ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!
Μετά τήν πρόσφατη διαμαρτυρία μου στό διαδίκτυο καί σέ ἀρμόδιες
ἀρχές σχετικά μέ τίς σχολικές ἀπ ισκέψεις σέ ἀο υδαϊκές συναγωγές
(http://hristospanagia3.blogspot.gr/2012/05/blog-post_9530.html
),
ἀλλά καί ἀν ἀψει τ ἀς ριζικ ἀς «μετάλλαξης» το ἀ Μαθήματος τ ἀν
Θρησκευτικ ἀν πού μαγειρεύει τό ἀπ ουργε ἀο Παιδείας
ἀπό
ἀμολογιακό ,
σέ
πολυθρησκειακό-γνωσιολογικό,
ἀπευθύνομαι
ἀγα π ητοί Γονε ἀς σέ ἀσ ἀς καί σ ἀς ἀν ημερώνω τά ἀξ ἀς :
Βάσει το ἀ ἀλληνικο ἀ Συντάγματος:
Ο ἀ γονε ἀς ἀχ ουν τό δικαίωμα νά ἀπ ιλέγουν τό θρήσκευμα τ ἀν τέκνων τους,
ἀποτελεἀ σημαντικό μέρος τἀς ἀπιμέλειάς τους καί προστατεύεται
ἀμμεσα ἀπ ό τό Σύνταγμα στό ἀρθρο 21, ἀπ ου κατοχυρώνεται ἀ
προστασία τ ἀς ο ἀκογένειας . ἀ ἀπ ιλογή θρησκείας ε ἀναι τόσο
σημαντική, ἀστε ἀ ἀρειος Πάγος ἀχει δεχθε ἀ ( ΑΠ 1321/1992 ) ἀτι
ἀκόμη κι ἀν ἀφ αιρεθε ἀ ἀ ἀπ ιμέλεια ἀπ ό τόν ἀνα γονέα, ἀ ἀπ ιλογή το ἀ
θρησκεύματος τοἀ τέκνου, ἀξακολουθεἀ νά ἀνήκει στόν πυρήνα τἀς
γονικἀς μέριμνας καί πρέπει νά γίνει κι ἀπ’ τούς δύο γονεἀς. Μόνο
σέ περίπτωση ἀσυμφωνίας ἀνάμεσα στούς δύο γονεἀς,
ἀναλαμβάνει νά ἀπ οφασίσει τό Δικαστήριο ἀν τί γιά α ἀτούς καί μέ
βάσει τό μεγαλύτερο συμφέρον το ἀ παιδιο ἀ ( ΑΚ 1512 ).
ἀπ ίσης στό ἀρθρο 13 παρ. 2 το ἀ ἀλ ληνικο ἀ Συντάγματος, ἀπ αγορεύεται
ἀ προσηλυτισμός! Προσηλυτισμός εἀναι ἀ μέ ἀθέμιτα μέσα
προσπάθεια διείσδυσης στή θρησκευτική συνείδηση τοἀ ἀλλου καί ἀ
προσεταιρισμός
της.
Μέσα
στόν
ἀρο
«ἀθέμιτα
μέσα»,
περιλαμβάνονται ἀλοι οἀ δόλιοι τρόποι προσέγγισης ἀπως:
ο ἀκονομικές παροχές καί ἀπ οσχέσεις, κατάχρηση θέσης ἀξουσίας,
ἀποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά, ἀκμετάλλευση τἀς ἀπειρίας ἀδυναμίας τοἀ ἀλλου κλπ. Σ’ αἀτό τό τελευταἀο, προσπίπτει ἀ
περίπτωση τἀν ἀνήλικωνμαθητἀν! ἀ παρουσίαση ἀλλων θρησκειἀν
ἀκτός τ ἀς ἀπ ικρατούσης στό ἀθνος μας ἀρθόδοξης Πίστεως ἀς «καλές»,
ἀποτελοἀν προσηλυτισμό στήν ἀπειρη καί ἀδύναμη κρίση τους καί
ἀναντιώνονται στό νόμιμο δικαίωμα τἀν γονιἀν τους νά ἀπιλέγουν
τά θρησκευτικά πιστεύω τἀν παιδιἀν τους. Μήν ξεχνἀμε, ἀτι τό
ἀδιο τό ἀλληνικό Σύνταγμα συντάσσεται ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ
ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ!
Βάσει το ἀ Ε ἀρω π αϊκο ἀ Δικαίου:
ἀ Εἀ ρωπ αϊκή Σύμβαση τἀν Δικαιωμάτων τοἀ ἀνθρώπ ου στό ἀρθρο 2 Α’
Πρόσθ. Πρωτ. ΕΣΔΑ, ἀρίζει ἀτ ι τό κράτος ἀφ είλει «νά σέβεται το
δικαίωμα τ ἀν γονέων νά ἀξασφαλίζουν τή μόρφωση καί
ἀκ π αίδευση τ ἀν τέκνων τους σύμφωνα μέ τίς δικές τους
θρησκευτικές καί φιλοσοφικές πεποιθήσεις».
ἀς ἀκ τούτου λοιπόν καί σύμφωνα μέ τά παραπάνω νομίμως
κατοχυρωμένα ἀγα π ητοί Γονε ἀς , ἀχετε κάθε δικαίωμα

δυναμικ ἀς
παρέμβασης στά Σχολε ἀα ,
στά Γραφε ἀα
ἀκ π αίδευσης, στό Παιδαγωγικό ἀν στιτο ἀτο , στό ἀπ ουργε ἀο
Παιδείας, στήν Πανελλήνια ἀνωση Γονέων, στήν ἀνώτατη
Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητ ἀν , στήν ἀερά Σύνοδο, στούς
ἀπ ισκόπους τ ἀς πόλης σας καί σέ ἀπ οια ἀλλη ἀρμόδια γιά
τό θέμα ἀρχή , ἀστε νά διαμαρτυρηθε ἀτε - ἀπ οτρέψετε, τόν
ἀργανωμένο ἀπ οχριστιανισμό τ ἀν παιδι ἀν σας ἀπ ό τή Νέα
ἀπ οχή , πού «νοιάζεται» γιά ἀσ ἀς …. ΧΩΡΙΣ ΕΣΑΣ!
Οἀ συντριπτικά ἀλάχιστες μειονότητες ἀλλόθρησκων πολιτἀν,
καθώς καί οἀ μεμονωμένες περιπτώσεις ἀλλόθρησκων μαθητἀν πού
φιλοξενοἀνται στή χώρα μας, ἀπί δεκαετίες γνωρίζουν τά νόμιμα
δικαιώματά
τους,
τά
ἀπικαλοἀνται
καί
τά
διεκδικοἀν
καταφεύγοντας ἀκόμη καί σέ ἀνδικα μέσα, προκειμένου νά
προασπίσουν τά πιστεύω τους…ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ!
ἀμεἀς, ἀ συντριπτική πλειοψηφία τἀν ἀρθόδοξων ἀλλήνων ( 98%
το ἀ πληθυσμο ἀ )….ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;
«Πᾶ ς οᾶν ᾶστις ᾶμολογήσει ᾶ ν ᾶμοᾶᾶ μπροσθεν τᾶν
ᾶ νθρώπων, ᾶ μολογήσω κᾶγᾶᾶ ν αᾶτᾶ
ᾶ μπροσθεν τοᾶ πατρός μου τοᾶ ᾶ ν οᾶρανοᾶ ς»
( Ματθ. η’, 22 )
ἀν δέ θέλουμε νά ξυπνήσουμε μία μέρα στήν ἀρθόδοξη ἀλλάδα ἀς
ξένοι κι ἀνεπιθύμητοι...ἀν θέλουμε νά συνεχίσουμε νά εἀμαστε
ἀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ἀλ ληνες μέ τίς δικές μας παραδόσεις,
πρέπει νά ἀμολογο ἀμε
Κύριον ἀησο ἀν
Χριστόν καί νά
προασπίσουμε τώρα περισσότερο ἀπό ποτέ, τήν πανταχόθεν
βαλλόμενη Πίστη μας! Γιά νά ἀχουν ε ἀλογημένο α ἀριο τά παιδιά
μας στόν τόπο τους!
Καλόν ἀγώνα!
Μέ τιμή,
Μ.Σ. ἀκπαιδευτικός