You are on page 1of 5

Dragi moji prijatelji, evo jednog interesantnog istraživanja na temu "Promena Subote na Nedelju".

O ovom predmetu ima zaista puno podataka na internetu, ali ovde će biti navedeno nekoliko najupečatljivijih tekstova i citata koji pokazuju čija je ustanova Subota a čija Nedelja. Za početak, definicija na Wikipedia - i, pa evo šta tamo piše o Nedelji: http://sr.wikipedia.org/wiki/nedelja Dalje, navedene su neke izjave i citati Rimokatoličke crkve, povezane sa ovom temom: »Papa stoji na mestu razuma. On može da se postavi iznad zakona; pogrešno da učini ispravnim, tako što će promeniti i ispraviti zakone.« (Pope Nicholas, Dist. 96, Quoted in Facts for the Times, pp. 55,56. 1893) »Naravno da Katolička crkva tvrdi da je promena bila njeno delo. To ne bi ni moglo da bude drugačije, jer u to vreme niko nije ni sanjao da učini bilo šta, u duhovnim, crkvenim i verskim stvarima, bez nje. Ovo delo je žig njene crkvene moći i autoritet u verskim pitanjima.« (Extract from a letter written by the Chancellor of Cardinal Gibbons; 11 November 1895) »Crkva je promenila subotu u nedelju, ne Hristovom zapovešću već sopstvenim autoritetom.« (Canon and Tradition, by Holtzman.) »Tradicija, a ne Pismo, je stena na kojoj je izgrađena Crkva Isusa Hrista.« (Catholic Doctrine as defined bu the Council of Trent, by Nampon.) a evo i linka na kome možete i sami pročitati ovu izjavu: - http://archive.org/stream/catholicdoctrine00nampuoft#page/156/mode/2up »Hrišćanska nedelja je do današnjeg dana priznati potomak Katoličke crkve, kao bračni drug Svetog Duha, bez ijedne reči protesta od strane protestantskog sveta.« (The Catholic Mirror, Sept. 23,1893) evo i linka sa člankom na engleskom - http://www.sabbath-day.com/m3B02.html »Nedelja je naš znak autoriteta... Crkva je iznad Biblije, i ovo menjanje svetkovanja subote to dokazuje.« (The Catholic Record, September 1, 1923) link članka - http://biblelight.net/c-record.htm P: »Da li imate neki drugi način da dokažete da Crkva ima moć da uspostavlja praznike kao pravilo?« O: »Kada ne bi imala takvu moć, ona ne bi mogla da uradi ono u čemu se sve savremene religije slažu sa njom, ne bi mogla da zameni svetkovanje subote, sedmog dana u sedmici, sa svetkovanjem nedelje, prvog dana u sedmici, što je promena za koju ne postoji autoritetPisma.«

(A Doctrinal Catechism, Stephen Keenan) evo i linka, ceo tekst je interesantan, a rečenice navedene iznad možete naći na strani 174 - http://biblelight.net/keenan.htm Jasno je da Katolička crkva priznaje da je njena doktrina zasnovana na tradiciji, ne na Sv.Pismu, ona javno kaže da je Nedelja njihova tvorevina i ustanova, i znak (žig) njihove moći. S druge strane, Subota je Gospodnja ustanova, data čoveku još pri stvaranju, dan koji je Bog posvetio, a Bog je nepromenljiv : " I svrši Bog do sedmog dana dela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svih dela svojih, koja učini; I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga.." (1.Mojsijeva 2, 2.3) Evo još nekoliko reči o važnosti Subote: "Zašto je zapovest o Suboti toliko važna u Božjem zakonu, i zašto postoji tolika važnost u svetkovanju određenog dana? Odgovor se nalazi u rečima zapovesti koje sadrže Božji pečat. Subotna zapovest nije samo srce Deset zapovesti, već pečat tih zapovesti . Uklonite je, i zapovesti neće imati nikakav autoritet ili službeni pečat. Pečat sadrži tri karakteristike:
  

Ime pisca zakona ili zakonodavca, Njegovu titulu, I ime teritorije kojom vlada.

Samo četvrta zapovest ima ove tri odlike:
  

YHWH Bog (Božje ime) Stvoritelj (Njegova titula, položaj) Nebo i Zemlja (Njegova teritorija)

Uklonite ovu zapovest i bilo koji sledbenik bilo koje religije mogao bi da se potpiše ispod ostalih devet. Promena pečata znači promenu, ona podrazumeva novi autoritet koji ima silu da sprovodi zakone. Poslušnost novom zakonu, overena pečatom autoriteta, znači pokornost tom zakonu. Sotonin cilj oduvek je bio da svoj autoritet postavi iznad Božjeg prestola. Prisvajajući autoritet zakonodavca, suprotstavljajući svoj pečat Božjem pečatu, sotona pokušava da premesti te vrednosti sa Boga na sebe. Poslušnost pečatu (ili žigu) njegovog autoriteta znači pokoravanje njegovoj vladavini koja se neposredno suproti Božjoj. To je konačni otpad. Kada se čovečanstvo pokori ovom lažnom pečatu i otvoreno ga prizna objavljivanjem zakona o svetkovanju nedelje, onda će se čovek u potpunosti pokoriti sotoninoj vladavini. Sloboda izbora je još uvek moguća, sve dok ne budu doneti takvi zakoni. Žig zveri vodi konačnom odvajanju od Boga kada će pojedinci biti primorani da izaberu koga žele da slušaju. Ako u ovom pitanju izaberu da slušaju Boga, kazna za takvo opredeljenje biće progonstvo. Ako izaberu da slušaju zemaljske vlasti, onda je odvajanje od Boga kazna koju će takvi primiti. Svi moraju da izvrše ovaj izbor. U Svetom pismu Božjoj suboti pristupa se veoma ozbiljno:

»I subote svoje dadoh im da su znak između mene i njih da bi znali da sam ja Gospod koji ih posvećujem... I subote moje svetkujte da su znak između mene i vas, da znate da sam ja Gospod Bog vaš.«(Jezekilj 20,12.20) »Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši.« (Matej 5,18) »Zašto i vi prestupate zapovest Božju za običaje svoje?« (Matej 15,3) »No zaludu me poštuju učeći naukama i zapovestima Ijudskim.« (Matej 15,9) »Svako drvo koje nije usadio Otac moj nebeski, iskoreniće se.« (Matej 15,13) »Izaberite sebi danas kome ćete služiti...« (Isus Navin 24,15) Rimska crkva tvrdi da je nedelja žig njenog autoriteta. Štaviše, ona tvrdi da je njeno pravo da donosi zakone o moralnim pitanjima i da svetovne vlasti treba da se pokore njenim nalazima. To nije samo obično pravo koje je prigrabila za vreme srednjeg veka, već i pravo koje danas prisvaja za sebe. Službeni Katehizam Katoličke crkve, posvećen od strane pape Jovana Pavla II, ovako govori o ovoj temi: »Crkva, stub i bedem istine, primila je ovu ozbiljnu zapovest od Hrista preko apostola da objavispasonosnu istinu... Crkvi uvek i svuda pripada pravo da objavljuje moralne principe, uključujući one koji su povezani sa društvenim poretkom, i da sudi u bilo kojim Ijudskim poslovima do one mere koju zahtevaju osnovna prava ijudske osobe ili spasenje duša.« (Moral Life and Magisterium of the Church, 2032, The Cahechism of the Catholic Church) link - http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p3s1c3a3.htm Prema ovom katehizmu, moralna pitanja određuju Deset zapovesti, ali ne Deset zapovesti koje se nalaze u Bibliji, već Deset zapovesti koje je definisao Avgustin, katolički crkveni otac. »Još od svetog Avgustina, Deset zapovesti zauzimale su predominantno mesto u katehizmu kandidata za krštenje i vernih... Katehizmi Crkve često su razjašnjavali hrišćansku moralnost sledeći redosled Deset zapovesti. Podela i numerisanje Zapovesti variralo je tokom istorije. Sadašnji katehizam prati podelu Zapovesti koju je ustanovio sveti Avgustin, i ta podela postala je tradicionalna u Katoličkoj crkvi.« (tačka 2065 - 2066) link - http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/p3s2.htm Zapanjujuće, zar ne? Ne Deset zapovesti onako kao što se pojavljuju u Bibliji, već onako kako ih je definisao Avgustin i one kao takve čine osnovu Katoličkog morala. Pošto je nedelja, takođe, znak autoriteta katoličke crkve, znači da je ovaj znak neposredno suprotan objavljenoj Božjoj volji i da kompromis u ovom pitanju nije moguć. Obožavanje nedelje može da se odbrani samo u skladu sa katoličkim principima. Katolička crkva o ovom pitanju kaže sledeće: »Nedelja je katolička institucija i njene pretenzije mogu da se odbrane samo na katoličkim principima... Od početka do kraja Svetog pisma ne postoji ni jedan jedini

odlomak koji dozvoljava promenu sedmičnog javnog bogosluženja sa poslednjeg dana u sedmici na prvi.« (Catholic Press (Sydney), August 25, 1900.) »Hrišćanska nedelja je, prema tome, do današnjeg dana priznati potomak Katoiičke crkve, kao bračni drug Svetog Duha, bez ijedne reči protesta od strane protestantskog sveta.« (The Catholic Mirror, Sept. 23,1893.) link: http://www.truthontheweb.org/cthlcmrr.htm »Kada bi protestanti slušali Bibliju, oni bi Boga obožavali u subotu. U svetkovanju nedelje oni slušaju zakon Katoličke crkve.« (Albert Smith, Chancellor of the Archidiocese of Baltimore, odgovarajući za Kardinala u pismu datiranom na 10. februar 1920.) »Protestantizam, u odbacivanju autoriteta Rimokatoličke crkve, nema nijedan dobar razlog za svoju teoriju o nedelji, i trebalo bi da logički svetkuju sedmi dan subotu.« (John Gilmary Shea, in The American Catholic Quarterly Review, January 1883) »Razum i zdravo rasuđivanje nalažu prihvatanje jedne ili druge mogućnosti: ili protestantizam isvetkovanje subote, ili katolicizam i svetkovanje nedelje. Kompromis je nemoguć.« (The Catholic Mirror, December 23,1893) link: http://www.truthontheweb.org/cthlcmrr.htm Nedvosmisleno je sada jasno čija je zapovest Nedelja. Uzgred, na ovoj adresi možete naći Katolički katehizam http://www.vatican.va/archive/ccc_css/archive/catechism/ccc_toc.htm, i u odeljku "Deset zapovesti" ili "Ten commandments" videti da je druga zapovest izbačena, treća pomerena na mesto druge, četvrta na mesto treće itd, a deseta podeljena na dve. A šta Isus kaže: »Ako imate Ijubav k meni, zapovesti moje držite.« (Jovan 14,15) »Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši.« (Matej 5,18) A apostol Pavle poručuje: »Ali ako i mi, ili anđeo s neba javi vam jevanđelje drugačije nego što vam javismo, proklet da bude!« (Galatima 1,8) i konačno, evo šta Biblija, nepromeljiva Božja reč kaže o onima koji prihvate znak (žig) moći običnog čoveka umesto Boga: »Ko se god pokloni zveri i ikoni njenoj, i primi zig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano utočeno u čašu gneva Njegovog, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred Jagnjetom. I dim mučenja

njihovog izlaziće va vek veka; i neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zveri i ikoni njenoj, i koji primaju žig imena njenog.« (Otkrivenje 14,9-11) Neka nam svima Gospod pomogne da čujemo Njegovu Reč i samo se Negovom autoritetu poklonimo! AMIN