បញញ ញបបបបឆឆតឆឆ ឆ២០១១

សមមបបបបបបឆឆតបមជជសបររសមកម
ឆ ០១២
ក មបបកក ឃឃឆ សងងតប ឆឆ២
លលខកកដលខតតត

17

លឈ
ឈ ឈលខតតត សសសមរប

លលខកកដកររយលលយត 0481
ល.រ

លលខកកដសងងតនត 071

លឈ
ឈ ឈសងងតនត ចចងសឃឃឃស

លឈ
ឈ ឈទទតតងកររយលលយត អនច វវទទលលយចចងសឃឃឃស
ថថថខខឆឆតកតលណណត

លលខបលណណ-បងងននថដ

អសយដដនបចចចបបនឆ

នមតតកកល

នមខខខ ន

លភទ

1

ខខខវ

បន

បបបស

1938

5-344-641

ភភមម ៧

2

គងង

សភបត

បបបស

12-02-1971

9-176-915

ភភមម ៣

3

ខងងងង

ថនងខឌឌក

បសស

1959

5-344-718

ភភមម ៧

4

ខងងងង

ធមយយង

បសស

1970

5-344-716

ភភមម ៧

5

ខងងងង

ធសងងយក

បសស

1973

R 1-922-980

ភភមម ៧

6

ខងងងង

ធសខច

បសស

1967

5-344-892

ភភមម ៧

7

ខងងងង

ធសជ

បសស

1961

R 1-923-008

ភភមម ៧

8

ខងងងង

ធសជយង

បសស

1979

9-176-887

ភភមម ៧

9

ខងងងង

ធសខជក

បសស

01-04-1980

5-344-682

ភភមម ៧

10

ខងងងង

ធសខដខប

បសស

1974

5-344-761

ភភមម ៧

11

ខងងងង

ធសដដង

បសស

1979

R 1-923-034

ភភមម ៧

12

ខងងងង

ធសដដប

បសស

15-06-1985

R 1-923-002

ផផផ ០១១ ភភមម ៧

13

ខងងងង

ធសដដប

បសស

1955

5-344-500

ភភមម ៧

14

ខងងងង

ធសដ ដ

បសស

1980

9-176-907

ភភមម ៧

15

ខងងងង

ធសណដ

បសស

1965

5-344-513

ភភមម ៧

16

ខងងងង

ធសត

បសស

1968

5-344-724

ភភមម ៧

17

ខងងងង

ធសថ

បសស

1954

5-344-879

ភភមម ៧

18

ខងងងង

ធសថនង

បសស

1980

5-344-808

ភភមម ៧

19

ខងងងង

ធសទស

បសស

1965

5-344-690

ភភមម ៧

20

ខងងងង

ធសទស

បសស

1983

9-176-906

ភភមម ៧

21

ខងងងង

ធសធស

បសស

25-06-1985

R 1-922-956

ផផផ ១៩០ ភភមម ៧

22

ខងងងង

ធសធស

បសស

08-11-1984

R 1-923-029

ផផផ ១៥០ ភភមម ៧

23

ខងងងង

ធសធភ

បសស

1962

24

ខងងងង

ធសធភ

បសស

25

ខងងងង

ធសនស

បសស

26

ខងងងង

ធសបក

បបបស

27

ខងងងង

ធសបយមច

28

ខងងងង

29

9-176-946

ភភមម ៧

10-05-1969

R 1-923-025

ភភមម ៧

02-06-1985

R 1-922-976

ផផផ ១៥៥ ភភមម ៧

1965

5-344-661

ភភមម ៧

បសស

12-09-1968

9-176-959

ភភមម ៧

ធសបបយប

បសស

1942

5-344-583

ភភមម ៧

ខងងងង

ធសដបន

បសស

1977

9-176-882

ភភមម ៧

30

ខងងងង

ធសដបរ

បសស

1954

5-344-589

ភភមម ៧

31

ខងងងង

ធសខផឌង

បសស

1984

R 1-923-040

32

ខងងងង

ធសខភឌង

បសស

1967

5-344-658

ភភមម ៧

33

ខងងងង

ធសខភឌង

បសស

1983

9-176-866

ភភមម ៧

34

ខងងងង

ធសខមខក

បសស

1957

R 1-922-983

ភភមម ៧

35

ខងងងង

ធសយងយ

បសស

01-02-1980

5-344-656

ភភមម ៧

ទតពលរទទ 1 ថន 10

បញញ ទលបឈលឆឆតឆឆត២០១១

ផផផ ០១៧ ភភមម ៧

បញញ ញបបបបឆឆតឆឆ ឆ២០១១

សមមបបបបបបឆឆតបមជជសបររសមកម
ឆ ០១២
ក មបបកក ឃឃឆ សងងតប ឆឆ២
លលខកកដលខតតត

17

លឈ
ឈ ឈលខតតត សសសមរប

លលខកកដកររយលលយត 0481
ល.រ

លលខកកដសងងតនត 071

លឈ
ឈ ឈសងងតនត ចចងសឃឃឃស

លឈ
ឈ ឈទទតតងកររយលលយត អនច វវទទលលយចចងសឃឃឃស

នមខខខ ន

លភទ

36

ខងងងង

ធសយយង

បសស

1975

5-344-680

ភភមម ៧

37

ខងងងង

ធសខយខង

បសស

1964

5-344-917

ភភមម ៧

38

ខងងងង

ធសខយ

បសស

04-05-1961

5-344-633

ភភមម ៧

39

ខងងងង

ធសខល

បសស

1969

5-344-819

ភភមម ៧

40

ខងងងង

ធសខវ

បសស

07-03-1984

41

ខងងងង

ធសសយង

បសស

1962

9-176-918

ភភមម ៧

42

ខងងងង

ធសខសខង

បសស

1973

5-344-880

ភភមម ៧

43

ខងងងង

ធសដសង

បសស

1970

R 1-923-005

ភភមម ៧

44

ខងងងង

ធសហ
ប ង

បសស

1967

5-344-817

ភភមម ៧

45

ខងងងង

ធសហយ

បសស

02-06-1966

5-344-625

ភភមម ៧

46

ខងងងង

ធសហយ

បសស

1982

9-176-874

ភភមម ៧

47

ខងងងង

ធសហយង

បសស

1984

R 1-923-015

48

ខងងងង

ធសហយង

បសស

1976

9-176-929

ភភមម ៧

49

ខងងងង

ធសហហត

បសស

1980

9-176-919

ភភមម ៧

50

ខងងងង

ធសហហបង

បសស

1963

9-176-861

ភភមម ៧

51

ខងងងង

ធសឡង

បសស

12-05-1985

52

ខងងងង

ធសឡបង

បសស

1966

5-344-569

ភភមម ៧

53

ខងងងង

ធសខឡ

បសស

1969

9-176-949

ភភមម ៧

54

ខងងងង

ធសខឡ

បសស

1975

5-344-726

ភភមម ៧

55

ខងងងង

ធសឡឡ

បសស

1957

5-344-845

ភភមម ៧

56

ខងងងង

ធសដអម

បសស

1975

9-176-914

ភភមម ៧

57

ខងងងង

យយង
ដ ខររ

បបបស

1979

5-344-649

ភភមម ៧

58

ខងងងង

យយង
ដ ខសត

បបបស

1945

9-176-860

ភភមម ៧

59

ខងងងង

យយង
ដ កនង

បបបស

15-05-1984

R 1-922-967

ផផផ ១៩៤ ភភមម ៧

60

ខងងងង

យយង
ដ ខខន

បបបស

21-12-1982

R 1-922-987

ផផផ ០៨៩ ភភមម ៧

61

ខងងងង

យយង
ដ គងង

បបបស

1972

62

ខងងងង

យយង
ដ គគន

បបបស

22-08-1984

63

ខងងងង

យយង
ដ ខគឌង

បបបស

1978

64

ខងងងង

យយង
ដ ខគ

បបបស

20-04-1980

65

ខងងងង

យយង
ដ ឃសម

បបបស

1948

66

ខងងងង

យយង
ដ ងងនង

បបបស

18-02-1983

R 1-922-986

ផផផ ០៨៩ ភភមម ៧

67

ខងងងង

យយង
ដ ជស

បបបស

15-05-1978

R 1-922-971

ផផផ ១៣៦ ភភមម ៧

68

ខងងងង

យយង
ដ ដក

បបបស

03-01-1980

5-344-678

ភភមម ៧

69

ខងងងង

យយង
ដ ដយង

បបបស

1941

9-176-910

ភភមម ៧

70

ខងងងង

យយង
ដ ដដង

បបបស

01-04-1963

5-344-672

ភភមម ៧

ទតពលរទទ 2 ថន 10

ថថថខខឆឆតកតលណណត

លលខបលណណ-បងងននថដ

អសយដដនបចចចបបនឆ

នមតតកកល

R 1-922-973

R 1-922-996

9-176-928
R 1-922-997

ផផផ ១៣៦ ភភមម ៧

ផផផ ១៥៤ ភភមម ៧

ផផផ ០៤០ ភភមម ៧

ភភមម ៧
ផផផ ០៤០ ភភមម ៧

5-344-855

ភភមម ៧

R 1-922-960

ភភមម ៧

5-344-854

ភភមម ៧

បញញ ទលបឈលឆឆតឆឆត២០១១

បញញ ញបបបបឆឆតឆឆ ឆ២០១១

សមមបបបបបបឆឆតបមជជសបររសមកម
ឆ ០១២
ក មបបកក ឃឃឆ សងងតប ឆឆ២
លលខកកដលខតតត

17

លឈ
ឈ ឈលខតតត សសសមរប

លលខកកដកររយលលយត 0481

លលខកកដសងងតនត 071

លឈ
ឈ ឈសងងតនត ចចងសឃឃឃស

លឈ
ឈ ឈទទតតងកររយលលយត អនច វវទទលលយចចងសឃឃឃស

លលខបលណណ-បងងននថដ

អសយដដនបចចចបបនឆ

1949

R 1-923-038

ភភមម ៧

បបបស

1973

9-176-881

ភភមម ៧

យយង
ដ ថនង

បបបស

1951

R 1-922-965

ខងងងង

យយង
ដ ថយ

បបបស

1964

5-344-737

ភភមម ៧

75

ខងងងង

យយង
ដ ខទខប

បបបស

1982

9-176-948

ភភមម ៧

76

ខងងងង

យយង
ដ ខធខង

បបបស

1947

R 1-922-957

ភភមម ៧

77

ខងងងង

យយង
ដ បយមន

បបបស

1984

R 1-923-047

ផផផ ០៧៤ ភភមម ៧

78

ខងងងង

យយង
ដ ផក

បបបស

1979

5-344-679

ភភមម ៧

79

ខងងងង

យយង
ដ ខមខវ

បបបស

1959

5-344-535

ភភមម ៧

80

ខងងងង

យយង
ដ យងង

បបបស

07-12-1978

R 1-923-020

81

ខងងងង

យយង
ដ យងង

បបបស

01-02-1980

5-344-764

ភភមម ៧

82

ខងងងង

យយង
ដ យងយង

បបបស

1974

9-176-912

ភភមម ៧

83

ខងងងង

យយង
ដ ខយខង

បបបស

1963

5-344-723

ភភមម ៧

84

ខងងងង

យយង
ដ រយរង

បបបស

1967

5-344-774

ភភមម ៧

85

ខងងងង

យយង
ដ ខររក

បបបស

1968

R 1-923-001

ផផផ ២២០ ភភមម ៧

86

ខងងងង

យយង
ដ លង

បបបស

1961

R 1-922-974

ផផផ ០០៤ ភភមម ៧

87

ខងងងង

យយង
ដ វវ ង

បបបស

1973

5-344-818

ភភមម ៧

88

ខងងងង

យយង
ដ សន

បបបស

1958

5-344-660

ភភមម ៧

89

ខងងងង

យយង
ដ សរ

បបបស

1974

5-344-574

ភភមម ៧

90

ខងងងង

យយង
ដ សយស

បបបស

1981

R 1-923-003

ភភមម ៧

91

ខងងងង

យដងសយស

បបបស

10-07-1983

R 1-922-968

ផផផ ០១១ ភភមម ៧

92

ខងងងង

យយង
ដ ខសខរ

បបបស

1974

R 1-923-004

ភភមម ៧

93

ខងងងង

យយង
ដ ខសត

បបបស

1945

R 1-923-028

ភភមម ៧

94

ខងងងង

យយង
ដ ហ

បបបស

1981

9-176-913

ភភមម ៧

95

ខងងងង

យយង
ដ ហយ

បបបស

1962

5-344-815

ភភមម ៧

96

ខងងងង

យយង
ដ ហបយង

បបបស

10-10-1984

97

ខងងងង

យយង
ដ ហបយង

បបបស

1960

5-344-514

ភភមម ៧

98

ខងងងង

យយង
ដ ហបយង

បបបស

14-03-1980

5-344-856

ភភមម ៧

99

ខងងងង

យយង
ដ ហយង

បបបស

07-07-1985

R 1-922-955

ភភមម ៧

100

ខងងងង

យយង
ដ ហគត

បបបស

11-05-1965

R 1-923-026

ភភមម ៧

101

ខងងងង

យយង
ដ ហគន

បបបស

1959

R 1-923-000

ផផផ ១៤៥ ភភមម ៧

102

ខងងងង

យយង
ដ ឡបង

បបបស

1939

5-344-878

ភភមម ៧

103

ខងងងង

យយង
ដ ខឡឡយ

បបបស

1979

5-344-807

ភភមម ៧

104

ខងងងង

យយង
ដ ឡដ

បបបស

1960

9-176-950

ភភមម ៧

105

ខងងងង

យយង
ដ អង

បបបស

1937

5-344-681

ភភមម ៧

ល.រ

នមតតកកល

នមខខខ ន

លភទ

71

ខងងងង

យយង
ដ តគង

បបបស

72

ខងងងង

យយង
ដ តដ

73

ខងងងង

74

ទតពលរទទ 3 ថន 10

ថថថខខឆឆតកតលណណត

R 1-923-021

បញញ ទលបឈលឆឆតឆឆត២០១១

ផផផ ០១១ ភភមម ៧

ផផផ ១៥៤ ភភមម ៧

ផផផ ១៥៤ ភភមម ៧

បញញ ញបបបបឆឆតឆឆ ឆ២០១១

សមមបបបបបបឆឆតបមជជសបររសមកម
ឆ ០១២
ក មបបកក ឃឃឆ សងងតប ឆឆ២
លលខកកដលខតតត

17

លឈ
ឈ ឈលខតតត សសសមរប

លលខកកដកររយលលយត 0481
ល.រ

លលខកកដសងងតនត 071

លឈ
ឈ ឈសងងតនត ចចងសឃឃឃស

លឈ
ឈ ឈទទតតងកររយលលយត អនច វវទទលលយចចងសឃឃឃស

នមខខខ ន

លភទ

106

ខងងងង

យយត
ដ ដ

បបបស

1973

9-176-870

ភភមម ៧

107

ខងងងង

លសធស

បសស

1948

5-344-498

ភភមម ៧

108

ចនង

ររណ

បបបស

10-07-1962

9-176-854

ភភមម ៧

109

ចយង

យយង
ដ ជស

បបបស

1966

5-344-903

ភភមម ៧

110

ខច

ធសធភ

បសស

1981

9-176-944

ភភមម ៧

111

ធស

បសស

1983

9-176-921

ភភមម ៧

112

ជង

ធសជស

បសស

1958

5-344-608

ភភមម ៧

113

ជមន

ធសខហខង

បសស

1953

5-344-888

ភភមម ៧

114

ជយដ

វណ

បបបស

1967

9-176-916

ភភមម ៥

115

ជដង

យយង
ដ យភ

បបបស

1980

9-176-905

ភភមម ៧

116

បជមន

ធសថដ

បសស

1983

R 1-923-048

117

ឈគរ

ចនន

បបបស

1972

5-344-620

ភភមម ៧

118

ដន

ធសឡនង

បសស

1947

5-344-597

ភភមម ៧

119

ដវ

ធសខល

បសស

1969

R 1-923-016

ភភមម ៧

120

ដវ

ធសឡបក

បសស

1957

5-344-872

ភភមម ៧

121

ដវ

យយង
ដ គ

បបបស

1967

R 1-923-043

ភភមម ៧

122

ដវ

យយង
ដ ខគខ

បបបស

1973

R 1-923-044

ភភមម ៧

123

ដមន

ជសតដ

បបបស

1979

5-344-887

ភភមម ៧

124

ដមន

យយង
ដ ខមង

បបបស

1943

5-344-889

ភភមម ៧

125

ដភរ

ធសសយង

បសស

1978

5-344-584

ភភមម ៧

126

ដភរ

ធសខហន

បសស

1977

5-344-581

ភភមម ៧

127

ដភរ

យយង
ដ ទស

បបបស

1976

5-344-586

ភភមម ៧

128

ដភរ

យយង
ដ ភយង

បបបស

1940

5-344-592

ភភមម ៧

129

ដគង

សយផនង

បបបស

01-02-1962

9-176-952

ភភមម ៧

130

ខដខង

ធសយស

បសស

1934

5-344-504

ភភមម ៧

131

ឌមត

យដងជស

បបបស

1972

R 1-922-951

132

ឌមន

ធសឡ ដ

បសស

1983

9-176-886

ភភមម ៧

133

ឌមន

យយង
ដ ខទខង

បបបស

1970

5-344-885

ភភមម ៧

134

តភ

ធសដដង

បសស

1980

R 1-923-037

ភភមម ៧

135

តភ

យយង
ដ ឆយង

បបបស

1960

5-344-753

ភភមម ៧

136

បតយ

ធសខធខក

បសស

1975

5-344-564

ភភមម ៧

137

បតយង

ធសក

បសស

1946

5-344-760

ភភមម ៧

138

បតយង

ធសងង

បសស

1974

R 1-923-017

139

បតយង

ធសញងង

បសស

1952

5-344-906

ភភមម ៧

140

បតយង

ធសធយង

បសស

1979

5-344-691

ភភមម ៧

ទតពលរទទ 4 ថន 10

ថថថខខឆឆតកតលណណត

លលខបលណណ-បងងននថដ

អសយដដនបចចចបបនឆ

នមតតកកល

បញញ ទលបឈលឆឆតឆឆត២០១១

ផផផ ០៦៧ ភភមម ៧

ផផផ ០០៩ ភភមម ៧

ផផផ ១២២ ភភមម ៧

បញញ ញបបបបឆឆតឆឆ ឆ២០១១

សមមបបបបបបឆឆតបមជជសបររសមកម
ឆ ០១២
ក មបបកក ឃឃឆ សងងតប ឆឆ២
លលខកកដលខតតត

17

លឈ
ឈ ឈលខតតត សសសមរប

លលខកកដកររយលលយត 0481

លលខកកដសងងតនត 071

លឈ
ឈ ឈសងងតនត ចចងសឃឃឃស

លឈ
ឈ ឈទទតតងកររយលលយត អនច វវទទលលយចចងសឃឃឃស

លលខបលណណ-បងងននថដ

អសយដដនបចចចបបនឆ

1965

R 1-922-958

ភភមម ៧

បសស

1939

5-344-527

ភភមម ៧

ធសខបឌង

បសស

1980

9-176-947

ភភមម ៧

បតយង

ធសដបប

បសស

1952

9-176-936

ភភមម ៧

145

បតយង

ធសផយ

បសស

1962

5-344-519

ភភមម ៧

146

បតយង

ធសមគយ

បសស

1960

5-344-703

ភភមម ៧

147

បតយង

ធសយយង

បសស

02-03-1980

5-344-671

ភភមម ៧

148

បតយង

ធសយយង

បសស

1964

9-176-895

ភភមម ៧

149

បតយង

ធសយយង

បសស

1979

5-344-565

ភភមម ៧

150

បតយង

ធសខល

បសស

1947

5-344-631

ភភមម ៧

151

បតយង

ធសខល

បសស

1976

9-176-879

ភភមម ៧

152

បតយង

ធសហយសវ

បសស

1938

5-344-554

ភភមម ៧

153

បតយង

ធសហបយន

បសស

19-02-1985

R 1-923-019

ផផផ ០២៣ ភភមម ៧

154

បតយង

ធសខហឡយ

បសស

1984

R 1-923-011

ផផផ ០៦៩ ភភមម ៧

155

បតយង

ធសឡនង

បសស

1961

5-344-619

156

បតយង

ធសខឡឡយ

បសស

1938

R 1-922-970

157

បតយង

ធសអយស

បសស

1979

5-344-573

158

បតយង

យយង
ដ ខន

បបបស

1956

R 1-922-998

159

បតយង

យយង
ដ ចគយ

បបបស

1963

5-344-922

ភភមម ៧

160

បតយង

យយង
ដ ញបសង

បបបស

1957

5-344-692

ភភមម ៧

161

បតយង

យយង
ដ ឡដ

បបបស

1924

5-344-571

ភភមម ៧

162

បតយង

យយង
ដ ថនង

បបបស

1960

9-176-945

ភភមម ៧

163

បតយង

យយង
ដ ថវ

បបបស

1982

9-176-955

ភភមម ៧

164

បតយង

យយង
ដ ខថរ

បបបស

1957

5-344-546

ភភមម ៧

165

បតយង

យយង
ដ ខបន

បបបស

1971

5-344-847

ភភមម ៧

166

បតយង

យយង
ដ មងវ

បបបស

1979

5-344-596

ភភមម ៧

167

បតយង

យយង
ដ មមន

បបបស

1968

5-344-543

ភភមម ៧

168

បតយង

យយង
ដ ខមឌង

បបបស

1957

9-176-893

ភភមម ៧

169

បតយង

យយង
ដ ខយឌង

បបបស

1974

5-344-594

ភភមម ៧

170

បតយង

យយង
ដ ខយង

បបបស

1975

5-344-595

ភភមម ៧

171

បតយង

យយង
ដ លស

បបបស

1954

9-176-894

ភភមម ៧

172

បតយង

យយង
ដ វវ

បបបស

1969

R 1-923-012

173

បតយង

យយង
ដ វវ យ

បបបស

1945

5-344-593

ភភមម ៧

174

បតយង

យយង
ដ សយខ

បបបស

1979

9-176-957

ភភមម ៧

175

បតយង

យយង
ដ សយង

បបបស

1956

5-344-590

ភភមម ៧

ល.រ

នមតតកកល

នមខខខ ន

លភទ

141

បតយង

ធសនភវ

បសស

142

បតយង

ធសបន

143

បតយង

144

ទតពលរទទ 5 ថន 10

ថថថខខឆឆតកតលណណត

បញញ ទលបឈលឆឆតឆឆត២០១១

ភភមម ៧
ផផផ ១៩២ ភភមម ៧
ភភមម ៧
ផផផ ១៤៩ ភភមម ៧

ផផផ ១៩៥ ភភមម ៧

បញញ ញបបបបឆឆតឆឆ ឆ២០១១

សមមបបបបបបឆឆតបមជជសបររសមកម
ឆ ០១២
ក មបបកក ឃឃឆ សងងតប ឆឆ២
លលខកកដលខតតត

17

លឈ
ឈ ឈលខតតត សសសមរប

លលខកកដកររយលលយត 0481

លលខកកដសងងតនត 071

លឈ
ឈ ឈសងងតនត ចចងសឃឃឃស

លឈ
ឈ ឈទទតតងកររយលលយត អនច វវទទលលយចចងសឃឃឃស

លលខបលណណ-បងងននថដ

អសយដដនបចចចបបនឆ

1982

R 1-923-007

ភភមម ៧

បបបស

1938

5-344-667

ភភមម ៧

យយង
ដ ខហឌង

បបបស

15-07-1984

ថង

ធសលគម

បសស

1952

5-344-853

ភភមម ៧

180

ថម

ធសខសឡ

បសស

1973

5-344-900

ភភមម ៧

181

ថយ

ធសខយឌង

បសស

1955

5-344-711

ភភមម ៧

182

នភ

ធសជង

បសស

1958

9-176-898

ភភមម ៧

183

នភ

យយង
ដ ថនង

បបបស

1962

9-176-900

ភភមម ៧

184

នភ

យយង
ដ លយ

បបបស

1982

9-176-899

ភភមម ៧

185

ខន

សខរឌង

បបបស

07-10-1970

186

បតង

យយង
ដ វវ ង

បបបស

1981

9-176-865

ភភមម ៧

187

បបយយ

ធសនស

បសស

1955

5-344-524

ភភមម ៧

188

បបគយ

ធសខមខវ

បសស

05-07-1982

9-176-857

ភភមម ៧

189

បបគយ

យយង
ដ ជ

បបបស

1978

5-344-758

ភភមម ៧

190

បបគយ

យយង
ដ មមតត

បបបស

1980

5-344-759

ភភមម ៧

191

បបគយ

យយង
ដ អបយក

បបបស

1965

5-344-757

ភភមម ៧

192

បគយ

ធសធស

បសស

1975

5-344-545

ភភមម ៧

193

ផង

ធសគសម

បសស

1966

R 1-923-027

ភភមម ៧

194

ផង

ធសគសម

បសស

1965

9-176-864

ភភមម ៧

195

ផង

ធសខគ

បសស

1967

5-344-914

ភភមម ៧

196

ផង

ធសខធឌក

បសស

1968

5-344-754

ភភមម ៧

197

ផង

ធសវវង

បសស

12-07-1974

9-176-852

ភភមម ៧

198

ផង

ធសសហ

បសស

1980

5-344-806

ភភមម ៧

199

ផង

ធសហ

បសស

1959

5-344-591

ភភមម ៧

200

ផង

យយង
ដ ដកវ

បបបស

1981

9-176-873

ភភមម ៧

201

ផង

យយង
ដ ខងង

បបបស

1966

9-176-872

ភភមម ៧

202

ផង

យយង
ដ ញញ

បបបស

1946

5-344-731

ភភមម ៧

203

ផង

យយង
ដ ខធឌង

បបបស

1979

5-344-730

ភភមម ៧

204

ផង

យយង
ដ ខវរក

បបបស

1974

5-344-755

ភភមម ៧

205

ផង

យយង
ដ ខសខ

បបបស

1965

R 1-922-999

206

ផន

យយង
ដ ដ

បបបស

13-02-1969

9-176-851

ភភមម ៧

207

ផម

ធសយយង

បសស

1954

5-344-733

ភភមម ៧

208

ផម

យយង
ដ ភភ

បបបស

1968

9-176-958

ភភមម ៧

209

ខផង

យយង
ដ ហយ

បបបស

1951

5-344-717

ភភមម ៧

210

ផដ ង

ធសងង

បសស

1967

9-176-868

ភភមម ៧

ល.រ

នមតតកកល

នមខខខ ន

លភទ

176

បតយង

យយង
ដ ហយ

បបបស

177

បតយង

យយង
ដ ហយ

178

បតយង

179

ទតពលរទទ 6 ថន 10

ថថថខខឆឆតកតលណណត

R 1-923-050

R 6-719-852

បញញ ទលបឈលឆឆតឆឆត២០១១

ផផផ ១៤៧ ភភមម ៧

ភភមម ទស២

ផផផ ១៦៧ ភភមម ៧

បញញ ញបបបបឆឆតឆឆ ឆ២០១១

សមមបបបបបបឆឆតបមជជសបររសមកម
ឆ ០១២
ក មបបកក ឃឃឆ សងងតប ឆឆ២
លលខកកដលខតតត

17

លឈ
ឈ ឈលខតតត សសសមរប

លលខកកដកររយលលយត 0481

លលខកកដសងងតនត 071

លឈ
ឈ ឈសងងតនត ចចងសឃឃឃស

លឈ
ឈ ឈទទតតងកររយលលយត អនច វវទទលលយចចងសឃឃឃស

នមតតកកល

នមខខខ ន

លភទ

ថថថខខឆឆតកតលណណត

លលខបលណណ-បងងននថដ

អសយដដនបចចចបបនឆ

211

ខព

ចមនត

បសស

02-10-1956

R 1-923-009

ភភមម ៧

212

មងញង

លគម

បបបស

01-05-1954

R 6-719-851

ភភមម ទស៧

213

មងយ

ធសខធឌង

បសស

1969

5-344-772

ភភមម ៧

214

យង

ធសងង

បសស

1970

5-344-544

ភភមម ៧

215

យង

ធសថយ

បសស

1964

R 1-922-963

216

យង

ធសនហ

បសស

1943

5-344-705

ភភមម ៧

217

យង

ធសខភខង

បសស

1970

5-344-534

ភភមម ៧

218

យង

ធសហបភវ

បសស

1976

5-344-585

ភភមម ៧

219

យង

ធសខអង

បសស

1982

9-176-932

ភភមម ៧

220

យង

ផនងធយង

បបបស

1937

R 1-922-966

221

យង

យយង
ដ កប

បបបស

1961

5-344-891

ភភមម ៧

222

យង

យយង
ដ កគយ

បបបស

1970

5-344-675

ភភមម ៧

223

យង

យយង
ដ ឡដ

បបបស

1943

5-344-538

ភភមម ៧

224

យង

យយង
ដ តនង

បបបស

1971

R 1-922-992

ភភមម ៧

225

យង

យយង
ដ មមន

បបបស

1980

9-176-880

ភភមម ៧

226

យង

យយង
ដ យងវ

បបបស

1968

5-344-563

ភភមម ៧

227

យង

យយង
ដ លហ

បបបស

1928

5-344-532

ភភមម ៧

228

យង

យយង
ដ ខសង

បបបស

1980

5-344-542

ភភមម ៧

229

យង

យយង
ដ ឡបង

បបបស

1961

5-344-704

ភភមម ៧

230

យងង

ខយន

បបបស

07-07-1965

R 1-923-045

ភភមម ៧

231

យងង

យយង
ដ សង

បបបស

1983

9-176-883

ភភមម ៧

232

យងង

យយង
ដ បន

បបបស

1960

9-176-871

ភភមម ៧

233

ខយឌង

គយមហនង

បសស

1978

5-344-719

ភភមម ៧

234

ខយឌង

ថនងកយក

បបបស

1980

9-176-908

ភភមម ៧

235

ខយឌង

យយង
ដ កស

បបបស

01-09-1971

R 1-923-030

ភភមម ៧

236

ខយឌង

យយង
ដ ឌយង

បបបស

1974

R 1-923-031

ភភមម ៧

237

ខយឌង

យយង
ដ ខទខក

បបបស

1983

R 1-923-036

ភភមម ៧

238

ខយឌង

យយង
ដ ខមងង

បបបស

1966

5-344-715

ភភមម ៧

239

ខយឌង

យយង
ដ ហបគត

បបបស

1978

R 1-923-032

ភភមម ៧

240

ខយឌង

យយង
ដ ខហឡន

បបបស

1980

R 1-923-033

ភភមម ៧

241

យយង

យងភវ

បបបស

1968

9-176-890

ភភមម ៧

242

យដង

តហ

បសស

1955

5-344-821

ភភមម ៧

243

លស

ធសញងង

បសស

1979

5-344-732

ភភមម ៧

244

លស

ធសខវ

បសស

1961

R 1-922-989

ភភមម ៧

245

លភ

ធសមងយ

បសស

05-04-1978

5-344-894

ភភមម ៧

ល.រ

ទតពលរទទ 7 ថន 10

បញញ ទលបឈលឆឆតឆឆត២០១១

ផផផ ០០៤ ភភមម ៧

ផផផ ០០៤ ភភមម ៧

បញញ ញបបបបឆឆតឆឆ ឆ២០១១

សមមបបបបបបឆឆតបមជជសបររសមកម
ឆ ០១២
ក មបបកក ឃឃឆ សងងតប ឆឆ២
លលខកកដលខតតត

17

លឈ
ឈ ឈលខតតត សសសមរប

លលខកកដកររយលលយត 0481

លលខកកដសងងតនត 071

លឈ
ឈ ឈសងងតនត ចចងសឃឃឃស

លឈ
ឈ ឈទទតតងកររយលលយត អនច វវទទលលយចចងសឃឃឃស

លលខបលណណ-បងងននថដ

អសយដដនបចចចបបនឆ

1976

R 1-922-984

ភភមម ៧

បសស

1943

5-344-539

ភភមម ៧

ធសលគយ

បសស

1965

5-344-739

ភភមម ៧

វវន

ធសងងយក

បសស

1961

5-344-578

ភភមម ៧

250

វវន

ធសថ

បសស

1969

R 1-922-995

ភភមម ៧

251

វវន

ធសទសវ

បសស

1975

5-344-689

ភភមម ៧

252

វវន

ធសហយង

បសស

01-06-1957

5-344-666

ភភមម ៧

253

វវន

យយងថនង

បបបស

11-10-1982

9-176-856

ភភមម ៧

254

វវន

យយង
ដ ងងន

បបបស

10-11-1984

R 1-923-049

ភភមម ៧

255

វវន

យយង
ដ ខវរយ

បបបស

1979

5-344-687

ភភមម ៧

256

វវន

យយង
ដ ហយ

បបបស

1972

R 1-922-994

ភភមម ៧

257

ខវខង

ធសខណឡយ

បសស

1949

R 1-922-979

ភភមម ៧

258

ខវខង

ធសដមង

បសស

1978

R 1-922-981

ភភមម ៧

259

ខវខង

ធសខវវ

បសស

1976

R 1-922-977

ភភមម ៧

260

ខវខង

យយង
ដ ចភវ

បបបស

1984

R 1-922-982

ភភមម ៧

261

ខវខង

យយង
ដ ហបគត

បបបស

1946

R 1-922-978

ភភមម ៧

262

ហង

ធសងង

បសស

1976

R 1-922-985

ភភមម ៧

263

ខហ

ធសងង

បសស

1982

9-176-941

ភភមម ៧

264

ខហ

ធសថដ

បសស

13-02-1985

265

ខហ

ធសយមន

បសស

1959

266

ខហ

ធសយយង

បសស

10-05-1985

267

ខហ

ធសខឡឡយ

បសស

1968

5-344-537

ភភមម ៧

268

ខហ

យយង
ដ ក

បបបស

1958

R 1-922-988

ភភមម ៧

269

ខហ

យដងណយង

បបបស

1953

R 1-922-953

ផផផ ០២៧ ភភមម ៧

270

ខហ

យយង
ដ ទយង

បបបស

1979

9-176-927

ភភមម ៧

271

ខហ

យយង
ដ លមន

បបបស

1949

5-344-610

ភភមម ៧

272

ខហ

យយង
ដ សយស

បបបស

1978

9-176-924

ភភមម ៧

273

ឡនង

ចនងនគន

បសស

01-03-1971

9-176-862

ភភមម ៧

274

ឡយ

លស

បបបស

1977

5-344-600

ភភមម ៧

275

ឡវ

ចនង ររ

បសស

05-05-1980

9-176-858

ភភមម ៧

276

ខឡ

ជសសយសប

បសស

1981

9-176-869

ភភមម ៧

277

ខឡ

ធសគសម

បសស

1940

5-344-702

ភភមម ៧

278

ខឡ

ធសជស

បសស

02-05-1963

5-344-522

ភភមម ៧

279

ខឡ

ធសខជឌង

បសស

01-02-1980

5-344-560

ភភមម ៧

280

ខឡ

ធសណដ

បសស

1980

R 1-923-042

ភភមម ៧

ល.រ

នមតតកកល

នមខខខ ន

លភទ

246

លភ

យយង
ដ បងភវ

បបបស

247

ខលឌង

ដអម

248

ខល

249

ទតពលរទទ 8 ថន 10

ថថថខខឆឆតកតលណណត

R 1-922-952
5-344-547
R 1-922-954

បញញ ទលបឈលឆឆតឆឆត២០១១

ផផផ ០៣៣ ភភមម ៧
ភភមម ៧
ផផផ ១២៧ ភភមម ៧

បញញ ញបបបបឆឆតឆឆ ឆ២០១១

សមមបបបបបបឆឆតបមជជសបររសមកម
ឆ ០១២
ក មបបកក ឃឃឆ សងងតប ឆឆ២
លលខកកដលខតតត

17

លឈ
ឈ ឈលខតតត សសសមរប

លលខកកដកររយលលយត 0481
ល.រ

លលខកកដសងងតនត 071

លឈ
ឈ ឈសងងតនត ចចងសឃឃឃស

លឈ
ឈ ឈទទតតងកររយលលយត អនច វវទទលលយចចងសឃឃឃស

នមតតកកល

នមខខខ ន

លភទ

ថថថខខឆឆតកតលណណត

281

ខឡ

ធសថ

បសស

1979

282

ខឡ

ធសថដ

បសស

283

ខឡ

ធសថដ

284

ខឡ

285

លលខបលណណ-បងងននថដ

អសយដដនបចចចបបនឆ

5-344-617

ភភមម ៧

12-07-1983

R 1-922-969

ភភមម ៧

បសស

05-06-1984

R 1-922-991

ផផផ ១៥១ ភភមម ៧

ធសខទខវ

បសស

1962

5-344-865

ភភមម ៧

ខឡ

ធសធស

បសស

1982

9-176-942

ភភមម ៧

286

ខឡ

ធសធភ

បសស

10-04-1985

R 1-922-990

ផផផ ១៥១ ភភមម ៧

287

ខឡ

ធសខធឌង

បសស

1958

R 1-922-964

ភភមម ៧

288

ខឡ

ធសនភវ

បសស

1940

9-176-859

ភភមម ៧

289

ខឡ

ធសបយមន

បសស

01-09-1980

R 1-922-993

ភភមម ៧

290

ខឡ

ធសខភឌង

បសស

1976

9-176-943

ភភមម ៧

291

ខឡ

ធសមយស

បសស

1951

5-344-577

ភភមម ៧

292

ខឡ

ធសមងគយ

បសស

1982

9-176-935

ភភមម ៧

293

ខឡ

ធសយយង

បសស

13-04-1985

294

ខឡ

ធសលយម

បសស

1980

9-176-934

ភភមម ៧

295

ខឡ

ធសខលឌក

បសស

1953

5-344-688

ភភមម ៧

296

ខឡ

ធសខលខង

បសស

1980

R 1-922-961

ភភមម ៧

297

ខឡ

ធសសង

បសស

10-07-1975

R 1-922-972

ផផផ ១៣៦ ភភមម ៧

298

ខឡ

ធសហយ

បសស

02-04-1975

5-344-677

ភភមម ៧

299

ខឡ

ធសហយ

បសស

1981

9-176-956

ភភមម ៧

300

ខឡ

ធសហយង

បសស

04-04-1985

R 1-923-006

ផផផ ២២០ ភភមម ៧

301

ខឡ

ធសហយង

បសស

1976

R 1-923-035

ភភមម ៧

302

ខឡ

ធសខហឌង

បសស

1948

5-344-634

ភភមម ៧

303

ខឡ

ធសខហ

បសស

1939

5-344-816

ភភមម ៧

304

ខឡ

ធសឡ ដ

បសស

1982

9-176-951

ភភមម ៧

305

ខឡ

ធសខអន

បសស

12-04-1985

306

ខឡ

យយង
ដ គសម

បបបស

1975

5-344-870

ភភមម ៧

307

ខឡ

យយង
ដ ចនង

បបបស

1935

5-344-686

ភភមម ៧

308

ខឡ

យយង
ដ ជមន

បបបស

1945

9-176-937

ភភមម ៧

309

ខឡ

យយង
ដ ដដម

បបបស

1975

R 1-923-039

ភភមម ៧

310

ខឡ

យយង
ដ ឌយក

បបបស

1947

5-344-710

ភភមម ៧

311

ខឡ

យដងថដ ង

បបបស

1977

9-176-933

ភភមម ៧

312

ខឡ

យយង
ដ ថដ ង

បបបស

15-05-1981

313

ខឡ

យយង
ដ ធភ

បបបស

1981

9-176-909

ភភមម ៧

314

ខឡ

យយង
ដ នស

បបបស

1955

9-176-938

ភភមម ៧

315

ខឡ

យយង
ដ ដបបន

បបបស

1964

9-176-884

ភភមម ៧

ទតពលរទទ 9 ថន 10

R 1-923-013

R 1-923-018

R 1-923-022

បញញ ទលបឈលឆឆតឆឆត២០១១

ផផផ ០២៨ ភភមម ៧

ផផផ ១៧៩ ភភមម ៧

ផផផ ២២០ ភភមម ៧

បញញ ញបបបបឆឆតឆឆ ឆ២០១១

សមមបបបបបបឆឆតបមជជសបររសមកម
ឆ ០១២
ក មបបកក ឃឃឆ សងងតប ឆឆ២
លលខកកដលខតតត

17

លឈ
ឈ ឈលខតតត សសសមរប

លលខកកដកររយលលយត 0481
ល.រ

លលខកកដសងងតនត 071

លឈ
ឈ ឈសងងតនត ចចងសឃឃឃស

លឈ
ឈ ឈទទតតងកររយលលយត អនច វវទទលលយចចងសឃឃឃស
ថថថខខឆឆតកតលណណត

លលខបលណណ-បងងននថដ

អសយដដនបចចចបបនឆ

នមតតកកល

នមខខខ ន

លភទ

316

ខឡ

យយង
ដ មងនង

បបបស

1974

5-344-725

ភភមម ៧

317

ខឡ

យយង
ដ ខយឌង

បបបស

1953

5-344-557

ភភមម ៧

318

ខឡ

យយង
ដ ខយខក

បបបស

1962

9-176-867

ភភមម ៧

319

ខឡ

យយង
ដ ខវរង

បបបស

1981

9-176-940

ភភមម ៧

320

ខឡ

យយង
ដ ហង

បបបស

1962

9-176-875

ភភមម ៧

321

ខឡ

យយង
ដ ហយង

បបបស

02-05-1954

5-344-630

ភភមម ៧

322

ខឡ

យយង
ដ អយយង

បបបស

1963

9-176-925

ភភមម ៧

323

ខឡង

យយង
ដ ខមខង

បបបស

1969

5-344-864

ភភមម ៧

324

ឡដ

ធសខណខង

បសស

325

ឡដ

យយង
ដ កង

326

ឡដ

327

អយង

01-06-1985

R 1-923-024

ផផផ ១០៧ ភភមម ៧

បបបស

1983

R 1-923-023

ផផផ ១០៧ ភភមម ៧

រគន

បបបស

10-10-1966

9-176-853

ភភមម ៧

ធសងយង

បសស

1967

5-344-786

ភភមម ៧

បញច បនបញញ ទលបឈលឆឆតតតតមចតនននអឆ កលបឈលឆឆត

327 នកន

ភឆតលពញ ថថថទទ ៣១ ខខ ធឆធ ឆឆត ២០១១

ជ.គណណកមម ធធករជតបររបចឆករបបបបឆឆ ត
មបធន

ទតពលរទទ 10 ថន 10

បញញ ទលបឈលឆឆតឆឆត២០១១

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful