P. 1
Azra Mešič - Uloga ureda za reviziju u kontroli trošenja budžetskih sredstava

Azra Mešič - Uloga ureda za reviziju u kontroli trošenja budžetskih sredstava

|Views: 311|Likes:
Published by Branislav Zirojevic

More info:

Published by: Branislav Zirojevic on Jun 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

pdf

text

original

Sections

 • 1.UVOD
 • 1.1.Glavna hipoteza
 • 1.2.Pomoćna hipoteza
 • 1.3.Zadatak i cilj rada
 • 1.4. Metode istraživanja
 • 1.5.Struktura rada
 • 2.POJAM,ULOGA I VRSTE REVIZIJE
 • 2.2.Uloga revizije
 • 2.3.Osnovne vrste revizije
 • 2.3.1.Interna revizija
 • 2.3.2.Eksterna revizija
 • 2.3.3.Revizija poslovanja ili operativna revizija
 • 2.3.4.Revizija finansijskih izvještaja
 • 2.3.5.Komercijalna revizija
 • 2.3.6.Državna revizija
 • 2.3.6.1.Uloga državne revizije
 • 2.4. Vrste revizora
 • 3.1.Limska deklaracija
 • 3.3.Etički kodeks
 • 4.DRŽAVNA REVIZIJA U BiH
 • 4.1.Vrhovne institucije za reviziju – VRI u BiH
 • 4.2.Uloga, ciljevi, nadležnosti i procedure VRI
 • 4.3.Ured za reviziju Institucija u FBiH
 • 4.3.1.Cilj Ureda za reviziju
 • 4.3.2.Nadležnosti Ureda za reviziju
 • 4.3.2.1.Finansijska revizija
 • 4.3.2.2.Revizije učinka
 • 4.3.2.4.Komentari na nacrte izvještaja
 • 4.4.Područje rada državne revizije prema INTOSAI standardima
 • 4.4.1.Revizija pravilnosti
 • 4.4.2.Revizija uspjeha
 • 5.POSTUPCI REVIZIJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA
 • 5.1.Revizija korisnika budžeta
 • 5.2.Revizija prihoda budžetskih korisnika
 • 5.3.Revizija izdataka budžetskih korisnika
 • 5.4. Specifičnosti državne revizije javnih rashoda u BiH
 • 5.5.Revizorsko mišljenje
 • 6.PROVEDENE REVIZIJE KOD KLIJENATA U FBiH
 • 6.1.Izvještaj Ureda za reviziju o provedenim revizijama kod klijenata u FBiH
 • 6.2.1.izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja budžeta TK za 2009.godinu28
 • 6.2.2.Dio izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja budžeta TK
 • 6.3.Uloga ureda za reviziju u otkrivanju prevara
 • LITERATURA

SVEUČILIŠTE/ UNIVERZITET „VITEZ“ TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE U TRAVNIKU TRAVNIK

AZRA MEŠIĆ

ULOGA UREDA ZA REVIZIJU U KONTROLI TROŠENJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
DIPLOMSKI RAD

TRAVNIK,2011.

SVEUČILIŠTE/ UNIVERZITET „VITEZ“ TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE U TRAVNIKU TRAVNIK

ULOGA UREDA ZA REVIZIJU U KONTROLI TROŠENJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
DIPLOMSKI RAD

Predmet: Mentor: Student: Smjer:

Revizija poslovanja Doc.Dr.Abid Hodžić Azra Mešić Menadžment računovodstva i revizije

Travnik, januar 2011.godine

SADRŽAJ
1.UVOD ....................................................................................................................... 1 1.1. Glavna hipoteza ................................................................................................ 2 1.2. Pomoćna hipoteza ............................................................................................. 2 1.3. Zadatak i cilj rada .............................................................................................. 2 1.4. Metode istraživanja ........................................................................................... 3 1.5. Struktura rada .................................................................................................... 3 2.POJAM,ULOGA I VRSTE REVIZIJE ................................................................ 4 2.1. Pojam ................................................................................................................ 4 2.2. Uloga revizije ................................................................................................... 5 2.3. Osnovne vrste revizije ...................................................................................... 8 2.3.1.Interna revizija ......................................................................................... 8 2.3.2.Eksterna revizija ........................................................................................ 9 2.3.3.Revizija poslovanja ili operativna revizija ................................................ 9 2.3.4.Revizija finansijskih izvještaja ............................................................... 10 2.3.5.Komercijalna revizija ............................................................................. 11 2.3.6.Državna revizija ..................................................................................... 12 2.3.6.1.Uloga državne revizije .............................................................. 12 2.4. Vrste revizora .................................................................................................. 12 3.REVIZIJSKA NAČELA,STANDARDI,KODEKSI za institucije državne revizije .................................................................................................................... 13 3.1. Limska deklaracija ......................................................................................... 13 3.2. INTOSAI revizijski standardi,pojam i značaj ................................................ 17 3.3. Etički kodeks ................................................................................................... 20 4.DRŽAVNA REVIZIJA U BiH ............................................................................. 22 4.1.Vrhovne institucije za reviziju - VRI u BiH ..................................................... 22 4.2.Uloga,ciljevi,nadležnosti i procedure VRI ........................................................ 23

.....................2..3... 27 4..........3.......3...............Obavještenja o revizijama ......................................5....................................... 28 4..............2....2......................... 32 4.............................2.......................... 29 4................................................................................Područje rada državne revizije prema INTOSAI standardima ........... 54 6............Finansijska revizija .................................................4......... 61 ............................................3.......Cilj Ureda za reviziju ..........Dio izvještaja o obavljenoj reviziji FI budžeta TK za 2007...............Revizija pravilnosti ..Nadležnosti Ureda za reviziju . godinu...........................4....................................... 38 5..... Revizija prihoda budžetskih korisnika ..................godinu .......1................4....Specifične revizije .................................3.2......Dio Izvještaja o obavljenoj reviziji FI budžeta TK za 2008...2............ 42 6..... Izvještaj Ureda za reviziju o provedenim revizijama kod klijenata u FBiH ......3.. 31 4.Ured za reviziju Institucija u FBiH ...........................................1...............3.......... 34 5..... Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja budžeta TK – analiza ..............Revizija uspjeha ............................................. 54 6............. Specifičnosti državne revizije javnih rashoda uBiH .......................2........ 36 5........................ PROVEDENE REVIZIJE KOD KLIJENATA U FBiH ...........1....................1.. 47 6...4.... 46 6................5...................2.............3...........................3................... Revizija korisnika budžeta ..... 30 4.................2.........................1....4............... Revizorsko mišljenje ............ 42 6.2........................... 31 4.............................2............3........ 33 5....3........................ 55 7...................Uloga Ureda za reviziju u otklanjanju prevara .........................godinu ....................... 34 5..... 35 5...................... 60 LITERATURA ..............Revizija učinka ..................2..1.................... 27 4......... ZAKLJUČAK................. 30 4...... 32 4............. Revizija izdataka budžetskih korisnika ................. ...Komentari na nacrte izvještaja ........2........ POSTUPCI REVIZIJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA ..........4.............3..............................Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja budžeta TK za 2009........ 40 6......2...............................

Izdaci koji budžetom nisu planirani ne mogu se izvršavati. Efikasnost i 3. koji se postavljaju pred institucije javnog sektora. Uspješnost. Izvršavanje budžetskih rashoda i izdataka. Ekonomičnost.Nezavisna revizija javnih rashoda i prihoda provjerava i potvr uje zakonitost i racionalnost korištenja javnog novca pri finansiranju zakonom utvr enih potreba. a parlamentarna procedura usvajanja budžeta ne bi bila potpuna bez revizorskog izvještaja o njegovom izvršenju za prethodni period. 2. odgovor je zahtjevima modernog ekonomskog okruženja i korak bliže evropskim i svjetskim zahtjevima. Bitno je da se budžetska sredstva koriste samo za namjene odre ene budžetom do visine utvr ene u posebnom dijelu budžeta. Postizanje ovog cilja.Pri tome nije bitno samo konstatovati za što su pojedina sredstva utrošena i da li je trošenje bilo u skladu sa Planom budžeta već i ispitati jesu li sredstva utrošena namjenski i na način da su zadovoljena sva tri elementa revizije uspjeha: 1. imajući u vidu limitiranost ekonomskih resursa i nužnost zadovoljavanja različitih društvenih potreba. Nezavisna revizija javnog sektora jedan je od faktora za uspostavljanje ravnoteže javnih prihoda i rashoda i ključni je instrument za kontrolu trošenja budžetskih sredstava. eksterne i interne) jeste povećanje discipline u trošenju budžetskih sredstava. Sve izvršene izdatke budžetski korisnici evidentiraju na za to predvi enim računima propisanim računskim (kontnim) planom. Država koja nema uspostavljenu funkciju državne revizije ne može se smatrati potpuno demokratskom.potreba za naknadnim ispitivanjem je nastala kao izraz želje da se nosioci vlasti“natjeraju“da rade efikasnije i troše racionalnije. Osim utvr ivanja odgovornosti onih kojima je povjeren javni novac. 1 .UVOD Zajednički cilj svih revizija (državne.odnosno revizija trošenja budžetskih sredstva.jedan je od najosnovnijih i najznačajnijih zadataka državne revizije (Ureda za reviziju).1.

jedan je od najosnovnijih i najznačajnijih zadataka državne revizije-Ureda za reviziju. 2 .Ovu vrstu revizije provodi Državni ured za reviziju. revizijom se utvr uje iskazuju li finansijski izvještaji revidiranog subjekta istinit finansijski položaj. ali i mjeriti učinkovitost državnih revizija. Pritom djelokrug državne revizije uključuje finansijsku i reviziju učinkovitosti.Pri tome nije bitno samo konstatovati za što su pojedina sredstva utrošena. čime će se spriječiti budžetski deficit. Ako postoje odre ene nepravilnosti u poslovanju i finansijskim izvještajima. 1. upravljanje javnim sredstvima u svakoj modernoj demokratskoj državi podliježe neovisnoj i objektivnoj reviziji. Pravilno uspostavljen sistem rada internih kontrola značajan je preduslov za kvalitetno i uspješno obavljanje revizije trošenja budžetskih sredstava. i to na učinkovit i svrsishodan način.odnosno revizija trošenja budžetskih sredstava. jesu li budžetska sredstva utrošena u skladu s planom.2. Drugim riječima.Pomoćna hipoteza „Razvoj interne revizije i sistema interne kontrole u javnom sektoru pomaže u razvoju ukupnog nadzora i informisanja javnosti o tome na koji način menadžment i svi zaposleni raspolažu i upravljaju javnim sredstvima. jesu li utrošena namjenski. U tom kontekstu važno je utvrditi i to primjenjuju li se zakoni i drugi propisi.Glavna hipoteza „Izvršavanje budžetskih rashoda i izdataka. provoditi strateško planiranje. 1. Institucije i preduzeća u javnom sektoru podliježu državnoj reviziji koja revidira sve državne finansijske aktivnosti. koji mora voditi računa o savremenim razvojnim zahtjevima. tj.U tom smislu.već i ispitati jesu li ta sredstva utrošena namjenski.“ 1. Najviši predstavnički organi treba da budu objektivno informisani o racionalnosti trošenja budžetskih sredstava jer svaka racionalnost u visini javnih rashoda omogućit će ulaganje tih sredstava za druge namjene.Zadatak i cilj rada Glavni zadatak diplomskog rada je prikazati koliko je važna uloga Ureda za reviziju u kontroli trošenja budžtskih sredstava. što direktno utiče na pouzdanost podataka iskazanih u finansijskim izvještajima. to može biti posljedica nedovoljne djelotvornosti i učinkovitosti sistema unutrašnjih kontrola. Povećanje discipline u trošenju budžetskih sredstava zapravo predstavlja zajednički cilj svih revizija (državne. eksterne.1. kao i onih koje dobija uprava. interne).3.

područje rada državne 3 .4.2008. stručna literatura. Metode istraživanja U toku izrade diplomskog rada korištena je induktivno-deduktivna metoda istraživanja.5. 1. Kroz prikaz zvanično objavljenog Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja budžeta TK za 2007. poštivanje revizijskih kodeksa.Tako e su korišteni Zakoni. cilj i nadležnost Ureda za reviziju Institucija u FBiH.načela.Prvi dio rada sadrži uvodne napomene. ciljevi.U trećem dijelu obra ena su revizijska načela. revizijska načela.. primjene INTOSAI standarda. kao i razni članci vezani za ovu temu. Uredbe i zvanično objavljeni Izvještaji sa internet stranice Ureda za reviziju FBiH. a zatim slijedi pojam revizije.Uloga Ureda za reviziju će biti prikazana i kroz primjer revizijskog izvještaja Budžeta Tuzlanskog Kantona. uloga i značaj državne revizije.U četvrtom. Cilj rada jeste upoznati se sa osnovama revizije. nadležnosti i procedure Vrhovnih revizijskih institucija.Struktura rada U uvodu rada postavljena je glavna i pomoćna hipoteza. petom i šestom dijelu obra en je najznačajniji dio diplomskog rada i to: Uloga. zatim zbornici radova sa me unarodnih simpozija vezanih za revizorsku struku. Na kraju rada će se dati kratak osvrt na ulogu Ureda za reviziju u otkrivanju prevara jer implementiranje preporuka vrhovnih revizijskih institucija može uticati na smanjenje korupcije. 1. standardi i kodeksi: Uloga i značaj Ureda za reviziju finansijskih institucija u FBiH.i 2009. odnosno Ureda za reviziju institucija u FBiH i postupcima revizije kod budžetskih korisnika Glavni cilj rada je prikazati i objasniti na koji način Ured za reviziju može kroz revidiranje Institucija u FBiH i davanjem preporuka i nezavisnog revizorskog mišljenja doprinijeti poboljšanju kontrole nad transparentnim i racionalnim trošenjem budžetskih sredstava. vrste revizije. dostupni podaci sa internet stranica. vrste revizije. standardi i kodeksi. uloga. U drugom dijelu rada obra en je pojam i definicije revizije. nadležnostima Vrhovnih revizijskih institucija u BiH. definisan je zadatak i cilj diplomskog rada. objašnjena je metoda istraživanja i struktura rada.godinu može se vidjeti konkretan primjer Uloge Ureda za reviziju u kontroli trošenja budžetskih sredstava kao i uticaja internih kontrola konkretnog budžetskog korisnika i poštivanje i otklanjanje preporuka iz prethodnih revizija.

Me unarodna federacija računovo a (IFAC).revizije kod budžetskih korisnika.slušati. dat je zaključak. Općenito govoreći.:“Riječnik stranih riječi“. vrste revizorskih mišljenja.M.182 Klaić.-Turk.Nakladni zavod Matice hrvatske. specifičnosti državne revizije javnih rashoda kao i Izvještaj Ureda za reviziju o provedenim revizijama finansijskih izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona.1986.Informator.“3 Asocijacija američkih računovo a (American Accounting Association – AAA) opisuje reviziju na slijedeći način: „Revizija je sistematiziran proces objektiviziranog pribavljanja i stvaranja dokaza o ekonomskim doga ajima i rezultatima s ciljem da se ustanovi uskla enost izme u postojećih izvještaja o poslovanju i unaprijed postavljenih kriterija i da se to dostavi zainteresovanim korisnicima.2 Originalno značenje riječi auditor (revizor) u engleskom jeziku je“onaj ko sluša“ i iz toga je izveden pojam audit (revizija) koji je nastao u davna vremena.1. bez obzira na njegovu veličinu ili zakonski oblik.. 4 . 4 K.ULOGA I VRSTE REVIZIJE 2. revizija je neovisno istraživanje neke odre ene aktivnosti. zadržan do današnjeg dana.1 U engleskom govornom području za reviziju se upotrebljava pojam“audit“. tj.Inženjerski biro. na osnovu svega iznesenog.POJAM. onaj profitno usmjeren ili onaj koji to nije.Pojam Sama riječ revizija potiče od latinske riječi “revidere” sto znači ponovno vidjeti i u skladu s tim revizija predstavlja“naknadni pregled i preispitivanje poslovnih procesa i stanja“.str118 3 Me unarodni revizijski standardi.1984.Zagreb.financijski izvještaji i revizija“.“4 1 2 Tepšič.Me unarodni odbor za revizijsku djelatnost (International Auditing Practices Committee-IAPC).Na samom završetku diplomskog rada.-Petrović.str. 2.B.:“Riječnik računovodstva i financija“.R.I ova riječ potiče od latinske riječi“audire“što znači čuti tj. kada je takvo ispitivanje potaknuto s namjerom izražavanja mišljenja o tome.I.Zagreb. reviziju definiše na slijedeći način: „Revizija je neovisno ispitivanje finansijskih izvještaja ili onih finansijskih informacija što se odnose na subjekt.Na kraju šestog poglavlja obra ena je i uloga Ureda za reviziju u otklanjanju prevara..Žager:“Računovodstveni standardi.

..da kako bi rezultati revizije bili korisni.Zagreb. Dostavljanje rezultata – to jednostavno znači.str.njih treba dostaviti zainteresovanim stranama.:“Pojmovi i metode revizije“.4 5 5 . Najznačajniji korisnici financijskih izvještaja i revizorovog izvještaja su: vlasnici (zaštita interesa vlasnika kapitala).o.Willingham.J. neko preduzeće..uspostavljeni kriteriji – to znači da revizija pokazuje uskla enost navoda s preciziranim kriterijima.1996.str. . stvaranja realne i objektivne informacijske podloge za upravljanje i pomoći u pribavljanju dodatnog kapitala smanjenjem rizika ulaganja..139 Carmichael.D.2000..Mate d. smanjenje rizika ulaganja).o.J. Objektivnost – to predstavlja kvalitet načina na koji se pribalja informacija i isto tako kvalitet osobe koja obavlja reviziju. Pribavljanje i stvaranje dokaza – to predstavlja stvar ispitivanja činjenica na kojima počivaju navodi ili predstavljanja Navodi o ekonomskim aktivnostima i doga ajima – to je širok opis predmeta koji se revidira.R. sadašnji i potencijalni kreditori i investitori (ocjena opravdanosti ulaganja u neki pothvat tj.U suštini to znači slobodu u odnosu na pristrasnost.2.Uloga revizije Uloga revizije sastoji se od: zaštite interesa vlasnika kapitala. odgovornost menadžmenta za finansijske izvještaje).Značajni dijelovi ove definicije su: Sistematiziran proces – revizija predstavlja strukturiranu aktivnost koja ima logičan slijed.Navod u suštini predstavlja prijedlog koji se može prihvatiti ili osporiti Stepen uskla enosti. menadžment (realne i objektivne informacije za upravljanje.Dostava može biti usmena ili pismena5 2. poslovni partneri (ocjena boniteta). Zagreb.

država tj. interni i eksterni razlozi. Svojim prisustvom revizor mora eliminisati postojeće nedostatke te spriječiti pogreške (namjerne ili nenamjerne) i na taj način omogućiti svom klijentu da uštedi više novca nego što iznosi revizorova naknada. U grupi internih razloga ističe se da revizor treba ukazati na ono što nije u redu s poslovanjem klijenta i njegovim računovodstvenim sistemom i na taj način stvoriti pretpostavke za kvalitetnije poslovanje u budućnosti. 6 . društvo kao cjelina tj. U tom kontekstu. U grupi eksternih razloga koji uslovljavaju potrebu za revizijom ističu se: udaljenost. kompleksnost ili složenost poslovanja i pristrasnost i motivi. sloboda raspolaganja informacijama) itd. javnost (zaštita interesa sitnih dioničara. Slika 1: Veza izme u finansijskih izvještaja i njihovih korisnika (1) – ispitivanje realnosti i objektivnosti finansijskih izvještaja (2) – dostavljanje revizorovog mišljenja o finansijskim izvještajima Postoje dvije grupe razloga zbog kojih je potrebna revizija i revizorov izvještaj. finansijski izvještaji su javni dokumenti. Od revizora koji mora biti vrlo stručna osoba očekuju se savjeti u smislu poboljšanja poslovanja. vlada i vladine institucije (adekvatna provedba ekonomske politike alokacija kapitala na najefikasniji način. adekvatna provedba fiskalne politike). revizor je istovremeno i savjetnik klijenta.

troškovi revizije u tržišnim gospodarstvima. Me utim. Naime. često je prisutan nerealan optimizam menadžmenta (npr. finansijske informacije relativno brzo zastarijevaju i potrebno ih je često ažurirati.tj. često ti korisnici sami neće moći doći do zaključka o tome da li finansijski izvještaji realno i objektivno prikazuju imovinu. Dva su bitna razloga zašto je revizija potrebna svake godine: 1. podrazumijeva se da su korisnici finansijskih izvještaja vrlo često izvan preduzeća te da nemaju mogućnost uvida u poslovanje klijenta i njegove računovodstvene evidencije. obaveze.Od revizora se zahtijeva visoka stručnost. Zbog toga se često ističe i to da je revizija vrlo značajna pretpostavka poduzetništva. potrebna je nepristrasna ocjena. Upravo zbog toga potreban im je revizor. smatra se da je revizija pretpostavka dobrog funkcionisanja tržišta vrijednosnih papira i poznato je da berze zahtijevaju revidirane finansijske izvještaje za sva preduzeća čiji vrijednosni papiri kotiraju na toj berzi. čak i uz pretpostavku da se svakom potencijalnom korisniku finansijskih izvještaja omogući pristup cjelokupnim računovodstvenim evidencijama klijenta. Upravo zbog toga su naknade revizoru. 2. pomaže u pribavljanju dodatnog kapitala te osigurava realne i objektivne informacije za upravljanje. Revizija štiti interes vlasnika kapitala. Financijski izvještaji postaju to u pravom smislu te riječi tek kada to svojim potpisom u izvještaju potvrdi ovlašteni revizor. revizija koja "stvara povjerenje" i omogućuje korisnicima da vjeruju u ono što je zapisano u finansijskim izvještajima. kapital i rezultate poslovanja posmatranog preduzeća. u pravilu vrlo visoke.po pitanju naplate potraživanja) koji značajno može uticati na realnost i objektivnost finansijskih izvještaja. Pored toga. Prema tome. prisustvo revizora u preduzeću mora rezultirati dobrim 7 . njegova nepotkupljivost. Značaj revizije moguće je razmatrati i u kontekstu pristrasnosti i motiva menadžmenta preduzeća. računovodstvene tj. tj. njegova neovisnost i. Dakle.Kada se ističe pitanje udaljenosti.u savremenim uslovima prisutna je kompleksnost ili složenost poslovanja koje ponekad teško može ocijeniti i vrlo iskusni računovo a. a osnovni izvor tih informacija su finansijski izvještaji koji realno i objektivno moraju ukazati na finansijski položaj i rezultate poslovanja preduzeća. prije svega. Za potencijalne kupce vrijednosnih papira vrlo su značajne informacije o poslovanju preduzeća čije vrijednosne papire namjerava kupiti.

Interna revizija Internu reviziju provode uposlenici organizacija koji su u statusu uposlenih unutar te organizacije. na kraju.:“Državna revizija“.Zagreb.J.o.Willingham. a podnose izvještaje visokorangiranim službenicima iste organizacije.24 8 .2000.2009.Mjerenje i vrednovanje efektivnosti organizacijske kontrole.o. Žager. 6 2.Masmedia d. kao i uticaj koji je izražen na osobe čije su aktivnosti predmetom revizije.8 6 7 Grupa autora. Interni revizori općenito pripadaju Institutu internih revizora(IIA).str.str.1. Interna (unutrašnja) revizija je u suštini aktivnost ocjenjivanja koja se provodi unutar date organizacije sa svrhom pregleda računovodstvenog.3.Mate d. interni revizori se više brinu o efektivnosti detaljnih poslovnih izvještaja koje podnose menadžmentu.183 8 Carmichael.K.3. rezultirati značajnim uštedama.o.L:Računovodstveni standardi.Osnovne vrste revizije Klasifikacija revizije može se izvršiti prema različitim kriterijima i to: Prema organu koji provodi ispitivanja: Interna revizija Eksterna revizija Prema objektu ispitivanja: Revizija poslovanja Revizija finansijskih izvještaja Prema području ispitivanja: Komercijalna revizija Državana revizija7 2.J.o.:“Pojmovi i metode revizije“.16-25.Preporuke za poboljšanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja.glavni su proizvod interne revizije.što je u suštini interna revizija.savjetima za unapre enje poslovanja toga preduzeća. – Žager.Zagreb..finansijskog i drugog poslovanja kao usluga menadžmenta. .predstavlja važan instrument menadžmentske kontrole.str.R. Dok se neovisni revizor koncentriše na sveukupno vrednovanje prikazivanja finansijskih izvještaja koji se podnose trećim stranama.. mora tom preduzeću osigurati lakši pristup izvorima kapitala i.D.finansijski izvještaji i revizija.

:“Državna revizija“. rezultatima pojedinih menadžera. ali i ostali aspekti cjelokupnog poslovanja. i drugim nefinansijskim aspektima poslovanja odre ene organizacije.Masmedia d.o. povezane su i me usobno se dopunjuju.2.16-25. operativna revizija se više bavi sveukupnim ostvarenjem ciljeva.Zbog toga.3. Može se zaključiti da pojam revizije implicira eksternu i internu reviziju. Eksternu reviziju obavljaju osobe koje nisu zaposlene kod poslovnog subjekta čiji se finansijski izvještaji revidiraju. provjerom i ocjenom pouzdanosti internih kontrola i tek na osnovu toga odre uje se reprezentativni uzorak pomoću kojeg će se testirati podaci iz finansijskih izvještaja da bi se ocijenile njihova objektivnost i realnost. s posebnim naglaskom na finansijskim izvještajima. Najčešće se revizijom ispituju osnovni finansijski izvještaji. Me utim. postupak eksterne revizije uvijek započinje s upoznavanjem.3. Operativna revizija je najšira vrsta revizije prema opsegu i može uključivati bilo koju glavnu funkciju neke organizacije.Eksterna revizija Eksterna revizija odnosi se na aktivnosti ovlaštenih revizora koje su usmjerene na izražavanje mišljenja o tome jesu li finansijski izvještaji u svim značajnim stavkama pripremljeni i prikazani u skladu s primjenjivim okvirom finansijskog izvještavanja.2009. Interna i eksterna revizija me usobno se ne isključuju.o.str.9 2. Naprotiv.2. koji se bavi ispitivanjem i ocjenjivanjem cjelokupnog poslovanja ili dijela poslovanja preduzeća.3. prije svega s područja računovodstva i finansija.Zagreb. Bolje organizovani sistem interne kontrole znači manje testova i provjera koje provode eksterne revizije i manju vjerovatnoću grešaka u nalazu eksterne revizije.Revizija poslovanja ili operativna revizija Dok se interna revizija bavi ispitivanjem finansijskih i računovodstvenih pitanja. najčešće se pod pojmom revizije misli na eksternu reviziju koju obavljaju stručne i neovisne institucije. 9 .te davanjem mišljenja o objektivnosti i realnosti iskazanog stanja i rezultata poslovanja.Izvještaji operativne revizije mogu sadržavati 9 Grupa autora.efektivnošču poslovnih postupaka i interne kontrole. Iz odre enja pojma revizije proizlazi da se revizor može opisati kao vrhunski stručnjak.

definiše reviziju kao: „Revizija je postupak provjere i ocjene finansijskih izvještaja te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju finansijskih izvještaja. pripremljeni u skladu s utvr enim okvirom finansijskog izvještavanja (odredba tačke 2.“ „Obaveznoj reviziji podliježu finansijski izvještaji i konsolidovani finansijski izvještaji pravnih lica razvrstanih u velika i srednja preduzeća. 2. MRevS-a 200). te rezultat poslovanja i tok novca.preporuke za restrukturiranje direkcija ili sektora. korektne za odlučivanje. Cilj revizije financijskih izvještaja je omogućiti revizoru da izrazi mišljenje o tome jesu li finansijski izvještaji. 10 Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH. te dostavljene na profesionalan način. Revizija povećava vjerodostojnost finansijskih izvještaja. MSFI-a i drugim propisima u Federaciji u cilju zaštite javnog interesa kod javnog prezentiranja finansijskih izvještaja. Pri tome. na osnovu kojih se daje stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti finansijskog stanja.3. 10 . ili rezultate analize troškova-vrijednosti kod interne kontrole u datoj organizaciji. u svim značajnim aspektima. u skladu sa MRS-a. te finansijski izvještaji pravnih lica čijim se vrijednosnim papirima trguje ili se vrši priprema za njihovo emitovanje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira.član 49. rezultata poslovanja i novčanih tokova pravnog lica. imaju povjerenje da finansijski izvještaji realno i objektivno prikazuju stanje imovine.preporuke za obučavaje i zamjenu kadrova..4. Informacije sadržane u revidiranim finansijskim izvještajima predstavljaju kvalitetnu podlogu za poslovno odlučivanje. nakon njihova revidiranja. Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH. Zato se.. s pravom.“10 Korisnici informacija sadržanih u finansijskim izvještajima.Službene novine FBiH broj:83/09. informacije trebaju biti za sve korisnike neutralne. obaveza i kapitala.Revizija finansijskih izvještaja Revizija finansijskih izvještaja odre uje jesu li finansijski izvještaji nekog tijela koje se revidira prezentirana korektno u skladu sa opšteprihvaćenim računovodstvenim načelima i pridržava li se to tijelo zakona i regulative predvi enih za te transkacije i za doga aje koji mogu imati značajne učinke na date finansijske izvještaje. za reviziju zna kazati kako je ona mjera vjerodostojnosti finansijskih izvještaja.član 49.

jer se naknada za obavljanje revizije ugovara na komercijalnoj osnovi. Sveučilište Split 2. Potencijalni ulagači uvažavaju izvještaje i mišljenje ovlaštenog revizora.5. Pojam komercijalne revizije najčešće se odnosi na reviziju finansijskih izvještaja.Poslovi revizije obavljaju se na osnovu ugovora koji se izme u obveznika revizije i revizijske firme zaključuje u pisanom obliku za svaku godinu.Vanjska revizija nazvana je i komercijalnom.S obzirom na njihovu važnost. kriteriji za ocjenu realnosti i objektivnosti finansijskih izvještaja prikazani su na slici 2.Revizija – skripta. Zato u nekim zemljama razvijene tržišne privrede revizija nije propisana kao zakonska obaveza.Po novom Zakonu o računovodstvu i reviziji revizorska firma se mora osigurati od odgovornosti za štetu koju može uzrokovati nesavjesnim obavljanjem revizije. Slika 2: Kriteriji za ocjenu realnosti i objektivnosti finansijskih izvještaja Izvor: dr sc. Ivica Filipović.3. pa će na temelju i tog činioca odlučivati gdje uložiti kapital. Izuzetno je značajna za poduzetnika i menadžment kada pribavlja kapital na berzi ili tržištu novca.Komercijalna revizija Vanjsku (eksternu) ili komercijalnu reviziju obavljaju vanjski (eksterni) neovisni ovlašteni revizori. već je sami poduzetnici ili menadžment prihvataju kao svoju potrebu.Tim ugovorom se regulišu me usobni odnosi i uslovi plaćanja. 11 . a radi bolje preglednosti.

pojavila se na odre enom stepenu njegovog razvoja.Tehnički gledano. revizor je osoba koja je pribavila dozvolu za rad od odre ene države. “javni računovo a“ i „revizor“ često se naizmjenično koriste kako bi se opisao profesionalni računovo a koji nudi usluge javnosti i čija je ključna uloga revizija finansisjakih izvještaja.3.U okviru javnog sektora.1.6. 12 . Vrste revizora Pojmovi „neovisni revizor“.da pruži poreznim obveznicima objektivnu i pouzdanu informaciju o trošenju njihovih sredstava. Osim neovisnog revizora postoje i druge vrste revizora a oni se mogu klasificirati na slijedeći način: Interni revizori –zaposlenici organizacija koji su zapravo u svojstvu osoblja tih organizacija. tj. te se razvijaju različiti sistemi informacija.Državna revizija Državna revizija ili revizija javnih rashoda je posebna vrsta revizije koju kao posebnu kontrolnu aktivnost uspostavlja najviši predstavnički organ vlasti u jednoj zemlji. Uloga državne revizije jeste da svojim nalazima potvrdi uzajamno povjerenje javnosti i države. a ne odre enog nivoa menadžmenta.4. S porastom broja funkcija savremene države.6. a posebno razvoja demokratije.2.Uloga državne revizije U savremenom svijetu. S porastom javne svijesti raste potreba za kontrolom rada osoba ili jedinica koje upravljaju javnim dobrima. i predstavljaju kontrolu nad organizacijskim aktivnostima na visokom nivou. kao oblik nadzora. vezana je za razvoj društva u cjelini. revizija ima vrlo značajnu ulogu. 2.a time i razvoj revizije javnih rashoda – državne revizije. razvija se važnost zaštite javnog interesa. a koja čine porezi i drugi „javni“ prihodi koje plaćaju gra ani i pravna lica i koji čine prihode budžeta. 2. Državna revizija je usmjerena na kontrolu trošenja i izvještavanja o trošenju finansijskih sredstava koja su u nadležnosti državnih organa i institucija kao budžetskih korisnika.3.kontrole i izvještavanja koji će olakšati provjeru njihove odgovornosti. Revizija.

.J. definisana dokumentom pod nazivom Limska deklaracija.n.“ 3. odnose se na: opšti dio (svrha revizije.„12 „Ovlašteni revizor je nezavisno profesionalno lice koje obavlja reviziju i odgovara za pravilnost obavljanja revizije.FBiH br.str.Zagreb.R.D.Limska deklaracija Revizijska načela za Institucije državne revizije. u skladu sa revizorskim standardima i ovim zakonom. STANDARDI I KODEKSI ZA INSTITUCIJE DRŽAVNE REVIZIJE Prilikom obavljanja revizije koriste se adekvatni revizijski standardi koji osiguravaju kvalitetnu provedbu revizije.:Sl.1. koja posjeduju važeću licencu za rad na poslovima revizije finansijskih izvještaja i koja su zaposlena u duštvu za reviziju ili angažovana od društva za reviziju.83/09.Willingham. .REVIZIJSKA NAČELA.21 Zkon o računovodstvu i reviziji u FBiH.Državni revizori –zaposlenici državnih agencija koji se ponašaju kao revizorska služba agencija što ih zapošljava11 Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH:„Sve oblike revizije u Federaciji obavljaju privredna društva za reviziju koja posjeduju licencu izdatu od Ministarstva.:“Pojmovi i metode revizije“.Revizijski standardi odraz su dostignuća razvoja revizijske profesije i njihova provedba daje teorijsku utemeljenost postupka revizije.o. Reviziju finansijskih izvještaja obavljaju lica koja imaju profesionalno zvanje ovlašteni revizor.o.Mate d. Društvo za reviziju može obavljati usluge revizije samo ako u radnom odnosu na neodre eno vrijeme sa punim radnim vremenom ima zaposlenog najmanje jednog ovlaštenog revizora sa važećom licencom.2000.J. sastavljanje izvještaja o reviziji i izražavanje revizorskog mišljenja.. finansijska revizija i revizija učinka-revizija uspjeha) 11 12 Carmichael. interna i eksterna revizija. 3.član 50 i 51 13 . prethodna i naknadna revizija.

Panevropski univerzitet“Apeiron“ Banja Luka. me unarodna razmjena znanja i iskustva izvještavanje (izvještavanje parlamenta i javnosti. .uspješnosti i ekonomičnosti u procesu korištenja i upravljanja javnim sredstvima. metode revizije. Nezavisnost institucije državne revizije usko je povezana sa nezavisnošću njenih zaposlenih (lica koje donose odluke u ime institucije i odgovornorna su za odluke prema trećim stranama). finansijska nezavisnost).str.:“Budžetski menadžment“. odnos s parlamentom. Ž. čiji je zadatak utvrditi odstupanja od usvojenih standarda te načela zakonitosti. pod uslovom da je nezavisna (funkcionalno i organizacijski) o subjektima revizije i zaštićena od vanjskih uticaja.Čeko B. 2010.13 Prema Limskoj deklaraciji. metode izvještavanja) te ovlaštenja u obavljanju revizije. zaposleni u Institucijama državne revizije.U državnom budžetu moraju biti osigurana finansijska sredstva za rad institucija državne revizije. efektivnosti. Institicija državne revizije može obavljati svoje zadatke objektivno i uspješno. s ciljem da se pravovremeno omogući otklanajanje svih uočenih slabosti i nepravilnosti. državna revizija je jedan od najvažnijih dijelova kontrolnog sistema u javnom sektoru. 13 Baroš. prihvati odgovornost. a druge pojedinosti vezane za njen rad regulišu se zakonskim propisima. vladom i drugim državnim tijelima. nadoknadi šteta ili da se preduzmu mjere za sprečavanje njihovog ponavljanja.267 14 . ovlaštenja institucija državne revizije. kako bi mogla izvršiti svoj zadatak u cjelosti.nezavisnost (nezavisnost institucija državne revizije i njenih zaposlenih. Osnivanje institucije državne revizije i potreban stepen njene nezavisnosti trebaju biti utvr eni Ustavom države. Tako e jednako je važna i finansijska nezavisnost institucije državne revizije. efikasnosti.

str.268 15 . .14 U Limskoj deklaraciji državna revizija je podijeljena na Ex ante i Ex post reviziju. institucija državne revizije mora imati vrlo visok strepen inicijative i autonomije.Čeko B.Ako jesu.Subjekti revizije trebaju dati svoj odgovor na nalaze revizije ukoliko imaju neslaganja sa tim nalazima. u rokovima koje odredi zakon ili institucija državne revizije. jer to osigurava njenu potpunu nezavisnost.:“Budžetski menadžment“. provjerava jesu li sve transakcije pravilno odobrene. i ukazati na mjere koje će preduzeti na otklanjanju utvr enih propusta. Ž. Ex post revizija je revizija koja upućuje na ponovni pregled ili pregled nakon prdstavljanja stanja. Pristup podacima i informacijama u vezi sa finansijskim poslovanjem subjekta revizije mora biti u potpunosti osiguran. 2010.Panevropski univerzitet“Apeiron“ Banja Luka. a ako nisu zahtjev se vraća revidiranom subjektu da kompletira zahtjev. tj. plaćanje se može izvršiti.U odnosu na parlament i vladu. da li su u skladu sa zakonskim propisma i da li su u skladu sa odobrenim budžetom. Ex ante ili prethodna revizija uključuje vrhovnu instituciju za reviziju(SAI)u pregled javnih rashoda.Ona predstavlja pregled prije predstavljanja stanja administrativnih ili finansijkih aktivnosti. Dva su glavna oblika ex post revizije : -Revizija pravilnosti i -Revizija uspjeha Revizija pravilnosti obuhvata: potvrdjivanje finansijske odgovornosti (ispitivanje finansijskih dokumenata i izražavanje mišljenja o finansijskim izvještajima) potvr ivanje finansijske odgovornosti državne administracije u cjelini reviziju finansijskih sistema i transakcija (procjena usla enosti s primjenivim zakonima i propisima) reviziju funkcija interne kontrole i interne revizije reviziju poštenosti i istinitosti administrativnih odluka izvještavanje o bilo kojim drugim pitanjima koja se pojavljuju ili se odnose na reviziju 14 Baroš.

Kriteriji za ocjenu pravilnosti finansijskih izvještaja kod revizije javnog sektora su najčešće: računovodstvena načela.Njena svrha je da procijeni da li korisnici tih izvještaja mogu imati razumno uvjerenje da oni pravilno oslikavaju finansijske aktivnosti i stanje entiteta. U tom kontekstu moguće je govoriti o tzv.ministarstva. 3.U Američkoj praksi državna ili javna revizija provodi se u skladu s općeprihvaćenim državnim 16 . računovodstveni standardi i svi relevantni zakonski propisi.2. te programa ili organizacija. i sa krajnjim ciljem koji će dovesti do poboljšanja. pojam i značaj Institucije kao što su državni organi. Revizija sa potvrdom i 2. kantonalne i općinske institucije. Reviziju javnog sektora u našoj državi vrše vrhovne revizijske institucije (VRI) Bosne i Hercegovine. INTOSAI revizijskim standardima koji su usvojeni od Me unarodne organizacije vrhunskih revizijskih institucia (INTernational Organization of Supreme Audit Institutions). vanbudžetski fondovi itd. Revizija uskla enosti teži da identifikuje slučajeve nezakonitosti i nepropisnih transakcija. a postupak revizije provodi se u skladu sa specifičnim revizijskim standardima javne ili državne revizije. Revizija uskla enosti Revizija sa potvrdom (revizija pravilnosti ili finansijska revizija) nastoji da utvrdi tačnost podataka sadržanih u finanijskim izvještajima.U okviru revizije pravilnosti postoje dva oblika revizije: 1. finansiraju se na poseban način i pripremaju finansijske izvještaje da pokažu svoju finansijsku poziciju i rezultate aktivnosti. Revizija uspjeha (revizija efektivnosti) Definiše se kao nezavisno ispitivanje efikasnosti i efektivnosti aktivnosti koje preduzima vlada.Svrha joj je da utvrdi da li je ili nije revidirani subjekt pravilno ispunio svoje obaveze i odgovornosti.. Federacije BiH i Republike Srpske. vlada. sa dužnom pažnjom na ekonomičnost.INTOSAI revizijski standardi.

Zakon o reviziji institucija u FBiH.Revizorski standardi Me unarodne federacije računovodstva (IFAC) koristit će se prilikom revizije javnih preduzeća kao što je definirano u članu 11.te da prati ostvarivanje predvi enih programa. razvijanje odgovarajućih standarda rada. INTOSAI je Me unarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucija koja funkcioniše kao krovna organizacija za zajedničko djelovanje vanjske državne revizije.Sl. propisao je i standarde koji će se koristiti i to:15„Ured za reviziju mora primjenjivati INTOSAI revizijske standarde i osigurati da zaposleni u Uredu za reviziju i druga lica koja obavljaju bilo kakve dužnosti revizije po ovom Zakonu rade u skladu sa ovim standardima.revizijskim standardima (Generally Accepted Governmental Auditing Standars – GAGAS). INTOSAI etički kodeks revizora u javnom sektoru 15 Zakon o reviziji institucija FBiH. mnogo pažnje se posvećuje provjeri namjenskog korištenja sredstava javnog karaktera te ocjeni realnosti i objektivnosti prikazanog finansijskog stanja..INTOSAI trenutno broji 189 članova i četiri pridružena člana.koji je propisao nadležnost VRI da vrši reviziju javnog sektora. ukoliko su primjenivi. Osim toga.To je autonomna. nezavisna i nepolitična organizacija koja ima specijalni konsultativni odnos sa Ekonomsko-socijanlim vijećem (ECOSEC) Ujedinjenih nacija. Od dokumenata koje je donijela INTOSAI najznačajniji su: INTOSAI revizijski standardi..član 10 17 .FBiH broj 22/2006.Osnovni cilj povezivanja i saradnje SAI na me unarodnom planu ili nivou je razmjena iskustva i informacija o radu revizije javnog sektora. kao vrhovnih državnih institucija koje su osnovane radi vršenja revizije javnih rashoda. U državnim revizijskim standardima traži se od revizora da više pažnje posveti razmatranju efikasnosti poslovanja.Zakona.“ INTOSAI je akronim kojim se označava me unarodna asocijacija odgovarajućih nacionalnih SAI. obrazovanja i svih drugih pitanja od interesa za razvoj profesije i prakse državne revizije.n.

jer efikasne kontrole smanjuju rizik prijave grešaka i nepravilnosti 18 . Standardi područja rada i 4. Osnovna načela. 2.U našoj zemlji INTOSAI revizijski standardi su objavljeni 5. Opći standardi. Revizijski standardi INTOSAI sastoje se od četiri dijela: 1.januara 2001. Od institucija državne revizije i državnih revizora traži se da u svom radu: koriste standarde koji su u najvećoj mogućoj mjeri u saglasnosti sa INTOSAI revizijskim standardima u svim situacijama u toku postupka revizije donose nepristrasne procjene potiču i naglašavaju potrebu za povećanjem javne svijesti odgovornosti lica ili subjekata koji upravljaju javnim resursima. naročito u slučajevima gdje se ne primjenjuju posebni standardi. Standardi izvještavanja. te izvještaja ekspertne grupe Ujedinjenih naroda sa sjednica o javnom računovodstvu i reviziji zemalja u razvoju.godine. Osnovna načela revizijskih standarda su osnovne pretpostavke. ističu i razvijaju odgovornost menadžmenta za isparvnost i sadržaj finansijkih izvještaja i drugih informacija u vezi s njima. 3. dosljedne premise. logična načela i zahtjevi koji pomažu u razvijanju revizijskih standarda. tvrdnji i izvještaja koje je usvojio INTOSAI na raznim kongresima.MOVRI (izvorna skraćenica:INTOSAI) proizašao je iz deklaracije u Limi i Tokiju. potiču dosljednu primjenu prihvatljivih i objavljenih računovodstvenih politika što se odražava na realnost i objektivnost iskazivanja finansijskog položaja i rezultata poslovanja subjekta revizije. potiču jačanje sistema internih kontrola.te služe revizorima u oblikovanju njihovih mišljenja i izvještaja. Opći okvir revizijskih standarda Me unarodne Organizacije Vrhovnih Revizijskih Institucija .

str.Panevropski univerzitet“Apeiron“ Banja Luka.Standardi izvo enja planiranje nadzor i supervizija osoblja revizijski dokazi upoznavanje i vrednovanje internih kontrola analiza finansijskih izvještaja 3. . odnosno sačuvaju nezavisnost i objektivnost16 INTOSAI revizorski standardi su: 1.:“Budžetski menadžment“. Ž.269 19 . pratiti i primjenjivati INTOSAI standarde. ne preduzimaju aktivnosti izvan okvira i ovlaštenja intitucija državne revizije i razvijaju nova tehnološka dostignuća i nove metodološke pristupe te da izbjegavaju sukobe interesa. 2010. 16 Baroš.Čeko B.Opšti standardi: stručnost (osposobljenost) nezavisnost SAI i državnih revizora kao pojedinaca dužna profesionalna pažnja zapošljavanje i obuka revizora osiguranje kvaliteta rada 2.Standardi izvještavanja forma i sadržina revizorskog izvještaja revizorsko mišljenje izvještaj o reviziji uspješnosti U skladu sa preporukama o opštim načelima. institucija državne revizije treba u svom radu u svim situacijama koje se smatraju materijalno značajnim.zahtijevaju pristup svim relevantnim podacima koji se odnose na predmet revizije što im ujedno i zakonske odredbe trebaju omogućiti čime se olakšava saradnja subjektima revizije.

pa tako i Ureda za reviziju institucija BiH jeste njena stvarna. efikasnosti i efektivnosti. kao specifična profesija.3. 20 .Etički kodeks Osnova na kojoj počiva jaka i razvijena revizija javnog sektora. 3. izvršne zaposlenike i sve pojedince koji rade za i u ime VRI-a koji su uključeni u ovaj rad. na šefa VRI-a. kao i u reviziji ekonomičnosti. a isto tako. može dovesti do stvaranja sumnji u pouzdanost i kompetenciju samog VRI-a. INTOSAI etički kodeks je usmjeren na revizora kao pojedinca. Revizijska etika ne postoji kao posebna vrsta etike.Procjena materijalne značajnosti donosi se na osnovu: vrijednosti predmeta ili pojave svojstva i karakteristika predmeta ili pojave (bez obzira na vrijednosti) U opštim standardima revizije opisani su uslovi osposobljenosti državnih revizora i institucija državne revizije. na osnovu kojih je moguće donijeti nedvosmislenu ocjenu i izraziti mišljenje. može egzistirati samo ukoliko postoji povjerenje javnosti u usluge koja ona pruža.nego ona predstavlja primjenu opće etike na revizijsku profesiju. Revizija.Primjenjuju se u reviziji pravilnostii uskla enosti sa zakonskim propisima (finansijska revizija).Svako odsustvo njhovog profesionalnog ponašanja ili bilo kakvo neodgovarajuće ponašanje u njihovom privatnom životu nepovoljno prikazuje poštenje revizora VRI-a koje oni predstavljaju i kvalitet i validnost njihovog revizijskog rada.Oni odre uju postupke i metode rada na prikupljanju potrebnih i zadovoljavajućih dokaza. Vo enje postupka revizije okvirno je odre eno standardima područja rada državne revizije. Ponašanje revizora treba uvijek i u svim okolnostima biti besprijekorno. odnosno izraditi izvještaje. funkcionalna i finansijska neovisnost.

Poštenje – koje je suštinska vrijednost Etičkog kodeksa.Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine.Može se mjeriti u smislu – šta je ispravno i pravično? 3. profesionalna tajnost – odre uje da revizori ne smiju otkrivati informacije dobijene tokom revizije.a ne smanjuje njihovu neovisnost. trećoj strani.Stoga je bitno da revizori očuvaju svoju neutralnost na nepristrasan način. izvršnim ili drugim vladinim tijelima zakonom ovlaštenim za razmatranje izvještaja VRI.Revizori trebaju štititi svoju neovisnost i izbjegavati moguće sukobe interesa odbijanjem darova ili zahvala. povjerenje. koji se u osnovi zasnivaju na Kodeksu profesionalne etike u kojem su sadržana pravila ponašanja državnih revizora. osim u 21 koje obavlja revizor neophodna je objektivnost i nepristrasnost. objektivnost i nepristrasnost – odre uje da je za revizore nužna neovisnost u odnosu na pravne subjekte u kojima se vrši revizija i na ostale vanjske interesne grupe. 5. što bi moglo uključivati rizik od korupcije ili koji bi mogli dovesti do sumnje u njihovu objektivnost i neovisnost 6. 4.naročito u njihovim izvještajima. sukob interesa – odre uje da-kada se revizorima dopusti pružanje savjeta ili drugih usluga osim revizije. Ovaj kodeks definiše slijedeća načela profesionalne etike: 1.To znači da se revizori trebaju ponašati na način koji uvećava. mora se voditi računa da ove usluge ne dovedu do sukoba interesa.U svim poslovima objektivna. usmeno ili pisanim putem.Koordinacioni odbor je taj Etički kodeks za revizore u javnom sektoru usvojio 2001. pouzdanost i kvalitet . ima vlastite kodekse profesionalne etike.Ovo se odnosi na revizore. 2. pravnom subjektu u kojem se vrši revizija.koja trebaju biti tačna i . neovisnost. političku neutralnost – odre uje da je veoma bitno očuvati i stvarnu i predvi enu političku neutralnost VRI-a.jer VRI usko sara uje sa zakonodavnim organima.odre uje da se revizori trebaju ponašati na način koji zagovara saradnju i dobre odnose izme u revizora unutar profesije.godine. kao i većina državnih ureda širom svijeta.Osnovno je da revizori budu neovisni i nepristrasni ne samo u stvarnosti već i svojim nastupom.

Revicon d. agencija .o.broj 12/06 17 22 .i to: Ured za reviziju institucija BiH. preduzeća.1.str. Kompetencija – odre uje kako je dužnost revizora da se uvijek ponašaju na profesionalan način i da primjenjuju visoke profesionalne standarde u vršenju svog posla koji će omogućiti kompetentno i nepristrasno vršenje njihove dužnosti.Revizori trebaju koristiti metode i prakse najvećeg mogućeg kvaliteta u svojim revizijama...:“Državna revizija:stanje. opština.perspektive i potrebe“. a javnost vidi rezultate tek kada Ured sačini i objavi javne izvještaje.Kao potpuno nova aktivnost.Konkurentnost i Evropski put BiH“. Ured za reviziju institucija u FBiH i Ured za reviziju institucija u RS Šego. 8.Sarajevo.U vršenju revizije i davanju izvještaja.470 18 Regulisano Zakonom o reviziji institucija u BiH.dužnost revizora je da se drže osnovni postulata i opšteprihvaćenih revizijskih standarda.DRŽAVNA REVIZIJA U BiH Državna revizija obavlja se u ime i za račun države. revizija javnog sektora u BiH je u kratko vrijeme postigla izuzetne rezultate u jačanju transparentnosti i odgovornosti u trošenju javnog novca.svrhu VRI-ovih statutarnih ili drugih odgovornosti definisanih kao dio VRIovih normalnih procedura ili u skladu sa relevantnim zakonima. fondova. kao i povodom pripremanja izvještaja.o.M. 4. organizacija..Vrhovne institucije za reviziju – VRI u BiH U Bosni i Hercegovini postoje tri nezavisne vrhovne institucije za reviziju javnog sektora/javnih sredstava vlada i njenih ministarstava.“Službeni glasnik BiH“.2008.18 Poslove državne revizije obavljaju specijalizovane neovisne i stručne institucije.rezultati. kojima obično najviše predstavničko tijelo pojedine države daje ovlasti u ure enju i obavljanju poslova državne revizije. 7.17 Me utim sama implementacija nalaza i preporuka revizije je proces koji uključuje cijeli niz aktivnosti. profesionalni razvoj – odre uje da revizori trebaju primjenivati dužnu profesionalnu pažnju u provo enju i nadziranju revizije. kantona.Revizor ne smije poduzeti bilo kakav rad za koji nije kompetentan. 4.

19 23 . Podrazumijeva se da je Ured za reviziju institucija BiH eksterna. Obaveza javnih institucija i zvaničnika kojima je povjereno upravljanje javnim sredstvima je da za svoje postupke odgovaraju onima koji su im te odgovornosti povjerili. kao i resursa potrebnih za vršenje njihovih zadataka je važnije nego ikad.Vrhovnim institucijama rukovode generalni revizori ovih institucija i njihovi zamjenici. pravnih osoba koje se djelimično ili u cjelosti finansiraju iz budžeta. Uloga Vrhovnih institucija za reviziju sastoji se u tome da vrše nadzor-sprječavanje neracionalnog trošenja javnih sredstava.javnih preduzeća. čiji su članovi generalni/glavni revizori i zamjenici generalnih/glavnih revizora.19 Postavlja se pitanje: Da li postoji koordinacija izme u tri vrhovne institucije za reviziju? Odgovor je: DA Koordinacioni odbor vrhovnih institucija za reviziju u BiH. U našim uslovima. odnosno udjelima.stručna i neovisna organizacija.društava i drugih pravnih osoba u kojima BiH (FBiH. 4. decentralizacije.jedinica lokalne i regionalne samouprave. revizija finansijskih izvještaja i finansijskih transakcija jedinica državnog sektora. nadležnosti i procedure VRI U današnjem vremenu privatizacije.otkrivanje zloupotreba i prevara na način da: Prema našem Zakonu o reviziji institucija u BiH. osiguranje nezavisnosti i stručnosti vrhovnih institucija za reviziju javnog sektora.2.generalnog revizora i njegovog zamjenika imenuje parlament na vrijeme od 7 godina. odnosno Federacije i RS.Zakonom o reviziji institucija u BiH ure uje se: revizija državnih prihoda i rashoda.RS) odnosno jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave imaju većinsko vlasništvo nad dionicama. odnosno gra anima i njihovim predstavnicima. održava redovne sastanke s ciljem saradnje na uspostavi uskla enih standarda revizije i osiguranju konzistentne kvalitete revizije.Uloga. ciljevi.Njihovo imenovanje vrši parlament države. reformi javnog sektora i borbe protiv korupcije. te korištenje sredstava Evropske unije i drugih me unarodnih organizacija ili institucija za finansranje javnih potreba.

ciklus odgovornostiU današnjem Slika 3: Izvor:www.saifbih. efikasnosti i efektivnosti trošenja javnih sredstava Prate i izvještavaju o postupanju po revizorskim nalazima Zatim vrše predvi anje – ispituju rad javnih institucija tako što daju vodeće indikatore i analizu učinka kao podršku procesu donošenja odluka. Uloga vrhovnih institucija za reviziju . tako što: Pripremaju pravovremene i kvalitetne eksterne revizije učinka Izra uju izvještaje o ekonomičnosti. i Pružaju informacije za medije kako bi mediji bolje upoznali javnost o reviziji.ba 24 .utiču na poboljšanje efikasnosti i uspješnosti javnog sektora. Vrhovne institucije za reviziju tako e vrše i uvid. te o njima izvještavaju nadležne institucije Prate i izvještavaju o postupanju po revizorskim nalazima Izra uju izvještaje o poštivanju zakonitosti.Pripremaju i izvršavaju pravovremene i kvalitetne eksterne finansijske revizije.

Sprječavanja i otkrivanja prevara.Ciljevi Vrhovnih revizijskih institucija Cilj VRI sastoji se u tome da se objektivnom i nezavisnom ocjenom korištenja javnih sredstava poboljša efikasnost javne potrošnje. institucijama. Uloga vrhovnih institucija za reviziju je da prate i izvršavaju. revidiranim institucijama u skladu sa najvišim profesionalnim standardima i Etičkim kodeksom INTOSAI (Me unarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija) Nadležnosti VRI Vrhovne institucije za reviziju osnivaju nadležni parlamenti/ skupštine. Nezavisne su u svom radu i nezavisne su od političkog uticaja. 25 . Vrhovne institucije za reviziju podnose izvještaje nadležnim parlamentima/ skupštinama. a NE da provode nalaze i preporuke. Vrhovna institucija za reviziju je nezavisno javno tijelo države/ entiteta koje obavlja najvišu funkciju javnog nadzora nad trošenjem javnih sredstava državnih/entitetskih institucija sa ciljem: Poboljšanja efikasnosti i uspješnosti javnog sektora Redovne procjene rada javnog sektora Uticaja na reformske inicijative u javnom sektoru Jačanje sistema finansijske odgovornosti. medijima i široj javnosti Jačanje povjerenja šire javnosti. parlamentarnim komisijama/odborima. domaćih i stranih institucija u vVrhovne institucije za reviziju. neracionalnog trošenja i zloupotreba Strateški ciljevi vrhovnih institucija za reviziju su: Osiguranje transparentnosti i povećanje odgovornosti u trošenju javnih sredstava Poboljšanje kvaliteta i pouzdanosti finansijskih procesa Pružanje informacija zakonodavnim i izvršnim vlastima s ciljem pravilnog trošenja javnog novca Dostavljanje revizorskih izvještaja državnim i entitetskim vlastima. Same planiraju reviziju.

nadležnim organima upravljanja u institucijama Obavještavanje nadležnih organa u slučaju da se u toku revizije utvrdi opravdana sumnja o počinjenom prekršaju ili krivičnom djelu.nezavisne i pravovremene revizorske izvještaje o reviziji javnog sektora i dostavljaju ih nadležnim parlamentarnim komisijama/odborima. revidiranoj instituciji. izvještavajući ih o tome: Da li su finansijski izvještaji i računi u skladu s važećim propisima i da li su sredstva namjenski korištena Da li godišnji izvještaji daju tačan i istinit prikaz njihovog poslovanja u toku godine i stanja na kraju godine Da li su organizacije u obavljanju svojih zadataka javna sredstva koristile ekonomično. zavisno od složenosti /predmeta revizije. provo enja revizije i izvještavanja i moraju posjedovati adekvatan stepen nezavisnosti kako od zakonodavnih tako i od izvršnih vlasti. Vrhovne institucije za reviziju jedanput godišnje vrše obavljanje finansijske revizije. Vrhovne institucije za reviziju izra uju objektivne. vladi. a specijalnu revizija – povremeno. efikasnost i efektivnost Izrada revizorskih izvještaja i njihovo dostavljanje nadležnom parlamentu. na zahtjev parlamenata/skupština 26 . reviziju učinka jednogodišnje/višegodišnje. Procedure vrhovnih institucija za reviziju u BiH Standardne procedure vrhovnih institucija za reviziju u BiH su: Pregled i analiza svih relevantnih dokumenata uz slobodan pristup službenim prostorijama i imovini Traženje pojašnjenja od revidirane institucije u vezi sa značajnim pitanjima vezanim za ekonomičnost. Vrhovne institucije za reviziju u Bosni i Hercegovini obavljaju: finansijsku reviziju.Vrhovne institucije za reviziju nemaju ograničenja u pogledu planiranja revizije.Nezavisnost i objektivnost revizije su od vitalnog značaja. reviziju učinka i specijalne revizije. efikasno i efektivno.

Cilj Ureda za reviziju Glavni cilj Ureda za reviziju je da kroz provo enje revizija osigura nezavisna mišljenja o izvršenju budžeta i finansijskim izvještajima. kroz druge aktivnosti informisanja.3. Internim propisima. kao i druga pitanja od značaja za rad ove specijaliovane nezavisne revizijske institucije u FBiH. Ured za reviziju informiše odgovorne institucije i javnost o svojim nalazima i preporukama kroz pravovremeno i javno objavljivanje revizorskih izvještaja.a uspostavio je i područne urede gdje je primjereno i gdje postoji ekonomska opravdanost za njegovo funkcioniranje. 20 Službene novine FBiH br:22/06 27 . Zakonom o reviziji Institucija u FBiH ure eni su pravni položaj i sjedište. Sjedišta područnih ureda su u: Tuzli. glavne funkcije Ureda za reviziju. izvještavanje i objavljivanje izvještaja. 4. rukovo enje. transparentnom i kvalitetnom upravljanju javnim prihodima. na prijedlog predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.1. budžetskih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i javnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. na koji način će se doprinijeti pouzdanom obavještavanju o korištenju budžetskih sredstava. troškovima i imovinom u Federaciji Bosne i Hercegovine. te ukoliko su relevantne. nadležnosti i ovlaštenja. Generalnog revizora i zamjenika generalnog revizora imenuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. osiguranje kvaliteta rada.Uredom za reviziju rukovodi generalni revizor i zamjenik generalnog revizora. korištenju resursa i upravljanja državnom imovinom od Vlade. finansiranje. Mostaru i Bihaću. Reviziju obavlja Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH (Ured za reviziju) specijalizovana neovisna revizorska institucija Federacije BiH. pravilima i procedurama Ureda za reviziju ure eno je funkcionisanje i rad Ureda za reviziju.3.Ured za reviziju Institucija u FBiH U Federaciji Bosne i Hercegovine problematika državne revizije regulisana je Zakonom o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine20.4. Ured za reviziju je pravno lice sa sjedištem u Sarajevu.

vanbudžetska sredstva koja mogu biti uspostavljena zakonom.4.FBiH br. objekt ove vrste revizije.2. 21 Zakon o reviziji institucija FBiH. sredstva koja su kao zajam ili grant za Bosnu i Hercegovinu osigurana nekoj instituciji. općine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. prije svega. zavode i agencije. skupštine kantona i općinska vijeća. Javne fondove. tako er. sredstva javnih preduzeća.član11 28 .22/2006. Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i njena ministarstva. sredstva osigurana iz budžeta bilo kojoj drugoj instituciji. Nadležnost Ureda za reviziju obuhvata i preduzeće u kojem država ima vlasnički udjel od 50% plus jednu dionicu ili više.3.Sl.n.21 Prema tome.Nadležnosti Ureda za reviziju Nadležnost Ureda za reviziju. ili projektu u Federaciji Bosne i Hercegovine od me unarodnih tijela i organizacija. obuhvata: skupštine i vlade kantona na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. su: sredstva budžeta i različitih fondova za finansiranje djelatnosti od javnog interesa. Vanbudžetska sredstva koja mogu biti uspostavljena zakonom. sredstva solidarnosti i ostala namjenski prikupljena sredstva javnog karaktera. sredstva javnih zajmova. organizaciji ili tijelu. sve budžetske institucije koje se direktno finansiraju iz budžeta koje usvajaju parlament. obuhvata sve javne institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine uključujući: Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Nadležnost.

u skladu sa usvojenim revizorskim standardima: pregleda finansijske izvještaje i pripadajuće račune institucija kod kojih se vrši revizija sa ciljem procjene da li su finansijski izvještaji pouzdani i da li bilansi u potpunosti odražavaju rezultate izvršenja budžeta. Ured za reviziju uzima u obzir: da li je institucija već revidirana od nezavisnih vanjskih revizora i da li Ured za reviziju ima dokaz da su takve revizije dovoljne da osiguraju kriterije koje primjenjuje i Ured za reviziju. Pri obavljanju revizije. 2. provodi prethodnu reviziju u toku finansijske godine uključujući praćenje primjene preporuka iz prethodnih revizija i analizu mjera preduzetih na osnovu tih preporuka. te revizijskih standarda za provedbu državne revizije.3.RS) finansira iz budžeta.1.2. strogo pridržavati kodeksa profesionalne etike revizora. revizije učinka i 3.Ured za reviziju nadežan je za: 1.Finansijska revizija Ured za reviziju prilikom vršenja revizije. Prema Zakonu o reviziji institucija BiH.Ova vrsta revizije nema obilježja komercijalnosti. druge specifične revizije 4. finansijske revizije. procjenu rizika. funkcije interne revizije i sisteme interne kontrole. 29 . koriste sredstva za odgovarajuće namjene. prije svega. ocjenjuje finansijsko upravljanje. zbog toga što se Ured za reviziju institucija BiH (FBiH. isto kao i revizori koji se bave komercijalnom revizijom. revizori se moraju. procjenjuje da li rukovodioci institucija primjenjuju zakone i propise.

Prije toga.Specijalne revizije Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ili Parlamentarna komisija odgovorna za 30 .3. ili nekog njenog dijela. sa relevantnim zakonima i propisima.javne nabavke i drugi ugovori. Zakon je predvidio da Ured može ove revizije obavljati“u bilo koje vrijeme“.odnosno uvrstiti ih u konačni izvještaj.) 4. takodje.2. programa ili aktivnosti u pogledu ekonomičnosti.Revizije učinka Ured za reviziju ima pravo izvrši pregled. pored revizije finansijskih izvještaja kao i u slučaju nezavisne eksterne revizije u „privatnom sektoru“. prijedlog izvještaja o reviziji učinka dostavlja se odgovornom licu korisnika.Finansijska revizija u okviru revizije javnih rashoda obuhvata: Reviziju finansijskih izvještaja i Reviziju zakonitosti ili uskla enosti rada “klijenta“ revizije kao korisnika budžetskih sredstava. Za razliku od revizije finansijskih izvještaja koje bi se mogle nazvati redovnim i potpunim revizijama. radi davanja mišljenja. posebni finansijski izdaci i sl.kao pregled i ispitivanje odre enog aspekta poslovanja cijele organizacije-budžetskog korisnika. ili ispitivanje (reviziju učinka) odre enog aspekta poslovanja cijele ili dijela institucije. 4.3.3. revizije učinka predstavljaju povremene i ciljane revizije.. Revizija uskla enosti obuhvata provjeru poštovanja svih propisa koji su relevantni za datog budžetskog korisnika (npr. Ured je dužan razmotriti i mišljenje korisnika i otkloniti eventualna neslaganja prije podnošenja konačnog izvještaja. efikasnosti i efektivnosti sa kojim ta institucija koristi svoje resurse. finansijska revizija u javnom sektoru obuhvata i reviziju“uskla enosti“. subvencije. Prema tome.2. Izvještaji o reviziji učinka. se dostavljaju nadležnim organima.Prije pripreme konačnog izvještaja.2.

a specijalnu revizija – povremeno. Ured za reviziju priprema nacrt izvještaja o reviziji kojeg dostavlja rukovodiocu institucije na komentar. Vrhovne institucije za reviziju izra uju objektivne. Za zahtjeve o posebnim revizijama komisija odgovorna za reviziju. reviziju učinka jednogodišnje/višegodišnje.2. 4.2.Komentari na nacrte izvještaja Prije završetka konačnog revizorskog izvještaja.3.FBiH broj:22/06) 31 . zavisno od složenosti /predmeta revizije. Izvještaj se u isto vrijeme dostavlja 22 Zakon o reviziji institucija u FBiH (Sl. Vrhovne institucije za reviziju jedanput godišnje vrše obavljanje finansijske revizije. izvještavajući ih o tome: Da li su finansijski izvještaji i računi u skladu s važećim propisima i da li su sredstva namjenski korištena Da li godišnji izvještaji daju tačan i istinit prikaz njihovog poslovanja u toku godine i stanja na kraju godine Da li su organizacije u obavljanju svojih zadataka javna sredstva koristile ekonomično.n.4. efikasno i efektivno.Ured za reviziju dužan je razmotriti ove komentare prije pripreme konačnog izvještaja i u slučajevima neslaganja u konačni izvještaj uključiti relevantne komentare.Obavještavanje o revizijama Ured za reviziju dužan je dostaviti konačan izvještaj revidiranoj instituciji i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. obavezna je Uredu za reviziju osigurati posebna budžetska sredstva. Komentar institucije na nacrt izvještaja o reviziji dostavlja se Uredu za reviziju u roku od 15 dana po prijemu nacrta izvještaja.3.Ured za reviziju dužan je izvršiti specijalnu reviziju i o tome pisano obavijestiti podnosioca zahtjeva.reviziju mogu u bilo koje vrijeme zahtijevati da Ured za reviziju izvrši specijalnu reviziju. na zahtjev parlamenata/skupština 4. nezavisne i pravovremene revizorske izvještaje o reviziji javnog sektora i dostavljaju ih nadležnim parlamentarnim komisijama/odborima.22 Ove revizije se mogu vršiti u bilo koje vrijeme i po bilo kojem pitanju koje se zahtijeva.5.

4.1. smanjiti budžet jedne ili više budžetskih institucija.Područje rada državne revizije prema INTOSAI standardima Prema Uputstvu INTOSAI Revizijskih Standarda broj 38.Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine.Revizija pravilnosti Revizija pravilnosti ima za cilj da utvrdi da li finanansijski izvještaji ispunjavaju odre ene zahtjeve i očekivanja (kriterij ocjene je primjenjiovost računovodstvenih standarda i usaglašenost s propisima) i potvr ivanje finansijske odgovornosti državnih jedinica putem revizije finansijskih sistema i transakcija. ili preduzeti druge odgovarajuće korektivne radnje. područje rada državne revizije uključuje: reviziju pravilnosti i reviziju uspjeha 4. a može se dostaviti i svakoj drugoj nadležnoj instituciji. 4. Ured za reviziju izvještaje o reviziji učinit će javnim nakon njihovog podnošenja. revizije interne kontrole i revizije ispravnosti upravnih odluka.u kojem se navode radnje koje su preduzete od te institucije radi prevazilaženja slabosti. 32 . Revidirana institucija u kojoj je izvršena revizija. izuzev povjerljivih informacija. dužna je poslati odgovor Uredu za reviziju i Ministarstvu finansija u roku do 60 dana od dana prijema revizorskog izvještaja. neregularnosti i prekršaja koji su identifikovani u revizorskom izvještaju.4. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine može na osnovu nalaza i preporuka datih u godišnjem izvještaju o reviziji i/ili godišnjem izvještaju o izvršenju budžeta. Izvještaji Ureda za reviziju moraju biti navedeni u “Službenim novinama Federacije BiH» i na web stranici Ureda za reviziju.

Revizija uspješnosti. programsku reviziju Za razliku od finansijske revizije. reviziju ekonomičnosti i efikasnosti i 2. te je u svakoj konkretnoj reviziji uspjeha to izazov i dogovornost SAI.Perfomance audit) Revizija uspješnosti je usmjerena na sagledavanje i pokušaj utvr ivanja da li javni sektor. Revizija uspješnosti (engl. kontrola ostvarovanja odgovarajućih demokratskih i gra anskih vrijednosti koje se žele promovisati i kroz programe i aktivnosti Vlade pružanje informacija (korisnicima izvještaja revizije uspješnosti) o rezultatima politika Vlade itd.4.odnosno entiteti koji su revizijom uspješnosti obuhvaćeni. specifičnost revizije uspješnosti je da ne postoje standardizovani ni predmet ispitivanja.obuhvata: 1.4.dakle. efikasnosti i uspješnosti koristenja kadrovskih.Revizija uspjeha Revizija uspjeha odnosi se na reviziju ekonomičnosti. 33 .2. efikasno izvršava(ju) zadatke koji su postavljeni (bilo od strane viših organa.ili samostalno u okviru prenesenih nadležnosti).Osnovni ciljvi revizije uspješnosti su: provjera primjene Vladinih programa i aktivnosti na najefikasniji način i ostvarivanja utvr enih ciljeva posmatrano kroz prizmu kvalitetne i ekonomične upotrebe resursa.niti standardi za ocjenu uspješnosti. finansijskih i drugih resursa. na ocjenu postignutih ciljeva državne jedinice i reviziju ostvarenih aktivnosti u usporedbi sa namjeravanim. Revizija uspjeha ocjenjuje primjerenost ili korisnost administrativnih odluka i efikasnosti menadžmenta i prvenstveno se odnosi na ministre i ostale državne dužnosnike koji su odgovorni za svoje upravljanje zakonodavnom tijelu.

stalni raspoloživi podaci i podaci neoficijelne prirode (npr. podliježu reviziji Ureda za reviziju budžeta u Federaciji BiH. te za koje je potrebno unaprijed odrediti i planirati postupke revizije (Podaci mogu biti oficijelni tj. 3. budžetske korisnike i vanbudžetske fondove.Trošenje sredstava budžetskih korisnika.1.čija je nadležnost odre ena Zakonom o reviziji institucija u FBiH (Sl.n.) Revidirani subjekt upoznaje se s odlukom o reviziji.5. djelokrug. cilj.FBiH br.FBiH“ br.iz štampe i sl.22/06). organizacijim. Upoznavanje sa odre enim problemima za koje se unaprijed zna da postoje ili mogu postojati. Revizija poslovanja revidiranih subjekata (rad na terenu) 34 . početak i period trajanja revizije. 2. 5.n.odnosno budžetski izdaci.POSTUPCI REVIZIJE KOD BUDŽETSKIH KORISNIKA Zakon o budžetima u Federaciji BiH („Sl.Odlukom se odre uje subjekt. zakonskim i drugum propisima na osnovu kojih posluje revidirani subjekt Upoznavanje sa temeljnim finansijskim izvještajima (tromjesečnim i godišnjim). Planiranje revizije – izrada okvirnog plana i satnica revizije Upoznavanje sa prethdonim izvještajem o obavljenoj reviziji Upoznavanje sa sistemom.Revizija korisnika budžeta U toku priprema i izvršenja postoje odre eni postupci koje provodi Ured za reviziju i to: 1.19/06) definisao je budžete. Donošenje odluke generalnog revizora o provo enju revizije. te revizorski tim (najčešće se satoji od dva člana i to u zavisnosti od predmeta.koji mogu poslužiti za usmjeravanje revizije) Na osnovu saznanja o svemu pomenutom donosi se okvirni plan rada i satnica koja je potrebana za sprovo enje revizije. obima revizije i sl.

Utvr ivanje postojanja interne revizije i njihove aktivnosti 5.Tako se može desiti da se nekoliko godina zaredom u budžetu planiraju sredstva za iste namjene.izgradnje.Revizija prihoda budžetskih korisnika Kod budžetskih korisnika razlikujemo dvije osnovne vrste prihoda: Prihode iz budžeta. ostalih pratećih poslova. odnosno ne realizuju u cjelosti.). a da se ta sredstva u toj godini ne utroše.dužan utvrditi da li su budžetski korisnici sačinili finansijske planove u propisanim rokovima. Prihode iz budžeta budžetski korisnoci ostvaruju na način i prema namjenama kako su planirani budžetom.2.Ostvarenje i dinamika priliva budžetskih sredstava zavisi od ostvarenja prihoda budžeta. Zbog toga budžetske korisnike treba upozoravati na realnije planiranje sredstava.). utvrditi dinamiku i namjenu izdataka. čime se budžet bespotrebno povećava. Prikupljanje internih akata. Vlastite prihode (od obavljanja vlastite djelatnosti. Odre iavnje kontakt osoba. a da se izdaci ne izvršavaju.vrstama opreme i dr. te da li su ti planovi realni i ispoštovani. Kod planiranja kapitalnih izdataka nije dovoljno sačiniti samo finansijski plan već ga je potrebno i dalje razraditi (po pojedinim fazama projekta. budžetski korisnici planiraju sredstva za odre ena ulaganja ili projekte. odnosno da se ne upućuju zahtjevi i ne planiraju sredstva za odre ena ulaganja za koja se unaprijed zna da se neće moći ostvariti. količinski odrediti gdje će se opema 35 . Pri planiranju kapitalnih primitaka i izdataka. provedbenih propisa. donacija i sl. Dešava se da se korisnicima odobre odre ena sredstva u tekućoj godini. Ured za reviziju.je u toku revizije.Dolaskom kod revidiranog subjekta početni postupci su: Razgovori sa ovlaštenim osobama ili zakonskim predstavnicima. programa projekata i druge dokumentacije neophodne za provo enje revizije i upoznavanje s njima Upoznavanje organizacije i ure enja revidiranog subjekta.Radi neizvršavanja ovih zadataka planiraju se sredstva za iste namjene u narednoj budžetskoj godini.

vrše dugoročno. a unutar njih izdaci za zaposlene ( plaće. naročito ako je namjenu utvrdio ili uslovio sam donator. 5. ako budžetski korisnik ostvaruje vlastite prihode od prostora koje daje u zakup.) Drugu značajnu grupu stavki čine izdaci za materijal i usluge i slične troškove poslovanja.3. odnosno revizija trošenja budžetskih sredstva. potrebno je da provede proceduru putem javnog konkursa da bi se dobila najpovoljnija ponuda odnosno ostvarila najviša cijena i drugi uslovi zakupa.da li su ugovorene zakupnine realne i da li se vrši naplata u ugovorenim rokovima. Efikasnost(Efficiency) i 3.Revizija izdataka budžetskih korisnika Izvršavanje budžetskih rashoda i izdataka. 2.potpotra i sl. sa akcentom na ekonomičnost trošenja sredstava i poštivanja propisa (npr. Pri tome nije bitno samo konstatovati za što su pojednina sredstva utrošena i da li je trošenje bilo u skladu sa planom budžeta već i ispitati jesu li sredstva utrošena namjenski i na način da su zadovoljena sva tri elementa revizije uspjeha(tri E): 1.jedan je od najosnovnijih i najznačajnijih zadataka državne revizije (Ureda za reviziju).Pri obavljanju revizije u tom dijelu vodi se računa da li je postupljeno na navedeni način. U postupku revizije važno je obratiti pažnju na izdatke za kapitalna ulaganja.odnosno namjeni kapitalnih objekata koji se.raspore ivati i sl.obračun i uplata obaveza iz plaća i na plaće). Na ovaj način racionalnije će se utrošiti planirana i ostvarena budžetska sredstva i budžet će se svesti u normalne okvire.Značajnost kapitalnih stavki je upravo srazmjerna obimu i visini izvršenih kapitalnih ulaganja. Na primjer.revizijom se treba utvrditi da li su sredstva upotrijebljena za namjene za koje su i donirana. po prirodi stvari. Kod budžetskih korisnika često su najzastupljeniji tekući izdaci poslovanja (operativni rashodi).Iz tog razloga se ovim izdacima i 36 . naknade i dr. Ekonomičnost(Economy). odnosno nabavku kapitalnih sredstava.Revizija ovih rashoda vrši se na uobičajen način. Uspješnost(Effectivness). u skladu sa opšteprihvaćenim standardima revizije. Ukoliko su prihodi ostvareni po osnovu donacija.

o. sa nešto većim angažovanjem na onim izdacima koji su finansijski značajni. ugovora o djelu i sl. Sarajevo.troškove za unajmljivanje prostorija za potrebe budžetskog korisnika i sl.treba znati ocijeniti koliko vremena treba posvetiti pojedinim vrstama izdataka i šta će obuhvatiti revizijskim postupcima. na osnovu iskustva i drugih saznanja.Ukoliko budžetski korisnik. Bitno je da se budžetska sredstva koriste samo za namjene odre ene budžetom do visine utvr ene u posebnom dijelu budžeta.str. imajući u vidu limitiranost ekonomskih resursa i nužnost zadovoljavanja različitih društvenih potreba. Kod izdataka za zaposlene potrebno je revizijskim postupcima utvrditi ispravnost i tačnost obračunavanja i isplaćivanja plaća i naknada zaposlenim. Kod izdataka za ugovorene usluge pažnja se posvećuje značajnim stavkama i načinu pribavljanja ponuda za te izdatke. doprinosa i ostalih davanja. poreza na plaću. kako bi se utvrdila uskla enost sa navedenim aktima.Tu je. tada je potrebno detaljno obuhvatiti navedena sredstva. potrebno utvrditi na koji način je proveden postupak nabavke materijala i usluga (javni poziv. veći broj ponu ača i slično).Iskusan revizor (vo a tima). 502-504.To ne znači da se drugi izdaci zanemaruju. Izdaci za materijal i usluge se.u toku revizije posvećuje najviše pažnje. na osnovu posebnih odluka ili uredbi. potreba za naknadnim ispitivanjem je nastala kao izraz želje da se nosioci vlasti“natjeraju“da rade efikasnije i troše racionalnije.Revizijskim postupcima se trebaju obuhvatiti i izdaci za isplatu autorskih honorara.Upravo zbog toga vo a tima sastavlja i utvr uje okvirni plan i vrijeme trajanja revizije.moraju obuhvatiti revizijskim postupcima. raspolaže sredstvima koja se mogu raspore iavti za stimulativno nagra ivanje ili unaprije enje rada.Pažnja se polaže i na izdatke vezane za putne troškove. tako e.:“Nadzor i revizija u sistemu budžeta“.23 Osim utvr ivanja odgovornosti onih kojima je povjeren javni novac.utvrditi način njihovog prikupljanja i namjenu njihovog trošenja.Revicon d.Treba utvrditi da li su ti akti zasnovani na Zakonu i postoji li uopšte pravna mogućnost za njihovu primjenu.te utvrditi koji se sve poslovi putem ovih isplata podmiruju i ispravnost obračuna ovih isplata.Izdaci koji budžetom nisu planirani ne mogu se izvršavati.o. 23 Grupa autora. s tim da se oni pretežno obuhvataju metodom uzoraka. Sve izvršene izdatke budžetski korisnici evidentiraju na za to predvi enim računima propisanim računskim (kontnim) planom. kao i kod nabavke matrerijala.2001. 37 .

efikasnosti i efektivnosti. da najviši predstavnički organi budu objektivno informisani o raionalnosti trošenja nacionalnih sredstava. tako i u domenu ostalih poslova koje vlada vrši sa svojim organima.4.Pri tome treba voditi računa da javni rashodi budu u skladu sa ekonomskim mogućnostima zemlje. što predstavlja ozbiljan problem.Svaka racionalnost u visini javnih rashoda omogućiće ulaganje tih sredstava za druge namjene. ona nije u stanju da sprovodi direktnu kontrolu nad funkcionisanjem odnosnih internih kontrola.BiH zaostaje u razvoju revizije javnih rashoda. u skladu sa zakonom i u skladu sa uspostavljenim računovodstvenim načelima kao i načelima ekonomičnosti.u kojima se nadzor nad javnim rashodima ostvaruje putem organizovanih internih i eksternih mehanizama nadzora. glavni uslov je da nadzor nad javnim rashodima bude stručan i nezavisan. S obzirom na to da bi trebalo da najviši predstavnički organi zemlje odre uju visinu i namjenu javnih rashoda. Me utim zbog prvelike zauzetosti Vlade tekućim obavezama. Za uspostavljanje adekvatnog nadzora nad izvršavanjem javnih rashoda odgovorna je vlada svake države. kako u sferi javnih rashoda. Zbog toga je neophodno obezbijediti pravne i organizacione pretpostavke za osiguranje parlamentarnog nadzora nad javnim rashodima. 5. čime će se spriječiti budžetski deficit.To prvenstveo podrazumijeva njenu obavezu za uspostavljanjem i organizovanjem funkcionisanja sistema internih kontrola. interne kontrole posljedica. Tako e treba voditi računa. Specifičnosti državne revizije javnih rashoda u BiH U društvenom proizvodu Bosne i Hercegovine javni rashodi zauzimaju vrlo visoko mjesto. su u nedozvoljeno velikoj mjeri nekontrolisane.Ured za reviziju treba ustanoviti troše li se javni resursi i ispunjavaju li se javne obaveze u okviru propisanih mandata.To upućuje na zaključak da pred našom zemljom stoje vrlo ozbiljni zadaci za uspostavljanje internog i eksternog mehanizma savremenog nadzora nad javnim rashodima. Naime. Za razliku od većine zemalja u svijetu.što po pravili ima za posljedicu javljanje različitih devijantnih pojava sa nizom štetnih 38 .

Čitav niz argumenata (budžetski deficit.ogromna nacionalna sredstva nisu predmet savremenog državnog nadzora. ali i odgovornost subjekata koji racionalno i ispravno naplaćuju i troše javna sredstva. koja se može definisati kao vrlo produbljeno i nezavisno ispitivanje svih aktivnosti koje se odnose na iniciranje i nastanak javnih rashoda. Ovako formirana interna revizija stvoriće adekvatne pretpostavke vladi da efikasnije obavlja ne samo budžetske već i sve ostale operativne državne poslove. U odnosu na komercijalnu reviziju finansijskih izvještaja velike sličnosti ali i razlike ima eksterna revizija javnih rashoda. predstavnički organ koji odobrava ogromna budžetska i druga sredstva za javne rashode nema sopstveni instrument nadzora. potreba kodifikacije našeg računovodstva sa EU). kao i unapre enje kompletnog procesa obavljanja državnih poslova. koji neće raditi po intuiciji.Upravo iznos sredstava predstavlja mjerilo za kompenziranje sa relanim stanjem. Jedino revizija javnih rashoda može biti garancija da će državni računovodstveni sistem.koja treba da doprinese da predstavnički organ bude adekvatno informisan o tome da li se poštuje iznos odobrenih sredstava i njiihova struktura. već će u svom radu primjenjivati koji nisu poštovali propise i uputsva u vezi sa iniciranjem i usmjeravanjem javnih rashoda. rast inflacije. gdje su i zašto nastali propusti u njihovom trošenju. navodi na to da više ne bi smjelo da bude oklijevanja u vezi sa implementacijom revizije javnih rashoda. o čemu bi podnosila izvještaj sa prijedlogom mjera za otklanjanje konstatovanih nepravilnosti. previsoko učešće javne potrošnje u bruto domaćem proizvodu. Identifikovanje svih subjekata javnih rashoda. primljeni izvještaj prdstavlja osnovu za preduzimanje mjera s ciljem poboljšanja rada odnosnih internih kontrola.je uslovljen zahtjev za postojanjem revizije javnih rashoda. a isto tako.Pored ispitivanja javnih rashoda.interna revizija bi imala zadatak da ispituje i ostale poslove (koje obavljaju brojna ministarstva i ostali vladini organi). državni. Principom da mora postojati odobren iznos sredstava koji se može utrošiti na javne rashode. treba da osigura nezavisna revizija 39 .prema kome je BiH trenutno me u najskupljim državama na svijetu. entitetski i kantonalni javni rashodi biti predmet nezavisnog stručnog nadzora. Upravo zato. Kod pojedinih organa i izvršilaca uočeni su propusti u sistemu internih kontrola.

se od samog svog nastanka.U reviziji uspješnosti državni rezultata. 103-117. Ured za reviziju.24 5.XII Me unarodni simpozij 24 40 .DES Sarajevo. Sveučilište Split Vidaković. metode i postupke koji predstavljaju najveći domet teorije i prakse revizije javnih rashoda.str.Udruženje-udruga računovo a i revizora FBiH.Revizorsko mišljenje Način izvještavanja o rezultatima provedenih postupaka revizije definisan je standardima izvještavanja državne revizije. u finansijskoj reviziji revizori izražavaju sažeto mišljenje o finansijskim izvještajima i poslovanju subjekta revizije.S.2009. Ivica Filipović. fokusirao na obavljanje finansijske revizije.5.revizorske standarde.Ured izra uje izvještaj i daje mišljenje o finansijskim izvještajima klijenta. U skladu sa INTOSAI revizijskim standardima. Slika 4: Vrste revizorovog izvještaja revizori izvještavaju o ekonomičnosti i efikasnosti korištenja javnih sredstava te o efektima postignutih ciljeva odnosno Izvor: dr sc.Na osnovu revizije.:“Revizija javnih rashoda-ključni korak ka ublažavanju posljedica ekonomske krize u BiH“.Revizija – skripta.odnosno na pregled finansijskih izvještaja i pripadajućih računa institucija s ciljem procjene jesu li finansijski izvještaji pouzdani i odražavaju li u cjelosti rezultate izvršenja budžeta.

zbog ograničenja obima (npr. izražavamo negativno mišljenje u pogledu izvještaja klijenta i vo enja poslovanja klijenta negativnog mišljenja. ali nisu bitne za razumijevanje godišnjeg izvještaja). uzimajući ih u obzir u cjelosti. podrazumijeva kako nismo našli ni jednu materijalno značajnu grešku u godišnjem izvještaju klijenta. moguće je izraziti mišljenje s rezervom. kada je u svim značajnim aspektima revizije zadovoljan. Uzdržano mišljenje revizora – Ako revizor nije u mogućnosti izraziti mišljenje u pogledu godišnjih izvještaja. odnosno naglašavanje pojedinih informacija ne smatra se izražavanjem rezerve. odnosno navesti slijedeće kvalifikacije: Nepovoljno (negativno) mišljenje revizora .u slučaju gdje prona emo materijalno značajne greške i kada je efekat neuskla enosti značajan (značajne matreijalne greške ili neregularne transakcije).Skretanje pažnje na odre ena pitanja.Revizor će izraziti pozitivno mišljenje na jasan i afirmativan način. odnosno smatra da klijentov godišnji izvještaj daje fer i istinit prikaz njegovog poslovanja. revizor će modifikovati svoj izvještaj. suštinske razloge izražavanja . koje su značajne.Standardi revizije predvi aju slijedeće vrste mišljenja revizora: Pozitivno mišljenje revizora. Poseban naglasak – isticanje predmeta se koristi onda kada odre ene informacije treba posebno naglasiti u slučaju kada revizor smatra za potrebnim da informiše korisnika o odre enim činjenicama.Uz nepovoljno mišljenje uvijek navodimo.kada postoji sumnja o jednoj ili više pozicija u godišnjem izvještaju (zbog ograničenja obima ili otkrivanja materijalnih grešaka.jasno i sažeto. odnosno podnošenje standardnog revizijskog izvještaja. da su testirane operacije klijenta izvršene u skladu sa propisima i da je sistem internih kontrola uspostavljen i funkcioniše na zadovoljavajućem nivou. Mišljenje revizora s kvalifikacijama – kada nije u mogućnosti izraziti pozitivno mišljenje. Mišljenje s rezervom .kada je dokumentacija izuzeta od strane trećih osoba) ili ako nismo u mogućnosti izvršiti reviziju u skladu sa generalno prihvaćenim revizijskim 41 od strane menadžmenta.

PROVEDENE REVIZIJE KOD KLIJENATA U FBiH Glavni cilj Ureda za reviziju je da kroz provo enje revizija osigura nezavisna mišljenja o izvršenju budžeta i finansijskim izvještajima.1. Predsjedništvu BiH. odnosno vlada treba da reaguje u smislu osiguravanja takve odgovornosti.ba/30. Ostali oblici odgovornosti proizilaze iz Zakona o izvršenju budžeta gdje izvršna vlast. Posebno je važna uloga Parlamenta u jačanju društvene i političke odgovornosti.godinu25 Ured za reviziju institucija u FBiH vrši reviziju prema usvojenom Planu i programu finansijskih izvještaja za 2009. 6. godinu. zakonom predvi ene.Izvještaj Ureda za reviziju o provedenim revizijama kod klijenata u FBiH Primjer:1 Izvještaj Ureda za reviziju FBiH o provedenim revizijama za 2009. pored objavljivanja u službenim glasilima BiH i entiteta. Na taj način će se doprinijeti pouzdanom obavještavanju o korištenju budžetskih sredstava.11. Izvještaj o reviziji.2010. transparentnom i kvalitetnom upravljanju javnim prihodima. izrazit ćemo uzdržano mišljenje/nemogućnost davanja mišljenja uz jasno navedene razloge. 6. budžetskih i javnih institucija u Federaciji BiH. dostavljaju se: Parlamentarnoj skupštini BiH.nadležnim tužilaštvima.godinu. proveo je na način da je izvršio reviziju finansijskih izvještaja planiranih korisnika 25 http://www.načelima.saifbih. 42 . korištenju resursa i upravljanju državnom imovinom od Vlade. Minisatrstvima finansija i revidiranim institucijama Na osnovu dostavljenog revizorskog izvještaja svaka od navedenih institucija bi trebala poduzeti odgovarajuće. Reviziju Konsolidovanih finansijskih izvještaja Budžeta FBiH za 2009. troškovima i imovinom u Federaciji BiH. aktivnosti.

godinu. U ostavljenom roku revidirani subjekti su se očitovali na dostavljene izvještaje. Vladi FBiH. U konačnim izvještajima o izvršenim revizijama. Dati nalazi i preporuke pružaju poreznim obaveznicima objektivnu informaciju o potrošnji javnih sredstava. Konačni izvještaji o izvršenim revizijama. a za primjedbe koje nisu prihvaćene u pismu menadžmentu. Obavljene revizije uključile su i praćenje provedbe preporuka iz prethodnih revizija. raspodjela prihoda budžeta. servisiranje unutrašnjeg duga i vanjski dug). godinu ili 44 % od ukupnog broja korisnika federalnog budžeta. Primjedbe koje su bile osnovane i dokumentovane uključene su u konačne izvještaje. Pored izvještaja o izvršenoj reviziji. u skladu sa Godišnjim planom i programom rada za 2010. Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je reviziju finansijskih izvještaja Budžeta FBiH za 2009. o čemu su upoznati budžetski korisnici pismenim ili usmenim putem. koje je dostavljeno uz Konačan izvještaj. u skladu sa zakonskim propisima. te reviziju finansijskih transakcija Budžeta FBiH koji se evidentiraju isključivo kroz Glavnu knjigu Trezora (budžetski prihodi. po pojedinim budžetskim korisnicima. kao i Federalnom ministarstvu finansija. kao i neovisna revizorska mišljenja. ukazano na propuste konstatovane u toku revizije a koji zbog manje značajnosti nisu iskazani u navedenom izvještaju. dato je detaljno obrazloženje. Nakon dostavljanja konačnih izvještaja Parlamentu FBiH isti su objavljeni na internet stranici Ureda za reviziju. 43 . bili su upućeni korisnicima budžeta na uvid i očitovanje. Konačni izvještaji tako er su dostavljeni Predsjedniku FBiH. godinu i o istim sačinio pojedinačne Izvještaje. prije dostavljanja Parlamentu FBiH (Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju). godine.Budžeta FBiH za 2009. o tome da li finansijski izvještaji istinito i objektivno po svim bitnim pitanjima. a Parlamentu FBiH pouzdan i realan pokazatelj finansijskih kretanja. godinu. godinu i 27 korisnika Budžeta FBiH za 2009.2009. prikazuju stanje imovine i obaveza na dan 31. putem pisma menadžmentu. dati su nalazi i preporuke. rezultate poslovanja i izvršenje budžeta korisnika budžeta za fiskalnu 2009. u skladu sa posebnim propisima o računovodstvu i finansijskom izvještavanju u javnom sektoru.12. budžetskim korisnicima je.

Izvještaj o poslovanju Ureda za reviziju institucija BiH27 Ured za reviziju Institucija u FBiH u svom izvještaju o poslovanju za 2009. za razliku od prethodne godine. 26 27 Revizorski izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2009.26 U revizorskom izvještaju o izvršenju budžta Ured za reviziju institucija u FBiH navodi da je u revidiranoj 2009.godinu Kao što se vidi.2010. godinu (Budžeta FBiH i 27 budžetskih korisnika) dato je 27 uslovnih mišljenja i 1 nepovoljno mišljenje. daje se u sljedećoj tabeli: Izvor: Revizorski izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2009. godini dato nepovoljno mišljenje za Budžet FBiH. Primjer:2. iz naprijed navedene tabele u izvještajima o izvršenim revizijama finansijskih izvještaja za 2009.saifbih. U provedenim revizijama. kod većeg broja budžetskih korisnika konstatovani su značajni propusti u dosljednoj primjeni zakonskih i ostalih propisa u revidiranoj godini. 44 . Godinu korisnika federalnog budžeta.ba/. kao i u prethodne tri godine. Tako e se napominje da dio budžetskih korisnika nije poduzimao aktivnosti na otklanjanju konstatovanih propusta.godinu dao je prikaz revidiranih subjekata po godinama (2003-2009 godina).god.11. iako nije bilo materijalno značajnih grešaka koje bi uticale na davanje nepovoljnog mišljenja. što je konstatovano i u pojedinačnim izvještajima o izvršenim revizijama. http://www.Struktura datih mišljenja u izvještajima o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2009.30. kada su data tri nepovoljna mišljenja.

naredne tabele: Tako e je dat i grafčki prikaz strukture revidiranih subjekata po grupama za 2009.Pa tako navodi da je u 2009. godinu i 2 revizije učinka kod korisnika navedenih u koloni 9. godini izvršena revizija 68 finansijskih izvještaja za 2008.g: o viiIIzvor:Izvještaj o poslovanju Ureda za reviziju Institucija u FBiH u 2009.godini 45 .

6.2.Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja budžeta Tuzlanskog kantona - analiza Kako je već naglašeno, glavni cilj revizije jeste povećanje discipline,odnosno osiguranje transparentnosti i povećanje odgovornosti u trošenju budžetskih sredstava.Ured za reviziju kroz provo enje revizije osigurava nezavisna mišljenja o izvršenju budžeta, finansijskim izvještajima, korištenju resursa i upravljanju imovinom od strane koisnika budžeta. U istraživanju nadležnosti i djelovanja odnosno uloge Ureda za reviziju u praksi, kao predmet analize za izradu diplomskog rada, koristila sam Izvještaje o reviziji finansijskih izvještaja budžeta Tuzlanskog kantona za 2007., 2008. i 2009.godinu, zvanično objavljene na Web stranici Ureda za reviziju Institucija u FBiH U revizorskim izvještajima navode se nalazi i revizione preporuke kao i osvrt na preporuke iz prethodnih izvještaja. Da bi se sagledale stvarne primjene revizionih preporuka,neophodno je posmatrati revizorske izvještaje u dužem periodu kako bi se moglo zaključiti da li su izrečene kvalifikacije i nalazi revizije kratkotrajna slabost jedne institucije ili dublji višegodišnji problemi. Upore ujući ova tri Izvještaja o reviziji ustanovila sam da se nekoliko istih preporuka konstantno protežu u nalazima i datim preporukama revizorskog mišljenja.Samo neke od datih preporuka se poštuju ali pojedini problemi su postali praksa.To sigurno utiče na pravilno usmjeravanje prilikom trošenja budžetksih sredstava. Kao najčešće nepoštivanje datih preporuka u zadnja tri revidirana finansijska izvještaja (u 2007.,2008. i 2009.godini) konstantno se pojavljuju slijedeće preporuke: Nedovoljno funkcionisanje sistema internih kontrola zbog nedonesenih internih akata u skladu sa Smjernicama za uspostavu i jačanje interne kontrole kod budžetskih korisnika vezano za vlastite procese rada.To ima za posljedicu neadekvatno planiranje naknada za troškove zaposlnih i ugovorenih usluga,neure en obračun naknada po osnovu autorskih honorara, ugovora o djelu, ugovora o povremenim i privremenim poslovima, naknada za rad članovima komisija, usluga štampanja i reprezentacije, nadzor nad trošenjem tekućih transfera. Nedosljedno poštivanje provo enja nabavki roba i usluga 46

Nisu sačinjavani planovi novčanih tokova (mjesečni i tromjesečni) u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH Naplata,ubiranje i evidentiranje vlastitih prihoda nije vršena u skladu sa odredbama Zakona o trezoru u FBiH i Uputstva o izvršavanju budžeta sa Jedinstvenog računa Trezora Nepoštivanje načela modifikovanog nastanka doga aja u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH Sredstva tekuće rezerve nisu korištena u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o izvršenju budžeta TK Sve prethodno navedene preporuke nisu ispoštovane, nego su se ponavljale iz godine u godinu. Osim preporuka koje nisu ispoštovane, bilo je i preporuka, izme u ostalih, po kojima je korisnik budžeta postupio kao na primjer: Unaprije enja sistema planiranja; unaprije enja sistema internih kontrola ali ne u potpunosti; tekući transferi za manifestacije,za organizacije i udruženja Kantona i transfer za medije su planirani i izvršavani sa pozicije resornog ministarstva a ne Vlade Kantona itd. Prema tome, Ured za reviziju Institucija u Federaciji BiH mogao bi dosta doprinijeti u kontroli kao i poboljšanju transparentnosti trošenja budžetskih sredstava, ukoliko bi se redovno primjenjivale date preporuke u Izvještajima o reviziji finansijskih izvještaja budžetskih korisnika, u ovom slučaju Budžeta Tuzlanskog kantona. Kao dokaz tvrdnjama u prilogu su segmenti iz navedena tri Izvještaja o reviziji. 6.2.1.izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja budžeta TK za 2009.godinu28 NEZAVISNO REVIZORSKO MIŠLJENJE Osnova za reviziju Izvršili smo reviziju konsolidovanih finansijskih izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) za 2009. godinu (bilansa stanja na dan 31. decembar 2009. godine i odgovarajućeg računa prihoda i rashoda, izvještaja o
28

http://www.saifbih.ba/,30.11.2010.

47

izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan), te reviziju uskla enosti poslovanja sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima i pregleda značajnih računovodstvenih politika i drugih napomena uz finansijske izvještaje.

Odgovornost rukovodstva Rukovodstvo Kantona odgovorno je za izradu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa posebnim propisima u Federaciji o računovodstvu i finansijskom obavještavanju u javnom sektoru. Ova odgovornost obuhvata: kreiranje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze nastale usljed korupcije i prevare, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvene procjene koje su razumne u datim okolnostima. Rukovodstvo je tako e odgovorno za uskla enost poslovanja Vlade sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima.

Odgovornost revizora Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima na osnovu provedene revizije. Reviziju smo izvršili u skladu Zakonom o reviziji institucija u FBiH (''Službene novine FBiH'', broj 22/06), INTOSAI revizijskim standardima i Me unarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da radimo u skladu sa etičkim zahtjevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, te da je poslovanje uskla eno sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima. Revizija uključuje sprovo enje postupaka u cilju prikupljanja revizorskih dokaza o uskla enosti poslovanja i o iznosima i objelodanjivanjima datim u finansijskim izvještajima. Izbor postupka je zasnovan na revizorskom prosu ivanju, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju odabira revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja odvojenog mišljenja o efektivnosti internih kontrola. Revizija tako e uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i značajnih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja. 48

što je na kraju godine rezultiralo iskazanim deficitom od 27.790 KM (pravosudne institucije 222.270 KM) nisu evidentirani na poziciji rashoda u momentu kada je nastala obaveza za plaćanje. Izvještaja). Kriteriji za raspodjelu sredstava utvr eni Programima utroška sredstava za „Subvencije javnim preduzećima“ (270. 4.Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbje uju osnovu za naše revizorsko mišljenje. Kvalifikacija: 1. 4. Ministarstvo obnove.5.192 KM) odnose se na izdatke nastale u 2008.5.6. vodoprivrede i šumarstva) i izdaci po osnovu izrade studije u iznosu od 68.520 KM i OŠ Tušanj 10.187 KM (Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Gradačac 349. Izvještaja).2.9 Izvještaja). OŠ „Centar“ Tuzla i Fakultet za tjelesni odgoj i sport) (tačka 4.9.247 KM. „Transfer neprofitnim organizacijama“ (60. dok kapitalni transferi u iznosu od 35.265 KM (Kantonalno tužilaštvo).507 KM (Ministarstvo poljoprivrede. razvoja i povratka. i 4.7.000 49 . Zakona o budžetima u FBiH. Ne može se potvrditi da je izvršenje Budžeta praćeno u skladu sa članovima 22. 2. što nije u skladu sa članom 59.što je suprotno načelu modificiranog nastanka doga aja propisanog Zakonom o budžetima u FBiH (tačka 4. Izdaci po osnovu ugovorenih obaveza na ime obavljenih vještačenja u iznosu od 60.3 i 4.995 KM i Prirodno-matematički fakultet 39. Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa.000 KM pokriven iz kreditnih sredstava Me unarodnog monetarnog fonda (tačke 4.600. kao i kapitalni izdaci po osnovu nabavke opreme i izvršenih radova u iznosu od 389. 5. godini. „Subvencije privatnim preduzećima“ (150. Budžetski korisnici nisu dosljedno provodili odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH prilikom provo enja postupaka nabavki (Ministarstvo prostornog ure enja i zaštite okoliša. Izvještaja). koji je u iznosu od 17.453. Zakona o budžetima u FBiH (tačka 4.6. Izdaci u iznosu 232.000 KM). 4.4. godini.638 KM (Rudarsko geološko-gra evinskog fakulteta) nisu evidentirani u 2009. 3. i 23.500 KM).

518. godine. Raspodjela sredstava transfera „Subvencije javnim preduzećima“ za koje je nadležno Ministarstvo industrije.000 KM ne može se potvrditi da su realizovana u potpunosti za namjene predvi ene Programom utroška sredstava (tačka 4. Uprava za šumarstvo i Uprava za civilnu zaštitu (tačka 4. Uredbom o računovodstvu 50 . Ne može se potvrditi da je kod Kantonalnog suda Tuzla.510 KM izvršena je bez prethodno utvr enih kriterija kojim bi se definisao način ocjene i vrednovanje potencijalnih korisnika prilikom dodjele sredstava. Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo obrazovanja.700 KM). nauke.3. po svim bitnim pitanjima. Ministarstvo industrije.7. „Troškovi manifestacija“ (101. energetike i rudarstva. u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja tj.2009. za godinu koja se završava na taj dan. energetike i rudarstva u iznosu od 2. stanje imovine i obaveza na dan 31. Kantonalnog tužilaštva i Kantonalnog pravobranilaštva izvršeno uskla ivanje stanja sredstava i izvora iskazanih u knjigovodstvu sa stanjem utvr enim popisom u skladu sa Pravilnikom o knjigovodstvu budžeta u FBiH (tačka 4. „Transfer udruženjima gra ana“ (867. 7. Izvještaja).800 KM) su uopštenog karaktera i nisu dovoljno razra eni. Mišljenje Po našem mišljenju.3. nauke.300 KM). kulture i sporta). kulture i sporta. 6. rezultate poslovanja i izvršenja budžeta.5. Izvještaja). osim za efekte koje na finansijske izvještaje mogu imati stavke navedene u prethodnom pasusu.174. Ministarstvo prostornog ure enja i zaštite okoliše. tako da se ne može potvrditi dosljedna primjena istih (Ministarstvo prostornog ure enja i zaštite okoliša.KM).12.5. Za dio navedenih sredstava po osnovu „Intervencija privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne oblasti u postizanju ekonomske samoodrživosti“ u iznosu od 1. Izvještaja). „Transfer za tjelesnu kulturu i sport„ (944. finansijski izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona. prikazuju istinito i objektivno. Nije u potpunosti provo en nadzor nad namjenskim korištenjem tekućih transfera za koje su nadležni Ministarstvo obrazovanja.

donošenje i provo enje propisa u korištenju zemljišta. odnosno gradskim vlastima. Ustavom Kantona je propisano da je Kanton nadležan u svim oblastima koje nisu Ustavom Federacije izričito povjerene federalnoj vlasti a posebno za: donošenje i provo enje propisa u okviru utvr ene ekonomske politike za podsticanje privrednog i društvenog razvoja. provo enje socijalne politike i uspostavljanje službi socijalne zaštite. kao federalna jedinica FBiH uspostavljen je Ustavom FBiH. uključujući donošenje propisa koji se odnose na ure ivanje i izgradnju stambenih objekata. je bilo u svim materijalno regulativom. 51 . televizije i drugih sredstava informisanja.budžeta u FBiH i Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH. uključujući zoniranje. 3 i 4 u prethodnom pasusu. utvr ivanje i provo enje politike kantonalnog turizma. uz odgovarajuću konsultaciju sa općinskim.god. utvr ivanje i provo enje politike obrazovanja i vaspitanja. godine. Kanton svoje nadležnosti obavlja putem Skupštine i Vlade. Finansijsko poslovanje Budžeta Tuzlanskog kantona u toku 2009. donošenje propisa o lokalnoj samoupravi u općinama i lokalnoj upravi i samoupravi u gradu. utvr ivanje i provedbu politike iz oblasti nauke. uspostavljanje i nadziranje kantonalnih policijskih snaga koje imaju jedinstvene federalne uniforme sa oznakama Kantona. kulture i sporta . razvoj turističkih resursa. utvr ivanje i provo enje stambene politike. značajnim aspektima uskla eno sa važećom zakonskom Dio izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja budžeta TK za 2009. UVOD Tuzlanski kanton (u daljem tekstu Kanton). donošenje i provo enje propisa o unapre enju lokalnog poslovanja i humanitarne aktivnosti. 2. donošenje i provo enje propisa o postrojenjima za proizvodnju energije osiguranje njihove dostupnosti. Zakonom o federalnim jedinicama i Ustavom Tuzlanskog Kantona. osim za napomene navedene u tački 1. finansiranje djelatnosti kantonalne vlasti ili djelatnosti pod nadležnosti kantonalne vlasti oporezivanjem. utvr ivanje i provo enje politike u vezi sa regulisanjem i osiguranjem javnih službi. zaduživanjem ili drugim sredstvima. utvr ivanje i provo enje politike u vezi sa osnivanjem i radom radija. 1.

uprava i ustanova rukovode direktori.871 dok je budžetom planirano 9. u skladu sa usvojenim revizorskim standardima. organi uprave i ustanove u skladu sa Zakonom o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave. Funkciju kantonalne uprave vrše ministarstva.922. Cilj revizije finansijskih izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. godine broj uposlenih koji su se finansirali iz budžeta Kantona 9.2009. izrazi mišljenje o tome da li su finansijski izvještaji pouzdani i da li bilansi u potpunosti odražavaju rezultate izvršenja budžeta. Univerzitet 771. Kantonalnim ministarstvima rukovodi ministar. godinu je pribavljanje realne osnove da se na bazi pregleda finansijskih izvještaja i pripadajućih računa korisnika kantonalnog budžeta.12. Sredstva za rad kantonalnih organa uprave i ustanova kojima je povjereno izvršavanje kantonalne politike i kantonalnih propisa.2009. CILJ I OBIM REVIZIJE Predmet revizije su konsolidovani finansijski izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za 2009. funkcija interne revizije i sistem internih kontrola. a izvršnu Vlada Kantona koju čine Premijer i 12 ministara.975 uposlenika. kojim se odre uje djelokrug rukovo enja kao i druga pitanja od značaja za njihovo organiziranje i funkcionisanje. utvr uju se Budžetom Kantona. Na dan 31. a radom samostalnih zavoda. godine. godine je slijedeća: ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja 5. 52 . godinu i uskla enost poslovanja ministarstava i drugih budžetskih korisnika u Kantonu sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima. 2. u decembru 2009.12. Struktura uposlenih na dan 31.969.Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona. koristili sredstva za odgovarajuće namjene. S obzirom da se revizija obavlja ispitivanjem na bazi uzoraka i da postoje inherentna ograničenja u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola. Revizija je obavljena u skladu sa internim planskim dokumentima. postoji mogućnost da pojedine materijalno značajne greške mogu ostati neotkrivene. kao i da se ocjeni finansijsko upravljanje. PREDMET. kao i da se izvrši procjena da li su rukovodioci institucija primjenjivali zakone i druge propise. organi uprave Kantona 696 i pravosudne institucije 513. zavodi. godine i aprilu 2010. MUP-a 1.

Pravovremeno poduzimati aktivnosti na donošenju izmjena i dopuna Budžeta. zahtjeve obrazloženja predvi enih potreba. Poštivati odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH u dijelu definisanja kriterija za dodjelu ugovora i vrednovanja ponuda u skladu sa definisanim kriterijima za ocjenu ekonomski najpovoljnije ponude. Rashode i izdatke evidentirati u obračunskom razdoblju u kojem je obaveza za plaćanje i nastala u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH. a u slučaju smanjenja ostvarenja prihoda te pravovremeno izvršiti uravnoteženje istih sa rashodima. godinu konstatovali smo odre en broj propusta i nepravilnosti. u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH. Izradu Budžeta u potpunosti uskladiti sa odredbama Zakona o budžetima u FBiH u dijelu donošenja propisanih akata u utvr enim rokovima. Potrebno je da Ministarstvo finansija sačinjava planove novčanih tokova koji treba da sadrže novčane tokove za vlastite prihode. a u cilju otklanjanja istih dali smo sljedeće preporuke: Potrebno je da budžetski korisnici kontinuirano unapre uju kontrolno okruženje (usaglašavanje postojećih akata) u cilju poboljšanja uspostavljenog sistema internih kontrola. grantove.IZDVOJENO IZ REZIMEA DATIH PREPORUKA „Izvršenom revizijom Budžeta Kantona za 2009. Dosljedno primjenivati Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBiH u cilju pravilnog knjigovodstvenog evidentiranja troškova i potraživanja za unaprijed plaćene robe i usluge. a 53 . u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Smjernicama za uspostavu i jačanje internih kontrola kod budžetskih korisnika. Doraditi Pravilnike o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima kojima će biti obuhvaćeni svi procesi rada iz nadležnosti istih sa procijenjenim rizikom za odre ene rizične faze poslovanja. s praćenjem i nadgledanjem odgovarajućih kontrolnih aktivnosti. vodeći računa o realnosti planiranja neporeznih prihoda. Planiranje budžetskih a uz sredstava budžetske vršiti na osnovu sačinjavati relevantne detaljna dokumentacije.4. donacije i prihode po posebnim propisima.

za organizacije i udruženja Kantona i transfer za medije. odnosno izbjegli utvr eni propusti i nedostaci. a u cilju otklanjanja istih dali smo slijedeće preporuke: 54 . a u cilju otklanjanja istih dali smo sljedeće preporuke: Sistem internih kontrola unaprijediti kroz primjenu donesenih akata.“ ponuda sadrže sve elemente utvr ene navedenim 6. godinu konstatovali smo odre ene slabosti. sačinjavati u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH.Preporuke koje se ponavljaju: Izdvojeno iz rezimea datih preporuka: „Izvršenom revizijom poslovanja Kantona za 2008.Dio izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja budžeta TK za 2007.2. Tekuće transfere za manifestacije. Dosljedno primjenjivati Zakon o javnim nabavkama BiH i provedbene propise vezane za ovaj Zakon. Potrebno je u narednom periodu u slučaju smanjenja ostvarenja prihoda pravovremeno izvršiti uravnoteženje istih sa rashodima u skladu sa važećim zakonskim propisima.2. godinu konstatovali smo odre ene slabosti.2.-Preporuke koje se ponavljaju: Izdvojeno iz rezimea datih preporuka: „Izvršenom revizijom poslovanja Kantona za 2007.Dio izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja budžeta TK za 2008.kod provo enja konkurentskog zahtjeva obezbijediti da zahtjevi za dostavljanje Zakonom. planirati i izvršavati sa pozicije resornog ministarstva. ubiranje i evidentiranje vlastitih prihoda vrši u skladu sa odredbama Zakona o Trezoru u FBiH i Uputstva o izvršavanju budžeta sa Jedinstvenog računa Trezora.“ 6. Potrebno je da se naplata.2. a ne Vlade Kantona.godinu . kako bi se poslovanje uskladilo sa važečim i drugim zakonskim i drugim propisima. Sredstva tekuće rezerve koristiti u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona.god. Potrebno je obaveze evidentirati u periodu kada su i nastale za plaćanje kako bi se priznavanje rashoda provodilo po načelu modifikovanog nastanka doga aja u skladu sa Zakonom u budžetima u FBiH. Potrebno je planove novčanih tokova (mjesečni i tromjesečni).

Dosljedno primjenjivati Zakon o javnim nabavkama i provedbene propise. Potrebno je da se naplata.U toku vršenja revizije. Tekuće transfere planirati i izvršavati sa pozicije resornog ministarstva. Zakona o Trezoru u FBiH i Uputstva o izvršavanju budžeta sa Jedinstvenog računa Trezora. a ne Vlade Kantona. Godišnji izvještaji o reviziji predstavljaju prikaz nalaza za odre enu budžetsku godinu do kojih je svaka od institucija za reviziju javnog sektora došla tokom provo enja procesa revizije javnih institucija u BiH. Ured za reviziju pridržava se Zakona o reviziji. INTOSAI revizijskih standarda.Unaprijediti sistem internih kontrola dosljednom primjenom Instrukcije o načinu uspostave internih kontrola i načinu funkcionisanja sistema internih kontrola i provo enjem programa mjera Vlade kantona i preporuka Ureda za internu reviziju.“ 6.efikasnosti i efektivnosti kojom su institucije BiH koristile javni novac u obavljanju svojih funkcija. ubiranje i evidentiranje prihoda vrši u skladu sa odredbama Zakona o budžetu/proračunu u FBiH. korištenje i izvještavanje o korištenju sredstava tekuće rezerve vrši u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH. Evidentirati sve obaveze u momentu nastanka u skladu sa Zakonom o budžetima i Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona.glavni revizori izvještavaju nadležne parlamente o ekonomičnosti. Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona te Odlukom o utvr ivanju kriterija za korištenje sredstava tekuće rezerve.3. Potrebno je da se odobravanje.Uloga ureda za reviziju u otkrivanju prevara Ured za reviziju institucija BiH redovno preduzima sve zakonom predvi ene aktivnosti. Prije izvršenja Budžeta sačiniti plan novčanih tokova prema utvr enim prioritetima kako je propisano Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2007. IFAC 55 . godinu. kao preventivu u suzbijanju rizika korupcije. Prilikom izvještavanja o javnim računima.

VRI mogu ocijeniti slijedeće: Područja u kojima bi mogao biti prisutan rizik korupcija i prevara.Prema tome. Vrhovne revizijske institucije (VRI) su indirektno uključene u aktivnosti povezane sa navednim područjima. uspješnosti.ovaj zadatak koji je postavljen pred vrhovne revizijske institucije nije nimalo lagan niti jednostavan.čime pomažu u očuvanju i zaštiti javne imovine i sredstava od kriminalnih radnji.standarda (standardi Me unardodne federacije računovo a) INTOSAI etičkog kodeksa. Netačno prikazivanje koje je rezultat otu enja sredstava Šego.Sarajevo.u kojima VRI mogu poslati odgovarajuće informacije nadležnim tijelima. provjerom zakonitosti.2008. Zakonom je regulisano da je VRI obavezna. Za revizora su relevantne dvije vrste namjenskog netačnog prikazivanja: 1. Slučajeve korupcije i prevara vezane za raspolaganje javnim sredstvima. te internih pravila ponašanja. Prilikom vršenja finansijskih revizija.469-475.o.Prevare i korupcije se mogu pojavljivati u svim oblicima i na svim nivoima upravljanja javnim sredstvima sa značajnim posljedicama.“Državna revizija:stanje.Revicon d. Uloga vrhovnih revizijskih institucija (VRI) u Bosni i Hercegovini važna je u otkrivanju i sprečavanju korupcije i prevare. Aktivnosti revidiranih subjekata usmjerene na sprječavanju i suzbijanju korupcija i prevara.rezultati. da obavijesti nadležne organe za sprovo enje zakona kada postoji sumnja o značajnom kršenju zakona.nakon što informiše lice koje rukovodi revidiranom institucijom.stra. MrevS 240 (odgovornost revizora u odnosu na prevaru prilikom revizije finansijskih izvještaja) bavi se odgovornostima revizora koje se odnose na prevaru prilikom revizije finansijskih izvještaja. revizija učinka. Netačno prikazivanje koje je rezultat prevarantskog finansijskog izvještavanja 2.29 Jedna od uloga Ureda za reviziju sastoji se u tome da provjeri jesu li uspostavljeni i funkcionišu li dobro sistemi i procedure interne kontrole i kontrolnih postupaka koji će spriječiti prevaru i korupciju ili im umanjiti prostor za djelovanje.počevši od gubitka sredstava.perspektive i potrebe“Zbornik radova.o. tj.M. 29 56 . do smanjenja privrednog napretka kao i kvaliteta života.VRI je tako e u obavezi o tome informisati i Ministarstvo finansija i odgovornog ministra. štedljivosti i djelotvornosti.

57 .Da li se radi o prevari ili grešci. zavisi od toga da li je postupak koji za rezultat ima netačan prikaz u finansijskim izvještajima namjeran ili nenamjeran. Manipulaciju. Namjerno pripremanje finansijskih izvještaja koji navode na pogrešne zaključke Pogrešnu primjenu računovodstvenih politika. Izostavljanje transakcija iz evidencije. u suzbijanju rizika za pojavu korupcije i prevare. prezentaciju ili objavljivanje. koji za rezultat ima netačan prikaz u finansijskim izvještajima. Djela prevare. Uloga Državne revizorske institucije. je preventivna a ne represivna. Greške se najčešće mogu javiti zbog nedostatka stručnosti i poznavanje odre ene oblasti.Iako revizor može sumnjati ili u rijetkim slučajevima identifikovati prevaru. davanju savjeta – preporuka te saradnji sa drugim institucijama.To može uključivati izostavljanje pojedinog iznosa ili izostanak objavljivanja kao što su: Administrativna greška u prikupljanju ili obradi podataka iz kojih se pripremaju finansijski izvještaji. Netačna računovodstvena procjena koja proizilazi iz previda ili pogrešnog tumačenja činjenica. priznavanje. Namjerno evidntiranje transakcija bez izvornih dokumenata. klasifikaciju. Zadatak VRI-a se sastoji u objavljivanju izvještaja o obavljenoj reviziji. Pogreška u primjeni računovodstvenih principa koji se odnose na mjerenje. Greška predstavlja nenamjeran čin. Ukoliko se radi o namjernom činu. izme u ostalog. revizor ne donosi pravne sudove o tome da li se prevara stvarno dogodila.znači da su lica koja su napravila pogrešan prikaz planirala ili predvidjela da će žrtva biti obmanuta. Netačno prikazivanje u finansijskim izvještajima može biti uzrokovano prevarom ili greškom. Nedostatak znanja ili pogrešno razumijevanje pravila i propisa. falsifikaciju ili prepravljanje evidencije ili dokumenata. uključuju: Zatajivanje ili izostavljanje efekata transakcija iz evidencije ili dokumenata.

Uklanjanje rizika od nesavjesnih nepravilnosti moguće je postići uspostavljanjem dobrog kontrolnog okruženja od strane menadžmenta.Zbog toga revizori. Odgovornost za sprječavanje i otkrivanje greške.Prioritetni zadatak VRI-a sastoji se u preuzimanju proaktivne uloge prema prevari i korupciji. izradu etičkog kodeksa. ocjenjuju funkcionisanje sistema internih kontrola u mjeri da je 58 .transparentno predstavljanje rezultata rada VRI. Prema tome jedna od važnih uloga Vrhovnih revizijskih institucija u BiH jeste i način i postupanje VRI u slučaju otkrivanja greške. revizori VRI-ja u svako vrijeme prilikom provo enja revizija. Na jednoj strani nalaze se oni koji upravljaju javnim finansijama a na drugoj oni koji kontrolišu potrošnju tih finansija. prevare i korupcije jeste na menadžmentu institucija.To podrazumijeva: izradu politike i strategije institucije u sprječavanju prevare i korupcije.Tu bi veoma značajnu ulogu trebale odigrati interne kontrole jer kada bi bolje funkcionisale interne kontrole samim tim bi se spriječilo ono što VRI „mora da riješi“. moraju biti svjesni rizika da su se možda dogodile prevare i druge nepravilnosti.prevare i korupcije. Iako nisu odgovorni za sprječavanje prevare. prilikom planiranja revizije odre enog subjekta. koji kroz implementaciju funkcionisanja sistema internih kontrola provjerava postojeće sisteme internih kontrola i kontrolno okruženje kao dio sistema internih kontrola. Oni koji kontrolišu javne finansije ne bi imali toliko posla ako bi oni koji upravljaju javnim finansijama dobro obavljali svoj posao. uticaj na transparentnost u svim postupcima. Uloga Vrhovnih revizorskih institucija u otkrivanju i sprječavanju korupcije i prevare je veoma važna. jačanje svijesti i povećanje odgovornosti u korištenju novca.

U mandatu VRI-ja glavni cilj nije. dakle. čija je odgovornost u ovoj oblasti najjača.prije svega menadžmenta (ministara i direktora) u javnoj upravi Bosne i Hercegovine nije na zadovoljavajućem nivou. uloga VRI je u tome da otkrije rizike moguće pojave korupcije i da u svojim preporukama unapre uje standarde dobrog upravljanja u javnom sektoru čime bi ovi rizici bili smanjeni. s obzirom da učestvuju u predlaganju odluka i donošenju zaključaka.Revicon do.str. Čeko. otkrivanje korupcije već preventivno djelovanje na ovom planu. a na razrješavanju tih nedostataka trebaju biti uključeni svi zaposleni u javnoj upravi.B. Implementiranje preporuka vrhovnih revizijskih institucija može uticati na smanjenje korupcije. i u skladu sa svojim ovlaštenjima. S obzirom da javnost očekuje da VRI da doprinos na ovom planu u suzbijanju prvara i korupcije.moguće da procijeni rizik da prevara može uticati na to da finansijski izvještaji sadrže materijalno netačna prikazivanja ili uključuju nepravilne transakcije.2010. prvenstveno u području upravljanja javnim finansijama. 30 59 .30 Primarni zadatak vrhovnih revizijskih institucija je revidiranje finansijskih izvještaja javnog sektora i iskazivanje neovisnog revizijskog mišljenja o izvještajima.413420. Već je ranije naglašeno da otklanjanju prisutnih nedostataka u poslovanju budžetskih korisnika treba posvetiti posebnu pažnju. pod uslovom da se osigura njihova implementacija. poduzimaju potrebne mjere na suzbijanje korupcije.Sarajevo.Primjedbe se naročito odnose na nedovoljno angažovanje srednjeg menadžmenta (pomoćnika ministara i savjetnike). svako sa svog nivoa djelovanja i svojih dužnosti na radnom mjestu.o.:“Evropski put BiH u funkciji razvoja“Zbornik radova. Nalazi vrhovnih revizijskih institucija trebaju biti poticaj i pomoć izgradnji institucija sistema u Bosni i Hercegovini. ali je isto tako neophodno da se mjerodavne institucije (tužiteljstva i druge institucije) aktivnije uključuju. Odgovornost.

Nezavisna revizija javnog sektora jedan je od faktora za uspostavljanje ravnoteže javnih prihoda i rashoda i ključni je instrument za kontrolu trošenja budžetskih sredstava. Pravilno uspostavljen sistem rada internih kontrola. doprinijeti poboljšanju kontrole nad transparentnim i racionalnim trošenjem budžetskih sredstava. 60 .ZAKLJUČAK Uloga Ureda za reviziju u trošenju budžetskih sredstava. može se reći da su u poslovanju revidiranih subjekata još uvijek prisutni značajni nedostaci koji se ponavljaju iz godine u godinu a koji se kod većine budžetskih korisnika ne poštuju u onoj mjeri u kojoj bi trebalo.odnosno u provjeri i potvr ivanju zakonitosti i racionalnosti korištenja javnog novca. predstavlja značajan preduslov za kvalitetno i uspješno obavljanje revizije trošenja budžetskih sredstava. U tom smislu.koja osigurava povjerenje domaće i inostrane javnosti u kvalitet i pouzdanost izvještavanja koje prezentira Ured za reviziju. Implementiranje preporuka Ureda za reviziju može uticati i na smanjenje korupcije. Glavni cilj rada je prikazati i objasniti na koji način Ured za reviziju može kroz revidiranje Institucija u FBiH i davanjem preporuka i nezavisnog revizorskom mišljenja. sve više zauzima značajno mjesto.ali je isto tako neophodno da se aktivnije uključe nadležni organi i institucije i preduzmu korake za ispravno djelovanje u cilju postizanja pozitivnih učinaka za dobrobit cjelokupne zajednice. Pri tome treba voditi računa da najviši predstavnički organi budu objektivno informisani o racionalnosti trošenja budžetskih sredstava jer svaka racionalnost u visini javnih rashoda omogućit će ulaganje tih sredstava za druge namjene. što je i prikazano kroz primjer revizije Finansijskih izvještaja budžeta Tuzlanskog kantona.čime će se spriječiti budžetski deficit. Me utim. na osnovu do sada ura enih revizija od strane Ureda za reviziju i izdatih revizorskih mišljenja i prezentiranih nalaza u izvještajima o izvršenoj reviziji. U tom smislu treba naglasiti da će u budućnosti vrijeme pokazati uspjeh toga rada. Ured za reviziju je za protekle godine svoga djelovanja sagradio čvrste i sigurne temelje za izgradnju revizijske funkcije. treba naglasiti i važnost prihvatanja na ukazane slabosti i nepravilnosti od strane revidirane Institucije te ažurnijeg reagovanja na uklanjanju tih nepravilnosti i poboljšanju discipline u poštivanju zakonskih propisa i pravila. tako e.

perspektive i potrebe “Zbornik radova.S.o. 3. rezultati.Zagreb. Carmichael.saifbih.ključni korak ka ublažavanju posljedica ekonomske krize u BiH“.R.FBiH broj:19/2006.2010. http://www.Službene novine FBiH broj:83/09 Internet 13.: “Budžetski menadžment“. Vidaković.DES Sarajevo. Nakladni zavod Matice hrvatske.ba/30.2010.Willingham..Zagreb. 6.FBiH broj:22/06 12. Udruženje-udruga računovo a i revizora FBiH.B. 2010.o.:“Državna revizija“. Inženjerski biro.J.-Petrović. K.2001. Zagreb. Informator.o. Zagreb.:“Riječnik računovodstva i financija“.1996.2008.:Sl. 1986 5. Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH.:“Pojmovi i metode revizije“. 9.: “Riječnik stranih riječi“. Baroš.o. Zakon o budžetima FBiH. Mate d. Tepšič.financijski izvještaji i revizija“. 2.2000.2009.LITERATURA Knjige 1. Zagreb. Ž..R. Zakoni 10.rasprave 7.Čeko B. .Masmedia d.n.I.:“Nadzor i revizija u sistemu budžeta“.o. 11. 8.o. Grupa autora.J. 4.Revicon d.o. 1984. Zakon o reviziji institucija FBiH.D.o. Šego. Klaić.n. „Panevropski univerzitet Apeiron“ Banja Luka. Članci. Grupa autora.-Turk.M.studije.: “Revizija javnih rashoda .11.Žager:“Računovodstveni standardi.. T 61 . Sarajevo.Sl. Revicon d.“Državna revizija:stanje.M.Sarajevo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->