Sistem zaključavanja na objektu ...

rb opis stavke jedinica mjere količina jedinična cijena

1.

Izrada mehaničkog hijerarhijskog sistema zaključavanja koji mora udovoljavati slijedede uvjete: - izvedba ključeva treba biti patentno zaštidena, a "sirovi" ključevi ne smiju biti dostupni na slobodnom tržištu radi pouzdane zaštite od neovlaštene izrade dodatnih ključeva, - izrada dodatnih ključeva i cilindara te preinaka postojedih cilindara treba biti moguda prema bududim potrebama korisnika u skladu sa izmjena nacrta zaključavanja, isključivo temeljem pisanog zahtjeva ovlaštene osobe korisnika, kod ovlaštenog izrađivača sistema zaključavanja koji je predmetni sustav i instalirao, - oblik cilindara treba biti u skladu sa DIN 18252, - cilindri u protupožarnim vratima trebaju biti u skladu sa EN 1303. Nacrt zaključavanja je definiran zahtjevom korisnika u više nivoa te sadrži sve pozicije cilindara sa njihovim veličinama i količinom ključeva. Hijerarhiju sistema, tip cilindara i količinu ključeva konačno dogovoriti sa investitorom/zakupcem .

2.

* veličina cilindra Montaža sistema zaključavanja na objektu. Za montažu je potrebno pripremiti sve ključeve postojedih cilindara. U slučaju da ključeva postojedih cilindara nema, isti de biti lomljeni radi ugradnje novih cilindara.

kom

0.00

0.00

kom

0.00

0.00

UKUPNO BEZ PDV-a PDV UKUPNO SA PDV-om

00 0.00 0.00 .ukupno 0.