Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Precizări metodologice cu privire la testul de evaluare iniŃială la disciplina MATEMATICĂ, din anul şcolar 2011 - 2012

În anul şcolar 2011 - 2012, modelul propus pentru testare iniŃială la disciplina Matematică este structurat în două părŃi. Partea I cuprinde itemi obiectivi de tip alegere multiplă (cu un singur răspuns corect) sau itemi semiobiectivi de tip răspuns scurt/ de completare, iar Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi de tip întrebări structurate şi/ sau itemi subiectivi de tip rezolvare de probleme. Timpul de lucru efectiv pentru testul iniŃial este de 45 – 50 de minute, în funcŃie de nivelul de studiu (gimnaziu, liceu), iar punctajul maxim acordat este de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. Instrumentul care conferă validitate testului iniŃial este matricea de specificaŃii. Aceasta realizează corespondenŃa dintre competenŃele de evaluat (corespunzătoare nivelurilor taxonomice) şi unităŃile de învăŃare/ conceptele-cheie/ conŃinuturile/ temele specifice programei şcolare de matematică pentru clasa căreia i se adresează testul. CompetenŃele de evaluat se stabilesc prin derivare din competenŃele generale şi/ sau din competenŃele specifice ale programei şcolare. Matricea de specificaŃii este un instrument care certifică faptul că testul măsoară competenŃele de evaluat propuse şi că testul are validitate de conŃinut: liniile matricei precizează conŃinuturile abordate; coloanele matricei conŃin competenŃele de evaluat corespunzătoare nivelurilor cognitive. Profesorul care creează testul de evaluare iniŃială stabileşte ponderea fiecărui conŃinut, ce urmează a fi evaluat, în funcŃie de competenŃele de evaluat specificate în matrice.

Test de evaluare iniŃială – Disciplina MATEMATICĂ Clasa a XI-a M2 Pagina 1 din 5

2 (5p) II.7 (5p) II.2 a (2p) C6 Total 10 p I. bijectivitate. Studierea unor situaŃii-problemă din punct de vedere cantitativ şi/ sau calitativ utilizând proprietăŃile algebrice şi/ sau de ordine ale mulŃimii numerelor reale.). Cercetării.2 b (4p) II. Optimizarea rezolvării unor probleme sau situaŃii-problemă prin alegerea unor strategii şi metode adecvate. C5. Test de evaluare iniŃială – Disciplina MATEMATICĂ Clasa a XI-a M2 Pagina 2 din 5 .1 b (5p) II. Prelucrarea informaŃiilor ilustrate prin graficul unei funcŃii în scopul deducerii unor proprietăŃi algebrice ale acesteia (monotonie.TEST DE EVALUARE INIłIALĂ CLASA a XI-a M2 CompetenŃe de evaluat ConŃinuturi MulŃimea numerelor reale.Ministerul EducaŃiei.1 (5p) I. funcŃia de gradul al II-lea.6 (5p) II.1 a (4p) II.3 b (5p) II.1 a (2p) 29 p 21 p 10 p II. Identificarea caracteristicilor tipurilor de numere utilizate în algebră şi a formei de scriere a unui număr real în contexte specifice. C2. Exprimarea proprietăŃilor unei funcŃii prin condiŃii algebrice sau geometrice.2 a (3p) I. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare Matricea de specificaŃii pe baza căreia a fost elaborat testul de evaluare iniŃială pentru clasa a XI-a M2 este următoarea: MATRICEA DE SPECIFICAłII .1 a (4p) II. ecuaŃii ale dreptei în plan CondiŃii de paralelism şi de perpendicularitate Total C1 I.1 b (5p) II. ecuaŃii Reper cartezian în plan. C3. semn etc.3 (5p) II. Aplicarea unor algoritmi specifici calculului algebric sau geometriei pentru rezolvarea de ecuaŃii şi inecuaŃii. ecuaŃii FuncŃia exponenŃială.2 b (6p) II.4 (5p) I.2 c(10p) 20 p 90p 11p 22p 13p 10p 17p 17p COMPETENłELE DE EVALUAT ASOCIATE TESTULUI DE EVALUARE INIłIALĂ PENTRU CLASA a XI-a M2 C1. C4. coordonate carteziene în plan.3 a (5p) I. ecuaŃii iraŃionale FuncŃia de gradul I. C6. funcŃia logaritmică.5 (5p) C2 C3 C4 C5 I.

1) . f ( x ) = −3 x + 5 . 8 C. Într-un reper cartezian se consideră punctele A (1. 6 C. 2. 3 4.3) şi C ( 2. 4 ) D. 0 B. ℝ B. 4 5p 7. D. 3 D. [ 2. f ( x ) = x 2 − 2 x + 5 .5] B.1] ∪ [ 2. f ( x ) = e x + x + 1 . Imaginea funcŃiei f este mulŃimea: A. SoluŃia ecuaŃiei 2 x + 2 x+ 2 = 40 este: A. este constantă 5p 5. 2 C. [ 4. a < c < b C. +∞ ) 5p 6. ( 5.Ministerul EducaŃiei. Valoarea ( f A. a < b < c 5p B. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcŃia f : ℝ → ℝ. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Disciplina Matematică Anul şcolar 2011-2012 Clasa a XI-a M2 MODEL • Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinŃelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. FuncŃia f : ℝ → ℝ. 5p 2 1. 8 B. f ( x ) = − x + 2 : A. Numărul soluŃiilor reale ale ecuaŃiei 3 − x + 2 = x − 1 este egal cu: A. Se consideră funcŃia f : ℝ → ℝ. ( −∞. este crescătoare B. Se consideră funcŃia f : ℝ → ℝ . nu este monotonă D. +∞ ) C. OrdonaŃi crescător numerele a = log 2 4 . 10p a) StudiaŃi monotonia funcŃiei f pe ℝ . 1 B. Test de evaluare iniŃială – Disciplina MATEMATICĂ Clasa a XI-a M2 Pagina 3 din 5 . Timpul de lucru efectiv este de 50 minute. ( −∞. −2 5p 5p 3. ( −∞. Domeniul maxim de definiŃie al funcŃiei f : D → ℝ. Cercetării. Din oficiu se acordă 10 puncte. b) DeterminaŃi ecuaŃia mediatoarei segmentului [ AB ] . 10p b) DeterminaŃi coordonatele punctului de intersecŃie al reprezentării grafice a funcŃiei f cu dreapta de ecuaŃie y = x + 2 . B ( 2. 1. 2 D. 4 f )(2) este egală cu: D. c < a < b A. PARTEA I ScrieŃi litera corespunzătoare răspunsului corect. +∞ ) D.1) ∪ ( 2. este descrescătoare C. ( −∞. 5p 10p a) DeterminaŃi ecuaŃia dreptei AB. b = 27 şi c =   3 3 −2 (35 de puncte) . f ( x ) = log 2 ( x 2 − 3x + 2) este mulŃimea: A. b < c < a 2. +∞ ) (55 de puncte) PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete. +∞ ) C. −1) .

+∞ ) → [3. Cercetării. 5p 5p Test de evaluare iniŃială – Disciplina MATEMATICĂ Clasa a XI-a M2 Pagina 4 din 5 . +∞ ) . Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare 10p c) CalculaŃi aria ∆ABC . b) DeterminaŃi inversa funcŃiei f. Se consideră funcŃia f : [ 2. 3. a) DemonstraŃi că funcŃia f este bijectivă.Ministerul EducaŃiei. f ( x ) = x 2 − 3x + 5 .

C.2  2  EcuaŃia mediatoarei este 2 x + 4 y − 11 = 0 c) hA = 1 . A. +∞ ) → [ 2. 5p 5.Ministerul EducaŃiei. A.a) FuncŃia g : ℝ → ℝ . D. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului obŃinut la 10. în limitele punctajului indicat în barem. 5p PARTEA a II-a (55 de puncte) • Pentru orice soluŃie corectă. Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare TEST DE EVALUARE INIłIALĂ Disciplina Matematică Anul şcolar 2011-2012 Clasa a XI-a M2 BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE MODEL PARTEA I • • (35 de puncte) Se punctează doar rezultatul. Barem de evaluare şi de notare Disciplina MATEMATICĂ Clasa a XI-a M2 Pagina 5 din 5 . BC = 4 A∆ABC = 2 3. D. fie 0 puncte. +∞ ) . Cercetării. h ( x ) = x + 1 este crescătoare pe ℝ Finalizare b) 2. Nu se acordă punctaje intermediare. • Nu se acordă fracŃiuni de punct. Item Rezultate Punctaj 1. 5p 4. 5p 7.a) Justificarea faptului că f este injectivă Justificarea faptului că f este surjectivă b) Inversa funcŃiei f este f −1 : [3. f −1 ( x ) = 3 + 4 x − 11 2 5p • Se acordă 10 puncte din oficiu. B. astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie punctajul maxim prevăzut în dreptul fiecărei cerinŃe. Nr. 5p 6. chiar dacă este diferită de cea din barem.a) ex + x + 1 = x + 2 ⇒ ex = 1 x = 0 ⇒ M (0. 5p 2. se acordă punctajul maxim corespunzător. 5p 3. g ( x ) = e x este crescătoare pe ℝ FuncŃia h : ℝ → ℝ .2) y −1 x −1 = 3 −1 2 −1 AB : y = 2 x − 1 AB : 4p 4p 2p 5p 5p 3p 2p 1 2 b) Panta dreptei AB este egală cu 2. dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale. B. deci panta mediatoarei segmentului AB este − 2p 4p 4p 4p 6p 2p 3p 3  Mijlocul segmentului AB are coordonatele  . 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times