m e|o e ses anau s ßaaa au

vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 1 of 15
mua« ßem aL naaa
2
a m: ae|aaa aia ßasa
ßeaa
3
n aa aaam ea ßmaßu sn n|a
4
a aau saa
3
emai
3
m°a eau u
3
aa
4
au e|o eu mm|eaeu asa u
4
¬u
u asn n ea
3
nu a
4
maßma sa e e|a
4
ßnau man aßm 1
ms m a
3
e|aa
3
ea a aaa
3
ma: uaa|oa
3
ma: uam mau
e|a
4
nu n|a
4
nn ai saau e|o ea ßsnu auam aßm 2
e masu es|o L
2
nu aaau ma ßa: Cuma au ae uou
uaamaaa u¬u en ßa
3
m°aaaau aßuan|ai
4
u 3
e masam e|o e m uam e mas m uam e|o eße
nßua ee u
3
aeu n|a
4
ßm eas|o La
2
m nßua nu: 4
.e|aaaam m°a
3
aa
4
m n|a mam uauaa uß«
sea
3
a m u m uam e|o eße sa e ¬io eße 5
ms m s uae uaa ßae ¬n u su saa u
3
n a
4
naa
e|ma mßa nus as eu e|o eße u au
4
e|o eße 6
@ nßua e|o eße u au
4
e|o eße
m eemu uam« veaa
m ma ea a
4
auan ßmßoe uaena«| a saem:
æai
4
o L
2
a: man aneu unßaeau
4
m ua
4
oa 7
æai
4
o L
2
a veaa
aißuau ea
3
eau ßeaßa aiu eu ßmau uaameu
s sen a: au auaan a: u aau=æa uanea: m°u
4
u 8
ßaa a
4
a u: sae a
4
a uamu u
4
ea: uaßua ua:
aiu ¬u« ma mßa ¬n sa ¬n u su saa u
3
n a
4
naa 9
m u
4
o u veaa:
¬a
3
a u au
4
u ßa
3
ßeßa
3
e unn au umßoaa auu
s sen nau ses ßae umo: saßaaa ai
2
a: 10
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 2 of 15
aßue aaaamn n|a mu u
4
a ama umo ue mmu
a
4
mam« s sen nus mu m a m¬uan s aßue a 11
.naai
3
n|a
4
nu e|o eu saeßeaa ußem eau
ßeaaaa
4
m«u s sen n|a mu sa e s
3
:aa
2
aißaa
3
u
4
ßea 12
u
3
ae ue mu sa e a
4
a u¬ mu ßeaaanau a aai ea a
4
nu
ßeaanaa
2
u uea
3
µ
4
au sa eµ
4
a u
4
ßeaa
3
u
4
eu 13
eo ßu sae a
4
a uamu a
4
a ßuaai
4
aaßua ua:
ma
3
u
4
a a ma ue L
3
a aa«u s aeeaa ßan na: saa
3
14
uauu ßma uea ßa¬: uauu ßma uea au:
uauu ßma uea
3
u
3
ae u uauu m: uaameu 15
ue|a aamu ue|a au ßma um a
3
manau a um a
3
mu
ea
3
eau ßa
3
eaanau a µ
4
aanau ßmae mm: u|aa 16
ma: sa eae| µ
4
aa«| u
4
en amaai
3
æaa
3
a
3
ßu
ms u|u m a u aemu man ai unßae æa
3
«ßm 17
as m ßeaa u aaa
4
ns m ¬a
3
n naa
2
s m µ
4
ußa
e|o ßeaa nau ses au ßu m me uauu
4
maueu 18
ma«| naua«| Cam
3
m«| e|a
2
maaa«| ueaa u«:
moiu|
4
: ua|a
3
aa«| aa«| e« mau| µ
4
aßm 19
moia nau nau ses as m ßea
3
e maßsa ueamn|:
a
2
n ßaa
3
=o (u aaa
2
ßa
3
ßea u
4
a
3
ea« ßa
3
ea s°a: 20
.u maau m³a
3
u
4
ßea u
3
¬u ma aia ßa
3
ea nn a
3
«:
a a|saua e ma
3
mu as m man ama ßa
2
e|n|æ¬ mßa 21
e|o eu ¬io eu ueae|o eu u au
4
e|o eu ußem eau
.ßnam u ea
3
a man au nuau| umßoaa auu 22
.s m m e|o ßeaa ai
3
e m ses anau s ßaaa a ueaun aas m
mßea
3
e maßsa u
4
a
3
ean moi: .=o (
2
u a
2
n a
3
:
m ueae|o e: uauaa ua mun naaamßea ßa
3
eaa
.u maau m³a
3
u
4
ßea ua
4
=a|ai u
3
¬u
ßa
3
ea nn a
3
«: s aoßLaima ai:
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 3 of 15
va
3
u
4
e: ß«au
4
ßea ßa
3
e Gai uaßua un aa:
mm a
2
u
4
mn nn a
3
a aa aai a eau
maam a
3
a
4
n ea a
3
aa
3
a
4
a Ga ms aau
aaa
2
m a
3
uae| aß«au
4
m Gai ßna au
a a|saua saua
3
: saßuai aeau
.nn a
3
u uau
3
ae ßuai ßman|:
ms: s°a
3
a m«: aae Gai ai
3
a
3
u
3
n a
4
:
m e|m em u Gai a
4
manu
m ueae|o e u aa maßa
2
ses a nau ¬ßu e|n|ßmaa
3
:
a
4
manu
« ßaaa
3
n ea u aßa
3
ßm m°aiue| e|esa esaßa Cuma aiaanau
uaeaa eu aa snsa
2
: s u
2
L aue| n|eu
4
a Cuma aieaa ue L
3
aama
3
:
m°u
4
eaa .u
4
eaa .a
3
u
4
eaa vua| e|aaieaa ma au m,o eaeo:
.nn a
3
«: un maa
3
a|nein a
3
aa
3
mm a
2
uae|a mæn a
3
:
µ
4
: uaCam
3
ms m nau|
4
a e|ma
3
s°an|em an a
3
a s³aCmm a ßna ßa
aa meama: m|ßaa a
3
Cmma ma
2
uu| a
3
eß«a ms m eas ßamuu
3
ai
4
:
.n a:s a
2
u ms m e|m eu s°ana a
2
a
3
ßaa
3
ßua
4
ai
3
a
3
n a
4
ae ea
3
a em:
aia au au au m ßaau a a|u
4
e« euou e|o eu mu nuau|
man aaaaau u
4
¬a
3
mmnu ua
3
unau
4
u s°ßamu
e|m eaaa
4
au a
3
a
3
n sa
3
mmu ßua
4
ea eu m°ua
4
m a
3
u
e« u aan au aue nmnu ßmaai
3
e ma
3
a
4
man a
3
u mu
en ßa
3
e|o eu u
4
eu
4
m eau sa e ßeaeaa naa
2
u
ßua
4
m mauu u a Camßmmeasu
m ea sam au Cams sßua
4
a
3
ua
4
s|aam a
3
u
ue ßmaßuau ue L
3
a aamaa«u
e|o eu en ßa
3
sa e ßeaeaa naa
2
u
smm a
2
aa au saia L æe L
3
eu
su aes a au sas mße«eu
seaae«: s a
2
eßmau|
4
Cams su
4
u
nuau| e|o eu m|asa asau
4
¬u
aa
2
mamau uaa|¬aas m ßeu s|u eas ßnaua|
.s nu .u u
3
a
3
m mau .maa«u .em a mau
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 4 of 15
an a
3
aannu asa ua
3
e°u m ea sam aia e«su
ma u|e sa mua
4
uau
4
mau seiau a mo euam aßm
ea|: @
e|m eu e|o ea eoL aaßaa µ
4
au
4
e m u
4
ea u au
4
:
µ
4
aa ma
3
µ
4
au
4
ma
3
ua
4
ßea µ
4
aaa ua µ
4
aua
4
e«: 1
µaaa ua uauaa ua a ma aanau uaua a
3
ai:
.e mm: umo: sa« ß«a a¬ßma «a ee a 2
ßmaßaa
3
ßmaa
3
e|aa
3
u ßnaa u aaa
4
n umßom ea:
naas|u eeu: mua« ßame: umßoaa au: 3
saem ma em m|es s aa
2
ea µ
4
aaai
3
a niai
4
ae mm:
su u
4
ßea ua
4
eß«a u
4
a aa u au
4
e: u au
4
am ea: 4
s emu µ
4
: mu u
4
aaai
3
a m: uo aaaß«a ueas e«:
.naai
3
n|a
4
ß«a aa
4
aa e|aa
4
aa aa
4
sma au: 5
.u aßußma e mo ßam: ua
3
unaßua
4
.uau au
4
:
e|m eaa ua u=s a eo La s a
2
e|o L
2
: s a
2
e|ßaa a
4
me: 6
.a
3
aae m: mam ea: a mo ßea ßeaeiaa«: u aaaa
3
«:
u aµ
4
as a a|aæu
3
aa
4
u ue|a au um a
3
mu uau 7
nma«: u aaea
3
: u aaßea ¬ ßmo L
2
: m ßao L
2
: u a¬auai:
eiae ma
3
a ßua
4
µ
4
a
3
a ßua
4
uaa
4
ßea us
4
s³a
3
«: 8
nm eßaa e|a au a
4
n e ßuaa
4
e e|a au: a au:
.=a aßua s
3
aaa
4
a o: a ma¬ m: a maiaaa uea« 9
s°ßam: maeu mau e|m eßaaa: u a¬au
4
e:
.es su ea sßaa e mam: u aa mms sa ea
3
a m«: 10
.¬s sa ßem eas s|a
3
a
4
: s|a
3
ai
4
: sa eaai
3
a .a æa:
e moaau|a .ßumaa ua sae ßmaa
3
e|n|s s ma: 11
es°a es°unas sa ms suaa ua su u|a: su:
.ßuaa
4
: ue L
3
a aaß«a e moaa ua e moaa mai: 12
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 5 of 15
ma
3
ßaa u
3
e°m|aa u
3
u
4
ma e|m eßman|: m°aim aea:
.u ma: mam ea s aa
2
ea eaaßaaßea ueaaua: 13
saea
3
: sa ee|a
3
ua
4
=a e|o ea ßsß«a ¬naaa
3
«:
ßeßaa
3
ßea
3
e|a
3
e mm ßaa
3
ßeaa
3
m ßaa
3
ßea
3
e|a ae|: 14
ßeaaaa
4
m«: s°aaa
4
mß«a a
4
a uaa
4
m«: a maaa ma:
asaaa ua asa e m,em asa a
3
u o L am asa u
4
¬: 15
u
4
aa¬ioea ßua
4
¬nu ßua
4
a aa seio ea ¬a
3
aa
3
ai
3
¬:
.nßaa
4
e|¬ßma ߬aa e|m eßman|: una es°: 16
vßun a
3
ßaa eau«: u aaum°a .ßuaa
4
: m°aim a¬ia:
.a n a
3
a: sm a
3
ae: saßaa
3
a
4
maaa ua n|mßua mu: 17
ßea
3
ßma eea
3
m: saa
3
ßmaa
3
e aea uaa
4
ßea us
4
:
.a n a
3
a|ßma ueauaßma ußeaa saßea ueau
3
e: 18
ueau
3
a
3
ai
4
a ueae a ßma ueama aia ueaa
3
æai:
.n|a ßa
3
m meu: muan .ßumaa ua ueaa
3
a|a
4
ma 19
ußeo eaßsa ue u
4
a aa mn|eas: saam a
3
ai:
.n|ma
3
a
4
: s°aann ßaa
3
ßaa
3
e|n ßaa
3
ßaa
3
e|aa
3
u uai: 20
uaaia a
3
uß«a eu s: s°ua ßea u
4
§aa
3
a au:
eiae mnau
4
: s°aua: ua
3
unau
4
: u a¬auai: 21
.u ma æ: sa ea
3
ma s|u e: sn aa
4
aa sn ai
4
ua« s ai
2
a:
.߬a s
3
a uaoe: mas aa e|m maaa ua s°aaa|ea 22
æ
3
ma æ
3
maßua aa
4
u: sa m sa m uaaa au:
n|u|ßoa .n|u|o: s aa
3
e eaas uai maa
3
aa
4
: 23
.a
3
ae a a
3
aa ue : mua« n maßma ßnaa su ae:
ses a m aaa
4
e|m eaa ua ses aa«: ses auaa 24
.ea aß«a n|e ma aaa ua su e ma: su uauaa
3
«:
.e: su eaaßaa ee nia .n|ßea a
4
ae a
4
a: 25
s°u asaa
3
: u asn naa ua e|m es ma
3
e|m eu
4
a
3
e|u
4
:
sa aa aa sa a ma: sas
4
a ¬n e°a naaamßea na: 26
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 6 of 15
.sm a
2
ßmßma .u aßumaa ua e|m|o L: m|o La ma a
2
ai:
s|a
3
aa
4
a a
2
: s|a
3
a
4
sm ae u: s|a
3
ai
4
a
3
: s|a
3
ai
4
saa
4
«: 27
e moae e moßua
4
e|o ea e mouaea e mßoaa
3
a:
eaa
4
ß«a eaa
4
uanm a e|e|a a: m mai saa
3
a: 28
s°u
4
߬a s
3
a a
4
ßaa eaa
3
u ußen a
3
ßaa es°ßaa
3
es°:
enam ßua u
3
mea
3
m u: m|u|e|o L: u aaam«: 29
q¬s ßa߬a a
3
æaia
4
a: u aaamaa ua u aaau«:
ma
3
a
4
: s uo La«ßaa un a am an a
3
aaum°a ua
4
saaa
3
æai:30
.u maau m³a
3
u
4
ßea ua
4
=: mmu|
3
n s
3
: s°ßam ea:
qmoa
4
u ¬a
3
a: ßss: sa m a
4
a u uaaa au: 31
µ
4
a u
4
e m u
4
en naa
2
: uen: uaeßna=ne:
aauea aau a ma aan a: aau: aauu aa
3
: u au
4
: 32
æaa
3
ai
3
a ma
3
æaa
3
ea ßaa enauaßma ueam«:
.a
3
mm ßma e ma a m um a ses a ¬ia
3
nn a¬ia 33
Go ßLa=e|m|o L: m|o ßLo L: m|a
2
e L
3
ne°ßoa e mo:
a ßaaa
4
ßea a ßaaa
4
a ma aa aa e|m e ua
3
e°a ue a
4
a: 34
.a æa: u aai
2
a: u aae: u aaeßaa
3
easea=¬:
.uan n|ai
4
a .ai
4
o La
2
nu .u aua a: u aaio L
2
a: 35
s an a
3
: s an a
3
a
4
ßaa s
4
a ßma eaßaa
3
eaæeae«:
eas°ßa
3
ßea u
3
mea
3
ua
4
=a .ai
3
ßa
3
e: uan a
3
a: 36
.ßmaas aaaes aaa: m³a: Cmma|a ¬ßnm ea:
.==e: maaeaa: ua
3
u ua
3
u n|ßu
4
«e: 37
ua
3
unaßua
4
.ae|n aa
3
«: ua
3
ua
3
a u
4
: ma au
4
ma
uea a
3
ai
4
a ma
3
ßaa
4
e ma
3
aa
4
a ua ueaß«a a
3
mL
3
a
4
e¬: 38
.se: maßua
4
u
4
u: sum¬ ßma ee|a ea|:
sae e«e e«e ßma e« uea« su|aim ¬m: 39
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 7 of 15
e|«ßaa ßaaeißaa uaa ßaa
3
ßesa aa
3
ßuaa
3
a: se:
ue a
4
ßaa ueaua
4
ßaa
3
ßea
3
ean u|aam«: 40
va
3
u
4
e: ß«au
4
ßea ßa
3
e: ma
3
a u
4
: uaßum ea:
aaeu aaaeu aa aa e|aaaa a
3
eß«a æ
3
e: 41
e mesaßma e mes aa
2
«: su saa
2
«: s aa
2
nßaa
3
a
4
me:
uaaa
3
ai
4
: uaus uo Ls so L: uo L: m°ßu
4
«e: 42
aaßua e|aaßua e|a߬a uaaßaa
3
ßnßma nßmanm:
e a: ma aiuaau m ßao ßLa
2
a
4
a ßua a
4
a ue|s
3
a au: 43
eeæe L
2
: umo: u aae: u aaea
3
: u aee: u ms
2
:
eiae ma
3
a u
4
: ma ma
4
ß«a e mau ßaa eaæaßaa
4
«¬: 44
ms: s°a
3
a m«: aae: uaßuo L
2
ua|a
3
ae:
va
3
a: su ea sßaa a
3
ß«a e|m aaßua e|m e a
3
«ie: 45
e|s aaa: s aa
2
ea s aa
2
e: u auaeu u
3
¬ue mmu
.aßaa
2
=na ßaa
2
ueaßaaßma ueaßua
4
ßaa
3
ueaa
4
«: 46
.n|a e|e e: s a
2
e|o ßLa
2
µ
4
a a
4
aum,ßua ueaua
2
:
n«a aßnu|a n«a a «u: «au: su e«: 47
m¬ m G¬ ßma uße¬ mm a a as: sa au saau a
3
ai:
saea
3
a m e|ma aaa ua sa e¬ ßma ¬ manma auu 48
s°e aa: s°ma
2
: s³« u: s°ßaa
4
o: s°a
2
a
3
: s°e ma
ußnaeßaa ¬iaa ßaaßaa
4
e aua
3
e°a e|aa
3
ae: 49
s eau«: s eeßma e mau enaaa ua ena aa ua ma
ea sßaa ea sßea ea s aa na
3
a ßua
4
a
4
ßnm ea: 50
a
4
a uæ
3
u
3
a
4
a ua ma
3
a
4
a u sa
3
«a usa «au
.e|¬ maaa ses a aaum°a e|aa
4
aa a mae«e: 51
a
3
u
4
s ai ßnu|: sa es a
2
: s|u ßea µ
4
a ußem ea:
.ai
3
ßa
3
ßea uea ßa
3
ßea ßa
3
ßeßma ßa
3
eu
4
ma
3
æ
3
m: 52
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 8 of 15
va aßaa ßaa
3
uaia ßaa
3
u aa ¬ mana
3
u m: uaaa«:
maa µ
4
au
4
ma
3
ßua
4
a aa au na
3
ßaa µ
4
a|a
3
«ie: 53
ßsaußua .u mau: ßsau: um¬ia umsa au:
e|nßma ¬m: sa m sn ßaa
4
aa
3
maa e: saa eaau uai: 54
¬ ßea e|nm|aa sa« mæn ßaa
3
=u|ae|a au:
.u ßua
4
n|ai
4
a .nn aaa ua ußea a
3
ai
4
m ßma=n aa: 55
.߬a ueaae: s eaua
4
e ßma ¬iaau|a a: u aßuaa
3
«:
.nn ßaa
3
nn a
3
ß«a nn a
3
: sa m a
4
a ua a a|e|aau: 56
uea oi: au|eaaaa m: a ma¬ ßma ßuai
3
n uai:
a a|ua
3
s a a|a
3
maa
4
mß«a ueam mm a
3
: a maan aa ma 57
uea eaaßea ßaa
3
e|n a
3
: s°ßoe: anaam a
3
a
3
æ
3
e ßma a
3
u
4
ßaa a
3
eß«a æ
3
u am aa a a
3
aa
3
a
4
a: 58
ßeaa
4
: s eam ßaa
3
¬ia: a mo ßea a
3
mL
4
: sm aaoßeaa æa:
emßea eamßea e m«: uo aaaß«a ueauna: 59
u
4
a
3
ea« u
4
a
3
ea nn a
3
enuae eeaæa
4
:
.ai
3
a ßma ¬ ßmaaia .ai
3
a m: se|o ea a
3
aisa au: 60
s°a
4
n ea a
2
e L
3
uam°a aa
3
mßea a
3
ae|eu aa
3
:
ai
3
e| s u ma sa e a
3
ma
3
e maßsa eaas uaia .ßman|¬: 61
a a|saua saua
3
: sau n|a eaeu ßu
4
o¬u u|
4
oa
sn n mas a ma a
2
u: man ßaa n|o La
2
man ai: uaameu 62
m°ua
4
m a
3
: man aia
3
: s ao La æma
3
: æeßemm:
ßaa
3
eißaa ßaa
3
uaia ßaa
3
u aa e moua
4
ß«a e mou a|m: 63
.n|eaa n|e ma aaa ua su ß«u aa ß«ua ma ai
2
e:
m ea s e«a: meas: muai: muaau ea: 64
ma
3
: mm: mn|eas: mn|ai
4
: me|ua
4
e«:
ma
4
a: maa: m ßam: mua« ßeaaa amamam: 65
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 9 of 15
s e s em a
3
: maann ßaa
3
nn ai
3
a ¬ ßmaaia a
3
ßem ea:
e|¬iaaa ua e|ßa
4
maa ua sa a a aim ai
2
n n su mm: 66
va
3
ae: sa eam a«°a .n m: mam eas s ai
2
a:
µ
4
mßma µ
4
oßea µ
4
aia e|ßmaa: ßmaanam«: 67
.aaio uan .aaia: æu ßua
4
e|m°a
3
aa
4
a ua e|ßmaa
4
«:
.n|ma
3
ßaa
4
.u aaiaa
2
: u aa
3
æu ßna u|ae|a au: 68
aaeßnu| n|ea e a: Cmma|: m³a¬ßnm ea:
a a|ßeaaaa ua a a|ßeaßam: ßame: ßam|ea ea|: 69
aaußa
3
e: aauuae: aau aan a: a maaa
3
u:
.n|a ßa
3
m meua e|o ea e ßaa=nn ßaa a
4
nm ¬m: 70
u
3
aeue ßma u
3
ae ua ma
3
u
3
ae ua u
3
aeu u
3
ae u e|eaa
4
«:
u
3
ae ue|a
3
u
3
aaeußea u
3
ae u u
3
ae u¬ ßma u
3
aae ueu a|m: 71
ueaa aßua ueaaaua ueaßa¬a ußeaaa
3
:
ueaa asa ueam¬ ea ueam¬ ßma ueaee|: 72
s ae m: s aeu a|m: s ßaaa au s sai: s ßaaaa aeu a|m:
µae: µam|aa ue m: ue ma a aia .naum: 73
ußna¬es a aa
2
aßaa es°ßaaa es°u aa
3
:
es°u aßaa
3
eas°ßa
3
ßea es°a es°u«a ee|: 74
sa
3
a
3
ai: sa amai: sa aa sa
3
µ
4
ai: sa uaame:
m³aßsß«a ms
3
m ßao L
2
: sn n|eas: s°mam«: 75
µ
4
aaeaßsa eas°ßa
3
e: sa eas°n|eßma=ne:
a
3
a uea a
3
a ußaa
3
a
3
mu ßaa s
3
a a
4
ßaaaa
2
=uaa¬ia: 76
e|m e m aaia ueam aaia a
3
u am aaia .m aaiua«
.ßna m aaia .e ma a: mam aai: maan«: 77
eßaa ena: se: a: aiu ma aa ua
3
u=a auu
ßeaau
3
n s
4
a ßeaanaßaa
2
uaa
4
ßea u
4
a aea se: 78
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 10 of 15
s°ea ßea ea ßea ßeuam ßaa
3
eaam a
3
m an a
3
nam a
3
a
3
e aea e|ou: m³n ßma a
4
maam a .aem ae: 79
.ua« uanßaa
3
uan ßma ßeaas eau a a|ßeaaa
4
ma
s°ßuaa
4
ßua
4
߬a a
4
n m: sa m ßuaa
4
a
4
aaa
4
a: 80
ßa߬a e mßoa a
3
æaia
4
a: sae ms a a u
4
maau ea:
u aa
3
aßea n|a
3
aßea e ma
3
ßaa enam mm ßaa
3
a
3
aa
3
a
3
a¬:81
asa m a aim asa ua
3
e°m asa em,em asaa
3
ai:
asaaa ua asaua
4
em asa ßea
3
e|ßa
3
auaa 82
suaeaßaa n|e ma aaa ua s
3
a §ma s
3
aaia au:
s
3
a eßua
4
s
3
a a
3
ßua s
3
a ßaa
3
s
3
aaeaßsa s
3
aaa|ea 83
m°ua
4
m ßaa
3
ßeaa saam a
3
: s°an ss an sea a
4
«:
Gn a
3
aaaua ueaaa ua a maaa ua a maaa
3
u: 84
va
3
u
4
e: s°n a
3
a: s°n ßaa
3
aa nnau
4
: s°ßeaa«:
.aßaa ea¬s«|: m mm a
3
¬mn a: sae e|¬ ¬m 85
s°ea eu|
3
n s
3
aß«au
4
m: sa e eaa
3
m eßam ea:
ueae aßaa
3
ueaa
3
a ßaa ueaµ
4
ßaa uean|ai
4
: 86
æma
3
: æn a
3
a: æn a
3
: ua ¬n m: uaeßna n|e:
.u maau ßma=u maeu: sa e¬ m: sa eßaama
2
: 87
s°eu
4
: s°e aa: s|a
3
a
4
: ma m¬ia a
2
a maau«:
n ma
3
ßaaßaa
4
s
3
u u
3
ßaa m ea a
2
m aae¡aan a
4
a n|o³a
3
«: 88
ses aaa ai: su a¬ie e: su eaaa
4
: su aeae«:
.m aai anßaa
4
=ain a ßma u
4
ma ma
3
u
4
mnam«: 89
.ea u
3
mea a mm: s s¡
2
ßea æ
3
eu
4
mn n|a æ
3
ßea uea«
.a
4
ma: s ea
4
ma: s eas m: u aaa
3
eu ßma eu m ea a
4
«:90
ua
4
au
4
ma aai
2
ßaa ßmaa
3
ßmaa
3
m: saeaaua
3
:
.m au: m aue: «au: s°uaßea eaæeae«: 91
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 11 of 15
a
4
=aa
4
ßaa a
4
=aßeßaa
3
a
3
e ßLa
3
a
3
um|aa=a
3
u:
.uaa¬ia: saesßea n|mn aa n|mßua mu: 92
sa eea« saa e|a: sa m: sa m a
4
a uuaame:
.u|
4
u aam: u a|maaßea=ae: u a|ma ma u aaiea a
4
n: 93
e|eam sa
3
aia ¬ ßmaai: s°maia e°au
4
a
3
e|u
4
:
ae|ae|ßaaa«: s³a m: se|aa ae|ßeaa«: 94
.nn a e°au
4
a
3
ßua
4
a aa s°a
2
ßaa
3
enaßaa=a
3
a¬:
.n|a e|e e: saa
3
ua o ßeaaai
4
o La
2
nu .a
3
u
4
a: 95
snaa snaanau: au|e: au|ae mm:
s es aia
3
: s esai a ma s es ai s es aiu
4
a s es ai a
3
«ie:96
.Cama
3
a: æe L
3
e aa a e|a aum,a ¬ia mas«:
mu
3
aa
3
aia
3
: mu
3
a
3
se: m|m|a: maea aa: 97
.a m a: ßumßea a
3
ß«a a
3
«ie: «u|mu ea:
e|a
3
ea aßua e au
4
m: ue mm aee a aa«: 98
va aaaßea s
3
o amaiea ue ßma s
3
:s eu nnam«:
e aea a«e: sn ßaa ¬ e«: uames ai
2
a: 99
.nn a m ßua=nn a ma ¬iaun æa u
4
maue:
asas ßaa a
3
u
4
aaaua e|ai
3
ßma e maai
3
ßma ai
3
m: 100
.naai
3
a µ
4
au
4
ßea e« u : s°e ßaa maiaama
3
a
3
:
¬nß«a ¬n¬n uaai
3
a u
4
ßua u
4
u uaaa au: 101
.aa
4
a n|eßma aa
4
aa uo ueas: u a¬aa
3
a:
maa
4
ea
3
: sa uaa
2
aaa: u aaea
3
: u aee: ue: 102
u auaeu u aaen|em: u aaea
4
ma u aae¬ e«:
aa eu aa e e|ßa
3
aaa ua ¬n u u ma æ ¬aaaia
3
: 103
µ
4
au
4
e: s e s ams aaa: se|aa u au|aaue:
m¬ ßma m¬ muaia m¬ ea m¬ mam ßaa
3
m¬ m eae«: 104
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 12 of 15
m¬ m u
4
ma
3
m¬ m a ma
3
m¬ m m¬ m u
4
a
3
m¬ m saa
4
«:
m¬ man a a ma
3
m¬ m æ
3
e mu .n nu .n naa
3
ee a 105
.a ußman|: s emu ¬aßaa eeaa
2
«: sauaa
3
m«:
ßa
3
ea nn a
3
«: s aoLa «ia m: uaunam«: 106
mm a
2
u
4
mn nn a
3
a aa a maa ma
3
a
4
n ea a
3
aa
3
a
4
a:
aaa
2
m a
3
uae| aß«au
4
m: sae u aeamæa
4
: 107
m sa eu aeamæa
4
qu nu Gai
enuae a
3
a
3
maa ma
3
mm a
2
aa a a nn a
3
a
mua« naaamßea e|o ea eas°ßa
3
ßeau|
4
a«s
enuae
meas°ßa
3
ßeau|
4
a«s @ nu Gai
u
2
em mai m ßeaau
Ga a
3
u a aa n ms m ßames m ueaa u«:
nau nau ses au ai
3
e manau .ßmßoe u aaaaiau 1
m Ga
3
u m meman n|a mu mm aau| ua|a a aßma
nam°u
4
u u aau=maa aim aia ßsa=ma ßae a uane: 2
ßeaa
3
n aßaa
3
u
3
aaeue: s maa «a a|ßma e|¬m u
4
ßea
eem ßma a
4
n su ma
3
a
4
: s maa =
2
a
3
a: s°a
2
u .eau =maa 3
a
4
a uaaa
2
u aau=maa
3
a
4
a uu .a aa
2
aa
2
aaa a
2
uau =maa
aauan eau =maa aau u a¬aa a
2
aau =maa u a¬a: 4
u
4
a aiua« m: sßaa
3
a aa
2
m m°ais aa
3
a
3
a uans:
ses au eas°ßa
3
es m nau nau eaa u aa a aßma 5
mm: u aaußnaai e|ueu ¬ maai u aaaa
4
n mßue a
.aeau m a|m uau ßnaai m ßam: u aaußnaa m=a auu 6
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 13 of 15
n u
4
mu a eai aa
3
u ßnaai e amu ßa¬m a e|n a
3
ai
u
4
ea m ßaaßaa
3
a
3
æaiuan u
3
em u æ
3
mn e|a: 7
ßaaaa
3
aßaa ma mßa ßaaaa
3
a
3
u
3
a
3
ßaa
4
ma ßma u
3
n a
4
naa
u
4
man ma ßma u
4
as s ma ßmaaun « .ua
3
: 8
s
3
a aa
3
e mai aaa mam° umo: umßoaa auu
s sen nau ses ßae n|a mu u
4
a ai sun e|a: 9
eas°ßa
3
eam aßma ua a ßma eas°ßa
3
e uaame:
sae uau e|m°a
3
aa
4
a ua maai u
3
ae u snaanu 10
n eas°ßa
3
e u
4
a aanau .m°u
4
u e|a
3
mßa a eaia
¬n u u ma æ ¬aa e maai
4
u
4
mu enßea u¬amßa 11
Guu s ae ua
4
ma«: m aa
3
aa
4
u
4
a ai sun e|a:
æ¬ ßmaaa ua s°a
2
«an ai ma
4
mai su mai a aaiu|
4
: 12
n a ßaaßaa
4
n a uaa samu n ßeaßua
4
nam°ua
4
uai:
u
4
en ai a ma ue manau u
4
a aanau umßoaa aßu 13
a
3
Cmm: s an a
3
aaa a n«a aa a
2
u ai
3
ßma µ
4
a ußeaa
3
ai
4
:
eas°ßa
3
es m e a ßme e|a
4
maa«| ueaa u«: 14
ss°aas°a a
3
n a
4
aeu smß«aaa
3
aa«su
¬a
3
a
3
eßm ea aßaa
3
u a mo es m saaaaau 15
Gn a
3
a|mae| uß«a u
3
a
3
ai
4
: sa eu ßa߬a u
3
eu a
4
mai:
eas°ßa
3
eaa uaan mae°: ß«a au ß«a a¬m ee a 16
saeaa
3
uana uaaaa: u aa
2
uu ua|ae ußa
.aaa u aa
2
ßea a
4
a ßua a
4
a us m u au
4
aa æa: 17
mom: u|aßaa ßa
3
ea ueaµ
4
aa«| aa
4
ae:
¬m a
3
ua ¬m a
3
uu ßaa
3
u ¬a
3
n naaamßeaa
3
u
4
eu 18
ßmaßaa
3
¬ manu aaa
2
sam a
2
mu e|a
3
ma: m|e uaai
3
aa u a
ßeaa
3
: mas a aae| e|¬ man ßuaa sa eu ¬naaa
3
naa 19
eßaa e|o ea uea
3
µ
4
au u ma
2
a
3
µ
4
aan mßnam:
a a n ßeaaan e mau m µ
4
aaa ua u
4
m a ßa e|m eu
4
a
3
e mm: 20
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 14 of 15
Guu s aeu u
4
a
3
eßaa e|o ßeaa e maßs« a aaiau
ußL
2
a
3
m Ga ßa
2
a umo: m ßam: u aausu s°aa
2
«| a 21
e|m ßem eau¬u ßa
3
eu ¬a
3
a: u au
4
ue mmu
u
4
¬n ai ßm uo aaa«u n ßa man ai uaau
4
eu 22
n ßa man ai uaau
4
eu @ nu Gai
.a ¬°« veaa -----
ua
3
uua a e|maea« ua
3
unau
4
s°ßaaa au
u
4
a aanau .=aa aanau a aaaa u
4
e ¬naaa
3
«
mu
4
a
3
ea=eaa -----
ßma uau nau ses ßae s ßaasu|a a
2
ai uae L
3
e
ßsae ßußa« m ßeaßa« s sa ee « su mm:
s sa ee n su mm @ nu Gai
e mas veaa
easnaa
3
eas°ßa
3
es m eas|au ßa ¬a
3
a amu
saeµ
4
a n|eaßsas| eas°ßa
3
e nßuas s ßa
m eas°ßa
3
e nßuas sa @ nu Gai
uaa ea æeaa
ßaßnauaßm« eæ
4
«a e|o ßeaa nau ses aau
uL
2
mßa ue L
3
eaa n|a mu m ßaasu|a aa
2
u meu u aßua
4
nm ea veaa -----
maau aau aaßuai aßu aaßu ußnaaßu
ses a nau aa se mu aaunau eaanß«
maau aau
m aaunau eaan« @ nu Gai
m e|o e ses anau s ßaaa au
vishnu.doc http://srivaishnavam.com Page 15 of 15
u
3
ae ßuaeaa -----
nßua=s aenn aam ses a m aaaßm
ses a uaaa
3
«i m|ßaam ua
3
eße
ses a nau ß« umoam mam eßa
ses aßaaL æa
3
aa
4
a|ße nu:
ses aßaaL æa
3
aa
4
a|e @ nu Gai
sm ¬m veaa -----
ma a ßmaßa
3
m ea: a mo ßea ma a uaaßaa
2
a
4
=a a
4
a:
aa a ma e|¬ßma µ
4
aia a
4
mea n aiauaia uu
mu
4
a
3
ea=eaa -----
.nn mam ain amn ßaa uau ßm ¬na: ua æuasßa
ßaoau n|a mau|
4
æa aanau ßmaa
3
ß«uu eeau meu
ua|a aamm sas¡
4
nau e|namam as
3
o a maau
a
4
a u su s aa
2
u naaaa
2
m su u
4
eau| æßa
3
æßa
3
.aaa e|oe m: m|ai
2
eam a u
4
aa:
ßaa
4
ßao° a e maai
4
o° ea a auana:
sm a aam naaame mu
3
a
3
uaa au
e|ma a s
3
:aa
2
: s°ai
2
ß«a u
4
en s
m e|o e ses anau s ßaaa au su µaeu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful