1.Organizacija označava? Proces organiziranja i rezultat tog procesa 2.

Organizacija – definicija Svjesno udruživanje ljudi kojima je cilj da odgovarajućim sredstvima ispune određene zadatke s najmanjim mogućim naporom na bilo kojem području društvenog života. 3.Organizacija rada – definicija Svjesna čovjekova djelatnost kojom se usklađuju svi činitelji (materijalni i osobni) proizvodnje radi postizanja optimalnih rezultata rada proizvođača. 4.Koji su ciljevi organizacije? Opći i posebni, jednostavni i složeni, trajni i privremeni Opći = uspostavljanje određenog organizacijskog stanja za određeno razdoblje Posebni = efikasno rješavanje pojedinih organizacijskih problema Osnovni cilj organizacije je uspostavljanje optimalne organizacije 5.Kakvi moraju biti ciljevi organizacije rada?  Jasni : nejasni ciljevi stvaraju zbrku, mogu dovesti do konflikta, pogoršavaju odnose.  Ostvarljivi: neostvarljivi unose malodušnost, djeluju demotivirajuće.  Pravilno odabrani: postižu najveću efikasnost, postižu najveću brzinu ostvarivanja. 6.Principi organizacije?  podjela rada i specijalizacija,  svrsishodno povezivanje činilaca proizvodnje (poslovanja),  koordinacija,  dobrovoljno uključivanje u organizaciju. 7.Subjekti organizacije? -Organizaciju mora netko osmisliti. -Oblikovanje organizacije vezana je uz subjekte organizacije. -Subjekt organizacije je ona osoba ili više njih koje odlučuju o organizaciji poduzeća. -Vlasnik – poduzetnik -Udruženi vlasnici - dioničari -Subjekti postavljaju ciljeve buduće organizacije i odlučuju o konačnom izgledu. 8.Objekti organizacije? Glavni objekti su:  čovjek  radni odnosno tehnološki proces  predmet rada  oblik organizacije 9.Čimbenici oblikovanja organizacije?  UNUTARNJI - pod kontrolom i utjecajem poduzeća  VANJSKI – djeluju nenajavljeno, poduzeće se njima prilagođava 10.Organizacija ljudskih čimbenika?  organizacija ljudi  odabir i popunjavanje radnih mjesta  integracija i socijalizacija ljudi

Izgradnja organizacijske strukture? Najvažnija odluka u poduzeću je izbor odgovarajuće vrste organizacijske strukture poduzeća. Najvažnije je da se izgradi kvalitetna org. 12. Organizacijska izgradnja je proces kojim se uspostavlja nova organizacijska struktura odnosno usavršava postojeća organizacijska struktura. . Načini strukturiranja organizacija:  odozdo prema gore  kombinirano odozgo prema dolje i odozdo prema gore  strategija klina  strategija većeg broja nukleusa Izgradnja organizacijske strukture (nastavak) Organizacijska struktura nastaje kao rezultat organizacijske izgradnja.11. Ciljevi organizacije rada su u najužoj vezi s ciljevima i zadacima poduzeća.Optimalna organizacija? Je ona koja osigurava ostvarivanje ciljeva organizacije na način da se u što većoj mjeri zadovolje osnovni procesi poslovanja ekonomičnost i rentabilnost.struktura.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful