Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3

Më®Çu
HÖ thèng thuû n«ng S«ng CÇu - Th¸c Huèng do Ph¸p thiÕt kÕ vµ x©y dùng tõ
n¨m 1922, hoµn thµnh n¨m 1936. NhiÖm vô thiÕt kÕ chÝnh ban ®Çu lµ t-íi cho
28.000 ha diÖn tÝch canh t¸c thuéc c¸c huyÖn Phó B×nh (tØnh Th¸i Nguyªn), T©n
Yªn, ViÖt Yªn, HiÖp Hoµ vµ mét phÇn thÞ x· B¾c Giang (tØnh B¾c Giang).
Khu t-íi kªnh 4/3 thuéc hÖ thèng thuû n«ng S«ng CÇu - Th¸c Huèng cã diÖn
tÝch phô tr¸ch lµ 2365 ha bao gåm ®Êt ®ai cña c¸c x· Tiªn S¬n, Trung S¬n, Ninh
S¬n, Qu¶ng Minh (huyÖn ViÖt Yªn) vµ mét phÇn ®Êt ®ai cña x· §«ng Lç (huyÖn
HiÖp Hoµ). Tõ tr-íc tíi nay khu t-íi kªnh 4/3 ®-îc t-íi b»ng n-íc lÊy tõ kªnh 3
cña hÖ thèng thuû n«ng S«ng CÇu - Th¸c Huèng; sau nµy ®-îc tiÕp n-íc thªm bëi
tr¹m b¬m Tróc Nói lÊy n-íc tõ s«ng CÇu. Tr¹m b¬m nµy lµ tr¹m b¬m t-íi tiªu kÕt
hîp.
Tuy nhiªn hiÖn nay khu t-íi kªnh 4/3 cã hiÖn t-îng thiÕu n-íc nghiªm träng,
nhÊt lµ vÒ vô chiªm xu©n, mµ c¸c nguyªn nh©n lµ:
- HÖ thèng S«ng CÇu - Th¸c Huèng qua nhiÒu n¨m sö dông c«ng tr×nh
xuèng cÊp,... ®· lµm cho hÖ thèng nµy tõ nhiÒu n¨m nay chØ ®¸p øng ®-îc 64%
diÖn tÝch t-íi thiÕt kÕ ban ®Çu. Kªnh 4/3 l¹i n»m cuèi nguån n-íc, nªn ®· tõ l©u
kh«ng cßn kh¶ n¨ng cung cÊp n-íc cho khu vùc nµy, nhÊt lµ vµo vô Chiªm Xu©n.
- Tr¹m b¬m tiÕp n-íc còng cã nhiÒu tån t¹i.Tr¹m b¬m Tróc Nói x©y dùng
n¨m 1986, nay còng cÇn söa ch÷a.
- C¸c kªnh chÝnh nh-: kªnh 4/3, kªnh t-íi Tróc Nói lµ kªnh ®Êt, ®-îc ®¾p
b»ng lo¹i ®Êt cã hÖ sè thÊm cao, mÊt n-íc nhiÒu l¹i th-êng xuyªn bÞ s¹t lë vµ båi
lÊp bëi ®Êt ë trªn s-ên ®åi...
- Do nhu cÇu th©m canh vµ t¨ng vô nªn hÖ sè t-íi vµ møc t-íi ngµy cµng
n©ng cao nªn l-îng n-íc cÇn ®· v-ît qu¸ kh¶ n¨ng thiÕt kÕ cña hÖ thèng S«ng CÇu
- Th¸c Huèng.
HËu qu¶ cña c¸c t×nh tr¹ng trªn lµ trong 2365 ha ®Êt canh t¸c cña khu vùc,
hiÖn nay chØ cã kho¶ng 500 - 600 ha ®-îc t-íi chñ ®éng, phÇn diÖn tÝch cßn l¹i
kho¶ng 1700 1800 ha vÉn th-êng xuyªn bÞ h¹n nÆng, dÉn tíi n¨ng suÊt, s¶n l-îng
n«ng nghiÖp cña khu vùc ®¹t thÊp. §êi sèng nh©n d©n trong vïng gÆp khã kh¨n.
V× vËy, ®Ó cung cÊp ®ñ n-íc phôc vô cho hÖ thèng ph¶i x©y dùng tr¹m b¬m
t-íi ViÖt Hoµ míi.

1

Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3
Ch-¬ng I

T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi
khu t-íi kªnh 4/3
1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn
1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý, diÖn tÝch

Vïng dù ¸n n»m ë phÝa Nam huyÖn ViÖt Yªn, tØnh B¾c Giang bao gåm ®Êt
®ai cña c¸c x· Tiªn S¬n, Trung S¬n, Ninh S¬n vµ Qu¶ng Minh (huyÖn ViÖt Yªn) vµ
mét phÇn ®Êt ®ai cña x· §«ng Lç (huyÖn HiÖp Hoµ). Giíi h¹n cña vïng nh- sau:
- PhÝa B¾c gi¸p nói Con Voi vµ Réc Tròng Kh¶ Lý.
- PhÝa §«ng gi¸p ®-êng s¾t Hµ Néi - L¹ng S¬n.
- PhÝa Nam gi¸p ®ª S«ng CÇu.
DiÖn tÝch canh t¸c cña toµn khu vùc lµ 2365 ha.
1.1.2. §Þa h×nh, ®Þa thÕ

§Þa h×nh khu vùc thuéc ®Þa h×nh trung du, cã:
- Cao ®é phæ biÕn: +3,0

+5,0 m

- Cao ®é cao nhÊt: +6.5

+10 m

- Cao ®é thÊp nhÊt: +2,0

+3,0 m

- H-íng dèc tõ B¾c xuèng Nam, tõ nói Con Voi vµ kªnh 4/3 (cao ®é
+5,0 10 m) xuèng c¸nh ®ång Mai Vò vµ c¸nh ®ång H÷u NghÞ (cao ®é +2,0 +3,0
m).
Nh×n chung ®Þa h×nh khu vùc t-¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ngo¹i trõ mét sè diÖn
tÝch ë ven ®åi nói vµ vïng gß cao.
1.1.3. KhÝ t-îng

a) NhiÖt ®é
KhÝ hËu cña vïng nãi riªng vµ cña tØnh B¾c Giang nãi chung n»m trong
miÒn nhiÖt ®íi giã mïa cña miÒn B¾c ViÖt Nam. Víi ®Æc tr-ng mïa §«ng lµ l¹nh,
kh« hanh vµ Ýt m-a. Mïa HÌ n¾ng nãng vµ m-a nhiÒu.
NhiÖt ®é trung b×nh: 23,30 C, tæng nhiÖt ®é c¶ n¨m kho¶ng 8500 0C, hµng
n¨m cã 4 th¸ng (Tõ th¸ng XII n¨m tr-íc ®Õn th¸ng III n¨m sau) nhiÖt ®é gi¶m
xuèng d-íi 200 C, th¸ng I l¹nh nhÊt cã nhiÖt ®é trung b×nh kho¶ng 150C. Mïa hÌ
2

Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3
nhiÖt ®é trung b×nh tõ th¸ng V ®Õn th¸ng IX lµ 25 0C, th¸ng VIII lµ th¸ng n¾ng
nãng nhÊt cã nhiÖt ®é trung b×nh trªn d-íi 300C.
b) §é Èm
§é Èm t-¬ng ®èi trung b×nh nhiÒu n¨m lµ 92%, ®é Èm thÊp nhÊt lµ th¸ng I vµo
kho¶ng 88% 90%, c¸c th¸ng mïa Thu vµ ®Çu mïa §«ng lµ thêi kú kh« l¹nh, ®é
Èm trung b×nh th-êng xuèng d-íi 80%. §é Èm cao nhÊt trong n¨m cã ngµy lªn tíi
98% vµ thÊp nhÊt cã ngµy xuèng tíi 64%.
c) Bèc h¬i
L-îng bèc h¬i trung b×nh n¨m vµo kho¶ng 1000 1100mm, c¸c th¸ng ®Çu
mïa m-a (V, VI, VII) l¹i lµ nh÷ng th¸ng cã l-îng bèc h¬i lín nhÊt trong n¨m.
L-îng bèc h¬i trong th¸ng V ®¹t trªn 100mm. C¸c th¸ng mïa xu©n(II- IV) cã
l-îng bèc h¬i nhá nhÊt lµ nh÷ng th¸ng cã m-a phïn vµ ®é Èm t-¬ng ®èi cao.
d) Giã b·o
- H-íng giã thÞnh hµnh trong mïa hÌ lµ giã Nam, giã §«ng Nam vµ mïa
§«ng th-êng cã giã B¾c vµ §«ng B¾c.
- Tèc ®é giã trung b×nh kho¶ng 2

3 m/s.

- Tõ th¸ng VII ®Õn th¸ng IX lµ nh÷ng th¸ng cã b·o hoÆc ¸p thÊp nhiÖt ®íi,
tèc ®é giã b·o lín nhÊt ®¹t cÊp 10 ®Õn cÊp 11 (kho¶ng 30 40 m/s).
e) M-a
L-îng m-a b×nh qu©n n¨m 1455mm, trong ®ã m-a vô mïa chiÕm 85%
l-îng m-a c¶ n¨m.
1.1.4. Thuû v¨n s«ng ngßi

S«ng CÇu lµ nguån n-íc t-íi vµ tiªu cña khu vùc. S«ng CÇu b¾t nguån tõ
d·y nói cao kho¶ng 1000m ë tØnh B¾c C¹n. S«ng ch¶y theo h-íng B¾c - Nam ®Õn
Th¸i Nguyªn chuyÓn sang h-íng T©y B¾c - §«ng Nam, ®Õn Ph¶ L¹i nhËp víi s«ng
Th¸i B×nh. S«ng cã chiÒu dµi 290km, ch¶y qua tØnh B¾c Giang 107km. DiÖn tÝch
l-u vùc kho¶ng 6000km2. Tõ th-îng nguån vÒ ®Õn cöa s«ng, lßng s«ng hÑp, dèc vµ
cã nhiÒu th¸c ghÒnh. H¹ l-u tõ Th¸i Nguyªn lßng s«ng më réng, cã b·i vµ ®ª däc
s«ng ng¨n lò.
1.1.5. Thæ nh-ìng

Ruéng ®Êt trong vïng phÇn lín lµ ®Êt b¹c mµu trªn nÒn phï sa cæ cã thµnh
phÇn c¬ giíi nÆng vµ trung b×nh. Do kh«ng ®-îc t-íi mét sè diÖn tÝch ®Êt ë vïng
cao ®ang bÞ qu¸ tr×nh feralit ho¸, t¹o kÕt von s¾t. Thªm vµo ®ã lµ c¸c qu¸ tr×nh röa
tr«i, xãi mßn do m-a, giã lµm cho ®Êt ngµy c¶ng gi¶m ®é ph×. Mét sè diÖn tÝch
3

Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3
vïng ruéng tròng ven s«ng CÇu th-êng bÞ ngËp n-íc nªn bÞ gl©y.

1.1.6. §Þa chÊt c«ng tr×nh

Nh×n chung ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña khu vùc tèt. C¸c kªnh t-íi
®-îc ®¾p b»ng lo¹i ®Êt ë tr¹ng th¸i chÆt, cã kh¶ n¨ng chÞu lùc tèt, ®iÒu kiÖn ®Þa
chÊt c«ng tr×nh còng rÊt tèt, cÊu tróc ®Þa tÇng ®¬n gi¶n, ®Êt chÆt cøng, chÞu lùc tèt.
1.1.7. Giao th«ng

Trong khu vùc cã ®-êng quèc lé 1A ch¹y qua vµ ®-êng liªn huyÖn nèi tõ
®-êng 1A ®Õn phè Th¾ng, HiÖp Hoµ vµ nèi víi quèc lé 3. Nh×n chung giao th«ng
trong khu vùc thuËn tiÖn.
1.1.8. VËt liÖu x©y dùng

- G¹ch cã thÓ mua tõ lß s¶n xuÊt g¹ch cña t- nh©n trong vïng
- V«i, c¸t ®en, c¸t vµng ®-îc khai th¸c t¹i chç
- Xi m¨ng, thÐp mua tõ thÞ x· B¾c Ninh
1.1.9. §iÖn

Trong khu vùc cã ®-êng d©y cao thÕ 35Kv ch¹y qua.
1.2. §iÒu kiÖn d©n sinh kinh tÕ
Khu vùc gåm 4 x·: Tiªn S¬n, Trung S¬n, Ninh S¬n vµ Qu¶ng Minh cña huyÖn
ViÖt Yªn vµ mét phÇn cña x· §«ng Lç cña huyÖn HiÖp Hoµ. §êi sèng cña nh©n
d©n trong vïng cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n.
D©n sè cña khu vùc: 35.000 ng-êi, sè lao ®éng 12.000 ng-êi, sè hé: 7.100 hé.
Tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn lµ 1,59 %.
Ngµnh nghÒ chÝnh cña nh©n d©n trong vïng lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, trong
®ã trång lóa lµ chñ yÕu. Do nguyªn nh©n chÝnh lµ thiÕu n-íc t-íi vµo vô chiªm vµ
cuèi vô mïa, nªn n¨ng suÊt c©y trång trong khu vùc ®¹t thÊp. N¨ng suÊt trung b×nh
vô chiªm lµ 2,1 T/ha, vô mïa lµ 2,3 T/ha.

4

Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3
Ch-¬ng II

HiÖn tr¹ng thuû lîi vµ biÖn ph¸p c«ng tr×nh
2.1. hiÖn tr¹ng hÖ thèng thuû l¬Þ
2.1.1.VÊn ®Ò t-íi

1. T×nh h×nh t-íi
Khu vùc ®-îc t-íi bëi 3 nguån n-íc:
- Kªnh 4/3
- Tr¹m b¬m Tróc Nói
- Tr¹m b¬m ViÖt Hoµ
Tæng diÖn tÝch canh t¸c cña khu vùc lµ 2365 ha, trong ®ã diÖn tÝch t-íi ®-îc
c¸c nguån n-íc ®¶m nhiÖm nh- sau:
a) VÒ vô Chiªm (§«ng Xu©n)
- Kªnh 4/3 t-íi ®-îc kho¶ng 425 ha, cã n¨m kh«ng cã n-íc t-íi.
- Tr¹m b¬m Tróc Nói t-íi ®-îc 200 ha.
- Tr¹m b¬m ViÖt Hoµ t-íi ®-îc 400 ha,
DiÖn tÝch cßn l¹i ë cuèi kªnh 4/3 kh«ng ®-îc t-íi, bÞ h¹n. Tr-íc kia ®Ó t-íi
cho diÖn tÝch nµy, ng-êi d©n ph¶i b¬m t¸t tõ hå n-íc ®-îc t¹o bëi 400 ha ruéng ®Êt
tròng bÞ ngËp óng gÇn th«n Néi Ninh. Tõ khi tr¹m b¬m tiªu Néi Ninh hoµn thµnh
®i vµo vËn hµnh, khai th¸c (n¨m 1997) ®· gi¶i quyÕt tiªu cho 1.350 ha ruéng ®Êt
cña khu vùc trong ®ã cã 400 ha ®Êt bÞ tròng t¹o thµnh hå nãi trªn, ®Ó biÕn diÖn tÝch
nµy thµnh diÖn tÝch canh t¸c. Do vËy mµ diÖn tÝch bÞ h¹n nµy kh«ng cßn n-íc ®Ó
t-íi n÷a.
b) VÒ vô mïa
- Kªnh 4/3 t-íi kho¶ng:

1000 ha

- Tr¹m b¬m Tróc Nói t-íi kho¶ng:

200 ha

- Tr¹m b¬m ViÖt Hoµ t-íi kho¶ng :

400 ha

DiÖn tÝch cßn l¹i ë cuèi kªnh 4/3 kh«ng ®-îc t-íi, bÞ h¹n vµ khu vùc nµy
kh«ng cßn nguån n-íc t-íi do nguyªn nh©n nãi trªn.
2. HiÖn tr¹ng c«ng tr×nh t-íi
a) Kªnh 4/3
5

Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3
Kªnh 4/3 lµ kªnh nh¸nh cña kªnh 3 thuéc hÖ thèng thuû n«ng S«ng CÇu Th¸c Huèng. Cèng ®Çu kªnh 4/3 cã nhiÖm vô lÊy n-íc tõ kªnh 3 vµo kªnh 4/3.
- Cèng ®Çu kªnh 4/3 lµ cèng trßn
nay vÉn cßn tèt.

100, cã m¸y ®ãng më vµ cöa van, hiÖn

- Kªnh 4/3 lµ kªnh ®Êt, cã chiÒu dµi 7,5 km, nhiÖm vô thiÕt kÕ ban ®Çu lµ
t-íi cho 2.000 ha.
Do c¸c nguyªn nh©n:
+ Tõ n¨m 1954 ®Õn nay kªnh ch-a ®-îc ®Çu t- söa ch÷a ®¹i tu.
+ TuyÕn kªnh ®i theo ven ch©n ®åi, vÒ mïa m-a cã hiÖn t-îng n-íc lò tõ
trªn nói déi xuèng mang theo nhiÒu ®Êt c¸t båi lÊp vµo lßng kªnh vµ ph¸ háng bê
kªnh.
+ Kªnh ®-îc ®¾p b»ng lo¹i ®Êt cã hÖ sè thÊm cao, dÉn tíi l-îng n-íc tæn
thÊt däc trªn kªnh lín.
Nªn kªnh 4/3 kh«ng cßn ®¸p øng tèt yªu cÇu dÉn n-íc ®-îc n÷a.
C¸c c«ng tr×nh trªn kªnh 4/3 còng xuèng cÊp nghiªm träng kh«ng ®¸p øng
®-îc viÖc dÉn n-íc vµ lÊy n-íc theo yªu cÇu thiÕt kÕ.
b) Tr¹m b¬m vµ kªnh t-íi Tróc Nói
Tr¹m b¬m Tróc Nói
§-îc x©y dùng tõ n¨m 1987 vµ b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng n¨m 1989. NhiÖm
vô thiÕt kÕ cña tr¹m b¬m lµ:
- §¶m b¶o tiªu cho 407 ha, trong ®ã cã 300 ha lµ diÖn tÝch canh t¸c cña 2 x·.
Tiªn s¬n vµ Trung s¬n (ViÖt Yªn).
- KÕt hîp t-íi hç trî cho 1.425 ha thuéc kªnh 4/3, khi hÖ thèng thuû n«ng
S«ng CÇu thiÕu n-íc.
* Quy m«, th«ng sè thiÕt kÕ:
+ Sè l-îng m¸y b¬m: 10 m¸y
+ Lo¹i m¸y b¬m: ly t©m trôc ngang, Q = 800 m3/ h, H = 8m
+ §éng c¬ ®iÖn: cã 2 ®éng c¬ 33 KW (sè 8 vµ 10), cßn l¹i 8 ®éng c¬ 30 kw
(c¸c ®éng c¬ sè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)
+ Tr¹m biÕn ¸p: cã 2 m¸y biÕn ¸p: 1 m¸y 320 KVA vµ 1 m¸y 180KVA.
+ B¬m ch©n kh«ng: Cã hai m¸y b¬m ch©n kh«ng BCK9-270
+ Nhµ tr¹m: Lo¹i mãng t¸ch rêi réng 6 m, dµi 15m, cao 5,2m. KÕt cÊu t-êng
g¹ch dµy 22 cm, m¸i ®æ bª t«ng cèt thÐp. Cao tr×nh sµn nhµ: +4,2 m.
+ BÓ hót:
6

Cèng lÊy n-íc qua ®ª kÕt cÊu cßn tèt. söa ch÷a ch¾p v¸ nªn ®Õn nay 10 m¸y b¬m còng kh«ng cßn lµm viÖc ®-îc tèt. Riªng nhµ tr¹m.3 m KÝch th-íc: 1.5. ChiÒu réng ®¸y kªnh b = 2.PhÇn c«ng tr×nh: Nhµ tr¹m. s¹t.3 m + BÓ x¶: Mùc n-íc bÓ x¶ thiÕt kÕ khi t-íi: +7. §-êng èng x¶: 30m èng x¶ bÞ thñng. PhÇn trong ®ª dµi 39. PhÇn ngoµi ®ª dµi 222. Kªnh t-íi Tróc Nói ®i 7 .5 m. æ trôc. 6 ®éng c¬ cßn l¹i (1.háng. lón. M¸y b¬m ch©n kh«ng lµm viÖc kÐm. 6. lµm nhiÖm vô dÉn n-íc tõ tr¹m b¬m Tróc Nói t-íi cho 200 ha däc kªnh vµ tiÕp n-íc cho kªnh 4/3. * HiÖn tr¹ng .5 m cßn l¹i 113 m ch-a l¸t ®¸. m¸i kªnh m = 1.5 m + Cèng lÊy n-íc qua ®ª: Cao tr×nh ®¸y cèng thiÕt kÕ: -0.3m) nªn kh¶ n¨ng lÊy n-íc cña cèng kh«ng ®¶m b¶o. n¸t. 4.4x1. kh«ng cã hiÖn t-îng r¹n nøt. 3. Kªnh t-íi Tróc Nói Kªnh t-íi Tróc Nói dµi 2030m. Do ®¸y cèng ®Æt cao (-0.0 m.4 m. 9.16 m Cao tr×nh ®¸y bÓ hót: -0. cã thêi kú cèng kh«ng lÊy ®ñ n-íc cho tr¹m b¬m Tróc Nói ch¹y 4 m¸y.8m. tr-ît. 10 bÞ háng nÆng. §¸y cèng cÇn ph¶i h¹ thÊp xuèng cao tr×nh -0. 8. dµi 46 m + Kªnh dÉn n-íc tõ s«ng CÇu vµo bÓ hót tr¹m b¬m. C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn nh×n chung vÉn cßn lµm viÖc tèt. . C¸p h¹ thÕ tõ tr¹m biÕn ¸p ®Õn ®éng c¬ bÞ môc.söa ch÷a ®¹i tu n¨m 1996. bÓ x¶: cßn tèt. §-êng èng hót: 70m èng hót 300 bÞ han rØ. c¸c trôc. 2. r¬ nhiÒu. kÕt cÊu æn ®Þnh. ®· ®-îc l¸t ®¸. 6 bé cöa sæ b»ng gç ®· bÞ h.kh«ng ®ång bé.1 m Cao tr×nh ®¸y bÓ x¶: +5. bÓ hót. Vµo mïa kiÖt.5 m. ®· l¸t ®¸ ®-îc 109.7) nãi chung lµm viÖc tèt.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Mùc n-íc bÓ hót thiÕt kÕ khi t-íi: +1. .PhÇn c¬ khÝ: Tuy míi ®-îc ®Çu t. c¸nh qu¹t bÞ mßn. nh-ng do ®Çu t.PhÇn ®iÖn: 4 ®éng c¬: sè 5.

2. §¸nh gi¸ nguyªn nh©n h¹n h¸n 2. + Nguån n-íc ë khu ruéng tròng Néi Ninh kh«ng cßn do tr¹m b¬m Néi Ninh ®i vµo ho¹t ®éng chuyÓn diÖn tÝch óng ngËp nµy thµnh ®Êt canh t¸c. Nguyªn nh©n thø nhÊt lµ do c¸c nguån n-íc cÊp kh«ng ®¶m b¶o Khu t-íi kªnh 4/3 ®-îc cÊp bëi 3 nguån n-íc: . Néi Ninh ®¶m b¶o tiªu óng cho khu vùc. C¸c tr¹m b¬m Tróc Nói. mÆt kh¸c nhu cÇu dïng n-íc trong hÖ thèng nµy ngµy cµng t¨ng do viÖc t-íi th©m canh vµ t¨ng sè vô gieo trång. nh÷ng ngµy mùc n-íc S«ng CÇu xuèng thÊp th× kh«ng lÊy ®ñ n-íc cho tr¹m b¬m.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 ven theo s-ên ®åi nªn còng bÞ n-íc lò tõ trªn ®åi ®æ xuèng mang theo nhiÒu ®Êt c¸t lÊp vµo lßng kªnh.2.Th¸c Huèng. 2.1. nªn kh«ng lÊy ®-îc n-íc liªn tôc. ®éng c¬ ®· bÞ h. .Nguån cña kªnh 4/3 tõ hÖ thèng s«ng CÇu . + Tr¹m b¬m Tróc Nói kh«ng ®¶m b¶o ®-îc l-u l-îng thiÕt kÕ vµ thêi gian t-íi mµ nguyªn nh©n lµ: . Tr¶i qua mÊy chôc n¨m ho¹t ®éng. V× vËy kªnh t-íi Tróc Nói kh«ng cßn ®¸p øng ®-îc yªu cÇu dÉn n-íc n÷a. . C¸c nguyªn nh©n nµy lµm cho nguån n-íc tõ hÖ thèng Th¸c Huèng kh«ng ®Õn ®-îc tíi kªnh 4/3.Nguån n-íc tõ tr¹m b¬m ViÖt Hoµ. t¬i nay ®· bÞ xuèng cÊp nghiªm träng kh«ng cßn ®¸p øng ®-îc c¸c nhu cÇu vÒ n-íc. kªnh l¹i bÞ båi l¾ng nhiÒu do kh«ng ®-îc n¹o vÐt th-êng xuyªn. 2.Th¸c Huèng xuèng cÊp.2.1. lµm nhiÖm vô t-íi tiªu kÕt hîp. hoÆc chØ ®Õn víi l-u l-îng nhá.Mét sè m¸y b¬m. l¹i kh«ng ®-îc tu bæ söa ch÷a th-êng 8 . c) Tr¹m b¬m ViÖt Hoµ vµ kªnh ViÖt Hoµ §-îc x©y dùng tõ n¨m 1966. ph¸ háng bê kªnh.§¸y cèng lÊy n-íc qua ®ª ®Æt cao. + Tr¹m b¬m ViÖt Hoµ x©y dùng l©u n¨m. T×nh h×nh tiªu Nh×n chung t×nh h×nh tiªu trong khu vùc ®· ®-îc gi¶i quyÕt tèt. Kªnh t-íi Tróc Nói còng ®-îc ®¾p b»ng lo¹i ®Êt cã hÖ sè thÊm cao nªn l-îng n-íc thÈm lËu trªn kªnh lín. .háng nh-ng ch-a ®-îc ®Çu tsöa ch÷a. + Do thèng thuû n«ng S«ng CÇu .Nguån n-íc tõ tr¹m b¬m Tróc Nói.

Tiªn S¬n. tu bæ th-êng xuyªn. biÖn ph¸p c«ng tr×nh thuû lîi vµ nhiÖm vô tr¹m b¬m ®Çu mèi Dù ¸n x©y dùng tr¹m b¬m t-íi ViÖt Hoµ thuéc hÖ thèng thuû n«ng S«ng CÇu nh»m môc ®Ých ®¶m b¶o cung cÊp n-íc t-íi ®ñ. . Nguyªn nh©n thø hai lµ do kªnh vµ c«ng tr×nh trªn kªnh xuèng cÊp nghiªm träng .Kªnh t-íi ViÖt Hoµ vµ Tróc Nói ®i trªn s-ên cao l¹i ®¾p b»ng lo¹i ®Êt cã hÖ sè thÊm cao nªn l-îng n-íc tæn thÊt trªn kªnh nhiÒu.C¸c c«ng tr×nh trªn kªnh xuèng cÊp nhiÒu.Kªnh 4/3 xuèng cÊp nhiÒu. ph¸ bá tr¹m b¬m Tróc Nóc.2. gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n trong vïng. ®-a n¨ng suÊt c©y trång t¨ng cao vµ æn ®Þnh. c«ng tr×nh trªn kªnh xuèng cÊp kh«ng cßn kh¶ n¨ng dÉn n-íc ®-îc theo yªu cÇu. Quang Minh (huyÖn ViÖt Yªn) vµ mét phÇn ®Êt cña x· §«ng Lç (huyÖn HiÖp Hoµ). Néi S¬n. Tãm l¹i. . lÊy n-íc kÐm. §Ó gi¶i quyÕt h¹n h¸n cho vïng cÇn ph¶i x©y dùng Tr¹m b¬m ViÖt Hoµ míi. nÕu dÉn l-u l-îng lín sÏ bÞ trµn kªnh.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 xuyªn nªn kh«ng ®¶m b¶o ®-îc l-u l-îng thiÕt kÕ 2. 9 . nhiÒu ®o¹n bÞ lò nói båi lÊp. kh¶ n¨ng dÉn n-íc. 2. V¶ l¹i kªnh l¹i bÞ båi l¾ng nghiªm träng kh«ng ®-îc n¹o vÐt. n-íc tæn thÊt trªn kªnh lín. nguyªn nh©n g©y ra h¹n trong vïng lµ do c«ng tr×nh ®Çu mèi kh«ng ®¶m b¶o ®-îc l-u l-îng thiÕt kÕ vµ hÖ thèng kªnh.3.2. kÞp thêi vµ chñ ®éng cho 2365 ha ®Êt canh t¸c cña 4 x· Trung S¬n.

qu¶n lÝ nhá. a)Ph-¬ng ¸n 1 Toµn bé c«ng tr×nh bao gåm kªnh dÉn. ¦u ®iÓm: Kh«ng mÊt diÖn tÝch canh t¸c ®Ó x©y dùng tr¹m b¬m . Chän tuyÕn c«ng tr×nh Chän tuyÕn c«ng tr×nh. 3. mÆt b»ng thi c«ng réng. xãi lë trong kªnh. Nhµ m¸y ®Æt trong th©n ®ª. b) Ph-¬ng ¸n 2 C«ng tr×nh ®Æt trong th©n ®ª. gi¶m gi¸ thµnh x©y dùng kªnh th¸o. X¸c ®Þnh vÞ trÝ tr¹m b¬m vµ bè trÝ tæng thÓ c«ng tr×nh ®Çu mèi. VÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh Tr¹m b¬m ViÖt Hoµ míi ®-îc x©y dùng ngay bªn c¹nh tr¹m b¬m cò. Kh¶ n¨ng khèng chÕ ®-îc toµn bé khu t-íi víi c¸c cao tr×nh kh¸c nhau. Khi x©y dùng cèng ngÇm qua ®ª dÉn n-íc vµo khu t-íi ph¶i xö lÝ chèng thÊm. kh«ng båi l¾ng. VËy vÞ trÝ tr¹m b¬m ViÖt Hoµ míi thuéc th«n L-¬ng Tµi.1. Nh-îc ®iÓm: B·i s«ng chñ yÕu lµ ®Êt c¸t nªn xö lÝ nÒn mãng phøc t¹p. bïn c¸t l¾ng ®äng Ýt. chi phÝ ®µo ®¾p. Muèn ®¶m b¶o kÜ thuËt th× gi¸ thµnh c«ng tr×nh sÏ cao. ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt tèt.2. kªnh dÉn ng¾n. ¸p lùc thÊm l-u l-îng thÊm t¨ng ¶nh h-ëng ®Õn sù lµm viÖc an toµn cña ®ª. 3. TØnh B¾c Giang. Nhµ m¸y ®Æt ngoµi ®ª vÊn ®Ò chèng lò cho nhµ m¸y. Nh-îc ®iÓm: Kh«ng ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh trong mïa lò.1. èng ®Èy chui qua ®ª. nhµ m¸y. trªn mÆt ®ª kÕt hîp lµm ®-êng giao th«ng nªn ph¶i xö lÝ nÒn mãng phøc t¹p ®Ó chèng lón. huyÖn ViÖt Yªn.1. chiÒu cao nhµ m¸y lín. x· Tiªn S¬n. khèi l-îng c«ng tr×nh nhá.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 CH¦¥NG III tÝnh to¸n c¸c th«ng sè c¬ b¶n 3. HiÖn tr-êng thi c«ng hÑp do ®ã sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. tÇng ®éng c¬ cÇn ph¶i ®-îc tÝnh to¸n cÈn thËn. chän vÞ trÝ tr¹m b¬m ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn ®iÒu kiÖn lÊy n-íc. ®iÒu kiÖn lÊy n-íc ph¶i thuËn lîi tõ nguån n-íc ®Õn nhµ m¸y. vu«ng gãc víi ®ª.1. bÓ th¸o ®Æt ngoµi ®ª. æn ®Þnh cña ®ª trong mïa m-a b·o. khèi l-îng ®µo ®¾p nhá. ¦u ®iÓm: N-íc tõ s«ng b¬m trùc tiÕp vµo khu t-íi kh«ng cÇn x©y cèng ngÇm qua ®ª. ®øt gÉy côc 10 . Chän tuyÕn c«ng tr×nh vµ h×nh thøc bè trÝ 1.

kªnh th¸o ng¾n.MÊt diÖn tÝch canh t¸c . n¹o vÐt bïn c¸t hµng n¨m lín. . qu¶n lÝ. c) Ph-¬ng ¸n 3 C«ng tr×nh bè trÝ trong ®ª. NÒn ®Þa chÊt. thêi gian x©y dùng. TuyÕn c«ng tr×nh vu«ng gãc víi th©n ®ª. VËn chuyÓn.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 bé. l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ. Chèng rung ë tÇng trªn th«ng giã cho toµn nhµ m¸y sÏ gÆp trë ng¹i. söa ch÷a kh«ng thuËn lîi. kh«ng bÞ ngËp do ®ã chiÒu cao nhµ m¸y gi¶m. ¦u ®iÓm: VÒ mïa lò c«ng tr×nh lµm viÖc ®-îc ®¶m b¶o an toµn.Kªnh dÉn dµi. khèi l-îng ®µo ®¾p t¨ng. ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n tèt. xö lÝ nÒn mãng kh«ng tèn kÐm. x©y dùng kªnh dÉn vµ cèng ngÇm qua ®ª dÉn n-íc tíi bÓ hót. Nh-îc ®iÓm: . MÆt b»ng thi c«ng réng. vËn chuyÓn l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ thuËn lîi. hÖ sè sö dông n-íc ®-îc n©ng lªn. KÕt luËn: C¨n cø vµo nh÷ng -u nh-îc ®iÓm cña 3 ph-¬ng ¸n ®· nªu ra ta chän ph-¬ng ¸n 3 lµm ph-¬ng ¸n x©y dùng tr¹m b¬m ViÖt Hoµ.X©y dùng cèng ngÇm qua ®ª. 11 .

X¸c ®Þnh cÊp c«ng tr×nh . tÇn suÊt thiÕt kÕ 12 .2.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 S«ng Ph-¬ng ¸n 1 S«ng Ph-¬ng ¸n 2 S«ng Ph-¬ng ¸n 3 3.

sau: + Mùc n-íc s«ng øng víi tÇn suÊt thiÕt kÕ: Ptk = 75%. Tr×nh tù ®-îc x¸c ®Þnh nh. Hvô: Mùc n-íc trung b×nh vô cña n¨m. Hn¨m: Mùc n-íc trung b×nh cña n¨m. C¸c tr¹m b¬m n»m trong hÖ thèng thuû n«ng th× dùa vµo diÖn tÝch t-íi. 3.TÝnh tÇn suÊt kinh nghiÖm Pi theo c«ng thøc: Pi = i n 1 . Xvô: Tæng l-îng m-a vô (tõ th¸ng I ®Õn th¸ng V) cña n¨m. Hvô. Xn¨m. Mùc n-íc lín nhÊt trong tËp hîp thèng kª lµ mùc n-íc cã trÞ sè lín nhÊt xuÊt hiÖn trong tõng n¨m. . Ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n C¸c yÕu tè thuû v¨n khÝ t-îng cÇn tÝnh to¸n ë ®©y gåm c¸c l-îng m-a thiÕt kÕ vµ c¸c lo¹i mùc n-íc thiÕt kÕ.3.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Muèn c«ng tr×nh ®¹t ®-îc hai yÕu tè lµ kinh tÕ vµ kÜ thuËt th× viÖc tÝnh to¸n c¸c mùc n-íc s«ng øng víi tÇn suÊt kiÓm tra t¹i vÞ trÝ x©y dùng tr¹m b¬m ta ph¶i dùa vµo cÊp bËc c«ng tr×nh .Chän liÖt sè liÖu thèng kª t-¬ng øng X (Xvô. TÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè thuû v¨n khÝ t-îng 3. + Mùc n-íc s«ng øng víi tÇn suÊt phßng lò: P = 1% (mùc n-íc lín nhÊt). H1 ngµy max). ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch thèng kª trªn c¬ së sè liÖu ®o ®-îc nhiÒu n¨m. Mùc n-íc thÊp nhÊt lµ mùc n-íc øng víi tÇn suÊt kiÓm tra: P = 90%. Mùc n-íc thÊp nhÊt lµ mùc n-íc trung b×nh ngµy cã trÞ sè thÊp nhÊt xuÊt hiÖn trong tõng n¨m thèng kª. Hn¨m. .3. H1 ngµy max: Mùc n-íc trung b×nh ngµy lín nhÊt trong n¨m.S¾p xÕp sè liÖu theo thø tù gi¶m dÇn (tõ lín ®Õn nhá).1. tiªu ®Ó x¸c ®Þnh cÊp bËc c«ng tr×nh . Xn¨m: Tæng l-îng m-a n¨m. Tr¹m b¬m ViÖt Hoµ t-íi cho 2365 ha theo quy ph¹m TCVN 5060 – 90 qui ®Þnh c«ng tr×nh nµy thuéc c«ng tr×nh cÊp IV øng víi cÊp c«ng tr×nh qui ®Þnh tÇn suÊt ®Ó tÝnh to¸n nh.100% Trong ®ã: 13 .sau: 1 – VÏ ®-êng tÇn suÊt kinh nghiÖm .

Th«nh th-êng ®-êng tÇn suÊt lÝ luËn kh«ng n»m ë trung t©m cña b¨ng ®iÓm tÇn suÊt kinh nghiÖm.Cv . Tõ tÇn suÊt P tra phô lôc I trong gi¸o tr×nh thuû v¨n c«ng tr×nh ®-îc trÞ sè Kp. tÝnh c¸c tham sè thèng kª theo ph-¬ng ph¸p m«men b»ng c¸c c«ng thøc sau: n Xi X= i 1 n n (X i Cv = X )2 i 1 (n 1). Trong ph-¬ng ph¸p ®-êng thÝch hîp ng-êi ta kh«ng ®Ó ý ®Õn Cs mµ chän Cs = m. Pi) lªn giÊy tÇn suÊt ®-îc c¸c ®iÓm tÇn suÊt kinh nghiÖm. n : Sè n¨m cña chuçi sè liÖu. Khi ®ã ta cã: Xp = Kp.giíi thiÖu ë trªn. Dùa vµo c¸c th«ng sè nµy. X 3 n (X i Cs = X) i 1 ( n 3). Cv : HÖ sè ph©n t¸n. Xp) lªn giÊy tÇn suÊt vµ nèi c¸c ®iÓm ®ã l¹i ®-îc ®-êng tÇn suÊt lÝ luËn. 2 – VÏ ®-êng tÇn suÊt lÝ luËn Dùa vµo liÖt sè tµi liÖu thèng kª ®· cã nh. Gi¶ thiÕt c¸c trÞ sè m kh¸c nhau. Cs : HÖ sè thiªn lÖch. n. X 3 Trong ®ã: X : TrÞ sè b×nh qu©n cña ®¹i l-îng thèng kª cÇn tÝnh to¸n. víi Kp = X . Trong thùc hµnh trÞ sè Kp ®-îc x¸c ®Þnh theo mét trong hai c¸ch sau: 14 . Xi : Gi¸ trÞ cña ®¹i l-îng thèng kª n¨m thø i.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 i – Sè thø tù cña sè liÖu thèng kª t-¬ng øng trong b¶ng sau khi s¾p xÕp. víi mçi gi¸ trÞ m th× øng víi tÇn suÊt P l¹i cã mét trÞ sè Kp t-¬ng øng. X .Sè n¨m cña liÖt sè liÖu ChÊm c¸c ®iÓm cã to¹ ®é (Xi. X ChÊm c¸c ®iÓm (P.C v3 . sö dông c«ng thøc ph©n phèi x¸c suÊt cña Pearson III ®Ó tÝnh to¹ ®é cña c¸c ®-êng tÇn suÊt lÝ luËn.

2. Ph©n phèi m-a vô.ChØnh söa ®-êng tÇn suÊt lÝ luËn.Ch¹y ch-¬ng tr×nh. Sö dông phÇn mÒm tÝnh to¸n “ DFC” (cña NguyÔn Mai §¨ng – Tr-êng §¹i häc Thuû Lîi) . Sau khi vÏ ®-îc ®-êng tÇn suÊt lÝ luËn cña ®¹i l-îng X cÇn x¸c ®Þnh øng víi mçi tÇn suÊt P tra ®-îc gi¸ trÞ Xp t-¬ng øng.Xn¨m: Tra trªn ®-êng tÇn suÊt Xn¨m (H×nh 2 – Phô lôc) ®-îc : X 75nam% = 1196.T¹o file sè liÖu: +Tªn ®-êng tÇn suÊt. Víi c¸c b-íc thùc hiÖn nh. 3. X¸c ®Þnh tÇn suÊt c¸c l-îng m-a øng víi tÇn suÊt 75 %.In kÕt qu¶.trªn sÏ x¸c ®Þnh ®-îc c¸c l-îng m-a vµ mùc n-íc øng víi c¸c tÇn suÊt thiÕt kÕ.Xvô: Tra trªn ®-êng tÇn suÊt Xvô (H×nh 1 – Phô lôc) ®-îc : X 75vu% = 236. C¸ch sö dông phÇn mÒm “ DFC” : . + §¬n vÞ tÝnh.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Sö dông b¶ng tra lËp s½n ë phô lôc 2 gi¸o tr×nh thuû v¨n c«ng tr×nh . 2. + NhËp c¸c trÞ sè cña liÖt tµi liÖu. b. + N¨m b¾t ®Çu tÝnh to¸n. + B-íc nh¶y cña liÖt tµi liÖu. TÝnh tÇn suÊt c¸c l-îng m-a. 15 . b. 3.74 (mm). + §é dµi cña liÖt tµi liÖu. TÝnh c¸c l-îng m-a thiÕt kÕ.L-îng m-a vô: Xvô Sè liÖu ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1 – Phô lôc. .4 (mm). a. a.L-îng m-a cña n¨m : Xn¨m Sè liÖu ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng 2 – Phô lôc.3. Trong ®å ¸n nµy sö dông c¸ch thø hai lµ c¸ch sö dông phÇn mÒm “DFC”. . 1. .

699 0.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Ph©n phèi m-a vô.1 0.290 0.1 0.4 5 5.4 0.6 0.4 3.097 16 .478 0.3 3. thÊy n¨m 1970 cã l-îng m-a X 1970 = 245.6 0.3 III 2.74 245 .114 3.546 0.608 V 0.352 0.2 2.3 0.9 0.386 0.097 38. kÕt qu¶ ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng III-1.4 0.290 0.1 0.029 0.490 2.352 0.1 13.966 B¶ng III-1 Th¸ng ngµy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 N¨m ®iÓn h×nh (1970) I II III 0.6 2.290 2.1 0.2 0.2 0. víi hÖ sè thu phãng : K= 236 .290 0.6 0.546 1.159 0.VËy chän n¨m vu 1970 lµ n¨m ®iÓn h×nh.097 2.8 0.830 5.8 1.029 12.869 8.2 0.097 30.4 0.898 0.3 0.3 IV Ph©n phèi m-a vô P = 75% V I II 2.097 0.4 0.063 14.097 2.3 0.848 0.580 0.2 0.193 2.773 1.386 1.560 1.193 1.1 2.193 0.193 1.5 1.318 0.2 0.6 1.097 2.9 0.642 8.773 0.7 0.3 44 0.1 (mm).1 3 0.74 (mm) ®èi chiÕu víi tµi liÖu ®o tr¹m §¸p CÇu trong 25 n¨m (1970 ®Õn 1995).1 39.4 0.1 0. Ph©n phèi m-a vô øng víi tÇn suÊt 75%: X 75vu% = 236.222 0.504 1.995 0.1 0.773 8.1 0.254 29.6 15 2.580 2.318 0.7 1.1 IV 0.8 0.2 1.290 42.4 1.211 1.290 2.193 0.386 4.193 0.3 0.290 0.3 0.6 8.

X¸c ®Þnh c¸c mùc n-íc a.9 1. Th¸ng 1 2 3 TuÇn Sè ngµy Cao tr×nh mùc n-íc (cm) 1 10 80.6 17 .4 4.62 (cm) c.X¸c ®Þnh H 11ngay max : Tra trªn ®-êng tÇn suÊt lÝ luËn H1 (H×nh 4 – Phô lôc) ®-îc: ngµy max cña tr¹m thuû v¨n §¸p CÇu % H 11ngay max = 846.Ph©n phèi mùc n-íc vô: Hvô. chän n¨m ®iÓn h×nh lµ n¨m 1972 cã Hvô= 96.291 1.6 3 10 84.74 (cm) H 90vu% = 87.4 (cm). TÝnh tÇn suÊt c¸c mùc n-íc a.H1 ngµy max: Sè liÖu ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng 3 – Phô lôc.2 1 10 51 2 10 87.6 2 10 73.45 (cm) % b.6 3 10 100. víi K= 96.1 1.3. H 90vu% : Tra trªn ®-êng tÇn suÊt lÝ luËn Hvu cña tr¹m thuû v¨n §¸p CÇu (H×nh 3 – Phô lôc) ®-îc: H 75vu% = 96.5 17.5 0. TÝnh c¸c mùc n-íc thiÕt kÕ tram §¸p CÇu 1.097 17.4 1 B¶ng III-2.347 0.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 29 30 31 1.Hvô : Sè liÖu ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng 4 – Phô lôc. 2. KÕt qu¶ ë b¶ng III-2.3.9 2 10 99.352 4.74 (cm). H 75vu% = 96.74 96.4 1 10 46.449 3. b.X¸c ®Þnh H 75vu% .

cã H 1975 vu = 97(cm). B¶ng III-3. chän n¨m ®iÓn h×nh lµ n¨m 1975.75 2 10 113.1 1 10 75 2 10 129.81 (cm).Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 4 5 3 10 77. ®-îc : H 75vu% = 97. 2. TÝnh c¸c mùc n-íc thiÕt kÕ tr¹m Phóc Léc Ph-¬ng 1. b.1 1 97 KÕt qu¶ ë b¶ng III-3.H1 ngµy max: Sè liÖu ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng 6 – Phô lôc. TÝnh tÇn suÊt c¸c mùc n-íc a.Hvô: Sè liÖu ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng 5 – Phô lôc.Tra trªn ®-êng tÇn suÊt lÝ luËn H1ngµy max cña tr¹m Phóc Léc Ph-¬ng h×nh 6. ®-îc : % H 11ngay max = 851.4 2 10 93. hÖ sè thu phãng : K= 97.1 (cm) H 90vu% = 87.1 (cm). Th¸ng 1 TuÇn Sè ngµy Cao tr×nh mùc n-íc (cm) 1 10 113. d. X¸c ®Þnh c¸c mùc n-íc c.1 3 10 72.2 3 10 196.45 3 10 97 18 .3.2 1 10 84.Tra trªn ®-êng tÇn suÊt lÝ luËn Hvô cña tr¹m Phóc Léc Ph-¬ng h×nh 5Phô lôc.9 3.7 (cm) 3.4. Ph©n phèi H 75vu% H 75vu% = 97.Phô lôc.

h×nh thøc ®-a n-íc vµo ruéng. cô thÓ lµ h×nh thøc gieo cÊy.56 3 10 197.76 2 10 93.25 3 10 102.4. ph¬i ¶i cho ®Êt htËt kh« vµ tho¸ng. TÝnh to¸n chÕ ®é t-íi cho lóa chiªm xu©n ë miÒn B¾c n-íc ta.67 3 10 87. Thêi gian lµm ¶i lµ thêi gian cÇn n-íc c¨ng th¼ng nhÊt. Sau ®ã cho n-íc vµo bõa.25 1 10 74.7 2 10 114. chÕ ®é canh t¸c gieo cÊy lóa th-êng lµ chÕ ®é lµm ¶i. bõa ng©m ruéng vµ cÊy ®ång lo¹t trong ngµy cuèi cïng.Thêi kú lµm ¶i. cµy ruéng. 1.vËy. .8 2 10 74. Nh. C¸c tµi liÖu cho tr-íc 19 . ®Êt trång. TÝnh to¸n l-u l-îng tr¹m b¬m 3.4. Thêi gian nµy gäi lµ thêi gian lµm ¶i.Thêi kú d-ìng lóa lµ thêi gian sau khi cÊy xong. møc t-íi toµn bé ®-îc x¸c ®Þnh theo : M = M1 + M2 M1: Møc t-íi thêi kú lµm ®Êt (møc t-íi ¶i) (m3/ha). tøc lµ sau khi gÆt mïa xong.46 3 10 85. toµn bé c©y trång b-íc vµo thêi kú sinh tr-ëng vµ ph¸t triÓn.78 1 10 84.26 3. ng©m ruéng råi gieo cÊy. ViÖc ®-a n-íc vµo ruéng trong vô chiªm cã thÓ chia lµm hai thêi kú râ rÖt: . møc ®é cÇn n-íc kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn khÝ hËu. M2: Møc t-íi thêi kú d-ìng lóa (m3/ha).3 2 10 129.22 1 10 106.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 2 3 4 5 1 10 88. lo¹i c©y trång mµ ®iÒu quan träng h¬n lµ nps cßn phô thuéc vµo h×nh thøc lµm ¶i. lµ thêi gian ®-a n-íc vµo ruéng.1.

22 2.(1. W3 = 10.6 X XI XII 3.56 2.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 a.43.C¸c tµi liÖu vÒ n«ng nghiÖp.ChØ tiªu c¬ lÝ cña ®Êt: §é rçng A ChØ sè ngÊm (% thÓ tÝch ®Êt) 0. K.74 4.Thêi vô vµ c«ng thøc t-íi : Giai ®o¹n sinh tr-ëng Tõ ngµy §Õn ngµy Sè ngµy C«ng thøc t-íi HÖ sè Kc CÊy-bÐn rÔ håi xanh 20/1 26/1 7 30-80 1.58 5.13 §Î nh¸nh lµm ®ßng 26/2 7/3 10 30-80 1.05 Tæng sè 107 Bèc h¬i mÆt ruéng: Th¸ng I II III IV V eo (mm/ngµy) 2.18 5.45 2. b.85 3.H(1 - o ) = 10.0. W2: L-îng n-íc cÇn ®Ó t¹o thµnh líp n-íc mÆt ruéng (m3/ha).23 Lµm ®ßng ®Õn chç 8/3 ¼ 25 30-80 1.a (m3/ha) a: §é s©u líp n-íc t¹o thµnh ®Çu giai ®o¹n gieo cÊy a = 30 mm. .45 (m).30 = 300 (m3/ha) W3 : L-îng n-íc ngÊm æn ®Þnh trong thêi gian lµm ®Êt (m3/ha).67 2.A.450.03 Håi xanh ®Î nh¸nh 27/1 25/2 30 30-80 1. TÝnh to¸n cô thÓ c. a H (t a H tb ) (m3/ha) 20 .0.12 Chç ®Õn chÝn 2/4 6/5 35 30-80 1. W2 = 10.Thêi gian lµm ®Êt : ta = 13 ngµy.2 VI VII VIII IX 5. W2 = 10.45 HÖ sè ngÊm ban ®Çu K1 HÖ sè ngÊm æn ®Þnh K (mm)/ngµy (mm)/ngµy 40 2 43 §é Èm s½n cã trong ®Êt o (% A) 40 §é s©u tÇng ®Êt canh t¸c H = 0.X¸c ®Þnh M1: M1= W1 + W2 + W3 + W4 – 10Po (m3/ha) W1: L-îng n-íc cÇn thiÕt lµm b·o hoµ tÇng ®Êt canh t¸c W1= 10. .44 4.4) = 1161 (m3/ha).94 3.

K = 2 mm/ ngµy. hc = hd + P + m .45. W4 = 10.43.C (mm) Ph-¬ng tr×nh nµy viÕt cho ®é s©u vµ tÝnh to¸n cho tõng ngµy. 1 A. W3 = 10. 30 450 (13 3) 450 213 (m3/ha) W4: L-îng bèc h¬i mÆt n-íc tù do. e = 2.H (1 Ko tb = o ) 1 K1 1 Víi Ko = K1: Tèc ®é ngÊm hót ë cuèi ®¬n vÞ thêi gian thø nhÊt (mm/ ngµy).e. ta : Thêi gian lµm ¶i. : ChØ sè ngÊm cña ®Êt Ko = tb = = 0. Chän tb=3 ngµy.(1 0.45 72.X¸c ®Þnh M2: Møc t-íi d-ìng M2 ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng tr×nh c©n b»ng n-íc.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 K: HÖ sè thÊm.450.(e + K) . 2.34 ngµy.73 0. 45 2.73 1 1 0 . lÊy theo tµi liÖu cña tr¹m khÝ t-îng (mm/ngµy). ta = 13 ngµy tb:Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó lµm b·o hoµ tÇng ®Êt canh t¸c. Trong ®ã: 21 . 40 1 0.526. Trong thêi gian lµm ®Êt P = 0.2. ta (m3/ha) e: C-êng ®é bèc h¬i.526 (mm/ngµy) W4 = 10. VËy : M1= 1161 + 300 + 218 + 328 = 2002 (m3/ha) d. 13 = 328 (m3/ha) Po: L-îng m-a h÷u Ých sö dông ®-îc (mm).4) 72.

77 4.785 43.58 40 9 22 . (e + K) : Tæng l-îng bèc tho¸t h¬i n-íc vµ ngÊm trong ngµy (mm).386 1.§Î CÊy bÐn rÔ håi xanh nh¸nh Th¸ng Giai ®o¹n Ngµy sinh tr-ëng 4.77 4.80 1 2 19 C«ng thøc t-íi L-îng n-íc hao (mm) 30-80 1 Xanh .eo C: L-îng n-íc th¸o ®i trong ngµy (mm) Trong hai ph-¬ng tr×nh nµy cã hai Èn sè h c vµ m.745 47.25 4.097 51.5 57.25 53.29 0.898 0.097 2.25 4.25 4.77 4.12 31.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 hc: §é s©u líp n-íc mÆt ruéng cuèi ngµy tÝnh to¸n (mm) hd: §é s©u líp n-íc mÆt ruéng ®Çu ngµy tÝnh to¸n (mm) P : L-îng m-a trong ngµy (mm) m : L-îng n-íc t-íi trong ngµy (mm). Bèc h¬i : e = Kc.31 36.81 0.25 4. §Ó gi¶i ta gi¶ thiÕt m vµ t×m hc kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn : [hmin] hc [hmax] hmin.25 4.77 Sù thay ®æi Líp n-íc Møc tíi líp n-íc th¸o ®i (mm) MR (mm) (mm) 7 8 30 40 65.159 0.75 61.25 4.58 61.35 66.77 4.25 4.921 40. hmax : X¸c ®Þnh theo c«ng thøc t-íi t¨ng s¶n: 30 80 (mm) B¶ng III-4 kÕt qu¶ tÝnh to¸n chÕ ®é tíi cho lóa chiªm thêi kú t-íi d-ìng 3 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 L-¬ng m-a (mm) 4 5 6 30 .

352 0.097 0.131 60.724 46.9 4.9 4.196 50.2 5.097 2.974 59.9 4.29 0.474 43.9 4.29 0.858 36.5 5.2 5.574 38.91 52.9 4.193 2.376 32.179 37.9 4.374 48.3 3 30-80 30-80 2 Lµm ®ßng ®Õn trç 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 §Î nh¸nh .15 5.9 4.9 4.9 4.076 62.9 4.9 4.5 5.9 4.15 5.931 55.9 5.674 33.9 4.503 32.9 4.15 5.318 40 56.03 12.579 2.703 62.903 53.874 63.761 42.103 43.774 68.603 67.9 4.9 4.848 40 0.193 40 0.023 56.5 5.731 50.226 67.773 0.174 49.9 4.9 4.193 0.11 42.2 5.803 57.9 4.2 0.858 66.9 4.568 47.Lµm ®ßng Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 4.9 4.9 4.221 23 .5 5.074 54.564 44.716 52.9 4.2 5.5 5.358 30.326 58.21 37.5 5.01 47.274 53.193 1.358 41.097 40 0.9 4.5 5.318 0.

76 5.95 53.76 5.76 5.542 64.2 5.2 5.347 2.097 57.71 58.2 5.483 55.382 41.76 5.2 6 5.76 5.114 3.897 52.193 0.126 34.76 5.47 64.697 47.049 68.76 5.193 2.311 33.2 5.235 45.014 65.297 39.642 1.699 69.2 5.546 38.182 41.885 69.712 36.67 35.386 4.702 52.43 41.869 40 40 1.699 0.76 5.76 0.2 5.097 38.76 5.76 5.773 0.515 70.76 5.2 5.19 47.2 5.76 5.2 5.2 5.283 50.76 5.76 5.99 36.942 47.2 5.304 68.29 0.83 5.029 0.683 60.2 5.253 1.15 64.21 24 .462 58.76 5.608 40 40 8.2 5.297 63.2 5.083 46.2 5.29 0.424 60.23 30.39 66.76 5.76 5.497 42.2 5.76 5.352 4.2 5.2 5.91 30.744 64.30-80 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Trç ®Õn chÝn Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 5.76 5.478 0.

24 68. TÝnh to¸n hÖ sè t-íi HÖ sè t-íi lµ hÖ l-u l-îng cÇn cung cÊp cho 1 ®¬n vÞ diÖn tÝch (1 ha) ký hiÖu lµ q(l/s/ha).t (l/s/ha).5.626 74. q= .597 42.995 30-80 5 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4 5 7.76 5. 1. Thêi gian STT Lo¹i c©y HÖ sè Tõ §Õn Sè Thêi gian ngµy ngµy ngµy hao n-íc trång Ngµy tíi n-íc chÝnh Møc t-íi(m3/ha) HÖ sè t-íi q(l/s-ha) 25 .76 5. 3.65 Tæng 68.402 59.222 42.46 0.097 168.46 572.29 7.679 14.955 400 10.504 0.6.064 30.642 53.m 3.76 5.48 62.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 5.46 2.2.4.626 Theo kÕt qu¶ b¶ng tÝnh ta thÊy tæng møc t-íi trong thêi kú t-íi d-ìng cho lóa lµ : M2 = 4000 (m3/ha)  M = M1 + M2 = 4000 + 2002 = 6002 (m3/ha).46 6 7.76 5. m: Møc t-íi.76 1 7.76 5. : Tû lÖ diÖn tÝch mçi lo¹i c©y trång.76 5.46 2 7.097 3 7.94 65.882 90.46 0. TÝnh to¸n s¬ bé hÖ sè t-íi Dùa vµo b¶ng III-4 ta cã b¶ng tÝnh to¸n s¬ bé hÖ sè t-íi : tÝnh to¸n s¬ bé hÖ sè t-íi B¶ng III.139 15.234 35.49 2.72 57. n : Sè giê t-íi trong mét ngµy (n = 24 giê).626 10.76 5.n.599 23.76 5. t : Thêi gian t-íi.057 49.

15 3 29/1 1/2 4 8 28/1 400 1. B¶ng III-6 Thêi gian STT HÖ sè Tõ ngµy §Õn ngµy 4 31/1 5 19/1 2 20/1 23/1 4 9 20/1 400 1. HiÖu chØnh hÖ sè t-íi. nªn ta hiÖu chØnh b»ng c¸ch t¨ng thêi gian lµm ¶i lªn 20 ngµy sÏ hîp lÝ h¬n.15 6 2 Lóa chiªm 1 1 3 4 7/1 0.15 5 17/2 20/2 4 9 18/2 400 1.15 9 22/3 25/3 4 12 23/3 400 1.15 11 10/4 14/4 5 26 11/4 400 0.15 6 26/2 1/3 4 8 27/2 400 1.76 2 20/1 23/1 4 9 20/1 400 1.99 Sè ngµy Thêi gian hao n-íc 6 7 20 20 Ngµy tíi níc chÝnh 8 HÖ sè t-íi q(l/sMøc t-íi(m3/ha) ha) 9 10 2002 1.99 26/2 1/3 4 8 27/2 400 1. B¶ng III-6: B¶ng kÕt qu¶ hÖ sè t-íi ®· hiÖu chØnh.15 10 3/4 6/4 4 7 4/4 400 1.15 6/3 9/3 4 8 7/3 400 1.15 6/2 9/2 4 11 7/2 400 1.16 26 .15 4 5 Lóa chiªm 1 1 Lo¹i c©y trång 2 3 0.93 7 2. HiÖu chØnh gi¶n ®å hÖ sè t-íi Gi¶n ®å hÖ sè t-íi s¬ bé cßn nhiÒu chç bÊt hîp lÝ v× vËy ta tiÕn hµnh hiÖu chØnh ®Ó cho hÖ sè t-íi t-¬ng ®èi ®ång ®Òu nhau. Ta thÊy hÖ sè t-íi trong nh÷ng ngµy lµm ¶i qu¸ cao v× thêi gian lµm ¶i ng¾n mµ l-îng n-íc yªu cÇu lín.15 8 14/3 17/3 4 8 15/3 400 1.15 3 29/1 1/2 4 8 28/1 400 1.15 17/2 20/2 4 9 18/2 400 1.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 5 19/1 6 13 7 13 8 9 2002 10 1.15 7 6/3 9/3 4 8 7/3 400 1.15 4 6/2 9/2 4 11 7/2 400 1.

Chän hÖ sè t-íi thiÕt kÕ .2365 0.2 .4. 3.92 (m3/s).16. . :HÖ sè lîi dông kªnh m-¬ng øng víi c¸c thêi kú kÕt qu¶ ghi ë b¶ng III-7. qmin = 0.7. ht = 0. Chän l-u l-îng thiÕt kÕ : Qtk Qtk = qtk . ta cã l-u l-îng thiÕt kÕ lµ: Qtk = 1. Qmin cho tr¹m b¬m 1. + Cã thêi gian t-íi dµi nhÊt.16 (l/s/ha).93 3. Tõ gi¶n ®å hÖ sè t-íi sau khi hiÖu chØnh ta cã: qmax = 1. Theo b¶ng III-7 víi qtk = 1. 3. 2.16 (l/s/ha).Chän qtk : Ta thÊy qmax = 1.2.16 (l/s/ha).92 = 4. qtk . Qtk 1(m3/s) < Qtk < 10 (m3/s) => lÊy k = 1.93 (l/s/ha). cã t = 20 ngµy.15 10 3/4 6/4 4 7 4/4 400 1. VËy chän: qtk = qmax = 1. 3.7.1000 3.15 9 22/3 25/3 4 12 23/3 400 1.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 8 14/3 17/3 4 8 15/3 400 1. X¸c ®Þnh l-u l-îng nhá nhÊt: Qmin 27 .15 11 10/4 14/4 5 26 11/4 400 0.704 (m3/s). m 1 m 1 ht ht : HÖ sè lîi dông n-íc cña hÖ thèng.2 => Qgc = 1. X¸c ®Þnh Qtk. X¸c ®Þnh l-u l-îng gia c-êng : Qgc Qgc = k . Qmax.HÖ sè t-íi thiÕt kÕ lµ hÖ sè t-íi ®¶m b¶o hai ®iÒu kiÖn : + Cã gi¸ trÞ lín nhÊt.16 (l/s/ha).

68 3.70 3.70 3.70 3.15 0.68.70 3. 0.93 0.99 0.15 0.99 0.99 0.70 3.70 3.99 0.00 0.16 1.89 6/3 9/3 4 7/3 1. Qmin = = 0.15 0.99 8 Qi(m3/s) qi/qtk 10 Lóa chiªm 4 1 1 2 HÖ sè t-íi q(l/s-ha) 28 .15 0.15 0.92 2 20/1 23/1 4 20/1 1.89 11 10/4 13/4 5 11/4 0.99 0.1000 B¶ng III-7 Thêi gian Ngµy t-STT Lo¹i c©y HÖ sè Tõ ngµy §Õn ngµy Sè ngµy íi n-íc trång chÝnh 5 6 12 14 16 31/1 19/1 20 1.89 10 3/4 6/4 4 4/4 1.89 3 29/1 1/2 4 28/1 1.2365 = 3.70 3.99 0.23 5 6 7 8 3 0.80 0.15 0.70 3.89 14/3 17/3 4 15/3 1.93.89 17/2 20/2 4 18/2 1.99 0.99 0.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 q min .15 0.15 0.70 3.89 4 6/2 9/2 4 7/2 1.70 3.15 0.23 (m3/s).99 0.89 9 22/3 25/3 4 23/3 1.89 26/2 1/3 4 27/2 1.

Qu¸ tr×nh mùc n-íc s«ng CÇu mïa kiÖt tai vÞ trÝ x©y dùng tr¹m b¬m ViÖt Hoµ Th¸ng TuÇn Sè ngµy Cao tr×nh mùc n-íc (cm) 1 1 10 97.6 1 10 69.38 2 3 4 5 29 .66 1 10 90. X¸c ®Þnh qu¸ tr×nh mùc n-íc s«ng thiÕt kÕ . 1. LPLP-VH = 16 (km). Tõ qu¸ tr×nh mùc n-íc s«ng CÇu t¹i vÞ trÝ tr¹m thuû v¨n Phóc Léc Ph-¬ng (b¶ng III-3) vµ t¹i vÞ trÝ tr¹m thuû v¨n §¸p CÇu (b¶ng III-2). LPLP-§C : Kho¶ng c¸ch tõ tr¹m thuû v¨n Phóc Léc Ph-¬ng ®Õn tr¹m thuû v¨n §¸p CÇu.49 1 10 84.85 2 10 100. TÝnh to¸n c¸c mùc n-íc. ta x¸c ®Þnh qu¸ tr×nh mùc n-íc s«ng CÇu mïa kiÖt t¹i vÞ trÝ x©y dùng tr¹m b¬m ViÖt Hoµ øng víi tÇn suÊt thiÕt kÕ ( P = 75% ) b»ng c¸ch néi suy theo c«ng thøc: ZVH = ZPLP – LPLP-VH .35 3 10 82. 4.32 1 10 60.92 3 10 101.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 CH¦¥NG IV TÝnh to¸n thiÕt kÕ tr¹m b¬m 4.1.1.§C)} (IV – 1) ZVH: Cao tr×nh mùc n-íc s«ng t¹i vÞ trÝ x©y dùng tr¹m b¬m ViÖt Hoµ.65 2 10 129. LPLP-VH : Kho¶ng c¸ch tõ tr¹m thuû v¨n Phóc Léc Ph-¬ng ®Õn tr¹m b¬m ViÖt Hoµ.52 3 10 90. LPLP-§C = 30 (km).32 2 10 106.58 2 10 93. ZPLP: Cao tr×nh mùc n-íc s«ng t¹i vÞ trÝ tr¹m thuû v¨n Phóc Léc Ph-¬ng. ZVH: Cao tr×nh mùc n-íc s«ng t¹i vÞ trÝ tr¹m thuû v¨n §¸p CÇu.28 3 10 75.7 2 10 74.{(ZPLP – Z§C)/ (LPLP .

Trong tÝnh to¸n kªnh ta dïng ph-¬ng ph¸p ®èi chiÕu víi mÆt c¾t lîi nhÊt vÒ mÆt thuû lùc.1. Mùc n-íc nhá nhÊt øng víi tÇn suÊt kiÓm tra :Víi P = 90% + Tr¹m Phóc Léc Ph-¬ng : H = 0.874 (m) : B»ng ph-¬ng ph¸p néi suy theo c«ng thøc IV . kh«ng bÞ båi l¾ng vµ xãi lë.878 (m) + Tr¹m §¸p CÇu H = 0.876 (m) Mùc n-íc lín nhÊt øng víi tÇn suÊt kiÓm tra: P = 1%. cã khÝ thùc xuÊt hiÖn vµ qu¸ t¶i ®éng c¬. nhµ m¸y vËn hµnh ph¶i chuyÓn ®-îc l-u l-îng thiÕt kÕ .Mùc n-íc lín nhÊt ë bÓ hót cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc thiÕt kÕ tr¹m b¬m . Khi thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o kªnh æn ®Þnh. 1. 4.2. . B»ng ph-¬ng ph¸p néi suy theo c«ng thøc IV . PhÇn trªn ta ®· cã c¸c l-u l-îng : 30 . TÝnh mùc n-íc lín nhÊt vµ nhá nhÊt (Zmax. . chèng Èm ngËp lôt trong mïa m-a b·o. ThiÕt kÕ kªnh dÉn kªnh th¸o. §Ó thiÕt kÕ kªnh cho tr¹m b¬m ViÖt Hoµ ta ph¶i thiÕt kÕ hai lo¹i kªnh ®ã lµ kªnh dÉn n-íc tõ s«ng tíi bÓ hót vµ kªnh th¸o.2. Zmin). Nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn cao tr×nh ®Æt sµn ®éng c¬.52 (m) + Tr¹m §¸p CÇu : H = 8. ThiÕt kÕ kªnh th¸o. dïng ®Ó tÝnh to¸n cét n-íc ®Þa h×nh lín nhÊt phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra m¸y b¬m ho¹t ®éng ë vïng hiÖu suÊt thÊp.Mùc n-íc nhá nhÊt ë bÓ hót quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh lµm viÖc æn ®Þnh cña tr¹m b¬m .1.47 (m). Th«ng qua tÝnh to¸n thuû lùc ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th-íc mÆt c¾t kªnh.1 ta ®-îc : Néi suy ®-îc : Zmax = 8.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 3 10 197. Ngoµi ra nã cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò chèng thÊm. Kªnh ph¶i ®¶m b¶o dÉn ®ñ n-íc.49 (m) 4. 1.2. NhiÖm vô: Kªnh th¸o cã nhiÖm vô dÉn n-íc tõ bÓ th¸o tíi mÆt ruéng. + Tr¹m Phóc Léc Ph-¬ng : H = 8. æn ®Þnh.08 4.1 ta ®-îc : Zmin = 0.

3 QTK . b R ln 0.8.h).4. QTK = 3.312. ta cã : hk = 0.10 3.h = (4. Theo kinh nghiÖm : hk = A.26 (m) 4.0225 tra phô lôc 8-1 b¶ng tra thuû lùc ta cã : Rln = 0. TÝnh hmax : 31 . X¸c ®Þnh c¸c kÝch th-íc kªnh. Trong ®ã A lµ hÖ sè : A = 0. KiÓm tra ®iÒu kiÖn xãi lë båi l¾ng. a) §¶m b¶o ®iÒu kiÖn xãi lë. [VKX] : L-u tèc dßng ch¶y kh«ng xãi cho phÐp.1.0225 HÖ sè m¸i m: M¸i trong : m = 1. 3 3.mo i TÝnh f(Rln) = QTK 7.26 0.92 4 = 0.75 (m2) 3.94 (m) LËp tû sè : h R ln 1.1(m) = (b+ m.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 QTK = 3. M¸i ngoµi : m = 1.26 = 6. Qgc = 4.026 Víi n = 0.92 (m3/s).10-4.36 b R ln 4.94.1 + 1. §èi víi ®Þa h×nh ®ång b»ng ven s«ng t-¬ng ®èi b»ng ph¼ng ta chän : i = 2. 2.704 (m3/s). 2.92 = 1. Kªnh th¸o kh«ng bÞ xãi lë khi ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn : Vmax < [VKX] Vmax : L-u tèc dßng ch¶y trong kªnh øng víi QGC.36 .1.94 1.7 1 chän A = 0.23 (m3/s).34 m = 1 tra phô lôc 8-3 b¶ng tra thuû lùc => b = Rln. Qmin = 3.8. 4.26).92 (m3/s) ®Êt thÞt pha sÐt nÆng vµ võa tra trong gi¸o tr×nh thuû n«ng: n = 0.

1.133(m) = (b+ m.059 m = 1 tra phô lôc 8-3 b¶ng tra thuû lùc => h R ln hmax = Rln.877 (m) LËp tû sè : b Rln 3.3855 0. min h Rln h Rln 1.hmin).49 (m2) Vmax = Q GC max 4.724 (m/s) VËy Vmax < [VKX] kªnh kh«ng bÞ xãi lë.292 0.877.0225 tra phô lôc 8-1 b¶ng tra thuû lùc ta cã : Rln = 0.37(m) = (b+ m.312.133 = 5.704 7.628 (m/s) [VKX] = k.99.1. max h R ln 1.23 5.1 = 0.23 4 = 0.022 Víi n = 0.1 + 1.mo i QGC 4 7. b) §¶m b¶o ®iÒu kiÖn båi l¾ng.4.928 (m2) TÝnh ®-îc : Vmin = Q min min 3.37 = 7.312.7040.99 b R ln LËp tû sè : 4.704 = 0.1.99 (m) 4.1 + 1.877 4.292 1.0225 tra phô lôc 8-1 b¶ng tra thuû lùc ta cã : Rln = 0.49 0. TÝnh hmin : 4. Vmin : L-u tèc dßng ch¶y trong kªnh øng víi Qmin.1. 2.62.133).032 Víi n = 0.24 0.1.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 TÝnh f(Rln) = 4.3855 1.544 (m/s) 32 . §Ó lßng kªnh kh«ng bÞ mäc cá th× Vmin > 0. 2.3 (m/s).675 m = 1 tra phô lôc 8-3 b¶ng tra thuû lùc => hmin = Rln.mo i TÝnh f(Rln) = Qmin 7.1.1 víi ®Êt thÞt pha sÐt võa tra phô lôc 8-7 gi¸o tr×nh thuû n«ng ®-îc : k = 0.37).62 [VKX] = 0.928 0.10 3.hmax).1 0.hmax = (4.Q0.hmin = (4.10 4.

A0 = 5 m h : ChiÒu s©u líp n-íc n-íc mÆt ruéng.4 = 7. VËy : bK = 4.1 m m=1 hTK = 1.3 + 1.25 1. tuyÕn kªnh kh«ng bÞ xª dÞch.5 (m) htk:§é s©u dßng ch¶y trong kªnh khi dÉn l-u l-îng thiÕt kÕ : htk = 1.26 = 6.25. xãi lë.22 NhËn thÊy > [ ] nªn chiÒu réng b = 4.l + hc Trong ®ã: A0 : Cao tr×nh mÆt ruéng trung b×nh cña khu vùc t-íi.26 (m)  Z®k = 7.3 (m/s) nªn lßng kªnh kh«ng bÞ mäc cá.Q0.10-4 d) X¸c ®Þng cao tr×nh ®¸y vµ bê kªnh th¸o.8 + 0.920.26 TrÞ sè [ ] ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : [ ] = 3.26 m i = 2. h = 0.25 – m = 3.1 = 3. ®ång thêi khèi l-îng ®µo ®¾p lµ nhá nhÊt.hyk Zyc : Cao tr×nh mùc n-íc yªu cÇu ®Çu kªnh t-íi. Do vËy trÞ sè = b/h ph¶i hîp lÝ ®Ó kªnh kh«ng bÞ båi l¾ng.0002. c) KiÓm tra æn ®Þnh cña kªnh: Muèn cho lßng kªnh ®-îc æn ®Þnh th× kh«ng nh÷ng kh«ng ®Ó cho mÆt c¾t kªnh kh«ng bÞ båi l¾ng hoÆc xãi lë mµ ®ång th¬× ph¶i gi÷ cho tuyÕn kªnh kh«ng bÞ xª dÞch sang bªn tr¸i hoÆc bªn ph¶i v× bªn xãi bªn båi. + Cao tr×nh ®¸y : Z®k = Zyc . Zyc = A0 + h + i.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 NhËn thÊy Vmin > 0. l lµ chiÒu dµi ®o¹n kªnh t-íi l = 9 km hc : Tæng tæn thÊt ®Çu n-íc qua c¸c c«ng tr×nh trªn hÖ thèng kªnh Zyc = 5 + 0.26 m mµ ta thiÕt kÕ ®-îc cho kªnh dÉn lµ hîp lÝ.1 m vµ ®é s©u hTK = 1.5 -1. víi i lµ ®é dèc b×nh qu©n cña kªnh t-íi i = 0. §Ó tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn th× > [ ]: Theo kÕt qu¶ thiÕt kÕ kªnh ë trªn th× cã: = 4.l : Tæng tæn thÊt däc ®-êng.3.24 (m) + Cao tr×nh bê kªnh th¸o : Zbk = Z®k + hGC + a 33 .1 = 3.3 m i.

0.24 + 1. + ChiÒu réng bê kªnh: Bê kªnh kÕt hîp lµm ®-êng giao th«ng nªn chän bÒ réng bê kªnh lµ 2 (m).876 (m) hms : Cét n-íc tæn thÊt tõ s«ng tíi bÓ hót.kªnh th¸o. NhiÖm vô: Kªnh dÉn lµm nhiÖm vô dÉn n-íc tõ nguån n-íc vµo bÓ hót cña tr¹m b¬m . cao rt×nh mÆt ®Êt thÊp.4 = 8. Zbk = Zbhmax + a a: §é cao an toµn a = 0.2.0.7 (m) .4 (m).876 . MÆt c¾t kªnh dÉn vµ ®é dèc ®¸y kªnh.  Zbk = 6. 1.hms Zsmin : Cao tr×nh mùc n-íc thÊp nhÊt ngoµi s«ng øng víi tÇn suÊt P = 90% Zsmin90% = 87.726 (m). X¸c ®Þnh cao tr×nh ®¸y kªnh dÉn. §èi víi tr¹m b¬m ®Æt trong ®ª.15 (m)  Zbhmin = Zsmin90% . 4.63 (cm) = 0. VËy: Z®k = 0. Víi QGC = 4.hms = 0. ChiÒu réng ®¸y kªnh : bk = 4. §é dèc m¸i kªnh :m=1.704 (m3/s) chän a = 0.2.01 (m).kªnh th¸o nªn ta chän mÆt c¾t cña kªnh dÉn nh.37 (m) a : ChiÒu cao an toµn cña ®Ønh bê kªnh.4 (m) Zbhmax: Cao tr×nh mùc n-íc lín nhÊt ë bÓ hót. 4. ThiÕt kÕ kªnh dÉn. Z®k = Zbhmin .15 = 0.42 .726 -1. Do kªnh dÉn cïng chuyÓn n-íc víi l-u l-îng nh. 2.10-4. Zbhmin = Zsmin .26 m.htk Zbhmin : Cao tr×nh mùc n-íc thÊp nhÊt ë bÓ hót øng víi tÇn suÊt P = 90%. X¸c ®Þnh cao tr×nh bê kªnh dÉn. 3. s¬ bé chän chän h ms = 0.37 + 0.1 m. ChiÒu s©u mùc n-íc trong kªnh : htk = 1. vÒ mïa lò ph¶i dïng cöa 34 .Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 hGC: §é s©u dßng ch¶y trong kªnh khi dÉn l-u l-îng gia c-êng : h GC = 1. §é dèc ®¸y kªnh : i = 2.

Zbk = 2.2 + 0.3.2 (m).1m m= 1 m= 1 +6. 2m +8.01 4. §Ó æn ®Þnh bê kªnh. TÝnh to¸n c¸c cét n-íc cña tr¹m b¬m 4.4 = 2.1 1 -0.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 cèng khèng chÕ mùc n-íc trong kªnh. §-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Htk = h®hbq+ hms Trong ®ã: 35 .24 MÆt c¾t kªnh th¸o +6. æn ®Þnh cöa cèng ta quy ®Þnh mùc n-íc bÓ hót lín nhÊt Zbhmax = 2.1. TÝnh cét n-íc thiÕt kÕ cña tr¹m b¬m (Htk) Cét n-íc thiÕt kÕ cña tr¹m b¬m còng chÝnh lµ cét n-íc thiÕt kÕ cña m¸y b¬m.6 (m).1m m = +4.3.534 MÆt c¾t kªnh dÉn 4.5 2m m = 1 4.

45 1 10 69. .34 1 10 84.17 1 10 60.93 2 3 4 5 36 .13 3 10 75.51 1 10 90.43 2 10 93. B¶ng IV-3.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 h®hbq lµ cét n-íc ®Þa h×nh b×nh qu©n.23 3 10 197.Zbhi lµ mùc n-íc ë bÓ hót øng víi mùc n-íc s«ng CÇu tai vÞ trÝ x©y dùng tr¹m b¬m ViÖt Hoµ trõ ®i tæn thÊt cét n-íc qua cèng ®iÒu tiÕt lµ 0.2 3 10 82.77 3 10 101.55 2 10 74.7 2 10 100.5 2 10 129.Qi lµ l-u l-îng yªu cÇu ë ®Çu kªnh t-íi. Råi lËp b¶ng thèng kª vµ tÝnh to¸n nh.17 2 10 106. .37 3 10 90. + TÝnh c¸c trÞ sè trong b¶ng IV-2 nh.sau: . VÏ lªn cïng mét hÖ trôc to¹ ®é ®-êng quan hÖ mùc n-íc bÓ hót víi thêi gian lµ: (Zbh~t).15 m kÕt qu¶ tÝnh nh.Zbti lµ mùc n-íc ë bÓ th¸o øng víi l-u l-îng yªu cÇu Qi.ë b¶ng IV-1 B¶ng IV-1 Th¸ng TuÇn Sè ngµy Cao tr×nh mùc n-íc (cm) 1 1 10 97. §-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: h®hbq = Qi hi t i Qi t i §Ó dÔ dµng x¸c ®Þnh ®-îc cét n-íc ®Þa h×nh (hi) vµ thêi gian b¬m t-íi (ti).ë b¶ng IV-2. Vµ ®-êng quan hÖ mùc n-íc bÓ th¸o víi thêi gian lµ (Zbt~t).

0266 0.6 = 6.86 33.92 3.675 1.49 7.82 0.01 1.49 7.93 6.hdhi lµ cét n-íc ®Þa h×nh thø i ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: hdhi = Zbti – Zbhi B¶ng IV-2: TÝnh to¸n cét n-íc ®Þa h×nh b×nh qu©n LÇn Thêi gian tíi tíi Tõ ngµy §Õn ngµy 31/12 9/1 1 10/1 19/1 2 20/1 23/1 3 29/1 1/2 4 6/2 9/2 5 17/2 20/2 6 26/2 1/3 7 6/3 9/3 8 14/3 17/3 9 22/3 25/3 10 3/4 6/4 11 10/4 14/4 Sè Qi Zbt ngµy (m3/s) Zbh hdhi 10 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 0.36 602.41 103.48 6.67 6.36 235.24 58.56 15.32  hdhbq = 1543.56 15.46 235.59 6.46 235.49 7.46 235.89 3.70 1.86 100.89 3.56 15.49 7.49 7.2 15.49 7.61 0.86 58.36 1.61 2 3.34 1.022 0.46 235.12 105.026 0.99 4. Gåm cã tæn thÊt côc bé vµ tæn thÊt däc ®-êng v× ch-a chän ®-îc m¸y b¬m nªn ch-a thiÕt kÕ ®-îc èng hót vµ èng ®Èy.77/234.46 235.44 3.56 16.89 3.6 (m) B¶ng IV-3 STT Qi(m3/s) f(Rln) Rln b/Rln h/Rln h(m) Zbti (m) 1 4.6 255. Chän tæng h ms theo kinh nghiÖm.26 7.47 102.80 107.94 4.86 58.70 683.00 103.41 1.35 1.89 3.53 6.86 58.73 103.49 7.56 15.93 4.99 1543.46 235.032 0.56 15.92 0.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 .89 3.90 0.86 58.86 58.06 0.46 235.90 0.70 100.15 234. Theo gi¸o 37 .89 0.23 0.56 15.89 3.46 235.86 58.49 7.50 7.37 Tæng hms lµ tæn thÊt cét n-íc trong èng hót vµ èng ®Èy do ma s¸t.75 6.37 7.79 6.46 168.5 3 3.74 0.77 60.2 39.37 Qiti (m3) Qihiti (m3) Qi3 Qi3ti 39.56 15.704 0.49 7.5855 1.65 6.25 7.44 6.48 6.86 58.89 3.91 252.01 0.47 105.56 15.50 7.97 1.49 4 3.59 6.24 60.133 7.49 3492.30 102.84 0.23 7.89 3.92 3.877 4.292 1.89 3.86 58.88 6.059 1.95 602.

3 = 8.884 + 1. HTKmax = h®hmax + hms h®hmax : Cét n-íc ®Þa h×nh lín nhÊt øng víi tÇn suÊt thiÕt kÕ P = 75%. 4.88 + 1. Cét n-íc thiÕt kÕ nhá nhÊt (HTKmin). Chän Tæng hms = 1.184 (m) 2. HKTmin = h®hminKT + hms h®hminKT : Cét n-íc ®Þa h×nh nhá nhÊt suÊt hiÖn khi mùc n-íc ë bÓ th¸o lµ nhá 38 .4 = 8 (m).84 (m) 4. Cét n-íc thiÕt kÕ lín nhÊt (HTKmax).24 + 1. VËy: HTK = 6. Cét n-íc nhá nhÊt (HKTmin). h®hmax = 6.44 + 1.37 – 0.6 + 1. HTKmin = h®hmin + hms h®hmin : Cét n-íc ®Þa h×nh nhá nhÊt øng víi tÇn suÊt thiÕt kÕ P = 75%. Mùc n-íc ë bÓ th¸o lín nhÊt khi b¬m víi l-u l-îng gia c-êng Qgc = 4.3 = 8. PKiÖt = 90 % HKTmax = h®hmaxKT + hms h®hmaxKT : Cét n-íc ®Þa h×nh lín nhÊt suÊt hiÖn khi mùc n-íc ë bÓ th¸o lµ lín nhÊt vµ mùc n-íc ë bÓ hót lµ nhá nhÊt.1.4 = 7. TÝnh to¸n cét n-íc lín nhÊt nhá nhÊt øng víi tÇn suÊt kiÓm tra Plò = 1 % 1. Cét n-íc lín nhÊt (HKTmax).884 (m) HKTmax = 6. h®hmaxKT = Z®k + hgc .Zbhmin = 6.2. TÝnh to¸n cét n-íc lín nhÊt vµ nhá nhÊt 1.726 = 6.5 m.704 (m3/s).4 (m) Thay vµo c«ng thøc ®-îc : HTKmax = 6. h®hmin = 6.18 (m) 2.3.4 m.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 tr×nh h-íng dÉn ®å ¸n tr¹m b¬m th-êng chän: Tæng hms = 1.3. Mùc n-íc ë bÓ hót øng víi tÇn suÊt kiÓm tra P = 90 %.44 (m) Chän hms = 1.3 (m) Thay vµo c«ng thøc ®-îc : HTKmax = 6.3.88 (m) Chän hms = 1.

573 (m) 3. VËy ph¶i dùa vµo biÓu ®å l-u l-îng yªu cÇu ®Ó chän sè m¸y b¬m .173 + 1.mÆt qu¶n lý.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 nhÊt vµ mùc n-íc ë bÓ hót lµ lín nhÊt.173 (m) HKTmax = 5.1.4. Chän sè m¸y b¬m (n). BiÓu ®å l-u l-îng yªu cÇu Q1m¸y Ph-¬ng ¸n I 39 Q1m¸y . vËn hµnh cña tr¹m b¬m sau nµy. Chän m¸y b¬m chÝnh 1.2 = 5. C¶ vÒ mÆt thiÕt kÕ còng nh. kü thuËt rÊt lín.24 + 1.4. Hai lµ qua kinh nghiÖm vËn hµnh. Mùc n-íc ë bÓ th¸o nhá nhÊt khi b¬m víi l-u l-îng gia Qmin = 3.23 (m3/s). Mùc n-íc ë bÓ hót lín nhÊt nh. n lµ sè m¸y cña mét tr¹m b¬m. qu¶n lý cho thÊy tèt nhÊt cho th¸y sè m¸y b¬m cña mét tr¹m b¬m sao cho : 3 n+1 8 NÕu n+ 1 mµ lÎ th× cµng tèt. Nã quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn lo¹i m¸y b¬m vµ lo¹i nhµ m¸y b¬m. KÕt luËn: VËy kÕt qu¶ tÝnh to¸n tho¶ m·n bÊt ®¼ng thøc: HminTK < HTK < HmaxTK < HmaxKT 4.133 – 2.2 (m) h®hminKT = Z®k + hmin .®· chän: Zbhmax = 2. Chän m¸y b¬m vµ ®éng c¬ 4.4 = 6. Khi chän m¸y b¬m ph¶i lµm sao ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ n-íc theo biÓu ®å l-u l-îng yªu cÇu mét c¸ch chÝnh x¸c víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.Zbhmmax = 6. Cã ý nghÜa kinh tÕ.

QTK 1 m¸y Tram QTK = n 3. QTK 1 m¸y Tram QTK = n 3.03 m3/s so víi l-u l-îng yªu cÇu Q = 3.23 m3/s th× ph¶i vËn hµnh 4 m¸y lµ 4 x 0. L-u l-îng thõa chØ lµ 0.094 m3/s .92 m3/s th× ph¶i vËn hµnh 6 m¸y. Khi l-u l-îng yªu cÇu lµ 3. Víi l-u l-îng yªu cÇu lµ 3.25 m3/s. L-u l-îng thõa thiÕu ë c¸c thêi kú rÊt nhá.89 m3/s. Cßn khi l-u l-îng yªu cÇu lµ 3.784(m 3 / s ) + Ph-¬ng ¸n 2 chän n = 6 m¸y. cßn ph¶i so s¸nh nhiÒu mÆt kh¸c nhau n÷a.92 6 0.vËy sÏ chän lo¹i m¸y b¬m cho c¶ hai ph-¬ng ¸n ®Ó so s¸nh t×m ra mét ph-¬ng ¸n cã lîi nhÊt.784 = 3.02 m3/s.653(m 3 / s ) VÒ mÆt l-u l-îng yªu cÇu mµ ph©n tÝch. Nh.92 m3/s th× vËn hµnh 5 m¸y lµ phï hîp víi l-u l-îng yªu cÇu vµ thõa 0. L-u l-îng m¸y b¬m cung cÊp võa ®ñ l-u l-îng yªu cÇu vµ thõa 0. th× thÊy ngay : + Ph-¬ng ¸n 1 cã 5 m¸y th× l-u l-îng thõa thiÕu lín h¬n ph-¬ng ¸n 2.03 m3/s so víi l-u l-îng yªu cÇu Q = 3.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Ph-¬ng ¸n II Qua biÓu ®å l-u l-îng yªu cÇu dù kiÕn ®-a ra 2 ph-¬ng ¸n sè m¸y t-¬ng ®èi hîp lý h¬n c¶ lµ: + Ph-¬ng ¸n 1 chän n = 5 m¸y. V× nã phï hîp víi kh¶ n¨ng cung cÊp l-u l-îng ®ßi hái cña c©y trång qua tõng thêi kú.89 m3/s.92 5 0. Khi l-u l-îng yªu cÇu lµ 3.23 m3/s th× vËn hµnh 5 m¸y lµ 5 x 0.65 = 3. Trong thùc tÕ ®Ó chän ra ®-îc mét ph-¬ng ¸n sè m¸y b¬m cã lîi nhÊt.136 m3/s sÏ thiÕu 0. 40 . + Ph-¬ng ¸n 2 cã n = 6 m¸y sÏ tèt h¬n.

®èi víi m¸y b¬m cña Thuþ §iÓn.Cã chÊt l-îng tèt (l¾p r¸p thuËn lîi. Sè m¸y b¬m nhiÒu th× qu¶n lý vËn hµnh còng phøc t¹p. NhÊt lµ c¸c lo¹i m¸y b¬m cã l-u l-îng lín mµ dïng m¸y b¬m néi th× sè m¸y sÏ nhiÒu.vËt t. thuËn lîi trong qu¶n lý th× ®èi víi tr¹m b¬m ViÖt Hoµ nªn chän m¸y b¬m cña Liªn X« cò chÕ t¹o. Chän lo¹i m¸y b¬m M¸y b¬m ®-îc chän ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: . Hai lµ chÊt l-îng m¸y tèt Ýt hháng vµ kh¶ n¨ng chèng khÝ thùc cao.thiÕt bÞ thay thÕ khi cÇn còng khã kh¨n.Kh¶ n¨ng chèng khÝ thùc cao ®Ó kh«ng ph¶i x©y nhµ m¸y qu¸ s©u. + Nh-îc ®iÓm: Do m¸y b¬m ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi vÒ... Khi tr¹m b¬m cã l-u l-îng lín th× kh«ng cÇn ph¶i dïng nhiÒu m¸y. c¸c bé phËn nh.Cã hiÖu suÊt cao nhÊt trong c¸c thêi kú lµm viÖc. + Nh-îc ®iÓm : Ch-a cã nhiÒu trñng lo¹i kh¸c nhau. nªn chÊt l-îng m¸y cßn thÊp.Cã sè vßng quay lín sÏ gi¶m ®-îc träng l-îng cña m¸y b¬m vµ ®éng c¬. §Ó tr¹m b¬m ho¹t ®éng l©u dµi.Víi cét n-íc thiÕt kÕ HTK ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ l-u l-îng QTK. Do ®ã kÕt cÊu nhµ m¸y ng¾n. thiÕt kÕ ®ång bé. Gi¸ thµnh ®¾t (nh. thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý vËn hµnh. . HiÖn nay trªn thÞ tr-êng cã nhiÒu lo¹i m¸y b¬m kh¸c nhau. 41 . Vµ c¶ m¸y b¬m nhËp ngo¹i cña c¸c n-íc trªn thÕ giíi.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 2. *VÒ m¸y b¬m néi ®Þa: + ¦u ®iÓm: Kh«ng ph¶i nhËp tõ n-íc ngoµi vÒ.). Qua ph©n tÝch -u nh-îc ®iÓm c¸c m¸y b¬m néi ®Þa vµ m¸y b¬m ngo¹i nhËp. . do ®ã kh«ng chñ ®éng vÒ thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh.æ bi. Cho nªn cã thÓ chñ ®éng vÒ thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh. vßng ®Öm chèng rß rØ. * VÒ m¸y b¬m ngo¹i: + ¦u ®iÓm: Cã nhiÒu lo¹i m¸y b¬m kÝch cì kh¸c nhau. H¬n n÷a do tr×nh ®é kü thuËt s¶n xuÊt chÕ t¹o m¸y b¬m cßn nhiÒu h¹n chÕ. . thiÕt bÞ chèng lùc däc trôc ®ñ chÊt l-îng yªu cÇu) . C¶ m¸y b¬m néi ®Þa do nhµ m¸y chÕ t¹o b¬m H¶i D-¬ng s¶n xuÊt. m¸y b¬m hay háng vµ kh¶ n¨ng chèng khÝ thùc kÐm. ®¶m b¶o an toµn khi vËn hµnh. Gi¸ thµnh rÎ vµ phô tïng thay thÕ l¹i cã s½n ë trong n-íc.

Nh-ng kinh phÝ x©y dùng lín.H 42 . X¸c ®Þng th«ng sè kü thuËt cña c¸c m¸y b¬m . ¸p lùc trong khe c¸nh qu¹t thÊp nªn dÔ ph¸t sinh hiÖn t-îng khÝ thùc lµm gi¶m tuæi thä cña m¸y b¬m .4 STT Th«ng sè c«ng t¸c §¬n vÞ C¸c ph-¬ng ¸n Ph-¬ng ¸n I Ph-¬ng ¸n II 1 Lo¹i m¸y b¬m OB5. QTK chän ®-îc lo¹i m¸y b¬m vµ c¸c th«ng sè theo c¸c ph-¬ng ¸n nh. NÕu cao tr×nh ®Æt m¸y b¬m cao .4: B¶ng IV. X¸c ®Þnh cao tr×nh ®Æt m¸y .Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 a.6 5 HiÖu suÊt % 83 87 6 Vßng quay V/ph 960 960 M -1 -1 7 §é s©u d×m m¸y b.47 20 pB-60 2 Sè tæ m¸y 5 6 3 Cét n-íc b¬m M 8 8 4 L-u l-îng m3/s 0.b¶ng IV.9 0. hth Víi hth = th . Cao tr×nh ®Æt m¸y b¬m cã ý nghÜa quan träng ®èi víi gi¸ thµnh vµ tuæi thä c«ng tr×nh. nh-ng kinh phÝ x©y dùng nhá. Ta thÊy ®-êng ®Æc tÝnh cña m¸y b¬m 20 pB – 60 kh«ng cã ®-êng quan hÖ [ h ]~ Q hay [Hck] ~ Q. ¸p lùc trong khe c¸nh qu¹t t¨ng nªn chèng ®-îc hiÖn t-îng khÝ thùc lµm t¨ng tuæi thä m¸y b¬m. Tr-êng hîp nµy ta tÝnh h theo c«ng thøc kinh nghiÖm cña Tom: [ h] = K. NÕu cao tr×nh ®Æt m¸y b¬m thÊp. Tõ biÓu ®å s¶n phÈm m¸y b¬m ( trong sæ tra cøu m¸y b¬m vµ thiÕt bÞ) c¨n cø vµo HTK .

n.05. x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : ns = 3. Ta thÊy khi m¸y b¬m lµm viÖc víi cét n-íc H = 8. Q (v/ph) 4 3 H n: Sè vßng quay cña m¸y b¬m . Q = 0.66 (m) Khi m¸y b¬m lµm viÖc víi cét n-íc lín nhÊt KT Víi H max = 8. 4 3 = 2.05.94 (m) T¹i tr¹m b¬m ViÖt Hoµ l¾p m¸y b¬m h-íng trôc trôc ®øng do vËy cao tr×nh ®Æt m¸y ph¶i tÝnh theo 2 ®iÒu kiÖn: 43 .8.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 K: HÖ sè dù tr÷ do ®iÒu kiÖn kü thuËt Ên ®Þnh th-êng lÊy K 1.88 (m) Khi m¸y b¬m lµm viÖc víi cét n-íc nhá nhÊt: KT Víi H min = 6.6.76)4/3 = 1.H : L-u l-îng vµ cét n-íc tra trªn ®-êng ®Æc tÝnh øng víi ®iÓm c«ng t¸c cã hiÖu suÊt cao nhÊt.8 = 9.ns4/3 ns : HÖ sè tû tèc cña m¸y b¬m ta ®ang xÐt. n = 960 (v/ph) Q. H trªn .65.73 (m 3/s).76 (v/ph) 4 8.15.05.960.573(m) h’’th = 1. H : Cét n-íc cña m¸y b¬m th : HÖ sè khÝ thùc tíi h¹n.15.( 606.59 = 9. 73 = 606.05.4 m.6.1.184 = 8.05.15.77 = 7.65.  th 0.15 hth : §é dù tr÷ khÝ thùc cña m¸y b¬m . §èi víi m¸y b¬m h-íng trôc cã thÓ dïng c«ng thøc kinh nghiÖm cña ViÖn nghiªn cøu thuû lùc Liªn X« (cò): th = 2.59 (m)  [ h]’ = 1.05  [ h] = 1.9 (m)  [ h]’’ = 1.8.573 = 6.184 (m) h’th = 1. hiÖu suÊt cao nhÊt = 87 % nªn tÝnh ns theo nh÷ng gi¸ trÞ cña Q.10-4. ns = 3.10-4.

726 10. KÕt qu¶ tÝnh cao tr×nh ®Æt m¸y theo ®iÒu kiÖn 1 cña c¶ 2 ph-¬ng ¸n ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: PA Lo¹i m¸y min Z bh (m) Hat (m) Hbh (m) Hmsoh (m) [ h] (m) Z®m (m) I OB5.0.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 *§iÒu kiÖn 1: §¶m b¶o m¸y b¬m kh«ng sinh ra hiÖn t-îng khÝ thùc khi lµm viÖc víi cét n-íc thiÕt kÕ.hmsoh . Zminbh = 0. [hs]: §é cao hót n-íc ®Þa h×nh cho phÐp tõ mùc n-íc bÓ hót thÊp nhÊt ®Õn trung t©m b¸nh xe c¸nh qu¹t. ®Ó m¸y kh«ng sinh ra hiÖn t-îng khÝ thùc.[ h] Hat: Cét n-íc ¸p lùc khÝ trêi trªn bÒ mÆt tho¸ng cña bÓ hót ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : min Z bh 0.5 3.626 II 20 pB-60 0. Trong tr-êng hîp nhiÖt ®é n-íc trung b×nh t = 30o tra phô lôc 2 s¸ch Bµi tËp vµ §å ¸n m«n häc tr¹m b¬m cã Hbh = 0.726 10.726 Hat = 10.47 0.43 0.43 (m) hmsoh : Tæn thÊt v× ma s¸t trªn ®-êng èng hót. Khi ®ã cao tr×nh ®Æt m¸y Z1®m ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Z1®m = Zminbh +[hs] Trong ®ã: Zminbh: Cao tr×nh mùc n-íc bÓ hót thÊp nhÊt.66 0.47 0.33 (m) 900 900 Hbh: Cét n-íc ¸p lùc bèc h¬i cña n-íc b¬m lªn.33 0.726 -1 .Hbh .5 9.33 0.33 = 10. [h s] ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : [hs] = Hat . [ h]: §é dù tr÷ khÝ thùc cho phÐp ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tra trªn ®-êng ®Æc tÝnh m¸y b¬m øng víi HTK =8 (m).5 6. s¬ bé lÊy hmsoh= 0.274 44 .726 (m).466 *§iÒu kiÖn 2: TÝnh cao tr×nh ®Æt m¸y theo yªu cÇu vÒ ®é ngËp b¸nh xe c¸nh qu¹t do nhµ m¸y chÕ t¹o quy ®Þnh. Theo ®iÒu kiÖn nµy cao tr×nh ®Æt m¸y Z2®m ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Z2®m = Zminbh + hyc hyc: §é cao hót n-íc cho phÐp theo yªu cÇu chÕ t¹o cña nhµ m¸y KÕt qu¶ tÝnh cao tr×nh ®Æt m¸y theo ®iÒu kiÖn 2 cña c¶ 2 ph-¬ng ¸n ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: PA Lo¹i m¸y min Z bh (m) hyc (m) Z2®m(m) I OB5.43 0.33 = 10.5 (m).

[ h]’ = 9.726 - - - Kh«ng sinh ra khÝ thùc II 20 pB-60 0. *KiÓm tra cao tr×nh ®Æt m¸y: Cao tr×nh ®Æt m¸y ®-îc chän hîp lý vÒ mÆt kü thuËt nÕu kh«ng ph¸t sinh hiÖn t-îng khÝ thùc khi vËn hµnh trong ®iÒu kiÖn bÊt lîi. x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tra ®-êng ®Æc tÝnh cña m¸y b¬m øng víi HminKT = 6.5 2.[ h]’’ = 9.184 (m) KÕt qu¶ tra ®-êng ®Æc tÝnh vµ tÝnh to¸n cô thÓ ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: PA Lo¹i m¸y min Z bh (m) [ h]’(m) [hs]’(m) Z’®m (m) Ghi chó I OB5.726 7.246 Kh«ng sinh ra khÝ thùc +Tr-êng hîp m¸y b¬m lµm viÖc víi HminKT.[ h]’’ coi Hat.Hbh . Cao tr×nh ®Æt m¸y Z’®m cho phÐp kh«ng ph¸t sinh hiÖn t-îng khÝ thùc trong tr-êng hîp nµy ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Z’®m = Zminbh + [hs]’ Víi [hs]’ = Hat . +Tr-êng hîp m¸y b¬m lµm viÖc víi HmaxKT. [ h]’ : §é dù tr÷ khÝ thùc cho phÐp øng víi HmaxKT .626 Kh«ng sinh ra khÝ thùc II 20 pB-60 0.573 (m). Nh.47 0. PA Lo¹i m¸y min Z bh (m) [ h]’(m) [hs]’(m) Z’®m (m) Ghi chó I OB5.48 0.94 1.hmsoh .47 0.726 6. hmsoh kh«ng ®æi.9 3. Hbh .4 . Hbh . hmsoh kh«ng ®æi.88 .4 .0.274 (m).46 2.0.274 Cao tr×nh ®Æt m¸y ®-îc chän lµ cao tr×nh tho¶ m·n c¶ hai ®iÒu kiÖn.726 20 pB-60 -1 . Bëi vËy ph¶i kiÓm tra kh¶ n¨ng ph¸t sinh hiÖn t-îng khÝ thùc khi tr¹m b¬m lµm viÖc víi c¸c cét n-íc HmaxKT .vËy cao tr×nh ®Æt m¸y cña c¶ hai ph-¬ng ¸n lµ: Z®m = .Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 II 0.Hbh . Cao tr×nh ®Æt m¸y Z’’®m cho phÐp kh«ng ph¸t sinh hiÖn t-îng khÝ thùc trong tr-êng hîp nµy ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Z’’®m = Zmaxbh + [hs]’’ Víi [hs]’’ = Hat . [ h]’’ : §é dù tr÷ khÝ thùc cho phÐp øng víi HminKT .2 Kh«ng sinh ra khÝ thùc 45 .[ h]’coi Hat.726 9.0.hmsoh . x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tra ®-êng ®Æc tÝnh cña tõng lo¹i m¸y b¬m øng víi HmaxKT = 8. HminKT .

cña nhµ n-íc hiÖn nay.ë trªn th× m¸y b¬m lµm viÖc an toµn víi c¶ hai cét n-íc kiÓm tra (HminKT.5 9. NhËn xÐt hai ph-¬ng ¸n: C¸c th«ng sè kü thuËt cña 2 ph-¬ng ¸n khi lµm viÖc thiÕt kÕ . hiÖn ®-îc sö dông réng r·i ë n-íc ta gi¸ thµnh cña hai lo¹i m¸y nµy phï hîp víi kh¶ n¨ng ®Çu t. 46 .274 (m). do vËy nÕu sö dông 2 lo¹i m¸y nµy th× chiÒu cao nhµ m¸y võa ph¶i.13 58. Nh.653 5 HiÖu suÊt % 83 86. ®-îc thÓ hiÖn trong b¶ng IV.2 m ).0.vËy chän cao tr×nh ®Æt m¸y thiÕt kÕ lµ: Ph-¬ng ¸n I: Z TK dm = .Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 §èi víi m¸y b¬m OB5-47 (n=960 v/ph) øng víi tr-êng hîp kiÓm tra HminKT th× kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc c¸c th«ng sè ch¹y m¸y.+2.5 STT Th«ng sè c«ng t¸c §¬n vÞ C¸c ph-¬ng ¸n Ph-¬ng ¸n I Ph-¬ng ¸n II 1 Lo¹i m¸y b¬m OB5. Trong thùc tÕ do HminKT xuÊt hiÖn víi thêi ®o¹n ng¾n nªn ®«i khi kh«ng kiÓm tra tr-êng hîp nµy. NhËn xÐt : Víi cao tr×nh ®Æt m¸y ®· chän cho tr¹m b¬m ViÖt Hoµ nh.726 .274 (m).5: B¶ng IV.47 20 pB-60 2 Sè tæ m¸y 5 6 3 Cét n-íc b¬m m 8 8 4 L-u l-îng m3/s 0. c.7 6 Vßng quay V/ph 960 960 7 §é s©u d×m m¸y m -1 -1 8 §é dù tr÷ khÝ thùc m 6. HmaxKT ).5 -3o20’ 17o 10 M¸y b¬m cña ph-¬ng ¸n I vµ ph-¬ng ¸n II chÕ t¹o theo c«ng nghÖ cña Liªn X« cò.784 0. Ph-¬ng ¸n II: Z TK dm = . V× tr¹m b¬m ViÖt Hoµ cã dao ®éng mùc n-íc bÓ hót nhá ( + 0.0.568 9 NTrôc Kw 74.

VËy chän 6 m¸y 20 pB-60 (n = 960 v/ph) vµ mét m¸y dù tr÷ ®Ó thiÕt kÕ cho tr¹m b¬m ViÖt Hoµ. KiÓm tra ®éng c¬ ®i kÌm §Ó ®éng c¬ lµm viÖc an toµn theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc thùc tÕ cña tr¹m b¬m th× ph¶i kiÓm tra c«ng suÊt vµ sè vßng quay cu¶ ®éng c¬ . Do vËy ta chän ph-¬ng ¸n II (ph-¬ng ¸n 6 m¸y) lµm ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ cho tr¹m b¬m ViÖt Hoµ.L-îng Q thõa thiÕu cña ph-¬ng ¸n II nhá h¬n ph-¬ng ¸n I nªn ph-¬ng ¸n II ®¸p øng l-u l-îng yªu cÇu trong tõng thêi ®o¹n tèt h¬n ph-¬ng ¸n I. 4. Tøc lµ Nmax < NH. hiÖu suÊt cña m¸y b¬m khi lµm viÖc víi cét n-íc H KT : HiÖu suÊt truyÒn ®éng. 1. Theo kinh nghiÖm lÊy K = 1. KiÓm tra c«ng suÊt M¸y b¬m 20 pB-60 (n=960v/ph) lµ m¸y b¬m h-íng trôc trôc ®øng nªn cã c«ng suÊt lín nhÊt khi lµm viÖc víi cét n-íc b¬m lín nhÊt H max. KÕt luËn: Qua so s¸nh -u nh-îc ®iÓm cña tõng ph-¬ng ¸n ë trªn ta nhËn thÊy vÒ mÆt kü thuËt ph-¬ng ¸n II -u viÖt h¬n ph-¬ng ¸n I. .Ph-¬ng ¸n II cã sè m¸y lÎ. Nmax: C«ng suÊt thùc tÕ lín nhÊt mµ ®éng c¬ sÏ ph¶i lµm viÖc. Do vËy ta ph¶i kiÓm tra c«ng suÊt cña ®éng c¬ khi m¸y b¬m lµm viÖc víi cét n-íc lín nhÊt Hmax. b max : L-u l-îng . Nmax ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Nmax = 9.1 Hb : Cét n-íc cña m¸y b¬m cho c«ng suÊt lín nhÊt Qb. . 47 . thuËn lîi cho qu¶n lý vËn hµnh.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 - 1 < 2 ®iÒu ®ã cho thÊy ph-¬ng ¸n II ®ì l·ng phÝ ®iÖn h¬n ph-¬ng ¸n I.81. ®éng c¬ ®-îc g¾n trùc tiÕp víi m¸y b¬m nªn tr tr = 1.4.§é dù tr÷ khÝ thùc cña ph-¬ng ¸n II lín h¬n ph-¬ng ¸n I nªn kh¶ n¨ng chèng khÝ thùc cña ph-¬ng ¸n II tèt h¬n ph-¬ng ¸n I.Qb H b b tr K: HÖ sè dù tr÷ vÒ ®é thiÕu chÝnh x¸c cña ®-êng ®Æc tÝnh cña m¸y b¬m cã tÝnh ®Õn c¸c tæn thÊt bÊt th-êng. Trong ®ã: NH : C«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬ .K. C«ng suÊt thùc tÕ lín nhÊt mµ ®éng c¬ sÏ ph¶i lµm viÖc trong mäi tr-êng hîp ph¶i nhá h¬n c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬ . .2.

72. 2.  n= (983 960) .1.34% 5% VËy sè vßng quay cña ®éng c¬ ®¶m b¶o sè vßng quay cña m¸y b¬m .0.865.63.100% 983 2.573 = 59.100% ndc 5% Trong ®ã: n®c: Sè vßng quay cña ®éng c¬ .1.72(m3/s) b VËy : Nmin = = 85.184 = 64.1.855. C«ng thøc kiÓm tra sè vßng quay: n = (ndc nb ) . nb = 960 v/ph.8.32 (Kw) 0.6. nb: Sè vßng quay cña m¸y b¬m .63(m3/s) b VËy : Nmax = = 86.1 KÕt luËn : Trong c¶ hai tr-êng hîp th× c«ng suÊt thùc tÕ cña ®éng c¬ ®Òu nhá h¬n c«ng suÊt ®Þnh møc.1 min Tr-êng hîp: H KT = 6.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 max Tr-êng hîp: H KT = 8.5 % 9.0.81. Th«ng sè kü thuËt cña ®éng c¬ MA 82-92/6: C«ng suÊt ®Þnh møc (Kw) 75 Sè vßng quay(v/ph) 983 HiÖu suÊt (%) 90.1.573 (m) Tra ®-êng ®Æc tÝnh cña m¸y b¬m 20 pB-60 (n=960v/ph) øng víi gãc nghiªng c¸nh qu¹t lµ 17o ta cã: Qb = 0. KiÓm tra sè vßng quay Sù chªnh lÖch sè vßng quay cña ®éng c¬b so víi vßng quay cña m¸y b¬m ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐp nhá h¬n 5 %.81.73(Kw) 0. n®c = 983 v/ph.184 (m) Tra ®-êng ®Æc tÝnh cña m¸y b¬m 20 pB-60 (n=960v/ph) øng v¬i gãc nghiªng c¸nh qu¹t lµ 17o ta cã: Qb = 0.5 % 9. VËy ®éng c¬ ®i kÌm tho¶ m·n ®iÒu kiÖn c«ng suÊt.6 48 .

an toµn vÒ ®iÖn. ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vÞ trÝ ®Æt c«ng tr×nh .5.653 (m3/s) + Cét n-íc thiÕt kÕ cña tr¹m: HTK = 8 m + §é cao hót n-íc cho phÐp : hyc= -1 m + Dao ®éng mùc n-íc bÓ hót: + 0.1. H×nh d¹ng. ®éng c¬ ®iÖn vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o vÒ quy tr×nh vËn hµnh vµ qu¶n lý khai th¸c sau nµy nh. lo¹i vËt liÖu x©y dùng nhµ m¸y b¬m .726  + 2.2.m¸y b¬m . thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn an toµn. m¸y b¬m n-íc kü thuËt. C¨n cø vµo c¸c th«ng sè trªn ta chän nhµ m¸y b¬m kiÓu buång -ít m¸y ®Æt tÇng kh« 4.5.Sù dao ®éng mùc n-íc tr-íc tr¹m Theo tÝnh to¸n ë phÇn trªn lo¹i m¸y b¬m ®-îc chän ®Ó thiÕt kÕ nhµ m¸y lµ lo¹i 20 pB-60(n=960 v/ph) vµ c¸c th«ng sè phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ nhµ m¸y ®ã lµ: + L-u l-îng thiÕt kÕ cho mçi m¸y: Q1 m¸y= 0. l¾p gi¸p ®éng c¬ vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. Chän nhµ m¸y b¬m Nhµ m¸y lµ n¬i ®Æt c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû ®éng lùc chñ yÕu nh.T×nh h×nh nguån n-íc.CÊu t¹o m¸y b¬m vµ ®éng c¬ chÝnh . chiÒu cao cña nhµ m¸y . thuËn lîi cho c«ng t¸c söa ch÷a.88 §iÖn ¸p U (v) 220/380 4. kÝch th-íc vµ kÕt cÊu cña nhµ m¸y phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau: . c¸c lo¹i kho¸. §ång thêi nhµ m¸y ®-îc thiÕt kÕ cã tÝnh mü thuËt cao phï hîp víi c¶nh quan xung quanh.2 m + T×nh h×nh ®Þa chÊt n¬i x©y dùng c«ng tr×nh lµ t-¬ng ®èi tèt.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 HÖ sè cos 0. ®éng c¬ vµ c¸c thiÕt bÞ phô nh. C¸c kÝch th-íc c¬ b¶n cña nhµ m¸y bao gåm: chiÒu dµi.ChiÒu cao hót n-íc cho phÐp . ThiÕt kÕ nhµ m¸y 4. chiÒu réng. ViÖc tÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c kÝch th-íc c¬ b¶n ®ã ph¶i dùa vµo s¬ ®å l¾p gi¸p m¸y b¬m .5. CÊu t¹o chung toµn nhµ m¸y Nhµ m¸y b¬m kiÓu buång -ít m¸y ®Æt tÇng kh« ®-îc thiÕt kÕ 3 tÇng.qu¹t giã. 49 .T×nh h×nh khÝ hËu.C¸ch nèi tiÕp nhµ m¸y víi c¸c c«ng tr×nh lÊy n-íc . b¬m ch©n kh«ng.

èng hót. ngoµi ra cßn cã c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ thuû lùc.5. TÇng d-íi ( tÇng b¬m ) TÇng b¬m ®-îc tÝnh tõ sµn ®éng c¬ trë xuèng ®Õn cao tr×nh sµn b¬m.5 m h2 = 0. èng ®Èy. §©y lµ n¬i ®Æt c¸c m¸y b¬m . tr-íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh kÝch th-íc ®Þnh h×nh cña m¸y b¬m 20 pB-60-960 vµ quy c¸ch bè trÝ nhµ m¸y b¬m kiÓu buång -ít m¸y ®Æt tÇng kh«. Dv = 0. CÊu t¹o buång hót + Buång hót chän kiÓu buång h×nh ch÷ nhËt Dv Dv = 1.8. m¸y b¬m n-íc kü thuËt. 4. trong ®ã bè trÝ c¸c ®éng c¬ cña m¸y b¬m .5.8 – 1. 3.6 – 0. cÇu trôc.48 (m) + Kho¶ng c¸ch tõ miÖng vµo cña m¸y b¬m ®Õn ®¸y buång hót tèt nhÊt lµ ( theo s¬ 50 . m¸y b¬m tiªu n-íc. cÇu thang lªn xuèng.8 Dv 0. TÇng trªn mÆt ®Êt ( tÇng ®éng c¬ ) TÇng ®éng c¬ lµ tÇng cã cÊu t¹o kiÓu khung nhµ c«ng nghiÖp. Buång hót Lµ phÇn kÕt cÊu cña nhµ m¸y .Dv Dv: §-êng kÝnh miÖng vµo cña m¸y b¬m .Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 1. 2. mçi m¸y b¬m lÊy n-íc ë tõng buång riªng biÖt. KÝch th-íc ®Þnh h×nh cña m¸y b¬m 20 pB-60-960 ®-îc thÓ hiÖn ë h×nh vÏ IV.6 m = 1. lµ n¬i trùc tiÕp cho c«ng nh©n vËn hµnh vµ ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ. gian söa ch÷a l¾p r¸p. thiÕt bÞ khëi ®éng.6 = 0.6 = 0.9 (m) + §é ngËp s©u cña miÖng vµo m¸y b¬m d-íi mùc n-íc thÊp nhÊt ë bÓ hót lµ: h2 = 0.3. tæ ph©n phèi ®iÖn. ®-îc tÝnh tõ cao tr×nh sµn b¬m trë xuèng.5. CÊu t¹o chi tiÕt vµ kÝch th-íc nhµ m¸y §Ó chän ®-îc cÊu t¹o vµ x¸c ®Þnh kÝch th-íc nhµ m¸y hîp lý.0.0.1 1.48 (m) VËy ph¶i chän h2 = 1.

Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3
®å kÝch th-íc ®Þnh h×nh cña m¸y b¬m)
h1 = 0,82 m
+ ChiÒu réng cña buång hót : B1 = 3Dv = 3.0,6 = 1,8 m
+ ChiÒu dµi cña buång hót:
L=

K.Q
B1 .h

Q = 6,53 m3/s > 0,5 m3/s chän K = 17
h: chiÒu cao cña buång -ít, h = 1,3 m

L=

17.0,653
= 4,7 m
1,8.1,3

+ Kho¶ng c¸ch gi÷a t©m cña 2 èng hót liÒn nhau :
B2 = 3Dv + dp
dp: chiÒu dÇy cña trô pin th-êng lÊy dp = 0,6 – 0,8 m
Chän dp = 0,6 m
 B2 = 3.0,6 + 0,6 = 2,4 m

Z®m

51

Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3

H×nh IV.1
2. CÊu t¹o tÇng b¬m
TÇng b¬m n»m s©u d-íi ®Êt, xung quanh chÞu ¸p lùc ®Êt n-íc t¸c dông. Cho nªn
t-êng tÇng b¬m ph¶i lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200. Cã ®é chèng thÊm tõ
B4 – B6 . Tr¸t t-êng cao h¬n mùc n-íc lín nhÊt ë bÓ hót lµ 0,5 m. Sau ®ã quÐt nhùa
®-êng råi míi lÊp ®Êt. MÆt trong cña t-êng quÐt v«i chèng Èm, theo s¬ ®å kÝch
th-íc ®Þnh h×nh cña nhµ m¸y th× htb = 5,226 m < 10 m nªn trong tÇng b¬m kh«ng
ph¶i x©y t-êng ng¨n mµ tÇng b¬m lµ mét gian chung.
ChiÒu dÇy cña t-êng th-îng, h¹ l-u tÇng b¬m ®-îc lÊy theo chiÒu cao tÇng b¬m
(htb ). Theo gi¸o tr×nh H-íng dÉn ®å ¸n m«n häc tr¹m b¬m th× htb = ( 4 – 8) m,
chän chiÒu dÇy t-êng lµ :
Th-îng l-u: t1 = 0,8 m
H¹ l-u : t2 = 1 m
Tõ sµn b¬m xuèng buång hót lµm cöa lªn xuèng ®Ó tiÖn khi söa ch÷a, kiÓm tra.
Cöa lªn xuèng thiÕt kÕ d¹ng h×nh trßn cã = 0,8 m . PhÝa trªn lµm n¾p ®Ëy b»ng
thÐp b¶n dÇy 0,005 m . Cã lç chõa s½n ®Ó b¾t bu l«ng víi sµn b¬m. C¸c bu l«ng
nµy ph¶i ®-îc ch«n s½n tõ khi thi c«ng.
3. CÊu t¹o tÇng ®éng c¬
TÇng ®éng c¬ nh« lªn khái mÆt ®Êt cho nªn ngoµi viÖc thiÕt kÕ ®Èm b¶o kü thuËt
cßn ph¶i ®¶m b¶o vÒ mÆt mü thuËt.
TÇng ®éng c¬ l¾p ®Æt ®éng c¬, c¸c thiÕt bÞ khëi ®éng, tñ ®iÒu khiÓn, cÇu trôc,
gian söa ch÷a, gian ®iÖn. KÝch th-íc tÇng ®éng c¬ phô thuéc vµo kÝch th-íc ®Þnh
h×nh cña ®éng c¬ vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c vµ yªu cÇu söa ch÷a qu¶n lý vËn hµnh ®-îc
dÔ dµng, nªn bè trÝ gän vµ ng¨n n¾p.
Sµn ®éng c¬ :
- Sµn ®éng c¬ ®óc b»ng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200 dÇy 30 cm. Trªn t-êng bè
trÝ cöa sæ, cöa ra vµo ®Ó th«ng giã, tho¸ng m¸t. Cao tr×nh sµn ®éng c¬ cao h¬n mÆt
®Êt bªn ngoµi lµ 0,1 m ®Ó cho n-íc kh«ng ch¶y vµo sµn tÇng ®éng c¬ ®-îc.
- Cao tr×nh sµn ®éng c¬ ®-îc x¸c ®Þnh:
Zsµn ®éng c¬ = Z®m + 5,226 = - 0,274 + 5,226 = + 4,952 (m)
DÇm ®ì ®éng c¬
52

Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3
DÇm ®ì ®éng c¬ ®-îc ®óc liÒn víi sµn. DÇm chÞu c¸c lùc t¸c dông nh- : Träng
l-îng b¶n th©n, träng l-îng cña ®éng c¬ , träng l-îng cña sµn ®éng c¬, träng
l-îng cña ng-êi vµ c¸c vËt träng qu¸ tr×nh söa ch÷a, chÞu lùc ®éng cã chu kú cña
®éng c¬ khi ®éng c¬ lµm viÖc.
DÇm ®-îc ®óc b»ng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200
+ DÇm chÝnh: Nh- phÇn cÊu t¹o tÇng b¬m ®· thiÕt kÕ , tÇng b¬m chØ cã mét
gian chung, kh«ng cã t-êng ng¨n. Do ®ã dÇm chÝnh ®-îc nèi lªn hai t-êng th-îng
vµ h¹ l-u tÇng b¬m.
- ChiÒu dµi LdÇm b»ng chiÒu réng cña nhµ m¸y
- ChiÒu cao dÇm : hdÇm = 1/10 LdÇm

60cm, chän hdÇm = 0,6 m

- ChiÒu réng dÇm: bd 2/3 hd chän bd = 0,4 m
+ DÇm phô:
DÇm phô nèi liÒn hai dÇm chÝnh vµ cã kÝch th-íc mÆt c¾t ngang b»ng dÇm chÝnh.
Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 dÇm phô vµ dÇm chÝnh phô thuéc vµo ®-êng kÝnh ®éng c¬ ®Ó
®Æt trùc tiÕp ®éng c¬ lªn dÇm ®-îc.
Theo s¬ ®å bè trÝ cña nhµ m¸y b¬m l¾p m¸y b¬m 20 pB – 60 – 960 cã ®-êng
kÝnh ch©n ®éng c¬ : = 1,285 m, ®-êng kÝnh ®éng c¬: = 1,01 m. VËy kho¶ng
c¸ch mÐp trong cña 2 dÇm chÝnh vµ dÇm phô còng chÝnh lµ 1,01 m .
MÆt c¾t ®Æc tr-ng cña dÇm phô :
hdp = 0,6 m
bdp = 0,4 m
Lç kÐo m¸y xuèng tÇng b¬m
Nhµ m¸y b¬m kiÓu buång -ít m¸y ®Æt tÇng kh« gåm cã hai tÇng : TÇng ®éng c¬
vµ tÇng b¬m.
- Khi cÇn söa ch÷a m¸y b¬m th× dïng cÇu trôc chuyÓn ®éng c¬ ra khái bÖ
m¸y. Lîi dông kho¶ng trèng tõ mÐp trong dÇm phô vµ dÇm chÝnh lµm kÝch th-íc
lç kÐo m¸y b¬m lªn xuèng. M¸y b¬m 20 pB – 60 – 960 lç kÐo m¸y b¬m cã kÝch
th-íc lµ : 1,01x 1,01 (m)
- §Ó ®-a m¸y b¬m n-íc kü thuËt vµ m¸y b¬m tiªu n-íc tÇng b¬m lªn xuèng
ph¶i bè trÝ 1 lç ë phÝa gian söa ch÷a. KÝch th-íc cña lç phô thuéc vµo kÝch th-íc
cña thiÕt bÞ lín nhÊt cÇn ®em xuèng tÇng b¬m.
ThiÕt kÕ kÝch th-íc lç ®-a m¸y b¬m n-íc kü thuËt vµ m¸y b¬m tiªu n-íc tÇng
b¬m lµ h×nh ch÷ nhËt : KT = 0,6x0,8 (m). Trªn mÆt lç ®Æt l-íi s¾t ®Ó cã ¸nh s¸ng
xuèng tÇng b¬m vµ an toµn cho c«ng nh©n vËn hµnh ®i l¹i.
CÇu thang : §Ó lªn xuèng tÇng b¬m ph¶i lµm cÇu thang. CÇu thang ®-îc bè
trÝ ë gian söa ch÷a ë tÇng b¬m, men theo t-êng ®Çu håi vµ t-êng th-îng l-u. CÇu
53

Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 thang cã kÝch th-íc réng 0. trªn dÇm ch÷ T cã ®Æt ®-êng ray ®Ó cÇu trôc di chuyÓn. hat = 0.Vai cét lµ n¬i tùa cña dÇm ch÷ T. Vai ®ì dÇm cã kÝch th-íc 560x500 mm . ®Ó ®¶m b¶o ®i l¹i kh«ng va ®Çu vµo dÇm phô.mÆt c¾t 2-2 cã kÝch th-íc: 400x600 mm 54 .2x0.3 m : §é dÇy sµn ®éng c¬.8 m .8.8x0.PhÇn trªn vai nh. Trong thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o cÈu ®-îc c¸c vËt cã träng l-îng nhá h¬n 5 tÊn. §o¹n nèi tiÕp gi÷a hai nhÞp lµ 1 chiÕu nghØ.3 m  Lcth = (1. ®é dèc m = 0.h×nh vÏ : 380 1 560 1 400 400 mÆt c¾t 1-1 150 500 200 400 600 2 2 600 mÆt c¾t 2-2 .9 (m) sµn Cét nhµ tÇng ®éng c¬ : Cét nhµ vµ còng lµ cét ®ì dÇm cÇu trôc.3).92 (m) LÊy trßn sè lµ : Lcth = 1. CÇu thang cã hai nhÞp.8 m .8 = 1.sau: Lcth Lcth = (hng + hat + sµn). chän kÕt cÊu kiÓu khung hë. Däc theo cÇu thang cã lan can b¶o vÖ.mÆt c¾t 1-1 cã kÝch th-íc: 380x400 mm .3 + 0. chän hng = 1.PhÇn d-íi vai nh. KÝch th-íc lç cÇu thang ®-îc x¸c ®Þnh nh. kÝch th-íc chiÕu nghØ lµ 0. kÝch th-íc bËc lªn xuèng 0.8 + 0.0.2 m . sµn = 0.8 m hat : Lµ chiÒu cao an toµn. vËt di chuyÓn vµ nãc nhµ. Cét nhµ cã kÝch th-íc ®Æc tr-ng nh.m hng: ChiÒu cao lín nhÊt cña ng-êi lªn xuèng.

.Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét víi nhau thiÕt kÕ x©y g¹ch chØ dÇy 0. NhiÖm vô cña dÇm lµ ®Ó ®ì ®-êng ray cÇu trôc di chuyÓn trªn ®-êng ray ®ã. lµm chíp b»ng bª t«ng cèt thÐp cè ®Þnh.4x1.4x2.KiÓm tra diÖn tÝch cña cöa sæ ®· bè trÝ xem cã ®¶m b¶o diÖn tÝch cöa sæ ë mét phÝa phaØ (1/3 –1/5 ) diÖn tÝch cña sµn ®éng c¬ kh«ng. MÆt c¾t ngang cña dÇm cÇu trôc lµ ch÷ T cã kÝch th-íc : chiÒu dµi c¸nh 560 mm. mÐp d-íi cöa sæ c¸ch sµn ®éng c¬ 0. C¸nh cöa ®ãng kiÓu chíp. cöa sæ cã c¸nh ®ãng më b»ng gç.5 m.36 m2 Nh. chiÒu dÇy dÇm 200 mm. r¾n chui vµo lµm chËp m¹ch ®iÖn.Cöa ra vµo chÝnh cña nhµ m¸y bè trÝ ë ®Çu håi phÝa gian söa ch÷a. Cöa sæ ph¶i cã diÖn tÝch ( tÝnh cho 1 phÝa) lµ ®¶m b¶o b»ng 1/3 – 1/5 diÖn tÝch sµn ®éng c¬ . Fcöa sæ = ( 2. Riªng ë gian ®iÖn kh«ng bè trÝ cöa ra vµo vµ cöa sæ chØ bè trÝ hai cöa cã kÝch th-íc 1.5 ) = 3. tho¶i m¸i vµ dÔ chÞu cho ng-êi c«ng nh©n vËn hµnh. ë ®©y thiÕt kÕ cho « t« cã träng t¶i d-íi 5 tÊn ra vµo chë vËt t.5 ) + ( 0.25 m b»ng v÷a xi m¨ng c¸t vµng m¸c 75. Cöa ph¶i cã l-íi s¾t lo¹i nhá ch¾n ®Ó chèng chuét. kÝch th-íc 0. Cho nªn kÝch th-íc cöa ra vµo chÝnh lµ : ChiÒu réng cöa: bc = 3.6 m2 Fsµn ®éng c¬ 1 gian = 6. . kÝch th-íc cña cöa chíp 0.1. PhÝa nöa trªn cöa sæ bè trÝ khung kÝnh.vËy Fcöa sæ > 1/5 Fsµn ®éng c¬ 1 gian .4 = 15.1.8 m . Trªn t-êng bè trÝ c¸c cöa sæ th«ng giã vµ chiÕu s¸ng cho nhµ m¸y . Cöa cã kÝch th-íc phô thuéc vµo ph-¬ng tiÖn ra vµo nhµ m¸y.8 m ®Ó th«ng giã.5 m ®Ó lÊy ¸nh s¸ng.Cöa sæ thiÕt kÕ cao 2 m.nhau cho nªn chØ cÇn kiÓm tra cho mét gian lµ ®ñ.thiÕt bÞ.8x1. Cöa sæ thiÕt kÕ cã sen hoa b»ng s¾t thanh 12x12 mm.Do bè trÝ cöa sæ ë c¸c gian nhµ m¸y ®Òu nh. .GÇn s¸t trÇn bè trÝ c¸c cöa chíp ®Ó to¶ nhiÖt vµ th«ng khÝ tèt.4. T-êng vµ cöa sæ: . réng 1.2x0. .Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 DÇm cÇu trôc: DÇm cÇu trôc ch¹y däc nhµ m¸y ®-îc liªn kÕt víi c¸c cét nhê c¸c vai cét.5 m 55 . . Cöa sæ bè trÝ ®ãng më dÔ dµng to¶ nhiÖt tèt cho ®éng c¬. ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng. chiÒu dÇy c¸nh 150 mm. chiÒu cao dÇm 500 mm.5 m.

§Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu trªn thiÕt kÕ m¸i nhµ m¸y nh.sau: Tr×nh tù tõ trªn xuèng lµ : 1) G¹ch l¸ nem : 0.5.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 ChiÒu cao cöa: hc = 4 m Cöa chÝnh thiÕt kÕ b»ng s¾t xÕp khi ®ãng më ®Èy vµo hai bªn. chän hsb = 0.vËy thiÕt kÕ gian söa ch÷a ë bªn håi tr¸i.05 m 2) GiÊy tÈm nhùa ®-êng vµ xØ than : 0.826 (m) 56 .6 (m) hb : ChiÒu cao tõ sµn b¬m ®Õn sµn ®éng c¬ .326 = 6. X¸c ®Þnh kÝch th-íc cña nhµ m¸y . c¸ch nhiÖt tèt.2 m 3) V÷a xi m¨ng : 0. X¸c ®Þnh kÝch th-íc cña nhµ m¸y ChiÒu cao nhµ m¸y + ChiÒu cao tÇng d-íi mÆt ®Êt ( tÇng b¬m) ChiÒu cao tÇng d-íi mÆt ®Êt x¸c ®Þnh theo 2 ®iÒu kiÖn : §iÒu kiÖn 1: TÝnh theo ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt ®éng c¬ víi m¸y b¬m vµ èng hót.3 (m) hsb: ChiÒu dÇy sµn b¬m. MÆt c¾t cña xµ ngang cã d¹ng ch÷ nhËt cã kÝch th-íc 0. Nãc nhµ m¸y Nãc nhµ m¸y ph¶i ®¶m b¶o kh«ng dét.èng ®Èy . tho¸t n-íc m-a nhanh. Htb = h1 + hbh+hsb + hb h1: ChiÒu dÇy cña b¶n ®¸y. chän h1 = 0. 4. Xµ ngang ®-îc nèi liÒn hai cét ®èi diÖn lµm thµnh mét khung cøng. vµ mét xµ däc. nãc nhµ m¸y ®-îc lµm tho¶i dÇn tõ gi÷a ra 2 phÝa.6 (m) hbh: ChiÒu cao buång hót. hb = 4. theo kÝch th-íc ®Þnh h×nh cña nhµ m¸y hbh = 1.25 m TÊt c¶ ®-îc ®ì b»ng c¸c xµ ngang.bÓ th¸o 1.4x0. gian ®iÖn bªn håi ph¶i.03 m 4) Panen hép dÇy : 0. Bè trÝ gian ®iÖn vµ gian söa ch÷a: Theo tuyÕn c«ng tr×nh ®· chän th× phÝa håi tr¸i cña nhµ m¸y gÇn tuyÕn ®-êng giao th«ng. Nh.bÓ hót .326 (m) Htb = 0. Xµ ngang ®-îc ®óc b»ng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200.6 + 1.5 m.4. §Ó tho¸t n-íc m-a nhanh. Gian söa ch÷a ph¶i ®ñ réng ®Ó söa ch÷a ®-îc c¸c thiÕt bÞ lín nhÊt.3+ + 4.

3 + 1 + 1.2 (m)  H®c = 1.726 = 1. ChiÒu cao xµ ngang : 0. tÝnh tõ mãc c©u tíi ®Ønh cÇu trôc.6 + 0.52 = 1.876 (m) 57 .874 (m) So s¸nh kÕt qu¶ cña 2 ®iÒu kiÖn thÊy: Htb > H’tb => chän Htb = 6.8 (m) : Kho¶ng c¸ch an toµn tõ ®Ønh cÇu trôc tíi mÆt d-íi cña xµ ngang.6 (m) hctr : ChiÒu cao cña cÇu trôc.52 (m) VËy: H = 6.3 (m) h2 : §é ngËp s©u cña miÖng hót so víi mùc n-íc thÊp ë bÓ hót ®Ó ng¨n ngõa kh«ng khÝ chui vµo m¸y b¬m .5 (m)  H’tb= 0.08 (m) hat : ChiÒu cao an toµn ®Ó vËt di chuyÓn kh«ng va ch¹m vµo vËt cè ®Þnh. chän ht = 1.6 + 1.5 = 4. chän = 0.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 §iÒu kiÖn 2: TÝnh theo ®iÒu kiÖn chèng lò cho ®éng c¬ H’tb = h1 + hbh+ + h2 + Z + h1: ChiÒu dÇy cña b¶n ®¸y.25 + 0. ë ®©y chän cÇu trôc kÐo tay nªn chän hctr = 1. h2 = 1 (m) Z : §é dao ®éng mùc n-íc ë bÓ hót Z = Zbhmax – Zbhmin = 2.5 m ltrmax : ChiÒu cao lín nhÊt cña vËt kÐo lªn (trôc m¸y b¬m ) ltrmax = 3.474 (m) : §é cao an toµn chèng sãng trµn.2 – 0. h1 = 0.474 +0.08 + 0.8 + 0.2 + 0. chän = 0. + ChiÒu cao tÇng trªn mÆt ®Êt (tÇng ®éng c¬ ) H®c H®c = ht + hat + ltrmax + ld +hct + ht : ChiÒu cao phÇn tÜnh cña ®éng c¬ theo kÝch th-íc ®Þnh h×nh.6 + 1.65 (m) Hnãc: ChiÒu cao lín nhÊt cña nãc nhµ tÝnh tõ mÆt d-íi xµ ngang ®Õn ®Ønh t-êng chÆn.03 + 0.826 (m) lµ chiÒu cao tÇng b¬m thiÕt kÕ .05 + 0.5 + 3.826 + 7.6 (m) hbh = 1.4 + 1. hat = 0.58 = 15.2 = 7.4 (m) + ChiÒu cao toµn bé nhµ m¸y H = Htb + H®c + Hnãc Hnãc = 0.22 (m) ld : ChiÒu dµi d©y buéc (d©y mãc cÈu) chän d©y mÒm th× ld = 0.6 (m) ChiÒu cao t-êng chÆn : 0.22 + 0.

25 + 0. = 0.8 (m) : ChiÒu réng bÖ ®ì. c¸ch bè trÝ gian ®iÖn.1 : Gê mãng cña t-êng g¹ch ®Ó cho lùc truyÒn xuèng gÇn trung t©m t-êng bª t«ng ë tÇng d-íi (m) t : ChiÒu dÇy t-êng g¹ch.5 (m) . tr«ng coi nhµ m¸y b¬m.1 0.8 + 1. gian söa ch÷a . chän a1 = 1. D b tÝnh c¶ hai bÖ ®ì. U®c  380V th× ai  1 m . th× ph¶i x¸c ®Þnh chiÒu dµi cña 1 gian theo tõng tÇng råi chän chiÒu dµi gian thiÕt kÕ.2 (m) Nh.4 (m) + ChiÒu réng tÇng ®éng c¬ : B®c B®c = 0. + ChiÒu dµi 1 gian nhµ m¸y tÝnh theo ®iÒu kiÖn bè trÝ ®éng c¬ ë tÇng trªn 58 .5 (m)  Db = 0.3 (m) Db: KÝch th-íc bªn ngoµi cña m¸y b¬m .8 + 1 = 1. theo kÝch th-íc mÉu cña nmb . t = 0. t2 = 1 (m) a1.3 = 6. §Ó x¸c ®Þnh ®-îc chiÒu dµi toµn bé nhµ m¸y .8 (m)  Bb = 0.8 + 1 + 1. tÝnh theo c«ng thøc Db = C + 2 Víi C lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 bÖ ®ì.285 + 1 + 0.2 + 1.1 + 0.t2: ChiÒu dÇy t-êng th-îng h¹ l-u tÇng b¬m t1 = 0. a2 = 1.4 (m) X¸c ®Þnh chiÒu dµi nhµ m¸y b¬m ChiÒu dµi nhµ m¸y b¬m phô thuéc vµo sè tæ m¸y b¬m l¾p ë nhµ m¸y .8 (m) . C = 0.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 X¸c ®Þnh chiÒu réng nhµ m¸y b¬m + ChiÒu réng tÇng d-íi mÆt ®Êt Bb = t1+ a1 + Db + t2 +a2 t1. a3 = 1.285 (m) B®c = 0. a2: Lèi ®i l¹i ®Ó l¾p r¸p. D®c = 1.1 + t + a3 + D®c + a4 + t + 0.25 (m) a3 .1= 4.2 m a4 = 1 (m) D®c : §-êng kÝnh cña ®éng c¬ ®iÖn.vËy so s¸nh chiÒu réng cña tÇng b¬m vµ chiÒu réng tÇng ®éng c¬ thÊy B®c < Bb . a4 : ChiÒu réng lèi ®i l¹i phô thuéc vµo ®iÖn ¸p cña ®éng c¬ ®iÖn ®Ó an toµn cho c«ng nh©n ®i l¹i vËn hµnh vµ b¶o qu¶n.5 + 1.25 + 1. VËy lÊy chiÒu réng tÇng b¬m lµm chiÒu réng thiÕt kÕ nhµ m¸y : BNMTK = 6.

4/2 + 0. VËy chän L”1g = 2. + ChiÒu dµi toµn bé nhµ m¸y LNM = n. TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh nèi tiÕp víi nhµ m¸y 4.2 (m) =>L’1g = 1 + 1. Tcét: ChiÒu réng cña cét.1) + 2.6.( Tcét/2 + 0.4 (m)  LNM = 7. n= 7 m¸y.4 (m) 4.4 + 2. Chän a6 = 1.2.6. phô thuéc vµo ®iÖn ¸p cña ®éng c¬ . LTK 1 g + Lsc + 2.2 (m) +TÝnh theo ®iÒu kiÖn buång hót vµ trô pin : L”1g L”1g = Bmbh + dp Bmbh: ChiÒu réng miÖng buång hót. a5 = 1 m.8 + 0. a6 : Kho¶ng c¸ch 2 vá b¬m.2 = 2.1. Theo gi¸o tr×nh Bµi tËp vµ H-íng dÉn ®å ¸n m«n häc tr¹m b¬m th× a6 1 (m) .4 (m) Lsc .285 (m) + TÝnh theo ®iÒu kiÖn bè trÝ m¸y b¬m ë tÇng d­íi : L’1g Tr¹m b¬m ViÖt Hoµ tÇng b¬m kh«ng cã t­êng ng¨n nªn L’1g ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : L’1g = D’b + a6 D’b: §-êng kÝnh vá ngoµi m¸y b¬m . dp = 0.( 0. Tcét = 0. èng ®Èy èng ®Èy lµ ®o¹n nèi tiÕp tõ nhµ m¸y b¬m tíi bÓ th¸o.285 + 1 = 2.6 = 2. ChiÒu dµi cña èng ®Èy phô 59 .4 (m) So s¸nh: L”1g > L1g > L’1g . theo tÝnh to¸n ë phÇn trªn Bmbh = 1. => L1g = 1. TK LTK 1 g : ChiÒu dµi mét gian thiÕt kÕ. L1 g = 2.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 L1g = D®c + a5 a5: Kho¶ng c¸ch gi÷a hai vá cña ®éng c¬ . theo kÝch th-íc ®Þnh h×nh cña m¸y b¬m th× D’b = 1 (m).1) + L® n:Sè m¸y b¬m cña nhµ m¸y kÓ c¶ m¸y dù tr÷. lÊy b»ng chiÒu dµi thiÕt kÕ cho dÔ thi c«ng.4 + 2. L® : ChiÒu dµi gian söa ch÷a vµ chiÒu dµi gian ®iÖn.4 = 22.4 (m) lµm chiÒu dµi mét gian thiÕt kÕ.8 (m) dp:ChiÒu dÇy trô pin.6 (m) L”1g = 1.

a) C«ng tr×nh lÊy n-íc cã nhiÖm vô ph©n phèi n-íc cho c¸c m¸y b¬m vµ ng¨n c¶n r¸c bÈn chui vµo m¸y b¬m .t i ti 3 3492. (DKT – D1) = 4.BÓ hót BÓ hót cã nhiÖm vô nèi tiÕp gi÷a kªnh dÉn víi miÖng èng hót.52 (m) 1. Qbq: L-u l-îng b×nh qu©n cña tr¹m tÝnh theo c«ng thøc: Qbq = DKT = 3 Qi3 .4 = 16.( 0.Qbq n. . BÓ hót cã hai phÇn lµ : phÇn më réng cña kªnh dÉn vµ c«ng tr×nh lÊy n-íc.5 1.5 (m/s). n = 6.74 (m) 6.8 (m) 60 . §-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Bct = n.61 ) = 0. ChiÒu dµi nµy ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn dßng ch¶y ë phÇn më réng.3.32 = 3. theo kÝch th-íc ®Þnh h×nh cña m¸y b¬m D1 = 0. . Do ®ã ph¶i l¾p mét ®o¹n èng chuyÓn tiÕp. ChiÒu dµi ®o¹n èng chuyÓn tiÕp (L ct) ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: Lct = 3. Trªn b×nh ®å c«ng tr×nh lÊy n-íc cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt.14.74 – 0. theo kinh nghiÖm th-êng lÊy V KT = 1.61 (m) Chän Lct = 4.2. Cã chiÒu dµi phô thuéc vµo sè m¸y b¬m .5 7(DKT – D1) D1: §-êng kÝnh miÖng ra cña m¸y b¬m . LTK 1 g = 7.85 (m3/s) 61 4. c¸ch bè trÝ èng hót vµ chiÒu dÇy trô pin.85 = 0.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 thuéc vµo kho¶ng c¸ch tõ nhµ m¸y tíi bÓ th¸o. VKT: Tèc ®é kinh tÕ ch¶y trong èng ®Èy.VKT n: Sè èng ®Èy lµm viÖc (kh«ng kÓ m¸y dù tr÷). èng chuyÓn tiÕp V× ®-êng kÝnh èng ®Èy lín h¬n ®-êng kÝnh miÖng ra cña m¸y b¬m .1.§-êng kÝnh kinh tÕ cña èng ®Èy ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc kinh nghiÖm sau: DKT = 4.3.

NÕu  lín th× chiÒu dµi ®o¹n më réng ng¾n. nã phô thuéc vµo c¸c thiÕt bÞ nh. . bk Ta cã Bct 16. Do cã sù chªnh lÖch gi÷a cao tr×nh ®¸y kªnh vµ cao tr×nh c«ng tr×nh lÊy n-íc do ®ã ta lµm mét ®o¹n dèc nèi tiÕp ë ®¸y phÇn më réng. bk NÕu gi¶m Bct 4 th× c¸c hiÖn t-îng trªn sÏ mÊt. . . NÕu  nhá th× chiÒu dµi ®o¹n më réng t¨ng lªn. Chän id = 0.0975 xÊp xØ b»ng 4 ®¶m b¶o kh«ng cã c¸c hiÖn t-îng xo¸y 4.: khe cöa van.2 (m).1 bk trªn mÆt vµ n-íc quÈn d-íi ®¸y. s©u 0. dÉn ®Õn vËn tèc dßng ch¶y gi¶m lµm cho bïn c¸t l¾ng ®äng tr-íc bÓ hótlµm ¶nh h-ëng tíi viÖc lÊy n-íc cña tr¹m vµ lµm ta-ng chi phÝ qu¶n lý hµng n¨m cña tr¹m b¬m . Do ®ã viÖc chän  lµm sao cho ta kÕt qu¶ lµ tèt nhÊt. ChiÒu cao trô pin lÊy b»ng cao tr×nh bê kªnh dÉn lµ cao tr×nh + 2.ChiÒu réng cña c«ng tr×nh lÊy n-íc chÝnh lµ chiÒu dµi cña trô pin.2 (m).15 (m).7 (m/s) th× = 40o 45o . do ®ã tèc ®é dßng ch¶y gi¶m ®ét ngét sinh ra dßng xo¸y cuén trong bÓ. khe phai vµ cÇu c«ng t¸c trªn ®Ønh trô pin. b) PhÇn më réng PhÇn më réng cã nhiÖm vô nèi tiÕp gi÷a kªnh dÉn vµ bÓ hót.2  0.Khi Vk = 0. chiÒu dµi cña ®o¹n më réng phô thuéc vµo gãc më . ChiÒu dµi cña ®o¹n dèc Ld ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Ld = Z dk Z dct id 61 . ®é dèc nªn lÊy id = 0. khe l-íi ch¾n r¸c. .8 = = 4.5 0.2 th× sÏ h×nh thµnh khu n-íc quÈn d-íi ®¸y vµ c¸c xo¸y trªn mÆt.Chän khe phai gåm hai khe vµ mét khe van: ChiÒu réng 0.6 (m) ®Ó ®i l¹i dÏ dµng.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Khi tû sè Bct = 6. Theo kinh nghiÖm th× gãc më ®-îc chän dùa vµo vËn tèc dßng ch¶y trong kªnh: .25.Chän chiÒu dµi trô pin lµ: Ltrp = 5.25 . t-êng ngùc.15 (m).7 1 (m/s) th× = 30o 40o VËy øng víi Vkmax = 0.628 (m/s) ta chän  = 45o.Chän khe th¶ l-íi ch¾n r¸c : Réng 0. nghiªng 60 o vÒ phÝa nhµ m¸y ®Ó vít r¸c dÔ dµng.2 (m). chiÒu s©u 0.Khi Vk = 0.

4 m . = 45o. ë tr¹m b¬m ViÖt Hoµ bÓ th¸o ®-îc thiÕt kÕ nèi tiÕp víi èng ®Èy vµ kªnh t-íi. Z®ct : Cao tr×nh ®¸y c«ng tr×nh lÊy n-íc b»ng cao tr×nh ®¸y buång hót. L1g – dp + 0. Z®k = .4 – 0. n = 7.6 4.574 ) = 4.1 (m) : Gãc më réng.25 VËy Ld = §¸y ®o¹n dèc ®-îc lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200.6(m).3 = . theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë phÇn trªn ta cã Bct = n. 62 .534 (m).1 45 0  Lmr = = 15 (m) . vµ ®¶m b¶o cao tr×nh mùc n-íc khèng chÕ ®Çu kªnh t-íi cña hÖ thèng.0.1. NhiÖm vô cña bÓ th¸o .  Bct = 7. ®¸y nhá b»ng chiÒu réng ®¸y kªnh dÉn. cot g 2 2 4.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Z®k: Cao tr×nh ®¸y kªnh dÉn theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n tr-íc. dp = 0. theo kÕt qu¶ thiÕt kÕ kªnh dÉn ta ®-îc: Bk = 4.4 L1g : ChiÒu dµi thiÕt kÕ cña 1 gian. Trªn b×nh ®å phÇn më réng lµ 1 h×nh thang.6 (m) Bk : ChiÒu réng kªnh dÉn. dÇy 40 cm ®-îc ®ôc lç tho¸t n-íc ®-êng kÝnh d = 5 cm.BÓ th¸o lµ c«ng tr×nh quan träng cña tr¹m b¬m.16 (m) 0. Z®ct = Z®m – h2 = .574 (m) 0.4 : Lµ phÇn t¨ng thªm khi bè trÝ khe lón do trô pin cã khe lón ®i qua cã chiÒu dÇy t¨ng thªm lµ 0.6 + 0. cot g 2 Bct: ChiÒu dµi cña c«ng tr×nh lÊy n-íc.2. 16.4 (m) n: Tæng sè m¸y b¬m (kÓ c¶ m¸y dù tr÷). ChiÒu dµi ®o¹n më réng ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Lmr = Bct Bk 2 .4 = 16.534 ( 1.274 – 1.0. L1g = 2. 0. 2. ®¸y lín b»ng chiÒu dµi c«ng tr×nh lÊy n-íc. m¸i vµ ®¸y cña phÇn më réng ®-îc l¸t b»ng c¸c tÊm bª t«ng cèt thÐp ®óc s½n cã kÝch th-íc 80x80x8 cm. ThiÕt kÕ bÓ th¸o 1. §Ó ®¶m b¶o dßng ch¶y ®-îc æn ®Þnh tr-íc khi vµo nhµ m¸y .6. dp : ChiÒu dÇy trô pin.

Ph¶i cã khíp nèi chèng lón vµ chèng thÊm ë chç tiÕp gi¸p gi÷a bÓ th¸o víi t-êng nhµ m¸y. khi thiÐt kÕ bÓ th¸o cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: + KÕt cÊu bÓ th¸o ph¶i bÒn v÷ng vµ æn ®Þnh + KÝch th-íc vµ h×nh d¹ng cña bÓ th¸o ph¶i ®¶m b¶o cho dßng ch¶y thuËn lîi vÒ mÆt thuû lùc vµ hîp lý vÒ mÆt kinh tÕ. giao ®éng mùc n-íc cña nguån n-íc thÊp h¬n miÖng ra èng ®Èy ë t-êng nhµ m¸y b¬m.Bè trÝ bÓ th¸o liÒn nhµ m¸y . §Ó ®¶m b¶o ®-îc nh÷ng nhiÖm vô trªn cña bÓ th¸o. Bè trÝ bÓ th¸o xa nhµ m¸y: +¦u ®iÓm : 63 .èng ®Èy bè trÝ trong t-êng h¹ l-u cña nhµ m¸y nªn gi¶m hiÖn t-îng nøt g·y ®-êng èng. + ¦u ®iÓm: . 2. dïng m¸y b¬m trôc ®øng. .Khi thiÕt kÕ ph¶i ®Æc biÖt chó ý tÝnh to¸n nÒn mãng ®¶m b¶o chèng lón ®Òu vµ æn ®Þnh.Lîi dông t-êng h¹ l-u nhµ m¸y lµm t-êng cña bÓ th¸o.Bè trÝ bÓ th¸o xa nhµ m¸y Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña lo¹i nhµ m¸y b¬m ®· thiÕt kÕ mµ ta chän h×nh thøc bè trÝ bÓ th¸o cho phï hîp. . Chän vÞ trÝ bÓ th¸o Cã hai h×nh thøc bè trÝ bÓ th¸o : . + T¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 .§-êng èng ®Èy ng¾n. Bè trÝ bÓ th¸o liÒn nhµ m¸y Bè trÝ bÓ th¸o liÒn nhµ m¸y khi cao tr×nh ®Ønh t-êng bÓ th¸o thÊp h¬n cao tr×nh mÐp d-íi cña cöa sæ. + Nh-îc ®iÓm: . thi c«ng .Khi m¸y b¬m ngõng lµm viÖc ph¶i ng¨n ®-îc n-íc tõ bÓ th¸o ch¶y vÒ bÓ hót. . . söa ch÷a.ChØ sö dông víi nhµ m¸y cét n-íc thÊp.

Ta thÊy ®èi víi tr¹m b¬m ViÖt Hoµ cao tr×nh ®Ønh bÓ th¸o cao h¬n mÐp d-íi cöa sæ.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 .Tr¸nh kÕt cÊu cña bÓ th¸o n»m trªn ®Êt m-în g©y nøt g·y.Dra2 TK Q: L-u l-îng tÝnh to¸n èng ®Èy khi mùc n-íc bÓ th¸o lµ nhá nhÊt.Q . . DKT = 0. v× vËy ®Ó t¹o sù th«ng tho¸ng vµ kh«ng lµm thay ®æi ®Õn kÝch th-íc cña nhµ m¸y ta chän ph-¬ng ¸n ®Æt bÓ th¸o xa nhµ m¸y.89 (m) X¸c ®Þnh vËn tèc dßng ch¶y ë miÖng ra cña èng ®Èy: Vra VËn tèc dßng ch¶y ë miÖng ra cña èng ®Èy ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Vra = 4.Ph¶i x©y t-êng bÓ th¸o.0. Chän Dra = 1.2 m theo gi¸o tr×nh M¸y b¬m vµ tr¹m b¬m tËp 2 chän n¾p èng ®Èy h×nh c¸nh b-ím cã b¶n lÒ lÖch t©m ë miÖng ra.2).1  1.67 (m3/s)  Vra = 4. + Nh-îc ®iÓm : .89 2 64 . 3. .Khi cao tr×nh ®Ønh t-êng bÓ th¸o lín h¬n sµn lµm viÖc t-¬ng ®èi cao ( cao h¬n mÐp d-íi cña cöa sæ) ta ph¶i bè trÝ bÓ th¸o xa nhµ m¸y => kh«ng lµm thay ®æi kÝch th-íc nhµ m¸y.14.0. TÝnh to¸n thuû lùc bÓ th¸o X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh miÖng ra cña èng ®Èy §Ó gi¶m tèc ®é n-íc ra khái èng ®Èy.74 (m) n»m trong kho¶ng 0. Víi H min = 7.7 1. . . nªn tèn vËt liÖu ®Ó lµm ®-êng èng. Bè trÝ bÓ th¸o c¸ch nhµ m¸y l = 15 m.BÓ th¸o thiÕt kÕ xa nhµ m¸y nªn x¶y ra hiÖn t-îng lón kh«ng ®Òu g©y nøy g·y ®-êng èng. Bè trÝ bÖ ®ì bÖ nÐo nh»m gi¶m lùc däc trôc ë ®-êng èng.2 .84 (m) Tra vµo ®-êng ®Æc tÝnh Q~H øng víi gãc  = 17o ®-îc Q = 0.96 (m/s) 3.2 DKT = 1.0.DKT . ®-êng kÝnh miÖng ra lÊy theo c«ng thøc sau: Dra = (1.Ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng rß rØ vµ chèng x©m thùc do n-íc m-a.67 = 0.74 = 0.èng ®Èy dµi h¬n.

®· gi¶i thÝch ë trªn.2 (m) ChiÒu s©u nhá nhÊt trong giÕng tiªu n¨ng cña bÓ th¸o: Hgtmin ChiÒu s©u nhá nhÊt trong giÕng tiªu n¨ng cña bÓ th¸o ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Hgtmin = P + Dra + hngmin P: Kho¶ng c¸ch tõ mÐp d-íi miÖng ra cña èng ®Èy ®Õn ®¸y bÓ. 2g 0. VËy Hgtmin = 0.hkmin hkmin : ChiÒu s©u nhá nhÊt trong kªnh. g = 9.9.5 = 0.5 + 0.133 (m)  ht = 1.2 = 1.5 + 1.1 (m) Vra: VËn tèc dßng ch¶y ë miÖng ra cña èng ®Èy.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 §é ngËp nhá nhÊt cña mÐp trªn miÖng ra cña èng ®Èy hngmin ®¶m b¶o dßng ch¶y ra ngËp lÆng ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Vra2 hngmin = (3  4).8 – 0.81 (m/s2) VËy lÊy : hngmin = 4 .4 (m) ChiÒu cao dù tr÷ tõ mùc n-íc lín nhÊt trong bÓ th¸o ®Õn mÐp trªn t-êng bÓ th¸o (Hb) 65 .89 + 0.6 (m) ChiÒu cao cña thÒm tiªu n¨ng: ht ChiÒu cao cña thÒm tiªu n¨ng ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: ht = Hgtmin .8(m) §é ngËp lín nhÊt cña mÐp trªn miÖng ra cña èng ®Èy ( h ngmax ) tÝnh theo c«ng thøc: hngmax = Hgimax – Dra – P = 1.96 2 2. g: Gia tèc träng tr-êng. 0.5 (m) ChiÒu s©u lín nhÊt cña giÕng tiªu n¨ng (Hgimax) tÝnh theo c«ng thøc: Hgimax = ht + hkmax hkmax : Mùc n-íc lín nhÊt trong kªnh øng víi l-u l-îng Qmax = QTK = 3. theo tÝnh to¸n ë phÇn trªn Vra = 0.6 – 1.26 (m)  Hgimax = 0. chän P = 0. hkmin øng víi l-u l-îng nhá nhÊt yªu cÇu lµ: yc Qmin = 3.89 – 0.133 = 0.23 (m3/s) cã hkmax = 1.26 = 1.23 (m3/s) cã hkmin = 1.5 (m) C¸c th«ng sè cßn l¹i nh.96 (m/s).81 = 0.

4 n: Sè èng ®Èy. ChiÒu dµi ®o¹n thu hÑp ®-îc tÝnh to¸n nh.sau: Lth = Bb bk 2 .6 (m) VËy B = 0. 0.2 (m) chiÒu dµi cña bÓ tiªu n¨ng (Lgi) tÝnh theo c«ng thøc kinh nghiÖm: Lgi = K. h×nh d¹ng tiÕt diÖn miÖng ra cña èng ®Èy.4 : ChiÒu dÇy t¨ng thªm cña trô pin cã khe lón ®i qua b: Kho¶ng c¸ch tõ mÐp èng ®Õn trô pin.89 + 2.8 + 0.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Hb = Hgimax + a Chän ®é cao an toµn a = 0.5.6 = 2.7 (m) ChiÒu dµi ®o¹n kªnh dÉn cÇn b¶o vÖ: Lbv Theo kinh nghiÖm : Lbv = (4 5).89 + 2. hkmax Chän Lbv = 5.hngmax K : HÖ sè phô thuéc vµo h×nh d¹ng thÒm ra khái giÕng tiªu n¨ng. 0. theo kinh nghiÖm chän b = 0.4 = 2.89 Theo b¶ng (XI – 1) gi¸o tr×nh tr¹m b¬m tËp 2 trang 136 tra ®-îc : K = 6.56 (m) Dra 0.2.5 + 0.5 + 0.Dra) K. K = f(k.5 (m) ChiÒu réng toµn bé phÝa trong bÓ th¸o ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Bb = ( n – 1)B + Dra + 2b + 0. Bb = (7-1).0.hkmax = 5.4 (m) Hb = 1. 1.0.4 = 2.5 = 0.5 + 0. h×nh d¹ng vµ chiÒu cao cña thÒm.3 (m) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m miÖng èng: B B = Dra + 2b + dp b: Kho¶ng c¸ch tõ mÐp èng ®Õn trô pin. cot g 2 66 .26 = 6.4 = 17.5 (m) dp : ChiÒu dÇy trô pin.5 VËy Lgi = 6. b = 0. n = 7.Dra = ht = 0.5 (m) C¸c ®¹i l-îng cßn l¹i ®· x¸c ®Þnh ë trªn.3 (m) ChiÒu dµi ®o¹n thu hÑp §Ó ®¶m b¶o dßng ch¶y ®-îc vµo kªnh thuËn dßng cÇn lµm ®o¹n chuyÓn tiÕp thu hÑp gi÷a bÓ th¸o vµ kªnh. dp = 0.

cot g 2 2 §¸y cña ®o¹n thu hÑp ®-îc ®æ bª t«ng cèt thÐp m¸c 200.74 (m) VËy DTK = (1/51/6).326 (m) víi cao tr×nh mùc n-íc bÓ hót nhá nhÊt Zbhmin = + 0.7. g©y khã kh¨n cho qu¶n lý vËn hµnh. HÖ th«ng tiªu n-íc trong nhµ m¸y 1. ®¸y ®-îc lãt líp bª t«ng lãt dÇy 10 cm.326 (m).148  0. Lç th«ng khÝ Khi dïng n¾p èng ®Èy ®Ó tr¸nh hiÖn t-îng t¹o thµnh ch©n kh«ng trong èng ®Èy lóc m¸y b¬m ngõng ho¹t ®éng. th-êng lÊy = 40o 450 . TÝnh to¸n. bk = 4.7. §-êng kÝnh lç th«ng khÝ ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc kinh nghiÖm sau: DTK = ( 1/5  1/6 ) D«® DTK: §-êng kÝnh lç th«ng khÝ D«®: §-êng kÝnh èng ®Èy b»ng ®-êng kÝnh kinh tÕ.74 = 0. dÇy 40 cm. kÝch th-íc mçi khoang ®æ (3x5)m.3 4. D«® = 0. 4.6  Zsb = . Do ®ã cÇn cã thiÕt bÞ tiªu n-íc ®Ó sµn b¬m ®-îc kh« r¸o vµ b¬m n-íc tõ buång hót khi cÇn söa ch÷a m¸y b¬m chÝnh. So s¸nh cao tr×nh sµn b¬m Zsb = + 0. thiÕt kÕ s¬ bé c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ phô trong nhµ m¸y 4. Tiªu n-íc thÊm 67 .6 = + 0.0.726 (m) nhËn thÊy sµn b¬m thÊp h¬n mùc n-íc bÓ hót nhá nhÊt nªn cã thÓ cã hiÖn t-îng n-íc ngÇm thÊm qua t-êng nhµ m¸y vµo sµn b¬m. NhiÖm vô Nhµ m¸y b¬m trong tr-êng hîp thiÕt kÕ lµ nhµ m¸y b¬m kiÓu buång -ít m¸y ®Æt tÇng kh«. xuyªn qua t-êng bÓ th¸o ®Ó ®-a kh«ng khÝ vµo.1 45 0 VËy : Lth = = 16 (m) .Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 bk : ChiÒu réng ®¸y kªnh th¸o. Ngoµi ra cßn cã thÓ cã hiÖn t-îng n-íc thÊm qua khe lón.0. 2. chän = 450 17 .123 (m) Chän DTK = 0.1. tÇng b¬m cã cao tr×nh sµn b¬m lµ : Zsb = Z®m + 0. n-íc rß rØ tõ c¸c vßng ®Öm vµ khíp nèi èng ®Èy cña m¸y b¬m nªn g©y -ít sµn b¬m. cÇn ®Æt èng th«ng khÝ tr-íc n¾p èng ®Èy.14 (m).274 + 0.1 (m) : Gãc thu hÑp. §Ønh lç th«ng khÝ ®Æt nh« cao h¬n mÆt t-êng bÓ th¸o 1 kho¶ng 10 cm vµ cã l-íi che khái r¸c r-ëi r¬i vµo lµm t¾c èng.

774 (m) hms: Cét n-íc tæn thÊt v× ma s¸t trong ®-êng èng cña m¸y b¬m tiªu.774 + 1.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Sµn b¬m ph¶i cã ®é dèc i = 0. Tiªu n-íc ë buång hót Khi söa ch÷a m¸y b¬m chÝnh hoÆc söa ch÷a buång hót th× ph¶i b¬m c¹n n-íc trong buång hót råi míi më n¾p ®Ëy miÖng lç xuèng buång hót ®Ó söa ch÷a. a) L-u l-îng cña m¸y b¬m tiªu n-íc buång hót b»ng l-u l-îng b¬m c¹n n-íc chøa trong buång hót vµ trong m¸y b¬m khi mùc n-íc ë bÓ hót lµ lín nhÊt.2 – (.574 (m)  hdh = + 2. thay vµo c«ng thøc:  Ht = 3. b) §Ó gi¶m bít cét n-íc cña m¸y b¬m tiªu. Th× l-u l-îng cña m¸y b¬m tiªu n-íc buång hót ®-îc x¸c ®Þnh nh.Zbttrmin Zbhmax = + 2. m¸y b¬m tiªu sÏ x¶ n-íc ra bÓ hót. BÓ tËp trung n-íc tiªu bè trÝ ë gian söa ch÷a m¸y.274 (m) 3.002 vÒ phÝa r·nh ë s¸t t-êng h¹ l-u ®Ó ®-a n-íc thÊm vÒ bÓ tËp trung. 68 . chän l-u l-îng tiªu cña tr¹m b¬m ViÖt Hoµ lµ Qt1 = 10 m3/h. cã kÓ ®Õn l-îng n-íc rß rØ qua c¸c khe hë cña cöa van.1. Thêi gian b¬m c¹n th-êng tõ 6 8 giê.5 (m). §èi víi tr¹m b¬m lo¹i võa th× chän l-u l-îng tiªu Qt1 = 10  18 m3/h. Do ®ã ph¶i dùa vµo kinh nghiÖm qu¶n lý ®Ó chän l-u l-îng tiªu. Chän hms = 1. Zbttrmin : Cao tr×nh mùc n-íc th¸p nhÊt ë bÓ tËp trung n-íc tiªu.5 = 5.sau: Qt2 = W t q (m3/h) W: ThÓ tÝch n-íc chøa trong èng hót vµ trong m¸y b¬m khi mùc n-íc ë bÓ hót lµ lín nhÊt t : Thêi gian b¬m c¹n . Chän thêi gian b¬m c¹n lµ 6 giê. dïng m¸y b¬m tiªu ®-a n-íc ra ngoµi. Nh.1. Zbttrmin = Z®¸y ®-êng hÇm = .574) = 3. a) ViÖc x¸c ®Þnh l-u l-îng thÊm rÊt khã kh¨n vµ kh«ng chÝnh x¸c.vËy cét n-íc cña m¸y b¬m tiªu ph¶i ®¶m b¶o khi mùc n-íc ë bÓ hót lµ lín nhÊt. t = 6 giê q: L-u l-îng n-íc rß rØ qua c¸c khe hë cña phai vµ cöa ra èng ®Èy. TÝnh theo c«ng thøc : Ht = hdh + hms (m) hdh = Zbhmax .2 (m) lµ cao tr×nh mùc n-íc lín nhÊt ë bÓ hót.

l (m3/h) q1: L-u l-îng rß rØ qua 1m dµi khe hë trong 1 gi©y.6.8.6.0.35 + 2. chän q1 = 0.37 ( m ) 3.15 (m)  q = 3.1 (m3/h) 6 So s¸nh Qt1 vµ Qt2 thÊy Qt1 < Qt2 .77 = 13.24 34.15 = 26. 0.14 W2 = .06 + 17.795 (m)  l = 9.475 0.0.7 + 5. 0.0. Dra = 3.66 = 0.57 ( m3/phót) VËy thÓ tÝch bÓ tËp trung n-íc tiªu: Vt = 15.8. 475 (m3) 4 W3 : thÓ tÝch n-íc 1 phÇn èng ®Èy ë ®o¹n n»m ngang khi mùc n-íc bÓ hót lín nhÊt th× ë ®o¹n n»m ngang cã chøa mét líp n-íc cã ®é s©u : h = 0.3.89 = 2.(3.3.4.66 = 30.q1.32 26.12.3 0.1 60 0.14 .774 + 1.53 =12 (m3) Khi ®ã ta chän kÝch th-íc bÓ tËp trung lµ: 69 .32 (m3) 46.6.1.37 2 h2 W3 = .5  1 (l/sm).1.6 (l/sm) l = lph + l«® lph: ChiÒu dµi cña khe hë ë cöa phai ®-îc x¸c ®Þnh lph = 2.6 2.1. chän Qt2 = 46.795 = 12.72 (m3) W2 : ThÓ tÝch n-íc trong èng hót th©n b¬m ë ®o¹n th¼ng ®øng .2.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 q = 3.3 4 4 VËy Qt2 = 0.3.24 (m3/h) TÝnh W: W = W1 + W2 + W3 W1: ThÓ tÝch n-íc trong buång hót.14. th-êng lÊy q1 = 0.8 = 9.3 (m3/h) ®Ó chän m¸y b¬m tiªu TÝnh dung tÝch bÓ tËp trung : ThÓ tÝch bÓ tËp trung n-íc tiªu lÊy b»ng 1020 lÇn l-u l-îng tiªu trong 1 phót : 1 phut t Q Qt1gio 60 34.8) – 1.Lod = .35 (m) l«®: ChiÒu dµi khe hë ë èng ®Èy l«® = . W1= 1.

7 cña nhµ m¸y chÕ t¹o b¬m H¶i D-¬ng.87 (m) Cao tr×nh ®Ønh bÓ tËp trung Z®Ønh bÓ tÝnh theo c«ng thøc: Z®Ønh bÓ = hbÓ + a + Z®b a: ChiÒu cao an toµn tÝnh tõ mùc n-íc lín nhÊt ®Õn ®Ønh bÓ. 5.1.87) = .1 (m3/h).1 (m)  Z®Ønh bÓ = 1. ngoµi ra hÖ thèng b¬m n-íc kü thuËt cßn cung cÊp n-íc sinh ho¹t cho 70 . Ht = 5. C¸c th«ng sè kü thuËt cña m¸y b¬m LT46-7 ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: Lo¹i m¸y Q (m3/h) H(m) n(v/ph) N®c (Kw) Dh Dx b¬m (mm) (mm) LT46.0.326 (m).7 26 .4HP 50 50 4. lÊy a = 0. lµm m¸t dÇu b«i tr¬n æ trôc ®éng c¬.2.1 + (. èng ®Èy chui qua t-êng th-îng l-u tiªu n-íc ra bÓ hót.3 (m) nªn cao tr×nh bÓ tËp trung n-íc lµ : Z®b = Z®bh – 0.10-3.3 = . NhiÖm vô HÖ thèng b¬m n-íc kü thuËt cã nhiÖm vô ®-a n-íc s¹ch co ¸p ®Õn lµm tr¬n c¸c æ trôc b»ng cao su ë cæ th©n b¬m vµ ë trôc phÝa trªn c¸nh qu¹t.1.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 ChiÒu dµi bÓ : LbÓ = 4 (m) ChiÒu réng bÓ: bbÓ = 1. HÖ thèng b¬m n-íc kü thuËt 1.574 – 0.4 2900 3.1. Bè trÝ kÕt cÊu vµ chän kÝch th-íc + Bè trÝ hµnh lang tiªu n-íc b¬m.5 + 0. èng hót cña m¸y b¬m tiªu chui qua sµn b¬m nhê mét ®o¹n èng nèi ®-îc chÌn chÆt ë sµn b¬m cã b¾t bu l«ng ë hai ®Çu.3 (m) tra sæ tra cøu m¸y b¬m vµ thiÕt bÞ chän lo¹i m¸y b¬m ly t©m LT46.7. M¸y b¬m tiªu ®-îc l¾p trªn sµn b¬m ë cao tr×nh b»ng cao tr×nh sµn tÇng b¬m Z sb = + 0.6 (m) ChiÒu cao mùc n-íc trong bÓ : hbÓ = 1. Chän m¸y b¬m tiªu C¨n cø vµo Qt = 34.50 11.27 (m) Trªn mÆt sµn tÇng b¬m còng bè trÝ 1 r·nh dÉn n-íc s¸t t-êng ch¹y däc nhµ m¸y phÝa trªn ®-êng hÇm vµ cã c¸c lç cho n-íc ch¶y xuèng ®-êng hÇm. 4. lµm m¸t c¸c æ bi cña ®éng c¬ qua mét hÖ thèng ®-êng èng bao quanh. ®é dèc ®-êng hÇm i = 1.5 (m) Cao tr×nh ®¸y bÓ tËp trung n-íc thÊp h¬n cao tr×nh ®¸y ®-êng hÇm 0.3 = .5 .

nªn lÊy n-íc tõ bÓ hót cña m¸y b¬m n-íc kü thuËt. 2. cã ¸p lùc t¹i æ trôc cao h¬n ¸p lùc n-íc trong m¸y b¬m ®Ó ng¨n ngõa c¸c h¹t bïn c¸t lät vµo æ trôc.sau: H1 = h®h1 + Hb + hms + h + hms: Tæng tæn thÊt cét n-íc trªn ®-êng èng tõ m¸y b¬m n-íc kü thuËt ®Õn m¸y b¬m chÝnh xa nhÊt. cã gi¸ trÞ b»ng cao tr×nh mùc n-íc nhá nhÊt ë bÓ hót trõ ®i cét n-íc tæn thÊt qua c¸c èng dÉn. theo kinh nghiÖm tõ ( 34)m. Chän hms = 4 (m ) h : Cét n-íc dù tr÷ ®Ó cho cét n-íc cña m¸y b¬m n-íc kü thuËt lín h¬n cét n-íc ¸p suÊt m¸y b¬m chÝnh ë cæ th©n b¬m.08 (m3/h) b) X¸c ®Þnh cét n-íc cña m¸y b¬m n-íc kü thuËt: HKT Cét n-íc cña m¸y b¬m n-íc kü thuËt ®-îc tÝnh trong hai tr-êng hîp: . theo kinh nghiÖm th× h tõ 3  5 (m).Qtæ m¸y + Qsh Qtæ m¸y : L-u l-îng cÇn lµm m¸t vµ b«i tr¬n mét tæ m¸y do nhµ m¸y chÕ t¹o b¬m cung cÊp.4 + 0. V× vËy yªu cÇu n-íc ph¶i cã chÊt l-îng s¹ch. kho¸ ®ãng më vµ l-íi ch¾n r¸c lµ ( hms3 ) 71 .08 (m3/h)  QKT = 7. Qtæ m¸ = 34 (m3/h).0. chän h = 5 (m) +h®h1: Kho¶ng c¸ch tõ cæ th©n b¬m ®Õn mùc n-íc bÓ s¹ch h®h1 = Zcb .2 = 2 (m3/ngµy) = 0. tiªu chuÈn dïng n-íc cña mçi ng-êi tõ 150 200 (l/ngµy) s¬ bé lÊy mçi ng-êi tiªu thô 200 (l/ngµy) = 0.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 tr¹m b¬m .Zbhkt Tr¹m b¬m ViÖt Hoµ lµ tr¹m b¬m t-íi.Lµm tr¬n æ trôc cao su cña m¸y b¬m . chän Qtæ m¸y = 4 (m3/h) Qsh: L-îng n-íc dïng ®Ó vÖ sinh nhµ tr¹m.Lµm m¸t æ bi cña ®éng c¬ Tr-êng hîp lµm tr¬n æ trôc b¬m Cét n-íc b¬m ®-îc x¸c ®Þnh nh.08 = 28. Víi sè m¸y tr¹m b¬m lµ 7 m¸y ( kÓ c¶ m¸y dù tr÷) dù tÝnh sè c«ng nh©n viªn vËn hµnh cho tr¹m b¬m lµ 10 ng-êi.2 (m3/ngµy)  Qsh = 10. X¸c ®Þnh l-u l-îng cét n-íc m¸y b¬m n-íc kü thuËt a) X¸c ®Þnh l-u l-îng b¬m n-íc kü thuËt : QKT §-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: QKT = n. thiÕt bÞ cho c«ng nh©n viªn vËn hµnh röa tay ch©n.

Zbtmax = + 7.184 (m). Wcb = . Vra : Tèc ®é dßng ch¶y trong m¸y b¬m t¹i cæ th©n b¬m vµ t¹i cöa ra cña èng ®Èy (m/s) hmscb-bt: Tæn thÊt v× ma s¸t tõ cæ th©n b¬m tíi bÓ th¸o.324 (m) + Hb : Cét n-íc ¸p lùc cña n-íc ch¶y trong m¸y b¬m chÝnh t¹i cæ th©n b¬m (m).726 – 2 = .61 (m)  R = 0. X¸c ®Þnh Hb b»ng c¸ch viÕt ph-¬ng tr×nh Becnuli t¹i 2 mÆt c¾t 1-1 vµ 2-2.05 – (.1. chän hmscb-bt = 1 (m) . Vcb . M¸y b¬m 20 pB – 60 – 960 cã Dcb = D1 = 0. tra trªn ®-êng ®Æc tÝnh cña m¸y b¬m 20 pB – 60 – 960 gãc = 170 ®-îc Q = 0.05 (m) Pcb: ¸p lùc tuyÖt ®«i cña n-íc t¹i cæ th©n b¬m.R2. MÆt c¾t 1-1 c¾t qua cæ th©n b¬m.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3  Zbhkt = Zbhmin – hms3 Zbhmin : Cao tr×nh mùc n-íc nhá nhÊt ë bÓ hót cña tr¹m b¬m ViÖt Hoµ lµ: + 0.05 (m) h®h1 = 2.64 (m3/s) Wcb: DiÖn tÝch cæ b¬m. mÆt c¾t 2-2 c¾t qua mÆt tho¸ng cao nhÊt cña bÓ th¸o vµ lÊy mÆt chuÈn lµ mùc n-íc biÓn.274 (m) Zcb : Cao tr×nh cæ b¬m chÝnh . Cã : Zcb + Vcb2 2g Pcb Z bh max Pa Vra2 2g hmscb bt Tõ ph-¬ng tr×nh trªn rót ra: Hb = Pcb Pa Z bt max Z cb Vra2 Vcb2 2g hmscb bt Zbtmax: Cao tr×nh mùc n-íc lín nhÊt ë bÓ th¸o. Zcb = + 2.61 (m) Zcb: Cao tr×nh cæ than b¬m: + 2.274) = 3. Pa : ¸p lùc khÝ trêi trªn mÆt n-íc tho¸ng cña bÓ th¸o.726 (m) hms3 chän 2 (m)  Zbhkt = 0.TÝnh Vcb theo c«ng thøc : Vcb = Q Wcb (m/s) Q: L-u l-îng cña m¸y b¬m øng víi HmaxKT = 8.305 (m) 72 .1.

1.14.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3  Vcb = 0. h®h2: Kho¶ng c¸hc tõ æ bi cao nhÊt ®Õn mùc n-íc bÓ hót b¬m kü thuËt.ë phÇn tr-íc.4 +4 + 5 = 18. tra trªn ®-êng ®Æc tÝnh cña m¸y b¬m 20 pB – 60 – 960 gãc = 170 ®-îc Q = 0.45 (m) => Vra = 0.9.8 – (. Wra : DiÖn tÝch t¹i cöa ra .45 2 1 VËy Hb = 7.®· x¸c ®Þnh ë tr-êng hîp trªn Zbhkt = .4 (m)  H1 = 3.305 2 2. TÝnh theo c«ng thøc : h®h2 = Z«bcn .274) = 8.14.05 + (m/s) 12 2.61 – 2.64 (m3/s).Zbhkt Z«bcn: Cao tr×nh æ bi cao nhÊt cña ®éng c¬ chÝnh.64 3.64 3.89 (m) => R = 0.184 (m). Z«bcn = + 6.08 (m3/h) 73 .8 (m) Zbhlt : Cao tr×nh mùc n-íc bÓ hót cña m¸y b¬m n-íc kü thuËt nh.724 (m) Tr-êng hîp lµm m¸t æ dÇu b«i tr¬n c¸c æ bi cña ®éng c¬ chÝnh X¸c ®Þnh theo c«ng thøc : H2 = h®h2 + h + hms h.2 2 2.1 + 5 + 4 = 17. Wra = .1 (m) So s¸nh H1 vµ H2 thÊy H1 > H2 .R2 Dra = 0.0.274 (m)  h®h2 = 6.TÝnh Vra theo c«ng thøc : Vra = Q Wra Q: L-u l-îng cöa ra øng víi HmaxKT = 8.324 + 6.0.1 (m) H2 = 8.2 (m/s) .81 1 6.1. L-u l-îng cña mét m¸y b¬m n-íc kü thuËt tÝnh theo c«ng thøc : Q1m¸y = Q KT n QKT = 28.724 (m) c) Chän m¸y b¬m n-íc kü thuËt Chän 3 m¸y b¬m n-íc kü thuËt trong ®ã cã mét m¸y dù tr÷. hms: Nh. VËy HKT = H1 = 18.

08 m3/h/60 = 0.0.20 2900 2.5x3.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 n: Sè m¸y b¬m n-íc kü thuËt kh«ng kÓ m¸y dù tr÷ : n = 2  Q1m¸y = 28.sau: Lo¹i m¸y b¬m Q (m3/h) H(m) n(v/ph) N®c (Kw) Dh (mm) Dx (mm) LT20.18 13 -25 14 .2 (m3) VËy thÓ tÝch bÓ läc bè trÝ lín h¬n thÓ tÝch bÓ theo yªu cÇu.36 (m3)  ThÓ tÝch cña bÓ n-íc ch-a läc ThÓ tÝch cña bÓ n-íc ch-a läc lÊy b»ng 2 lÇn thÓ tÝch cña bÓ n-íc s¹ch : 2x 9.2x2) = 35.08 14.04 (m3/h) 2 Tra sæ tra cøu m¸y b¬m cña nhµ m¸y b¬m H¶i D-¬ng chän ®-îc lo¹i m¸y b¬m ly t©m 1 cÊp trôc ngang.72 (m3)  ThÓ tÝch cña bÓ läc lµ: Vbl = VbÓ n-íc s¹ch + VbÓ n-íc ch-a läc Vbl = 9. ®¶m b¶o l-u l-îng b¬m n-íc kü thuËt 10 Qsh S¬ ®å : HÖ thèng n-íc kü thuËt dïng bÓ läc 74 .468 = 9.2 50 32 d) ThÓ tÝch cña bÓ chøa n-íc kü thuËt  ThÓ tÝch cña bÓ chøa n-íc s¹ch ThÓ tÝch cña bÓ chøa n-íc s¹ch lÊy b»ng 20 lÇn l-u l-îng n-íc kü thuËt trong 1 phót: QKT = 28.468 m3/ph VËy thÓ tÝch cña bÓ n-íc s¹ch lµ : 20.36 = 18. cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh.36 + 18.1 (m3) BÓ tËp trung n-íc kü thuËt bè trÝ ë buång trèng trong khèi mãng phÝa d-íi cña gian ®iÖn cã kÝch th-íc lµ :(5.72 = 28.

èng hót n-íc tõ bÓ hót vµo. 11-èng thu håi n-íc sau khi lµm nguéi dÇu b«i tr¬n c¸c æ bi cña ®éng c¬ vÒ bÓ n-íc s¹ch. bao t¶i. c©u liªm. 4. b×nh ho¸ chÊt.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 1. 6-BÓ chøa n-íc s¹ch. HÖ thèng ch÷a ch¸y Trong nhµ m¸y b¬m.L-íi ch¾n r¸c. 10èng ®Èy n-íc sinh ho¹t. 2. cét n-íc t¹o ra ph¶i cao h¬n nãc nhµ mét kho¶ng 15 (m) 75 . 3. c¸t … L-u l-îng m¸y b¬m ch÷a ch¸y th-êng lÊy 10 l/s. 9-èng ®Èy cña m¸y b¬m n-íc kü thuËt.Van ®ãng më.4 – BÓ chøa n-íc läc. 8-M¸y b¬m kü thuËt. 5-TÇng läc. ®Ò phßng ch¸y xÈy ra vµ khi ch¸y ph¶i cã c¸c dông cô ®Ó dËp t¾t.3. xÎng.7. C¸c dông cô gåm cã: M¸y b¬m ch÷a ch¸y. 7-èng hót cña m¸y b¬m n-íc kü thuËt.

§Ó n©ng cao hÖ sè sö dông cña m¸y b¬m ch÷a ch¸y.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 S¬ bé lÊy cét n-íc b¬m ch÷a ch¸y : Hbc = HNM + 15 (m) .4. 4.806 + 15 = 30.60 80 Sè l-îng m¸y bao gåm 1 m¸y chÝnh vµ mét m¸y phô.Mét vßi ®Æt ®Çu håi ®Ó phun n-íc cøu ho¶ cho tr¹m biÕn ¸p vµ gian ®iÖn.Mét vßi ®Æt r×a ®-êng vµo gian söa ch÷a ®Ó cøu ho¶ cho nhµ qu¶n lý. ta bè trÝ m¸y b¬m ch÷a ch¸y kiªm thªm nhiÖm vô ®-a n-íc bÈn tõ bÓ hót lªn bÓ n-íc bÈn cña bÓ läc n-íc trong hÖ thèng n-íc kü thuËt khi trªn bÓ th¸o ch-a cã n-íc. HÇm n-íc dù tr÷ bè trÝ ë bªn c¹nh bÓ tËp trung n-íc d-íi gian söa ch÷a. HÖ thèng th«ng giã trong nhµ m¸y Khi ®éng c¬ lµm viÖc. víi HNM lµ chiÒu cao nhµ m¸y HNM = 15. . nhiÖt ®é c¶u ®éng c¬ to¶ ra lµm t¨ng nhiÖt ®é trong nhµ m¸y.b¶ng sau: NhiÖt ®é xung quanh ®éng c¬ 35 40 45 50 HiÖu suÊt ®éng c¬ gi¶m ®i (%) 0 5 12. èng 100 dÉn n-íc ®Õn hai vßi phun n-íc cøu ho¶ bªn ngoµi nhµ m¸y. M¸y b¬m ®-îc bè trÝ ë sµn b¬m d-íi gian söa ch÷a.5 50 30 . TÝnh l-îng kh«ng khÝ cÇn ph¶i th«ng giã trong mét giê :W §-îc tÝnh theo c«ng thøc : W = Qth C (t1 t 2 ) (m3/h) k 76 . kÕt qu¶ quan tr¾c sù gi¶m hiÖu suÊt cña ®éng c¬ do ¶nh h-ëng cña ®éng c¬ do ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®é nh. do vËy hiÖu suÊt cña ®éng c¬ gi¶m®i râ rÖt. cã khi lªn tíi 500C. .7.23 2900 7.806 (m) Cã Qbc = 10 (l/s).806 (m) Hbc = 15.806 (m) tra sæ tra cøu m¸y b¬m lo¹i m¸y b¬m ly t©m LT45-31 do nhµ m¸y b¬m H¶i D-¬ng chÕ t¹o: Lo¹i m¸y b¬m Q (m3/h) H(m) n(v/ph) N®c (Kw) Dh (mm) Dx (mm) LT45.31 35 .5 25 1. Hbc = 30. HÇm th«ng víi bÓ hót qua èng vµ van 200.

86 Nlvmax: C«ng suÊt lµm viÖc lín nhÊt øng víi tÇn suÊt thiÕt kÕ. tÝnh theo c«ng thøc : Q®c = 860.Qtt (Kcal/h) Qt : Tæng l-îng nhiÖt to¶ ra trong 1 gian nhµ m¸y gåm nhiÖt to¶ ra tõ ®éng c¬ . t-êng nhµ m¸y ( phÝa cã mÆt trêi) Qtt : Tæng l-îng nhiÖt tæn thÊt xung quanh nhµ m¸y chñ yÕu th«ng qua t-êng.86 0.906 .1. qua cöa sæ ( phÝa cã mÆt trêi) a) TÝnh tæng l-îng nhiÖt to¶ ra trong 1 gian nhµ m¸y Tæng l-îng nhiÖt to¶ ra trong 1 gian nhµ m¸y tÝnh theo c«ng thøc: Qt = Q®c + Qdd + Qt-êng TÝnh l-îng do ®éng c¬ to¶ ra cÇn lµm m¸t Q®c .17 75 0.i2 i: C-êng ®é trung b×nh cña dßng ®iÖn qua 1 mm 2 tiÕt diÖn d©y dÉn ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : 77 .n (Kcal/h) dc NH: C«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬ . 1 0.17 (kg/m3) Qth : L-îng nhiÖt thõa to¶ ra trong 1 giê cña 1 gian nhµ m¸y ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: Qth =Qt .0.906 5755 .24 Kcal/kg cho 1oC t1: NhiÖt ®é cho phÐp lín nhÊt cña kh«ng khÝ trong buång.17 (Kcal/h) TÝnh nhiÖt l-îng do d©y dÉn to¶ ra : Qdd Qdd = 2160. ®c = 0.293 30 1 273 1. = NH 64.NH. NH = 75 Kw : HiÖu suÊt cña ®éng c¬ .906 n : Sè m¸y b¬m chÝnh trong 1 gian nhµ m¸y .17 Kw  Q®c = 860. t1 = 350 C t2: NhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn ngoµi ®-a vµo.75. N lvmax = 64. t2 = 30o C k : Träng l-îng riªng cña kh«ng khÝ ®-a vµo nhµ m¸y .Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 C : Tû nhiÖt cña kh«ng khÝ. C = 0. cña d©y dÉn ®iÖn. n = 1 ®c Nlvmax : HÖ sè phô t¶i cña ®éng c¬ . 1 dc . x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: k = 1.293 t2 1 273 1. .

5) = 3. F: DiÖn tÝch t-êng cña 1 gian m¸y phÝa bÞ mÆt trêi chiÕu nãng. theo tÝnh to¸n ë phÇn tr-íc th× N®cmax = 64.906. cos N®cmax : C«ng suÊt cña ®éng c¬ øng víi cét n-íc kiÓm tra lín nhÊt ( H KTmax).U dc . L-îng nhiÖt to¶ ra tÝnh theo c«ng thøc : Qt = K .17 0.8 (Kcal/h) TÝnh tæng l-îng nhiÖt to¶ ra tõ m«i tr-êng xung quanh: Do t-êng g¹ch cöa sæ ë phÝa cã mÆt trêi bÞ chiÕu nãng lªn. VËy : Qt = 1.4 (m) LTK1g: ChiÒu dµi 1 gian thiÕt kÕ. tÝnh ra Kcal/m2 trong 1 giê lÊy hÖ sè K ®èi víi t-êng g¹ch dÇy 0.422 = 12649.16.4.4 – 3.42( A / mm 2 ) Khi ®ã ta cã: Qdd = 2160.17 + 12649.4x1. tÝnh theo c«ng thøc sau: Ilv = N dcmax 3 .17 Kw U®c : §iÖn ¸p cña ®éng c¬ .16 (m2) ttg: NhiÖt ®é mÆt t-êng.1 50 2. Nªn lÊy nhiÖt ®é cña t-êng cao h¬n nhiÖt ®é kh«ng khÝ vµ bøc x¹ mÆt trêi lµ 100C. 2.0.8 + 97.704 = 18502. H®c = 7.4 (m) Fcöa sæ = (2x1.67 (Kcal/h) 78 .6 = 14.25 m th× K = 1. F = LTK1g.14.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 i= I lv S (A/mm2) Ilv: C-êng ®é d©y dÉn lµm viÖc cña ®éng c¬ . H®c – Fcöa sæ H®c: ChiÒu cao tÇng ®éng c¬ .704 (Kcal/h)  Qt = 5755.88 64. ttr = 350C.5) + (0.906 Cos : HÖ sè c«ng suÊt.0.17 3. LTK1g = 2. ®c = 0.0. cos = 0.38. F. U®c = 380 V : HiÖu suÊt ®éng c¬ . ttg = 400C ttr: NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ bªn trong nhµ m¸y . tra b¶ng t×m ®-îc tiÕt diÖn cña d©y dÉn S = 50 mm2 => i = 121.38.88 ®c  Ilv = 64.1( A) S : TiÕt diÖn d©y dÉn (mm2).53 121. dc . (ttg – ttr) K: HÖ sè truyÒn nhiÖt qua t-êng cña 10C.(40-35) = 97.2.6 (m2)  F = 7.38 Kcal/m2.

(35 – 30) = 90 (Kcal/m2h) VËy tæng l-îng nhiÖt tæn thÊt lµ: Qtt = 97.Qtt = 18502.97 (Kcal/h) Khi ®ã ta cã l-îng kh«ng khÝ cÇn ph¶i th«ng giã trong 1 giê lµ: W= 18314. F.(ttr – tng) Kc: HÖ sè truyÒn nhiÖt qua cöa sæ cña 10C. (ttr – tng) K: HÖ sè truyÒn nhiÖt qua t-êng K = 1. Fcs = 3.85 (Kcal/h) 2.(35 – 30 ) = 97. tng = 300C ttr: NhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn trong nhµ m¸y .7 = 18314.14.3600 (m3/h) Fcs: DiÖn tÝch cöa sæ 1 gian nhµ m¸y. tra b¶ng 85 Gi¸o tr×nh Tr¹m b¬m tËp 2 ta cã Kc = 5 (Kcal/m2h) Fcöa sæ: DiÖn tÝch cöa sæ cña 1 gian nhµ m¸y tÝnh cho 1 bªn.67 – 187. V gio .6 (m2) V gio : Tèc ®é giã trung b×nh cña th¸ng nãng nhÊt ®o lóc 13 giê.7 (Kcal/h) L-îng nhiÖt tæn thÊt qua cöa sæ: Qqcöa = Kc . F = 14.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 b) L-îng nhiÖt tæn thÊt xung quanh nhµ m¸y .7 (Kcal/m2h) VËy Qth = Qt . V gio = 2 m/s Wgiã = 3. 3.16 m2.6.17 13044. tng: NhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn ngoµi nhµ m¸y .38 (Kcal/m3h) F: DiÖn tÝch t-êng cña 1 gian nhµ m¸y phÝa kh«ng bÞ mÆt trêi chiÕu nãng. L-îng kh«ng khÝ do giã ®-a vµo nhµ m¸y Wgiã = Fcöa sæ.24.2. Fcöa sæ.97 0.38.7 + 90 = 187.6.3600 = 25920 (m3/h) So s¸nh l-îng kh«ng khÝ do giã ®-a vµo Wgiã víi l-îng kh«ng khÝ cÇn ph¶i th«ng W trong 1 giê cña 1 gian cña nhµ m¸y : 79 .1.16. ttr = 350C VËy l-îng nhiÖt tæn thÊt qua t-êng lµ: Qqt-êng = 1.(35 30). Qqcöa = 5 . Qtt = Qqt-êng + Qqcöa L-îng nhiÖt tæn thÊt qua t-êng: Qqt-êng = K.

Chän m¸y biÕn ¸p cho nhµ m¸y Tr¹m b¬m ViÖt Hoµ lÊy ®iÖn tõ ®-êng d©y cao thÕ 35 Kv. §Ó cã ®iÖn ¸p thÝch hîp víi ®éng c¬ kÐo m¸y b¬m. c¸c thiÕt bÞ phô vµ dïng cho sinh ho¹t ta ph¶i h¹ ®iÖn ¸p cña nguån xuèng c¸c cÊp ®iÖn ¸p thÝch hîp víi môc ®Ých sö dông.99 lÇn 13044.1. 4.§iÖn ¸p nguån Ung 80 .2.85 KÕt luËn: L-îng kh«ng khÝ do giã ®-a qua cöa sæ vµo nhµ m¸y ®ñ ®Ó nhiÖt ®é trong nhµ m¸y kh«ng v-ît qu¸ 350C. ThiÕt kÕ s¬ bé hÖ thèng ®iÖn 4. do ®ã kh«ng cÇn ph¶i bè trÝ thiÕt bÞ th«ng giã.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Wgio W 25920 1. Chän s¬ ®å ®Êu d©y hÖ thèng ®iÖn Do ®iÖn ¸p ®éng c¬ lµ 380 V do ®ã s¬ ®å ®Êu d©y cña hÖ thèng ®iÖn ®-îc thÓ hiÖn nh.8.h×nh vÏ: U nguån 1 A 1 2 V §C1 §C2 §C3 §C4 §C5 §C6 TD1 TD2 4.Dung l-îng yªu cÇu cña tr¹m b¬m Syc .8.8. C¸c m¸y biÕn ¸p cña tr¹m b¬m ®-îc chän theo c¸c tiªu chuÈn sau: .

05  1. cos k : HÖ sè an toµn th-êng lÊy k = 1. ®c = 0.35/0. Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn cã Nmax = 64.4 315 35 0. Ta cã NH = 7. ®-îc tÝnh theo c«ng thøc k2 = Sè m¸y bom lµm viÖc Tæng sè m¸y bom ®c : HiÖu suÊt cña ®éng c¬.88 NH : Tæng c«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬ trong tr¹m b¬m.4 50 35 0.h×nh vÏ trªn th× dung l-îng yªu cÇu Syc cña tr¹m b¬m ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau : S yc k. C¸c th«ng sè kü thuËt nh. cos = 0.1.0.k2 NH dc .525 0.1 k1: HÖ sè phô t¶i cña ®éng c¬ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : k1 = Nmax NH Nmax : C«ng suÊt thùc tÕ lín nhÊt t¹i trôc cña ®éng c¬ khi lµm viÖc víi HKTmax.35/0.§iÖn ¸p cña ®éng c¬ V®c Chän s¬ ®å ®Êu ®iÖn nh.906.32 kw NH : C«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬.32 = 0.906 cos : HÖ sè c«ng suÊt.88 535 (Kw) Chän NTD = 50 Kw Tra phô lôc HA2 gi¸o tr×nh §iÖn khÝ ho¸ trong n«ng nghiÖp thuû lîi ( TS.86.3.0.b¶ng sau : STT Tªn m¸y biÕn ¸p Dung l-îng §iÖn ¸p lín nhÊt (KV) (KVA) Cao ¸p H¹ ¸p 1 315KVA.75 = 525 Kw VËy : S yc 1.k1 .86 75 k2 : HÖ sè lµm viÖc ®ång thêi cña tr¹m b¬m. NH = 7.8. chän k = 1. NH = 75 Kw Khi ®ã k1 = 64. Lª C«ng Thµnh) ta chän 2 m¸y biÕn ¸p chÝnh.4 2 50KVA.1.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 . TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn h¹ ¸p 81 . kÓ c¶ m¸y dù tr÷.0. vµ mét m¸y biÕn ¸p phô do h·ng ABB s¶n xuÊt.4 4.86.

NhiÖt ®é thùc tÕ m«i tr-êng ®Æt d©y dÉn ( m«i tr-êng kh«ng khÝ) lµ 35 0C. v× ë ®©y mçi ®éng c¬ chØ dïng mét c¸p nªn K2 = 1.1 142.8 Gi¸o tr×nh ®iÖn khÝ ho¸ trong n«ng nghiÖp thuû lîi ( TS.0. Lª C«ng Thµnh) ta chän lo¹i c¸p d©y ®ång 3 lâi cã S = 50 mm2 vµ cã Icp = 172 (A).thuËn tiÖn cho thi c«ng l¾p r¸p.88.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 1.  Icp  I dm 0. C-êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc ®-îc tÝnh theo c«ng thøc : I®m = Ndm 3.0. Dùa vµo c-êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc cña ®éng c¬ sÏ t×m ®-îc lo¹i d©y dÉn vµ tiÕt diÖn S thÝch hîp. cos N®m : C«ng suÊt ®Þnh møc cña ®éng c¬.38. N®m = 75 Kw C¸c th«ng sè cßn l¹i ®· gi¶i thÝch ë trªn VËy : I®m = Ndm = 142.9 (A) Ihc : Dßng ®iÖn hiÖu chØnh cho phÐp cña d©y dÉn tÝnh theo c«ng thøc : Ihc = K1. ®-êng d©y ®iÖn kh«ng bÞ ph¸ huû bëi nh÷ng t¸c ®éng c¬ giíi.88 Dùa vµo Icp tra b¶ng 5.0. TÝnh chän d©y dÉn cho m¹ng ®iÖn trong nhµ m¸y ViÖc chän d©y dÉn cho hÖ thèng ®iÖn ®ßi hái ph¶i ®¶m b¶o vÒ ®iÒu kiÖn kü thuËt lµ cung cÊp ®Çy ®ñ ®iÖn n¨ng theo yªu cÇu.Icp K1 : HÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é thùc tÕ cña m«i tr-êng ®Æt d©y dÉn.7 Gi¸o tr×nh ®iÖn khÝ ho¸ trong n«ng nghiÖp thuû lîi ( TS. I®m = 142.vµ vËn hµnh hîp lý. nhiÖt ho¸ häc còng nh.9 = 162.K2. Lª C«ng Thµnh) ®-îc : K1 = 0. mÆt kh¸c ®ßi hái cÇn ®¶m b¶o vÒ mÆt thÈm mü còng nh.9 (A) 3 . dc .§ßi hái chi phÝ ®Çu t. b) TÝnh to¸n chän d©y dÉn tõ m¸y biÕn ¸p chÝnh ®Õn tñ ®Çu vµo 82 . a) TÝnh to¸n chän d©y dÉn tõ tñ khëi ®éng ®Õn ®éng c¬ Mçi ®éng c¬ chän mét hµng c¸p.c¸c t¸c ®éng cña m«i tr-êng.Udc .4 (A) 0.88 Cã I®m chän lo¹i d©y dÉn vµ tiÕt diÖn d©y dÉn theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng sau: I®m  Ihc I®m : C-êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc cña mét d©y c¸p. NhiÖt ®é quy ®Þnh cña m«i tr-êng tiªu chuÈn ®Æt d©y dÉn lµ 250C.906 .88 K2 : HÖ sè hiÖu chØnh theo sè l-îng c¸p lµm viÖc. Tra b¶ng 5.

Lª C«ng Thµnh) ta chän lo¹i c¸p d©y ®ång 1 lâi cã S = 185 mm 2 vµ cã Icp = 535 (A).Ndc 3.77 = 487.75 = 428.4 KV Ntd : C«ng suÊt tù dïng .K 2 I®m = Ntd 3.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 TÝnh Icp Icp I dm K 1 .77 (A) 3 .0. N®c = 75 Kw U®c : §iÖn ¸p cña ®éng c¬.7 Gi¸o tr×nh ®iÖn khÝ ho¸ trong n«ng nghiÖp thuû lîi ( TS.906 . U®c = 380 V ®c : HiÖu suÊt cña ®éng c¬. n = 3 N®c : C«ng suÊt cña ®éng c¬ .Utd .906 cos : HÖ sè c«ng suÊt.K 2 n. cos (A) Ta coi hÖ sè cos = 1 vµ hiÖu suÊt td = 1 Utd : §iÖn ¸p tù dïng. Ntd = Ntd1 + Ntd2 + Ntd3 83 .88. cos = 0.88.Udc . dc .1 0.0.38.88 I dm 428 .88 3. ®c = 0.24 (A) 0. c) Chän d©y dÉn tõ tñ dÇu vµo ®Õn tñ khëi ®éng Do c-êng ®é dßng ®iÖn tõ tñ ®Çu vµo ®Õn tñ khëi ®éng b»ng c-êng ®é tõ tñ khëi ®éng ®Õn ®éng c¬. VËy ta chän d©y dÉn cïng lo¹i víi d©y dÉn tõ tñ khëi ®éng ®Õn ®éng c¬. c-êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc cho mçi hµng c¸p lµ 142. d) TÝnh chän d©y dÉn tõ m¸y biÕn ¸p phô ®Õn tñ tù dïng TÝnh Icp: Icp ≥ I dm K 1 .0. Utd = 0.1  I®m =  Icp Chän d©y dÉn Dùa vµo Icp tra b¶ng 5. cos I®m = (A) n: Sè m¸y b¬m mµ mét m¸y biÕn ¸p ®¶m nhiÖm. td .9 (A).

1 Chän d©y dÉn Ta chän d©y ®ång lo¹i 3 lâi.88.76 (A) 84 . m¸y b¬m n-íc cøu ho¶. 27 = 23.4 (A) 3 .1 Chän d©y dÉn Dùa vµo Icp tra b¶ng 5.1 T-¬ng tù nh. Lª C«ng Thµnh) ta chän lo¹i c¸p d©y ®ång 3 lâi cã S = 2. cã dßng ®iÖn cho phÐp 27 (A) NhiÖt ®é m«i tr-êng lµm viÖc 350C.4 KV I®m = Icp 10 = 14.4 = 16.vËy dßng ®iÖn l©u dµi ®· hiÖu chØnh : Ihc = K1. Ntd3 : C«ng suÊt tù dïng cña m¸y b¬m tiªu. 0.36 = 24.88 K2 = 1  Icp ≥ I dm 0. Ntd2 .4 14.1.2 + 7. e) TÝnh to¸n chän d©y dÉn tõ tñ tù dïng ®Õn c¸c thiÕt bÞ tù dïng TÝnh Icp: Icp ≥ I dm K 1 .1 21.27 (A) 0.88.Utd Ntb : C«ng suÊt cña thiÕt bÞ.5 = 14. ta chän Ntb = 10 KW Utd : §iÖn ¸p tù dïng.5 mm2.2.Icp = 0.4.K 2 I®m = Ntb (A) 3.4 (A).88.7 Gi¸o tr×nh ®iÖn khÝ ho¸ trong n«ng nghiÖp thuû lîi ( TS. Ntd = 2.8 (KW)  I®m = 14.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Ntd1.36 (A) 3 .88 Nh. tiÕt diÖn lâi 2.0.0.8 = 21.5 mm2 vµ cã Icp = 28 (A). Utd = 0.trªn : K1 = 0. nhiÖt ®é giíi h¹n lâi 700 C  K1 = 0.88.9 + 2. m¸y b¬m n-íc kü thuËt.

I®c = 1. CÇu ch¶y : Chän lo¹i cÇu ch× cã ®iÖn ¸p danh ®Þnh 35 KV. Chän khëi ®éng tõ Dßng ®iÖn khëi ®éng tõ Ik® > Ilv cña ®éng c¬ Ik® = 1. Aptomat th-êng ®-îc trang bÞ b¶o vÖ ng¾n m¹ch.35/630 do Nga chÕ t¹o. cã thÓ dïng lo¹i KTH vµ KKY – cÇu ch¶y th¹ch anh dïng ®Ó b¶o vÖ m¸y biÕn ¸p.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Ihc > I®m => ta chän d©y dÉn : D©y ®ång 3 lâi. c¸c ®-êng d©y h¹ ¸p.150 víi I®m = 160 (A).1.36 (A) Chän lo¹i Aptomat A3160 cña Liªn X«: Dßng ®iÖn ®Þnh møc. Chän thiÕt bÞ ®o l-êng vµ b¶o vÖ a) Chän thiÕt bÞ b¶o vÖ tõ ®-êng ®iÖn 35Kv vµo tr¹m biÕn ¸p: CÇu dao c¸ch ly : PH .1. b¶o vÖ qu¸ t¶i hay b¶o vÖ non ¸p tuú thuéc vµo lo¹i Aptomat. 2. .A TiÕp ®iÓm chÝnh 50 C¾t qu¸ t¶i 50 C¾t ng¾n m¹ch 1050 C¾t ng¾n m¹ch - c.19 (A) Chän khëi ®éng tõ: AE – 600 cã kiÓu R¬le nhiÖt TP . §Ó b¶o vÖ tr¹m biÕn ¸p ta bè trÝ chèng sÐt van PBC 35 b) Chän Aptomat Aptomat lµ thiÕt bÞ ®iÖn dïng ®Ó ®ãng c¾t ®iÖn cho c¸c ®-êng d©y chÝnh. ®iÖn ¸p tõ 3 35 KV.142.Chän thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c 85 .Ta x¸c ®Þnh ®-îc dßng ®iÖn ®Þnh møc cña ®éng c¬ : I®m = 142.5 mm 2 c¸ch ®iÖn b»ng nhùa tæng hîp.9 (A) Nh.A TiÕp ®iÓm chÝnh C¾t qu¸ t¶i 200 150 Dßng ®iÖn ®Þnh møc tù dïng : Idm = 21. d.9 = 157. Bè trÝ cÇu dao c¸ch ly vµ cÇu ch× cho mçi m¸y biÕn ¸p. cho c¸c ®éng c¬.vËy ta chän lo¹i Aptomat kiÓu A3130 cña Liªn X«: Dßng ®iÖn ®Þnh møc. tiÕt diÖn 2.

Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 + §Ìn chiÕu s¸ng ngoµi tr¹m b¬m : chän ®Ìn thuû ng©n cao ¸p 250W – 220V. 40W – 220V. ®Ìn nhµ qu¶n lý… 86 . bµn ®iÒu khiÓn. + Ngoµi ra cßn chän vµ bè trÝ c¸c b¶ng ®iÖn.2 m . hÖ thèng gi¸ ®ì c¸p. + §Ìn chiÕu s¸ng trong nhµ tr¹m : Chän ®Ìn huúnh quang 1. æ c¾m c«ng t¾c. tñ khëi ®éng. hÖ thèng qu¹t trÇn.

1. Cô thÓ lµ x¸c ®Þnh kinh phÝ mua thiÕt bÞ m¸y mãc cña tr¹m b¬m vµ x©y l¸t.1)x10. lanh t« …. ®o l­êng b¶o vÖ…ta lËp b¶ng ®Ó tÝnh to¸n nh. g¹ch x©y t­êng. sµn ®éng c¬ m¸i h¾t. cét. .C¨n cø th«ng t.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Ch-¬ng v TÝnh to¸n kinh tÕ TÝnh to¸n kinh tÕ lµ x¸c ®Þnh vèn ®Çu t. xµ dÇm.x©y dùng tr¹m b¬m ViÖt Hoµ.KÝch th-íc khèi l-îng theo tµi liÖu ®· tÝnh to¸n vµ c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ. tr¸t.1)x10.16x( m3 16. m3 6 + 13x4. tÝnh to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh 5. .1x[5.sè 09/2000/TT-BXD ngµy 17/7/2000 cña Bé x©y dùng 5.16 + (13 + 4. ®Êt ®¾p.88 11.4 2x1/2x(0.235 87 .1.khèi l-îng ®Êt ®µo.x©y dùng tr¹m b¬m ViÖt Hoµ. cöa sæ.6x5.0568 3. TÝnh khèi l-îng x©y dùng Dùa vµo c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt sÏ tÝnh ®-îc khèi l-îng x©y dùng cña c«ng tr×nh nh.2x16.6+1/2x(16.84x1/2 [(16. t-êng .25x4. quÐt v«i.5)x0. bª t«ng lãt.96) 2x5. trô pin.1+16.25+0.6+13)+(13+4. m¸y b¬m m¸y biÕn ¸p.2)+1/2x4. th× ph¶i dùa vµo c¸c tµi liÖu sau ®Ó lµm c¬ së tÝnh to¸n.057 73. §Ó x¸c ®Þnh ®-îc vèn ®Çu t.35x0. 84x1/2]x0. .2 m3 Khèi l-îng 24.sau: 1.¸p dông ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n sè 56 cña Bé x©y dùng. BÓ hót TT H¹ng môc c«ng tr×nh 1 Bª t«ng lãt ®¸y M100# 2 BTCT ®¸y bÓ hót M200# 3 BTCT ch©n khay bÓ hót M200# BTCT t-êng c¸nh gµ M200# 4 DiÔn to¸n §¬n vÞ 0.C¨n cø vµo th«ng b¸o gi¸ sè 12-TB/VLXD-LS ngµy 20/9/2002 cña liªn së tµi chÝnh vËt gi¸ X©y dùng tØnh B¾c Giang .1. c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn.25x m3 (4. bª t«ng mãng. cöa ra vµo.

6)x8 m3 22.6 1/2x(1.01) 6.14x0.3)+(1.7-3.8 144x0.8 m3 8.6x0.23 0.8x0. 6 (0.22 2x373x0.2)x4.7 §¬n vÞ m3 m3 m3 m3 Khèi l-îng 14.66x0.3 (5.7x0.2x7 (1x0.2x0.91 62.15x0.6+0.8x0.8x0.5x0.8 m3 38.6x0.2+1.09 m3 32.5x0.064 2.8x19.226x4.2+0.142x7 m3 100. Nhµ m¸y TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H¹ng môc c«ng tr×nh BT lãt M100# BTCT mãng M200# BTCT ch©n khay M200# BTCT t-êng th-îng l-u tÇng b¬m M200# BTCT t-êng h¹ l-u tÇng b¬m M200# BTCT t-êng hai ®Çu håi tÇng b¬m M200# BTCT sµn tÇng b¬m M200# BTCT dÇm chÝnh ®ì ®éng c¬ vµ sµn söa ch÷a M200# BTCT dÇm phô ®ì ®éng 88 .4x22.1 6.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 5 BTCT trô Pin M200# 6 BTCT M200# cÇu c«ng t¸c BTCT M200# t-êng ngùc 7 BTCT M200# ®æ c¸c tÊm l¸t m¸i bÓ hót 9 BTCT M200# ®æ c¸c tÊm l¸t m¸i kªnh dÉn 10 C¸t ®en lãt ®¸y dÇy 0.46 [(1.576 (2x0.2+2.6x0.336 76.4x20x0.6+0.01x1.844 m3 6.226-1.16+(13+4.44 m3 4.6)x16.84x1/2] m3 12.1)x10 .4x0.03 DiÔn to¸n 6.32 m3 11.3x 0.747 m3 24.3)]7x(3.6 +13)x4.226x 1x19.4x0.874 5.2+2x0.4x0.6+1/2(16.15x0.2)x16.2x16.4x(2x0.42+1.2x0 .05 (m) 8 (5.05[5.5x0.3)x0.8)x19.7 2x(5.09 m3 86.8 5.2)x7x1.7x0.

5x2+1.136 m3 0.8] Gièng t-êng th-îng l-u m3 32.2x8.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 c¬ M200# BTCT sµn lµm viÖc M200# BTCT M200# cét tÇng ®éng c¬ Xµ ngang däc nèi c¸c cét M200# BTCT M200# dÇm ®ì cÇu trôc BTCT M200# vai ®ì dÇm cÇu trôc Panen ghÐp m¸i tÇng lµm viÖc BTCT M200# M¸i chèng h¾t tÇng lµm viÖc BTCT M200# BTCT M200# lanh t« cöa sæ BTCT M200# lanh t« cöa ra vµo BTCT M200# lanh t« cöa th«ng giã gian ®iÖn BTCT M200# gi»ng nhµ BTCT M200# l¸ng chèng thÊm tÇng ®éng c¬ G¹ch x©y t-êng th-îng l-u hå M75# G¹ch x©y t-êng h¹ l-u hå M75# G¹ch x©y t-êng ®Çu håi tr¸i hå M75# 0.4x2x(1x0.35+0.1 m3 2.250.4x0.2 +0.8)+(0.01x1.2x(1x0.6x22.2x0.06 0.25-3.9] 20x[(0.4 m3 17.01)x7-0.15x0.25x0.5x4x0.2x0.25x21.1x16 m3 17.9x0.84 5.25x[8x(1.8x0.2x5.6x4.35)x 19.2x0.38x1.464 m3 6.5)+1x22.4x 0.1 m3 0.4x0.94 89 .4)+ 8.5x0.25 m3 7.4x0.2x0.03 m3 m3 0.8x1.9x0.2+0.1 m3 0.314 m3 26.4(1.82 2x22.4) +1.8 20x[1/2x(0.198x90 m3 28.992 m3 15.4x0.3 2x(0.91)x0.788 3.0975 2x1.2x0.929 9x2x8.4) 1.16 m3 9.76 3.3x[4.02 22.3)] 10x(6.56+0.8x0.2+0.5 6-0.35]x0.9x0.25x0.4 0.25x0.15x0.2x0.

8+2.2 m3 m3 0.01x[2x(1.9x21.01 [(1+0.8x0.5x0.01+0.8[8x(1.2x0.5x0.1 3.35x2x8x7.BÓ th¸o TT H¹ng môc 1 BTCT cÇu c«ng t¸c DiÔn to¸n 0.63 m3 0.9x0.01x2 +1.63 m3 3.25 m3 11.9)x0 .01 8x2x0.5+2)]x0.4x0. 25+[(3. 01 (5.8)x0.4)]x2 6.01+1x0.336 6.1)x0.25x 2x(0.5)x0.01(7x1.5x4)x0.1x0.2x 0.7x9x4.3 §¬n vÞ m3 Khèi l-îng 90 . 01x(24.4)]x0.1x0.2x7.2+0.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 25 26 27 28 29 30 31 32 G¹ch x©y t-êng ®Çu håi ph¶i hå M75# Tr¸t v÷a hai mÆt t-êng th-îng l-u M75# Tr¸t v÷a hai mÆt t-êng h¹ l-u M75# Tr¸t v÷a hai mÆt t-êng ®Çu håi ph¶i M75# Tr¸t v÷a hai mÆt t-êng ®Çu håi tr¸i M75# Tr¸t v÷a m¸i chèng h¾t M75# Tr¸t v÷a trÇn nhµ M75# Tr¸t v÷a M75# c¹nh cöa + « v¨ng 33 L¸ng nÒn sµn lµm viÖc M75# 34 35 QuÐt v«i C¸t ®en lãt ®¸y 5.4)+1.813 m3 2 m3 m3 2.2x8.2x7.4x8.9x 1x2x0.8x0.01)x16+(3.8x1.8x2+0.3 14.4x22. 1x2+1.01+(1.5x2+1.01 5.8x0.2x0.0 1 Gièng nh.953 m3 0.01x{9x2.t-êng th-îng l-u 6.4x8.1x2+3.83.8}+(0.7x0.1)x0 .01 m3 3.5+8)x0.9x 2x1+1x0.2x17.01+5.44 2x0.5+6.01+2x(1.4+0.4x8.9 1.01x1.9x0.083 m3 1.2+8.8x0.6+0.25+0.5x0.

3+6.1 0.09 m3 2.2 m3 128.722 5.1)x16x1/2 +(0.36 8)x2.1)x16x1/2 +(0.179 91 .3+(19.09 m3 m3 25.534x1/2+ [(12.3x[(2.4 )x8.368+4+4+16.5+2.5+0.2x1/2}x50+(8.2 m3 25.1x0.8x0.368+3.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 2 M200# BTCT trô pin M200# 3 BTCT ch©n khay bÓ th¸o M200# 4 BTCT ®¸y bÓ th¸o M200# 5 BT M100# lãt ®¸y bÓ th¸o BTCT M200# ®¸y ®o¹n b¶o vÖ kªnh th¸o 7 BT M100# lãt ®¸y ®o¹n b¶o vÖ kªnh th¸o 8 BTCT M200# ®æ c¸c tÊm l¸t m¸i kªnh 9 C¸t ®en lãt ®¸y 10 BTCT M200# ®æ tÊm l¸t m¸i bÓ th¸o 6 (2x0.1x0.03 2x59x0.7 m3 10415.3x4.6x0.1)x3.6 47x0.1 3 Khèi l-îng ®µo ®¾p toµn c«ng tr×nh TT H¹ng môc c«ng DiÔn to¸n §¬n vÞ Khèi l-îng tr×nh 1 §µo ®Êt kªnh dÉn + hè mãng {(12.62x0.1)x15x1 /2x7.1x[(17.674x1/2+(5+6)x1.5+4.5x1/ 2]+(0.368)x2.5+4.2)x18.674x1/2x22.63 m3 24.8x0.696 x1/2x17.5x[(17.3] 6. 2x1/2+(20.7)x0.2 6.25x1/2 x4.8+22.71 18.6x0.3] m 1.25)x0.4+2x(1+5 )x8.61 0.73 21.1)x16x 1/2x0.3+4.6+6.15)x7x2.76+(18.2)x18.3+4.722 m3 5.368+6.4+16.3x4.1 m3 2.2x0.

cÇu c«ng t¸c 11 BTCT M200# m3 lanh t«.04 86.4 317. t-êng ngùc 12 BTCT M200# m3 BÓ hót Nhµ m¸y BÓ th¸o Tæng céng 10415.088 11.5x(22.4 4.4 m3 451. m¸i chèng h¾t.336 82.992 0 57.5+2) (8.01 52.983 0 33.5x22.4)x7.5x(3.71 25.3x0.992 0 26.179 451.66 92 .73 64.5x6.4) +2x(1+4)x7.235 202.4+14.5+8)+2x40 x1/2x1.4 0 0.4 0 57.07 0 26.034 11.63 1688.77 225.5x(9.3x0.4(1+4)x7.93 12.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 2 §¾p ®Êt 3 §¾p c¸t 25x1/2x1.63 m3 1688.844 21.061 1.44 0 21.111 11.32 58.3x0.93 Tæng hîp khèi l-îng x©y dùng cña tr¹m b¬m TT H¹ng môc c«ng §/vÞ tr×nh 1 §µo ®Êt m3 2 §¾p ®Êt m3 3 §¾p c¸t m3 4 C¸t ®en lãt ®¸y m3 5 BTCT M200# m3 mãng 6 BTCT M200# m3 t-êng 7 BTCT M200# m3 t-êng trô pin 8 BTCT M200# m3 cét 9 BTCT M200# xµ m3 dÇm.63 108. « v¨ng.722 158.94 14.03 76.827 0 0. gi»ng nhµ 10 BTCT M200# m3 sµn.

TÝnh chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh Chi phÝ tÝnh thuÕ x©y dùng c«ng tr×nh I Chi phÝ trùc tiÕp 1 Chi phÝ vËt liÖu 2 Chi phÝ nh©n c«ng (NC) 3 Chi phÝ m¸y thi c«ng 1x1xCvl 1.46xCnc 1x1.5%x(T+C) 50156202.3 9.38 0.83 5.3 5%xZ 48104357.9 m3 0 1.4 64%xNC 64995255.057 38. « v¨ng Tr¸t trÇn hå M75# L¸ng nÒn sµn hå M75# BT lãt M100# BTCT M200# ®æ tÊm l¸t m¸i Panen m¸i tÇng lµm viÖc 13 14 15 16 17 18 19 20 21 m3 m3 m3 0 0 0 61.9 0 2.41 (Bt) Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tr-íc thuÕ (Z) IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ 1010191505.026 45.322 7.1.2 0 1.2.38 m3 0 3.82 0.7 93 .3 101555087.04 T+C+Bt 962087148.083 m3 0 2.3 9.82 0 17.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 cÇu thang G¹ch x©y M75# QuÐt v«i Tr¸t t-êng hå M75# Tr¸t canh cöa.725 m3 0 17.064x1.026 0 0 0 61.2 26735106.45 14.58 5.083 0 3.336 0 28. m¸i chèng h¾t.2 m3 m3 24.07xCm Céng chi phÝ trùc tiÕp (T) II Chi phÝ chung (C) III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr-íc 718645496.13 66.88 846935690.

2 = 1369066855.7 + 358875350.083 317922.18 226198 3601839.98 T+C+Bt 5%xZ 341786047.4 0 209023439.39 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ 358875350.18 II Chi phÝ chung (C) 71%xNC 2396705.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Chi phÝ phÇn ®Êt tÝnh thuÕ I Chi phÝ trùc tiÕp 1 Chi phÝ vËt liÖu 2 Chi phÝ nh©n c«ng (NC) 3 Chi phÝ m¸y thi c«ng 1x1xCvl 1.9 5.8 17089302.07xCm Céng chi phÝ trùc tiÕp (T) II Chi phÝ chung (C) III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr-íc (Bt) Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tr-íc thuÕ (Z) IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra 29422849.5%x(T+C) 17818229.238 III Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr-íc (Bt) 6%x(T+C) 359912.=1010191505.064x1.9 = 219094379.46xCnc 1.9 Tæng chi phÝ thiÕt bÞ ®iÖn: Ctb® = Ccptb + C®hast Trong ®ã : Ccptb – Chi phÝ thiÕt bÞ ®iÖn (212418000 VN§) C®hast – Chi phÝ l¾p ®Æt ®iÖn h¹ ¸p sau thuÕ VËy : Ctb® = 212418000 + 6676379.9 64%xNC 114944377.9 (VN§) Chi phÝ l¾p ®Æt ®iÖn h¹ ¸p: I Chi phÝ trùc tiÕp 1 Chi phÝ nh©n c«ng (NC) 2 Chi phÝ m¸y thi c«ng 1.6651 T+C+Bt 5%xZ 6358457.46xCnc 1x1.8541 Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p tr-íc thuÕ (Z) IV ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ 6676379.cho x©y l¾p nhµ m¸y: ( B»ng gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ phÇn thuû c«ng + Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p sau thuÕ ®Êt) Tæng møc ®Çu t.9 (VN§) 94 .07xCm Céng chi phÝ trùc tiÕp (T) 3375641.2 Tæng møc ®Çu t.5 179600590.

489.856 + 9.000.781.781.752 + 219.989 (VND) (M-êi mét tû b¶y m-¬i b¶y triÖu chÝn tr¨m bèn hai ngh×n chÝn tr¨m t¸m chÝn ngh×n) Tæng dù to¸n c«ng tr×nh 95 .x©y l¾p nhµ m¸y + Tæng møc ®Çu t.000 (VND) Tæng 405826560 (VND) Tæng céng : (T) = Cck + 405826560 = 4081626560 (VND) Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr-íc (Bt) = 5.066.708.876.133 (VND) (ChÝn tû b¶y tr¨m linh t¸m triÖu t¸m tr¨m b¶y m-¬i s¸u ngh×n mét tr¨m ba m-¬i ba ®ång) Tæng vèn ®Çu t.ban ®Çu = Tæng møc ®Çu t.077.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Chi phÝ thiÕt bÞ c¬ khÝ TT Lo¹i thiÕt bÞ 1 M¸y b¬m 20 pB -60960 2 CÇu trôc 5 tÊn 3 M¸y b¬m LT46-7 4 M¸y b¬m LT20-18 5 L-íi ch¾n r¸c 6 Cöa van b»ng s¾t §¬n Khèi §¬n gi¸ Thµnh tiÒn vÞ l-îng Tæ m¸y 7 500000000 3500000000 Bé ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc 1 1 3 7 7 150000000 3500000 2300000 700000 1500000 150000000 3500000 6900000 4900000 10500000 (VN§) 3675800000 Céng Chi phÝ vËn chuyÓn thiÕt bÞ c¬ khÝ 5%xCck = 183790000 (VND) Chi phÝ b¶o qu¶n b¶o hiÓm 3.32%x Cck = 122036560 (VND) Chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö 100.708.thiÕt bÞ = 1.5% x (T) = 2244894608 (VND) Gi¸ trÞ dù to¸n cña thiÕt bÞ c¬ khÝ tr-íc thuÕ (G) = 6326521168 (VND) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra (VAT) = 5% x (G) = 3163260584 (VND) Gi¸ trÞ dù to¸n cña thiÕt bÞ c¬ khÝ sau thuÕ: 9.094.380 = 9.thiÕt bÞ : B»ng gi¸ trÞ dù to¸n cña thiÕt bÞ c¬ khÝ sau thuÕ + Tæng chi phÝ thiÕt bÞ ®iÖn = 9.876.942.133 = 11.752 (VND) Tæng céng møc ®Çu t.489.369.

1 Dù phßng lÊy b»ng 10%(Cnm) Chi phÝ kh¸c Céng Tæng dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh Thµnh tiÒn 221558859.8 553897149.638% (Cb®)x1. ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n TÝnh to¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n x©y dùng tr¹m b¬m ViÖt Hoµ.2%x(Cb®)x1.5 77745003.ban ®Çu (VN§) K = 4049463347.8 14049463347.chñ yÕu nh: HÖ sè néi hoµn kinh tÕ (EIRR %).8 5.6 300000000 2971520358.2. ®-îc thùc hiÖn trªn c¬ së x¸c dÞnh gi¸ trÞ s¶n l-îng cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¨ng thªm.1 Chi phÝ qu¶n lý lÊy b»ng 1.96 16415111.35%(Cnm)x1. Tæng vèn ®Çu t.80 96 . gi¸ trÞ thu nhËp dßng (NPV).1 §Òn bï B¶o hiÓm lÊy b»ng 0.6 136906685.109%(Cnm)x1.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 TT C¸c chi phÝ kh¸c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ThiÕt kÕ phÝ lÊy b»ng 2% Tæng kinh phÝ x©y dùng(Cb®) Chi phÝ kh¶o s¸t l¸y b»ng 5% (Cb®) Gi¸m s¸t c«ng tr×nh lÊy b»ng 0. tû sè thu nhËp vµ chi phÝ (B/C) … TÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ ®-îc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c gi¶ ®Þnh sau ®©y: Thêi gian thi c«ng thùc hiÖn dù ¸n lµ 2 n¨m §êi sèng kinh tÕ cña dù ¸n lµ 30 n¨m Gi¸ c¶ ®Çu vµo ®Çu ra theo gi¸ thÞ tr-êng quý III/2002 Dù kiÕn kh¶ n¨ng ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n : N¨m ®Çu tiªn ®em vµo khai th¸c sö dông dù ¸n ®¹t 50% Bt N¨m thø hai ®em vµo khai th¸c sö dông dù ¸n ®¹t 70% Bt N¨m thø ba trë ®i ®em vµo khai th¸c sö dông dù ¸n ®¹t ®-îc 100% Bt X¸c ®Þnh tæng chi phÝ cña dù ¸n 1. nhê cã t¸c ®éng cña dù ¸n th«ng qua mét sè chØ tiªu ®Çu t.1 LËp hå s¬ mêi thÇu lÊy b»ng 0.9 1462288475 150000000 52709073.

2.TÝnh hÖ sè néi hoµn kinh tÕ EIRR = i1 + NPV1 (i 2 – i1) NPV1 NPV2 Trong ®ã: i: HÖ sè chiÕt khÊu (%) NPV : Gi¸ trÞ thu nhËp dßng. V× vËy so s¸nh ph-¬ng ¸n ng-êi ta lÊy max(EIRR) lµm nguyªn t¾c -u tiªn lùa chän.2 Tæng thu nhËp t¨ng thªm hµng n¨m do cã dù ¸n ®· trõ ®i chi phÝ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ: 8615381429 (VN§) B¶ng V.9 6 b) Chi phÝ söa ch÷a lín (VN§) Cscl= 1.000 ®/ng = 42000000.3 5.000.00 d) Chi phÝ tiÒn l-¬ng (VN§) Ctl= 7 ng * 6.K = 280989266.0%. NPV = (Thu nhËp quy vÒ n¨m ®Çu) – ( Chi phÝ quy vÒ n¨m ®Çu) EIRR cµng lín chøng tá hiÖu Ých c«ng tr×nh ®¹t ®-îc cµng lín.K = 210741950. §¸nh gi¸ lîi Ých cña dù ¸n 1-TÝnh thu nhËp thuÇn tuý cña mét ha gieo trång khi ch-a cã dù ¸n: B¶ng V.00 e) Chi phÝ kh¸c (VN§) Ckh= 2365 ha * 200. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ 1.00 5.22 c) Chi phÝ ®iÖn n¨ng (VN§) C®n=(320+220)KWh/ha*2365ha*650§/KW = 830115000.2.1.17 a) Chi phÝ söa ch÷a th-êng xuyªn (VN§) Csctx= 2. C¸c chi phÝ qu¶n lý khai th¸c (VN§) C = 1836846217.5%.1 2 .Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 2.2. 97 .000 ®/ha = 473000000.TÝnh thu nhËp thuÇn tuý cña mét ha gieo trång khi cã dù ¸n: B¶ng V.

5 5.nh. KÕt qu¶ ta ®-îc hÖ sè néi hoµn kinh tÕ EIRR = 0.106 (VN§) 3 Tæng thu nhËp / chi phÝ : B/C 2.3.2. Tãm l¹i dù ¸n cã tÝnh chÊt kh¶ thi vÒ kinh tÕ cÇn ®-îc ®Çu t. C¸c b-íc tÝnh to¸n ®-îc thùc hiÖn trong B¶ng V.4 .x©y dùng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò h¹n h¸n trong khu vùc lµm cho s¶n l-îng n«ng nghiÖp t¨ng.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 NÕu gäi hÖ sè chiÕt khÊu cña nghµnh nµo ®ã lµ [i] th× ®iÒu kiÖn cña mét dù ¸n ®Çu t.sau : STT C¸c chØ tiªu ®Çu tKÕt qu¶ 1 HÖ sè néi hoµn kinh tÕ :EIRR 32% 2 Gi¸ trÞ thu nhËp dßng: NPV 27430. thu nhËp gi¶m ®i vµ ng­îc l¹i ….chi phÝ ®Çu t. Ph©n tÝch ®é nhËy cu¶ dù ¸n: Ph©n tÝch ®é nhËy cña dù ¸n nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh sù biÕn ®éng vÒ hiÖu qu¶ cña dù ¸n th«ng qua c¸c chØ tiªu : Gi¸ trÞ thu nhËp dßng (NPV).21 4 Víi hÖ sè chiÕt khÊu: i 12% KÕt qu¶ ph©n tÝch ®é nhËy trong B¶ng V.t¨ng lªn.cho nghµnh nµo ®ã cã hiÖu qu¶ lµ EIRR [i].32 = 32 % 2.61. Víi c¸c chØ tiªu ®Çu t. tû sè B/C vµ EIRR tr-íc nh÷ng biÕn ®éng bÊt lîi cã thÓ xÈy ra trong t-¬ng lai nh. Víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña n-íc ta hiÖn nay ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ ADB ®Ò nghÞ lÊy EIRR > [i] = 12 15% cho Thuû lîi.5 còng chØ ra r»ng hiÖu qu¶ dù ¸n hoµn toµn æn ®Þnh tr-íc c¸c biÕn ®éng rñi ro cã thÓ xÈy ra trong t-¬ng lai. Ph©n tÝch ®é nhËy ®­îc thùc hiÖn trong B¶ng V. KÕt luËn Dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n thùc hiÖn trªn ®©y cã thÓ cho thÊy dù ¸n x©y dùng tr¹m b¬m ViÖt Hoµ huyÖn ViÖt Yªn tØnh B¾c giang cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. 98 . ®¸p øng c¸c vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ x· héi cña tØnh B¾c Giang gãp phÇn lµm t¨ng s¶n l-îng l-¬ng thùc cho toµn x· héi. Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh EIRR lµ ph¶i tÝnh thö dÇn : X¸c ®Þnh qu¸ tr×nh chi phÝ vµ thu nhËp quy vÒ ®Çu n¨m cña dù ¸n trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ khai th¸c.

4 = 138.2 x2.Träng l-îng Panen ( 0.C. x¸c ®Þnh c¸c lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn khung cét 6.894 (T/m) 6.3. X¸c ®Þnh t¶i träng m¸i .4 = 1440 (Kg/m) P1 = 90+ 1440 = 1530 (Kg/m) = 1.08 (Kg/m) = 1.4 = 756 (Kg/m) .08 (Kg/m ) . T¶i träng giã §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh thuéc khu vùc II – B¾c Bé Gi¸ trÞ t¶i träng giã tiªu chuÈn theo tiªu chuÈn VN2737-95: q0 = 95 (Kg/m2 ) T¶i träng giã t¸c dông lªn khung ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: q = n.4 = 259.B 99 .9x2 + 0.2 = 90 ( Kg/m ) Pdd : T¶i träng dÇm däc Pdd = 2500x0.15x2)x2500x1.1.G¹ch l¸ nem l¸t so le dÇy 0.1.1.01x1600x1.24 + 259.4x0.05x1800x1.6x2500 + 0.01x1800x1.2 (Kg/m) .05x0.05x0.2x2.6x2.2x2.Träng l-îng b¶n th©n dÇm 1.56 = 1894.Líp v÷a tr¸t trÇn dµy 1 cm: 0.03x1600x1.V÷a xi m¨ng dÇy 3 cm 0.4 = 46.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Ch-¬ng 6 Chuy£n ®Ò 6.1x0.2 = 694. T¶i träng tËp trung gi÷a dÇm ngang ( P1 ) P1 = Png-êi + Pdd Png-êi : T¶i träng do ng-êi ®i l¹i trªn m¸i Png-êi = 75x1.56 (Kg/m) Träng l-îng ph©n bè lªn dÇm ngang : qm¸i = 46.05 m 0.1.6x1.2x2.2.k.08 + 756 + 138.24 (Kg/m) .4x0.53 (T/m) 6.1.2 + 694.q0.

n : HÖ sè v-ît t¶i.178 (T/m) 6.0.nc .6.2500.2.h02 100 .4.0.4 = 177.2.1.852 (T) = 6852 (Kg) C«ng tr×nh thuéc c«ng trinh cÊp IV.84 ( Kg/m) = 0.01.8 (Kg/m) = 0.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Trong ®ã: q : Gi¸ trÞ cña t¶i träng giã t¸c dông lªn khung.cm) Q = 6.Bµi to¸n ta cÇn kiÓm tra xem nªn ®Æt cèt ®¬n hay cèt kÐp.2.95.2.065 (Tm ) = 506500 (Kg. X¸c ®Þnh mÆt c¾t 1-1: (DÇm ngang) Víi M = 5. thÐp lo¹i CI.trªn.8 Víi mÆt khuÊt giã C = 0. T¶i träng cÇu trôc vµ vËt cÈu T¶i träng b¶n th©n cÇu trôc : 2 (T) T¶i träng m¸y b¬m : 4 (T) VËy : P2 = (2 + 4) / 2 = 3 (T)  M = 3.4 = 1.3. trang 37 GTKCBTCT) A= K n .1. T¶i träng b¶n th©n cét qcét = 0.1.2.8.4 = 237.0. 6.2 + 0.12 (Kg/m) = 0. C : HÖ sè khÝ ®éng: Víi mÆt ®ãn giã C = 0.1600 = 748.237 (T/m) T¶i träng giã t¸c dông vµo khung phÝa khuÊt giã : qgh = 1.4.95.0. B = 2.1.1.6 B : B-íc cña khung.3 k : HÖ sè ¶nh h-ëng ®Õn t¶i träng giã theo chiÒu cao. Dïng ch-¬ng tr×nh SAP2000 tÝnh to¸n c¸c kÕt cÊu khung ph¼ng.3.5. lÊy k = 1. BTCT M200# .1. ¸p dông c«ng thøc (3-11.b.M mb .749 (T/m) 6.1.4 (m) VËy : T¶i träng giã t¸c dông vµo khung phÝa ®ãn giã : qg® = 1.2 (Tm) Sau khi x¸c ®Þnh ®-îc c¸c gi¸ trÞ t¶i träng nh. TÝnh to¸n cèt thÐp 6.1.3.Rn .6. n = 1.

1 Ra : C-êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp nhãm CI tra phô lôc 7 GTKCBTCT .  Fa = 1.40.1.2100 KiÓm tra ®iÒu kiÖn lµm viÖc Famin < Fa < Famax 101 .506500 = 0.cm) VËy ta cã : A = 1. ta cã Ra = 2100 (kg/cm2).Rn .055 (néi suy ). ¸p dông c«ng thøc 3-12 trang 37 GTKCBTCT ta cã : Fa = mb .8 (cm2) 1. h0 = h – a h : ChiÒu cao tiÕt diÖn h = 60 cm.1.90. ma .1 nc : Lµ tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n tra phô lôc 4 (GTKCBTCT). ma : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp tra phô lôc 8 GTKCBTCT ta cã : ma = 1.40. nc = 1 mb : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng tra phô lôc 5(GTKCBTCT ) ta cã mb = 1 Rn : C-êng ®é tÝnh to¸n nÐn däc cét.439  A < A0 nªn tÝnh cèt thÐp ®¬n.055 = 4.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Trong ®ã: Kn : Lµ ®é tin cËy c«ng tr×nh cÊp IV tra phô lôc 3 (GTKCBTCT). h0 : ChiÒu cao h÷u Ých cña tiÕt diÖn.0.65 tra phô lôc 10 (GTKCBTCT ) ta cã: A0 = 0. Kn = 1.R a Trong ®ã:  : Tra phô lôc 10 GTKCBTCT víi A = 0.h0 .56 2 Víi cèt thÐp CI. M200# tra phô lôc 11 (GTKCBTCT) ta cã 0 = 0.05 1.1. h0 = 60 – 4 = 56 (cm) M : Momen do t¶i träng ë mÆt c¾t g©y ra M = 506500 (Kg.05 ta cã  = 0.90. víi M200# tra phô lôc 2 (GTKCBTCT ) ta cã Rn = 90 (Kg/cm2) b : B¶n lÒ dÇy tiÕt diÖn b = 40 cm.56.b. a : Kho¶ng c¸hc tõ mÐp biªn miÒn kÐo ®Õn träng t©m cét ta chän a = 4 cm.

bt Fa Fa .bt 4. BTCT M200# tra b¶ng (3-1).h0 mb 3 .65 = 56.0.24 (cm2) Famax = 1.73 (cm2) Tra phô lôc 12 GTKCBTCT ta chän 314 cã Fa = 4.b.40.1%.9.b.6.24 (cm2) < Fa = 4.8 (cm2) < Famax = 56. KiÓm tra ®iÒu kiÖn ®Æt cèt ®ai vµ cèt xiªn. trang 24 GTKCBTCT ta cã: min = 0.Rk < = kn .1 % => Famin = 0. §iÒu kiÖn tÝnh to¸n Khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau cÇn ph¶i bè trÝ cèt ®ai cèt xiªn: 0.h0 min : Hµm l-îng cèt thÐp tèi thiÓu khi bè trÝ. Fa : DiÖn tÝch cèt thÐp bè trÝ.62 VËy bµi to¸n tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn.90.nc .Rkc Trong ®ã : Q : Lùc c¾t lín nhÊt do t¶i träng tÝnh to¸n g©y ra t¹i mÆt c¾t ®ang xÐt Q = 6852 (Kg) R k : C-êng ®é chÞu kÐo cña bª t«ng tÝnh to¸n víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n nhãm 1.8 = .9 % 4.5 (kg/cm2 ) Rkc : C-êng ®é chÞu kÐo cña bª t«ng tÝnh ®èi víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n 2 ta cã Rkc = 11. Ta cã Famin = min.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Trong ®ã : Famin : DiÖn tÝch cèt thÐp nhá nhÊt bè trÝ.56 = 2.62 cm2 KiÓm tra sai sè t-¬ng ®èi : Fa . Famax : DiÖn tÝch cèt thÐp lín nhÊt bè trÝ.62 4.73 (cm2) 1.1.40. tra phô lôc 5 GTKCBTCT ta cã mb3 = 1 102 .Q 0.5 (kg/cm2) mb3 : HÖ sè lµm viÖc cña bª t«ng trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. tra phô lôc 2 GTKCBTCT víi M200# ta cã : Rk = 7.3.2100 Famin = 2.mb4.56.

56 2 103 .7.Rk > 0 nªn kh«ng cÇn ®Æt cèt thÐp ngang v× bª t«ng ®· ®ñ søc chÞu kÐo.Rn . thÐp lo¹i CI. h0 : ChiÒu cao h÷u Ých cña tiÕt diÖn. h0 = h – a h : ChiÒu cao tiÕt diÖn h = 60 cm.1. h0 = 60 – 4 = 56 (cm) M : Momen do t¶i träng ë mÆt c¾t g©y ra M = 684000 (Kg.05 (kg/cm2) 1 = 0 = 1. tra phô lôc 5 GTKCBTCT ta cã mb4 = 0.1.0.1.6.nc .6.684000 = 0.cm) Q = 1530 (kg) C«ng tr×nh thuéc c«ng tr×nh cÊp IV.2.56 Ta thÊy : 0.h02 Trong ®ã: Kn : Lµ ®é tin cËy c«ng tr×nh cÊp IV ta phô lôc 3 (GTKCBTCT ) ta cã Kn = 1. 6.9 VËy ta cã : 0. a : Kho¶ng c¸hc tõ mÐp biªn miÒn kÐo ®Õn träng t©m cét ta chän a = 4 cm. nc = 1 mb : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng tra phô lôc 5(GTKCBTCT ) ta cã mb = 1 Rn : C-êng ®é tÝnh to¸n nÐn däc cét.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 mb4 : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc bª t«ng cèt thÐp.M mb .1 nc : Lµ tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n tra phô lôc 4 (GTKCBTCT) .9.40.6852 = 3.74 (kg/cm2) 0.40. X¸c ®Þnh mÆt c¾t 2-2: (Gi÷a dÇm ngang) M = 684000 (kg.2.mb4. Bµi to¸n ta cÇn kiÓm tra xem nªn ®Æt cèt ®¬n hay kÐp.067 1.Rk = 0.90.b.cm) VËy ta cã : A = 1.mb4. víi M200# tra phô lôc 2 (GTKCBTCT ) ta cã Rn = 90 (Kg/cm2) b : B¶n lÒ dÇy tiÕt diÖn b = 40 cm.1.9. A= K n .5 = 4.6.

0.16 104 .24 (cm2) < Fa = 6.40.07 = 6.1%.0. ta cã Ra = 2100 (kg/cm2). M200# tra phô lôc 11 (GTKCBTCT ) ta cã 0 = 0.56. Ta cã Famin = min.90.11 (cm2) < Famax = 56.h0 .56.2100 Famin = 2.h0 min : Hµm l-îng cèt thÐp tèi thiÓu khi bè trÝ. ¸p dông c«ng thøc 3-12 trang 37 GTKCBTCT ta cã : Fa = mb .07 .81 %  5% 6. ma : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp tra phô lôc 8 GTKCBTCT ta cã : ma = 1.Rn .65 tra phô lôc 10 (GTKCBTCT ) ta cã: A0 = 0. trang 24 GTKCBTCT ta cã: min = 0.40. ma .73 (cm2) Tra phô lôc 12 GTKCBTCT ta chän 414 cã Fa = 6.40.R a Trong ®ã:  : Tra phô lôc 10 GTKCBTCT víi A = 0.439  A < A0 nªn tÝnh cèt thÐp ®¬n.bt Fa Fa .65 = 56. Fa : DiÖn tÝch cèt thÐp bè trÝ. BTCT M200# tra b¶ng (3-1).16 (cm2) KiÓm tra sai sè t-¬ng ®èi : Fa .b.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Víi cèt thÐp CI.1.56 = 2. Famax : DiÖn tÝch cèt thÐp lín nhÊt bè trÝ.11 = 0.2100 KiÓm tra ®iÒu kiÖn lµm viÖc Famin < Fa < Famax Trong ®ã : Famin : DiÖn tÝch cèt thÐp nhá nhÊt bè trÝ.16 6.90.bt 6.73 (cm2) 1.1 % => Famin = 0.067 ta cã  = 0.24 (cm2) Famax = 1.1.  Fa = 1.1 Ra : C-êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp nhãm CI tra phô lôc 7 GTKCBTCT .11 (cm2) 1.b.

tra phô lôc 5 GTKCBTCT ta cã mb4 = 0.6.b.mb4.Rkc Trong ®ã : Q : Lùc c¾t lín nhÊt do t¶i träng tÝnh to¸n g©y ra t¹i mÆt c¾t ®ang xÐt Q = 1530 (Kg) R k : C-êng ®é chÞu kÐo cña bª t«ng tÝnh to¸n víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n nhãm 1.1.5 (kg/cm2) mb3 : HÖ sè lµm viÖc cña bª t«ng trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp.Rk > 0 nªn kh«ng cÇn ®Æt cèt thÐp ngang v× bª t«ng ®· ®ñ søc chÞu kÐo.Rk = 0.5 (kg/cm2 ) Rkc : C-êng ®é chÞu kÐo cña bª t«ng tÝnh ®èi víi c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n 2 ta cã Rkc = 11.5 = 4.6. §iÒu kiÖn tÝnh to¸n Khi tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau cÇn ph¶i bè trÝ cèt ®ai cèt xiªn: 0.6.2.9 VËy ta cã : 0.1.cm) N= 16340 (kg) §©y lµ tr-êng hîp chÞu nÐn. KiÓm tra ®iÒu kiÖn ®Æt cèt ®ai vµ cèt xiªn.Q 0. 6.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 VËy bµi to¸n tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn.Rk < = kn .834 (kg/cm2) 0.6.nc .05 (kg/cm2) 1 = 0 = 1. tra phô lôc 5 GTKCBTCT ta cã mb3 = 1 mb4 : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc bª t«ng cèt thÐp. Ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh xem nã lµ tr-êng hîp nÐn lÖch t©m lín hay nÐn lÖch t©m bÐ. tra phô lôc 2 GTKCBTCT víi M200# ta cã : Rk = 7.7.1530 = 0.40.9. MÆt c¾t 3-3 M = 686000 (kg.0. 105 .mb4.9.9.mb4.56 Ta thÊy : 0.h0 mb 3 .3.

16340 300 2 1 . lo = l.3.F h Kn : §é tin cËy c«ng tr×nh cÊp IV.Rn . Chän a’ = 4 cm.nc .eo = 1.1. l : ChiÒu dµi thùc. F : DiÖn tÝch tiÕt diÖn. ho = h – a = 60 – 4 = 56 cm.5 ( theo GTKCBTCT søc bÒn vËt liÖu trang 275) lo = 6.5 = 4 m = 300 cm  : HÖ sè ¶nh h-ëng cña lùc däc 1 = 1.h = 40.1. mb = 1. víi M200# tra phô lôc2 GTKCBTCT ta cã Rn = 90 (kg/cm2) h : ChiÒu cao cña tiÕt diÖn. h0 : ChiÒu cao h÷u Ých cña tiÕt diÖn. F = b.eo > 0.N l 1 . h = 60 cm.15 cm 0.8 cm So s¸nh .0. tra phô lôc 4 GTKCBTCT . nc = 1 mb : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng tra phô lôc 5 GTKCBTCT .( ) 400.60 = 2400 (cm2 ) lo : ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 1 kn .2400 60 eo : §é lÖch t©m ban ®Çu (cm) eo = M 686000 = = 41.983 cm N 16340 .1 nc : Lµ tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n. Chän a = 4 cm a’: Kho¶ng c¸ch tõ mÐp biªn miÒn chÞu kÐo ®Õn träng t©m cèt thÐp ( F’ a).005 1.mb . e : Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt cña lùc nÐn däc N ®Õn träng t©m cèt thÐp chÞu kÐo Fa e = . tra phô lôc 3 GTKCBTCT ta cã Kn = 1.( o ) 2 400.3ho . vËy cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m lín. a : Kho¶ng c¸ch tõ mÐp biªn miÒn chÞu kÐo ®Õn träng t©m cèt thÐp ( Fa). l = 6 m Víi tiÕt diÖn hai ®Çu ngµm ta cã  = 0.005.41.3ho = 0.eo + h/2 – a 106 .1.90. Rn : C-êng ®é tÝnh ton¸ nÐn däc cét.983 = 42.56 = 16.

40.15 cm Theo ph-¬ng tr×nh (4-13) vµ 4-14) trang 47 GTKCBTCT ta cã ®ã lµ ph-¬ng tr×nh chøa 3 Èn.15 + 60/2 –4 = 68.bt 2.24 = 0.2100.b.2100.40.2 cm2 1.N.68.31.Ra' .15 kn .nc .1.ho.b.081 < 2a/h0 Fa = 1.nc .15 1.N.(h0 A= mb .26 2.24 cm2 Ph¶i tÝnh l¹i A theo c«ng thøc 4-19 trang 47 GTKCBTCT kn .18 cm2 KiÓm tra sai sè t-¬ng ®èi: Fa' .(56 4) ma .1. BTCT M200# tra phô lôc 11 GTKCBTCT ta cã o = 0.24.1.2. Fa .2100 .439 1.ho . víi o = .65 Tra phô lôc 10 GTKCBTCT ta cã A = Ao = 0.26 cm2 vµ 418 cã Fa = 10.68.085 1.Rn . Víi lo¹i thÐp CI.16340.ho = 0.439 DiÖn tÝch cèt thÐp vïng chÞu nÐn : kn .Ao Fa’ = ma .15 cm e’: Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt cña lùc nÐn däc N ®Õn träng t©m cèt thÐp chÞu kÐo F’a e’ = .Ra .16340.24 (cm2) Fa’ < min.e mb .Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 e = 42.ho2 = a' ) 1.1.Rn . (x .90.1%.06 cm2 Fa’ < 0 MÆt kh¸c : min.nc .16340 .(56 4) = 0.ho2 .68 .40.b.26 107 .bt Fa' Fa' .e ma .90.(ho a' ) Chän vµ bè trÝ cèt thÐp: Tra phô lôc 12 GTKCBTCT ta cã: 212 cã Fa’ = 2. Fa’) Chän x = o.(56 4) = .lÊy Fa’= 2.56 2 Tra phô lôc 10 GTKCBTCT ta cã  = 0.h/2 – a’= 8.1.1.88%  5% 2. A = Ao vµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn h¹n chÕ.1.56 2 0.eo .Ra' (ho a' ) 1.e' = = 10.56 = 2.Fa' .1.1.15 1.b.N.

( o ) 2 400.92 cm N 6852 .nc .( ) 400. h = 38 cm.0. víi M200# tra phô lôc2 GTKCBTCT ta cã Rn = 90 (kg/cm2) h : ChiÒu cao cña tiÕt diÖn.N l 1 . l = 2 m Víi tiÕt diÖn hai ®Çu ngµm ta cã  = 0. 1 kn . lo = l.5 ( theo GTKCBTCT søc bÒn vËt liÖu trang 275) lo = 2.2.90.5% 10.38 = 1520 (cm2 ) lo : ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña tiÕt diÖn. nc = 1 mb : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng tra phô lôc 5 GTKCBTCT .994 cm 108 .0. F : DiÖn tÝch tiÕt diÖn.eo = 1.1 nc : Lµ tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n.92 = 73.4. tra phô lôc 4 GTKCBTCT .6852 100 2 1 . Rn : C-êng ®é tÝnh to¸n nÐn däc cét. ho = h – a = 38– 4 = 34 cm.5 = 1 m = 100 cm  : HÖ sè ¶nh h-ëng cña lùc däc 1 = 1.bt 10.1.001.mb .1520 38 eo : §é lÖch t©m ban ®Çu (cm) eo = M 506500 = = 73.2 = . 6.001 1. h0 : ChiÒu cao h÷u Ých cña tiÕt diÖn.1.h = 40.2 %  .18 VËy ®¹t yªu cÇu bè trÝ.bt Fa Fa .Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Fa . Ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh xem nã lµ tr-êng hîp nÐn lÖch t©m lín hay nÐn lÖch t©m bÐ.1.18 10. l : ChiÒu dµi thùc.73.cm) N= 6852 (kg) §©y lµ tr-êng hîp chÞu nÐn. MÆt c¾t 4-4 M = 506500 (kg. mb = 1. F = b. tra phô lôc 3 GTKCBTCT ta cã Kn = 1.Rn .F h Kn : §é tin cËy c«ng tr×nh cÊp IV.

3ho = 0.34 2 0.6852 .439 1.342 Tra phô lôc 10 GTKCBTCT ta cã  = 0.40.2.lÊy Fa’= 2.ho.1. BTCT M200# tra phô lôc 11 GTKCBTCT ta cã o = 0.N.Ao Fa’ = ma .b.1.Fa' . Fa .34 = 10. Víi lo¹i thÐp CI. a : Kho¶ng c¸ch tõ mÐp biªn miÒn chÞu kÐo ®Õn träng t©m cèt thÐp ( Fa).Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 0. Fa’) Chän x = o.b.15.994 1.24 (cm2) Fa’ < min.Rn .65 Tra phô lôc 10 GTKCBTCT ta cã A = Ao = 0.439 DiÖn tÝch cèt thÐp vïng chÞu nÐn : kn .994 1.2100 .1.eo + h/2 – a e = 73.Rn .90.49 cm2 Fa’ < 0 MÆt kh¸c : min.1.b.6852.eo .b. víi o = .2100.3.1. vËy cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m lín.h/2 – a’ = 8.e ma .nc .ho = 0.nc . Chän a = 4 cm a’: Kho¶ng c¸ch tõ mÐp biªn miÒn chÞu kÐo ®Õn träng t©m cèt thÐp ( F’ a).(34 4) = 0.144 1.40.eo > 0.e mb .99.ho .994 + 60/2 –4 = 99.(34 4) = .99. e : Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt cña lùc nÐn däc N ®Õn träng t©m cèt thÐp chÞu kÐo Fa e = .Ra' (ho a' ) 1.Ra' .1%.56 = 2. Chän a’ = 4 cm.1.40.132 < 2a/h0 109 .ho2 = a' ) 1.90.(h0 A= mb .994 cm e’: Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®Æt cña lùc nÐn däc N ®Õn träng t©m cèt thÐp chÞu kÐo F’a e’ = .15 cm Theo ph-¬ng tr×nh (4-13) vµ 4-14) trang 47 GTKCBTCT ta cã ®ã lµ ph-¬ng tr×nh chøa 3 Èn.2 cm So s¸nh .24.N.24 cm2 Ph¶i tÝnh l¹i A theo c«ng thøc 4-19 trang 47 GTKCBTCT kn . (x .ho2 . A = Ao vµ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn h¹n chÕ.3ho .

5.93 %  .99. nc = 1 mb : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña bª t«ng tra phô lôc 5 GTKCBTCT . T¹i mÆt c¾t 5-5 (t¹i vai cét) §Ó tÝnh thÐp ë vÞ trÝ nµy ta coi nã nh. ho : ChiÒu cao h÷u Ých cña tiÕt diÖn h0 = h – a = 94 – 4 = 90 (cm) Víi h : ChiÒu cao tiÕt diÖn.87 = .b. ta cã kn = 1.24 = 0. b = 40 cm. 6.Ra . Tõ biÓu ®å ®ã ta tÝnh cèt thÐp cÇn ph¶i bè trÝ .1.N. BiÓu ®å momen ë ®©y lµ bËc nhÊt cã d¹ng tam gi¸c. Rn : C-êng ®é tÝnh to¸n nÐn däc cét. BTCT M200#.(34 4) ma . Víi M = 420200 (kg.h02 Trong ®ã : kn : §é tin cËy c«ng tr×nh cÊp IV tra phô lôc 3 GTKCBTCT .77 VËy ®¹t yªu cÇu bè trÝ.bt Fa Fa .Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Fa = 1.cm) C«ng tr×nh thuéc c«ng tr×nh cÊp IV.994 kn .0.88%  5% 2.e' = = 10.mét ngµm cøng. trang 24 GTKCBTCT ) A= kn . ¸p dông c«ng thøc ( 3-11.bt 2.1. ta cã mb = 1.nc .2.1.nc . víi M200# tra phô lôc 2 GTKCBTCT . b : BÒ dÇy tiÕt diÖn.77 10.5% 10.Rn .87 cm2 1.26 cm2 vµ 714 cã Fa = 10. h = 90 cm.6852.(ho a' ) Chän vµ bè trÝ cèt thÐp: Tra phô lôc 12 GTKCBTCT ta cã: 212 cã Fa’ = 2.26 2.2100. thÐp lo¹i CI Bµi to¸n ta cÇn kiÓm tra xem nªn ®Æt cèt thÐp ®¬n hay kÐp.26 Fa .77 cm2 KiÓm tra sai sè t-¬ng ®èi: Fa' .M mb .1 nc : Tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n tra phô lôc4 GTKCBTCT .bt Fa' Fa' . vµ ®©y lµ mét dÇm c«ng x«n. ta cã Rn = 90 (kg/cm2).` 110 .bt 10.

902 Víi cèt thÐp CI.90.40.2 (cm2) Tra phô lôc 12 GTKCBTCT ta chän 69 cã Fa = 3.40.h0 min : Hµm l-îng cèt thÐp tèi thiÓu khi bè trÝ.2100 Famin = 3.420200 = 0.6 (cm2) Famax = 1. ta chän a = 4 cm.82 (cm2) 111 .2100 KiÓm tra ®iÒu kiÖn lµm viÖc Famin < Fa < Famax Trong ®ã : Famin : DiÖn tÝch cèt thÐp nhá nhÊt bè trÝ. Fa : DiÖn tÝch cèt thÐp bè trÝ.90 = 3.02 ta cã  = 0.40.h0 .1 Rn : C-êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp CI tra phô lôc 7 (GTKCBTCT ).439  A < A0 nªn tÝnh cèt thÐp ®¬n. ta cã ma = 1.1.6 (cm2) < Fa = 3. trang 24 GTKCBTCT ta cã: min = 0.90.1%.65 (cm2) 1. Ta cã Famin = min.90.1 % => Famin = 0.cm) VËy ta cã : A= 1.02 1.2 (cm2) 1.  ¸p dông c«ng thøc (3-12) trang 24 GTKCBTCT ta cã : Fa = mb . Famax : DiÖn tÝch cèt thÐp lín nhÊt bè trÝ.1.1.0. ma .026 (néi suy) ma : HÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cèt thÐp tra phô lôc 8 (GTKCBTCT ).b.Rn .Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 a : Kho¶ng c¸ch tõ mÐp biªn kÐo ®Õn träng t©m cét .65 (cm2) < Famax = 91. ta cã R n = 2100(kg/cm2)  Fa = 1.b.65 tra phô lôc 10 (GTKCBTCT ) ta cã A0 = 0.65 = 91.025 = 3.R a Trong ®ã :  : Tra phô lôc 10 (GTKCBTCT ) víi A = 0.0. BTCT M200# tra b¶ng (3-1).40. M : Momen do t¶i träng mÆt c¾t g©y ra M = 420200 (kg. M200# tra phô lôc 11 (GTKCBTCT ) ta cã : 0 = 0.1.90.90.

nc. + Tai mÆt c¾t 4-4 x= 1.1.Ra’.Fa' x= mb .nc .2.bt 3. 6.10.87 1.63 cm < 2a’.65 §iÒu kiÖn : 2a < x < .65 = 4. kiÓm tra theo c«ng thøc (4-21) trang 49 GTKCBTCT 112 .1.Rn.b.2100.(h0 – a’) Thay sè vµo ta cã : 1.2. Ra.2.1.16340.16340 1.bt Fa Fa .45 %  5% 3.90.Ra' .1.68.b Trong ®ã: Fa : DiÖn tÝch phÇn chÞu kÐo cña cèt thÐp sau khi bè trÝ. ta cã : kn .1.8 VËy cèt thÐp ®· bè trÝ ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc.40 x = 7.( 56 – 10.10.1 < 2121610.1.24 = 7.90.24.4 (cm) VËy kiÓm tra c-êng ®é theo c«ng thøc (4-14) trang 47 GTKCBTCT Kn.1.1.90.15  1.1.2 1. KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc sau khi ®· bè trÝ cèt thÐp Theo c«ng thøc ( 4-34-trang 51 GTKCBTCT ).2100.2100.2100.63 (cm) 1.1.h0 2a = 8 (cm) < x < .6852 1. N : Lùc däc t¹i mçi mÆt c¾t .2100.1.1/2) + 1. F’a : DiÖn tÝch phÇn chÞu nÐn cña cèt thÐp sau khi bè trÝ. + T¹i mÆt c¾t 3-3 x= 1.40 Cã  = 0.(h0 – x/2) + ma.x.3.82 VËy bµi to¸n tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn.Rn . øng víi tõng mÆt c¾t.h0 = 36.e  mb.82 3.Ra .40.N.Fa’.1 (cm) 1.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 KiÓm tra sai sè t-¬ng ®èi : Fa .(56 – 4) Suy ra 1224928.1.10.N ma .24 = 10.Fa ma . øng víi tõng mÆt c¾t. Ra’ : C­êng ®é cña cèt thÐp.

1.(h0 a' ) kn .N.e' 1.nc .886 (cm2 ) ma .15 = = 0.8. 113 .®· bè trÝ.886 (cm2 ) Tho¶ m·n kh¶ n¨ng chÞu lùc øng víi cèt thÐp nh.1.(h0 a' ) 1.Ra .Ra .N.87 (cm2) > 0.6852.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Fa  kn .1.nc .e' ma .2100.(34 4) Fa = 10.

Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 S¬ ®å bè trÝ thÐp 114 .

Tr-êng §¹i Häc Thuû Lîi. trau dåi cho em c¶ vÒ kiÕn thøc tri thøc vµ ®¹o ®øc trong suèt n¨m n¨m häc tËp vµ rÌn luyÖn t¹i tr-êng ®Ó em cã ®-îc nh. §©y lµ ®å ¸n tèt nghiÖp sö dông tµi liÖu thùc tÕ c«ng tr×nh thuû lîi vµ vËn dông tæng hîp c¸c kiÕn thøc ®· häc. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o D-¬ng Thanh L-îng ®· tËn t×nh h-íng dÉn gióp em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong tr-êng §¹i Häc Thuû Lîi vµ ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa QH & QLHTCT – nh÷ng ng-êi ®· tËn t©m gi¶ng dËy. chu ®¸o. ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy gi¸o gióp cho ®å ¸n cña em ®-îc hoµn chØnh h¬n. tr×nh ®é cßn cã h¹n chÕ nªn trong ®å ¸n kh«ng tr¸nh khái c¸c thiÕu sãt. Thêi gian lµm ®å ¸n tèt nghiÖp lµ mét dÞp tèt ®Ó em cã ®iÒu kiÖn hÖ thèng l¹i kiÕn thøc ®· ®-îc häc trong n¨m n¨m t¹i tr-êng vµ gióp em biÕt c¸ch ¸p dông lý thuyÕt ®· ®-îc häc vµo thùc tÕ.TØnh B¾c Giang”. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù chØ b¶o. MÆc dï b¶n th©n ®· hÕt søc cè g¾ng nh-ng v× ®iÒu kiÖn thêi gian h¹n chÕ nªn trong ®å ¸n em ch-a gi¶i quyÕt ®-îc hÕt c¸c tr-êng hîp trong thiÕt kÕ cÇn tÝnh. tõ ®ã kiÕn thøc chuyªn m«n còng ®-îc hoµn thiÖn vµ n©ng cao.thuû lîi sau nµy. víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña b¶n th©n vµ d-íi sù h-íng dÉn tØ mØ. lµm quen víi c«ng viÖc cña mét kü s. 115 .ngµy h«m nay vµ ®Ó sau nµy em cã thÓ trë thµnh ng-êi sèng cã Ých cho x· héi.thiÕt kÕ chuyªn nghµnh ®Ó chuÈn bÞ cho t-¬ng lai vµ gióp em ®ì bì ngì khi b-íc vµo nghÒ víi c«ng viÖc thùc tÕ cña mét kü s. sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o D-¬ng Thanh L-îng vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n Tr¹m B¬m. mÆt kh¸c do kinh nghiÖm thùc tÕ cßn Ýt.Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 KÕt luËn Sau 14 tuÇn lµm ®å ¸n tèt nghiÖp. em ®· hoµn thµnh ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh víi ®Ò tµi : “ ThiÕt kÕ s¬ bé tr¹m b¬m t-íi ViÖt Hoµ .

................................... 13 3.................................................. 4 Ch-¬ng II .2..................................... ®Þa thÕ ....................................................... 5 2.......... HiÖn tr¹ng thuû lîi vµ biÖn ph¸p c«ng tr×nh ...............1..........................................7.....................................1............................................................. 4 1........ 5 2....................... 4 1...... 13 116 .....2.......2................................. 10 3...... VÞ trÝ ®Þa lý. Chän tuyÕn c«ng tr×nh vµ h×nh thøc bè trÝ ..........................................VÊn ®Ò t-íi ....................................Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 Môc lôc Trang M ë ® Ç u ........................ §Þa h×nh.............................................................................................. biÖn ph¸p c«ng tr×nh thuû lîi vµ nhiÖm vô tr¹m b¬m ®Çu mèi ......................... 8 2........................... X¸c ®Þnh vÞ trÝ tr¹m b¬m vµ bè trÝ tæng thÓ c«ng tr×nh ®Çu mèi.................................... §iÒu kiÖn d©n sinh kinh tÕ ..............................3..............................................................2............................ 2 1............1..... 8 2..1...................3.............. Giao th«ng ..................................... 9 Ch-¬ng III .............................1.............. Thuû v¨n s«ng ngßi ...................................... 3 1..2................. Nguyªn nh©n thø hai .................. 4 1.............................................................2................... TÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè thuû v¨n khÝ t-îng ..................................... diÖn tÝch ......2............................... 10 3.........................5.....1...................... §iÖn ......................................1.........1.....................3.......8..... Thæ nh-ìng .........1........................... VËt liÖu x©y dùng .......... tÇn suÊt thiÕt kÕ ...................................... .........................................6..................................................................... §¸nh gi¸ nguyªn nh©n h¹n h¸n............. 10 3......... 2 1........................................................................... T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 ............1..........................1................................... 8 2............................1.......................... TÝnh to¸n c¸c th«ng sè c¬ b¶n .2.................................... 8 2........................ 5 2.............2........... T×nh h×nh tiªu ...... 2 1.... VÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh ..................................1............................1.................................1......................1.......... 1 Ch-¬ng I ...1.................... 2 1.......1.................................................................. X¸c ®Þnh cÊp c«ng tr×nh ...........................................4...... 2 1..............1.............1............................... 12 3........................... §iÒu kiÖn tù nhiªn ............ 4 1........1......................................... Ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n ............................................................................. §Þa chÊt c«ng tr×nh ....... Nguyªn nh©n thø nhÊt .3............................................... KhÝ t-îng ..................... 10 3..... 3 1.. hiÖn tr¹ng hÖ thèng thuû l¬Þ .........................................9.........................

..5...3............. 59 4........................................... 1..........5.............. TÝnh to¸n c¸c cét n-íc cña tr¹m b¬m .............................. 19 3....................... TÝnh c¸c mùc n-íc thiÕt kÕ tr¹m Phóc Léc Ph-¬ng ............................. CÊu t¹o chi tiÕt vµ kÝch th-íc nhµ m¸y .......................4.......................................................................... 19 3......................1..bÓ th¸o ......1. 30 4................... Qmin cho tr¹m b¬m ...1.... TÝnh cét n-íc thiÕt kÕ cña tr¹m b¬m (Htk) ......1................ 62 4.............. TÝnh to¸n l-u l-îng tr¹m b¬m ....1........ TÝnh to¸n c¸c mùc n-íc......4............ 59 4......2...7. .................... Chän m¸y b¬m chÝnh .......4........ Zmin)....................... 39 4....................2.1.......... Qmax. ...... TÝnh c¸c l-îng m-a thiÕt kÕ. TÝnh to¸n.......... 30 4...................................... X¸c ®Þnh qu¸ tr×nh mùc n-íc s«ng thiÕt kÕ ................. 15 3............................................. TÝnh to¸n hÖ sè t-íi .........................................................4........................................ X¸c ®Þnh kÝch th-íc cña nhµ m¸y ........ 37 4.................................................. 17 3...................... . 38 4....................... ThiÕt kÕ kªnh dÉn kªnh th¸o..............4....... 48 4..3............... 34 4..........6....6................................ 47 4................. TÝnh to¸n chÕ ®é t-íi cho lóa chiªm xu©n ........2.................................................7......1......... . CÊu t¹o chung toµn nhµ m¸y ..... èng ®Èy ................. 39 4................................................................ ThiÕt kÕ kªnh th¸o....................... TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh nèi tiÕp víi nhµ m¸y ... 27 Ch-¬ng IV ..................................bÓ hót .......... ............................2............2.......... TÝnh c¸c mùc n-íc thiÕt kÕ tram §¸p CÇu............... ThiÕt kÕ bÓ th¸o .................... HÖ th«ng tiªu n-íc trong nhµ m¸y....... 49 4....2........3.......... 30 4....3............. 48 4..................... 66 4... ThiÕt kÕ nhµ m¸y........................................................ KiÓm tra ®éng c¬ ®i kÌm ......1... X¸c ®Þnh Qtk.........2.........4.....3.. thiÕt kÕ s¬ bé c¸c hÖ thèng thiÕt bÞ phô trong nhµ m¸y ..................................2...........................................................4...................... 29 4..... 29 4...............2..........3... TÝnh to¸n thiÕt kÕ tr¹m b¬m ......................... 35 4.5...........5.................3........................ TÝnh to¸n cét n-íc lín nhÊt vµ nhá nhÊt ..................................................3..............................1..... ThiÕt kÕ kªnh dÉn...............3... 29 4........2........... Chän m¸y b¬m vµ ®éng c¬ . 49 4..................2.......... 66 117 .........èng ®Èy ................ 56 4.. Chän nhµ m¸y b¬m .............................1................. TÝnh to¸n cét n-íc lín nhÊt nhá nhÊt øng víi tÇn suÊt kiÓm tra ................... 25 3........................3................ 18 3..........4........................4......2..........6....................... TÝnh mùc n-íc lín nhÊt vµ nhá nhÊt (Zmax................................ 35 4.....Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 3........5......

............................................ 96 5......... 96 5.......................... HÖ thèng b¬m n-íc kü thuËt ............ TÝnh chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh ............ 81 Ch-¬ng V ........................................................ §¸nh gi¸ lîi Ých cña dù ¸n ..............2......... 86 5.......................................8.... 75 4..................................................2............................ TÝnh khèi l-îng x©y dùng . X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ ..... ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n .........................2. 79 4......................1.....1................................. 86 5...7.........3.........................7........ 79 4............................................7.. 86 5...1..................... HÖ thèng ch÷a ch¸y ...2......3..............8. tÝnh to¸n chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh ...............2............................ Chän m¸y biÕn ¸p cho nhµ m¸y ........ ThiÕt kÕ s¬ bé hÖ thèng ®iÖn ........................................................................... 97 118 ........1..........................1................Ch-¬ng 1 : T×nh h×nh chung cña hÖ thèng t-íi khu t-íi kªnh 4/3 4...................2..........................4.... 92 5................ 74 4..........8...................................3........................................ TÝnh to¸n kinh tÕ ................. Chän s¬ ®å ®Êu d©y hÖ thèng ®iÖn ........................8.. HÖ thèng th«ng giã trong nhµ m¸y ................1............................................................................................ KÕt luËn ................................ 79 4........... TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn h¹ ¸p ................2.............................................. 70 4.......2..................................... 95 5.....