P. 1
Audit1

Audit1

|Views: 5|Likes:
Published by Emese Demeter

More info:

Published by: Emese Demeter on Jun 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2014

pdf

text

original

Anexa nr.

22

MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI INOVARII UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA Compartimentul de Audit Public Intern

Se aprobă rector, prof.univ.dr. Radu Solovastru

RAPORT DE AUDIT INTERN

Structura auditată:
SISTEMUL FINANCIAR CONTABIL

Misiunea de audit:
CERTIFICAREA SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2008

CLUJ-NAPOCA 2009

1

672/2002. Tipul de auditare . Obiectivele acŃiunii de auditare au urmărit: Aprecierea controlului intern.confirmarea: pentru solicitarea informaŃiilor din mai multe surse independente cu scopul validării acestora. realităŃii şi acurateŃei documentelor şi a concordanŃei cu legile şi regulamentele în vigoare. Directia economica răspunde pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situatii financiare cit si a notelor explicative.CLC: pentru obŃinerea unor informaŃii referitoare la contextul socio-economic. în conformitate cu Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 672/2002 privind auditul public intern. Analiza conturilor.08. .2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr.01.01. note de relaŃii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate. Instrumentele de audit intern care s-au utilizat: • Chestionarul de luare la cunoştinŃă .12. cuantificate şi măsurate distinct.07. organizare internă. 1752/2005 cu modificările ulterioare şi cu politicile contabile descrise în notele la situaŃiile financiare. Evaluarea situaŃiilor financiare. a prevederilor legislaŃiei.2009. care trebuie să fie susŃinute de documente.08.12. 38/15. .Legea nr.2008.31. 22 I.OMFP nr. în ce priveste intocmirea situatiilor financiare.garantarea: pentru verificarea realităŃii tranzacŃiilor înregistrate pornind de la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative. • analiza: constă în descompunerea unei entităŃi în elemente. • interviul.examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităŃilor. 2 .comparaŃia: pentru confirmarea identităŃii unor informaŃii. precum şi a eficacităŃii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare: .2009. . 2921/15.A fost efectuat un audit de regularitate privind respectarea de către Directia economica. Perioada auditată: 01. după obŃinerea lor din două sau mai multe surse diferite.2008-31. care pot fi izolate.Biriş Marta. Tehnicile de audit intern utilizate: Verificarea s-a realizat în vederea asigurării validităŃii. -OMEC 5281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice . Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr.2008 în vederea obŃinerii unei asigurări rezonabile conform căreia situaŃiile financiare nu contin denaturări semnificative si asigurarea aplicării corecte a normelor metodologice privind Elaborarea situatiilor financiare la 31. Pentru eventualele explicaŃii suplimentare se solicită note de relaŃii scrise.Anexa nr. Durata misiunii de audit: 10. Alte tehnici de audit: • observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi emitere a documentelor. auditor intern. funcŃionarea entităŃii/structurii auditate. identificate. implicate şi interesate şi informaŃiile primite.2009 Cadrul legal al acŃiunii de auditare l-a reprezentat: . INTRODUCERE Echipa de auditare a fost constituită din: . .2008 Scopul acŃiunii de auditare constă în: Efectuarea auditului asupra SituaŃiilor finsanciare la 31.12.

relaŃiile ierarhice de subordonare şi relaŃiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente.liste de verificare structurate pe obiective. Cuprinde un set de operaŃii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităŃile de control intern încorporate în proceduri. • II.situaŃiile financiare anuale.raportul final de audit intern. .raportul preliminar de audit intern.planul de acŃiune şi calendarul de implementare a recomandărilor. . din care 2 au reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atribuŃiile de serviciu organigrama şi Regulamentului de organizare şi funcŃionare.tabelele punctelor tari şi slabe. cauzele.fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor.chestionare de control intern.12.teste. Pentru toŃi salariaŃii există fişe ale posturilor prin care s-au stabilit atribuŃiile de serviciu.fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate . . prezentam principalele constatări ale auditorului intern. 22 Chestionarul de control intern . vom prezenta şi comenta posibila evoluŃie a riscurilor existente şi a necesităŃilor de dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al activităŃilor auditate. DirecŃia economică a funcŃionat în perioada supusă auditării cu un număr de 8 salariaŃi.Anexa nr. . • Listă de verificare . . .minutele şedinŃelor de deschidere.2008 au vizat documentaŃia . CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI În acest capitol.analiza riscurilor. . în vederea corectării disfuncŃionalităŃilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare. . .LV: utilizată pentru stabilirea condiŃiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. . în principal sunt: .note contabile. de închidere şi de conciliere. Documentele examinate în cadrul Elaborarea situatiilor financiare la 31.documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operaŃiilor în contabilitate. . .programul intervenŃiei la faŃa locului. consecinŃele şi recomandările formulate.FIAP-uri. .programul de audit intern.tematica în detaliu a misiunii de audit. existenŃa responsabilităŃilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncŃionalităŃi. .CCI: orientează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfuncŃiunilor şi cauzelor reale ale acestora.balanŃele de verificare întocmite periodic.2008 . .12. obŃinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în FIAP-urile întocmite în Etapa IntervenŃiei la faŃa locului. 3 . . . cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general. urmare a acestor constatări.foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor.liste de control. . De asemenea. Documentele elaborate pe timpul auditării activităŃii privind Elaborarea situatiilor financiare la 31.

Anexa nr. ● simple şi specifice. in vederea furnizarii unei asigurari rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entitatii publice intr-un mod economic. Printre activitatile de control curente se regasesc: observarea. 1. .Ńile care trebuie procedurate. verificarea. CONSTATARE: Nu au fost inventariate activita. în funcŃie de evoluŃia reglementărilor în materie. protejarea bunurilor si a informatiilor. Procedurile scrise se constituie în instrument de lucru. Controlul intern reprezinta ansamblul politicilor si procedurilor concepute si implementate de catre managementul si personalul entitatii publice. CAUZE: Sistemul de control intern a fost implementat conform OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern. cuprinzând standardele de management/control intern la entităŃile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.selectarea şi aplicarea politicilor contabile adecvate.proiectarea.care constituie obiectul acestui standard . supervizarea. competenta (autoritate decizionala conferita prin delegare) şi responsabilităŃi (obligaŃia de a realiza obiectivele) şi sa se definească proceduri. 4 . prezentate în continuare. raportarea. Nu au fost cuprinse în fişele posului activităŃile de control. controlul este concomitent (operativ). 1.” “metodelor de lucru şi a procedurilor scrise. compararea. formalizate . auditorul intern a constatat unele disfuncŃionalităŃi privind modul implementare a controlului intern. Existenta proceduri scrise şi formalizate si activitatilor de control curente Auditorul intern a analizat proceduri scrise şi formalizate si activitatilor de control curente din care a rezultat că este functional. Nu au fost elaborate proceduri scrise şi formalizate pentru toata activitatea specifică. un mijloc de analiză a modului cum instituŃiile folosesc resursele bugetare în îndeplinirea sarcinilor ce le revin . APRECIEREA CONTROLULUI INTERN. autorizarea. ● aduse la cunostinta executantilor. în acelaşi timp .1. referitoare la segmentul financiar si de management. Totuşi. controlului in lant (pe faze ale procesului) si a controlufui ierarhic. pentru fiecare domeniu al entitatii publice. respectiv formalizate. ● actualizate în mod permanent. referitoare la activităŃile acesteia. . Procedurile reprezintă pasii ce trebuie urmati (algoritmul) în realizarea sarcinilor.elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanŃele date. eficient si eficace. CunoştinŃele individuale şi colective trebuie stocate şi puse în ordinea care corespunde scopurilor entitatii publice. pentru ca executantii sa cunoască normele legale ce trebuie respectate. aprobarea. coordonarea.specifice pentru fiecare entitate publica. Conducerea institutiei are ca responsabilitate: . Aceste proceduri trebuie sa fie: ● scrise. examinarea.” „Controlul este prezent pe toate palierele entitatii publice si se manifesta sub forma autocontrolului. „Pentru realizarea obiectivelor trebuie sa se asigure un echilibru între sarcini. calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informatii de incredere. 22 SituaŃiile financiare anuale întocmite de instituŃiile bugetare au rolul de instrumente de informare a unităŃilor ierarhic superioare cu privire la rezultatul execuŃiei bugetare şi reprezintă . Din punct de vedere al momentului in care se exercita. datorate fraudei sau erorii. exante (feed-forward) si ex-post (feed-back). implementarea şi menŃinerea unui control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaŃiilor financiare care să nu conŃină denaturări semnificative. prevenirea si depistarea fraudelor si greselilor. exercitarea competentelor şi angajarea responsabilităŃilor. analiza. respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului.

alimente. -Stabilirea de atribuŃii şi responsabilităŃi. RECOMANDĂRI:Evidentierea distincta in contabilitate a bunurilor apartinind domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. materiale tehnice. 2. 2. materialelor de curăŃenie.Anexa nr.Conturile de terti.4.12. nu am constatat disfuncŃionalităŃi în privinŃa modului de conducere a evidenŃei stocurilor. produse finite.3.prevenirea şi descoperirea fraudelor. În acelaşi timp s-a constatat că: CONSTATARE: Au fost inregistrate eronat in contabilitate unele bunuri. cărŃi şi publicatii la nivelul entităŃii. 5 . Auditorul intern a analizat conturile de imobilizari din care a rezultat că monografia privind evidenŃa imobilizărilor şi investiŃiilor este cunoscută de personalul de execuŃie desemnat pentru această activitate. CONSECINłE: Neorganizarea controlului intern pot afecta eficienŃa şi eficacitatea operaŃiunilor.1. In afara activitatilor de control integrate in linia de management. auditorul intern din evaluarea indirectă a modului de achiziŃionare a furniturilor de birou. . a caror activitate se desfasoara in baza unui plan conceput prin luarea in considerare a riscurilor”. piese de schimb. dar şi din Nota de relaŃii a rezultat că evidenŃa analitică şi sistematică a bunurilor de natura stocurilor este condusă în conformitate cu reglementările cadrului normativ în vigoare. Auditorul intern a analizat conturile de terti şi apreciază ca funcŃional sistemul de control al contabilităŃii terŃilor şi există personal responsabil desemnat pentru această activitate.Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate. 82/1991. Imprumuturi si datorii asimilate.2. protejarea bunurilor. Imobilizari. furaje. prin fişele posturilor privind controlul intern. carburanŃi şi lubrefianŃi. alte materiale consumabile. a plăŃilor şi cheltuielilor efectuate. Pe baza analizei efectuate. CONSECINłE:Necunoasterea cu exactitate a situatiei patrimoniului si denaturarea posturilor din bilantul contabil incheiat la 31. 2. Auditorul intern a analizat conturile de împrumuturi si datorii asimilate şi apreciază ca funcŃional sistemul de control al contabilităŃii împrumuturilor si datoriilor asimilate există personal responsabil desemnat pentru această activitate. materiale de laborator. De asemenea. în condiŃiile stabilite de reglementările legale. 2. (2) Contabilitatea stocurilor se Ńine cantitativ şi valoric sau numai valoric. pot fi organizate controale specializate. ANALIZA CONTURILOR. animale. efectuate de componente structurate anume constituite (comisii. materii prime. Neaprofundarea legislaŃiei în vigoare cu privire la organizarea controlului intern. deşeuri. compartimente de control etc). Nu au fost evidentiate distinct in contabilitate bunurile apartinind domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. 12 (1) Contabilitatea imobilizărilor se Ńine pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenŃă. În acelaşi timp s-a constatat că nu există proceduri scrise şi formalizate pentru activitatea auditată. În acelaşi timp s-a constatat că nu există proceduri scrise şi formalizate pentru activitatea auditată. respectarea regulilor şi regulamentelor. RECOMANDĂRI: Inventarierea activităŃilor care trebuie procedurate. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.Stocuri si productie în curs de executie.2008 si a contului de executie. 22 separarea functiunilor si monitorizarea. art. 2. CAUZE: Au fost incalcate Legea contabilitatii nr.

3512/2008 privind documentele financiar-contabile OMFP nr. CorelaŃiile dintre formularele de situaŃii financiare.3512/2008 privind documentele financiar-contabile. Din evaluarea testărilor efectuate.769 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008.ConcordanŃa dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică. cât şi detaliat . 1917/2005 pentru organizarea şi conducerea contabilităŃii instituŃiilor publice.1. 1917/2005 pentru organizarea şi conducerea contabilităŃii instituŃiilor publice. 22 2. la nivelul entităŃii. În timp ce unele plăŃi ale instituŃiilor publice constituie în acelaşi timp şi cheltuieli efective . OMFP nr. Acest sistem realizează prelucrarea automată a datele preluate din documentele justificative şi generează situaŃii finale. a cheltuielilor efective în creditele definitive atât la nivel global . auditorul intern a constatat că sistemul de control privind corelaŃiile dintre formularele de situaŃii financiare funcŃionează prin respectarea OMFF nr. Auditorul intern. cât şi ale Planului de conturi pentru instituŃiile publice şi instrucŃiunile de aplicare a acestuia. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. În acelaşi timp s-a constatat că nu există proceduri scrise şi formalizate pentru activitatea auditată. plăŃile nete şi cheltuielile efective . Analiza contului de execuŃie a bugetului instituŃiilor publice constă în analiza dinamică dintre creditele bugetare aprobate iniŃial . Auditorul intern. 3. EVALUAREA SITUAłIILOR FINANCIARE. pe feluri de cheltuieli . Indicatorul . 2. alte plăŃi nu dau naştere la cheltuieli în momentul când au fost efectuate . Acest sistem realizează prelucrarea automată a datele preluate din documentele justificative şi generează situaŃii finale. Contul de execuŃie bugetara. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiarcontabile. pe baza testărilor efectuate a constatat existenŃa unui sistem informatic integrat. de aceea trebuie utilizat ca un indicator al execuŃiei bugetare . 2.2. la nivelul entităŃii. OMFP nr. pentru evidenta sintetica si analitica.Conturi de trezorerie. 2.7. Preluarea corectă în balanta de verificare a datelor din conturile sintetice. Auditorul intern a analizat conturile de regularizare si asimilate şi apreciază ca funcŃional sistemul de control. în ce măsură s-a respectat destinaŃia stabilită prin buget în folosirea mijloacelor băneşti . pe baza testărilor efectuate a constatat existenŃa unui sistem informatic integrat. pentru elaborarea balanŃei de verificare. Între plăŃi şi cheltuieli pot să apară deci neconcordanŃe din punct de vedere al efectuării lor în timp . respectiv. 6 .6. Indicatorul plăŃi nete arată ce volum de mijloace băneşti a fost folosit din buget. indică volumul de mijloace economice consumate în activitatea instituŃiilor 3.8. atât ale OMFP nr.5.cheltuieli efective. 3. cele definitive . precum şi ponderea plăŃilor nete şi. Din evaluările indirecte realizate de echipa de auditorul intern s-a constatat că sistemul de control al activităŃii de trezorerie este funcŃional. a rezultat de asemenea că există personal responsabil desemnat pentru această activitate.Anexa nr.Conturi de regularizare si asimilate. 3. cât şi ale Planului de conturi pentru instituŃiile publice şi instrucŃiunile de aplicare a acestuia. în conformitate cu prevederile: OMFP nr. analiză în care trebuie să se folosească ambii indicatori . OMFP nr. Delimitarea precisă a plăŃilor şi cheltuielilor prezintă importanŃa pentru analiza execuŃiei bugetului instituŃiei . în conformitate cu prevederile.

active fixe corporale in curs de executie. 34. termică. elaborate de MFP. materiale date spre prelucrare. 3. Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă proprietatea acestora şi a schiŃelor de amplasare. prezentat ca model în anexa la prezentele norme.4. grupate după natura lor. DisponibilităŃile băneşti în casierie. Din evaluarea testărilor efectuate. drepturi de personal neridicate. Analiza raportului explicativ din punct de vedere structural. precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme. Inventarierea patrimoniului. amenzi penalitati. CAUZE: Au fost incalcate Legea contabilitatii nr. retineri din salarii. pe baza valorii din documentaŃia existentă (devize). 29. alte datorii si creante cu bugetul. 14. identificarea si controlul operatiunilor efectuate. gaze. Materialele şi utilajele primite de la beneficiari pentru montaj şi neîncorporate în lucrări se inventariază separat.Cuprinderea rezultatului inventarierii în bilanŃul anual CONSTATARE: A fost efectuata inventarierea urmatoarelor elemente patrimoniale: InvestiŃiile puse în funcŃiune total sau parŃial.Decontari din operatiuni in curs de lamurire Registrul inventar . Nerespectarea acestei proceduri. Nu a fost efectuata inventarierea urmatoarelor elemente patrimoniale: active fixe necorporale. Ordinul MFP nr. telecomunicaŃii. amortizarile. CreanŃele şi obligaŃiile faŃă de terŃi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanŃe şi datorii care deŃin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi. precum şi în funcŃie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii. Pentru inventarierea elementelor de activ şi de pasiv ce nu reprezintă bunuri este suficientă prezentarea lor în situaŃii analitice distincte care să fie totalizate şi să justifice soldul conturilor sintetice respective în care acestea sunt cuprinse şi care se preiau în Registrul-inventar (cod 14-1-2). furnizori debitori. 22 3.Cuprinderea rezultatului inventarierii în bilanŃul anual. sau punctajelor reciproce. clienti din vanzari. Auditorul intern a analizat Inventarierea patrimoniului.In listele de inventariere a imobilizărilor necorporale şi corporale aflate în curs de execuŃie se menŃionează pentru fiecare obiect în parte. Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic al acestora. 82/1991.Anexa nr. creditori. aceste documente Ńin locul extraselor de cont confirmate. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. căile ferate şi altele similare se inventariază potrivit regulilor stabilite de deŃinătorii acestora. canal. conform posturilor din bilanŃ. În situaŃia unităŃilor care efectuează decontarea creanŃelor şi obligaŃiilor pe bază de conturi sau deconturi externe periodice confirmate de către partenerii externi. completat si utilizat in concordanta cu destinatia stabilita.1753/2004: 13. Stocurile. Valorificare a rezultatelor inventarierii. 7 . debitori. cheltuieli inregistrate in avans. ConstrucŃiile şi echipamentele speciale cum sunt: reŃelele de energie electrică. 35.3. pe baza constatării la faŃa locului: denumirea obiectului. asfel incat sa permita. apă. bunurile in custodie. descrierea amănunŃită a stadiului în care se află acesta. în funcŃie de necesităŃi. potrivit "Extrasului de cont" (cod 146-3). nu a fost condus. DisponibilităŃile aflate în conturi la bănci sau la unităŃile Trezoreriei Statului. produsele . echipa de auditori interni a constatat că sistemul de control privind elaborarea bilanŃului contabil funcŃionează prin respectarea Normelor metodologice de închidere a bilanŃului contabil. in orice moment. Valorificare a rezultatelor inventarierii.

7. prin confruntarea cantităŃilor consemnate în listele de inventariere. echipa de auditorul intern a constatat că sistemul de control privind elaborarea bilanŃului contabil funcŃionează prin respectarea OMFF nr. 36. Erorile descoperite cu această ocazie trebuie corectate operativ. 47. data începerii şi terminării operaŃiunii de inventariere. precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. în principal. inregistrarea in contabilitate a diferentelor rezultate si completarea Registrului-inventar cu rezultatele inventarierii . finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului anului 2008. cu evidenŃa tehnico-operativă pentru fiecare poziŃie în parte. cât şi ale Planului de conturi pentru instituŃiile publice şi instrucŃiunile de aplicare a acestuia. volumul stocurilor depreciate. fără desfacere asigurată şi propuneri de măsuri în vederea reintegrării lor în circuitul economic. Pentru fiecare indicator din Contul de rezultat patrimonial este prezentata atat valoarea indicatorului din anul curent cat si valoarea aferenta pentru exercitiul financiar precedent. concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate şi la persoanele vinovate. Veniturile si finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor. numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere. asigurarea integrităŃii bunurilor din gestiune. fără mişcare. OMFP nr. BilanŃul. In Contul de rezultat patrimonial sunt prezentate si veniturile calculate (ex.769 din 23 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2008. RECOMANDĂRI:Efectuarea inventarierii generale a patrimoniului. cu mişcare lentă.Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate. depozitarea. următoarele elemente: data întocmirii. după caz. rezultatele inventarierii. dupa natura sau destinatia lor. . Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenŃa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate. 3. CONSECINłE: Neefectuarea inventarierii generale a tuturor elementelor de de activ si pasiv duce la necorelarea datelor din bilantul contabil cu datele inregistrate in contabilitate.6. 22 Elementele de activ şi de pasiv înscrise în registrul-inventar au la bază listele de inventariere. gestiunea inventariată. indiferent daca au fost incasate sau nu. puse de acord cu situatia reala a patrimoniului.. 8 . indiferent daca au fost platite sau nu. constatări privind păstrarea. 1917/2005 pentru organizarea şi conducerea contabilităŃii instituŃiilor publice. numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere. Înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedează la o analiză a tuturor stocurilor înscrise în fişele de magazie şi a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli. provizioanele si ajustarile de valoare) care nu implica o plata a acestora. Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor. venituri din reluarea provizioanelor si ajustarilor de valoare) care nu implica o incasare a acestora. 3. 3. după care se procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii. stabilita pe baza inventarierii. care justifică conŃinutul fiecărui post din bilanŃ. Contul de rezultat patrimonial. greu vandabile. precum şi propuneri de măsuri în legătură cu acestea. conservarea. Din evaluarea testărilor efectuate. procesele-verbale de inventariere şi situaŃiile analitice.Anexa nr. propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor stocuri. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conŃină. Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal. cheltuieli cu amortizarile. precum si cheltuielile calculate (ex.

2008 si a contului de executie. trezoreria se asigură prin decalaje de plăŃi asociate acestor fluxuri . în conformitate Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. cum de fapt se şi întâmplă. respectiv excedent sau deficit patrimonial. SituaŃia fluxurilor de trezorerie. somaj. APRECIEREA CONTROLULUI INTERN. Fiecare dintre cele trei categorii de fluxuri are impact asupra unei surse sau a unei utilizări de lichidităŃi . X X ANALIZA CONTURILOR. Utilitatea analizei este dată de faptul că variaŃia globală a trezoreriei este reliefată prin soldul de trezorerie. situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata in aspectele semnificative. X EVALUAREA SITUAłIILOR 3. sanatate).2008 conform grilei: NR. venituri proprii şi subventii. stabilita pe baza inventarului. Acest rezultat s-a determinat pe fiecare sursa de finantare în parte: buget (de stat. evaluarea capacităŃii universităŃii de a-şi îndeplini obligaŃiile de plăŃi cash. local. SituaŃia modificărilor in structura activelor/capitalurilor. Auditorul intern a analizat SituaŃia modificărilor in structura activelor/capitalurilor şi apreciază ca funcŃional sistemul de control pentru aceasta activitate A. Datele s-au preluat din soldurile conturilor de venituri si finantari si din soldurile conturilor de cheltuieli.12. Analiza fluxurilor de trezorerie pe toate cele trei tipuri de activităŃi este utilă pentru: corelarea profitului (pierderii) cu numerarul.Anexa nr. 22 Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a universităŃii. evaluarea fluxurilor de numerar pentru activităŃile viitoare (cash-flow strategic). 9 . 1752/2005 si modificarile ulterioare. CONCLUZII Echipa de auditori pe baza testărilor şi analizelor efectuate evaluează Elaborarea situatiilor financiare la 31. CRT. Atunci când fluxurile reale şi cele monetare nu coincid. 3. fonduri externe nerambursabile. astfel: operationale. financiare si extraordinare. astfel incat datele din bilantul contabil anual nu au fost corelate cu datele inregistrate in contabilitate. puse de acord cu situatia reala a patrimoniului. cumulate de la inceputul anului inainte de inchidere. FINANCIARE În opinia auditorului. precum si a cheltuielilor efectuate grupate pe activitati. Intocmirea situatiilor financiare nu a fost precedata de inventarierea tuturor elementelor patrimoniale. Necunoasterea cu exactitate a situatiei patrimoniului si denaturarea posturilor din bilantul contabil incheiat la 31. asigurari sociale.9. 2. APRECIERE OBIECTIVUL FUNCłIONAL DE ÎMBUNĂTĂłIT CRITIC 1.8. 3. separarea activităŃilor care implică numerar de cele care nu implică numerar. rezultat din gestiunea activelor reale (din activitatea de exploatare) şi prin cel rezultat din operaŃiunile de capital care privesc investiŃiile şi finanŃările. Formularul prezinta totalitatea veniturilor realizate si a finantarilor.12.

stadiul implementării acestora. 22 Precizăm. Structura auditată are obligaŃia să respecte Programul de acŃiune şi Calendarul de implementare a recomandărilor.Anexa nr. periodic. Ec.Marta Biriş 10 . Auditor. consemnate în documentele de lucru întocmite de către auditorul intern şi însuşite de către factorii de management ai entităŃii. faptul că constatările prezentate au la bază probe de audit obŃinute pe baza testelor efectuate. cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi să raporteze auditorului intern.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->