Chò toâi.

Traàn Tieán

# 4 «« « «« ««j
««
«« « « « «« ««k «
«
«
«
ˆ
«
«
«
j.
j
.
ˆ
j
ˆ
ˆ
«
«
«
j
j
ˆ
ˆ
4
«
«
«
«
ˆ« ˆ« «˙«
ˆ« k
======================
&
ˆ«
ˆ«
ˆ« «k
k
k
l j.ˆ« «k
”{
ˆ« «k
Am

Em

D

Em

#
««k
««ˆ«
««j
Jœ»»
«« .
««j
œ»»
J
ˆ
ˆ«
«
»
ˆ«
========================
& “{ j
ˆ«
=l
»
Em

Nhaø
Thôøi
Roài
Roài
Caàu
Nhieàu

D

toâi
con
Meï
moät
xaây
naêm

treân
gaùi
toâi
ñeâm
xong
xa

beán
löng
khuaát
saùng
ñaõ
caùch

soâng
ong
xa
traêng
laâu
xa

coù
coù
chuùng
coù
khoâng
toâi

chieác
bao
toâi
moät
thaáy
trôû

Jœ»»»
#
œ»»» œ»» ««j
Kœ»»» Jœ»»»
œ»»»
.
J
œ
»
«
«
«
«
» ˆ«
«˙«
«j
l »»
l
=========================
&
ˆ« . «k
ˆ« «ˆ«
Em

nhoû cong
caàu
ngöôøi haèng mong
khoâng coøn thô
ngöôøi ñaøn oâng
ñöa
ngöôøi veà
veà
laøng thaêm

G

cong
theo
ngaây
qua
daâu
queâ

D

Haøng
Meï
Chò
Hoï
Ñeå
Nhìn

cau
giuïc
laïi
môùi
chò
haøng

trong naéng trong
con
gaùi
yeâu
lo
caùc
em
xaây chieác caàu
toâi ngoùng chôø
cau
xaù

laù
traàu
laáy
choàng
chuyeän choàng
noái
bôø
maét
leä
laù
traàu

# w
Jœ»»»
œ»» .
Kœ»»» Jœ»»»
Kœ»»» Kœ»»
.
J
œ
»
»
»
=========================
&
l »
» l
Em

Em

khoâng
ñi
con
soâng
nhoaø
khoâ

Chò
Chò
Ngaøy
Gaëp
Haøng
Moä

toâi troâng
thöông hai
chia tay
chò toâi
caây cau
chò toâi

deã
ñöùa
beán
deã
traùi
beù

thöông
em
soâng
thöông
cau
xinh

baùn
thöông
thaáy
môùi
bao
ñaép

rau
Meï
chò
xin
laù
beân

««« «« «
# «« « «« «« ««
««
«
«
ˆ
j
«
j
ˆ
«ˆ« «ˆ «˙«
j
ˆ
˙
«
«
«
«
ˆ«
«j
ˆ« j
k
=========================
&
ˆ«
l «j
ˆ« .
ll
Am

chôï caàu ñoâng
giaø buoàn ñau
buoàn maø thöông
lôøi
caàu
hoân
traàu buoàn rôi
caàu
leû
loi

Em

oái
oái
oái
oái
oái
oái

a
a
a
a
a
a

Chò
Chò
Chò
Chò
Chò
Moä

chöa
toâi
toâi
toâi
toâi
ngöôøi

muoán
chöa
chöa
muoán
chöa
chöa

laáy
laáy
laáy
laáy
coù
coù

choàng
choàng
choàng
choàng
choàng
choàng

Am
Em
D
Em
Em
fi D
«
# «« « «« ««j
«
«
«
«
«
«
«
«
«j
««
«« ««k
««j.ˆ« «k
«j
ˆ« «ˆ« ««ˆ« ««˙ ”
«
ˆ
ˆ« l ««j.ˆ« ««k
ˆ« ˆ« «j
«
k
ˆ
ˆ
ˆ« . ««k
ˆ« «j
«
«
ˆ
«
˙
ˆ
k
=========================
& j.ˆ« «k
ˆ« j
ˆ« «j
ˆ« ««k
{

«
«
ˆ« «
(Nhaïc....

......)

Chò toâi chöa

laáy

choàng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful