ZSIDÓ M E D I TÁ C I Ó

Aryeh Kaplan

ZSIDÓ M E D I TÁ C I Ó

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

VINCE KIADÓ

A fordítás alapjául szolgáló mû: Aryeh Kaplan: Jewish Meditation: a Practical Guide Schocken Books, New York, 1985. Copyright © 1985 by Schocken Books Inc. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. This translation published by arrangement with Schocken Books, a division of Random House, Inc. Fordította, a jegyzeteket és az Utószót írta: Tarnóc János Lektorálta: Barta Ágnes A szöveget az eredetivel egybevetette: Kovács Máté Szakmailag ellenôrizte: Raj Tamás A borítón az 1300-ban, Németországban megjelent héber nyelvû Biblia nyitóoldala Az elsô fülön Isten attribútumai: a tíz szefira ábrázolása A hátsó fülön az Isten-név, azaz a Tetragrammaton ábrázolása Hungarian translation © Tarnóc János, 2004

Kiadta 2004-ben a Vince Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének tagja 1027 Budapest, Margit krt. 64/b Telefon: (36-1) 375-7288 Fax: (36-1) 202-7145 A kiadásért a Vince Kiadó igazgatója felel Felelôs szerkesztô: Sebes Katalin Borítóterv és tipográfia: Kálmán Tünde Tördelte: Jeges Erzsi Nyomás és kötés: Kaloprint Nyomda Kft., Kalocsa ISBN 963 9552 26 7

Tartalom
BEVEZETÔ 1. Mi a meditáció? 2. Miért meditáljunk? 3. Módszerek 4. Tudatállapotok 5. Zsidó meditáció 6. Mantrameditáció 7. Szemlélôdés 8. Vizualizálás 9. A semmi 10. Beszélgetés Istennel 11. Az ima útja 12. Kapcsolat Istennel 13. Egyesítés 14. A létra 15. Minden utadon 16. A parancsolatok 17. Férfi és nô között 18. A személyiség újraformálása UTÓSZÓ 7 13 19 27 39 55 71 81 95 102 112 120 129 145 156 165 172 179 186 193

.

ez igen komoly tévedés. Ha erre vonatkozó írást mutatnak nekik. Azoknak a bizonyítékoknak ismeretében. de a zsidó meditációt minden gyakorlati szempontból figyelmen kívül hagyja. A judaizmus hozta létre az egyik legfontosabb meditációs rendszert.Bevezetô „zsidó meditáció” kifejezés hallatán az emberek gyakran meglepôdnek. Azoktól. hogy ez a judaizmus ezoterikus vagy okkult részéhez tartozik. ezért meditációs gyakorlatai a nyugati emberek életében nagyon is idôszerûek lehetnek: ismeretük nélkül elvész egy fontos. Ezért nem meglepô. Ráadásul a judaizmus egy Nyugatra vándorolt keleti vallás. hogy sok meditációról szóló friss mû alig szentel figyelmet a zsidóságnak. a Keletet a Nyugattal összekötô kapocs. azt mondják. amelynek ismerete nélkül minden tanulás befejezetlen marad. hogy létezik ilyesmi. Habár a legtöbb író tisztában van a judaizmus misztikus elemeivel. a misztika körét mégis a kabbalára vagy a haszid mesterekre szûkítik le. A legtöbb meditációról szóló könyv a keleti technikákat és egyes alkalmakkor a keresztény meditációt tárgyalja. hogy a zsidó misztikus tanítók dialó- A . kevés köze van a fôirányhoz. akik meditációt tanulnak. Tájékozott zsidók – köztük sok rabbi és tudós – sem tudnak arról.

imaszônyegek címmel jelent meg 1984-ben a Múzsák Kiadó gondozásában). Párversek címû tankölteménye. kb. gyakran a misztika szintjén is. A zsidó nép természeténél fogva lelkileg fogékony.1 és járatosak voltak az indiai iskolák tanításaiban is. rabbi. Ez a meditáció 1959-tôl kezdôdôen egyre népszerûbb az Egyesült Államokban. dervisek. Budapest. A transzcendentális meditáció lényege. és bátorította a tudósokat. hogy jelentôs hagyománya van a meditációnak és a misztikának a zsidóságban. angol nyelvterületen ismert és kedvelt költônek számít (lásd még Gombos Károly könyvét. de az Egyesült Államokban és több nyugati országban is. Mikor elmondom nekik. a Maharasi által képzett tanár által kijelölt mantrát. Rumi volt a Mevlevi dervisrend megalapítója. Transzcendentális meditáció: a hatvanas években Maharasi Mahes jógi nyugatra vitte a transzcendentális meditációt (szekuláris formában). Manapság legalább 75 százalékra becsülhetô a zsidó hívek száma sok asramban. a Mesznevi-je ma’navi. Jelentôs hatást tett egyes költôkre. 1968). mely Aszkéták. muszlimokkal egyaránt. akik a transzcendentális meditáció3 módszereit alkalmazzák. a meditációt mint a megvilágosodás elnyerésének módját tárgyalja (lásd még Aryeh Kaplan: Meditation and Kabbalah. hogy tudományos eszközökkel vizsgálják meg állításait. a középkori kabbala jelentôs személyisége. New York. A hatvanas években több mint 250 000 ember sajátította el (lásd Frontiers of Consciousness. John White. hogy nem használ tudati kontrollt. hogy a judaizmust nem találják elég elmélyültnek vagy lelkileg kielégítônek. miért kutatnak más vallásokat a sajátjuk helyett. beleértve a mai Törökország és Afganisztán területét is. melynek segítségével kétszer egy nap.8 Zsidó meditáció gust folytattak szufi tanítókkal. Néhány nemzedékkel ezelôtt sokan vonzódtak olyan csoportok misztikus tradícióihoz. Samuel Wiser. 1982). Ávráhám Abuláfia (1240–1291). Avon Books. ez a hiányosság még feltûnôbb. mint a szabadkômûvesek. sok zsidó aktívan keresi a spiritualitást. elmélyülés a fizikai lét szépségében. a bor élvezete és a testi szerelem misztikus jelentésének keresése jellemzik. húsz percen át kell meditálni. Dialógust folytatott keresztényekkel. azt válaszolják. Asramok: hindu meditációs központok Indiában. Fômûve a Hájé Olám Hábá (Élet az eljövendô világban). a szufizmus lényegét tartalmazza. mely a középkor idején honosodott meg Perzsiában. méghozzá annak fô1 2 3 Szufizmus: iszlám miszticizmus. Eksztatikus tánc.2 és nagy számban akadnak olyanok is. A zsidók számára ez a tájékozatlanság a legkomolyabb akadály. csak egy. Dzselál ed-Din Rumi (1207–1273) egy vándorló dervis hatására lett szufi. Magyarul ritkán publikálták verseit (Perzsa költôk antológiája. és megkérdezem. Ed. Ha velük beszélek. . mint például a mevlevi derviseké. York Beach. például Rumira. 1975).

Néhány évvel ezelôtt meghívtak. Megkerestek jesívanövendékek. Ha a zsidó vallás lényege összefoglalható egy mondatban. – Miért van az. hogy vajon az ima eredetileg nem egyfajta meditatív tapasztalat-e.4). Közösen gondolkodtunk el azon. hogy meghallgasson. az Örökkévaló Egy (Deuteronimuim 6. A spirituális magas szintjére jutottunk el együtt. sokkal tartalmasabbá tenné az imádkozást. s hogy egy efféle technika. Erre nem tudtam válaszolni. mint a transz4 Smá Jiszráél: Halljad Jiszráel. hogy tartsak elôadást egy kis zsinagógában New York állam északi részén. A végén mégis mindenkinek. Ha a szellemi tartalom megtalálása nehéz a vallásuk iránt el nem kötelezett zsidóknak. szinte elállt a lélegzetünk. hogy milyen sterillé és hideggé válhat. az Örökkévaló. de abban a helyzetben úgy éreztem. Aznap este rossz volt az idô.Bevezetô 9 áramlatában. akik buzgón gyakorolják a judaizmus szertartásait. hogy bemutatom a meditációt. A társalgás során a Smá Jiszráélrôl4 és meditációként való alkalmazásáról esett szó. vállalnám-e. kérdôen néznek rám. körbeültünk és beszélgettünk. A megszokott módon ez tovább tartott volna. de képtelenek meglátni. csak húsz ember jött el. hogy mindezek miként tudnák lelkileg felemelni ôket. Az egyik hölgy megkérdezte. ha más vizeken eveznek. Amíg a zsidóknak nincs tudomásuk saját hagyományuk gazdag lelkiségérôl. Így ahelyett. A jelenlévôk többsége viszonylag keveset tudott a judaizmusról. nekem magamnak is. akik olyan figyelemirányító módszereket követnek. hogy beszédet mondtam volna. Ennél is zavaróbb azoknak az ortodox zsidóknak a száma. és én beleegyeztem. hogy szorít az idô. . akkor az ortodox zsidók számára ez néha még nehezebb. A beszélgetés a zsinagógai szertartásra terelôdött. hogy istentiszteleten sosem csinálunk ilyesmit? – kérdezte az egyik férfi. érthetô. a mi Istenünk. A gyakorlat nem tartott tovább tíz-tizenöt percnél. akkor ez az. amely oly jól mûködik csoportban.

hogy tudományos folyóiratokat és könyvtári katalógusokat kellett végigböngésznem. Mivel olyan kevés anyagot adtak ki a zsidó meditációról. Sok kézirat több száz éves volt. Hogy mindezt hozzáférhetôvé tegyem. De megérte a fáradságot. publikálatlan kéziratokban maradt fenn. és ezek közül sok csak ôsi. mint az el nem kötelezett zsidók: nem tudnak róla. Valójában sok könyv a kabbalisztikus meditációs módszerek veszélyei miatt maradt kiadatlan. a kéziratokra mindenekelôtt rá kellett találnom. mivel nem . A legtöbbjük kifejezi kételyeit ezzel kapcsolatban. hogy a zsidó meditációról szóló legfontosabb szövegek még héberül is kiadatlanok. Elsô könyvem.10 Zsidó meditáció cendentális meditáció. és csak a tapasztalt hebraisták számára volt elérhetô. a forrásanyag javát korábban nem fordították le héberbôl. és sok fontos jelkulcsot sikerült feltárnom a zsidó meditációval kapcsolatban. A lényeges munkák csak kéziratban találhatók meg. mely csak óriási szellemi erôfeszítéssel vált érthetôvé. hogy a meditáció a zsidó irodalom holtága. mint veszélyei. melynek címe Meditáció és kabbala. Ennek a könyvnek a kutatómunkájához és egy további mûhöz. és amikor a kézirat megkerült. hogy miért nem keresik ezt a típusú tapasztalatot a judaizmusban. ugyanazt válaszolják. a Meditáció és a Biblia megjelenése (1978) ebben a témában új érdeklôdést ébresztett egyes körökben. elzárva könyvtárakban és múzeumokban. sokan állítják. Figyelemre méltó. ami azt jelenti. Még így is homályos maradt az anyag nagy része azoknak. hogy ilyen jellegû ismeret létezne a zsidó hagyományban. be kellett szereznem a példányokat. ez egyáltalán nem volt könnyû feladat. mint a moszkvai Lenin Könyvtár. hogy egyáltalán létezik zsidó meditáció. elônyei többet nyomnak a latban. de úgy érzik. jelkulcs kellett a megértéshez. Ha ez olyan helyen volt található. és nem érdemes publikálni. Ha nekik szegezik a kérdést. idejétmúlt kézírással írva. Habár a mû hatalmas szakirodalomra támaszkodott. akik nem végeztek meditatív gyakorlatokat. Az emberek többsége ekkor értesült elôször arról.

melyek a meditációt tanították és gyakorolták. Habár ezek a csoportok is vonzottak követôket. Néhányan megpróbáltak keleti gyakorlatokat adaptálni zsidó a közönség számára. Jelentôs mértékben járultak még hozzá a munkához Amie és Roz Gellman. Sajnos ezeknek a közösségeknek egy része olyan „zsidó meditációt” alkalmazott. Mégis. Sylvia Katz. úgy. Ezzel egy idôben egy csoport elkötelezett pszichiáterrel és pszichológussal elkezdtem a technikákkal kísérletezni. Csoportok alakultak az Egyesült Államokban és Izraelben. és nélkülük a judaizmus központi területeit csak részben vagy egyáltalán nem értenénk meg. de a kezdô nem tud mit kezdeni . Még a lubavicsi rebbe is irányvonalként jelölte meg a meditáció különbözô formáinak a kutatását. fôsodorba tartozó munkák az egésznek több homályos szakaszát világítják meg elválaszthatatlan részeként. kiderült. amely messze esik a judaizmustól. Perle Epstein és sokan mások. ahogy azokat a könyvekben találtam. Ahogy a rejtély kezdett megoldódni. hogy túl sok információ hiányzik: mintha egy francia konyhával foglalkozó könyvet használnánk a fôzés ismerete nélkül. és az író csak további részletekkel szolgál hozzájuk. hogy a legtöbb zsidó meditációval foglalkozó szöveg feltételezi az olvasó elôismereteit az alapvetô technikákkal kapcsolatban. vagy judaizálni a keleti tanításokat.Bevezetô 11 a széles tömegeknek íródott. A Meditáció és a Biblia publikálásával megnôtt az érdeklôdés a zsidó meditáció iránt. A receptek kéznél vannak. Amikor gyakorlatban akartuk alkalmazni ôket. nem tanítottak zsidó meditációt. Seymour Appelbaum és Paul (Pinchas) Bindler. A résztvevôk közt volt David Sheinkin (legyen emléke áldott). a megjelent. Kitüntetésnek érzem. hogy a múlt zsidó vezéregyéniségei különbözô meditációs technikákat alkalmaztak. Jeff Goldberg. Együtt fedeztük föl a meditatív állapot belsô terét. Gerald Epstein. hogy könyveim szolgáltak alapul sok ilyen csoport számára. Miriam Benhaim Circlin. világossá vált számomra. Megfigyeltük.

sem a meditáció területén. A zsidó meditáció esetében az alapanyagok megvoltak. Ebbôl az igénybôl született meg e kötet ötlete. Egy bizonyos szintig a rejtvény részeit már összeraktam két korábbi meditációról szóló könyvemben. amely egyszerûen fogalmaz. de az elkészítés fortélyainak ismerete nélkül vagy azokat titokban tartva. hogy elindít egy folyamatot. és a laikusoknak szól. Remélem. amelyben az olvasó bepillanthat a zsidó örökség lelki dimenzióiba. hogy mekkora szükség volna egy olyan zsidó meditációs mûre. és nem feltételez különleges elôismeretet sem a judaizmus. december 17. Sokan mutattak rá arra. Aryeh Kaplan 1982. különös figyelmet szentelve a fôsodorba tartozó mûveknek.12 Zsidó meditáció velük. . Könyvem a zsidó meditáció legalapvetôbb formáit taglalja. Ezek közül viszont egyiket sem szándékoztam gyakorlati útmutatóként kiadni.

Néha úgy érzôdik. Bárki. Különös. aki megpróbált már egy témára összpontosítani. Az emberi tudat nem háziállat. hogy a legtöbben sosem gondolkodnak a gondola- M . Mások pedig lehet. azok annál erôsebben ellenállnak. ezt a témát a titokzatosság leple fedi. hogy uraljuk és irányítjuk a gondolkodásunkat. a gondolkodó személyt meghaladó. amelyben valaki törökülésben. Elméletben ez nagyon könnyûnek hangozhat. de a gyakorlatban nem az. és észrevette. valójában mit is keres. hogy minél inkább kontrollálni akarjuk a gondolatainkat. hogy tudná. Vagyis eldöntjük. hogy szentséggel és spiritualitással azonosítják a meditációt. szemét lehunyva. önálló lénynek tûnik. nyugodtan koncentrál. Viszont annak számára. ezt a kérdést nem szükséges feltennie. pontosan hogyan kívánjuk a tudatot irányítani egy meghatározott idôre. majd ekképp cselekszünk. Minden spiritualitást keresô ember megpróbálkozhat a meditáció különbözô iskoláival anélkül. Sokaknak a „meditáció” kifejezés olyan képet sugall. aki járatos a meditáció gyakorlatában. hogy figyelme elkalandozik. inkább egy.1. tudatában van ennek. Mi a meditáció? i a meditáció? Annak. A legáltalánosabb jelentése szerint a meditáció abból áll. akinek semmilyen kapcsolata sem volt még a meditációval.

hogy ezt ne tartsuk természetesnek. Az áramlás folytonos. és próbáljuk ki. egyik gondolata a másikba folyik át. Próbáljuk meg kiüresíteni az elménket néhány percre. Ha más nem is. Az elsô gyakorlat tehát a gondolataink tudatosítására irányul azáltal. Mennyi ideig tartott? Hacsak nincsenek rendkívüli adottságaink. de a valóságban fájdalmasan bonyolult. Amikor valaki így ábrándozik. és olyan. milyen nehéz a gondolatainkat uralni. hogy „nem gondolkodom”. Mint ahogy látni fogjuk. Rendszerint. A gondolataink annyira lényünk részévé váltak. és ne gondoljunk semmire. Könnyûnek hangzik? Tegyük le a könyvet. valószínûleg megszakította a tudati csöndet. hogy nem is figyelünk rá. míg ezek a villódzó fé- . hogy megpróbáljuk megállítani ôket. a gondolatok folyamatosan áramlanak át a tudatunkon. Általában véve az ábrándozás annyira részévé vált szellemi közegünknek. Egy egyszerû gyakorlat megmutatja. majdnem teljesen automatikusan. amelyekben az egyik fô cél éppen a gondolkodás folyamata felett való kontroll biztosítása. Rendben van. Van egy másik módja is annak. Íme a gyakorlat: Hagyjuk abba a gondolkodást. vagy „próbálok nem gondolkodni”. nem lehettünk képesek néhány másodpercnél hosszabb ideig üresen tartani az elménket. Pihenjünk meg néhány pillanatra. vannak olyan meditációs irányzatok. vagy esetleg jártasak vagyunk a meditációban. mint egy belsô beszélgetés önmagunkkal. Amikor ezt a bekezdést elolvastuk. A gyakorlatban rendkívül nehéz a gondolatok kikapcsolása. hogy a tudatunkat uralni tudjuk. ha nem vagyunk mással elfoglalva. Elméletileg ez a gyakorlat nevetségesen egyszerû.14 Zsidó meditáció taikról. hunyjuk le a szemünket. hogy mi magától értetôdônek vesszük ôket. A meditáció egyik elsô lépéseként azt kell megtanulnunk. de a gondolat. Valószínûleg apró fényeket vagy képeket látunk majd felvillanni.

A tudatnak az akarat által kontrollált részét tudatosságnak. Az egyik kép átáramlik a másikba. hogy a tudatnak két része van. Spontán módon bukkannak föl és változnak a képek a tudatos értelem irányítása nélkül. A zsidó meditációban ezt gravírozásnak hívják. egy kép elôhívása és megtartása a belsô látómezôben. majd kaleidoszkópszerû képek sorozataként jelennek meg a tudatunkban. láthatjuk. valamint a Fantasia of the Unconscious (1922) tesz megkülönböztetést a tudatalatti és a tudattalan között. s még több követi. A meditáció egyik célja tehát az. mert amikor így teszünk. Ez esetben a kép a tudatban úgy szilárdul meg. hogy irányítást szerezzünk a tudat tudatalatti része felett. 1 D. és a modern társadalomban élô ember elnyom önmagában. Szinte lehetetlen agyunk e szüleményeire összpontosítanunk. az akarat által kontrollálatlan részét pedig tudattalannak vagy tudatalattinak1 nevezzük. mintha be lenne vésve. A hasi idegközpontra (solar plexus) hivatkozva elveti a freudi tudatalatti koncepcióját. szertefoszlanak. ezért ami onnan a tudatosba átjut. Az egyik a tudatos akarat uralma alatt áll. Ezt a technikát csak alapos gyakorlással lehet elsajátítani. H. Ha valaki ezt eléri. a másik nem. Ha az elôbbi két gyakorlatot megpróbáltuk elvégezni. így a szemlélô számára bármilyen hosszú idôn át megtartható. Csak akkor tudjuk megtartani a képet. Próbáljuk belsô látómezônkben lerajzolni az A betût. a Psychoanalysis and the Unconscious (1921). Lawrence szerint a hasi idegközpontunkon keresztül érzékelünk olyan ôsi ösztöni és spirituális. akkor az önuralom igen magas fokára jut. Most lehunyt szemmel próbáljuk meg a képeket kontrollálni. nem feltétlenül szexuális eredetû impulzusokat. Mivel az akarat a tudatalattit nem uralja. Ebbôl következik. hogy a tudat „tudatos lény”. melyeket a társadalmi tudat tabuként kezel. ha ezt a technikát korábban már gyakoroltuk. Az egyik meditációs módszer a „kép-zés”. majd átalakulnak. . vagy annak esetleg jelentéktelen irányításával. Lawrence (1885–1930) két írása. Ez szintén a meditáció egyik célja.Mi a meditáció? 15 nyek alábbhagynak. nem ellenôrizhetô.

A lélegzés általában automatikus. méghozzá egész könnyedén. mert az sohasem lehet annyira szabad. Tehát az álmodozás határterületnek is tekinthetô a tudatos és a tudatalatti között. hogy mélyebben belelásson a tudatalattiba. kontrollálhatjuk légzésünket. megtanuljuk irányítani a tudatalattit. Ugyanez vonatkozik azokra a víziókra. következésképp a tudatalatti uralma alatt áll. annak érdekében. hogy megtanulunk koncentrálni rá. Gyakorlat nélkül rendkívül nehéz a víziókat irányítani. azt is megtanuljuk. Fokozatosan a tudatalattinak egyre nagyobb része . hogy kontrollálja a tudatalattit. hogy milyen szabadon asszociálunk egy másik személy jelenlétében. ha akarjuk. Hogyha valaki pihen. A meditáció egyik legnagyobb haszna az. nyilvánvaló. de a tudatos értelem által is irányíthatóvá válhat. Több olyan pszichológiai módszer létezik. Általa megtanulhatjuk a tudatot olyan folyamatok irányítására használni. amelyek egyébként a tudatalatti hatalma alatt állnak. Azáltal. A legnyilvánvalóbban ez a képzelôdés esetében látható. Tehát a lélegzés kapcsolatot hoz létre a tudat és a tudatalatti között.16 Zsidó meditáció Itt találunk magyarázatot arra is. Mivel ezek nincsenek a tudatos értelem hatalmában. Mégis. és nem szentel ennek különösebb figyelmet. A gondolkodás folyamata maga is nagymértékben a tudatalatti befolyása alatt áll. amelyek belsô látómezônkben jelennek meg. Ha nem kontrolláljuk tudatosan a lélegzést. hogy a tudatalattink hogyan irányítható. De mégsem számít. és ez esetben hídépítô szerepet játszhatnak a tudat és a tudatalatti között. bár szabályozásuk megtanulható. mint amikor egyedül vagyunk. hogy megtanuljuk kontrollálni az álmodozást. Azáltal. miért a légzés a hazugságvizsgálat egyik fô indikátora. amely ezt a „szabad asszociációt” próbálja utánozni. Ez az oka annak. miért használja sok irányzat a légzést meditációs módszerként. a képzelete tudatos erôfeszítés nélkül áramlik egyik gondolattól a másikig. hogy a tudatalattiból származnak. és kontrollálni tudjuk. akkor az a saját tudatalatti állapotunkat fogja tükrözni.

Néha nem kettô. hogy pusztán az id és a felettes-én között nyilvánuljon meg. míg végül a teljes gondolkodási folyamat felett megszerezzük a hatalmat. Habár Freud képlete találóan rendszerez. New Jersey. I. a másik rész annak ellentétét hajtja végre. Egy ilyen belsô küzdelem során úgy érezhetjük. Edward Hoffman The Way of Splendor. írja P. noha ezt – valószínûleg a racionális korszellem miatt – igyekezett titokban tartani. hogy ha tudatunk egyik része tenni szeretne valamit. hogy az ember az önemlékezés gyakorlásával tudja a különbözô énjeit egyesíteni. zsidó misztika és modern pszichológia) címû mûvében (Jason Aronson Inc. Uszpenszkij az In Search of the Miraculous címû mûvében (Harcourt Brace and World Inc. hogy a tett morálisan elfogadhatatlan. a pszichoanalízis megalapítója. A könyv G. Gurgyijev tanításait foglalja össze. New York. 1992. Az én középütt találhatja magát.. Néha úgy tûnik. melynek lényege. és azonos hevességgel nemet kiált. A mi példánk szerint az id igent mondana a kísértésre.Mi a meditáció? 17 válik elérhetôvé a tudatos értelem számára.) felhívja a figyelmet arra.. Magyar nyelven: Egy elfelejtett tanítás töredékei. Rengeteg teória született a tudatalattiról. A tudat két szintje közötti konfliktus olyan erôssé válhat. Az ego (az „én”) a két tudatalatti hang között közvetít valamiképp. 221–222. sok belsô konfliktust elkerülhetnénk. a tudata másik része úgy érezheti. 1949. Egy példával élve. „Az embernek nincs állandó és változatlan énje”. vagyis a tudatalattiból a tudatos én szintjére emelkedve válik harmonikus lénnyé. Budapest. de három. A klasszikus freudi pszichológiában2 ez a konfliktus az id (ösztönén) és a szuperego (felettes-én) között zajlik. hogy a tudat különbözô szintjei egymástól teljesen függetlenül mûködnek. mégis. D. 59–61. tudatának egy része ezt hevesen igenli. ezzel egyidejûleg. 1995). Jewish Mysticism and Modern Psychology (A tündöklô fény útja. Püski. négy vagy akár több hang is jelezhet egyszerre. döntésképtelenül a két hang között. az önmegfigyelés megmutatja: a konfliktus sokkal összetettebb annál. hogy Freud tanulmányozta a zsidó misztikát. míg a felettes én nemet.3 Ha képesek lennénk tudatalattinkat kontrollálni. ha valakit szexuális vágy kerít a hatalmába. . hogy egy ember két teljesen eltérô személyiségnek érezheti magát. mégis. de részletesebb tár2 3 Sigmund Freud (1856–1939): osztrák neurológus.

hogy nem akarja megtenni. mindig ura lehet a helyzetnek. miképp gondolja. amirôl tudja. Saját maga urává válik.18 Zsidó meditáció gyalásuk meghaladná e könyv céljait. Ellenállva a tudatalattira nehezedô pszichológiai nyomásnak. Több meditációs iskola szerint a meditáció leglényegesebb célja az önuralom. és mikor akarja azt gondolni. akkor ez azt jelenti. A tapasztalt meditáló megtanulja. mint kontrollált gondolkodás. Ha a meditáció nem más. . beleértve a tudatalattiból érkezô információkat is. sohasem téve olyat. amit gondolni akar. hogy az individuum a gondolkodás teljes folyamatát az ellenôrzése alatt tartja.

hogy meghaladjuk a gyermekkorunkban tanult gondolkodásmódot. A legtöbb ember kiskorában tanul meg gondolkodni. hogy értelmünk újabb és gazdagabb tapasztalatokkal gyarapodjék. egyidejûleg olyan dolgok juthatnak eszébe. Az elsô fejezetben például azt tárgyaltuk. lényegében nem különbözik hatéves kori szintünktôl. Miért meditáljunk? A meditáció. mint gyermekként. míg a fejlettebb gondolkodásmódokat és tudatállapotokat „felnôttkori mentalitásnak” (mohin de-gádlut) nevezi. vagyis az akarat által irányított gondolkodás sok elônnyel jár.2. megtanulhatunk másféleképpen gondolkodni. hogy a kabbala az ember normális. Azt is mondhatnánk. és általa fejleszthetjük ki azt képességet. hétköznapi gondolkodásmódját „gyermekkori mentalitásnak” (mohin de-kátnut). hogy az. hogy az eltérô tudatszintek miként mûködhetnek egymástól teljesen függetlenül. amelyek megzavarják a koncentrációban. A meditáció révén sajátíthatjuk el a „felnôtt gondolkodást”. Tehát ha valaki összpontosítani szeretne egy feladatra. A meditáción keresztül vonhatjuk ellenôrzésünk alá a gondolkodás folyamatát. más részek elvonhatják a figyelmét különbözô öt- . Míg a tudat egyik része egy problémára fókuszál. és egész felnôttkora folyamán sem gondolkodik másképp. ahogy az értelmünket használjuk. Nagy jelentôsége van annak.

mint valami problémamegoldó képességrôl. így nem láthatjuk a maga teljes szépségében. mely megakadályozza. Van még egy tényezô. egy világos helyiségben is észlelhetôk. Miként azt látni fogjuk. Figyelmünk nem összpontosul a rózsára. még akkor is. öngerjesztett képek gyakorlással kiiktathatók. Meditatív állapotban viszont megszüntethetjük a zavaró hatást. Máskor pedig koncentrációjával ellentétes irányú gondolati tevékenységet folytat. Ettôl függetlenül mindig jelen vannak. ha egészen egyszerû dologról van szó. Amíg ez a jellemzô. a spontán. amelyek a látómezônkben jelennek meg. Ha a képeket már tudatosítottuk. hogy a rózsát egészében tapasztaljuk meg. Aki nem képes egész tudatát az irányítása alá vonni. megakadályozva. Ugyanakkor üzleti jellegû gondolatok tódulnak a tudatunkba. hogy azt teljesen letisztult formában láthassuk. és így . és ez az oka annak. Ez az oka annak. hogy általában nem vesszük észre ôket. amelyeket nyitott szemmel látunk. Néha tudata többi része egyszerûen csak passzív. nyitott szemmel. Képzeljük el. Attól függetlenül. Ugyanannyira lekötik más tevékenységek is. amennyire egy gondolatra vagy feladatra összpontosít. Egy elsötétített szobában ezek a képek nyitott szemmel is láthatók. Sokan úgy vélekednek a koncentrációról. Olyasmihez hasonlíthatnánk ezt. és teljesen a rózsára figyelhetünk. Ezek a képek nagyon elmosódottak azokhoz képest. mintha az idegen képek árnyékolóernyôként állnának közénk és a rózsa közé. a koncentráció nem tökéletes. az nem tudja kifejleszteni a teljes összpontosítás képességét. ha lehunyjuk a szemünket. Tételezzük fel. hogy az ember általában értelmének csak kis részét használja. hogy egy rózsa szépségét próbáljuk élvezni. az általunk generált belsô képek elnyomják a rózsa képét. hogy a rózsára mekkora intenzitással fókuszálunk. Az imént beszéltünk azokról a spontán képekrôl.20 Zsidó meditáció letek irányába. hogy egy rózsa szépségét szeretnénk megcsodálni.

hogy tudatunkat jobban összpontosítjuk az élményre. aki efféle tapasztalatokkal nem rendelkezik. s így jóval élénkebben láthatjuk. Ez olyan. miként fókuszáljon egész értelmével egyetlen benyomásra. A meditáció egy másik fontos célja a fokozott éberség és észlelés. hogy a rózsát ugyanolyan éberséggel szemléljük. érzékelésünk elmondhatatlanul különbözik mindennapos tudatállapotunktól. ahogy tapasztaltabb meditátorrá válik az ember. a leginkább elérhetô. melyek nem vesznek részt a meditációs tapasztalatban. ha a tudatunk nagy része az élményre fókuszál. Természetesen egyik módszert sem lehet elsajátítani a másik teljes hiányában. A meditáció legegyszerûbb formája. Végül. Tehát elképzelhetô. Mintha egy távoli rádióállomásra hangolódnánk rá: bár a hangerôt nem növelhetjük. megtanulhatja. Amikor minden agysejtünkkel ráhangolódunk a rózsa szemlélésére. Másrészt. ha lecsendesítjük a tudat különbözô részeit. az élményre is jobban odafigyelünk. mint korábban. Ebben az esetben nem a tapasztalás fokozódik. Mindez kétféleképpen mûködik. hogy a rózsából szinte árad a szépség. tisztábban halljuk az adást. A virág szépsége ezekben a magasabb rendû tudatállapotokban leírhatatlan egy olyan ember számára. s ez a tudatállapot. s arra használható. ez majdnem mindig . A legtöbb. hogy tudatuk teljes koncentrációjával tudjanak figyelni bármire. mintha a rádió hangerejét növelnénk. A tudat minél nagyobb része fókuszál egy élményre.Miért meditáljunk? 21 az árnyékolóernyô eltüntethetô. A haladó meditátorok számára ez könnyebben elérhetô. ha kiszûrjük a zajt. a meditációs élményt úgy fokozhatjuk. hanem az akadályoztatás csökken. És ez a világon bármire nézve igaz lehet. Ez a meditációs mód a legtöbb technika segítségével könnyen elsajátítható. de tudati árnyékolás nélkül. amit mondhatok. vagy a zörejt csökkentenénk. legalábbis a meditáció alacsonyabb szintjein. amit kiválasztanak. annál fokozottabb a tapasztalás. Megfordítva pedig. Amikor a tudat egyes területeit lecsendesítjük.

amelyek egyébként nem vehetôk észre. Szenczi Miklós. hogy látók is megtanulhatják a vakírást. 1977. hogy más gondolatokat és élményeket kizárunk.” Kálnoky László fordítása. A meditáló személy világa így gazdagabbá válhat. William Blake versei. / fogd föl tenyeredben a végtelent. A meditáció arra is használható. A helyzetet ismét egy analógián keresztül érthetjük meg jobban. Budapest. mely érthetetlen 1 William Blake (1757–1827): angol romantikus költô. Itt újra felmerül a nyelvi akadályoztatás kérdése is. Szerk. ezért az érzékelése kevésbé „zajos”. Sokféleképpen alkalmazható ez a fokozottan éber állapot. ez az érzéke fokozottabb. általában csukott szemmel olvasnak. Gyakorlással könnyen megtanulja betûkként és szavakként értelmezni a kiemelt pontok mintázatát. . Meditatív tudatállapotban egy rózsából sokkal több látható. Lyra Mundi. akik nem rendelkeznek efféle tapasztalattal. annyira válnak láthatóvá azok a finom jelenségek. Továbbá. mint hepehupás papír. / s egy szál vadvirág az eget. Ahogy a költô mondja. Swedenborg svéd misztikus tanításait. Az idézet az Auguries of Innocence (Az ártatlanság jövendölései) címû vers elsô sora: „To see the world in a grain of sand…”. továbbá a kabbala egyes elemeit is felhasználta mûveiben. Egy átlagos látású ember számára egy lap Braille-írás semmi más. hogy a körülöttünk lévô világot nagyobb és tisztább éberséggel éljük meg. az egész világegyetem látható egy porszemben. magyarul az elsô négy sor: „Egy porszem világot jelent. mely versenyezhetne a tapintásával. de akik elsajátították. / s egy percben élj évezredet. Ha valaki még sosem tapasztalt hasonló jelenségeket. mivel gyakrabban használja a tapintását. leírásukat sem értheti meg igazán. az angolszász profetikus költészet ihletett mûvelôje. Ugyanakkor egy vak embernek nincs látása. mint azoké. Amennyire nô a koncentrációs készség. mintha hétköznapi módon tekintenénk rá.22 Zsidó meditáció magában foglalja azt is. Noha igaz. így a látás nem zavarja a tapintás érzékelését. Európa Könyvkiadó.1 Egy magas szintû meditációs szinten ez valóban lehetséges. A Braille-írás jó példa erre a tapasztalatra.

számos betegség diagnosztizálható pusztán csak a pulzus kitapintásával. Továbbá van egy tanulási idôszak. A látó ember nem hallja a visszhangokat. Amint megtanulja a pulzust ily módon „olvasni”.Miért meditáljunk? 23 egy érzékennyé nem tett ember (nonsensitized person) számára. hogy miként „olvassuk” ezeket az üzeneteket. Ebben az a furcsa. Amikor egy híres orvos megfigyelte a dalai láma háziorvosát. A gyakorlott gyógyító képes a pulzus jellegének és ritmusának különbségeit érzékelni. hogy a pulzus érzete betöltse teljes érzékelôvilágát. A titok azonban kettôséget rejt magában. nem a hallásukkal érzékelik ezeket a hangokat. Egy másik analógia talán még tisztábban fejezi ki ezt. mint az echó hangjának észlelésérôl. hogy a ritmuskülönbségek . hanem egy általuk le nem írható módon. teljesen túlterheli az érzékelését. hogy épületek és más óriási tárgyak tudatküszöb alatti hangjának az echóját füleli. Sok vak ember tanul meg tájékozódni annak alapján. mely a látáson keresztül jut el hozzá. így a legkifinomultabb variánsok is tisztán és élénken láthatók. Ezoterikusabb szinten. és a meditáció megtaníthatja. azt is megtanulja. és egész jelentésvilágot rejt egy érzékennyé tett embernek (sensitized person). a tibeti orvoslásban. elmondása szerint majdnem természetfölötti élményben volt része. Elôször is. a gyógyítónak meg kell tanulnia olyan mélyen koncentrálni. mert az információáradat. Számára a pulzus minden egyes lüktetése a test információkkal teli enciklopédiája. Egy vak ember inkább az akadály érzékelésérôl beszél. Így szerez a gyógyító hatalmas mennyiségû információt a pulzus kitapintásából. Sok ilyen tapasztalat létezhet a világon. mint ahogy a kabbalában is. mert az akadályokra figyelmezteti ôket. melynek folyamán a vak ember érzékennyé válik ezekre a visszhangokra. hogy a vakok azt állítják. amint egy ilyen diagnózist állított fel. Ezért kopogtatnak a vakok fehér botjaikkal folyamatosan: a visszhangot figyelik. és ezáltal hátborzongatóan pontos képet ad a test állapotáról.

Meditatív állapotban. jövôbelátás és jövendômondás. olyan területeken. A meditáció másik célja. valamint a természetes tudati „zavarás” vagy „zaj” által. gondolatolvasás. melyek nincsenek a tudatos értelem irányítása alatt. Számos zsidó forrás említi a meditációt mint a természetfölötti érzékelés (ESP)2 megszerzésének a módszerét. . hogy a tudatot ráhangoljuk bizonyos igazságokra (vagy Igazságokra). hogy az ESP-kísérletek nagy számban igazolják ennek az igazságát. amikor a zaj vagy zavarás lecsöndesül. azt állítják. de olyan szubtilisak. hogy nem érthetôk a tudatot árnyékoló „zörejek” miatt. Általában az ego vastag fátylán keresztül tekintünk önmagunkra. ez a zaj gondolatokból és spontán módon felmerülô képekbôl áll. az élet igazi célja. Ennélfogva lehetetlen úgy látnunk magunkat. Sajnos a legtöbb ESP-kísérlet esetében az eredmények nagymértékben függnek a körülményektôl. hogy pontos diagnózist lehessen felállítani. Az egyik legmegfoghatatlanabb igazság az önismeret. Amikor megpróbálunk olyan kérdések mélyére hatolni. az ESP-jelenségek könnyebben észlelhetôk. Többen. vagy a valóság végsô természete. vagyis természetfeletti érzékelés. legalább tizenöt év kell a tudás olyan szintû elsajátításához. akik megkísérelték ezt a módszert megtanulni.24 Zsidó meditáció mit jelentenek. Hétköznapi tudatállapotunkban az általunk fogott ESP-jelek elhomályosulnak az agyba érkezô érzékelési információk. ahogy mások látnak minket. Ezek az erôk is fokozott éberséget feltételeznek. ezért nehéz egyértelmû következtetéseket levonni. szinte csiklandozzák a kíváncsiságunkat. Úgy tûnik. Ellenben a meditáció révén elmozdíthatjuk az ego fáty2 ESP: extrasensory perception. A lehetséges válaszok a tudat határa felett lebegnek. Ahogy korábban már említettük. mint a telepátia. mint például a lét értelme. s hogy a meditáció fokozza a hatást. a válaszok megfoghatatlanok.

Néha ez az információ magában foglalja a jövô ismeretét. Az egyik legfôbb haszna a meditációnak az. hogy tudatosítja a spiritualitást. hogy információkat tud gyûjteni belôlük. Ezt a ráhangolódást nevezzük misztikus élménynek. Inkább olyasvalaki. Tárgyilagosan tudja szemlélni a kapcsolatait másokkal. hogy észrevegyük és legyôzzük hibáinkat. Képes lesz megvizsgálni motivációit. olyan dolgokat téve. „ráhangolódhat” a szellemire. az igazi próféta hozzájut sok más igazsághoz a jövôbelátáson túl. megtanul belülrôl vezéreltebb ember lenni. Ha kizárjuk a fizikai érzékelést. Ekként válhatunk képessé arra. ha valaki le tudja csendesíteni külsô gondolatait. s így bizonyos szintû objektivitással vizsgálhatjuk önmagunkat. A meditáció a legmagasabb fokon Isten megtapasztalását jelentheti. Bibliai értelemben a próféta több mint jövôbe látó személy. Viszont. és a fizikai érzékelés gyakran beárnyékolja. Még ha a szellemiség tengere vesz is körül minket.Miért meditáljunk? 25 lát. és nem olyanokat. amiket mások várnak el tôle. a legtöbbször nem veszünk tudomást róla. Ez bizonyosan a lehetséges legmagasabb rendû lelki élmény. Ily módon egy gyenge önképpel rendelkezô. Tehát mintegy harmadikként. elégtelenségérzéssel küszködô személy magabiztosabbá válhat. Ebben az értelemben a meditáció a misztikusok legfontosabb eszköze a világon. amikor szükséges. A bibliai próféták a legélénkebb tapasztalatokkal rendelkeztek. hogy a próféta a még meg nem történt események látnoka. innen az általános nézet. Ez a meditáció által létrehozott ön-tudat meg is erôsítheti az egót. amiket szeretne. Az ego és az antropomorfizmus gyakran árnyékolja be . és megtanulja jobbá tenni azokat. Szellemi érzékelésünk elég gyatra. öngerjesztett gondolataink akkor is akadályozhatják a spirituális érzékelést. akinek annyira erôteljes szellemi tapasztalatai vannak. Mindazonáltal. tárgyilagosan szemlélhetjük saját személyünket. Fontos felismernünk a meditáció óriási szerepét Izrael prófétáinak pályafutásában.

26 Zsidó meditáció Isten érzékelését. Ha felszabadítjuk a tudatunkat az ilyen terheltségek alól. és így arra hajlunk. hogy Istent a magunk tükörképének lássuk. Sok vallási hagyomány. ezt tartja a meditáció legfontosabb céljának. akkor a meditáció segíthet megnyitni értelmünket Isten élménye elôtt. így a judaizmus is. .

Könyöröghetünk Istenhez. amire vágyunk. Dicsérhetjük Istent. és ezek megtalálhatók bárhol. A zsidó imában ez a hármas E . Valójában a hasonlóság abból a ténybôl származik. mely minden vallási hagyományban fontos. ezek egyenlôképp használhatók az eltérô technikák osztályozására. és minden meditációtípus hasonló tulajdonságokkal rendelkezik.3. és kérhetjük. hogy meghatározott számú alapvetô módja van az Istennel való kapcsolatnak. Majdnem minden meditációs technika hasonló módon osztályozható. hálaadás. Módszerek nnél a pontnál hasznos lehet a különbözô zsidó és nem zsidó meditációs módszerek megtárgyalása és besorolása. hogy adjon meg nekünk mindent. Ugyanez áll fenn az ima esetében. Ennélfogva majdnem minden ima belefér három kategória közül az egyikbe: dicséret. amit adott nekünk. könyörgés. és beszélhetünk az Ô nagyságáról. vagy hogy bármilyen kapcsolat lenne közöttük. de ez önmagában nem utal semmilyen különleges kapcsolatra zsidó és nem zsidó meditáció között. ahol emberek imádkoznak. Mivel létezik a meditációnak egy általános koncepciója. Ez nem azt jelenti. Végül megköszönhetjük Istennek mindazt. amire szükségünk van. Az imára bizonyos tulajdonságok jellemzôek. hogy az egyik imarendszer a másikból eredeztethetô.

úgy döntünk. azt találnánk. A saját tudatunkkal való kölcsönhatásba kerülésnek véges számú módja van. ha más gondolatok kezdenek bekúszni a tudatába? Emlékezzen. Lehet. hogy a következô harminc percben átrendezzük a szobát. és egy bizonyos témára gondolunk. mint irányított gondolkodást. melyek ismeretlenek lehetnek sok olvasó számára. ezek adják a meditáció kategóriáit. Ugyanez igaz a meditációra is. hogy néhány kivételtôl eltekintve besorolhatók a fent említett három kategória egyikébe. Ez ilyen egyszerû. Úgy határoztuk meg a meditációt. hogy az elhatározása a bútorok átrendezésén való gondolkodásra vonatkozott. Mondjuk. hogy teszünk egy kört a háztömb körül. és semmi másra. és nem kell speciális pozitúrákban ülnünk. hogy tudatunkban megjelennek a különbözô elrendezési módok képei. ha megvizsgálnánk a világ összes vallásának imáit. Meditálhatunk úgy is. Így ha valaki megérti a meditációt általánosságban. és esetleg eltervezzük. netán egy kád forró vízben. egy hétköznapi példával fogom kezdeni. ezeket az élményeket meditatív tapasztalatokká teszi. . A legegyszerûbb szintje az. Persze ez nem mindig ennyire könnyû. Lehet. hogy a gondolataink ide-oda csaponganának. hogy megszabaduljunk a nemkívánatos gondolatoktól. leülünk egy fél órára.28 Zsidó meditáció felosztás úgy van kialakítva. Mit tesz. hogyan mozgatnánk a nehezebb bútorokat. Mivel a meditáció szubtilis tapasztalatokat tartalmaz. ha úgy döntünk. akkor megérti a zsidó meditációt is annak sajátos mivoltában. akkor szükségünk van egy technikára. hogy egy bizonyos ideig egy meghatározott dologra gondolunk ahelyett. hogy elôre meghatározott sorrendben követik egymást. Ebben a fél órában a bútorok elrendezésének problémáján meditáltunk. Nem kell hogy környezetünk különleges legyen. A meditáció témája nem kell hogy ezoterikus vagy misztikus legyen. Az a tény. Mindamellett. Ha a meditáció valóban az irányított gondolkodásról szól. a karosszékünkben ülünk.

az elsô alkalom sokkoló élmény lehet. Így biztos úton haladhatunk afelé. . hogy a kérdés további meditációs üléseket kíván. Talán rádöbbenünk. mi a célunk az életben. Hacsak nem vagyunk egy erre sarkalló módszer ismerôi. lennék hajlandó az életemet áldozni? Mi okozná nekem a legnagyobb örömöt a világon? Életünk során már nyilván gondolkodtunk ilyen kérdésekrôl. hogy olyan kérdéseken gondolkodunk. hogy fogalmunk sincs. mint a következôk: Végül is. De tételezzük fel. még úgy is dönthetünk. És valóban. akkor feltehetôleg még sosem töltöttünk harminc percet egyvégtében ezekre a kérdésekre összpontosítva. Ha pedig egyáltalán nem próbáltuk. mit akarok az élettôl? Mi ad értelmet az életemnek? Mit jelent az élet általában? Ha újból leélhetném az életemet. Hetente fél órát erre szánhatunk. Lehetséges. vagy esetleg a tudatunkat visszairányítjuk az eredeti témára. hogy csak rövid ideig. mit kezdenék vele? Milyen eszméért. amikor az élet értelmén és személyes céljainkon tudunk gondolkodni. Bármilyen módszert használunk is az összpontosításhoz. Ha így meditálunk. mi is az élet értelme. hogy személyiségünk több területen fejlôdést mutat. De ha valóban folytatni akarjuk. általa kifejleszthetjük egy teljes értékû meditációs technika alapjait. miután a fenti kérdéseken fél órát töprengtünk. ha van ilyen. Rajtakaphatjuk magunkat. hogy a bútorrendezés-meditáció túl triviális példa. hogy fél órán át az életünk átrendezésén akarunk meditálni. Mégis valószínû. néhány hét elteltével valószínûleg észrevesszük. érdemes minden héten egy bizonyos idôpontot kijelölni. hogy kifejlesszük a meditáláshoz szükséges belsô fegyelmet.Módszerek 29 hogy gyengéden kiszorítjuk a nem oda tartozó gondolatokat. Talán még sosem gondoltunk arra.

Lehet. messze a világtól. Ekkor úgy tûnhet. milyen irányban haladjunk tovább az életben. Valószínûleg azt is tapasztaljuk majd. Így szintén megtalálható Isten. hogy az ülések gyakoriságát heti kétszeri. és nagymértékben megváltoztatjuk az életstílusunkat. hogy Istent megtaláljuk. Amikor is felfedezzük Istent. Ekkor azt is felfedezzük majd. de ekkor „itt bent” van. hogy definiáljuk Istent. Eldönthetjük. a végén már a létezés értelmét is meg akarjuk fejteni. fontos. hogy miként használjuk ki az idônket. hogy Isten körülöleli és egyszersmind . hogy míg a saját életünk értelmérôl gondolkodunk. miért javasolják vagy igénylik a különbözô meditációs irányzatok a naponkénti gyakorlást. A másik módja. minek van értelme a számunkra. Íme két módja annak. Elôször is olyan kérdéseken elmélkedhetünk. hogy Isten „idebent” is van. De fontos rájönnünk. elérkezhetünk odáig. hogy újraértékeljük. az. átléptünk egy új küszöböt. hogy a heti egy alkalom nem elég. a korábban említett módon. és abban. Mielôtt ezt tovább tárgyalnánk. aki „odakint” van. de így Ô csak „ott kint” lehet. mint egy lényre. hogy folyamatosan új bepillantást nyerünk személyiségünkbe és motivációinkba. hogy biztosabbnak érezzük majd magunkat az emberekkel való bánásmódunkban. Ahogy lassan felfedezzük. hogy úgy érezzük. hogy mélyebbre és mélyebbre hatolunk az énben. Isten felfedezésének ez a kettôs formája ahhoz a kabbalisztikus nézethez kapcsolódik. Mert lehet. a lélek legelrejtettebb zugaiban. mint: Mi található téren és idôn túl? Hogyan jött létre a világ? Miért létezik a világ? Mi volt az idôt megelôzôen? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseken gondolkodva megtalálható Isten.30 Zsidó meditáció Még úgy is dönthetünk. háromszori vagy akár naponkénti alkalmakra növeljük. Gyakran gondolunk úgy Istenre. ahogy valaki Istent felfedezheti.

Amint valaki így fedezi fel Istent. Mûvei magyarul alig hozzáférhetôk. Ezután párbeszédet kezdett Vele. hogy felette van minden létezônek. mint a mi saját lelkünk – és ebben az értelemben megtölti a teremtést. Meditációs módszerei. ezért követôi nem kerestek utódot a közösség élére. Istennel folytatott párbeszéddé. Bál Sém Tov dédunokája. és itt van „idebent”. Az erre vonatkozó rabbinikus. mesékben elmondott tanításai ma már világhírûek. Mégis. Különösen a braclavi Náhmán rabbi2 hangsúlyozta a módszer fontosságát. az 1–10. a létezés értelmét keresô meditáció átalakulhat egy csöndes. mint a levegô. Három lényeges dolgot mondhatunk az elôbb említett meditációról: 1 2 Midrás: rabbinikus bibliakommentár. és ezt több fontos kézirat is dokumentálja. egy másik értelemben Isten nagyon közel van hozzánk. amit belélegzünk. Ábrahám tapasztalata a paradigmája annak. Hálákhikus (törvénymagyarázati) és ággádikus (homiletikai) részekbôl áll. Ha egy ember felismeri Istent mint lénye legvégsô mélyét. és meghalad mindent. szövegmagyarázati irodalom közel kétezer éves. Elôször Ábrahám az élet és a létezés értelmén elmélkedett.Módszerek 31 megtelíti a teremtett világot. hogy a Midrás1 szerint Ábrahám pályafutása is pontosan így kezdôdött. közelebb. A braclavi Náhmán rabbi (1772–1811): haszid és cáddik. továbbá történetekben. A beszélgetés mint meditációs technika már ôsidôk óta ismert a zsidóságban. Segíthetünk csökkenteni a problémát azzal. Ez az „odakint” lévô Isten koncepciója. nemcsak magunkban. mint aki körbeveszi és meghatározza a teremtést. fejezetben is látni fogjuk. A bensôséges ima és a zene fontosságát hangsúlyozta. lehet. akkor az efelé vezetô út azonos az Istenhez vezetô úttal. Ezen a ponton. Amikor Istenrôl azt mondjuk. ahogy majd a 10. Az elkalandozó gondolatok problémája itt újból felmerülhet. Jelentôségteljes az a tény. hogy a meditációt át akarja alakítani párbeszéddé Vele. miként kezdhetünk kapcsolatba kerülni Istennel. és így felfedezte Istent. hogy hangosan beszélünk Istennel. századig virágzott. Halála után is ôt tartották a braclavi közösség vezetôjének. . akkor úgy beszélünk róla.

Ha struktúrát szeretnénk adni a meditációnak.32 Zsidó meditáció 1. A zsidó hagyományon belül az úgynevezett muszár iskola3 részesíti elônyben az idôben kötött. egy nap. így külsô hatások által nem determinált. Ez a meditációtípus különösen akkor hatékony. Dönthetünk úgy. majd két hétig a karrierünkön meditálunk. a következô héten pedig egy másikon. dönthetünk úgy. készíthetünk egy vázlatos tervet. a következôn a gyermekeinkkel való kapcsolatunkon. akik túl lazának fogják tartani a rendszert nélkülözô meditációt. de olyat is kereshetünk. ha valaki a jellemét és életbeli szokásait kívánja tökéletesíteni. 3. verbális jellegû: inkább gondolt és beszélt szavakat foglal magában. Persze a meditáció lazán vagy szorosan rendezett is lehet. hogy a meditáció milyen irányban haladjon. attól függôen. hogy ki mit kíván elérni. mint képeket. Amint valaki idôbeosztást készít hozzá. melynek elindítója Izrael Szalanter Lipkin (1810–1883) volt. egy témán fogunk meditálni. befelé irányuló: a meditáció teljes egészében a meditáló személybôl származik. Így ha meditációnk témája az. mondjuk a hét minden napján. rendszerezett meditációt. Akár egy teljes meditációs idôszak. nincs struktúrája: amikor a személy leül meditálni. hogy egy meghatározott idôn át. század vége táján kifejlôdött erkölcsi-vallásos mozgalom a zsidóságon belül. Találomra kiválaszthatunk egy igét. 2. . amelyik megfelel meditációnk témájának. nincs elôre kitalált ötlete. egy hét vagy egy hónap is szánható egy bib3 Muszár mozgalom: a 19. hogy egy bibliai verset használunk szemlélôdésünk tárgyaként. hogy egy héten át a párunkkal. miként alakítsuk másként az életünket. a meditációja rendszerezetté válik. hogy lesznek. Lehet. Meditációnkat úgy tehetjük még rendszerezettebbé.

kereshetünk különbözô interpretációkat. hogy maga az ige legyen a meditáció témája. . bármilyen mondás vagy tanítás lehet a meditáció kezdôpontja. A meditálás során újraolvashatjuk. hogy beépüljön a személyiségünkbe. többféle módszer is létezett. az úgynevezett gérusin. és nem szolgáltatja a meditáció teljes témakörét. ha az igét elolvasása és esetleges megtanulása után kiindulópontként alkalmazzuk a rendszer nélküli elmélkedéshez. ha a verset egy konkrét életproblémára szeretnénk alkalmazni. Ha az ige egyedi tanítást rejt magában. Gondolkodhatunk a versrôl. s így figyelmünket többször visszairányíthatjuk az igére. Célunk még mindig a saját életünk újraszervezése. de most ennek a versnek a kontextusában történhet meg mindez. 1534–1572). Ez a módszer elsôsorban akkor hatékony. Felsô-Galileában. a kéziratok néhány érdekes részlettel szolgálnak. A bibliai igén történô meditáció. Az erre vonatkozó zsidó irodalom részletesen tárgyalja ezt a módszert. és megkísérelhetjük életkérdéseinkre alkalmazni. századi cfáti misztikusok4 nyomán vált ismertté. A meditálás folyamata messzire vezethet a vers eredeti jelentésétôl. a 16. amelyen meditálni szeretne. Úgy tûnik. Az ige alapjául szolgálhat az Istennel való beszélgetésnek. Emellett a verset leírhatjuk egy darab papírra. Hogy témánk tár4 Cfát (Száfed): város Izraelben. az ige a meditáció kiindulópontja. megnézhetjük több szempontból. Joszéf Káro (1488–1575) és Hájim Vital (1542–1620) volt a közösség legnagyobb szellemi vezetôje. ekként az ige a meditáció szerves részévé válik. Habár a módszer széles körben használatos volt. Száfed fénykorában Jichák Lurjá (Ha-Ári. A meditáló személy elôször a versre koncentrál. A 13. onnan továbbirányítja figyelmét arra a témára. felhasználhatjuk több meditációs idôszakon keresztül. Végül az is lehetséges. század óta a zsidó misztika egyik központja. Egy bibliai vers legegyszerûbb meditációs használata az. Noha egy bibliai verset vettünk példaként.Módszerek 33 liai versre. Így bizonyos értelemben a meditáció egy bibliai verssel való párbeszéddé válik.

akár minden mást kizárva. kavicsot is. a verset ismételgethetjük magunkban a meditáció teljes periódusa . A meditáció legegyszerûbb módja az lehetne. továbbra is bibliai igérôl fogunk beszélni. írjuk le egy papírra. vagy bármilyen más tárgyat. csak ez a vers. Az ige vizuálisan és verbálisan is alkalmazható. megpróbálva belsô lényegét látni. hogy tekintetünket egy írott igére szegezzük. Az igének a figyelmünk központjává kell válnia. Viszont ha a módszert arra használjuk. Ez a struktúra nélküli meditáció. és minden részletet alaposan megvizsgál. és engedjük.34 Zsidó meditáció gyalásának menetét egyszerûsítsük. Az ige effajta használata csak egy lehetséges módja a hasonló meditációk megvalósításának. és ne vegyük le róla a szemünket. Amellett. Ez a módszer szemlélôdésként ismert. hogy meglássuk Isten jelenlétet a tárgyban. ezt a módszert kívülrôl irányított meditációnak nevezzük. De szemlélhetünk gyertyalángot. Ekkor tekintetünket a versre rögzítve. akkor már önmagában rendszert adunk a meditációnak. hogy egy tárgyat nézünk. Mivel ez a gyakorlat egy tudatunkon kívül esô dologhoz kapcsolódik. és kizárni minden egyéb gondolatot a tudatból. Ha valaki egy tárgyat szemlél. Irányítsuk figyelmünket a versre. s hogy ezt dobbantóként használjuk Isten elérésére. képet. Amennyiben a verset vizuálisan használjuk mint meditációs alapot. hogy a tudatunkat teljesen betöltsük és minden más gondolatot kizárjunk. Ez is lehet rendszerezett vagy rendszerezetlen meditáció. akkor megnézi azt. mintha semmi egyéb nem létezne a világon. engedjük szabadon szárnyalni a gondolatainkat. és fókuszáljunk rá. A tárgy esszenciáján túl arra is törekedhetünk. A folyamatos figyelem révén minden apró részlet jelentôségteljessé válik. hogy a gondolataink szabadon áramoljanak. Felsôfokon a vers arra is használható. ez pedig strukturált meditáció. hogy a tudatot megtisztítsuk minden más gondolattól. Egyre mélyebbre mehetünk egy tárgy megfigyelésében. virágot.

hogy a közösséget tovább irányítsa. rendszerezett meditáció leginkább akkor használatos. Bármilyen mondat vagy kifejezés megteszi. ha valaki az életét szeretné megvizsgálni. Itt a szemlélôdés újra rendszer nélküli. században. melyet Eliezer Bál Sém Tov alapított a 18. nem vizuális kontemplációnak. mert a holokauszt kipusztította az európai haszid közösségeket. a „mantra” szót fogom használni. Természetesen ebben az esetben sem kötelezô bibliai idézetet alkalmazni. és abban értelmet találni. . Így az egy tárgyon vagy bibliai igén történô meditáció helyett egy hangot. rendszerezett vagy rendszerezetlen. Habár a legtöbb meditációs módszer vizuális vagy verbális. egyben eksztatikus imát helyezte elôtérbe a talmudi stúdiumokkal szemben. 5 Haszidizmus: vallásos és társadalmi mozgalom. A hívek általában egy karizmatikus vezetô. Korai fázisaiban az elmélyült. aki halála elôtt autoritását egy leszármazottjának adta át. ahová a vers viszi. ahol szükséges. A keleti hagyományokban az ismételt formulát mantrának. Ekkor már verbális meditációnak tekinthetô. Ez a mozgalom ma már csak Izraelben és Amerikában virágzik.Módszerek 35 alatt. A kívülrôl irányított. belülrôl vagy kívülrôl irányított. ha a tudatot és a gondolkodási folyamatot szeretnénk összpontosítani. A fentebb említett meditációkat tehát három csoportba lehet sorolni: vizuális vagy verbális. A belsô irányítású. vagy ha érzékfeletti élményeket kívánunk szerezni. hogy oda irányuljon. illetve az ezen alapuló meditációt mantrameditációnak nevezik. amennyiben minden a verstôl eltérô gondolatot eltávolítunk a tudatunkból. a braclavi Náhmán rabbi „a mindenség Ura” formulát ajánlotta meditatív eszközül. a nagy haszid5 mester. Mivel nincs terminus technikus erre a típusú meditációra. Ellenben ez a meditáció is rendszerezetté válik. Amint látni fogjuk. A mantrameditációra épülô legismertebb rendszer az úgynevezett transzcendentális meditáció. más érzékek is lehetnek a meditáció fókuszpontjai. megengedjük a tudatnak. rendszerezetlen meditáció akkor a leghasznosabb. a cáddik köré csoportosultak.

Az ételre mondott áldások meditációvá alakíthatják az ízlelést és a táplálkozást. . amikor összekapcsolódik egy parancsolat vagy egy rítus végrehajtásával. Végül pedig meditálhatunk saját érzelmeinken is. melyek egy embert az istentudatosság magas szintjére emelhetnek. Mindez olyan mindennapos tevékenységekre is vonatkozhat. hogy csak egy cselekvésre összpontosítunk. fokozhatjuk. vagy egy többször ismételt zenei hangot is használhatunk meditáláshoz. A hallásérzékünkkel is irányíthatjuk a meditációt. a külsô interferenciáktól mentesen. hogy a parancsolatok meditatív eszközök. melyeket illatokra lehet mondani. amit valaki iránt érzünk. A mozgásérzet szintén lehet a meditáció tárgya. mint a mosogatás. de ezekben az esetekben a meditálás nem verbális. hajlongó mozgásukban ima közben. mint egyfajta rutinra és külsôségre. Ez testmozgáson vagy testgyakorlatok sorozatán történô meditációból áll. és a gyakorlatban egy illat élvezetét meditatív élménnyé változtatják. Az érintés élménye is lehet a meditáció fókuszpontja. A haszidok is gyakran használják a meditációnak ezt a formáját táncaikban és lassú. Sokan. ha más érzékünket is igénybe vesszük. zsidók és nem zsidók. Szemlélhetjük a szeretetet. mint csak a mozgásérzet használatára. A judaizmusban a cselekvésmeditáció akkor a legfontosabb. A szufik alkalmaznak ilyet táncmeditációikban. megtapasztalva azt a maga teljességében. még akkor is. Ha ebben a fényben látjuk a parancsolatokat. és azt megpróbáljuk Isten iránti tiszteletünk kifejezésének szintjére emelni. egy vízesés zuhogását. ahogy egy virágra vagy a gyertya fényére fókuszálunk. akkor spirituális értelemben óriási a jelentôségük. Egyébként léteznek héber áldások. Úgy tekinthetünk bármelyik mozgásmeditációra. A lényeg az.36 Zsidó meditáció például a tücsök ciripelését. Így például összpontosíthatunk a szeretet érzésére ugyanúgy. úgy gondolnak a parancsolatokra. a szaglás is alkalmas a meditációra. Hasonlóképp. Sok zsidó mû viszont arra mutat.

az Istenedet egész szíveddel. akkor szándéka szerint hív elô érzelmeket. Ahelyett.5) és „Szeresd felebarátodat. mert a gondolkodás irányítása közvetlenül történik. végül elsajátítja a gondolkodás fo- . mint a szerelem. és összevegyítheti ôket. hogy a tudat nem áll teljesen az akarat uralma alatt. Egy ehhez hasonló módszerrel volt dolgunk az elsô fejezetben. egész lelkeddel és egész erôddel” (Deuteronomium 6. Viszont ha valaki teljesen ura az érzelmeinek. mint tenmagadat” (Leviticus 19. mint „Szeresd tehát az Örökkévalót. A legtöbb ember számára ez megvalósíthatatlan.18).Módszerek 37 Ugyanezt az intenzíven megélt szeretetet Isten vagy egy embertársunk felé is irányíthatjuk. Néhány másodperc nem gondolkodás után a gondolatok elkezdenek bekúszni tudatunkba. az élet minden aspektusát az érzelmek gazdag változataival színesítheti. és szabadon fokozhatja ôket. A magas szintû meditációs technikákban nincs szükség segédeszközökre. Mint sok más diszciplína. Ha valaki tudatát az Istenés emberszeretet felé irányítja. ô maga uralkodik rajtuk. Általában ezeket tartják a meditáció legfejlettebb formáinak. Sokszor az önuralom gondolata egy érzelemmentes. hogy olyan érzelmek uralkodnának fölötte. száraz és szigorú életstílus képét idézi fel. Igazából a parancsolatok. Az érzelmek kontrollja nagyon fontos eleme az önuralomnak általában. ez is fejleszthetô. Az ember elôhívhatja ezeket az érzelmeket. Tehát az emóciók fölötti uralom az embert érzelmeinek mélyebb és változatosabb megtapasztalásához segíti mindennapjaiban. ahogy akarata diktálja. egyre hosszabb szakaszokban lesz erre képes. és ez egyben kitûnôen demonstrálja. mint ahogy azokat általában megéljük. melyben meg kellett állítanunk gondolkodásunkat egy bizonyos idôtartamra. Ha valaki gyakorolja a gondolkodási folyamat megszakítását. úgy teljesen új fókuszba helyezi saját életét. egy rövid periódus után pedig áradatszerûen térnek vissza. sóvárgás vagy megilletôdés. pontosan ilyen meditációra szólítanak fel.

de a valóságban évek hosszú gyakorlása kell a feladat tökéletesítéséhez. ha megfelelôen alkalmazzuk ôket. Fejlettebb változataiban a meditálás fókusza a „nem-gondolat”. Emellett könnyen megtanulhatók. Az általam ebben a könyvben tárgyalt módszerek elég lényegre törôk és biztonságosak. Ez a meditáció veszélyes lehet. és gyakorlott vezetô nélkül nem ajánlott kipróbálni. nem irányított meditációnak nevezzük. Mivel ez a meditációs módszer nem igényel segédeszközt. avagy a semmi. Mindez talán könynyûnek hangzik. valamint magasabb rendû tudatállapotokat élhet meg. .38 Zsidó meditáció lyamatának akaratlagos ki.és bekapcsolását. és a meditátor fokozottabb éberséget.

tudják. Beavatottak számára ismerôs tudatállapotokról van szó. Továbbá. Egy objektív. Sok mindent írtak már ezekrôl a magasrendû tudatállapotokról. Nem tudjuk. Fontos oka van annak. nehéz közös nevezôre jutni a leíró szókin- A . Viszont. ugyanazzal a tapasztalattal rendelkeznek. Tudatállapotok meditálással foglalkozó tanítások olyan magasrendû tudatállapotokról tesznek tanúságot. hogy a másik ember mire gondol. ha megnéz egy rózsát. és közösen tudnak nyilatkozni róla. de a téma tárgyalása általában megreked azon a ponton. amelyek elérhetôk a meditáció gyakorlása révén. külsô jelenség esetén néhányan megegyezhetnek. hogy az ilyen tapasztalatok miért leírhatatlanok. mi zajlik le a másik ember fejében. hogy megmagyarázhatatlan és szavakkal ki nem fejezhetô élményekrôl van szó. Nem lehetünk egészen bizonyosak abban. mivel az említett élmények belsôk és személyesek. hogy a színe piros.4. Tehát két ember. hogy milyen szavakat használjanak a definiálására. ha megpróbálja elmondani. hogy tapasztalataik teljesen belsô jellegûek. ha emberek magasrendû tudatállapotokról mint személyes élményekrôl próbálnak meg beszélni. de egy kívülálló még elképzelni sem tudja ôket. még akkor sem. Maga a nyelv is így alakult ki. megegyezhet abban. Mivel mindketten ugyanazt a rózsát látják.

Ez azt demonstrálja. Ugyanakkor a szubjektív tapasztalatok és a róluk szóló beszámolók alapján valamelyest mégis megérthetjük ôket. ébrenléti állapotunktól. a másik. amelyben álmodunk. hogy lehetetlen más színekkel összehasonlítani. de nehezen is definiálhatók. hogy néha álmosnak. Tételezzük fel például. hogy az ébrenléti tudatállapotnak többféle szintje van. hogy a magasrendû tudatállapotok nemcsak nehezen írhatók le. Alváskutatásból szerzett bizonyítékok arra utalnak. Úgy látszik. Kísérletek. hogy egy tudatállapot miben különbözik a hétköznapi. az úgynevezett REM (rapid eye movement). Az ember végül olyan élmények leírásával próbálkozik. milyen az a szín? Nem lenne rá szó a szótáramban. nincs objektív ismeretelmélet. melynek általános hatása az . mit is jelent ez. Bizonyos drogok is hatással vannak egy ember tudatállapotára. Mindez így van. ha legalább némi fogalmunk támad arról. néha pedig különösen ébernek érezzük magunkat. s annyira különbözik minden más színtôl. A két legismertebb tudatállapot az ébrenlét és az alvás. Miként kezdhetném el leírni. Ez a tény teszi kifejezetten nehézzé a meditatív állapot episztemológiájának kifejlesztését. amelynek nincs megfelelôje a külsô világban. Ekkor figyelhetô meg a gyors szemmozgás. igazolják. olyan színt láttam. Az alkohol a legismertebb. Továbbá tudjuk azt. A szókincs közös megtapasztalást feltételez. mivel azonban a meditáció egyik célja a magasabb rendû tudatállapotok elérése. nem árt. hogy míg meditatív állapotban voltam.40 Zsidó meditáció cset illetôen. Ugyanez igaz sok meditációs élményre nézve is. hogy legalább két tudatállapot jellemzô az alvásra. Ezek általánosan ismertek és elfogadottak. mely által megtudható. az elsô álom nélküli. A probléma az. amelyekre nincs nyelvi kifejezôeszköze. hogy különbözô szintû agytevékenységek jellemzôek az ébrenlétre. amelyekben agyhullámokat mérnek. és a belsô élményeket nehéz vagy inkább lehetetlen másokkal megosztani.

A barátaim ugyanilyen tapasztalatokról számoltak be. a következôt már elsô olvasatra megjegyeztem. Akik rendszeresen memorizálnak nagyobb mennyiségû szöveget. Amit eleinte kifejezetten nehéz feladatnak éreztem. század). megnövelik az összpontosítás képességét. Úgy éreztem. forma és hasonlók érzékelésekor. hogy a memóriám teljesen nyitva áll. például a szépség. hogy egy lap szövegét három-négy olvasatra memorizálom. Azt fedeztem fel. Köztudomású. viszont oldja a gátlásokat. Más. hogy az emlékezet készsége fejleszthetô. Mire végighaladtam vagy húsz oldalon. erôsebb drogok. ezt követte a Palesztinai Talmud (4. amikor jesívában tanultam. Az elsô oldalt meglehetôsen nagy erôfeszítés árán és hosszú idô után tudtam csak megtanulni. úgy tûnik. 1 Talmud: a zsidó törvénykezés tárháza. úgy tíz oldal után kiderült. majd pedig a Babilóniai Talmud lezárása (6. ami egyes területeken fokozott tudatossághoz is vezethet. Érdekes élmény volt ez számomra. Ehelyett a belülrôl ébresztett tudatállapotokat fogjuk megvizsgálni. a Tóra után a második legfontosabb mû.Tudatállapotok 41 éberség csökkenése. szín. hogy nem a memóriám tûnt élesebbnek. A szóbeli hagyomány összeállítása a Misna lezárásával kezdôdött a 2. az információ pedig egyenesen beleáramlik. A drogok tudatra gyakorolt hatásának részletes tárgyalása meghaladná könyvünk kereteit. Hivatásos színészek például egy vagy két olvasatra megtanulják egy színdarab vagy egy film szövegét. Emlékszem. De ahogy folytattam. Számomra talán az volt a legérdekesebb. században. maga a nézésem más. amely most eltûnt. néhányan versenyeztünk. a tanulás minden oldallal egyre könnyebben ment. Mintha az érzékelés és a memória között korábban akadály lett volna. század). a végére viszonylag könnyû lett. tudják. mint az LSD és a meszkalin. Ugyanez a helyzet a hivatásos zenészekkel is. . Végül. talán több óra is beletelt. hogy amikor egy lapot nézek. akik a kottát jegyzik meg rendkívül gyorsan. hogy ez könnyen megvalósítható. hogy ki tud a Talmudból1 több oldalt fejbôl megtanulni.

amit láttunk vagy tanultunk. és az ember minden idegszálával erre koncentrál. Bárki. hogy a memoriter ideje alatt más tudatállapotban van. Felsôfokú fizikai tanulmányaim során egy vizsgatesztben találkoztam egy nehéz matematikai kérdéssel. hogy amikor valaki már kifejlesztette a memóriáját. hogy mit raktározzon el az emlékezetben. hogy majdnem hetvenkét órán keresztül. Ilyenkor a megoldás válik a világ legfontosabb dolgává. aki megoldott már bonyolult problémát. egy esszét írva. amelyben ötbôl csak három kérdésre kellett helyesen válaszolni. Gyakorlással egyébként bármikor elmozdítható. hogy két évvel késôbb. Az értelem ennélfogva rendelkezik egy szûrôvel. a következô példával kezdtem el foglalkozni. Annyira belemerültem a feladatba. Az volt a legkülönösebb. eredeti matematikai technikákat és procedúrákat kellett kitalálnom. egy rendkívül bonyolult matematikai feladatot kellett megoldanom egy esszéírás folyamán. hogy a szûrô akkor is ott van. amikor a munkámat újraolvastam. Egy darabig dolgoztam rajta. A lényeg az. Személyesen is tudom. Amikor nukleáris fizikából doktoráltam. hogy ebben a „rákattant” állapotban olyan dolgokat tudok elvégezni. mint korábban. hogy ezt a matematikai rendszert én magam alkottam meg.42 Zsidó meditáció Van ebben valami logika. megszakítás nélkül dolgoztam rajta. Hónapokkal késôbb. Hadd mondjak még egy példát. különösen a matematikában vagy más tudományokban. kalku- . mely kiválogatja. majd amikor láttam. eldugulna ez emlékezetünk a sok haszontalan információtól. Nehezen hittem el. Szerencsére ez olyan teszt volt. a matematikai részt szinte alig értettem. például ha memorizálni szeretnénk valamit. A gond egyedül az. amikor nem akarjuk. amelyekre egyébként nem vagyok képes. Hogy a problémát megoldhassam. Ha mindenre emlékeznénk. egészen más a figyelme egy szöveg tanulásakor. hogy egy bizonyos ponton a tudat „rákattan” a témára. hogy nem tudom a megoldást. tudja. Úgy is fogalmazhatnánk.

s nem tudtam abbahagyni a munkát. amit a tesztben nem. amikor festettem. mert ez személyes érzést ír le. hogy olyan intellektuális tartalékaink vannak. Az alkotás folyamatában is megéltem a magasabb rendû tudatállapotot. mert számításaim közben rutinszerûen oldottam meg ennél jóval komplexebb és bonyolultabb problémákat. Az általános intelligencia és a zsenialitás közötti különbség nem a személy adottságaiban mutatkozik meg. a normálistól különbözô tudatállapotba helyezi az embert. amirôl korábban nem is volt tudomásunk. Festményeket hoztam létre. Az emberek a zseniális mûveket elérhetetlennek tartják. mint hétköznapi tudatállapotunkban. Nemcsak éberebb vagy élénkebb voltam. A kreativitás szintje a mûvészetben vagy a . hatalmas. majdnem érzéki örömöt érez. amikor „rákattant” tudatállapotban volt. méghozzá másodpercek alatt. A „rákattanás” kifejezést azért használom. ha megoldja. Az elmének jóval nagyobb része vesz részt a megoldásban. és az is volt. de ez nem feltétlenül igaz. Éppen akkor tanultam meg az akrilfestékkel bánni. melyek még engem is megleptek. Amikor valaki rákattan egy problémára. ha festettem. Táplálék és alvás nélkül és minden kimerültség ellenére halad ilyenkor a megoldás felé. hanem a „rákattanásra” való képességében és a magasabb tudatállapotba kerülési készségében. Egy problémára való rákattanás más. Ekkor azonban „rákattantam” a problémára. A világon a legegyszerûbbnek éreztem. rákattantam. s úgy éreztem. amit az említett probléma megoldásakor tapasztalunk. Egy olyan idôszakra is emlékszem az életembôl. Úgy érezhetjük. Bármikor. hanem teljesen más módon gondolkodtam. Tehát úgy is gondolhatunk rá. hiszen az alkotó is meglepôdhet azon. mint „problémamegoldó” tudatállapotra. és legnagyobb meglepetésemre képes voltam megoldani azt. hogy egész jó festményeket készítek. amit létrehozott.Tudatállapotok 43 lációim folyamán hasonló kérdéssel találkoztam.

amelyben az energia megnövekszik a tudatban és a testben is. hogy a zsenialitás titka abban a képességben rejlik. Valószínû. melyekben rendkívüli képességgel old meg problémákat. hogy ez már gyakran megtörtént velem. amikor valaki teljesen nyugodt. amit felhasznál. Végül pedig kezdtem megérteni. hogy a tudatnak két módozata van. Néha úgy is érezheti az ember. egy esti fürdôzés közben véletlenül eszembe jutott ez a probléma. Míg egyszer. általában nagyobb a hétköznapinál. éppen kutatásokat végeztem a kabbalával kapcsolatban. hogy egy másik típusú problémamegoldó tudatállapot is létezik. Mire kiszálltam a fürdôkádból. amelyek kibogozhatatlannak látszottak. és az ötdimenziós kocka tulajdonságait próbáltam meghatározni. hogy közelebb kerültem volna a megoldáshoz. milyen mélyen tud valaki egy problémára vagy mûalkotásra koncentrálni. A prob- . megoldottam a feladatot. Sôt. könnyen vizualizálhatók és érthetôk lettek. A „rákattant” állapot „forró”. Hirtelen a kérdés minden aspektusa tökéletesen kitisztult. a gondolataim éppen hogy szabadon kalandoztak. A fürdôzés kitûnô alkalom volt a nehéz problémák megoldására. míg a nyugodt „hûvös”. Több délutánon át töprengtem anélkül.44 Zsidó meditáció problémamegoldásban hatványozottan magasabb lehet a „rákattanás” állapotában. mert a forgó kockát egy ötdimenziós térben kellett vizualizálnom. a másik az. Valószínû. Amikor ezt felfedeztem. mégis meglepô pontossággal találtak rá a megfelelô válaszokra. A probléma igen bonyolult volt. Lehet. Az egyik a „rákattant” mód. továbbá nemcsak az értelem. a test erôsen izzadni kezd. Amíg valaki ebben a tudatállapotban van. az energia. hanem a test is részt vesz a kreatív erôfeszítésben. és az összefüggések. hogy szinte remeg a kreativitástól. mint normál tudatállapotban. A rákattanás tudatállapota megnövekedett fizikai energiával jár együtt. De ez az élmény egészen más volt. mint amikor rákattantam egy problémára. és a gondolkodás önállóan keresi a probléma megoldását. A pulzus felgyorsul.

majd hunyjuk be a szemünket. amikor tudjuk. A mantrameditáció a test nyugalmát és a tudat „hûvös” koncentrációját hozza létre. ahogy meg2 SCM: Standardized Clinical Meditation. amennyire lehet. A „hûvös” koncentrációban tudat és test. . Sok klinikai pszichológus használja ezt a meditációt. Emellett van egy közvetlen kapcsolat a jobban ismert meditációkkal is. Kezdjük úgy. Mégis fontos összefüggésekre mutathatunk rá. Ha valaki ebbe a tudatállapotba kerül. hogy meghatározott tudatállapotok váljanak elérhetôvé. hogy a gondolkodás lézersugárként pásztázhassa a problémát. állítólag elôidézi a „relaxációs választ”. egy idô után kissé elgyötörtnek érezzük majd magunkat. A „forró” koncentráció az egész testet igénybe veszi. A gyakorlatot olyankor érdemes elvégezni. vannak intellektuális meditációs formák. Foglaljunk helyet egy egyenes támlájú széken. Létrehozták a mantrameditáció egy fajtáját. Ez a technika relaxálja a testet. mert ha görbe háttal ülünk. Bizonyos tradíciókban ezt az „intellektus útjának” nevezik. Egyes meditációs típusok bizonyára azt a célt szolgálják. Hátunkat tartsuk egyenesen. A mantrameditáció. Egy egyszerû példával demonstrálhatjuk ezt. mely egy szó vagy egy mondat ismétlésébôl áll. a szellemi tevékenységek folyamatának kontrollja megnövekszik. szabványosított klinikai meditáció. melyekben a problémamegoldó képesség fokozódik.2 mely mint terápiás eszköz mentes minden misztikus elemtôl. hogy teljesen ellazulunk. az SCM-meditációt. Elôször is.Tudatállapotok 45 lémamegoldó képesség mindkét esetben rendkívül kiterjedt. mintegy megemeli az adrenalinszintet. Ezzel a két példával látszólag messze kerültünk a tudatállapotok és a meditáció kapcsolatának témájától. hogy senki nem fogja megzavarni vagy megszakítani. elcsendesedik. hogy a pácienseiket relaxálják. miközben megnöveli a tudati tevékenységet is. Elôször fényeket és képeket fogunk látni.

és arra összpontosítsunk. A tudat lecsendesítésével egy idôben a képek még élettelibbé válnak. fejezetet). Hamarosan egyre nyugodtabbnak és egyben éberebbnek fogjuk érezni magunkat. gyengéden toljuk ki ôket a tudatunkból. Felfedezzük majd. hogy fokozatosan növelni tudjuk a fókuszálás idejét. Ha más gondolatok jelennének meg. egy bibliai versbôl vagy bármilyen szócsoportból. Az elsô néhány alkalommal próbáljunk meg relaxálni és csak a tudatunkban felmerülô képekre koncentrálni. suttogva mondani. Összpontosítsunk a képekre. ahogy errôl korábban már volt szó. hogy egy képet a tudatunkban megtartsunk. Ennél a pontnál nem számít. Vannak. kizárva minden mást. hogy mit alkalmazunk mantraként. Mivel jelenleg csak kísérletezünk. Lehet. hogy demonstráljuk magunknak a mantrameditáció hatásait. Egy-két perc után a villanások összeolvadnak és kaleidoszkópszerû képekké alakulnak át. Relaxáció közben a képek váltakozása fokozatosan lelassul. Folyamatosan növekedni fog az a képességünk. Most pedig.46 Zsidó meditáció jelennek a tudatunkban. ahogy a mantrát ismételgetjük. hogy elég idônk lesz fókuszálni rájuk. Amint elérjük ezt a szintet. készen leszünk rá. Kényelmesen ülve. figyeljünk a tudatunkban megjelenô képekre. A frázist mindenestre érdemes lassan ismételni egész idô alatt. milyen módon tesszük ezt. használhatjuk Náhmán rabbi mantráját: „a Világegyetem Ura”. hogy lassan kántálni szeretnénk. többször ismételjük el a kísérleti mantrát. vagy ennek héber megfelelôjét (lásd az 5. végül olyan hosszan jelennek meg a tudatunkban. Próbáljuk fenntartani a koncentrációt a tudatban megjelenô alakzatokon. vagy csak csöndesen motyogva. Az idôtartam legalább húsz vagy harminc perc legyen. s egyre hosszabb ideig le- . és nem készülünk hosszabb távú gyakorlatra. Állhat a mantra egy értelmetlen frázisból. akik könnyû kezdô mantrának tartják ezt a mondatot: „A nevem…” Ha ennél spirituálisabb élményre vágyunk. nem számít. egy kedvenc verssorból.

és ekkor leginkább tompítja az érzékelésünket. s olyan hosszú ideig tarthatjuk meg ôket a látómezôben. Úgy tudunk tárgyakat megfigyelni. De a kísérlet azt bizonyítja.Tudatállapotok 47 szünk képesek megtartani ôket. Mivel mindezeket kísérletként hajtottuk végre. A meditációban való elôrehaladás. Tehát ha valaki egy rózsát szemlél. Lehet. és megállapítottuk róluk. Még akkor is. A többi indikátor is a tudati folyamatok felett való uralom megnyilvánulása. Ez különösen fontos a szépség élvezetekor. jelen van akkor is. Tudható. akkor a „zavarást” is kontrollálni tudjuk. Ha megtanuljuk a képeket a tudatunkban megtartani. amíg csak akarjuk. mert könnyû objektívan leírni. Ha valaki „kikapcsol- . hogy az agy által gerjesztett zavarások. hogy megterveznénk a meditáció irányát. Ekkor a képek megidézhetôvé válnak. ez önmagában a meditáció egyik formájává válhat. amikor dolgokat nézünk. nem tanácsos túl messzire menni anélkül. hogy a magasrendû tudatállapotokban az egyén képalkotó és koncentrációs képessége jelentôs mértékben növekszik. sôt olyan gyönyörûvé válnak. A tudatban megjelenô képek adják az egyébként nem nagy számú meditációs jelölôk egyikét. hogy az ember meditatív állapotban van abban az esetben. Habár ez a „zavarás” csukott szemmel is könnyen észlelhetô. Korábban már tárgyaltuk a tudatban véletlenül megjelenô képek kérdését. ha a „kép-zés” nem az egyetlen meditációs jelölôje a magasabb rendû tudatállapotoknak. a „zavarás” miatt csökken a rózsa szemlélésének élvezete. hogy látványossá. mint ahogy a vizualizálás is az. hogy nem zavarnak be az agy öngerjesztette képek. ha a tudatában megjelenô képek elkezdenek egyre szubsztanciálisabb és állandóbb alakot ölteni. Ahogy majd látni fogjuk. fontos mérô. hogy magunk is megdöbbenünk tôle. valamint a koncentráció megtanulása nyomán – mely hetekig vagy akár hónapokig tartó folyamat – a tudatban megjelenô képek feletti uralom elsajátítható.

amelyeket nyitott szemmel látunk. de elismeri. aki a jeruzsálemi Héber Egyetem Zsidó misztika tanszékének világhírû professzora volt. Kabbalista és más misztikus munkákból kiderül. annál több kontrollja lesz a tudatában megjelenô képek felett. betûket. melyet a hagyomány szerint Simon bár Joháj rabbi (2. fejezet. Ha már jártas valaki a vizualizálásban. hogy sok magasrendû tudatállapotban megélt élmény tartozik ebbe a kategóriába. a Talmud többször utal „feke3 Zohár: az elméleti kabbala alapmûve. Hasonlóképp.48 Zsidó meditáció ja” a tudati zavarást. ami fényt sugároz. amit mindennapos körülmények között látunk. Ez az oka annak. Ami ilyenkor látható. Ahogy valaki egyre gyakorlottabbá válik. A vizualizálás alapvetô lépései egyszerûek: alakzatok képeit idézzük fel. hogy a tudatunkban megjelenô képeket szilárdnak és valóságosnak lássuk. úgy a képek néha valóságosabbnak tûnhetnek. Sôt sokan elsôsorban azért tanulnak meg meditálni. .–1305) hagyatékából került elô. Ezért ír a Zohár3 is a „sötétség lámpájáról”. jegyzetet). Énekek éneke. mint azok. tárgyakat vagy jelenetek képeit. hogy magasabb rendû tudatállapotokban új esztétikai élményeket szerezzenek. Ruth könyve. hogy ôsi részeket is tartalmaz. Amint valaki megtanulja kontrollálni a tudatban megjelenô képeket. a zsidóság harmadik legszentebb könyve a Biblia és a Talmud után. Évszázadokon keresztül ismeretlen volt. amelyeket sosem láthatna fizikai szemével. század) állított össze Mózes öt könyvéhez és a Megilákhoz (Eszter könyve. században Mose de Leon spanyolországi rabbi (1250 k. Véleménye szerint nagyobbrészt zsidó neoplatonista mû (Major Trends in Jewish Mysticism. képes olyan képeket látni. a szépsége megsokszorozódik. fokozatosan továbbléphet magasabb szintû vizualizációk használatára. Ahhoz azonban. lingvisztikai okokból a középkorra teszi a Zohár születésének idejét. A Zohár a kabbala fômûve. és azután tekint a rózsára. míg a 13. nem igazán különbözik attól. 5. hogy sok ember számol be a szépség fokozott érzékelésérôl meditatív állapotban. Minél inkább ura az ember a tudatának. Gershom Scholem (1897–1982). Jeremiás siralmai és A prédikátor könyve) írott kommentárként. Mivel ekkor a rózsát „zavarás” nélkül nézi. rengeteg gyakorlás szükséges. a rózsa tudatban megjelenô képe semmi mást nem fog tartalmazni a rózsán kívül. Lásd még az 5. Ez olyan sötétség.

2. Ez pedig olyan kép. Inkább arról van szó. Úgy tekinthetünk 4 5 Ôseredeti (primeval) Tóra: a Zohár szerint „Isten a Tórába tekintett és megteremtette a világot” (1. mert érezzük. Corp. Jerusalem. Isten látta. szexualitás (jeszod) és befogadókészség (málkut). ami által kifejezetten érzékennyé és befogadóképessé válunk a szépre. A szépség tudatban megjelenô képe ezerszer szebb. amikor is a zavarást iktatjuk ki. Schoken Books. amit teremtett. amit a Gondolatában teremteni akart. New York. hogy a tudatban megjelenô kép szépsége fokozható legyen. hogy „megnyomjuk a szépséggombot” a tudatban. tanulási képesség (hokhmá). szeretet (heszed).Tudatállapotok 49 te tûzre”. . 1981). A tíz szefira Gershom Scholem megfogalmazásában „tíz olyan alapvetô isteni attribútum (tulajdonság). nem a feketeséget vagy a sötétséget érzékeljük ragyogónak. A tudat számára azonban lehetséges. mint a szép fokozott érzékelése.34a. 1995. Többrôl van szó.). Ha valaki már megtanulta uralni a vizualitását. hogy energia sugárzik felénk.. Bál Sém Tov magyarázata szerint: „A Tóra a legfôbb bölcsességbôl származik. Mint ahogy a fény látható. dominancia (necáh). Általában a fényes színeket. hogy egy sötétséget sugárzó lámpát jelenítsen meg. Az is fontos. A tíz szefira a következô: akarat (keter). értelem (bina). amely nem látható szokványos látással. New York.” Lásd Rabbi Aryeh Kaplan The Light Beyond címû haszid írásokból álló gyûjteményét (Maznaim Publ. mint a fizikai szemmel látható szép. 208. A „fekete tûz” megidézése a tudatban hasonló tapasztalat. hogy egy gyönyörû tárgyra koncentrálhassunk. melyek egyben tíz szintet is képviselnek. mivel ilyenkor szándékosan erôsítjük a szépség érzékelését. erô (gevurá). mert a szépség (tiferet) a tíz szefira5 egyike a kabbalában. akkor egyszerû a negatív energia láthatóvá tétele is a tudatban. Egy tanítás szerint az ôseredeti4 Tóra „fekete tûzzel íródott fehér tûzön”. alázat (hod). és amiken keresztül az isteni lét pulzál” (Major Trends in Jewish Mysticism.161a). Ez egy fényt sugárzó lámpa negatív képe. ugyanúgy érezhetjük negatív energia sugárzását a sötét lámpa megjelenítésekor. sôt elképzelni is nehéz hétköznapi tudatállapotban. szépség (tiferet). Ez azért jelentôségteljes. és ez az.

Vagyis. Ezékiel bizonyos angyalokról (khajot) számol be. hol van Amerika a földgömbön. ha „a kapcsolót megnyomjuk”. és megpróbálta lefesteni. hogy Ezékiel híres látomása hasonló tapasztalatokból ered. mint „kapcsolókra” a tudatunkban. Néhány modern mûvész. akiknek négy oldalról négyféle arcuk van: emberé. Ha valaki egy tárgyat néz. egy idôben. feltehetôleg rendelkezett ilyen élményekkel. Bizonyítható. aki még nem tapasztalt ilyet. Így.50 Zsidó meditáció ezekre a szefirákra. Hasonlóképp. . Egy másik fontos jelenség. a tudati látásban egy oldalról vizualizálunk dolgokat. ököré és sasé. melynek révén egy tárgy tudatban megjelenô képét minden oldalról egyszerre láthatjuk. többször megjegyzi. mégis mind a négy arcukat látta egyszerre. s azok nem forogtak. Például. a panoszkopikus látás. Viszont a magasabb rendû tudatállapotban a két földrész egyszerre vizualizálható a földgömbön. Lehetetlen ezt az élményt leírni valakinek. amely magasabb rendû. az érzékelés felerôsödik. hogy „az alakok nem fordultak meg mentükben” (Ezékiel 1. A panoszkopikus látás ennek a jelenségnek az egyik példája. mint csecsemôkorból velünk maradt megszokás. és teljesen új perspektívákból leszünk képesek látni. mert az a föld másik oldalán van. az ilyen szokások megtörhetôk. Ez nem más. ha megnézzük. Természetesen egy valóságos tárgyat elfordíthatunk. Magasrendû tudatállapotban viszont megvalósítható a panoszkopikus látás. nem láthatjuk Ázsiát. oroszláné. amelyek erôsítôként szolgálnak a velük kapcsolatos tapasztalatokhoz. habár csak egy oldalról látta az angyalokat. mivel a szépség a szefirák egyike. hogy a másik oldalát is lássuk. Mégis. Az emberi tudat általában egy oldalról vizualizál dolgokat. Ha megtanuljuk kontrollálni a tudati folyamatokat. és ugyanez lehetséges a tudatban megjelenô képek esetében is. például Picasso.12). mert így látjuk ôket a szemünkkel. kontrollált tudatállapotban ismerhetô meg. normál körülmények között egyszerre csak egy oldalát láthatja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful