Posolstvá Najsvätejšieho Srdca Jeţišovho svetu

,
ktoré oznámil prostredníctvom sluţobnice Boţej, sestry Jozefíny Menéndezov ej.

Vy ňaté z knihy „The Way of Divine Love.“ (Cesta Boţskej Lásky) Vydala Tiskárna Českých Benediktínu, Chicago

Slovo pre čitateľa.
Milý čitateľ, iste sú Ti známe prisľúbenia, ktoré dal Pán Jeţiš apoštolke svojho Boţského Srdca, svätej Margite Alacoque. V jedenástom prisľúbení hovorí: „Mená tých, ktorí podporujú úctu k môjmu Srdcu, budú zapísané v mojom Srdci a nikdy z neho nevymiznú.“ Kto z veriacich by si neprial byť zapísaný v Srdci Pána Jeţiša? Určite si to praješ aj Ty, ale doteraz si pre podporu a rozšírenie úcty k Boţskému Srdcu neurobil nič. Moţno si nevedel, ako a čím by si ju mohol podporova ť a šíriť. V tejto knihe máš teraz k tomu krásnu príleţitosť a vhodný prostriedok. Rozdaj, alebo rozpredaj čo moţno najviac jej výtlačkov ľuďom, ktorí ju prijmú. Kaţdý horlivý veriaci i vo viere slabý alebo

neveriaci, v nej nájde to, čo sa týka práve jeho a spozná aj nekonečnú lásku a milosrdenstvo Boţského Srdca Jeţišovho. Aj Ty sám maj túto knihu stále po ruke a občas si v nej niečo pre čítaj. Vţdy ťa to povzbudí a v tvojom srdci zapáli iskričku lásky. Nenechaj si túto príleţitosť- moţno jedinú v tvojom ţivote - ujsť. Pre rozšírenie povedomia a úcty k Boţskému Srdcu urob čo Ti je moţné a dôveruj, ţe aj Tvoje meno Pán Jeţiš zapíše do svojho Srdca. IMPRIMATUR: Samuel Cardinal Stritch,
arcibiskup Chicago, 11. februára, 1954

List kardinála E. Pacelliho, neskoršieho pápeţa Pia XII.
Veľactihodná Matka, vôbec nepochybujem, ţe uverejnenie týchto stránok plných veľkej lásky, ktoré milosť najsvätejšieho Srdca Jeţišovho vliala do jeho veľmi pokornej sluţobnice Márii Jozefíne Menéndezovej, bude Mu milým. Nech v mnohých dušiach účinne prispejú k vzrastu stále dokonalejšej lásky a dôvery v nekonečné milosrdenstvo Boţského Srdca k nám, úbohým hriešnikom, ktorými sme všetci. To je moje úprimné prianie, ktoré s mojím poţehnaním posielam Vám, aj celej Druţine Najsvätejšieho Srdca. E. Kardinál Pacelli

V 17. ale tieţ z modlitieb a obiet jednotlivých kresťanov akéhokoľvek veku a stavu. rehoľníčka z rádu Navštívenia Panny Márie v Paríţi. aby sa modlitba stala účinnou pre obrátenie. Skoro hneď na začiatku návštev.Predhovor. mala skoro tie isté zjavenia ako Jozefína Menéndezová v dvadsiatom storočí. Dva najznámejšie príklady sú svätá Bernadetta v Lurdoch a tri deti vo Fatime. V Starom zákone Boh vzbudzoval prorokov a iných veľkých vodcov. storočí svätá Margita Mária Alacoque. Od čias zaloţenia Cirkvi hovoril Boh cez súkromné zjavenia v kaţdom storočí ústami vyvoleného posla alebo posolkyne. Teraz zas Boţský Spasiteľ znovu oţivil v mysliach veriacich prostredníctvom sestry Jozefíny na celom svete tú veľkú pravdu. ktoré konal Pán Jeţiš alebo Panna Mária u sestry . Niekedy povzbudzujúci príklad je prostriedkom. Podobne aj vo svätej Cirkvi v priebehu storočí nedal Boh ţiadne nové učenie pre vieru a mravy. ktorí oţivovali a objasňovali príchod prisľúbeného Vykupiteľa. ţe kaţdý kresťan je laickým apoštolom a Boţie kráľovstvo na zemi nerastie len z kresťansky uzavretých sobášov. ale iba zdôrazňoval tú alebo inú časť učenia svätej Cirkvi cez vyvolené duše.

nielen v posledných štyroch storočiach prevrátiť Kristovo učenie: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané“ (Mat. Pre iných Štefanov modliacich sa a trpiacich za iných Šavlov. aby najprv hľadali všetko ostatné a Boţie kráľovstvo i jeho spravodlivosť príde sama. aby tieto veci boli zverejnené na slávu Božiu. aby boli pripočítané k pozemským . čo jej oznámi. Ako sa zdá. Urobiť presný opak Kristovho učenia hlavnou snahou jednotlivcov i národov v tom zmysle. sám Pán jej povedal. 6.“ Posolstvo zverené Jozefíne je nadčasové. ktoré nám poslal pre obetujúce sa duše. na vrchole snáh pyšných ľudí snaţiacich sa uţ dlhšie. ktorá ich napísala. konzultor Posvätnej kongregácie pre boţí kult a disciplínu sviatostí takto zakončil výsledok svojho skúmania: „Prosíme Boha.Jozefíny. k posilneniu nedôverčivých a obávajúcich sa duší a rehoľníčka Božského Srdca.“ Uţ v roku 1926. dominikánovi dp. ak vôbec za to stojí. po starostlivom preskúmaní zápiskov sestry Jozefíny. niektoré dokonca nadiktované a okamţite odovzdané predstaveným. Tieto posolstvá a úplný ţivotopis sestry Jozefíny vydala v roku 1950 v anglickom jazyku spoločnosť The Newman Press. teraz sme na vrchole prevratu svetových dejín. Boyerovi. Všetky oznámenia a posolstvá boli ihneď napísané. bola oslávená. Je to priame posolstvo nášho Spasiteľa.). povedala buď predstavenej alebo výpomocnej predstavenej v kláštore v Les Feuillants v Poitiers a svojmu duchovnému vodcovi.32. aby všetko. pod názvom „Cesta Boţskej lásky. aby sa obrátili.

rozkošiam a moci. V posolstve, ktoré Spasiteľ oznámil Jozefíne, je vrhnuté svetlo na hodnotu ţivotodarného spojenia s Kristom, ktorý premieňa aj tie naše najmenšie skutky, ak sú zlátené nadprirodzenosťou. Viackrát citlivým spôsobom ukázal Jozefíne, čo môţe urobiť láska z najnepatrnejších skutkov, ak sa spoja s Ním a s Jeho zásluhami. Praje si tým oţiviť v dušiach radosť, ktorú môţu mať z viery v to bohatstvo, ktoré môţu pouţívať. „Mnoho duší by nadobudlo zmužilosť,“ povedal Pán, „keby poznali výsledok svojej snahy. Aká veľká je cena jediného dňa božského života.“ Tu dosahujeme tú pravdu, ktorá sa zdá byť stredom tohto podivuhodného učenia o podieľaní sa na nekonečných zásluhách Jeţiša Krista. Náš Pán stále pripomína Jozefíne tú moc, ktorá plynie z pokladov zásluh získaných jeho vykúpením, a ktorá je daná duši pri

svätom krste. Ak ju ţiada, aby doplnila na sebe to, čo chýba Jeho utrpeniu k náprave sveta a na zadosťučinenie spravodlivosti nebeského Otca, je to vţdy s Ním, skrze Neho a v Ňom. Najsvätejšie Srdce Jeţišovo poverilo sestru Jozefínu, aby oznámila svetu výzvu Jeho lásky a milosrdenstva. Jedného dňa povedala Jozefína svojmu Pánovi: „Pane, ja neviem, čo je to za dielo, o ktorom mi stále hovoríš.“ On odpovedal: „To je láska... Chcem ťa použiť na to, aby som zjavil svetu milosrdenstvo a lásku môjho Srdca - viac, ako som kedy predtým urobil . Tie slová alebo túžby, ktoré dám svetu prostredníctvom teba, vzbudia horlivosť v mnohých dušiach a zabránia strate mnohých iných. Duše budú stále lepšie spoznávať, že milosrdenstvo môjho Srdca je nevyčerpateľné.“ Občas, pri iných príleţitostiach povedal Pán: „Túžim urobiť novú výzvu lásky... Je síce pravda, že ťa nepotrebujem - ale, dovoľ mi požiadať ťa o lásku a ešte raz sa ukázať dušiam prostredníctvom teba.“ Tento veľký plán lásky, ktorý sám Pán nazval najväčším dielom lásky, bol zverený Jozefíne nebeskými rozhovormi konanými v posledných mesiacoch jej ţivota. Jeţiš sám volil deň alebo čas stretnutí v jej cele, kde jej tak často ukázal svoje Srdce a priniesol jej svoj kríţ. Nemohla predvídať jeho návštevy. Niekedy chcel, aby sa pripravila k písaniu toho, čo jej bude diktovať niekoľko po sebe nasledujúcich dní. Inokedy jej nedával ţiadne posolstvo aj

niekoľko týţdňov. Jeţiš si praje vládnuť v dušiach tým, ţe im dáva jasnejšie poznať svoju dobrotu, lásku a milosrdenstvo. Preto prišiel na svet, aby vydal svedectvo o svojom Otcovi, ţe Boh je Láska. Chce, aby tí, ktorí Ho nasledujú, poznali a dosvedčili to o Ňom. Týmto novým výlevom lásky chce získať pre seba ich vzájomnú lásku a úplnú dôveru, ktorú ešte viac oceňuje, lebo je dôkazom neţnejšej prítulnosti a ţriedlom veľkomyseľnejšej lásky. Chce, aby vyvolené duše mali pocit istoty v Jeho lásku a očakáva od nich, ţe budú rozširovať poznanie o Ňom. Chce, aby jeho výzva zobudila spiace duše, pozdvihla padnuté, nasýtila ţiadosť lačných a to všade, aj v najvzdialenejších končinách zeme. Zároveň však zdôrazňuje tú skutočnosť, ţe v poriadku Boţskej Prozreteľnosti uskutočnenie jeho plánov čiastočne závisí na slobodnej spolupráci ľudí. Túto spoluprácu poţaduje od všetkých, ktorí pochopili význam jeho zámerov a význam výkupných prostriedkov, ktoré pouţíva.

Ţivotopis posolkyne Boţského Srdca Pána

aby si bola úplne moja. v Španielsku. Rubio. F. maličká. Uţ v útlom veku prejavila neobyčajnú zboţnosť.1923) Jozefína Menéndezová sa narodila v Madride. februára 1890.Jozefíny Menéndezovej sestry laičky z Druţiny Najsvätejšieho Srdca Jeţišovho (1890. Po prvýkrát počula hlas: „Áno.“ Jej spovedníkom bol kňaz R. Ako sedem ročná pristúpila prvýkrát k svätej spovedi a v jedenástom roku k prvému svätému prijímaniu. . 4. ţe zostane pannou a len jemu chce patriť. prajem si. Vtedy sľúbila Pánovi Jeţišovi. Bola najstaršou zo šiestich detí manţelov Leonarda a Lucie Menéndezových. Pri krste dostala meno Jozefína Mária.

Dvaja bratia jej zomreli v útlom veku. ktorú sama zaloţila. Aţ v roku 1919. bez otáľania sa ako 29 ročná. V tom istom roku mladšia sestra vstúpila do kláštora. matka jej v tom nebránila. rozhodla vstúpiť do kláštora. aké veľké dielo sa začalo. Zakrátko si zriadila svoju vlastnú dielňu a prijímala učnice. nikto z tých. Bola váţnej a ţivej povahy. ktoré majú povolanie pre rehoľný ţivot. v ktorom svätá Magdaléna Ţofia Barátová otvorila prvý noviciát novej Druţiny Najsvätejšieho Srdca. keď sa dozvedela. Týmto si navykla stále pamätať na Boţiu prítomnosť. Rodičia ju často dávali za vzor mladším sestrám. Musela naďalej ţiviť svoju matku i najmladšiu sestru. ktorí Jozefínu videli. ţe kláštor Druţiny Boţského Srdca v Les Feuillants pri Poitiers vo Francúzku hľadá dievčatá. Jozefínin úmysel na vstup do kláštora bol zmarený. Zaoberala sa myšlienkou vstúpiť do kláštora. ktorá po smrti Jozefíny tieţ vstúpila do kláštora. V roku 1907 jej zomrela mladšia sestra Carmen a rodičia ochoreli na týfus. apríla 1910 jej zomrel otec. ktoré viedla k zboţnému ţivotu. nemohol tušiť. Matka o tom nechcela ani počuť. 7.ktorý naučil Jozefínu rozjímať a pouţívať strelné modlitby. lebo v prvých dňoch ostala . Jozefína bola uţ vtedy zručnou krajčírkou a šitím ţivila celú rodinu. Napodiv. Po príchode do veľkého starého kláštora.

“ Ţiadna z tých. keď ju niekto oslovil. Je to naozaj divné. jednoducho a verne si plniac svoje povinnosti. Ţiaden z tých činov. ţe jej vonkajší viditeľný ţivot bol úplným opakom jej vnútorného ţivota. neţné a vrúcne. Dobre chápala. aké plodí iba sebapoznanie. To bolo všetko. Jej zovňajšok nebol ničím nápadný. V duši ale niesla ťarchu v najvyššej miere zvláštnych milostí vyvolenia. ktoré s ňou ţili. Zdalo sa. Dokázala sa prispôsobiť všetkým okolnostiam. Obyčajne bola váţna. Útrapy. aby si spomenuli na všetko. Ako málo toho mohli povedať. Len jej veľké tmavé oči rozprávali a časom prezrádzali jej vnútorné city. ktoré jej . ušľachtilý úsmev rozjasnil jej tvár. Jozefína ţila navonok obyčajný ţivot. Ţila nepovšimnutá a skrytá. čo mohli povedať. pracovitou a skromnou rehoľníčkou. Boli to oči čisté. osobitne. ale jasný. schopná a činná. ţe občas trpí. akou vzácnou milosťou je rehoľné povolanie a horela veľkou láskou k Bohu. hovoriace o hlbokom vnútornom ţivote. ktorými bol vyplnený jej kaţdodenný ţivot. Po Jozefíninej smrti boli vyzvané. mlčanlivou. Tieţ neobyčajne vtipná a bystrá v úsudku. Mala neţné a veľkomyseľné srdce.nepovšimnutá. ju naučili porozumeniu a láskavosti. nemá pred svetom nejakú zvláštnu cenu. keď sa od nej ţiadala nejaká sluţbička. nevedela nič o jej tajomnom spojení s Boţským Srdcom Pána Jeţiša. ktorý sa vôbec nelíšil od ţivota ostatných sestier. Bola rýchla. Celý jej skrytý ţivot je zhrnutý vo vete vypovedanej o Bohočloveku: „Bol im poddaný. ktorými prešla. Aj po celé štyri roky jej krátkeho rehoľného ţivota ostala len jednoduchou. čo o nej vedeli.

s akou sa staral o to. Neklamnou známkou Boţieho pôsobenia bola aţ ţiarlivá snaha Pána Jeţiša. svoj krížik pod vankúš. Keď som si líhala. ktorému som nerozumela. s ktorými ţila. ale preto. čo nie si. Po celý deň som opakovala: ‘Bože môj. začiatkom apríla. milujem Ťa. dala som si. že to nevydržím.neraz spôsobili aj nesmierne telesné bolesti. Pokušenie v prvých mesiacoch bolo také veľké. O polnoci som vstala a povedala z celého srdca bozkávajúc krížik: ‘Bože môj. bolo pokušenie odísť silnejšie. aby ju udrţal celkom nízkou v jej vlastných očiach i v očiach tých. Jeden večer. ma odpudzoval. Znovu a znovu jej opakoval: „Nevyvolil som ťa kvôli tomu čo si.’ lebo napriek všetkému chcela som Mu ostať verná. ako inokedy. ako to vždy robievam. myslela som. Aj ten tunajší jazyk. Tak som našiel prázdne miesto pre svoju moc a lásku. „začala som váhať pri pomyslení na svoju matku a sestru.“ Po svojom príchode do kláštora sa Jozefína skoro zoznámila s Matkami predstavenými i so sestrami. „Skoro však. odo dneška Ťa chcem viac a viac . ale Matka asistentka vedela španielsky.“ ako sama píše. na svoj domov. Nerozumela po francúzsky.

čo by musela tak draho platiť. ktorý viedla Jozefína s mocou temnosti. Zrazu bol opäť pokoj. 5. Tieto muky trvali celú noc i počas rozjímania a svätej omše. Prosila som. Bála sa prijať to. akoby sa okolo mňa niečo mihlo a pocítila som silný prúd vzduchu. . V okamihu pozdvihovania najsvätejšej Hostie som videla. júna 1920.milovať. Jozefína píše: „Bola som úplne vyčerpaná zo zápasu.“ Po takých skúškach mala Jozefína prijať rehoľné rúcho a nastúpiť do noviciátu. že Boh ma chce mať tu. Bola nerozhodná a váhala. 7. ktorou bola Matka asistentka.’ V tom okamihu som bola uchvátená nejakou neviditeľnou mocou a zosypal sa na mňa akoby päsťami dážď rán. Od tej hodiny som nemala pokoj ani jediný deň a len Boh vie. že zomriem. aby mi dovolili odísť z kláštora. čo som si vytrpela. Stále v nej narastali dôvera a poslušnosť k novicmajsterke. Cítila som sa vyčerpaná a bála som sa pohnúť. ale rany boleli ešte niekoľko dní.“ Toto bola len predohra celoţivotného zápasu. Rany boli tak prudké. bála som sa. Išla so sestrami na večernú adoráciu. Zverovala sa jej so všetkými ťaţkosťami a vţdy u nej načerpala pokoj a silu potrebnú na ďalšie útrapy. mája. V sobotu. Nikdy to však nemalo účinok na jej vykonávanie prác a verné zachovávanie regule. Matka asistentka však povedala. V štvrtok. sa rozhodla odísť po strašnom diabolskom útoku.

Nie som schopná vysvetliť.“ Vo svetle. Porozumela som. „Po dvanástich dňoch. V lesku Boţieho majestátu unikla noc a zármutok ustúpil nepochopiteľnej blaţenosti.Tam na ňu čakal Pán Jeţiš. čo sa mu najviac páči. ţe nechce habit a pôjde domov. ktoré ju teraz osvecovalo. iba Teba milovať a byť verná svojmu povolaniu. „Pán mi jasne ukázal.. čo sa stalo. Bola uchvátená mocnou túţbou po spojení s Ním. ktorý nie je možné vysvetliť. že som príliš malá pre toľko milostí. iba povedať. Ţiadna obeť sa jej nezdala príliš veľkou.. Zrazu ma pojala sladká driemota. povedala. aby ním tešila zranené Srdce Pána Jeţiša. Opäť ma nechal vojsť do môjho úkrytu..“ 23. som dnes videla. nemôžem viac. ‘Ó. Ježiš. aby zostala verná svojmu povolaniu. ale ďalej som už nemohla. že na to mám vynaložiť všetku silu.... Jeho Božskému Srdcu bude milý. Nemôžem vysvetliť.“ 24.“ píše Jozefína. ako vždy robievam. Týmto spôsobom sa naučím sebazapieraniu vo všetkom. Pod vplyvom arcinepriateľa. videla všetky hriechy celého sveta a ponúkla svoj ţivot. júna: „Po svätom prijímaní som Mu povedala. aký si dobrý ku mne. Jozefína píše: „Päťkrát som to opakovala. čo sa stalo.’ povedala som. Aj keby bol úkon akokoľvek nepatrný. ktorý ju ovládal. júna píše: „Spôsobom. To som už po tretí raz odpočívala v Jeho Božskom Srdci. ktorí Ťa hľadajú a milujú.. Konať malé skutky z poslušnosti. z ktorej som sa prebudila v Rane Najsvätejšieho Srdca. Tvoje Srdce plní lásku tých. nechcem nič viac.. že Ho veľmi milujem a chcem milovať. Bože môj. čo je Najsvätejšie ..

Láska nikdy nič neodoprie.’ Tento nebeský okamih uplynul a nemohla som .. je to príliš mnoho.. Žiadala som Ho. bol to On sám. čo som videla. neveľkomyseľná. aby mi dal smäd po Ňom. prečo ma miluješ?“ Večer 29.. ach. keď mi povedal sladkým a vážnym hlasom: ‘Ako som sa Ja obetoval ako obeť lásky. aby si sa aj ty stala obeťou lásky. roztržitá.. Ak sa mu duša odovzdá úplne.... ak budem verná všetkým milostiam. Bože môj. ktoré pre mňa pripravil... aká som: chladná. práve tak chcem. Aj keď som vedela. Bola som akoby zničená v prítomnosti tak nesmiernej krásy a tak skvostného svetla. Ó. Jeho najväčším zármutkom je. bolo jasnejšie poznanie o sebe. nebo na zemi. ktoré dostanem. čo by som Ti mohla obetovať. Druhá vec. Nemôžem slovami opísať..Srdce Ježišovo. môže si byť istá.. Bože môj. že Boh miluje ľudí až pochabo. keby som mala niečo.. Každým okamihom spoznávam dve veci: Prvou je väčšie porozumenie Božej dobroty. Ale som taká maličká. Ó.júna: „Pán ma opäť nechal vojsť do rany vo svojom boku. nemôžem zniesť toľko šťastia. že to robí Najsvätejším Srdcom Ježišovým. Vidím sa taká. neumŕtvená. teraz viem. že ju naplní milosťou.. že nenachádza vzájomnú lásku. Urobí si z nej nebo a bude v nej prebývať... ktorú som spoznala.. Dal mi poznať to šťastie.

keď som prijala biely závoj i počas celej svätej omše.’ V piatok. čo si praješ. že chcem.“ Sobota. Spoznala som. Spod každého vytekalo veľa krvi. Už viac nepatrím sebe.. Ale niektoré duše sa so mnou spojili a potešili ma. Ó.. Už si nepamätám. Prijmi ma a nalož so mnou ako chceš.. aké to boli tŕne!. augusta okolo tretej hodiny popoludní pri šití som povedala Pánovi. akým veľkým šťastím je žiť s Ním pod jednou strechou a mať Ho za spoločníka pri všetkých prácach. Potom miernym hlasom. Boli veľmi ostré a vnikali veľmi hlboko.. že niektoré tŕne Ho zraňujú viac ako iné.. Ó. že som vo svojej láske hovorila nezmysly. júla..’ Je mi nemožné vypovedať. 11. čo všetko pre mňa v ten deň urobil.júla: „Dnes som pracovala v noviciáte. keď mi odrazu ukázal svoje Srdce. Bolo obklopené plameňmi a ovinuté vencom z tŕnia..povedať nič iného než: ‘Bože môj.. ale plným bolesti povedal: ‘Moje Srdce vytrpelo toto všetko a nesmierne viac. ja ťa tiež milujem až bláznivo. ..’ Potom zmizol. 16. ale som Tvoja. som tvoja na veky. len: ‘Bože môj. On povedal: ‘ Jožka. ako veľmi trpel. 3. mysliac si. Ježiš bol stále so mnou.. Moja duša pretekala pokojom a radosťou. Bože môj.. aby som robila?.’ Išla som až tak ďaleko. čo som Mu povedala. Nebola som schopná povedať nič iného... Nechal ma vojsť do rany svojho Srdca.

Ovládalo ju to. alebo svojej?“ Porozumela. Neodpovedala som Mu z poslušnosti.aby sa vyskúšal duch. ‘Neprišiel som ťa potešiť. ktoré tak často napĺňalo jej srdce veľkou radosťou . plnilo blahom a pokojom. Je to jedna duša. Vznikla snáď nejaká pochybnosť? Jozefínina duša bola tým veľmi znepokojená. Ako blesk sa mihlo pred ňou horiace Jeţišovo Srdce a počula: „Čomu dávaš prednosť. uvidela som Ho tam stáť. alebo počula. hoci ma to stálo nesmierne premáhanie. či snáď nepodliehala nejakému preludu. Nariadili jej. ţe to bola odpoveď na to. Koncom augusta 1920 boli Jozefíne zakázané všetky rozhovory so zjavením. 8. „ale aby som ti dal podiel na mojom utrpení. septembra. Jožka. V stredu. sa modlila v cele svätej Magdalény Ţofie. „Vo štvrtok. moja duša poskočila k nemu. Napriek mojej dobrej vôli.“ povedal.nech je každý steh úkonom lásky. Vzal moje srdce a pritisol ho k svojmu. Nevidíš.’“ Záchrana tej duše stála Jozefínu mnoho bolestí. ktorým je ovládaná. aký veľký tŕň je zabodnutý do môjho Srdca? Vytiahni ho. aby som nechal konať svoju spravodlivosť. aby odvrátila pozornosť a neprikladala ţiadnu dôleţitosť tomu. Len čo som to dopovedala. mojej vôli. septembra podvečer. som videla pri rozjímaní tú krásnu bytosť. aby som Ho potešila. Spýtal sa ma dvakrát. čo by videla. o čo celým srdcom prosila nášho Pána: aby . ale niekedy nebola schopná uniknúť premáhajúcej príťaţlivosti. či Ho milujem. Jozefína odopierala dať nejakú odpoveď. Sama seba sa pýtala. 2. ktorá ma takmer núti.“ Táto skúška trvala deň čo deň.

„nemohla som odpovedať.’ Potom zmizla. Horím túžbou milovať Ho. ruky mala skrížené. ţe tie zvláštne veci budú prekáţkou jej povolania. ako niekoho prichádzať. horelo. a neskôr som sa modlila z celého srdca: ‘Ó. ktorý najskôr nevidela: Povedal: „Pozri na kríž. V piatok. aby som bola klamaná. zanechajúc ma v nevýslovnom kľude. Teraz prosím. Pri posteli som uvidela stojacu osobu oblečenú v bielom a zahalenú dlhým závojom. Daj mi vedieť. Najskôr ale musíš trpieť. pre lásku Božiu nedopusť. aby tieto veci raz navždy prestali. Velebná Matka (predstavená) to bude vedieť skoro. Ponúkol jej kríţ. opäť sa jej Jeţiš ukázal pri svätej omši. nie som si istá.bola dobrou rehoľníčkou. Odmietneš ho?“ „Bola som plná úzkosti. 17. 3.“ napísala. Ale. Jeho Srdce. Bála sa. zamestnávajúcou sa iba milovaním jeho Boţského Srdca. Matka. Ruky mal spútané a na hlave mal tŕňovú korunu. či je to On a to ma napĺňa veľkým nepokojom. októbra. Napriek všetkému. ale ţijúcou obyčajný ţivot. ktorý ti dávam. Bol smutný. nemýliš sa. či je to pravda alebo nie.“ V nedeľu.’ Ihneď som počula ľahké kroky.“ . septembra. Pozrela sa na mňa veľmi láskavo a povedala: ‘Dieťa moje. píše: „Modlila som sa litánie k Panne Márii. ako vţdy. ak máš získať duše pre môjho Syna. moje srdce sa k Nemu blížilo. Jej črty boli veľmi jemné.

čo by som mala .. že tie veci môžu byť spozorované. 27. ako sa bojím. ak máš byť mojou nevestou. urobím ťa obeťou. Jozefína o tom nikdy nepochybovala. máš voľnosť výberu. sa jej opäť zjavil Pán v bolestnej podobe. Jozefína napísala: „Bola som v kaplnke svätého Stanislava. novembra. ak tým môžeš osláviť moje Srdce?’ ‘Ale ja som iba novicka. Pane. aby ochotne privolila výzve k spolupôsobeniu pri vykúpení.. ako som Ho ľutovala.’ ‘To ja dobre viem.Bola to Nebeská Kráľovná.’ ‘Potom som mu ponúkla svoje služby. že moje bolesti boli iba tieňom Jeho bolestí. ako som chcela. ako chce. Jožka. Nevidíš.’ ‘Áno. Prišiel Pán a žiadal ma. Neboj sa.. Mária ale povedala: „musíš trpieť“ a ţiadala Jozefínu. 26. keď budú. Musíš sa mi podobať. Spoznala som. ako Ja vyzerám?’“ V piatok. aby som Ho potešila.’ ‘Zašeptala som. čo ju prinútilo napísať: „Ó. že som sa nemohla sťažovať. Po tejto návšteve jej zakrátko dovolili so zjavením hovoriť.. Významne sa pozrel na mňa a povedal: ‘Tieto všetky čakajú na teba. nebudeš sa báť. Buď len verná a nič ti z toho neuškodí. ale keď ma úprimne miluješ.’ ‘Čo na tom záleží. Zazrela som za ním neprehľadnú radu duší. Nevedela som. Večer. Pozeral tak na mňa. aby ma použil. októbra.

Opýtal sa jej: „Povedz mi. na popolcovú stredu. Ale Jeţiš nechcel ţiadne tajnosti. nechcem. Pri návšteve 9. že som sa už chcela posťažovať. Táto bolesť sa mnohokrát opakovala. Musíš jej všetko povedať. ale spôsobovala prudké bolesti. ktoré sa do nej zabodávalo. Jožka. Nebola viditeľná. ale On povedal: ‘Nesťažuj si.“ „Počúvaj. Pán Jeţiš sa zjavoval Jozefíne kaţdý deň. Od tej chvíle cítim v sebe stravujúci oheň.’ V tom okamihu som pocítila svoju hlavu ovinutú tŕním. Bola by to pýcha. . Je to podiel na mojom utrpení.’“ Od tej doby sa stala tŕňová koruna súčasťou Jozefíninho uzmierujúceho ţivota. ‘Ponechám ti na niekoľko minút moju tŕňovú korunu.“ Túto významnú milosť sa rozhodla zachovať v tajnosti.“ Píše: „Ježiš mi ho vzal a priložil k svojmu Srdcu. aby si pred Matkou predstavenou niečo zakrývala. 10. Vo dne v noci jej hlava nemohla nikde nájsť odpočinku. keby si mlčala. Vo štvrtok. lebo ťa nič z tejto bolesti nevylieči. Aké maličké vyzeralo vedľa Jeho! Celé horiace mi ho potom vrátil. jej Pán povedal: „Dáš mi svoje srdce?“ „Áno. februára. Pán opäť prišiel. februára. keď mám povedať tie veci a verne napísať. Pane. Je v práve. ako sa prihodili. ako trpím. Kaţdá návšteva pre ňu znamenala nové a väčšie utrpenie. čo ti je najťažšie?“ „Pane. Bolo to tak hrozné.urobiť. Pokora tkvie v prostote a nízkosti. tak spoznáš. ale aj väčšiu lásku. Veľmi sa musím ovládať. aby sa niečo nespozorovalo. s radosťou i viac ako srdce.

Zjavila sa Jozefíne a povedala jej: „Keď hovorí Ježiš. keby som od teba žiadal jednu vec a Matka predstavená inú. Panna Mária tomu zabránila. prišiel opäť a povedal jej: „Áno. Úplne sa zver mojej Matke.Vedz naisto. Pokušenie bolo skutočne blízko. dávam prednosť tomu. Mala predtuchu. ţe sa ju chystá diabol napadnúť. ako jeho pekelná zloba. celé nebo s obdivom načúva jeho slovám. 6. ale moja milosť je mocnejšia.“ V stredu. apríla. diabol ťa bude neustále pokúšať. Bude sa snažiť priviesť ťa k pádu.“ Jozefína vedela. mája satan dohnal bitím Jozefínu k tomu. ako Mňa. v ktorej mala napísané slová Pána Jeţiša. Tento raz mala Jozefína zakúsiť. Mne sa odovzdaj a vždy buď veľmi otvorená a pokorná voči Matke predstavenej.“ . 7. aby si poslúchla radšej ju. aj keď mu Boh ponechal len vymedzenú slobodu. Modlila sa a obnovila sebaobetovanie. ţeby spálila kniţočku. aký je diabol silný. ţe toto odporúčanie prišlo včas.

Matka predstavená a Matka asistentka boli stráţkyňami tajomnej práce. Bolesťou nad tým čo urobila. Jozefíne koncom septembra 1921 uloţili prísnejšiu závislosť. Nariadili jej. V pondelok. vykonávanej pod ich dozorom. Pokladala si za povinnosť získať istotu ohľadne tajomnej cesty. Boyera O. Pevná a bdelá podpora duchovného vodcu. Ale Pán v nej bojoval a pripravoval pre satana tie najviac pokorujúce poráţky. aby bez zvláštneho dovolenia neodpovedala na Pánove výzvy okrem času spoločných modlitieb. augusta. Mala sa s ním stretať pri kaţdej príleţitosti. Prosila Pannu Máriu o odpustenie a ďakovala jej. ktorú veľmi milovali. 8.. hneď po svojom príchode bola nová predstavená informovaná o všetkom. V pondelok. všetky sestry priniesli jednu z najťaţších obetí vysoko ocenenú Boţským Srdcom. čo sa tam deje. Hodina knieţaťa temnoty udrela. utíšila mnohé znepokojujúce obavy a odkryla diabolské pasce.Ako nikdy predtým teraz chápala Jozefína cenu slov vyrieknutých z Jeţišových perí. prvýkrát počula chrapľavý hlas. Jozefína začala zápas. aby sa kniţočka stratila. 28 novembra. ktorý ju mal veľakrát . Takto viedol Pán Jozefínu obklopenú zaručenými stráţcami do temnej noci skúšok. dominikána p. nemohla ani prehovoriť. ţe nedovolila.P. Rozlúčili sa s predstavenou. Na prianie Pána Jeţiša. po ktorej Pán Jozefínu vedie.

Od toho dňa nemala Jozefína pokoj. V stredu. ktorá sa jej zmocnila.. kde bola na spovedi. na povale. Chystal sa na ňu vrhnúť. 6. Necúvla. sa jej postavil do cesty. ktorý ju prenasledoval po chodbách. „Ty budeš jedna z nás. sa večer vracala z práce. Odhodil ju na druhom konci budovy.. na chodbách. kam bol ťaţký prístup. lebo sa to stalo v okamihu. S bleskovou rýchlosťou. 28. išla svojou cestou. keď vychádzala z kaplnky.. Chopila sa svojho ruţenca a nesúc ho pred sebou vo vystretej ruke. ktoré sa snaţili nepustiť Jozefínu z očí. posmievajúc sa dozoru a vysmievajúc sa všetkým pokusom ľudskej ochrany. Niekedy ako hrozivý chrt. Únosy sa stávali častejšími... Priamo pred očami Matiek predstavených. my ťa unavíme. v noviciáte. akoby bola steblom slamy. s výnimkou Boţej ochrany. V utorok. inokedy sa ukázal pred ňou ako stočený had. ocitla sa prvýkrát pred pekelným zjavom. išla udatne proti beštii. decembra. ale znášala to hrdinsky. v pracovni a v spálni. decembra 1921. v noci. ktorú konala s inými novickami. Čoskoro tieto zjavenia dostali ľudskú podobu.“ zhrozila sa z toho. ju niesol preč.prenasledovať vo dne. Veľký čierny pes. ktorá bola obávanejšia ako čokoľvek iné. Diabol ju uchvátil kedy a ako sa mu zapáčilo. Po dlhom . my ťa premôžeme. Náhle sa ocitla tvárou v tvár pred svojím arcinepriateľom. Napriek všetkej hrôze. naraz zmizla bez toho.. z ktorého otvorenej tlamy šľahal plameň. Od toho času sa jej diabol ukazoval vo viditeľných podobách. aby si mohli vysvetliť ako.

celý krásny. lebo som veľmi urážaný. Vieš. pocítila. keď ju strčil niekam pod trám kdesi na povale. ktorému sú otvorené všetky srdcia vedel. neodmietla by si môj kríž. Ale Pán. 2.. Často ju váľal. ktorá sa nemohla zbaviť nepremoţiteľnej bázne. prijmi ich. odkiaľ by sa sama nikdy nedostala von. ale vyzeral smutný: „Tu je môj kríž a koruna. marca 1922 v noci prišiel Jeţiš. alebo do nejakej neprístupnej diery. Nebola ju schopná premôcť. Niekedy bola celé noci opustená..hľadaní ju našli trebárs v nejakom vzdialenom kúte domu.. čo je ten kríž? To je sloboda. Jožka. kedy . ktorú mala pred svojou mimoriadnou cestou. ktorú mi musíš dať. aby som ťa mohol použiť. ţe bola ovládaná bázňou a nikdy sa jej nepodarí úplne premôcť ten odpor. aké hriechy sú páchané proti mne. ţe ju bezmála polámal. Jeho Srdce bolo plné súcitu s jej srdcom: „Keby si vedela. tak veľa duší hynie. ponechaná iba ochrane Boţej. a ja ich tak milujem!“ Pri týchto slovách Jozefína. akoby sa v hĺbke jej srdca zdvíhala ohromná vlna odporu. Dopraj mi odpočinok. aby ju týral. či tak pritlačil.. kam ju satan zaniesol.

O niekoľko dní neskôr Jozefína napísala: „Nedá sa vysloviť. pretože som sama zmarila zámery Jeho lásky. marca 1922. ţe to bol trest za jej odpor proti Kristovej výzve.chcem. Prosila ho. ţe Pán len pouţil okamih slabosti jej vôle.. keby aj celý svet bol proti tebe?“ Na svoje veľké zahanbenie odpovedala. Satanovi bola daná nad ňou väčšia moc. aby ju ušetril od tejto cesty. marca nastal zvrat v Jozefíninom určení. ktorým sa nevyrovná nič na svete. čo na tom záleží. Od 6. pretože moja láska k tebe je bezhraničná. Ale. nech sa ti stane podľa tvojej žiadosti.“ 3. aj tŕňovú korunu a zmizol. zamestnanie a čas. Sú to muky. Čo nie si moja? Ak som s tebou ja. aké nikdy predtým nezakúsila. keď je tvoje prianie také.. V ţivote sestry Jozefíny tento nový obrat bol hádam najtajuplnejší zo všetkých. že som Ho zranila. Skoro sa ukázalo. môj život bude mučeníctvom. Nikto iný nemôže zavrieť tú ranu zasadenú môjmu Srdcu. Bola ponorená do takých úzkostí. Hlavne viem. Smutne sa na ňu pozrel a povedal: „Ja ťa nemôžem opustiť. krátko po zmiznutí Pána Jeţiša. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať. aby v nej a skrze ňu pokročil obrovskými krokmi vo svojom veľkom diele. Ak sa nevráti. pekelné hlasy a zúfalé výkriky . akoby nemal celé právo na ňu. čo všetko som vytrpela od toho dňa. čo znamená stratiť dušu.“ Vzal späť svoj kríţ. iba ty. Prudkými telesnými bolesťami spoznala. nehľadiac na miesto.

Rýchlo som vstala.“ 14. že jedna duša je zatratená a nemôžem pre ňu nič urobiť! Bolo by lepšie tisíckrát zomrieť. Cítila som sa pevne spútaná a vlečená preč. kľakla som si pri posteli. to vedomie. jej srdce musí byť spútané. Nevediac. Ďalší si zase vyčítali. čo je v Božom pláne. Nevestina túžba a čakanie je ženíchovou slávou. že odmietli milosť a nechránili sa toho. ako v predchádzajúcich dňoch. čo mám urobiť. Hrmot plný hrôzy bol stále okolo mňa. opustila som izbu a išla som do cely Matky predstavenej. ako byť zodpovednou za stratu jedinej duše. Z výklenkov bolo počuť rúhanie a nečisté slová.’ odpovedal diabol. Hrmot sa blížil. iní svojich rodičov. Z nich vychádzal dym a veľmi malý plamienok vydávajúci neznesiteľný zápach. ‘Zviažte jej nohy a spútajte ruky. marca okolo 22. že nič sa nestane. marca sa zjavila Jozefíne svätá Magdaléna Ţofia Barátová a povzbudila ju slovami: „Pamätaj si moja dcéra. V tom okamihu som stratila vedomie. Niektoré hlasy kričali: ‘Nie je dobré zviazať jej iba nohy.napĺňali Jozefínu veľkým strachom a nepokojom mysle. som počula. Obliekla som sa a chvejúc sa strachom. Boli to zmätené výkriky zúrivosti . o čom vedeli. ale ty musíš čakať na jeho návrat. Náhle som zbadala pri sebe samého satana. Bola som vlečená veľmi dlhou a tmavou chodbou.’ kričal. Niektorí preklínali svoje telá.“ Jozefína píše: „Vo štvrtok..’ ‘To mi nenáleží. hodiny. hluk zmätených výkrikov a rinčanie reťazí.. V stenách tejto úzkej chodby boli výklenky. Zo všetkých strán sa ozývali hrozné výkriky. Ježiš opäť príde. 16. Neskôr som sa vrátila do izby. Napísala o tom: „Ó. iba to. že je hriešne.

že sa nachádzam na tmavom mieste. že sa veľmi bojím bolesti. sa rúhali a preklínali ma. Diabol po rane. Zistila som. napriek tomu. lebo sa nachádzala odlúčená od Boha. že som tam strávila už dlhé roky. Cítila som sa. ktoré boli naproti mne i vedľa mňa. akoby vtlačená medzi dve horiace dosky a prebodávaná skrznaskrz rozžeravenými ihlicami. Duše.a zúfalstva.. že som ňou bola zlomená napoly a zložená vo dvoje vsotená do jedného takého výklenku. keď som spoznala.. že som ešte živá a môžem milovať Boha! Neviem. že je nekonečná. zmizol a nechal ma voľnú. s ktorými nie je možné porovnať žiadne mučenie. Nemôžem popísať moje pocity. Náhle som bola prudko vytiahnutá z výklenku. Vlečená touto chodbou. Čo mi však spôsobilo najväčšie muky.. Teraz vidím jasne.. Zdalo sa mi. Potom som dostala takú silnú ranu. zdalo sa mi. hoci to bolo iba šesť alebo sedem hodín. bola úzkosť mojej duše. ktorú mi zasadil. v porovnaní s hrôzou . čo by som ochotne nepretrpela. aby som unikla peklu. že všetko trápenie a bolesti na svete nie sú ničím...

akoby sa domnieval. ktorý stanovil Boh. ako úplne stratí vedomie. sa slabo. V okamihu. aţ nakoniec bola obkľúčená a ovládnutá. Zakaţdým bola upozornená na príchod nepriateľa rinčaním reťazí a vzdialeným krikom. ţe je uţ úplne a naveky v jeho moci. tvárou v tvár satanovi. Jej telo bolo v okamihu úplne bezvládne a poddajné. aby unikla krupobitiu rán. hoci srdce tĺklo normálne. Hlava a údy uţ neboli pod jej kontrolou.nebyť schopnou milovať. zúrivosti a zúfalstva. S ťaţkosťami mala iba toľko času. Všetko bolo záhadné v tých dlhých temných a pochmúrnych obdobiach. ktorý nad ňou zvíťazil. a predsa mŕtva. Pokúšala sa utiecť a rozptýliť svoju myseľ prácou. ktorého duša práve odišla. aby dobehla do svojej malej cely skôr. pevne spútaná zakaţdým padla do ohnivého chaosu. ktoré ju nakoniec premohlo a zrazilo na zem. naznačovalo iba slabé chvenie jej tajomný únos. lebo v tom mieste všetko dýcha len nenávisťou a túžbou po zatratení iných duší. Bola ako ţivá. Začínalo sa to vţdy s tým. Zaobchádzal s ňou. Tým. ktorý sa stále pribliţoval. ako opísala. ako telo človeka. S hrmotom rozkazoval.“ Od tohto dňa Jozefína často podstupovala toto mystické mučenie. sotva znateľne jej telo opäť . aby bola uvrhnutá do ohnivého výklenku. ktoré trávievala za hranicami sveta. Jozefína. ktorí pritom pozorovali Jozefínu. Ocitla sa v tmavej diere. do príbytku plného bolesti.

ktorý sa v tom okamihu zadal byť tak ďaleko. Jej úbohé oči sa snaţili opäť spojiť so ţivotom. Len pomaly si zapamätala miesto a ľudí.. V tme videla iba jeho. napísala: „Nanovo som .Som ešte živá?“ pýtala sa. keď si náhle uvedomila. To. Ako môţe niekto popísať ten pocit mocného pohnutia.. bola tretia nedeľa v pôstnom období.. Ježiš ich zbiera a používa na záchranu duší. Vážim si svoje povolanie a milujem ho šialene. že som tam dlhé roky. Nadával a vyhráţal sa jej. ktoré ju zachvátilo. ţe ešte môţe milovať Boha! Jozefína sama popísala okamih prechodu: „V nedeľu. že už nikdy nebudem môcť milovať Pána Ježiša. ale najväčšou mukou bolo vedomie. ktorý je ťaţko popísať. Hodiny strávené v pekle sa jej zdali dlhými vekmi. Keď som prišla k životu.zachvelo a zas oţilo. „Kde som?.. V nedeľu. akú veľkú cenu má i tá najmenšia obeť. Ešte nebola úplne oslobodená z pekelnej moci.Kto ste?. ktorí boli pri nej..“ Jozefína často zostupovala do pekla. ale tiež slúži na záchranu mnohých od pekelných múk. priam som šalela radosťou. aţ konečne unikla jeho pazúrom. že moja láska sa znásobila desaťkrát a cítim sa schopná z lásky k Nemu znášať čokoľvek si bude priať. mi dodáva veľa odhodlanosti trpieť a učí ma chápať. 19. Je veľkou zaslepenosťou vyhýbať sa bolesti. Niekedy jej tíško stekali po lícach slzy a jej tvár mala bolestný výraz. Myslím. hoci aj maličkej. lebo má veľkú cenu nielen pre nás. 26. čo som videla. marca 1922. Zdalo sa mi. Trpela som veľa. Opäť som bola dolu v priepasti. Diabol ju stále tĺkol. marca. pomaly prichádzala k vedomiu. Keď ju nakoniec nechal..

Počula som zúrivé výkriky a výskanie diablov. že zas jedna duša upadla do večných múk. len nenávisť a zúfalstvo. aj keď sa to jej pokore náramne priečilo: „Keď som teraz každý deň vláčená do pekla a diabol dáva rozkazy...’ (vyslovia ..prišla na to miesto hrôzy. aby ma mučili. Keby mohla niektorá z nás urobiť jediný úkon lásky. už by to nebolo peklo. Ó.. ale budeš schopná iba nenávidieť. že som tam prvýkrát a budem naveky. ale už je príliš neskoro. Tiež budeš cítiť ten strašný hlad. že nie sme schopné Jeho milovať... Musíme Ho nenávidieť.. ale nemôžem.. Stravované sme túžbou po nej. Zdá sa mi. Sme živené len nenávisťou a zlomyseľnosťou..’ Iná povedala: ‘Naším najväčším trápením je. do ktorých je uvrhnutá moja zlomená duša. V tom okamihu si nemôžem spomenúť. Slovami sa nedajú vyjadriť tie prenikavé muky. mať odpor a túžiť po záhube duší. Nič mi neostáva. Jedna zo zavrhnutých duší nariekala: ‘Mojím trápením je. že som bola už predtým v pekle.. ako sme lačné po láske.. o nič iného teraz nedbáme!’“ Nasledujúce riadky boli napísané iba pod poslušnosťou. oni odpovedajú: ‘Nemôžeme. Ale my nemôžeme.. lebo jej údy znášali mučenie pre Toho. že chcem milovať.

.. kde som nosila nástroje sebaumŕtvenia.. aké tieto duše na seba činia: „Zdalo sa mi. som zatratený!. Klamal som sa..... Viem... Žiadna pokora pre mňa! Ale.. desivé výkriky: ‘Zavrhnutý.. akým najlepším spôsobom sa zmocňovať duší. Videla som veľa svetáckych ľudí padať do pekla. Žiadne slová nie sú schopné vyjadriť ich hrôzyplné..“ Zaznamenala tieţ obviňovanie. zavrhnutý na veky!. Tiež som si všimla.. Potom nariaďuje. keď mi dávali putá.. Tu budem večne.pritom rúhavo meno Pána Ježiša). mňa pred ostatných. z krádeží a z nespravodlivého obchodu.!’“ Jozefína často videla.’“ Iný deň po návrate z hlbín pekla napísala: „Dnes som videla veľký počet ľudí padať do pekelnej priepasti.. zdali sa to byť svetáci... nechajte ma užívať si. Také veci mi zaisťujú víťazstvo. Diabol vystatovačne hulákal: ‘Svet je zrelý pre mňa.. ako sa diabol so svojimi spojencami snaţil vyrvať Boţiemu .. ktorá by poskytla ukojenie a nejakú rozkoš. Keď sa v nich vzbudzuje túžba po radovánkach a užívaní. Nič mi nepomôže. že nikdy ma nemôžu spútať tam.. aby mi dali piť síru. Väčšina zatratencov je v pekle pre tieto hriechy. a odpoveď znie: ‘Ona si dobrovoľne odopierala pitie. aby ma odvliekli do pekla...’ prikazuje diabol.’ ‘Skúste na jej tele nájsť nejakú časť. že väčšina z nich sa obviňovala z hriechov nečistoty. Dajte mňa na prvé miesto...

keď sa opäť vrátila z pekelných hlbín. akoby boli vytrhávané von. alebo pol hodiny potom. Oči mi vystupujú z jamiek. aký bol cítiť pri jej únose. ktorý otravuje vzduch. Je to. ţe ju bolo tým cítiť štvrť.milosrdenstvu tie duše. naraz pritisla ruky na prsia a povedala: „Kto ma páli?“ Nablízku ale nebolo ţiadne svetlo. ktorá pozná Božiu dobrotu a je nútená Ju nenávidieť a tupiť. Blízko srdca zostala veľká popálenina. Je to neznesiteľná bolesť. (Tento neznesiteľný zápach obkľučoval Jozefínu pri jej návrate z pekelnej priepasti.) Ale.“ Na bielu sobotu. zdali sa byť výkupným za tie duše. Svedkovia hovoria. Bolo to ako zmiešanina síry a páliaceho sa zhnitého mäsa. Nervy sú napäté. telo prerazené a zložené vo dvoje. 15. zatiaľ čo som stlačená medzi dve žeravé dosky. ako som už skôr povedala. ktorá sa nedá popísať. všetko toto trápenie je ničím v porovnaní s bolesťou duše. Rýchlym pohybom rozhrnula šaty na prsiach. Bol ten istý. „Mnoho som vytrpela v posledných dňoch. ktoré Jozefína v tých hrozných okamihoch trpela. apríla. akoby mi do hrdla tiekol prúd ohňa a prechádzal cez celé telo. ktoré sa uţ mali stať jeho obeťou. neschopné pohybu. odporný zápach. V tom okamihu bola celá miestnosť naplnená silným zápachom a dymom a jej spodná bielizeň horela. ani oheň. Sama ním bola trápená omnoho dlhšie. Videla diabla. ako na ňu chrlí . Celkom desaťkrát bola takto popálená. Boh takto hmatateľne ukázal moc pekelných síl. Úzkosti. Okolo hnusný. Jej šaty boli napohľad nedotknuté. ktoré za svoje konečné víťazstvo majú čo ďakovať jej bolestiam.

aby zostala verná záujmom Lásky. ktorých viditeľné stopy boli nielen na jej šatoch. Najprv bola vystrašená. príhovory a poďakovať jej za utrpenie. ale aj na tele. Prichádzali k nej hľadať obety. Trvalo to dlho. kým sa zhojili a zanechali jazvy. keď sa vchádza do večnosti. ale pomaly si zvykla na ich dôvernosti. ktorým ich zachránila pred peklom. Čo znamená zastávanie nejakého úradu v Božích očiach? On . Počúvala ich. keď niesla bremeno prenasledovania. Jedna duša sa zverila Jozefíne. ktorá tieto útoky znášala preto. Nikdy síce v očistci nebola a ani ho nevidela. Ešte aj iné tajomstvá boli za stenou večnosti zjavené Jozefíne v pôstnej dobe 1922. Mnoho týchto popálených šiat je uschovaných.z úst plamene. pýtala sa na ich mená a veľmi pokorne odporúčala seba do ich príhovorov. Sú svedectvom diabolskej zúrivosti a hrdinskej statočnosti Jozefíny. videla však mnoho duší trpiacich v očistci. Bola v styku s očistcom. keď išla do neba: „Ako celkom inak sa javia veci sveta.

Rada by som sa teraz vrhla k nohám aj toho najopovrhovanejšieho žobráka. Ó. „Ako by s nami bolo. aj pri tých najmenších skutkoch. Kde sa predkladá ţitie v cudzoloţstve. čo je na ňom. kde sa predkladá nahota..pozn.počíta jedine čistotu nášho úmyslu. ale stratila som ho čítaním zlých kníh a tiež som pohŕdavo zničila škapuliar. kto by nám pomáhal?“ Jedna povedala: „Mala som povolanie. sex atď. aké prirovnanie môže byť medzi životom akýmkoľvek dlhým a večnosťou! Keby len bolo pochopenie pre to.) Ďalšia vyznávala: „Ja som v očistci.“ povedala iná duša.“ povedala ďalšia. Tak ma budeš môcť vyslobodiť z tejto priepasti. Aký maličký je svet aj so všetkým.. „lebo moja veľká pýcha ma priviedla až k pekelným bránam. Maj so mnou súcit a čiň úkon pokory na zadosťučinenie za moju pýchu. keby nebolo nikoho. ak ich konáme.“ „Ja som v očistci z veľkého Božieho milosrdenstva. pretože som sa dostatočne nestarala o mne . ktorá práve mala opustiť očistec.“ „Obetuj Kristovu Krv za nás. red. ktoré kazia duše. ako sa duša v očistci unavuje a stravuje túžbou patriť Bohu. a predsa je milovaný. ţivot v druhom manţelskom zväzku alebo sexuálny ţivot bez poţehnaného manţelského zväzku akoby to nebolo prestúpenie Desatora Boţích prikázaní a ťaţký hriech. Mala som vplyv na veľké množstvo ľudí.“ (Vtedy ešte nebola televízia a internet.

že nemám dovolenie s Ním hovoriť.“ Pri druhom zjavení toho istého dňa prosila Jozefína Pána o odpustenie a zdôverila sa Mu. 16. Po predpísaných modlitbách a krátkom predslove pristúpila Jozefína k oltárnemu zábradliu a pevným hlasom odpovedala na otázky: „Zriekate .. že som to urobil preto. ani som dosť veľkodušne nepriniesla ako obeť svoj život počas mojej choroby. Jozefína skladala rehoľné sľuby.“ pokračoval. prvýkrát od 3. Kaplnka bola plná sestier a detí.“ Na Veľkú noc. Z Madridu prišla jej matka a sestra. Náš Pán je zaiste nekonečná láska. Jožka?“ odpovedal neţne..“ Iná: „Môj očistec bude dlhý. Choroba. On tiež uprel svoje oči na mňa s takou láskou. „a mňa nechaj pozerať sa na teba. ktoré mám s tebou. že je ťažko vypovedať.. ako ju znepokojuje. apríla. Jozefína uvidela Pána pri svätej omši: „Celá jeho postava sa skvela jasom a krásou. aby si diabol s tebou zahrával. Keďže som dosť neuznávala ich veľkú cenu.“ „Ty nemáš dovolenie.“ „Pozrela som sa na Neho. čo s ňou diabol vyvádza. pravdivo povedané. ale tiež nekonečná spravodlivosť. ani som si náležite nevážila tohto vzácneho úradu a primerane som sa mu nevenovala.“ V nedeľu. To postačí. lebo som sa nepodrobovala Božej vôli.. 16. marca. čo som cítila.“ „Pozeraj sa na mňa. vedz. aby som tým dal neklamný dôkaz o plánoch môjho Srdca. Pán odpovedal skoro prísne: „Kde je tvoja viera? Keď ja dovolím. čo by som povedala. Povedala som Mu. „Smieš sa na mňa aspoň pozrieť?“ „Nevedela som.zverené duše. je veľká očistná milosť. júla 1922.

ktoré Jozefa zachránila. iba Jozefíne viditeľní vznešení nebeskí hostia. ktoré ju navţdy zjednotili s Najsvätejším Srdcom Pána Jeţiša. dôstojný Otče. zasa podstupovala pekelné muky. za akú cenu toto dobrodenie bolo kúpené. ktorí vedeli. cez aké vlnobitia jej lodička vplávala do prístavu. Pri svätej omši nadišiel slávnostný okamih svätého prijímania. Pán Jeţiš a Panna Mária s mnoţstvom duší. Po sľuboch mala Jozefína dlhší čas pokoj. že som spútaná . z celého svojho srdca!“ Potom dostala kríţik a čierny závoj. Bol to dojemný okamih pre tých. Štvrtého septembra píše: „Naraz som pocítila. V kaplnke boli tieţ prítomní. z vôle Pána Jeţiša. s celou vôľou a s celou láskou prednášala slová sľubu. pred Najsvätejšou Sviatosťou.sa z vlastnej slobodnej vôle sveta a všetkých jeho nádejí a očakávaní? Beriete si Ježiša Krista za svojho ženícha z celého svojho srdca?“. Jozefína pri oltárnom zábradlí. V septembri. ktorú kňaz drţal v ruke. pomaly.Celá jej duša jasala pri slovách: „Áno.

rady. Naraz som videla jasnejšie. avšak nie dovlečená. alebo zmenil svoju polohu. ktoré som obdržala a všetky pomôcky rehoľného života. prvé sľuby. keby mala na duši ťaţký hriech. Panny Márie. moje duchovné čítania. Myslím.. Videla som v jedinom okamihu celý svoj život. moja obliečka. sťaby sa mi snažili vytrhnúť jazyk. Opakovali sa tie isté bolesti. kedy som vstúpila do kláštora. akoby sa chcela skryť pred Bohom. ktoré som dostala. až do tohto dňa. Cítila som. doby modlitby. ako inokedy. som naveky zatratená. ktoré duša v tom okamihu cíti. od mojej prvej spovedi. Deň. akoby mi oči samé chceli vyskočiť z očných jamiek. „V okamihu som sa ocitla v pekle. ako predtým. Všetko mi bolo zreteľne predstavené. Toto mučenie ma priviedlo do agónie. aby si nejako uľavil. ktoré poskytovali zjavenia Pána Jeţiša.. Nie je možné opísať ten zmätok a zahanbenie. Zdalo sa mi. keď spoznáva: ‘Všetko je stratené. Po celý čas nemôže človek ani prstom pohnúť. aká úžasná je svätosť Božia a Jeho odpor k hriechu. svätej Magdalény Ţofie . aby tam bola voľná nenávidieť a preklínať Ho. aké by to bolo. Duša sa tam sama strmhlav vrhne. že to bolo následkom ohňa. ako prv.’“ Pán jej tým chcel ukázať. ktorý páli a páli.“ Jozefíne plynuli dni za stáleho striedania prenasledovania od zlého ducha s nebeskými útechami. ani necht neunikne tým strašným bolestiam.a premohla ma drvivá ťarcha. ale nemohli. Moje hriechy i milosti.

aţ do smrti. zloţila večné sľuby a dostala posledné pomazanie. Po návrate do Les Feullants jej Pán začal diktovať svoje „Posolstvo svetu“. Predstavené a sestry stále pri nej bdeli. Biskup čítal všetky jej záznamy a bol jej oporou aţ do smrti. 2. decembra večer. V Ríme dostala aj prvé chrlenie krvi. 12. Sám jej udelil posledné pomazanie. Jozefína povedala sestre ošetrovateľke. Nikdy si na bolesti nesťaţovala. V jeho prítomnosti zloţila večné sľuby. ţe sa cíti dobre a môţe ju nechať samotnú. októbra sprevádzala Matku predstavenú do Ríma. Dňa 2. aby ani chvíľu nebola sama. V sobotu. Slúţil za ňu zádušnú svätú omšu a vykonal pohrebné obrady. Lekári síce nemohli rozpoznať ţiadnu chorobu. Tam nikto nič nevedel o jej zvláštnej ceste. hlavne pre ľudí ţijúcich vo svete. Pri svätom Otcovi bola iba na spoločnej audiencii. Sestra sa vrátila po . V decembri uţ musela leţať. Poslali ju na jeden mesiac do kláštora Marmoutier pri Tourse. Telo Pána prijímala kaţdý deň. ktoré v tejto knihe podávame upravené. septembra 1923 mala Jozefína po prvý raz rozhovor s Poitierským biskupom Durfortom. Po ňom nasledovali ďalšie. ale Jozefína trpela čím ďalej tým viac. Viedol ju po ceste pokory. kde pobudla niekoľko dní.a svätého Jána Evanjelistu. preto sám Pán bol jej duchovným vodcom. Dôvernosť medzi Jeţišom a Jozefínou tam dosiahla vrchol. často upadala do bezvedomia. ale aj veľkej útechy. ani o nich nehovorila. 29. ktoré jej pre ňu dal Jeţiš. Generálnej predstavenej tam oznámila zvláštne posolstvo. keď zvonil zvon a bol čas večere. leţiac na lôţku. decembra. Aţ v máji 1923 nastala zmena. Bolesti bývali hrozné.

V týchto riadkoch nájdu lásku. Našla sestru Jozefínu uţ mŕtvu. práci. ktorí dychtivo hľadajú poriadok. aby sa mohol podieľať na ich ţivote. starostiach a utrpeniach. ktoré doteraz nenašli. ktorí pracujú a trpia. ťaţkostiach. Posolstvá Najsvätejšieho Srdca Jeţišovho svetu Čítaj a počúvaj! Tieto riadky sa týkajú tých.niekoľkých minútach. sestry Menéndezovej . decembra 1923. oznámené prostredníctvom sluţobnice Boţej . ktorý sa im stal rovný. Zomrela 29. vo veku 33 rokov. pokoj a šťastie. Tu môţu načúvať hlasu ich spoločníka.

ktorý im prichádza naproti. Moje prehlásenie platí všetkým tým.. Dobrým aj hriešnikom. svoje domovy i svoje okolie Kristovi. Boha milosrdenstva a lásky. Všade Ho budú vítať.. aby celý svet poznal mňa. ja som nekonečný Poklad. On príde a bude s nimi bývať ako vţdy prítomný hosť a najvernejší priateľ. Prichádzam ku kaţdému z nich a hovorím mu: „Ak hľadáš šťastie. Ja som milosrdenstvo a láska!“ Ţiadam si. iba vo mne. ktorí sú mi zasvätení v rehoľnom ţivote i tým. aby ich uspokojil. odpustil im. aby moja láska bola slnkom k osvieteniu a teplom k znovu oţiveniu duší. aby mohli poznať. Nájdu tieţ jediné vysvetlenie. Potom otvoria dokorán svoje srdcia. Je im známe všetko. ţe nikdy nenájdu pravé šťastie. nájdeš ho jedine vo mne. pánom aj poddaným. Ľudstvo ma musí poznať. Prajem si.ktorú hľadajú. Chcem. láskavo im ponúkajúc tú veľkú nádej. Ak túžiš po pokoji. čo som pre nich urobil? Prichádzam preto. ktorí ţijú vo svete. Chcem. prečo sú na svete. nájdeš ho vo mne. vzdelaným aj nevzdelaným. aby ľudia poznali moju lásku. Moje slová sa preto musia doniesť k ich sluchu. Keď hľadáš bohatstvo.. obnovil a podporoval ich. aby sa všade čítalo o mojej túţbe po odpustení . ktorú im Jeho Srdce praje v budúcom ţivote. ktorú sa im doteraz nepodarilo nájsť..

povolal pán svojho syna a povedal mu o svojej starosti. konaná viac pre zisk ako z lásky. Služobník ležal vo svojom chudobnom a osamotenom dome. kto niečo. aby z neho vylučovali iných. Pohnutý súcitom. Ako vzrastalo nebezpečenstvo. ani žiadna vec im nechýbala k dokonalému šťastiu. Čo teda urobiť? Pravda. čo jeho pána znepokojovalo. .a záchrane duší. Stalo sa. Boli bohatí a mocní. že úbohý človek je blízko smrti. ak tam ostane opustený. mohli poslať služobníkov. Nič. čo prináša česť. aj keď nie zas tak. lebo ich vznešené a veľkomyseľné srdcia mali súcit s každým. Slúžilo im oddané služobníctvo a boli obklopení všetkým. aby som im dal ţivot a pravé šťastie. isto zomrie. Nech sa ma snáď z bázne ani tí najhorší nestránia. že jeden zo služobníkov toho dobrého pána ochorel. Jeden v druhom nachádzali dokonalé uspokojenie. poslednú záchranu jeho života vkladali iba do užívania silných liekov a do najstarostlivejšieho ošetrovania. útechu a životné rozkoše. Ja ich očakávam s otvorenou náručou ako najláskavejší Otec. Nech sa svet zastaví a vypočuje tieto moje slová: „Otec mal jediného Syna. ale služba. Nechţe prídu ku mne všetci. Len neustále a starostlivé ošetrovanie by ho mohlo zachrániť. Syn bol celkom oddaný svojmu otcovi a otec synovi. aby mu slúžili. ani človek. nech odo mňa neutekajú ani tí najväčší zločinci. neručila pred možnou nedbalosťou. hoc aj málo trpel. Vysvetlil mu. Vedel.

aby mohol slúžiť jeho otrokovi. Uplynulo mnoho mesiacov. plných starostí a bdenia pri lôžku chorého. Ten sa konečne uzdravil. ‘Choď. lebo sa nešetrilo ničím. že z vďačnosti za túto šľachetnosť chceš byť jeho najvernejším služobníkom. čo by ho mohlo nielen uzdraviť.Aký otec. ani na nočné bdenia. ale mu aj zaistiť blaho. dokedy ten služobník nenadobudne opäť pevné zdravie. Ochotne mu dovolil.’ povedal mu syn.’ . čo by mohol urobiť za odmenu za tak veľkú a obdivuhodnú lásku. ‘vyhľadaj môjho otca a ponúkni sa mu s navráteným zdravím. A čo urobil ten služobník? So srdcom prekypujúcim vďačnosťou sa spýtal. Nebude dbať na ťažkosti a únavu. že tomu umierajúcemu mužovi pomôže. taký syn! Syn sa hneď ponúkol. Otec prijal synovu ponuku. aby na seba vzal podobu služobníka.

našimi prvými rodičmi bol spáchaný hriech. hriechu. Ponúkol mu. On postačuje sám sebe. bol zaviazaný k zachovávaniu sladkého a múdreho zákona. neverný tomuto zákonu. Všetky okolnosti mu zaručovali šťastie aţ do tých čias. Celé ľudstvo. ktorú im prisľúbil Boh. . Boh stvoril človeka z čistej lásky. tak je nekonečný v dobrote. Vysvetlím to tak.Ten človek. aby všetci ľudia mohli poznať moje Srdce. sa previnilo. vyrobil liek nekonečnej ceny. predstúpil s pokornou vďačnosťou pred svojho dobrodinca. Stratilo právo na dokonalú blaţenosť. že mu bude slúžiť zadarmo po celý čas. Dal mu Zem za príbytok. Jeho sláva je nekonečná a nič nie je schopné ju zmenšiť. ţalostne ochorel . Proti tomu ťaţkému zlu. ani jeho sluţbu. Ale človek. Bolesť.“ Toto podobenstvo je iba matným obrazom tej lásky. stvoreného z lásky. Preto nenechá zahynúť človeka. aj ich potomstvo. ktorý mu uloţil jeho Stvoriteľ. Boh vo svojej dokonalej blaţenosti človeka vôbec nepotrebuje. ktorý s ním nezaobchádzal ako so služobníkom. pokiaľ by mu nenastal deň večnej blaţenosti. Načo by požadoval odmenu od takého pána. ale ako so synom. utrpenie a smrť sa stala ich údelom. Aby bol na také šťastie oprávnený. premožený citmi vďačnosti. Ako je nekonečný v moci. akú mám voči ľuďom a akú navzájom očakávam od nich.

Bol obklopený priateľmi? Chválený ako dobrodinec?.. a dušiam?.. hlad. je vám všetkým známy. chudobu aj prenasledovanie. aký na svete viedol. ako dieťa. a to som znášal tridsať rokov. ako sa od prvého okamihu svojho vtelenia podrobil všetkým ľudským problémom. ale ako chudobný. Chodil som činiac dobre ľuďom na tele aj na duši.. ţe Boh je Láska.. vy . Často po celodennej práci sme s mojím pestúnom zistili. Chorým som vracal zdravie. Ţivot. A ako zomrel?.Jedna z troch Boţských Osôb Najsvätejšej Trojice berie na seba ľudskú prirodzenosť a Boţským spôsobom zadosťučiní za zlo zavinené hriechom.. Chodil som a učil ľudí. V detstve som znášal zimu... Prichádza na svet nie ako všemohúci pán a veliteľ. Milovaní. Viete. kriesil som mŕtvych. ktorú hriechom stratili a otvoril som im brány ich večného domova neba. tú slobodu. Potom nadišla hodina.. Potom som sa zriekol milej spoločnosti mojej Matky a venoval som sa vyučovaniu ľudí o mojom nebeskom Otcovi. Otec dáva svojho Syna. ako sluţobník.. Ó. dušiam som navrátil slobodu. V mojom pracovnom ţivote som často zakúšal pokorovanie a pohŕdanie ako tesárov syn.. ţe sme zarobili sotva na ţivobytie. Syn obetuje svoju slávu. keď na získanie spásy pre ľudstvo Syn Boţí volil aj svoj ţivot za nich poloţiť.

bol väznený. biedny a olúpený o všetko. pre ktoré dobrovoľne opustil slávu svojho Otca. aby sa venoval len záujmom svojho Pána?.. opustený. ktorou sa slúţi môjmu Otcovi. ktorý prišiel. On. stal sa obeťou nenávisti.On. zranený a Syn Boţí prišiel k nemu z neba. ktorý nehlásal nič. aby v tomto ţivote mohol dosiahnuť poklady večného ţivota. bol najkrutejšie mučený. Človek bol chorý. aby im bolo oznámené. ale získal pre neho aj silu a moc.On. Niektorí ma dobre poznali a hnaní láskou túţia vrelo a úplne sa obetovať. čo . Ako sa za to človek odmenil? Urobil ako ten vďačný sluţobník? Ponúkol svoje sluţby zdarma a zriekol sa všetkých iných záujmov. Takto sa vydal za spásu ľudstva a dokončil dielo. Tí prosili. ktorý priniesol svetu pokoj.viete.. iba lásku. spútaný.. aby ľudstvu priniesol slobodu. Celkom sa venovať mojej sluţbe.. ohováraný a nakoniec zomrel na kríţi medzi dvomi lotrami. ţe Syn Boţí nevolil zomrieť takto. týraný.. Nielen sklesnutému človeku navrátil ţivot.. Pohŕdaný.

. ktoré v nich ešte zostalo Boţou milosťou. ale bez úplného zrieknutia sa seba samých. čo všetko urobil Boţí Syn pre ich spásu. Tým môj Otec hovorí: „Zachovávajte zákon. Títo bez lásky. nasledujte ma a robte. nakoľko je najnutnejšie k zaisteniu spásy. snaţiac sa mu odplatiť za jeho dobrotu prácou pre jeho záujmy. často im stačí len naznačiť Boţiu vôľu a hneď sa dajú do Jeho sluţieb. ako skôr kvôli vlastným záujmom.najvzácnejšie a najväčšie by mohli pre Neho urobiť. Zachovávajú zákon iba natoľko.. Ponúkajú svoje sluţby Bohu všetci ľudia? Sú snáď aj takí.“ Iní. pretoţe sú to ľudia dobrej vôle. neodchyľujte sa ani napravo. skôr iba pudovo sa prikláňajú k dobrému. nerobia nič. Títo sluţobníci sa neprihlásili dobrovoľne k plneniu Boţských nariadení. ani naľavo. Sú ešte iní. čo vám poviem. ktorí z nevedomosti o veľkej láske akú má Boh k nim. Žite v pokoji. vzdajte sa aj seba samých a poďte. aký prináleží jeho verným služobníkom. vzdajte sa svojho vlastníctva. ponúkli sa mu s dobrou vôľou. čo by zodpovedalo tomu. Majú však úprimnú vôľu a ţijú podľa zákona. – Tento pud je znakom. ktorí sa poddávajú Bohu nie tak z lásky. Zachovávajte jeho prikázania. čo Boţí Syn za nich . ţe v ich duši pôsobila milosť. dojatí tým.Môj Otec im takto odpovedá: „Opustite svoj domov. ktorý vám dal Boh.“ Iní zasa majú málo pochopenia pre veľkú Boţiu lásku.

. ktorí si nikdy nepoloţili túto otázku. ale ma aj nenávidíte a prenasledujete. Pre kaţdého z týchto má Jeţiš Kristus slovo lásky.Čo som vám urobil.. ktorí ste od malička žili odlúčení od svojho Otca. Pre naplnenie mojej vôle sa musíte milovať a znášať sa so svojím blíţnym. slovom. Najskôr budem hovoriť k tým. majú k nim málo náklonnosti. ale omnoho viac je tých. keď ste prvýkrát počuli o mne a o ţivote podľa mojej vôle. určite povedia: „Nevieme. Mať ohľad na jeho práva..“ Často tie deti. Nik vás o mne nepoučil... majetok a zisk.“ Odpoviem ja za vás. poviem vám.. Prirodzenosť vo vás vyvinula lásku k rozkošiam a radovánkam. Nastal deň. Musíte ovládať svoju prirodzenosť. hovorím: „Prečo tá nenávisť?... ktorí ma nielen nemilujete. Dnes. akú mám k vám. deti nadobudnú tú hrejivú lásku. túţbu po bohatstve a voľnosti. Do . Vám. ktorí o tom vôbec nič nevedia!. prečo ma nepoznáte. ktoré vyrástli odlúčené od svojich rodičov. nebudete odopierať mojej láske..vytrpel? Ţiaľ!. poďte. ako raz spoznáte tú náklonnosť. musíte dodrţiavať zákon. ktorí o tom vedia a pohŕdajú tým.. Vyrástli ste.“ Sú mnohí. ako majú deti. sú mnohí.. keď im ju dávam. čím som si zaslúžil byť od vás prenasledovaný?.. ktorí ma nepoznajú: „Synovia moji. ktoré nikdy neopustili svoj domov. Ak im rodičia nejakým spôsobom prejavia svoju lásku. preto ste ma od svojho detstva nepoznali.

v ktorých ste viedli takýto ţivot. o aký zákon sa jedná. ja som Jeţiš. ktorého meno znamená Spasiteľ. nevediac ani. V tom spočíva počiatok vašej nenávisti voči mne a príčina. aj keď vidím váš zaslepený odboj. ja vás milujem. Dnes nemôţem uţ dlhšie zadrţiavať svoju lásku k vám. utiekli. Bolo ich moţno mnoho.tejto doby ste sa riadili iba svojou prirodzenou náklonnosťou. Ale. kto som. Roky. Niet sa preto čomu diviť. Moje Srdce je plné neţnosti voči vám. prečo ma prenasledujete. ktorými som bol pribitý na kríţ? Na ňom som zomrel z lásky k . Draho milovaný syn. Prečo sú moje ruky prebodnuté klincami. byť voľní a byť sami sebe zákonom. ak nie celkom svojimi vášňami.. Pohľad na vašu vojnu s vaším najlepším priateľom ma núti. ak chcete protestovať. aby som vás osvietil o tom. chcete uţívať ţivota..

ako ich zakúšate vy... lebo môj zákon je zákon lásky. Smäd po spokojnosti a láske nemôţe byť nikdy ukojený pozemským a pomíňajúcim sa ziskom. prebodnuté kopiou po mojej smrti. kto som a aký je môj zákon. aby si mohol poznať. Ste chudobní a musíte si na svoje ţivobytie zarábať prácou. aby som vás vyslobodil z otroctva a tyranstva hriechu. starosti a trápenie bude aj tak vaším údelom. Ja som váš Boh. keď sa pozeráme na ne iba z ľudského hľadiska. kúpení za cenu môjho ţivota a krvi môjho Srdca. určené pre veľkú blaţenosť. Ó. Aj moje nohy sú zranené. moji synovia. Ja vám . Vy máte veľké nesmrteľné duše. Smutné je ţiť osirelo. Únava. nájdeš pokoj a radosť. schopné lásku rozdávať aj prijímať.tebe. Moje Srdce je naširoko otvorené. keď ma spoznáš. Neboj sa však. ktorú som vylial. lebo tá cesta je drsná a nakoniec príde smrť!.. navráťte sa k svojmu Otcovi. Večný zápas. Vy ste moje stvorenia... aké veľké sú tieto ťaţkosti.. odpor ba aj zúfalstvo budú ťaţko doliehať na vášho ducha. Poďte teda moji synovia. Bieda ţivota vás roztrpčí. Budete nepriateľskí voči svojim zamestnávateľom a moţno im budete priať aj zlo. smútok. Máte vôľu schopnú všetkého dobra a srdce. ktorý vás vţdy zanecháva hladných a nespokojných. Tak stojím pred tebou. aby aj oni zakúšali ťaţkosti denných námah.

pamätajte. Tam sa stretnete so svojou rodinou. čo je večné a nie toho. ale budete panovať ako králi na veky vekov. ktorí slúţite a ste povinní svojho chlebodarcu si ctiť.. Ó. pre ktorú ste tu na svete pracovali. Prečo sa búriš proti .. ţe aj keď vás raz od nich odlúči smrť. nepovaţujte sa za otrokov. Tam nebudete uţ viac robotníkmi. Tam kaţdá práca bude odmenená. Tam budete ţiť večne.však ukáţem ţivot z inej strany. ţe ste stvorení k milovaniu toho. milovať. Vy. milujúcim vás nekonečnou láskou... Vy všetci.. ktorá je stvorená milujúcim Otcom. ťaţko a verne pre neho pracovať. čo časom pominie. ktorí túţite po láske. ale ju nikde nenachádzate. nájde konečnú odpoveď na celé vaše snaţenie a na vaše túţby. Zem je iba pominuteľným tieňom. Vy. ktorí milujete svoje domovy a pracujete. ktorým chýbajú statky tohto sveta a ste povinní na svoj denný chlieb pracovať a slúţiť pánom.. aká veľká blaţenosť vás očakáva! Ty mi moţno odpovieš: „Nemám žiadnu vieru... Tento ţivot rýchlo pretečie a namiesto neho nastúpi večnosť. ani neverím v budúce šťastie!“ Ty ţe nemáš vieru? Tak ako je moţné. toto odlúčenie bude trvať iba nejaký čas. pamätajte si. nebo však nikdy nepominie. lebo ste stvorení pre večnú slobodu. ţe ma prenasleduješ?. aby ste uţivili svoje rodiny a zaistili im pohodlie a šťastie.. keby ste len vedeli. ţe on je vaším pánom iba krátku dobu ţivota. Tam budete spojení so svojim Bohom a Otcom. nezabudnite. Vy všetci.. Vaša duša. starať sa o jeho záujmy.

je uţ tým tvoja túţba ukojená? Alebo keď dosiahneš konečne bohatstvo. Povedz mi.. si tu úplne spokojný a nepociťuješ nikdy túţbu po čomsi. Túţiš po pokoji. ţe ho nájdeš vo vzbure a v odboji?.. . ale po pokoji Boţích detí. ktorí ma milujú?.mojim zákonom a bojuješ proti tým. čo sa tu na zemi vôbec nedá dosiahnuť? Ak dosiahneš po dlhom hľadaní pôţitky.. po čom tvoje srdce túţi. prečo ju nedopraješ aj iným? Hovoríš. nie si ním skoro omrzený a unavený?. Tu na svete nikdy nedosiahneš všetko.. za ktorým si sa naháňal. ţe neveríš v budúci ţivot?. Ţiadna z týchto vecí neobsahuje to. Môţeš ale očakávať. cítiš sa potom spokojný... po ktorých si túţil.. Chceš mať voľnosť pre seba. po čom túţiš. máš uţ dosť? Cítiš túţbu po priateľstve a konečne ho jedného dňa nájdeš. ale netúţ po pokoji tohto sveta..

máte tieţ právo na majetok svojho Otca. Vy ma prenasledujete. ktorí nesiete toto meno. ako v domácnosti sa musia dodrţiavať určité zvyky. ba skôr mi odporujete a ma prenasledujete. aby ste ma usmrtili. keď nesú meno svojho otca. práve tak. aj keď je to zákon lásky. lebo môj zákon nie je tyranský. Ja vás hľadám. aby som vám dal ţivot. keď ti poviem. Kde môţeš uhasiť svoj smäd. ţe v dobre usporiadanej armáde musia byť zachovávané poriadok a poslušnosť. Počúvajte. ktoré vy nepoznáte a predsa tak často zraňujete. ţe ma nepoznáte ani nemilujete. Srdce. Tak isto vo veľkej rodine Jeţiša Krista musí byť zákon. Nevzpieraj sa. Čo . ale je zákonom lásky. ktoré ho do vás vkladá. ktorý som poloţil za vás svoj ţivot a venoval vám všetku svoju lásku? Poďte moji synovia a počúvajte. a ako takí. ste moji synovia. Viete. aby som ti ukázal. ktoré im bolo udelené svätým krstom pri ich narodení. ktorý ťa uţ tak dlho trápi. v čom je moţné nájsť pravý pokoj. Viem. Moji synovia nesú meno „kresťan“. Kto z nás zvíťazí? Budú sa vaše srdcia stále zatvrdzovať voči mne. čo od vás ţiada váš Otec ako dôkaz vašej lásky. Neboj sa slova zákon.Prišiel som preto. vysvetlím vám môj zákon a vypočujte to Srdce. ţe všetky tieto vymenované veci moţno nájsť jedine v zachovaní môjho zákona. Podľa prirodzeného zákona sú synovia uznávaní za synov iba vtedy. Vy všetci.

Viem. Nepozerajte na svojich pánov ako na tyranov. ktoré vám právom náleţí. Vyháňajte všetku nenávisť zo svojich sŕdc..ja vám odpúšťam. plaťte im spravodlivú mzdu a ukazujte im miernosť a láskavosť. vykonávajte svoje práce s poddanosťou. ja vás milujem s nekonečnou neţnosťou a prajem si.sa však mňa týka.ja vás milujem. čo vám poviem: Keď ste chudobní. ale. robte. aby ste poznali toto svoje dedičstvo. Majú nesmrteľnú dušu práve tak. Keď oplývate bohatstvom.. ako vy. akými prostriedkami ho môţete získať: Verte v moju lásku a v moje milosrdenstvo. lebo som bol chudobný a núdzny. Keď vládnete pozemskými statkami a zamestnávate robotníkov a sluţobníctvo.napriek tomu ja vám prajem len všetko dobré a nechám vás podieľať sa na mojich pokladoch. Pamätajte pritom. aby ste ho múdro spravovali a aby ste preukazovali svojim blíţnym skutky lásky. ţe ste pohrdli mojou milosťou. nikdy im neprajte zlo. Vy ste proti mne zhrešili . Ak chcete byť šťastní v tomto ţivote a zároveň si tieţ zaistiť večnú spásu. Vy ste ma prenasledovali . . jednajte s nimi vţdy správne. aby ste vedeli. ale podporujte ich záujmy a buďte im verní. ţe nepoznám stav vašich duší. Nedomnievajte sa. a tieţ. ţe ja som ţil tridsať rokov poddaný tomu istému zákonu. ono nie je iba pre vaše pohodlie a radovánky. Vy ste ma zranili slovami aj skutkami . napriek tomu vám odpúšťam. moţno aj zneuctili moje sviatosti.

ţe nad všetkými stvorenými vecami je najvyššia Bytosť. Je to príliš mnoho? Choďte teda do domu svojho Otca. to znamená. kde dňom aj nocou čaká na váš príchod a vzdajte Mu kaţdú nedeľu a sviatok patričnú poctu. Venujte tú polhodinku tajomstvu lásky a milosrdenstva. vyţaduje od vás plnenie zákona. počúvajte svätú omšu. Keď ste strávili celý týţdeň konaním svojej práce v obchode alebo pri športe. Táto najvyššia Bytosť. Váš Boh. aby ste mohli vykonať svoju nedeľnú povinnosť. . aby ste prijali Jeho prikázania v duchu synovskej lásky.Zamestnávatelia i zamestnanci sa musia pokorne podrobovať zákonom práce a obaja majú uznávať. ţiada aspoň pol hodinky. Je Váš Otec a ţiada od vás.

. Ako máš jednať so svojou rodinou. verte v jeho záujem a lásku.. Moţno namietneš: „Už toľko rokov som nevkročil do kostola. iba dbaj na jeho hlas. ako vychovávať deti. o Vašich túţbach. o Vašom obchode. Pomaly ťa naučí.. s akou vypočuje vaše modlitby. alebo ti vloţí do mysli..“ Nemusíš mať strach kvôli tomu. Alebo ti táto milosť povie... svoje ťaţkosti a utrpenie.. pobudni so mnou tú polhodinku. ktorí majú nad tebou moc. čo máš robiť. Tvoje svedomie ti povie. Zloţte k jeho nohám svoj zármutok. práve tak aj kaţdá milosť pripravuje dušu pre väčšiu milosť.. ţe chováš neoprávnenú nenávisť voči istej osobe. čo a ako máš robiť pri svojom obchode. Príď.Všetko tam povedzte svojmu Otcovi. zajtra bude jej vplyv väčší .. aby si prerušil spojenie s istou osobou.... Iba daj milosti príleţitosť a jej moc pomaly v tebe zosilnie. Ako vzrastá nepozorovane zlo. milovať tých. Ak dnes budete počúvať môj hlas a necháte účinkovať milosť. tá ti všetko vnukne.. zrieknuť istého priateľstva. alebo vyhýbať sa istým schôdzkam. o Vašich deťoch. Pôsobením milosti moţno pocítiš. ku ktorej ťa to tak ťahá a ktorej rady sú ti na škodu. keď sa mu raz povolí. ako prežívať svätú omšu. Otvor dokorán svoju dušu milosti.. ako si máš počínať za istých okolností. ktorí sú na tebe závislí a ctiť si tých. ţe sa musíš vzdať istého podnikania. O Vašich rodinách. Zabudol som.

Dajte sa presvedčiť vierou a budete velikáni. aby som ho očistil od jeho nevďaku. tieţ národy. Moja vláda bude vláda pokoja a lásky. Keď je nesmrteľný. nezrovnalosti. všetko to smrťou končí. Čím viac je zakorenená v jednotlivcoch a v ľude. Svet je plný nenávisti. neposlušnosť a vojnu. svetská sláva. Nechajte sa riadiť vierou a budete slobodní. triedne vojny.. V samom človeku povstávajú vášne proti povinnostiam. lebo Boh je nekonečný v múdrosti a vo vedomostiach.. ktoré budú trvať večne. bohatstvo. Prichádza nepriateľstvo. usídli sa v nej pokoj a odmenou bude večná blaţenosť! Človek nebol stvorený preto. Kde chýba viera a pokoj. aby im odpustilo. Moje Srdce horí túţbou privábiť k sebe duše. nemá ţiť pre veci pominuteľné. Chcem spravovať duše. Bol stvorený pre večnosť. čo je v človeku šľachetné. Boh nie je vo vojne. ale pre tie. Vylejem svoje milosrdenstvo na svet. Viera vôbec neprekáţa vzdelanosti a pokroku. To všetko preto. iba Boh trvá večne. Chcem odpúšťať. Len ešte raz nechajte na svete panovať vieru a vráti sa naň pokoj a láska. ba aj jednotlivci. Tvoja duša sa bude rozjasňovať. Taký cieľ mám pred . aby ţil stále na zemi. tým viac vzrastá múdrosť a učenosť. lebo hynie viera. Ľudské rasy stále medzi sebou zápasia. celý svet. Ţite z viery a uniknete večnej smrti. Všetko. národy. ţe sa nad všetkými zľutujem. Mladosť. múdrosť. to všetko nie je nič. zmení sa v odboj. Chcem panovať nad všetkými dušami a odpustiť všetkým národom. tam miznú vzdelanosť a pravý pokrok. Zahájim ju tým.a časom stále poraste.

sestra kľačiac počúvala a písala tieto Boţské tajomstvá. V tichu svojej cely. Ja som nekonečné bohatstvo. ten môţete nájsť iba vo mne. marca 1923. Na Veľký piatok. Deň po dni sa pred jej zrakom rozvíjalo podivuhodné tajomstvo nášho vykúpenia a vtláčalo sa do jej srdca. Nasledovala ho . Keď hľadáte šťastie. Pán Jeţiš ukončil tieto posolstvá. počínajúc uţ predošlým dňom. V ten deň sa úzko podieľala na jeho utrpení.sebou a to je veľké dielo mojej lásky. Keď hľadáte majetok. Jeţiša Krista „Píš pre moje duše“. Umučenie nášho Pána. nájdete ho vo mne. Keď túţite po pokoji. 30. povedal Pán Jeţiš sestre Jozefíne skoro kaţdý deň počas svätého pôstu v roku 1923. Ja som milosrdenstvo a láska.

Poviem ti. Zhromaţdil som ich všetkých. všetkých dvanásť apoštolov bolo zhromaţdených. bol tam aj Judáš. Ukázať svojim ovečkám.z Večeradla do Getsemanskej záhrady a zo súdnej siene do väzenia a potom na Kalváriu. prečo som ich chcel mať všetkých pohromade. ktorých zvláštne milujem. Všetkých ich uchovávam vo svojom . Mal som tieţ v úmysle ukázať dušiam. ani jeden nechýbal. ţe všetky musia mať len jedného pastiera. ktorý ma mal zakrátko vydať do rúk mojim nepriateľom. lebo nadišiel okamih predstaviť svetu moju Cirkev.“ Jeţiš umýva nohy svojim apoštolom Milosrdenstvo a dôvera Vyjavím ti myšlienky. a prečo som začal s umývaním nôh. miláčik. ţe nikdy neodopieram svoje milosti ani tým. toto Jeho prianie: „Jožka. Bol tam Ján. Aby tí. aby duše čítali. Všimni si. mohli sa nasýtiť. ktoré naplnili moje Srdce pri umývaní nôh mojim apoštolom. ktorí sú v stave ťaţkého hriechu a neoddeľujem ich od tých. čiţe poslednú vôľu. čo si počula. Prajem si. napíš. sa mohli občerstvi. a ktorí sú hladní. ktorí sú smädní. čo si napísala. Ku koncu dňa dostala sestra Jozefína ako závet.

predsa kráčali k večnému zatrateniu. akú si vyţaduje jej stav. ţe . Nie. aby kaţdá duša mohla obsiahnuť pomoc. zvlášť duše hriešnikov. úbohé duše. Poďte ku mne všetky. Nikdy si nesmú myslieť... Večeradlo Pokračujme o tajomstvách lásky.. Na prvom mieste som s tým chcel poučiť duše. nebojte sa. prichádzajúce očistiť sa vodou úprimného pokánia... v ktorej vás obmyjem Ja sám a nič nebude môcť vytrhnúť z môjho Srdca lásku k vám. alebo uţ navţdy stratili lásku. Poviem ti. ktorú kedysi mali. ktorý za vás vylial všetku svoju krv. Aká veľká bola moja bolesť. Rád by som poučil tieto duše. Potom som chcel pripomenúť tým. ktorí napriek tomu. Joţka. aby sa mi nevyhýbali. ţe sa často zhromaţďovali pri mojich nohách a boli obmývaní mojou krvou. lebo ja vás všetky milujem. z akých dôvodov som pri poslednej večeri umýval nohy svojim apoštolom. Umyjem vás svojou krvou a budete jasnejšie ako sneh. ţe uţ pre ne niet lieku. lebo Ja som Boh milosrdný a vţdy ochotný prijať ich do svojho Srdca.Nech si osvoja zmýšľanie plnej dôvery a nie bázne. ako musia byť čisté. keď v osobe môjho nešťastného učeníka Judáša som videl zástup tých. nech je dnes tvoja duša uchvátená horúcou túţbou zbadať duše.Srdci. ktorí nešťastne upadli do hriechu. tak o vás nezmýšľa. Boh. keď sú zaťaţené hriechmi. keď ma prijímajú vo svätom prijímaní.. Všetky vaše viny ponorím do vody.

Prepásal som sa bielym plátnom preto. Moje Srdce uţ nemohlo dlhšie zadrţiavať lásku. Hodina vykúpenia uţ nadchádzala. zmenšovať a nikdy ich nevyjavovať. aby som tým naznačil. ktorou horelo moje Srdce. ţe láska k blíţnemu je vţdy ochotná odpúšťať chyby iných. nasledovali môj príklad a jednali s pokorou a šetrnosťou s hriešnikmi a so všetkými. ak chcú mať nejaký vplyv na duše. Aby som im ukázal. Nakoniec liatie vody na nohy mojich apoštolov naznačuje horlivosť za spásu sveta. Chcel som ich poučiť. akou som miloval ľudí. ţe apoštolovia majú byť opásaní pásom odriekania a umŕtvovania. ktorí sú zverení ich opatere.môţu vţdy nadobudnúť svojej nevinnosti prostredníctvom sviatosti Svätého pokánia. zakrývať ich. Tieţ som ich nechcel zanechať osirotených. aby tí. ktorí sa zasvätili apoštolskej práci. ako .. Nohy svojich apoštolov som umyl vlastnými rukami..

ale bohuţiaľ aj horký ţiaľ.. ţivotom ... Ţriedlo mojej Krvi nie je vyčerpané a tá obmyje tvoju dušu. Koľko mučeníkov lásky som videl.. posilou... Joţka.ich všetkým. stať ich pokrmom. Poteš moje Srdce a buď bez obavy. Keby som len mohol dať pocítiť dušiam tie city lásky. ktoré zaplavovali moju Dušu? Radosť... Ako mnoho duší som uvidel. Mnoho iných ňou bolo roznietených k skutkom lásky a horlivosti!.. Teraz choď v pokoji. v ktorých spojením s touto Sviatosťou vyrástol kvet panenstva!. navrátili sa znovu k vernosti a nadobudli opäť duchovné zdatnosti poţívaním tohto Chleba silných! Kto môţe opísať tie city. akými prekypovalo moje Srdce pri poslednej večeri... láska...vrúcne ich milujem a mohol som byť stále s nimi aţ do konca sveta. ktoré tým bude spôsobené. EUCHARISTI A Sklamanie Najsvätejšieho Srdca Jeţišovho . ktoré budú prijímať moje Telo a moju Krv a všetko to dobro. neskôr budem pokračovať. ktoré boli oslabené hriechom a náruţivými vášňami. keď som ustanovil sviatosť svätej Eucharistie. Jediným pohľadom cez všetky storočia som videl tie zástupy. Veľa duší. rozhodol som sa.. neţnosť.

ktorým bolo naplnené moje Srdce pri poslednej večeri... v ktorých budem sám na oltári... Blaţilo ma pomyslenie na všetkých tých. nech myšlienky môjho Srdca vniknú hlboko do tvojho srdca. ktorý ich nikdy neopustí. uráţkami a pohŕdaním. to ale vôbec neumenšilo môj zármutok nad tými premnohými dušami. Ó. a ako často toto zneuctenie Tela a Krvi bude slúţiť k ich večnému zatrateniu. Oni sa mi odplácajú zabúdaním. ktorí sa aţ do skonania sveta budú s klaňaním. . Joţka... striedali sa pred mojim zrakom.. Do koľkých sŕdc poškvrnených hriechom vojdem. Najsvätejšia Eucharistia je vynálezom lásky. vo dne aj v noci. aby všetci mohli prichádzať a nájsť útechu v najneţnejšom Srdci najláskavejšieho Otca. lekárom aj liekom proti chorobám pokazenej prirodzenosti. tie dlhé hodiny. ako málo duší opätuje túto lásku. ktoré mali byť proti mne spáchané. ktoré ma budú nechávať vo svätostánku opusteného. ktorá sa dáva a spotrebuje pre ne! Bývam medzi hriešnikmi.Píš mojim dušiam: Chcem im povedať o veľkom zármutku.. aby som mohol byť ich ţivotom. Len láska k dušiam ma robí väzňom v Najsvätejšej Sviatosti. ktorým som sa mal stať spoločníkom a nebeským pokrmom a na tých. Som tam preto. ktorí nebudú dbať na volanie môjho Srdca.. uzmierovaním a láskou zhromaţďovať okolo mňa. to mnoţstvo tých. najvernejšieho Priateľa. Svätokrádeţe a uráţky aj všetky nevýslovné ohavnosti.. ba ani nebudú veriť v moju prítomnosť v tejto Sviatosti.

Úbohí.. domáce záleţitosti a poţiadavky vášho ţivotného postavenia? Nemôţete mi venovať aspoň niekoľko minút času.. neodvracajte sa odo mňa . Poďte ku mne. Nebojte sa.. Nebudem vám nič vyčítať. ale ich zmyjem svojou krvou v mojich ranách. .. Nevrhnem vám do tváre vaše hriechy. prijať a potešiť vášho Väzňa lásky. poľutovaniahodní hriešnici. Radšej príďte aspoň na niekoľko okamihov navštíviť. Keby ste len vedeli.. prečo ste tak chladné a ľahostajné voči mne? Či sú mi neznáme vaše rodinné starosti. ako vás vrúcne milujem! Drahé duše. aby ste prišli ku mne a osvedčili mi tak vašu lásku a vďačnosť? Nezaplietajte sa ustavične do zbytočných starostí. Vo dne aj v noci vo svätostánku bdiem kvôli vám....

. vynašiel div lásky. nemohol som si nepovšimnúť ľahostajnosť.. ktorou veľa iných. . ktoré budú sýtené týmto nebeským Chlebom. Poprosí o milosti. aby vás uzdravil.. Pozeral som na duše.Ak by ste boli telesne slabí a chorí. ktorý vás očakáva. Napriek tomu bdiem a čakám v svätostánku na takú dušu... úpadku a krok za krokom k vlaţnosti... pokušeniach i utrpeniach a poţiada ma o radu. keď som sa chystal ustanoviť Najsvätejšiu Sviatosť. Poďte k Tomu. ţe príde a prijme ma. EUCHARISTI A Neuznané tajomstvo lásky Píš dnes o bolesti.. volá a túţi vidieť pri sebe.. do únavy. najsvätejšiu Eucharistiu.. pomaly upadnúť do formálneho zvyku. Povie mi o svojich bolestiach.. ktoré potrebuje pre seba aj pre iných. ma zraní v tejto Sviatosti. ktorí mali chladnúť. ba horšie ako zvyku. Joţka. dúfajúc. Také pocity som mal. zasvätených duší i kňazov. ţe si so mnou dôverne pohovorí ako nevesta.. Ţiaľ.. našli by ste si čas zájsť k lekárovi. ktorý je schopný dať silu a zdravie vašej duši a dajte nejakú almuţnu lásky tomu Boţskému Väzňovi. Boli mnohí. akou bolo preniknuté moje Srdce. keď som donútený ţiarou lásky.

. Je to ţivot a sila duší. nevie.. čo od tej duše a od mnohých iných očakávam. Je ľahostajná. neţiada si ani radu. Pamätaj na hriešnikov. ani pomoc. V nej duše hriešnikov . rodinnými záleţitosťami. ktoré sú ďaleko odo mňa.. nevie. Ale to nie je láska. aby vykonala obyčajnú formalitu... posila na prechod zo ţivota časného do ţivota večného.. alebo má niektoré duše vo svojej rodine. iba sama sebe sa sťaţuje.moţno má niekoho. Sľúb mi.... jej myseľ je celá zaujatá svojim zamestnaním. ó duša. aby mi povedala aspoň slovíčko. tá duša nemá jemnocitnej lásky. unavená. bez toho. ale ona ich nechce. hovorím jej.. alebo snáď preto.. liek proti kaţdej chybe. svojimi známymi.. Obetuj sa na uzmierenie.. pripravil som pre ňu nové milosti.. Ach. ktoré sú v nebezpečenstve. znudená a túţi po odchode.. akú som dúfal u nej nájsť.. To je to. Pozoruj tieţ. čo by povedala.. Vyzerá to tak.. Najsvätejšia Sviatosť je vynálezom lásky.. aby som si pri nej odpočinul a mohol s ňou zdieľať jej starosti... ţe skutočne prišla iba zo zvyku. aby si ho potešila. o čo by mala prosiť. alebo duchom inde.. Ona po svätom prijímaní je ale roztrţitá.. ktorá ma prinútila prísť k nej. ţe ťaţký hriech tomu nebránil. či moje Srdce neţiada niečo od teba.. ani úprimná túţba po úzkom spojení so mnou.. ktorú som si vyvolil a po celú noc so všetkou trpezlivosťou a láskou opatroval? Áno. Prijímaš ma. pohovorme si o všetkom úplne slobodne a dôverne. alebo svojim zdravím. Poď.. ty.. kto je na nej závislý. ţe ma nenecháš samého.. túţil som vrúcne po jej príchode...

. lásku a ţivot. Pre duše čisté je sladkým medom a najvyberanejším pokrmom.... Bohu zasvätené duše nájdu v nej svoj útulok. horlivé duše dosahujú pokoj a splnenie svojej túţby. vlaţné duše primeranú teplotu. V Getsemanskej záhrade Modlitba a obetovanie úzkosti .nadobúdajú opäť ţivot. ktorý ich nerozlučiteľne spojí s ich nebeským Ţeníchom. V nej budú hľadať a nájdu dokonalý vzor toho posvätného zväzku. sväté duše dostávajú krídla k vzletu za dokonalosťou.

Joţka. ţe som im umýval nohy a tým. pôjdeme do Getsemanskej záhrady. ktoré som strávil so svojimi apoštolmi ich vychovávaním a vštepovaním svojho učenia.. ktoré som konával pre veľké zástupy. Nadišla hodina pre Boţieho Syna oblečeného do človeka.. ţe som sa stal ich pokrmom.. po troch rokoch. . chcel som ich konečne poučiť svojím príkladom. poď so mnou. Urobil som to tým. poďte a učte sa od svojho vzoru tomu jedinému potrebnému: to je napriek akémukoľvek odporu prirodzenosti odovzdať sa do Boţej vôle s pokornou poddanosťou a s najväčšou ochotou vôle i plniť Boţiu vôľu za kaţdých okolností. U čte sa od Neho. po uzdravovaní chorých. ktorými bolo preplnené moje Srdce. Milované duše.. po navrátení zraku slepým a po vzkriesení mŕtvych. Vykupiteľa ľudského pokolenia. ihneď som sa utiekal k modlitbe. Po všetkých kázaniach. Iba modlitbou môţe duša dosiahnuť potrebnú silu k znášaniu ţivotných ťaţkostí. Aby som sa mohol podrobiť vôli môjho Otca. ţe kaţdé dôleţitejšie dielo má predchádzať a oţivovať modlitba. aby vylial svoju Krv a poloţil svoj ţivot za svet. ako sa majú navzájom milovať a znášať a jeden druhému slúţiť. Ponor svoje srdce do citov horkosti a zármutku.

ťarcha kríţa. Všetky tieto muky sa hromadili pred mojím zrakom. musí umlčať všetky roztrţitosti. Pamäť si má pripomínať Boţiu dobrotivosť a dokonalosť. smäd. ako prináleţí jeho stvoreniam. V tom okamihu som precítil všetky muky svojho umučenia.. Ponúknite sa pracovať pre záchranu hriešnikov v apoštolských prácach alebo pokorným a skrytým ţivotom v mlčaní a v modlitbe. Takým spôsobom som aj ja ponúkol vykonať vykúpenie sveta. Svoju vôľu podriaďte Boţej vôli.. hriechy a zločiny. tŕním korunovanie. ktorý zapríčiňuje sebaláska a zmyselnosť. ktoré počas všetkých . Boha máme hľadať vo vnútri. pričom som videl všetky uráţky. milované duše. ţe tri schopnosti vašej duše musia sprevádzať modlitbu.bičovanie. ktorý jej bude radiť a bude ju posilňovať. vzal som so sebou do záhrady troch z mojich učeníkov na vaše poučenie... Jeho moc.. nech je to čokoľvek.. do samoty.V modlitbe sa spojí s Bohom. Aby som vám. Vôľa sa má upevňovať v predsavzatí robiť pre Boha vţdy viac a lepšie. čo vám určil.. Pokorujte sa pred svojím Stvoriteľom.. vzdialení od ruchu sveta a nepokoja. Rozum má vyhľadávať cesty k spolupôsobeniu s podivuhodnými milosťami. Zvierali moje Srdce.. lásku a milosrdenstvo. ktoré prekáţajú milosti a všetok vnútorný nepokoj... ktoré na mňa doľahli: ohováranie a potupa . ktoré vám Boh udelil.. Aby Ho duša našla. dobrotu. Odobral som sa do Getsemanskej záhrady. Tieto stále prehlušujú vnuknutie milosti a vzďaľujú dušu od Boha. Ctite si Jeho vôľu a všetko. i keď to duša moţno ani nespozoruje. dal príklad.

aby som utíšil hnev a zadosťučinil Jeho spravodlivosti. ţe tento pot a smútok. S Bohom. Taká veľká bola moja bolesť a smrteľná úzkosť i ťarcha toľkých vín.storočí budú spáchané. Malátnosť alebo ospalosť vyvolených duší . Ó hriešnici. Krvavý pot stekal zo mňa na zem. aţ som sa krvou potil. tá smrteľná úzkosť a Krv budú bez úţitku pre toľké duše. Ostaň mi nablízku v Getsemanskej záhrade. Joţka. To stačí na dnešok. Nielenţe som ich videl. Ja.prinesie vám táto krv spasenie a ţivot.. ja som sa do nich obliekol. alebo bude za vás preliata nadarmo? Ako môţem vyjadriť tú bolesť. ktorú som cítil pri pomyslení. som sa ponúkol ako záruka za hriešne ľudstvo. Poteš moje Srdce. zajtra budeme pokračovať. Tu prepukol hnev rozhnevaného a urazeného Boha. Boţí Syn. aby moja krv mohla zúrodniť a posilniť koreň tvojej malosti. Na uzmierenie Jeho nekonečnej velebnosti. Pod ťarchou ich hanby a potupy som sa musel ukázať pred tvárou môjho nekonečne svätého Otca a prosiť o zmilovanie. ktorí ma takto mučíte ..

som nadmieru zamestnaná.. Poď a modli sa so mnou. kto by so mnou zdieľal môj zármutok. Milované duše. priveľmi unavená.. Priblíţ sa ku mne.. a keď ma uzrieš pohrúţeného v mori zármutku.“ S jemným pobádaním poviem duši: „Poď aspoň na chvíľku.. Neboj sa obetovať svoj odpočinok kvôli mne. modlili sa so mnou a svojou prítomnosťou mi poskytli trochu útechy. márne a neuţitočné reči. ako je neuţitočné hľadať útechu pri stvoreniach. ţe nájde útechu medzi tými. Budem tvojou odplatou.Ako som sa cítil.... keď som ich našiel spať. príliš často. aby opustili seba a svoje starosti. učte sa z toho. Potrebujem ťa. povstaň.. ktorých som neďaleko zanechal. Poď so mnou k trom učeníkom. Úbohá spiaca duša. ako ma bolela moja osamelosť. ţe nemám nikoho. Vyvolil som ich. Prinútiť ich.Pokračujme v našej modlitbe v Getsemanskej záhrade. Márne by som sa pokúšal ich zobudiť. ktorých miluje nachádza ich spiacich!. Často dostanete od nich len viac súţenia. .“ Ale ona opakuje svoju odpoveď. potrebujem odpočinok. Ó. V nádeji. Ako často moje Srdce zakúša takú bolesť... tak svojimi skutkami mi duša odpovie: „Teraz nemôžem. lebo spia a neuspokoja vašu nádej a lásku. aby sa podieľali na mojej úzkosti. keď nie slovami. ktorá nemôţe bdieť so mnou ani hodinu.

Povedz mu. obavy a túţby. musíš nazývať Boha svojím Otcom. On sám ťa poteší a dá ti potrebnú silu k znášaniu útrap a bolestí tvojich vlastných alebo duší zverených do tvojej starostlivosti. Tvoje srdce smutné aţ na smrť. odkry mu svoje trápenia.. ktorá sa rinula z môjho tela. Modli sa s detinskou dôverou a očakávaj. aţ sa zdá. ako sa mnohí z nich odvrátia . Nevolal som ku Nemu „Boţe môj“. Ţiaľ. ţe si jeho dieťa. Svojím úzkostlivým volaním a plačom mu pripomeň. celá zdrvená a plná smútku. Miliardy ani nebudú počuť moje meno.. Pros Ho o pomoc. slovom hojnejší výsledok mojej lásky a priazne. za všetkých vylejem svoju Krv a všetkých budem milovať veľkou láskou. Padnúc na tvár. Krv. od týchto vyvolených duší budem očakávať viac útechy a lásky. Boţia Krv.. keď ti bolesť bude rozrývať srdce. Tvoja duša zakúša toľko. viac veľkomyseľnosti a sebazapierania. klaňal som sa Otcovi a prosil som Ho o pomoc. v tomto okamihu vidím. mala byť márne preliata pre mnoho duší. ale „Otče môj“.Vrátil som sa k modlitbe. dôvernejšia a vrúcnejšia. ţe tvoje telo je vyčerpané. Chcel som preliať svoju Krv za všetkých a darovať svoje zásluhy kaţdej duši. K niektorým bude moja láska neţnejšia. Mnohé majú byť stratené.. a ktorú som mal čoskoro vyliať z nespočetných rán. to má byť márne pre taký veľký počet duší! Áno.... ţe sa krvou potí. Preto aj ty. mala zakúsiť ešte väčší zármutok pre ťarchu ľudských hriechov. ţe Srdce tvojho Otca ti uľaví. Ako odplatu za toľko bolestí a toľkú lásku som videl iba uráţky a nevďak. nekonečné zásluhy. Moja duša.. a ešte väčšie mnoţstvo ich bude hrešiť proti mne.

. Skoro sa vrátim. Budete ospalé a nebudete ma počuť. Niektorí neposlúchnu moje volanie. . Bol som verný povinnostiam vo všetkých podrobnostiach. viac skutkami. keď tvrdo spali!... vypovedia: „Už som sa dosť napracoval. toľko bdenia už nie je potrebných. Ďalej už nemusím znášať to obmedzovanie.odo mňa. Nie som dieťa. Premohol som svoju povahu. ţe uţ sa smrť prikradla k premnohým. ţe z nedostatku potravy zoslabne a nebude schopný prebrať sa z ospalosti? Milované duše spoznajte. ako slovami. ale nebudú ma nasledovať a druhí s akousi odmeranou veľkomyseľnosťou nejaký čas pôjdu za hlasom môjho Srdca. aţ jedného dňa. Je ešte nádej.kde a čím boli prebudení? ..“ Úbohé duše! Začínate sa oddávať spánku?. Ponúknem vám svoju milosťa neprijmete ju. toľko biedenia. atď.. iní ho budú počuť. ale potom sa pomaly budú stávať ospalými. ţe sa prebudíte neskôr? Nemusí sa človek obávať..

Joţka. Potlačte svoj úsudok a ponechajte voľnú ruku Boţej vôli. aby som ťa mohol nájsť bdejúcu. keby som ťa potreboval. Judášov bozk Zradnosť duší Posilnený od anjela. reťaze . ktorí ma mali zajať. aj keď moţno neviete spočítať výsledok. aby s vami naloţila.To všetko som videl a cítil vo svojom Srdci. Zostal som na mieste. to som urobil pre vaše poučenie. Nikdy ich nepovaţujte za neuţitočné. Buď čulá. i keď som vedel. ani uniknúť. ako chce. Zajtra budeme pokračovať. duše. jedného z dvanástich. Ó vy. uvidel som Judáša. Opäť som sa podrobil Jeho najsvätejšej vôli a prijal som kalich.. Tieţ som nechcel cúvnuť. aby ste neomdlievali pod svojimi bremenami.. ktorého poslal môj Otec. ţe moji nepriatelia majú prísť a zajať ma v záhrade. Prichádzal a s ním tí. aby ma zbavil tohto trápenia? Ukázať Mu márnosť mojej obete pre tak veľký zástup duší?. ktoré tak milujem. Nie. aby som ho vypil aţ do poslednej kvapky. Niesli so sebou kyje a kamene. Čo som mal robiť? Vrátiť sa späť k svojmu Otcovi a ţiadať Ho.

. Čo nevieš. ktoré pristupujete k svätému prijímaniu a veľa ráz ma uisťujete o svojej láske. Tieto skutky.hovorím zas inému.. ktorý je pochybnej povesti?“ . kresťanské duše. Prečo ma zrádzaš bozkom? Mnohým dušiam by som mohol povedať podobne: „Čo tu robíš. uţ ma zrádzate mojim nepriateľom! Veľmi dobre viete. aby ma nimi spútali. do ktorej vás to toľko ťahá. to sú príleţitosti. svojho Majstra a Pána? . čo urobil Judáš svojím bozkom.. lebo po niekoľkých okamihoch.. potom robíš to isté. čo tento bozk znamená?“ Milované duše... čo to robíš?. nezákonný postup v spoločenskom ţivote. „Prečo vedieš obchod. prečo si prišiel? Judáš! Bozkom zrádzaš Syna človeka. ale vy tam idete. To hovorím vám.. Vy ma zrádzate tým nebezpečným priateľstvom. ktoré ma zraňujú. Prečo tak robíte vy. Priateľ. ktorí ma poznáte a často sa chválite svojimi almuţnami a chodením do kostola?. Postavil som sa. vedú sa reči. Išiel som im v ústrety a povedal som: „Koho hľadáte?“ Judáš poloţil ruky na moje ramená a pobozkal ma! Ó Judáš. ţe v istej spoločnosti. sotva ma opustíte. dáš mojim nepriateľom znamenie a zajmú ma. vy. nezákonné bohatstvo? Ak robíš také veci a mňa prijímaš. Vy.a povrazy. ktoré by ináč mohli byť veľmi zásluţnými. aby ma zradili. sú iba pláštikom vašej zlomyseľnosti. ţe je to nezákonný zisk. nanajvýš hodinách. hádţete po mne kamene a zvádzate aj iných. ktoré ste ma prijali dnes ráno a zajtra ma opäť prijmete.. v ktorých strácate moju drahocennú milosť.

On ťa miluje a je ochotný znovu ti odpustiť. Iba ţiadam. Premnohé duše ma uţ predali a premnohé ešte predajú za nízku cenu pominuteľnej rozkoše!.Jeden z mojich dvanástich!. ktorého ste kedysi poznali a milovali? .ktorý sedel so mnou za stolom a ktorému som umyl nohy?. koho hľadáte? M ňa? Toho Jeţiša.. Čo mal z toho? Stratil svoju dušu.. tridsať strieborných. ţe to nie je vţdy vo vašej moci.. úbohé duše. Ach.. aby ste proti nim bojovali. aby ste sa zbavili svojich vášní. lebo viem. ktoré najviac milujem! Neţiadam vás. Ako často musím takto hovoriť k dušiam. za ktoré ma Judáš predal.... Čo iného sú pominuteľné rozkoše.

Topostačí Joţka. Podobne sa musí neustále pracovať aj v duši.Počujte moje slová: „Bdejte a modlite sa!“ Premáhajte svoje zlé náklonnosti a nenechávajte ich dorásť aţ do zakoreneného zlozvyku. Pamätaj si. ktorému sa povolilo. zato vášne nadobúdajú silu a nakoniec víťazia. Tieto sú často následkom zanedbaných malých chybičiek: malé uspokojenie.. čo samo o sebe je nevinné. Nedomnievajte sa. Milosť stráca silu. zbavená buriny. Ó. povolenie urobiť niečo. ale nie je v tom ţiadne umŕtvenie. ţe k najhorším hriechom vedú iba veľké a váţne chyby. Tráva na lúkach sa musí kosiť kaţdý rok. ktorý s tebou mám. niekedy aj dvakrát za rok. pohnojená. ktorej sa duša poddala. Zlé náklonnosti sa musia opatrne naprávať. chvíľa slabosti. ţe moje Srdce sem neťahajú tvoje zásluhy. aby bola zoraná. bezhriešna rozkoš niekedy neopatrná. aká nekonečná je to bolesť pre Boţské Srdce. keď vidí mnohé duše nepozorovane ísť bliţšie a bliţšie k priepasti. ale tvoja úbohosť a súcit. Petrove zapretie Útek vyvolených duší . Pôda vyţaduje. to a tomu podobné sa nepozorovane opakuje a duša sa pomaly zaslepuje..

Pokračuj v písaní v prospech mojich duší. Všetci moji učeníci utiekli. Jediný Peter hnaný zvedavosťou, ale plný bázne, vkĺzol medzi vojakov. Okolo mňa sú iba samí falošní svedkovia, hovoriaci loţ na loţ, aby tým podnietili hnev nespravodlivých sudcov. Nazývajú ma zvodcom, znesvätiteľom soboty a falošným prorokom. Sluţobníci i zberba povzbudení falošným obviňovaním kričia na mňa a vyhráţajú sa mi. Kde ste boli vtedy vy, moji učeníci a apoštolovia, svedkovia môjho ţivota, môjho učenia a mojich zázrakov? Kde boli všetci tí, od ktorých som právom mohol očakávať pomoc a obhajobu? Nik tam nebol, aby ma hájil. Bol som sám. Obviňovaný z najhorších zločinov, obklopený vojakmi, ktorí neboli o nič lepší, ako draví vlci. Všetci ma týrali. Jeden ma bil do tváre, druhý na mňa pľul, tretí sa mi posmieval... Obetoval som sa a prijal ich týranie kvôli dušiam, ktoré sú v zajatí hriechu. Peter, ktorého som ustanovil za hlavu svojej Cirkvi... Peter, ktorý iba pred niekoľkými hodinami sľuboval, ţe muky, ba i smrť so mnou chce podstúpiť... Peter, ktorý mal takú príleţitosť vydať o mne svedectvo, na obyčajnú otázku dievčatka odpovedá zapieraním... Pri opakovaní otázky, pretoţe jeho strach stále vzrastal, uţ prisahal, ţe ma nikdy nepoznal a nikdy nebol mojim učeníkom... Ó, Peter! Ty prisaháš, ţe si nikdy nepoznal svojho Majstra? Ty nielen prisaháš, ale pri tretej otázke Ho zapieraš so strašným preklínaním... Ó, moji vyvolení nasledovníci... môţete pochopiť tú bolesť môjho milujúceho Srdca,

keď môj vlastný vyvolenec ma zapiera? Keď sa svet proti mne búri, keď tak mnoho duší chrlí na mňa potupu, týrajú ma a ţiadajú si moju smrť, obrátiac sa k svojim vlastným nenachádzam nič, iba osamelosť a opustenosť... aká ľútosť, aká horkosť napĺňa moje Srdce! Aj vám, ako Petrovi hovorím, vari ste uţ zabudli na dôkazy lásky, ktoré som vám dal?... na to, čo nás spájalo... na vaše často opakované uisťovanie o vernosti ku mne, ţe ma chcete hájiť aţ do smrti?... Keď ste slabí a bojíte sa, ţe podľahnete ľudským ohľadom, utiekajte sa ku mne o silu a seba premáhanie. Nedôverujte sebe, ale poďte ku mne s plnou dôverou. Ja vás budem podporovať.

Všetci, ktorí ţijete vo svete uprostred nebezpečenstiev a príleţitostí k hriechu, majte sa na pozore pred nástrahami! – Bol by Peter klesol, keby zmuţilo odopieral a nepovolil zvedavosti? Vy, ktorí pracujete na mojej ţatve alebo na mojej vinici, ak sa niekedy cítite poháňaní do práce iba preto, ţe v nej nachádzate časnú útechu, utečte od nej. Ale, keď vám to poslušnosť, horlivosť pre spásu a dobro duší ukladajú za povinnosť, nebojte sa. Budem s vami, budem vás hájiť. Prejdete cez nebezpečenstvo víťazne. Ako ma vojaci viedli do väzenia, zbadal som Petra v zástupe. Pozrel som na neho... on tieţ pozrel na mňa a začal vrúcne plakať nad svojím hriechom... Práve tak pozerám na previnilé duše, ale oni... Pozrú na mňa?... Stretnú sa naše zraky?... Bohuţiaľ, ako často márne pozerám... tá duša nevidí, pretoţe je slepá. Pobádam ju denne, ale ona sa neozýva. Volám hriešnu dušu menom, ale nedostávam ţiadnu odpoveď... posielam utrpenie v nádeji, ţe ju zobudím, ale ona stále spí... Milované duše, keď vaše zraky nebudú obrátené k nebesiam, stanete sa pomaly podobnými nerozumným zvieratám. Pozdvihnite svoje hlavy hore a pozerajte k svojmu pravému domovu, ktorý vás očakáva. Hľadajte svojho Boha. Uvidíte, ţe On váš túţobný

hlad. v ktorých behom vekov budem postrádať útulok lásky i tie ľadovo studené srdcia. ale vo svätostánku koľko dní a nocí! Vo väzení som bol uráţaný a týraný vojakmi. kde som sedel na kameňoch a moje boľavé telo sa chvelo zimou. v ktorom som strávil značnú časť noci. ktoré ma prijímajú. ospalosť. osamelosť. uráţali ma. Keď sa konečne unavili z tejto zábavy. Tupili ma. Pred mojím duchovným zrakom sa objavili všetky svätostánky. Prišli do neho vojaci. opustenosť.pohľad bude opätovať. ktorí boli mojimi nepriateľmi. zahanbenie. odišli. smäd. neţ ma príde navštíviť v najsvätejšej . Nes môj kríţ a poteš ma! Jeţiš vo väzení Osamelosť vo svätostánku a chladnosť duší Predstav si ma vo väzení. bili ma po tvári a po celom tele. Ako často budem čakávať na niektorú dušu. V jeho pohľade je pokoj a ţivot. Mňa nechali samého spútaného v tmavom odpornom väzení. Vo väzení som strávil iba časť noci. Porovnaj to väzenie so svätostánkom a zvlášť so srdcami. tvrdé a bezcitné. posmievali sa mi. Vo väzení som znášal zimu. bolesť. ako tie kamene v podlahe môjho väzenia pod mojim zamdleným a zraneným telom.

Alebo v niektorých ťaţších chvíľach znesú bolesť. alebo aby som bola tvojou spoločníčkou v tvojej opustenosti?“ Ó.. vyslovovali nemravné slová. po ich vernosti. prídu ku mne a povedia: „Toto Ti obetujem. keď vojaci.. alebo z nedbanlivosti alebo zo starostlivosti o svoje zdravie... odpor. Akú hanbu som cítil vo väzení... nepríde! Budem hladovať po dušiach. ktorých milujem. aby som Ťa potešila v tvojom zármutku.. koľké noci strávim v túţbe po jej príchode. zabudnutie. Budú môj veľký hlad utišovať malými víťazstvami nad sebou. po ich veľkomyseľnosti.. . keby sa tak so mnou spojili a s pokojom by prijímali všetky ťaţkosti.. zármutok duševný alebo rodinný... ktorí ma obklopili. a moje utrpenie sa zväčšilo pri pomyslení. ako veľa sily by získali a potešili by aj moje Srdce. ale ona kvôli obchodu. posmech. ţe podobné slová neskôr vyjdú aj z perí tých.Sviatosti a prijať do svojho srdca. alebo ľahkým umŕtvovaním? Budú ma tešiť v mojom veľkom zármutku svojou neţnosťou a súcitom?..

ktorí budú dávať prednosť okamţitému ukojeniu nejakej ţiadostivosti predo mnou. ma napĺňalo veľkou láskou a vzbudzovalo vo mne . Ukončime. ktorí ma budú prijímať do svojich sŕdc znečistených neoľutovaným hriechom a budú ma zasypávať opätovnými ranami dobrovoľných hriechov. tmavom a špinavom väzení. Zaťaţia ma reťazami svojho nevďaku. Vo väzení do mňa strkali. alebo ma nechajú padať tým. Nechaj ma dnes pobývať vo väzení tvojej duše.. aby si mohla počuť moje slová a splniť priania. ktoré ti zverím. Joţka. Nechali ma zviazaného bezmocne padať na zem. uráţaný a vysmievaný sluţobníkmi. ako to so mnou dopadne. V mysli sa mi predstavili mnohí. ktorí prichádzajú zo zvedavosti. ţe ma opustia. kde som bol potupovaný a týraný vojakmi. Povolanie k nasledovaniu Boţského väzňa Píšme pre moje duše.Dopady faciek a úderov pästí z nečistých rúk vojakov mi pripomínali tých. budú ma odstrkovať. Zachovaj ju v hlbokom mlčaní a tichu.. ktoré pôjdu v mojich šľapajach a budú ma nasledovať. po čom ešte vrúcnejšie túţilo moje Srdce pri strávení veľkej časti noci vo vlhkom. keď moje telo bolo uţ vyčerpané toľkým trýznením. Joţka. Pomyslenie na mnohé duše. Počúvaj.

zväzujú sa putami lásky. ale aj milovať tých. Pilát Ľudské ohľady . statočne znášajú odpor prirodzenosti. Videl som ich. často povaţované svetom za neuţitočné. Podobní mne. Vo svojej odlúčenosti a vo chvíli útlaku nechajte svet pokrikovať proti vám. odsudzovanie ich spôsobu ţivota. a pri tom všetkom udrţiavajú svoje srdce v úzkom spojení so svojím Bohom a Pánom. Vy. ochotne prijímajú krivé posudzovanie. ohováranie. stávajú sa rehoľníkmi a rehoľníčkami. ako by bol bláznovstvom. povznesú sa aţ tak vysoko v láske.túţbu trpieť ešte viac. ako posilnení milosťami načúvajú Boţskému volaniu. Ešte uţšie spojte svoje srdcia s Bohom. ţe sa obetujú za svojich mučiteľov. pohŕdanie. Videl som ich. Pri tých uráţkach a potupnom týraní ma tento pohľad roznietil ešte vrúcnejšou túţbou naplniť vo všetkom Boţskú vôľu. obetoval na zadosťučinenie Jeho urazenej velebnosti. ba aj nebezpečné.. čo je vám umoţnené ako náhradu a na uzmierenie hriechov i uráţok človečenstva. Potom som sa sám. nebojte sa. Vzdávajú sa všetkého.. jediným predmetom vašej lásky a robte všetko. ako ma verne nasledujú a učia sa od môjho Srdca nielen prijímať utrpenia a opovrhnutia s trpezlivosťou a pokojom. ktorí ich prenasledujú. rehoľné duše. uzatvárajú sa do samoty. ktoré ţijete vo väzení zvolenom z lásky. vo veľkých bolestiach a v úzkom spojení s vôľou môjho Otca.

. Ale nič nenašiel.. boja sa moţného výsmechu sveta. dal Kaifáš rozkaz. sú dosť múdri.. ţe im to neuškodí. akú ju majú tí. hneď na úsvite. ktorí sú zmietaní medzi volaním milosti a lákaním svojich vášní. Pomaly presvedčia sami seba.Ďalší deň. aby som bol odvedený k Pilátovi. akej veľkej nespravodlivosti by sa dopustil.. ţe to nie je nebezpečné. Ak sa ocitnú v pokušení alebo v nebezpečnej príleţitosti k hriechu... nemajú . Aby sa vyhol zodpovednosti. Jeho svedomie mu hovorilo. ţe zistí pravú príčinu môjho odsúdenia. zatvárajú oči a hľadajú dôvody.. aby mohli rozhodovať a nepotrebujú ţiadne rady.. Pilát vyšetroval a vypytoval sa ma v nádeji. Slepo povoľujú ľudským ohľadom a nemiernej seba láske. Pilátova duša je taká. ktorý ma mal odsúdiť na smrť. poslal ma k Herodesovi.

Chcem načúvať hlas milosti a nie prirodzenosti. Ak nestačím svojimi silami. Padajú z jednej príleţitosti k hriechu do druhej. aţ ma ako Pilát pošlú k Herodesovi. ale keď povedal: „Ty si židovský Kráľ?“ som váţne a plný zodpovednosti povedal: „Ty hovoríš. ale moje Kráľovstvo nie je z tohto sveta. lebo viem.“ Ak sa duši naskytne príleţitosť k premáhaniu ľudských ohľadov alebo k muţnému prijatiu pokory alebo utrpenia ( i keby sa tomu mohla ľahko vyhnúť). poţiadam o radu.“ preto nehľadám ľudské priazne. Necúvnem. som Kráľ. kde ma čaká pokoj a radosť. Idem do svojej pravej otčiny. aj keby som musela znášať pokoru a bolesti.“ Pred Herodesom . ako seba láska a vášeň zaslepujú a zvádzajú na cestu k hriechu. ako ma súdi svet. má odpovedať: „Moje Kráľovstvo nie je z tohto sveta. pretoţe nepouţívajú milosti.energiu k seba premáhaniu. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta Na všetky Pilátove otázky som vôbec neodpovedal. Teraz budem verne plniť svoje povinnosti a nebudem sa pozerať.

ţe sa budem ospravedlňovať a hájiť. pozerajte na tú neukojiteľnú túţbu ľudí dychtiacich po škandáloch.Mlčanie a túţba Jeţišovho Srdca Pilát premoţený ľudskými ohľadmi a z obavy. Bol som celý roznietený láskou pri pomyslení na tie duše. milé duše o tom odpore. Ale ja som neotvoril ústa. Moje mlčanie svedčilo o mojej zvrchovanej dôstojnosti. keď ma zbadal pred svojou súdnou stolicou. aby ma zaviedli k Herodesovi. ţe sa pobaví na mojich slovách alebo zázrakoch. Očakával. ktoré tak veľmi milujem. ktorý som pociťoval.. keď som bol postavený tvárou v tvár takému zvrhlíkovi. ktoré mali nasledovať môj príklad a moju veľkomyseľnosť. Nielen som sa radoval počas výsluchu. rozkázal. Ó. panenské a čisté duše poďte bliţšie ku mne a chráňte ma. ho neuznala za hodného nejakej výmeny slov s Nekonečne čistým... ktorého otázky. aby nemusel niesť zodpovednosť. Myslel si. Počúvajte falošných svedkov. posunky a pohyby ma napĺňali hanbou. Počas tohto vypytovania bolo moje Srdce úzko spojené s mojím Nebeským Otcom. Zachoval som pred ním najhlbšiu mlčanlivosť. zvrhlému človeku. ktorá pre necudné poznámky. Herodes očakával odo mňa odpoveď na jeho výsmešné otázky. ktoré ten zvrhlý človek činil. Vrúcne som túţil vyliať svoju krv do poslednej kvapky za duše. ktorý hľadal iba ukojenie svojich nezriadených ţiadostí. pred ktorými som terčom posmechu. ale som bol aj pobádaný vo svojom . Herodes sa zaradoval. Uvaţujte..

ako sa strachuje. Keď som pretrpel všetku potupu v úplnej mlčanlivosti. aby som urýchlil ten okamih môjho utrpenia na kríţi. Na utíšenie zúrivosti ľudu domáhajúceho sa mojej smrti dáva rozkaz. aby som bol zbičovaný. . oblečený do bieleho posmešného rúcha. Potom. aby so mnou konali ako s bláznom.vnútri. Návrat ku Pilátovi Nebezpečenstvo v povoľovaní ľudskej prirodzenosti Pozorujte Piláta! Pozrite. ponechal som ich. aký je zmätený. som bol vedený posmievajúcim sa zástupom nazad k Pilátovi. Je so svojím rozumom v koncoch.

povolí v druhom. atď. Váha v iných.. ale pripravili by ju o nejakú malú rozkoš. Povoľuje na pol tomu. o ktorom vie. Napríklad. ktorá nemá dosť muţnosti a odvahy. a tak utišuje svoje svedomie. ako by časť toho čo vie. Potom vymýšľa. ale neusmrtená vášeň ju skoro olúpi o svetlo aj muţnú potrebu k zamietnutiu takého diabolského zámeru..Taká je duša. ktorú taká duša na niekom našla. Milosť a jej svedomie ju znepokojuje.. utajila. ţe ukojíš svoju vášeň. ktoré by jej zaistili väčšiu vernosť k milosti alebo k pravidlám. čo si ţiada prirodzenosť. svojej prirodzenosti a svojich vášní. Ako Pilát ma vydávaš na bičovanie! Nemysli si. ktorej sa tá duša chce dopustiť.. ale skrytá závisť a jej vášeň je tou pravou pohnútkou.. Nie je to ani bratská ani sesterská láska. len to tak čiastočne napoviem. čo ju k tomu pobáda. Umŕtvi sa v jednej veci.. ţe nepochádza od dobrého ducha. ide o vyzradenie nejakej chyby. ţe dobre robí. aby energicky zamietla poţiadavky sveta.. ale povoľuje domnienke alebo predstave. Moţno bude vo vnútri chvíľu bojovať. ale nie všetko. či malému ukojeniu svojej ţiadosti. Keď sa premôţe v jednom bode. zajtra . obmedzím sa iba na pokyn. ktorý vyţaduje väčšie vypätie síl. keď také veci majú prísť na známosť. ani horlivosť o všeobecné dobro. Dnes toľko. Nepočúva svoje svedomie a neodvrhuje pokušenie. či skutočnej alebo domnelej. Utešuje sa myšlienkou... ako nejaký duch ju varuje pred nespravodlivosťou.

Bičmi a uzlovými obuškami ma bili s takou silou. Môţete ma pozorovať v tomto mori bolestí bez súcitu? Neočakával som súcit od mojich katov.. ani sa nepodobám na človeka. Som dotrhaný nespočetnými ranami. ako ma vedú. Celý som pokrytý modrinami a zlomený únavou. moje milované duše.viac.. vyčerpaní námahou. ako tichého baránka. vyvolené duše. Uplietli z tŕnia korunu . k hroznému a potupnému trestu bičovania. Som strašne znetvorený. Kusy môjho Boţského tela sú vytrhané. keď príde silné pokušenie? Bičovanie Pána Jeţiša Jeho túţba po súcite Pozorujte.. Katani šľahajú moje telo. krv prúdi z celého tela. títo bezcitní a krutí kati prestali. ţe bolesť prenikala aţ do kostí. keď si natoľko podľahla malému podnecovaniu. Celý som sa triasol od bolesti. ako sa zachováš. ho očakávam! Pozrite na moje rany! Kto z lásky k vám trpel tak ako ja? Jeţiš tŕním korunovaný Cesta Boţej vôle Nakoniec. ale od vás. rana za ranou dopadá..

pozorujte ma odsúdeného na smrť. a zaobchádzali so mnou ako s bláznom.. aby som utekal pred pokorovaním. Znášal som ho ochotne. Ja. Jeden po druhom pristupovali a posmešne hovorili: „Buď pozdravený. pre ktoré som sa uţ celý chvel. Boţí Syn.a násilne mi ju vtlačili do hlavy. Bol som ďaleko od toho. iní ma kruto bili po hlave a všetci rozmnoţovali moje nevýslovné bolesti. Akoby to všetko nestačilo k najväčšej pokore. ešte ma korunovali tŕním.. . priodeli šarlátovou handrou a posmešne ma pozdravovali ako smiešneho kráľa. chcel som byť v očiach ľudí ako najposednejší a najopovrhovanejší zo všetkých. vy duše. zbičovaného pri stĺpe.. Ó. aby som zadosťučinil za pýchu ľudí a pohol duše k nasledovaniu v mojich šľapajach. Kráľ!“ Niektorí ma potupovali. ktoré ma milujete.. vydaného uráţkam a davu. ktorý drţím celý vesmír na dlani svojej ruky.

neodporujte. ktorá bola dopredu stanovená Boţou vôľou.. ak v skutočnosti konáte svoju vlastnú. Ţiadna cesta. nepokúšajte sa pyšne dokázať. Napríklad. nie je opovrhujúca alebo pokorujúca. ţe je pod ich dôstojnosť. aby moje ramená boli priodeté posmešným plášťom. čo od vás ţiada Boh. Dovolil som. Náhle jej myseľ posadne pýcha. Táto duša sa odvráti a hľadá to. Nachádza v ňom dobré vlastnosti. aby som bol vysmievaný ako blázon.Týmto bolestivým korunovaním som zadosťučinil za pýchu tých. ktoré je v očiach sveta viac alebo menej skvelé.. Nenájdete pokoj a radosť v postavení.. nie však márna túţba vynikať pred svetom. česť. Vy. Napadne ju. niektorá sa cíti byť priťahovaná náklonnosťou k niekomu. ţe plníte Boţiu vôľu. ale len v plnení Boţej vôle a v úplnom podrobení sa všetkému. ktorí nechcú zniesť nič. svedomitosť v obchodných záleţitostiach. ţe týmto priateľstvom moţno budú ukojené túţby jej srdca. zmysel pre plnenie si rodinných povinností. vôbec všetko. aby mnohé duše neopovrhovali nasledovaním mňa v tom.. čo svet pokladá za biedne a pokorujúce a čo by sa im mohlo zdať. čo by jej . Vo svete sú mnohé duše. čo by ich poníţilo v očiach sveta. čo si praje vidieť na tom. vieru. ktoré sú náchylné zaisťovať si budúcnosť na svete. ktorí sa vo svojom vnútri cítite ťahaní na túto cestu. koho miluje. zboţnosť.

končia odvrátením sa od cesty. myslíte. zvlášť vyvolené mojím Srdcom. Tam som ustanovil. Čo mám povedať o tých. na tomto svete. ktorých volám k ţivotu dokonalosti a lásky. aké sklamanie! Mnohé z nich. Dal by Boh napriek tomu. nasledovať ma a uspokojiť sa so mnou. Ako sa zaslepuje... Myslíte. i najviac duší. akú od vás očakávam?.. milujem ich nekonečnou neţnosťou a ťahám ich tam. duše. odkryť im svoje Srdce. ktoré si ţiadam privlastniť. ţe nasledovaním svojich náklonností mi vzdávate česť. a predsa mi vráţajú hlboko do hlavy tŕne mojej tŕňovej koruny. ako veľa ľudí je zaslepených pýchou! Dnes budeš konať moje úkony pokory a podriaďovaniu sa Boţej vôli. keď odopierate volanie Milosti. určite nenájdeš šťastie. kde Boţia Prozreteľnosť pripravila pre ne najistejšiu cestu k svätosti. Chce sa ukazovať. Ale aký odpor. a ktorí sa robia hluchými k môjmu volaniu? Akému klamstvu sa vystavujú tie duše. alebo z pýchy ma odmietate nasledovať po ceste Lásky? Ó.. . Ó. ktorú som pre ne s veľkou láskou pripravil.. tam mi oni darujú najviac lásky. aby si získala pre mnohé duše milosť k nasledovaniu tej cesty.. ţe sú ochotné plniť moju vôľu. ktorú im naznačila Láska. poznám ich zblízka. s mysľou plnou márnych myšlienok... ktoré sa domnievajú... aby si ho našla na onom.. ţe sa vydávaš do tak váţneho nebezpečenstva. Joţka. Nie.. zaslepené pýchou alebo túţbou ukojiť svoju prirodzenosť alebo márnu túţbu. ţe je bohatšia a z lepšej triedy ľudí. ktoré hľadáš. Sú duše. ţe plníte moju vôľu.zjednalo väčšiu pozornosť u ľudí.

vediac. . ma priviedli vojaci späť k Pilátovi. ţe má moc alebo ma ukriţovať alebo prepustiť. prečo som neodpovedal. keďţe nenašiel na mne ţiadnej viny. aby duše porozumeli. s potupovaním a posmechom. opäť sa ma vypytoval. ktorá by bola hodná smrti.. ako sa nechávajú zviesť pýchou..Barabášovi daná prednosť pred Jeţišom Výzva k vyvoleným dušiam. S tŕňovou korunou na hlave. aby predovšetkým volili Boţiu vôľu Vynasnaţíme sa teraz. Tento. priodetého šarlátovým plášťom.

. ako s narušovateľom pokoja. ţe by ľud mohol povstať proti nemu. Ale ľud kričal jedovato sťaby jedným hlasom: „Nech on zomrie!. Znášal som to všetko s najväčšou tichosťou a pokorou..Prerušil som mlčanie a povedal som mu: „Nemal by si žiadnej moci nado mnou. On musí zomrieť.. hľadal zámienku. potupy a nenávisti od tých istých ľudí. s túţbou ukázať vám svoju lásku. z lásky k vám. Predstavil ma ľudu v tom zbedačenom stave. keby ma odmietol odsúdiť na smrť. ktorí ma milujete.. trápený výčitkami svedomia.. za ktorých som mal preliať všetku svoju krv. uváţte. Medzitým Pilát znepokojený odkazom od manţelky. jeden z najhorších ľudí. ale je nutné.. Zaobchádzali so mnou. Barabáša prepusť!“ Ó.“ Poznove som mlčal. ako som bol prirovnaný k lotrovi. a bojac sa. Počúvajte ich zúrivé výkriky proti mne a s akým revom ţiadajú moju smrť. ako by ma prepustil. prijal som ho z lásky k dušiam. ako s bláznom. ako s pomäteným.. Navrhol ma prepustiť a namiesto mňa odsúdiť lotra Barabáša. aby som sa snaţil uniknúť tomuto zhanobeniu. do akého ma priviedli. odovzdajúc sa úplne Bohu. ktorá ma viedla nielen k smrti. aby sa naplnili písma. keby ti nebola daná zhora. vy všetci. ale aj k znášaniu pohŕdania. Ďaleko od toho. ba hodnotený menej ako ten zločinec.

. atď. uzmieriť Jeho velebnosť. čo vy budete znášať pre mňa. v najdrsnejšej ročnej sezóne a za najstudenšej noci. svätý Jozef. alebo ako to videl svet: z chudobných a skromných rodičov ďaleko od domova. .“ Odpovedám ti: „Keď som sa mal narodiť z chudobnej Panny. ku ktorým som včera hovoril. moja rodina a priatelia ma budú považovať za smiešnu. ako máte zniesť kaţdý odpor a splniť tak Boţiu vôľu... pre ktorých môj otec... Chcel som poznať z vlastnej skúsenosti všetko. aby ste tým posilnení mohli pochopiť. ktoré ste povolané k dokonalému ţivotu.. v chlieve.. pracoval. ani som sa neštítil pomáhať mojej Matke pokornou skrytou prácou v jej chudobnej domácnosti...Myslíte. Tu ešte raz oslovujem duše. Nie som zvyknutá na taký spôsob života. aj keď som to mohol ľahko urobiť.... Skrátka som sa neoslobodil... znášajúc pohŕdanie a ľahostajnosť tých. Vy. aby ste mohli čerpať silu z môjho príkladu vo všetkých okolnostiach vášho ţivota. váhal som? Odmietol som?“ Tridsať rokov som vykonával ťaţkú prácu v skromnej dielni. ţe vo svojej ľudskej prirodzenosti som necítil odpor a zármutok?. takú nízku prácu.. ako bolo treba k skromnému tesárskemu remeslu. zadosťučiniť za hriechy sveta a získať spasenie pre mnohé duše.. mám nadanie a môžem byť užitočnejšia niekde inde. a ktoré sa zjednávate s milosťou. odpovedáte: „Ako môžem žiť v stálej skrytosti?.. Nemal som vari viac vedomostí. keď som vo veku dvanásť rokov učil učiteľov v chráme? Ale bola to vôľa môjho Otca a takýmto spôsobom som Ho oslavoval.. Všetko som prijal s láskou...

ako pri celej tej krutosti jedných. odovzdáš sa veľkomyseľne Boţej vôli. opakujem tým. pri opustenosti od mojich vlastných. objímal som vţdy s väčšou láskou najsvätejšiu vôľu môjho nebeského Otca. Keď udrela hodina môjho umučenia. pretoţe mojou jedinou túţbou bolo vo všetkom konať vôľu môjho Otca. pri tupení druhými. potom dosiahneš úzke spojenie s Bohom a budeš zakúšať nevýslovné sladkosti. navzdory odporu tvojej rodiny. Neurobil som to. Ak sa veľkomyseľne poddáš Boţej vôli napriek tvojmu vnútornému odporu. ale ich túţba sa zatiaľ nesie k ţivotu osamelému a skrytému.. pri nevýslovnom mučení môjho tela a pri vnútornom odpore mojej prirodzenosti. pozri. pri nevďaku zástupu. ktoré zakúšajú veľký odpor k pokornému a skrytému ţivotu.Na začiatku môjho verejného ţivota som sa mohol predstaviť ako Mesiáš a Boţí Syn.. ktoré sú naopak povolané. aby sa zamestnávali prácou vo svete. .. a takto na seba upútať pozornosť a získať úctu ľudí pre svoje učenie. Čo som povedal dušiam.. naprotiveň úsudku sveta.

či ste svetu známi alebo neznámi. lebo to bude znamenať tvoju cestu lásky vo všetkom. či vás hodnotia vysoko alebo nízko.. ako bola daná prednosť Barabášovi a mnou tak opovrhli. vyvolené duše. vaše šťastie a dokonalosť nespočíva v tom. Miluj a napĺňaj moju vôľu s radostnou ochotou. aby ste išli za tým. ale jedine v prijímaní Boţej vôle s láskou a v dokonalom súlade s tým.. budeme pokračovať zajtra. ako som navracal zrak slepým. zdravie chorým..Ó.. . alebo nie. čo Boh od vás poţaduje pre Jeho slávu a vaše posvätenie. ani v tom. s ktorou sa o mňa staral po celý ţivot. námahy môjho pestúna a jeho starostlivosť. Pohliadol som v duchu na všetky tie dobrodenia.. Pripomenul som si neţné láskanie mojej Matky.. ktoré som tak štedro udeľoval tomu nevďačnému ľudu. Joţka. keď som videl. Dosť pre dnešok. keď ma vinula k svojmu srdcu.. či máte dobré zdravie. ani v tom.. Jeţiš odsúdený na smrť Rozjímaj okamih. ani v uţívaní alebo skrývaní vašich schopností... aké mučenie vytrpelo moje nanajvýš citlivé a milujúce Srdce. Aţ do ţivého ma ranil krik zástupu ţiadajúceho moju smrť. čo vás láka.

.. Ó.. prečo sa nevrhneš k mojim nohám. ktorý som cítil. do akého zbedačeného stavu som privedený.. Kto môţezmerať hlboký zármutok môjho Srdca. Ako počul..celé mnoţstvo ľudí sa domáhalo mojej smrti.uzdravoval krívajúcich. ktorých ste sa dopustili. Judášovo zúfalstvo Túţba Boţského milosrdenstva Po zrade v Olivovej záhrade Judáš ušiel... ktorú som tak dlho vyučoval s láskou. aby som aj tebe odpustil? Keď sa bojíš prísť ku mne. ba aj kriesil mŕtvych. pozorujte a viďte bolesť môjho Srdca.. moje oči sa stretnú s tvojimi.. ktorí ste na klzkej ceste hriechu.. a pozri sa teraz. ţe som odsúdený na smrť.. pretoţe som obklopený zástupom. Ó.. vy všetci. Judáš. keď viny. ako sa teraz vrhá do pekelného ohňa? Ó. ktorí ma milujete. odsúdený na smrť ako zlopovestný lotor. Aj teraz sa k tebe obracajú s láskou.hádam nenávidený viac ako bol kedy ktorý človek. a ktorá prijala moje učenie i často počúvala z mojich perí slová odpustenia tých najohavnejších zločinov. vidiac túto dušu. sýtil zástupy na púšti. ktoré ho obviňovalo z ohavnej svätokrádeţe. aspoň na mňa pozri. ktorí pre hriech dlhšiu alebo kratšiu dobu ţijete ako utečenci a blúdiaci. zatvrdili . v zúfalstve sa obesil. Pilát teraz vyniesol svoj rozsudok.. Sem a tam sa potuloval ako obeť výčitiek svedomia. vy všetci..

nebojte sa. otcovskú ruku zdvihnutú... Ihneď uvidíte Jeho láskavú. . keď sa pominuli pohnútky. alebo spoluvinníci na vás zabudli a vy spoznáte stav svojej duše.. Ak ste mladí a váš pohoršujúci ţivot vás zníţil v očiach sveta... aby vás viedla k ţriedlu odpustenia a ţivota. Aj keď je príčina... aby ste prišli k Nemu. Naopak. potiaľ sa môţe utiekať k Boţiemu milosrdenstvu a prosiť o odpustenie. aby vám mohol odpustiť. aby s vami zaobchádzali ako s kriminálnikmi a boli by ste na posmech a ako vyvrheli.. keď ste pre ukojenie jednej alebo druhej vášne zišli na zlé cesty. váš Boh si nepraje vidieť vás upadnúť do pekelného ohňa.. aspoň k Nemu vzhliadnite a nech Ho dosiahnu vzdychy vášho srdca. potom. ó nepoddávajte sa zúfalstvu! Pokiaľ je v človeku dych ţivota. ó. Ak sa neodvaţujete s Ním hovoriť..a zaslepili vaše srdce. On vrúcne túţi po tom.

Keby sa stalo. ale potom nejakou zhodou okolností by ste prišli k poznaniu. aby vás zdrvila ťarcha hriechov a zla.. ale ona zaslepená zvykovými chybami klesala stále do väčšej vlaţnosti. ani nepočuje Boţí hlas. nepripustite. len aby vám odpustil... Ešte je tu čas na odpustenie. Povedal by som. ktoré ste zavinili. I keby vám ostávala iba jedna sekunda ţivota.. Moţno sa tá duša prebudí a s hrôzou spozná. S dušou preniknutou hlbokou ľútosťou vrhnite sa do priepasti Milosrdenstva a náhlite sa k Tomu.. Rovnako je to aj s dušou. ţe jej ţivot bol zanedbaný. keby ste boli príčinou veľkého zla a skazenosti iných ľudí. Potom prešla do vlaţnosti a na neduchovnú pohodlnú ţivotnú cestu. ţe väčšinu svojho ţivota strávite v bezboţnosti a ľahostajnosti a snáď náhly príchod vašej hodinky smrti naplní vás zúfalstvom.. prázdny a neuţitočný pre jej spasenie. Ak by celý váš ţivot bol strávený v nevedomosti a blude. ktorý čaká na váš návrat. lebo jej hluché a ospalé svedomie uţ ani necíti výčitky. ó. ba celej veľkej spoločnosti alebo náboţenstva. nedajte sa zviesť. ţe ste sa klamali. Boh od nej ţiadal väčšiu snahu.. ktorá od malička plnila môj zákon a moje prikázania. zabudla na seba a svoje vyššie snaţenie.. v tú jednu sekundu si môţete naspäť vykúpiť ve čný ţivot. Stratila nespočetné . aţ do skutočného hriechu.

Na tom kríţi som mal dokončiť tajomstvo vykúpenia. Ó. ja ti odpustím.milosti. utiekaj sa ku mne a naplnená najhlbšou ľútosťou pros vrúcne moje Milosrdenstvo. na ktorom má zomrieť. Zatiaľ. Nasleduj ma. . aby duše mohli byť naplnené tým samým zmýšľaním. . duše.. ako som sa namáhavo vliekol napred. zohnutého pod ťarchou kríţa.. ale ako ti je len moţné. na Kalváriu.. čo strata Judášovej duše napĺňala moju dušu zármutkom. nedbaj na tohto krutého nepriateľa. ostaň skrytá v priepasti mojej lásky a modli sa.. Nebeskí anjeli. Moja milosť ťa nikdy neopustí. pozrite na Boha. a nakoniec aţ do strachu a zúfalstva. ale nebolo nikoho. bezcitní kati poloţili tvrdý. Joţka. čo najskôr. Uzrite Stvoriteľa všetkých divov sveta. Diabol. s telom zlomeným mukami. Trpel som veľmi. kto by ma poľutoval. Kríţová cesta Pokračujme.. Joţka. moja milovaná duša. smútku a skleslosti. Ó. idúceho na Kalváriu a nesúceho ten svätý a poţehnaný kríţ. pred ktorým pri klaňaní padáte na tváre. Začni znovu svoj horlivý ţivot a dostaneš naspäť svoje stratené zásluhy. ťaţký kríţ na moje dobité ramená. ktoré ma túţite nasledovať. ktorý by ju nerád stratil. Nasledoval ma zástup. topiac sa v pote a krvi. Neboj sa nič.. pozorujte ma. snaţí sa čo najviac vyuţiť jej skľúčenosť a uvrhne ju do ochabnutosti.

Nemilosrdní vojaci ma obkolesovali ako zúriví vlci. Bol som najbiednejší a najopovrhnutejší zo všetkých tvorov. oslepil moje oči. Ţiadny však nemal so mnou zľutovanie. druhý za šaty... Stretnutie Pána Jeţiša so svoju Matkou .. tretí ma schytil pod krk. a ešte iný za vlasy... Pozri. jeden ma chytil za ruku. Uţ som bol veľmi vyčerpaný a kríţ bol taký ťaţký. Zmiesil sa s mojou krvou a pokryl moju zranenú a rozbitú tvár. ktoré som mal prischnuté na rany. do ktorého som padol tvárou.. Kríţ celou svojou váhou padol na mňa a tlačil ma k zemi. iní ma brutálne kopali leţiaceho na zemi. aţ som na ceste klesol.. ako surovo ma tí neľudskí vojaci zdvíhajú znova na nohy. Niektorí ma s päsťou zasypávali ranami.. Prach na ceste.

. svojmu Synovi. Ja trpím smrteľné muky na svojom tele a ona ich trpí vo svojom Srdci. aby som ďalej konal a dokonal dielo vykúpenia.. ţe som bol odsúdený na smrť. Tam uvidíš moju blahoslavenú Matku. Len čo sa moja Matka dozvedela.. Niektorí z učeníkov zo strachu pred Ţidmi ma len zďaleka nasledovali. nabrala sily k znášaniu bolestí a mne. ale čo všetko si navzájom povedali naše Srdcia pri tom jedinom srdcervúcom pohľade.. v ktorom ma vidí. Neprehovoríme ani slova. Pozri. Koho milujem viac ako svoju Matku? Nemôţem jej poskytnúť ţiadnu útechu a viem. ţe strašný stav.. Z dvoch príčin prichádza. Jej srdce je preniknuté ţiaľom. dodala zmuţilosť. jej zrak je upretý na mňa a môj zatemnený a krvou oslepený sa upiera na ňu. aby jej to mohli oznámiť. Nebola mi vôbec schopná pomôcť. moja Matka bola pomocou Boţského zjavenia v duchu prítomná pri všetkých mukách môjho horkého umučenia. svojho Boha. aby ma stretla: aby pohľadom na mňa. vidiac jej statočnosť. v ktorom mi pomáhala. ţe len rozmnoţí moje muky. akou trpím ja. Vie. Uvaţuj o mučeníctve týchto dvoch Sŕdc. Snaţili sa dozvedieť. keď uzriem jej bolesť. preniká jej Srdce tou istou bolesťou. ako udalosti pokračujú. aby ma . Koho miluje táto Matka viac ako svojho Syna?. Áno.Poď so mnou kúsok ďalej. ihneď sa vydala na cestu..

a preto sa chytajú dokonalého ţivota. Kríţ mi pomáhal niesť za plat. Pozoruj ma v duchu na ceste na Kalváriu. Šimon Cyrenejský Ako máme pomáhať Jeţišovi niesť kríţ Medzitým sprievod pokračoval cestou na Kalváriu. nie zo súcitu. ktoré sa podujmú pomáhať mi niesť kríţ.. ktoré ma nasledujú. tento muţ mi pomáhal niesť iba časť kríţa. kto by mi pomohol niesť kríţ. Uţ ma neopustila. schytili muţa z toho okolia. Sú v rozpakoch a môj príliš tlačiaci kríţ nechajú padnúť. pokiaľ som nebol uloţený do hrobu. ale sú znepokojované starosťami o svoj odpočinok a pohodlie. . nie celý.. ale nevzdávajú sa ziskuchtivosti. Ponúknuc na ten účel malú odmenu. nesúceho za mnou kríţ a uvaţuj o dvoch veciach. tí zlí ľudia zo zlomyseľnosti a nenávisti.. aby som nezomrel pred ukriţovaním. menom Šimona. Po druhé. Sú mnohé duše. sa obzerali po niekom. Bol to človek dobrej vôle.Iné sa vyberú za mnou. Ako začínal byť unavený.. preto som ešte dvakrát klesol.stretla. ponechával ma viac a viac ťarche kríţa.. pod ťaţkým kríţom. ale ziskuchtivý. Všimni si aj Šimona. Z obavy. ktorá v mnohých prípadoch ostáva ich hlavnou starosťou..

Po smrti uvidia. Slovom. čo je ich prísnou povinnosťou. aby mi dosvedčovali lásku a tešili moje Srdce. prosia o ňu a vyhľadávajú všetko. Ako len môţu. ľutujúc to. Na druhej strane je zas mnoho duší. ako ďaleko ostali vzadu. nasledovať ma na kríţovej ceste. Nehľadia na únavu a utrpenie. čo opustili.. ktoré poháňa nádej na spasenie. a tak nesú iba malú časť môjho kríţa a to takým spôsobom. . Chcú niesť celý kríţ. nielen časť kríţa. Tie sú pevné v svojom predsavzatí. Oddávajú sa úplne mojej vôli. Dychtivo sa chytajú ţivota v dokonalosti a venujú sa mojej sluţbe. Snaţia sa získať nejaké potešenie. ba viac ich pobáda láska. ani na zásluhy. vyhýbajú sa pokore a unavujúcej práci. koľko odriekania to bude stáť. Ich jediným cieľom je. tieto duše sú sebecké.Snaţia sa uniknúť utrpeniu. koľko bezpodmienečne potrebujú na spásu. Počítajú. nasledujú ma viac kvôli sebe. ktoré zakúšajú. prípadne to. ţe si s ťaţkosťami získajú len toľko zásluh. Nemyslia na odmenu. Obzerajú sa späť. Jedinou ich túţbou je uľahčiť mi a potešiť ma.. Prijímajú iba tie ťaţkosti. ktorým sa nemôţu vyhnúť. čím by ma potešili. ako kvôli mne.

Malo to za následok celý rad pokorovaní a skúšok. ţe pobádané väčšou láskou a horlivosťou pre duše. ani neváţi. uznávajú ho a prijímajú ho s úplnou poddanosťou. čo by bolo na väčšiu česť a Boţiu slávu. Niekedy sa stane. Majú ho v úcte. koľko trpí. Ich záujmom a ziskom je jedine láska. obetujú ho Bohu a pouţívajú ho na rozmnoţenie mojej cti a slávy. Oslavujú úprimne moje Srdce a poskytujú mu odpočinok. Keď duša skutočne miluje. alebo ak je skrytý v nejakom zamestnaní. ktoré im nie je po vôli.. ktorí sú okolo nich. nikdy nemeria. Nikdy neočakáva odmenu a hľadá vţdy iba to. čo sa im za daných okolností zdalo najlepším. ak neskoro prináša ovocie.Ak na nich doľahne kríţ v podobe choroby. ako veľa robí. Tieto duše skutočne prijímajú kríţ a nasledujú ma. ak je spôsobený zábudlivosťou alebo odporom tých. prijímajú radostne tieto neočakávané následky svojich činov. alebo ho vôbec neprináša. Buďte uistení. Nikdy . ako očakávali. urobili niečo. pretoţe v nich vidia môj kríţ. akej len je ich vôľa schopná. Jedného dňa budete z neho zberať hojnú úrodu snopov a veľkú odmenu.. alebo je málo vhodné ich schopnostiam. Tieto duše poháňané iba láskou. ţe vaše utrpenie a sebazapieranie nie je márne. Veci sa ale otočili celkom inak.

Rozjímajte. Netrápi sa. nikdy sa nevyhovára a neprotestuje. Svojím prvým pádom som získal milosť obrátenia pre hriešnikov. ktorí sú zakorenených v zle. chcú ma iba tešiť. Rozčúlenie zástupu vzrastá.. Pozri. Teraz sme vystúpili na vrchol... iní zo mňa stŕhali šaty.. čím znovu otvárajú moje rany. Z tejto príčiny prijímajú na svoje ramená celý môj kríţ a nesú celú jeho ťarchu. Niektorí pochytili kríţ a poloţili ho na zem. moja krv znova tečie. vidiac sa takto . jej cieľ a úmysel je čistý. Všetko robí z lásky. prenasledovaním alebo pokorovaním. o mojom zahanbení. Dopredu som sa vliekol len s najväčšími ťaţkosťami a tam. aké som cítil. Môj tretí pád bude napomáhať dušiam k pokániu v hodine smrti.... úplne vyčerpaný námahou. lebo jej pohnútkou je láska a tieţ výsledok odovzdá do rúk Lásky. ak sa stretne s odporom.. aby mohli vstať a znovu kráčať po ceste cnosti. som klesol po tretí raz..nepovie „dosť“ na prácu a únavu. ktoré sú zaslepené zármutkom a úzkosťou. milé duše. s akou dotieravosťou ma tí zatvrdnutí hriešnici obstúpili. Túţia mi iba poskytovať úľavu a oslavovať ma. Tieto duše nie sú ziskuchtivé. Jej námahy a utrpenia vţdy oslavujú Boha. ani nestráca pokojnú myseľ.. Ukriţova nie Prišli sme aţ ku Kalvárii. Druhým pádom som získal povzbudenie tým slabým dušiam.

Kaţdý pohyb spôsobí. čia má byť. aby mohli dosiahnuť pripravené diery v kríţi. Aj nebesia sa trasú.. Boli to nevýslovné muky.. Uţ prišla tá hrozná hodina! Kati ma poloţili na kríţ... nervy sa oddelili.. Pri tom divadle anjeli padajú na svoje tváre.. teraz presiaknutú mojou krvou. Hrali o ňu lós... Čo sa týka mňa. ţe moja tŕním korunovaná hlava naráţa silnejšie na kríţ.. Počúvaj.vystavený pohľadu zberby.... zachovávam najhlbšie mlčanie.. ktorú moja Matka utkala s takou láskou. ukrutne naťahovali moje nohy.. Predstav si zármutok mojej Matky. keď to všetko videla. Ţiadny nárek neunikol z mojich perí. Uchopili a násilne roztiahli moje ruky. pribíjajú moju ľavú ruku. ako túţila dostať tú tuniku. aká to bola úzkosť a zmätok pre moju dušu. Po pribití rúk. Obliekla ma do nej ako nemluvňa a ona rástla s mojou postavou. tŕne sa do nej hlbšie a hlbšie zabodávajú. kĺby sa vykĺbili. Rany na mojom tele sa popretŕhali a znovu sa otvorili. Tí ukrutní muţi ma olúpili o tuniku. Dlhým klinom prerazili moje nohy a moja krv tiekla na zem! ..

ktorý dáva rastlinám vzrast a všetkým ţivočíchom všetko. znečistenej blatom.. aby Mu vzdali česť. Potom je Kalvária svedkyňou skutočného divu.. Sama stojí bezmocná .. sám Boţí Syn. ktorý stvoril nebo. trpezlivosťou a odovzdanosťou pri tak brutálnom umučení.. pokrytom ranami. Čuduj sa a ţasni nad mojou mlčanlivosťou.. opúšťajúc bohatstvo. všetko. čo k ţivotu potrebujú. ktorý stvoril človeka a ktorého moc všetko zachováva a riadi. česť... pohodlie. o hlave celej doráňanej ukrutnými tŕňmi.Rozjíma nie Zastav sa na chvíľu. ktorí ma milujete! Vojaci sa chystajú obrátiť kríţ. zem a všetky veci. Pýtaj sa. Dajte teraz pozor. Pozri. zaliatej krvou a potom.. Rozjímaj o týchto prebodnutých rukách a nohách. aby mohli zahnúť klince na jeho zadnej strane. o tomto tele. o všetko olúpený. kto to trpí? Kto je obeťou takého barbarstva? Je to Jeţiš Kristus.. na prosbu mojej Matky.. slávu a lásku. Chceli tým zabrániť. vy nebeskí anjeli a všetci. aby ich váha môjho tela nevytiahla. nemôţe sa ani pohnúť. aká mu prináleţí... je predmetom posmechu.. rodiny a statky. Za chvíľu Ho budú nasledovať zástupy. Moje sväté telo dáva bozk pokoja zemi. čo môţe dať svet..

aby chránili moje telo a zamedzili. Namiesto toho iba nový posmech.. triasla sa zem.. padni tvárou na zem a počúvaj moje slová: „Moja vôľa zvíťaz v tebe. Nemôţe pohnúť ani rukou.. Moja láska prenikni ťa. aby si ma potešila? A teraz.... nič mu nezostalo. Nevynaloţíš všetku snahu. nové uráţky. Nikto ho neľutuje. Boh je pribitý na kríţ! Joţka.. čo ţiada moja láska?. Tvoja bieda oslavuj Ma!“ Pán Jeţiš na kríţi Sedem posledných slov ... ani nohou. v nebi nastalo stíšenie...a nemôţe mi pomôcť. čo urobíš. ktoré uţ znáša. bez cti a slobody. Joţka. pozri na svojho Jeţiša rozpätého na kríţi. Potom sa niesli vzduchom údery kladív neľudských vojakov. Ak ma skutočne miluješ. a na jej prosbu sa tlačia légie anjelov okolo. viac a viac bolestí je pridávaných k tým.. Je obnaţený a vystavený pohľadom. Anjelskí duchovia sa klaňali. nebuchol o zem a nebol som zadlávený váhou kríţa.. aby si sa mi stala podobnou? Odoprieš mi. Nikto s ním nemá súcit v jeho bolestiach.... padajúc na tváre. Vrúcne prosí môjho Nebeského Otca o zmilovanie. aby som sa nezranil.

ako pre divadlo a na posmech zástupu. . Teraz je hodina vykúpenia sveta! Zdvíhajú ma nahor. Čisté duše prídu.. nasleduj ma v ňom. sa zmenil na svetlo a pokoj sveta a na predmet najhlbšej úcty.... Hriešnici budú z mojich rán čerpať odpustenie.Povedal som ti o svojom utrpení. Vyvolené duše vzor. Pokoj prišiel na svet!.... ale tieţ na obdiv dušiam.. Kríţ. Svet našiel svojho Vykupiteľa. ktorý bol doteraz mučeníckym nástrojom. na ktorom umierali najväčší zločinci. aby z mojich rán uhasili svoj smäd a roznietili plameň lásky v svojich srdciach. buď v mojej spoločnosti a zdieľaj so mnou môj smrteľný zápas. a moja krv zmyje a zmaţe všetku ich špinu a nečistotu...... ktorý musia napodobniť. nájdu v nich svoje útočište a navţdy sa v nich ubytujú..

ktorý je ich ţivotom. Tvoja viera v milosrdenstvo tvojho Spasiteľa zmazala všetky tvoje hriechy a privedie ťa do večnej blaţenosti. Ale ja Ťa prosím. Vy.. h ľa tvoj Syn! Ó. . aby ťa podporovali a tieto nohy aby ťa nasledovali a nikdy ťa neopustili... lebo nevedia čo robia Nepoznali Toho. prijmi ich.. Ešte dnes budeš so mnou v raji. Na Jeho ramená nahromadili všetku zúrivosť svojich neprávostí. títo sú moji bratia. Ţena. odpusť im.. za ktorých som zomrel. moja Matka!.. Píš všetko. zahrň ich v plnej miere svojím milosrdenstvom. Otče.Čo sa týka teba. Joţka. máte Matku. Otče. čo vidíš.. tieto ruky sú tvoje. uţ nie ste viac sami. ku ktorej sa môţete utiekať v kaţdej potrebe.

Do tvojich rúk porúčam svojho ducha! Tebe dávam spä ť svoju dušu. prečo si ma opustil? Áno. odteraz má duša právo povedať svojmu Bohu: „Prečo si ma opustil?“ Po dokonaní tajomstva vykúpenia sa človek stal Boţím synom. Smädí ma! Ó. ţe Ty si ma skutočne poslal a Ty budeš oslavovaný. teraz uţ prišla tá hodina! Odteraz človek spozná zo splnenia mojich slov. a preto teraz môţem povedať: Dokonan é je! Teraz je konečne dokonané to veľké tajomstvo lásky. Hľa.. môj Otče. Kristus jeho bratom. ktoré plnia moju vôľu. Boţe môj. Prišiel som na svet. aby som konal Tvoju vôľu.Boţe môj.. ţivot večný jeho dedičstvom. uţ je splnená. budú môcť . Tieţ duše. môj Otče. aţ do poslednej kvapky. v ktorom Boh vydal svojho vlastného Syna na smrť. skutočne smädím po tvojom oslávení. Smädí ma po dušiach a na uhasenie toho smädu som dal všetku svoju krv. Ó.

.dôvera.. čo bolo napísané..“. aby duše počuli a čítali.. a ktorí sú hladní. ktorú odovzdávam do Tvojich rúk. mohli piť. Zmierenie.. Joţka.skutočne plným právom povedať: „Všetko je dokonané. Pane a Boţe môj. ktorí sú smädní. prijmi moju dušu. napíš.... čo si počula... mohli sa nasýtiť. . Chcem.. aby tí. láska.

Prichádzam. ktorá sa chystá udrieť hriešnikov. aby som si v tebe odpočinul. ale napriek tomu mi stále hovoríš. tým utrpením zadrţíš trestajúcu ruku Boţej spravodlivosti.Zmieren ie To znamená ţivot v spojení s Boţským Zmierovateľom. ktoré ma skutočne milujú. Keď sa ti zdá. lebo som tak málo milovaný! Hľadám lásku. Pracovať pre Neho a v Ňom v duchu zmierenia v úzkom spojení s Jeho zmýšľaním a s Jeho túţbami. mi nahradí mnohé prejavy nevďaku . Útecha. Od teba len ţiadam. Neboj sa. Niekedy budeš vo svojom srdci cítiť takú úzkosť. ale stretávam sa iba s nevďačnou nedbalosťou. Je tak málo duší. aká je v mojom Srdci. kedykoľvek ťa navštívim. ţe ma miluješ. vtedy najviac tešíš moje Srdce! Jediný úkon lásky v opustenosti. ktorú mi poskytne jedna verná duša. aby si bola vţdy pripravená potešiť moje Srdce. vynahradí chladnosť a ľahostajnosť mnohých iných. Ja som s tebou! Keď ťa urobím nápadne chladnou. Ňou utíšiš môj zármutok. v ktorej ostávam. Keď na teba dopustím úzkosti. to pouţijem tvoje teplo na rozohriatie iných duší. ţe ma nemiluješ.

voči mne. Moje Srdce počíta a zbiera úkony tvojej lásky ako vzácny balzam. Chcem, aby si mi dala duše. Preto vyţadujem pri všetkých tvojich skutkoch lásku. Trp, pretoţe miluješ, pracuj, pretoţe miluješ a nadovšetko opusti seba, pretoţe miluješ. Keď ťa nechám v duchovnej úzkosti a opustenosti, pretrp to z lásky. Uvaţuj o týchto slovách: „Zlato sa čistí v ohni.“ Tak aj utrpenie očisťuje a posilňuje dušu. Čas pokušenia prináša veľký zisk pre teba aj pre duše. Chcem, aby si horela veľkou túţbou po zachraňovaní duší... Prajem si, aby si sa vrhla do môjho Srdca a jediným svojím zamestnaním ma oslávila. Duše majú takú veľkú cenu! Neboj sa utrpenia, lebo znášaním utrpenia môţeš rozmnoţiť moju slávu a zadosťučiniť za hriechy sveta. Keď mňa stretneš, stretneš kríţ. Keď nájdeš kríţ, našla si mňa. Kto mňa miluje, miluje kríţ, a kto miluje kríţ, mňa miluje. Iba tí, ktorí milujú kríţ a objímajú ho z lásky ku mne, dostanú večný ţivot. Cesta cnosti a svätosti pozostáva z odriekania a utrpenia. Ktokoľvek veľkomyseľne prijme kríţ, kráča v pravom svetle. Ide po priamej a istej ceste, na ktorej nie sú zrázy, po ktorých by mohol dolu skĺznuť. Môj kríţ sú dvere do pravého ţivota. Duša, ktorá vie, ako ho má prijať a milovať, práve taký, aký som ho ja pre ňu vybral, vojde prostredníctvom neho do slávy večného ţivota. Chápeš teraz, aký drahocenný je kríţ? Nevyhýbaj sa mu... miluj ho, lebo pochádza odo

mňa a ja ťa nikdy nenechám bez sily potrebnej na jeho nesenie. Ja som niesol kríţ z lásky k tebe a ty by si ho nechcela niesť z lásky ku mne? Ajhľa, Srdce, ktoré dáva ţivot svetu... ale z kríţa. Aj duše, ktoré som si vyvolil za pomocníčky v šírení svetla a ţivota vo svete, musia sa s úplnou poddanosťou nechať pribiť na kríţ podľa príkladu svojho Boţského Majstra a Spasiteľa. Najväčšia odmena pre dušu je, urobiť ju obeťou mojej lásky a môjho milosrdenstva a vydať ju, ako som vydal seba, na obeť za hriešnikov. Vieš, ako ma potešíš? Miluj ma a trp pre duše a nikdy mi nič neodopri! Áno, neodopri mi nič a nezabudni, ţe potrebujem duše, ktoré by znášali moje utrpenie a zadrţali môj Boţský hnev. Tie duše budem podporovať.

Ak sa niektorá duša modlí s vrúcnou túţbou za hriešnika, aby sa obrátil, spravidla jej modlitba získa jeho obrátenie, niekedy aţ v poslednom okamihu a uráţka urobená môjmu Srdcu je uzmierená. V ţiadnom prípade taká modlitba nie je stratená. Po prvé, poteší moje Srdce zranené uráţkami. Po druhé, ak nie je ten, za koho sa modlila, toho hodný, pridelí sa úţitok a sila tej modlitby inému, ktorý je lepšie pripravený z toho ťaţiť. Niektoré duše sú povolané, aby počas svojho pozemského ţivota i po celú večnosť ma oslavovali nielen toľko, koľko sú povinné samé za seba, ale aby mi vynahradili aj tú česť a slávu, ktorú mi mali vzdávať duše, ktoré sú stratené... Takým spôsobom moja sláva nie je o nič zmenšená, lebo jedna spravodlivá duša je schopná vynahradiť ju za mnoho iných. Moja láska k dušiam je tak veľká, ţe som priamo spaľovaný túţbou po ich záchrane. Duše spejú k záhube a moja Krv je pre nich stratená! Ale tie, ktoré ma milujú, obetujúc seba ako obete na zmierenie, zvolávajú Boţie milosrdenstvo a to je práve to, čo zachraňuje svet! Hľadám duše, ktoré by zmierili mnohé uráţky páchané proti Boţskej velebnosti. Som spaľovaný túţbou, aby som mohol odpúšťať. Úbohí hriešnici! Akí sú slepí! Ja hľadám, ako by som im odpustil a oni zasa, ako

odplatou za tak veľa lásky.by ma uráţali. sa mi dostáva len veľkých uráţok. ktoré by sa spaľovalo väčšou ochotou odpúšťať.“ Prichádzam si odpočinúť medzi tých. Keď je veľká tvoja nehodnosť a tvoje hriechy.. ponor ich do prúdu krvi môjho Srdca a tak sa očisti. môj Otče. . aby ich potrestala. Polícia ich hľadá preto. poznáš srdce. ktorých som si vyvolil. Potom prijmi veľkomyseľne všetky utrpenia. poď. aby som im odpustil. ktoré ti budú poslané z mojej vôle a obetuj ich môjmu nebeskému Otcovi. Poďme. ako moje. Úbohé duše. Svet sa vrhá do všetkých moţných rozkoší. Potrebujem obete na zmierenie horkosti spôsobenej môjmu Srdcu a na utíšenie môjho zármutku. Tvoje Srdce by malo horieť túţbou. ţe moja duša je zaplavená horkosťou a ţiaľom.. Ja ich hľadám preto. uráţaného toľkými hriechmi.. Nech tieto duše svojou vernosťou a láskou zahoja rany. ako moje? A predsa. ktoré mi spôsobili hriešnici. a ktoré je menej milované? Je moţné nájsť srdce.. zmiluj sa nad dušami! Netrestaj ich. Povedz mi. Kde nájdem úľavu v tom mojom zármutku? Obetuj celú svoju bytosť na zmierenie za tie premnohé hriechy a na zadosťučinenie Boţej spravodlivosti. ktoré by milovalo viac. ţiadajme pre ne odpustenie a uzmierujme za ich hriechy: „Ó. aby si prostredníctvom mojich zásluh mohla tešiť a uzmierovať Boha. ako si zasluhujú. Také mnoţstvo hriechov je páchaných. ale buď im milostivý na príhovor svojho Syna. Prenasledujem ich ako polícia zločincov.

ţe ťa menej milujem. Najviac moje Srdce zraňujú tí. ktoré sa mi zasľúbili a zasvätili. Čo im neukazujem dosť jasne.Aký veľký počet hriechov je páchaný!. . to neznamená. nielen hojí tie rany. miluj ma. Obetuj Ho Bohu Otcovi ako obeť lásky za duše. ale aj odvracia tresty Boţej spravodlivosti. Pretoţe som na teba zoslal utrpenie. Týmto Srdcom uzmieruj a zadosťučiň Boţej spravodlivosti. Potrebujem utrpenie. Ako veľa duší je stratených! Zatvrdnutosť hriešnych duší hlboko zraňuje moje Srdce. ako ich vrúcne milujem? Nedávam im celé svoje Srdce? Teš ma... ktorý ma miluje. Mnoho je stratených. aby som mohol uzdraviť rany hriechov. Ja budem zmierovať za teba a ty za duše. hlavne za tie. oslavuj ma pre moje Srdce. Mnohí ma uráţajú. ktorí ma veľmi milujú. ale stále si niečo podrţiavajú a neodovzdávajú sa mi celkom. Ale neţný cit toho.

ktorá stravuje moje Srdce. Vojdi do hlbín môjho Srdca a obetuj sa môjmu Otcovi so zásluhami svojho Ţenícha. ako majú zuţitkovať svoj poklad. Ukry sa vo mne a ja preniknem hlboko do tvojho srdca. Keby duše pochopili. Pros Ho. Táto rana je ich. Keby neutekali odo mňa. Dám im potrebné svetlo. aby spoznali. ktoré nevedia. mnohým dušiam. ale si pokrytá mojou Krvou. ţe Ja som ich radosť i odmena. Táto rana v mojom Srdci je horiacou vyhňou. ktoré ich odmietajú. Budeme tešiť jeden druhého. ktoré rozhnevali môjho Otca a odteraz im budú dávať svetlo. silu a lásku. Im prináleţí. ktoré obsahuje. aká si biedna a maličká. Dnes ma budeš tešiť. Chcem. aby šírili .Ţi so mnou a ja budem ţiť s tebou. Povedz mu. aby ich mohli rozdávať svetu. od ktorej vyvolené duše musia roznietiť svoje srdcia. aby si spojila svoju dušu s tou horlivosťou. ţe si maličká a si pripravená zadosťučiniť za hriechy ľudí. Tak stráviš deň v prosbách za odpustenie a v zmierovaní za hriechy. lebo ich veľmi milujem! Pozri na rany. kde ich majú hľadať a mnohým iným. lebo moja bolesť bude tvoja a tvoja bude moja. páchané proti Nemu. aby vykúpili svet od večnej smrti a dali mu ţivot! Tieto rany získajú odpustenie a zmilovanie pre mnohé duše. Povedz Mu. aby odpustil mnohým nevďačným dušiam. ktoré boli otvorené na kríţi. aj so všetkými milosťami.

veľkomyseľná. Pravá láska je pokorná. dávajúc mi stále dôkazy o svojej láske skutkami. aby som ťa naučil láske. ţe ma svet tak uráţa. ktorá nehľadá rozkoše a vlastné záujmy. ţe láska je. pravú lásku.. Z neho sa naučíš láske. Nedaj sa zadrţať. Ak chceš. v modlitbe. Nezastav sa pred obeťami. v úzkosti a v pokorovaní. do ktorej sa strmhlav vrhajú. keď hovoria: „Bože môj. nezištná. i keď ťa to niečo stojí. t. je dôvernosť s Tým. Lásku horlivú. ktorá prekonáva všetky prekáţky povstávajúce zo sebeckosti. aby od nich ţiadal lásku. pri odpočinku. Mnohé duše si myslia. lebo láska je zmierovaním a zmierovanie je láskou. snaţ sa ho poznať. ale tieţ zadosťučinili za uráţky. láska je sladká a koná všetko. lebo miluješ. j. ktorá sa nechá viesť Milujúcim. pretoţe miluje. začni so zabúdaním na seba.. ktorý je samá láska.. Láska: Hľadám iba lásku. ohnivú a silnú.nielen lásku ku mne a poznanie o mne. aby si ma milovala týmto spôsobom v práci... horiacu. Miluj. Rob všetko z lásky. ale bude zachránený zmierovaním mojich vyvolených duší. ale myslí iba na svojho Miláčika. lásku povoľnú. Pozoruj moje Srdce. nevšímaj si to. Je to bolestivé. ktorými ma hriešnici zasypávajú. k čomu ťa láka osobný záujem. Lásku nezištnú. To je pravá láska! . Chcem. v úteche. milujem Ťa!“ – Nie.. ktorá vytrháva duše z bezodnej priepasti. ktorý zostupuje aţ na úroveň stvorení.

Láska robí všetko ľahkým. ţe ma miluješ.. hlavne po láske vyvolených duší. Som hladný po láske.. aby si vrúcne túţila po tom. v mojom pokoji. vojdi do môjho Srdca. lebo to je to. čo najradšej počujem. Chcem. Poď. Priblíţ sa k tejto vyhni lásky. To musí byť jediným pokrmom tvojej duše. odpočívaj vo mne. Odpočívaj v mojom Srdci a podieľaj sa na jeho zármutku. ktoré horí túţbou po láske duší. Pozri na Srdce. Prines Mu všetku svoju biedu. . Mnohí Ho napĺňajú zármutkom. ale tvoja láska ma poteší. aby mohla byť strávená Jeho plameňmi. budú rýchlo napredovať v dokonalosti a veľkú útechu poskytnú môjmu Srdcu! Povedz mi. aby som bol milovaný.Keď toto skutočne pochopia duše.

Duša, ktorá miluje, praje si trpieť, lebo utrpenie zväčšuje lásku. Láska a utrpenie úzko spájajú dušu s Bohom a zjednocujú ju s Ním. Mnohí sú ochotní bavievať sa so mnou, keď ich navštívim útechou. Mnohí ma s radosťou prijímajú vo Svätom prijímaní, ale málo je tých, ktorí ma vítajú, keď ich navštívim s mojím kríţom. Duša pribitá na kríţ a podrobujúca sa mojej vôli ma oslavuje i potešuje a je mi veľmi blízka. Mnohé duše ma nepoznajú. Je veľký počet duší, ktoré ma poznajú, ale ma opúšťajú, pretoţe chcú uţívať radosti ţivota. Vo svete sú mnohí ľudia zmyselní. Aj medzi mojimi vyvolenými sú duše, ktoré vyhľadávajú radovánky. Blúdia, lebo moja cesta je cestou utrpenia a kríţov. Len láska im môţe dať silu, aby ma mohli nasledovať. Práve preto ţiadam lásku. Keď sa dvaja ľudia navzájom milujú, postačí nepatrná nešetrnosť, aby sa druhý cítil zranený. Tak je to aj s mojím Srdcom. Práve preto ţiadam, aby tie duše, ktoré túţia po úzkom spojení so mnou, mi nič neodopreli. Keď ty budeš verná vo všetkých drobnostiach lásky, ja sa nenechám prekonať vo veľkomyseľnosti. Tvoja duša bude naplnená pokojom. Neopustím ťa, akokoľvek si maličká. V tej maličkosti budeš veľká, pretoţe ja budem v tebe prebývať. Moje Srdce uţ ďalej nemôţe udrţať vrúcnu túţbu po darovaní a vydaní sa hriešnikom.

Stále túţi ostať s nimi. Túţim ,aby mi otvorili svoje srdcia, aby ma v nich uzavreli a oheň, ktorý spaľuje moje Srdce, posilnil a roznietil ich srdcia. Potom im budem práve tým, čím ma chcú mať. Ak budú na mňa pozerať ako na svojho Otca, budem im Otcom. Ak budú po mne túţiť ako po svojom Miláčikovi, budem ich Miláčikom. Keď potrebujú silu, budem ich silou, ak si ma prajú potešovať, nechám sa od nich potešiť. Prajem si, dať im seba a naplniť ich milosťami pripravenými pre nich. Dovoľ mi, obveseliť sa v tebe. Moja veľkosť spôsobí, ţe tvoja maličkosť úplne zmizne. Odteraz budeme pracovať ako jeden. Ja budem ţiť v tebe a ty budeš ţiť pre duše. Moje Srdce vykoná všetko, čo je potrebné. Moje milosrdenstvo bude účinkovať. Moja láska úplne prenikne tvoju bytosť. Čím menej bude teba, tým viac budem ja tvojím ţivotom a ty budeš nebom môjho odpočinku. Hovor ku mne, veď som ti tak blízučko. Nie si sama, lebo ja ťa vidím, aj keď ty ma nevidíš. Sledujem ťa. Počujem ťa. Hovor ku mne, usmievaj sa na mňa, lebo som tvoj Ţeních, tvoj nerozlučný Spoločník. Keď ťa milujem, milujem ťa preto, lebo si maličká. Ţiadam ťa len o vernosť a oddanosť. Chcem, aby si bola prázdnou nádobou, ktorú naplním ja sám. Ponechaj svojmu Stvoriteľovi starostlivosť o svoje stvorenie. Čo sa týka lásky, tá nech nemá medze. Ty si moţno chudobná, ale ja som bohatý. Ty si slabá, ale ja som silný. Ţiadam však, aby si mi nikdy nič neodoprela. Budem ťa hájiť a povznesiem ťa. Len sa vzdaj seba. To ostatné urobím ja.

Chcem, aby si mi obetovala všetko, aj to najmenšie, aby si tak utíšila bolesti môjho Srdca, zvlášť tie, ktoré mi spôsobujú zasvätené duše. Chcem, aby si bez strachu odpočívala v mojom Srdci. Pozri na moje Srdce. Vari Jeho plamene nemôţu stráviť všetky tvoje nedokonalosti? Odovzdaj sa úplne do mojich rúk. Všetko svoje úsilie venuj iba tomu, aby si sa mi páčila. Vojdi do môjho Srdca, ktoré je priepasťou lásky a neboj sa. Ţiadal som ťa, aby si si zaslúţila milosti, ktoré ti prideľujem? Ţiadam jedine, aby si ich prijala. Ponechaj mi voľnosť, aby som v tebe mohol pôsobiť, ako si prajem. Mojeoči sú stále obrátené k tebe. Ty upni svoj zrak na mňa a opusti seba. Ani tvoja maličkosť ani tvoje poklesky nič neznamenajú u mňa. Moja krv ich všetky zmyje. Ty nepotrebuješ nič, iba sa spoliehať na moju lásku a vzdať sa seba.

. ţe napriek celej jej biede a nedokonalosti. V tej chvíli nič nie je milšie pre nich na svete. ktorá sa mi úplne odovzdá. veď som tvoj Otec. ale nadovšetko potrebujem duše. a nik sa nevyrovná láskyplnej dobrotivosti môjho Srdca. O čo viac to platí u mňa. Ak pociťuješ stiesnenosť a smútok..Duša. povediem a poteším. Je mojou rozkošou v nej prebývať. Spasiteľ a Ţeních.. rýchlo volaj na svojho Otca a odpočiň si v jeho Srdci. Slepo sa odovzdaj môjmu vedeniu. Mám oči otvorené. rodičia si ho s nevýslovnou radosťou privinú na svoje srdce. všetko nájdeš v mojom Srdci. mi spôsobí takú radosť. pri ktorej musíš rozjímať. podopriem ťa. ktoré by zmierovali a stali sa obeťou. ktoré sa mi úplne odovzdajú. Stvoriteľ. Pozri na toto Srdce! Je Otvorenou knihou. Potrebujem milujúce duše. Keď ti práca bráni vrhnúť sa k mojim nohám.. Takíto sú pozemský otec a matka. ako si praješ. Matka. zvlášť horliť za moju slávu a spásu duší. Ja pomôţem. stáva sa mi skutočným nebom plným radosti. Ak sa všetkého vzdáš. povedz iba slovíčko „Otče“. Keď malé dieťatko na tejto zemi začína hovoriť a vysloví to sladké meno „otec“. . Boh. aby som ťa viedol. Naučí ťa všetkým cnostiam.

Prajem si. Plné dôvery vo mňa. lepšie by ma poznali. Poď.Pozeraj dlho a dobre na moje Srdce. Áno. Ak by duše ţili v uţšom spojení so mnou. Ešte raz pozorne upri svoj zrak na moje Srdce. akoby som bol ďaleko od nich.. Je Ţriedlom ţivej vody. koľko dobra by boli schopné vykonať pre úbohé duše. Nechaj v sebe voľne účinkovať moju lásku a ostaň stále maličkou. Keby moje vyvolené duše ţili úzko spojené so mnou a náleţite by ma poznali. našiel som ti skryté miestečko v hlbine môjho Srdca. lebo milosťou v nich skutočne prebývam. Je tieţ Taviacou pecou. Ja som dobrý. Vrhni sa do jeho hĺbky a ukoj svoj smäd. ba túţim. Dobre pouţívaj milosti. Nie. ako majú ţiť spojené so mnou.. To bude našou prácou v nebi. ktoré sú ďaleko odo mňa a nepoznajú ma! Vyvolené duše úzko spojené s mojím Srdcom poznávajú.. priblíţ sa k tejto vyhni a vrhni do nej všetku svoju biedu a hriechy.. budú prosiť o odpustenie a dosiahnu milosť pre svet. potrebujú jedine spojenie so mnou a vnútorný ţivot. v ktorej sa očisťujú aj tí najnečistejší. budú ma tešiť a uzmierovať s hriešnikmi. Aby to duše správne pochopili. Učiť duše. Dôveruj a ver vo mňa. porozumejú mojím citom. ale v nich. Čo sa týka teba. Ono je Svätyňou úboţiakov i tvojou. aby všetci prišli a občerstvili sa pri tom ţriedle. Si taká maličká.. lebo kde je moţné nájsť niekoho úbohejšieho? Hlboko nahliadni do môjho Srdca. svojho Vykupiteľa. .. a potom sa roznecujú láskou. je pravdou. ktoré som pre teba pripravil. sama by si ho nikdy nedosiahla. ako som často uráţaný.

On povoláva duše zvláštnym spôsobom. ktorý je dobrota a milosrdenstvo. takţe ţijúc s Ním a poznajúc Ho. lebo si malá a tú svoju malosť si mi darovala. pretoţe som dobrý. Tvoje hriechy môţem vymazať.Ty ma miluješ. Dôvera To je úplné spoľahnutie sa na Toho. Ja ťa milujem. . Tvojej slabosti budem oporou. môţu sa na Neho spoľahnúť vo všetkých svojich potrebách. Tvoju biedu môţem stráviť.

. Keď si ty priepasť biedy. Čo by si robila bezo mňa? Nezabudni. Urobím ťa bohatou svojimi darmi. tým bliţšie ti budem. ani o láske. Budem v tebe odpočívať a ty budeš mať ţivot vo mne. keď ma odmietnu hriešnici. Nehľaď na svoju maličkosť. Aj to. Neklesaj na mysli. čo potrebuješ. Ja ťa nájdem v tvojej ničote a spojím sa s tebou. Odpúšťanie je potešením môjho Srdca. Som tvoja sila i náhrada tvojich nedostatkov. ja som priepasťou milosrdenstva a dobroty. Radšej pozoruj silu môjho Srdca. Nesmieš sa príliš zarmucovať nad svojimi pádmi. Mohol by som ťa urobiť svätou navzdor všetkému. Tam nájdeš všetko.Čím väčšia je tvoja bezmocnosť. ktorá ťa podporuje. aby si sa nikdy nevzpierala mojej vôli. čím viac sa poníţiš. lebo moje milosrdenstvo sa najlepšie prejavuje v tvojej krehkosti. Čoho sa obávaš. ktorú mám k tebe. Tvoja úbohosť ma priťahuje k tebe. urobím si v tebe príbytok a budem sa tam uchyľovať. tým pevnejšie ťa bude drţať moja sila. Priťahujú ma k tebe. Nemám väčšiu túţbu ani väčšiu radosť. čo ja ţiadam od teba. keď si v mojich rukách? Nikdy nepochybuj o dobrote môjho Srdca. Moje Srdce je tvojou záštitou. ako môcť niektorej duši odpustiť. Tvoja ničota a nepatrnosť pôsobia na mňa ako magnet. ale ţiadam od teba.. Ak budeš verná.

Netrápi ma. Mojim veľkým prianím je vidieť tieto milované duše ukryté v priepasti môjho Srdca. ja ju podopieram v jej slabosti a jej poklesky sú vzývaním môjho milosrdenstva a mojej dobroty. ktorí sú mi zasvätení. ktorú chcem vykonať prostredníctvom teba. s akou radosťou plesá moje Srdce pri odpúšťaní pokleskov zavinených len krehkosťou. ktorú mi tým poskytuje. Uchovaj si svoj pokoj. je pre ňu ziskom. Ukáţem im. Nemôţeš pochopiť. Bieda duše znamená málo. lebo moja láska k tebe je bezhraničná. aké poklady sú premrhané. Vo svojej nízkosti získava mnoho milostí pre iných. práve preto. Ak si duša vrúcne ţiada byť mi vernou. Musí však zabúdať na seba a snaţiť sa celou svojou pokorou nie o svoje uspokojenie.. Túţim ťa uväzniť vo svojom Srdci. keď má iba túţbu oslavovať ma a tešiť. Veľa duší nevie. ako veľmi ich milujem. Chcem upovedomiť tých. aby som mnohým dušiam dal spoznať svoju lásku. poteší ma natoľko. lebo dostatočne neporozumeli dvom slovám: Vykupiteľ a Ţeních. . čo tieto dve slová obsahujú. ale o moju slávu. Najvrúcnejšou túţbou môjho Srdca je spása duší.Keď sa duša po páde vráti ku mne. Keby len duše chápali. Napriek tvojim pokleskom a slabostiam ťa pouţijem na to. ţe si maličká. To je úloha. Neboj sa. Ja som tvoj Vykupiteľ a Ţeních. lebo sa na ňu pozerám s obrovskou láskou. som obrátil svoj zrak na teba.. lebo ty si miláčikom môjho Srdca. ţe útecha. ako jednoducho mi môţu priviesť duše. ţe si biedna.

budem ťa podporovať. Môj kríţ bude doliehať na tvoju biedu a ja budem odpočívať v tvojej malosti. Môj kríţ ťa otuţí. lebo ja som ho zmeral a zváţil váhou lásky. ţe ja. Vezmi môj kríţ a neboj sa ničoho. ako si prajem. . Nikdy nebude nad tvoje sily. aby ju očistil a zasial do nej semeno. tým ľahšie môţeme s ňou zaobchádzať. preto ťa môţem pouţiť. ktoré ti ukazuje tvoju biedu. Keď je tvoja duša skazená a prehnitá. alebo ju ovládať. Čím menšia je nejaká vec. Čím lepšie ju vidíš. Zošlem jej lúč slnečného svetla. Ty si tieţ taká nepatrná vec. neschopná priniesť ţiadne ovocie. sám ju budem vzdelávať. ťa milujem tak pochabo? Ja som slnko. Boh. ţeby si ho nemohla uniesť.Nie je tvoja nízkosť príčinou. tým viac musí vzrastať tvoja láska ku mne.

ţe kvôli tvojej úbohosti ťa prestanem milovať.. berie tým na seba povinnosť. iba biedu a slabosť.Nikdy si nemysli. a tvoja dôvera. ktorí veria. Poď a nechaj sa stráviť láskou. tým viac lásky ty nájdeš vo mne. Koľkokrát som ti povedal. ale málo ich verí v moju lásku. Daj mi srdce bez všetkých ozdôb a urobím ho krásnym. Zaviazal som sa tým opatriť ťa všetkým. ja ti zjavím. ako mi málo záleţí na tvojej biednosti? Ale. ţe nemáš nič. ku ktorej ju povzniesol.. Keď sa kráľ zasnúbi s dcérou niektorého svojho poddaného. čo potrebuješ. Vieš. Čoho sa ti nedostáva. Daj mi ho aj so všetkými jeho biedami a ja ich strávim. prajem si byť pánom tvojej biedy. aby mi duše priniesli svoju biedu. obklopím ťa plameňmi svojho Srdca a strávim ťa. zaopatriť ju všetkým potrebným pre novú hodnosť. Sám neţiadam nič viac. Čím viac biedy nájdem v tebe. Tvoja nepatrnosť urobila miesto pre moju dobrotu. čo ti je skryté. Mnohí veria vo mňa. Z tých. urobili miesto môjmu milosrdenstvu. ţe jedinou mojou túţbou je... Nie. Moje Srdce ťa miluje a nikdy ťa neopustí. Dobre viem. Poď. ba aj tvoje hriechy. sám ťa tým budem zásobovať. Pretoţe som čistiaci oheň. veľmi málo sa . To. Ja som si vyvolil teba. mojej láske a neţnosti. tvoja bieda. spoľahni sa na moje Srdce a odpočívaj v ňom. ako máš. Daj mi prázdne srdce a ja ho naplním.

pohŕdanie.. Milujem duše tak vrúcne.. lebo to všetko je moje. po nich dychtím. opustenosť.ich spolieha na moje milosrdenstvo. ale ţiadam. Keď nemajú nič. neponechávajte si nič. rúhanie. v noci. Práve táto láska ma robí väzňom vo svätostánku. dajte mi všetko... čo nemajú.. Z lásky k dušiam som ustanovil sviatosť pokánia. ja sám vás posvätím. uráţky. alebo dvakrát. čo majú. aby mi ich dali. ţe od nich neţiadam. a mojim predurčeným ukáţem. ako budú potrebovať znovu získať moju milosť. Uţ po dvadsať storočí tam prebývam vo dne. Ja vám odpustím. ale ako málo z nich mi dôveruje. svätokrádeţe. Prosím ich. aby som ich obmyl od ich hriechov nie vodou. Dajte mi ich.. Tam ich s túţbou očakávam.. aby mi dali všetko. iba biedu a slabosť. ak majú len poklesky a hriechy. ale svojou krvou. ja vás milujem. len dôveru v moje Srdce. áno. Mnohí ma poznajú ako svojho Boha.. ţe som za ne obetoval svoj ţivot. znášajúc kvôli svojej láske nedbalosť... Zjavím sám seba. aby som im mohol odpustiť nie raz. Výzva k dušiam Ja som láska! Moje Srdce uţ nemôţe ďalej zadrţiavať jeho stravujúci ţiar. ale tak často. . zastretý spôsobmi chleba a ukrytý v malej bielej Hostii. aj tie od nich ţiadam.

keď prosia o odpustenie druhého hriechu. Chcem. Moje Srdce je nekonečne sväté. Ak sa to stane znovu. Ja som Boh. ktorí pracujú na získaní duší pre moju sluţbu. ktorí po prvom páde prídu ku mne prosiť o odpustenie. ako vrelo túţim po ich spasení. ktorú si ţiadam dostať od duší. aby všetko očakávali od mojej dobroty a nikdy nepochybovali o mojej ochote odpustiť. aby všetky mali dôveru v moje milosrdenstvo. Raz som im ukázal. Táto poboţnosť je ako svetlo vrhnuté na celý svet. ako veľmi ich milujem. Túţim po láske zodpovedajúcej mojej láske. môţu to robiť s tým svetlom. ale Boh lásky!. Teraz chcem niečo viac.Ako často som v priebehu storočí oznámil ľuďom rôznymi spôsobmi. Zjavil som im svoje Srdce. Milujem tých... Ešte viac ich milujem. Nie je to len tá jediná odplata. Dnes tí. ale miliónkrát milión... ktoré pozná ľudskú krehkosť a slabosť. ale tieţ nekonečne múdre. ešte vţdy . nehovorím miliónkrát. Skláňa sa s nekonečným milosrdenstvom k úbohým hriešnikom.

ako zdravým deťom? Aj moje Srdce má viac súcitu s hriešnikmi a venuje im väčšiu starostlivosť ako spravodlivým. kňazov a rehoľných osôb. od duší zasvätených Bohu. ţe moja práca spočíva v tom. aby to všetci vedeli. ţe je nevyčerpateľné milosrdenstvo môjho Srdca. Je tak ľahké. ktorý som pripravil od večnosti pre duše. ţe sa navrátia. mojich vybraných a vyvolených. tým vrelšie ich privítam. Či otec nemiluje choré dieťa výnimočnou láskou a či mu nevenuje viac opatery a pozornosti. ktorý ich roznieti. nepatrnosť a úplnú ničotu. pretoţe ich miluje. Nikdy neprestanem dúfať. ţiadam ešte raz celú ich lásku. Oznámim. aby som ukázal. Nech nepochybujú o mojej láske k nim. Nech zatvrdnutí a nevšímaví poznajú. Úplne zmyjem svojou krvou ich posledný hriech tak. Čím väčšia bude ich skrúšenosť. ţe moje Srdce je ohňom. Prajem si. ako pouţijem . Zjavím dušiam nadmieru svojej lásky. Pre zboţné a sväté duše by som chcel byť „Cestou“. dôverovať môjmu Srdcu. Kajúci hriešnici ma nikdy neunavia. To je prvý článok reťaze lásky. Poučím hriešnikov.ich milujem a odpustím im. po ktorej by kráčali veľkými krokmi do prístavu večnej blaţenosti. Pouţijem teba. Ako ďaleko pôjdem v odpustení. ale nadovšetko nech mi dôverujú a nikdy nepochybujú o mojom milosrdenstve. ţe milujem biedu. Nakoniec. ako ten prvý. ţe pomáham ničote a biede.

ako rady by sa mi páčili. so slepou zhovievavosťou. môţe sa stať pokladom. chudoby. pravý ţivot. Najmenší skutok. aké ovocie môţu získať za svoju snahu! Malý skutok veľkomyseľnosti. ktorí sú veľkomyseľnejší ako ty? Budem pôsobiť cez teba.. ktorým sa získa veľký počet duší pre moje Srdce.. ţe miera mojej lásky a môjho milosrdenstva je nekonečná pre padnuté duše. Tamtí nevedia. ako moje Srdce pouţíva aj ich slabosti. keď vidia svoju slabosť. Ten úkon pokory.. Mnohí nájdu ţivot v mojich slovách! Mnohí načerpajú novú odvahu. Budeš ţivým príkladom môjho milosrdenstva. tešili a oslavovali ma. píš. tak bezvýznamnej. Mne prislúcha odpúšťať. keď spoznajú. áno. áno. Čo záleţí na ich bezmocnosti? Nemôţem ja doplniť všetky ich nedostatky? Ukáţem.ich poklesky so slepou zhovievavosťou. aby pritiahli k môjmu Srdcu tých.. Ja sa pozerám viac na úmysel ako na samotný skutok. ako ich túţim pritiahnuť k sebe a dať im ţivot. ktorý musia urobiť. čo by som neurobil pre iných. Oznámim ľuďom. budem ťa učiť tajomstvám mojej lásky. aţ do hlbín duší... Nech sa bez obáv vrhnú do mojej náruče! Mnohé z mojich rehoľných duší nechápu všetko. ktoré ho stratili. nech sa ani nestrachujú. Áno.. ktorí sa oddávajú nevedomosti a nevšímavosti. Vţdy na ich príchod čakám s bezhraničnou láskou. aby som dal ţivot mnohým dušiam.. Vidím. Vidím hlboko. Nech len prídu. trpezlivosti. Ak mám toľko lásky a náklonnosti k tebe. Joţka. je pre moje Srdce útechou aj oslavou. a nechám sa poznať cez teba. čo môţem urobiť. Chcem im odpúšťať. ktorý je .

Keď je duša dosť veľkomyseľná a dáva mi všetko. Ale pokorou spoznáva svoju ničotu.. dovoľte mi to povedať ešte raz. Ako veľa duší je strhávaných do hriechu. Vytrháva veľké mnoţstvo duší zo záhuby. ţe mojím vyvolením je duša zbavená svojich chýb a svojej biedy. čo ţiadam. Ó. zhromaţďuje poklad pre seba aj pre iných. keď nie sú veľkodušné? Nehovorím. aby ľudstvu udeľovali moje milosti.. Ak sa snaţí napraviť svoje pochybenia úkonmi veľkodušnosti a lásky. Vedia moje vyvolené duše. Tá duša môţe a bude často poznove klesať. Pre obety a lásku mojich vyvolených duší sú ony posielané mojím Srdcom. Svet je plný nebezpečenstva. Ony stále potrebujú viditeľnú alebo neviditeľnú pomoc. Chcem len lásku. o aké poklady pripravujú seba aj iných. keď dôveruje a odovzdá sa ..vykonaný z lásky. Nič iné neţiadam. získa veľkú zásluhu a mne poskytne nesmierne potešenie..

zametá. akokoľvek nedokonalý. ma oslavuje a koná veľké dielo pre duše. ktorú som ja konal za svojho pozemského ţivota. ţe boli dobré... ale – . keď šije. ktoré môţu vykonať svojimi obyčajnými skutkami a dennými námahami.. ako keby kázala celému svetu. ale pre ich úbohosť... Nech nikdy nezabúdajú. Mojou stravujúcou túţbou je.Poviem ti ešte tajomstvo môjho Srdca. ako keby nikdy neklesla. moţno viac. Ţiadam od nej jedine lásku. viac ma oslavuje a môţe urobiť viac dobra pre iné duše... . pri celej svojej úbohosti. Napríklad sa zamestnáva prácou. Áno. aby všetky moje vyvolené duše mohli spoznať krásu poslania. alebo odpočíva. keď ju ponorí do mojej Krvi. aby duše lepšie spoznávali moje Srdce. Duša. Slabosť a bieda nemajú následky.. alebo ak ju spojí s prácou.. ţe som im nedal prednosť pred ostatnými preto.. ktorá ustavične spája svoj ţivot s mojím ţivotom. ktorá je bezvýznamná.. Ja som láska sama. Obetuj svoj ţivot. Píš pre moje duše.. a to môţe robiť. ţe hovorím o chybách z krehkosti a nedopatrenia. reční alebo píše... ma môţe duša milovať aţ pochabo.znovu môjmu Srdcu... Ten plameň vo mne spaľuje všetky ich slabosti.... nie o úmyselných hriechoch a dobrovoľných nevernostiach. veľmi tým prospeje dušiam.. Vedz. keď študuje.

Moje Srdce je samá láska a objíma všetky duše. pretoţe všetko robia s láskou a svoje skutky vedia pozlacovať nadprirodzeným zlatom . Cenným ho urobí iba úmysel. Píš pre moje duše. s veľkou čistotou úmyslu pri pokrytí mojou Krvou. Veľmi si prajem. ktoré v očiach sveta majú dôleţité miesta a veľmi oslavujú moje Srdce.po prvé. ktoré napriek svojej nízkej práci sú veľmi dôleţitými robotníčkami v mojej vinici.. tá je nevyčerpateľná.robí to v úzkom spojení so mnou.. Mám ale mnoho skrytých duší.robí to z poslušnosti. ţe moje duše môţu získať ve ľký poklad z ničoho. Aké je to ľahké pre milujúcu dušu. so schválením alebo z povinnosti a nie iba z rozmaru alebo záľuby po druhé.. Skutok sám o sebe nemá cenu. Ako môţem ukázať svoju zvláštnu lásku k mojim vyvoleným dušiam a moje veľké prianie pouţiť ich k záchrane duší.. s akým je konaný. Sú mnohé duše.. ako keď som kázal počas verejného ţivota. spoja sa so mnou a s vrelou túţbou obetujú celý deň..ponáraním skutkov do mojej najsvätejšej Krvi. Moja láska ide tak ďaleko. Ak potom s láskou vykonávajú svoje povinnosti hodinu za hodinou a okamih za okamihom. ktorý nazbierajú za jeden deň! Budem im viac a viac zjavovať svoju lásku. nechať sa viesť Láskou. Keď som zametal a pracoval v nazaretskej dielni. aby ho moje Srdce pouţilo na prospech duší. ktoré sú . aby duše tomu porozumeli. Aký veľký je poklad. toľko som tým oslavoval nebeského Otca. Sotva sa ráno zobudia.

takto posvätený deň! Keď je duša roznietená túţbou milovať. aby sa duše so mnou spájali nielen všeobecným spôsobom (urobeným ráno). Nech mi obetuje svoju skleslosť a spojí ju s mojou horlivosťou. Môjmu Srdcu sú známe všetky ľudské biedy a slabosti a mám s nimi veľký súcit. a akú veľkú cenu má jediný. Títo.. nič jej nie je ťaţké. .. ţe jej deň bude pre duše neporovnateľne cennejší. Ak sa cíti studenou a bezduchou... ktorí spolu ţijú. Túţim. ktoré sú v úzkom spojení so mnou. ako veľmi túţim po ich dokonalosti. Môţe byť potom uistená..vystavené nebezpečenstvám sveta? Rád by som im oznámil. všetko sa pre ňu stáva tvrdým a ťaţkým.. Nech len príde k môjmu Srdcu oţiviť svoju statočnosť. Keby pochopili. ale aby toto spojenie bolo ustavičné a úzke. Táto ich dokonalosť spočíva v konaní obyčajných skutkov. ţe úzkym spojením s mojím Srdcom by mohli takrečeno urobiť boţským svoj ţivot i všetky skutky. ako medzi dvomi priateľmi.

Priemernosť býva obyčajne následkom neporozumenia mojej láske. Moje Srdce je nielen hlbinou lásky. naopak. lebo chcem. Áno. Iba mať čistý úmysel pri skutkoch malých alebo veľkých. Stačí mi pohľad. aby ma poznali dôkladne. je to sladké a ľahké. píš pre ne viac... ako veľmi ich moje Srdce miluje. ţe ani moji najbliţší . Vnímaj to Srdce horiace a túţiace po láske duší... Pozri na to Srdce.. ja som Jeţiš. aby moje vyvolené duše upierali svoj zrak na mňa a nikdy ho neodvracali inam.. aby boli schopné zoznámiť so mnou aj tých. Znovu budem opakovať dušiam.. Nemusí sa konať nič zvláštne na dosiahnutie vysokého stupňa lásky.. aspoň častejšie na seba pozrú a vzájomné malé láskavosti sú ovocím ich lásky. Ak duša ţije v pokoji a úteche.. milovať moje Srdce. opustenosti a v úzkosti. obzvlášť po láske mojich vyvolených duší. Píš. ktorý neţne miluje duše. nemusí sa báť. Ten pohľad jej získa zvláštne dôkazy mojej neţnosti. Nemajú byť priemerné. Nie! Nie je nepríjemné ani ťaţké.. úzke spojenie s mojím Srdcom a láska vykonajú ostatné. Vrúcne si ţiadam. chrániť a starať sa o ne.aj keď stále spolu nehovoria. Keď je však v bolestiach. ktorí sú zverení do ich opatery. bezpochyby je jej ľahšie myslieť na mňa. Ja rozumiem. ale aj hlbinou milosrdenstva. ktoré ich nikdy neprestáva volať. Viem.

aby moje Srdce bolo poznané a milované. Všetci môţu navzájom jeden druhému dopomôcť k zvýšeniu počtu spasených duší zamedzovaním straty mnohých duší. Ak ich pri apoštolskej práci. pretoţe vedia. ani obracať na vieru vzdialené necivilizované národy. Keby ich toto sebapoznanie dohnalo aţ k pádu k mojim nohám a prosbe. Ich nízkosť ich priodieva pokorou. Láska premieňa ich najobyčajnejšie skutky a dáva im nekonečnú cenu.. keby sa videli menej nedokonalé.. Duše. to núti tieto duše pokorovať sa aţ do prachu.. nič dobrého nepripisujú sebe. ktoré sa vidia prekonané svojou vlastnou biedou. Nielen pouţijem na spásu duší ich denný ţivot a ich najmenšie skutky. alebo pri vykonávaní povinností ťaţí vedomie ich nedostatočnosti. krehkosť. môţu prispieť k tomu. Láska premie ňa a robí všetko boţským a milosrdenstvo všetko odpúšťa. aby dosiahli dokonalosť.priatelia nie sú vyňatí spod ľudských krehkostí.. alebo pociťujú nejaký odpor k napomáhaniu dušiam. akokoľvek nepatrný. aby som im .. ale vyuţijem ich samotnú úbohosť.. Chcem. Oznámim svojim vyvoleným dušiam. ktorú by nikdy nemali. ale všetci.. aby kaţdý ich skutok. a to skrze moju lásku a moje milosrdenstvo.. bol cezo mňa obdarený nekonečnou cenou a slúţil ako pomoc núdznym a na spásu hriešnikov. ţe ony samy sú nedokonalé. áno všetci. Nemôţu všetci kázať. ba aj ich samotné poklesky. ţe moja láska k nim ide oveľa ďalej. Napíš ešte niekoľko ďalších slov pre moje duše.

ako láskyplne k nim príde moje Srdce a spôsobí. ani nepokračujú v odopieraní si niečoho. alebo aby to v okamihu nerozmetal vietor!“ Sú však iné duše. nezhorela. ţe ich práca prinesie podivuhodné ovocie. čo si pred niekoľkými hodinami úprimne predsavzali.. Hneď . Zaväzujú sa k sebazapieraniu a veľkomyseľnosti v tej. Ale keď príde čas a príleţitosť.odpustil ich chabú snahu a udelil im potrebnú statočnosť a silu. Začnú deň s dobrou vôľou a so ţiadosťou pokračovať v láske. aby vám slama a strnisko.. ktoré nikdy neprinesú úţitok. sotva by uverili. uvidia. Dušiam. aby to vykonali. zdravie a neviem čo všetko ešte. Rozlišujte. láska k sebe. ktoré nemajú dosť veľkomyseľnosti ku kaţdodennému snaţeniu a k obetiam. ktoré ste nazhromaždili do svojich stodôl. hovorím: „Varujte sa. im bráni vykonať to. a tým teraz hovorím. Tie duše. ktoré zo zvyku sľubujú. ale nerobia si ţiadne násilie. nálada. ţe ich ţivot plynie v samých sľuboch. alebo v onej okolnosti.

Ja chcem odpúšťať. aby sa mi páčili. ktoré dosiahnu odpustenie. aby som zmazal jeho nevďačnosť. Moja vláda bude vládou pokoja a lásky.ktorí ţijú vo svete. národy. ktorí ich poslúchajú. . Spravodlivým aj hriešnym. ktoré túţia po tom. lebo sú na svete mnohé duše. ktorí sú zasvätení Boţej sluţbe aj tým . ktoré obetujú všetko čo majú. ja budem panova ť! Budem vylievať svoje milosrdenstvo na svet.. Na uzmierenie jeho zločinov si vyvolím obete.. ako keby si nemali vôbec čo vyčítať. Je to veľké dielo mojej lásky. Chcem panovať nad dušami a odpustiť všetkým národom. celý svet. Pokorujú sa a obnovujú svoj sľub.uznávajú svoju slabosť a plní zahanbenia prosia o odpustenie. ktorí majú moc rozkazovať. Chcem spravovať duše. Tým. Tým. Môj pokoj musí byť rozšírený po celom vesmíre. nech vedia tieto duše.. učeným aj neučeným.. keby som ja mohol byť jej pokojom. aj tým. ţivotom a Kráľom.. Ja som múdrosť a blaţenosť! Ja som láska a milosrdenstvo! Ja som pokoj. aby som ich mohol pouţiť podľa svojej vôle.. ţe sa mi tak páčia. Ó. ale obzvlášť v tej zemi (vo Francúzsku). kde má pôvod poboţnosť k môjmu Srdcu. Moja výzva platí pre všetkých.. Tento cieľ je mojím úmyslom.. Ó. a sú aj veľkodušné duše. Zahájim ju zľutovaním sa nad všetkými.

Ak túžiš po pokoji.. Ním privediem svet k pravdám svätej viery a k ceste lásky. Nenazdávaj sa. Vykúpil som svet na kríţi. naplň ich dôverou v nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo môjho Srdca. kde by sa ma naučili poznať. ţe moje Srdce je tvoje.! Áno. Ale ja zvíťazím. aby si svoje utrpenie a práce obetovala v spojení s nekonečnými zásluhami môjho Srdca. Trp so mnou.. Ak hľadáš bohatstvo. ţe hriech je nekonečná uráţka a vyţaduje si nekonečné zadosťučinenie.Prichádzam ku kaţdému z nich a hovorím: „Ak hľadáš šťastie.. Zjavím ti svoju vôľu. duše celého sveta.. Pre túto príčinu ťa ţiadam. Naplň ich láskou. Chcem pre seba získať dieťatká. ony budú moje a ja budem ich kráľom. ţe ti budem hovoriť o niečom inom.. Prajem si. ten nájdeš jedine vo mne. Láska víťazí utrpením. Ja som milosrdenstvo a láska! Ja musím byť najvyšším Kráľom!“ . nájdeš ho vo mne. ako o kríţi... aby som roznietil duše. aby tieto mladé duše. oni sa odvracajú od môjho ohňa. .. ktoré sú mojou rozkošou. našli domov.Celá moja túţba sa nesie ku tomu. Vieš. tie nevinné srdcia..... ja som nekonečný poklad. aby sa duše nechali preniknúť pravým svetlom.. Ním bol vykúpený svet. nepoznajúc cenu svojich duší. Vezmi ho teda a zmieruj s ním. skrz utrpenie. ktoré prídu do styku s tebou. ľahostajné.. ktoré ma nepoznajú a vyrastajú studené.. prajem si. Vieš. Vlej lásku a dôveru do duší. Ţiaľ. aby ma svet poznal a aby duše mohli prísť ku mne. kde by rástli v bázni môjho zákona a v láske môjho Srdca..

aby ma ľudia poznali. Tretie: Stále spojenie. Druhé: Poboţnosť piatich otčenášov ku cti mojich rán. bez obavy dôveruj môjmu Srdcu.Kedykoľvek môţeš o mne hovoriť a pôsobiť. Chcem. Odporúčam ti najmä tri cvičenia: Prvé: Konanie svätej hodinky. lebo som Boh lásky. alebo radšej denné obetovanie zásluh môjho Srdca.. pretoţe táto je jedným z prostriedkov. moje Srdce. Jeho Boţieho Syna. stále. vţdy im povedz. Ustavične pouţívaj môj ţivot. .. Toto tajomstvo je málo známe. aby si ho poznala a ťaţila s ním. moju krv. lebo skrze ne bol vykúpený svet. pretoţe tým dáš všetkým svojim skutkom nekonečnú cenu. aby sa nebáli. ktorým Bohu Otcovi môţe byť dané nekonečné zadosťučinenie skrze Jeţiša Krista.

aby som im dal ţivot a pravé šťastie. Ľudmile. Oľge.) . aby sa k dušiam dostali moje slová. nech len prídu ku mne. Prajem si. Chcem. Je nevyhnutné. Ani tí najväčší ničomníci. zahriatiu a oţiveniu duší.. Očakávam ich s otvorenou náručou. Janke. Vande. aby neboli odstrašení bázňou!. Darinke a na ich úmysly. aby sa všade čítalo. aby odo mňa neutekali ani tí najprevinilejší.Túţim.. ako túţim odpúšťať a zachraňovať duše. aby celý svet poznal vo mne Boha milosrdenstva a lásky.. (Venované: Helenke.. aby moja láska bola slnkom k osvieteniu..

vo Veľkom týţdni.3. na Veľký piatok.1923. O dva dni. . jej ju diktoval.Kríţová cesta ktorú konal Pán Jeţiš so sestrou Jozefínou Menendézovou v stredu. 28.

“ Jej ruky a nohy prenikla taká prudká bolesť. Pritlmeným hlasom vyslovil slová: „Tu je hodina vykúpenia sveta!“ Vţdy s Otcom! Večný Otče. pre Jeho Srdce. Pre Jeho rany. pre Jeho tŕním doráňanú hlavu. Okolo pol jednej na poludnie sa jej ukázal: „Tu je chvíľa. odpusť dušiam a zachráň ich! (pobozkaj kríţik) Presvätá Krv môjho Vykupiteľa. ţe celé jej telo bolo ňou otrasené. I. ktorú Jeţiš Kristus.Jeho tvár bola pritom strhaná. tvoj Syn. vylieval pri svojom umučení. ktoré dostávaš od duší. pomaly opakované a znejúce do diaľky. s veľkou úctou a láskou sa Ti klaniam. Zároveň počula údery kladiva. jedenástom a trinástom zastavení jej dal pobozkať svoje nohy. Jožka. aby som napravil (napravila) uráţky. Jeho oči celkom napuchnuté a zakrvavené. Jeţiš odsúdený . pre všetky Jeho zásluhy. prijmi Presvätú Krv. Na siedmom. kedy ma kati idú pribiť na kríž.

porovnajte svoje utrpenie s láskou. taká veľká je moja láska. vylieval pri svojom umučení. ako vynášajú rozsudok smrti nado mnou! Pozoruj. učte sa mlčky a pokojne stáť pred tým. prijmi Presvätú Krv. . ktorú ku mne máte a pre svoju zronenosť nedajte vyhasnúť plameňu lásky! Aké veľké je moje utrpenie. ktorú Jeţiš Kristus. ale o koľko je väčšia moja láska k dušiam! Duše. tvoj Syn.. pre Jeho tŕním doráňanú hlavu. R: Večný Otče.. ktoré ma milujete. pre Jeho Srdce. kto vás umŕtvuje a vám protirečí! R: Večný Otče. trpezlivo a krotko ho prijíma moje Srdce. ktoré dostávaš od duší. prijmi Presvätú Krv. Pre Jeho rany. aby som napravil (napravila) uráţky. ako mlčky. Jeţiš berie kríţ Zostáva iba kríţ Pozoruj kríţ poloţený na mojich pleciach! Jeho ťarcha je veľká.Pôjdeš na kríţ! Počúvaj. pre všetky Jeho zásluhy. II. ktoré chcete napodobniť moje správanie. s veľkou úctou a láskou sa Ti klaniam. odpusť dušiam a zachráň ich! (pobozkaj kríţik) Presvätá Krv môjho Vykupiteľa. Duše.

Jeţiš padá pod kríţom Zriekaj sa a vydrţ! .III.

. IV. prijmi Presvätú Krv. ale horlivosť za spásu duší ma pozdvihla. skúmajte sa. V. hoci je bolestná . prijmi Presvätú Krv. nech pohľad na vaše spoločné utrpenie vás povzbudzuje a posilňuje. R: Večný Otče. Zamysli sa nad mučeníctvom dvoch sŕdc..víťazí.Ťarcha kríţa ma hodila na zem. To zjednotenie v bolesti nech vás podopiera a dá vám veľkodušne prijímať a objímať tŕnie na vlastnej ceste. dodala mi novú silu pokračovať v ceste. aby láska víťazila.. . či horlivosť za duše vám dáva novú silu napredovať na ceste sebazapierania a zriekania. Stretnutie s Matkou Srdcom mučenica! Tu stretám svoju presvätú Matku. ktoré povolávam mať účasť na mojom kríţi. Duše. alebo či prehnaná láska k sebe hádţe vami pod ťarchou kríţa? R: Večný Otče. Ich bolesť sa zjednocuje.. Duše. Navzájom ich posilňuje láska. ktoré kráčate tým istým chodníkom a milujete ten istý predmet.

VI. ako človek za nepatrný zisk berie tú hroznú a ukrutnú ťarchu na seba! Pozorujte moje telo. Pozrite na Krv. Ó.Šimon Cyrenejskýpomocník Vţdy mu buď verný (verná) Pozrite.. dobre chápte. čo ste vo svete najviac milovali. vy. ktorí ste z lásky ku mne opustili svet a to.. s akou láskou prichádza táto ţena utrieť moju tvár a ako jej láska premáha ľudský ohľad. Súcitná Veronika .. Podobnosť dozrie v láske Pozorujte. ak vám chýba sila pri námahe.. ale aby ste dosiahli večný ţivot a zaistili ho aj mnohým iným dušiam. prijmi Presvätú Krv. nedopustite. ktorú musíte vynaloţiť proti svojej prirodzenosti. aby strach pred stratou úcty u ľudí vám prekáţal dnes uctievať poranenie mojej tvári veľkodušnými skutkami. ktorému uţ ubúdajú sily! Duše. prijmi Presvätú Krv. ktorá ma zalieva! R: Večný Otče. ktoré ste si vyvolili stav dokonalosti. ţe nie pre pozemské radosti ste sa zaviazali niesť môj kríţ. R: Večný Otče. VII.

ţe padám druhý raz. .Vysilený.druhým pádom V dôvere miluj! Kríţ uţ vyčerpáva moje sily. Cesta je dlhá a namáhavá. a moja clivota je taká. aby mi pomáhal. Nik sa ku mne nepribliţuje.

Vzkrieste svoju odvahu pri pohľade na svoj vzor na Kalvárskej ceste! Uţ druhý raz padá. Plačúce ţeny Láska za lásku Jeruzalemské ţeny plačú. Tretí pád nad sily Krv za krv! . Duše. ale znovu vstáva a pokračuje v ceste aţ do konca. hovorím vám. IX.. poďte sem a bozkávajte jeho nohy! R: Večný Otče. VIII.. plný sucha. prijmi Presvätú Krv. kým svet a tí. Ak chcete načerpať trochu sily..Duše. ktorý si pripravili rozkošami a pôţitkami. prijmi Presvätú Krv.. budú kráčať ohňom. ktoré kráčate po mojich stopách. ţe svet vás neskôr uvidí kráčať po kvetnatých nebeských lúčinách. R: Večný Otče. nestrácajte odvahu.. ktoré ma nasledujete na úzkej ceste. pozbavený kaţdej duchovnej opory. vidiac ma v takom uponíţenom stave. ktorí sú jeho.. ak je váš ţivot bez útechy. Svet plače pre utrpenie.

ktoré sa mi túţite podobať.uţ padajú do večnej smrti. o všetko. Čo na tom? Vaša krv dá ţivot nejednej duši.. prijmi Presvätú Krv.. Napodobňujte svoj vzor. XI. Duše. R: Večný Otče. ako sa blíţim ku Kalvárii a ako po tretí raz padám! Posilním úbohé duše. kde seba odovzdám na smrť. Naťahujú ma. Láskou ukriţovaný (ukriţovaná)! Konečne som uţ hore. v akom mlčaní a úplnej opustenosti zostávam! Aj vy sa dajte obrať o všetky dobrá. ako ukrutne strhávajú môj odev! Pozorujte. aby obsiahli večný ţivot. X. Olúpený o rúcho Hľaďte. ktoré uţ .. ktorý kráča ďalej na Kalváriu. Pomôţe im povstať aj posledný raz. R: Večný Otče.Pozorujte. O svoju vlastnú vôľu. prijmi Presvätú Krv.. ktoré mi spôsobil tento pád ich očistí. nevyhýbajte sa nikdy namáhavejšiemu skutku. na Kalvárii. aj keby vám spôsobil nové poranenie. Krv z rán. Pribitý na kríţ . čo vlastníte! Zámenou za to vás odejem čistotou a prikryjem vás pokladmi svojho Srdca.

. nohou. čo ma upevnili. Nič svoje uţ nemám. ţiaden povzdych. Ale to nie je bolesť a klince. ani slobodu hýbať rukou.pribíjajú na kríţ. to je láska! Preto z mojich úst nevychádza nijaká sťaţnosť. ..

ak vám tie poţehnané klince ťahajú ruky. Duše. XII. uisťujem vás. ktorou vkročíte do ţivota. R: Večný Otče. Neţne ho objímajte a milujte ho. ako najväčší zo svojich pokladov. ktorí ste na rehoľnom kríţi pribití putami lásky. ale uisťujem vás tieţ.Ó. XIII..ţivot môj Kríţ je mojím spoločníkom na ceste na Kalváriu a na kríţi aj vydám svoj posledný dych. prijmi Presvätú Krv.. prijmi Presvätú Krv. nešomrite. ţe on vám bude i bránou. ktorými sú vaše sľuby. Príďte sem a bozkávajte moje! Tu nájdete silu! R: Večný Otče.. vy. ţe v jeho náručí vydýchnete svoj posledný dych.. Stále bozkávajte ten poţehnaný a svätý záloh. ktorým bol kríţ nerozlučným spoločníkom v ţivote. Zomiera za teba! Na večernom kríţi Sňatý z kríţa . Kríţ Tvoj . nesťaţujte sa. nohy.

bozkáva ho a dáva tiecť svojim slzám na moju tvár. aby vaše srdce bolo čisté a hotové pochovať ma do čistej lásky. Potom ho odovzdáva tým. Tá sa mu klania. do lásky neţnej. akú vám len vnukne láska. ktorá je aj vašou Matkou.. Duše. Duše.Uvaţujte. s akou láskou sníma ten spravodlivý muţ moje telo z kríţa! Kladie ho do lona mojej Matky. ako jemne ma kladú do hrobu! Je nový a teda čistý. ktoré ste spojené so mnou tak úzkymi putami svojich sľubov. Klaňaj sa svätým ranám. bozkávaj ich a modli sa: Miserere mei Domine! . poďte sem! Vezmite moje telo. bez najmenšej poškvrny. Pochovaný v srdci Pozorujte. vymýšľajte všemoţnú jemnosť. pomastite ho vôňou svojich čností a klaňajte sa jeho ranám. Uloţte ma do hrobu svojho srdca a povedzte pár súcitných slov mojej drahej Matke. R: Večný Otče.. do lásky stálej a veľkodušnej. XIV. ktoré ste vyvolené a povolané stať sa obetami. bozkávajte ich a dajte tiecť svojím slzám na moju tvár. čo ho idú balzamovať a uloţiť do hrobu. prijmi Presvätú Krv.

) . ktoré majú mimoriadnu silu (Odporúča sa ich modliť kaţdý deň.Modlitby.

vloţ mu do srdca tieto slová: „Dôležité je. Ty však. čo sa mu javí ako najdôleţitejšie. aby si skrze nás rozdával svoje sväté milosti. nech sa uzdraví.Modlitba za chorého Môj Boţe. ţe aj dnes nás prosíš. ktorí sa modlíme: „Očisti naše srdcia. Je korunované tŕňovou korunou a našimi hriechmi. ţe si bol milostivý a ţe si za nás dal svoje Srdce. čo si praje. aby sme boli hodní toho. Ak je to však tvoja svätá vôľa. vo všetkom nech sa naplní tvoja svätá vôľa! Ak chceš. Pane. povaţuje pre seba za najdôleţitejšie. aby bola zdravá duša!“ Pane.. aby sme nepadli. ktorý je pred tebou. Prosím Ťa aj za nás. Nech sa na ňom naplní tvoja svätá vôľa a nech sa v ňom prejaví tvoja Boţská láska. ( 3x Sláva Otcu. Jeţišu. . prišiel ťa prosiť o to. To.) Zasväcujúca modlitba k Jeţišovmu Srdcu Ó. potom nech nesie ďalej svoj kríţ. Vieme. vieme..“ Ochraňuj tohto chorého a uľahčuj mu v bolestiach. tento chorý.

aby sme ti otvorili svoje srdcia.trpezlivo a neúnavne. Pre svoje sväté Srdce daj. spomeň si na nás. najčistejšie Srdce Márie. Daj. spomeň si na nás.Jeţišu. Nesmierne ťa milujeme. Mária. Zasväcujúca modlitba k Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu Ó. Vštep do našich sŕdc lásku. Ó. Prejav nám svoju lásku! Všetci ťa milujeme a túţime po tom. Klop ustavične a daj. Ó. preukáţ nám svoju lásku. Ty vieš. lebo sme správne nepochopili tvoju lásku. daj. ktoré si za nás podstúpil. Nech vymizne všetka nenávisť medzi ľuďmi. keď zhrešíme. aby nás tvoje čisté a materinské Srdce uzdravilo od kaţdej bolesti duše. aby sme sa všetci navzájom milovali. Sme ešte stále uzavretí. keď zhrešíme. Amen . aspoň vtedy. Plameň tvojho Srdca. klop na naše srdcia . ţe všetci ľudia hrešia. dobrotivého a pokorného Srdca. plné dobroty. keď si spomenieme na tvoje utrpenie. aby sme mohli vidieť dobrotu tvojho materinského Srdca a aby sme sa skrze plameň tvojho Srdca obrátili. ó dobrotivý Jeţišu. ó Mária. Príď do kaţdého srdca Jeţišu! Klop. aby si nás svojím Srdcom Pastiera ochraňoval pred hriechom. nech zostúpi na všetkých ľudí. aby sme túţili po tebe.