OBRAZOVNI PROGRAM

AUTOMEHANIČAR

SADRŽAJ OPŠTI DIO .................................................................................................. 3 1. NAZIV PROGRAMA: AUTOMEHANIČAR ............................................................. 3 2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3 POSEBNI DIO ............................................................................................... 5 1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 5 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ..................................................................... 5 1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI ................................................................ 6 1.2.1. MATERIJALI ....................................................................................... 6 1.2.2. OPŠTE MAŠINSTVO ............................................................................. 11 1.2.3. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I AUTOELEKTRIKE ........................................... 21 1.2.4. HIDRAULIKA I PNEUMATIKA .................................................................. 29 1.2.5. MOTORI I MOTORNA VOZILA ................................................................. 34 1.2.6. PREDUZETNIŠTVO .............................................................................. 45 1.2.7. PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA ................................. 51 2. ISPITNI KATALOZI ................................................................................... 82 2.1. MOTORI I MOTORNA VOZILA .................................................................... 82 2.2. PRAKTIČAN RAD SA ODBRANOM ............................................................... 87 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................. 94 4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA..................... 94 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ......................... 95 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 95 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA .......................... 95 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .............................. 96 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 96

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: AUTOMEHANIČAR 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Nastavni predmeti grupe predmeta Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta Istorija Geografija Sociologija Prirodna grupa predmeta Fizika Hemija Biologija sa ekologijom 576 72 108 3 1 2 2 5 10 1 32 36 180 360 36 1152 8 11 1 32 36 108 36 72 72 288 396 36 1152 2 1 5 18 1 32 33 66 33 165 594 33 1056 2 66 1 1 36 36 2 12 72 432 8 264 36 36 72 1272 72 216 102 72 138 33 633 1350 105 35 dana 3360 105 1 1 36 36 2 72 36 36 72 I sed. 3 3 2 2 2 god. 108 108 72 72 72 2 72 2 66 sed. 2 2 2 II god. 72 72 72 sed. 2 2 2 III god. 66 66 66 Ukupno

246 246 210 72 210

UKUPNO A 16 B Stručno-teorijski predmeti 2 1. Materijali 2. 3. 4. 5. 6. Opšte mašinstvo Osnove elektrotehnike i autoelektrike Hidraulika i pneumatika Motori i motorna vozila Preduzetništvo 3

UKUPNO B Praktična nastava sa tehnologijom C zanimanja D Slobodne aktivnosti E F G Profesionalna praksa Broj časova Broj radnih sedmica

15 dana

20 dana

Ukupno (A+B+C+D) = 3.360

3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Omogućiti svestran razvoj pojedinca i njegovu socijalnu integraciju; - Produbiti i proširiti opšte obrazovanje u funkciji struke; - Obezbijediti stručno-teorijska i praktična znanja, neophodna za kvalitetan rad u zanimanju; - Pripremiti učenika za permanentno obrazovanje i cjeloživotno učenje; - Razvijti sposobnost socijalne komunikacije i spremnost za razvijanje kvalitetnih međuljudskih odnosa;

3

5. . mogu se upisati lica koja su završila osnovnu školu ili završila dvogodišnju stručnu školu i nisu starija od 17 godina.. Posebni uslovi za upis .Osposobiti učenike da ugrađuju. uz upotrebu računara. Izuzetno. . .Učenik u dualnom obliku obrazovanja može ponavljati prvi i drugi razred razred.Osposobiti učenike da ugrađuju. u školu se mogu upisati lica do18 godine. . . uređaje i njihove sklopove. za dio praktične nastave sa tehnologijom zanimanja koji se ne može realizovati kod poslodavca.Srednje stručno obrazovanje u trogodišnjem trajanju . kojim kandidat dokazuje da nema zdravstvenih smetnji za obrazovanje po obrazovnom programu automehaničar. škola je obavezna da učeniku obezbjedi pohađanje nastave u školskim radionicama. uređaja i instrumenata. Trajanje obrazovanja . . 7. Obrazovanje koje se stiče . Ministarstvo prosvjete i nauke donosi odluku o dopunskim kriterijumima za upis.Osposobiti učenike za postavljanje standardnih dijagnoza o stanju vozila.Osposobiti učenike da ispunjavaju potrebnu radnu dokumentaciju i dokumenta o evidenciji stanja alata.U školu za sticanje srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju – obrazovni program automehaničar. .Osposobiti učenike da savjetuju stranke u vezi sa popravkama i održavanjem dijelova na vozilu. .U dualnom obliku obrazovanja. 4. . uz upotrebu odgovarajućih alata. . Prohodnost .Razviti kod učenika ekološku svijest i upoznati ih sa propisima o zaštiti na radu i zaštiti okoline i važnosti njihovog dosljednog poštovanja. koji donosi škola. .Za upis u dualni oblik obrazovanja potrebno je da učenik ima sklopljen ugovor sa poslodavcem. ukoliko u dva ispitna roka ne položi međuispit i opšteobrazovne i stručno teorijske predmete. uređaje i sklopove.Obrazovanje traje tri godine 6.Učenik trećeg razreda u dualnom obliku obrazovanja ne ponavlja razred i može u toku jedne godine polagati predmete ocjenjene nedovoljnom ocjenom.Ljekarsko uvjerenje. ocjenjene sa ocjenom nedovoljan (ukupno do tri predmeta). .Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvođenje obrazovnog programa za odrasle. uređaje i njihove sklopove. odnosno uključivanje u program za obrazovanje odraslih .Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih. održavaju i popravljaju mehaničke sisteme. u sladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju.Osposobiti učenike za čitanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije.U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu i priložili potvrdu o obavljenoj profesionalnoj praksi. . Uslovi za upis. uz odobrenje nastavničkog vijeća škole. . .Osposobiti učenike da opremaju motorno vozilo sa dodatnom opremom i priborom. održavaju i popravljaju pneumatske i hidraulične sisteme.Osposobiti učenike da ugrađuju. održavaju i popravljaju elektronske i električne sisteme. instrumenata i uređaja.Ako se za upis prijavio veći broj kandidata od broja raspisanih mjesta.AUTOMEHANIČAR 4 .

HEMIJA 1. ISTORIJA 1. FIZIKA 1. STRANI JEZIK 1.11.1. FIZIČKO VASPITANJE 5 .POSEBNI DIO 1.3.8.2.1. INFORMATIKA 1.1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.10.5.4. SOCIOLOGIJA 1.1.1.6.1.1.1. BIOLOGIJA SA EKOLOGIJOM 1.1.1.1. MATEMATIKA 1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 1. GEOGRAFIJA 1.1.9.7. PREDMETNI PROGRAMI 1.1.

Upoznavanje sa vrstama.Sticanje znanja o strukturi materijala i uticaju strukture na promjenu svojstava materijala. MATERIJALI 1. Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 Razred I II III Ukupno Ukupno 72 72 72 3.2. .TEORIJSKI PREDMETI 1.Upoznavanje sa svojstvima. Opšti ciljevi nastave . vrstama i primjenu goriva. .Sticanje znanja o vrstama i karakteristikama materijala.2. .Upoznavanje sa svojstvima tehničkih materijala i mogućnostima njihove primjene u mašinstvu. . . Naziv predmeta: MATERIJALI 2. .1. neophodnom za komuniciranje u struci. maziva i pomoćnih materijala.Ovladavanje stručnom terminologijom. standarda. .Razvijanje ekološke svijesti i osjećaja za ekonomičnu upotrebu materijala. gumenih i kompozitnih materijala. svojstvima i primjenom plastičnih.Osposobljavanje za pravilan i racionalan izbor materijala. . . tabela i drugih vrsta stručnih tekstova.Razvijanje osjećaja poštovanja i brige za očuvanje životne sredine.1. 6 .Razvijanje osjećaja odgovornosti i preciznosti u radu.Upoznavanje sa načinom označavanja po standardu mašinskih materijala. STRUČNO . .Osposobljavanje za korišćenje priručnika. .

Definiše pojam životu rastvora.4.Objašnjava pojam stručnost između elemenata tehničkih i metala i značenje . materijalnim formula i jednačina .Razvija ekološku soli u orbitalama svijest svakodnevnom . navodi odnos prama riječi mehanička podjelu i vrste materijalnim čvrstoća. kisjeline. . tehnološka i hemijska svojstva metala i legura .Razumije osobine i primjenu polimera Metali i legure . zavisnosti od vrste svijest mehanička.Izbor čeličnih materijala iz tabela . informacija kisjelina.Definiše pojmove važnosti pojedinih masu uz pomoć materije.Određuje relativnu . smješe.Razvija i povećava .Određuje atomsku . odnos prema molekulsku masu hemijskih simbola.Pronalazi primjere baze. soli praktične primjene .Razumije značaj i primjenu elektrolize .Navodi svojstva dobrima žilavost materijala u . baza i podnivoima i .Analizira uticaj čelika i livenog ugljenika i ostalih gvožđa legirajućih .Upoznaje se sa .Razvija ekološku . .Objašnjava pojavu dobrima kisjelih kiša i .Uočava vezu .Približava se struci .Razvija pozitivan elementa.Razvija pozitivan materijala.Razumije pojmove kroz upoznavanje karakteristike i gvožđe i čelik materijala namjenu čelika .Osposobljava se za njihov uticaj na strukturom atoma.Pronalazi primjere nivoima. . tvrdoća.Objašnjava elektrolize oksidoredukcione procese . korišćenje okolinu energetskim različitih izvora .Razlikuje kristalne od amorfnih materijala i prepoznaje različite oblike kristalnih rešetki Tehničko gvožđe i čelici . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi Socijalizacijski Formativni ciljevi i sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Navodi podjelu .Navodi osobine 7 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe . materijala periodnog sistema jedinjenja.Razlikuje fizička.Razvija osjećaj o .Razlikuje .

karakteristike i primjenu gume . hroma.Navodi svojstva aluminijuma i njegovih legura i . titana i drugih metala i njihovih legura Drugi – ostali materijali . termoplast.Navodi sastav.Izrada pojmovne mape u koju se unose vještački materijali koji se upotrebljavaju u industriji .Navodi podjelu i objašnjava svojstva plastičnih masa . polimerizacija . polimer.Uočava važnost očuvanja zdrave životne sredine Vježbe .Sagorjevanje i topljenje polimera .Informativni ciljevi i sadržaji učenik gvožđa i čelika .Navodi karakteristike magnezijuma. strukturne osobine i upotrebu Razlikuje pojmove polimer.Upoznaje pojam reciklaže i potrebu trajnog odstranjenja polimera .Nabraja najvažnije fizičke i hemijske osobine polimera . bronze. karakteristike sinterovanih dijelova i mogućnost njihove upotrebe . cinka.Definiče pojmove monomer.Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja Razlikuje različite prirodne i vještačke polimere obzirom na njihov hemijski sastav.Seminarski rad .Upoznaje i objašnjava standarde za označavanje gvožđa i čelika Ostali metali .Opisuje postupke prerade čelika o čeličnih livova u poluproizvode . duroplast i elastomer Uočavaju potrebu pravilnog sakupljanja i odlaganja polimera radi reciklaže Pronalazi primjere primjene plastičnih masa za izradu konstruktivnih elemenata Analizitra mogućnosti prerade i obrade vještačkih 8 .Navodi vrste i svojstva legura bakra .Razumije osnove postupaka sinterovanja.Navodi fizičkomehanička svojstva Formativni ciljevi učenik elemenata na kvalitet čelika Čita i pojašnjava standardnu oznaku čelika Pronalazi primjere primjene gvožđa i čelika Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Pronalazi primjere primjenealuminiju ma i njegovih legura Pronalazi primjere primjene mesinga. nikla volgrama i njihovih legura .

Povezuje u sistem mehanička i tehnološka 9 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Razumije namjenu ispitivanja metalnih materijala i navodi vrste mjerenja . sastav i karakteristike goriva .Mjeri tvrdoću .Određuju pojmove reaktant i produkt .Objašnjava karakteristike kompozitnih materijala i navodi primjere primjene kompozitnih materijala Goriva i maziva .Određuje postupke pripreme površina metala radi zaštite od korozije materijala .Definiše pojam i navodi podjelu.Objašnjava pojmove tvrdoće. navodi podjelu.Stiče osjećaj odgovornosti Vježbe .Analizira ponašanje materijala pri pojedinim tehnološkim postupcima .Razumije važnost izvođenja . u zavisnosti od zahtjeva.Razvija saznanja o mogućm štetama u procesu rada i jača osjećaj odgovornosti Ispitivanje metalnih .Pronalazi primjere primjene staklene vune .Biranje ulja i maziva iz kataloga Korozija .Informativni ciljevi i sadržaji učenik stakla .Ispitivanje materijala metodama bez .Upoređuje različite načine za zaštitu površina od korozije . uz upotrebu literature . čvrstoće i žilavosti .Nabraja uzroke pojave korozije .Uočava ulogu zaptivnih materijala i materijala za toplotnu i električnu izolaciju .Uočava ulogu toplote hemijskih reakcija na izabranim primjerima (na primjer sagorijevanje ugljovodonika) . Rokvelu i Vikersu .Jača ekološku svijest . vrste i karakteristike maziva .Mjeri žilavost .Objašnjava pojam korozije .Ispitivanje zatezne čvrstoće ploča i traka .Upoređuje karakteristike goriva i bira odgovarajuće.Definiše pojam maziva. sigurnost i stručnost Vježbe .Razlikuje goriva dobijena iz nafte i drugih sirovina .Mjerenje tvrdoće po Brinelu.Razvija preciznost.Navodi zakon o održanju mase Formativni ciljevi učenik materijala .

Drapić. grafoskopom. Školsaka knjiga Zagreb 6. Zavod za udžbenike Beograd .Sistem za hlađenje motora . A/V opremom.Goriva i maziva .Visoka stručna sprema iz područja mašinstva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik tehnoloških ispitivanja ploča. način izvođenja) . Povezanost predmeta Znanja . diaprojektorom sa odgovarajućim slajdovima. 8.Sistem za napajanje motora gorivom Praktična nastava sa . S.Toufar. mjernim instrumentima i drugim.: Tehnički materijali. Zavod za udžbenike Beograd.Metali i legure .Ispitivanje materijala Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Motori i motorna vozila . magnetno i druga) Formativni ciljevi učenik ispitivanja po različitim kriterijumima ( na primjer vrsta ispitivanja.Navodi i objašnjava metode ispitivanja materijala bez razaranja (ultrazvukom.Sistem za podmazivanje motora tehnologijom zanimanja .Mirković.Hrgović. .Habanje dijelova i sklopova na vozilu Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja Hidraulika i pneumatika . za sve profile mašinstva.: Mašinski materijali.Hidraulični uređaji Motori i motorna vozila .Sistemi motornog vozila Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja Motori i motorna vozila 10 . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . F. R. limova i cijevi i nabraja osnovne vrste ispitivanja .: Tehnički materijali. priloga. za srednje strukovne škole. dimenzije komada i prirodu materijala sa mogućnoš]u ispitivanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave razaranja 5.. i drugi: Mašinski materijali. Školsaka knjiga Zagreb . uzorcima različitih materijala. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Goriva i maziva . D. rendgenskim zracima.softverom za prikaz različitih vrsta materijaja. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Povezuje oblik. laboratorijske vježbe.U svakom klasifikacionom periodu znanje se provjerava i ocjenjuje usmeno i pismeno (testovi). 7.Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena sa: računarom sa multimedijskim paketom . Arsenić R. 9.

Naziv predmeta: OPŠTE MAŠINSTVO 2. . neophodnom za komuniciranje u struci 11 . OPŠTE MAŠINSTVO 1. sklopova i mehanizama na vozilu.2.Osposobljavanej za uočavanje i shvatanje funkcionalne međuzavisnosti elemenata. pneumatskih i hidrauličnih sistema. Opšti ciljevi nastave . dijagrama. uputstava i propisa.Osposobljavanje za izradu tehničko-tehnološke dokumentacije.Ovladavanje stručnom terminologijom. . . . Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 36 72 36 144 72 Razred I II III Ukupno Ukupno 108 108 216 3. .Razvijanje osjećaja za poštovanje standarda tehničkog crtanja.2. .Osposobljavanje za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža. .Upoznavanje osobina materijala sa kojim se susreće u radu. .Osposobljavanje za čitanje i crtanje šema električnih. u skladu sa standardima.Osposobljavanje za crtanje jednostavnih tehničkih radioničkih i sklopnih crteža mašinskih elemenata i manjih sklopova. . šema i tehničke dokumentacije.Razvijanje osjećaja odgovornosti i preciznosti u radu.1. elektronskih. tabela.Osposobljavanje za konstruisanje jednostavnijih mašinskih proizvoda.

Razvija tehničku dvije i tri ravni aksonometrije. zaglavlje i standardima.Ispisuje tehničko . . pozicione oznake vrstama tehničkih elemenata crteža. oktanata. šestougao. pravilnog zaglavljima. crtanje tijela u izometriji na osnovu projekcija .Konstruiše elipsu Osnovi nacrtne geometrije i tehničkog crtanja .Ovladava tehnikom razmjerama.Crta projekcije kvadranata.Navodi i nabraja komuniciranja normalne prave osnovne putem tehničkog . tačke na jednu. rad u olovci Vježbe . crtanje mašinskih elemente. .Razvija tehničku .Crta paralelne i .Crta simetrale duži geometrijske crteža i uglova konstrukcije .Crta projekcije osnovnih geometrijskih 12 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe .Upoznaje se sa kulturu.Crtanje projekcija na osnovu izometrijskog izgleda.Razlikuje centralno .Konstruiše pravilan trougao.Dijeli duž na njednakih djelova . crtanje geometrijskih konstrukcija.Razlikuje koso i projektovanja ortogonalno projiciranje . dopunjavanje pogleda.Upoznaje sa pismo tehnikom izrade .Crta projekcije duži . . ispisuje tehničko crtanje. kulturu .Prostorno jednostavnijih prikazuje skicom crteža jednostavne elemente Geometrijske konstrukcije .4. petougao.Kotiranja i sastavnicama i šrafiranja njihovom vježbanjem na primjenom u primjerima mašinstvu .Upotreba linija.Razvija sposobnost .Razumije pojmam .Razvija sposobnost .Spaja prave linije lukom datog poluprečnika . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovi tehničkog crtanja . priborom za red i urednost šrafira. crtanje kontura mašinskih dijelova. uz upotrebu pravila .Projekcije tijela. . kvadrat.Izvlači osnovne i .Upoznaje se sa komuniciranja i paralelno pojmom i osnovnim putem tehničkog projiciranje elementima crteža . osjećaj za kotne linije.

Kotira uproćšeno i tabelarno . posebne i djelimične izglede .Kotira i označava vrijednosti kota na crtežu .Spoznaje ljepotu i važnost svog zanimanja kroz sticanje tehničkih Vježbe . .Grafički rad - - - - Kotiranje .Crta razvijene površine tijela .Crta vijak i navrtku.Razvija svijest o potrebi kvalitetnog rada Vježbe . . presjeka i pojednostavljenog crtanja .Kotiranje Prikazivanje mašinskih elemenata . sa pravilima prikazivanja dijelova i njihovih detalja.Prikazivanje mašinskih elemenata. pojednostavljenjim a pri crtanju.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik likova (kvadrat. . rad u 13 . presjeke i skrašenja.Crta i označava presjeke . sa pojmom presjeka. pravougaonik.Crta presjeke uskih elemenata.Ispisuje tolerancije dužina. oblika i položaja i kvalitet obrade površina . trougao) Crta projekcije geomentrijskih tijela u opštem i specijalnom položaju Crta u izometriji jednostavne elemente na osnovu ortogonalnih projekcija Crta jednostavne elemente u ortogonalnoj projekciji i aksonometriji Razlikuje prednosti i nedostatke pojedinih načina prikazivanja tijela Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave posebnih pogleda.Crta prodore tijela .Kotira i označava metrički i cijevni .Upoznaje se sa osnovnim načelima kotiranja i elementima kotiranja.Razvija osjećaj preciznosti.

položajem i veličinom tolerantnog polja. a koji su potrebni za montažu sklopova 14 .Stiče pozitivnu orijentaciju prema zanimanju Vježbe . koje on sadrži.Iz tabela čita vrijednosti odstupanja za zadate tolerancije i izračunava veličinu tolerantnog polja .Grafički rad .Iz tabela određuje dozvoljena odstupanja kod izradaka kod kojih na crtežu tolerancije nijesu propisane . razumije i objašnjava pojam tolerancije.Razumije pojam nalijeganja i navodi karakteristike pojedinih vrsta nalijeganja .Sa sklopnog crteža određuje tolerancije/nalijeg anja .Definiše pojam tolerancija oblika i položaja .Označavanje stanja površina .Upoznaje se.Crta radionički crtež jednostavnog mašinskog dijela i na njemu unose podatke. kotiranjem tolerisanih dužina .Određivanje tolerancija iz tabela .Informativni ciljevi i sadržaji učenik - Formativni ciljevi učenik navoj Crta spojeve klinovima Crta opruge Crta zupčanike i lančanike Uproćšeno crta zavarene sastave Socijalizacijski ciljevi učenik znanja Preporuke za izvođenje nastave olovci Tehnički crteži .Razumije pojam kvalitet površine i zna načine označavanja stanja površina .Sa sklopnog crteža izdvaja podatke.Analizira veličinu tolerancija i postupke kojim se one mogu dostići .U zavisnosti od funkcije proizvoda određuje vrste nalijeganja .Upoznaje se sa radioničkim crtežima i sklopnim crtežom . neophodne za izradu mašinskog dijela .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Kotiranje tolerisanih dimenzija .Izrada radioničkih crteža datog sklopa .Određivanje nalijeganja .Za pojedine vrste nalijeganja računa preklop ili zazor .

definiše i kombinacijom objašnjava različitih statički određene opterećenja ravanske pune .Navodi i objašnjava .Na primjerima određuju uticaj sila na posmatrani mašinski dio i sistem Ravanski nosači . kod njih optetrećenih .Za jednostavnije izradke propisuje kvalitet površine Osnovni pojmovi i aksiomi statike Sistem sučeljniih sila u ravni . definiše i sile.Razlaže silu na komponente pojam sile i grafičkom podjelu sila.Navodi i objašnjava ravnoteže sistema grafičke i sučeljnih sila analitičke uslove .Grafičko rastavljanje dvije sile .Grafički rad .Postavlja aksiome statike analitičke uslove .Grafičko i analitičko određivanje reakcija oslonaca .Stiče osjećaj preciznosti u radu . nauke.Navodi vrste veza grafički i ravanskih nosača i analitički punih vrste opterećenja ravanskih nosača.Postavlja uslove sprega ravnoteže spregova . razlaže sile na objašnjava spreg komponente sila i moment .Određivanje momenta sile i ravnoteže momenata u ravni . tehnike i rada .učenik ili ukupnog proizvoda .Uviđa odnos čovjeka.Određuje rezultantu ravanskog sistema sila .Stiče sigurnost Vježbe: . moment sile za tačku.Na primjerima proste grede.Navodi.Navodi. metodom reakcije veze.Određuje moment ravnoteže sistema sile za tačku sučeljnih sila. .Određuje reakcije .Konstruiše statičke nosače dijagrame grafičkom i analitičkom metodom.Pretvaranje mjernih jedinica . grede sa prepustima i konzole odrediti reakcije oslonaca i konstruisati statičke dijagrame . optetrećenih kombinacijom 15 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Slaže paralelne .Stiče osjećaj preciznosti u radu Vježbe . Varinjonovu teoremu Sistem proizvoljnih sila u ravni .

Navodi. isječak.Razlikuje trenje klizanja i trenje kotrljanja . definiše i objašnjava pojam težišta tijela Trenje . lopta) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Središte masa .Razlikuje materijale u zavisnosti od trenja Brzina i ubrzanje .Na osnovu zadatih odnos prema struci podataka određuje pojmove rad. paralelogram. snaga. snaga . linije (luk. Hukov .Definiše i objašnjava .Određuje težište homogenog tijela.Izračunavanje stepena iskorišćenja i snage Vježbe .Pronalazi primjere objašnjava pojam mašinskih dijelova.Pretvara jedinice mjere . ugaone brzine. .Navodi. prizma.Identifikuje se sa napona i koji su pod naponom zanimanjem deformacije. trougao.Uočava važnost povećanja stepena iskorišćenja Naponi i deformacije . valjak. stepen iskorišćenja . snagu energija. kretanje na osnovu puta.Razvija pozitivan . zadatih podataka ubrzanja. kružnog kretanja Rad.Primjena Hukovog zakona 16 .Izračunava osnovne veličine koje opisuju pojam kretanja. figure. definiše i objašnjava pojam trenja i navodi vrste trenja.Za zadate uslove zakon. .Navodi. definiše i objašnjava osnovne statičke veličine u poprečnom presjeku ravanskih punih nosača .Određuje smjer sila trenja . duž. trenje klizanja i trenje kotrljanja . definiše i .Određivanje napona i deformacija.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik različitih opterećenja . pojam određuje napon i dozvoljenog napona i deformacije stepena sigurnosti Vježbe .Navodi.Definiše i objašnjava . brzine.

Definiše našin . Vježbe .Definiše postupak .Stiče sigurnost u radu pripreme pozicija za primjenu odgovarajuće veze .Skiciranje osovina i vratila .Uprošćeno crta razne vrste spojeva .Crtanje razdvojivih svojstva i primjenu preciznosti u radu primjere primjene razdvojivih spojeva Stiče sigurnost u radu spojeva pojedinih vrsta (navojni spojeva. .Bira odgovarajuću .Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja 17 Vježbe .Objašnjava postupak pripreme limova za zakivanje i našin zakivanja .Na primjerima iz Vježbe .Navodi vrste zavarenih spojeva i simbole . spojeva spojevi pomoću .Deformacije kod pojedinih vrsta opruga . .Upoznaje se sa zakovanim spojevima.Upoznaje se sa konstruktivnim oblicima osovinica.Navodi vrste.Upoznaje se sa vrstama i namjenom opruga i njihovim karakteristikama .Navodi svojstva lemljenih spojeva .Stiče osjećaj spojeva zadatih uslova preciznosti u radu .Zna materijale za zakivke i kriterijum izbora zakivaka . čivija i osiguranja navojnih žljebni spojevi) i spojeva od odvrtanja materijale od kojih se izrađuju Nerazdvojivi spojevi .Skiciranje opruga Vježbe .Upoznaje se sa osnovnim pojmovima o zavarenim spojevima .Stiče osjećaj prakse pronalazi .Navodi materijal za opruge Osovine i vratila .Objašnjava svojstva i nosivost lijepljenih spojeva Elastične veze . osovine i vratila .Detaljno objašnjava optererećenje i .Crtanje nerazdvojivih vrstu nerazdvojive veze u zavisnosti od .Određuje način klinova.Navodi podjelu i vrste nerazdvojivih spojeva i njihovu primjenu .Crta osovinice.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik Podjela mašinskih elemenata Razdvojivi spojevi .

Uočava moguće pojmove kod greške lančanih parova . kaišnog ili remenog prenosnika .Upoznaje se sa odnos podjelom.Izrada grafičkog rada . konusnih zupčastih parova zupčastih parova. crtež lančanog. vrstama i .Detaljno objašnjava postupak demontaže ležaja.Bira odgovarajuću pužnih parova vrstu prenosa u .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik osovina i vratila.Razumije ulogu izbora i primjene spojnica i svojstva pojedinih vrsta pojedinih vrsta spojnica spojnica . konstrukcija.Analizira načine označavanje i podmazivanja ležišta prikazivanje na i razlikuje naprave za crtežu .Navodi materijale za zavisnosti od zadatih izradu zupčanika uslova .Upoznaje se sa dovod i podjelom i podmazivanje ležišta svojstvima ležišta .Računa prenosni .Navodi vrste i ležišne čaure i karakteristike posteljice ležajeva.Proračun.Iz kataloga naručuje . način ugradnje i održavanja ležaja Spojnice . i .Bira materijal za . značaju i prednostima računarske tehnike Stiče osjećaj sigurnosti i samopouzdanja Vježbe . proračun.Cilindrični zupčasti par.Razumije osnovne .Razumije način .Crta cilindrični . remenicu svojstva i podjelu kaišnih i remenih 18 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Stiče pozitivnu orijentaciju prema zanimanju Vježbe . njihovo .Crta lančanike .Izbor ležaja iz kataloga Stiče pozitivnu orijentaciju Prema zanimanju.Crta kaišnik i prenosa snage.Definiše kriterijum .Navodi način dijelove označavanja lanaca .Razumije osnovne zupčanik pojmove kod .Detaljno objašnjava način ugradnje i puštanje u pogon spojnice Elementi za prenos snage . crtež . konstrukcija.Crta standardni profil primjenom elemenata za prenos zupca snage .Analizira elemente cilindričnih zupčastih koji utiču na nosivost parova. određivanja prečnika njihovom primjenom Osovine ili vratila u i karakteristikama zavisnosti od Opterećenja i bira materijal Ležišta i ležajevi .

Koristi CD koja prati rad na proizvođača vozila motornom vozilu radi nalaženja .Izvodi osnovne .Koristi računarske . dohodkom i dobiti.Upoznaje se sa potrebama operativnim . troškovima i utrošcima. cijenom. tržištem roba i usluga. sredstvima i izvorima dio) sredstava.Upoznaje se sa . rezervni radionice. crtanje (Auto Cad kotira. ekonomskim principima i njihovim mjerenjem.Upoznaje se sa odgovarajućih elementima koji podataka (na definišu poslovanje primjer.Stiče pozitivnu orijentaciju prema zanimanju. za crtanje i tabele .Upoznaje se sa organizacijom rada u programe za izradu i orijentaciju obradu dokumenata .Traženje podataka o vozilima uz pomoć računara i ispis podataka .Izrađuje osnovnim jednostavne crteže računarskim mašinskih programima za elemenata: crta. značaju I prednostima računarske tehnike Vježbe . grafički predstavlja rezultate 19 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe .Razumije manipulacije sa mogućnosti datotekama i upotrebe računara prilagođava ih u mašinstvu sopstvenim .Štampa urađeni mogućnostima crtež EXELA .Oblikuje jednostavan tabelarni prikaz.Rad sa softerskim paketima za obradu teksta.Stiče osjećaj sigurnosti u radu . osnivanjem preduzeća Primijenjena računara u mašinstvu . označava ili drugi) stanje površina. koristeći matematičke operacije.Stiče pozitivnu .Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik parova Preduzetnička radionica .Upoznaje se sa . sortira ispis po abecedi. .Prema zanimanju radionici i radnom i koje svakodnevno tehnološkom koristi u radionici dokumentacijom . .Oblikuje dopis i sistemom druge dokumente i WINDOWS štampa ih.

Zavod za udžbenike Beograd.Sistem za upravljanje Motori i motorna vozila . i drugi : Mehanika.Sistemi na vozilu tehnologijom zanimanja Motori i motorna vozila Praktična nastava sa . M. grafoskop. Beograd.Rad. . A. Koludrović-Harbić. Školska knjiga. i drugi: Mehanika I – statika i otpornost materijala sa zbirkom zadataka. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .:Tehničko crtanje u slici s kompjutorskim aplikacijam. S. i drugi: Tehničko crtanje sa mašinskim elementima.Knez. .Todić. Zavod za udžbenike. Zavod za udžbenike. V.5. snaga Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja Praktična nastava sa .: Mašinski elementiI. Školska knjiga. . računar sa odgovarajućim softverom za crtanje.. udžbenik za 1.: Zbirka riješenih zadataka iz mašinskih elemenata I. Koludrović. Zavod za udžbenike. Povezanost predmeta Znanja .. priručnik za tehničko crtanje. D.Radionički i sklopni crterži Praktična nastava sa . letnik strojnih šola. testovi). i drugi : Mehanika.Težište .Mašinski elementi . 7. letnik strojnih šola.Knez. .Drapić. modeli i šeme sklopova i podsklopova mašina.Plavšić. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Beograd.U svakom klasifikacionom periodu znanje se provjerava i ocjenjuje usmeno i pismeno (radovi na vježbama. uzorci alata.Špiranoc.:Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom. 9.Visoka stručna sprema iz područja mašinstva. Beograd . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Drapić.. delovni zvezek za 1.Trenje . Ć.Sistem za kočenje Praktična nastava sa .Šeme (hidraulične. Zagreb. . Zavod RS za šolstvo . . S. i drugi: Grafički zadaci iz mehanike.I. Zavod za udžbenike. S.Tehnički crteži . Beograd. električne) Motori i motorna vozila .Đorđević. tehnologijom zanimanja pneumatske.: Tehnička mehanika. Zavod RS za šolstvo . R. S.Koludrović. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Sistem za prenos snage Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja Motori i motorna vozila 20 . 8.Točkovi i pneumatici tehnologijom zanimanja . Zagreb 6.Sistem za prenos snage tehnologijom zanimanja Motori i motorna vozila .A/V sredstva. mjerni instrumenti i drugo. Papić. za sve profile. Beograd .Drapić. A. Z. Zavod za udžbenike. diaprojektore sa odgovarajućim slajdovima. za sve profile.Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena sa: stolovi sa odgovarajućim priborom za crtanje.

. . Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 30 58 88 6 8 14 Razred I II III Ukupno Ukupno 36 66 102 3.Sticanje osnovnih znanja iz elektrotehnike. . Opšti ciljevi nastave .Razvijanje osjećaja za ekonomičnu upotrebu materijala. elektronike i autoelektrike.1.Ovladavanje stručnom terminologijom.3. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I AUTOELEKTRIKE 1. neophodnom za komuniciranje u struci. stručno odlučivanje i usvajanje novih znanja na svom stručnom području. .Osposobljavanje za razumijevanje pojava i procesa u elektrostatici i elektromagnetizmu.2. Naziv predmeta: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I AUTOELEKTRIKE 2.Sticanje temeljnih znanja iz autoelektrike.Sticanje teorijskih znanja koja će im omogućiti da samostalno izvode poslova u okviru svog zanimanja. . .Razvijanje osjećaja odgovornosti i preciznosti u radu. 21 .

jedinice jačine .Računanje padova napona . . pojmom električne I. između izvora i napona.Navodi električne električne izvore. primjenu Omovog . potrošača .Navodi i definiše između jedinica V.Navodi i definiše zakona.4. električnog kondenzatorom. .Razvija osjećaj za red i urednost radnog prostora.Uočava odnose .Radi jednostavne naelektrisanje. struje.Upoznaje i naelektrisanja razumije pojmove . zadatke vezane za električno polje. napon Kulonovog zakona . potencijala i definiše jedinicu napona.Razvija analitičko mišljenje. vezivanja .Upoznaje se sa Džulov zakon.Radi jednostavne snaga električne zadatke iz redne i struje.Radi jednostavne otpornost i Omov zadatke vezane za zakon. Vježbe . električnu . . . R struje .Navodi Kulonov .Razlikuje vrste .Radi jednostavne električnih izvora zadatke vezane za . primjenu potencijal.Pretvaranje jedinica i izračunavanje pojedinih veličina .Razvija osjećaj o važnosti i potrebi preciznosti pri radu. pojmovima: rad. Ω. napona i otpora . otpornosti.Upoznaje se sa između veličina U. jačinu i gustinu A.Vezivanje jednostavnih strujnih kola po električnoj šemi . Džulovim zakonom i Omovim zakonom za prosto kolo.Uočava odnose zakon između električnog .Upoznaje se sa polja.Uočava odnose .Radi jednostavne kondenzatora i zadatke iz navodi načine paralelne i redne vezivanja veze kondenzatora. kondenzatora Stalna jednosmjerna struja .Mjerenje električne struje.Uočava razliku struje. . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Elektrostatika . paralelne veze . 22 Socijalizacijski ciljevi učenik . vrste potrošača.Upoznaje se sa otpornika.Navodi i objašnjava načine vezivanja električnih otpornika. Preporuke za izvođenje nastave . i načine energije.Navodi i objašnjava Kirhofove zakone i njihovu primjenu. kapacititivnosti .Razvija osjećaj o važnosti i preciznosti pri radu.

tranzistorima i tiristorima.Razvija analitičko mišljenje.Razvija osjećaj važnosti i potrebi preciznosti pri radu.Rješava jednostavne zadatke vezane za proticanje struje kroz prav provodnik i solenoid. polja. jačine magnetnog polja. .Ispitivanje ispravnosti tranzistora .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Elektromagnetizam . . Osnovne komponente . .Upoznaje se sa diodama. magnetne indukcije. .Navodi i definiše pojam i vrste poluprovodnika.Ispitivanje ispravnosti dioda . tranzistora i tiristora. .Uočava razliku između kola sa omskim otpornikom.Navodi i objašnjava pojam magnetnog polja.Uočava primjere praktične upotrebe indukcije . Naizmjenična struja .Razvija analitičko dejstva magnetnog mišljenje. . 23 . kapacitativnošću i induktivnošću. .Rješava proste zadatke. fluksa magnetnog polja.Uočava primjenu poluprovodničkih komponenti.Ispitivanje ispravnosti tiristora. . u elektronici . .Radi jednostavne zadatke iz oblasti elektromagnetizma.Razlikuje jednosmjernu struju od naizmjenične. .Razlikuje poluprovodničke elemente.Objašnjava kolo naizmjenične struje sa omskom otpornošću. . . Vježbe .Objašnjava djelovanje magnetne sile na provodnik.Razvija osjećaj o važnosti i potrebi preciznosti pri radu. .Definiše pojam EMS u pravom provodniku koji se kreće u homogenom polju i u solenoidu.Uočava razliku u primjeni dioda.Navodi i definiše pojam naizmjenične struje i efektivne vrijednosti naizmjenične struje.Uočava osnovna . .Objašnjava kolo naizmjenične struje sa kalemom i sa kondenzatorom. . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .

. . Vježbe: .Formira električne sklopove veze releja i potrošača: sirene.Razlikuje prema funkciji elemente na instrument tabli.Upoznavanje se sa pojedinih simbolima elemenata i elemenata i uredjaja uredjaja na vozilu. .Uočava razliku .Baterijskog sistema električnoj šemi. .Prema uzorku Provodnici provodnika učenici .Zvučne demontaže i signalizacije.Osvjetljenja.Svjetlosne opreme.Formira električne sklopove koristeći električne šeme i komponente .Odredjuje postupak oprema demontaže i . električnog sklopa. . i signalne opreme. .Odredjuje .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Električna instalacija na vozilu . elemenata u . .Elektropokretača.Upoznaje se sa odredjuju presjek i presjekom i vrstom vrstu provodnika. Električni uređaji na vozilu Svjetlosno – signalna . .Razvija osjećaj o važnosti ispravnog pokazivanja svih elemenata na instrument tabli. Vježbe . farova. izmedju svjetlosne .Signalne opreme. montaže signalne .Na električnoj šemi električnim prepoznaje šemama: pojedine elemente.Upoznaje se sa montaže svjetlosne djelovima: opreme na vozilu.Generatora – . paljenja.Prepoznaje prekidače prema namjeni i funkciji.Stiče osjećaj o važnosti ispravnosti svjetlosne opreme. provodnika.Upoznaje se sa . . . postupak . . . .Crta simbole . . .Prekidača – releja.Crta i analizira Električne šeme električne šeme. posmatranog .Vozila. . .Elektronskog kvarove sistema paljenja.Odredjuje funkciju reglera. .Sa prekidačima. .Sa relejima.Razvija osjećaj o važnosti i preciznosti pri radu.Sa instrument opreme na vozilu.Sa osiguračima. .Migavaca. tablom.Brisača vjetrobrana.Analizira moguće .Prepoznaje releje prema namjeni i 24 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Sirene.

Odredjuje postupak ugradnje radio uredjaja sa pratećim elementima. . . .Grijače stakala . Akumulator . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Navodi načine ispitivanja ispravnosti akumulatora voltmetrom i bometrom.Nadziranje količine goriva u rezervoaru. .Nadziranje ručne kočnice. .Upoznaje se sa senzorom za: . .Odredjuje postupak demontaže i montaže brisača stakla. . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Dodatna električna oprema .Navodi i definiše napon Formativni ciljevi učenik funkciji. Vježbe: . .Pritiska ulja kojim se podmazuje motor.Ispitivanje napona akumulatora viljuškastim voltmetrom 25 .Upaljač za cigarete.Ispitivanje gustine elektrolita .Razlikuje prema funkciji davače (senzore) na vozilu. .Upoznaje: .U zavisnosti od gustine elektrolitai napona određuje stanje ispravnosti akumulatora.Sa davačem broja obrtaja motora i drugim. . .Razvija osjećaj o važnosti i preciznosti pri mjerenju. .Navodi i definiše kapacitet akumulatora. .B bometrom . Davači (senzori) .Crta električnu šemu redne i paralelne veze akumulatora.Brisače stakala.Nadziranje temperature rashladne tečnosti. .Audio i video urežaje u automobilumobilu.Objašnjava punjenje akumulatora van vozila. . . .Podizače stakla i druge uređaje.Razvija osjećaj o važnosti ispravnog rada svih pokazivača .Upoznaje se sa akumulatorom kao elektrohemijskim izvorom električne energije.Uočava vezu senzora sa pokazivačima.Uočava razliku mjesta ugradnje senzora zavisno od funkcije.

Crta električnu šemu elektropokretača.Razvija osjećaj o bitnosti redosleda radnog postupka.Upoznaje se sa principima ugradnjom alternatora na vozilu i razumije ih.Ispitivanje rotora na spoj sa masom i na prekid namotaja pomoću ommetra.Razvija osjećaj za red i urednost radnog prostora Vježbe: .Razvija osjećaj o važnosti i preciznosti pri radu. rotorom. . .Navodi i definiše napon alternatora.Ispitivanje dioda ommetrom. . .Odredjuje postupak demontaže i montaže alternatora na vozilu. . . . četkicama. . diode.Razumije klasično elektronsko tranzistorskim. .Ispitivanje statora na spoj sa masom i na prekid namotaja pomoću kontrolne lampe.Upoznaje se sa dinamom kao izvorom električne energije i elementima diname: statorom. . . .Uporedjuje elektropokretače po sistemima: ''Delko''.Ispituje izolaciju namotaja rotora i namotaja statora pomoću naizmjeničnog napona i kontrolne lampe. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . . Vježbe: .Ispituje ispravnost pojedinih elemenata diname.Razvija osjećaj o važnosti i potrebi preciznosti pri radu. kao izvorom naizmjenične struje. dioda . . kolektorom.Ispituje prekid u namotaju rotora pomoću ommetra. . . .Upoznaje se sa ugradnjom diname na vozilu. . Dinama . Alternator .Ispitivanje ispravnosti alternatora osciloskopom. sa djelovima alternatora -stator.Odredjuje postupak demontaže i montaže samog alternatora.Upoznaje se sa regulatorima napona diname.Odredjuje 26 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik akumulatora.Navodi vrste Formativni ciljevi učenik . .Odredjuje postupak demontaže i montaže same diname.Odredjuje postupak demontaže i montaže diname na vozilu.Upoznaje se sa alternatorom. . . statora. ''Bendix'' i ''Boch''.Upoznaje se sa elektropokretačem kao elektromotorom jednosmjerne struje sa radnom pobudom..Navodi i definiše napon diname.Ispituje ispravnost: rotora.Razvija osjećaj o važnosti i preciznosti pri radu. Elektropokretač (starter) . . četkice. Socijalizacijski ciljevi učenik . rotor.Ispitivanje ispravnosti dioda. . tiristorsko paljenje ..Ispituje namotaje statora na spoj sa masom pomoću probne lampe sa sijalicom od 15W.Ispituje spoj sa masom na rotoru pomoću probne lampe ili ommetra. .

Odredjuje funkciju pojedinih elementata sistema za paljenje.Tranzistorski Formativni ciljevi učenik postupak demontaže i montaže elektropokretača na vozilu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Visokonaponski provodnici. . . .Objašnjava: . .Upoznaje se sa elementima baterijskog sistema paljenja i razumije princip rada: .Kondezator .Razvija osjećaj o bitnosti redosleda radnog postupka.Indukcioni kalem (bobina). .Upoznaje se sa pogonskim zupčanikom sa mehanizmom za uzubljenje i proklizavanje i razumije princip rada. .Odredjuje karakteristike pojedinih elemenata. .Kontakt brava.Razvija osjećaj o funkciji pojedinih elemenata Vježba: .Niskonaponski provodnici. . . . 27 .Upoznaje se sa elementima elektropokretača i razumije princip rada: . .Rotor sa namotajima.Elektronski sistem paljenja.Kolektor sa četkicama. . .Svećice.Sastavljanje sistema baterijskog paljenja.Informativni ciljevi i sadržaji učenik elektropokretača prema rješenjima za ostvarenje faza u toku startovanja.Razvija osjećaj o važnosti i potrebi preciznosti pri radu.Razvodnik paljenja.Mehanička ili elektromagnetna sklopka za uključenje struje. . . Sistem za paljenje . .Crta i analizira električnu šemu sistema za paljenje. . .Upoznaje se sa baterijskim sistemom paljenja.Ispituje ispravnost pojedinih elemenata .Ispituje ispravnost pojedinih elemenata elektropokretača.Na električnoj šemi prepoznaje pojedine elemente sistema. .Starter sa namotajima.

osciloskopom. N. ampermetar.: Električne instalacije na motornom vozilu. 8.. Zavod za udžbenike Beograd. J. šemama elemenata. kontrolne lampe.Nikolić. J. grafoskopom.Dekanj. unimer. viljuškasti voltmetar.Električne instalacije na vozilu Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .U svakom klasifikacionom periodu znanje se provjerava i ocjenjuje usmeno. sklopova i podsklopova automobila. stroboskopska lampa. J. Zavod za udžbenike Beograd . Zavod za udžbenike Beograd . bometar. . 7. Zavod za udžbenike Beograd 6. rad na vježbama i pismeno (test).: Motorna vozila i motori SUS za autoelektričara.: Električne instalacije na automobilu.Dekanj.: Električni uređaji u automobilu. Zavod za udžbenike Beograd .Beskontaktno tranzistorsko paljenje.Visoka stručna sprema iz područja elektrotehnike 9. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . dijaprojektorom sa odgovarajućim slajdovima.Električne instalacije na vozilu .: Električna mjerenja za sve profile trogodišnje škole.Šumonja.Praktična nastava sa tehnologijom . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . .Dekaj. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . ommetar).Nastava predmeta se realizuje u učionici koja je opremljena sa:A /V sredstvima. T. J.Električni uređaji na vozilu zanimanja .Tiristorsko paljenje.Babić. B.Informativni ciljevi i sadržaji učenik sistem paljenja.: Osnovi elektrotehnike i elektronike. . mjernim instrumentima (voltmetar. Zavod za udžbenike Beograd . računarom sa odgovarajućim softverom. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Zavod za udžbenike Beograd .Električni uređaji na vozilu 28 .Vukosavljević. .Motori i motorna vozila .: Elektronika za sve profile trogodišnje škole.Objašnjava podešavanje trenutka paljenja i promjene ugla pretpaljenja Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Babić N. Povezanost predmeta Znanja .

Osposobljavanje za razumijevanje načina rada i mogućnosti primjene pneumatskih i hidrauličnih komponenti u sklopovima automobila. stručnom odlučivanju i usvajanju novih znanja na svom stručnom području .Sticanje temeljnih znanja iz hidraulike i pneumatike.1. 29 .2.Razvijanje osjećaja odgovornosti i preciznosti u radu. Opšti ciljevi nastave . koja će im pomoći u samostalnom izvođenju poslova u zanimanju. Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 60 60 12 12 Razred I II III Ukupno Ukupno 72 72 3.4.Razvijanje poštovanja i brige za očuvanje životne i radne sredine. . Naziv predmeta: HIDRAULIKA I PNEUMATIKA 2. HIDRAULIKA I PNEUMATIKA 1. .

. uređaje. .stišljivost. elemente.Razvija logičko .unutrašnje trenje i viskoznost.Pronalazi primjere .Crta šeme njihove hidrauličnih karakteristike.uticaj toplote.brzina prostiranja zakona o održanju zvuka.Razvija preciznost.Uočava primjere . primjene zakona .djelovanje sila na hidraulike u svom fluid.statički pritisak .pritisak na ravne površine .Izrada šema hidrauličnih sistema uz pomoć simbola . istrajnost hidraulične razumije. zanimanju . .Razvija pozitivnu . identifikaciju sa zakonima razumije. zaključivanje .Navodi prednosti i nedostatke u primjeni uljne hidraulike i pneumatike Osnovi mehanike fluida . .Razlikuje pojedine . zanimanjem.Upoznaje. 30 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe .Definiše i objašnjava: . . i sistematičnost u komponenete. hidraulike kroz objašnjava razvija osjećaj izradu jednostavnih pojmove i procese: preciznosti i zadataka .Ovladava osnovnim .Izrada šema hidrauličnih .4. procese.Paskalov zakon .zakon spojenih sudova .neprekidnost. sigurnosti u radu . . objašnjava radu pojmove.Upoznaje. apsorpcija gasova u tečnostima. .Arhimedov zakon Hidraulika . urednost.Upoznaje se sa mišljenje i osnovnim sposobnost za pojmovima u pravilno hidraulici i rasuđivanje i pneumatici.homogenost.Uočava hidraulične prenosnike snage. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi Socijalizacijski Formativni ciljevi i sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .karakteristike fluida za uljnohidraulične sisteme. energije .

Filtere.Simbole razvodnika i ventila.Razvodnike. .Hidraulične cilindre.sisna visina.Rezervoare.Strujanje fluida kroz cjevovode i lokalne otpore.Zapreminske pumpe i hidromotori (krilne. .Elementi za prigušenje . Formativni ciljevi učenik elemenata i sistema. .Simbole zapreminskih pumpi i hidromotora. . protočni. klipne). .Razlikuje glavne i pomoćne komponenete i kriterijume primjene upotrebe u praktičnom rješavanju problema.Servouređaje .Parametre hidrauličanih sistema: pritisak. . Socijalizacijski ciljevi učenik .Razvija tehničku kulturu i sposobnost komuniciranja putem hidrauličnih šema. . .Realizacija šema na demonstracijskim tablama za hidrauliku 31 .Razvija sposobnost upotrebe hidrauličnih sistema za upravljenje i regulaciju. .pojava kavitacije. . .Posebne uređaje vozila (utovar.Informativni ciljevi i sadržaji učenik ulogu i principe rada: . Preporuke za izvođenje nastave sistema na računaru . . . .Hidraulične akumulatore.Uređaji za zagrijavanje i hlađenje.protok. zupčaste.hidarulični udar.stepen korisnosti. samoistovar i drugo) .Ventile (pritisni.Cjevovode. . . nepovratni). hidrauličnih cilindara i akumulatora. . .princip rada hidrodinamičkih prenosnika. . .

Kompresori. zauljivač). cilindri i mjerni elementi.Prigušni elementi.Pripremna grupa (filter.Rezervoari za vazduh. . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . ulogu i principe rada: .Pneumatski motori.Razvija sposobnost jasnog i preciznog izražavanja Vježbe .Uređaji za regulisanje nadgradnje vozila .Razlikuje ulogu osnovnih komponenata i uslove primjene u konkretnim primjerima.Osnove termodnimaničkih procesa u pneumatici .Realizacija šema na demonstracijskim tablama za pneumatiku 32 .Simboli pneumatskih komponenti.Izrada šema pneumatskih sistema uz pomoć simbola . . . njihove karakteristike.Izrada šema pneumatskih sistema na računaru . otvorene i poluzatvorene cirkulacije.Šema prostih pneumatskih sistema sa različtim načinom upravljanja. uređaje.Razvodna cjevna mreža.Crta simbole pneumatskih elemenata i sistema .Razvodnici. .Upoznaje. .Ventili. Pneumatika . razumije. . procese.Prenosnici zatvorene. . . . objašnjava pojmove.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Odstranjivanje vlage. elemente.Hidropneumatski oslonci .Pneumatski sistemi oslanjanja . regulator. .

Motori i motorna vozila .Nikolić.: Pneumatika i hidraulika. G.Sistem za podmazivanje motora . dio I. P.: Hidraulika i pneumatika.Hidraulika Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Visoka stručna sprema iz područja mašinstva 8.Tehničke tečnost motornih vozila . 7. . . 9.sa tehnologijom zanimanja . hidraulika.. Zavod za udžbenike Beograd . Zavod za udžbenike Beograd . G. Zavod za udžbenike Beograd. : Hidraulične. J. .: Pneumatika i hidraulika.Demonstracione table sa pneumatskim i hidrauličnim komponentama. Školska knjiga Zagreb . Z. pneumatske i električne komponente. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . dio II. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Sistem za upravljanje vozilom .Jakovljević. . Školska knjiga Zagreb . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . S.Praktična nastava . Novaković. Radojević. Povezanost predmeta Znanja .5. M.Sistem za kočenje .Dijapozitivi iz hidraulike i pneumatike (izdavač Zavod za udžbenike Beograd).Pneumatika . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Sistem za hlađenje motora .Znanje se u svakom klasifikacionom periodu provjerava ocjenjuje usmeno i rad na vježbama. G.: Pneumatika i hidraulika.Mitrović.: Termodinamika i hidraulika.Šeme pneumatskih i hidrauličnih komponenti. pneumatika.Nikolić.Nikolić.Posebni uređaji na vozilu 33 . Školska knjiga Zagreb 6. radni listovi za vježbe.Nikolić.Sistem za oslanjanje vozila .

Sticanje znanja o principima funkcionisanja sklopova motora i sistema vozila. . 34 .Razvijanje tehničke kulture. . .2. .1. Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 62 66 128 10 10 Razred I II III Ukupno Ukupno 72 66 138 3.Sticanje znanja o pravilnoj dijagnostici kvarova motora i drugih sistema na vozilu.Ovladavanje stručnom terminologijom.5.Usvajanje osnovnih znanja iz motora i motornih vozila.Sticanje stručnih znanja i vještine. neophodnom za komuniciranje u struci. MOTORI I MOTORNA VOZILA 1. Naziv predmeta: MOTORI I MOTORNA VOZILA 2. .Razvijanje osjećaja odgovornosti i preciznosti u radu. Opšti ciljevi nastave .Sticanje potrebnih znanja iz oblasti zaštite na radu i zaštite čovjekove okoline. neophodnih za dalje učenje i praćenje napretka nauke u svom zanimanju. . .

Analizira uzdužni i poprečni standardne izvedbe nosači nosećeg sistema .Upoznaje se sa tehničkom dokumentacijom motornog vozila i njenom namjenom Noseći sistem (OKVIR I KAROSERIJA) .4.Koristiti prospekte proizvođača vozila za predstavljanje različitih koncepcija gradnje vozila .Prepoznaje težnju mehanizme vozila osnovnim ka standardizaciji i .Koristiti standard JUS M.Detaljno oslanjanje objašnjava .Konstruktivno konstrukcije vozila izvođenje okvira: .Stiče pozitivnu .Označavanje pneumatika Sistem za oslanjanje .Razumije koncepciju gradnje vozila . karoserija teretnih vozila i autobusa Točkovi i pneumatici . objašnjava zanimanju oslanjanja i princip rada i analizira njihove funkciju: karakteristike .010 . orijentaciju prema varijante sistema razumije.Upoznaje se sa orijentaciju prema sastavne djelove.Zavisno i nezavisno . .Uočava značaj Razumije i struci nosećeg sistema za objašnjava: čvrstoću i krutost .Stiče radne navike Upoznaje se.Koji daje osnovne definicije i klasifikaciju drumskih vozila .Razlikuje osnovne .Samonoseća putničkih vozila.Tumači oznaku .NO.Stiče pozitivnu Upoznaje se.Motiviše se za rad u .Građu i vrste pneumatika . pneumatike objašnjava: . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod u motorna vozila . definicijom i zanimanju sisteme i podjelom vozila.Prednji upravljački konstrukciju most prednjeg mosta.Razlikuje pojmovima i unifikaciji u užoj koncepcijska razvojem vozila i struci i tehnici rešenja pogona motora sus i uopšte vozila klasifikacijom vozila . .Razlikuje radijalne .Mehaniku kretanja pneumatika − kotrljanje točka .Zadnji most 35 Preporuke za izvođenje nastave . i dijagonalne razumije.Razlikuje pojedine .

Zupčasti. bočni nagib točka.Korelacija sa mašinskim elementi ma . elektro.Razlikuje uglove koji definišu gemetriju točkova .Prenosni mehanizam−trapez upravljanja .Povezuje izvođenje sistema za upravljanje i sistema za oslanjanje .Servo-uređaj: pneumatski.Amortizeri i stabilizatori .Elastični oslonci . hidraulični.Detaljno objašnjava elemente upravljačkog mehanizma . kombinovani . .Razumije funkciju trapeza upravljanja . bočni nagib osovinice rukavca .Razlikuje principe podešavanja geometrije podvozja .Upravljački mehanizam: pužni. objašnjava funkciju i princip rada: .Kontrola sistema za oslanjanje Formativni ciljevi učenik razumije konstrukciju zadnjeg mosta Uočava dinamiku sistema za oslanjanje kroz primjere dijagonalnog podešavanja vođica Uočava ulogu elemenata za prigušivanje oscilacija (amortizera) Razumije ulogu stabilizatora za Stabilnost kretanja u krivini Analizira koncepte aktivnog i pasivnog vješanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - Sistem za upravljanje Upoznaje se.Analizira mehanizam djelovanja servo uređaja .Sistem nezavisnog oslanjanja uzdužnim vođenjem . razumije.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . zatur točka.Mekfersonov mehanizam oslanjanja .Uočava značaj geometrije podvozja za upravljivost i stabilnost vozila .Sistem nezavisnog oslanjan poprečnim vođenjem . na principu zavrtnja i navrtke .Geometrija točkova: usmerenost točkova.Demonstracija funkcionisanja trapeza upravljanja I geometrije točkova 36 .Kontrola sistema za upravljanje .Navikava se na red i urednost .

Uređaji za automatsko regulisnje kočenja . dvokružni sistem.Klasifikaciju sistema za kočenje (radna.Koristiti Pravilnik o dimenzijama. hidrauličnih i pneumatskih kočnih instalacija. servo-uređaj. . (sastavni djelovi.Pneumatski prenosni mehanizam.Disk-kočnice .Uočava funkciju i princip rada antiblokirajućih sistema (ABS) . .Detaljno poznaje sastavne djelove mehaničkih. za prezentovanje propisa iz oblasti kočenja 37 . izvođenje .Hidraulični prenosni mehanizam (sastavni djelovi. održavanje) .Analizira princip rada frikcionih kočnica i njihove elemente.Poznaje zakonske propise iz oblasti kočenja Formativni ciljevi učenik .Izvršni mehanizam kočenja − frikcione kočnice . ukupnim masama i osovinskom opterećenju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema na vozilima u saobraćaju na putevima.Uočava poseban značaj sistema za kočenje za bezbjednost vožnje i u tom smislu neophodnost preventivnog održavanja kočnog sistema Socijalizacijski ciljevi učenik .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Sistem za kočenje Upoznaje se. objašnjava: . pomoćna. primjena na priključnim vozilima: jednovodni i dvovodni sistem.Doboš-kočnice: simplex i duplex.Mehanički prenosni mehanizam . parkirna i dopunska kočnica) i zakonski propisi . održavanje) .Prenosni mehanizam u sistemu za kočenje .Dopunske kočnice (usporivači) .Stiče pozitivnu orijentaciju prema zanimanju Preporuke za izvođenje nastave .Hidropneumatski prenosni mehanizam . razumije.

Objašnjava funkcionisanje hidrodinamičkih i elektromagnetnih spojnica .Razvija sistematičnost u radu Preporuke za izvođenje nastave 38 . centrifugalne − princip rada i sastavni djelovi . polucentrifugalne.Hidrodinamičke spojnice . objašnjava elemente i sklopove.Razlikuje mjenjače sa stanovišta načina prenosa snage: mehaničke. razumije.Mjenjački prenosnik: .Mehanički mjenjači sa pokretnim osama (planetarni) .Upoznaje se.Uočava ulogu mjenjača u sistemu prenosa snage . njihovu ulogu i princip rada: .Uočava ulogu kardanskog zgloba u prenosu snage .Mehanički mjenjači sa kontinualnim prenosom snage .Mehanički mjenjači sa nepokretnim osama (nesinhronizovani isinhronizovani) .Objašnjava princip rada automatskih mjenjača .Uočava razliku između stepenastog i kontinualnog prenosa snage .Frikcione spojnice: jednolamela ste i višelamelaste.Analizira moguće uzroke nepravilnog rada spojnice .Objašnjava ulogu i način funkcionisanja spojnice . hidraulične.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Sistem prenosa snage . kombinovane . kombinovani .Detaljno poznaje konstrukciju kardanskog vratila . električne.Detaljno poznaje sastavne djelove frikcionih spojnica .Ostale vrste mjenjača: hidraulični.Analizira različita izvođenja kardanskog prenosa s obzirom na izvedbu pogona Socijalizacijski ciljevi učenik .Dopunski mjenjački prenosnici Formativni ciljevi učenik . hidraulični i pneumatski sa servo-pojačanjem .Vrste i klasifikacija mjenjača .Prenosni mehanizam spojnica: mehanički. sinhronizovanih i planetarnih mjenjača .Spojnica: .Detaljno poznaje princip rada nesinhronizovanih. električni.Automatski mjenjači .Elektromagnetne spojnice .

Uređajima za grijanje i ventilaciju Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Uočava ulogu glavnog prenosnika i razlikuje varijantne izvedbe zupčastog para glavnog prenosa .Razlikuje različite konstrukcije sinhronih zglobnih prenosnika (homokinetički zglobovi) .Priključnim .Poluvratila .Razlikuje načine Upoznaje se sa: izvođenja vučno.Analizira funkcionisanje .Dodatna redukcija u mostu .Uočava principe održavanja .Razlikuje uređaje .Kompletan sistem prenosa snage na vozilu Uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju .Upoznaje se.Glavni prenosnik . objašnjava dijelove zanimanju I označavanje i i funkciju uređaja bezbjednosti davanje svjetlosnih za osvjetljavanje i saobrađaja znakova svjetlosnu signalizaciju Posebni uređaji na vozilu .Stiče pozitivnu .Kućište pogonskog mosta Formativni ciljevi učenik vozila .Blokirani diferencijalni prenosnik . orijentaciju prema za osvetljavanje.Koristiti Pravilnik o dimenzijama.Zglobni prenosnici sa elastičnim spojnicama .Sinhroni zglobni prenosnici .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Diferencijalnog prenosnika .Diferencijalni prenosnik .Objašnjava princip uređajima na rada klima-uređaja vozilu .Pogonski most: .Uređajem za priljučnih i oslonosamoistovar i priključih uređaja samoutovar. vitlom na vozilu .Asinhroni zglobni prenosnici .Razlikuje načine izvođenja . ukupnim masama i osovinskom opterećenju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema na vozilima u saobraćaju na putevima 39 .Zglobni prenosnici: .Dodatne redukcije u pogonskom mostu .

Rotacioni klipom (Wankelov) motor Pokazatelji rada motora Upoznaje.Pokretni djelovi kod benzinskih i motora: klip.Detaljno tehnološkog objašnjava princip objašnjava: razvoja kroz rada . motora: cilindarski materijale od kojih blok.Radni proces izvođenje motora dvotaktnih motora sa rotacionim .Prezentovati računarsku simulaciju rada motora .Razvija kritičku svijest o ekološkim indikatorske i objašnjava: problemima. nabraja.Razlikuje snaga.Efektivni dijagram motora pokazatelji rada: . . objašnjava zanimanju pokretnih djelova ulogu i motora. efektivne .Razlikuje i analizira . razumije. karakteristike: konstruktivna .Analizira dijagram motornih vozila indikatorski . zbog prstenovi. kućište njihove izrade motora.Detaljno obrazlaže . klipni dizel motora. . cilindarska se izrađuju i načine glava.Na fizičkom modelu motora mjeriti prečnik i hod klipa i izračunavati radnu zapreminu motora. časovna i različitih načina specifična mjerenja pojedinih potrošnja goriva. onimvezanim za motora indikatorski eksploataciju .Prepoznaje domete Upoznaje. termičkog kolenasto vratilo. mehaničkog i klipnjača.Vrste motora sus savremena rješenja četvorotaktnih i . opterećenja kojem zamajac su izloženi . .Nepokretni djelovi izvođenja.Simulirati rad četvorotaktnih i dvotaktnih motora na fizičkom modelu . obrtni karakteristike moment. poklopac .Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod u motore SUS . .Simulirati rad razvodnog mehanizma.Uočava razlike u cilindarske glave izvođenju djelova .Poznaje princip četvorotaktnih rada i motora konstruktivno .Radni proces .Razvija pozitivnu Upoznaje. različitog osovinica klipa. pokazatelja rada izduvna emisija motora (toksičnost i dimnost izduvnih gasova) Konstrukcija motora .Indikatorski posebno pokazatelje rada pokazatelji rada.Razvodni 40 Preporuke za izvođenje nastave .Osnovne sastavne motorskih sistema i dvotaktnih motora djelove i sklopove uređaja i razlike među motora njima . orjentaciju prema ulogu nepokretnih i razumije. razumije.

Detaljno objašnjava vrste i funkciju elemenata razvodnog mehanizma .Analizira šemu razvoda motora . .Pri prezentovanju zakonskih propisa iz oblasti izduvne emisije potencirati stalno pooštravanje evropskih propisa (kroz upoređenje EURO I−IV normi) . razumije.Izduvne cijevi i kolektori .Poznaje zakonske propise iz oblasti izduvne emisije . sus otpornost na 41 . vrste i građu katalizatora i filtere čestica .Prečistači izduvnih gasova − kataizatori.Vazdušni filteri . objašnjava: . razumije.Turbokompresorska grupa .Razlikuje vrste vazdušnih filtera i značaj njihovog održavanja .Goriva: vrste.Ulogu katalizatora i filtera čestica razmatrati u širem ekološkom kontekstu .Definiše osnovne karakteristike objašnjava: goriva koja se . koriste u motorima toplotna moć. podizači ventila. filteri čestica .Prigušivači buke .Informativni ciljevi i sadržaji učenik mehanizam: ventilski sklop.Razlikuje načine prečišćavanja izduvnih gasova.Uviđa važnost očuvanja čovjekove okoline .Razvija osjećaj za urednost . bregasto vratilo.Uočava ulogu turbokompresora i prednosti natpunjenja motora Sistem za napajanje gorivom Upoznaje. varijabilni razvod Formativni ciljevi učenik .Uočava uticaj oblika usisne ins talacije na stepen punjenja mo tora .Uočava značaj podešavanja trenutka otvaranja i zatvaranja ventila za kvalitet odvijanja radnog procesa u motoru . viševentilska tehnika.Razlikuje i karakteriše savremena rešenja raz vodnog mehanizma sa više usisnih i izduvnih ventila i varijabilnim vremenom i visinom otvaranja ventila Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Usisni i izduvni sistem Upoznaje.Usisne cijevi i kolektori .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik detonaciju (oktanski broj), sposobnost samopaljenja (cetanski broj), aditivi za goriva - Rezervoar za gorivo - Pumpa za gorivo - Filteri za gorivo Sistem za napajanje gorivom Benzinskih motora: - Karburatorski sistem: uloga, princip rada, vrste, elementi karburatora, održavanje - Sistemi za ubrizgavanje benzina u usisne kanale - Direktno ubrizgavanje benzina Sistem za napajanje gorivom dizel motora: - Direktno i indirektno ubrizgavanje, slojevito sagorevanje (Mpostupak) - Pumpa visokog pritiska − linijska i rotaciona - Regulatori količine ubrizganog goriva: centrifugalni, vakuumski i hidraulični - Regulatori predubrizgavanja - Brizgaljke - Održavanje sistema za napajanje gorivom dizel motora - Savremrni sistemi napajanja

Formativni ciljevi učenik - Uočava i pojašnjava funkciju i način rada elemenata za dovod goriva - Analizira razlike u sistemu dovoda goriva kod benzinskih i dizel motora - Detaljno objašnjava ulogu elemenata karburatorskog sistema i principe održavanja - Detaljno objašnjava ulogu elemenata sistema za ubrizgavanje benzina - Uočava i objašnjava razlike u izvedbi pojedinih sistema ubrizgavanja u usisne kanale - Upoređuje sisteme za direktno ubrizgavanje i ubrizgavanje u usisne kanale - Objašnjava ulogu i karakteristike sastavnih djelova sistema za ubrizgavanje kod dizel motora, - Uočava principe redovnog odr žavanja sistema za napajanje dizel motora gorivom

Socijalizacijski ciljevi učenik - Uviđa značaj korišćenja bezolovnih I ekloških goriva na zaštitu zdravlja I okoline

Preporuke za izvođenje nastave

42

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Podmazivanje motora Upoznaje, razumije, objašnjava: - Maziva: vrste, karakteristike, podjela prema namjeni i viskoznosti, oznake - Podmazivanje pljuskanjem - Podmazivanje pod pritiskom - Filteri za ulje - Pumpa za ulje, sigurnosni ventil, indikator pritiska - Kontrola, zamjena i izbor ulja Hlađenje motora Upoznaje, razumije, objašnjava: - Hlađenje tečnošću - Tečnosti za hlaženje - Ventilator - Pogon I uključivanje ventilatora, termostat, termoprekidač, hladnjak, pumpa - Vazdušno hlađenje - Održavanje sistema za hlađenje Elektrouređaji - Zna ulogu i princip rada svih elektrouređaja - Poznaje elemente sistema za ba terijsko paljenje: indukcioni kalem (bobinu), razvodnik paljenja, prekidač paljenja, kondenzator, svjećice, alaser, alternator, regulator uglja pretpaljenja

Formativni ciljevi učenik - Uočava neophodnost podmazivanja pokretnih djelova motora - Detaljno objašnjava ulogu elemenata sistema za podmazivanje motora - Razlikuje motorna ulja od transmisionih, ulja za dizel od ulja za benzinske motore, čita oznake ulja po SAE i API - Detaljno objašnjava ulogu sastavnih djelova i način rada otvorenog i zatvorenog sistema hlađenja motora tečnošću - Uočva ulogu održavanja sistema za hlađenje motora, moguće uzroke nepravilnosti u radu sistema i način otklanjanja - Uočava probleme u startovanju ili radu motora do kojih dolazi usled nepravilnog funkcionisanja pojedinih elektrouređaja

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija osjećaj o važnosti preciznosti u radu

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija osjećaj o značaju poštovanja propisa I uputstava proizvođača

- Merenje temperaturu mržnjenja rashladne tečnosti, sa i bez dodatka antifriza

43

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - Janković, D., Janićijević J.: Tehnologija obrazovnog profila za automehaničare, Zavod za udžbenike, Beograd, - Lenasi J., Ristanović T.: Motori I motorna vozila, Zavod za udžbenike , Beograd - Bunčić, S.: Tehnička eksploatacija motornih vozila I, Saobrađajni fakultet Beograd - Simić, D.: Motorna vozila, Zavod za udžbenike , Beograd - Ristanović, T. : Kontrola tehničke ispravnosti vozila, Zavod za udžbenike , Beograd - Cevra: Motori i motorna vozila I, Školska knjiga, Zagreb - Cevra: Motori i motorna vozila II, Školska knjiga, Zagreb 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Nastava se realizuje u učionici koja je opremljena sa: računarom sa multimedijskim paketom, A/V sredstva, grafoskop, diaprojektorom sa odgovarajućim slajdovima, softverom za simulaciju rada pogonskog motora i drugih sistema kao i tehnološki postupak opravke motornih vozila, uzorci alata, modeli, šeme sklopova i podsklopova mašina, mjerni instrumenti . 7. Obavezni načini proveravanja i ocjenjivanja znanja - Znanje se u svakom klasifikacionom periodu provjerava i ocjenjuje usmeno i pismeno (test). 8. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika Visoka stručna sprema iz područja mašinstva 9. Povezanost predmeta Znanja - Habanje dijelova i sklopova na vozilu - Sistemi na vozilu - Sistemi na vozilu - Sistem za hlađenje motora - Sistem za upravljanje vozilom - Sistem za kočenje - Sistem za oslanjanje vozila - Posebni uređaji na vozilu - Elektrouređaji Povezanost sa Predmet Materijali Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja Opšte mašinstvo Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja Materijali Hidraulika i pneumatika drugim predmetima Znanja - Metali i legure - Mašinski elementi - Mehanika - Ispitivanje materijala - Hidraulika - Pneumatika

- Osnove elektrotehnike i autoelektrike

- Električni uređaji na vozilu

44

Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2.Osposobiti se za rad u timu. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III Ukupno Ukupno 33 33 33 33 3. . .Steći osnovna znanja o izradi biznis plana.2.1.Steći osnovna znanja o razvoju biznis ideje. Opšti ciljevi nastave Kroz nastavu predmeta učenik će: . . .Razviti preduzetničke sposobnosti.6.Steći osnovna znanja i vještine za osnivanje i vođenje privrednog društva.Razvijati sposobnost komunikacije na stranom jeziku i rad na računaru. 45 . PREDUZETNIŠTVO 1.

Opisuje pojam biznis plan .Upoznaje postupak istraživanja tržišta .Razvija sposobnost biznis ideje postulatima postizanja .Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja.Sprovodi postupak formiranja cijene proizvoda/usluge .Razvija analitičko mišljenje .Razvija odgovornost u radu .Suočavajući Biznis ideja argumente kritički .Upoznaje pojmove: vizija.Izvodi zaključke o potencijalnoj konkurenciji . Eksperiment Šest šešira .Razvija komunikativnost.Upoznaje pojmove marketing plan i plan prodaje .Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata Biznis plana . misija.Razlikuje pojmove: vizija. npr.Izvodi zaključak o potencijalnim kupcima/korisnici ma usluga .Razvija marljivost i preciznost .Nabraja i tržišnog poslovanja kompromisa opredjeljuje se za poslovnu ideju .Uočava važnost očuvanja zdrave životne sredine . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan . misija. kreditora) .Vrši opis proizvoda/usluge . efikasnost u radu.Upoznaje pojam i elemente marketing miksa: proizvod. kako unutar samog privrednog društva tako i od strane eksternih partnera (investitora.Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva .Upoznaje pojam procjenjuje biznis ideja kvalitet poslovne .Razvija kreativnost .Kroz primjere obrazlaže postupak istraživanja tržišta na novom primjeru . cijena.Opisuje nastanak ideje u skladu sa . ciljevi .Kroz primjere obrazlaže ciljeve privrednog društva . strategija.Upoređuje moguće forme i sadržaje reklamnog materijala 46 Preporuke za izvođenje nastave .Nabraja moguće vrste djelatnosti .Poželjno je učenicima ukazati na primjere uspješnih preduzetnika . strategija .Organizovati gostovanje predstavnika realnog privrednog društva .4.Uviđa važnost izrade biznis plana u kontekstu obezbjeđivanja podrške. promocija i distribucija . marljivost i preciznost Element biznis plana .

Opredjeljuje se za Ime privrednog ime privrednog društva društva u skladu sa .Izrađuje plan očuvanja životne sredine za konkretno privredno društvo .Prezentuje biznis plan Osnivanje preduzeća .Kroz primjere objašnjava značaj sprovođenja kontrole kvaliteta proizvoda/usluge .Upoznaje postupak privrednog društva registracije privrednog društva .Opisuje elemente finansijskog plana privrednog društva .Objašnjava neophodnost očuvanja životne sredine .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje .Kroz primjere obrazlaže elemente finansijskog plana privrednog društva .Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana .Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje elemente i značaj oblikovanja vizuelnog identiteta privrednog društva .Oblikuje vizuelni Vizuelni identitet identitet privrednog društva privrednog društva .Popunjava Registracija formulare za privrednog društva registraciju .Sprovodi aktivnosti na pribavljanju .Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja.Nabraja moguća propisima i rješenja za ime poštujući principe privrednog društva jednostavn-osti i jedinstven-osti .Kroz primjere obrazlaže moguće načine distribucije .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika .Rezimira biznis plan .Opisuje moguće pečata i štambilja oblike organizovanja privrednog društva .Vježba: izrada organogra-ma privrednog društva 47 .Približava se struci kroz praktičan rad . a nakon toga kroz diskusiju donose odluku .

Upoznaje tipove struktura organizacione privrednog društva strukture privrednog društva Poslovanje privrednog društva . fax.Stiče radne navike .Pronalazi sličnosti i Organizaciona razlike između struktura privrednog različitih tipova društva organizacionih .Izrađuje ponudu.Upoznaje postupak .Upoznaje zanimanje kroz praktičan rad .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Otvaranje računa kod poslovne banke .Kroz primjere obračuna zarada obrazlaže način . fotokopir aparat. kao i programe za elektronsku komunikaciju .Upoznaje različite i razlike u nivoima nivoe upravljanja upravljanja privrednim privrednim društvom društvom . skener.Nabraja elemente poslovnog kodeksa privrednog društva .Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi . elemente predračun.Uočava važnost poštovanja poslovnog kodeksa privrednog društva za njegov uspješan rad Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Poslovni kodeks preduzeća .Upoznaje vrste i porudžbenicu. prima i raspoređuje poštu i druge službene materijale .Opisuje postupak . upit. štampač) .Obavlja usmenu i .Opisuje postupak otvaranja računa kod poslovne banke Formativni ciljevi učenik .Vježba: izrada reklamnog materijala .Pronalazi sličnosti .Upoznaje pojam poslovni kodeks privrednog društva .Popunjava formulare za otvaranje računa kod poslovne banke .Podstiče razvoj odgovornosti 48 .Razvija analitičko mišljenje .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke .Nabraja i opisuje pisanu aktivnosti u okviru komunikaciju službe opštih unutar privrednog poslova društva i sa eksternim partnerima . .Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu privrednom društvu .Šalje.Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon. slika. dokumentacije račun i ostala koja prati poslove dokumenta iz nabavke i prodaje oblasti poslova nabavke i prodaje .

: Poslovna i službena korespondencija za prvi razred. . 1997. 2004. Ekonomski fakultet u Podgorici. .Vukotić V. Ilić B. Ivanišević G. .Bogdanović D. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 2004. 8. domaći zadaci).Ocjenjuje se razumijevanje i zainteresovanost učenika za rad.: Osnovi ekonomije za prvi razred.Rajović R. preciznost. .: Osnovi ekonomije za drugi razred. . telefon.Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Manojlović J. štampač.Obavlja blagajničke poslove . 1996. 2005.Opisuje način obračuna poreza i doprinosa . 2004.: Preduzetništvo i biznis. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. fotokopir aparat. Beograd. Okvirni spisak literature i drugih izvora . poreza i doprinosa . Beograd..: Osnovi prava za prvi razred. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Obavlja poslove plaćanja dospjelih obaveza i naplate dospjelih potraživanja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. urednost.Kako započeti sopstveni biznis – Hauard Potit – CID Podgorica. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Upoznaje postupak plaćanja dospjelih obaveza i naplate dospjelih potraživanja Formativni ciljevi učenik obračuna zarada. Podgorica..Visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista.. . Beograd. 6.Dragišić D.rad na vježbama (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). eseji. . 2004. 7.Opšta ocjena na kraju godine izvodi se iz zaključnih ocjena u pojedinim klasifikacionim periodima.Provjeravaju se i ocjenjuju: . . . fax. Pavlović M. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. tačnost. skener.pisani radovi učenika (testovi. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 49 .Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom. Ignjatović S. Medojević B..usmeni odgovori (najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu). kreativnost i slično..Publikacija Moj biznis – Montenegro Biznis Alijansa.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih ocjena u klasifikacionom periodu.Upoznaje blagajničke poslove . Beograd.

Korišćenje računarskih Izrada reklamnog materijala programa kao vida komuniciranja Znanja 50 .Informatika Oblikovanje vizuelnog .Informacije u tekstualnom identiteta privrednog društva vidu .9. Povezanost predmeta Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Internet Održavanje internet sajta .Multimedijalno Usmena i pisana predstavljanje informacija komunikacija .

neophodnim za podešavanje motora i uređaja.Sticanje praktičnih znanja o pravilnoj dijagnostici kvarova sistema .Usvajanje osnovnih znanja o motornim vozilima . i usvajanje novih znanja na svom stručnom području . .Sticanje osnovnih znanja o vrstama i karakteristikama motornih vozila.Razvijanje osjećaja odgovornosti i preciznosti u radu. Opšti ciljevi nastave .Ovladavanje tehnološkim postupkom rastavljanja i sastavljanja podsklopova.7.Ovladavanje stručnom terminologijom. .Ovladavanje znanjem i vještinama.Osposobljavanje za samostalno izvođenje posla. .1.2. neophodnom za komuniciranje u struci. 51 .Ovladavanje znanjem i vještinama iz oblasti odabira rezervnih djelova i alata.Usvajanje osnovnih znanja o tehnološkim postupcima obrade materijala i izrade dijelova. . PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA 1. Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA SA TEHNOLOGIJOM ZANIMANJA 2. sklopova i sistema motornog vozila i njihovim održavanjem . do 12 učenika u drugom i 8 učenika u trećem razredu 3.Upoznavanje sa standardima pri održavanju motornih vozila i ekonomičnim korišćenjem alata i djelova sistema .Sticanje praktičnih znanja o pravilnom korišćenju sredstava zaštite na radu i zaštite životne sredine.Usvajanje znanja i vještina o principu rada i namjeni motora i uređaja motornih vozila. . Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave: Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 360 72 540 627 66 210 1527 Razred I II III Ukupno Ukupno 432 612 627 1671 Praktična nastava.odjeljenje se dijeli na grupe do 16 učenika u prvom razredu. . . stručno odlučivanje.

metrima kontrolisanja i pantljikama . pripremom i materijalne održavanjem vrijednosti radnog mjesta.Mjeri dužine univerzalnim mjerilom sa nonijusom .Stiče osjećaj preciznosti u radu .Upoznaje radionicu i radna mjesta odgovornosti. Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Radionica .Stiče radne navike .Učenici se upoznaju sa načinom pisanja dnevnika praktične nastave.Mjeri mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje i za mjerenje dubina . mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje.Mjeri dužine . radnom i .Razvija osjećaj . . očuvanja zaštite i zaštitu na zdravlja I okoline.Mjeri dubine dubinomjerom .Ispituje pravilnost obrtaja vratila.Stiče pozitivnu tehnološkom orjentaciju prema disciplinom zanimanju Preporuke za izvođenje nastave . komparatorom. . . tačnosti .Učenik je dužan da čuva dnevnik praktične nastave iz svih razreda. Vježbe . Mjerenje i kontrolisanje .Navodi alate za .Upoznaje sa I preciznosti. dubinomjerom. paralelnos površina i drugo 52 .Mjerenja univerzalnim mjerilom sa nonijusom.Upoznaje sredstva saradnje.Dnevnik se ovjerava na kraju školske godine.4. .Definiše pojam radioničkim mjerenja i lenjirima. jer se ovjereni dnevnici prilažu uz prijavu na završni ispit i predstavljaju uslov za pristupanje ispitu.Pomoću šestara mjerenje dužina i različitih vrsta uglova i objašnjava prenosi mjere sa princip rada sa radnog predmeta njima na alat i obrnuto .Svaki učenik samostalno vodi dnevnik. radu urednosti.

vratila.Stezanja (prihvatanja) raznih oblika obradaka razlićitim priborima (steznom glavom. lenjiri. crta obilježavanje na paralelne linije i metalu i linije paralelne ili objašnjava način upravne sa ili na rada sa njima ose predmeta.Steže radni pridržavanje i predmet načinom njegove mehaničkim primjene priborom (steznom .Ocrtavanja pomoću pribora i alata za ocrtavanje (magnetna prizma.Obrazlaže pravila prenosi mjere na izbora alata i rada radni predmet. čisti. i čuvanja pribora oprugama) za stezanje i . . 53 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . šestari.Objašnjava pojam predmet i ocrtavanja i priprema površinje obilježavanja na za ocrtavanje metalu i njegovu . stezanja mengelama.Navodi alate za obilježava zadate ocrtavanje i centre rupa. ekscentrima.Navodi pravila glavom. ključevi) .Postavlja radni .Stiče osjećaj preciznosti u radu Vježbe .učenik komparatorom . pravila održavanja ekcentrima.Steže magnetima pridržavanje .Kontroliše površine lenjirima i libelama Pribor za stezanje i pridržavanje . drači. mengelama. obilježvači. oprugama) .Upoznaje se sa predmet u pribor priborom za za stezanje stezanje i . . .Navodi i objašnjava šapama. šabloni). igle za crtanje.Podiže tehničku kulturu Vježbe . sa njima crta krugove i nanosi jednake podjeljke.Bira i pravilno kontroliše tolerancijskim mjerilima . podmazuje i sastavlja pribor za stezanje i pridržavanje Ocrtavanje i obilježavanje .Koristeći različite primjenu alate crta i . šapama.Pridržava radne predmete različitim priborima za pridržavanje (glave. visinomjer.Bazira radni .Rastavlja.

Bira sjekač odgovarajuće geometrije u zavisnosti od materijala Uvježbava rad sa sjekačem u položenom i strmom položaju Siječe limove ručnim i mašinskim makazama .Siječe šipkasti materijal (čelični. mesingani.Razvija tehnološku disciplinu Vježbe . bakarni.Nabraja vrste testera.Reže tanke predmete testerom . ručnim i mašinskim makazama.Reže materijal ručnom i mašinskom testerom .Navodi vrste makaza.Stiče osjećaj Vježbe .Objašnjava način rada sa turpijama Odsijecanje materijala . način rada .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik bilježava slovima.Nabraja vrste sjekača i objašnjava pravila rukovanja sjekačem . vrste i finoću nasjeka. brojevima.Turpijanje sa različitim oblicima i nasjecima turpija. alat i pribor Bušenje upuštanje i razvrtanje .Cisti i održava mašine.Pridržava se pravila zaštite na radu Određuje pravilnu visinu stege Bira turpiju u zavisnosti od kvaliteta obrade koji je zadat na radioničkom crtežu Obrađuje površine turpijanjem Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Turpijanje . bojom.Upoznaje se sa pravilnim držanjem tijela pri obradi . prenosi elemente sa crteža u datoj razmjeri na pripremak . .Bira alate u 54 . pribor za ocrtavanje i obilježavanje .Navodi vrste turpija. i pravila rukovanja plastični. keramički) .Nabraja alate i . .Odsijecanje materijala sjekačem. način rada i pravila rukovanja Vježbe . ručnom i mašinskom testerom. oblik zuba.Održava alat. uslove primjene.

Objašnjava pojam mjerodavni režim pri prušenju Vježbe . .Zabušuje. cilindričnim. konuse) .Ručno urezuje i narezuje navoje .Bušenje. proširuje i razvrće otvore i rupe na limovima.Objašnjava postupke rada pri rezanju Glodanje . upuštanje i razvrtanje .Nabraja vrste mašina i alate za obradu brušenjem. Struganje .Stiče osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu Vježbe .Informativni ciljevi i sadržaji učenik mašine za bušenje .Objašnjava pojam mjerodavni režim rezanja .Uočava uticaj sredstva za podmazivanje na kvalitet navoja .Izrađuje jednostavnije predmete glodanjem na univerzalnoj glodalici (ravna površine.Objašnjava način rada na bušilicama sa alatima za bušenje.Razumije pojam režima rezanja . prizmatičnim radnim predmetima . .Stiče osjećaj o potrebi sistematike u radu Vježbe .Nabraja vrste mašina i alate za obradu glodanjem.Objašnjava postupke rada pri rezanju Brušenje . reže navoje) .Čisti i održava radno mjesto .Izrađuje jednostavnije predmete struganjem na univerzalnom strugu (struže cilindre i konuse. izrađuje žljebove.) Vježbe .Obrađuje jednostavnije predmete brušenjem .Izrađuje jednostavnije predmete glodanjem na univerzalnoj glodalici (ravna površine.Nabraja vrste alata za rezanje navoja i objašnjava postupke rada sa njima Formativni ciljevi učenik zavisnosti od zahtjeva na crtežu .Izvodi osnovne operacije brušenja .Ručno urezuje i narezuje navoje.Navodi pravila pri bušenju Rezanje navoja .Nabraja vrste mašina i alate za struganje .Održava radno mjesto Socijalizacijski ciljevi učenik sigurnosti i preciznosti u radu Preporuke za izvođenje nastave .Održava radno mjesto . buši.Razvija osjećaj odgovornosti prema potrebi pridržavanja standarda u radu 55 .Urezuje navoje na bušilici .Održava radno mjesto .Struganja jednostavnih oblika obradka na univerzalnom strugu. upuštanje i razvrtanje . izrađuje žljebove i dr. .Objašnjava pojam mjerodavni režim rezanja .

Priprema predmeta i izvođenje zavarivanja.Navodi uzroke korozije .Ravno savija ivice limova .Ravna limove .Razumije proces zavarivanja . bojama i lakovima.Razdvaja zakovane spojeve .Bira sredstva i pribor za tvrdo lemljenje i izvodi postupak .Meko i tvrdo lemljenje Zavarivanje .Obrade limova Vježbe . porubljivanja.Priprema (čisti) površine za zaštitu i izvodi zaštitu metalnih površina premazima Obrada limova . savijanja. prevlakama od plastičnih masa.Spaja limove zakivanjem .Nabraja vrste zakivanja i zakovice .Poznaje procese pri lemljenju.Poznaje različite vrste hemijskih prebvlaka na čeliku i lakim metalima Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . sredstva za zaštitu .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Spaja limove hladnim zakivanjem .Uočava karakteristike i ocjenjuje kvalitet metalnih zaštitnih prevlaka . previjanja i plastičnog oblikovanja limova Zakivanje materijala .Uviđa važnost pridržavanja pravila zaštite na radu Vježbe .Stiče osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu Vježbe .Objašnjava postupak zakivanja Lemljenje .Razlikuje boce za vodonik i acetilen . uz 56 .Objašnjava procese zavarivanja .Poštuje sistematičnost u radu Vježbe .Uviđa važnost očuvanja čovjekove okoline Vježbe . priprema alat i izvodi meko lemljenje . prevlakama od metalnih masa koji ne oksidiraju. lemove.Objašnjava postupke rada pri brušenju Površinska zaštita .Ispravlja profile i žice .Poznaje funkciju i postupke ravnanja.Obrazlaže funkciju redukcionih .Objašnjava procese kod korozije . hartijom za zaštitu od korozije i na druge načine .Površinski zaštićuje površine: uljima i mastima. alate.Ručno plastično oblikuje limove .Priprema materijal.

NO.Stiče pozitivnu orjentaciju prema zanimanju . električnog zavarivanja i zavarivanja pod pritiskom Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave primjenu različitih vrstaspojeva i zavara.Zna ulogu i način rada alata.Razlikuje osnovne . definicijom i sisteme i podjelom vozila. mehanizme vozila osnovnim .učenik ventila. proces vođenja gorionika i žice. .Razumije koncepciju gradnje vozila . ulogu praškova i pasta .Stiče pozitivnu Vježbe . uređaja i specijalne opreme za opravku. 57 Informativni ciljevi i sadržaji učenik topljenjem.Obrazlaže princip rada aparata za elektrolučno zavarivanje . rad gorionika.Upoznaje se sa .Uvježbava tehnike rada pri gasnom zavarivanju i sječenju .Vrši čišćenje.Priprema predmet i izvodi zavarivanje Uvod u motorna vozila i motore .Upoznaje se sa sastavne djelove.Koristiti prospekte proizvođača vozila za predstavljanje različitih koncepcija gradnje vozila .Navodi vrste i ulogu tehničke i radne dokumentacije vezane za motorno vozilo . održavanje i kontrolu ispravnosti vozila.Koristiti standard JUS M.Razlikuje pojmovima i koncepcijska razvojem vozila i rešenja pogona motora sus i vozila klasifikacijom vozila .010 koji daje osnovne definicije i klasifikaciju drumskih vozila . Automehaničarski alat i pribor .Ispitivanje zavarenih spojeva savijanjem i probom preloma .Zna principe organizacije servisne i remontne službe i održavanja vozila i funkciju tehničkih pregleda .

.Čišćenje.Vrši čišćenje. međuosni i bočni. vrstamaziva (tečna. kontrolu i podmazivanje.Vrši čišćenje.Razumije oznake maziva prema vrsti čvrsta. kontrolu i podmazivanje mehaničkih dizalica. specijalnog) alata i pribora Kanali i dizalice . zamjenu ulja i podešavanje instalacije vazdušnohidraulične dizalice. podmazivanje i slaganje automehaničarskog (ručnog.Poznaje različite vrste kanala (neprolazni i prolazni. kontrolu kanala. specijalni) i mjernim alatom i priborima i razumije principe njihovog rada i upotrebe Formativni ciljevi učenik kontrolu (vizuelno ili uređajem).Izgrađuje pozitivnu .Čišćenje.Podmazivanja motornih vozila . hidraulične i vazdušnohidraulične). uređaja (mjerni 58 Vježbe . podmazivanje mehaničkih dizalica. zamjenu ulja i podešavanje hidraulične dizalice Vježbe . kontrola (vizuelno ili uređajem). . univerzalnog. zamjenu ulja i podešavanje hidraulične dizalice. polutečna.Vrši čišćenje. specijalnog) alata i pribora. mjerne viljuške.Vrši provjeru ispravnosti moment ključa. . Socijalizacijski ciljevi učenik orjentaciju prema zanimanju Preporuke za izvođenje nastave . uski i široki. aerometra.Stiče radne navike . Maziva i uređaji za podmazivanje motornih vozila .Uočava razliku i . univerzalnog. specijalni) i dizalica (mehaničke. kontrolu i podmazivanje. univerzalni. .Vrši čišćenje. luksmetra i drugim. mjerača pritiska u cilindrima. gasovita) i i namjeni. regloskopa. kontrola (vizuelno ili uređajem). stetoskopa. izvlakača. . sa izdizanjem točkova ili mosta. podmazivanje i slaganje automehaničarskog (ručnog.Informativni ciljevi i sadržaji učenik automehaničarskim alatom i priborom (ručni. .Navodi vrste i orjentaciju prema raspoređuje vrste karakteristike zanimanju maziva prema vrsti različitih i namjeni.

. ručnog pranja. prese. . čišćenja razumjie način motornog vozila. dopunu ili zamjenu tečnosti za hlađenje. Pogonska goriva motornih vozila . motorna vozila.Stiče osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu Vježbe . podešava i provjerava 59 Informativni ciljevi i sadržaji učenik sudovi pumpe. podešava i provjerava funkcionisanje uređaja.Razumije oznake .Upoznaje se sa uređajima za (vizuelno) djelova i pranje motornog izvodi postupak vozila (brizgaljke. njihove primjene .Uviđa važnost očuvanja čovjekove okoline Vježbe .Razumije oznake koja se koriste za cetanskog broja. . kontrolu. zamjenu ulja i maziva.Čišćenje i pranja motornih vozila .Uviđa važnost očuvanja čovjekove okoline Vježbe .Uočava razliku i .Razumije oznake oktanskog broja. vozila.Dopunjuje ili zamjenjuje tehničke tečnosti motornog vozila (tečnosti za hlađenje.Vrši čišćenje.Vrši kontrolu. Tehničke tečnosti motornih vozila . kontrolu. Oprema i uređaji za pranje vozila .Vrši kontrolu .Uočava razliku i raspoznaje razne vrste pogonskih goriva prema vrsti i namjeni.Navodi vrste i raspoređuje vrste karakteristike tehničkih tečnosti tehničkih tečnosti prema vrsti i kod motornog namjeni. podmazivanje. podmazivanje. pogonskih goriva .Navodi vrste i goriva prema vrsti karakteristike i namjeni. . četke i drugo) i brisanja.Razumije oznake tehničkih tečnosti prema vrsti i namjeni. tečnosti za hidraulične prenosne mehanizme sistema za kočenje) .) Za podmazivanje motornih vozila Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje razne vrste pogonskih goriva .učenik .Vrši čišćenje. špricevi i dr. tečnosti za hidraulične prenose mehanizme sistema za kočenje.

. kontrola i montaža djelova uređaja za osvetljenje puta i označavanje vozila . Vulkaniziranje i balansiranje pneumatika . .Vrši čišćenje. točka .Vrši uravnoteženje točka na uređaju za uravnoteženje (balansiranje) točka Svjetlosna signalizacija na vozilu . osvetljenje puta i reflektor. kontrolu i pripremu mašina i uređaja za uravnoteženje točka. koriste na . zamjenu i montažu natplatka i pneumatika.Razvija smisao za urednost Vježbe .Stvara radne Vježbe .Vrši demontažui i instrumenata. .Identifikuje se sa zanimanjem .Vrši podešavanje funkcionisanja svjetlosnih talasa mjernih .Razlikuje oznake na pneumatiku. motornom vozilu i kontrolu i pripremu uređaja za mašina i uređaja za uravnoteženje vulkaniziranje.Razvija odgovornost prema radu Vježbe .Zna simbole električnih mjernih električnih veličina instrumenata. staklo.Vrši podešavanje . kontrolu.Vrši demontiranje.Vrši čišćenje. i način . . označavanje vozila 60 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . kontrolu (vizuelno/uređaje m) djelova uređaja za osvetljenje puta .Vulkaniziranje i balansiranje pneumatika .Vrši kontrolu pritiska u pneumatiku.Razumije princip vozila i zamjenjuje rada uređaja za ga vulkaniziranje pneumatika koji se .Demontaža. .Demontira točak sa .Razumije princip i označavanje rada uređaja za vozila (tijelo.Izvodi postupak pranja pomoću savremenih uređaja za pranje motornog vozila.Vrši kontrolu pneumatika.učenik funkcionisanje uređaja za pranje motornog vozila.

kondezator. Organizacija i način tehničkog održavanja motornog vozila .Upoznaje se sa . kotva. jezgro.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši montažu djelova uređaji za davanje zvučnih signala (tijelo. navrtke.Vrši demontažui i kontrolu .U zavisnosti od utvrđenog stanja . .Provjerava funkcionisanje i podešava sistem pomoću savremenih dijagnističkih uređaja. . provodnici. osigurači).učenik ležišta sijalice. membrana.Vrši demontažui i kontrolu (vizuelno/uređaje m) djelova za davanje zvučnih signala .Razumije princip vrši zamjenu i rada uređaja za montažu djelova davanje svjetlosnih uređaja za signala osvetljenje puta i označavanje vozila. poklopca.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši montažu djelova uređaja za za davanje zvučnih . vibrator sa kontaktima. kontrola i montaža djelova uređaja za davanje zvučnih signala . poluge.Demontaža. akumulator) . akumulator.Razumije poslove 61 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik navike Preporuke za izvođenje nastave . . .Razumije princip rada uređaja za (vizuelno/uređaje davanje zvučnih m) djelova uređaji signala za davanje svjetlosnih signala.

Formativni ciljevi učenik organizovanja tehničkog održavanja motornog vozila i obavlja jednostavne poslove održavanmja (zamjena ulja. pranje vozila) Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 62 . zamjena rashladne tečnosti. zamjena maziva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik načinom organizovanja tehničkog održavanja motornog vozila. zamjena prečistača.

polužni sistem. 63 .Vrši demontažu i kontrolu (vizuelno/uređaje m) dijelova sistema pneumatskog elastičnog sistema oslanjanja (kompresor. .U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu djelova sistema pneumatskog elastičnog sistema oslanjanja. zamjenu krute grede. rezervoar. . regulator. zavojne opruge.Vrši demontažu i kontrolu (vizuelno/uređaje m) i u zavisnosti od utvrđenog stanja. prečistač). regulator pritiska.Demontaža. u slučaju potrebe. .Vrši demontažu i kontrolu (vizuelno/uređaje m) elastičnog oslonca gibanja.Vrši demontažu i kontrolu (vizuelno) i.Demontaža. Vježbe . torzioni opruge).U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu elemenata .Uviđa ljepotu svog zanimanja Preporuke za izvođenje nastave Vježbe . .Stiče osjećaj preciznosti u radu . . gumeni elastični oslonac.Provjerava funkcionisanje sistema za oslanjanje Socijalizacijski ciljevi učenik . zamjenu prigušivača.Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Sistem za oslanjanje .Upoznaje se sa principom rada i nabraja sastavne dijelove sistema pneumatskog elastičnog sistema oslanjanja Formativni ciljevi učenik .Zna karakteristike sistema za oslanjanje (sistem sa zavisnim i nezavisnim oslanjanjem). kontrola i montaža dijelova sistema za oslanjanje. kontrola i montaža dijelova sistema pneumatskog elastičnog sistema oslanjanja. prečistač. .Nabraja sastavne dijelove i razumije princip rada sistema za za oslanjanje .

Demontaža. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik .Razumije princip rada i nabraja sastavne djelove uređaja za upravljanje sa pužem. povratni ventil. volan.Razvija logičko mišljenje. rukavac. akumulator. pužni točak. poluge. osovinica rukavca) . 64 .Razumije pojam uglova podešavanja upravljačkih točkova Vrši demontažu i kontrolu (vizuelno/uređaje m) elemenata uređaja za upravljanje sa pužem (volan. rezervoar spona. rukavac.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu . spona. osovinica rukavca) U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu elemenata uređaja za upravljanje sa pužem Vrši demontažu i kontrolu (vizuelno/uređaje m) elemenata uređaja za upravljanje sa zupčastom letvom (volan.Zna karakteristike različitih vrsta sistema za upravljanje (mehanički.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu elemenata uređaja za upravljanje sa zupčastom letvom. sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje Vježbe . hidraulični cilindar.Vrši demontažu i kontrolu (vizuelno/uređaje m) djelova uređaja za upravljanje sa hidrauličnim pojačivačem (pumpa. spona. razvodnik.Stiče osjećaj preciznosti u radu Preporuke za izvođenje nastave . . osovinica rukavca) . kontrola i montaža dijelova sistema uređaja za upravljanje. mehanički sa pojačivačem i hidraulični) .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uređaj za upravljanje . rukavac. sa zupčastom letvom i sa sa hidrauličnim pojačivačem. zupčasta letva . zupčanik. puž.

Stiče osjećaj preciznosti u radu Vježbe . čelična užad. . .Provjerava funkcionisanje i podešava sistem 65 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Sistem za kočenje . . .Provjerava funkcionisanje sistema . poluge. kontrola i montaža dijelova sistema za kočenje. rezervoar. glavni cilindar.Vrši kontrolu uglova upravljačkih točkova pomoću dijagnostičkih uređaja . gumice.Vrši demontažu i kontrolu (vizuelno/uređaje m.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik elemnata uređaja za upravljanje sa hidrauličnim pojačivačem.Vrši demontažui i kontrolu (vizuelno/uređaje m) djelova (frikcione obloge.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši podešavanje i montažu djelova sistema za kočenje.Upoznaje se sa principom rada i nabraja sastavne djelove ABSkočnica. opruge. . . . zamjenu i montažu djelova ABS-sistema kočenja. ventile.Razumije princip rada i nabraja sastavne djelove pojedinih vrsta sistema za kočenje. disk) sistema za kočenje. . doboš. .Demontaža.Ispušta vazduh iz sistema za kočenje. radni cilindar.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši podešavanje uglova upravljačkih točkova pomoću dijagnostičkih uređaja.

poklopac spojnice.Nabraja sastavne dijelove i objašnjava princip rada frikcione spojnice . .Demontaža. polucentrifugalne. čišćenje. ležajeve. Vrši demontažu. pranje. . kontrola i montaža elemenata glavne spojnice.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik pomoću savremenih dijagnističkih uređaja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Sistem za prenos snage Glavna spojnica . pumpno i turbinsko kolo . hidrostatičke. komandni mehanizam. 66 . elektromagnetne i kombinovane spojnica) i razumije princip njihovog rada . vratila i drugo) Vrši kontrolu i podešavanje slobodnog hoda komandnih poluga.Vrši demontažu. kontrolu (vizuelno/uređaje m) potisnog ležaja.Demontaža.Razvija mentalne sposobnosti i svestrano izgrađuje lič!Nost Vježbe . spojničko vratilo. pranje.Vrši demontažu. U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu i podešava zazor između potisnog ležaja i dvokrakih poluga glavne spojnice. zamjenu i montažu frikcionog diska (lamele). . . centrifugalne. kontrolu (vizuelno/uređaje m). .Poznaje princip rada i nabraja sastavne dijelove hidrodinamičke glavne spojnice (kućište. čišćenje. zamjenu i montažu glavnog i radnog cilindra kod hidrauličnih komandnih mehanizama. uljne zaptivke. kontrolu (vizuelno/uređaje m).Vrši demontažu.Identifikuje se sa zanimanjem . kontrolu (vizuelno/uređaje m) djelove glavne spojnice (lamelu. kontrola i montaža elemenata hidrodinamičke glavne spojnice. komandni mehanizam. potisni disk.Stiče radne navike Vježbe . potisni ležaj.Zna različite vrste glavnih spojnica (diskosne.

pumpno i turbinsko kolo . kontrola i montaža elemenata mjenjačkog prenosnika. uljne zaptivke.Vrši kontrolu nivoa i zamjenu ulja u mjenjačkom prenosniku.Demontaža. Vježbe . komandni mehanizam. električni i kombinovani) . čišćenje.Razvija smisao za urednost pri radu . .Poznaje različite vrste glavnih mjenjačkih prenosnika i navodi podjele (mehanički. hidrodinamički. hidrostatički. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave - - - - - Mjenjački prenosnik .Vrši demontažu i kontrolu (vizuelno ili uređajem) 67 .Vrši kontrolu i podešava slobodan hod komandnih poluga.Zna princip rada i . pranje.Razvija odgovornost prema radu i rezultatima rada Vježbe . . glavni cilindar i drugi) U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu djelova glavne spojnice Vrši demontažu.Demontaža. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik radni cilindar. kontrolu (vizuelno/uređaje m) djelove hidrodinamičke glavne spojnice (kućište. Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja. vratila i drugog) U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu djelova hidrodinamičke glavne spojnice Vrši kontrolu nivoa ulja u kućište hidrodinamičke glavne spojnice. ležajeve.

urednost. . vratila.Navodi vrste i primjenu zglobnih prenosnika (elastične i šarnirne) . kontrola i montaža elemenata zglobnih prenosnika. sistematičnost i odgovornost prema radu i rezultatima Vježbe . uljne zaptivke. komandne poluge.Demontaža. reaktor i drugog) U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu djelova hidrodinamičkog mjenjačkog Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave kontrola i montaža elemenata hidrodinamičkog mjenjačkog prenosnika.Zna princip rada i nabraja sastavne dijelove glavnog hidrodinamičkog mjenjačkog prenosnika - - - - Zglobni prenosnici . . krst 68 .Razvija tačnost. prsten. uljne zaptivke. ležajeve. pumpno i turbinsko kolom. vratila. elemente sinhrone spojnice. osigurače. viljuške i drugog) U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu djelova glavnog mjenjačkog prenosnika Vrši demontažui i kontrolu (vizuelno ili uređajem) djelova hidrodinamičkog mjenjačkog prenosnika (ležajeve.Informativni ciljevi i sadržaji učenik nabraja sastavne dijelove glavnog mehaničkog mjenjačkog prenosnika Formativni ciljevi učenik djelova glavnog mjenjačkog prenosnika (zupčanike.Vrši demontažui i kontrolu (vizuelno ili uređajem) djelova (ležaji. komandne osovinice.

Socijalizacijski ciljevi učenik rada Preporuke za izvođenje nastave - - - Glavni prenosnik .Zna princip rada i nabraja sastavne djelove asihronih zglobnih prenosnika . . kuglice.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu.Stiče radne navike . podešavanje i montažu djelova glavnog prenosnika. . Diferencijalni prenosnik . ležaji. viljuška sa kardanskim vratilom) asihronih zglobnih prenosnika U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu. mazalica. vijak. manžetna) U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu. kontrola i montaža elemenata glavnog prenosnika Vježbe .Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj.Vrši demontažu i kontrolu (vizuelno ili uređajem) djelova (zupčanici. vratila) glavnog prenosnika . podmazivanje i montažu djelova sihronih zglobnih prenosnika.Zna princip rada i nabraja sastavne djelove (sihronih) zglobnih prenosnika Formativni ciljevi učenik kardana.Vrši kontrolu nivoa. viljuška sa prirubnicom. podmazivanje i montažu djelova asihronih zglobnih prenosnika Vrši demontažui i kontrolu (vizuelno ili uređajem) djelova sihronih zglobnih prenosnika (viljuške.Zna princip rada i nabraja sastavne dijelove glavnog prenosnika .Informativni ciljevi i sadržaji učenik .Razvija sposobnost 69 Vježbe . Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj.Demontaža.Zna princip rada i .

kontrolu. . 70 . kontrola i montaža poluvratila. . kontrola i montaža elemenata diferencijalnog prenosnika Poluvratila .Informativni ciljevi i sadržaji učenik nabraja sastavne dijelove diferencijalnog prenosnika Formativni ciljevi učenik doliva ili zamjenjuje ulje u kućište diferencijalnog prenosnika .U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu. . podešavanje i montažu djelova diferencijalnog prenosnika.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu. ležajeva) diferencijalnog prenosnika.Zna karakteristike i ulogu poluvratila. .Vrši demontažu i kontrolu (vizuelno ili uređajem) djelova (kuciste.Demontaža.Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj Socijalizacijski ciljevi učenik za urednost i preglednost u radu Preporuke za izvođenje nastave . . kontrolu i montažu poluvratila. bočnih zupčanik. planetarni zupčanik.Vrši demontažu i kontrolu (vizuelno ili uređajem) poluvratila.Demontaža. Vježbe . osovinice.Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj.

kontrola i ugradnja korita motora .Demontaža.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Pogonski motor . kontrolu (vizuelno/uređaje m) cilindrične glave motora .Demontaža. kontrolu (vizuelno/ mjernim uređajem). čišćenje i pranje. Vježbe .Vrši demontažu.Identifikuje se sa zanimanjem Vježbe .Vrši demontažu. kontrolu (vizuelno). kontrolu (vizuelno/mjernim uređajem) potrošenost ležajeva male i velike pesnice klipnjače.Vrši demontažu. osovinice klipa i.Demontaža.Navodi pokretne djelove motora Formativni ciljevi učenik .Vrši demontažu. u zavisnosti od utvrđenog stanja. benzinski i dizel motori) . kontrola i ugradnja cilindrične glave motora.U zavisnosti od 71 Socijalizacijski ciljevi učenik . čišćenje i pranje. kontrola i ugradnja koljenastog vratila . zamjenu i montažu cilindra cilindričnom bloku motora . čišćenje. čišćenje i pranje. zamjenu i montažu korita motora . čišćenje i pranje.Vrši demontažu. .Stiče radne navike Preporuke za izvođenje nastave Vježbe .U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši opravku ili zamjenu i montažu cilindrične glave motora . kontrolu (vizuelno/mjernim uređajem) potrošenost klipa.Zna princip rada motora i navodi nepokretne djelove motora (četvorotaktni. klipnih prstenova. . pranje. zamjenu i montažu pojedinih elemnata . kontrola i ugradnja klipa i klipnjače Vježbe . dvotaktni.Demontaža.Demontaža. kontrola i ugradnja cilindra u cilindrični blok motora.Stiče osjećaj sigurnosti i preciznosti u radu Vježbe .

čišćenje. U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu osnovnih ležajeva koljenastog vratila Vrši demontažu. Vrši demontažu.Demontaža. pranje. kontrolu (vizuelno/mjernim uređajem) potrošenost rukavaca i bregova bregastog vratila. Vrši demontažu. kontrolu (vizuelno/mjernim Socijalizacijski ciljevi učenik . kontrolu (vizuelno/mjernim uređajem) potrošenost stabla ventila. kontrolu (vizuelno/mjernim uređajem) potrošenost rukavaca koljenastog vratila i ležajeva velike pesnice klipnjače. čišćenje i pranje.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu ležajeva male i velike pesnice klipnjače.Jača istrajnost i upornost u radu Preporuke za izvođenje nastave Vježbe .Razvija logičko mišljenje. U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu bregastog vratila. pranje. čišćenje. vođice ventila. kontrola i montaža elemenata razvodnog mehanizma - . čišćenje i pranje. sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje - - - - - - 72 . U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu vođice ventila i ventila Vrši demontažu.

. princip rada i kontrolu djelove sistema za (vizuelno/uređaje napajanje motora m) rezervoara gorivom goriva.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu klackalica.Stiče osjećaj preciznosti u radu Vježbe . . pranje. čišćenje. čišćenje. Vježbe .učenik uređajem) potrošenost (klackalica. . . i 73 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Vrši demontažu. . njegovu zamjenu i montažu .Zna karakteristike. njenu zamjenu i montažu .(skroboskopska lampa. kontrolu (vizuelno/uređaje m) karburatora. dijagnostike I upravljanja. podizača i šipki podizača ventila.Demontaža.Demontaža. osciloskop) . Sistem za napajanje OTO motora gorivo . podizača i šipki podizača ventila). .Vrši demontažu.Izvodi montažu zupčastog remena/lančanika i podešavanje ugla predpaljenja pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja . pranje. čišćenje. kontrole. kontrola i ugradnja membranske pumpe.Provjerava funkcionisanje pogonskog motora savremenim uređajima.Izvodi podešavanje zazora ventila pomoću mjernih ili kontrolnih uređaja. pranje.Razvija svijest o značaju iprednostima savremenih tehničkih rješenja.Vrši demontažu. primjeni i prednostima elektronike i automatike. kontrolu (vizuelno) membranske pumpe. kontrola i montaža elemenata sistema za napajanje oto motora gorivom.

pumpa za gorivo. prečistač vazduha. čišćenje. kontrolu (vizuelno/uređaje m) djelove sistema za napajanje otomotora direktnim ubrizgavanjem goriva (rezervoar. potenciometar. čišćenje.Zna princip rada sistema i navodi djelove sistema za napajanje otomotora direktnim ubrizgavanjem goriva - - - - - 74 . Vrši demontažu. njegovu zamjenu i montažu U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu djelova karburatora. brizgaljka. zamjenu i montažu grubog i finog prečistača. pranje. prečistač goriva. regulator pritiska. akumulator pritiska. elektronski upravljački uređaj i drugi) U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu djelove sistema za napajanje otomotora direktnim ubrizgavanjem goriva Provjerava funkcionisanje zamijenjenih dijelova sistema Socijalizacijski ciljevi učenik ušteda.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik u zavisnosti od utvrđenog stanja. Vrši demontažu. regulator smješe. pranje. očuvanja zdravlja I okoline Preporuke za izvođenje nastave . kontrolu (vizuelno). davač pritiska.

pranje.Vrši demontažu. .Demontaža. čišćenje. kontrolu (vizuelno/uređaje m na probnom stolu) djelova pumpe visokog pritiska . kontrola i ugradnja pumpe niskog pritiska .U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu grubog i finog prečistača. . .U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu djelova pumpe niskog pritisdka . čišćenje.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu djelova brizgaljke .Vrši demontažu. pranje. kontrola i ugradnja pumpe visokog pritiska Vježbe .Zna karakteristike.Vrši demontažu. princip rada i kontrolu djelove sistema za (vizuelno)pumpe napajanje motora niskog pritisdka gorivom .Stiče osjećaj sigurnosti u radu Vježbe . .Demontaža. pranje.Demontaža. čišćenje. .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Sistem za napajanje DIZEL motora gorivom . pranje. kontrola i montaža elemenata sistema za napajanje dizel motora gorivom. kontrolu (vizuelno) grubog i finog prečistača.Razvija smisao za urednost i preglednost u radu Vježbe .Provjerava funkcionisanje pomoću 75 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Vrši demontažu. kontrolu (vizuelno/uređaje m na probnom stolu) djelova brizgaljke.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu djelova pumpe visokog pritiska .Stvara radne navike . čišćenje.

Sistem za paljenje radne smješe . visoko naponskih kablova. zamjenu i montažu djelova (razvodne ruke. kontrola i montaža elemenata sistema za paljenje radne smješe kod oto motora.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu elektrolita i vrši dolivanje destilovane vode .Vrši demontažu i čišćenje platinskih kontakata .Zna princip rada i čišćenje klema navodi djelove akumulatora bateriskog sistema . razvodne kape.Vrši demontažu.U zavisnosti od . kontrolu (vizuelno/uređaje m) djelova razvodnika paljenja .Razvija tehnološku disciplinu .Vrši kontrolu nivoa za paljenje radne i gustinu elektrolita smješe u akumulatoru . montažu i podešavanje ugla predpaljenja razvodnika paljenja skroboskopskom lampom.učenik savremenih dijagnostičkih uređaja. . čišćenje.Vrši demontažu. indukcionog kalema. 76 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Zna princip rada i utvrđenog stanja navodi djelove vrši montažu i beskontaktnog podešava zazor tranzistorskog platinskih sistema za paljenje kontakata radne smješe .Stiče osjećaj za čistiju I zdraviju sredinu I razvija eko svijest . svjećića. .Demontaža.Razvija odgovornosti prema obavljanju poslova Vježbe .U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu elemenata.Uviđa vezu između različitih oblasti nauke i tehnike .Vrši demontažu i .Uviđa važnost sopstvenog rada i bezbjednosti drugih .

i dr. .Uviđa ljepotu zanimanja Vježbe .) . . pranje i navodi djelove kontrolu (vizuelno) sistema za uljne pumpe. .Demontaža.Zna principrada i čišćenje. hladnjaka.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu djelove sistema za podmazivanje (grubog i finog prečistača.Razvija radne navike . 77 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Vrši kontrolu nivoa i zamjenu ulja. i dr. zamjenu i montažu pogonskog zupčanika uljne pumpe.učenik kondezatora) razvodnika paljenja.Razvija preciznost i marljivost pri radu . regulacionog ventila.Vrši demontažu.Vrši demontažu.) . manometra. manometra.Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja Sistem za podmazivanje motora .Vrši demontažu. podmazivanje . . hladnjaka. kontrolu (vizuelno ili uređajem) djelove sistema za podmazivanje (grubog i finog prečistača. regulacionog ventila.U zavisnosti od motora utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu elemenata uljne pumpe . kontrola i montaža elemenata sistema za podmazivanje motora.

Zna princip rada .U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu djelova sistema za hlađenje motora (termostat. .Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj pomoću savremenih dijagnostičkih 78 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Demontaža. .Razvija osjećaj odgovornosti prema kvalitetnom izvođenju radnih zadataka i poštovanju standarda Vježbe .Vrši demontažu i kontrolu (vizuelno) ili uređajem djelova sistema za hlađenje motora (termostat. kontrola i montaža elemenata sistema za hlađenje motora. . čišćenje. . ekspanzionu posudu). termoelemenat.Vrši demontažu. ekspanzionu posudu). gumene cjevovode. gumene cjevovode. Sistem za hlađenje motora .U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši zamjenu i montažu djelova vodena pumpa.učenik .Vrši zamjenu sistema za hlaženje rashladne tečnosti motora i navodi (ljeto/zima) . kontrolu (vizuelno/uređaje m) djelova vodena pumpa. termoelemenat. . djelove sistema za hlađenje motora zamjenu i montažu hladnjaka. .Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja.Vrši demontažu.

kolektora. viljuška . kolektora. vratila. rotora. statora. vratila.Stiče osjećaj preciznosti u radu Vježbe . kontrola i montaža generatora. . . namotaja) generatora . rotora.Zna princip rada i statora. kontrole i montaže elektropokretača. statora. viljuška. kolektora.Vrši demontažui i .učenik uređaja.U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši montažu djelova (kućište. Električni uređaji na vozilu .Vrši demontažui i kontrolu (vizuelno/uređaje m) djelova (kućište.Demontaža. ležaj.četkica. ležaj. nabraja djelove četkica. .U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši montažu djelova (kućište.Demontaže. Vježbe . spojnica (bendiks). ispravljača (dioda). ispravljača elektropokretača. ležaj.dioda. elektromagnet. četkica. statora. vratila. polova strujnog toka) elektropokretača. . četkica. elektromagnet. namotaja) generatora. generatora i vratila. zupčanik (bendiks). polova strujnog toka) elektropokretača 79 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . dvokraka poluga. kolektora. rotora.Poznaje i nabraja kontrolu električne uređaje (vizuelno/uređaje na vozilu m) djelova (kućište. rotora. zupčanik. ležaj. . dvokraka poluga.

D. nosača klackalica. zamjena prečistača za vazduh. Zavod za udžbenike.Stiče osjećaj Uređaji za defektažu preciznosti u radu kvarova sistema motornog vozila .U zavisnosti od utvrđenog stanja vrši podešavanje i montažu djelova. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Zna princip rada uređaja za defektažu kvarova sistema Organizacija i način tehničkog održavanja motornog vozila . Janićijević J.Zna način i (pregled i zahtjeve podešavanje organizovanja pogonskog tehničkog agregata.Vrši pregled vozila .Lenasi J. Ristanović T. ispitivanje ekološke ispravnosti) Vježbe . provjera zategnutosti nazubljenog remena.Janković.Beograd 80 . . podešavanje ugla predpaljenja.Poznaje različite vrste uređaja za defektažu kvarova sistema motornog vozila . Vježbe . održavanja pritezanje motornog vozila. kućišta bregastog vratila. podešavanje agregata.Tehnički pregled 5.: Motori i motorna vozila.. cilindrične glave.Provjerava funkcionisanje i podešava sistem pomoću savremenih dijagnističkih uređaja . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . podešavanje zazora ventila.Vrši defektažu kvarova pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja . provjera svjećica.: Tehnologija obrazovnog profila za automehaničare. Beograd. Zavod za udžbenike ..Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Defektaža kvarova pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja.

Sistem za podmazivanje motora . T. elementima hidrauličnih i pneumatskih sistema. mjernim instrumentima . 8.: Motorna vozila.Motori .Vulkaniziranje i balansiranje . odnosno usluga i njihovom odbranom. : Kontrola tehničke ispravnosti vozila. računarom sa odgovarajućom programskom opremom za dijagnostiku. Zavod za udžbenike . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Zagreb .U svakom klasifikacionom periodu se znanje provjerava i ocjenjuje pregledanjem i ocjenjivanjem dnevnika praktične nastave i ocjenjivanjem praktičnih zadataka. Zavod za udžbenike . Beograd . raznim sklopovima mašina.- Bunčić.Točkovi i pneumatici Motori i motorna vozila Motori i motorna vozila Motori i motorna vozila Motori i motorna vozila Motori i motorna vozila Hidraulika i pneumatika Sistem za prenos snage Sistem za oslanjanje Sistem za upravljanje Sistem za kočenje Motori SUS Hidraulika Pneumatika Elektrotehnika i autoelektrika . proizvoda.Sistem za upravljanje vozilom .Sistem za kočenje . Povezanost predmeta Znanja .Svjetlosna signalizacija na vozilu Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . modelima. . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Školska knjiga. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . šemama sklopova i podsklopova mašina. savremenim dijagnostičkim aparatima za utvrživanje stanja sklopova. 9. uz prethodno obrazovanje za automehaničara. modelima. univerzalnim i specijalnim alatima.Nastava se realizuje u radionici koja je opremljena sa: računarom sa odgovarajućim softverskim paketima (za simulaciju rada pogonskog motora i drugih sistema kao i tehnološki postupak opravke motornih vozila).Posebni uređaji na vozilu . Školska knjiga. D.Električni uređaji na vozilu .Transmisija . 7.Sistem za oslanjanje vozila .Cevra: Motori i motorna vozila I.Viša stručna sprema izpodručja mašinstva.Uređaji za osvjetljenje i svjetlosnu signalizaciju na Motori i motorna vozila vozilu 81 . mjernim instrumentima i drugim.Sistem za hlađenje motora . Saobrađajni fakultet Beograd Simić.Motori i motorna vozila . grafoskopom.Sistem za kočenje . S. položen majstorski ispit za automehaničara (u koji je uključen pedagoško-andragoški ispit). Beograd Ristanović. diaprojektorom sa odgovarajušim slajdovima. uređajima za podmazivanje.Cevra: Motori i motorna vozila II.Tehničke tečnost motornih vozila . Zagreb 6.Sistem za oslanjanje .Sistem za upravljanje . uzorcima alata.Radionica je opremljena i sa: stubnom dizalicom.: Tehnička eksploatacija motornih vozila I.

Razumije koncepciju gradnje vozila .Razlikuje osnovne sastavne djelove. na principu zavrtnja i navrtke. .Prednji upravljački most .Upravljački mehanizam: pužni. .Amortizeri i stabilizatori . . kombinovani. sisteme i mehanizme vozila. bočni nagib točka.Objašnjava jednu od stavki: .Tumači oznaku pneumatika Sistem za oslanjanje . .da li je učenik ovladao znanjima o funkciji sistema i funkcionalnim vezama sistema motornih vozila.Građu i vrste pneumatika. . zatur točka.Mekfersonov mehanizam oslanjanja .Prenosni mehanizam−trapez upravljanja .Kontrola sistema za oslanjanje. MOTORI I MOTORNA VOZILA 1.da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.Sistem nezavisnog oslanjanja sa uzdužnim vođenjem . pneumatskim i hidrauličnim uređajima.Analizira ulogu elemenata za prigušivanje oscilacija (amortizera) .Razlikuje koncepcijska rešenja .Analizira i upoređuje standardne izvedbe nosećeg sistema putničkih vozila.zupčasti.pogona vozila Noseći sistem (okvir i .1. sklopovima i dijelovima motornog vozila . mehaničkim.Zadnji most . bočni nagib osovinice rukavca. njihove karakteristike i funkciju .Mehaniku kretanja − kotrljanje točka . Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .da li je učenik osposobljen za sistematično traženje i lokalizovanje kao i metodičko postavljanje dijagnoza grešaka na motoru. ISPITNI KATALOZI 2. teretnih vozila i autobusa Točkovi i pneumatici .Geometrija upravljanja: usmerenost točkova.Razumije i objašnjava konstruktivno izvođenje okvira karoserija) (uzdužni i poprečni nosači) . elektro.Objašnjava ulogu stabilizatora za stabilnost kretanja u krivini Upravljački mehanizam . .Zavisno i nezavisno oslanjanje . Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu Sadržaji Znanja i vještine Uvod u motorna vozila . 82 .Sistem nezavisnog oslanjanja sa poprečnim vođenjem .Razumije i objašnjava: . hidraulični.Objašnjava značaj nosećeg sistema za čvrstoću i krutost konstrukcije vozila . 2.2. električnim.Objašnjava princip rada jednog od navedenog: .Servo-uređaji: pneumatski.

Analizira različita izvođenja kardanskog prenosa s obzirom na izvedbu pogona vozila . servouređaj.Klasifikaciju sistema za kočenje (radna. održavanje) . održavanje) .Mehanički prenosni mehanizam Hidraulični prenosni mehanizam (sastavni djelovi.Navodi i odjašnjava sastavne djelove mehaničkih.Uočava ulogu glavnog prenosnika i razlikuje varijantne izvedbe zupčastog para glavnog prenosa .Hidropneumatski prenosni mehanizam .Doboš-kočnice: simplex i duplex. kombinovane .Detaljno poznaje princip rada nesinhronizovanih.Poznaje funkcionisanje diferencijalnog prenosnika .Analiozira poseban značaj sistema za kočenje za bezbjednost vožnje i u tom smislu neophodnost preventivnog održavanja kočionog sistema . pomoćna.Dopunske kočnice (usporivači) . električne.Detaljno poznaje sastavne djelove frikcionih spojnica . (sastavni djelovi.Disk-kočnice .Razlikuje mjenjače sa stanovišta načina prenosa snage: mehaničke. sinhronizovanih iplanetarnih mjenjača .(Za ispitni listi} se bira jedna od navedenih stavki.Analizira princip rada frikcionih kočnica i njihove elemente.Objašnjava princip rada automatskih mjenjača .Objašnjava funkcionisanje hidrodinamičkih i elektromagnetnih spojnica .Analizira funkciju i princip rada antiblokirajućih sistema (ABS) . dvokružni sistem. parkirna i dopunska kočnica) i zakonski propisi .Analizira moguće uzroke nepravilnog rada spojnice .Pneumatski prenosni mehanizam.Objašnjava ulogu i način funkcionisanja spojnice .Objašnjava jedan od elemenata-stavki: . izvođenje . . primjena na priključnim vozilima: jednovodni i dvovodni sistem.) .Izvršni mehanizam kočenja − frikcione kočnice . .Uočava značaj geometrije podvozja za upravljivost i stabilnost vozila .Uočava principe održavanja kompletan sistem prenosa snage na vozilu .Sadržaji Sistem za kočenje Sistem za prenos snage Uređaji za osvjetljavanje i Znanja i vještine .Uočava razliku između stepenastog i kontinualnog prenosa snage . hidraulične.Prenosni mehanizam u sistemu za kočenje . .Uočava ulogu mjenjača u sistemu prenosa snage .Uređaji za automatsko regulisnje kočenja.Uočava ulogu kardanskog zgloba u prenosu snage .Poznaje načine izvođenja dodatne redukcije u pogonskom mostu . hidrauličnih i pneumatskih kočionih instalacija. 83 .Detaljno poznaje konstrukciju kardanskog vratila .Razlikuje i opisuje uređaje za osvetljavanje.

Razlikuje načine izvođenja vučno-priljučnih i oslonopriključih uređaja na vozilu Objašnjava princip rada klima-uređaja Navodi vrste motora sus Navodi osnovne sastavne djelove i sklopove motora Objašnjava: Radni proces četvorotaktnih motora ili Radni proces dvotaktnih motora ili Rotacioni (Wankelov) motor. zbog različitog mehaničkog i termičkog opterećenja kojem su izloženi Detaljno objašnjava funkciju elemenata razvodnog mehanizma Analizira šemu razvoda motora Uočava značaj podešavanja trenutka otvaranja i zatvaranja ventila za kvalitet odvijanja radnog procesa u motoru Objašnjava savremena rešenja razvodnog mehanizma sa više usisnih i izduvnih ventila i varijabilnim vremenom i visinom otvaranja ventila (Za ispit se bira jedna od navedenih stavki.Sadržaji svjetlosnu signalizaciju Posebni uređaji na vozilu Uvod u motore SUS Konstrukcija motora - Pokazatelji rada motora - Usisni i izduvni sistem Znanja i vještine označavanje i davanje svjetlosnih znakova i opisuje njihove karakteristike. osovinica klipa. 84 . Detaljno obrazlaže funkciju nepokretnih i pokretnih djelova motora. bregasta osovina. indikatorski dijagram ili Efektivne pokazatelje rada: snaga. konstruktivna izvođenja. Razlikuje i analizira indikatorske i efektivne pokazatelje rada motora Analizira indikatorski dijagram motora Navodi karakteristike i funkciju: Nepokretnih djelova motora: cilindarski blok. klipni prstenovi. materijale od kojih se izrađuju i načine njihove izrade Uočava i objašnjava razlike u izvođenju djelova kod benzinskih i dizel motora. varijabilni razvod.) Razumije i objašnjava karakteristike/princip rada jednog od elemenata sistema: Usisne cijevi i kolektori Vazdušni filteri Izduvne cijevi i kolektori Prečistači izduvnih gasova − kataizatori. poklopac cilindarske glave ili Pokretnih djelova motora: klip. izduvna emisija (toksičnost i dimnost izduvnih gasova). filteri čestica Prigušivači buke Turbokompresorska grupa. Objašnjava: Indikatorske pokazatelje rada. viševentilska tehnika. obrtni moment. časovna i specifična potrošnja goriva. kolenasto vratilo. podizači ventila. zamajac ili razvodnog mehanizma: ventilski sklop. kućište motora. cilindarska glava. klipnjača.

slojevito sagorevanje (M-postupak) ili . vakuumski .Rezervoar za gorivo ili . . hemijski sastav.Navodi karakteristike i objašnjava elemente sistema za napajanje gorivom dizel motora: . definiše karakteristike i značaj njihovog održavanja .Kontrola.Upoređuje sisteme za direktno ubrizgavanje i ubrizgavanje u .Razlikujei objašnjava načine prečišćavanja izduvnih gasova.Detaljno objašnjava ulogu elemenata sistema za ubrizgavanje benzina . održavanje ili .Razlikuje vrste vazdušnih filtera.Pumpa visokog pritiska − linijska i rotaciona ili .Goriva: vrste. podjela prema namjeni i viskoznosti.Uočava ulogu turbokompresora i prednosti natpunjenja motora Objašnjava: .Brizgaljke ili .Detaljno objašnjava ulogu elemenata karburatorskog sistema i principe održavanja .usisne kanale .Održavanje sistema za napajanje gorivom dizel motora. . princip rada.i hidraulični ili . toplotna moć. oznake ili .Sadržaji Sistem za napajanje motora gorivom Podmazivanje motora Znanja i vještine .Regulatori predubrizgavanja ili . zamjena i izbor ulja.Uočava i objašnjava uticaj oblika usisne instalacije na stepen punjenja motora .Direktno i indirektno ubrizgavanje. sposobnost samopaljenja (cetanski broj).Navodi karakteristike i objašnjava elemente sistema za napajanje gorivom benzinskih motora: . elementi karburatora.Regulatori količine ubrizganog goriva: centrifugalni.Podmazivanje pljuskanjem ili .Filteri za ulje ili .Filteri za gorivo.Karburatorski sistem: uloga.Maziva: vrste.Sistemi za ubrizgavanje benzina u usisne kanale (Bošovi sistemi) .Uočava i objašnjava razlike u izvedbi pojedinih Boschovih sistema ubrizgavanja u usisne kanale .Podmazivanje pod pritiskom ili .Objašnjava ulogu i karakteristike sastavnih djelova sistema za ubrizgavanje kod dizel motora.Pumpa za gorivo ili .Uočava principe redovnog odr žavanja sistema za napajanje dizel motora gorivom Navodi karakteristike i objašnjava: . vrste. otpornost na detonaciju (oktanski broj). karakteristike.ili izabrati jednu od navedenih stavki: . aditivi za goriva ili . 85 . vrste i građu katalizatora i filtere čestica . .

Sadržaji Hlađenje motora Znanja i vještine . Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. na predlog ispitivača. Dozvoljena pomagala Tabele. Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.Princip održavanja sistema za hlađenje. Literatura i drugi izvori Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 4.za benzinske motore. ulja za dizel od ulja . 86 .Uočva i objašnjava ulogu održavanja sistema za hlađenje motora. rasčlanjena na odgovarajući način – iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih sklopova motornog vozila . 5. modeli i crteži motornog vozila. Tip ispita Usmeno. . motora i njegovih dijelova i ostalih sistema i uređaja na vozilu.Vodeno hlađenje ili . šeme veza. katalozi. Nastavnik /aktiv sastavlja detaljan spisak ispitnih pitanja na osnovu ispitnog kataloga Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. slike .Razlikuje motorna ulja od transmisionih.Navodi karakteristike i objašnjava: . čitaoznake ulja po SAE i API . moguće uzroke nepravilnosti u radu sistema i način otklanjanja 3. Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.Vazdušno hlađenje ili .

sklopovima i dijelovima. lemljenja i površinske zaštite. .Zabušuje.Reže materijal ručnom i mašinskom testerom Vrste mašina i alata za obradu .Bira i pravilno kontroliše tolerancijskim mjerilima .sposobnost učenika da poveže praktična i odgovarajuća teorijska znanja. buši.Mjeri dužine univerzalnim mjerilom sa nonijusom Mjerenje i kontrolisanje . centre rupa . . metrima i pantljikama .odgovarajući pristup i odabir postupaka prilikom obavljanja praktičnih zadataka.da li zna planirati i pripremiti postupak rada. 2.da li učenik zna da čita tehničku dokumentaciju.2. da li ura\eno može prekontrolisati i ocijeniti kvalitet rada. cilindričnim. . električnim.poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radui zaštite okoline.Odsijeca materijal sa sjekačem u položenom i Odsijecanje materijala strmom položaju .Siječe limove ručnim i mašinskim makazama .da li poznaje osnovne postupke mehaničke obrade. paralelnos površina i drugo komparatorom .racionalno korišćenje energija. Ciljevi ispita Na ispitu ocjenjujemo: .upotrebu odgovarajućih mjernih i kontrolnih postupaka.Mjeri dubine dubinomjerom .Vrši obradu turpijom ravnih površina .da li je učenik ovladao znanjima o funkciji i funkcionalnim vezama sistema motornih vozila. .Pomoću šestara različitih vrsta prenosi mjere sa radnog predmeta na alat i obrnuto .Navodi vrste turpija. vrste i finoću Turpijanje nasjeka . Obilježavanje i ocrtavanje prenosi mjere na radni predmet. . PRAKTIČAN RAD SA ODBRANOM 1. materijala i vremena.Prenosi elemente sa crteža u datoj razmjeri na pripremak .Mjeri mikrometrima za spoljno i unutrašnje mjerenje i za mjerenje dubina .Kontroliše površine lenjirima i libelama .2. proširuje i razvrće otvore i rupe na bušenjem limovima. pneumatskim i hidraulič!nim uređajima. Spisak zadataka za međuispite i završni ispit Razred: PRVI Poslovi i zadaci Znanja i vještine . . . prizmatičnim radnim predmetima 87 . mehaničkim.Mjeri dužine radioničkim lenjirima.Ocrtava i obilježava zadate paralelne linije i linije paralelne ili upravne sa ili na ose predmeta.Bazira radni predmet i priprema površinje za ocrtavanje .da li je učenik osposobljen za sistematično traženje i lokalizovanje kao i metodičko postavljanje dijagnoza grešaka na motoru. . .Ispituje pravilnost obrtaja vratila. varenja. crta krugove i nanosi jednake podjeljke. oblik zuba.

Poslovi i zadaci Rezanje navoja Vrste mašina i alata za obradu struganjem Lemljenje

Zavarivanje

Automehaničarski alat i pribor

Kanali i dizalice

Maziva i uređaji za podmazivanje motornih vozila Tehničke tečnosti motornih vozila Pogonska goriva motornih vozila Oprema i uređaji za pranje vozila Vulkaniziranje i balansiranje pneumatika

Znanja i vještine - Nabraja vrste, načine i alate za rezanje navoja - Ručno urezuje i narezuje navoje - Izrađuje jednostavnije predmete struganjem na univerzalnom strugu (struže cilindre i konuse, reže navoje) - Priprema materijal, priprema alat i izvodi meko lemljenje - Priprema materijal, priprema alat i izvodi tvrdo lemljenje - Izvodi proces zavarivanja topljenjem - Izvodi proces električnog zavarivanja - Izvodi proces zavarivanja pod pritiskom - Izvodi proces gasnog zavarivanja - Sprovodi postupak rada sa dinamometrijskim ključem, izvlakačem, stetoskopom, mjeračem pritiska cilindara, mjernom viljuškom, aerometromm, regloskopom, luksmetrom i drugim alatima i priborima - Vrši čišćenje, kontrolu i podmazivanje, zamjenu ulja i podešavanje hidraulične dizalice. - Vrši čišćenje, kontrolu i podmazivanje, zamjenu ulja i podešavanje instalacije vazdušno-hidraulične dizalice. - Vrši kontrolu i zamjenu ulja i maziva u sistemima. - Vrši kontrolu, dopunu ili zamjenu (tečnosti za hlađenje, tečnosti za hidraulične prenose mehanizme sistema za kočenje). - Cita oznake goriva, oznake cetanskog broja, oznake oktanskog broja. - Izvodi postupak čišćenja i pranja pomoću savremenih uređaja za pranje motornog vozila - Vrši demontiranje kontrolu, zamjenu i montažu natplatka i pneumatika, vrši kontrolu pritiska u pneumatiku. - Vrši uravnoteženje točka na uređaju za uravnoteženje (balansiranje) točka - Izvodi postupak zamjene sijalica, osigurača, akumulatora, kondezator i drugo. - Vrši podešavanje svjetlosnih talasa - Demontira i kontroliše djelove uređaja za osvetljenje puta i označavanje vozila - Provjerava funkcionisanje i podešava sistem pomoću savremenih dijagnističkih uređaja.

Svjetlosna signalizacija na vozilu

88

Razred: DRUGI Poslovi i zadaci Glavna spojnica -

Glavni mjenjački prenosnik -

-

Zglobni prenosnici Diferencijalni prenosnik Poluvratila -

Znanja i vještine Kontroliše i podešava slobodni hod komandnih poluga. Demontira, kontroliše, montira frikcioni disk. Demontira, kontroliše, zamjenjuje i montira glavni i radni cilindar kod hidrauličnih komandnih mehanizama. Demontira, čišćenje, pranje, kontroliše, zamjenjuje i montira djelove glavne spojnce (lamelu, potisni disk, poklopac spojnce, potisni ležaj, komandni mehanzam, spojnčko vratilo ) Demontira, čisti, pere, kontroliše, zamjenjuje i montira djelove hidrodinamčke glavne spojnce Provjerava funkconsanje i podešava uređaja pomoću savremenh dijagnostičkih uređaja Kontroliše nivo, zamjenjuje ulje u mjenjačkom prenosnku. Kontroliše i podešava slobodan hod komandnih poluga. Demontira, kontroliše , zamjenjuje i montira djelove glavnog nesinhronzovanog mjenjačkog prenosnika (zupčanike, osgurače, ležajeve, uljne zaptvke, vratla, komandne osovnce, komandne poluge, vljuške). Demontira, kontroliše , zamjenjuje i montira djelove glavnog sinhronzovanog mjenjačkog prenosnika (zupčanike, elemente sinhrone spojnce, osgurače, ležajeve, uljne zaptivke, vratila, komandne osovnce, komandne poluge, vljuške i drugo). Demontira, kontroliše, zamjenjuje i montira djelove hidrodinamičkog mjenjačkog prenosnika Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja Demontira i kontroliše , zamjenjuje, podmazivanje , montira djelove asihronih zglobnih prenosnika Demontirai i kontroliše , zamjenjuje, podmazivanje i montira djelove sinhronih zglobnih prenosnika. Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj. Objašnjava princip rada i nabraja sastavne dijelove diferencijalnog prenosnika Kontroliše nivo, doliva ili zamjenjuje ulje u kućište diferencijalnog prenosnika Demontira, kontroliše, zamjenjuje, podešava i montira djelove diferencijalnog prenosnika. Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj. Objašnjava princip rada i nabraja sastavne dijelove poluvratila Demontira, kontroliše i montira poluvratila. Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj. Objašnjava zadatak i podjelu sistema za
89

Poslovi i zadaci Uređaji za upravljanje -

Sistem za oslanjanje

-

Sistem za kočenje

-

Znanja i vještine oslanjanje. Objašnjava sistem sa zavisnim oslanjanjem). Objašnjava sistem sa nezavisnim oslanjanjem Objašnjava princip rada i nabraja Sastavne dijelove sistema sa nezavisnim oslanjanjem Demontira, kontroliše i zamjenjuje elastični oslonac (gibnja, zavojne opruge, torzione opruge). Demontira, kontroliše i zamjenjuje prigušivače. Demontira, kontroliše i zamjenjuje djelove sistema pneumatskog elastičnog sistema oslanjanja. Provjerava funkcionisanje pojedinih sklopova i podsklopova Nabraja vrste i objašnjava princip rada sistema za upravljanje (mehanički, mehanički sa pojačivačem) Demontira, kontroliše i zamjenjuje (volan, puž, pužni točak, spona, rukavac, osovinica rukavca) uređaje za upravljanje sa pužem. Demontira i kontroliše i zamjenjuje (volan, zupčanik, zupčasta letva , spona, rukavac, osovinica rukavca)uređaje za upravljanje sa zupčastom letvom. Demontira i kontroliše, zamjenjuje uređaje za upravljanje sa hidrauličnim pojačivačem. Kontroliše uglove, podešava uglove upravljačkih točkova pomoću dijagnostičkih uređaja. Provjerava funkcionisanje uređaja Objašnjava i nabraja vrste sistema za kočenje Demontira, kontroliše, podešava i montira djelove (frikcione obloge, radni cilindar, glavni cilindar, rezervoar, poluge, gumice, ventile, opruge, čelična užad, doboš, disk) sistema za kočenje. Ispušta vazduh iz sistema za kočenje. Demontira i montira djelove ABS-sistema kočenja. Provjerava funkcionisanje i podešava sistem pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja

90

Demontira. Demontira. osciloskop) Provjerava funkcionisanje pogonskog motora savremenim uređajima. zamjenjuje i montira klip. čisti. zamjenjuje i montira ležajeva male i velike pesnice klipnjače. pere. čisti. čisti. kontroliše. čisti. čisti. kontroliše. pere. kontroliše. opravlja ili zamjenjuje i montira cilindrične glave motora Demontira. ventila klackalica. pere. čisti. zamjenjuje i montira djelove pumpe visokog pritiska Demontira. zamjenjuje i montira osnovne ležajeve koljenastog vratila Demontira. osovinice klipa Demontira. Objašnjava princip rada i navodi djelove sistema za napajanje motora gorivom Demontira. pere. čisti. kontroliše zamjenjuje i montira bregasto vratilo. zamjenjuje i montira djelove pumpe niskog pritiska Demontira. zamjenjuje i montira djelove brizgaljke Provjerava funkcionisanje pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja Objašnjava princip rada i navodi djelove baterijskog sistema za paljenje radne smješe Objašnjava princip rada i navodi djelove beskontaktnog tranzistorskog sistema za paljenje radne smješe Demontira i čisti kleme akumulatora Kontroliše nivo i gustinu elektrolita u akumulatoru 91 . čisti. čisti. zamjenjuje i montira rezervoar Demontira. Demontira. kontroliše. kontroliše. podizača i šipki podizača ventila Podešava zazore ventila pomoću mjernih ili kontrolnih uređaja. kontroliše. čisti. kontroliše. pere. Montira zupčasti remen lančanika i podešava ugao predpaljenja pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja (skroboskopska lampa. zamjenjuje i montira grubi i fini prečistač. pere. kontroliše djelove sistema za napajanje oto-motora ubrizgavanjem goriva Objašnjava princip rada i navodi djelove sistema za napajanje DIZEL-motora gorivom Demontira. klipnih prstenova. kontroliše. kontroliše. Zamjenjuje i montira membranske pumpe Objašnjava princip rada i navodi djelove sistema za napajanje oto-motora ubrizgavanjem goriva Demontira. čisti i pere. zamjenjuje i montira vođice ventila. kontroliše.Razred: TREĆI Poslovi i zadaci Pogonski motor Sistem za napajanje OTO motora gorivo Sistem za napajanje DIZEL motora gorivom Sistem za paljenje radne smješe - Znanja i vještine Demontira. čisti i pere. pere. pere. pere. pere. kontroliše.

zamjenjuje i montira elemente uljne pumpe .Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja. gumene cjevovode. 3. uz odgovarajuću tehničko-tehnološku dokumentaciju.Provjerava funkcionisanje i podešava uređaj pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja .Demontira.elemenat.Demontira. razvodne kape. pere i kontroliše. montira elektropokretač .Demontira i čisti platinske kontakte . .Demontira. kontroliše. utvrđivanjem kvarova. kao i sam zadatak. 92 . a da se finalizacija zadatka uradi na samom ispitu. visoko naponskih kablova. čisti. kondezatora) . regulacionog ventila. hladnjaka i drugog. . čisti. . kontroliše. Tehničko-tehnološka dokumentacija radi se pod nadzorom mentora. ekspanzionu posudu).Ispitna komisija za svaki pojedinačni zadatak propisuje uslove rada – da li se kompletan zadatak radi pred komisijom ili je zadatak moguće do određene faze. čisti. Tematske cjeline iz kojih se daju praktični zadaci za završni ispit date su u ispitnom katalogu slovima italic. Uputstva za sprovođenje završnog ispita . čisti. zamjenjuje elemenate.) . indukcionog kalema. čisti. kontroliše. montira generatore . zamjenjuje elemenate.Demontira.Ako se dio zadatka radi prije ispita.Demontira.Kontroliše nivo i zamjenjuje ulja. zamjenjuje elemente.Zamjenjuje rashladne tečnosti (ljeto/zima) . . član ispitnog odbora treba da ima uvid u tok rada. što mentor garantuje svojim potpisom. manometra. . zamjenjuje i montira djelove vodene pumpe.Konkretn sadržaj praktičnog zadatka za završni rad definiše se i određuje na osnovu okvirnog spiska zadataka. svjećića.Demontira. zamjenjuje i montira hladnjake. zamjenjuje i montira djelove (razvodne ruke.Poslovi i zadaci Električni uređaji na vozilu Sistem za podmazivanje motora Sistem za hlađenje motora Znanja i vještine . Zadatak za praktični rad na završnom ispitu treba formulisati tako da se kroz njega može vidjeti da je učenik ovladao montažom i demontažom dijelova i sklopova motornog vozila.Demontira.Demontira i kontroliše (vizuelno) ili uređajem djelove sistema za hlađenje motora (termostat. . provjerava funkcionisanje i podešava uređaj pomoću savremenih dijagnostičkih uređaja . . uz odgovarajuću tehničko-tehnološku dokumentaciju. uraditi prije ispita. . termo. kontrolom i podešavanjem sistema na motornom vozilu. montira i podešava ugao predpaljenja razvodnika paljenja skroboskopskom lampom. kontroliše.Praktični rad na završnom ispitu obuhvata samostalan rad na proizvodu ili usluzi sa odbranom. kontroliše.Demontira. datih u ispitnom katalogu. zamjenjuje i montira djelove sistema za podmazivanje (grubog i finog prečistača.

Dozvoljena pomagala Na praktičnom dijelu završnog ispita su dozvoljena sledeća pomagala: . Upotreba materijala je mnogo veća od potrebne. koje su učenici dobili u procesu praktičnog obrazovanja: . pri čemu za pojedinačne zadatke poštuje sljedeće odnose: Područje ocjenjivanja Priprema zadatka Stručnost i izvođenje (kvalitet) Tehnička dokumentacija Odbrana Ukupno Predlaže se da veza broja osvojenih bodova i ocjena: Odličan (5) .4. Dovoljan (2) . . Vrlo dobar (4) .Odbrana rada Kandidat priprema dio rada prije ispita. Znanja i vještine koje se provjeravaju i ocjenjuju na ispitima Na ispitima provjeravamo praktična znanja i spretnosti. radne postupke – operacije izvodi nepravilno odnosno po neodgovarajućem redosljedu. .mašine.od 92 do 100 bodova. Udio 15% 50% 20% 15% 100% 93 . po odluci ispitne komisije . Ispitna komisija priprema kriterijume za ocjenjivanje. Dobar (3) . Usmeni odgovori (odbrana) traje najviše 20 minuta. Završni ispit traje do 4 sata.pribor za crtanje.Za kandidate je preporučena literatura i drugi izvori data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. Literatura i drugi izvori . alati.od 67 do 80 bod. Kandidat je ocijenjen sa ocjenom nedovoljan ako pri izradi (provođenju) rada ako je nesamostalan. uređaji u skladu sa katalogom znanja. u zavisnosti od vrste zadatka.priručnici. tehničke dokumentacije i usmeni odgovor (odbranu). Krši propise o zaštiti na radu.od 80 do 91bod.Jednim individualnim ispitnim radom na završnom ispitu. Međuispit traje do 6 sati i uključuje izradu ispitnog rada. po odobrenju ispitne komisije.Do tri zadatka (rada) na međuispitu. Nedovoljan (1) – 50 i manje bodova. ne posjeduje osnovna stručna znanja i vještine. Na ispitu se radi finalizacija rada. udžbenici. treba stalnu pomoć nastavnika ili člana komisije i pri rješavanju jednostavnih problema. 5. . kalkulator. predviđeno vrijeme za rad prekoračuje za više od 20%. 6.od 51 do 66 bodova.

obrazovni program automehaničar – potrebno je završiti zadnju godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih predmeta. Standardi znanja. Navedeni zadaci služe kao vodič o primjerenosti i tehnološkim zahtjevima nastavnicima praktične nastave sa tehnologijom zanimanja pri konkretnom definisanju zadataka. odnosno iste težine za sve učenike. pri čemu se operacija ili postupak ne završava potpuno. Kandidat je dužan da i pred komisijom pokaže svoju stručnu osposobljenost. razvrstani po taksonomskim stepenima. 7. način provjeravanja i kriterijum bodovanja dati su u ispitnom katalogu.usmenog ispita iz stručno-teorijskog predmeta i . Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju . u zavisnosti od tipa zadatka. obaveze iz praktičnog obrazovanja u procesu rada i završni ispit. O tipu ispita iz maternjeg jezika i književnosti odluku donosi Zavod za školstvo odnosno nadležni Savjet. Naziv predmeta Materijali Opšte mašinstvo Osnove elektrotehnike i autoelektrike Hidraulika i pneumatika Motori i motorna vozila Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja Obavezni načini provjeravanja znanja Usmeno i pismeno (test) Usmeno i pismeno (radovi na vježbama) Usmeno i pismeno (test) i radovi na vježbama Usmeno i radovi na vježbama Usmeno i pismeno (test) Ocjena praktičnog rada. usmeni odgovori 4. datog u ispitnom katalogu praktičnog dijela završnog ispita. . 3.br.praktičnog rada sa odbranom.Zadaci za praktični rad određuju se na osnovu šireg okrirnog spiska zadataka. . Uslov za izlazak na ispit je priložen ovjeren dnevnik rada praktične nastave od sve tri godine. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA R.Učenici završnog razreda dio časova praktične nastave sa tehnologijom zanimanja mogu koristiti za izradu praktičnog rada. Završni ispit se sastoji iz: . 2. Zadaci treba da budu približno istog nivoa zahtjevnosti.3. odluku ponosi ispitni odbor. Nastavnici praktične nastave sa tehnologijom zanimanja težinu i složenost zadataka treba da usaglase i sa nastavnicima stručno-teorijskih predmeta na aktivu.O tom da li učenik određeni zadatak ili uslugu može uraditi do određene faze prije samog završnog ispita. Učenik u tom slučaju 94 . 5. Kao stručno-teorijski predmet učenik polaže Motore i motorna vozila. . U dio zadatka koji se radi na časovima uvid treba da ima član komisije. 1.pismenog ispita iz maternjeg jezika i književnosti. odraditi sve slobodne aktivnosti. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRŠETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih predmeta tekuće godine postigli prelaznu ocjenu i priložili potvrdu o obavljenoj profesionalnoj praksi. 4. .

Odbrana se odnosi na kompletan zadatak odnosno uslugu.Za odrasle ne vrijede uslovi za napredovanje koji su određeni u programima nego uslovi. Uslov za izlazak na ispit je priložen ovjeren dnevnik rada praktične nastave od sve tri godine. se provjeravanje znanja izvodi putem ispita pri čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja (usmeno. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH Program iz stručnog obrazovanja koji su pripremljeni za mlade izvode se i za odrasle u skladu sa polaznim osnovama za prilagođavanje izvođenja obrazovnih programa obrazovanju odraslih tako da: . nije položio ispit.Odrasli ne polažu međuispit kod dualnog obrazovanja. pismeno.Iz nastavnog plana se izostavljaju predmeti fizičko vaspitanje i slobodne aktivnosti. 7. pneumatika metala Motori i Nastavnik visoka Mašinstvo i obrada 5. . mašinstvo metala Nastavnik visoka Elektrotehnika Osnove 3. Praktično obrazovanje kod poslodavca realizuje se prema ispitnom katalogu.Škola izradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja. metala Opšte Nastavnik visoka Mašinstvo i obrada 2. Ovo napomena se odnosi i na polaganje međuospita. vježbe. motorna vozila metala Nastavnik Viša Mašinstvo i obrada Praktična 6. prethodno nastava sa obrazovanje za tehnologijom automehaničara zanimanja Srednja Majstorski ispit za automehaničara Majstorski ispit za Instruktor Srednja automehaničara 95 . Na samom ispitu radi se finalizacija ispitnog rada (zadatka odnosno usluge). praktični rad) određeni obrazovnim programom.br.- radi i odgovarajuću dokumentaciju pod nadzorom mentora. koji time prestraju biti uslov za završetak obrazovanja. . . koje utvrdi škola u nacrtu izvođenja obrazovnog programa za odrasle. 5. Izvođač nastave Stručna sprema predmeta područje rada Materijali Nastavnik visoka Mašinstvo i obrada 1. NAČIN PRILAGOĐAVANJA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA U skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama (u roku od mjesec dana) škola bi izradila individualni program (nacrt) uzimajući u obzir odluku o usmjerenju. metala. Ako učenik ne završi rad u predviđenom vremenu. Individualni program omogućava prilagođeno izvođenje kako bi učenici dostigli propisani stručni standard u svim predmetima. elektrotehnike i autoelektrike Hidraulika i Nastavnik visoka Mašinstvo i obrada 4. 6. Škola je obavezna da odraslim ponudi sportske aktivnosti kojima se odrasli mogu dobrovoljno priključiti. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Naziv Profil stručne spreme – R.

teorijska nastava V . Naziv predmeta Razred časova na grupe T V P T V P 1. 8.1.8. 96 . 4. 2.Obrazovni program može da se izvodi u školskom ili dualnom obliku. Materijali Opšte mašinstvo Osnove elektrotehnike i autoelektrike Hidraulika i pneumatika Motori i motorna vozila Praktična nastava sa tehnologijom zanimanja T . 5.vježbe P .praktična nastava I I II II III II II III I II III 72 72 72 36 66 36 72 66 432 540 627 72 48 48 30 58 30 36 66 72 72 66 36 24 24 6 8 6 36 360 468 561 360 468 561 36 3. 6. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA . BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrste nastave Ukupno odjeljenje dijeli R.br.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful