Trong trường hợp hiệu suất e của anten là 100% thì độ lợi của anten theo hu chướng chính

là độ định hướng theo hướng tương ứng Trường hợp tổng quát độ lợi của anten

Độ lợi cực đại của anten:

Bộ điều chế khóa dịch pha nhị phân BPSK Chuỗi chip được điều chế trên sóng mang sử dụng phương pháp điều chế BPSK có dạng xung là xung cosin nâng. Tốc độ chip là 300kchip/s trong dải tần 868 MHz và đạt được 600 kchip/s trong dải tần 915 MHz. Công thức sau mô tả dạng xung này

Kỹ thuật điều chế biên độ cầu phương Kỹ thuật điều chế biên độ cầu phƣơng QAM Kỹ thuật điều chế M_QAM là kỹ thuật được kết hợp giữa phương phápđiều chế biên độ và phương pháp điều chế pha. Hai sóng mang điều chếvuông pha với nhau. Số trạng thái trong phương pháp này là M=L2 trong đó llà số mức biên độ của mỗi sóng mang vuông góc. Tín hiệu tổng của hai sóngmang này sẽ có dạng vừa điều biên vừa điều pha.Phương trình điều chế của phương pháp QAM: Mã hóa kênh Trong chuẩn IEEE 8.2.16.e-2005, mã hóa kênh là 1 khối chức năng của lớp vật lý WiMAX. Nhiệm vụ của lớp này là làm cho tín hiệu truyền đi trong môi trường kênh bị ít bị sai do ảnh hưởng của pha đinh. Làm cho phía thu dễ khôi phục lại tín hiệu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful