1. Metode de studiu a unui sistem termodinamic ( termodinamică şi statistică). Probabilitatea stăriisistemului.

Funcţia de distribuşie a unei mărimi fizice ,care caracterizează sistemul (viteză,impuls energie,.....). Distribuţia cea mai probabilă a moleculelor dupî energie..Numărul de molecule din distribuţia cea mai probabilă care au energia dată ( Distribuţia lui Maxwell-Boltzmann). 2. Coeficienţi calorici

( £ , c, C, cV , c P , CV , C P ) . Relaţia lui Robert-Mayer. Traansformarea adiabatică. Ecuaţia

lui Pousson. . 3. Lucrul mecanic în diferite izoprocese ( V=const, P=const, T=const, ∆ Q=0 ). Căldura. Primul principiu al termodinamicii şi aplicaţiile lui la izoprocese. 4.Energia intenă. Variaţia energiei interne. Principiul întîi al termodinamicii şi maşina monotermică. Principiul al doilea al termodinamicii (formulările lui Kelvin şi Clausius) 5. Cîmpul electric al unei sarcini electrice punctiforme –cîmp potenţial de forţe. Circulaţia vectorului cîmp electric r E .Potenţialul cîmpului electric. Legatura dintre intensitatea şi potenţialul cîmpului electric. r 6..Fluxul vectorului cîmp magnetic magnetic B . Teorema lui Gaus pentru cîmpul magnetic în vid în forma integrală şi diferenţială 7. Fenomenul inducției electromagnetice. Legea lui Faraday în formă integralp și diferențială. 8.Mişcarea oscilatorie. Ecuaţia diferenţială a mişcării oscilatorie ( oscilatorul mecanic şi electromagnetic )şi soluţia ei. Sensul fizic al coeficientului de rezistenţă si al decrimentului lgaritmic de amortizare a oscilaţiilor libere. 9. Mişcarea ondulatorie. Lungimea de undă. Viteza de fază.Ecuaţia undei elastice plane .Ecuaţia diferenţială a mişcării ondulatorie 10.Radiaţia termică .Proprietăţile radiaţiei termice şi mărimile fizice care o caracterizează. Corpul absolut negru. 11. Ipoteza lui Enstein despre fotoni.. Energia, masa şi impulsul fotonilor. Efectul Compton. Formula lui Compton. 12. Dualismul corpuscular –ondulatoriu al radiaţiei electromagnetice. Proprietăţile ondulatorii ale fotonilor. 13.Dualismul corpuscular –ondulatoriu al materiei. Undele de Broglie. Sensul fizic al undelor de Broglie. 14. Principiul lui Haisnberg și aplicarea lui pentru un electron dintr-un fascicol de electroni al unui kinescop și pentru un electron din interiorul unui atom.

1. La dilatarea adiabatică a oxigenului ( ν = 2 ) în condiţii normale volumul lui a crescut de 3 ori. Determinaţi variaţia energiei interioare a gazului şi lucrul efectuat la dilatarea lui. 2. La comprimarea adiabatică a masei m=1kg de oxigen a fost efectuat lucrul de 100kJ. Care a fost temperatura iniţială a oxigenlului ,dacă temperatura lui după comprimare a devenit egală cu 400K? o 3. 28g de azot la temperatura t1 = 40 C şi presiunea P = 100kPa este comprimat pîna la volumul V2 = 13l 1 4. Să se afle temperatura şi presiunea gazului după comprimare dacă acesta a avut loc : a) izotermic; b) adiabatic. Să se mai afle lucrul cheltuit la comprimarea gazului în ambele cazuri. 5. Un gaz biatomic acupă volumul =0,5l la presiunea =50KPa. Gazul este comprimat adiabatic pînă la volumul ș i presiunea . Apoi gazul este răcit izocor pîna la temperatura inițială, iar presiunea lui finală devine . Să se determine și . 6. Un cîmp electric este creat de un plan nelimitat încărcat cu sarcină electrică de densitate superficială

m 2 . În vecinătatea planului se află o suprafaţă plană patratică, latura căreia este a=10cm. Determinaţi r fluxul vectorului cîmp electric E care străbate suprafaţa plană, dacă unghiul dintre normala la suprafaţa plană şi

σ = 30 nC

vectorul E este α = 60o. 7.Două plane paralele şi infinite se află la distanţa de 0,5 cm unul de altul. Planele sunt încărcate uniform cu sarcină electrică

r

8.Două conductoare rectilinii infinite şi paralele sunt încărcate unirorm cu sarcină electrică

( σ = 0,2 µC m,σ
1

2

= − 0,3µ C

m . Determinaţi diferenţa de potenţial dintre plane.

)

1

= 1nC

m

,τ 2 = −1,5 nC

m sunt situate la distanţa de 5 cm unul de altul. Determinaţi intensitatea cîmpului

)

electric creat de conductoare an punctul A care se află la distanţa de 3 cm de primul conductor şi la distanţa de 4 cm de al doilea conductor.

Determinaţi potenţialul cîmpului electric creat de bară în punctul situat pe axa barei la distanţa . O bară conductoare rectilinie şi subţire este încărcată uniform cu sarcină electricăde densitate liniară nC τ =10 lungimea barei. căzînd pe suprafaţa unui metal (Lex=4. 12. Neglînd rezistența activă a circuitului. . Temperatura unuia dintre două corpuri negre este T1=2500 k. pentru ca amplitudinea oscilațiilor să se micșoreze de 2 ori.asociate acestei particule.7eV) smulge un fotoelectron. egală cu 12. 13. 11. Considerînd ca incertitudinea coordonatei unei particule în mişcare este egală cu lungimea de undă de Broglie. 15. 14. dacă lungimea de undă λ2 care corespunde maximului puterii de emisie a acestuia este mai mare decît lungimea de undă λ1 care corespunde maximului puterii spectral de emisie a primului corp cu ∆λ =0. 16 .Lungimea de undă a unei unde plane electromagnetice la care este acordat un uncircuit oscilanteste λ = 12m . Să se determine numărul de oscilații complete pe care trebuie să le efectueze pendulul. Determinaţi lungimea de undă ce corespunde maxmului puterii spectrale de emisie a acestui corp. determinaţi incertitudinea relativă ∆p/p a impulsului acestei particule. Decrimentul logaritmic al oscilațiilor unui pendul este de 0. Sa se determine lungimile de undă de Broglie asociate unui electron λ1 şi λ2 care parcurge diferenţele de potenţial U1=1kV şi U2=700kV.9. m . Determinaţi impulsul maximal transmis metalului la ieşirea fotoelectronului din metal.Un foton cu energia ε=5eV. Folosind relaţia de incertitudine a lui Heisenberg estimaţi dimensiunele liniare ale atomului.003.5µm. să se determine sarcina electrică maximală pe armaturile condensatorului dacă intesitatea maximală a curentului în circuit este I m = 1A. . Să se determine temperature T2 celui de-al doilea corp negru. Radianţa totală a unui corp negru este Rn=3 W/cm2.Energia cinetică a electronului în atomul de hidrogen este aproximativ Ec=10 eV. 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful