и изрази. па због свега тога не треба их одвајати запетама. – Пада доста кише. па се зато на почетку друге реченице. или би се могле употребити модалне речи: дакле.. или бар неподударна са њом: – 47 . дакле и једно и друго. Као посебну реченицу саставног односа и напоредно сложених реченица схватамо и реченицу са везничко-прилошком речју такође. ваљда. – Непријатељ је опкољен и биће уништен. онда се између њих ставља запета: – Мени је књига потребна. Када између напоредно-саставних реченица нема везника обавезно се пише запета. Сви ови спољни знаци означавају. док везник и много чешће везује по неколико независних реченица. с обзиром на то. Закључци се обично дају према личном схватању. ја сам такође прехлађена. нећемо ићи у позориште. или негде даље у њој могу.. можемо га. тако. а не у супротне спадају и реченице са сложеном спољном ознаком њихове везе – не само. Запетом се одвајају саставне реченице које су уствари одредбеног карактера: – Изгубили су сав новац. Супротне (адверсативне) напоредно-сложене реченице Супротне независно-сложене реченице су оне реченице чије просте. Закључне (конклузивне) напоредно-сложене реченице Закључне реченице су уствари подврста саставних реченица. Закључак се износи из онога што је речено у претходној реченици. – Никола није нашао карте. ви ћете исто тако кад апсолвирате.обично само по две реченице везане овим везницима улазе у сложену реченицу. уколико иза њих не стоји енклитика. сигурно узалуд чекамо. У саставне. без везника или се за истицање закључне реченице употребљава модална речца: – Ми се боримо за праву ствар. него и / већ и / но и. дакле. што указује на чињеницу да по смислу значе исто што и реченице везане везником и. не само оно што се каже првом реченицом. без обзира на то да ли су везане неким везником или не.: – Не само да живе него се и тове и богате. Друга реченица има чак и већу комуникативну вредност. – Ваши другови већ славе. Уколико се незвисно-сложеној реченици налазе само две саставне реченице. – Обећао је да ће доћи. Овакве реченице стоје без икаквих спољних ознака њихове везе. одвајају се запетом уколико речца није тесно повезана са закључком: – Нећемо добити. и донеси ми је. Када су везане везницима не одвајају се запетама с обзиром на доста тесну међусобну везу и исти смер. и то их је онеспокојило. стога. и оно што се износи временски обично иде иза онога што се казује првом реченицом.. победа ће бити на нашој страни. сигурност. што се може закључити из примера: – Јако је захладило. увереност. односно просто-проширене реченице стоје у међусобној вези по свом смислу. и уколико се посебно жели истаћи оно што се казује другом.

Другови су. – Увек последња леже. а не тиче се онога о коме се говорило у претходној реченици. или да неко други нешто ради или се неког (нечег) другог нешто тиче. Супротне реченице се за реченице према којима имају супротни однос обично везују супротним везницима. Ако је тешко одредити саставност или супротност двеју напоредних узастопних реченица. Примери: – Марија га виде овако обезвољеног. с њом напоредне реченице: – Нема звезда. а сви су викали на њега. међутим супротност се не састоји у тој чињеници. већ смех. и слично. Везником а се повезује напоредна реченица којом се износи нешто што је у супротности од онога што би се очекивало према садржини прве. У претходном примеру било је битно дати нијансу супротности везником а због супротног односа земља – сунце. – Хтео је да буде према свима добар. субјекти се подударају. него. које су једним елементом супротне. Реченицама везаним везником а казује се да се нешто друго ради. или на другом објекту. У примеру: – Ја га грдим. а тамо граби зец. а што није очекивано. већ у томе што грдња не изазива рђаво расположење. али. а дубоко нам се у души урезало. онда се употребљавају и везник а и везник и: – Над свом том журбом и криком сјало је сунце. а они су бежали испред њих. одмах заспали. – Куће су им близу једна другој. II Везник а. дубок утисак. а помоћ му не умијаше пружити. 48 . у обе реченице. или да се ради нешто супротно од онога што би смо очекивали у односу на садржај претходне реченице. довољно је само да су у њима различити субјекат и предикат. а ноћ све види. а друга одрична: – Волови јарам трпе. а ујутру је прва на ногама. Права супротност или песничка контраст: – Све је то кратко трајало. поред значења супротности. изразима и речцама: а. I Најизразитије су супротне реченице са везником а. поседује и саставно значење. – Мршаво малено кљусе лагано таљиге вуче. али се његово значење најчешће одређује из међуреченичног односа: – Ради. а ја сам остао на стражи испред. а предикати су неподударни. Везника а се среће и у књижевно-уметничком стилу. или 2) чињеницом да причање омета ефективан рад. Супротног односа су и напоредне реченице у сложеној реченици и онда када је оно што се њима казује истог смера. како би се очекивало. па ипак. међутим. а врат је пружило дуги. но. Супротност се овде објашњава: 1) неподударношћу предиката. а прича. и притом. У овом примеру. пак. а школа је од свију њих удаљена. или се нешто ради у неко друго време. краткоћа једног догађаја оставља снажан. или на други начин. а он се смије. а и земља је бјелином засењивала. – Он је врло нежнога здравља. Супротност је очигледна у напоредним реченицама са везником а од којих је једна потврдна. па ипак издржи најтеже напоре. као у сложеним реченицама: – Погледам. при изражавању песничких контраста: – Чекамо видело. а време споро пролази. а везником и нијансу саставности због истоветности предиката сијање – засењивање. већ чињеница да слабост. али и то није разлог супротности. Између супротних напоредно-сложених реченица у писању се ставља запета да би се управо нагласила супротности између њих. а не људи. већ. а другим саставне. или на другом месту. а оно ето мрак. уморни од дуга пешачења. – Он чита. а Месец изађе. – Сунце зађе. – Стражари су угонили осуђенике у ћелије. неподударни су и субјекат и предикат. али и поред тога.

остао и даље с њом. – Игла и кроз злато и сребро прође.Из свега овога се може закључити да је права супротност једно. па опет гола изађе. чија је основна служба везивање временских реченица за глагол: – Сви су они. – Преговори су слабо напредовали. – Није сретан. и поред тога. али он га је одбио. и најраспрострањенији је од свих горе поменутих везника. – Млеко су били спремили за болесника. односно не врши и поред тога што се то исто констатује у првој: – Он упорно тражише предмет за разговор. а не као везник а и за означавање неподударности реченица које се њима везују: – Ђука не послуша мој пријатељски савет. према: – Није се видело. у функцији слободног знака. – И није био однарођен. Другом реченицом се износи ситуација која се реализује уместо очекиване. према: – Млеко су били спремили за болесника. или пориче. али га не нађе. 49 . али се није збило ни једно ни друго. Међутим се обично ставља међу запете. већ су се после петнаестог дана опет вратили. – У њих нема никаква вјенчања. но: – Не стиже да дохвати пешкир. – Једна му је страна лица већ избријана док му је друга под сапуницом. само нико није донео секире. али од неког времена у њој се роди неко чудно веровање. Али је најтипичнији супротни везник. били сањалачки и меки људи док је немирни Јован одговарао потпуно очевом схватању човека. чуло се. Између њих се као спољни знаци везе употребљавају везници већ. али он је био задовољан. али помоћ није стигла на време. Сличне овима су реченице са везником али од којих се другом казује да се нешто врши. – Зоран није дошао. али се чуло као се доле у селу отварају врата. нису зависне. Други се везници употребљавају само у тој функцији. тј. али се није могао растати са својим гајем. него је продужио по своме. За разлику од везника а. – Најзад је клонула. – Извидница је стално тражила да јој се пошаље помоћ. – Нису могли остати дуже. Везником док везују се углавном реченице које казују праву супротност уколико су независног односа. а неподударност обично не користи запету. тек је био пуки цесарски официр и милитарац. него се јавио телефоном. – Он ухвати Војкана. Права супротност се увек обележава запетама. Супротне реченице с везником али за осетнију нијансу супротности користе: 1) супротне партикуле међутим и пак које имају исту функцију као и везник али: – Није се видело. – Дошли су радници. већ гологлав јурну низ степенице. али се по синтаксичком односу од њих разликују. међутим. но погодбу некакву учине. а супротност – неподударност реченичних делова само по себи нешто друго. како се доле у селу отварају врата. 2) Прилоге – партикуле само и тек: – Олуја нам већ раскида кров изнад глава само ми ништа не видимо. али се овај ослободи његове руке. а он је. а пак врло ретко. И једне и друге овакве реченице по свом смислу исто су као и допусне реченице. да се врши нешто што је супротно констатацији изнетој у претходној реченици: – Очекивала је да ће се прво јавити или доћи. него. збива – пориче се оно што се констатује првом реченицом. Супротне једне другима су и реченице код којих се другом казује да се нешто другачије врши. Супротним везником али везују се наредна напоредна реченица за претходну у којој се тврди. Најчешће се њиме казују реченице које означавају сметњу ономе што се казује претходном реченицом: – Кренуо је негде да иде. – Ми смо га опоменули. везник док може бити на почетку прве реченица. он га је пак одбио. За међусобно везивање супротних реченица користи се и везник док. насупрот оцу. али живи.

И то је разумљиво ако се детаљније не говори о смислу напоредно-сложених реченица. – Трпио сам свакојаких мука. – Или купи алат. али у накнади за то. само благим очима показа пут врата. једино. и кад их одвајају дају или погрешну дефиницију дефинишући их опет као супротне реченице. Искључне реченице се везују везничким прилозима и везничким изразима: само. Други.. само у малој сиротињској кућици трепери још слаба светлост. Везнички прилог зато. Са овим везником не треба мешати по облику сличан такав облик узвика за изражавање дивљења. они су синонимични и могу им се заменити позиције. Везник али се често у песмама. иако има копулативно значење. осим онога што се њима самима констатује. када стих тако захтева. не издвајају у посебну групу.: Ал се небо осмехива. ал’ жалосно уз бедрицу виси. Искључне реченице јесу врста супротних реченица у којима се оно што се каже другом реченицом изузима из онога што се каже првом. тек што и сл. 26 Мало ми је нејасно све ово. међутим. тако су и искључне посебна врста супротних реченица. Смисао реченице био би много јаснији када би оне уместо овог везничког прилога биле везане везничким изразима: али зато. тек што ме млин није млео. али то што је њихов садржај супротан није толико важно. – Читаву касабу обавио је густи мрак. ил’ ћемо га на силу узети. а да се смисао реченице не промени. или: – Ил’ ћеш коња дати на размену. ал се небо плави. Искључне (ексклузивне) напоредно-сложене реченице Као што су закључне реченице подврста саставних. а карактеристичније је то што се њима искључује управо све из сложене реченице. зато вреднија од свих. већ што мало прошета по парку. искључним реченицама искључује се све остало осим онога што се казује у њима самима26. или први. Неки граматичари искључне реченице. Раставне (дисјунктивне) напоредно-сложене реченице Раставне су оне напоредне реченице чији је садржај по смислу супротан. једино њега ништа од тога није занимало. 50 . ево шта пише у Граматици за средње школе: „Искључни или ексклузивни однос јавља се у напоредној конструкцији у којој се садржај друге реченице искључује из онога што значи прва реченица“. и да се у зависности од дате ситуације може извршити само један. – Никада не излази. и поред њиховог посебног карактера. употребљава без крајњег гласа и у облику ал’: То је сабља аге Ченгића.Између ова три везника нема никакве разлике. жеље. већ што.. а испред њих се редовно налази запета: – Ништа му не рече. За разлику од осталих супротних реченица којима се редовно на неки начин оно што се казује другом реченицом искључује од констатованог у претходној реченици. – Цело сам друштво забављао својим причама. али уместо тога. – Но тек мисли. или остави занат. али за њих је то мање битно. ништа не говори. већ је важно то да су ти садржаји алтернативни. Карактеристичан за ове реченице је везник или. тек. подстицања и сл.. или други. може везивати и супротне реченице: – Његова најмлађа кћи била је ружнија од својих сестара. Овај везнички прилог осећа се непотпуним.

било: – Воља га узми. По овој особине су раставне сличније саставним реченицама. било. А врши исту функцију као и најнедвосмисленији везник или. Ако се супротност жели јаче нагласити (као у претходним примерима) запета се пише. Унутрашња повезаност у хипотакси означена спољним знацима везе много је чешћа него ли у паратакси. нити према њеном смислу. а друга за везивање зависних реченица. па је разумљиво то што су редовно акцентоване и што се издвајају запетама. Именицом воља и радним глаголским прилогом било увек се јаче наглашава оно што се износи. али обично не и на почетку претходне. или поједине делове других речница са којима чине већу језичку целину – сложену реченицу. Тако употребљени везници за истицање нису прави везници. ја. Остали раставни везници стоје на почетку сваке напоредне раставне реченице. док се у супротној реченици казује само једна супротност. па две међусобно супротне чине једну сложену реченицу. ја ли ћеш ме срести. Хипотакса Сложене реченице зависног односа Зависне реченице зависне су по међусобном односу. било да идем с тобом. везане саме за себе никако се не употребљавају. Као спољни знак везе раставних реченица употребљава се и везник а: – Вулу је све једнако. запета се изоставља. а. Раставне се реченице разликују од супротних по структури и у томе што по више њих може доћи у истој сложеној реченици. Када су везници употребљени на почетку реченица онда се одвајају запетама. мада има и таквих случајева (први дати пример). мада има и случајева када се исти везници употребљавају и у паратакси и у хипотакси. – Ја једнако дангубим. били да те чекам овде. ја ли ћеш ме стићи. било да ме награде. већ пре свега на основу синтаксичке функције те реченице. а копао кукуруз. ја не могу више с њим. то јест и синтаксички и семантички. већ се жели нагласити истоветност. Речца ја може бити употребљена у функцији везе раставних реченица: – Кад год пођем.Раставни везник врло често стоји испред обеју реченица чији се раставни однос управо означава. воља га остави. али. Најтачнија дефиниција зависних реченица биће она у којој се каже да су такве реченице одредбе или допуне реченица или појединих делова реченице од које зависе. Зависне реченице се употребљавају у служби било којег реченичног дела. одвајају се запетама. Уколико се супротност не жели истаћи. али ти се дријемат поче.: – Ил’ умрла или преболела. Оне су тешње повезане са главном реченицом (независном). већ је њихова стална функција да одређују или допуњују друге реченице. нпр. већ везници-речце: – Одлазим одавде: било да ми повећају плату. Спољне ознаке за везивање раставних реченица су везници (или друге речи у њиховој служби): или. а носио џак на мељаву. Због тога је зависно-сложене реченице потребно поделити у две категорије: 51 . Најчешће се једна врста везника употребљава за везивање напоредних реченица. било да ми срце препукне. али су основне њихове функције увек функције одредбе или функције допуне. воља. У нашим народним говорима као раставни везник употребљава се и везник али: – Нешто си се замислио јадо. Од свих једино везник или стоји на почетку сваке наредне такве реченице. Права синтаксичка зависност једне реченице не може се утврдити на основу спољних знакова везе. Као спољни знаци односа код раставних реченица употребљавају се и речи воља. Када се раставним реченицама наглашава супротност и када их је више у низу.

осећања. Уместо ова два везника увек можемо употребити везник да. У функцији везника реч где скоро нигде није потпуно изгубила нијансу свог основног значења прилога за место. Такви глаголи су прелазни глаголи и захтевају објекат као допуну којом ће се изрећи садржај њиховог акта или процеса. У неким случајевима изрична реченица може бити и асидентска. У оквиру изричних реченица у ширем смислу разликују се три ужа типа: изричне реченице у ужем смислу (декларативне реченице). опажања. при чему реченица остаје изрична. то се остварује употребом везника како. код констатовања да се она само врши. Изричне реченице у ширем смислу објашњавају шта се у некој конкретној независној реченици износи глаголом говорења. изричне су временски у индикативу или релативу. али не толико вршења радње у предикату управне. – Знам да сам је узнемирио. као што смо већ рекли уз глаголе говорења. или ће се извршити). У истој функцији јавља се и везник како: – Чуло се у свим круговима како свет одобрава. стр.Станојчић. – Сада да ја теби кажем како ја искрено мислим. а и даље у тексту. – Говоре да му је брат бахат и свађалица. 27 Неке ствари у вези са овим реченицама ми нису биле баш најјасније из белешки. Изричним реченицама у ужем смислу (које се најчешће једноставно називају изричним реченицама) или декларативним реченицама само се изриче садржај неке ситуације. зависноупитне реченице и вољне (волунтативне) изричне реченице. – Мислим да ми је он суђен. 295–301). 1995. Ако је потребно истаћи више начин вршења одговарајуће радње. објекат који се може назвати изричним правим објектом (изричном реченицом у ширем смислу)27. и то пре свега функција правог објекта. – Кажу да се чуло како је тихо опсовао. на пример реченица: – Марко је рекао да ће доћи. горе наведене реченице. опажања и мишљења. Београд. Главни везник изричних реченица је везник да: – Видиш да немам никога.1) категорија допунских. То што се изричним реченицама изриче садржај неке ситуације. Везник где такође може бити спољна ознака изричних реченица: – Видим где се двоје по соби хватају. – Осећао је како му цуру зној. већ у предикату зависне реченице. може бити написана и без везника – Марко је рекао: доћи ће. или ће се извршити). – Књига каже где га куне мајка. 52 . мишљења. Изричне (декларативне) реченице Ове реченице исказују оно што садрже поједини глаголи управних реченица.Поповић. тј. У таквим случајевима замена речи како са да је немогућа јер би се изменио смисао реченице: – Овај дошавши кући не рече како (да) је прошао код зета. даје им именичку конституентску вредност посебног типа. али се у том случају у писању обично стављају две тачке. – Павле рече да не иде док не види како (да) ће деловати нови лек. Најважнија функција изричних реченица јесте та допунска функција. Све ове. Ове реченице су посебног карактера по томе што у њима није тежиште на констатовању да се радња само врши (или се вршила. убацио понешто и из Граматике за средњу школу (Ж. осећања и неке сличне глаголе. – Он ми објашњава како (да) ћу ићи. и 2) категорија одредбених реченица. што се казује њиховим предикатима. – Осећа да му свака жилица дршће. па сам овде. Љ. већ на изношењу начина како се та радња врши (или се вршила. а слично је и са везником како који је такође сачувао нијансу означавања начина.

допуштати. очекивати. с тим што зависноупитне реченице показују које се информације ти глаголи тичу: – Зоран је питао да ли је Марко добио награду. а футур – да се реализује после ње (то су тзв. умети. питати се.. размишљати). саопштити. захтевати. – Ни речи није успео да јој дошапне. захтевати. бојати се. Вољне (волунтативне) изричне реченице су модалног карактера.) – када је битан садржај неког реченичног дела.).У изричне реченице у ужем смислу спадају и тзв. – Превидео је тачно шта иследник сме да уради. наредити. шта. Њима се најчешће допуњавају разни модални глаголи. – Грађани захтевају да се то учини. бити вољан. антериорности и постериорности). То су: (1) глаголи којима се исказује заповест. – Није марио да је поново сретне. – Он пружи запис и објасни јој да се добро умота у круг. – Жири је саопштио ко је добио награду. – Он настоји да нађе карте за позориште. покушавати. успети. прошлом или будућем времену. марити. пристајати. заповедити. стицања и поседовања информације (нпр. 53 . – Са сузама га је преклињала да се повуче у кућу. – Треба га наговорити да све прође без тужбе. – Није смео да се макне. плашити се. него ситуацију чија се реализација наређује. спремати се. Зову се тако зато што имају облик (али не и функцију) упитних реченица. застрашивати. надати се. где. како итд. Зависноупитним реченицама се допуњују глаголи тражења информације (нпр. захтев. Зоран пита ко долази (симултаност). уколио их имају) такође спадају у волунтативне изричне реченице: – Не заслужује да се о њему добро пише. нпр. При том је свеједно да ли је глагол више реченице у садашњем. а и њима сличних глагола типа: настојати. захтева. предлагати и сл. распитивати се. кад. Жељне (оптативне) изричне реченице (2): – Ја бих волео да останем са вама. – Јасна је сазнала зашто је Марко добио награду. ометати. бити способан и сл. омести. Марко каже да Иван долази (симултаност). нпр. Наиме. тј. жели... И у изричним реченицама у ужем смислу и у зависноупитним реченицама глаголска времена се употребљавају релативно. чути.. хтети и сл. и то у односу на временску ситуацију више реченице. желети. Зоран је питао ко је дошао (антериорност). тражити. планира и сл. волети. (2) упитне заменице и прилози (ко. Наиме.. страховати. зависноупитне реченице. Преостале реченице које не могу да се сврстају у један од ова два подтипа су реченице које зависе од свих преосталих глагола и израза унутрашњег расположења. (и њихови видски парњаци. презентом се показује да је ситуација у изричној реченици истовремена са ситуацијом у вишој реченици. значења симултаности. односно глаголи који показују лични став према реализацији радње. Упореди: Марко ће рећи да ће Иван доћи (постериорност). не означавају реалну ситуацију. Марко је рекао да је Иван дошао (антериорност). у њима се као субординатори употребљавају: (1) упитне речце да ли и ли – када је битно да ли се ситуација исказана зависноупитном реченицом реализује или не. бити спреман. који итд. пружања информације (рећи. молба и сл. (онда се употребљава назив жељне или оптативне изричне реченице). планирати. (2) глаголи којима се исказује жеља и сл. Примери за императивне изричне реченице (1): – Тражи од ње да јој плати дуг. перфекат – да јој претходи. трудити се. Зоран ће питати ко ће доћи (постериорност). жудети. – Зажеле да постане одузет. – Сад би они хтели да ја њима служим. (тада се вољне реченице називају императивним изричним реченицама). знати) и сл. питати. сазнати. намеравати. молити. јавити итд.

Може се навести дословно. – Јасно је да се приредба неће одржати. / Да се крене у 6 сати. – Непосредни и посредни говор Било чији говор се може навести на два различита начина. – Иван је пристао (на то) да он купи карте за биоскоп. помирити се с нечим. а и конгруенцију глаголâ у примерима изнад). Такав начин навођења нечијег говора.Сем што се употребљавају као прави објекат уз поједине типове глагола са прелазном рекцијом. – (Води се) дискусија (о томе) да ли је Марко заслужио награду28. При том се изричне реченице често не везују директно за реч коју допуњују. Поред разлике у синтаксичкој конструкцији. моје : његове. рекцију: размишљати о нечему. – (Добио је) захтев да се све књиге врате у библиотеку. акту говорења. репродуковањем одговарајућих комуникативних реченица. односно реченица употребљена за дословно навођење говора. него преко корелатива (поименичене заменице то). – Саопштено је да у петак неће бити наставе. 54 . пристати на нешто. нпр.: – Свима одговара да се крене у 6 сати. и то онога типа који одговара оригиналној комуникативној функцији: обавештење се исказује изричном реченицом у ужем смислу (Марко је рекао Ањи да ће јој он следећег дана вратити књигу).: – Иван је размишљао (о томе) да се упише на права. 4) Изричне реченице могу имати и функцију субјекта (у реченицама са активном. саговорнику и сл. ти : јој. сутра : следећег дана. односно изричне реченице употребљене у таквој конструкцији називају се посредни или неуправни или индиректни говор. изричне реченице (у ширем смислу) могу имати и друге допунске функције. 3) Допунски зависни члан у придевској синтагми: – (Био је) свестан да је погрешио. – Иван се помирио (с тим) да неће ићи на скијање. Намерне (финалне) реченице 28 Зависноупитна изрична реченица. – (Пера је) уверен (у то) да је закаснио. облик навођења је изрична реченица. систем употребе глаголских облика је онакав какав је иначе у изричним реченицама (реалним и модалним). речи које упућују на оригиналну комуникативну ситуацију (најважније су личне и присвојне заменице) оријентишу се према комуникативној ситуацији онако како је она исказана у вишој реченици (уп: ја. назива се непосредни или управни или директни говор. Уп. односно могу бити: 1) Неправи објекат уз поједине глаголе са непрелазном рекцијом. ми : му. стављених у наводнике. (то) је јасно. пасивном и копулативном конструкцијом). питање – зависноупитном (Марко је питао Зорана колико је сати). он. нпр.: – Марко је рекао Ањи: „Ја ћу ти сутра вратити књигу“. (то) свима одговара.) исказују се посебном реченицом која служи као „оквир“ за навођење говора. – (Он је) жељан да се што пре врати кући. Такав начин навођења нечијег говора. а заповест вољном односно императивном реченицом (Ања је рекла Марку да јој врати њене плоче). / Да се приредба неће одржати. а подаци о комуникативном акту (о говорнику. између посредног и непосредног говора постоје и друге разлике: не репродукују се интонација оригиналних реченица нити се обележава завршним знаком интерпункције (она се управља према вишој реченици). 2) Допунски атрибут уз поједине именице: – (Чуо) је вест (о томе) да је Марко добио награду. – Марко је питао Зорана: „Колико је сати?“ – Ања је рекла Марку: „Врати ми моје плоче!“ Говор се може навести као садржај акта говорења означеног вишом реченицом. нпр.

а радња која се намерава вршити најчешће стоји у облику презента. Намерне реченице могу бити и одричне. нпр. – Довукао је суве гране да наложи ватру. намерним реченицама се изриче радња ради које се врши организована акција. односно управне реченице. 318) стоји да намерне реченице могу бити и одредбеног карактера. Спољни знак везивања најчешће је везник да. Намерне реченице исказују циљ. или у потенцијалу: – Њима треба да се вратим да бих узео новац. Намерне реченице с тим обликом врло се често за главну реченицу везују и везничким прилогом како. а и у другим примерима са везником те и предикатом у неком претериталном времену или имперфекативном презенту имамо радњу као реалну стварност која се вршила и извршила. – Он не иде у белу цркву. не само с циљем да би се дошло. већ о независним. Ово зато што у овим. Марко је однео сат да се поправи. односно управне реченице. Према томе односне реченице могу бити апозицијског (1) и атрибутивног карактера (2): 29 У Граматици (стр. нека (ретко). Зато је разумљива употреба облика за будућност. – Кад сутрадан Мујо не дође у одређено време с ловцима цар пошаље те га доведу. Намерне реченице везују се и везницима: да. Мусић помиње и везник те као свезу за намерне реченице у примерима: – Свако јутро виле долазе на језеро те се умувају. Односне (релативне) реченице Односне реченице су зависне реченице које се односе на неки именски појам из главне. да би. као у већ наведеним примерима. по правилу као одредбе те реченице. не би ли. Намерне реченице су као и изричне допуне управног глагола. да грди Турке како се не би сетили да је младић погинуо. Док су изричне и све волунтативне реченице израз садржине основног глагола воље. То значи да се сложеним реченицама с намерним реченицама као зависним означава и вршење радње главне реченице. због тога су и оне невременске модалне реченице. 55 . посебно модалним.: – Продужи да звижди у прсте. облика потенцијала. а не одредбе29. – Подигну с времена на време руке увис како би убрзали дисање. Иако почиње са не оваква намерна реченица није одрична. Такав случај немамо у примеру типа: – Он пажљиво прати не би ли штогод питао. сврху ради које се врши радња главне. Иако су ове реченице смисаоно зависне. већ он иде у то поље равно те он сеје пшеницу бјелицу. односно унутрашњег расположења. или на целу ту реченицу.По њиховом односу према реченицама од којих зависе намерне реченице су сличне изричним реченицама. не може се говорити о зависним реченицама. Марко је сишао да купи новине. Предикат намерне реченице знатно ређе се јавља у футуру: – Па потегну тешка буздована да ће њиме удрит Арапина. а не да их убије. Радња управног глагола од којег зависи оно што се казује намерном реченицом врши се с циљем да се омогући остварање онога што се означава самом намерном реченицом. – Изнад очију је смењивала сад једну сад другу руку да би боље видела ко иде. а знамо да намерне реченице означавају нереализовану радњу ради чијег реализовања се врши радња главне реченице. како. наводе се примери: Марко је отишао да спава. нпр. него и да се не би дошло до вршења онога што означава глагол зависне намерне реченице.: – Узео је такси како би стигао на време. – Овај упери пиштољ у њих како ће их препасти. конкратна радња управног глагола: – Састали се сви студенти да прославе свој успех.

чије. Значи. колику бих могла и колику хтела. Упореди: – Подигао је (ону) руку у којој је држао телеграм. 2) – Он избегаваше сваку помисао која би га на то подсетила. може одређивати односна заменица – везник што: – Подвикну јако што (колико) му грло дало. а ни Даничића. имали су утицаја на ограничење употребе односно-упитне заменице чији у функцији везничког знака у реченицама које се односе на појмове друга два рода и множине. за разлику од апозитивних односних реченица. реченица на које се управо односе. – Видели су да је то необуздана природа. па су зато чести примери: – Ја исподиза књиге којих се хартија на корицама беше подвила. да је природа необуздана. Под тим их моментима. – Још нисам своју љубав дала. још не долази. Међутим данас је облик чији врло обичан и распрострањен у језику: – Погледа у погурену бабу у чијем је наручју звецкало седам бомбона. сухе крајцаре. која не зна ни за какве препреке. – Коначно се појавила његова жалосна руља. колика. Томо Маретић је. – Најслађи је хлеб што га сам зарадиш. чије је лишће мирисало мирисом сна. Не може се спорити да су најчешћи случајеви употребе односне присвојне заменице чији управо у таквим случајевима. Односне се реченице за главне везују и односно-упитним посесивним заменицама чији. који нас је узео на око. извео закључак да се чији у овој служби може употребљавати само кад се односи на једнину мушког лица. Она је чврсто везана за појам на који се односи и у писању се никада не одваја запетом. То правило су следили српски писци тог времена. такав. какво. који данас архаично звуче. У односним атрибутским реченицама уз управне речи обично долазе. најчешће заменица неки. односна реченица се употребљава да одреди већ одређени појам. Поред наведених показних заменица могу стајати и неке друге речи одредбеног карактера. Пошто се најчешће односе на именице и именичке синтагме оне могу бити апозитивне или атрибутске односне реченице. чија. – А њезин живот је прича што кола од уста до уста. У првој групи примера појмови на које се односи релативна реченица већ су и пре увођења релативне реченице одређени (знамо да је крив Јоца. Спољашни знакови којима је односна реченица везана за главну су односне заменице и прилози за каквоћу и количину: какав. – Свако ће као награду добити колико је заслужио. Синтаксичка функција ових реченица јесте одредбена функција. колико и прилог колико (релативизатори): – То беше велики догађај какав се ретко збива. мада му ни језик Вука. – Аустријски конзул о чијем одласку се одавно говорило. а и појмове неживе природе. руља жалосна). или могу доћи (мада не увек) корелативи – показне заменице онај. 56 . а да се у свим другим приликама у тој функцији употребљава одговарајући облик генитивне заменице који. није дао за право. и то знатно чешће него што су мислили граматичари ценећи по Вуковом и Даничићевом језику. колик. – Подигао је десну руку. – Међу онима горе ја разумјевам онај разред нашега друштва који живи од пуке. – Мајка га је често носила по студеним сенкама. – Први нам је прискочио у помоћ неки човек који се није ни познавао са нама. у којој је држао телеграм. Односне реченице у овим случајевима одређују појмове по каквоћи и количини. која се у нереду ваљала иза угла. да дâ додатну информацију о њему. каква. сигурно је брат. али је данас њена употреба знатно шира: – А онај господин чији сам глас чуо. поготову када је и Томо Маретић на то скретао пажњу. што значи да је апозицијског карактера. Вукови примери.1) – Свему томе је крив Јоца. истина не тако јасно. тај. У другој групи примера односна реченица одређује појам који није одређен и она је употребљена да га одреди. значи атрибутског је карактера. јер одређују појмове главних реченица.

Осим заменичког везника што у функцији везничких односа заменице који. али и на ово. 57 . те. – И коначно се све слаже с оним што су их научили. То је један од ретких случајева кад одредбене речи нису одредбе већ допуне: – Држите што сте ухватили/ Држите се ухваћеног. треба рећи да друга од ових двеју речи сама врши синтаксичку функцију заменице који. према којима у главној реченици као корелативе увек имамо неодређене и сличне заменице средњег рода (нешто. и нашли су. рецимо на неодређену именичку заменицу нешто. то. Не може се увек у служби сваког што употребити који: 1) Када се што на почетку односне реченице односи на неку заменицу. – Нема никога да је кадар утешити жалосну мајку. Осим када замена што са који наруши метрички систем и доводи до нагомилавања истих знака. две среће граби. ово. 2) Функцију објекта (поседују ову функцију кад се употребе без корелатива). а гдекад и у акузативу. 2) Ни у случају када односна реченица зависи од управног глагола када се она односи на целу главну реченицу: – Сав се усплахирао од дебеле кобиле што је још више разбеснело господина. у вези са односним реченицама. али. то се збјежа у ове планине. оно. које као спољни знаци везе употребљавају се доста ретко да. – Постигли су оно што су желели/ Постигли су жељено. – Изгубићу све што сам досад стекао. овим везником успоставља се зависност тешња него у било којим врстама зависних реченица. када стоји у неком зависном падежу уз везник што који се као везник јавља искључиво у том облику долази одговарајући падежни облик личне заменице трећег лица. – Што ћемо зборити. у свим осталим случајевима синтаксичку функцију везника што могла би да врши односна заменица који без икакве промене у значењу онога што се тим реченицама казује. док у другим случајевима. реченице са именичким односним заменицама ко и што. једино у случају када који стоји у номинативу. б) При употреби везника те осећа се нијанса последичности: – Дрво ископано као корито. Употреба овог везника је донекле архаична и дијалекатска. а затим везнички прилози где и како мада је та употреба данас доста архаична: а) Највише примера за везник да је из народних умотворина и Вуковог језика: – Има народа у којима нема човека да не зна читати и писати. Реченице са именичком конституентском вредношћу. то. Када се субјекатске и објекатске односне реченице употребе у инверзији испред управних се пише запета: – Ко рано рани. то тајна ће остати/ Зборено ће остати тајна. која. све) могу поседовати различите језичке функције: 1) Функцију субјекта: престилизацијом и претварањем сложене реченице у просту реченицу са истим значењем добијамо реченицу у којој је односна зависна реченица субјекат: – Што се не хтје у ланце везати. – Оно што се ноћас десило то је већ превише. У вези са еквивалентношћу синтаксичких функција заменице који и везника што. – Узео је писмо и прочитао шта пише/ Узео је писмо и прочитао написано. тј. те њим вода иде.Питање напоредне употребе који и што као синонима (када то не доводи до промене у значењу) у функцији спољашњег знака везе односних зависних реченица са главним реченицама одавно је отворено и о њему се расправља у нашој литератури. оно или све (само наравно не никада на те речи употребљене у функцији придевских заменица) релативна реч тог корелатива је искључиво што: – Јесте у мени нешто чврсто што ломи. – Што су тражили. – И најзад је пало и последње непријатељско упориште што је код преморених бораца изазвало неописиво одушевљење.

које се исказује глаголом управне реченице. а затим и везницима: док. – Кад се удала. – Па кад одмаче десет корачаја. одшетасмо у шуму. откад. али не у апсолутно еквивалентном значењу. дуго је нисам видео. непосредно иза радње зависне реченице: – Кад је сунце довољно к западу пригнуло. пошто. тек. – Упита га она страшно забринуто кад су они изашли на улицу. а не да су само писци и уметници они који чине прекор. она је уплашено стала. Тако су многе реченице овог типа и месне и односне. и осталим варијантама ових везника (тек што. Време једне од реченица не стоји увек на исти начин према времену друге реченице (види реченице са везником кад). када и у главној и у споредној реченици имамо имперфективни (несвршени) глагол. Реченице са везником кад – судећи по овоме везнику. – Није се противила кад сам јој скидао паучину с главе. поређаше се људи. пре него/но што. само у једном случају. откако). в) Кад у временској реченици имамо свршен. односно збивања или расположења. Осећа се месни карактер унет везником где. Нешто су чешће односне реченице сличног типа за ближе одређивање неке временске одредбе: – То је било оног дана кад смо ишли на излет. рекло би се да означавају истовременост радње управне и зависне реченице. У једном случају временском реченицом се означава тренутак иза којег настаје ток вршења радње управне реченице. на рукама ће да те носи. само што. зависном се реченицом означава да се радња врши истовремено и у главној и у споредној реченици: – Кад смо се враћали. – Махала сам вам са балкона онда када сте одлазили. – Чују децу где по гумнима жито вршу и вију. Другачије од свих осталих зависних реченица односне се са управним реченицама везују речима деклинације. Ове реченице везују се за главне најчешће везником кад. У односне реченице иду и реченице за исказивање месне одредбе која се за главну везују прилозима: куд. откуд и камо: – Упре поглед к оној страни откуда је имао доћи песник. 58 . чим. антериорност: – Кад му дођеш у кућу. – То је место одакле се види море. У функцији везничког прилога како може доћи и релативна заменица који. мећутим. већ је било давно свануло. б) Оно што се казује управном реченицом с предикатом свршеног глагола може претходити радњи зависне временске реченице с предикатом такође свршеног глагола: – Кад се пробуди. сва се обитељ већ окупила око ватре. свако је ишао својим путем. кад седоше за вечеру. односним заменицама које се слажу са управним речима на које се односе. – Кад бане у кући. а) Зависном временском реченицом са свршеним глаголом у предикату одређује се време радње неке управне реченице која се врши у исто време.в) Везник где: – То је хотел где смо одсели. њихов међусобни однос може бити двојак. – То вече. Временске реченице Временске реченице су зависне реченице којима се одређује време радње. а у главној несвршен глагол. поче стегнуто да звижди. – Када су стигли до високе камене ограде. У односне реченице иду и реченице за исказивање начинске одредбе са речима у функцији везника како или као што: – Ја сам играо онако како сам најбоље знао. в) Везник како: – Занимљиво је чути писце и уметнике како чине за тај недостатак прекор критици. јер је намера да се искаже на који начин писци и уметници чине прекор.

док се друштво безбрижно забављало. Везник пошто употрбљава се напоредо са везником кад (случај означен тачком в). – Кад сам ја дошао. а исто важи и уколико су оба глагола свршена. – Чим сам отворио очи. дете је већ добило име. почињали су разговоре. хранили смо се у мензи. а) С овим везником и предикатима несвршених глагола означавају се радње које теку у исто време: – Многе се људске ствари чине смешним док их човек гледа на другима. 59 . или у једном од тренутака трајања радње зависне реченице: – Док смо били у Зворнику. зависном реченицом се означава да се радња управне реченице врши или се извршила у једном тренутку вршења. Уопште. а у управној свршени глагол. док не стаде граја газда Раке. они су се тек припремали за полазак. он више није био ту. док бабо буде другачији. д) Реченице са везником док које значе да се при извршењу радње управне реченице изненада изврши један тренутак радње означен предикатом зависне реченице: – Таман Паја задиванио. зависне временске реченице са везником пошто и без обзира на вид глагола. – Пошто се уми. решила се моја судбина. онда се таквим сложеним реченицама означава да ће се оно што се казује предикатом главне реченице извршити умеђувремену до извршења радње зависне реченице: – Док је стигао кум. б) Везник док упућује на извесно трајање радње. док војска не оде. Везником чим се за разлику од везника пошто прецизира да то време наступа непосредно после извршења радње зависне реченице. управна радња се десила у неком тренутку трајања зависне реченице. Ако је у зависној реченици несвршени. Врло су честе сложене реченице с овим везником којима се каже да се управном реченицом означава извршење радње у међувремену. – У врбак ће да се склони. в) Зависне реченице с везником док као спољним знаком везе с управном реченицом подразумевају временски размак са глаголима свршеног вида. Зависне временске реченице са везником чим: а) Означавају време после којег се врши радња управне реченице (непосредна постериорност): – Чим би помислили да сам заспао. када је у предикату зависне реченице неки облик несвршеног глагола. Уколико је обрнуто управне радња је текла до тренутка вршења зависне радње. – Док смо студирали. И када је обрнуто. он је ушао у собу. Реченице са везником док. него се својим значењем поклапа с везником кад: – Ја ћу доћи к теби. редовно означавају време иза којег се вршила или извршила радња предиката управне реченице (означавају антериорност): – Није се хтео женити пошто се она удала. – Док смо ми стигли. Реченице са везником пошто.г) Временском реченицом са свршеним глаголом и везником кад ознчава се и један од тренутака временског тока вршења радње управне реченице са предикатом несвршеног глагола (радња временске реченице врши се у једном тренутку вршења радње главне): – Старци су се још кикотали кад ју је он поздравио. она просто занеми. Има временских реченица са везником док којима се не подразумева никакав размак. – Он се неопажено извукао. Везник пошто углавном иде с обликом глагола свршеног вида. учини ти се да маше руком. Ако је и предикат главне реченице свршеног вида. старац седе на клупу. а у предикату управне реченице свршени глагол. док ти стаде вика његовог оца. – Таман Милош залегао. – Кад дуго путујемо. али и после свршетка неке радње: – Кад га дуже гледаш.

У релативним реченицама месни прилог може се заменити односном заменицом који употребљеном у оквиру одговарајуће предлошко-падежне конструкције. више писма примам. одакле. месне реченице.б) Везник чим се често среће у језику са значењем прилога колико и што: Долазим чим пре будем могао. куда бродови никада нису прошли. – Дере се и одређује где ће ко да притера кола. тек. 60 . Сасвим су обичне временске реченице истог значења са сложеним прилозима откад и откако: – Нагло се поче мрсити. Везник како може значити и откако и откада: – Близу петсто година (от)како га људи спомињу. крећу даље. ето ти девет пауница. него што ту функцију врше као праве зависне. куда. како. – Узрасте гора да не знадоше просци ни где ће ни куда ће. Месне реченице са прилогом куда: – Острво без људи у пределу мора. Везник а у овој функцији може се заменити везницима: чим. докле. Праве месне реченице које непосредно одређују место вршења радње управне реченице: – Дирнуо сам га мало где боли. – Ја сам на врху изнад сна и јаве са звездом што не зна камо ће и куда ће. Зависне реченице у наведеним и сличним примерима временски карактер добијају од временских израза у главној реченици на коју се непосредно везују. У функцији или значењу које поседују прилози откако. куда. Реченице са везником а као спољним знаком везе одређују тренутак времена напосредно иза којег се врши радња управног глагола (непосредна антериорност): – Ти си замишљен. На основу ових примера уочава се да између где. камо. Зависне временске реченице са везником тек: – Тек он заспи. – Тек један заврши. – Не зна ни где живи ни зашто живи. – Како ме је угледао. откад је постао отац. он ми приђе. Везником како означава се време које непосредно претходи извршењу радње главне реченице: – Бежи с боја како прва пушка груне. камо нестаје разлика: – Куда ће све то стати? – Нестрпљиво буљи у место камо је пропао њихов првак. како и откада употребљавају се и везници да и што: – Ево две године да нисам долазила. – Откако се у Нишу налазим. Месне реченице са основним значењем прилога камо: – Одлази онамао камо га из оног дућана упутише. Односне реченице за одредбу места: – Судија пресуђује онде где има спора. откуда. – Нађем се у неком старом тихом дворишту где се играм с девојчицама. да други поче. – Четири месеца протекоше што се познајемо. – У строгом временском значењу се употребљавају и реченице са везником како. – А сване. а листак шушне. – Ја знам куда се простире долина Мораве. Месне реченице Месне реченице чешће посредно преко неког прилога или прилошког израза одређују место вршења радње управне реченице. Прилог где употребљава се и уместо везника куда и камо: – С једном сплетком мајушном ко слагалица можеш их вући где хоћеш. Прилози у функцији везника код ових реченица су: где. Уместо где може се употребити и куда и камо.

куд бисмо још могли чекати. У оваквим реченицама везници су него и но који редовно стоје иза управне реченице у којима опет редовно долази неки компаративни израз или прилози друкчије. Реченице са везничким скуповима због тога што. Иако је нејаднакост између ових двеју реченица изузетна оне се ипак једна с другом пореде. (рекао бих да је објекатска) – Приближавала се магацину одакле је изашао Иво и предао јој пакет. а некмоли помаћи се напред. када тврдимо да се једна врши као друга. Изузетно је чест везник јер: – Није се усудио проговорити јер је и она ћутала. Зато ми по класификацији реченица узимамо поредбене и начинске заједно. будући да. да су постали недељиви везнички скуп речи. – Не могаше темељ подигнути. – Он се за сваку травку брине. услед тога што. зато што. Међутим. – Остали смо исто тако вредни и корисни радници као што су нам били стари. те ћу сада и на то мислити. Општеузрочни везници су : јер. Из тога је јасан закључак да су начинске реченице истовремено и поредбене. а гдели ће штедети злато. али их ми осећамо искључиво као узрочне јер су корелативни везнички делови правог везника (због тога. 61 . – Она то рече гласније него што је смела. захваљујући томе) толико срасли са (по функцији) правим везником што. утолико су били нервознији. због тога што. – Уколико се час проласка приближавао. пошто. где ће болан тешит болног. откуд би трошили на луксуз. И реченице за једнакост. – Он се узруја и препаде како никада није мислио да може. колико. преко којих се поредбене реченице везују за главне. тели неће за човека. има и поредбених реченица које значе неједнакост: – Боље ти је изгубити главу него своју огрешити душу. У њима се пореде међусобно супротне појаве. – Колико се спрва устезао. – Црногорац не штеди ни живот. ми тако одређујемо начин вршења радње главне реченице и оно што се њоме казује поредимо с радњом зависне реченице. – Бежи и он пред њима као крила да има. друго и сл. имају и нијансу означавања начина на који се врши радња. – И тишина је овде другачија но на пустој пучини. толико је сад наваљивао на нас. што. захваљујући томе што. као и реченице за изузетну неједнакост. У поредбене реченице иду и реченице са везницима што. захваљујући томе што. Све ове реченице су истовремено и начинске и поредбене за означавање потпуне једнакости јер се њима исказује оно што се врши на исти начин с оним што садржи зависна реченица. уколико. услед тога. – Људи му не дају да мисли како он жели. па и оне са зато што у исто су време и односне реченице. – Имам ја и других брига. – Немају честито да се обуку. Поредбене реченице за посебну неједнекост: – Ја бих помогао непознатом човеку. али и оне истоветне: – Што је нада мања. а камоли нећу најближем другу. (односна?) Праве месне реченице су оне које без икаквог корелатива одређују место онога што се казује предикатом управне реченице. Поредбене реченице су углавном поредбе глагола управне реченице. – Доста смо дангубили. – Не зна драги тешит драгу. то је вера већа. како. Поредбене (начинске) реченице Када начин вршења или извршења радње једне реченице објашњавамо радњом друге. Узрочне (каузалне) реченице Зависне реченице којима се означава узрок вршења радње главне клаузе од које зависе јесу узручне реченице.Месне реченице са прилозима откуда и одакле: – Знам ја одакле ветар дува. услед тога што.

Ово чини да многи граматичари говоре о њима као о зависним последичним реченицама. Могућа је и непосредна употреба свих временских прилога и везничког знака будући да са везником док: – Баш си нечовек док си своју веру преврнуо. нећеш сам. осим за овај везник. Оне управну заменицу објашњавају из њене садржине проистеклом последицом: – Од мора ударише топли ветрови. тек не мотриш пажљиво. нпр. – Храброст му порасте како је имао неизмерно бројну публику. 62 . Будући да може заменити везнички начински прилог како: – Како су кише падале и прекодан. остао је код куће да чека. Корелатив може и да не буде изречен па да се од ње зависне реченице са везником те осећају последичним. Њихова зависност се у нешто већој мери осећа у случајевима присуства корелатива тако или толико: – Магла је била толико густа те су једва распознали пут. Везник да као спољна ознака везе узрочних реченица: – Ала је зло да се узрујаваш.Знак везе искључиво узрочних реченица је и облик глаголског прилога садашњег глагола бити с везником да (будући да): – Будући да није имао пара. кад: – Кад овако злу жену има. а тамо где је те замењено са да реченица ће бити зависна. Ове се реченице по своме карактеру мало разликују од саставних реченица са везником те. те се снег поче топити. мада су оне чак изузетно ретко такве у поређењу с употребом међусобно независних реченица са везником те (Је л’ живи у ружи те тако мирише?). – Тужи млада тако да за срце уједа. – Њега је тиштало да је његова отаџбина могла на смрт осудити свог најбољег сина. боље бисмо му учинили да је убијемо. Тамо где је те замењено са и реченица ће бити у синтаксичко-независном односу. Уместо чим може се употребити и будући да и сви временски везнички прилози који се употребљавају у узрочном значењу. те и везнички прилог како. матице су пуштале из себе беле и сјајне таласе. Реченице са везником те се и уопште без наслањања на реченицу испред себе не осећају довољно самосталним. И са неизреченим корелативом и без спољне ознаке осећа се последичност: – Тужи млада. У управним реченицама као корелативи често могу доћи показне заменице (такав. Спољни знаци везе таквих реченица са управном реченицом јесу везници да. – Кад већ није могао да плаћа надничаре. он је сам некако морао да се сналази. толики) или показни прилози (тако. за који Маретић тврди да га није добро употребљавати јер у народу нема потврде за то. толико). него ћу те ја пратити. Од свих других временских везника осим везника кад најчешће се употребљава везник пошто: – Пошто је тако. за срце уједа. Доста су ретки везници те и а. – Толико се трже да јој се коса просу по врату. За све друге везнике граматичари не тврде да се не употребљавају. Слична је и ситуација са везником тек: – Нећеш га ни видети. Узрочне реченице са везником што: – Забринула се што јој нема детета толико с воде. Последичне (консекутивне) реченице Последичне реченице означавају радњу која проистиче из садржине главне реченице. Узрочне реченице са везником чим: – Чим је вино бледо и љуто на укусу. Узрочне реченице везују се и везницима временског карактера. – Док он овако псује у питању је нека озбиљна ствар. онда ће мање имати добре цене. Најчешћи везник је да: – Дете се толико разболело да не могу више седети. Ово мишљење је одбачено од стране данашњих и ранијих граматичара.

са предикатом. већ то да ли је оно што се глаголом у њима износи временског или модалног карактера30. погодбене реченице с овим везником су искључиво модалне зависне реченице. Погодбене (условне. Погодбене реченице се везују везником ако. ви пораните. – Ако ћеш да си предобар ни у гори зла не говори. заменити везником ако. В) Уколико је недостатак могуће отклонити. потенцијалним и 3. услов онога што се износи управном реченицом: – Ако би му се цура допала. оно што је битно за ове реченице није њихова класификација. – Да пажљиво слушате. Зависна погодбена реченица у сложеној реченици зове се уводница (протаза). Иако. иреалним условним реченицама. А) Без обзира на то што у уводници с везником да немамо облик потенцијала. одлетео би на Месец. а не допунског карактера. ја бих другачије радила. реалним. него хипотетичке ситуације. па се према томе може говорити о: 1. – Чуло би се да је он отворио капију. 30 Модалне реченице не означавају реалне. да се предаш озбиљном раду. нису у облику глаголског начина за казивање погодбе. Када се да замени са ако предикат се у главној реченици мора променити и уместо потенцијала имаћемо футур I. Пошто је везник ако модалног карактера. већ имперфекта или перфекта или којег другог претериталног времена. потенцијални и иреални услов. – Да сам на вашем месту. или није могуће. Постоје два критеријума по којима можемо разликовати условне реченице: (1) по остварљивости услова и (2) по времену важења услова. 2. – Сазнају ли за то. уколико. ви одавде нећете главе изнети. 63 . у њеној закључници (главној реченици) најчешће долази облик потенцијала којим се износи могућност. – Да нисам пио вина. сигурност или што слично. Свака последична реченица садржи и нијансу начинске одредбе из чега се изводи јасан закључак да су то последичне реченице одредбеног. условне реченице са везником да увек су модалне: – Да није тебе било. не бих можда ни данас живео. он би је запросио. У примерима под Б) то није могуће. Међутим. Реченице са везником ако: – Читалац ће се огрешити ако помисли да је Благоје какав џангризавац. по првом критеријуму услови се могу поделити на три основна типа – реални. служили би сад господарима. – С чуђењем бисте заспали кад бисте нас пажљивије погледали. кад и речцом ли у положају иза предиката. ви бисте ме схватили. кондиционалне) реченице Погодбене реченице јесу оне зависне реченице којима се исказује погодба. док у следећим јесте: – Ти би све лакше подносио. а управна закључница (аподаза).Такав корелатив омогућава нам да препознамо последични карактер зависних реченица са прилогом како у функцији везника: – Сакујте тако велики ковчег како он у њега може стати. – Ако се одлучите да пођете с нама. и без обзира на то да ли је предикат у њима одричан или није: – Да нема земљишне теже. да. Б) Погодбене зависне реченице с везником да често означавају недостатак услова који је потребан да би се извршило оно што се казује у главној реченици. или није могуће. овај спољни знак везе могуће је. Дакле.

мада имаш очи. (презент) Код реченица са овим везником (кад). могли бисмо рећи да је Маретић у праву. па ипак се то врши. Реченице са везником премда: Овај везник више се среће код старијих писаца. Када су обе реченице у облику потенцијала. или у облику неког глаголског времена. Реченице са везничком конструкцијом па ма: – Свако мерење. Реченице са везником иако: – Иако су људи били свуда око мене. макар. као и оне са везником ако. ако предикат није именски или није у перфекту. С обзиром на то да се везник што може заменити везником ако. ма. – Стаћу му на пут. или у облику потенцијала. предикати обеју реченица се подударају. ма ме сломио.У погодбеним реченицама с везником кад предикат је опет. може бити свашта. – Наћи ћу их. презента или футура II: – Кад бих имао пара. мада. међутим. Томо Маретић у погодбене реченице убраја и зависне реченице са везником што: – Што ме царе за сватове пита. Реченице са везником ма у предикату увек имају крњи перфекат. апсолутни су синоними. 64 . нека купи колико му драго. Речца ли може се заменити са ако и обрнуто. Уместо везника иако увек се може употребити везник мада: – Мада јој је било неприајтно. Овакве реченице. Време вршења радње у првој је и време вршења радње у другој 31. Везници код ових реченица су иако. онда су оне свакако модалне реченице којима се несумњиво изражава услов. проклет био и ко га родио. Допусне реченице јесу оне зависне реченице које представљају препреку да се врши или да буде оно што се износи у главној реченици. премда. мада и премда. путовао бих. (футур II : футур I) – Кад греши. (потенцијал) – Кад буду виделе. мислиће и казаће да си кукавица. усуди се да пита за њега. и код писаца из хрватских културних центара (ако такви центри постоје): – Али се Срби одрже. Везници иако. и увек су модалне јер се њима изнета концесија само претпоставља: – Па гласаћу. – Зар слеп оста увек. – А што питаш за проклетог Вука. – Узвратиш ли му поклон. ма ме отпустили. Реченице са речцом ли у функцији везника: – Не регулишемо ли ствари на време. Када су предикати у презенту реченице могу имати и условно и временско и узрочно значење. макар да су му све овце на окупу. За друге везничке знаке не може се рећи да су синоними са претходним везницима. 31 Мислим да то не важи за случај када је у првој реченици футур II. доприноси решавању проблема. а понекад су и идентичне њима. имају искључиво кондиционално значење. ове реченице су индикативне и означавају узрок. човек испашта. премда изгубе неколико златних људи. Вука и Даничића. па ма оно било вршено и за кратко време. у функцији знака везивања концесивних са управним реченицама. па макар сву земљу преврнуо. ја сам се нелагодно осећао. свако посматрање. он ће ти још два учинити. Чешће су модалне реченице са везником макар: – Гледам пас лаје. Допусне (концесивне или пермисивне) реченице Погодбенима су унеколико сродне допусне реченице. односно ипак то бива.

остали су птићи ждраловићи. Такве радње касније су представљале предмет спора наших синтаксичара. Он је своја истраживања заснивао на народним умотворинама. Међу првима подробније су се бавили њима Стојан Новаковић. Љубомир Стојановић сваку временску употребу глаголских облика подводи под индикатив. За индикатив Белић каже: „време глаголске радње апсолутно или непосредно означено са тачке гледишта онога ко говори је време стварно. Новаковић се глаголским облицима позабавио у својој Граматици чије је прво издање изашло 1894. али је код нас још било недовољно систематизовано. Ту се даје опис употребе глаголских облика на грађи узетој из народних приповетака и песама. као и на Вуковим и Даничићевим текстовима. тј. Реченица је индикативна јер се њоме износи нешто што је било. релативна према некој другој радњи. – Дај ми. То је прави синтаксички индикатив или индикатив у ужем смислу. па опет је вешто радио око коња. садашњост и будућност могу бити и релативна времена. колико и сличне: – Него причај да и није мило. па опет. У овоме. Појава Белићевог рада „О синтаксичком индикативу и релативу“ 1928. Већ Т. Он је употребу глаголских облика подвео под две категорије – индикативну и релативну. све оно што није овако налази се у извесном односу према другој радњи у прошлости или будућности и према томе налази се у синтаксичком релативу“. Граматика Т. године. Тако се рецимо још тада помиње појам неправе садашњости. а некада модалног карактера. Већи број радова о глаголским облицима написао је Аугуст Мусић. тј. здраве су му очи остале. и да. Такође. Треба поменути његову студију „Прилози науци о употреби времена у српскохрватском језику“. И модална употреба глаголских облика спада у релатив. а не према једном моменту садашњости – то је релатив. он говори о релативној употреби времена. Маретића изашла је 1889. некад су временског (индикативног или релативног). Та студија је интересантна по томе што је у њој Мусић понудио апарат за целовит опис глаголских облика. Такође релативу припадају и радње које 65 .Концесивне реченице могу бити и са везником ако: – Ако су га красте нагрдиле. И овде имамо индикативну реченицу. под чиме се подразумева исказивање радње „кад год се деси погодна прилика“. углавном узетих из народних умотворина. по обиму невеликом раду. Он такође говори да прошлост. реално одмерено како је текло. Маретић запажа готово све случајеве употребе глаголских облика који су били предмет пажње наших синтаксичара током XX века. па да. Оба граматичара своје виђење употребе глаголских облика дају на великом корпусу примера. Концесивне реченице и с овим знацима везе. Томо Маретић и Љубомир Стојановић. Боже. године означила је почетак нове епохе у изучавању синтаксе глаголских облика код нас. године. Нешто касније се прецизира шта је релатив: „Када се времена употребљавају према другим временима. Све друго. Ова методологија остала је без даље примене јер ју је Александар Белић ускоро оценио негативном. Реченице са везничким склопом ако и: – Ако и јесу одлетели ждрали. те Вукових и Даничићевих текстова. Белић је дао синтезу свега онога што се тада у европској науци о језику и код нас знало о овој проблематици. од срца порода и да љута змија била. Допусне реченице са везником да и везничким склоповима да и. – Колико да је глуп. Синтакса глагола Синтакса проучава и глаголске облике у синтаксичким радовима и граматикама од почетка XX века и нешто пре.

Такође значајне су студије о употреби глаголских облика које је објавио Јован Вуковић. И поред несумњиво великог значаја теорије индикатива и релатива. у више наврата је писао о синтакси глаголских облика држећи се теорије индикатива и релатива као савршене. употребу презента за понављање радње или презента у народним пословицама. За Вуковића понављање радње у прошлости. Треба поменути његов рад „Систем српскохрватских временских глаголских облика у временским и функционалним међуодносима (корелацијама)“. Изворна теорија Белићева је доста јасна и кохерентна. Међутим. За Белићем су пошли сви проучаваоци синтаксе глаголских облика. Она је проглашена за свеобухватну и за сва времена завршену методолошку основу у проучавању глаголских облика. да ову теорију протумаче тако како би објаснили све случајеве употребе временских и глаголских облика (ипак су Белићеви следбеници модалну употребу временских глаголских облика издвојили из релатива). садашњости или будућности не утиче на дефинисање оваквих презената као индикативне и релативне. Тако се јавило одступање од два плана: 1. Треба напоменути да Вуковић на крају. Он се од Белића разликује у томе што не прихвата тврдњу да се глаголски облици у зависној реченици јављају само у релативу. Међу првима се појавио Михајло Стевановић који је Белићеву теорију прихватио без резерви у почетку. да би се под њу подвело све у вези са функционисањем временских глаголских облика наши синтаксичари су давали своја тумачења те теорије. Међутим. Најкраће речено – до тога је дошло због апсолутизовања ове теорије. Значајно је напоменути да овде Белић износи идеју да се глаголски облици у зависној реченици употребљавају само у релативу. ипак је у другој половини XX века дошло до застоја у опису употребе глаголских облика. сумирајући своја истраживања. Касније Белић своју двочлану теорију мења тако што је издвојио модалну употребу временских облика из категорије релатива. посебно имперфекту и аористу. сваки на свој начин. Његова студија „О основним временским категоријама употребе глаголских облика у српскохрватском језику“ значајна је по томе што су у њој покушава дати другачије виђење употребе глаголских облика у вези са индикативом и релативом. Његово гледање на ту теорију и уопште на проблем синтаксе глаголских облика синтаксички је дато у Синтакси (Савремени српскохрватски језик II). јер се ово није дало подвести под ту теорију. Потребно је даље напоменути радове Петра Ч. у пракси су искрсавали проблеми. У своме делу „О језичкој природи у језичком развитку“ Белић опет на неки начин обједињује релативну и модалну употребу временских облика. 66 . Сладојевића о глаголским облицима. Вуковић неке случајеве употребе глаголских облика тумачи другачије. али овде он мења своје теорије индикатива и релатива и тврди: „Овај релативни карактер свих зависних реченица повлачи за собом управљање пренесених глаголских облика у релатив према значењу главне или управне реченице“. Касније су наши синтаксичари оповргли овакво Белићево тумачење релатива вративши опет главни критеријум за одмеравање радње према моменту говора.вреде за сва времена“. Поједини синтаксичари су покушавали. а појам моменат или тренутак говора замењује појмом период или време говорења. Одређивање поновљених радњи у односу на категорије индикатив – релатив било је камен спотицања у нашој синтакси глагола. на пример. И касније. закључује да је теорија индикатива и релатива ипак преуска за потпун опис функционисања временских глаголских облика у српском језуку.

– Студенти пишу сада (овог тренутка). сувишно (исказује се онда када се жели истаћи.: – Тада је приметио да се на скели и по обалама пале и гасе светлости. У своме критичком осврту на проучавање временских глаголских облика Ксенија Милошевић је отворено рекла да у проучавању њиховом има још много шта да се каже. да ли су једночлане или се неограничено понављају. Тако и у примерима: – Студенти пишу. радња се посматра у односу на неко друго одређено време. опет истичући да се о временским глаголским облицима нема више шта рећи ослањајући се на теорију индикатива и релатива. У српском језику. – Често смо одлазили на оближну планину. Оне се поклапају у неограниченом броју таквих радњи. нпр. на два момента: 1. Радња одређена према моменту говора као прошла. 2) нереференцијалне радње. – Кући бисмо се вратили тек предвече. моменат вршења радње. Јован Вуковић истиче да понављање нема везе са дефинисањем радње као индикативне или релативне. Феномен понављања радње уноси велику пометњу. Слично је утврдио и професор Радоје Симић. У примеру: – Снег је пао – радња је прошла у односу на моменат говора. а у примеру: – Снег је пао јуче. садашњости или будућности. нпр.: – Марко пише задатак. тако да је на крају добијена прилична појмовно-терминолошка збрка. али ни сам он није из тог закључка давао доследно тумачење глаголских облика у пракси. у суботу – јуче и у суботу су моменти референције. глаголска радња се може представити и другачије у погледу неког односа према тачки референције: – У пролеће падају метеори. индикатив: апсолутни индикатив. а не на моменат говора. Уз основне термине индикатив и релатив појавио се низ термина и квалификација употребе глаголских облика. За те поступке они су почели да уводе нове термине. моменат говорења и 2. Релатив – оријентација радње према неком другом моменту. 2. Пошто се код садашњих радњи моменат референције обавезно поклапа са моментом говора његово посебно исказивање у реченици најчешће је информативно.2. ова прошла радња се орјентише према моменту референце. То је и сам Јован Вуковић рекао на истом месту (у предговору у својој књизи „Синтакса глаголских облика“). Рајенбах уводи трећи моменат – моменат референце. разликујемо: 1) референцијалне радње. Пример за индикативну и релативну употребу: 1. – Ивана се облачи. нпр. Теорија индикатива и релатива ослања се. свевремена садашњост итд. – Сестра је рекла брату да ће се змај брзо вратити. нагласити тај моменат). садашња или будућа. 67 . На крају је у неколико следећих случајева јасно изражено мишљење да теорија индикатива и релатива није свеобухватна. У новије време при проучавању временских глаголских облика узима се у обзир више момената. – Ивана се обукла. садашња или будућа јавља се и у одређеном односу према некој тачки референције у прошлости. као и у многим другим језицима. видели смо. и да се то може урадити тек након разраде нових теоријско-методолошких поставки. Индикатив – директна оријентација радње према моменту говора. – Кад звезда падне замисли се жеља. прошлост. У свим реченицама исказују се радње које нису везане само за једну тачку референције у садашњости или прошлости. Радња се на основу односа момента вршења радње према моменту говора јавља као прошла. права садашњост. – Вечерас ћемо гледати филм. На основу тога да ли се радње односе на једну тачку референције или низ тачака.

. Овде се мешају лексичке појаве. певати. са семантичко-синтаксичким појавама.. – Он прочита књигу за дан-два. Ово је особина свих словенских глагола. читати.. рецимо: скакутати. заиграти. почетно-свршени глаголи: зазвонити. – означавају дуже или краће.. који се врше неограничено али са прекидима. и по томе се глаголи деле у две групе: 1. који значе више пута понављање радње или стања. и о томе ће се говорити нешто касније. учестали – итеративни глаголи. Понекад се у литератури са итеративним глаголима меша именовање итеративних ситуација које се врше перфективним и имперфективним дуративним глаголима: – Власт га зато стално гони. полежати. свршене или перфективне глаголе (ограниченог трајања на један свршени тренутак – доћи. Постоје у нашем језику и двовидски глаголи: ручати. прочитати. и 2.Глаголски вид (глаголи по трајању радње) Српски глаголски систем карактерише то да глаголи разликују два вида. и извесно дуже или краће. типа: писати. глаголи непрекидног трајања – дуративни (трајни). гледати и сл. везати. иза којег радња може трајати и неограничено. и 2. веома дуго. 4. Глаголски род или дијатеза (глаголи по предмету радње) Глаголски род је једно од најсложенијих питања синтаксе словенских језика. сести. у језичкој пракси и ови глаголи углавном разрешавају проблем двовидности. певати. па и за конституисање појединих типова зависне реченице. непрекидно вршење радње или стања. стања или збивања.. означавају свршетак радње. вршење дате радње.. а њима ову функцију врше глаголски облици у контексту. Несловенски европски језици углавном немају овакву поделу глагола. Ова подела заснива се на томе како се глаголском лексемом представља глаголска радња. несвршене или имперфективне (неограниченог трајања – шетати. вечерати. покосити. та појава је значајна и у Синтакси.. куцкати. па и српског. Међу имперфективним (несвршеним) глаголима разликују се: 1. Значење вида саставни је део лексичког значења глагола. То је предмет граматике од средњег века. сести. тренутно-свршени глаголи: куцнути. значе свршени почетак радње. пре свега у синтакси глагола... ударити. проговорити.). 3. Најједноставнија је подела: 1. запевати. Међу перфективним глаголима постоји неколико група таквих глагола. 2. глаголски вид. глаголи значе свршени тренутак радње. треснути. али је утемељено тумачење глаголски род добио тек у новије време. заиграти се.). развикати се. Глаголски род је појам који спада у домен 68 . попити. прибојавати се и сл. у зависности од тога како се именују радње тим глаголима.. завршно-свршени глаголи: прочитати. па је врати у библиотеку. пре којег је радња могла трајати и неограничено. Међутим.. образовати и сл. јер вид утиче на функционисање глаголских облика у реченици. неодређено-свршени: загристи.. поплакати. Иако глаголски вид није појава домена Синтаксе. означавају радњу која се цела изврши у једном тренутку. Када се та радња представља као на било који начин завршен процес. прелетети. онда је у питању перфективни глаголски вид. о њиховој свршености или несвршености сазнаје се из контекста.

позиција субјекта у реченици заузима именица која није агенс (Sb≠Ag). где се идентификују оне реченице синтаксичког и семантичког плана које су битне за обе врсте дијатеза. – пасив – Студенти полажу испит из Синтаксе. – Писмо је написано. За активну дијатезу или актив карактеристично је следеће: 1. идентификација пасивне и активне дијатезе врши се у оквиру реченице. Елементи семантичког плана су учесници у ситуацији израженој глаголом: вршилац радње или агенс. Посебну врсту дијатезе представља рефлексивна дијатеза за коју постоји посебна класа повратних глагола: а) Прави повратни – (S=Ag=Pa) појам означен именицом у позицији субјекта врши радњу на себи: – Девојка се чешља. Они представљају ситуацију у којој се појам агенса уопште не јавља. када је искључена глаголска компонента. Код реченица са трпним придевом хомонимичност потиче из семантичког потенцијала трпног придева (Испит је положен – трпни придев поседује глаголску. Позицију субјекта могу заузети именице које значе живо или неживо.  Sb (Obj)=Pt – пасивна дијатеза За српски језик је карактеристично да се агенс са трпним придевом ређе исказује. онда конструкција има вредност реченице са именским предикатом. Глаголски род или дијатеза је схема саодноса између јединица синтаксичког и јединица семантичког плана. пацијенс. 2. пацијенс је означен именицом која је на синтаксичком плану у функцији ближег објекта (Sb (Obj)=Pt). позицију субјекта у реченици заузима именица која на семантичком плану означава пацијенс (Sb=Pt). као врсту дијатезе. не исказује се увек пасив. 2. Такве ситуације именују глаголи: надати се. 1. придевску и значењску компоненту). тј. 69 . позицију субјекта заузима именица која на семантичком плану означава агенс (Sb=Ag). субјекат. в) Неправи повратни глаголи – субјекат врши радњу на неидентификованом лицу: – Марко се бије. ближи и даљи објекат. 2. Елементи синтаксичког плана су оне синтаксичке јединице чију позицију у реченици ствара предикат. Напоредо са овим обликом пасив се исказује и реченицама са рефлексивном заменицом се. посебно у разговорном и књижевно-уметничком стилу. – Данас се полаже испит из Синтаксе. У српском језику посебну пажњу привлачи и питање актива и пасива као најкарактеристичнијих врста глаголске дијатезе. За српски језик је карактеристично да ове реченице којима се исказује пасив представљају хомонимично средство. б) Узајамно-повратни – именица у позицији субјекта значи множину бића која врше радњу једни на другима: – Деца се држе за руке. У српском језику постоје посебни морфолошки облици за актив и за пасив. За стварање пасивне дијатезе потребно је да је глагол прелазан. адресат и др. За пасив. Пасив се исказује глаголским облицима са трпним придевом.Лексике. Када је искључена придевска компонента ова конструкција има глаголско значење.  Sb=Pt – активна дијатеза – Марко је написао писмо. Посебну врсту дијатезе представљају и медијални глаголи. – актив Као што се види. битан је и следећи однос између елемената семантичког и елемената синтаксичког плана: 1. Морфологије и Синтаксе.

венути. Садашње референцијалне радње исказују се презентом имперфективних (несвршених) глагола. Поред основне функције (исказивања садашњости) он се јавља и у функцији исказивања времена других глаголских облика. 3. када се моменат вршења радње и говора подударају. а садашње нереференцијалне радње презентом перфективних и имперфективних глагола.. Како се вршење референцијалних и нереференцијалних садашњих радњи подудара са моментом говора. и данас важи прича о Јову. У свим овим примерима обликом презента исказују се садашње референцијалне радње. 70 . страховати. моменат говора. – Све знате о мени. онда нема сумње да су исказане управо такве радње. временских прилошких одредби. При нереференцијалној употреби презента перфективних глагола перфективна радња се именује као понављање. Зато је могућа употреба и презента перфективних глагола за исказивање садашњих радњи. сад знате све. дакле. 2. Доказни поступак да се обликом презента исказују садашње радње састоји се управо у тражењу начина да се докаже да се моменат вршења радње подудара са моментом говора. – Тражим детелину са четири листа. у ствари.. оне могу бити само индикативне. Иако се код садашњих рефернцијалних радњи моменат референције и моменат говора подударају у одређеним приликама јавља се потреба да се уз облик презента којим се именују овакве радње јављају и прилошке одредбе које. Девојка се нада. моменат вршења радње. То се увек не може утврдити у овако написаним изолованим реченицама. моменат референције. облик презента се такође доста користи и за исказивање модалних радњи. Изван реченице то се утврђује на основу контекста. Њу сачињава неограничен број појединачних радњи. – На дрвећу трепери пожутело лишће. моменат референције. Тако се практично овим обликом именује процес који траје и у моменту говора. – Дакле.блистати. Радње су представљене као садашње када се врше у моменту говора. ако их посматрамо у контексту. Из контекста се сазнаје да се радња врши у моменту говора. Основна функција презента јесте исказивање садашњих радњи. дан октобра. Међутим. ове радње се исказују само обликом имперфективног презента. Средства временске детерминације могу бити двојака: (1) она служе за утврђивање тачке за коју је везано вршење глаголске радње што је. На исти начин се уосталом именују и садашње нереференцијалне радње имперфективних глагола. (2) за утврђивање дужине трајања глаголске радње. као што смо рекли именују моменат референције: – Ето. Да је у последњој реченици исказана садашња референцијална радња потврђује реченица испред ње: – Данас је уторак. а унутар реченице то се утврђује на основу средстава временске детерминације. – Презент Презент је глаголски облик који у српском језику има најширу употребу. Садашње референцијалне радње најчешће се исказују у реченици без екплицитног именовања момента референције: – Бежим од пљуска. У временској сфери прошлости и садашњости. Код њих се подударају три момента битна у функционисању временских облика: 1. као и стања у којима се неко налази: – Трава вене. Презент за садашње референцијалне радње (појединачне радње) Као што смо рекли. тј. 31.

вечерас. – По повратку са одмора нема тих проблема. већ и на друга средства унутар реченице. У истој функцији јављају се нешто чешће прилошко-падежне конструкције: – Након повратка из војске размишља о послу. тј. Поред предлога у функцији временске локализације садашње референцијалне радње јављају се и падежне конструкције са временским значењем: – Ових дана борави на Копаонику. Да би се ове радње схватиле као садашње потребно је да контекст говори да облик презента не исказује прошле радње. Оваква могућност временске детерминације постоји само у оним релативно ретким случајевима када се обликом презентом исказује радња која се не може планирати. Пошто се обликом перфективног 71 . У оваквим случајевима временски одсек који се именује прилошком одредбом за време увек је десно од момента говора. потребно је доказати да је реч о садашњим нереференцијалним радњама у овим примерима. Глаголска радња исказана обликом презента може се временски детерминисати (временски оријентисати) и тако што временска одредба именује њену „леву“ границу. . Када утврдимо да су радње садашње. . У нашем језику постоје и случајеви када се прилошком одредбом за време садашња референцијална радња ипак ограничава са десне стране: – Карта важи до 5. У пракси се јавља мало прилога са овом функцијом: – Од тада га познајем. то се у идентификацији садашњих нереференцијалних радњи не ослањамо само на глаголски облик. односно тако да се садашња радња врши пре тог одсека: – Устав усвајамо уочи вишестраначких избора. – У последње време то постаје значајан проблем. јануара. – Неко и овог јутра мисли на вас. уз облик презента долази и прилошка одредба која означава колико дуго траје садашња радња: – Дуго вас чекам. или се оне идентификују унутар ширег контекста: – Иде ли воз до тог места? – Од великог терета чамац потоне до таласњаче. већ само њеним укључивањем у шири контекст.Прилози сад и данас готово да су једини прилози у нашем језику који именују значење садашњости. Уз њих јављају се и прилози који могу имати значење прошлости и будућности: ноћас. . Пошто ни имперфективни ни перфективни презент не могу исказивати једино садашње нереференцијалне радње. Међутим. Презент за садашње (индикативне) нереференцијалне радње Најбитнија разлика у односу на садашње референцијалне радње јесте та да се садашње нереференцијалне радње именују обликом перфективног презента. Радње се могу и квантификовати. тј. јутрос (Нешто мислим вечерас). (овде фале још два примера) У овим примерима временско значење презента не може се утврдити у оквиру изоловане реченице. време почетка вршења радње. овом прилошком одредбом не врши се десно ограничење радње. Ипак. У нашем језику ретко се јављају временске прилошке одредбе које садашњу референцијалну радњу детерминишу представљајући њену „десну“ границу. – Зашто већ месецима нема струје у српским енклавама на Косову? – Цело вече мислим о теби. Примери одредбе за време овде заиста представљају границу до које траје глаголска радња исказана у презенту. што важи за сва 4 примера и да указује на то да облик презента не исксазује будуће радње у прва два примера. марта. – Изложба траје до 15. има случајева да се временском одредбом именује временски одсек са десне стране.

При оваквој употреби презента референцијална радња исказује се само имперфективним глаголима.презента исказују једино садашње нереференцијалне радње то је јасно да су у овим примерима (3 и 4) исказују садашње нереференцијалне радње. Често се уз садашње нереференцијалне радње јављају одредбе које говоре о учесталости понављања радње. Тако је у прва три примера. али тада постоји опасност да се радње не схвате као истовремене): – Чула је из куће како су је оговарали. – Споречкају се сваке недеље. – Сваки дан се шали с њима. Да би се радња исказана обликом презента схватила као релативна потребно је да се јасно види да се та радња не врши у моменту говора. одредбена реченица: – А он. За садашње имперфективне радње у нашим примерима једино контекст из кога су узети говори да су нереференцијалне. – Сада се на тим пољима убиру по две летине. Јављају се и прилози који су у функцији садашње референцијалне радње. а у другој групи (четврти и пети пример) детерминишу се нереференцијалне радње у целини. а у управној се јавља претеритални или футурски облик. – Данас се та разлика пређе за дан. – Тада је приметио како су се палиле и кретале светлости. Само присуство таквих одредби доказ је да се ради о нереференцијално исказаној радњи: – Често се свађа са Вуком. нпр. као да потврђује (је потврђивао) њихову слутњу. Уместо облика презента у оваквим случајевима може се наћи и облик перфекта (имперфективног перфекта. – Дању ме ухвате и послови. при релативној употреби презента радња може бити прошла или будућа. У погледу временске детерминације постоји разлика између садашњих референцијалних и нереференцијалних радњи. а не он њега. – Мислио је Пљевљак. У оваквом схватању релатива релативни презент јавља се увек у зависној клаузи. Понекад је за ово пресудна улога контекста. Релативни презент за прошле радње Презент за релативне прошле радње најчешће се јавља у изричним реченицама: – Чула је из куће како је оговарају. злурадо подвикну. У наведеним примерима то је уочљиво и у оквиру реченице. Овде се јављају временски прилози који не могу доћи када се исказује садашња референцијална радња. Презент за релативне радње Као што смо рекли при релативној употреби презента радња се не оријентише према моменту говора. стојећи сада оборене главе као да га везани саслушава (је саслушавао). 72 . – Ми током ове деценије сваког месеца продамо по хиљаду његових дела. Постоји још једна разлика у употреби прилога у прва три примера у односу на последња два. а нереференцијална и имперфективним и перфективним. То се може видети на следећим примерима: – Пустом човеку тад све пада на памет. Дакле. – Виђао сам је како прође преко пијаце. У првој групи прилозима се детерминишу појединачне радње. – Увек се код њега прекине колона. И у другим сложеним реченицама облик презент може да исказује прошле радње. – Они ноћу вршљају по селима. У функцији временског одређивања садашњих нереференцијалних радњи јављају се падежне конструкције: – Чешљају се суботом. већ према некој другој радњи у прошлости или будућности. – Тада је приметио да се на скелама и по обали пале и крећу светлости.

Ипак. нешто ћемо вам свирати. Тако је и у следећим примерима: – Долазим ти сваке вечери да слушам како ти срце бије. Релативна будућа радња у оваквим реченицама исказана обликом презента може се исказати и обликом футура: – Свијет неће видети како ће сутра ићи и он. Није увек ни у оваквим реченичним моделима презента употребљен за исказивање релативне будуће радње. најчешће се на основу ширег контекста утврђује о каквој радњи је реч. – Чарапе за сваког сина Славица је сада плела док јаше коња за старцем. – Све ће нам се вратити кад сазнамо шта смо исписали на гласачке листиће. Најмања временска јединица у којој се остварује транспоновање времена јесте реченица. У оваквим примерима облик презента исказује радње које се врше у моменту говора. Он је обрађиван у оквиру описа релативне употребе глаголских облика. У вези са опозицијом референцијалност / нереференцијалност треба напоменути да се у српском језику презент чешће јавља (уместо футура I и II) за исказивање будућих релативних радњи када су оне представљене референцијално. У свим наведеним случајевима у позицији перфективног презента може се употребити облик футура II. Треба нагласити да се у оваквим реченицама обликом презента не исказује увек релативна радња него може да буде исказана и садашња радња: – Дечаци су сазнали да се налазимо овде. – Испитивања су показала да грађани обично не знају за кога гласају. Транспозиција презента Под временском транспозицијом подразумева се појава када се један временски облик употребљава за исказивање временског значења за које је у језику резервисан други временски облик. ја ћу бити овде. исказују се садашње радње. У релативним реченицама (односним): – Стога је свима изгледао јадан и неугледан за дело због којег га суде.У временским реченицама: – Били су док спавају и сањају као какви болесници. При 73 . У нашој синтаксичкој науци појам временске транспозиције је одавно познат. То се види у следећим примерима: – Сад ћете видети шта се дешава у сали. Релативни презент за будуће радње паралелне са футуром I У оваквим случајевима радња исказана презентом оријентише се према радњи исказаној обликом футура I. У оба ова примера обликом презента исказују се садашње радње. а не према моменту говора: – Свет неће видети како сутра иде. дакле. радње исказане обликом презента врше се у моменту говора. – Ускоро ћемо сазнати ко води утакмицу. – Чим пролеће гране. Пошто се у истом реченичном моделу обликом презента може именовати и садашња радња. што је уствари функција футура II: – А кад оздравите. – Вечерас ћемо посматрати како се отвара Нишки фестивал. Презент перфективних глагола уместо футура II Облик перфективног презента у српском језику исто се употребљава за исказивање будућих радњи везаних за друге будуће радње. – Сваког пролећа ићи ћемо у планину кад се појаве први цветови. обликом презента исказују се и будуће релативне радње представљене нереференцијално.

Постоји још једна разлика. Овом типу транспоновања презента нису подложни сви глаголи. – У почетку 1807. – Враћа се за дан–два. а то је да се не јављају прилошке одредбе са значењем времена које упућује на будућност. односно говорне ситуације. а не појединачне радње како је најчешће код првог типа транспоновања предиката у будућност. Ради се о такозваном презенту за замишљене будуће радње: – Шта ја радим? Ја пуним мркве динамитом. Пролазе убрзаним ходом Топлицу и огранке Копаоника.. године. а то је експресивност изражавања.. При временској транспозицији искључује се директан однос радње према моменту говора.. нпр. Претерана употреба приповедачког презента у разговорном стилу може да доведе до губљења експресивности. Овакви случајеви у писаном језику доста су ретки. овде се представљају ситуације у будућности. банем изненада и затекнем њих двоје. тј. Приповедачки презент је карактеристичан за различите функционалне стилове..временском транспоновању успоставља се однос неподударности између временског значења глаголског облика и ширег контекста или какве прилошке одредбе са временским значењем.. – Сутра пада снег. Постоји још један тип транспоновања презента у будућност – када се обликом презента даје нека врста сценарија будућих радњи. Свакако је најмање карактеристичан за административни стил.: – И Срби крећу. Он загризе и експлодира. За разлику од првог случаја транспоновања презента у будућност овде се јавља и перфективни презент (глагол у презенту је свршениг вида). У неким је више у неким мање присутан. Приповедачки32 (наративни) презент При оваквој позицији презента тачка временске оријентације глаголске радње из садашње ситуације преноси се у прошлост. Транспоновање презента у будућност оног првог типа доста је распрострањено у различитим стиловима стандардног језика. 74 . Презент се може транспоновати у сфери прошлости и сфери будућности. желио бих ја то. такође. Па ја банем. Експресивно проистиче из тог контекста у коме транспоновано временско значење носи фиктивност. рецимо у новинским насловима (Долазе Италијани. У транспоновању овог типа учествују само глаголи имперфективног вида. Временским транспозицијама постиже се у извесној ситуацији и фактивно и фиктивно. Разлика између овог и првог типа транспоновања презента у будућност огледа се у томе што овде нема ограничења глаголске лексике која долази у обзир. Овде се успоставља посебна временска перспектива. То се утврђује из ширег контекста. У оваквој функцији употребљава се и перфективни и имперфективни презен. У временском транспоновању најбитнији је ефекат који се постиже. пошто Срби завладају. Глаголи чије вршење не зависи од воље субјекта. Презент за будуће радње Услови који доводе до транспоновања презента идентични су са оним код приповедачког презента – транспозицију подржава каква временска одредба која има значење будућности или ту функцију врши одговарајући контекст: – Аутобус полази тек ујутру. нпр. 32 Назива се још и историјски презент. – Баш тако нека су. Чести су у дечијем говору када деца дају опис сценарија своје игре. да се врши транспоновање презента.. или се не могу планирати – не могу се ни транспоновати. У новинарском стилу често је било шаблона.).: – Сутра ме боли глава.

– У случају незгоде притисни дугме. већ оним глаголом који би дошао када се презент замени императивом. Такав случај је у следећим примерима: – Бочицу чувајте на хладном месту. Презент ту служи само за именовање глаголске радње: – Марко воли да пева. међутим. – Само кога да изаберемо? Обликом презента исказује се модално значење и у зависносложеним реченицама са значењем намере у модалној клаузи. И овде се обликом презента исказује значење које се исказује обликом потенцијала. И у зависној реченици изрично-упитног карактера јавља се презент са модалним значењем: – Мучно сам размишљао шта да учиним. употребљава и у функцији потенцијала: – Да понесем ранац? – Шта да радимо? – упита га Уча. а у другом императив значи непосредну опасност. Не треба говорити о модалности презента који служи као допуна модалних глагола непотпуног значења у сложеном предикату. Презент уместо императива – Књиговође да набавиш! – То рано да скува и подели! Облик презента у овим примерима могао би се заменити обликом императива. О модалној употреби презента говори се и у такозваним императивним реченицама. Презент у функцији потенцијала До сада смо наводили примере модалне употребе презента у функцији императива. Када се односи на прво лице множине подстицај се често исказује обликом презента: – Да резимирамо опште карактеристике. У њима је исказано значење намере. – Павле му рече да иде на место. Не може увек облик презента да се нађе у позицији императива.Презент за исказивање модалног значења Презент је временски глаголски облик који се у нашем језику највише употребљава у функцији исказивања модалних значења. Он се. – Него да даш ти мени списак твојих доушника. – Да погледамо сада писане изворе. У следећим примерима обликом презента не износи се такав став. Презент за исказивање садашњих пасивних радњи 75 . У првом примеру обликом императива се даје савет. заповести. када се императив из реченице организоване по принципу директног говора замени обликом презента: – Уча нареди командантима да пошаљу курире на везу. а да остане исто семантичко значење. већ једноставно подстицај на вршење радње: – Искрено да ми кажеш какав сам ја човек. Презент глагола гледања и слушања такође се јавља у модалној функцији: – И да те видим на предизборној конференцији. – Да чујем! Овде се обликом презента износи саговорнику захтев за извршење одређене радње. – Павле позва (би позвао) Учу и Гвоздена да се договоре. Та радња не именује се глаголом у облику презента. Он покрива готово све функције које имају и модални облици у српском језику. – Нико није знао како да јој помогне. Овде се императив не би могао заменити презентом. Уместо облика презента овде би могао доћи потенцијал: – Дошли смо да изнесемо (да би изнели) овај други кревет.

Од две синтаксичке конструкције које у српском језику служе за исказивање пасивне дијатезе. У српском језику постоје два типа таквих конструкција: I тип: бива + трпни придев: – Јер и тиме он бива прикраћен. И ова конструкција најчешће се јавља са глаголима перфективног вида. Треба имати на уму да према већини прелазних глагола (оних који могу да граде пасивну дијатезу) постоји неки тип рефлексивних глагола. Конструкција са трпним придевом и помоћним глаголом бивати јавља се нешто чешће у публицистичком стилу. тј. дакле. – Због недостатка кревета годишње од петсто до шесто жалби буде поднесено. – Али тиме његови јунаци не бивају укроћени. Ово се утврђује посебним путем на основу других показатеља у оквиру реченице или ширег контекста. II тип: будем + трпно придев: – Ко се на то усуди зачас буде проглашен пироманом. а још чешће у научном стилу. 76 . други припада реченици. у том основном људском праву. Најчешће се овакве конструкције јављају код глагола перфективног вида. – У јутарњем саопштењу тежиште критике пребацује се на другу страну. Познато је да је рефлексивна конструкција хомонимична. У нашем језику она се употребљава знатно ређе од рефлексивне конструкције за исказивање садашњих пасивних радњи. И садашње нереференцијалне радње исказују се истим конструкцијама: – Ту се излажу на продају прве трешње. понекад се употребљава ова конструкција. указује да се ради о пасивној реченичној дијатези. Уствари. за исказивању садашњих референцијалних радњи. У нашем језику нема сумње да се ове конструкције замењују рефлексивним конструкцијама. Понекад се пасивна конструкција са трпним придевом употребљава да би се јасно указало на пасивну дијатезу где се у рефлексивној конструкцији тешко идентификује пасив. – Гради се мотел у Варварину. није у позицији реченичног субјекта. Могућа је комбинација једних и других конструкција: – Невоља је у томе што се неке ствари прећуткују и тиме бивају одстрањене из наше културе. Нереференцијалне садашње радње исказују се и конструкцијама са трпним придевом. – Ово се питање све чешће поставља и на најзначајнијим местима. Општи услов за одређивање конструкције као пасивне јесте тај да се јасно утврди да појам у функцији агенса није именован. оне са трпним придевом и помоћним глаголом бити или јесам и рефлексивне конструкције. – Дијалог бива онемогућен. Кажемо. један припада глаголу. употребљава се само ова друга. елеменат се може да буде морфолошки или синтаксички знак. Тако је у примерима: – У саопштењу владе истиче се опредељеност наше земље за сарадњу са земљама у региону. Поставља се питање како се у оваквој конструкцији идентификује пасивно значење. али се ипак у српском језику много чешће јавља рефлексивна конструкција. У првом нашем примеру одредба о јутарњем саопштењу посредно упућује и на агенс (владу). посебан проблем представља то да се установи да је агенс изван позиције реченичног субјекта. не пасивну. мада би у ова два случаја са истим глаголом ове конструкције у некој другој прилици могле да именују рефлексивну дијатезу. У другом примеру на основу лексичког значења именице у позицији субјекта јасно је да она не именује и појам агенса. Пошто се у рефлексивним пасивним конструкцијама у српском језику агенс не именује посебним средством. Једина разлика у односу на референцијалне радње јесте та да се и овде садашње нереференцијалне радње исказују и обликом перфективног (свршеног) презента.

Уместо перфекта свршених глагола за исказивање нереференцијалних прошлих радњи користи се облик потенцијала: – Стари господин промуклог гласа донео би обично читаву гомилу новости. па имао три кћери. и то основни пре свега зато што је то облик за недиференцијалну прошлост. Перфекат Перфекат је основни претеритални глаголски облик. Без потенцијала општи облици. када су нереференцијално представљене: – Тим речима будио би ме обично гост госпође Маријане. Чињеница да се прошле перфективне радње нереференцијално представљене могу исказивати само обликом потенцијала говори да се и потенцијал поред нама познатих претериталних облика мора убрајати у средства којима се исказују прошле радње. – Баш према мени засео газда. нису способни да именују све типове прошлих радњи. – Кроз прозоре падала је црвена светлост. најчешће административно-правном стилу. овај облик се употребљава готово искључиво када се обележавају прошле радње. тако је у следећим примерима: – И прва вечер је протекла мирно. Када се прошла радња представља нереференцијално. То је такозвани крњи перфекат. Тако се перфекат употребљава за исказивање прошлих радњи перфективног и имперфекативног вида када су те радње представљене референцијално. – У тим тренуцима прискочила би му мајка у помоћ. Овакви описи карактеристични су за старије епохе словенских језика. оседео. III Опис нечијег изгледа: – А ти остарео. Тачније речено у овом случају дају се слике из природе. постоје ове конструкције са трпним придевом. што ствара теоретску могућност да се и при исказивању садашњих пасивних (нереференцијалних) радњи искаже и агенс.: – По равници су се расула села. Иако се обликом потенцијала исказује прошла радња у овом случају он се не може заменити обликом перфекта. тај облик се назива квалификативним перфектом. У неким стиловима. II Опис појава у природи: – Само доле над Козаром наднели се црни облаци. онда се у српском језику употребљава перфекат само за итеративне глаголе: – И даље сам долазио пред зору.Како се у нашем језику у рефлексивним пасивним конструкцијама агенс не може експлицитно именовати. – Изнад клисура наднеле су се стене. Овај пример разликује се од претходних по томе што се може потенцијал заменити обликом перфекта. – Тада је обично почињао наш прави живот. Основна функција перфекта је исказивање свршених и несвршених прошлих радњи. или на почетку пасуса приповедања: – Био један цар. Имперфекативне прошле радње исказују се такође обликом потенцијала. Облик перфекта често се јавља без помоћног глагола. дакле. и зато што је као такав присутан у свим функционалним стиловима нашег језика. – Госпођица му је казала свега неколико речи. – И Ненад је мајци дорастао. Облик крњег перфекта именује радњу завршену у прошлости иза које је наступило актуелно стање (што је иначе особина перфективног перфекта која се заснива на моменту резултативности перфективних глагола). 77 . нпр. Када се обликом перфекта исказује радња која је особина некога или нечега. – Образи јој се заруменели. – Ишли су од куће до куће по мраку. што се у пракси ипак врло ретко дешава. Према истраживању Ирене Грицкат постоји неколико случајева када се употребљава крњи перфекат: I Употреба крњег перфекта на почетку приповедања. И код овог временског облика битно је разликовање референцијалних и нереференцијалних радњи.

: – Кад се беху одмакли. То стање настало је као резултат извршености иперфективне радње исказане обликом перфекта. и 2. али врло ретко. Ако желимо да кажемо да се радња из управне клаузе извршила пре радње у 78 . Постоје. – Киша је била престала када су изашли из куће. – Живели младенци. VI У насловима (у штампи): – Партизан се квалификовао. првенствено у разговорном и књижевно-уметничком. И облик перфекта се употребљава модално за исказивање различитих значења (забрана. радње које се врше у прошлости. Дакле. неочекиваности. а истовременост презентом исказане радње и стања које је настало као резултат извршене радње именоване перфектом. – Да си одмах дошао. То је. Употребом крњег перфекта ствара се утисак новине. овде глаголски облици перфекта и презента изражавају сукцесивност радње. Овде се супротстављају догађаји. V Представљање супротстављених радњи: – Мајка и отац отишли тамо. – Самаран допутовао у Београд. друга прошла радња. – Опколимо ми кућу кад тамо хајдуци засели. Ипак се ово не може прихватити. ја добио. сети се војвода да је фра Срдарина међу војницима. Имперфективни перфекат у временској клаузи представља оквир у коме се извршила прошла радња из управне клаузе.IV И у приповедању крњи перфекат долази уз приповедачки презент: – Еро узјахао коња и отишао без трага. и – када се у реченици јавља више облика перфекта. нпр. ненадовезаност на неко претходно значење. Зато се овим обликом исказују само прошле релативне радње. – Брада порасла. наиме. заснивање на резултативност перфективне радње. а мене довели да није сама. За облик плусквамперфекта карактеристично је то да се он остварује тако што се између момента вршења његове радње и момента говора постави још једна тачка. експресивност употребе. један моменат. Гради се од глагола перфективног вида. – Ето. Све ове случајеве употребе крњег перфекта карактерише следеће: 1. у ствари. заповести): – Да се ниси ни макао. Дакле. а памет не донела (гномски перфекат). Често се говори да облик перфекта може да замени плусквамперфекат и да тиме плусквамперфекат губи место у систему глаголских временских облика. Овде је у питању истовременост двеју радњи. случајеви када перфекат не може да искаже однос међу радњама које се у сложеној реченици представљају комбинацијом плусквамперфекта са другим претериталним обликом. Јасно је да се перфекат употребљава са модалним значењем само у неким функционалним стиловима. вршила) у прошлости пре неке друге прошле радње. – Потрчи воденици. – Никад среће не имао. а не дају се слике као у претходним случајевима. а он изгубио. овим обликом се исказују диференцијалне прошле радње. Плусквамперфекат Плусквамперфекат је глаголски облик којим се означава радња која се извршила (или. Овде се крњим перфектом исказује стање које је истовремено са радњом именованом обликом приповедачког презента. а не оријентишу се директно према моменту говора. Експресивни карактер немају случајеви када се крњи перфекат јавља из граматичких разлога: – када се помоћни глагол губи иза се које припада рефлексивној заменици.

Истина. перфектом из управне реченице исказује радња која се извршила пре радње из временске клаузе. Исказивање прошлих пасивних радњи И при исказивању прошлих пасивних радњи инвентар средстава за исказивање референцијалних и нереференцијалних радњи није идентичан. облици плусквамперфекта. 79 .: – Она се била одселила. исказују само нереференцијалне радње имперфективног вида. Последња два примера су за рефлексивне радње у плусквамперфекту. Плусквамперфекат се употребљава када се жели истаћи да резултат радње исказазан тим обликом (плусквамперфектом) више није актуелан. они су отишли. I Прошле референцијалне радње исказују се двема конструкцијама: 1. и мора се употребити облик плусквамперфекта. Тако се у реченици: – Кад сам ја дошла. тј. перфекат такође не може да замени облик плусквамперфекта. II Нереференцијалне радње имперфективног вида исказују се такође пасивним конструкцијама. – Давано им је земљиште у закуп. што сада није учињено. Када је у обе клаузе глагол перфективног вида. на пример: – Пре него што сам ја дошао. Неки савремени писци (нпр. И ове конструкције. – Зграде су се биле саграђене у року. као и активне. 2. конструкцијом са трпним придевом уз помоћни глагол бити и јесам: – У селу је саграђена фабрика. али је отишао да спрема испит. Карактеристично је да се јављају. онда се и обликом перфекта може исказати овај однос. морамо употребити облик плусквамперфекта: – Кад сам ја радила. пасивни облик плусквамперфекта може да се јави и у позицији перфекта: – Сва су писма била уручивана дубровачким поклисарима. они су били отишли. ове конструкције исказују перфективне пасивне радње: – Тог дана кућа се окречила. У нашој литератури се истиче да се на плану прошлости пасивно значење чешће исказује конструкцијама са трпним придевом. – Повеља српских владара биле су често издаване у више примерака. ако се уместо везника са неиздиференцираним значењем (кад) употреби везник са издиференцираним значењем. – Канал је грађен пуних двадесет година. – Прво пролећни цвеће већ је запажено.временској клаузи. они су били отишли. Као што се види. Тада се ради о деактуелизованом плусквамперфекту у садашњости. рефлексивном конструкцијом. релативно често. Поред ове функције облик плусквамперфекта има још једну функцију која нема облик перфекта. употребљавају га као стилско средство. мали јој се био разболео. Познато је да се референцијалне радње имперфективног вида ретко исказују обликом плусквамперфекта. али се опет вратила. – Није отпутовала. али их комисија није примила. Међутим. нпр. Примери за плусквамперфекат: – До сада је увек био консултован колегијум. – Вредна икона била је украдена из цркве. – Кад су подаци сређивани. Црњански) употребљавају овај облик и са амбицијама које излазе из синтаксичког оквира. – У недељу су се дотеривале собе. – Марко је био дошао. узети су критеријуми из закона. Примери за перфекат: – Приликом многих сусрета постављено је ово питање. али је убрзо пронађена.

– Тек кад би се отворила оба крила. што није карактеристично за овај глаголски облик. 3. где је често бивао бијен. Ако се елиминише придевска компонента трпни придев има глаголско значење и конструкција исказује пасивну дијатезу. Он садржи у своме значењу и придевску и глаголску компоненту. – Москва је насељена претежно Русима (населити се). Футур I Карактеристично значење футура I у систему временских глаголских облика српског језика јесте означавање радњи које су временски касније од основне тачке 33 Друга конструкција – би се разредила је рефлексивна радња. То говори да он овде засигурно заузима позицију перфекта. срце му је лупало. Уз ове конструкције се нереференцијалне прошле радње перфективног вида исказују другим средствима: Конструкција бивати + трпни придев: – У дућану. Ова конструкција нема две форме за перфекат и плусквамперфекат. Рефлексивне конструкције представљају средство за исказивање рефлексивне или пасивне конструкције. Постоје неке ситуације кад ова конструкција нема пасивно значење: 1. – Често је бивао затечен у таквом стању. овим конструкцијама се исказују само нереференцијалне радње имперфекативног вида.Овде се облик плусквамперфекта употребљава у простим реченицама. Уколико конструкција презент помоћног глагола бити + трпни придев има пасивно значење. 80 . Када трпни придев није настао од прелазног глагола. Када се елиминише глаголска компонента. Тако је у примеру: – Куће нису биле зидане па су Немци шишали кроз дувар. Пасивни потенцијал: – Чак и кад бих дао гол његов ефекат би на тај начин био поништен. 2. трпни придев добија значење обичног придева и ове конструкције имају вредност именског предиката. Конструкције са трпним придевима имају различиту временску вредност зависно од тога да ли се њима исказује пасивна дијатеза или не. Референцијалне конструкције: – Чак се и у уметничким академијама искључиво радила латиница.33 Ове две последње конструкције представљају паралеле потенцијалу за исказивање нереференцијалних прошлих радњи у активу. утврђује се посебно. или је изгубио везу са њим: – Марко је заљубљен (заљубити се). Знатно ређе се из таквих трпних придева елиминише глаголска компонента. Као што и примери показују. Пасивне конструкције са трпним придевом исказују хомонимичност која произилази из карактера трпног придева. Пасивне конструкције са трпним придевом од имперфекативних глагола у нашем језику најчешће изражавају пасивну дијатезу. Рефлексивни потенцијал: – На средини се истицао један гвоздени држач у који би се о празницима уденуо барјак. онда она има временску вредност перфекта. – Раније би увек био позван на те састанке. тмина би се разредила. – У дане болести за њега се свако јутро спремала топла вода. најбоље је ићи около. Уколико нема пасивно значење онда се и њена временска вредност мења. Да ли конструкција има једно или друго значење. У синтагматским конструкцијама у којима трпни придев стоји напоредо са обичним придевом: – Кућа је пространа и уређена. И рефлексивне и пасивне конструкције са трпним придевом су у српском језику хомонимичне. она има садашње значење. У сложеним реченицама зависног или независног типа у којима се манифестује временски паралелизам: – Кад су кола натоварена.

прво изради задатак. од тачке говора. Облик футура I сусреће се и у приповедању. Наиме. поизнапијају се. изјутра ће да устане. Радње представљене референцијално у футуру I исказују се помоћу перфективних и имперфекативних глагола: – Ти ћеш другу лутку пронаћи. – Пре ће бити истина да је Балшић узео нешто босанских земаља. овај облик може употребити и за исказивање релативних радњи. – Сутра ћемо присуствовати одбрани дипломског рада. – Данас нећу излазити из затвореног простора. у нашој научној и уџбеничкој литератури често се инсистира на посебној склоности футура I ка изражавању модалности. већ према некој другој тачки која се у приповедачком тексту утврђује као тачка оријентације. садашњост и будућност. а оно не може да се прихвати ни принципијелно сви се слжу да се време дели и тако граматички исказује – као прошлост. овакво мишљење је тешко бранити. У таквим случајевима јавља се само овај облик са имперфекативним глаголима: – Суботом ћемо ићи у позориште. намера итд. У том погледу он не заостаје ништа посебно у односу на друге глаголске облике. Овај облик исказује модално значење које је карактеристично за облик императива. – Онај који ће надбити Аваре. Овде се време вршења радње не одмерава према моменту говора. – Недељом ћете посећивати мајка. За исказивање претпоставки: – Сигурно ће бити више оваквих примера. приликом предочавања поступака типичних за личност која је предмет разговора. међутим. и то у одређеној говорној ситуацији. био је худе среће у Месопотамији. Футур II 81 . Најчешће је то подстицај за вршење радње који представља блажу заповест и слично: – Отићи ћеш у продавницу и купићеш шећера. готовост. функцију коју има потенцијал за намеру или могућност: – Соко лети изнад Сарајева. Такође овај облик се употребљава и у функцији исказивања модалног значења. На плану будућности футур први употребљава се и за исказивање нереференцијалних радњи. Постоји и квалификативни футур I за означавање обичаја и особина. – Вечерас ћемо отићи у позориште. још нереализоване радње. Ипак. тражи хлада где ће починути. као последици тога што се тим обликом исказују будуће. онда се мора прихватити и футур I као временски глаголски облик са основном функцијом исказивања будућих радњи у односу на моменат говора. употребљава се уз перфективни презент и футур I перфективних глагола за радње понављања у садашњости: – То је такав човек. већ прошла радња исказана обликом перфекта у управној клаузи: – Црногорци су сазнали да ће их скадарски паша напасти. нешто презалогаји. желеће и погаче. У овим примерима радње исказане футуром I су индикативне радње. Тачка оријентације за радњу исказану обликом футура у следећем примеру није моменат говора. Као и други временски облици и футур I употребљава се за исказивање модалног значења. а остало ћеш урадити сам. – Преписаћеш упутства из књиге. Модално значење футура I присутно је и у модалним реченицама: – Ако ћеш мене послушати. Но прије него што ће ударити. Модална је употреба футура I свуда где се њиме исказује жеља.временске оријентације. Облик футура I исказује нереференцијалне радње и у пословицама: – Ко тражи хлеба. Сасвим спорадично. тј. Та тачка за футур I може да буде ситуација која представља приповедачки презент или неки претеритални глаголски облик: – Мачвани се подигну и ударе на Решницу. могућност. тј. Кад је тако.

Футур II је глаголски облик који се јавља, сем ретких изузетака, само у сложеној
реченици. То је временски глаголски облик који исказује радње које се директно не
оријентишу према моменту говора, већ према некој другој будућој радњи, индикативној
или релативној. Према томе, овај глаголски облик има само релативну временску
употребу.
У нашој литератури футуру II често се оспоравала могућност да исказује
временско значење. Тако му се оспоравала функција глаголског облика и у случајевима
када се налазио у временској реченици. Тврдило се да је ту у питању тривијална
временска реченица. И овде се то образлагало чињеницом да радња која се приписује
будућности још није реализована, па наводно не може ни имати временску вредност,
већ само модалну.
Из дефиниције футура II, према којој се радња коју он исказује веже за неку
другу будућу радњу, произилази једино то да овај глаголски облик не може исказивати
индикативне радње.
Радња која се исказује обликом футура II обавезно долази у зависној клаузи
сложене реченице и може да има различит хронолошки однос према радњи у управној
клаузи. У успостављању тог односа битну улогу имају аспекти глагола управне и
зависне клаузе у сложеној реченици који могу имати однос истовремености или
сукцесивности.
Примери за истовременост: – Кад будемо путовали, посматраћемо реку. – Кад
будемо расправљали, рећи ћу вам све.
Примери за сукцесивност: – Разговараћемо кад будете дошли. – Сазнаћете
истину кад будете прочитали књигу. – Сазнаћете то пре него што будете дошли.
Када је однос сукцесивности између радњи, онда радња исказана обликом
футура II може да буде пре или после радње исказане обликом футура I.
Карактеристично је за футур II да се он у нашем језику јавља много чешће са
глаголима имперфекативног вида. Ово је и разумљиво када се напоредо са овим
обликом у истој функцији јавља и перфективни презент.
Временско значење, опет релативно, има футур II у односним реченицама:
– Студенти који данас буду полагали испит добиће три питања.
И у овом типу реченице футур I долази у предикату управне клаузе. У српском
језику постоји могућност да у оваквим реченицама у зависној клаузи стоји облик
футура I. Значење таквих реченица није идентично значењу реченица са футуром II у
зависној клаузи.
Ксенија Милошевић ту разлику дефинише и каже да се са футуром I изриче
садашње знање о будућој радњи, а футуром II исказује се будућа реализација радње. Та
разлика може се уочити на следећем пару реченица: – Моја сестра, која ће те сутра
посетити, донеће ти писмо. – Моја сестра, која те сутра буде посетила, донеће ти писмо.
У другој реченици (са футуром II) појам на који се односи зависна клауза издваја
се између више таквих појмова. Зависна клауза има атрибутивно значење. Зависна
клауза са футуром I (прва реченица) не може имати такво значење. Она погодује
остварењу апозитивног значења. То се нарочито види у случају када се зависна клауза
односи на властито име: – Моја сестра Милица, која ће те сутра посетити, донеће ти
писмо.34 – Моја сестра Милица, која те буде сутра посетила, донеће ти писмо.
У свим случајевима није прихватљив облик футура II. Преме облику футура I у
зависној клаузи, у управној клаузи може доћи и претеритални облик, нпр.: – Студенти
који ће данас полагати усмени, положили су писмени испит.
34

Односна релетивна реченица.

82

Често се облик футура II јавља и у модалним реченицама где поседујуе модално
значење: – Ако буде спавао, ми ћемо се искрати.
Према облику футура II у зависној клаузи не мора обавезно бити футура I у
управној. Важно је да се радња у управној клаузи представља тако да има временску
оријентацију према будућности. Тако у управној клаузи могу доћи и модални глаголски
облици (облици са модалним значењем). Иако овде исказују модално значење, радња је
(тим модалним облицима) увек представљена тако да је њено вршење могуће, пожељно,
у будућности. Зато се за њих може везати радња футура II у зависној клаузи: – Отиди
када те буду позвали. – Отишао бих им кад ме буду позвали.
И уз презент у модалном значењу може доћи и футур II у зависној клаузи:

Дошао сам да ми поправиш сат кад будеш могао.
И допуна уз модалне глаголе и изразе има временску перспективу у будућности.
Зато у таквим случајевима може у зависној клаузи доћи футур II: – Може да дође кад
буде спремио испит. – Намерава да прође у наш град кад буде нашао посао.

Семинарске треба завешити пре него што буде почео испитни рок.
Семантика неких глагола, и када су они исказани презентом за садашњост, има
временску оријентацију према будућности. Зато се према облику презента са тим
глаголима у управној клаузи јавља облик футура II у зависној клаузи: – Чекају вас
велики напори ако будете одлучили да студирате.

Футур II за прошле радње
У уџбеничкој литератури доста се говори о могућности футура II да исказује
радње које су се извршиле у прошлости. Наглашава се да у том случају футур II не
може да се замењује обликом перфективног презента.
Ксенија Милошевић је у монографији о футуру I описала и овај случај. Она
истиче да у ограниченој грађи о футуру II само неколико примера илуструју такав
случај: – Ако се на стрица није метнуо, знаће и где ђаво спава. – Сад ћемо читати
знакове на дрвећу, ако их лугар не буде остругао.
У првом случају није будућност у питању, јер се младић већ „метнуо“ на некога.
У другом случају футур II се односи на прошлу радњу.
Ксенија Милошевић за овакве случајеве каже да у свим примерима радња
футура II, као неизвесна, припада сфери прошлости; а у свима ће главна будућа радња,
или временска ситуација с којом се у говорниковој свести повезује прошла радња
футура II (за коју се не зна је ли извесна), бити извесна.35
На другим местима и код истих писаца, чак и у идентичним реченицама, долази
у оваквом положају перфекат: – Ако се недостојно држала, убиће је својом руком.

Ако је остругао, поново ћу написати шта је било.
Важно је истаћи да се у пракси овакви случајеви употребе футура II јављају врло
ретко и да ту футура II и не исказује прошлу радњу; он је ту да укаже на извесност
вршења прошле радње, а та извесност потпада у будућност.

Футур II у самосталној реченици за нежељену прошлост
И овај случај повлачи велику пажњу у односу на присуство овакве појаве у
језику, нпр. у реченици: – Да не буде побегла.
35

Цео овај пасус је нечитко исписан, лоше, по деведесет и шести пут, фотокопиран, небулозно написан,
можда лоше издиктиран, ко зна, само ја никако нисам могао да га протумачим, нити схватим, а пошто
сам видео и неколико упитника на маргинама поред пасуса, изгледа то није могао да уради ни нико пре
мене! Ипак, ово је моја „интерпретација“!

83

Ксенија Милошевић истиче да у анализираном корпусу није нашла пример за
овакву употребу футура II, из чега произилази да се оваква употреба јавља врло ретко.
Примери за овакав футур II срећу се у разговорном језику. У једној таквој ситуацији
Ксенија Милошевић је нашла облик перфекта: – Да није побегла, бога му?
Иначе, објашњење ове појаве исто је као и за претходни случај.

Исказивање пасивног значења
Једна од могућности исказивања пасивног значења футура II је рефлексивна
конструкција: – Кад се нови дом буде изградио, студенти ће имати своју читаоницу.
У литератури се истиче да се футур II исказује и конструкцијом будем + трпни
придев. Ксенија Милошевић каже да ова два члана конструкције представљају облик
пасивног презента, а облик пасивног футура II трочлане је конструкције: будем био +
трпни придев.
Али у пракси двочлана конструкција готово доследно долази и у позицији
футура II. Ово је у складу и са чињеницом да се и при исказивању активне дијатезе у
савременом српском језику перфективни презент јавља много чешће у позицији футура
II, него што се јавља сам футур II перфективних глагола.
Иако је конструкција пасивног презента будем + трпни придев готово
искључиво у позицији футура II, не може се тврдити да је то облик футура II, зато што
се у овим случајевима оваква конструкција јавља у позицији презента и као допуна
глаголима непотпуног значења: – Час треба да буде завршен на опште задовољство.

Нелични глаголски облици
Глаголски прилог садашњи36
Означава радњу која је истовремена са радњом глагола који се њиме одређује, а
који је у личном глаголском облику: – Чекамо воз разговарајући о нашим плановима.
Означава још и:
1. Начин вршења радње (адвербијална одредба за начин): – Она, ћутећи, пође за
мном.
2. Радњу која је узрок вршења радње у личном глаголском облику: – Видећи да се
спрема олуја, кренуше кући.
3. Радњу која је услов за вршење радње глагола у личном глаголскм облику: – Само
вредно учећи, можемо постићи одличан успех.
Када значи исто што и условна реченица – Само ако вредно учимо...
4. Радњу којом се не допушта или допушта вршење глаголске радње: – И учећи нећеш
лако положити испит, а камо ли седећи.
Пошто означава напоредну радњу с радњом свог управног глагола, реченица са
глаголским прилогом садашњим у свом саставу је независносложена и напоредна:

Стајали су на капији очекујући долазак гостију. (= Стајали су на капији и очекивали
долазак гостију).
Радње означене глаголским прилогом садашњим и другим глаголом, поред тога
што морају имати једнако време вршења радње, морају имати и један субјекат.
Наравно, уколико се прилог налази уз лични глаголски облик са логичким субјектом,
таквог подударања неће бити: – Заболела ме је глава слушајући његове приче. – Тешко
вуку не једући меса, и јунаку не пијући вина. – Хладно ми је чекајући воз.
36

Изгледа ово, па предавања надаље, нису професорова, већ су делом преписана из Граматике, а нешто
сам и ја додао.

84

Поред своје глаголске службе (прилошке, јер је одредба личном глаголском
облику), глаголски прилог садашњи употребљава се и са службом коју имају придеви: –
Упалиле су се светлеће рекламе. – Прошло је време путујућих позоришта. – Говорио је
претећим тоном. – Следеће године знали су све.
У овој служби глаголски прилог садашњи, који означава стално стање, добија
све карактеристике придева: облик и промену придева. Тиме се удаљава од глаголских
речи (осим што чува њихово значење као лексема). Неки од овако насталих придева у
језику се осећају као прави придеви: врућ, могућ, немогућ, идући, следећи. Као такви, тј.
као придеви служе и за творбу правих прилога (од облика придева средњег рода):

Носила је револтирајуће избледелу црвенкасту блузу.

Глаголски прилог прошли
Означава радњу која се извршила пре радње, стања или збивања означених
глаголом у личном глаголском облику, чија је он одредба. На пример: – Рекавши то,
пљуну и оде. – Дошавши до пчелињака, застаде.
Ређе се њиме означава радња истовремена са радњом у личном глаголском
облику поред којег стоји: – Стајали су и разговарали закрчивши пут.
Користи се и да означи радњу која долази после радње означене личним
глаголским обликом: – Легао је у постељу покривши се по глави.
Као и глаголски прилог садашњи, и глаголски прилог прошли означава још и:
а) начин на који се врши радња управног глагола: – Не окренувши се и не рекавши
никоме ништа, уђе у свој чардак. – Тада је побледевши сва одједном рекла...
б) радњу која је узрок вршењу радње управног глагола: – Не могавши издржати више,
спустио је руке низа се. – И изабравши уместо живота алкохол, за њега живе и на њему
сагоревају студенти.
Углавном се употребљава од перфективних глагола. Врло ретко се употребљава
од имперфекативних, рецимо: – Владавши тридесет и седам година, остави владу
старијему сину својему. – Чекавши вас читава два сата, ја сам после морао да идем. (М.
Стевановић)
Овако употребљени прилози морају имати временску одредбу која показује
колико се радња њиме означена вршила пре радње глагола у личном облику.
Једино се од глагола бити глаголски прилог прошли може употребити у служби
правог придева. При том глаголски прилог прошли има све особине правог придева
(деклинацију), као и измењено значење (бивши = некадашњи, ранији): – Добили смо
писмо од бившег државног секретара.

Радни глаголски придев
Радни глаголски придев се употребљава као главни део сложених глаголских
облика – онај који носи лексичко значење у таквим облицима. Заједно са помоћним
морфемама тих сложених облика, радни глаголски придев означава:
а) радњу (из)вршену у прошлости: – Новинари су данас поподне разговарали с
председником. – Убрзо после путника, авион су напустили и чланови посаде.
б) радњу (из)вршену пре неке друге радње: – Већ су били просекли камениту и стрму
обалу, кад понестаде новца. – Лекари му беху већ давно рекли да немају наде.
в) радње које су услов за вршење неке друге радње, које су нереализоване, у
претпоставци говорног лица и сл.: – Ако бисмо дошли на време, добили бисмо карте. –

85

– Разговарали су о вољеним и поштованим људима. као што видимо у описаним синтаксичким ситуацијама. кључала. радити. 1) У реченици се најчешће користи у функцији допуне. У овој функцији употребљава се трпни глаголски придев само прелазних глагола. служили у свим војскама. радни глаголски придев учествује као део сложених глаголских облика перфекта. он добија све одлике правог придева (добија деклинацију): – Шетали смо по озеленелој шуми. неваљало. Он представља глагол као реч (лексему) у речнику и нема категорије лица. врела. написати. 86 . врело. – Ноћас морамо прећи Саву. па лелече и завија. – Хтели су доћи. који се налазе у осталим глаголским облицима. неваљала. и то само свршених глагола. требати. – И Ћоркан заборавио своју жалост. он се стидео осталих војника. – Били смо расцепкани. – Нешто је већ постигнуто. – Пун устрепталих осећања враћао се кући. кључало. повратила му се смелост. Зато се још назива и неодређеним глаголским обликом (говорити. гради се од глагола оба вида (перфективних и имперфекативних).. футура II.). сложених глаголских облика. – Могао је да види и сељаке који су тресли последње необране воћке. дакле. Сам радни глаголски придев је и облик крњег перфекта. тј. певати. рећи. гледајући га скамењеног. али и од непрелазних глагола. потенцијала. доћи. Сам трпни глаголски придев употребљава се и као пасивни крњи перфекат (у новинским чланцима): – Пронађена нафта.Пио бих млека. стање или збивање. хтети: – Требало је све испите поново полагати. зрела. он се био придигао. стврднут. – Чекао је. зрело. – Ако будемо учили положићемо испит. али није било више места у авиону. – Прошле вечери вратили су се рано. зрело воће и сл. – Са уплаканим дететом на руци. запаљен. – Уништене прве ракете средњег домета. Дакле. помисли да добро крије своју патњу. Од прелазних глагола су трпни придеви: поцепан. апозитив или именски део предиката: – Са својим поцепаним шаторима. Они су. плусквамперфекта. Ако радни глаголски придев стоји уз именицу и одређује је. зрео. дакле. у функцији одређивања именице – као атрибут. Трпни глаголски придев. Трпни глаголски придев Служи за грађење пасива (трпног стања). и употребљава се са свим његовим значењима: – Заклопио очи. – Кад су кола натоварена кренула су даље. неваљао.. али су од непрелазних: скамењен. – Помисли без мржње на Мићу и. Таквих несвршених глагола (са значењем стања) у нашем језику има неколико: врео.. најчешће од прелазних. стврднутог. као ни категорије граматичког броја и рода. употребљава се и у служби правог придева. кључао. сести. удишући дим запаљене траве. означавајући да је на некоме или на нечему (из)вршена радња: – Овај филим је приказиван више пута. Правим придевима могу постати само радни глаголски придеви непрелазних глагола који означавају стање. – Да сте одмах изашли из учионице на ваздух! Дакле. и то: а) глаголима непотпуног значења типа моћи. времена и начина. Инфинитив Инфинитив је глаголски облик којим се именује радња. постали прави придеви – врела вода. необран..

жеље и сл. Тада је то обично са значењем заповести.).: – Они желе чути његово мишљење. умети и сл.б) глаголима делимично непотпуног значења типа желети. – И стадоше се скупљати коњаници. в) глаголима кретања. – Зар ти умеш рачунати. – Досадно ми је о свему томе говорити. – Све остаје код тога: зарити тјело што дубље у те сумраке и та свитања. – Окрете се и настави причати. 2) У служби субјекта реченице инфинитив ће бити употребљен када се радња означена инфинитивом ставља у центар мишљења. као допуна с функцијом и значењем намерне реченице: – Отишли су потражити бензин на некој пумпи. 3) Инфинитивом се може изражавати и став према нереализованој радњи. У таквој служби инфинитив је најчешће управни члан субјекатске синтагме (нпр. – Разгледати излоге је занимљиво. када се говори о њој као о појму коме се нешто приписује: – Учити је задовољство. смети. – Није лако студирати у Нишу. – Сада смо смели слободно ићи куда желимо. Најзад. У првом примеру инфинитив значи што и императив. у другом значи жељу. – Знао је да ће га сумњичити и да без глобе неће проћи. г) глаголима (фазним) који значе почетак. инфинитив се употребљава за творбу облика футура I (будућег времена): – Сутра ћемо ићи у биоскоп.: – О аористу видети на страни 389. – Ко ће ми бити веза? – А кад ћеш се вратити? *** 87 . д) изразима с именицама и придевима непотпуног значења: – Нема смисла бранити нешто што се не може одбранити. разгледати излоге и сл. прекид и наставак радње: – Поче се копати тунел кроз Глогово. Осјећати око себе клокот врела и мирис растиња и тако не мислити ништа. – Киша престаде падати после три дана. Дисати.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful