mercury@Updatesofts.com

Ebooks Team

Updatesofts.com

Ebook Team

1. all cats are grey in the dark (in the night) o (t c ng ) t t èn nhà ngói cũng như nhà tranh 2. cat in the pan (cat-in-the-pan) o k tr m t, k ph n b i 3. to turn cat in the pan o tr m t; thay i ý ki n (lúc lâm nguy); ph n h i 4. after rain comes fair weather (sunshine) 5. h t cơn bĩ c c t i h i thái lai 6. the cat is out the bag o i u bí m t ã b ti t l r i 7. to fight like Kilkemy cats o gi t h i l n nhau 8. in the room of... o thay th vào, vào a v ... 9. no room to swing a cat o h p b ng cái l mũi; không có ch nào mà xoay tr 10. back and belly o cái ăn cái m c 11. at the back of one's mind o trong thâm tâm, trong áy lòng 12. to be at the back of somebody o ng ng sau lưng ai; tr l c cho ai, ng h ai, làm h u thu n cho ai o u i theo sát ai 13. to be at the back of something o bi t ư c nguyên nhân sâu xa, n m ư c bí m t c a cái gì 14. to be on one's back o n m ng a o b thua, b th t b i, nàm vào hoàn c nh b t l c o m li t giư ng 15. behind one's back o làm vi c c t l c, làm vi c n s m c lưng 16. to break somebody's back o b t ai làm vi c c t l c o ánh gãy s ng lưng ai 17. to crouch one's back before somebody o lu n cúi ai, qu lu ai 18. to get (set) somebody's back up o làm cho ai n i gi n, làm cho ai phát cáu 19. to get (put, set) one's back up o n i gi n, phát cáu 20. to get to the back of something o hi u ư c th c ch t c a v n gì 21. to give (make) a back o cúi xu ng (chơi nh y c u) 22. to put one's back into something o mi t mài làm vi c gì, em h t nhi t tình ra làm vi c gì

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

1

to make no bones about (of) o không do d . with one's back against (to) the wall o lâm vào th cùng 27. o gây m i b t hoà gi a. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. to have a bone in one's arm (leg) o ( ùa c t) m t nh ngư i không mu n nh c tay (không bu n c t bư c) n a 35. to get (have) one's blood up o n i nóng 45. to cut price to the bone o gi m giá hàng t i m c t i thi u 33.Updatesofts. to bred in the bones o ăn vào t n xương tu . to feel in one's bones o c m th y ch c ch n. blood is thicker than water o (t c ng ) m t gi t máu ào hơn ao nư c lã 41. s ng lâu 39. stir up) bad blood between persons o gây s b t hoà gi a ngư i n v i ngư i kia 42. to breed (make.. to keep the bone green o gi s c kho t t. what is bred in the bone will not go (come) out of the flesh o (t c ng ) quen n t ánh ch t không ch a 31. to be on one's bones o túng qu n. to turn one's back upon somebody o quay lưng l i v i ai 26. there is something at the back of it o trong vi c này có i u gì u n khúc 28.com Ebook Team 23. nói b a bãi 25. gi ư c tr lâu 37. không ng p ng ng. to drown in blood o nh n chìm trong máu 43.. to cast [in] a bone between.. tin hoàn toàn 34. không mu n m mi ng n a 36. to rob one's belly to cover one's back o (xem) rob t c ng ) l y c a ngư i này cho ngư i khác. i n ch túng qu n 29. không t y tr ư c 30. vay ch này p vào ch kia 24. 32. to make old bones o s ng dai. blood and iron o chính sách vũ l c tàn b o 40. to have a bone in one's throat o ( ùa c t) m t không mu n nói n a. to get someone's blood up BE IN THOUGHTS. 2 . to freeze someone's blood o (xem) freeze làm ai s h t h n 44. không gi u gi m 38. không nghi ng i gì. to talk throught the back of one's neck o (xem) neck (t lóng) nói lung tung..

to leaf a dog's life o s ng m t cu c i kh như chó 62. it stahherst belief o khó mà tin ư c 53. to die like a dog o ch t kh . you cannot get (take) blood (out of) stone o không th nào làm m i lòng k nh n tâm ư c 50. to the best of my belief o theo s hi u bi t ch c ch n c a tôi. theo ch tôi bi t m t cách chính xác 52. in cold blood o ch tâm có suy tính trư c o nh n tâm. l nh lùng. to be a dog in the manger o như chó già gi xương. 3 . love me love my dog o yêu tôi thì hãy yêu c nh ng ngư i thân c a tôi 65. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. to make someone's blood run cold o (xem) cold làm cho ai s khi p 49. không mu n ai dùng n cái gì mình không c n n 54. to go to the dogs o th t cơ l v n. dog and war o nh ng s tàn phá gi t chóc c a chi n tranh 57. to make one's blood boil o (xem) boil làm cho máu sôi lên. ch t như m t con chó 56. not to have a word to throw at the dog BE IN THOUGHTS. xu ng d c ((nghĩa bóng)) o sa o 60. to help a lame dog over stile o giúp ai trong lúc khó khăn 61. ng b i c t ra mà ng i 64. let sleeping dogs lie o (t c ng ) ng khêu g i l i nh ng chuy n ã êm th m.Updatesofts. ch t nh c nhã. every dog has his day o ai r i cũng có lúc g p v n. to give a dog an ill name and hang him o mu n gi t chó thì b o là chó d i. khánh ki t. ích k . không ưa thì dưa có giòi 59. to die a dog's death 55. to lead someone a dog's life o b t ai s ng m t cu c i kh c c 63. không ghê tay (khi gi t ngư i) 47. ch t s . to be beyond (past) belief o không th tin ư c 51.com Ebook Team o làm cho ai n i nóng 46. ai khó ba i 58. not even a dog's chance o không có chút may m n nào 66. làm gi n sôi lên 48.

Updatesofts. a bird in the hand o v t mình có ch c trong tay. to take a hair of the dog that bit you o (xem) hair (t c ng ) l y c tr c 70. trái ngư c 85. bird of peace o chim hoà bình. ngư i g p v n r i 77. to give someone the bird o huýt sáo ai. t ng c ai i 81. la ó ai o u i ai. kiêu kỳ không thèm m mi ng nói n al i 67. qu ng i (cho chó) 71. to put on dog o (thông t c) làm b làm t ch.com o Ebook Team l m lì không m mi ng nói n a l i. bird of passage o chim di trú. a bird in the hand is worth two in the bush o (t c ng ) không nên th m i b t bóng 76. bird of ill omen o ngư i mang tin x u o ngư i không may. (nghĩa bóng) ngư i nay ây mai ó 78. làm ra v ta ây quan tr ng 68. làm ra v ta ây. birds of a feather flock together o (t c ng ) ngưu t m ngưu. b câu 79. i u không ch c ch n có 72. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. old bird o (xem) old cáo già 84. a bird in the bush o i u mình không bi t. mã t m mã 74. to throw to the dogs o v tb i. to kill two birds with one stone o m t công ôi vi c 82. birds of a feather o nh ng ngư i gi ng tính n t nhau. both of a hair o cùng m t giu c 86. to get the bird o b huýt sáo. i u mình ch c ch n 75. nh ng ngư i cùng m t giu c 73. against the hair o ngư c lông (vu t) o (nghĩa bóng) trái v i y mu n. it rains cats and dogs o (xem) rain 69. 4 . to bring somebody's gray hairs to the grave 87. little bird o ngư i báo tin vô danh 83. to bring somebody's gray hairs with (in) sorrow to the grave BE IN THOUGHTS. b la ó o b u i i 80.

one's hair stands on end o tóc d ng ngư c lên (vì s hãi. x v ai. s a lưng ai 93. to hit the [right] nail on the head o (xem) hit 106. to fligh tooball and nail o (xem) tooth 105. to make somebody's hair curl o làm cho ai s ng s t.th thao) r n r i. 5 . to pay on the nail o tr ngay không l n l a 108. hard as nails o (th d c. right as nailsarmed to the teeth o (xem) arm 109. to lose one's hair o r ng tóc. to stroke somebody's hair o m ng m ai.. không nao núng 100. r ng lông o (thông t c) n i cáu.) 101. by a hair 89. a nail in one's coffin o cái có th làm cho ngư i ta chóng ch t 107. làm cho ai ng c nhiên. không s hãi. to take a hair of the dog that bit you o (t c ng ) l y c tr c 103. sung s c. to a hair o r t úng. tàn nh n 104. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. within a hair of o suýt n a. to get (take) somebody by the short hairs o (t lóng) kh ng ch ai. to cast something in someone's teeth o (xem) cast BE IN THOUGHTS. b t ai th nào cũng ch u 94. to split hairs o (xem) split 102. without turning a hair o không t ra v m t nh c m t chút nào o ph t t nh. làm cho ai kinh ng c o làm cho ai khi p s 98.Updatesofts. to hang by a hair o treo trên s i tóc 95. úng hoàn toàn 91. to keep one's hair on o (t lóng) bình tĩnh 96. to comb somebody's hair for him 92. ư c t p luy n k o c ng r n. ch m t ít n a 90. m t bình tĩnh 97..com Ebook Team o làm cho ai ch t vì bu n 88. not to turn a hair 99.

o 127. hoàn toàn úng armed to the teeth (xem) arm to cast something in someone's teeth (xem) cast to escape by (with) the skin of one's teeth may mà thoát. o 117. ch ng l i. o 119. b t ch p. t v hăm do to chance one's arm (xem) chance to keep someone at arm's length (xem) length to make a long arm (xem) long one's right arm (nghĩa bóng) cánh tay ph i. ánh nhau ác li t to have a sweet tooth (xem) sweet in the teeth of i l p v i. o o 116. o 115. ngư i giúp vi c c l c to put one's out further than one can draw it back again BE IN THOUGHTS. o 113. o 112. o 125. o 124. o 118.com 110. o 126. ánh nhau ác li t to have a sweet tooth (xem) sweet in the teeth of i l p v i. o Ebook Team 111. n the tooth of orders b t ch p các l nh ã ban ra 2. n the tooth of the wind ngư c gió to set someone's teeth on edge (xem) edge to show one's teeth nhe răng. suýt n a thì nguy to fight tooth and nail chi n u ác li t. b t c n 1. 6 . o 120. b t ch p. o 123. o 128. t v hăm do úng l m. ch ng l i.Updatesofts. n the tooth of orders b t ch p các l nh ã ban ra 2. o 121. o 122. n the tooth of the wind ngư c gió to set someone's teeth on edge (xem) edge to show one's teeth nhe răng. o 114. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. suýt n a thì nguy to fight tooth and nail chi n u ác li t. b t c n 1. to escape by (with) the skin of one's teeth may mà thoát.

set) one's foot on the neck of somebody è u cư i c ai to keep one's feet (xem) feet to measure anothers foot by one's own last suy b ng ta ra b ng ngư i to put one's foot down (xem) put to put one's foot in it (xem) put to put (set) someone back on his feet ph c h i s c kho cho ai. greet) with open arms ón ti p ân c n. o 138. o 146.Updatesofts. o 137. o 140. n m ư c thóp c a ai to have the ball at one's feet (xem) ball to have feet of clay chân t sét d b l t . o làm cái gì quá áng to shorten the arm of somebody h n ch quy n l c c a ai to throw oneself into the arms of somebody tìm s che ch c a ai. th không v ng to have one food in the grave g n t xa tr i to have (put. o 130. ng khác BE IN THOUGHTS. o o o 134. 7 . t l p to carry someone off his feet làm cho ai ph n kh i. ni m n at someone's feet dư i trư ng ai. o 136. o 144. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 131.com o Ebook Team 129. o 145. o 142. o o 133. là c a ai ang c u c nh ai to be (stand) on one's feet ng th ng l i kho m nh có công ăn vi c làm. o 148. o 135. o 149. o 132. o 141. tìm s b o v c a ai to welcome (receive. ph c h i a v cho ai to set on foot (xem) set with foat at foot ã (ng a cái) [with one's] feet foremost b khiêng i chôn to cast about i tìm ng này. o 143. o 147. o 139. gây c m h ng cho ai to fall on (upon) one's feet (xem) fall to find (know) the length of someone's feet bi t như c i m c a ai.

o o 154. ki m c . o 162. o cast away all cares v t h t nh ng n i ưu tư to be cast away (hàng h i) b m (tàu) to cast back quay l i. m a ra to cast lott (xem) lot to cast in one's lot with somebody cùng chia s m t s ph n v i ai to cast oneself on (upon) somebody's mercy trông lòng thương c a ai to cast something in someone's teeth trách móc ai v vi c gì to cast a vote b phi u the die is cast (xem) die on the chance BE IN THOUGHTS.. làm chán n n 1. o 153. th i. quăng xu ng nhìn xu ng (m t) làm th t v ng. tr l i (nghĩa bóng) nh c l i. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. tìm cách. g p l i ng ng ( u). o 164. o be cast down chán n n. o 151. xoay s ( làm gì) to cast aside v t i. ngư c m t v t lên. v t 1. o 161. o cast something up to someone trách móc ai v vi c gì (y h c) nôn ra. o 157. t b th (chó) (hàng h i) th . quăng lên. quăng. o 159. 8 . lo i ra. th t v ng to cast off lo i b . o o o o o 158.. h i tư ng l i to cast down v t xu ng.com o Ebook Team 150. o o o 155.Updatesofts. o 160. v t b . o 163.) thai l i (mũi an) to cast out u i ra to cast up tính. b i to cast away li ng ném. o 152. c ng l i. o o o o 156. ném lên trách móc 1. qăng (dây.

o 182. o 181. chuy n bá láp. chuy n tào lao. cơ h i ph t 1. o 168. he capitalist always has an eye to the main chance nhà tư b n luôn luôn tìm cơ h i ph t all my eye [and Betty martin] chuy n t m phào. o 172. o 178. o 166. r t tinh t to have an eye to something l y cái gì làm m c ích to have an eye to everything chú ý t ng li t ng tí to have eyes at the back of one's head có m t r t tinh. trông nom ai to give the glad eye to somebody (xem) glad to have an eye for có con m t tinh i v . o 177. trông nom ai to give an eye to someone theo dõi ai. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 171. o 169. o 180. o 167. o 179. o may ra có th 1. o 174. n n n) to be very much in the public eye là ngư i có tai m t trong thiên h to cast sheep's eyes (xem) sheep to catch the speaker's eye ư c ch t ch (ngh vi n) trông th y mình giơ tay và cho phát bi u to clap (set) one's eyes on nhìn eyes front! (xem) front eyes left! (quân s ) nhìn bên trái! eyes right! (quân s ) nhìn bên ph i! the eye of day m t tr i to give on eye to someone theo dõi ai. i u vô lý an eye for an eye ăn mi ng tr mi ng to be all eyes nhìn ch m ch m to be up to the eyes in ng p u (công vi c.Updatesofts. o 175. o 184. o 170. cái gì cũng nhìn th y BE IN THOUGHTS. o 183. 'll call at his house on the chance of seeing him before he leaves home tôi s l i nhà h n may ra có th g p h n trư c khi h n i the main chance cơ h i làm giàu. 9 . o 176. o 173.com o Ebook Team 165.

to have one's eye well in at shooting m t tinh b n gi i his eyes arr bigger than his belly no b ng ói con m t if you had half an eye n u anh không mù. o 201. trong s nhìn trư c to lose an eye mù m t m t to make eyes li c m t ưa tình to make someone open his eyes làm ai tr m t nhìn (vì ng c nhiên) my eye(s)! l nh ! to maked eye m t thư ng (không c n eo kính) to see eye to eye with somebody ng ý v i ai to see with half an eye trông th y ngay to throw dust in somebody's eyes (xem) dust under the eye of somebody dư i s giám sát c a ai where are your eyes? thong manh à?. o 191. o Ebook Team 186. n u anh không n n in the eyes of theo s ánh giá c a. o 196. o 197. o 187. o 194. o 203. o 204. o bear the dust and heat of the war gánh cái gánh năng c a cu c chi n tranh to give the dust to somebody (t M . o 200. o 195. o 190. o 189.Updatesofts.com 185. theo con m t c a in the eye of the law ng v m t pháp lý. vư t lên trư c ai in the dust BE IN THOUGHTS. ng v m t lu t pháp in the eye of the wind ngư c gió in the mind's eye trong trí tư ng tư ng. o 206. o 192. o 202. o 198. m t âu? to wipe somwone's eys (t lóng) ph ng tay trên ai.nghĩa M ) cho ai hít b i. o o 205. o 193. 10 . IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 188. i nư c trư c ai with an eye to something nh m cái gì to bite the dust bite dust and heat gánh n ng c a cu c u tranh 1. o 199.

Updatesofts. o 213. ng p n mang tai 1. o 209. o 223. hoá iên to beat somebody's head off ánh v u ai. o 228. v v i cát b i to shake of the dust of one's feet t c gi n b i to take somebody's dust (t M . ch y sau ai to throw dust in somebody's eyes loè ai to love in a cottage ái tình và nư c lã one can't get it for love or money không có cách gì l y ư c cái ó to play for love chơi vì thích không ph i vì ti n there is no love lost between them chúng nó ghét nhau như ào t i to addle one's head (xem) addle to bang (hammer knock) something into somebody's head nh i nhét cái gì vào u ai to be able to do something on one's head (t lóng) có th làm ư c m t cái gì m t cách d dàng to be head over ears in to be over head and ears in ng p lút n u n c . o 215. 11 . o 210.com o Ebook Team 207. ánh b i ai hoàn toàn better be the head of a dog than the tail of a lion (t c ng ) u gà còn hơn uôi trâu to buy something over somebody's head mua tranh ư c ai cái gì by head and shoulders above somebody kho hơn ai nhi u cao l n hơn ai m t u to carry (hold) one's head high ng ng cao u can't make head or tail of không hi u u uôi ra sao to cost someone his head làm chi ai m t u horse eats its head off (xem) eat to get (take) into one's head that BE IN THOUGHTS. o 221. ch t. o 220. o 211. n như chúa ch m to be (go) off one's head m t trí. o 212. o 226. o 208.nghĩa M ) hít b i c a ai. o 227. o 217. o o 224. o be head over ears in debt n n n ng p lên n t n u. o 222. o 214. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 216. ánh g c ai. o 219. o 225. 218.

i m tĩnh to keep one's head above water (xem) above to lay (put) heads together h i ý v i nhau. o 242. o 240. mu n r ng to fet (put) somebody (something) out of one's head quên ai (cái gì) i. o 248. nghi n ng m cái gì trong óc two heads are better than one (t c ng ) ý ki n t p th bao gi cũng sáng su t hơn. o 245.com o Ebook Team 229. o 239. o 230. o 250. có óc suy xét head first (foremost) l n ph c u xu ng trư c (nghĩa bóng) v i vàng. o 246. a cool head) gi bình tĩnh. o 247.. không nghĩ n ai (cái gì) n a to give a horse his head th dây cương ra cho ng a i t do tho i mái to have a head on one's shoulders to have [got] one's head screwed on the right way sáng su t. o 235. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 236. ti n t i to make head against kháng c th ng l i not right in one's head gàn gàn. o 231. o 241. o o 234. o 238. h p t p head and front ngư i xư ng và lânh o (m t phong trào.. inh ninh r ng. bàn b c v i nhau to lose one's head (xem) lose to make head ti n lên. o 237. o 244. 12 . o 233. hâm hâm old head on young shoulders khôn ngoan trư c tu i out of one's head do mình nghĩ ra. do mình t o ra to stand on one's head (nghĩa bóng) l p d to talk somebody's head off (xem) talk to talk over someone's head nói khó hi u.Updatesofts. 232. có óc phán oán. làm cho ai không hi u gì c to turn something over in one's head suy i tính l i cái gì trong óc. o 243. o 249. o nghĩ r ng.) head of hair mái tóc dày c m head over heels (xem) heel to keep one's head (a level head. ba ông th da b ng Gia Cát Lư ng BE IN THOUGHTS.

o 264. o 257. o 254.com 251. o 260. lén lút as large as life (xem) large to escape with life and limb thoát ư c an toàn for one's life for dear life thoát ch t BE IN THOUGHTS. o 255. ông t (g i ngư i thân) that cock won't fight cái m o ó không ăn thua. o 271. o 269. 272. o 258.Updatesofts. o 263. o 266. kín áo. o 268. o 267. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 270. o 253. o 259. i s ng không ph i lúc nào cũng sung sư ng an nhàn a path strewn with roses cu c s ng y l c thú there is no rose without a thorn (t c ng ) không có hoa h ng nào mà không có gai. o 261. o bull in a china shop ngư i v ng v . l y v giàu money makes the mare [to] go có ti n mua tiên cũng ư c money for jam (for old rope) (t lóng) làm chơi ăn th t as pround as a cock on his own dunghill (t c ng ) chó c y g n nhà. theo s thích c a tôi to marry money l y ch ng giàu. lý l ó không nư c gì to set store by ánh giá cao to set no great store by coi thư ng store is no sore càng nhi u c a càng t t to gather roses (life's rose) tìm thú hư ng l c life is not all roses i không ph i hoa h ng c . 13 . không có i u gì sư ng mà không có cái kh kèm theo under the rose bí m t âm th m. o 265. lóng ngóng to take the bull by the horns không s khó khăn nguy hi m to coin money (xem) coin for my money (thông t c) theo ý tôi. o Ebook Team 252. o 262. k ho ch ó không ăn thua. o 256. gà c y g n chu ng old cock c n i.

IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o o 291. 274. o 279. o 292. o 281. t v n to the life truy n th n.com 1. to nh h n quơ t t to be as drunk as a fish say bí t to be as mute as a fish câm như h n to drink like a fish (xem) drink to feed the fishes ch t u i b say sóng like a fish out of water (xem) water to have other fish to fly có công vi c khác quan tr ng hơn he who would catch fish must not mind getting wet mu n ăn cá ph i l i nư c. mu n ăn hét ph i ào giun Ebook Team 273. o 287.Updatesofts. o 282. o 286. o 289. can't for the life of me dù ch t tôi cũng không th nào to bring to life làm cho h i t nh to come to life h i t nh. o 275. o 283. o BE IN THOUGHTS. 14 . o 276. o 285. t sát. o run for dear life ch y thoát ch t for the life of me upon my life dù ch t 1. xã h i t ng l p trên in one's life lúc sinh th i in the prime of life lúc tu i thanh xuân to see life (xem) see single life (xem) single to take someone's life gi t ai to take one's own life t t . o 290. o 288. o 293. o 280. o 277. o 284. h i sinh to have the time of one's life chưa bao gi vui thích tho i mái như th high life xã h i thư ng lưu. o 278. như th t all's fish that comes to his net l n bé.

chóng b quên (thành tích) to go to sea tr thành thu th to follow the sea làm ngh thu th to put to sea ra khơi half seas over quá chén BE IN THOUGHTS. o 312. o 316.Updatesofts. o 296. o 299. o 298. o 306. o 304. o 310. o neither fish. o Ebook Team 295. o 315. o 307. khoai ch ng ra khoai never fry a fish till it's caught chưa làm vòng ch v i mong ăn th t never offer to teach fish to swim ch nên múa rìu qua m t th a pretty kettle of fish (xem) kettle there's as good fish in the sea as ever came out of it th a m a ch a chan. fish. o 305. not good red herring môn ch ng ra môn. o 300. 15 . o 308. o 309. o 311. thu n bu m xuôi gió to bring water to someone's mouth làm ai thèm ch y dãi to cast (throw) one's bread upon the water(s) làm i u t t không c n ư c tr ơn to go through fire and water (xem) fire to hold water (xem) hold to keep one's head above water (xem) above like a fish out of water như cá trên c n. o 297. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. làm cho n n chí written in water nh t th i (ti ng tăm). l c lõng b ng trong m t môi trư ng m i l to spend money like water tiêu ti n như nư c still waters run deep (xem) deep to throw cold water on gi i gáo nư c l nh vào. o 302.com 294. o 303. o 301. o 313. o 314. nhi u vô k to back water chèo ngư c to be in deep water(s) (xem) deep to be in low water (xem) low to be in smooth water vào hoàn c nh thu n l i.

to have been in the hesd (brains) p trong lòng nh ng m ng tư ng vi n vông to put the bee on (t M . không nh t quy t to be of someone's mind ng ý ki n v i ai 1. am of his mind tôi ng ý v i nó 3. o 326. o 333. nh t nh. 16 . do d to make up one's mind quy t nh. o 319. o 335. ành ph i coi như là không tránh ư c BE IN THOUGHTS. có m t cái gì ám nh trong u to have one's head full of bees. keep) in mind ghi nh . o busy as a bee h ts cb n to have a bee in one's bonnet nung n u trong óc m t ý nghĩ gì. o 327. o 334.nghĩa M ). có cái gì l n qu n trong tâm trí not to know one's own mind phân vân. o 322. o 330. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 323. have a good mind to visit him tôi mu n n thăm h n to have hair a mind to do something mi n cư ng làm gì. o 325. không toàn tâm toàn ý làm gì to have something on one's mind có cái gì b n tâm. o 321. o 320. không quên to give someone a piece (bit) of one's mind nói cho ai m t tr n to have a great (good) mind to có ý mu n 1. nh . (t lóng) nài xin. o 329.com 317.Updatesofts. am not of a mind with him tôi không ng ý v i nó to be out of one's mind m t bình tĩnh not to be in one's right mind không t nh trí to bear (have. o 332. o 328. e are all of one mind chúng tôi nh t trí v i nhau 2. o 324. o Ebook Team 318. nhanh (như th ) Weish rabbit món bánh mì rán v i phó mát hare and tortoise kiên nh n th ng tài ba more power to your elbow! c lên n a nào! to be in two minds do d . xin l i nh i to bread like rabbits sinh sôi n y n nhanh. o 331.

o 339. o 338. o 351.com Ebook Team 336. o 354. o 350. o make up one's mind to some mishap ành ph i ch u m t s không may nào ó coi như là không tránh ư c to pass (go) out of one's mind b quên i to put someone in mind of nh c nh ai (cái gì) to set one's mind on (xem) set to speak one's mind nói th ng. o 344. o make up one's mind to do something quy t nh làm vi c gì 2. o 353. o 337. nghĩ gì nói n y to take one's mind off không ý. o 347. o 345. o 348. o 343. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 342. o 346. o 349. o 355. ý ra ch khác to tell someone one's mind nói cho ai hay ý nghĩ c a mình absence of mind (xem) absence frame (state) of mind tâm tr ng month's mind (xem) month out of sight out of mind (xem) sight presence of mind (xem) prresence time of mind to one's mind theo ý. o 341. o 340. o my mind theo ý tôi at the top of the tree b c cao nh t c a ngành ngh to be up a tree (nghĩa bóng) g p khó khăn lúng túng to be put to fire and sword trong c nh nư c sôi l a b ng burnt child dreads the fire chim ph i tên s làn cây cong the fat is in the fire (xem) flat to go through fire and water ương u v i nguy hi m to hang fire (xem) hang to miss fire BE IN THOUGHTS. 1. o 352.Updatesofts. như ý mu n 1. 17 . không chú ý.

m t tía tai roof and branch hoàn toàn.. (như) to hang fire th t b i (trong vi c gì) out of the frying-pan into the fire tránh v dưa g p v d a to play with fire chơi v i l a ((nghĩa en) & (nghĩa bóng)) to pour oil on fire to add fuel to the fire l a cháy thêm d u to set the Thames on fire làm nh ng vi c kinh thiên ng a to set the world on fire (t M . o 361. o 372. 359. t b nh ng vi c làm không mang l i k t qu gì to have an axe to grind (xem) grind to lay the axe to the root of (xem) root to send the axe after the helve li u cho n cùng. o 360. phá hu i.) b (b n. o 369. tri t 1.Updatesofts. o 368. tr t n g c (cái gì) to strike at the root of something (xem) strike to be all the world to là t t c 1. He was all the world to his mother i v i m nó thì nó là t t c to carry the world before one thành công hoàn toàn và nhanh chóng for all the world (xem) for for the world BE IN THOUGHTS. l ng danh to fit (put) the axe in (on) the helve gi i quy t ư c m t v n khó khăn to get the axe (thông t c) b th i h i b u i h c (h c sinh. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o o o 364. o 357. o 374. o 367. o 375. o 371. o 365. âm lao theo lao to blush to the roots of one's hair th n c m t. o 373.. o 362.. o 363.com o o Ebook Team 356. o 358.nghĩa M ) thành công r c r . o 366. o destroy root and branch phá hu hoàn toàn to lay the axe to the root of ào t n g c (cây).) b rơi to hang up one's axe rút lui kh i công vi c. 18 . o 370..

com o Ebook Team 376.. kem. o beat down prices ánh h giá.. the flesh and the devil m i cái cám d con ngư i would give the world for something (xem) give to beat about the bush (xem) beat good wine needs no bush (t c ng ) h u x t nhiên hương to take to the bush tr n vào r ng i ăn cư p to beat about khua (b i. o o o o không vì b t c lý do gì. 19 . m c c ư c h giá làm th t v ng..Updatesofts.. nó chán n n rã r i to beat in ánh th ng. o 383. o 381. o 377. drunk to the world say bí t 2.. tired to the world m t nhoài to take the world as it is i th nào thì ph i theo th top of the world (t lóng) không chê vào âu ư c.) truy lùng. o 380.. o 388. r t m c 1. o 382.) i kh p (m t vùng.. e was thoroughly beaten down nó hoàn toàn th t v ng. làm chán n n 1. m (lính) BE IN THOUGHTS.. tuy t di u world without end vĩnh vi n the world. o 385. o o 386. n n m ng ra (kim lo i. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES... không i nào 1.. o o 387. theo dõi (ai. o o 389. khu y (nư c. o 379.) d p t t (ng n l a.. o 378. o 384.). h 1. ánh v to beat out p b t ra...) ( lùa ra) (hàng h i) i vát to beat down ánh tr ng. would not do it for the world không i nào tôi làm cái ó to the world (t lóng) h t s c.) to beat up ánh (tr ng.) (quân s ) b t.

to beat up the quarters of somebody o (xem) quarter 395. to beat it o (t M . phù th nh 397..nghĩa M ) cút i!. to hail (adore) the rising sun o khúm núm xun xoe v i th l c m i.). to shoot the moon o (t lóng) d n nhà i trong êm t i tránh tr ti n nhà 405. ít khi.. ch y gi t vào b o khua (b i. against the sun o ngư c chi u kim ng h 396. to beat about the bush o nói quanh 391. to beat one's brains o (xem) brain 393. 20 . with the sun o theo chi u kim ng h 403. (t lóng) ch y tr n cho nhanh 1.) ( lùa ra) 390. khu y (nư c. to see stars o n om óm m t 409. Sun of righteousness o Chúa 402. to nothing.nghĩa M ).. to rise with the sun o d ys m 401.com Ebook Team 1. to beat somebody hollow (all to prices. cút ngay!. ánh ai tơi b i 394. xéo ngay! 392. one's bright particular star o m c tiêu mà mình d c toàn tâm toàn ý th c hi n 408.Updatesofts. to cry for the moon o (xem) cry 404. eat it! (t M . once in a blue moon o r t hi m. ngư i mơ m ng vơ v n 407. to smithereens to stricks) o hoàn toàn ánh b i ai. the man in the moon o chú cu i. to ribbands. o beat up recruits m lính o (hàng h i) i vát.. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. to make hay while the sun shines o (xem) hay 399. a place in the sun o a v t t trong xã h i 400. năm thì mư i ho 406. to hold a candle to the sun o t èn gi a ban ngày (làm m t vi c th a) 398. against time BE IN THOUGHTS.

vào th ti n lui u khó to cut one's stick (xem) cut BE IN THOUGHTS. vô t n 1. luôn luôn. o 417. úng nh p in no time (xem) no to keep good time (xem) keep to make up for lost time l y l i th i gian ã m t out of time không úng lúc. o 421. ôi lúc to gain time trì hoãn. ôi lúc ahead of time x ahead to be ahead of one's time (nghĩa bóng) có nh ng tư tư ng quá c p ti n behind the times (xem) behind to be born before one's time (before times) non (tr ) i trư c th i i all the time su t. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 412. o 430. o 424.Updatesofts. o 423. lúc nào cũng between times gi a lúc y.com o Ebook Team 410. 21 . o 429. lâu dài. o 419. o 422. không úng nh p to pass the time of day with chào h i (ai) time of life tu i (c a ngư i) time of one's life th i gian vui thích tho i mái ư c tr i qua till the cow comes home mãi mãi. kéo dài th i gian in time úng lúc. ôi khi. o 416. vư t th i gian at times th nh tho ng. o 425. o 428. o 426. o 413. o 427. 'll be with you till the cow comes home tôi s l i v i anh mãi mãi as cross as two sticks (xem) cross in a cleft stick vào th bí. o 415. o 418. tranh th th i gian. o o 414. o 420. o h t s c kh n trương. trong kho ng th i gian y for the time being (xem) being from time to time th nh tho ng. o 411.

khôn ngoan láu fool's bolt is soon shot s p h t lý s to make a fool of oneself x s như m t th ng ng c to make a fool of somebody ánh l a ai làm cho ai hoá thanh m t th ng xu n ng c man is fool or physician at thirty ngư i khôn ngoan không c n bác sĩ no fool like an old fool già còn chơi trông b i to play the fool làm trò h l m to làm trò v v n. o 450. o 449. 453. o 437. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. mê ai to drop a brick (t lóng) h . o 438. o 442. ngư i không có luân thư ng to go round with the hat to make the hat go round to pass round the hat to send round the hat i quyên ti n o lý BE IN THOUGHTS. o 448.Updatesofts. o 436. ch c t c ai the Man of Sorrows Chúa Giê-xu to be a fool for one's paims nh c mình mà ch ng nên công cán gì to be a fool to. o 434. ph m sai l m to have a brick in one's hat (t lóng) say rư u like a hundred of bricks (thông t c) v i t t c s c m nh có th è b p ư c to make bricks without straw (xem) straw bad hat (nghĩa bóng) ngư i x u. không ph i là ngu d i. o Ebook Team 432. làm trò ng to be sweet on (upon) somebody ph i lòng ai. 452. o 447. ngư i ê ti n. o 446. to be no (nobody's) fool không ph i là ng c. o to want the stick mu n ph i òn to be at the pains of doing something ch u thương ch u khó làm cái gì to give someone a pain in the neck qu y r y ai. o 435.. 22 .com 431.. o o o 444. không ra cái th gì khi em so sánh v i. o o 441. 451.. o 440. o 439.. o 433. o 443. o 445.

o to hang one's hat on somebody (t M .. o 466. o 473.com 454. o 467. o 461. th à! (t ý ng c nhiên) to take of one's hat to somebody (xem) take to talk through one's hat (t lóng) huênh hoang khoác lác to throw one's hat into the ring nh n l i thách under one's hat (thông t c) h t s c bí m t. o 476. t i m t there's many a slip 'twixt the cup and the lip (xem) cup to give someone the slip tr n ai. o 475. l n tr n ai a slip of a boy m t c u bé m nh kh nh to come to [an] anchor th neo. lúng túng. o o 472.Updatesofts. o 464. 23 . IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. d a vào ai. o 468. o 470. b neo (tàu) to lay (have) an anchor to windward (nghĩa bóng) có nh ng bi n pháp th n tr ng. o 458. hy v ng vào ai hat in hand with one's hat in one's hand khúm núm his hat covers his family (thông t c) anh ta s ng c thân không có gia ình to keep something under one's hat gi bí m t i u gì my hat! th t à!. o 457. c n t c vô ưu to be all tongue ch nói thôi. o Ebook Team 455. 456. o 460. không nói gì to keep a civil tongue in one's head (xem) civil BE IN THOUGHTS. bám vào ai.. im l ng. nói luôn m m to find one's tongue dè d t (ngư ng ngùng. mau mi ng to hold one's tongue nín l ng.nghĩa M ) l thu c vào ai. o 462.) mãi m i nói to give (throw) tongue nói to s a to have lost one's tongue r t rè ít nói to have one's tongue in one's cheek (xem) cheek to have a quick (ready) tongue lém mi ng. o 463. o 471. o 459. o 474. o 465. o 469.

o 493. o 495. x y n 1. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 482. o 487. k th a to come again tr l i to come against ng ph i. o much tongue and little judgment nói nhi u nghĩ ít to wag one's tongue (xem) wag a tongue debate m t cu c u kh u. he wind had come abour gió ã i chi u to come across tình c g p. quay ít ch y m t to twist someone's tail qu y r y ai. o 488. o 483. m t cu c tranh lu n tongue valiant b o nói what a tongue! ăn nói l ch ! to play [the] wag tr n h c to look at someone out of the tail of one's eyes li c ai to put (have) one's tail between one's legs s c p uôi l y làm x u h . o Ebook Team 478. o 480. o 484. o o 491. i theo n i dòng. o 486. 24 . b t g p. o o 494. tình c th y to come after theo sau. o 489. không làm ăn gì ư c to be on the go b n r n ho t ng ang xu ng d c. o 490. va ph i BE IN THOUGHTS. o 481. làm phi n ai a near go s suýt ch t all (quite) the go (thông t c) h p th i trang it's no go (thông t c) vi c y không xong âu.Updatesofts. ow could this come about? sao vi c ó có th x y ra ư c? i chi u 1.com 477. h th n to turn tail chu n m t. o o 485. ang suy to come about x y ra. k nghi p. n i nghi p. o 479. o o 492.

.) sa sút.. xen vào to come by qua. xông vào (t n công) 1.com 496. i xu ng 1. suy v . nh l i (t M . bung ra to come at t t i. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.nghĩa M ). òi b i thư ng to come down with xu t ti n. o o 501. lìa ra. ư c l i (phong t c. n ư c. o o o 500. o come at the truth th y s th t x vào. chi to come forward ng ra. o o 502. ricces are coming down giá ang xu ng 2. ki m ư c. o o 499. 25 .. o to come apart (asunder) tách ra. o 505. t p quán. ow did you come by this document? làm sao mà anh ki m ư c tài li u này? to come down xu ng. xu ng d c 1. r i ra. o come down in the world sa sút. o o 504. truy n th ng. xu ng d c to come down upon (on) m ng nhi c. (t lóng) áp l i. he dog came at me con chó x vào tôi to come away i xa. n m ư c.. xung phong BE IN THOUGHTS. o o 498. o Ebook Team 497. tr ng ph t 1. o come down upon (on) somebody like a cart-load of bricks m ng nhi c ai th m t .. i qua có ư c. v ư c 1. r i kh i lìa ra. cãi l i to come between ng gi a (làm môi gi i.Updatesofts. th y 1. i kh i. could not easily come at the document now bây gi thì tôi không d gì mà n m ư c tài li u ó 2..) s p (nhà c a. o o o o 503. tr l i ( a v . m ng như tát nư c vào m t ai òi ti n. r i ra.) ư c. bung ra to come back quay l i. x v . quy n l i. oast comes down to heels áo dài xu ng t n gót ư c truy n l i. tr ti n. i u ình) can thi p vào.

dâng (thu tri u).Updatesofts. o 508. th a hư ng 1. nói ch n to come into to come into the world ra i. tr vào (th d c. o come off victorious vư t ư c vòng khó khăn m t cách th ng l i BE IN THOUGHTS. to come into fashion thành m t. o o 1. don't see where the joke comes in tôi không th y có cái gì (t ra) là hay ho trong câu nói ùa ó to come in for có ph n. nh p két. thu v (ti n) 1. o o 510. o come forward as a candidate ( ng) ra ng c to come in i vào. ra i. o o o o o o o 507. to come into being (existence) hình thành. ư c b u. hat comes of being quick tempered cái ó là do tính khí nóng n y quá xu t thân t 1. là k t qu c a 1. thành th i trang t ra 1. ư c hư ng ph n 1. r i ra... lên n m quy n vào két. to come into force (effect) có hi u l c. o come in third v th ba ư c tuy n. b t u (mùa) thành m t. to come into notice làm cho ph i chú ý ư c hư ng. dùng ư c (vào vi c gì) 2.com Ebook Team 506. róc ra. mà ra. xoay x xong 1. 26 . o 509. o come in useful t ra là có ích. to come into power n m chính quy n.th thao) v ích (ch y ua) 1. mà ra. b i. oney is always coming in to him ti n vào nhà nó như nư c lên. o o 511.. o come of a working family xu t thân tư m t gia ình lao ng to come off bong ra. b t ra thoát kh i vòng khó khăn. o come into a property th a hư ng m t tài s n to come of do. e will come in for most of his uncle's property nó s ư c hư ng ph n l n tài s n c a ông chú nó 2.. came in for 6d ph n c a tôi là 6 ng to come in upon ng t l i. ch n l i. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

Updatesofts. i i!. e has come over to us h n ã sang phe chúng tôi choán. phát ra thình lình (b nh). o o o o o o o 513. m i lên sân kh u l n u to come over vư t (bi n). ng có nói như v y!. ta thách y! to come out ra. nguôi i. ti p t c phát tri n. h i t nh. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. tôi s hãi to come round i nhanh.) ư c em ra th o lu n (v n .. he enemy were coming on quân ch ang t i g n n i lên thình lình (gió. 27 .. thôi ng có d cái gi ng y ra n a! to come on i ti p. c th i. c vi c!... ư c hoàn thành 1.) sang phe..com o Ebook Team o 512. t i g n 1. bão). ome on! i nào. ra (sách. ti n b . theo phe 1. băng ( ng. am came out first Tam thi ã ư c x p ng u m i ra i. o o o o o o o 514. i ra ình công vư t kh i (th thách v i ít nhi u thành công) l ra ((nghĩa en) & (nghĩa bóng)) 1.) BE IN THOUGHTS. t nh l i (sau cơn ng t.. o o o 515. o come out on Saturday ra ngày th b y (báo) ư c x p (trong kỳ thi) 1. lan comes off satisfactorily k ho ch ư c th c hi n t t p (thông t c) come off it! thôi câm m m i! thôi i. d u i (sau cơn gi n. i vòng h i ph c (s c kho sau tr n m). o o ư c th c hi n. báo) 1. trùm lên (ngư i nào) 1.. i t i ti n lên. a bé. mau l n (cây. fear comes over me cơn s trùm lên tôi. sau khi b ánh thu c mê). o come out against somebody ra m t ch ng l i ai ư c xu t b n. d lu t.) ư c trình di n trên sân kh u ra sân kh u (di n viên) ra toà 1.. he truth comes out s th t l ra 2.

ch u ( nh hư ng) to come up t i g n. o o 518. ư c hư ng 1. m t nơi nào) ư c nêu lên. o come to one's senses t nh l i. o come up for discussion ư c nêu lên th o lu n (t hi m. i vào vi c 4. không i n k t qu nào 3. b t k p 1. o come to the point i vào v n . o come round one evening th nào cũng t t l i chơi tôi m t bu i chi u nào ó thay i h n ý ki n. hen Spring comes round khi mùa xuân tr l i. he performance did not come up to what we expected bu i bi u di n không ( t t i) thành công như ý chúng tôi mong i 3. t nh trí l i. t t i. o come to a decision i t i m t quy t nh 2. t i (có nh kỳ) 1. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. i n 1. n n trong lo i rơi vào. t nh l i. n g n (ai. o come to a standstill ng ng l i. thay i h n quan i m to come to n. theo k p. he water came up to his chin nư c lên t i c m nó 2. ư c t ra (v n th o lu n) 1. quay l i. o come to one's own ư c hư ng ph n c a mình lên t i 1. d ng l i (tàu) to come under rơi vào lo i. o come do nothing không i n âu.Updatesofts.nghĩa hi m) thành m t 1. o o o o o 517. t nh trí l i. t comes to one thousand s ti n lên t i m t nghìn (hàng h i) b neo. t nh ng 1. khi xuân v t t l i chơi 1. came up with them just outside the town ra kh i thành ph thì tôi b t k p chúng nó BE IN THOUGHTS. 28 . igh cillars are coming up c c n cao ang tr thành m t lên t i.com o Ebook Team o o 516. t nh ng th a hư ng. i n ch b t c h i t nh. o o o o tr l i.

Updatesofts. o o o o 520. n trư c thì ư c ph c v trư c BE IN THOUGHTS. mau lên. ánh trúng. ánh trúng vào ch y u.com o Ebook Team 519. yêu c u òi h i. không áp ng yêu c u first come first served n trư c thì ư c gi i quy t trư c. ng có lên râu n a! come out with it! mu n nói gì thì nói i! to come right úng (tính. ch t th y ch t n y ra trong óc. th t b i to come short of thi u.) thu x p. o 531. có hi u l c. thu x p xong xuôi to come short không t ư c. có hi u qu . IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. t kích ch t g p. o 529. tr l i nhà gây n tư ng. o 526.nghĩa M ). o 521. o 528. o 534. nhanh lên to come clean thú nh n. suýt n a 1. b t g p. o 530. o 523.. 29 . o 533. o 524. suýt n a th t b i to come of age n tu i trư ng thành come off your high horse (your perch)! (t M . ư c hi u rõ. b t ch u trách nhi m 1. è lên u (ai). (thông t c) ng có làm b làm t ch n a!. o 522. nói h t to come easy to somebody to come natural to somebody không có gì khó khăn i v i ai to come home tr v nhà. 525. n tho . o o 527. o o 532. ch t có ý nghĩ là m t gánh n ng cho. e came upon me for damages nó b t tôi ch u trách nhi m b i thư ng cho nó to come across the mind ch t n y ra ý nghĩ to come a cropper (xem) cropper come along (thông t c) i nào. o vào i h c to come upon t n công b t thình lình. o come near failing suýt n a h ng. is remark came home to them l i nh n xét c a anh ta ánh trúng vào ch y u c a h to come near n g n.. ch m n c 1.

gây ra to bring back em tr l i. làm t t xu ng 1. tài năng) to show out ưa ra. how come? (t M . b n rơi (máy bay. l m t n (ai) (thông t c) xu t hi n. o 552. o o o 541. chim) h b . o 543. o 539. d n ra to show up l ra. o bring down ruin on somebody mang l i l n b i cho ai to bring forth s n ra. mang tr l i làm nh l i. làm nh c (ai) mang l i (s tr ng ph t. 30 .nghĩa M ). o 542. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o o 550. d n n. ló m t ra. có m t (t M .) cho (ai) 1. l ng phái c a mình to show fight (xem) fight to show one's hands l ý c a mình to show a leg (xem) leg to show the white feather (xem) feather to bring about làm x y ra. hơn nhi u to show a clean pair of heels (xem) heel to show the cloven hoof (xem) hoof to show one's colours l b n ch t c a mình. o 546. gây ra to bring forward BE IN THOUGHTS. sinh ra. o 538.nghĩa M ). mang xuông h xu ng. o 544. g i l i to bring down em xu ng. xu t u l di n. o 540. o 547. o 537. (thông t c) vư t xa..com 535. o o o o o 551.Updatesofts. (thông t c) th nào?.. o 545. d n vào to whow off khoe khoang. ưa xu ng. phô trương (c a c i. o bring down the prices of goods h giá hàng hoá h . o 549. o Ebook Team 536. sao? it comes hard on him th t là m t v au cho nó to show in ưa vào. o 548.

gây ra làm cho ph i bàn cãi to bring out ưa ra. o bring out a book xu t b n m t cu n sách làm n i b t.Updatesofts. ra. ưa n (m t tình tr ng nào). thuy t ph c to bring round làm cho t nh l i.). o bring to terms ưa n ch tho thu n. o bring round to làm cho thay i ý ki n theo to bring through giúp vư t qua khó khăn hi m nghèo to bring to d n n. o 560.. 31 . làm cho 1. o bring off the passengers on a wrecked ship c u các hành khách trên chi c tàu b n n (thông t c) ưa n thành công to bring on d n n.. em vào. nêu ra. o 558. em l i (l i t c. o 559. ưa vào (thói quen) to bring off c u 1. ring the matter forward at the next meeting! cu c h p sau ưa v n ó ra! (k toán) chuy n sang to bring in ưa vào. ch m d t BE IN THOUGHTS. o o o o o 557. mang vào thu. làm cho h i l i 1. o bring to an end k t thúc. khám phá 3.com o Ebook Team o 553. o ưa ra. ưa n ch ph i nh n i u ki n 2. o bring to pass làm cho x y ra 4. o bring to light ưa ra ánh sáng. o o 554. o bring out the meaning more clearly làm n i b t nghĩa gi i thi u (m t thi u n cho m i d các cu c chiêu ãi. khiêu vũ. làm l rõ ra 1. em ra nói lên xu t b n 1. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o o 556.. an you bring forward any proofs of what you say? anh có th ưa ra ch ng c v nh ng i u anh nói ra không? 2. o o 555.. mang ra 1. mang ra.) to bring over làm cho thay i l i suy nghĩ.

ưa ra nuôi dư ng. cho i tìm n. d y d to be brought up in the spirit of communism ư c giáo d c theo tinh th n c ng s n làm ng ng l i. o bring home a truth to someone làm cho ai hi u m t s th t to bring into play phát huy to bring to bear on dùng. làm cho ph c tùng to bring up em lên. làm cho hi u 1. o o 5. o someone to his senses làm cho ai ph i th y trái. s d ng 1. o o 570.com Ebook Team o 561. o o 562. o 568. l i. o bring guns to bear on the enemy chĩa i bác v phía quân thù to send away g i i u i di to send after cho i tìm. nêu (v n ) làm cho (ai) ph i ng lên phát bi u ưa ra toà to bring down the house làm cho c r p v tay nhi t li t to bring home to làm cho nh n th y. o o 572.Updatesofts. o 566. l i to bring together gom l i. h p l i k t thân (hai ngư i v i nhau) to bring under làm cho vào khuôn phép. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. mang lên. o o o o o 565. làm cho ai ph i bi t i u (hàng h i) d ng l i. o o 569. o o 564. chĩa v 1. o 567. o bring presure to bear on someone dùng s c ép i v i ai hư ng v . nhóm l i. ng ng l i. nuôi n ng. làm cho vâng l i. o send for something g i t mua cái gì nh n n. o 563. giáo d c. u i (kh i trư ng) to send for g i t mua 1. (hàng h i) th neo lưu ý v (v n gì). 32 . cho u i theo to send down cho xu ng t m u i. làm cho th y rõ. o 571. làm cho ngoan ngoãn. cho m i n BE IN THOUGHTS.

b c ra (hương thơm. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. (thông t c) k t án tù to send coals to Newcastle (xem) coal to send flying u i i. phân phát to ra. b t h i h ra i làm cho l o o. o send in one's name ăng tên ( kỳ thi) to send off g i i (thư.... chuy n vòng (v t gì) to send up làm ng d y. o o o 577.nghĩa M ). khói. o o 579. t ng kh ti n ưa. o o o 576.. o send for somebody nh n ai tìm n. mùi. mùi. o 580.. ánh b t ra (b ng m t cái òn) làm cho ch y tan tác.) n y ra (l c non. em theo Ebook Team 573. cho ngư i m i ai to send forth to ra. o 578. o 583. giao ( ơn t .. o o o 581. o 585. khói.. b c ra (hương thơm. 33 . cho ngư i m i n 2. o o 575. làm trèo lên (t M . o send for somebody nh n ai n..Updatesofts. không h p tác v i (ai) to take after gi ng 1. quà) phái (ai) i (công tác) u i i. o BE IN THOUGHTS. ăng (tên.) 1. t ng c ai i to send to Coventry ph t l . rees send out young leaves cây ra lá non to send round chuy n tay. hoan t ng to send out g i i. e takes after his uncle nó gi ng ông chú nó to take along mang theo.. t ng c i to send someone to Jericho u i ai i.) ghi. lá. o 584. o 582. o o 574.) to send in n p.) n y ra 1.com 1.. làm cho tan tác to send packing u i i.

IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. bao g m hi u. nh n cho tr 1. vào. l a g t.. làm h p l i 1. o take in sewing nh n khâu v nhà làm thu nh . o o o o o o o o o o 592. c t i to take back l y l i. o take in an orphan nh n nuôi m t tr m côi mua dài h n (báo chí. nh m m t mà tin 1. o take in lodgers nh n khách tr thu nh n. n m ư c. làm y u to take in m i vào. ưa ra m t ch nói riêng to take away mang i. o 1. l y i.com Ebook Team 586. o take in a situation n m ư c tình hình v i tin. h xu ng tháo ra. em i. b xu ng. cho vào tròng. o 588. em vào 1. em vào (ngư i àn bà mình s ng i c nh bàn ti c) ti p ón. em v 1. s nh c nu t khó khăn to take from gi m b t. ánh giá úng 1. o o o o o 590. o 589.. d ra ghi chép làm nh c. cho vào b y to take into ưa vào. o 591. d n vào.) nh n (công vi c) v nhà làm 1. mang v . o 587. o take in a statement nh m m t mà tin m t b n tuyên b l a ph nh.Updatesofts. ưa vào. 'll take that book along with me tôi s mang theo cu n sách này v i tôi to take aside kéo ra m t ch . nh n nuôi 1. o take someone into one's confidence th l chuy n riêng v i ai BE IN THOUGHTS. 34 . o take in a dress khâu h p cái áo g m có. rút lui ý ki n to take down tháo xu ng. o take back one's words nói l i.

húp s ch b t.com Ebook Team 593. l y i.. b i nh i. d n ra ngoài l y ra. nh n l i thách 1. o o 2. làm ho ng lên to take out ưa ra. o take someone on at billiards nh n u bi a v i ai 2.th thao) gi m nh y (hàng không) c t cánh to take on m nhi m.) nh n (cái gì. gi y ăng ký... gi y phép. nh i. n i nghi p. ti p t c 1. làm m t tích nu t ch ng. ưa i.. tr thù (ai) nh n ư c. ư c c p. o take on extra work nh n làm vi c thêm (vi c ngoài gi ) 2. e take over Hanoi in 1954 chúng ta ti p qu n Hà n i năm 1954 BE IN THOUGHTS.) ti p qu n. cu n i 1. ưa. n c. xoá s ch. o take off one's hat to somebody thán ph c ai d n i. 35 . ti n ưa (ai) 1. gách vác 1.. o take on a bet nh n ánh cu c nh n vào làm. b kích thích. d n qua ( ư ng. thuê. o take on responsibilities m nh n trách nhi m nh n ánh cu c. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES...) bù vào. ư c phát (b ng.) d n i ti p (thông t c) choáng váng. t y s ch. gi m (giá. sông.. rút ra. o o o o o o o o 594. nh n s lư ng tương ương bù vào 1. o o o o 596. gi t ra. gi u (th d c. nh n làm. có ý nh to take off b (mũ). ch . o take it into one's head (mind) có ý nghĩ. mư n (ngư i làm.) b t chư c. c i (qu n áo).. k t c. xoá b . o take it out of rút h t s c l c (c a ai). làm m t i 1. o take out a stain xoá s ch m t v t b n 2. o take oneself off ra i. o o o o o 595.Updatesofts. xúc ng m nh.. s he could not get paid he took it out in goods vì nó không l y ư c ti n nên ph i l y hàng bù vào to take over chuy n. làm (ai) m t l .

xe l i l y khách ti p t c (m t công vi c b d . d n lên. he car stops to take up passengers xe l i cho hành khách lên. nh c y n.. tr n tránh 1. ponges take up water b t bi n th m (hút) nư c b t gi . o take to the streets xu ng ư ng (bi u tình. he baby takes to her murse at once a bé m n ngay ngư i vú 2.. mang lên cho (hành khách) lên (ô tô. ưa lên.. o o o o o o o o o o o o BE IN THOUGHTS. he ship was sinking and they had to take to the boats tàu b chìm và h ph i dùng n thuy n ch y tr n. o take over the watch thay ( i) phiên gác to take to dùng n. trách móc ng t l i (ai. lư m lên. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. c m lên.) ch n (m t ngh ).Updatesofts. xe l a) 1. bàn n (m t v n ) hi u 1. áp d ng 1.) to take up nh t. o take to bad habits nhi m nh ng thói x u 3. t p.) hút. m nhi m..) c p n. o take to the mountain tr n vào núi b t u ham thích.. b t u say mê. qu m ng.. m n 1. ưa. gánh vác (m t công vi c) thu hút. o take to chemistry ham thích hoá h c có c m tình. tóm 1. tu n hành. xét n. o take to drinking b t u nghi n rư u 2. tâm trí. rút ch y 2. o take up a bet nh n ánh cu c Ebook Team 597.. c n n 1. e was taken up by the police nó b công an b t gi (thông t c) la r y. th m 1. chi m (th i gian.com 2. nhi m 1. o o o o 598. o take up someone's idea hi u ý ai nh n. 36 . o take to flight b ch y. choán..

căng (dây cáp) to take up with k t giao v i.. l bí m t (t M . o 602. o 601. o 604. buông thõng. o take up a method áp d ng m t phương pháp móc lên (m t mũi an tu t. o 600. o o o 609.. o let off a gun n súng 2. o o 608. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. b p. o let someone into the secret cho ai hi u bi t i u bí m t to let off tha.com Ebook Team o o 599.nghĩa M ) gi v . ph t nh . giao thi p v i. o 603. tha th b n ra 1. o 605. he lets down her hair cô ta b xoã tóc to let in cho vào.. 2. o o 607. không tr ng ph t.) to let on (t lóng) mách l o. thân thi t v i. o take up a dropped stitch móc lên m t mũi an tu t v n ch t (ch jơ).) 1. b rơi 1.. i l i v i. o let someone into some place cho ai vào nơi nào cho bi t 1. o take up a challenge nh n l i thách 3. o 606. ưa vào (t lóng) l a. ánh l a to let into cho vào 1.Updatesofts. o o 610. làm ra v to let out BE IN THOUGHTS. 37 . o let off an arrow b n m t mũi tên ch y m t. bay m t (hơi. chơi b i v i to take aim (xem) aim to take one's chance (xem) chance to take earth chui xu ng l ( en & bóng) to take one's life in one's hand li u m ng to let by cho i qua to let down h th p xu ng.

tên l a. văng ra. tung ra 1. o 620. th ra. o let out a secret ti t l i u bí m t n i r ng. không x v làm nh c ai to let fall b xu ng. không nghĩ n n a to let oneself go không t kìm ư c cho tình c m lôi cu n i to let somebody know b o cho ai bi t.. o 623.) ném. nói vô tình. o 618.nghĩa M ) ng ng l i to let alone không nói n. o let fly a torrent of abuse văng ra nh ng tràng ch i r a to let go buông ra. o 617. buông xu ng. làm cho r ng ra cho thuê r ng rãi to let out at ánh m d . nói thi u trách nhi m 1. o o o 621. ném xu ng nói buông. cho bi t 1. et me be k tôi. o 612. không dính vào. không ng ch m n to let somebody alone to do something giao phó cho ai làm vi c gì m t mình to let be b m c. o o 622. b t i. b m c. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o let the water out of the bath-tub cho nư c b n t m ch y ra ti t l .Updatesofts.com o Ebook Team o o o 611. báo cho ai bi t BE IN THOUGHTS. o let fall a remark on someone buông ra m t l i nh n xét v ai (toán h c) k (m t ư ng th ng góc) xu ng (m t c nh) to let fly b n (súng. o 624. 38 . o o 613. trích máu. o 616. l t ra ngoài. o 619. o 615. o cho i ra. m c như v y không dính vào 1.. cho ch y thoát. c t ti t let bygones be bygones (xem) bygone to let the cat out of the bag l bí m t to let somebody down gently (easity) khoan th v i m t ngư i nào. cho ch y ra ngoài 1. b l ng ra. x v và ch i t c t n to let up (thông t c) d u i. m c tôi to let blood cho máu ch y. y u i (t M . o 614.

. o 629. tri u n 1. o o o 636..Updatesofts. l y v (ti n. he match was called off cu c u ư c hoãn l i làm lãng i BE IN THOUGHTS.) m i n.com 625. o Ebook Team 626. òi v . o let slip an opportunity b l m t n t cơ h i to lets one's tongue run away with one nói vong m ng. o call forth one's talents em h t tài năng gây ra 1. o o o to let loose (xem) loose to let loose the dogs of war tung ra t t c các l c lư ng tàn phá c a chi n tranh to let pass b qua. nói không suy nghĩ to call aside g i ra m t ch . IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o call in the doctor m i bác sĩ n to call off g i ra ch khác 1. m t 1. b i 1. m i i to call back g i l i. o 627. o 633. o o 635. o 632. ng ng l i. m ng nhi c th m t to call forth phát huy h t. kéo sang m t bên to call away g i i. g i n. hoãn l i. o 634. o 628. em h t 1. không ý let sleeping dogs lie (xem) dog to let slip cho tr n thoát. g i v to call down g i (ai) xu ng (thông t c) x v . o 630. o o 637. o 631. lease call off your dog làm ơn g i con chó anh ra ch khác ình l i. b l . 39 . is behaviour calls forth numerous protests thái c a anh y gây ra nhi u s ph n i g i ra ngoài to call in thu v . o call forth one's energy em h t ngh l c 2.

nh c l i (m t k ni m) 1.com 1. o o o o 639. o call off one's attention làm ãng trí to call out g i ra g i to g i (quân n àn áp.) ánh th c.Updatesofts. o call up a spirit g i h n. 40 . o 644. làm n y sinh ra to call into play (xem) play to call over names i m tên to call a person names (xem) name to call somebody over the coals (xem) coal to call something one's own (g i là) có cái gì 1. o 640. o have nothing to call one's own không có cái gì th c là c a mình to call a spade a spade (xem) spade at call s n sàng nh n l nh call to arms l nh nh p ngũ. o BE IN THOUGHTS. o 650. o 651. o 648.. g i d y (quân s ) ng viên. làm cho không chú ý to call in question (xem) question to call into being (existence) t o ra. 'll call you up this evening chi u nay tôi s g i dây nói cho anh n y ra (m t ý ki n). o 642.) to call up g i tên g i l i.. o 652... IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o o o o o o 641. o 645. o 646.. o 647.. g i (nh p ngũ) to call away one's attention làm cho ãng trí. o 649. chiêu h n g i dây nói 1.) thách u gươm to call together tri u t p (m t cu c h p. l nh ng viên no call to blush vi c gì mà x u h Ebook Team 638. o 643. gây ra (m t cu c tranh lu n.

o 662. o 655. o 657. o 671. o 656. drag) somebody over the coals x v ai.com 653. o 658. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. s n sàng b t tay vào vi c to turn one's coat tr m t. o 670. o 669. s a cho ai m t tr n to kilt one's coats (văn h c) vén váy it is not the gay coat that makes the gentlemen ng l y b ngoài mà xét ngư i. o 663. o 674. o 661. o o o 672. o 667. 41 . o Ebook Team 654. ph n ng.Updatesofts. o 673. rake. o 665. ào ngũ Holy Land t thánh the land of the leal thiên ư ng the land of the living hi n t i trái t này land of milk and honey nơi này sung túc l c phúc c a tr i nư c Do-thái land of Nod gi c ng to make the land trông th y t li n (tàu bi n) to see how the land lies xem s th ra sao BE IN THOUGHTS. o 664. o 666. o 660. l y thi n tr ác to pay someone in his own coin ăn mi ng tr mi ng suit yourself tuỳ anh mu n làm gì thì làm to dust someone's coat ánh cho ai m t tr n. m c áo cà sa không h n là sư to take off one's coat c i áo s n sàng ánh nhau to take off one's coat to the work hăm h b t tay vào vi c. m ng nhi c ai to heap coals of fire on someone's head l y ơn tr oán. o close call (xem) close to get (have) a call upon something có quy n ư c hư ng (nh n) cái gì place (house) of call nơi thư ng lui t i công tác to blow the coals thêm d u vào l a to cary coals to Newcastle (xem) carry to hand (call. o 668. o 659.

it is no use crying over spilt milk (xem) spill to be down at heels v t gót (giày) i giày v t gót. o 689. Down with imperialism! o ch nghĩa qu c! down and out (th d c. 678.Updatesofts. o o 684. cùng k . o o 688. 693.th thao) g c không d y ư c n a. o 694. o 691. o 682. th t cơ l v n. o 683. o 695. o 685. o Ebook Team 676. th t v ng to be down on one's luck (xem) luck down to the ground hoàn toàn 1. o 692. 42 . o o 677. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 686. o 679.com 675. o 680. o 687. ăn m c nh ch nhác (ngư i) to be down to be down in (at) health s c kho gi m sút to be down in the mouth u xìu. b i to down tools bãi công ng ng vi c a bad workman quarrels with his tools (xem) quarrel all his geese are swans (xem) swan can't say bo to a goose (xem) bo to cook that lays the golden eggs tham l i trư c m t to be friends with to keep friends with thân v i to make friend in need is a friend indeed b n trong lúc khó khăn ho n n n m i th t là b n to be on the make BE IN THOUGHTS. o 681. o 690. thua cháy túi ( ánh b c) down on the nail ngay l p t c up and down (xem) up to let go down the wind (nghĩa bóng) v t b . chán n n. hat suits me down to the ground cái ó hoàn toàn thích h p v i tôi down with! o! 1. b o ván (quy n Anh) cùng ư ng.

nhìn th y.. chu n. o 702. o make out a list l p m t danh sách 3. n m ư c ý nghĩa.nghĩa M ). giao. cannot make out what he has wirtten tôi không th c ư c nh ng i u h n ta vi t phân bi t. th tiêu. ăn c p to make out t. o o 705. to make off i m t. o make over one's all property to someone l i t t c c a c i cho ai s a l i (cái gì) to make up làm thành. thu vén 1. o 697.Updatesofts. o make out a figure in the distance nhìn th y m t bóng ngư i ng xa (t M . l p 1. c u thành. (t lóng) ang tìm ngư i ăn n m v i to make after (t c . o make out a cheque vi t m t t séc xác minh. ăn c p to make back off tr l i m t nơi nào. ang ti n (t M . ow are things making out? s vi c di n bi n ra sao? to make over chuy n. l i 1. o make all things up into a bundle gói ghém t t c l i thành m t bó BE IN THOUGHTS. d ng lên. o 701. tìm ra manh m i..nghĩa c ) theo u i. gi t. o (thông t c) thích làm giàu ang tăng. phung phí xoáy. c ư c 1. o 703. kh lãng phí. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. ti n tri n 1. có h i cho to make away v i vàng ra i to make away with hu ho i. g p thành. o o o 700. gi i thích. 43 . ch ng minh hi u. nh n ra 1. như ng. o 699. cu n gói to make off with xoáy. o o o o o 704. h p l i. eo u i to make against b t l i.nghĩa M ) di n bi n. o 698. o make out a plan t k ho ch 2.com o o o Ebook Team 696. gói ghém.

Updatesofts. l p. t's all a made up story ó là m t câu chuy n hoàn toàn b a t hoá trang 1. 716. d ng 1. 44 . o 707. o 718. o make some damage up to somebody b i thư ng thi t h i cho ai b khuy t. o make up an actor hoá trang cho m t di n viên thu x p. o 712. gi u to make good (xem) good make haste! (xem) haste to make a hash of job (xem) hash to make hay while the sun shines (xem) hay to make head BE IN THOUGHTS. o 721. hành ng như th to make beleive (xem) beleive to make bold to (xem) bold to make both ends meet (xem) meet to make free with ti p ãi t nhiên không khách sáo to make friends with (xem) friend to make fun of to make game of ùa c t. he two friends have had a quarrel. but they will soon make it up hai ngư i b n xích mích v i nhau. o 719. b a t 1. bù. o 720. o make up a list l p m t danh sách b a. 709. o 708. o 710.com o Ebook Team o o o o o 706. nhưng r i h s dàn hoà ngay thôi n bù. dàn hoà 1. o 713. bù p to make with (t lóng) s d ng to make amends for something (xem) amends to make as if to make as though làm như th . ch nh o. o 714. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 711. dàn x p. b i thư ng 1. o 715. o 717.

o 741. o 734. 45 . o 726. o 728. o 736. o 735. không chú ý ên. o 725. o 739. không khách sáo to make love to someone (xem) love to make little (light. (xem) head to make head against (xem) head to make headway (xem) headway to make oneself at home t nhiên như nhà. tr n i to make [a] shift to (xem) shift to make terms with (xem) term to make too much ado about nothing ch ng có chuy n gì cũng làm r i lên to make a tool of someone (xem) tool to make up one's mind (xem) mind to make up for lost time (xem) time to make war on n BE IN THOUGHTS. o 724. coi r . không quan tâm to make much of (xem) much to make the most of (xem) most to make mountains of molehills (xem) molehill to make one's mark (xem) makr to make merry (xem) merry to make one's mouth water (xem) water to make of mar (xem) mar to make ready chu n b sãn sàng to make room (place) for như ng ch cho to make sail gương bu m. o 731.Updatesofts.com o Ebook Team 722. o 744. o 727. o 733. o 732. nothing) of coi thư ng. o 743. o 723. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 729. căng bu m to make oneself scarce l n i. o 730. o 737. o 742. o 738. o 740.

ix 1. o o 752. làm m t i 1. n. làm ki t s c. v a ý v i. o do away with oneself t t to do by x s . IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. ph t.com o Ebook Team 745. o o 754.Updatesofts. o 747. o as you would be done by hãy x s v i ngư i khác như anh mu n ngư i ta x s v i mình to do for (thông t c) chăm nom công vi c gia ình cho. o o 756. o o o o 753. làm l i l n n a to do away [with] b i. phá hu . o 751. b c to do up gói. c i ra (áo) b (thói quen) to do on m c (áo) vào to do over làm l i. h n b i r i. 46 . b t u l i (+ with) trát. ch u ư c.) làm m t l . o o o 757. hu ho i i.. làm th t cơ l v n 1. thu x p ư c. xoay s ư c BE IN THOUGHTS. one up in brown paper gói b ng gi y nâu gói hàng s a l i (cái mũ. t ng (ai) vào tù rình mò theo dõi (ai) kh (ai). o 746. his old custom is done away with t cc y ãb b ir i 2. di t i. ư c. g n tiêu ma s nghi p r i to do in (thông t c) b t. o 748. o 750. gian phòng. b c 1. gi t i. o (xem) war to make water (xem) water to make way (xem) way to make way for (xem) way to do again làm l i. o 755. o 749. g t b . làm ki t s c to do off b ra (mũ). làm tiêu ma i s nghi p. lo vi c n i tr cho (ai) kh i. tr kh .. phăng teo (ai) làm m t l . hu b . He is done for h n ch t r i. tóm c (ai). làm s m lưng to do with vui lòng.

thôi! BE IN THOUGHTS. o have a hat on có i mũ 2. có i. o 762. tr n tru ng to have up g i lên. ăn gian to do someone proud (t lóng) ph nh ai..Updatesofts. o 763. o 769. o 761. i u ó không n âu! well done! hay l m! hoan hô! to have at t n công. He can't do without his pair of crutches anh ta không th nào b ôi n ng mà i ư c to do battle lâm chi n. He can do with a small house m t căn nhà nh thôi i v i chúng tôi cũng n r i. o 770. o 766. v n m c (qu n áo. nhin ư c. o 768. v n i (mũ. o 1. o 764. ánh nhau to do somebody's business gi t ai to do one's damnedest (t lóng) làm h t s c mình to do to death gi t ch t to do in the eye (t lóng) b p. o have nothing on không m c cái gì.). 47 . o 759.. tâng b c ai to do brown (xem) brown done! ư c ch ! ng ý ch ! it isn't done! không ai làm nh ng i u như th !. m i lên b t.. o 760. o 774. o o 772.) 1. ưa ra toà had better (xem) better had rather (như) had better have done! ng ng l i!. o 773. tri u lên. o 771. chúng tôi có th thu x p ư c v i m t căn nhà nh thôi 2.. l a b p. công kích to have on coa m c. b qua ư c. can do with another glass ( ùa c t) tôi có th làm m t c c n a cũng c ư c to do without b ư c. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 765.com Ebook Team 758. o 767. không c n n 1.

t u lư ng b ai (xa) to drink in hút vào. ng n ((nghĩa en) & (nghĩa bóng)) to eat humble pie (xem) humble to eat one's dinners (terms) h c làm lu t sư to eat one's heart out (xem) heart to eat one's words rút lui ý ki n c a mình. o o o 791. ng m nhìn như u ng l y. o o 777. o 783. o 779. o 787.. o o Ebook Team 776. don't eat me! ( ùa c t) này. n c th ng m t hơi to drink confusion to somebody (xem) confusion to drink someone under the table u ng ư c nhi u rư u hơn ai. o 781. ng m nhìn say sưa (thông t c) n c (rư u) vào to drink off. o 782.) to drink [someone] down u ng hơn (ai). o o o 778. th m vào nghe như u ng l y. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 793. o 784.Updatesofts. o 780.. nghe say sưa. o to have it out gi i quy t m t cu c tranh cãi (v i ai).. o o 789. o 788. o 792. nói cho ra lý l (v i ai) i nh răng to have nothing on someone (t M .) u ng cho quên h t (n i s u.. ăn h t.com 775. nh ăn th t tôi à! to drink away rư u chè m t h t (lý trí. t u lư ng b xa ai BE IN THOUGHTS. to drink up u ng m t hơi.nghĩa M ) không có th l i gì hơn ai không có ch ng c gì bu c t i ai he has had it (t lóng) th ng cha y th là toi r i th ng cha y th là h t th i (l i th i) r i th ng cha y ch ng hòng gì ư c n a âu to eat away ăn d n ăn mòn ((nghĩa en) & (nghĩa bóng)) to eat up ăn s ch. o 790. 48 . t nhiên là sai to eat someone out of house ans home ăn s t nghi p ai to be eaten up with pride b tính kiêu căng hoàn toàn kh ng ch horse eats its head off ng a ăn h i ch ng ư c tích s gì well. o 786. o 785.

49 . o o o o to sleep away ng cho qua (ngày gi ) 1. o o o 800. o lay down one's arms h vũ khí. o 802. 801. to sleep over gác n ngày mai 1. o 796. with) grass chuy n m t mi ng t thành cánh ng c BE IN THOUGHTS. bày t to lay by to lay aside to lay down t n m xu ng.b i 1. xu ng c t (rư u) vào kho h b 1. o sleep hours away ng cho qua gi to sleep in nh to live in (Ê-c t) ng mu n. he bed had not been slept in for months giư ng không có ngư i ng ã hàng tháng r i to sleep off ng ã s c ng cho h t (tác d ng c a cái gì) 1. o Ebook Team 795. o 799. o sleep it off ng cho giã rư u to sleep on. ng quên. không nghĩ t i 1. o lay aside one's old habits b nh ng thói quen cũ i to lay away to lay aside to lay before trình bày. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. 803.com 794. o o 797. o sleep off one's headache ng cho h t nh c u 2. to sleep upon.Updatesofts. o lay aside money for one's old age dành d m ti n cho n lúc tu i già b . o lay down land in (to. u hàng chuy n (m t mi ng t) thành ng c ( chăn nuôi) 1. o sleep on a question gác m t v n n ngày mai let sleeping dogs lie (xem) dog to lay aside gác sang m t bên. o 798. dành 1. o be slep in dùng ng . o lay aside one's sorrow gác n i bu n riêng sang m t bên dành d m. under. có ngư i ng 2. ng quá gi 1.

o lay down on the result of the race ánh cư c v k t qu cu c ch y ua s p t. o 811. t ư ng dây ( i n) to lay out s p t.nghĩa M ). o 807. o lay down a railway b t u xây d ng m t ư ng xe l a ra. u i. giãn (th ) to lay on ánh.Updatesofts. hy sinh 1. o 812. d n nư c. o lay on hard blows giáng cho nh ng òn n ng n r i lên. m t i t p to lay off (hàng h i) lái ra xa b . giáng òn 1. ph v a lên t ng (d n hơi.. cư c 1.. o o o 809. dành to lay about one ánh t phía to lay bare BE IN THOUGHTS. o lay oneself out n l c. lay it down that this is a very intricate question tôi xác nh n ó là m t v n r t ph c t p to lay for (t M . o 808. o 813. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. quét lên 1. tuyên b .nghĩa M ) th i. o lay on plaster ph m t lư t v a. th a 1. o o 806. o o o o o o o 810. b t u xây d ng 1. ph lên to lay up tr . phơi bày. 50 . d ki n. b trí (theo sơ ) trình bày. dành (thông t c) ánh. xác nh n. (t lóng) n m i to lay in d tr . tránh ng ng (làm vi c) (t M . o lay down one's life for the fatherland hy sinh tính m nh cho t qu c ánh cư c. o 805. ph lên. d c h t s c làm (cái gì) to lay over tr i lên. quai.com o Ebook Team o o o 804.). ưa ra tr i ra li m (ngư i ch t) tiêu (ti n) (t lóng) gi t d c s c làm 1.

o 820. gi ch t. o 823. o 817. o 830. c m tù to lay one's card on the table (xem) card to lay fast n m ch t. o 831. o 834. o 818. b t l i d ng to lay it on thick (xem) thick to lay an information agaisnt somebody ơn ki n ai to lay one's hope on t hy v ng vào to lay open tách v ra to lay siege to bao vây to lay under contribution (xem) contribution to lay stress on nh n m nh to lay something to heart (xem) heart to lay to rest (to sleep) chôn to lay under an obligation làm cho (ai) ph i ch u ơn to lay under necessity b t bu c (ai) ph i to lay waste tàu phá BE IN THOUGHTS. o 827. o 833. o 819. tóm. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o o 824. không cho ch y thoát to laythe fire x pc i t to lay great store upon (on) someone ánh giá cao ai to lay hands on (xem) hand to lay heads together (xem) head to lay hold of (on) n m ch t. 51 . o 815. o (xem) bare to lay one's bones g i xương. o 835. o 832. o 816. o 825. gi ch t. g i xác âu to lay somebody by the heels (xem) heel to lay captive b t gi .com o Ebook Team 814.Updatesofts. o 828. o 822. o 829. o 821. o 826.

Updatesofts.com 836.
o o o

Ebook Team

837.
o

o

838.
o o

839.
o o o o o o

840.
o o o

841.
o o o

842.
o o o o o o

o

o o

843.

put about (hàng h i) tr bu m, xoay hư ng i (c a con thuy n) làm quay l i, làm xoay hư ng i (ng a, oàn ngư i) (Ê-c t) gây b i r i cho, gây lúng túng cho; qu y r y; làm lo l ng put across th c hi n thành công; làm cho ư c hoan nghênh, làm cho ư c tán thư ng (m t v k ch, m t câu chuy n...) 1. ou'll never put that across c u ch ng th thành công ư c âu, c u ch ng làm nên chuy n ư c âu (t M ,nghĩa M ), (t lóng) làm cho hi u, làm cho ư c th a nh n to put aside dành, d m b i, g t sang m t bên put away dành, d m (ti n) (t lóng) u ng, n c (rư u); ăn, p (th c ăn) (t M ,nghĩa M ), (t lóng) gi t, kh (t lóng) b tù (t lóng) c m c (t c ,nghĩa c ) b , ly d (v ) put back l i (vào ch cũ...) v n (kim ng h ) lùi l i; làm ch m l i (hàng h i) tr l i b n c ng put by sang bên dành, dành d m l ng tránh (v n , câu h i, ai...) put down xu ng àn áp (m t cu c n i d y...) tư c quy n, giáng ch c, h b ; làm nh c; b t ph i im thôi không gi l i, b không duy trì (cái gì t n kém) ghi, biên chép cho là 1. o put somebody down for nine years old cho ai là ch ng chín tu i 2. o put somebody down as (for) a fool cho ai là iên cho, , t i, quy cho, gán cho 1. put it down to his pride i u ó tôi quy cho là tính kiêu căng c a h n cho h cánh (máy bay); h cánh (ngư i trong máy bay) ào (gi ng...) put forth

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

52

Updatesofts.com
o o o o o

Ebook Team

844.
o o

845.
o o

o

o o

o o o

846.
o

847.
o o

o

o o o

848.
o o

dùng h t (s c m nh), em h t (c g ng), tr (tài hùng bi n) m c, âm, n y (lá, ch i, m m...) (cây); m c lá, âm ch i, n y m m em truy n bá (m t thuy t...) (t M ,nghĩa M ) ngh , ưa ra, nêu ra (m t lu n i m...) (hàng h i) ra kh i b n put forward trình bày, xu t, ưa ra, nêu ra (k ho ch, lý thuy t...) văn ( ng h ) ch y mau hơn 1. o put oneself forward t cao mình, t làm cho mình n i b t put in ( ơn ki n); d n, ưa ra (ch ng c ) (pháp lý) thi hành 1. o put in a distress thi hành l nh t ch biên ưa vào, xen vào 1. o put in a remark xen vào m t l i nh n xét t vào (m t i v , ch c v ...) làm th c hi n 1. o put in the attack th c hi n cu c t n công ph , thêm vào (cái gì) (hàng h i) vào b n c ng; d ng l i (b n nào) (tàu bi n) (thông t c) dùng (thì gi làm vi c gì...) to put in for òi, yêu sách, xin 1. o put in for a job xin ( òi) vi c làm 2. o put in for an election ra ng c put off c i (qu n áo) ra hoân l i, ch m l i 1. ever put off till tomorrow what you can do today ng vi c gì sang ngày mai vi c gì có th làm hôm nay hoãn h n v i, l n l a vơi (ai); thoái thác, l ng tránh (m t l i yêu c u...) 1. o put somebody off with promises h a h n l n l a v i ai cho xong chuy n (+ from) ngăn c n, can ngăn, khuyên can (ai ng làm gì) t ng kh , v t b (ai, cái gì) (+ upon) ánh tráo, ánh l n sòng, t ng n (cái gì x u, gi m o... cho ai) put on m c (áo...) vào, i (mũ) vào, i (giày...) vào... khoác cái v , làm ra v , làm ra b

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

53

Updatesofts.com

Ebook Team

o

o

o o

o o

o

o

849.
o o o o o o o o o

850.
o

1. o put on an air of innocence làm ra v ngây thơ 2. er elegance is all put on v thanh l ch c a cô ta ch là gi v lên (cân); nâng (giá) 1. o put on flesh (weight) lên cân, béo ra tăng thêm; dùng h t 1. o put on speed tăng t c 2. o put on steam (thông t c) em h t s c c g ng, em h t ngh l c 3. o put the screw on gây s c ép bóp, p (phanh); v n (kim ng h ) lên, b t ( èn) lên em trình di n, ưa lên sân kh u (m t v k ch) 1. o put a play on the stage em trình di n m t v k ch t (cư c...), ánh (cá... vào m t con ng a ua) giao cho, b t ph i, ch nh (làm gì) 1. o put somebody on doing (to do) something giao cho ai làm vi c gì 2. o put on extra trains cho ch y thêm nh ng chuy n xe l a ph gán cho, cho 1. o put the blame on somebody t i lên u ai ánh (thu ) 1. o put a tax on something ánh thu vào cái gì put out t t ( èn), th i t t, d p t t (ng n l a...) u i ra ngoài (m t u th chơi trái phép...) móc (m t); làm sai kh p, làm tr t kh p (xương vai...); lè (lư i...) ra làm b i r i, làm lúng túng; qu y r y, làm phi n; làm khó ch u, làm phát cáu dùng h t (s c...), em h t (c g ng...) cho vay (ti n) l y lâi, u tư (t M ,nghĩa M ) xu t b n, phát hành giao (vi c) cho làm nhà (ngoài xư ng máy) s n xu t ra 1. o put out 1,000 bales of goods weekly m i tu n s n xu t ra 1 000 ki n hàng put over (t M ,nghĩa M ), (thông t c) hoàn thành (cái gì) trong hoàn c nh không thu n l i; hoàn thành (cái gì) nh tài khéo léo (nh mưu m o)

BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.

54

Updatesofts. l p t (m t cái máy. o put up at an inn for the night tr l i êm quán tr (thông t c) xúi gi c.. óng h p. làm tr n.). k t h p vào v i nhau.com o Ebook Team 851. th c hi n th ng l i (công vi c gì) c m cho (ai) nói chuy n b ng dây nói (v i ai qua t ng ài) 1. giương (ô). búi (tóc) lên như ngư i l n (con gái).. o o o o o o o o o o o o o o giành ư c s tán thư ng cho (m t b phim. o put up for the secretaryship ra ng c bí thư công b (vi c k t hôn). kéo (mành.. he horses are put to nh ng con ng a ã ư c bu c vào xe put together vào v i nhau.. móc vào 1. ra ng c 1. bàn b c v i nhau put up lên. b t ph i ch u put to bu c vào. dán lên. t ư c 1. làm xong xuôi... ut me through to Mr X xin c m cho tôi nói chuy n v i ông X (t M .. o put up the bans thông báo hôn nhân nhà th ưa ra ( bán. nâng lên (giá.) 1.. o 854.. c t i tra (ki m vào v ) cho (ai) tr .) lên. bán u giá. ưa lên sân kh u (m t v k ch) xua ra (thú săn). xây d ng (nhà. óng thùng. tranh th ư c c m tình c a (ngư i nghe) put through hoàn thành. ráp vào v i nhau 1.. t lên.. treo (m t b c tranh. xua lên. bày mưu tính k (vi c làm en t i) làm tr n.) (thông t c) bày t gian d i. 55 .. giơ (tay) lên.. c nh tranh..). o o o 852. tr l i 1.) em trình di n. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 853....). v k ch) 1.nghĩa M ) b t ph i làm. y t lên (y t th .. ti n c (ai). o put up a good fight ánh m t tr n hay BE IN THOUGHTS. khích (ai làm i u x u. o put oneself over gây n tư ng t t p i v i. o put heads together h i ý v i nhau.) 1. c ng vào v i nhau. làm bay lên (chim săn) c u (kinh) ưa (ki n ngh ) c . o put up goods for sale ưa hàng ra bán óng gói.

o put up with an annoying person kiên nh n ch u ng m t anh chàng qu y r y put upon hành h . o 863. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o put up with ch u ng.com o o Ebook Team 855.nghĩa M ) t (ti n). cư ng i u to put [one's] shoulder to [the] wheel (xem) shoulder to put somebody on (t M . o 862. (t lóng) ánh l a ai to put a spoke in someone's wheel (xem) spoke BE IN THOUGHTS. o 858. o 857. b o cho bi t. o 866. ánh l a (thông t c) cho vào tròng. o 865. tr (ti n) trư c dùng (ai) làm dô k ( ua ng a) 1. o 864. on't be put upon by them ng cho chúng nó vào tròng to put someone's back up làm cho ai gi n iên lên to put a good face on a matter (xem) face to put one's foot down kiên quy t. o put up to cho hay. báo cho bi t 2. o 869. o 861. o 867.nghĩa M ). o 868. o 860. i g p lên to put one's foot in it sai l m ng ng n to put one's hand to b t tay vào (làm vi c gì) to put one's hand to the plough (xem) plough to put the lid on (xem) lid to put someone in mind of (xem) mind to put one's name down for ghi tên ng c .. ghi tên ăng ký mua (báo.. quy t tâm. c p (v n). cho vào xi c 1. làm i u. o 870. o put someone up the duties he will have to perform b o cho ai bi t nh ng nhi m v ngư i ó ph i thi hành 3. gi v ng th ng c a mình (nghĩa bóng) to put one's best foot forward r o bư c.) to put someone's nose out of joint (xem) nose to put in one's oar làm ra v . kiên nh n ch u ng. ngư c ãi l a b p. o 859. o (t M . tha th 4.Updatesofts. 56 . o o o 856.

57 . IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o o o 878. o o Ebook Team 872.nghĩa M ) h b . o o to put to it (t M . o o o o o o 882. nh b t ra th ng (cu c u). rút kh i (m t hi p ư c.) qua u lôi kéo v phía mình BE IN THOUGHTS. o 874.com 871. chèo ra ra kh i ga (xe l a) rút ra (quân i). (thông t c) tích c c. he boat pulled off from the shore con thuy n ra xa b (t M . làm cho h t o tư ng to put words into someone's mouth (xem) mouth to pull about lôi i kéo l i.. làm cho h t sai làm. làm nh c làm gi m (s c kho . lôi ra 1. (t lóng) làm cho sáng m t ra. c vũ.Updatesofts. o o 879. ng h . ch trích.. phá (m t ngôi nhà..) (hàng không) l y l i thăng b ng sau khi b nhào (máy bay) to pull over kéo s p xu ng...) (t M .. ch giáo cho. o o o o 881.. kéo (áo n t. làm chán n n to pull for (t M .nghĩa M ). ph i i phó v i m i v n to put two and two together rút ra k t lu n (sau khi xem xét s vi c) to put wise (t M .nghĩa M ). gi m (giá.nghĩa M ) y vào hoàn c nh khó khăn. o t gi i i xa kh i 1.nghĩa M ). thúc bách d ng b ng ph i ương u v i m i v n . o 873. gi ng co ngư c ãi to pull apart xé to c ra chê bai.. kích tơi b i to pull down kéo xu ng.. (thông t c) th c hi n. ng viên hy v ng s thành công c a to pull in kéo v . l t .).. o o o 880. lôi vào. làm tr n to pull out kéo ra. he drawer won't pull out ngăn kéo không kéo ra ư c nh ra (răng) bơi chèo ra. làm xong. o o 876. o 875. o o 877. kéo vào vào ga (xe l a) (t lóng) b t to pull off kéo b t ra.).

. (t M . o 894. ph c h i s c kho (sau khi m) ch a kh i 1. o 889. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.) to pull together hoà h p v i nhau. o 899. lôi lên. nén mình l i vư t lên trư c (trong cu c ua. o o 888. bình tĩnh l i. wires) gi t dây (bóng) to pull one's weight (xem) weight to push along BE IN THOUGHTS. o 896. o 890. o 892. pull baker! (xem) baker to pull a face to pull faces nhăn m t to pull a long face (xem) face to pull someone's leg (xem) leg to pull someone's nose to pull someone by the nose ch i x ai. 891. 895. o o 884.com o Ebook Team 883. he doctors tried in vain to pull him round các bác sĩ ã c g ng h t s c mà không ch a kh i ư c cho anh ta to pull through qua kh i ư c (cơn m). kéo lên d ng l i. c nh khó khăn. là tay bơi thuy n gi i to pull out of the fire c u vân ư c tình th vào lúc nguy ng p to pull the strings (ropes. ánh nhau pull devil!.) (t lóng) b t to be pulled suy như c chán n n to pull caps (wigs) câi nhau. o 886. (thông t c) lái v phía b ư ng to pull round bình ph c.nghĩa M ). thoát kh i ư c. làm m t th si n c a ai to pull a good oar là tay chèo gi i.. làm d ng l i la m ng. qu trách ghìm mình l i. o 898.Updatesofts. o 893. làm cho qua kh i ư c (cơn m. o o o o o o 887. 58 . ăn ý v i nhau 1. o 885.. o 897. o 900. xoay s ư c thoát (c nh khó khăn).. o pull oneself together l y l i can m. t nh trí l i to pull up nh lên.

(thông t c) ra i. y ra ngoài (như) to push forth to push through xô y qua. o carry off all the prices o t ư c t t c các gi i làm cho ch p nh n ư c.)..Updatesofts.) to push in y vào g n (b . (k toán) mang sang to cary off em i. o o 908. làm n cùng. mang i. o o 913.. b t i. nhô ra (r cây. o o 909. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES.. ti p t c 1. th i b t i to be carried away b lôi cu n i. mũi t.. ưa n ch k t thúc 1. o 903. o be carried away by one's enthusiasm b nhi t tình lôi cu n i to carry forward ưa ra phía trư c (toán h c).. v i vàng to push out xô y ra. o 911. o push the matter through c g ng ưa v n n ch k t thúc. ưa i kh i ch n tr n ai chi m o t 1. o 904. thúc g p (công vi c. i. 59 . kh i hành. chu n t u to push on ti p t c. xô l n qua làm tr n. o o o to push on to push away xô i.) (thuy n) to push off ch ng sào y xa (b . ti p t c i. o Ebook Team 902.. làm cho thông qua ư c to carry on xúc ti n. o o o 914. y i to push down xô . y ngã to push forth làm nhú ra. c g ng gi i quy t v n to push up y lên to carry away em i. có thái nóng n y BE IN THOUGHTS. o 905. o o 906. i ti p y nhanh.) (thuy n) (t M . o carry on with one's work ti p t c công vi c c a mình i u khi n.com 901.. o 912. b làm cho say mê 1. trông nom (thông t c) có thái kỳ qu c. âm nhú ra. o o 907. xô ngâ.nghĩa M ). làm nhô ra.. o 910.

o 923. th c hi n to carry it th ng l i. dan díu bí m t v i ai to carry out ti n hành. o 930. 60 . o 927.. thành công to carry it off well gi ư c thái ư ng hoàng. hãy bình tĩnh tán t nh 1. o 925. o 919. ph n dân h i nư c to sell one's life dearly gi t ư c nhi u quân ch trư c khi hy sinh to buy back mua l i (cái gì mình ã bán i) to buy in mua tr 1. o o o 1. xuỳ ti n ra ư c gia nh p (m t t ch c. o carry on with somebody tán t nh ai. o 926. bán t ng bán tháo to sell up bán hàng hoá (c a ngư i m c n b phá s n) to sell down the river ph n b i. (k toán) mang sang to carry through hoàn thành làm thoát kh i. o 922. o 917. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 916. làm vư t qua ư c (khó khăn) 1. hàng d tr ).. is courage will carry him throught lòng can m c a anh ta giúp anh ta vư t qua t t c to carry all before one thành công. on't carry on so ng nóng n y th . o 928. o o 918. o 924. không h nao núng to fetch and carry (xem) fetch to sell off bán xon to sell out bán r h t (hàng còn l i. o 920. o buy in coal for the winter mua tr than cho mùa ông mua l i c a mình v i giá cao nh t (trong cu c bán u giá) (t lóng) mua ch c tư c.Updatesofts. o 931. o 921.com Ebook Team o 915. o 929. th c hi n to carry over mang sang bên kia. th ng ư c m i s ch ng i tr ng i to carry coals to Newcastle (t c ng ) ch c i v r ng to carry the day th ng l i thành công to carry into practice (execution) th c hành.) BE IN THOUGHTS.

ti p t c ho t ng to work down BE IN THOUGHTS. o 952. không có gì c n tr to get away clear (nghĩa bóng) không có khó khăn tr ng i gì. không ai c n tr to get away clear giũ s ch ư c in clear vi t rõ. không có gì áng s .. o 938. không vi t b ng s ho c m t mã to work away ti p t c làm vi c.Updatesofts. o 935. o 939. o 943. o Ebook Team 933. o 940. o 944. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 934. o 941. không có gì áng s . t không bi t ( tr l i m t câu . o 951. 61 . o 936. 947. út lót to buy up mua s ch.com 932. hoàn toàn xoá b to show a clean pair of heels (xem) heel as clear as day as clear as the sun at noonday rõ như ban ngày as clear as that two and two make four rõ như hai v i hai là b n the coast is clear (nghĩa bóng) không có khó khăn tr ng i gì. o 942. o 948. mua toàn b to buy a pig in a poke (xem) pig I'll buy it (t lóng) t xin ch u. o 953. o 954.) to buy off m m m. hay m t câu h i) as clean as new pin s ch như chùi clean tongue cách ăn nói nhã nh n clean slate (nghĩa bóng) tình tr ng không m t tí gì ràng bu c to have clean hands in the matter không dính líu gì v vi c ó to make a clean breast of (xem) breast to make a clean sweep of quét s ch. o 949. út lót to buy out tr ti n (cho ai) ngư i ta b ch c v hay tài s n to buy over mua chu c. to buy into mua c ph n (c a công ty. o 937.. o 945. o 946. mua nh n. o 950.

o o o 958. t i âu.Updatesofts. th c hi n.com o Ebook Team 955. thanh toán h t. phát tri n (m t ý ki n) v ch ra t m (m t k ho ch) tính toán. bán tháo 1. kh c ph c. t t xu ng. ra sao. o o o o o o 959. l p (giá c ) to work round quay. lùng b t BE IN THOUGHTS. út vào to work off bi n m t. quành to work up lên d n. o o xu ng. gi i (bài toán). o work off one's fat làm cho tiêu m . r . ti n tri n. o 962. o o o o o o o o 961. ti n hành (m t công vi c) trình bày. 62 . o 956. o o 957. rơi xu ng. o 963. tiêu tan g t b . o work off arreasr of correspondence tr l i h t nh ng thư t còn ng l i to work on ti p t c làm vi c (thông t c) ch c t c (ai) ti p t c làm tác ng t i to work out n âu. vào. ti n d n lên gia công gây nên. thanh toán (món n ). IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. gieo r c (s r i lo n) ch c t c (ai) so n. khai thác h t (m ) l p thành. o 960. h xu ng to work in ưa vào. ưa xu ng. t is impossible to tell how the situation will work out khó mà nói tình hình s ra sao thi hành. o 965. làm cho g y b t i 2. o 964. k t thúc 1. n i gi n to work oneself up to t t i (cái gì) b ng s c lao ng c a mình to work it (t lóng) t ư c m c ích that won't work with me (thông t c) i u ó không h p v i tôi to hunt down d n vào th cùng lùng s c. chu n b k lư ng (bài di n văn) tr n thành m t kh i nghiên c u n m ư c (v n ) mô t t m to work oneself up n i nóng. vòng.

o 969. không bàn n chuy n chuyên môn gi u ngh nghi p to smell of the shop (xem) smell to talk shop nói chuy n làm ăn. o hunt down a criminal lùng b t m t k ph m tôi to hunt out lùng u i. làm n ng n c mùi hôi th i to smell of the lamp (xem) lamp to smell of the shop quá n ng tính ch t chuyên môn. ch n. o 971. o 976. o 968. nói chuy n ngh nghi p to tell against làm ch ng ch ng l i. l n x n. 63 . o 980. nghi có s d i trá all over the shop (t lóng) lung tung. nói chuy n công tác. lùng ra to hunt up lùng s c. làm ki t s c (thông t c) mách to tell over m BE IN THOUGHTS. phân công (thông t c) nói th ng vào m t. have looked for it all over the shop tôi ã i tìm cái ó kh p m i nơi 2. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. l a. o 978.Updatesofts. o o 977. nói i u ch ng l i to tell off nh. o o 970. y books are all over the shop sách c a tôi lung tung c lên to come to the wrong shop h i nh m ch . r y la. o o 982. quá n ng tính ch t k thu t to smell a rat (nghĩa bóng) c m th y có âm mưu. o 972. o 974. o 975. o o 981. s c mùi ôi. o 973. h i nh m ngư i to sink the shop không bàn n chuy n làm ăn. o o 967.com Ebook Team 966. kh p m i nơi 1. tìm ki m to hunt in couples (xem) couple smell about ánh hơi quen hơi (quen v i m t mùi gì) to smell up s c mùi th i. o 1. o 979. k t i to tell on làm m t. u i ra tìm ra. nói chuy n chuyên môn.

o 996. d dành làm. nói bóng gió. nói dài. o 988. b m ng nhi c to tell the tale (t lóng) b a ra m t câu chuy n áng thương làm ng lòng to tell the world (t M . nói ch n h ng to talk into nói vào. 64 . nói mãi. nói c nh to talk away nói chuy n cho h t (thì gi ). e'll talk about that point later chúng ta s bàn v i m ó sau 2. o Ebook Team 984. thuy t ph c làm to talk out bàn kéo dài. o 985. o o 998.nghĩa M ) công b . o talk the afternoon away nói chuy n cho qua bu i chi u. o 992. o 1002. bàn v 1. o 1001. tranh lu n n cùng to talk out of BE IN THOUGHTS. nói d t không ra to talk back nói l i. cãi l i to talk down nói át.com 983. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 1000. nói su t 1. o 995.Updatesofts. o 989. o 990. nói chuy n su t c bu i chi u nói ti p. nói h t to say no t ch i to say yes ng ý to say someone nay (xem) nay to say the word ra l nh nói lên ý mu n c a mình it goes without saying (xem) go you may well say so i u anh nói hoàn toàn có căn c to talk about (of) nói v . o 986. o 999. o 987. o 994. hat are they talking of? h ang nói v cái gì th ? to talk at nói ám ch . kh ng nh you are telling me (t lóng) thôi tôi ã bi t th a r i to say on t c nói to say out nói th t. to get told off b làm nh c. o 997. o 993. o 991.

o bàn ra. nh n nh m i c nh khía 1. d dành. h t l i ca ng i to talk for the sake of talking nói mà nói. he lazy boy wants talking to c n ph i xài cho th ng bé trây lư i m t tr n to talk up tuyên truy n cho. nói ng làm to talk someone out of a plan ngăn ai ng theo m t k ho ch to talk over d dành. nói ch ng m c ích gì to talk nineteen to the dozen (xem) dozen to talk shop (xem) shop to talk through one's hat (xem) hat to talk to the purpose nói úng lúc. o 1012.com o Ebook Team 1003. nói to c ý ki n c a mình 1. 65 . xài. o o 1006. qu trách 1. o speak out one's mind nghĩ sao nói v y to speak to nói v ( i u gì) (v i ai) BE IN THOUGHTS. phê bình. o 1009. vi t n 1. hat speaks much for your courage i u ó nói rõ lòng can m c a anh to speak of nói v . c p n. o 1014. o 1007. o 1013. o o 1017. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o o 1005. o 1011. làm thay i ý ki n bàn quanh bàn qu n không i n âu to talk to (thông t c) ch nh. o 1010.Updatesofts. alk it over with your parents before you reply hãy bàn k v n ó v i th y m anh ã r i hãy tr l i to talk round thuy t ph c. o 1004. ch ng minh cho 1. nói cái ang nói to speak at ám ch (ai) to speak for bi n h cho (ai) là ngư i phát ngôn (c a ai) nói rõ. o o o 1015. thuy t ph c bàn lu n. nói l n nói th ng. othing to speak of ch ng có gì áng nói to speak out nói to. can ngăn. o 1008. xét k m i m t. o 1016.

o 1021. can speak to his having been there tôi có th kh ng nh là anh ta có n ó to speak up nói to hơn nói th ng. IMAGINE AND USE THESE IN CORRECT CASES. o 1022. o 1020. o o 1019. o 1023. nói to c ý ki n c a mình so to speak (xem) so to speak like a book (xem) book to speak someone fair (xem) fair to speak volumes for (xem) volume to speak without book nói không c n sách. nh mà nói ra BE IN THOUGHTS.Updatesofts.com o Ebook Team 1018. o kh ng nh ( i u gì) 1. 66 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful