1

LATAR BELAKANG
 DIKELUARKAN DI BAWAH KUASA DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI PERTUAN AGONG MENGIKUT FASAL (2) PERKARA 132 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN BERKUATKUASA MULAI 1 JANUARI 1974 BEBERAPA KANDUNGAN PERINTAH AM INI TELAH DIPINDA MELALUI PEKELILING YANG DIKELUARKAN OLEH KERAJAAN DARI SEMASA KE SEMASA
2

TAFSIRAN CUTI
Sebarang tempoh seorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja
3

 Pengarah Maktab Perguruan kpd peg Maktab Perguruan  KSU bagi Bahagian-Bahagian di Kementerian Pelajaran 4 .TAFSIRAN KETUA JABATAN Pengarah Pelajaran Neg kepada peg JPN.

TAFSIRAN CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang di beri kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun dari bulan Januari hingga Disember 5 .

TAFSIRAN CUTI SAKIT Cuti bergaji penuh yang di beri atas sebab-sebab perubatan dengan mengemukakan sijil sakit daripada seorang pegawai perubatan kerajaan atau doktor lain yang diterima dan di beri cuti sakit atau kecederaan yang ada harapan sembuh 6 .

TAFSIRAN PERKHIDMATAN MELAYAKKAN Perkhidmatan yg diambilkira bagi mengira kelayakan cuti seseorang pegawai terdiri dari masa-masa bertugas. barah dan cuti belajar 7 . kusta. cuti sakit tibi. cuti haji. cuti rehat . cuti tanpa gaji. cuti sakit dan bagi guru-guru termasuk cuti sekolah bergaji penuh tetapi tidak termasuk cuti separuh gaji.

TAFSIRAN KUASA TERTENTU / SANAK SAUDARA  Kuasa Tertentu ialah KPPA /KSU kem berkenaan.ahli keluarga serta saudara mara yg rapat kpd peg 8 .ibu bapa.  Sanak saudara ialah adik beradik.

CUTI BUKAN HAK  Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam  Salah satu sebab tindakan tatatertib boleh dikenakan kepada seseorang pegawai adalah kerana tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran atau tanpa sebab yang munasabah 9 .

A. Bab F) atau oleh seorang Ahli Panel Doktor yang diluluskan oleh Kerajaan 10 .TAFSIRAN SIJIL SAKIT Sijil akuan sakit yang di keluarkan oleh seorang Pegawai Perubatan Kerajaan (PPK) atau oleh sebuah Lembaga Perubatan (P.

TUJUAN CUTI  Untuk meningkatkan kecekapan demi kepentigan pegawai itu sendiri  Menyelesaikan masalah peribadi 11 .

KATEGORI CUTI  Cuti kerana perkhidmatan  Cuti atas sebab kesihatan/ perubatan  Cuti menunaikan haji  Cuti tanpa rekod  Cuti kerana berkursus 12 .

3/2005  Cuti Tanpa Gaji – PA 14 Bab C  Cuti Separuh Gaji – PA 13(a)(ii) atau 51(a)Bab C 13 .JENIS-JENIS CUTI KERANA PERKHIDMATAN  Cuti Rehat – PA (7) Bab C  Cuti Rehat Khas – P P Bil.

CUTI KERANA PERKHIDMATAN CUTI REHAT  Boleh diambil bila-bila masa dalam tahun berkenaan  Boleh bercuti apabila Ketua Jabatan telah meluluskan  Kadar cuti adalah mengikut perkhidmatan melayakkan  Hari Kelepasan Mingguan dan hari Cuti Am tidak diambil kira dalam tempoh seseorang itu bercuti rehat 14 .

CUTI KERANA PERKHIDMATAN CUTI REHAT  Boleh dibawa ke tahun hadapan dan dikumpul untuk Award Gantian Wang Tunai (GCR)  Dibenarkan mengumpulkan baki cuti rehat yang ia berkelayakan dalam tempoh dua tahun perkhidmatan  Cuti tahun pertama yang tidak dihabiskan dalam tahun ketiga akan luput pada akhir tahun ketiga 15 .

KADAR CUTI REHAT TAHUN PERKHIDMATAN GRED > 10 tahun < 10 tahun Peng. Tertinggi Dan Gred 31~54 Gred 21~30 Gred 1~20 30 hari 25 hari 20 hari 35 hari 30 hari 25 hari 16 .

Tertinggi Dan Gred 31~54 Gred 21~30 Gred 1~20 30 hari 25 hari 20 hari 30 hari 30 hari 25 hari 17 .KADAR CUTI REHAT PEGAWAI YANG DI LANTIK MULAI 01 SEPTEMBER 2005 (PEKELILING PERKHIDMATAN Bil : 20 Tahun 2005) TAHUN PERKHIDMATAN GRED > 10 tahun < 10 tahun Peng.

PERINTAH AM(8)(a)(b) BAB C Pegawai yang dilantik/ dinaikkan pangkat ke satu jawatan yang menpunyai tangga gaji yang lebih tinggi maksimumnya akan mengubah hak cutinya 18 .

PERINTAH AM (8)(a)(b) Semua tempoh seorang telah berkhidmat di atas tangga gaji yg rendah maksima dlm tahun itu akan dianggap sebagai perkhidmatan dlm tangga gaji yg maksima tinggi. Perkara yg sama hendaklah dibuat bagi tahun seseorang genap sepuluh tahun perkhidmatan pertama 19 .

2005 Kelayakan Cuti 20 hari 25 hari 30 hari 20 .KADAR CUTI REHAT GRED LANTIKAN / KPSL Jawatan PT N17 PPT N27 Genap 10 tahun Tarikh /Tempoh 01.06.05.1995 01.12.2000 31.

2001 31.10.11.2005 Kelayakan Cuti 25 hari 30 hari 35 hari 21 .1995 01.12.KADAR CUTI REHAT NP Jawatan PPT N27 NP ke PPT N32 Genap 10 tahun Tarikh /Tempoh 01.

2004 CRK yang tidak dapat di habiskan tidak boleh di bawa ke tahun hadapan tapi boleh di kumpulkan bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) Jumlah maksima boleh dikumpulkan sebanyak 120 hari sepanjang tempuh perkhidmatan 22 .3 / 2005  PPP layak CRK 7 hari satu tahun kalendar mulai 1.3.CUTI REHAT KHAS (CRK) PP.

PPP YANG LAYAK CRK  PPP yang mengajar dan di beri kemudahaan cuti penggal atau cuti semester  Guru Sandaran Terlatih  Guru Kontrak 23 .

Bab C  Pengetua Sekolah Menengah dan Guru Besar Sekolah Rendah  Guru Sandaran Tidak Terlatih 24 .A.PPP YANG TIDAK LAYAK CRK  PPP yang tidak di berikan kemudahan Cuti Rehat mengikut P.

pihak yang meluluskan hendaklah MEMASTIKAN keberkesanan pengurusan pengajaran dan pembelajaran di Sekolah serta di Institusi Pelajaran dan Pengajian Tinggi tidak terjejas 25 .PERATURAN DAN SYARAT Dalam menimbangkan pemberian kemudahan CRK.

26 .KUASA YANG MELULUSKAN PERMOHONAN CRK  Pengetua / Guru Besar bagi pegawai yang mengajar di Sekolah. dan  Pegawai yang diberi kuasa semasa ketiadaan pegawai di diatas.  Ketua Institusi Pelajaran dan Pengajian Tinggi di mana pegawai tersebut bertugas.

03 (PP 7/03)  Maksima 15 hari atau setengah daripada kadar cuti rehat yang layak 27 .PEMBERIAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR)  Prinsip cuti rehat yang tidak dapat di habiskan demi kepentingan perkhidmatan  Maksima 120 hari sepanjang tempoh perkhidmatan pegawai mulai 1.8.

Samb… PEMBERIAN WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR)  Pengumpulan GCR pada setiap akhir tahun  Istimewa pada tahun akhir perkhidmatan dibenarkan kumpul cuti rehat bagi GCR daripada baki jumlah cuti rehat yang layak bagi dirinya pada tahun tersebut 28 .

PPP YANG TIDAK LAYAK GCR        PPP yang berjawatan tetap yang tidak layak cuti rehat khas Guru Sandaran Terlatih / Guru Sandaran Tidak Terlatih. Guru Kontrak. dan Pegawai yang bersara sebelum 2 Mac 29 2004 . Pegawai yang meletak jawatan Pegawai yang dibuang kerja Pegawai yang meninggal dunia sebelum 01 Mac 2004.

2004 (PP5/04)  PPP yang meninggal dunia pada atau selepas 1.3. 2004 30 .3. 2004 manakala PPP yang bersara pada atau selepas 2 .11.PPP YANG LAYAK GCR  PPP yang mengajar dan diberi kemudahan cuti penggal atau semester  PPP yang memilih Skim Pencen mulai 1.3. 2004 dan memilih Skim KWSP mulai 1.

PENGUMPULAN CRK BAGI PEMBERIAN WANG TUNAI GCR  CRK yg tidak dapat dihabiskan boleh dikumpul setiap tahun untuk GCR  CRK yang dikumpul (maks 7 hari) boleh dicantum dengan Cuti Rehat yang dikumpul di bawah PP 7 /2003  Perlu mendapat pengesahan KJ setiap tahun dan dicatat dlm BRP  Maksima pengumpulan Cuti CRK bagi mendapat pemberian wang tunai sebanyak 120 hari sahaja sepanjang perkhidmatan seorang pegawai. 31 .

FORMULA KIRAAN GCR  Pengiraan GCR = 1/ 30 X Gaji Akhir diterima X Jumlah Hari Yang dikumpul Untuk GCR  Gaji akhir yang diterima ialah gaji hakiki pegawai pada masa tersebut termasuk Imbuhan Tetap Jawatan Utama/Gred Khas . Imbuhan Tetap Perumahan. Imbuhan Tetap Keraian. dan Imbuhan Tetap Khidmat Awam 32 .

KJ boleh memanggil guru berkenaan untuk menjalankan tugas selain daripada tugas mengajar semasa cuti penggal sekolah  Bagi tempoh tidak melebihi separuh dari jumlah cuti sekolah dalam satu tahun 33 .CUTI SEMASA PENGGAL SEKOLAH  Bagi PPP cuti penggal adalah ganti cuti rehat.

direkod dan dikemaskini di dalam BRP MENGESAHKAN baki CRK yang dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat pada setiap akhir tahun MEMASTIKAN Pengumpulan CRK bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat direkod ke dalam BRP pada setiap akhir tahun 34 .TANGGUNG JAWAB KJ    MEMASTIKAN CRK yang diambil.

BIL 5 / 2004  Pemberian wang tunai gantian cuti rehat (GCR) kpd peg yg memilih skim KWSP sebagai faedah persaraanmula 1.8.11.04) 35 .04  Cara pengumpulan untuk tujuan pemberian GCR sama seperti PP 4/2003 (borang) di baca bersama PP 7/2003 ( maks 120 hari mula 1.PP.

PENJENISAN KOD HASIL & PERBELANJAAN PP.Gantian Cuti Rehat. .Pasukan Keselamatan Luar Negeri 36 .GCR Pasukan Keselamatan .Kakitangan Awam Luar Negeri .Pasukan Keselamatan Dlm Negeri .Kakitangan Awam Dalam Negeri .Gantian Cuti Rehat Kakitangan Awam . 5/2004  4800  48100  48101  48102  48200  48201  48202 .

GCR PEGAWAI PILH KWSP  Pegawai yang tidak layak ialah pegawai yang meletak jawatan dan yang dibuang kerja akibat tindakan tatertib  Pihak yang MELULUS dan MEMBIAYAI Pemberian GCR ialah Jabatan terakhir pegawai berkenaan bertugas 37 .

CUTI KERANA PERKHIDMATAN CUTI SEPARUH GAJI  Kemudahan cuti ini diberi atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat kepada pegawai  Kadar cuti adalah 30 hari bagi tiap-tiap genap setahun perkhidmatan melayakkan tetapi tidak melebihi 180 hari 38 .

CUTI KERANA PERKHIDMATAN CUTI SEPARUH GAJI  KJ boleh meluluskan bagi kadar tidak melebihi 14 hari dalam satu-satu masa  Lebihan cuti diluluskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran 39 .

CUTI KERANA PERKHIDMATAN CUTI TANPA GAJI  Peruntukan Perintah Am 14 Bab C Cuti tanpa gaji Dalam Negeri dan Cuti tanpa gaji Luar Negeri  Tujuan bercuti adalah sebabsebab persendirian yang mustahak 40 .

CUTI KERANA PERKHIDMATAN CUTI TANPA GAJI  Syarat minimum layak mohon cuti tanpa gaji ialah 6 bulan perkhidmatan yg melayakkan sahaja  Kadar cuti adalah 30 hari bagi tiaptiap genap setahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 360 hari  Baki cuti boleh diambil selagi tidak mencapai had maksimum yg dibenarkan 41 .

 Tempoh Cuti Tanpa Gaji 3 tahun sahaja (Boleh diambil secara terus menerus atau berperingkatperingkat). 42 .CUTI TANPA GAJI IKUT PASANGAN PP.BIL.  Kepentingan berada bersama pasangan.BIL 14/2005)  Telah dilantik tetap. 1 / 1992 (PINDAAN: PP.

Sambungan  Boleh mohon semula CTG selepas 3 tahun berkhidmat.  Tempoh kelayakan 6 bulan ke atas.  Mengemukakan alamat semasa di luar negeri. 43 .  Mengemukakan permohonan CTG sebelum tempoh tamat untuk dipertimbangkan.  Berkuatkuasa mulai 10 Jun 2005.  Dalam Negeri – Semenanjung 200 km  Sabah/Sarawak 100 km  Melaporkan diri dengan serta merta ke BSM KPM apabila tamat cuti yang dibenarkan atau sebaik sahaja sampai ke Malaysia.

PERINTAH AM 14A BAB C Jika seseorang pegawai tidak hadir bertugas bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yg pada pendapat KJ adalah satu sebab yg munasabah maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu. 44 .

Kusta.CUTI SEBAB PERUBATAN        Cuti Sakit Cuti Sakit Lanjutan Cuti Kerantina Cuti Bersalin Cuti Isteri Bersalin Cuti Kecederaan Cuti Tibi. Barah dan Penyakit Lain Yang Setaraf 45 .

A.A. 46 . 17(a) BAB C  Kelulusan oleh KJ tidak melebihi 90 hari dalam satu-satu tahun itu  90 hari yang berikutnya akan diluluskan oleh KSU Kementerian  Sekiranya masih sakit gunakan cuti rehat yang masih ada bagi tempoh <25 hari P.53 (II) Bab C  Masih lagi sakit (205 cuti sakit) dalam satu tahun KJ rujuk kepada Lembaga Perubatan.CUTI SEBAB PERUBATAN P.

A.CUTI SEBAB PERUBATAN CUTI SAKIT LANJUTAN P. Ketua Jabatan hendaklah merujuk ke Lembaga Perubatan – Perintah Am 19 Bab F atau Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1995 47 .22 BAB C Sekiranya masih lagi sakit (205 hari cuti sakit telah dihabiskan dalam satu-satu tahun itu).

CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN (KLINIK SWASTA) Jumlah cuti sakit yang dikeluarkan oleh seorang doktor swasta tidak boleh melebihi 15 hari dalam setahun dan pada satu sijil sakit . 48 .

CUTI SEBAB PERUBATAN (SAKIT LANJUTAN) Tempoh Cuti Sakit Dalam Tahun Tertentu 90 hari (pertama) 90 hari (kedua) 25 hari/baki cuti rehat 90 hari (ketiga) Telah dirujuk ke LP Kelulusan Peruntukan Bab C PA 17(a) Bayaran Gaji Penuh Penuh Penuh Tanpa Gaji / Separuh Gaji KJ Kementerian PA 17(a) KJ PA 7/53(ii) Kementerian PA 22 90 hari atau 75 hari Kementerian PA 22 perakuan Lembaga Perubatan **Tanpa ** Elaun bantuan bersamaan separuh gaji dengan Gaji 49 .

CUTI SEBAB PERUBATAN ( CUTI KERANTINA)  Anggota dlm perjalanan balik ke Malaysia dari luar negara ditahan kerana terdapat wabak penyakit merebak samada di Aiport atau Pelabuhan akan layak mendapat cuti kerantina bergaji penuh  Anggota ditahan dirumah kerana menghidapi penyakit berjangkit atau wabak penyakit merebak dirumahnya anggota layak diberi cuti kerantina 50 bergaji penuh .

Bil 2/1998 tempoh cuti bersalin 60 hari  5 kali sepanjang tempoh perkhidmatannya .CUTI SEBAB PERUBATAN CUTI BERSALIN  PP.  Anak yg lahir dan mati dlm kandongan wanita tersebut dianggap telah gunakan kemudahan cuti bersalin 51 .

CUTI SEBAB PERUBATAN BERSALIN KALI KE 6 DAN SETERUSNYA  Bergaji penuh dlm cuti penggal sekolah  Cuti separuh gaji bagi tempoh 14 hari sahaja jika dalam penggal persekolahan  CTG bagi tempoh yang selebihnya tetapi tidak melebihi maks 60 hari  Guna cuti tanpa gaji 90 hari bermula dari tarikh bersalin jika tidak menggunakan kemudahan di atas. 52 .

1991 GST dilantik tetap dan tarikh lantikannya dikebelakangkan layak diberi cuti bersalin bergaji penuh jika tempoh yg di kebelakangkan itu meliputi tempoh bersalin. JPA 43/jld.CUTI SEBAB PERUBATAN (BERSALIN) GST/GSTT layak dibayar elaun bagi tempoh bersalin yg jatuh dlm cuti penggal sekolah.49/(120) bth 28.8.1994 .JPA(s)JPA(S)6351/2klt2(5) bth 53 12.9.

CTG MENYUSU /JAGA ANAK (PAC 26(1)c) Bermula hari ke 61 Tidak diberi kpd anggota bela anak angkat Tidak gunakan 90 hari baki cuti akan luput  5 kali sepanjang perkhidmatan Sekiranya anggota tidak layak cuti bersalin boleh gunakan cuti jaga anak 90 hari dari tarikh bersalin. 54 .

55 .  Cuti sakit tambahan ini diberi bergaji penuh sehingga ke tarikh pegawai akan pulih semula atau ke tarikh sehari sebelum anggota disarakan dari perkhidmatan  Kelulusan cuti kecederaan ini adalah dibawah Kuasa Tertentu.Am 17 (a) Bab C telah habis dinikmati iaitu 180 hari.CUTI SEBAB PERUBATAN CUTI KECEDERAAN  Pegawai tercedera ketika menjalankan tugas layak mendapat cuti kecederaan setelah cuti sakit di bawah P.

CUTI SEBAB PERUBATAN CUTI TIBI Kelulusan Ketua Jabatan Tempoh Bercuti 12 bulan Bayaran Gaji Penuh Ketua Jabatan Kuasa Tertentu Cuti Rehat atau 25 hari 6 bulan Penuh Separuh 56 .

CUTI SEBAB PERUBATAN ( KUSTA DAN BARAH) Tempoh Bercuti Kelulusan Bayaran Gaji Ketua Jabatan Ketua Jabatan Kuasa Tertentu 24 bulan 25 hari 12 bulan Penuh Penuh Separuh Nota : Penyakit setaraf (Barah/Tumor) akan diputuskan oleh Lembaga Perubatan 57 .

CUTI SEBAB PERUBATAN TIBI, KUSTA & BARAH PA. 31 BAB C
Anggota yang mendapatkan rawatan penyakit tibi, kusta atau barah di hospital swasta hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada Kuasa Tertentu (Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran) untuk melayakkan anggota menikmati cuti sakit tibi, kusta atau barah.
58

CUTI GANTIAN
 peg yg tidak berkelayakan mendapat

bayaran kerana berkerja lebih masa atau bayaran khas boleh diberi cuti gantian kerana dipanggil bertugas lebih masa pada hari berkerja biasa, hari cuti am atau kelepasan mingguan  Cuti gantian hendaklah sama banyak dengan masa yg di panggil bertugas lebih masa itu.
59

CUTI HAJI
 Pegawai yang beragama islam berjawatan tetap dan telah disahkan  Pegawai sementara telah berkhidmat

tidak kurang 6 tahun secara berterusan.  Pegawai kontrak dengan syarat tidak pernah menggunakan kemudahan ini sepanjang perkhidmatan tetap  Tempoh cuti 40 hari bergaji penuh dan sekali sepanjang perkhidmatan.
60

CUTI BERKURSUS PERINTAH AM 36 BAB C  Cuti diberi bagi tempoh kursus yang diikuti termasuk cuti akademi dan rehat yang jatuh dalam masa kursus  Bagi tempoh perjalanan ke tempat belajar dan perjalanan balik selepas kursus mengikut jalan yang paling dekat  Bagi tempoh menunggu di luar negeri yang tidak dapat dielakkan yang disebabkan oleh urusan-urusan perjalanan tempatan. 61 .

62 .CUTI BERKURSUS PERINTAH AM 37 BAB C  Cuti akademi menghapuskan cuti rehat  Anggota tidak layak mendapat cuti rehat ketika menghadiri kursus kurang dari 12 bulan  Kursus yang lebih dari 12 bulan anggota dianggap telah menghabiskan semua cuti rehat yang dia berkelayakan sebelum pergi berkursus.

 KJ boleh luluskan cuti rehat < 7 hari kpd pegawai sekiranya ia punyai baki cuti rehat sebelum ia pergi berkursus. 63 .CUTI BERKURSUS PERINTAH AM 38 BAB C  pegawai akan di beri cuti rehat < 14 hari selepas berkursus >12 bulan  Cuti rehat ini akan ditolak dari cuti rehat yang ia berkelayakan dapat setelah berkhidmat semula.

64 .CUTI TANPA REKOD cuti gantian cuti latihan pasukan sukarela. cuti hadir latihan/khemah kerja tahunan syar kerjasama/ persatuan /pertubuhan cuti untuk menghadiri peperiksaan cuti hadiri mesy persatuan ikhtisas  cuti ambil bah dlm olahraga sukan.

CUTI TANPA REKOD  Latihan pasukan sukarela (tidak lebih 30 hari + 2 hari bagi perjalanan) Perintah Am 41 Bab C  Latihan Khemah Tahunan Pertubuhan (maksimum 14 hari+2 hari perjalanan) Aktiviti dalam Malaysia sahaja Perintah Am 42 Bab C  Latihan Syarikat Kerjasama (Maksimum 2 bulan) Perintah Am 43 Bab C 65 .

Am 44 Bab C  Mesyuarat persatuan iktisas (tempoh mesyuarat + 2 hari perjalanan) P. Am 45 Bab C  Sukan (Peserta. jurulatih. 66 .CUTI TANPA REKOD  Menghadiri peperiksaan (tempoh pep) P. pegawai.) maks 30 hari setahun > 30 hari diluluskan oleh Kem.

 Bermula hari bersalin/hari berikut jika isteri bersalin selepas waktu pejabat  Tertakluk kpd kepentingan perkhidmatan.CUTI TANPA REKOD ISTERI BERSALIN  Lima kali sepanjang perkhidmatan dan tempoh tujuh (7) hari termasuk hari kelepasan am/ cuti mingguan. 67 .

68 .CUTI TANPA REKOD KEMATIAN  Tujuan untuk menziarahi jenazah dan urusan pengkebumian ahli keluarga terdekat  3 hari termasuk hari kelepasan am dan mulai tarikh kematian atau hari berikut nya jika kematian lepas waktu pejabat  “Ahli keluarga terdekat” Suami/isteri. anak-anak serta ibu dan bapa kandung kpd pegawai.

SEKIAN Buah Melaka dimasak si dara Untuk dihidang bakal mertua Andai kata tersalah bicara Ampun maaf hamba pinta 69 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful