You are on page 1of 35

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

A ORAŞULUI EDINEŢ

2012-2016
Document realizat cu suportul PNUD - Moldova în cadrul Proiectului „Sprijin APL din comunităţile ţintă pentru a elabora / actualiza Strategiile de dezvoltare socio-economică în manieră participativă bazate pe DO şi EG”

BUSINESS CONSULTING INSTITUTE

ORAŞUL EDINEŢ, NOIEMBRIE 2011

AUTORI UNITATEA SPECIALIZATĂ PENTRU PLANIFICARE STRATEGICĂ Constantin Cojocari – primar Rodelia Vesilcov – viceprimar Gudumac Arcadie – secretarul Consiliului Orăşenesc Morari Mircea – specialist pe probleme de tineret şi sport Strîmbanu Lilia – contabil şef Sorocan Vitalie – consilier Sîngerean Tudor – specialist în construcţii CONSILIUL PARTICIPATIV LOCAL Constantin Cojocari – primar Rodelia Vesilcov – viceprimar Mircea Morari – specialist tineret şi sport Ion Gheţu – consilier Neniţa Sultan – consilier Andrei Armaşu – specialist “Poşta Moldovei” Dumitru Gladiniuc – inginer cadastral Jidacevschi Natalia – specialist evidenţa militară Noviţchi Eudochia - pensionară VoroniucMihail - pensionar Pleşcan Alexandra - contabil Gruşca Elena - contabil Bobuţac Evstolia - pensionară Samcov Nicolae – ONG “Demos” Tomaşevschi Olga – director grădiniţă

ECHIPA DE CONSULTANŢI AI BUSINESS CONSULTING INSTITUTE Natalia Donţu Expert în administraţia locală

1

CUPRINS:

1 2

Introducere ............................................................................................................................ 3 Direcţii de dezvoltare a oraşului Edineţ.............................................................................. 4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Potenţialul socio – uman .................................................................................................. 4 Economia locală ............................................................................................................... 6 Starea mediului ambiant ................................................................................................... 8 Capacitatea instituţională ................................................................................................. 9 Sugestii ............................................................................Error! Bookmark not defined.

3

Cadrul general al strategiei ................................................................................................ 11 3.1 3.2 3.3 3.4 Viziunea ......................................................................................................................... 11 Misiunea ......................................................................................................................... 11 Valorile strategiei ........................................................................................................... 11 Obiective strategice ........................................................................................................ 12

4

Cadrul operaţional al Strategiei ........................................................................................ 12 4.1 4.2 4.3 4.4 Obiectiv Strategic 1. Dezvoltarea economiei durabile ................................................... 12 Obiectiv Strategic 2. Consolidarea cooperării regionale şi transfrontaliere................... 13 Obiectiv Strategic 3. Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii serviciilor ................. 13 Obiectiv Strategic4. Întărirea capacităţii APL şi a societăţii civile................................ 15

5

Implementarea şi Monitorizarea Strategiei...................................................................... 16 5.1 5.2 Etape de Implementare ................................................................................................... 16 Monitorizarea Strategiei ................................................................................................. 17

5.2.1 Cadrul instituţional de monitorizare ....................................................................... 17 5.2.2 Raportarea şi Indicatorii de monitorizare ............................................................... 18 5.3 Riscuri şi Impedimente de Implementare....................................................................... 25 6 PLAN DE ACŢIUNI (2012 - 2016) ................................................................................... 26 6.1 6.2 6.3 6.4 Obiectiv Strategic 1 Dezvoltarea economiei durabile .................................................... 26 Obiectiv Strategic 2 Consolidarea cooperării regionale şi transfrontaliere................... 27 Obiectiv Strategic 3 Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii serviciilor publice ..... 28 Obiectiv Strategic 4 Întărirea capacităţii APL şi a societăţii civile............................... 33

2

1

Introducere

Procesul de identificare a priorităţilor de dezvoltare a comunităţii a cuprins un şir de activităţi şi evenimente menite să stabilească necesităţile de dezvoltare a societăţii pentru a fi reflectate în Strategia de Dezvoltare Socio – Economică Locală (SDSEL). Aceste activităţi/măsuri şi evenimente au fost organizate cu implicarea tuturor categoriilor de cetăţeni, factorilor de dezvoltare locală (întreprinderi, ONG, instituţii publice, APL ş.a.), cu implicare directă (prin focus-grupuri) sau în mod reprezentativ în cadrul unor unităţi active de participare cum este Unitatea Specializată pentru Planificare Strategică - grupul de lucru responsabil pentru elaborarea SDSEL şi Consiliul Participativ responsabil pentru asigurarea celor 4 principii a DO în dezvoltarea strategică a comunităţii:  asigurarea participării inclusive a comunităţii la elaborarea SDSEL  transparenţă în abordarea intereselor tuturor categoriilor de cetăţeni în elaborarea SDSEL  asigurarea responsabilităţii pentru angajamentele strategice  asigurarea non-discriminării şi egalitate de gen Totodată, Grupul Participativ va exercita funcţia de monitorizare a implementării SDSEL şi evaluării rezultatelor acesteia. Procesul de elaborare a planului strategic SDSEL cu identificarea priorităţilor strategice ar putea fi reflectat schematic în modul următor:
SUPORT CONSULTATIV BCI 3 Focus Grupuri cu Grupuri vulnerabile: - Persoane în etate - Familii sărace - Tineri

SDSEL training

SDSEL training

Atelier planificare SDSEL

Atelier planificare SDSEL

Grup Lucru

Consiliul Participativ

Grup Lucru

Consiliul participativ

PRIORITĂŢI STRATEGICE IDENTIFICATE

În cadrul atelierelor de planificare strategică au fost identificate obiective/necesităţi de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung, care se regăsesc în Strategia de Dezvoltare Socio-economică a localităţii 2012-2016. 3

2

Direcţii de dezvoltare a oraşului Edineţ
Date generale

Denumirea: Anul şi data atestării: Poziţia geografică:

Oraşul Edineţ 1431 Oraşul Edineţ este centrul unuia din cele 33 raioane administrative ale Republicii Moldova. Este aşezat în partea de nord a ţării. La nord se învecinează cu satul Hlinaia, la sud cu oraşul Cupcini, la est cu satul Ruseni, la vest cu satul Alexăndreni. Distanţa pînă la capitala Republicii Moldova este de 201 km. În componenţa primăriei oraşului Edineţ intră trei localităţi: oraşul Edineţ, satul Alexăndreni şi satul Gordineştii Noi. 63,64 km2 20080 316 locuitori / km2 Constantin Cojocari

Suprafaţa totală: Numărul de locuitori: Densitatea populaţiei: Primar:

2.1

Potenţialul socio – uman 20 080 persoane, 47,90% 52,02% 316 locuitori/km2 5 205 gospodării 21,72% 20% 12% 73% 10% 9% 6% 1% 1% 4

Numărul de locuitori, la 01.01.2011, dintre care: bărbaţi: femei: Densitatea populaţiei Numărul total de gospodării, dintre care conduse de femei: Ponderea populaţiei până în 20 ani în totalul populaţiei Ponderea persoanelor în etate în totalul populaţiei Componenţa etnică: moldoveni romi ruşi ucraineni români altele

Durata medie a speranţei de viaţă la naştere, în 2010: bărbaţi: femei: Natalitatea în 2010 Mortalitatea în 2010, dintre care copii decedaţi până la un an Principala cauză de deces, în 2010

76 ani 70 ani 652 persoane 1352 persoane 7 copii bolile aparatului respirator

Persoanele vulnerabile reprezintă 34,40% din totalul populaţiei din oraşul Edineţ. Acestea se regăsesc în cadrul a 2 grupuri vulnerabile: minorităţile etnice şi persoanele în etate. Minorităţile etnice / lingvistice reprezintă 27% din totalul populaţiei din oraşul Edineţ şi 78,50% din totalul persoanelor vulnerabile. Persoanele în etate reprezintă 7,40% din totalul populaţiei din oraşul Edineţ şi 21,50% din totalul persoanelor vulnerabile. În oraş există de asemenea persoane care se încadrează în categoria populaţiei sărace şi în grupul persoanelor cu dizabilităţi, însă nu există date centralizate despre aceste grupuri vulnerabile. În ceea ce priveşte forţa de muncă, în oraşul Edineţ, 66,25% din populaţie reprezintă populaţia activă. Dintre aceştia, 6,41% sunt şomeri. Numărul şomerilor a crescut în perioada 2007-2011, cu 20% în 2011, faţă de anul 2007. Cea mai mare parte din populaţia ocupată în economie îşi desfăşoară activitatea în domeniul privat (62,72%). În anul 2010, cele mai multe dintre persoanele economic active din oraşul Edineţ aveau studii speciale (33,01%) şi studii superioare (32,44%). Instituţiile de învăţământ din oraşul Edineţ sunt reprezentate de:  4 grădiniţe. Două dintre grădiniţe sunt poziţionate în centrul oraşului, una în partea de nord-est şi una în partea de nord-vest a oraşului. Cele 4 grădiniţe sunt frecventate de 663 copii. În Edineţ, numărul copiilor de vârstă preşcolară este de 969, dintre care 48,43% băieţi şi 51,56% fete.  3 licee teoretice; Numărul copiilor care frecventează aceste licee este de 1458.  un gimnaziu. Acesta este localizat în centrul orașului şi este frecventat de 425 de copii. În oraşul Edineţ, numărul copiilor de vârstă şcolară este de 2093, dintre care 47% băieţi şi 53% fete. Din totalul copiilor de vârstă şcolară, 99% frecventează cele 4 instituţii de învăţământ şcolar. În oraş, ponderea persoanelor tinere, până în 20 ani, reprezintă 20%. Pentru aceştia sunt organizate activităţi sportive în cadrul Şcolii de sport pentru copii şi juniori şi în cadrul Clubului de Fotbal Edineţ. Şcoala de sport pentru copii şi juniori are un număr de 427 beneficiari pentru care organizează activităţi sportive extraşcolare. În cadrul Clubului de Fotbal Edineţ se antrenează echipa profesionistă de fotbal. Ambele instituţii sportive sunt localizate în centrul oraşului.

5

Instituţiile de cultură din oraşul Edineţ sunt reprezentate de:  Casa de Cultură - este poziţionată în centrul oraşului; aici se organizează evenimente social – culturale. De asemenea, îşi desfăşoară activitatea 4 ansambluri: “Ciocîrlia”, “Vodograi”, “Graţia”, “Acord”;  Muzeul Ţinutului Natal Edineţ - are 4 secţii (natură, istorie, valori tradiţionale, expoziţii);  două biblioteci – biblioteca pentru copii are ca beneficiari 2000 de copii, în timp ce biblioteca raională aprovizionează cu carte atât oraşul Edineţ, cât şi întreg raionul Edineţ. Locuitorii oraşului Edineţ pot participa la activităţi extraşcolare organizate în cadrul Şcolii de Sport, Şcolii de Muzică, Şcolii de Arte, Casei de creaţie a copiilor şi Şcolii Tinerilor Tehnicieni. Cei 5 furnizori de activităţi extraşcolare din comunitate acoperă atât domeniul cultural, cât şi cel sportiv, aducând în plus şi activităţi pentru tinerii tehnicieni. Serviciile medicale din oraşul Edineţ sunt asigurate de către Centrul Medicilor de Familie, Spitalul Raional Edineţ şi Centrul de Medicină preventivă Edineţ. Centrul Medicilor de Familie asigură servicii de asistenţă medicală pentru toţi cei 20080 locuitori ai oraşului Edineţ. Spitalul Raional Edineţ şi Centrul de Medicină Preventivă Edineţ oferă servicii de spitalizare şi asistenţă medicală / asistenţă sanitară şi medicină preventivă atât pentru locuitorii oraşului Edineţ, cât şi pentru locuitorii din întregul raion Edineţ. În oraşul Edineţ activează trei instituţii care prestează servicii de instruire continuă:  AO „Demos”;  AO „Oameni pentru oameni”;  AO „Salve”. 2.2 Economia locală

2091 agenţi economici Repartizarea agenţilor economici după forma organizatoricojuridică, 2010: întreprinderi cu drept de persoane fizice 75,32% întreprinderi cu drept de persoane juridice 24,68% organizaţii neguvernamentale 0,19% 2091 agenţi economici Repartizarea agenţilor economici după forma organizatoricojuridică, 2010: gospodării ţărăneşti 34,39% întreprinderi individuale 16,31% patentă 28,36% întreprinderi de stat 1,43% societăţi pe acţiuni 1,15% 6

societăţi cu răspundere limitată cooperative întreprinderi municipale Repartizarea agenţilor economici după forma de proprietate, 2010: proprietate privată proprietate public
proprietate mixtă (publică, privată), fără participare străină

17,55% 0,57% 0,24%

Principalii agenţi economici din localitate:

Întreprinderi care prestează servicii:

98,42% 1,43% 0,14% SRL Vahenat SA Apromaş SRL Vlados-Com SA BTA-12 SRL Caro-Service SA Volan SRL Gloria Qvarc ÎM „Apă-Canal Edineţ” ÎM „DPGL-C Edineţ” ÎM „Paţa Orăşenească” ÎM „Termoficare Edineţ” Îm „Spaţii Verzi Edineţ SRL „Maximos Pan” II „Vovc” SRL „Mavicom Nord” SA „Volan” SA „BTA 12” SRL „Gloria Qvarc” SRL „Vlados Com” 6364,09 ha 55% 4% 9% 2% 15% 8% 2% 5% Banca de Economii, Banca Socială, Energbank, 7

Întreprinderi de producere şi prelucrare:

Întreprinderi comerciale: Fondul funciar, 2010: teren arabil – 3525,27 ha; plantaţii multianulae – 260,64 ha; teren aferent construcţiilor – 600,05 ha; suprafaţa ocupată de drumuri – 134,62 ha; plantații forestiere – 921,92 ha; păşuni – 538,22 ha; iazuri – 96,46 ha; altele – 286, 91 ha. Serviciile financiare sunt reprezentate de:  filialele băncilor:

Mobiasbanca, FinComBank, Moldincombank, Agoindbank, Victoriabank, ProCreditBank.  Asociaţii de Economii şi Împrumuturi: E-Credit, SMS-Credit şi Microinvest

În ceea ce priveşte infrastructura de utilităţi, în oraşul Edineţ este prezentă următoarea situaţie:  Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare - alimentarea cu apă potabilă este pusă la dispoziţie de ÎM „Apă-Canal Edineţ” şi individual de fântâni private. Sistemul de aprovizionare centralizată cu apă acoperă tot oraşul. Lungimea totală a conductelor este de 33 km, reţeaua de canalizare are o lungime de 12,2 km. Sursele de alimentare cu apă sunt 28 fântâni arteziene şi 589 fântâni publice. Din 7.040 apartamente şi case din oraş 4.070 sunt conectate la sursa centralizată de alimentare cu apă.  Sistemul de gazificare - în oraşul Edineţ fost construite circa 46 km de gazoduct, oraşul având un grad ridicat de gazificare. Toate instituţiile socio-culturale, întreprinderile şi în jur de 3.000 case şi apartamente sunt conectate la conducta de gaze.  Serviciile de comunicaţii - oraşul Edineţ se află în aria de acoperire a operatorilor de: telefonie fixă Moldtelecom care are o acoperire de 97% şi telefonie mobilă Orange, Moldcell cu acoperire de 85%. În ceea ce priveşte accesul la internet, furnizorii sunt Moldtelecom, Orange, Moldcell şi Unite, acoperirea fiind de 61%. Lungimea totală a drumurilor publice din localitate era în 2010 de 92,3 km. 14% dintre drumuri sunt de importanţă naţională. Acestea nu includ şi drumuri cu îmbrăcăminte rigidă. Drumurile locale reprezintă 86% dintre drumuri, 53,79% dintre acestea sunt cu îmbrăcăminte rigidă. Suprafaţa totală a fondului locativ la 01.01.2011 372,4 mii m2. Zona de agrement din oraşul Edineţ este reprezentată de Grădina Publică “Vasile Alecsandri”, cu o suprafaţă de 39 ha. Aceasta a fost reamenajată în anul 2010. În oraş se găsesc 3 unităţi de cazare: Hotelul Cleopatra, Hotelul Paradis şi Hotelul Nica. 2.3 Starea mediului ambiant

Oraşul Edineţ deţine în proprietate publică 36,57 ha de fâşii de protecţie a apelor, a solului şi a drumurilor. Are la dispoziţie 4 bazine acvatice, suprafaţa totală a acestora fiind de 97,3 ha. În oraşul Edineţ, pădurile sunt organizate în Trupul de Pădure şi Gospodăria Silvică. Trupul de Pădure are 103 ha şi este proprietatea Fondului Silvic de Stat, iar Gospodăria Silvică are 8 ha şi este proprietate municipală. 8

În ceea ce priveşte bogăţiile naturale ale oraşului Edineţ, în direcţia nord-vestică iese la suprafaţă complexul de sisturi silurene şi gresii dezagregate. Tot aici se găseşte un sector compact de sisturi argiloase de culoare brună. De asemenea, în apropierea oraşului se întîlnesc calcare silicoase. În oraşul Edineţ există cariera de cărămidă de argilă. Volumul de extracţie 5000 m3/an, însă în prezent nu funcţionează. Calitatea apei potabile: conform rezultatelor investigaţiilor realizate de Centrul de Sănătate Publică Edineţ privind calitatea apei potabile la sfârşitul anului 2010, apa nu corespunde normelor sanitare în ceea ce priveşte conţinutul clorului rezidual fix. Gestionarea deşeurilor: locuitorii oraşului Edineţ beneficiază de serviciile de gestionare a deşeurilor furnizate de către ÎM “DPGL-C”. Acest furnizor asigură curăţirea sanitară a oraşului, Amenajarea şi înverzirea oraşului, Întreţinerea grădinii publice, reparaţia şi întreţinerea străzilor orașului, Întreţinerea cimitirelor orăşeneşti. Întreprinderea prestează servicii de colectare şi transportare a deşeurilor de la: 392 agenţi economici; 2490 abonaţi ai blocurilor cu multe nivele şi 650 abonaţi ai sectorului individual. Fenomenele excepţionale care au avut loc în perioada 2005-2011 în oraşul Edineţ sunt următoarele: grindina, vânt puternic, ploi torenţiale. Valoarea totală a pagubelor produse de situaţiile excepţionale este de 1357,74 mii lei. 2.4 Capacitatea instituţională

Capacitatea instituţională este afectată de numărul minim de structuri ale societăţii civile şi slaba implicare a cetăţenilor în gestionarea treburilor publice. Din totalul cheltuielilor pentru anul 2011, spre învăţământ se îndreaptă 83,57%. 5,22% se îndreaptă către cultură, artă, activităţi pentru tineret, iar 3,10% spre amenajarea şi înverzirea oraşului. Recomandări

2.5

În urma analizei situaţiei actuale din oraş, se pot formula următoarele recomandări:
Domeniul de intervenţie    Socio-uman    Sugestii încurajarea creşterii natalităţii prin oferirea de indemnizaţii mai mari pentru copii; dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele cu boli cronice; dezvoltarea serviciilor de evidenţă statistică şi utilizarea acestora în luarea de decizii la nivel local; dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru grupurile vulnerabile, în special pentru familiile sărace şi persoanele în etate; identificarea şi implementarea de proiecte cu beneficii directe asupra grupurilor vulnerabile; solicitarea părerii persoanelor din grupurile vulnerabile în luarea deciziilor

9

  

 

majore în localitate; realizarea de campanii de informare şi de mobilizare a locuitorilor în activităţile ONG-urilor; dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi; alocarea unor fonduri pentru a ajuta familiile în care se regăsesc copii cu vârsta preşcolară care nu frecventează grădiniţa din cauza situaţiei materiale precare a părinţilor; atragerea unor fonduri pentru renovarea instituţiilor de învăţământ / sportive care necesită reparaţii; dezvoltarea sistemului de ocrotire al sănătăţii la nivelul oraşului pentru a face faţă şi cerinţelor din satele apropiate. încurajarea agenţilor economici nou înfiinţaţi prin sistem de taxe reduse pentru o anumită perioadă; implementarea de programe de instruire şi consultanţă a agenţilor economici nou înfiinţaţi sau a celor aflaţi în situaţii critice; implementarea de proiecte de dezvoltare pentru zonele de agrement; implementarea de proiecte de dezvoltare şi infrastructură pentru rezolvarea problemelor cu apa potabilă; extinderea sistemului de iluminare publică; crearea surselor alternative de energie. atragerea fondurilor pentru dezvoltarea zonei de agrement; dezvoltarea serviciilor de gestionare a deşeurilor; implicarea populaţiei în conştientizarea problemei de ocrotire a mediului; realizarea unui plan strategic pentru exploatarea resurselor naturale a pădurilor şi bazinelor acvatice. apelarea la experţi sau angajarea, formarea unor specialişti în planificare strategică şi management de proiect; implicarea şi implementarea unui număr mai mare de proiecte; informarea populaţiei cu privire la activitatea ONG-urilor. asigurarea accesului la programe de formare profesională pentru reprezentanţii APL, ONG şi ai tuturor reprezentanţilor comunităţii; îmbunătăţirea capacităţii de management al proiectelor; promovarea şi încurajarea ONG-urilor; organizarea şi implementarea de campanii de educare şi informare a populaţiei pe subiecte menite să îmbunătăţească stilul de viaţă în întreaga comunitate: protejarea naturii, colectarea deşeurilor, păstrarea curăţeniei în locurile publice, voluntariat, etc.; îmbunătăţirea accesului la informaţie a locuitorilor.

         

Economic

Mediu

    Capacitate instituţională   

10

3

Cadrul general al strategiei

Rezultatele obţinute în urma analizei potenţialului socio-uman a oraşului Edineţ, analizei economiei şi infrastructurii locale, analizei mediului ambiant şi a capacităţii instituţionale au stat la baza stabilirii viziunii, misiunii şi valorilor de dezvoltare a oraşului Edineţ pentru perioada 2012 – 2016. 3.1 Viziunea

Viziunea de dezvoltare are în vedere îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din oraşul Edineţ prin acţiuni specifice la nivel economic, social, cultural, realizate prin cooperarea dintre reprezentanţii comunităţii (APL, agenţi economici, ONG-uri) şi populaţie. 3.2 Misiunea

Misiunea este de a identifica soluţii potrivite pentru fiecare problemă şi necesitate apărută la nivel local şi de a planifica şi implementa acţiunile de dezvoltare a localităţii în vederea maximizării rezultatelor obţinute. 3.3 Valorile strategiei

Valorile care stau la baza dezvoltării oraşului Edineţ încorporează principiile drepturilor omului şi egalităţii de gen, după cum urmează:  Transparenţa - grupurile comunitare sunt informate cu privire la aspectele importante ale strategiei de dezvoltare a oraşului, cu privire la planurile de acţiune, stadiul lucrărilor, facilităţile pe care le vor avea şi planurile viitoare de dezvoltare a zonei;  responsabilizarea - fiecare reprezentant al comunităţii (APL, agenţi economici, ONGuri) îşi asumă responsabilitatea pentru acţiunile întreprinse şi pentru modul în care aceste acţiuni influenţează bunul mers al lucrurilor în comunitate şi gradul de dezvoltare a comunităţii;  participarea - grupurilor comunitare li se solicită părerea cu privire la problemele cu care se confruntă localitatea, sunt invitaţi la dezbaterile propunerilor de proiecte de dezvoltare şi li se apreciază aportul adus de fiecare la realizarea acestor proiecte;  non – discriminarea - în procesul de elaborare şi implementare a proiectelor sunt implicate toate grupurile comunitare, inclusiv a grupurile vulnerabile;  dezvoltarea inclusivă - toate grupurile comunitare, inclusiv cele vulnerabile, beneficiază în mod direct şi în măsură echitabilă de rezultatele proiectelor de dezvoltare a localităţii.

11

3.4

Obiective strategice

În urma analizei necesităţilor de dezvoltare a oraşului Edineţ au fost stabilite principalele direcţii de dezvoltare ale oraşului. Acestea reprezintă cele patru obiective strategice pentru oraşul Edineţ. 1. Dezvoltarea economiei durabile 2. Consolidarea cooperării regionale şi transfrontaliere 3. Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii serviciilor publice 4. Întărirea capacităţii APL şi a societăţii civile

4

Cadrul operaţional al Strategiei

Pentru fiecare dintre cele patru obiective strategice au fost stabilite programe specifice, iar pentru fiecare program s-au stabilit proiecte / acţiuni necesare de realizat care să se implementeze în perioada 2012 – 2016. 4.1 Obiectiv Strategic 1. Dezvoltarea economiei durabile

Pentru obiectivul strategic nr. 1, Dezvoltarea economiei durabile, au fost stabilite 4 programe şi un număr total de 13 proiecte. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos. Tabelul 3.1 Proiecte pentru dezvoltarea economiei durabile
PROGRAME 1. Crearea unui climat investiţional favorabil PROIECTE/ACŢIUNI  îmbunătăţirea gestionării terenurilor pentru investiţii;  crearea unei bazei de date electronice a potenţialului investiţional;  crearea ghidului investiţional;  îmbunătăţirea sistemului de culegere, prelucrare şi furnizare a datelor statistice locale.  promovarea obiectivelor turistice din oraş;  deschiderea unor centre de vânzare a suvenirurilor cu specific local/regional/naţional;  includerea oraşului în master planul realizat la nivelul raionului.  deschiderea Ghişeului Unic în Primărie (pentru toate procedurile de autorizare);  optimizarea tarifelor locale (ex. deşeuri);  înfiinţarea liniei de biodiesel;  crearea unui parc industrial.  bursa mărfurilor agricole;  dezvoltarea mecanismelor de asigurare a accesului la piaţa de desfacere.

2. Dezvoltarea capacităţilor pentru turism

3. Promovarea şi susţinerea business-ului mic şi mijlociu

4. Dezvoltarea sectorului agricol

12

4.2

Obiectiv Strategic 2. Consolidarea cooperării regionale şi transfrontaliere

Pentru obiectivul strategic nr. 2, Consolidarea cooperării regionale şi transfrontaliere, au fost stabilite 2programeşi un număr total de 8 proiecte. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos. Tabelul 3.2 Proiecte pentru consolidarea cooperării regionale şi transfrontaliere
PROGRAME 1. Elaborarea şi actualizarea planurilor de dezvoltare şi amenajare a teritoriului PROIECTE/ACŢIUNI  elaborarea Planului urbanistic general;  elaborarea Planului de amenajare a teritoriului;  extinderea şi dezvoltarea proiectului floristic;  amenajarea intrărilor în oraş (din direcţiile: Chişinău, Briceni, Feteşti, Brînzeni);  crearea unui sistem de securizare a oraşului.  extinderea şi promovarea înfrăţirii oraşelor din diferite regiuni şi ţări;  identificarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor de cooperare transfrontalieră;  dezvoltarea parteneriatului intern şi extern (România, Polonia, Slovenia, Cehia).

2. Dezvoltarea cooperării transfrontaliere

4.3

Obiectiv Strategic 3. Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii serviciilor

Pentru obiectivul strategic nr. 3, Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii serviciilor publice, au fost stabilite 12programeşi un număr total de 63 proiecte. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos. Tabelul 3.3 Proiecte pentru îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii serviciilor publice
PROGRAME 1. Aprovizionarea cu apă potabilă şi canalizare PROIECTE/ACŢIUNI  curăţirea apelor potabile şi reziduale;  extinderea reţelei de apă şi canalizare;  construcţia unei staţii de epurare şi purificare;  servicii alternative de identificare a scurgerilor în reţea;  curăţarea fântânilor publice.  extinderea iluminării stradale în sectoarele oraşului; 2. Asigurarea iluminării stradale  implementarea unui program (interval orar) pentru iluminarea stradală;  proiecte pentru conservarea energiei – energie alternativă; 3. Dezvoltarea managementului  extinderea serviciilor întreprinderii municipale “Spaţii verzi”; deşeurilor  construcţia unor staţii de tratare, compostare şi granulare mecanică a deşeurilor;  curăţirea lacurilor din parc;  extinderea reţelei de edilitate publică în partea nouă a oraşului (Zona Brigăzii de tractoare);  promovarea culturii ecologice a populaţiei. 4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea  amenajarea şi reparaţia drumurilor pe arterele principale ale oraşului: str. Centrală – Independenţei, şos. Bucovinei, str. Valentin Roşca, str. Gagari, str. infrastructurii drumurilor

13

5. Dezvoltarea zonelor de agrement

Florar, str. Cupcea, str. Igor Vieru, str. Fotinului, str. Mihai Eminescu, str. Serghei Lazăr;  extinderea reţelei de acoperire video ale arterelor principale şi în grădina publică.  extinderea serviciilor de agrement pentru copii şi tineret în grădina publică;  amenajarea locurilor de agrement pentru bătrâni în grădinile publice;  crearea pistei pentru biciclişti în grădina publică;  amenajarea insulei din grădina publică;  construcţia gardului decorativ pentru grădina publică Vasile Alecsandri (40 ha);  organizarea activităţilor de agrement pe 3 lacuri;  renovarea aleilor din parc;  extinderea locurilor de joacă la blocurile comune;  redeschiderea menajeriei;  deschiderea unui aqua park;  amenajarea unui centru de agrement pentru copii;  deschiderea unui centru de turism rural în zona lacului Bercu;  curăţarea Râului Bogda şi amenajarea terenului adiacent.  extinderea şi îmbunătăţirea rutelor de transport;  crearea unei întreprinderi municipale de transport şi de arhitectură.  oferirea de ajutor ne-financiar categoriilor social – vulnerabile;  construcţia apartamentelor sociale;  dezvoltarea serviciilor Cantinei Sociale şi extinderea acestora (în special livrarea de mâncare la domiciliu) în alte zone din oraş şi în satele din apropierea oraşului;  extinderea serviciilor Centrului de Zi pentru Bătrâni;  redeschiderea şi dezvoltarea Centrului pentru copii cu dizabilităţi;  deschiderea unui Centru pentru Bătrâni;  deschiderea unui centru pentru tineri defavorizaţi (educaţie şi incluziune socială);  deschiderea unui centru comunitar în satul Gordineştii Noi. dotarea tehnică a Policlinicii şi Centrului Medicilor de Familie; crearea unei farmacii cu preţuri reduse pentru grupurile vulnerabile; extinderea serviciilor cabinetului de asistenţă medicală gratuită pentru persoanele social – vulnerabile. finisarea complexului sportiv; dotarea continuă şi finanţarea echipei de fotbal; amenajarea terenului artificial de fotbal; renovarea stadionului orăşenesc şi clădirea pentru fotbalişti; dotarea stadionului cu echipamente de sonorizare; dezvoltarea infrastructurii sportive în Satul Alexăndreni. deschiderea unui centru de cultură şi civilizaţie(rus, românesc); dotarea cu costume naţionale a centrelor de cultură şi a instituţiilor de servicii extraşcolare; dotarea Casei de Cultură cu echipamente de sonorizare; înfiinţarea unui teatru profesionist; amenajarea teatrului de vară;

6. Dezvoltarea sistemului de transport 7. Dezvoltarea infrastructurii pentru grupurile vulnerabile

8. Dezvoltarea instituţiilor de sănătate

9. Dezvoltarea instituţiilor sportive

10. Dezvoltarea instituţiilor culturale

14

11. Dezvoltarea instituţiilor de învăţământ

12. Dezvoltarea altor servicii

deschiderea memorialului pentru veterani; extinderea aleii clasice (4 busturi / an); editarea şi reeditarea monografiilor – istoria locului.  extinderea numărului grupelor logopedice în grădiniţe;  înfiinţarea unei grădiniţe;  realizarea reparaţiilor curente la grădiniţele existente;  realizarea reparaţiilor curente la instituţiile preuniversitare;  procurarea unui mijloc de transport pentru grădiniţă.  construirea unui adăpost pentru câini (şi castrare);  extinderea şi amenajarea cimitirului;  construcţia gropii Becher (animale moarte).

4.4

Obiectiv Strategic4. Întărirea capacităţii APL şi a societăţii civile

Pentru obiectivul strategic nr. 4, Întărirea capacităţii APL şi a societăţii civile, au fost stabilite 3programeşi un număr total de 18 proiecte. Acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos. Tabelul 3.4 Proiecte pentru întărirea capacităţii APL şi a societăţii civile
PROGRAME 1. Perfecţionarea managementului APL şi a ONG-lor PROIECTE/ACŢIUNI  îmbunătăţirea capacităţii de management al proiectelor investiţionale;  identificarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor de finanţare;  organizarea vizitelor de studiu şi schimbului de experienţă în managementul public;  susţinerea ONG-urilor şi promovarea activităţii acestora.  dotarea cu echipament şi tehnică a instituţiilor publice;  dotarea cu echipament şi tehnică a instituţiilor municipale;  reamplasarea arhivei în teritoriu;  crearea unei Săli de Conferinţă a primăriei;  crearea unei baze de date generale;  renovarea Primăriei (mobilier, ferestre);  reutilarea cazangeriilor autonome a instituţiilor şi a sistemelor de încălzire;  instalarea filtrelor de apă în instituţiile publice;  procurarea unui mijloc de transport pentru instituţii publice.  organizarea şi implementarea de campanii de educare şi informare a populaţiei pe subiecte menite să îmbunătăţească stilul de viaţă în întreaga comunitate: protejarea naturii, colectarea deşeurilor, păstrarea curăţeniei în locurile publice, voluntariat, etc;  realizarea dotării tehnice pentru asigurarea transparenţei în Consiliu prin transmisia şedinţelor online;  dotarea sălii de Consiliu cu TV in interior şi TV în exterior pentru transmiterea şedinţelor;  amplasarea a 2 – 3 ghişee electronice informative (citirea presei);  amplasarea ecranelor digitale în oraş (publicitare).

2. Îmbunătăţirea activităţii APL

3. Facilitarea accesului la informaţie

15

5
5.1

Implementarea şi Monitorizarea Strategiei
Etape de Implementare

Procesul de implementare a Strategiei va începe din momentul adoptării Strategiei de către Consiliul Local. Strategia va fi implementată prin parcurgerea următoarelor etape: Adoptarea Strategiei de Dezvoltare Economică. În cadrul acestei etape Strategia de Dezvoltare va fi supusă dezbaterilor publice la Audierea Publică. După dezbatere şi ajustarea propunerilor şi recomandărilor făcute, Strategia va fi înaintată Consiliului Local spre aprobare. După aprobare, Primăria va coordona elaborarea planurilor de acţiuni trimestriale şi anuale privind realizarea Planului Strategic de acţiuni. Implementarea Strategiei de Dezvoltare Economică se va efectua prin realizarea programelor şi proiectelor concrete de implementare. Pentru fiecare acţiune, proiect vor fi stabilite obiective, planul activităţilor necesare, perioada de desfăşurare, responsabilii şi partenerii care vor realiza proiectul. De asemenea, vor fi identificate şi asigurate sursele de finanţare a proiectelor propuse spre implementare. Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Economică. Procesul de monitorizare şi evaluare a Strategiei vizează cadrul instituţional, instrumentele de monitorizare şi evaluare, indicatorii de implementare, utilizarea şi diseminarea rezultatelor monitorizării şi evaluării. Cadrul instituţional al monitorizării şi evaluării este constituit din Comitetul de Monitorizare şi Supraveghere. Acesta va fi responsabil de aprobarea şi implementarea Strategiei şi a Planului de acţiuni, de identificarea şi asigurarea resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectelor şi acţiunilor. La anumite perioade va fi evaluată activitatea de implementare a Strategiei. Anual, Comitetul de Monitorizare şi Supraveghere va actualiza Strategia şi în cazul apariţiei unor noi necesităţi sau realizării unor proiecte, planul de acţiuni va fi modificat. În asemenea caz, planul de acţiuni este corectat şi ajustat la schimbările survenite, cu consimţământul Consiliului Local al oraşului. Rapoartele intermediare şi finale de implementare a acţiunilor şi proiectelor sunt instrumentele principale de monitorizare şi evaluare. Trimestrial, responsabilii de implementare vor prezenta rapoarte intermediare privind implementarea proiectelor şi/sau acţiunilor. La sfârşitul perioadei de implementare a proiectelor responsabilii de monitorizare vor prezenta rapoarte finale. Implementarea proiectelor finanţate din surse externe vor fi supuse monitorizării şi evaluării şi de către instituţiile abilitate în conformitate cu contractele de finanţare încheiate. Rezultatele monitorizării vor fi distribuite autorităţii publice locale, societăţii civile, sectorului privat, donatorilor străini, mass-mediei şi publicului larg. Difuzarea informaţiei va avea loc prin intermediul mass-mediei locale. Suplimentar, pentru diseminarea informaţiei se vor organiza mese rotunde şi conferinţe pentru dezbaterea acţiunilor şi proiectelor realizate.

16

5.2

Monitorizarea Strategiei

5.2.1 Cadrul instituţional de monitorizare Procesul de monitorizare a strategiei constă în:  evaluarea atingerii obiectivelor strategice şi obiectivelor specifice care va fi realizată prin intermediul indicatorilor de implementare;  raportarea rezultatelor evaluării. Monitorizarea implementării strategiei se va efectua de către Comitetul de Monitorizare şi Supraveghere (CMS), în componenţa căruia vor fi incluşi reprezentanţi ai tuturor factorilor implicaţi în dezvoltare: Consiliul Local, Primărie, Agenţi economici, instituţii educaţionale, organizaţii non-guvernamentale. Comitetul de Monitorizare şi Supraveghere are următoarele responsabilităţi:  aprobarea şi implementarea Strategiei şi a Planului de acţiuni;  identificarea şi asigurarea resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectelor şi acţiunilor;  evaluarea activităţii de implementare a Strategiei;  actualizarea strategiei în cazul apariţiei unor noi necesităţi sau realizării unor proiecte;  analiza rapoartelor intermediare prezentate de responsabilii de implementare;  analiza indicatorilor de implementare şi evaluarea stadiului de realizare a fiecărei acţiuni;  realizarea şi prezentarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare (rapoartele finale de implementare a acţiunilor şi proiectelor). Comitetul de Monitorizare şi Supraveghere va colabora în permanenţă cu Unitatea Specializată de Planificare Strategică şi cu Consiliul Participativ Local, care reprezintă cele două unităţi ale cadrului instituţional de implementare. În implementarea strategiei responsabilităţile de bază ale USPS vor fi:  planificarea implementării acţiunilor;  elaborarea şi promovarea adoptării deciziilor privind acţiunile de implementare;  coordonarea activităţilor de implementarea acţiunilor şi proiectelor de dezvoltare;  coordonarea activităţilor de atragere a surselor financiare alternative în scopul realizării problemelor identificate;  monitorizarea implementării planului de acţiuni;  elaborarea rapoartelor şi prezentarea lor către Consiliul Local;  acordarea asistenţei tehnice şi consultative în toate domeniile; 17

   

elaborarea şi dezbaterea proiectelor prioritare de dezvoltare; analiza deciziilor privind diverse probleme ale oraşului; elaborarea şi iniţierea modificărilor în strategie; elaborarea studiilor şi proiectelor de dezvoltare etc.

Responsabilitatea cea mai importantă a CPL în implementarea strategiei este asigurarea transparenţei procesului de implementare, precum şi a participării locuitorilor în implementarea planului de acţiuni, prin:  avizarea şi punerea în dezbatere a rapoartelor şi proiectelor propuse de USPS şi CMS;  asigurarea cadrului participativ şi organizatoric pentru implementarea Planului de acţiuni;  propunerea şi discutarea modificărilor în Planul de acţiuni;  actualizarea planului şi reactualizarea Strategiei;  propagarea Conceputului de Dezvoltare Durabilă;  propagarea principiilor Drepturilor Omului şi a Egalităţii de Gen;  consultarea USPS şi CMS privind măsurile planului local de acţiuni;  asigurarea transparenţei în activitatea APL privind implementarea Planului de acţiuni; Un rol important în procesul de implementare a strategiei îl are Consiliul Local, care se va ocupa nemijlocit de monitorizarea şi evaluarea procesului de implementare a Planului de acţiuni; Competenţele Consiliului local se vor axa pe :  coordonarea activităţilor de antrenare a populaţiei în acţiunile de realizare a proiectelor;  promovarea dialogului permanent cu locuitorii, asigurarea transparenţei în activitatea APL;  încurajarea voluntarilor în diverse activităţi publice;  stimularea şi coordonarea conlucrării actorilor comunităţii în realizarea obiectivelor comune;  parteneriatul cu APL, ONG, agenţii economici în ceea ce priveşte implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei. 5.2.2 Raportarea şi Indicatorii de monitorizare Raportarea implementării strategiei se va efectua prin elaborarea şi prezentarea de către responsabilii de implementare a rapoartelor trimestriale către Comitetul de Monitorizare şi Supraveghere privind realizarea planului de acţiuni şi a obiectivelor specifice. Anual Comitetul de Monitorizare şi Supraveghere prezintă Consiliului Local raportul de evaluare a implementării Strategiei. Evaluarea implementării Strategiei se va efectua prin analiza indicatorilor de performanţă. Pentru fiecare acţiune planificată sunt stabiliţi anumiţi indicatori de implementare care vor fi monitorizaţi. În baza informaţiilor furnizate de responsabilii de implementare, se va stabili nivelul şi gradul de implementare a acţiunilor şi gradul de realizare a obiectivelor fixate. 18

Indicatorii de monitorizare pentru fiecare dintre obiectivele şi programele stabilite sunt prezentate în tabelele de mai jos. Tabelul 4.1 Indicatori de monitorizare – dezvoltarea economiei durabile
PROGRAM Crearea unui climat investiţional favorabil ACŢIUNI / PROIECTE Proiect 1: Îmbunătăţirea gestionării terenurilor pentru investiţii Proiect 2: Crearea unei bazei de date electronice a potenţialului investiţional Proiect 3: Crearea Ghidului investiţional Proiect 4: Îmbunătăţirea sistemului de culegere, prelucrare şi furnizare a datelor statistice locale INDICATORI DE MONITORIZARE Terenurile utilizate pentru investiţii Baza de date a potenţialul investiţional Ghidul investiţional Sistemul şi procedurile de culegere a datelor statistice locale Sistemul şi procedurile de prelucrare a datelor statistice locale Sistemul şi procedurile de furnizare a datelor statistice locale Baze de date cu statistici locale actuale Numărul obiectivelor turistice promovate Numărul campaniilor de promovare Numărul mediilor de comunicare prin care se face promovarea

Dezvoltarea capacităţilor pentru turism

Proiect 1: Promovarea obiectivelor turistice din oraş

Proiect 2: Deschiderea unor centre de Numărul centrelor de vânzare vânzare a suvenirurilor cu specific Numărul şi diversitatea suvenirurilor cu specific local/regional/naţional; local / regional / naţionale Proiect 3: Includerea oraşului în master planul realizat la nivelul raionului Promovarea şi susţinerea business-ului mic şi mijlociu Includerea oraşului în master plan Beneficiile obţinute prin includerea oraşului în master plan

Proiect 1: Deschiderea Ghişeului Unic în Ghişeul Unic Primărie (pentru toate procedurile de Numărul procedurilor de autorizare ce pot fi autorizare) rezolvate la ghişeul unic Proiect 2: Optimizarea tarifelor locale (ex. deşeuri) Proiect 3: Înfiinţarea liniei de biodiesel Numărul tarifelor locale optimizate Gradul de optimizare al tarifelor Linia de biodisel Numărul de locuri de muncă create Veniturile obţinute Parcul industrial Numărul de locuri de muncă create Veniturile obţinute Bursa mărfurilor agricole % creşterii venitului generat în sectorul privat

Proiect 4: Crearea unui parc industrial

Dezvoltarea sectorului agricol

Proiect 1: Bursa mărfurilor agricole Proiect 2: Dezvoltarea mecanismelor de asigurare a accesului la piaţa de desfacere.

19

Tabelul 4.2 Indicatori de monitorizare – consolidarea cooperării regionale şi transfrontaliere
PROGRAM Elaborarea şi actualizarea planurilor de dezvoltare şi amenajare a teritoriului ACŢIUNI / PROIECTE INDICATORI DE MONITORIZARE Proiect 1: Elaborarea Planului urbanistic Planul urbanistic general general Proiect 2: Elaborarea Planului de Planul de amenajare a teritoriului amenajare a teritoriului Proiect 3: Extinderea şi dezvoltarea Numărul zonelor amenajate conform proiectului floristic proiectului floristic Suprafaţa zonelor amenajate conform proiectului floristic Proiect 4: Amenajarea intrărilor în oraş Numărul intrărilor în oraş amenajate (din direcţiile: Chişinău, Briceni, Feteşti, Brînzeni); Proiect 5: Crearea unui sistem de Sistemul de securizare securizare a oraşului Gradul de acoperire al oraşului Proiect 1: Extinderea şi promovarea Număr de acorduri încheiate înfrăţirii oraşelor din diferite regiuni şi ţări Proiect 2: Identificarea, elaborarea, Număr de finanţări obţinute implementarea şi evaluarea proiectelor de Număr de proiecte în etapa de implementare cooperare transfrontalieră Număr de proiecte finalizate Proiect 3: Dezvoltarea parteneriatului Numărul de parteneriate interne intern şi extern (România, Polonia, Numărul de parteneriate externe Slovenia, Cehia)

Dezvoltarea cooperării transfrontaliere

Tabelul 4.3 Indicatori de monitorizare – infrastructura serviciilor publice
PROGRAM Aprovizionare a cu apă potabilă şi canalizare ACŢIUNI / PROIECTE Proiect 1: Curăţirea apelor potabile şi reziduale INDICATORI DE MONITORIZARE Numărul de intervenţii Frecvenţa intervenţiilor Gradul de acoperire a suprafeţei oraşului prin intervenţiile realizate Lungimea reţelelor de apă şi canalizare construite Număr de beneficiari de infrastructură de apăşi canalizare Capacitatea de alimentare cu apă cu respectarea standardelor de calitate a apei Staţia de epurare şi purificare Capacitatea staţiei de epurare şi purificare Serviciile de identificarea a scurgerilor în reţea Numărul beneficiarilor Numărul fântânilor publice curăţate Frecvenţa intervenţiilor Numărul de străzi iluminate Lungimea străzilor iluminate

Proiect 2: Extinderea reţelei de apă şi canalizare

Proiect 3: Construcţia unei staţii de epurare şi purificare Proiect 4: Servicii alternative de identificare a scurgerilor în reţea Proiect 5: Curăţarea fântânilor publice Asigurarea iluminării Proiect 1: Extinderea iluminării stradale în sectoarele oraşului

20

Numărul de sectoare iluminate Numărul de corpuri de iluminat instalate Proiect 2: Implementarea unui program Programul de iluminare stradală (interval orar) pentru iluminarea stradală Proiect 3: Proiecte pentru conservarea energiei Numărul de proiecte – energie alternativă Numărul de soluţii pentru conservarea energiei Proiect 1: Extinderea serviciilor întreprinderii Numărul serviciilor Dezvoltarea Numărul beneficiarilor managementu municipale “Spaţii verzi” lui deşeurilor Proiect 2: Construcţia unor staţii de tratare, Staţia de tratare, compostare şi granulare  Capacitatea staţiei compostare şi granulare mecanică a deşeurilor Numărul de beneficiari Numărul de intervenţii  Proiect 3: Curăţirea lacurilor din parc Frecvenţa intervenţiilor  Proiect 4: Extinderea reţelei de edilitate publică Numărul de beneficiari în partea nouă a oraşului (Zona Brigăzii de tractoare) Proiect 5: Promovarea culturii ecologice a Număr de persoane instruite populaţiei Număr de persoane informate Îmbunătăţire Proiect 1: Amenajarea şi reparaţia drumurilor Lungimea drumurilor amenajate şi reparate pe arterele principale ale oraşului: str. Centrală Numărul străzilor reparate a şi – Independenţei, şos. Bucovinei, str. Valentin dezvoltarea infrastructurii Roşca, str. Gagari, str. Florar, str. Cupcea, str. Igor Vieru, str. Fotinului, str. Mihai Eminescu, drumurilor str. Serghei Lazăr Proiect 2: Extinderea reţelei de acoperire video Numărul arterelor principale din oraş supravegheate ale arterelor principale şi în grădina publică Numărul camerelor de vederi instalate Numărul aleilor din grădina publică supravegheate Numărul camerelor de vederi instalate Proiect 1: Extinderea serviciilor de agrement Numărul serviciile noi de agrement pentru Dezvoltarea pentru copii şi tineret în Grădina Publică copii zonelor de agrement Numărul serviciile noi de agrement pentru tineret Numărul beneficiarilor Proiect 2: Amenajarea locurilor de agrement Numărul locurilor de agrement create Numărul beneficiarilor pentru bătrâni în grădinile publice Proiect 3: Crearea pistei pentru biciclişti în Lungimea pistei de biciclişti Grădina Publică Proiect 4: Amenajarea insulei din Grădina Suprafaţa amenajată Publică Proiect 5: Construcţia gardului decorativ pentru Lungimea gardului decorativ Grădina Publică Vasile Alecsandri (40 ha) Proiect 6: Organizarea activităţilor de agrement Numărul activităţilor de agrement Diversitatea activităţilor de agrement pe 3 lacuri Numărul beneficiarilor Numărul aleilor renovate Proiect 7: Renovarea aleilor din parc stradale

21

Proiect 8: Extinderea locurilor de joacă la blocurile comune Proiect 9: Redeschiderea menajeriei Proiect 10: Deschiderea unui aqua park

Proiect 11: Amenajarea unui centru de agrement pentru copii

Proiect 12: Deschiderea unui centru de turism rural în zona lacului Bercu

Dezvoltarea sistemului de transport

Dezvoltarea infrastructurii pentru grupurile vulnerabile

Dezvoltarea instituţiilor de

Proiect 13: Curăţarea Râului Bogda şi amenajarea terenului adiacent Proiect 1: Extinderea şi îmbunătăţirea rutelor de transport Proiect 2: Crearea unei întreprinderi municipale Întreprinderea municipală de transport şi de arhitectură de transport şi de arhitectură Numărul locurilor de muncă create Numărul serviciilor prestate Proiect 1: Oferirea de ajutor ne-financiar Tipurile de ajutor ne-financiar oferit Numărul categoriilor social-vulnerabile categoriilor social – vulnerabile beneficiare Numărul apartamentelor sociale construite Proiect 2: Construcţia apartamentelor sociale Proiect 3: Dezvoltarea serviciilor Cantinei Numărul serviciilor noi Sociale şi extinderea acestora (în special Numărul zonelor noi din oraş acoperite livrarea de mâncare la domiciliu) în alte zone Numărul satelor acoperite din oraş şi în satele din apropierea oraşului Proiect 4: Extinderea serviciilor Centrului de Zi Numărul serviciilor noi Numărul de beneficiari pentru Bătrâni Proiect 5: Redeschiderea şi dezvoltarea Capacitatea centrului Numărul de servicii oferite Centrului pentru copii cu dizabilităţi Numărul de beneficiari Proiect 6: Deschiderea unui Centru pentru Capacitatea centrului Numărul de servicii oferite Bătrâni Numărul de beneficiari Proiect 7: Deschiderea unui centru pentru tineri Capacitatea centrului Numărul de servicii oferite defavorizaţi (educaţie şi incluziune socială) Numărul de beneficiari Proiect 8: Deschiderea unui centru comunitar Capacitatea centrului în satul Gordineştii Noi Numărul de servicii oferite Numărul de beneficiari Proiect 1: Dotarea tehnică a Policlinicii şi Numărul de echipamente achiziţionate Centrului Medicilor de Familie

Lungimea aleilor renovate Numărul locurilor de joacă create Diversitatea echipamentelor de joacă Menajeria Numărul speciilor Suprafaţa aqua parkului Numărul echipamentelor de agrement Numărul beneficiarilor Suprafaţa centrului de agrement Numărul echipamentelor de joacă Diversitatea echipamentelor de joacă Diversitatea facilităţilor oferite Numărul beneficiarilor Centru de turism rural Capacitatea centrului Numărul facilităţilor oferite Lungimea apei curăţate Suprafaţa terenului amenajat Numărul rutelor de transport

22

sănătate

Dezvoltarea instituţiilor sportive

Proiect 2: Crearea unei farmacii cu preţuri reduse pentru grupurile vulnerabile Proiect 3: Extinderea serviciilor cabinetului de asistenţă medicală gratuită pentru persoanele social – vulnerabile Proiect 1: Finisarea complexului sportiv Proiect 2: Dotarea continuă şi finanţarea echipei de fotbal

Farmacia Numărul de beneficiari Serviciile noi Numărul de beneficiari

Dezvoltarea instituţiilor culturale

Complex sportiv renovat Numărul de dotări Valoarea dotărilor Valoarea finanţărilor Proiect 3: Amenajarea terenului artificial de Teren artificial de fotbal amenajat fotbal Proiect 4: Renovarea stadionului orăşenesc şi Stadion renovat clădirea pentru fotbalişti Clădirea pentru fotbalişti renovată Proiect 5: Dotarea stadionului cu echipamente Numărul de echipamente achiziţionate de sonorizare Proiect 6: Dezvoltarea infrastructurii sportive Numărul de instituţii sportive în Satul Alexăndreni Numărul şi diversitatea activităţilor sportive Proiect 1: Deschiderea unui centru de cultură şi Centru de cultură şi civilizaţie Numărul şi diversitatea activităţilor culturale civilizaţie(rus, românesc) organizate Proiect 2: Dotarea cu costume naţionale a Numărul costumelor naţionale achiziţionate centrelor de cultură şi a instituţiilor de servicii extraşcolare Proiect 3: Dotarea Casei de Cultură cu Numărul de echipamente achiziţionate echipamente de sonorizare Proiect 4: Înfiinţarea unui teatru profesionist Teatru profesionist Teatru de vară Memorial pentru veterani Numărul de busturi Numărul monografiilor

Proiect 5: Amenajarea teatrului de vară Proiect 6: Deschiderea memorialului pentru veterani Proiect 7: Extinderea aleii clasice (4 busturi / an) Proiect 8: Editarea şi reeditarea monografiilor – istoria locului Proiect 1: Extinderea numărului grupelor Dezvoltarea instituţiilor de logopedice în grădiniţe învăţământ  Proiect 2: Înfiinţarea unei grădiniţe  

Dezvoltarea altor servicii

Numărul grupelor logopedice Numărul copiilor din grupele logopedice Grădiniţa înfiinţată Capacitatea grădiniţei Proiect 3: Realizarea reparaţiilor curente la Numărul de reparaţii curente Valoarea reparaţiilor curente grădiniţele existente Proiect 4: Realizarea reparaţiilor curente la Numărul de reparaţii curente Valoarea reparaţiilor curente instituţiile preuniversitare Proiect 5: Procurarea unui mijloc de transport Mijlocul de transport pentru grădiniţă Numărul de beneficiari Proiect 1: Construirea unui adăpost pentru câini Adăpostul pentru câini Capacitatea adăpostului (şi castrare) Suprafaţa extinsă Proiect 2: Extinderea şi amenajarea cimitirului

23

Suprafaţa amenajată Proiect 3: Construcţia gropii Becher (animale Groapa Becher construită Suprafaţa Gropii Becher moarte)

Tabelul 4.4 Indicatori de monitorizare – întărirea capacităţii APL şi a societăţii civile
PROGRAM Perfecţionarea managementului APL şi a ONGlor ACŢIUNI / PROIECTE Proiect 1: Îmbunătăţirea capacităţii de management al proiectelor investiţionale Proiect 2: Identificarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor de finanţare Proiect 3: Organizarea vizitelor de studiu şi schimbului de experienţă în managementul public INDICATORI DE MONITORIZARE Număr de seminarii Număr şi valoarea proiectelor

Îmbunătăţirea activităţii APL

Facilitarea accesului la informaţie

Număr de vizite Numărul de persoane implicate în vizitele de studiu Proiect 4: Susţinerea ONG-urilor şi Număr de activităţi şi evenimente organizate promovarea activităţii acestora de ONG-uri Număr de parteneriate ONG - APL Proiect 1: Dotarea cu echipament şi tehnică Numărul de echipamente achiziţionate a instituţiilor publice Proiect 2: Dotarea cu echipament şi tehnică Numărul de echipamente achiziţionate a instituţiilor municipale Proiect 3: Reamplasarea arhivei în teritoriu Proiect 4: Crearea unei Săli de Conferinţe a Sala de Conferinţe creată primăriei Capacitatea Sălii de Conferinţe Dotarea Sălii de Conferinţe Proiect 5: Crearea unei baze de date Baza de date generală generale Proiect 6: Renovarea Primăriei (mobilier, Numărul mobilierului schimbat ferestre) Numărul ferestrelor renovate Proiect 7: Reutilarea cazangeriilor Numărul cazangeriilor reutilate autonome a instituţiilor şi a sistemelor de Numărul instituţiilor cu sisteme de încălzire încălzire renovate Proiect 8: Instalarea filtrelor de apă în Numărul de filtre de apă instalate instituţiile publice Numărul de instituţii publice în care se instalează Proiect 9: Procurarea unui mijloc de Mijloc de transport pentru instituţiile publice transport pentru instituţii publice Numărul de instituţii care beneficiază de mijlocul de transport Proiect 1: Organizarea şi implementarea de Număr de campanii campanii de educare şi informare a Număr de persoane informate populaţiei pe subiecte menite să Diversitatea subiectelor pentru care sunt îmbunătăţească stilul de viaţă în întreaga comunitate: protejarea naturii, colectarea organizate campaniile deşeurilor, păstrarea curăţeniei în locurile publice, voluntariat, etc

24

Proiect 2: Realizarea dotării tehnice pentru asigurarea transparenţei în Consiliu prin transmisia şedinţelor online Proiect 3: Dotarea sălii de Consiliu cu TV in interior şi TV în exterior pentru transmiterea şedinţelor Proiect 4: Amplasarea a 2 – 3 ghişee electronice informative (citirea presei) Proiect 5: Amplasarea ecranelor digitale în oraş (publicitare)

Numărul de echipamente achiziţionate

Numărul de echipamente achiziţionate

Numărul de ghişee electronice informative Numărul de ecrane digitale

5.3

Riscuri şi Impedimente de Implementare

În planificarea Strategiei de dezvoltare sunt luate în calcul riscurile şi impedimentele de implementare care pot să apară pe parcurs. În funcţie de sursele acestor riscuri şi impedimente,acestea pot fi interne şi externe. Toate sunt prezentate în tabelul de mai jos. Tabel 4.5 Riscuri şi impedimente de implementare
DOMENIU Managementul implementării strategiei Parteneriat
 

DESCRIERE RISCURI ŞI IMPEDIMENTE INTERNE resurse financiare limitate; capacitate reduse de atragere a investiţiilor. slaba colaborare a autorităţilor publice locale cu sectorul de afaceri şi comunitatea; potenţialul redus de participare a populaţiei la susţinerea activităţilor datorită lipsei de forţă activă de muncă; gradul redus de implicare a partenerilor naţionali şi internaţionali în dezvoltarea socio-economică a comunităţii. grad redus de interes din partea agenţilor economici în dezvoltarea bazei economice locale; scăderea producţiei agricole determinată de lipsa forţei de muncă şi efectelor încălzirii globale şi /sau a dezastrelor naturii; resurse limitate pentru acordarea asistenţei sociale; emigrarea forţei de muncă; gradul scăzut de conştientizare a populaţiei a pericolului folosirii apei poluate asupra sănătăţii lor; gradul scăzut de dezvoltare a serviciilor de salubrizare. RISCURI ŞI IMPEDIMENTE EXTERNE instabilitatea cursului politic; cadru legal contradictoriu si instabil. gradul scăzut de colaborare cu autorităţile publice raionale şi centrale; reducerea cuantumului transferurilor de la bugetul raional. potenţial investiţional redus; inaccesiblitatea pieţelor de desfacere de peste hotare; infrastructură de afaceri slab dezvoltată; instabilitatea economică.

Dezvoltarea economică Social Mediu

  

Cadrul politicojuridic Relaţii parteneri externi Starea economiei

       

25

6
6.1

PLAN DE ACŢIUNI (2012 - 2016)
Obiectiv Strategic 1 Dezvoltarea economiei durabile
ACŢIUNI / PROIECTE Proiect 1: Îmbunătăţirea gestionării terenurilor pentru investiţii Proiect 2: Crearea unei bazei de date electronice a potenţialului investiţional Proiect 3: Crearea Ghidului investiţional Proiect 4: Îmbunătăţirea sistemului de culegere, prelucrare şi furnizare a datelor statistice locale Proiect 1: Promovarea obiectivelor turistice din oraş Proiect 2: Deschiderea unor centre de vânzare a suvenirurilor cu specific local/regional/naţional; Proiect 3: Includerea oraşului în master planul realizat la nivelul raionului PERIOADA DE IMPLE MENTARE 2012 - 2013 2012 - 2014 2012 2012 – 2014 2012 – 2016 2012 – 2013 RESPON SABIL Primăria Primăria Primăria APL APL Agenţi economici SURSE COST POTENŢIALE ESTIMATIV DE (LEI) FINANŢARE 20 000 Buget local 10 000 Surse atrase 20 000 500 50 000 10 000 Buget local Buget local Proiecte, surse atrase Proiecte, surse atrase Proiecte, surse atrase Proiecte Surse atrase Surse atrase Surse atrase Buget local Surse atrase

PROGRAM Crearea unui climat investiţional favorabil

Dezvoltarea capacităţilor pentru turism

2012 – 2016 2014 2012 – 2016 2012 – 2016 2012 – 2016 2012 - 2013 2012 – 2016

APL ONG APL Agenţi economici APL, Agenţi economici Agenţi economici Agenţi economici

10 000 200 000 500 000 300 000 500 000 50 000 10 000

Promovarea şi susţinerea business-ului mic şi mijlociu

Proiect 1: Deschiderea Ghişeului Unic în Primărie (pentru toate procedurile de autorizare) Proiect 2: Optimizarea tarifelor locale (ex. deşeuri) Proiect 3: Înfiinţarea liniei de biodiesel Proiect 4: Crearea unui parc industrial Proiect 1: Bursa mărfurilor agricole Proiect 2: Dezvoltarea mecanismelor de asigurare a accesului la piaţa de desfacere.

Dezvoltarea sectorului agricol

26

6.2

Obiectiv Strategic 2 Consolidarea cooperării regionale şi transfrontaliere
ACŢIUNI / PROIECTE Proiect 1: Elaborarea Planului urbanistic general Proiect 2: Elaborarea Planului de amenajare a teritoriului Proiect 3: Extinderea şi dezvoltarea proiectului floristic Proiect 4: Amenajarea intrărilor în oraş (din direcţiile: Chişinău, Briceni, Feteşti, Brînzeni); Proiect 5: Crearea unui sistem de securizare a oraşului PERIOADA DE IMPLE MENTARE 2012 - 2013 2013 - 2015 2013 - 2015 2013 - 2015 2013 - 2016 2012 – 2016 2012 – 2016 2012 – 2016 RESPON SABIL Primăria Primăria Primăria Primăria Primăria APL Primăria APL COST ESTIMATIV (LEI) 450 000 100 000 250 000 250 000 300 000 50 000 50 000 100 000 SURSE POTENŢIALE DE FINANŢARE Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Proiecte Buget local Buget local, Surse atrase

PROGRAM Elaborarea şi actualizarea planurilor de dezvoltare şi amenajare a teritoriului

Dezvoltarea cooperării transfrontaliere

Proiect 1: Extinderea şi promovarea înfrăţirii oraşelor din diferite regiuni şi ţări Proiect 2: Identificarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor de cooperare transfrontalieră Proiect 3: Dezvoltarea parteneriatului intern şi extern (România, Polonia, Slovenia, Cehia)

27

6.3

Obiectiv Strategic 3 Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii serviciilor publice
ACŢIUNI / PROIECTE Proiect 1: Curăţirea apelor potabile şi reziduale Proiect 2: Extinderea reţelei de apă şi canalizare Proiect 3: Construcţia unei staţii de epurare şi purificare Proiect 4: Servicii alternative de identificare a scurgerilor în reţea Proiect 5: Curăţarea fântânilor publice PERIOADA DE IMPLE MENTARE 2012 - 2016 2012 – 2013 2012 – 2016 2012 - 2014 2012 - 2014 2012 – 2013 2012 - 2016 2012 – 2016 2012 – 2016 2012 - 2013 2012 - 2016 2012 - 2016 2012 - 2014 RESPON SABIL Primăria Primăria Primăria, APL Primăria Primăria Primăria Primăria Primăria, Agenţi economici Primăria, Agenţi economici Primăria Primăria APL, ONG Primăria SURSE COST POTENŢIALE ESTIMATIV DE (LEI) FINANŢARE 10 000 Buget local, Surse atrase 30 000 Buget local, Surse atrase 20 000 Buget local, Surse atrase 10 000 Buget local, Surse atrase 20 000 Buget local, Surse atrase 1500 000 Buget local, Surse atrase 80 000 Buget local, Surse atrase 500 000 Buget local, Surse atrase 200 000 Buget local, Surse atrase 100 000 100 000 5 000 1 500 000 Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase

PROGRAM Aprovizionarea cu apă potabilă şi canalizare

Asigurarea iluminării stradale

Dezvoltarea managementului deşeurilor

  

Proiect 1: Extinderea iluminării stradale în sectoarele oraşului Proiect 2: Implementarea unui program (interval orar) pentru iluminarea stradală Proiect 3: Proiecte pentru conservarea energiei – energie alternativă Proiect 1: Construcţia unor staţii de tratare, compostare şi granulare mecanică a deşeurilor Proiect 2: Curăţirea lacurilor din parc 

Proiect 3: Extinderea reţelei de edilitate publică în partea nouă a oraşului (Zona Brigăzii de tractoare) Proiect 4: Promovarea culturii ecologice a populaţiei Proiect 1: Amenajarea şi reparaţia drumurilor pe arterele principale ale oraşului: str. Independenţei, str. Şos. Bucovinei, str. Valentin Roşca, str. Gagarin, str. Florar, str. Cupcea, str. Igor Vieru, str. Hotinului, str. Mihai

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii

28

drumurilor

Dezvoltarea zonelor de agrement

Eminescu, str. Serghei Lazo Proiect 2: Extinderea reţelei de acoperire video ale arterelor principale şi în grădina publică Proiect 1: Extinderea serviciilor de agrement pentru copii şi tineret în Grădina Publică Proiect 2: Amenajarea locurilor de agrement pentru bătrâni în grădinile publice Proiect 3: Crearea pistei pentru biciclişti în Grădina Publică Proiect 4: Amenajarea insulei din Grădina Publică Proiect 5: Construcţia gardului decorativ pentru Grădina Publică Vasile Alecsandri (40 ha) Proiect 6: Organizarea activităţilor de agrement pe 3 lacuri Proiect 7: Renovarea aleilor din parc Proiect 8: Extinderea locurilor de joacă la blocurile comune Proiect 9: Redeschiderea menajeriei Proiect 10: Deschiderea unui aqua park Proiect 11: Amenajarea unui centru de agrement pentru copii Proiect 12: Deschiderea unui centru de turism rural în zona lacului Bercu Proiect 13: Curăţarea Râului Bogda şi amenajarea terenului adiacent Proiect 1: Extinderea şi îmbunătăţirea rutelor de transport Proiect 2: Crearea unei întreprinderi municipale de transport şi de arhitectură

2014 - 2016 2012 - 2013 2012 - 2014 2013 - 2014 2014 - 2016 2014 - 2016 2012 – 2016 2013 2012 2012 - 2016 2014 - 2016 2012 - 2016 2013 - 2016 2012 - 2014 2012 - 2016 2013 - 2016

Primăria Primăria Primăria Primăria Primăria, Agenţi economici Primăria Primăria, Agenţi economici Primăria Primăria Primăria Primăria, Agenţi economici Primăria Primăria, Agenţi economici Primăria, ONG Primăria, Agenţii economici Primăria

100 000 500 000 100 000 20 000 200 000 1 500 000 50 000 50 000 500 000 500 000 2 000 000 20 000 300 000 700 000 50 000 30 000

Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase

Dezvoltarea sistemului de transport

29

Dezvoltarea infrastructurii pentru grupurile vulnerabile

Proiect 1: Oferirea de ajutor ne-financiar categoriilor social – vulnerabile Proiect 2: Construcţia apartamentelor sociale Proiect 3: Dezvoltarea serviciilor Cantinei Sociale şi extinderea acestora (în special livrarea de mâncare la domiciliu) în alte zone din oraş şi în satele din apropierea oraşului Proiect 4: Extinderea serviciilor Centrului de Zi pentru Bătrâni Proiect 5: Redeschiderea şi dezvoltarea Centrului pentru copii cu dizabilităţi Proiect 6: Deschiderea unui Centru pentru Bătrâni

2012 - 2016 2012 - 2016 2012 – 2016

Primăria, Asistenţa socială Primăria, Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei Primăria

100 000 500 000

Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase

100 000

2012 - 2013

2012 - 2014

2012 – 2016

Proiect 7: Deschiderea unui centru pentru defavorizaţi (educaţie şi incluziune socială)

tineri

2012 – 2014

Dezvoltarea instituţiilor de sănătate

Proiect 8: Deschiderea unui centru comunitar în satul Gordineştii Noi Proiect 1: Dotarea tehnică a Policlinicii şi Centrului Medicilor de Familie Proiect 2: Crearea unei farmacii cu preţuri reduse pt păturile social Proiect 3: Extinderea serviciilor cabinetului de asistenţă medicală gratuită pentru persoanele social – vulnerabile Proiect 1: Finisarea complexului sportiv

2012 - 2016 2012 - 2016 2012 - 2014 2012 - 2016

Primăria, Asistenţa Socială, Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei Primăria, Asistenţa Socială, Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei Primăria, Asistenţa Socială, Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei Primăria, Asistenţa Socială, Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi Familiei Primăria Primăria, Ministerul sănătăţii Primăria Primăria, Cabinetul de asistenţă medicală Primăria

100 000

Buget local, Surse atrase

50 000

Buget local, Surse atrase

80 000

Buget local, Surse atrase

60 000

Buget local, Surse atrase

600 000 100 000 10 000 30 000

Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse

Dezvoltarea

2013 - 2015

1 000 000

30

instituţiilor sportive Proiect 2: Dotarea continuă şi finanţarea echipei de fotbal Proiect 3: Amenajarea terenului artificial de fotbal Proiect 4: Renovarea stadionului orăşenesc şi clădirea pentru fotbalişti Proiect 5: Dotarea stadionului cu echipamente de sonorizare Proiect 6: Dezvoltarea infrastructurii sportive în Satul Alexăndreni Proiect 1: Deschiderea unui centru de cultură şi civilizaţie(rus, românesc) Proiect 2: Dotarea cu costume naţionale a centrelor de cultură şi a instituţiilor de servicii extraşcolare Proiect 3: Dotarea Casei de Cultură cu echipamente de sonorizare Proiect 4: Înfiinţarea unui teatru profesionist Proiect 5: Amenajarea teatrului de vară Proiect 6: Deschiderea memorialului pentru veterani Proiect 7: Extinderea aleii clasice (4 busturi / an) Proiect 8: Editarea şi reeditarea monografiilor – istoria locului Proiect 1: Extinderea numărului grupelor logopedice în grădiniţe  Proiect 2: Înfiinţarea unei grădiniţe Proiect 3: Realizarea reparaţiilor curente la grădiniţele existente 2012 - 2016 2014 - 2015 2012 - 2013 2012 2012 - 2016 2012 - 2014 2012 - 2013 2012 2012 - 2016 2012 - 2016 2012 - 2016 2012 - 2016 2012 - 2016 2012 - 2016 2014 - 2016 Primăria Primăria Primăria Primăria Primăria APL Primăria, Centrele de cultură Primăria, Casa de Cultură Primăria, ONG, Agenţi economici Primăria, ONG, Agenţi economici Primăria Primăria APL Primăria, Grădiniţele Primăria, ONG, Agenţi economici Primăria, Grădiniţele 300 000 90 000 500 000 30 000 70 000 40 000 30 000 80 000 20 000 200 000 50 000 200 000 30 000 10 000 500 000

Dezvoltarea instituţiilor culturale

Dezvoltarea instituţiilor de învăţământ

atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Surse atrase Buget local, Buget de stat, Surse atrase Buget local, Surse atrase

 

2012 - 2016

300 000

31

Dezvoltarea altor servicii

Proiect 4: Realizarea reparaţiilor curente la instituţiile preuniversitare Proiect 5: Procurarea unui mijloc de transport pentru grădiniţă Proiect 1: Construirea unui adăpost pentru câini (şi castrare) Proiect 2: Extinderea şi amenajarea cimitirului Proiect 3: Construcţia gropii Becher (animale moarte)

2012 - 2016 2012 2012 - 2016 2012 - 2016 2012 - 2016

Primăria, Instituţiile preuniversitare Primăria Primăria, ONG, Agenţi economici Primăria Primăria

800 000 250 000 100 000 600 000 60 000

Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase

32

6.4

Obiectiv Strategic 4 Întărirea capacităţii APL şi a societăţii civile
ACŢIUNI / PROIECTE Proiect 1: Îmbunătăţirea capacităţii de management al proiectelor investiţionale Proiect 2: Identificarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea proiectelor de finanţare Proiect 3: Organizarea vizitelor de studiu şi schimbului de experienţă în managementul public Proiect 4: Susţinerea ONG-urilor şi promovarea activităţii acestora Proiect 1: Dotarea cu echipament şi tehnică a instituţiilor publice Proiect 2: Dotarea cu echipament şi tehnică a instituţiilor municipale Proiect 3: Reamplasarea arhivei în teritoriu Proiect 4: Crearea unei Săli de Conferinţă a primăriei Proiect 5: Crearea unei baze de date generale Proiect 6: Renovarea Primăriei (mobilier, ferestre) Proiect 7: Reutilarea cazangeriilor autonome a instituţiilor şi a sistemelor de încălzire Proiect 8: Instalarea filtrelor de apă în instituţiile publice Proiect 9: Procurarea unui mijloc de transport pentru instituţii publice Proiect 1: Organizarea şi implementarea de campanii de educare şi informare a populaţiei pe subiecte menite să îmbunătăţească stilul de viaţă în întreaga comunitate: protejarea naturii, PERIOADA DE IMPLE MENTARE 2012 – 2016 2012 – 2016 2012 – 2016 2012 – 2016 2012 - 2016 2012 - 2016 2012 - 2014 2012 - 2016 2012 - 2013 2012 - 2016 2012 - 2016 2012 - 2016 2012 2012 - 2016 RESPON SABIL APL Primăria, ONG Primăria Primăria, ONG Primăria Primăria Primăria Primăria Primăria Primăria Primăria Primăria Primăria Primăria, ONG COST ESTIMATIV (LEI) 15 000 50 000 100 000 10 000 150 000 50 000 25 000 200 000 10 000 150 000 500 000 100 000 250 000 100 000 SURSE POTENŢIALE DE FINANŢARE Surse atrase Buget local, Surse atrase Surse atrase Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase Surse atrase, Proiecte

PROGRAM Perfecţionarea managementului APL şi a ONG-lor

Îmbunătăţirea activităţii APL

Facilitarea accesului la informaţie

33

colectarea deşeurilor, păstrarea curăţeniei în locurile publice, voluntariat, etc Proiect 2: Realizarea dotării tehnice pentru asigurarea transparenţei în Consiliu prin transmisia şedinţelor online Proiect 3: Dotarea sălii de Consiliu cu TV in interior şi TV în exterior pentru transmiterea şedinţelor Proiect 4: Amplasarea a 2 – 3 ghişee electronice informative (citirea presei) Proiect 5: Amplasarea ecranelor digitale în oraş (publicitare)

2012 2012 - 2013 2012 - 2014 2014 - 2016

APL APL Primăria Primăria

50 000 30 000 15 000 200 000

Surse atrase Surse atrase Buget local, Surse atrase Buget local, Surse atrase

34