MANUALUL OFICIAL KARUNA REIKI® PENTRU NIVELUL DE MASTER

Not :
Programul Karuna Reiki® poate fi predat numai de cei care sunt înregistra i oficial la The International Center for Reiki Training. Un profesor înregistrat va avea un certificat emis de Centru, cu num r de înregistrare i sigiliu. Este prev zut o copie a acestui manual pentru fiecare cursant, un certificat emis de Centru cu num r de înregistrare i un sigiliu; cursantul va trebui s consimt la Codul Etic i s p streze standardul de predare al Centrului. Dac ave i întreb ri v rug m s citi i sec iunea Cerin ele Minimale de Predare sau s contacta i Centrul.

MI 48034 USA Tel (800) 332 ± 8112. Manualul este dat spre vânzare numai celor care au fost instrui i i ini ia i de c tre un Karuna Reiki® Master înregistrat oficial la Centru. sfâr itul anului A cincea edi ie: 1998. prim vara A doua edi ie: 1996. prim vara The International Center for Reiki Training 21421 Hilltop St. Este acordat numai permisiunea de a efectua copii dup formularele de înregistrare standard Karuna Reiki® i dup formularele de evaluare a cursului. V rug m s ave i în vedere c acest text este sacru i destinat numai pentru uzul personal al celor care au fost deja instrui i i ini ia i. sfâr itul verii A patra edi ie:1996. Rand. pagina de web http:// www. 1995-1998 Copiatul oric rei p r i din acest manual f r permisiunea Centrului este ilegal . (248) 948.org Karuna Reiki este marc înregistrat a The International Center for Reiki Training © Copyright.MANUALUL OFICIAL KARUNA REIKI® PENTRU NIVELUL DE MASTER Prima edi ie: 1998.org. vara A treia edi ie: 1996.8112 Fax (248) 948 ± 9534 E-mail center@reiki. William L. Southfield.reiki. . #28.

la fel de pure ca aurul. se vor întoarce la tine înmiite. .Ac iunile tale pline de compasiune.

în cazul în care sunte i de acord s le urma i. Unul din principalele beneficii ale acestui program este c certificatele dumneavoastr vor veni de la Centru. 4. O dat cu fiecare manual va fi eliberat de c tre Centru un certificat. toate manualele Karuna Reiki®. pe care îl ve i completa cu numele cursantului dumneavoastr i pe care ve i pune semn tura proprie. 5.Folosi i manualul nostru. programul are menirea de a v îmbun t i imaginea profesional . s consim iti la Cerin ele Minimale de Predare. noi înregistr m cursantul respectiv i îi trimitem num rul de înregistrare i sigiliul. William Lee Rand. ca instrument al ajut rii celorlal i i a vindec rii proprii. de asemenea.Explica i Programul de Înregistrare cursan ilor dumneavoastr . Cursan ii trebuie.00$ fiecare sau 14. to i cei care doresc s se înregistreze folosind noile formulare vor primi direct de la Centru certificatele pentru cursan ii lor. v rog s nu ezita i s m contacta i. numai de la Centru.00$ bucata pentru 5 sau mai multe . pe care le g si i la paginile 36 i 37. pentru cursan ii dumneavoastr . V mul umim pentru interesul ar tat înv rii sistemului Karuna Reiki®.Îngriji i-v ca ace tia s completeze Formularul de Înregistrare si Formularul de Evaluare Individual a Cursului. care vor fi ata ate certificatului de absolvire al cursului. acest lucru va fi f cut pentru fiecare cursant în parte. existând garan ia c cei care urmeaz antrenamentul primesc o instruire de o calitate corespunz toare.Dup ce am primit formularul de înregistrare si formularul de evaluare individual a cursului. Noi am îmbun t it recent Programul Karuna Reiki®. va trebui s v procura i. Cu mult Iubire i Lumin .Noul Program de Înregistrare Karuna Reiki® Drag cursantule Karuna Reiki®. De asemenea. În prezent.Da i cursantului dumneavoastr certificatul completat cu numele acestuia i semnat de dumneavoastr . care pot fi g site la sfâr itul acestui manual i expedia i-le Centrului. 3. în cazul în care preda i în cadrul Programului de Înregistrare Karuna Reiki® : 1. achizi ionat de la Centru. atunci când ve i începe s preda i. sunte i ruga i s completa i formularul de înregistrare. la sfâr itul acestui manual. apoi s -l expedia i sau s -l înmâna i profesorului care pred cursul. Pentru a întregi participarea dumneavoastr la acest program. de asemenea. S ave i în vedere c . s se înregistreze la Centru. Programul de Înregistrare men ine ridicate standardele pentru Karuna Reiki®. inclusiv certificatul i taxa de înregistrare: 20. Pentru orice fel de întrebare. pentru a primi sigiliul i num rul de înregistrare. 2. Completând noul formular de înregistrare Karuna Reiki® aflat la sfâr itul acestui manual i expediindu-l sau înmânându-l profesorului dumneavoastr . Cursantul va scrie pe certificat num rul de înregistrare i îi va ata a sigiliul. Fiec rui manual ( i deci fiec rui cursant) îi este alocat un certificat. atestând astfel valabilitatea acestuia. V rug m s citi i cu aten ie Cerin ele Minimale de Predare i Codul Etic i. precum i la respectarea Codului Etic. va fi necesar. Sunt descri i mai jos pa ii pe care trebuie s -i urma i. vi se va da un num r de înregistrare i ve i intra în eviden a Centrului. Pre edinte Costurile pentru Manualele Karuna Reiki® Master (identic cu acesta).

21 Simbolurile de Master Karuna««««««««««««««««««««««««««««««««««« 22 Contrac ia lui Huiyin««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««24 Suflul Violet«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. 32 Incant ri««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.27 Procedura de ini iere Karuna I Practicant««««««««««««««««««««««««««««««.. 18 Kriya«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 19 Iava««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.. 9 Imaginea Boddhisattvei Avalokiteshvara«««««««««««««««««««««««««««««««.. 36 Codul Etic««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««37 Formular Individual Standard de Evaluare a cursului Karuna Reiki®««««««««««««««. 20 Shanti«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. 38 Formularul de Înregistrare pentru Karuna Reiki® Master««««««««««««««««««« 39 .15 Harth««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««16 Rama«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. 14 Halu««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. 8 Practicarea i predarea Karuna Reiki®«««««««««««««««««««««««««««««««« 8 Karuna i îndrumarea spiritual ««««««««««««««««««««««««««««««««««. 17 Simbolurile Karuna Doi««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. 7 Karuna Reiki®««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. Gnosa«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.. 28 Procedura de ini iere Karuna II Practicant««««««««««««««««««««««««««««««. 25 Preg tirea profesorului pentru procedura de ini iere««««««««««««««««««««««««««... 35 Cerin ele Minimale de Predare««««««««««««««««««««««««««««««.CUPRINS Centrul: scopuri i filosofie«««««««««««««««««««««««««««««««««««««.. 29 Procedura de ini iere Karuna I Master««««««««««««««««««««««««««««««« 30 Procedura de ini iere Karuna II Master««««««««««««««««««««««««««««««« 31 Încant ri i inton ri««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.10 Vindecarea Umbrei ego-ului««««««««««««««««««««««««««««««««««««...11 Medita ia cu Umbra ego-ului««««««««««««««««««««««««««««««««««««. 15 Simbolurile Karuna Unu«««««««««««««««««««««««««««««««««««««« Zonar««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« . 33 Inton ri««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 34 Programul de Înregistrare Karuna Reiki®««««««««««««««««««««««««««««««.11 Cum se activeaz simbolurile Karuna ««««««««««««««««««««««««««««««««15 Preg tirea pentru un tratament Karuna Reiki®««««««««««««««««««««««««««««.

pentru a le cultiva. FILOSOFIA CENTRULUI y Sinceritate i claritate în gândire y Voin a de a recunoa te ceea ce este nearmonic i imperfect în noi în ine i de a înlocui acest ceva cu adev r i iubire. cu scopul de a descoperi noi tehnici menite s îmbun t easc practica Reiki y De a sprijini într-un mod transparent recunoa terea valorii tuturor practican ilor i profesorilor Reiki f r a ine seama de apartenen a lor la diferitele coli i filia ii y De a promova colaborarea între to i practican ii i profesorii Reiki. negative sau pozitive. în cazul în care sunt îndruma i în sensul acesta y De a face studii în sfera Reiki. pentru a vindeca i a evolua y A avea credin în Puterea Suprem . aceasta întradev r ne ajut s ne atingem scopurile y Mai degrab s fim deschi i c tre rezultate decât s fim ata a i de aceste rezultate y Omul s . f r îns a judeca sau a critica y A respecta dreptul altora de a avea propria credin i propriul sistem de valori y A da cea mai mare importan dezvolt rii bazate pe experien a proprie i pe îndrumarea spiritual i mai pu in înv turilor venind de la orice autoritate exterioar y Valoarea unei teorii sau a unei tehnici s fie fundamentat pe rezultate verificabile. S existe compasiune i pentru cei care nu fac totu i acest demers y A spune adev rul. în sensul rezolv rii oric rei probleme cu care omul se confrunt în via y A folosi experien ele. unde oamenii pot s dea. tratamente Reiki y De a încuraja cursan ii s devin profesori Reiki plini de succes. folosind Reiki. în spiritul vindec rii i armoniz rii cu noi în ine i cu Lumea.SCOPURILE CENTRULUI y De a stabili principiile i standardul optim ale pred rii Reiki i de a men ine nivelul pred rii la acest standard y De a confirma practican i i profesori de Reiki y De a elabora manuale pentru folosirea lor în cursurile de Reiki y De a încuraja constituirea unor grupuri de Reiki. indiferent de cum o nume te fiecare y A avea ca scop suprem completa exprimare a Iubirii Necondi ionate . respectiv s primeasc .i asume responsabilitatea pentru situa ia particular a vie ii proprii y S se aib în vedere resursele i capacit ile.

este firesc s extinzi ac iunea plin de compasiune asupra oric ruia. de vreme ce noi to i suntem una. atât în ce prive te uria ul lor poten ial cât i faptul c ele au mai fost folosite i anterior. orice ac iune menit s diminueze suferin a altora i poate s aib . El desemneaz . Se recomand s preda i nivelul Karuna Unu sau Doi Practicant numai celor care au absolvit deja ART (Advanced Reiki Training. cea mai mare parte a cursan ilor o consider mult mai puternic decât energia Reiki Usui! Energia este sim it mult mai clar la Karuna Reiki® i lucreaz simultan cu toate energiile corpului. dar nu to i oamenii sunt receptivi la aceast energie. folosit în Hinduism. dar i c tu devii mai receptiv la aceast Karuna emis de toate fiin ele iluminate. Unele din simbolurile folosite în Karuna Reiki® sunt folosite în alte sisteme. cu ini iere la . Karuna Reiki® poate fi predat tot atât de bine în patru niveluri ± dou niveluri de Practicant i dou niveluri de Master. la sfâr itul s pt mânii. Pat Courtney. atâta vreme cât cursan ii sunt deja Usui Reiki Master. cât i pe cei care se arat numai cu spiritul. El a meditat asupra lor i a fost îndrumat s descopere tehnicile de acordare-ini iere i s numeasc acest sistem nou Karuna Reiki®. Simbolurile au fost canalizate de mai mul i Reiki Masters: Marcy Miller. pe ei i pe cei c rora li se f cea tratamentul. energia înconjurându-i.i vindeci propriile r ni. Cursan ii nu au sim it doar simpla curgere a energiei de la cursant la pacient. dar nu au aceea i eficacitate sau aceea i ac iune vindec toare ca în Karuna Reiki. dar mai ales esen a logicii interne a acestei unit i. De aceea.Karuna Reiki® ³Karuna´ este un cuvânt sanscrit. Dac î i dezvol i spiritul de compasiune (Karuna) în tine însu i. ea în elege c toate f pturile reprezint un singur lucru. Karuna Reiki® î i deschide calea de a lucra mai îndeaproape cu toate fiin ele iluminate. de fapt. Este amintit în scripturile buddhiste c Prajna sau În elepciunea trebuie s înso easc Karuna. asta înseamn nu numai c aju i pe al ii. Energia Karuna Reiki® este diferit de cea din Reiki Usui i. William a folosit aceste simboluri i le-a descoperit valoarea. în acela i spirit vei dori s vindeci r nile altora. În acela i timp au fost constatate efecte profunde ale tratamentului. Kellie-Ray Marine. Bazele întregului sistem pot fi predate în trei zile. toate fiin ele beneficiaz de aceasta. Karuna este superba motiva ie ce împinge toate fiin ele iluminate s lucreze pentru eradicarea suferin ei în Lume. Aceasta include atât pe acei ilumina i care sunt prezen i fizic. Originile Sistemului Karuna Reiki® Sistemul Karuna a fost descoperit de William L. Practicarea i predarea sistemului Karuna Reiki® Simbolurile pot fi folosite în acela i fel ca oricare alte simboluri Reiki atunci când sunt date tratamente Reiki. Catherine Mills Bellamont i Marla Abraham. Cei care au parcurs ini ierile adesea descriu experien e în care au întâlnit ghizi. Rand. Ilumina ii trimit permanent un val imens de energie care are darul de a vindeca i a ne îndruma. Pentru c exist unitatea tuturor fiin elor. pentru ca aceasta din urm s aib efectul urm rit. Când o persoan experimenteaz iluminarea. îngeri i Eul Superior i c simt prezen a vindec toare a unor fiin e iluminate. Buddhism i Zen. Când sprijinim pe al ii i îi ajut m spre vindecare. ca no iune. de asemenea. A a cum vei dori s . Karuna reprezint nu numai extensia spre al ii a iubirii. cursul echivalent gradului III. În acest fel procesul propriu de vindecare î i este accelerat. sensul de ³ac iune plin de compasiune´.

Avalokiteshvara poate însemna de asemenea ³Sunetul Care Ilumineaz Lumea´. în rug ciunea de la început. Karmapa este reprezentat. Buddha Viu. Practica asidu cu energia Karuna Reiki® m re te gradul nostru de con tientizare i ne conecteaz cu cele mai pure entit i spirituale: Iisus Christos. potrivit situa iei particulare a fiec reia. La nivelul Karuna I Master.trad. Karuna ne poate înv a s fim mai receptivi la Unitate prin m rirea capacit ilor noastre de a primi îndrumarea spiritual i prin a ne prezenta altor Mari Mae tri Spirituali. Când da i ini ierea. Dup ini iere îndruma i elevii în exerci ii practice cu simbolurile Karuna II. Avalokiteshvarei îi corespunde forma chinezeasc . Avalokiteshvarei i s-a dat titlul de Mahakaruna sau ³M rea a Compasiune´. Avalokiteshvara fiind simbolul capacit ii de a ac iona pentru binele fiin elor sensibile. adesea feminin . Dac persoana este deja Usui Reiki Master. Apoi ar ta i cum se face ini ierea pentru Karuna II. ca având o coroan neagr . Apoi ar ta i cum se face ini ierea pentru Karuna I. de Guanyin. În timpul ini ierii ave i grij s desena i Simbolurile de Master pe mâini. Exist credin a c Chenrezi se încarneaz ca Dalai Lama i Karmapa. îndrumând pe cursan i s exerseze procedura de ini iere pân ce i-o însu esc. Dup ini iere îndruma i elevii în exerci ii practice cu simbolurile Karuna I. În timpul ini ierii ave i grij s desena i Simbolurile de Master pe mâini. ve i face ini ierea pentru aceste simboluri i rezerva i timp pentru folosirea lor practic în cadrul cursului. Într-un curs recent inut de un Master Karuna Reiki ® ni s-a ar tat Avalokiteshvara. Avalokiteshvara ajut fiin ele în toate nivelurile de existen . Karmapa ac ioneaz pentru binele tuturor fiin elor sensibile i este fundamentat pe autoritatea spiritual a tulku (huofo. în rug ciunea de la început. afirma i c este vorba de ini ierea la nivelul Karuna II Practicant. urmând instruc iunile din manual. afirma i c este vorba de ini ierea la nivelul Karuna I Practicant. n. Cursul pentru nivelul de Karuna Reiki® Master nu poate fi predat decât celor care sunt deja Reiki Usui Master. Este cunoscut de asemenea ca ³P str toare a Lotusului´. Nu desena i pe mâini Simbolurile de Master. Apoi desena i pe mâini numai cele patru simboluri de la Karuna I. Potrivit Dic ionarului Shambala de Buddhism i Zen. în cadrul ceremoniilor. Adesea este figurat ca având o mie de bra e. ve i da ini ierea de Karuna II. necunoscu i nou pân acum în aceasta via . pentru micul lotus albastru pe care îl ine în mân . r d cina i originea buddhismului tibetan. de altfel considerat a fi protectoarea ³ rii Z pezilor´. La nivelul Karuna II Practicant ve i preda cele patru simboluri de la Karuna II. Sfânta Fecioar Maria. Karuna i Îndrumarea Spiritual Karuna Reiki® în sine nu este o religie i totu i mul i au fost cei care au constatat vindec ri i îndrum ri de la entit i spirituale atunci când au folosit Karuna Reiki®. Nu desena i pe mâini Simbolurile de Master. urmând instruc iunile din manual. Când da i ini ierea. La nivelul Karuna II Master. i se pot preda nivelurile Karuna I&II Master. ceea ce arat c este încarnarea boddhisattvei Avalokiteshvara.Simbolul de Master). cea care întruchipeaz principiul buddhist al compasiunii. îngeri i Arhangheli. iar forma japonez este Kannon. ve i da ini ierea de Karuna I. . ca i pe cele de tratament. ca i pe cele de tratament. Apoi desena i pe mâini numai cele patru simboluri de la Karuna II. Sfântul Germaine i al i Mae tri Evolua i. Unul din sensurile lui ³Tulku´ este ³Corpul Transform rii´ i este considerat un factor important pentru asigurarea continuit ii spirituale i politice a institu iilor monastice tibetane. Mul i dintre noi ne vom afla pe noi în ine mai receptivi la îndrumarea spiritual a anumitor energii care sunt în leg tur cu sistemul propriu de valori. ve i face ini ierea pentru aceste simboluri i ve i rezerva timp pentru folosirea lor practica în cadrul cursului. îndrumând pe cursan i s exerseze procedura de ini iere pân ce i-o însu esc.). La nivelul Karuna I Practicant ve i preda primele patru simboluri de la Karuna I. Guanyin. Încarnarea tibetan este Chenrezi.

Sf. cu atât aceast minunat Energie va comunica mai mult cu noi. arom de trandafiri. Germaine îi ajut pe cei c rora li se arat s vad mai clar o situa ie dificil m reasc puterea de clarvedere i de ³cunoa tere intuitiv ´. A fost v zut i atunci când erau cazuri de afec iuni mari. i. Alt Energie Spiritual care a fost clar identificat în apari ii: Maria. fie c era reprezentat ca Avalokiteshvara sau Mahakaruna. aducând cu ea energia vindec toare a deplinei compasiuni i accept ri.i cursan ilor sprijinul de a prelua din karma acestora. i ± în unele cazuri . Participan ii au fost îndruma i s mediteze asupra informa iilor pe care le-au primit. au fost înregistate de fiecare din cei care luau parte la curs. Energia Spiritual minunat i plin de compasiune. Arhanghel Mihail i-a f cut uneori sim it prezen a atunci când cel care recepta avea temeri. de asemenea. s . Guanyin. Arhanghel Gavriil s-a ar tat i el în timpul lec iilor Karuna. ajut uneori când este vorba de lucrul cu copii sau cu viitoare mame. ca Zeitate Chinez a Compasiunii i Milei.i Iisus Christos r spânde te o energie inconfundabil de iubire necondi ionat . Exist câteva experien e în care Fiin e Spirituale s-au înf i at pe parcursul cursurilor Karuna sau când erau f cute tratamente. care a fost gata s sprijine pe oricine i-a cerut ajutorul i îndrumarea. era bulversat emo ional sau în mare nevoie de protec ie. ivite ca ni te str fulger ri. uneori. Cu cât înv m mai mult s credem pe de-antregul în Energia Karuna Reiki®. Sfânta Fecioar . Este posibil s întâlne ti Fiin ele Spirituale descrise aici sau s ai alte experien e. oferindu. ea r spândea o energie foarte suav i. Sf. de a le-o cur i sau de a-i îndruma a a încât ace tia s afle ceea ce era necesar s tie sau s fac pentru vindecarea complet . date i imagini având legatur cu ea. Sf. .au fost trimi i la unele surse de informa ii care i-au ajutat pe cursan i s identifice apari iile cu Avalokiteshvara. f -o cu inima i mintea deschise. deseori perceput ca un alb foarte pur sau ca o lumin argintie.De i nici unul dintre cursan i sau dintre profesorii clasei respective nu a avut anterior cuno tin de existen a Avalokiteshvarei. Se pare c Maria î i face sim it prezen a mai ales când cel care îi înregistreaz apari ia lucreaz asupra evolu iei unei rela ii. Dac lucrezi cu Karuna Reiki®.

încarnarea Principiului Mahakaruna i creatoarea .Boddhisattva Avalokiteshvara.

Cu toate acestea. Dac vrem s ne vindec m pe noi în ine pornind de la generarea experien elor nedorite. a a încât nu suntem înv a i cum s trat m acele sentimente negative într-o manier adecvat i atunci singurul mod de a le ³trata´ care ne mai r mâne este s le neg m existen a i s le repudiem. cum s facem pentru a ne cunoa te Umbra? Realitatea perceput de noi ca exterioar este o reflectare a realit ii noastre interioare. a a încât ei s aib în vedere o parte din via a lor care con ine experien e nepl cute sau o parte din via a lor pe care ei doresc s-o vindece. De obicei este acea parte din fiin de care nu suntem deloc con tien i. cu inten ia ca Energia Reiki s curg pe tot timpul desf ur rii medita iei. de unde ele continu s ne afecteze comportamentul i s ne influen eze via a. Simbolul Karuna Halu reprezint un mijloc minunat pentru vindecarea Umbrei Ego-ului. s le alung m undeva în interiorul i în str fundurile fiin ei noastre.Umbra ego-ului i de a da pacientului posibilitatea s identifice aceast Umbra i s-o vindece.în subcon tientul nostru. le consider m ³inacceptabile´. Umbra este alimentat atunci când refuz m s accept m sentimentele pe care noi. cum s le evit m. V ve i dovedi capabil de a v tr i via a întrun mod s n tos i echilibrat.acestea nu v vor mai afecta într-un sens negativ. nu fi în felul asta sau nu spune aceasta´. Când lucruri ca acestea se întâmpl . dar ±de asemenea.i pun mâinile pe corp în timpul medita iei. eliberat de orice tensiune sau stress i plin de sentimente i experien e pozitive. În consecin . înc ne situ m la nivelul cre rii ³propriei noastre realit i´.experien e nepl cute sau persoane care ne sunt antipatice. o idee mai apropiat de puterea noastr creativ ar putea fi ³Totalitatea fiin ei noastre este supremul st pân al experien ei noastre´ Aceast totalitate include ambele p r i ale fiin ei noastre: atât acea parte de care avem tiin ."Sunetului Care Ilumineaz Lumea" Vindecarea Umbrei ego-ului Se spune c fiecare î i creaz ³propria realitate´. A adar. Este un sentiment de nepu in privind aceste experien e i. cât i acea de care nu suntem con tien i. în interiorul comunit ii în care cre tem ni se spune ³nu face cutare lucru. din fiin a noastr . am auzit cu to ii aceasta. a a cum tim i c putem avea experien e nedorite. primul lucru pe care-l putem face este s accept m c exist o parte din noi în ine care atrage ±prin rezonan . Odat vindecat aceast parte a fiin ei noastre. Trebuie s accept m aceast Umbr ca parte a fiin ei noastre. cea care atrage experien ele nedorite. Pentru c nu suntem con tien i c au r mas acolo. Înainte de a începe medita ia discuta i cu elevii. trebuie s ave i curajul de a o accepta dac vre i s o vindeca i. nu suntem în stare s le schimb m i sim im atunci c ceva sau cineva exterior nou controleaz vie ile noastre. nu vom mai atrage experien e sau persoane nepl cute nou . Pa ii Medita iei cu Umbra ego-ului Cele ce urmeaz sunt ni te repere pentru medita ia îndrumat . de aceea nici nu suntem con tien i de realitatea i de obiectul a ceea ce devine pe zi ce trece un automatism. Anun a i-i c în timpul medita iei este posibil s se simt condu i în a aplica mâinile în alt pozi ie decât cea ini ial . Adesea. Ne cre m ³propria realitate´ nu numai la nivelul con tient. mai degrab le for eaz s coboare mai adânc. Umbrei i se datoreaz aceste lucruri. sau s le in ca i când ar vrea s emit Halu înspre Umbra . Negarea acestor sentimente devine de cele mai multe ori un reflex. trebuie s vrem s întâlnim acele p r i subcon tiente din fiin i s le vindec m. Negarea nu îndep rteaz sentimentele negative. câteodat este perceput c ceva sau cineva exterior genereaz sau provoac aceste experien e negative pentru noi. experien e care pot fi nepl cute i care limiteaz într-un fel sau altul. în scopul de a întâlni ±într-o manier benefic . este foarte asem n toare cu persoanele sau experien ele pe care le atrage. dar nu suntem con tien i de acea parte din noi în ine care genereaz aceste experien e nedorite. în forul nostru interior. spune i deci elevilor s activeze Halu i s . Avem experien e care nu ne plac sau exist persoane care nu ne sunt simpatice. Este o idee foarte greu de acceptat. Partea din fiin a responsabil de generarea experien elor nepl cute/ nedorite este numit Umbra ego-ului. Partea de Umbr din ego. ca pe o parte din noi în ine i este nevoie s-o cunoa tem înainte de a fi capabili s ajut m la vindecarea ei. sau ±cel pu in. De multe ori nu ne d m seama c noi în ine suntem la originea acestor experien e sau nu tim. pur i simplu. ³în adâncuri´.

dezvoltarea i vindecarea. Spune i-i c vre i ca ea s devin o parte . anxietate sau sup rare.Întreba i Umbra ego-ului ce încearc s fac pentru dumneavoastr . întreba i dac s mearg la Lumin acum.i plaseze mâinile pe corpul propriu i s trimit Reiki la acea parte care genereaz comportamentul sau sentimentele nepl cute. 11. 1-2-3: Partea din fiin care genereaz experien ele nepl cute apare acum de dup stînc .Mul umi i-i pentru încerc rile ei de a v ajuta.Cere i Ghidului Spiritual sprijinul în acest demers i întreba i dac este vreo parte a Umbrei Ego-ului care trebuie s mearg sus.Ghidul Spiritual coboar pân la dumneavoastr pentru a v înconjura cu dragoste i pentru a v da îndrumare. 1.are alt form decât cea uman . poate fi un tân r.Explica i ce este Umbra ego-ului. 10. astfel ve i putea vedea aceast parte i s afla i despre ea. Ruga i Ghidul Spiritual s v îndrume astfel încât s v pute i vindeca acum Umbra ego-ului. Apoi s . Descrierea pa ilor urm tori nu trebuie citit cuvânt cu cuvânt. Promite i-i c îi ve i acorda mai mult aten ie i mai mult grij de acum înainte. Spune i-le elevilor c trebuie s fac aceasta cu inten ia ca Energia Reiki s curg înspre fiin a lor pe tot parcursul medita iei.Aceast parte poate fi un b ie el sau o feti .Întreba i-o cum se simte. Întreba i-o dac are vreun nume. 7. la Lumin .Întreba i-o dac sunt lucruri pe care dumneavoastr le face i i care îi provoac team . Despre cum acestea încearc s se transforme în ceva benefic pentru dumneavoastr .s ave i clar în minte dorin a de a fi conecta i la acea parte din dumneavoastr care v trage cel mai mult în jos. ea trebuie s doreasc schimbarea. 12. ea este menit s dea o idee despre cum s parcurge i fiecare pas în medita ie. 8. 9. Întreba i-o ce fel de lucruri îi plac. 3. 2a. 17. 14. frumoase. 4.Spune i acestei p r i: ³ tiu c ai încercat pân acum s faci ceva constructiv i folositor pentru mine i.Dup ce termina i de num rat 1-2-3.Explica i c este indicat s existe un caiet pe care s fie scrise experien ele avute. 6a. Reiki devine puternic. Analiza i-o: Cum arat ? Ce vârst are? etc. 21. cu stânci rotunde.De-a lungul drumului se întâlnesc b nci. datorit acestui lucru te respect i vreau s tiu mai multe despre tine´. Sau ±pur si simplu. Aceasta va ajuta ca experien ele s fie asimilate. care îi sunt inten iile.Folosi i ³Medita ia drumului care coboar în Valea Minunat ´ sau alt fel de medita ie pe care o g si i adecvat . Spune i-i c ar fi putut s fie mai fericit dac ar fi f cut asta pân acum i c dumneavoastr vre i s-o ajuta i în sensul sta acum.Îng dui i-v dumneavoastr în iv s ave i iubire pentru aceast parte i spune i-i c vre i s se simt mai bine i c vre i s-o vindeca i. înainte ca medita ia s înceap . 13. devine din ce în ce mai puternic´. *Înainte de a începe medita ia. folosind i textul de mai sus.Explica i c este bine ca cel care mediteaz s aib deja clar în minte problema pe care vrea s-o vindece. 19.Vorbi i despre toate faptele care au ca punct de plecare inten ii bune.Spune i-i c ave i nevoie de ajutorul ei pentru a fi creativ i pentru a v juca. partea din fiin care genereaz experien ele nepl cute va ap rea din spatele stâncii. 16.Explica i în ce const medita ia ghidat pe care a i ales-o. îns aceste inten ii sunt confuze în ceea ce prive te modul în care poate fi creat acel lucru benefic. i c . pentru a avea loc acest lucru. 5.Vorbi i despre necesitatea de a cunoa te partea din fiin care cauzeaz experien ele nepl cute. poate o persoan în vârst sau ±pur i simplu. 20. 2. fiecare trebuie s deseneze simbolul Halu.Discuta i cu ea i afla i de ce are nevoie.ego-ului. poate fi un adolescent. înainte de a o folosi cu al ii. a a încât pot fi comentate i cel care a meditat poate s gândeasc asupra lor. 15. 18. situate în fa a lor. pentru a v distra.Întreba i-o dac este posibil s v ierte pentru c i-a i ignorat existen a atât de lung timp. îng dui i-v timpul de a cunoa te aceast parte a fiin ei dumneavoastr . 6. ce o face fericit .Spune i ³În felul în care stau acum împreun cu Ghidul meu. Aceasta medita ie poate fi de asemenea g sit pe caset i este oferit în Reiki News.

Întreba i Ghidul Spiritual dac mai este vreun sfat sau vreo sugestie care ar putea fi de folos pentru dumneavoastr i pentru Umbra ego-ului. 28. Desena i-le în palma fiec rei mâini.Vizualiza i-le în spa iul dintre degetul mare i ar t tor i invoca i-le numele. f când asta. pe fiecare chakra.Da i Energie Reiki acestei p r i i. Pentru a activa Simbolurile Karuna: 1. 22. din ce în ce mai puternic . mare. încet-încet. pe m sur ce num r ve i deveni. V ve i aminti absolut tot ce a i experimentat i ve i fi perfect capabili s scrie i în caiete toate acestea. Cere i-i s aib încredere în dumneavoastr i în For a Suprem . Lucrul cel important în activare este inten ia cu care o face i. la fiecare. Preg tirea pentru efectuarea unui tratament Karuna Reiki®: Înainte de a efectua un tratament Karuna Reiki® este adesea util s ne preg tim starea noastr energetic . la fiecare. Având în vedere acest lucru.con tientizat a fiin ei dumneavoastr . Pentru aceasta pute i s desena i un Simbol de Putere Reiki Usui. Pacien ii sau elevii vor scrie în caietele lor experien ele avute.în acela i mod ca i simbolurile Reiki Usui. 5. invoca i numele fiec ruia de trei ori i ³împinge i-le´ blând în interiorul fiec rei palme. Când voi ajunge la 10.Spune i o rug ciune în care exprima i dorin a ca amândoi s fi i vindeca i.Desena i-le în palma fiec rei mâini. este posibil s v vin în minte noi informa ii folositoare în leg tur cu experien a avut . invoca i numele fiec ruia de trei ori i bate i sau presa i palmele una de alta. r spunde i la toate întreb rile puse. Scriind. con tien i i ve i reveni în prezent. 25. 29. de trei ori. 23. sim iti c aceast Energie Reiki devine puternic . Observa i dac vreunul din ei are nevoie suplimentar de Energie Reiki. Sim iti iubire i sentimente frumoase pentru ea. Sunt numai câteva c i de a activa simbolurile. este posibil s fi i îndrumat spre alte modalit i de activare ale simbolurilor decât cele descrise aici.Aminti i-v s comunica i i în continuare cu aceast parte a fiin ei dumneavoastr i s sim iti iubire pentru ea pe parcursul întregii zile i oricând sim i i c este nevoie de aceasta. Exist chei care activeaz diferitele frecven e de vindecare disponibile în Karuna Reiki®. Invoca i-le numele de trei ori i a tepta i pentru a le percepe energia activat . asigura i-o ca sunte i împreun i c totul va merge bine. foarte puternic . 26. începând de la Chakra R d cin i sfâr ind la Chakra .Vizualiza i-le cu ochiul min ii i invoca i-le numele. pe toat partea din fa a a corpului i câte unul. 3. 27.Dac este bine pentru ea. Simbolurile Karuna Simbolurile Karuna Reiki® lucreaz -în esen . 2.Num ra i lent de la 1 la 10 i afirma i ³Sunte i acum complet treji i aler i´.Mul umi i tuturor p r ilor fiin ei voastre. chema i-o aproape de dumneavoastr pentru a o imbr i a. Lua i o pauz i discuta i despre experien ele avute. de trei ori.Peste scurt timp voi începe s num r pân la 10 i. 4. ve i deschide ochii si ve i deveni pe de-a-ntregul treji i aler i. mic. Ghidului Spiritual i For ei Supreme pentru tot ajutorul i dragostea pe care a i primit-o. 24.

Tratamentul poate fi sfâr it cu Rama.Coroanei. se lucreaz cu simbolurile Karuna Unu conform secven ei Zonar-Halu-HarthRama. Lucrul cu Simbolurile Karuna Reiki® pe parcursul tratamentului Ca principiu general. începând de sub t lpi i sfâr ind ceva mai sus de Coroan .Pute i aplica toate simbolurile la fiecare pozi ie de mâini. ca sediu al emo iilor i afectivit ii.Pute i. cât i în sens propriu). imaginându-v c ele curg spre inima lui. cu inten ia de a fi activate pe parcursul tratamentului. Înainte de a începe: 1. Harth vindec inima. Pute i. . atunci când va fi nevoie. Dup aceea imagina i desenarea lui Rama în fa a dumneavoastr . 3.Pute i aplica toate simbolurile în fiecare Chakra a pacientului. cu invocarea numelui fiec rui simbol în parte. pur i simplu. ³cu picioarele pe p mânt´ (atât în sens figurat. pe parcursul tratamentului. Simbolurile Karuna Doi pot fi inserate oricând în derularea secven ei Zonar-Rama.Pute i aplica toate simbolurile în palme. se opresc acolo i sunt activate. a a încât pacientul s fie readus în corp. de-a lungul tratamentului. s activa i simbolurile când sim i i c este nevoie de ele. tot atât de bine.Pute i aplica toate simbolurile în palme. când este necesar. în momentele când sunte i îndruma i le folosi i. 4. Zonar este folosit pentru a începe tratamentul i preg te te pacientul pentru o vindecare în profunzime. Pute i desena simbolurile deaspra Chakrei Coroan a pacientului. cu invocarea numelui fiec rui simbol în parte. Halu duce în profunzime procesul de vindecare . 6. 2. s vizualiza i Rama pe t lpile picioarelor dumneavoastr . 5.

adesea în zona celei de-A Doua Chakra. Vindecare la nivelul celular Câteodat trecem prin experien e care au un ecou puternic în fiin a noastr i care se men in vii foarte mult vreme. Aceste traume s-au dovedit atât de puternice i persistente. ca efect. Pentru vindecarea unei probleme dintr-o via anterioar . alteori ele sunt eliberate i eliminate f r ca noi s mai fim con tien i de tot acest proces. atât de vii încât devin o parte structural a organismului nostru i a proceselor lui bio-chimice. Acestea sunt de multe ori lucruri atât de cople itoare sau pur i simplu lucruri inacceptabil de a fi comunicate altora. gândi i-v la problem i conecta i-v la energii i la eventualele percep ii legate de ele. drept pentru care ele au fost îngropate adânc. Ruga i pe Arhanghel s preia karma asociat cu aceast problem i s o vindece pentru dumneavoastr . Fi i deschi i i hot râ i s urma i oricare îndrumare pe care o ve i primi. de asemenea ca. apoi de trei ori simbolul ³infinit´. Câteodat ele. cu atât mai mult cu cât subiectul. Poate s lucreze în alte dimensiuni. Acesta este motivul pentru care celulele noastre poart povara memoriei traumelor suferite sau chiar a sentimentelor i ideilor negative aduse din vie ile anterioare. Zonar lucreaz asupra acestor impresiuni celulare ascunse i ajut la vindecarea lor. chiar dac ajuns între timp la maturitate. la eliberarea i vindecarea lor. pornind de la dreapta i de jos în sus. Zonar poate fi combinat cu Simbolul De Distan din Usui Reiki. combina i Zonar cu Simbolul de Distan a Reiki Usui direc ionând transmisia energetic în via a precedent asupra cauzei care a generat problema. Aceast tehnic este de ordin karmic i Arhanghelul ne poate sprijini s g sim solu iile de care avem nevoie pentru a ne ajuta pe noi în ine sau pe al ii. pentru transmiterea unei puternice energii vindec toare. Aceste feluri de experien e devin literalmente întip rite în toate celulele organismului nostru. Zonar ajut la vindecarea acestor probleme cu ³r d cini´ adânci. ³urc ´ în mintea con tient . Activa i apoi Zonar i trimite i aceast energie c tre Arhanghelul Gavriil. aceasta s v fie f cut cunoscut . în procesul vindec rii. În acest scop. care se va face cu ajutorul simbolului Halu.Simbolurile Karuna Reiki® Unu #1 ² Zonar Desena i un Z. Arhanghelul Gavriil Zonar poate fi invocat cu scopul con tientizat de a apela la sprijinul Arhanghelului Gavriil. Vindecarea traumelor cu originea în copil rie Zonar este eficace în vindecarea traumelor care sunt efectul unor comportamente abuzive ale unui adult asupra subiectului atunci copil. Reduce sau elimin suferin a care înso e te vindecarea emo ional prin faptul c se constituie. Zonar preg te te pacientul pentru vindecarea profund . Zonar se folose te la începutul tratamentului i preg te te pacientul pentru a fi receptiv la o vindecare profund . încât am sim it c este imposibil s vorbim cuiva despre ele. într-un ³anestezic´ spiritual. asupra experien elor pe care le-am avut pe alte planete sau a experien elor avute între dou vie i. Vindecarea unor probleme venite din vie ile anterioare Zonar ajut la vindecarea unor probleme pe care le-am adus cu noi din vie ile anterioare. Este posibil ca procesul de vindecare s continue i dup ce a i încetat transmisia energetic vindec toare i atunci s primi i în mintea dumneavoastr gânduri sau amintiri care s v ofere l murirea de care ave i nevoie. a fost incapabil s le rezolve con tient. Ruga i. . dac exist aici o lec ie sau o înv tur care trebuie însu it pentru a exista vindecarea. departe de mintea con tient .

semnifica ia fiind c zona respectiv din corp con ine cauza problemei. negate i neacceptate. (P r ile din noi în ine. dup aceea ad uga i cele dou linii spre centru i completa i piramida în partea de sus a simbolului. De multe ori problemele pot fi rezolvate prin în elegerea lor. cu num r de înregistrare i sigiliu. ci mai degrab complementar lui. în anumite situa ii. Vindecarea abuzurilor sexuale i a celor fizice Trauma rezultat din abuzuri fizice sau sexuale poate genera mult suferin . #2 ² Halu Având o ac iune similar cu Zonar. Ac iunea plin de compasiune a lui Halu (atunci când este asociat cu cea a lui Zonar) ne ajut s elimin m energiile conexate abuzurilor sau suferin elor. Putem face acest lucru dac pacientul este concentrat asupra unei experien e nepl cute sau a unui comportament care a fost pân acum dificil de tratat. cursantul va trebui s consimt la Codul Etic i s p streze standardul de predare al Centrului. iubi i vindeca. f r s fie nevoie de reactualizarea traumei. mai puternic i la niveluri mai profunde îns . Halu ajutând acestui proces chiar i în cazul în care. Halu nu este totu i un înlocuitor al lui Zonar. sunt depozitate de cele mai multe ori în A Doua Chakra). Vindecarea Umbrei Ego-ului Umbra exist în subcon tientul nostru. încerc m s le ascundem (negare) împingându-le în str fundurile subcon tientului. În timpul procesului. vindecând-o. prin în elegerea a ceea ce a avut loc. în acela i spirit. În timpul procesului de vindecare al Umbrei sunt pulverizate iluziile i neg rile. Cu toate acestea. Câteodat . Este alc tuit din lucruri ce ne apar in i pe care le consider m inacceptabile. l sând ca suferin a s fie sim it în cazul . în scopul vindec rii. Halu ne sprijin s accept m partea imperfect din noi în ine cu scopul de a con tientiza. far a dramatiza situa ia. care pân acum ne-au izolat de adev r i de realitate. Citi i despre Umbra ego-ului la pagina 11. Vom vedea adesea în alte persoane aceste lucruri p r i nedorite (proiec ie) i nu le vom simpatiza tocmai din acest motiv. Dac ave i întreb ri v rug m s citi i sec iunea Cerin ele Minimale de Predare sau s contacta i Centrul.Not : Programul Karuna Reiki® poate fi predat numai de cei care sunt înregistra i oficial la The International Center for Reiki Training. Nu întotdeauna este nevoie de a rememora experien a i de a retr i trauma. Halu completeaz ac iunea lui Zonar a a cum Reiki întrege te alte genuri de terapie. For a Suprem este aceea care supervizeaz întregul proces de vindecare i numai ea hot r te dac suferin a este necesar sau nu. Activa i Halu i direc iona i-l în zon . aceasta este zona celei De-A Doua Chakra. Desena i simbolul Zonar. Vindecarea modelelor mentale subcon tiente Utiliz m Halu pentru a dezintegra modelele mentale negative din subcon tientul nostru. ajutorul (pe care îl d Halu) ca proces presupune împotrivirea celorlal i. Un profesor înregistrat va avea un certificat emis de Centru. Halu poate fi direc ionat asupra Umbrei. Este prev zut o copie a acestui manual pentru fiecare cursant. în consecin . un certificat emis de Centru cu num r de înregistrare i un sigiliu. întreba i-l dac înregistreaz tensiune în vreo parte a corpului.

favorizând vindecarea intensiv . este tipul de rela ie care va avea mai devreme sau mai târziu un final. Halu este un instrument de vindecare puternic Halu poate activa o raz vindec toare. Harth vindec inima i toate problemele care au leg tur cu inima. Face aceasta. care poate fi concentrat într-o suprafa . Trasa i apoi p r ile laterale i sfâr i i cu cercule ele. #3 ² Harth Desena i crucea începând cu linia vertical . urma i ghidajul interior i îng dui i-v dumneavoastr în iv s înv a i.int a corpului infim . Este foarte indicat în cazul tumorilor i a chisturilor. Dup ce a i lucrat cu Zonar i Halu. preg tind pacientul pentru procesul de vindecare i pentru o ac iune profund a acestui proces. exist i a treia entitate. Halu ne poate ajuta s eliber m din noi acea parte care provoac atacurile psihice: s o vindec m i s o trimitem la For a Suprem . Lucru care ar putea genera atacuri la adresa noastr . atunci când încerc m s ne reg sim propria for . deci nu v a tepta i s pute i folosi Harth pentru a împinge pe cineva de care . Harth poate îmbun t i o rela ie care este deja bun ! Pentru c în atâtea situa ii o rela ie este de codependen i nu foarte benefic pentru cei implica i în ea. Reiki este numai sub controlul For ei Supreme. nu va fi vorba de întreaga suferin . fiind energie mai dens decât cea din zona tratat . ca i în alte situa ii cu dezechilibru energetic. totodat Halu contribuie la eliminarea acelei p r i din noi care atrage atacurile psihice sau psihologice. Concentra i-v asupra a ceea ce dumneavoastr sau pacientul crea i ca surs a atacului i trimite i acolo energia Halu Reiki pentru a vindeca i elimina. fie c ne atac m noi în ine sau suntem ataca i de al ii. deoarece am folosit neadecvat for a în trecut. Halu are darul de a ghida modul cum ne folosim for a proprie: un mod în elept i plin de compasiune. Aten ie deci: singura atitudine optim fa de atacuri este acceptarea faptului c noi în ine am generat cauza atacului. ceea ce provoac disiparea acumul rilor de energie negativ . este capabil s trimit fasciculul prin acumularea cea mai dens de energii nelalocul lor. Adesea.în care acest fapt este în beneficiul pacientului. putem s nu avem încredere în ea. folosi i Harth în combina ie cu Simbolul de Distan a din Reiki Usui. ci numai de o parte a ei care î i face apari ia con tientizat. generare venit din interiorul nostru. care se simt amenin a i de for a noastr care acum este m rit . Dac totu i acest lucru are loc. sau pur i simplu dori i s o îmbun t i i. pentru a face o transmisie energetic acelei rela ii. Mai mult. Se creaz astfel sentimente de iubire i compasiune între cei doi. F când acest lucru. tot a a de bine cum da i frâu liber procesului de vindecare. Poate fi folosit pentru a umple o zon vindecat i cur at deja de energii negative sau de blocaje energetice. ca method de autocunoa tere i de autovindecare. Ce face Harth în acest gen de situa ii este s asigure un final s n tos i necomplicat al rela iei respective. în acela i timp rela ia va câ tiga în profunzime. Ajut la vindecarea rela iilor Harth vindec orice fel de rela ii. rezolvându-se mai u or problemele care ar putea ap rea. care este rela ia în sine. sunte i acum gata s umple i zona de tratat cu iubirea pe care o aduce simbolul Harth. Dac exist dificult i în rela ie. Atacuri la nivel psihic i psihologic Singurul motiv pentru care suferim un atac la nivel psihic este c noi în ine con inem cauza atacului. Halu v ghideaz pentru a deveni un vindec tor mai bun. exact atât cât permite persoanei s capete în elegerea procesului de vindecare în desf urare. Când este utilizat în chirurgia psihic . Când dou persoane au o rela ie.

Halu i Harth. Exist un obicei bun pe care dori i s -l c p ta i i s -l cultiva i? Scrie i numele obiceiului pe o bucat de hârtie. Contactul cu Entit i Spirituale Harth ne poate face receptivi la binecuvânt rile Entit ilor Spirituale. Harth înt re te oamenii s tr iasc în spiritul iubirii necondi ionate i s ia decizii în elepte pentru ei în i i. cea mai bun cale de a face asta este s da i libertate deplin de a iubi ceea ce vre i s face i. Dup ce a i folosit Zonar. A cultiva obiceiuri bune Dac vre i s cultiva i un obicei bun. pentru ca inima dumneavoastr s fie vindecat i s pute i ajuta mai mult pe al ii. de munca lor. Ve i sim i c este din ce în ce mai u or s v implica i în acele activit i i curând v va pl cea mult s face i ce face i. prin vindecarea interiorului fiin ei noastre. Cultivarea ac iunilor pline de compasiune Ac iunile pline de compasiune sunt piatra unghiular a spiritualit ii. asociat cu Simbolul de Distan Usui. este pentru c acea persoan are probleme cu inima lui . de o via tr it echilibrat« Câteodat suferim în leg tur cu lucrurile care sunt bune i s n toase pentu noi. dac asta contravine sentimentelor lui/ ei. ne face deschi i la iubirea necondi ionat fa de al ii. ve i descoperi întotdeauna c acela iube te activit ile presupuse de obiceiurile s n toase. Harth îi d împ carea cu el însu i i atunci va putea iubi via a. Repeta i zilnic i. Idealurile Reiki. Folosi i Harth pentru iubire în inima dumneavoastr . în enun area lor original . sunte i gata s completa i tratamentul cu Simbolul Rama. pentru ceilal i sau pentru orice merit s fie f cut. care sunt întruchiparea Ac iunii Pline De Compasiune. Dac v gândi i la obiceiurile s n toase pe care ar trebui s le aib o persoan . În elepciunea izvorât din inim ne poate ghida în tot ce facem. ve i avea cu adev rat grij de dumneavoastr . Ve i descoperi c Iubirea este cea mai mare dintre Puteri. Harth. Cere i-le binecuvântarea. Harth poate vindeca aceast suferin i s începem s sim im o afec iune fireasc pentru activit ile care sunt bune pentru noi. descriu Reiki drept ³arta secret de a invita fericirea´ i Harth este exact simbolul care poate face asta. Prin vindecarea inimii noastre. da i curs activit ilor presupuse de obiceiul pe care dori i s -l cultiva i. Cineva care consum alcool în exces. s fie c p tat sau -pur i simplu. droguri. Dac cineva iube te via a. Sunt unii care ador s g teasc i s manânce bucate s n toase.v-a i îndr gostit s se îndr gosteasc i el/ ea de dumneavoastr . este improbabil ca acel cineva s devin dependent de ceva care îi poate fi d un tor. reu it garantat ! Vindecarea dependen elor Dac o persoan este dependent de ceva. are comportamente distructive sau este implicat în rela ii nes n toase pentru c exist ceva în via a lui care îl împiedic s primeasc iubirea de care are nevoie. Dac v iubi i pe voi în iv . . totodat . Sunt cheia c tre fericirea personal i c tre vindecarea Lumii. Harth ajut la definirea i augmentarea motiva iei pentru ac iuni pline de compasiune. al ii sunt pasiona i de exerci ii fizice sau de meditare.s existe în via a dumneavoastr . Combina i Harth cu Simbolul de Distan Usui pentru a trimite energie dependen ei. cum ar fi Sfânta Fecioar Maria sau Guanyin. ine i hârtia între palme i trimite i Energia Simbolului Harth spre ea. Minunata revela ie a celor care ac ioneaz plini de compasiune este s descopere Bucuria i Binecuvântarea i nu sentimentul c sacrific ceva ac ionând i practicând. Harth nu poate fi folosit pentru a controla pe al ii. Încerca i. Trimite i c tre aceste Entit i Energia Simbolului Harth.

Rama ac ioneaz ca un Materializarea scopurilor concrete . care apoi s fie impregnate de impresiile afective ale corpului emo ional. de asemenea. pute i s desena i Rama în centrul camerei. Cu Rama aplicat picioarelor pacientului. vigilent i concentrat în aici i acum. devenim capabili s ac ion m concret pentru aceasta. v sim i i confuzi sau distra i. Fi i siguri ca a a va fi! Procesul materializ rii scopurilor presupune s fii capabil s te conectezi la Con tiin a Creativ Universal . Adesea întâlnim pacien i care au o mare parte din energia lor situat în afara corpului. astfel încât s ducem la sfâr it lucrul pe care l-am început. s elibereze suferin a. În acela i timp. Camera va fi în felul acesta ³ancorat ´ i energiile negative care s-ar fi putut acumula se scurg în afar . de multe ori. Armonizarea Chakras-urilor superioare cu cele inferioare A a cum limpeze te Chakras-urile inferioare. ajutând astfel persoana s fie mai ancorat în realitate. Tot atât de bine. Aceea i tehnic ³conduce afar prin <<poarta t lpilor>>´ blocajele i energiile negative i poate. prin intermediul corpului spiritual. Rama ne ajut . Este foarte indicat utilizarea lui ca încheiere a unui tratament. Limpezirea min ii Dac dumneavoastr sau pacientul vostru sim i i c sunte i ³în afara problemelor´. s sc p m de teama de succes sau de teama de e ec. pemi ând energiei lini titoare. în cele patru col uri superioare i pe tavan. Rama este excelent pentru conectarea cu P mântul. vizualizându-l ca umplând tot spa iul disponibil. Face i aceasta cu inten ia de a purifica spa iul de orice nu este Energie de Lumin i înlocui i toate energiile mai pu in benefice prin cea mai pur iubire. a a încât s fie puse în practic în planul fizic. dac v sim i i mintea tulbure. apar inând Chakrasurilor superioare s se manifeste în lumea fizic . folosi i Rama pentru a v limpezi mintea. aducând claritate i hot râre. energii benefice vor umple camera venind de sus. Rama permite con tiin ei mai înalte. Chakras-urile secundare de la t lpile picioarelor se deschid i permit persoanei s ³reîntre în corpul propriu´. calmante a P mântului s vin în sistemul dumneavoastr energetic concomitent cu scugerea în Pamânt (unde urmeaz s fie ³reciclate în economia´ Universului) a energiilor deranjante acumultate în aura dumneavoastr . Apoi s con tientizezi aceast conectare sub forma ideilor creative în corpul mental. O modalitate este s v imagina i Rama pe t lpile picioarelor.#4 ² Rama Rama este folosit pentru ³împ mântare´. Ne d for a de a con tientiza misiunea noastr pe p mânt i înlesne te ghidajul spiritual în via a cotidian . Armonizarea Chakras-urilor superioare cu cele inferioare este important dac avem ceva esen ial de f cut în lume. Este foarte reconfortant s aplica i tehnica la sfâr itul unei zile de munc i oricând v sim i i obosi i sau ave i nevoie de o pauz ! Purificarea unei camere de energiile negative Pute i preg ti spa iul de tratament sau oricare alt spa iu imaginându-v Rama în centrul acestui spa iu. Rama ne împinge s facem primul pas spre îndeplinirea scopurilor noastre i ne face s r mânem concentra i asupra desf ur rii întregului proces. Se deschid astfel Chakras-urile minore de pe t lpi. Tehnica este foarte indicat înainte de întâlnirile sau discu iile care vor avea loc acolo. Vindecarea Celor Trei Chakras Inferioare Folosirea lui Rama deschide i vindec Chakras Inferioare. Spirit de decizie i lucrul bine f cut Ceea ce este propriu lui Rama este c ne poate ajuta s transcendem mila sim ului comun pentru ceva sau pentru cineva. Ne face s putem merge dincolo de sentimentul de compasiune.

la toate nivelurile. permi ând Eului Superior s manifeste creativitatea noastr în planul fizic. Datorit faptului c ac ioneaz asupra sistemului nervos. apoi triunghiul i sfâr i i cu cercul (în sens orar. Gnosa poate fi folosit pentru vindec ri foarte profunde. Gnosa d profunzime tuturor proiectelor noastre i ne pune în leg tur cu acele Entit i de Lumin care ne pot îndruma. pacientul s ias din corp. pornind de sus). Afar din corp. Trasa i mai întâi elicile. pentru a-i ajuta pe al ii. atunci când folosim Rama în direc ia materializ rii scopurilor menite.³magnet vindec tor´. îndrumându-v c tre cele mai bune surse de informare i ajutându-v s le în elege i sensul. cu creativitatea Con tiin ei Universal . pe de-a-ntregul i în plin tatea fiin ei. Din acest motiv. v ajut s înv a i lucruri care in de educa ia fizic . Este excelent când ave i de studiat i de sus inut examene. o persoan poate avea intui ii i poate fi îndrumat în propriul traseu existen ial. cum ar fi dansul. îmbun t indu-i claritatea i inspirându-ne cu idei noi. cât i în cea scris . artele mar iale. în felul acesta Ghizii Spirituali pot lucra mai u or asupra sistemului energetic pentru facilitarea vindec rii. Gnosa poate fi asociat cu Rama. El p trunde foarte adânc i scoate la suprafa suferin ele emo ionale. Finalizarea unei edin e de tratament De multe ori se întâmpl ca. Gnosa ne ajut s ne ordon m mintea i s ne cre tem abilit ile de comunicare. în timpul unei edin e de tratament. pune în acord cele trei Chakras superioare cu cele trei inferioare i umple întreaga noastr fiin . Rama poate fi folosit la sfâr itul tratamentului pentru a aduce persoana înapoi în corp i astfel s poat beneficia în mai mare m sur de îndrumarea pe care a avut-o în planul astral. CONECTEAZ EUL SUPERIOR CU MICUL EGO Gnosa aduce Eul Superior în corpul fizic. toate felurile de sport i chiar interpretarea la diferite instrumente muzicale. Este posibil s sim im prezenta Sfântului Arhanghel Mihail sau a altor Entit i Spirituale. ÎNS N TO E TE COMUNICAREA Prin îmbun t irea clarit ii min ii. dar nu întotdeauna aceste lucruri pot fi con tientizate. . în consecin . adesea face con tient cauza real a suferin ei într-un mod care completeaz vindecarea. Gnosa poate fi de asemenea folosit când lucra i la proiecte de cercetare. Simbolurile Karuna Reiki® Doi #1 ² Gnosa Gnosa vindec mintea i v conecteaz în mai mare m sur cu Eul Superior. M RE TE ABILIT ILE DE INV ARE Gnosa deschide mintea permi ând ideilor noi s se integreze mai u or. aceast creativitate se manifest în lumea material . Este eficace atât în comunicarea verbala. M RIREA CREATIVIT II Gnosa aduce nivelul înalt al min ii în con tiin a noastr cea de toate zilele.

într-o manier foarte concret . MATERIALIZAREA SCOPURILOR Kriya poate fi utilizat pentru a materializa scopuri. elaborând un plan i str duindu-v s îl pune i în practic . ve i fi ghidat pe calea proprie în via a dumneavoastr . ve i constata c au loc ³coinciden e´ care v ajut s v materializa i scopul. trebuie s ac iona i în sensul realiz rii scopului dumneavoastr . Aceasta va aduce o conectare puternic cu P mântul i va augmenta con tiin a dumneavoastr . vizualiza i fiecare parte a simbolului mergând în jos pe fiecare picior. În acela i timp. V va ajuta s v defini i priorit ile i s v fixa i . exprimat în termenii unei afirma ii. în fiecare zi. Desena i apoi Kriya deasupra buc ii de hârtie i da i-i Energia Kriya Reiki inând-o între palme. integrat fiind corpului fizic. din cauza multitudinii de gânduri. De exemplu. pute i exprima afirma ia: ³Am 20 de pacien i în fiecare s pt mân ´. DEFINIREA PRIORIT ILOR Kriya v poate ajuta dac . În acela i timp. v sim i i confuz i întâmpina i dificult i în a v concentra asupra a ceea ce trebuie s face i. CONECTAREA CU P MÂNTUL Pentru a utiliza Kriya la conectarea cu P mântul. O modalitate de a realiza acest lucru este s scrie i pe o bucat de hârtie scopul dumneavoastr . Dac scopul ales este conform binelui dumneavoastr superior. Începe i cu liniile orizontale de la nivelul oldurilor i sfâr i i cu spiralele pe labele picioarelor.#2 ² Kriya Acest Cho Ku Rei dublu este folosit pentru manifestarea în plan fizic i pentru vindecarea umanit ii ca întreg. dac dori i s ave i s pt mânal 20 de pacien i c rora s le aplica i tratamente Reiki. Kriya Reiki v va scoate în cale toate persoanele i resursele de care ave i nevoie pentru a atinge scopul i a face din procesul materializ rii scopului o bucurie.

sunt unii care nu sunt de acord cu acest lucru i atunci succesele i înaintarea noastr în via devin mai dificil de ob inut. v sprijin prin aceea c înlesne te concentrarea energiei dumneavoastr asupra acestor priorit i.de gânduri i sentimente inute sub control. De asemenea. care sunt depozitate în subcon tientul persoanelor respective. #3 ² Iava (ii ² aa ² va) Trasa i mai întâi ³treiul´.pe ceea ce este important pentru via a dumneavoastr în aceast etap existen ial . astfel încât s v tr i i via a în modul pe care dumneavoastr în iv l-a i hot rât. VINDECAREA RASEI UMANE Kriya poate fi folosit pentru vindecarea tuturor oamenilor de pe P mânt. Acest lucru s-a întâmplat adesea pentru c am abdicat de la folosirea for ei proprii i am consim it s o ced m altora. Poate fi vorba de inten ii explicite sau -pur i simplu. VINDECAREA CO-DEPENDENTEI . Dac avem idealuri sau un mod de via pe care ni le-am desemnat noi în ine. Iava v ajut s v elibera i de a tept rile i proiec iile altora. fiind generate în trecut. ajutându-i s conlucreze în deplin armonie. din cauza temerilor sau a sentimenelor de vinov ie. Planurile i scopurile noastre î i pot pierde din claritate prin inten iile negative ale unora. pe urm curba din spatele lui. AFIRMA I-V PROPRIA FOR Câteodat exist persoane în via a dumneavoastr care încearc s controleze aceast via . ei bine.

Aceste ³pacte subcon tiente´ împiedic persoanele implicate s evolueze. p gubos chiar. dându-ne for a de a ne urm ri nestingherit aceste scopuri. pe noi i pe cei din jurul nostru s ne respect m unii altora realit ile personale. men inându-se un fel de dependen mutual . etc. s înv m s vedem ce este cu adev rat acest fundament al realit ii proprii. #4 ² Shanti Desena i mai întâi unghiul. pentru membrii acelei rela ii. . VINDECAREA SIM ULUI REALIT II Iava ne înva . cristalelor. Ne ajut s înv m i s în elegem pe ce trebuie cu adev rat s fie fundamentat realitatea proprie. dac este asociat cu Simbolul Harth. norilor. Iava ac ioneaz eficient pentru vindecarea dependen elor. Ne conecteaz cu bucuria atingerii scopurilor noastre.pacte cu cei apropia i. fundamentat gre it. chiar dac al ii nu sunt prea ferici i de hot rârile pe care le-am luat privind aceste planuri.Câteodat oamenii încheie ±la nivelul subcon tient. Încerca i Iava cu plantele din casa sau curtea dumneavoastr . NE UMPLE DE FOR PROPRIILE SCOPURI Iava ne sprijin s ac ion m în sensul materializ rii planurilor noastre. Iava v ajut s v vindeca i aceste co-dependen e permi ând s v elibera i de acel sentiment r u în eles i nes n tos al responsabilit ii privind persoana cu care ave i o astfel de rela ie. VINDECAREA PLANETEI P MÂNT Iava este cu adev rat o Energie Vindec toare a Planetei P mânt i ne poate ajuta s ne conect m con tiin ei copacilor. sentiment pe care la i creat i men inut pân acum. florilor. dup aceea trasa i liniile curbe. Evolu ia rela iei face ca aceste pacte s fie realimentate continuu i reciproc. care nu are de a face cu ce vor al ii i cu a tept rile lor. pacte care nu au o deloc o esen s n toas în natura lor.

pun r ul înainte. el ne aduce pacea pentru momentul prezent i ne elibereaz de îngrijor rile pe care le-am putea avea în leg tur cu viitorul. care imprim trecerii noastre prin via a lejeritate i ne face s ne gust m via a mult mai intens. Este vorba de procesul lui ³las s treac ´. DEZVOLTAREA CLARVIZIUNII Medita i pe imaginea Simbolului Shanti. Medita i asupra acelui vârf. Shanti le imprim o stare de spirit care îi face s se poat concentra mai mult asupra lui ³acum´ i s fac aceasta f r convulsii i sincope interioare.SHANTI ADUCE PACEA I CREEAZ ÎNCREDEREA ÎN VIA Shanti poate ac iona aducându-ne în uvoiul vie ii. se gândesc c lucrurile vor evolua negre it întrun sens negativ. astfel încât ei devin slabi i li se instaleaz o mare oboseal . i aceasta pentru c are darul de a lini ti temerile i de a aduce lini tea. De asemenea. perpendicular pe planul frun ii. cu vârful unghiului intrând în Al Treilea Ochi. Proces care îi sec tuie te de energie. Din acest motiv. VINDECAREA TEMERII I A PANICII Shanti este util în cazul vindec rii crizelor de panic sau a oboselii cronice. permi ându-ne s ne vindec m trecutul. VINDECAREA INSOMNIEI Shanti disipeaz temerile i creaz un sentiment suav de serenitate. simbolul fiind trasat într-un plan vertical. Mul i oameni pentru care temerile reprezint aproape un mod de via se îngrijoreaz în leg tur cu viitorul. în loc s se concentreze asupra îndeplinirii scopurilor personale. De vreme ce Shanti ne vindec trecutul. este de ajutor în vindecarea de visele nepl cute. s cre m armonia în prezent i s avem drumul deschis c tre viitor. Oamenii care au tendin a de a se îngrijora pentru c li se pare c lucrurile nu au mers prea bine în trecut. Shanti poate aduce armonia a a încât realizarea scopurilor s par un proces lin i f r obstacole. . MATERIALIZAREA CELOR MAI BUNE REZULTATE Când este asociat cu Rama sau cu Kriya. ceea ce duce la dezvoltarea clarviziunii. poate vindeca insomnia i v ajut s ave i un somn bun. au adesesa viziuni pesimiste i pline de anxietate cu privire la viitor. aceasta purific Ajna Chakra.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful