Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1
EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 001
5p 1. Să se determine numărul natural x din egalitatea 1 5 9 ... 231 x + + + + = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 5 3 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective
2
: (0, ) (1, ), ( ) 1 f f x x ∞ → ∞ = + .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 1, 2, 3,...,10 A = . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale
mulţimii A, care conţin elementul 1.
5p

5. Să se determine m∈\, astfel încât distanţa dintre punctele (2, ) A m şi ( , 2) B m − să fie 4.

5p
6. Să se calculeze
23
cos sin
12 12
π π
⋅ .

Varianta 1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

,1 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 001

1. Se consideră matricea
a b
A
b a
 
=
 
 
, cu , a b∈\ şi 0 b ≠ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , u v∈\ , astfel
încât
u v
X
v u
 
=
 
 
.
5p b) Să se arate că
*
n ∀ ∈` ,
( ) ( ) ( ) ( )
, unde , .
2 2
n n n n
n n n
n n
n n
a b a b a b a b x y
A x y
y x
+ + − + − −  
= = =
 
 

5p
c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) M \ ecuaţia
3
2 1
1 2
X
 
=
 
 
.

2. Se consideră
7
a∈] şi polinomul [ ]
6
7
ˆ
X X 5 X f a = + + ∈] .
5p a) Să se verifice că, pentru orice
7
b∈] ,
ˆ
0 b ≠ , are loc relaţia
6
ˆ
1 b = .
5p b) Să se arate că
6 3 3
7
ˆ ˆ ˆ
5 ( 4)( 4), x x x x + = − + ∀ ∈] .
5p
c) Să se demonstreze că pentru orice
7
a∈] , polinomul f este reductibil în [ ]
7
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

1 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 001

1. Se consideră numărul real 0 a > şi funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e ax = − .
5p a) Să se determine asimptota oblică la graficul funcţiei f către −∞ .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se determine (0, ) a∈ ∞ , ştiind că ( ) 1, f x ≥ x ∀ ∈\ .

2. Se consideră funcţia ( )
ln
: 0, , ( )
x
f f x
x
∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, , ( ) 2 ln 2 , F F x x x ∞ → = − \ este o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se arate că orice primitivă G a funcţiei f este crescătoare pe [ ) 1, ∞ .
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f , axa Ox şi dreptele de ecuaţii

1
x
e
= şi x e = . .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002
5p 1. Să se arate că numărul ( )
24
1 i − este real.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 1 1
3
1 2 1
x x
x x
− +
+ =
+ −
.
5p 3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) : 1, f → ∞ \ , ( ) 1
x
f x e = + .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
să avem a b ≠ .
5p 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde ( 2, 1), (2, 0), (0, 6) A B C − − .

5p 6. Fie vectorii 3 u mi j = +
G G G
şi ( ) 2 v m i j = − −
G G G
. Să se determine 0 m > astfel încât vectorii u
G
şi v
G
să fie
perpendiculari.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002

1. Se consideră matricea
2
( ) A∈M \ ,
2 2
1 1
A
 
=
 
 
.
5p
a) Să se arate că există a∈\ astfel încât
2
. A aA =

5p b) Să se calculeze
2009
( )
t
A A − .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
5
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Pentru , a b din mulţimea [0, ) M = ∞ se defineşte operaţia ln( 1)
a b
a b e e ∗ = + − .
5p
a) Să se arate că dacă , a b M ∈ , atunci a b M ∗ ∈ .
5p b) Să se arate că legea de compoziţie „∗” este asociativă.
5p c) Pentru n∈`, 2 n ≥ , să se determine a M ∈ astfel încât
de ori
... 2
n a
a a a a ∗ ∗ ∗ =

.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
a
∈`
dat de ( )
1
0,1 a ∈ şi
( )
*
1
1 ,
n n n
a a a n
+
= − ∀ ∈` .
5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 ,
n
a n ∈ ∀ ∈` .
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( ) *
n
n
a
∈`
este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că şirul
*
( )
n
n
b
∈`
, dat de
2 2 2 *
1 2
... ,
n n
b a a a n = + + + ∀ ∈` , este mărginit superior de
1
. a

2. Se consideră funcţia
2
1
: , ( )
1
f f x
x x
→ =
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
2 3 2 1
: , ( ) arctg ,
3 3
x
F F x x
+  
→ = ∈
 
 
\ \ \ , este o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele 0, 1, x x Ox = = şi graficul funcţiei : g → \ \ ,
( ) (2 1) ( ) g x x f x = + .
5p
c) Să se calculeze lim ( )
n
n
n
f x dx

→∞

, unde
*
n∈` .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
3
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
2, 4, 5 .

5p 2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei : f → R R, ( )
2
4 8 1 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( 1) lg(6 5) 2 x x − + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să fie pătrat perfect.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul (6, 4) A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y − + = .
5p
6. Ştiind că
1
sin
3
α = , să se calculeze cos 2α .

Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003

1. Se consideră matricea ( )
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se verifice egalitatea
2
3
2 A A I − = .

5p
b) Să se calculeze
1
A

.
5p c) Să se arate că ( )
2009 2008 2008
3
2 A A A I + = + .

2. Se consideră cunoscut că ( ) , , ∗ ] D este un inel comutativ, unde 3 x y x y ∗ = + − şi
3 3 12 x y x y x y = ⋅ − − + D , , x y ∀ ∈].
5p a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ D ” este 4.

5p b) Să se determine , a b∈] astfel încât între inelele ( ) , , ∗ ] D şi ( ) , , + ⋅ ] să existe un izomorfism
de forma : f → ] ] , ( ) f x a x b = ⋅ + .

5p c) Să se rezolve în mulţimea ] ecuaţia
2009
de 2009 ori
... 2 3
x
x x x = + D D D

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
: 0, , 18 ln . f f x x x ∞ → = − \
5p a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p
b) Să se determine a∈\ pentru care ( ) ( ) , 0, . f x a x ≥ ∀ ∈ ∞
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile
1
: , ( )
3
a a
f f x
x a
→ =
− +
\ \ , unde a∈\.
5p a) Să se arate că, pentru orice a∈\, funcţia
a
f are primitive strict crescătoare pe \.

5p
b) Să se calculeze ( )
3
2
0
f x dx

.

5p c) Să se calculeze ( )
3
0
lim
a
a
f x dx
→∞

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
4
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004
5p 1. Să se arate că numărul
2
1 1
1 1 i i
 

 
− +
 
este real.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei
2
5 1 y x x = + + este situat în cadranul III.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
9 10 3 1 0
x x−
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă exact două cifre egale.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( 1) u ai a j = + +
G G G
şi (5 1) 2 v a i j = − − +
G G G
sunt
perpendiculari.
5p 6. Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că 6 AB = , 10 AC = şi
că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 .

Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004

1. Se consideră matricea
1 2 2
2 2 1
A
−  
=
 

 
.
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p b) Să se demonstreze că det( ) 0
t
A A ⋅ = .
5p c) Să se determine o matrice nenulă ( )
3,2
B∈ _ M astfel încât
2
AB O = .
2. Se ştie că ( , ) G D este grup, unde (3, ) G = ∞ şi ( 3)( 3) 3 x y x y = − − + D . Se consideră funcţia
: (0, ) f G ∞ → , ( ) 3 f x x = + .
5p a) Să se calculeze 4 5 6 D D .
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri, de la ( ) (0, ), ∞ ⋅ la ( ) , G D .
5p c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale 4 k ≥ ,
atunci H conţine toate numerele raţionale 3 q > .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004

1. Se consideră funcţia { } ( )
( )
2
2
2 1
: \ 1, 0 , .
1
x
f f x
x x
+
− → =
+
\ \
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local.

5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
lim 1 2 3 ...
n
n
f f f f n
→∞
+ + + + , unde
*
n∈` .

2. Se consideră şirul ( ) *
2
*
1
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∈
+
∫ `
` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
1,
n
I n ≤ ∀ ∈` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005
5p 1. Să se calculeze
1 1
1 2 1 2 i i
+
+ −
.

5p
2. Să se rezolve în ] inecuaţia
2
10 12 0 x x − + ≤ .
5p
3. Să se determine inversa funcţiei bijective ( ) ( ) : 1, 0, f ∞ → ∞ ,
2
( ) 3log f x x = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → cu proprietatea că (1) (4) f f = .
5p 5. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că ( 2, 9), (7, 4), (8, 3) A B C − − − .
5p
6. Triunghiul ABC are
3
B
π
= şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. Să se calculeze lungimea
laturii AC .


Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005

1. Se consideră punctele (0, 6), (1, 4), ( 1, 8) A B C − şi matricea
1 1 1 1
0 1 1
6 4 8
M a
b
 
 
= −
 
 
, unde , a b∈\.
5p a) Să se arate că punctele , , A B C sunt coliniare.
5p b) Să se determine rangul matricei M în cazul 3, 0 a b = = .
5p c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M , care conţin ultima coloană, este nul,
atunci rang( ) 2. M =
2. Pe mulţimea ] definim legea de compoziţie 5 6 6 6 x y xy x y ∗ = + + + .
5p a) Să se arate că legea “∗” este asociativă.
5p b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii ] în raport cu legea “∗”.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
de 2009 ori
... 1
x
x x x x ∗ ∗ ∗ ∗ = −

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) 2 1
: 0, , ln .
1
x
f f x x
x

∞ → = −
+
\
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de
ecuaţie 9 2 y x = .

5p c) Să se arate că, dacă 1 x > , atunci
2( 1)
ln .
1
x
x
x


+


2. Se consideră funcţia ( ) ( )
2
1
: 0, , f f x
x
∞ → = \ şi şirul
1
( ) , (1) (2) ... ( ).
n n n
a a f f f n

= + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( )
1
1 ( ), 0,
k
k
f k f x dx f k k
+
+ ≤ ≤ ∀ ∈ ∞

.

5p b) Să se calculeze ( )
1
lim ,
n
n
f x dx n
→∞


`.
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
6
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006
5p 1. Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.
5p 2. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că ( 1) 1, (0) 1, (1) 3 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea ( ) 0,π ecuaţia sin3 sin x x = .
5p
4. Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 2, 4, 6,8 ?
5p 5. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în (1, 2) A , (2, 2) B − şi (4, 6) C . Să se calculeze cos B .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că
6
C
π
= şi 6 AB = .


Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006

1. Se consideră permutarea
5
1 2 3 4 5
3 1 2 5 4
S
 
σ = ∈
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2009
σ .
5p b) Să se dea exemplu de o permutare
5
S τ ∈ astfel încât e τσ ≠ şi ( )
2
e τσ = .
5p c) Să se demonstreze că, pentru orice
5
S τ ∈ , există p

∈` astfel încât
p
e τ = .

2. Se consideră a∈^,
1
x ,
2
x ,
3
x ∈^ rădăcinile ecuaţiei
3 2
2 2 0 x x x a − + − = şi determinantul
1 2 3
3 1 2
2 3 1
x x x
x x x
x x x
∆ = .
5p a) Pentru 1 a = , să se determine
1 2
, x x şi
3
x .
5p b) Să se arate că, pentru orice a∈\, ecuaţia are o singură rădăcină reală.
5p c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006
6 1. Se consideră funcţia ( ) ( )
ln
: 0, , .
x x
f f x e

∞ → = \
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( ) 1 ln , 0. f x f x x x ′ = + ∀ >
5p b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f.
5p
c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( ) 0, ∞ .

2. Se consideră, pentru fiecare n

∈` , funcţiile
2
: ( 1, ) , ( )
1
n
n n
x
f f x
x
− ∞ → =
+
\ şi : ( 1, )
n
g − ∞ →\,

2 3 2 1
( ) 1 ... ( )
n
n n
g x x x x x f x

= − + − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
( ) g x dx

.

5p
b) Să se arate că
1
*
0
1
0 ( ) ,
2 1
n
f x dx n
n
≤ ≤ ∀ ∈
+

` .

5p c) Să se calculeze
1 1 1 1 1
lim 1 ... , .
2 3 4 2 1 2 n
n
n n →∞
 
− + − + + − ∈
 

 
`

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
7
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
8
7 4
i
z
i
+
=

.

5p 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → R R, ( )
2
6 9 f x x x = − + − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
sin
2
x = − .

5p 4. Să se determine n

∈` pentru care mulţimea { } 1, 2,..., n are exact 120 de submulţimi cu două elemente.
5p
5. Se ştie că, în triunghiul ABC , vectorii AB AC +
JJJG JJJG
şi AB AC −
JJJG JJJG
au acelaşi modul. Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu
3, 4 şi 5.

Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
| |
|
= =
|
\ .
şi sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p b) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului.
5p
c) Să se demonstreze că ecuaţia XA B = nu are soluţii ( )
1,3
X ∈M ^ .

2. Se consideră mulţimea
2 2
( )
2 2
k k
k k
G A k k
¦ ¹
| |
¦ ¦
= = ∈
| ´ `
|
¦ ¦ \ . ¹ )
] , şi pentru fiecare t ∈] notăm cu
( )
{ }
1
t
H A kt k = − ∈] . Se admite faptul că ( ) , G ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.
5p
a) Să se arate că , n p ∀ ∈] , ( ) ( ) ( 1) A n A p A n p ⋅ = + + .
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice t ∈] ,
t
H este un subgrup al grupului ( , ) G ⋅ .
5p c) Să se demonstreze că grupurile ( , ) G ⋅ şi ( , ) + ] sunt izomorfe.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x ∞ → = \ şi şirul
*
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , .
2 3
n n
n
x x n n
n

= + + + + − ∀ ∈
`
`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că, pentru orice 0 k > , ( ) ( )
1 1
1
1
f k f k
k k
< + − <
+
.
5p
c) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este descrescător şi are termenii pozitivi.

2. Se consideră funcţiile ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
( )
2
2
1 ( 1)
x
f x
x x
=
+ +
şi : ( 1, ) , F − ∞ →\

2
( ) ln( 1) ln( 1) arctg F x a x b x c x = + + + + , unde , , a b c sunt parametri reali.
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f .
5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se studieze monotonia funcţiei F , în cazul în care F este primitivă a funcţiei f .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
4 z = − .
5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
f x ax x c = + + . Ştiind că punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 0,3 B aparţin
graficului funcţiei f , să se determine numerele reale a şi c.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
7 1 1 x x + − = .
5p 4. Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea { } 1,3,5, 7,9 ?
5p
5. Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât , 2 AE EB DF FE = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se
demonstreze că punctele , A F şi C sunt coliniare.
5p 6. Fie triunghiul ABC. Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că
13, 14 AB AC = = şi 15 BC = .

Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( )
1 1 1
A
− −  
 
= − − ∈
 
− −
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că
2 2
2
3
2 1 2 2
3 3
n n
n
A A I
− +
= + , pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Se consideră a∈\ şi ecuaţia
3
0 x x a − + = , cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , x x x .
5p a) Să se calculeze
1 2 3
( 1)( 1)( 1) x x x + + + .
5p b) Să se determine
2
x şi
3
x ştiind că
1
2 x = .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care
1 2 3
, , x x x sunt numere întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

8 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) cos f x x x = + şi şirul ( ) ( )
0 1
, 0, , .
n n n
n
x x x f x n
+

= = ∀ ∈
`
`
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe \.
5p
b) Să se arate că 0 ,
2
n
x n
π
≤ ≤ ∀ ∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

este convergent la
2
π
.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n
n
I
∈`
, definit de
0
2
I
π
= şi
2
*
0
cos ,
n
n
I x dx n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I
∈`
este descrescător.
5p c) Să se arate că
1
,
2
n n
nI I n


π
= ∀ ∈` .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009
5p 1. Să se determine numărul natural x pentru care 1 3 5 225 x + + + + = … .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei : , f →
( )
2
2 f x x mx m = + − intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
1
2
log 2 1
x
x
− +
+ = .
5p 4. Să se arate că
3 15
17 17
C C >
5p
5. Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . Să se calculeze modulul vectorului AC BD +

.
5p 6. Să se arate că
2 2 2
91
sin 1 sin 2 ... sin 90
2
+ + + =
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009

1. Fie ( ) ( ) ( ) , , , , ,
A A B B C C
A x y B x y C x y trei puncte din plan şi matricea ( )
3
1
1
1
A A
B B
C C
x y
M x y
x y
| |
|
= ∈
|
|
\ .
\ M .
5p a) Să se arate că, dacă , , A B C se află pe dreapta de ecuaţie 2 y x = , atunci ( ) det 0 M = .
5p
b) Să se arate că, dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1, atunci ( ) det 1 M = ± .

5p c) Să se arate că, dacă matricea M este inversabilă, atunci suma elementelor matricei
1
M

este 1.

2. Se consideră mulţimea de matrice ,
3
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se arate că, dacă X A ∈ şi Y A ∈ , atunci X Y A + ∈ .
5p b) Să se arate că, dacă X A ∈ , Y A ∈ şi
2
XY O = , atunci
2
X O = sau
2
Y O = .
5p c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor. Să se determine
elementele inversabile ale acestui inel.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

9 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009
1. Se consideră funcţia ( ) : , sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este crescătoare.
5p
b) Admitem că pentru fiecare n∈` ecuaţia ( ) f x n = are o soluţie unică
n
x . Să se arate că şirul

*
( )
n
n
x
∈`
este nemărginit.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
n →∞
, unde şirul ( )
1
n
n
x

a fost definit la b).

2. Fie funcţiile [ )
1
, : 0,1 , ( ) , ( )
1 1
n
n n
x
f g f x g x
x x
→ = =
− −
\ , unde
*
n∈` .
5p
a) Să se calculeze
1
2
2
0
( ( ) ( )) f x g x dx −

.
5p b) Să se arate că
1
*
2
0
1
0 ( ) ,
2
n
n
g x dx n ≤ ≤ ∀ ∈

` .
5p
c) Să se arate că
2 3
1 1 1 1
lim ... ln 2
1 2
2 2 3 2 2
n
n
n
→∞
 
+ + + + =
 

⋅ ⋅ ⋅  
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
10
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010
5p
1. Ştiind că z ∈^ şi că
2
1 0 z z + + = , să se calculeze
4
4
1
z
z
+ .
5p
2. Să se determine funcţia f de gradul întâi, pentru care ( ) ( ) ( ) 2 1 f f x f x = + , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg 1 lg9 1 lg x x + − = − .

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea
( )
10
3
3 3 + .
5p 5. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , ştiind că ( 1, 0), (0, 2), (2, 1) A B C − − .
5p
6. Să se arate că unghiul vectorilor 5 4 u i j = −
G G G
şi 2 3 v i j = +
G G G
este obtuz.

Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010

1. Se consideră permutările
3
, e S α∈ ,
1 2 3
1 2 3
e
 
=
 
 
,
1 2 3
3 1 2
 
α =
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
3
α .
5p b) Să se rezolve ecuaţia
2009
x e α ⋅ = ,
3
x S ∈ .
5p c) Să se demonstreze că, oricare ar fi ordinea factorilor, produsul tuturor permutărilor din
3
S este
permutare impară.

2. Fie inelul [ ] { }
, i a bi a b = + ∈ ] ] .
5p a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât [ ] z i ∉] şi [ ]
2
z i ∈] .
5p b) Să se determine elementele inversabile ale inelului [ ] i ] .
5p c) Să se arate că mulţimea ( ) ( ) { }
, H m n m n i m n = + + − ∈] este parte stabilă a lui [ ] i ] în raport
cu înmulţirea.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
( )
2
arctg ln 1 f x x x x = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f este convexă pe \.
5p b) Să se arate că funcţia ' f este mărginită.
5p c) Să se demonstreze că ( ) 0, f x x ≥ ∀ ∈\.

2. Se consideră şirul ( )
1
*
1 2
0
, ,
1
n
n n
n n
x
I I dx n
x

= ∀ ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
*
1
,
1
n
I n
n
≤ ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
11
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011
5p 1. Să se determine , a b∈\ ştiind că numerele 2, , a b sunt în progresie geometrică şi 2, 17, a sunt în
progresie aritmetică.
5p
2. Să se rezolve ecuaţia ( ) ( ) 0 f f x = , ştiind că : , ( ) 3 2 f f x x → = − + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia tg( ) 1 2tg . x x − = −
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2 0,1, 2 f → care verifică relaţia (2) 2 f = .
5p
5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele , D E astfel încât 2 , 2 AD DB AE EC = =
JJJG JJJG JJJG JJJG
. Să se arate că
dreptele DE şi BC sunt paralele.

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , dacă ,
4
A
π
=
6
B
π
= şi 6. AB =

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011

1. Pentru , , , a b c d ∈\, se consideră matricea
a b c d
b a d c
A
c d a b
d c b a
 
 
− −
=
 
− −
 
 
− −
 
şi matricea transpusă .
t
A
5p
a) Pentru 1 a c = = şi 0 b d = = , să se calculeze det ( ) A .
5p
b) Să se arate că
4
t
A A I ⋅ = α⋅ , unde
2 2 2 2
a b c d α = + + + .
5p c) Să se demonstreze că dacă
4
A O ≠ , atunci A este inversabilă.

2. Se consideră , , a b c∈\ şi polinomul
3 2
, f X aX bX c = + + + cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^, astfel
încât
1 2 3
1, 1, 1. x x x ≤ ≤ ≤
5p a) Să se demonstreze că 3. a ≤
5p b) Să se arate că, dacă 0 c < , polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( ) 0, ∞ .
5p c) Să se arate că, dacă 1, 1, a c = = − atunci 1. b = −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011
1. Se consideră funcţia { } ( )
| |
1
: 2 , .
2
x
f f x e
x
− − → =
+
\ \
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul
0
0 x = .
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p
c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei ( ) f x m = , unde m este un parametru real.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , sin
6
x
f f x x x → = − + \ \ şi ( ] : 0,1 g →\ , ( )
1
sin
x
t
g x dt
t
=

.
Se admite cunoscut faptul că ( ) 0, 0. f x x ≥ ∀ ≥
5p
a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare.
5p
c) Să se arate că ( )
0
0
lim 0,9
x
x
g x

>
> .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
12
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012
5p
1. Să se calculeze
1 1
1 1 i i
+
+ −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 2 7
2 3 6
x x
x x
+ +
+ =
+ +
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia
1
cos 2 .
2
x =

5p 4. Să se determine 0 a > ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării
12
3
4
1
a
a
 
+
 
 
este egal cu 1848.
5p 5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y − + = faţă de punctul ( 3, 4) A − .
5p 6. Ştiind că ctg 3 x = , să se calculeze ctg2x .

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012

1. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
2
1 f X X = + + , cu rădăcinile complexe
1 2
, x x şi

2
g aX bX c = + + , cu 0 a ≠ . Fie matricele ( )
3
, A V ∈M ^ ,
c b a
A a c b
b a c
 
 
=
 
 
şi
1 2
2 2
1 2
1 1 1
1
1
V x x
x x
 
 
=
 
 
 
.
5p a) Să se arate că
2 1
det ( ) 3( ) V x x = − .
5p
b) Să se arate că
1 2
1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
(1) ( ) ( )
g g x g x
A V g x g x x g x
g x g x x g x
 
 
⋅ =
 
 
 
.
5p c) Să se arate că det ( ) 0 A = dacă şi numai dacă 0 a b c + + = sau a b c = = .

2. Se consideră funcţia
5 5
: f → ] ] ,
4
ˆ
( ) 4 f x x x = + .
5p a) Să se calculeze
ˆ
(0) f şi
ˆ
(1) f .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă.
5p
c) Să se descompună polinomul
4
5
ˆ
4 [ ] X X X + ∈] în factori ireductibili peste
5
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012


5p
1. Se consideră funcţia ( ) ( )
( ) ln 1
: 0, ,
x
f f x
x
+
∞ → = \ .
a) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
x

unde ( )
1 1 1 1 1 1
1 ...
2 2 3 3
n
x f f f f
n n
     
= + + + +
     
     
este divergent.
5p b) Să se calculeze lim ( )
x
f x
→∞
.
5p c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare.


5p
2. Se consideră funcţia ( ) ( )
1
1
0
: 1, ,
t x
f f x e t dt
− −
∞ → =

\ .
a) Să se calculeze (2) f .
5p b) Să se demonstreze relaţia
1
( ) , 1 f x x
x
≤ ∀ > .

5p c) Să se demonstreze relaţia ( ) ( )
1
1 , 1 f x xf x x
e
+ = − ∀ > .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
13
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013
5p
1. Să se arate că numărul
2 2
(1 3) (1 3) i i + + − este număr întreg.
5p 2. Să se rezolve în × \ \ sistemul de ecuaţii
4
3
x y
xy
+ = ¦
´
=
¹
.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
6 2 1 x x = − − .

5p 4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea
9
2
1
x
x
| |
+
|
\ .
.
5p 5. Să se calculeze distanţa de la punctul (3, 0) A la dreapta : 3 4 1 0 d x y − + = .
5p
6. Triunghiul ABC are 4, 5 AB BC = = şi 6 CA = . Să se arate că ( ) ( ) 2 . m B m C = ) )

Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013

1. Se consideră sistemul de ecuaţii
1
3
3
x y z
x y z
mx y z m
− + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, unde m∈\. Pentru fiecare m∈\, notăm cu
m
S
mulţimea soluţiilor reale ale sistemului.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p
c) Să se determine
{ }
2 2 2
1
min ( , , ) x y z x y z S + + ∈ .

2. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
| |
=
|

\ .
,
0 1
1 1
B
| |
=
|

\ .
,
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
, C A B = ⋅ şi mulţimea
( ) ( )
{ } 2
det 1 G X X = ∈ = M ^ .
5p a) Să se verifice că
4 6
2
. A B I = =
5p
b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi,
cu elemente numere complexe.
5p c) Să se demonstreze că
2
n
C I ≠ , pentru orice n

∈` .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

13 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3 2
3 4, f x x x x = + − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ .
5p
b) Să se arate că ( ) ( ) { }
2 2
' 2 , 2, 1 f x f x x x x = + ∀ ∈ − − \ .
5p c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul
0
2. x = −

2. Pentru
*
n∈` se consideră funcţia ( ) ( )
0
: 0, , , 0
x
n t
n n
F F x t e dt x

∞ → = >

\ .
5p a) Să se calculeze ( )
1
, 0 F x x > .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei
n
F .
5p c) Să se calculeze
2
lim ( )
x
F x
→∞
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
14
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014
5p 1. Să se calculeze
1 2 3 99
lg lg lg ... lg
2 3 4 100
+ + + + .
5p 2. Să se determine a

∈\ pentru care ( )
2
3 0 a x ax a − − − < , oricare ar fi x∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3 3
8 9 4 x x − = − .
5p 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu
două elemente.
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că (2, 3) A şi ( 5, 4) B − .

5p 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are 2 3 AC = şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se
determine măsura unghiului B.

Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014

1. Se consideră matricea 2 2 2
3 3 3
a b c
A a b c
a b c
 
 
=
 
 
, unde , , a b c

∈\ .
5p a) Să se calculeze rangul matricei A.
5p
b) Să se arate că există d ∈\ astfel încât
2
A dA = .
5p
c) Să se arate că există matricele ( )
3,1
K M ∈ \ şi ( )
1,3
L M ∈ \ astfel încât A K L = ⋅ .

2. Se consideră numărul 3 a i = − ∈^ şi polinomul [ ] f X ∈_ ,
4 2
4 16 f X X = − + .
5p
a) Să se arate că ( ) 0. f a =
5p b) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p
c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014

1. Pentru
*
, 3 n n ∈ ≥ ` se consideră funcţia ( ) : , sin
n
n n
f f x x → = \ \ şi se notează cu
n
x abscisa
punctului de inflexiune din intervalul 0,
2
π  
 
 
, al graficului funcţiei
n
f .
5p
a) Să se arate că ( ) ( )
2 2 ''
1 sin sin , , 3
n n
n
f x n n x n x n n
− ∗
= − − ∀ ∈ ≥ ` şi x∈\.

5p b) Să se arate că
1
sin , 3
n
n
x n
n

= ≥ .
5p c) Să se calculeze lim ( )
n n
n
f x
→∞
.

2. Se consideră a∈\ şi funcţiile , : f F → \ \, ( ) ( )
3 2
2 2 2
3 5
, .
( 1) 1 1
x x a x ax
f x F x
x x x
− + + +
= =
+ + +

5p a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .
5p b) Pentru 2 a = , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi
dreptele 1 x = şi 2 x = .
5p c) Să se determine a astfel încât
2 0
0 2
( ) ( ) 2 F x dx F x dx

− =
∫ ∫
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
15
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015

5p 1. Să se calculeze
( ) ( ) 3 3 3
log 5 7 log 5 7 log 2 − + + − .
5p

2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1, 0) şi
trece prin punctul (0, 2) .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ) 0, 2π ecuaţia sin cos 0 x x + = .
5p
4. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii { } 1, 3, 5, 7, 9 ?
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ( 2, 2) A − şi este paralelă cu dreapta determinată de
punctele (2,1) C , ( 1, 3) D − − .

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
5
cos
13
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015

1. Fie , , a b c∈] şi matricea
a b c
A c a b
b c a
| |
|
=
|
|
\ .
.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că dacă 0 a b c + + ≠ şi A nu este inversabilă în ( )
3
_ M , atunci a b c = = .
5p c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare
1
2
1
2
1
2
ax by cz x
cx ay bz y
bx cy az z
¦
+ + =
¦
¦
¦
+ + =
´
¦
¦
+ + =
¦
¹
admite numai soluţia 0 x y z = = = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
4 2
5 5 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale.
5p c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real
( ) ( ) g x f x ≤ , atunci există [ 1, 1] a∈ − astfel încât . g af =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

15 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015
1. Pentru fiecare , 3 n n ∈ ≥ ` , se consideră funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − + \ .
5p
a) Să se arate că
n
f este strict descrescătoare pe [ ] 0;1 şi strict crescătoare pe [ ) 1;∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0, 0
n
f x x = > are exact două rădăcini (0,1)
n
a ∈ şi (1, )
n
b ∈ ∞ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
, unde
n
a s-a definit la punctul b).
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I
∈`
, unde
1
0
2
0
1
1
I dx
x
=
+

şi
1
*
2
0
,
1
n
n
x
I dx n
x
= ∈
+

` .
5p a) Să se arate că
0
.
4
I
π
=
5p b) Să se arate că
2 2 2
1
, , 2
2 1
n n
I I n n
n

= − ∀ ∈ ≥

` .

5p c) Să se arate că ( )
1
0
1 1 1 1
lim 1 ... 1 .
3 5 7 2 1
n
n
I
n

→∞
 
− + − + + − =
 

 


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
16
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2
2
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care
2
2 0, x ax + + ≥ oricare ar fi numărul real x .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arcsin
2 3
x + =
π
.

5p 4. Să se rezolve ecuaţia
8 10
n n
C C = , , 10 n n ∈ ≥ ` .

5p 5. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că ( ) ( ) ( ) 2, 2 , 2, 3 , 2, 3 A B C − − .

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016

1. Se consideră mulţimea , , 0
0 1
a b
G X a b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= = ∈ >
´ ` |
\ . ¦ ¦
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că dacă , A B G ∈ , atunci AB G ∈ .
5p b) Să se găsească două matrice , C D G ∈ pentru care CD DC ≠ .
5p c) Să se arate că dacă A G ∈ , atunci
2
2
I A A G − + ∈ .

2. Se consideră , , a b c∈_ şi polinomul
3 2
f X aX bX c = + + + .
5p a) Să se determine , , a b c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile
1 2
1 x x = = şi
3
2 x = − .
5p
b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 , atunci f are o rădăcină raţională.
5p c) Să se arate că dacă , , a b c∈], iar numerele (0) f şi (1) f sunt impare, atunci polinomul f nu are
rădăcini întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
{ }
2
2
1
sin , \ 0
0 , 0
x x
f x
x
x
¦

¦
=
´
¦
=
¹
\
.
5p a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe \.
5p b) Să se calculeze lim '( ).
x
f x
→∞

5p c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe \.

2. Pentru fiecare
*
n∈` se consideră funcţia :[0,1] , ( ) (1 )
n
n n
f f x x → = − \ .
5p
a) Să se calculeze
1
2
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se arate că
1
0
1
( )
( 1)( 2)
n
xf x dx
n n
=
+ +

, oricare ar fi n

∈` .

5p
c) Să se calculeze
1
0
lim
n
n
x
f dx
n →∞
| |
|
\ .

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
17
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017
5p
1. Să se arate că numărul
( )
3
1 3 i + este întreg.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei
2
: , ( ) 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 5 x − + = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două
cifre, să avem 4 a b + = .
5p 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( 1,1) A − şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y − + = .

5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că 6 AB = ,
4
B
π
= şi
6
C
π
= .

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017

1. Se consideră matricele
1 3
0 1
A
 
=
 

 
şi
3 8
1 3
B
− −  
=
 
 
.
5p
a) Să se calculeze
2 2
A B − .
5p b) Să se calculeze
2 3 4
2
det( ) I A A A A + + + + .

5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în ( )
2
M ] .

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈_ ,
4 3 2
1 f X X X X = + + + + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^
şi
2
1 g X = − .
5p a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 4
g x g x g x g x ⋅ ⋅ ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017

1. Se consideră şirul ( ) *
n
n
x
∈`
, unde ( )
1
0,1 x ∈ şi
5
*
1
3
,
4
n n
n
x x
x n
+
+
= ∀ ∈` .

5p a) Să se arate că ( )
*
0,1 , .
n
x n ∈ ∀ ∈`
5p
b) Să se arate că şirul ( ) *
n
n
x
∈`
este convergent.

5p
c) Să se arate că
2
9
lim
16
n
n
n
x
x
+
→∞
= .
2. Se consideră o funcţie : f → \ \, cu proprietatea că ( ) sin , . xf x x x = ∀ ∈\
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) . x f x dx
π


5p b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0,
2
π  
 
 
.

5p c) Să se arate că ( )
1
2
cos1 f x dx
π


.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
18
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 4 0 x x − + = .

5p 2. Să se afle valoarea minimă a funcţiei : f → \ \,
2
( ) 3 2 f x x x = − + .

5p 3. Să se rezolve în intervalul [ ] 1,1 − ecuaţia
1
arcsin arccos
2 2
x
π
+ = .

5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr k din mulţimea { } 0,1, 2,..., 7 , numărul
7
k
C să fie prim.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii 3 u ai j = +
G G G
şi ( ) 4 4 v i a j = + +
G G G
sunt coliniari.

5p 6. Să se calculeze
( )
AB AC BC ⋅ +
JJJG JJJG JJJG
, ştiind că ( 3, 4) A − , (4, 3) B − şi (1, 2) C .

Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018

1. Se consideră matricea
3
0 0 0
1 0 0 ( )
1 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
\ M .

5p a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se afle rangul matricei
3
t
I A A + + .
5p c) Să se determine inversa matricei
3
I A + .

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
3 2
4 20 f X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se determine
1 2 3
, , x x x în cazul 2, 0 a b = = .
5p
b) Să se demonstreze că
2 2 2 2
1 2 1 3 2 3
( ) ( ) ( ) 8(4 15) x x x x x x a − + − + − = − .
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu a − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018
1. Se consideră funcţia
2 1
:[0, ) [0, ), ( )
2
x
f f x
x
+
∞ → ∞ =
+
şi şirul ( )
n n
x
∈`
dat de
0 1
2, ( ), .
n n
x x f x n
+
= = ∀ ∈`
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se arate că şirul ( )
n n
x
∈`
, are limita 1.
5p c) Să se arate că şirul ( )
n n
y
∈`
dat de
0 1 2
... ,
n n
y x x x x n = + + + + − este convergent.

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 cos f f x x → = + \ \ şi ( ) ( )
0
: ,
x
F F x x f t dt → =

\ \ .
5p
a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.
5p b) Să se arate că F este funcţie pară.
5p c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
19
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3 4
3, 5, 8 .
5p

2. Să se determine funcţia : f → \ \ ştiind că graficul său şi graficul funcţiei : g → \ \ , ( ) 3 3 g x x = − +
sunt simetrice faţă de dreapta 1 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 1
3 10 3 27 0
x x + +
− ⋅ + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, acesta
să aibă toate cifrele pare.
5p 5. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC , unde (1, 2) A , (2, 3) B şi (2, 5) C − .
5p 6. Să se arate că
ctg1 tg1
ctg 2
2

= .

Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019

1. Se consideră sistemul
1
0
0
0
x y z t
x y z t
x y z t
x y z t
+ + + = ¦
¦
− + + =
¦
´
+ − + =
¦
¦ + + − =
¹
şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se determine
1
A

.

2. Fie polinomul [ ]
4 3 2
2 2 1 f X X aX X X = + + − + ∈\ şi
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + .
5p b) Să se arate că ( )
2
2
1 1
2 2 , f x x x x a x
x x

(
| | | |
= − + − + + ∀ ∈ (
| |
\ . \ . (
¸ ¸
\ .
5p c) Să se determine a∈\ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019
1. Se consideră funcţia ( )
2
: 2, 2 , ( ) ln
2
x
f f x
x
+
− → =

\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.
5p c) Să se calculeze
1
lim ,
a
x
x f
x →∞
 
 
 
unde a este un număr real.

2. Se consideră funcţia
3 2
2
2 5 8
: , ( ) , .
4
x x x
f f x x
x
− + − +
→ = ∀ ∈
+
\ \ \
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x dx

.
5p
b) Să se calculeze
4
2
1
( ( ) 2) . x f x dx + −


5p c) Ştiind că funcţia f este bijectivă, să se calculeze ( )
2
1
4
5
f x dx


.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
20
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020
5p
1. Să se arate că
( ) 3
2 log 4, 5 ∈ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
2 2 0 x x − + = .
5p 3. Să se rezolve în [0, 2 ) π ecuaţia sin cos 1 x x + = − .
5p 4. Să se calculeze
4 4 4
4 5 6
C C C + + .
5p 5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M, respectiv N astfel încât
4 AM MB =
JJJJG JJJG
şi MN BC . Să se determine m∈R astfel încât CN mAC =
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB , ştiind că (0, 0) O , ( 1, 2) A − şi ( 2, 3) B − .

Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020

1. Se consideră triunghiul ABC, cu laturile AB c = , BC a = , CA b = şi sistemul
ay bx c
cx az b
bz cy a
+ = ¦
¦
+ =
´
¦
+ =
¹
.
5p a) Să se rezolve sistemul în cazul 3, 4, 5. a b c = = =
5p b) Să se demonstreze că, pentru orice triunghi, sistemul are soluţie unică.
5p c) Ştiind că soluţia sistemului este ( )
0 0 0
, , x y z , să se demonstreze că ( )
0 0 0
, , 1, 1 x y z ∈ − .

2. Se consideră mulţimea
3
,
a b
G a b
b a
¦ ¹
| |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p b) Să se arate că AB G ∈ , pentru orice , A B G ∈ .
5p c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 3 2 5.
x
f f x e x x → = + − + \ \
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ ) 0, ∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă .
5p
c) Să se calculeze
( )
( )
'
lim
x
f x
f x →∞
.

2. Se consideră funcţia [ )
2 3
1
: 0, , ( )
(1 )(1 )
f f t
t t
∞ → =
+ +
\ .

5p a) Să se calculeze
1
3
0
( 1) ( ) t f t dt +

.

5p b) Să se arate că ( ) ( )
1
3
1
1
, 0.
x
x
f t dt t f t dt x = ∀ >
∫ ∫


5p c) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
x
f t dt
→∞

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
21
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021

5p 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
8 25 0 x x − + = .
5p

2. Să se determine a∈\, pentru care graficul funcţiei : f → \ \, ( ) ( )
2
( ) 1 3 1 1 f x a x a x a = + + − + − ,
intersectează axa Ox în două puncte distincte.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 6 1 1 x x + − − = .
5p
4. Să se calculeze
4 4 3
8 7 7
C C C − − .
5p 5. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul (1, 2) A pe dreapta : 1 0 d x y + − = .

5p
6. Ştiind că
1
sin
3
x = , să se calculeze cos 2x .

Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021

1. Pentru , , a b c

∈\ , se consideră sistemul
ax by cz b
cx ay bz a
bx cy az c
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, , , x y z ∈\.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este
2 2 2
( )( ). a b c a b c ab ac bc ∆ = + + + + − − −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Ştiind că
2 2 2
0 a b c ab ac bc + + − − − = , să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( ) , , x y z ,
astfel încât
2 2
1 x y z + = − .

2. Se consideră mulţimea
4
, ,
0
a b
G a b c
c
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G.
5p
b) Să se dea un exemplu de matrice A G ∈ cu proprietatea că
ˆ
det 0 A ≠ şi
2
ˆ
det 0 A = .
5p c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 0
X
| |
=
|
\ .
, X G ∈ .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) ( 1)( 3)( 5)( 7) f x x x x x = − − − − .
5p
a) Să se calculeze
( )
4
lim
x
f x
x
→∞
.
5p
b) Să se calculeze ( )
1
lim
x
x
f x
→∞
.
5p
c) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are exact trei rădăcini reale.

2. Se consideră funcţiile
*
2 2
1
: , ( ) , .
n n
f f x n
n x
→ = ∈
+
\ \ `
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei
1
, f axele de coordonate şi dreapta 1. x =

5p b) Să se calculeze ( )
1
2
1
0
( ) x f x dx

.

5p c) Să se arate că ( ) lim (1) (2) (3) ... ( ) .
4
n n n n
n
n f f f f n
→∞
π
+ + + + =

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
22
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022
5p
1. Să se calculeze
2 10
1 ... i i i + + + + .

5p 2. Se consideră funcţiile
2
, : , ( ) 3 2, ( ) 2 1 f g f x x x g x x → = − + = − \ \ . Să se rezolve ecuaţia
( )( ) 0 f g x = D .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
lg( 9) lg 7 3 1 lg( 9) x x x + + + = + + .
5p 4. Să se rezolve inecuaţia
2
10
n
C < , 2 n ≥ , n natural.
5p 5. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y − = şi
2
: 2 4 1 0 d x y − − = . Să se calculeze distanţa
dintre cele două drepte.

5p 6. Să se calculeze sin75 sin15 +
D D
.

Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022

1. Fie sistemul
3 3 3
0
0 , cu , ,
1
x y z
ax by cz a b c
a x b y c z

+ + =

+ + = ∈


+ + =

\, distincte două câte două şi A matricea sistemului.
5p
a) Să se arate că ( ) ( )( )( )( ) det A a b c c b c a b a = + + − − − .
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul 0 a b c + + ≠ .
5p c) Să se demonstreze că dacă 0 a b c + + = , atunci sistemul este incompatibil.

2. Se consideră şirul de numere reale ( )
n n
a
∈`
, cu
0
0 a = şi
2
1
1
n n
a a
+
= + , n ∀ ∈` şi polinomul
[ ] f X ∈\ , cu (0) 0 f = şi cu proprietatea că
2 2
( 1) ( ( )) 1 f x f x + = + , x ∀ ∈\ .
5p a) Să se calculeze ( ) 5 f .
5p b) Să se arate că n ∀ ∈` , ( )
n n
f a a = .
5p
c) Să se arate că f X = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
4
( )
3
x
f x
x
=
+
.
5p
a) Să se calculeze ( ), f x x ′ ∈\.
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) , , . f x f y x y x y − ≤ − ∀ ∈\

2. Se consideră funcţia
3
: , ( ) 3 2 f f x x x → = − + \ \ .

5p
a) Să se calculeze
3
2
( )
1
f x
dx
x −

.

5p
b) Să se calculeze
2
0
1
13
( )
x
dx
f x.
5p
c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei
2
0
: , ( ) ( )
x
t
g g x f t e dt → =

\ \ .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
23
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023
5p
1. Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, ştiind că
4 2
4 a a − = şi

1 3 5 6
30 a a a a + + + = .

5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 3 1
2 2
x x
x x
+ −
=
+ −
.

5p 3. Să se calculeze
1
tg arctg
2 2
π  

 
 
.
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea { } 1, 2, 3,..., 40 , numărul
2
2 6
n n +

să fie pătrat perfect.
5p
5. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC , dacă ( ) (5, 3), (2, 1), 0, 9 A B C − − .
5p 6. Ştiind că tg 2 α = , să se calculeze sin4α .

Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023

1. Se consideră matricea
0 5
1 0
A
| |
=
|
\ .
şi mulţimea ( )
5
,
a b
C A X a b
b a
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |
\ .
¹ )
^ .
5p a) Să se arate că ( ) X C A ∀ ∈ , XA AX = .
5p b) Să se arate că dacă ( ) Y C A ∈ şi
2
2
Y O = , atunci
2
Y O = .
5p
c) Să se arate că dacă ( )
2
, Z C A Z O ∈ ≠ şi Z are toate elementele raţionale, atunci det 0 Z ≠ .

2. Se consideră
3
a∈] şi polinomul [ ]
3 2
3
ˆ
2 f X X a X = + + ∈] .
5p a) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
ˆ ˆ ˆ
0 1 2 f f f + + .
5p b) Pentru
ˆ
2 a = , să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f .
5p
c) Să se determine
3
a∈] pentru care polinomul f este ireductibil în [ ]
3
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 1 f x x x = + + .

5p a) Să se arate că, pentru orice n∈`, ecuaţia ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
are o unică soluţie
n
x ∈\.
5p
b) Să se arate că lim 1
n
n
x
→∞
= , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.
5p
c) Să se determine ( ) lim 1
n
n
n x
→∞
− , unde
n
x este soluţia reală a ecuaţiei ( )
1
3
1
f x
n
= +
+
, n∈`.

2. Se consideră funcţia [ )
0
sin
: 0, , ( ) .
1
x t
f f x dt
t
∞ → =
+

\
5p
a) Să se arate că
0
1
ln(1 ), 1
1
a
dt a a
t
= + ∀ > −
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ln(1 ), 0 f x x x < + ∀ > .
5p c) Să se arate că ( ) (2 ) f f π > π .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
24
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024
5p
1. Să se calculeze
1
z
z
+ pentru
1 3
2
i
z
− +
= .
5p 2. Să se determine funcţia de gradul al doilea : f → \ \ pentru care ( 1) (1) 0, (2) 6 f f f − = = = .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 4 8
11
log log log
6
x x x + + = .

5p 4. Să se demonstreze că dacă x∈\ şi 1 x ≥ , atunci
2 2
(1 ) (1 ) 4 x x + + − ≥ .
5p 5. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC , ştiind că (0, 9) A , (2, 1) B − şi (5, 3) C − .

5p 6. Să se calculeze
( ) ( )
2 5 3 4 i j i j + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024

1. Se consideră o matrice ( )
3
A∈M ^ . Se notează cu
t
A transpusa matricei A.
5p a) Să se demonstreze că z ∀ ∈^, ( )
3
X ∀ ∈M ^ , ( ) ( )
3
det det zX z X = .
5p b) Să se demonstreze că det ( ) 0
t
A A − = .
5p c) Ştiind că
t
A A ≠ , să se demonstreze că rang( ) 2
t
A A − = .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈_ , cu
4 2
5 4 f X X = − + .
5p a) Să se determine rădăcinile polinomului f.
5p b) Să se determine polinomul [ ] h X ∈_ , pentru care (0) 1 h = şi care are ca rădăcini inversele
rădăcinilor polinomului f.
5p
c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi, astfel încât ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 2 g g g g − = − = = = ,
să se arate că ecuaţia ( ) 0 g x = nu are soluţii întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

24 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024

1. Se consideră funcţia : , ( ) sin f f x x x → = − \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote.
5p
c) Să se arate că funcţia
3
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ este derivabilă pe \.

2. Se consideră funcţia [ ) ( )
2
, 0
: 0, , .
1 , 0
x x
e e
x
f f x
x
x
− −>
∞ → =


=

\

5p a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ ) 0, ∞ .

5p
b) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.

5p c) Folosind eventual inegalitatea 1, ,
x
e x x ≥ + ∀ ∈\ să se arate că ( )
0
0 1, 0.
x
f t dt x ≤ < ∀ >w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
25
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( ) 1 1 2 3 2 i i i − + − − .

5p 2. Să se arate că pentru oricare a

∈\ , dreapta 4 y x = + intersectează parabola ( )
2
2 1 y ax a x = + − + .

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1
2 3 2 8 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 10,11,12,..., 40 , suma cifrelor lui să
fie divizibilă cu 3.

5p
5. În triunghiul ABC punctele , , M N P sunt mijloacele laturilor. Fie H ortocentrul triunghiului MNP. Să
se demonstreze că . AH BH CH = =
5p
6. Să se calculeze sin sin
6 4 6 4
π π π π    
+ + −
   
   
.

Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025

1. În mulţimea
3
S a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea
1 2 3
3 1 2
 
σ =
 
 
.
5p a) Să se verifice că permutarea σ este pară.
5p b) Să se determine toate permutările
3
x S ∈ , astfel încât x x σ = σ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
x σ = , cu
3
x S ∈ .

2. Se consideră matricea
2 2
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( ) { }
{ } 2
\ 1 G X a I aA a = = + ∈ − \ .
5p a) Să se arate că { } , \ 1 a b ∀ ∈ − \ , ( ) ( ) ( ) X a X b X ab a b = + + .
5p b) Să se arate că ( ) , G ⋅ este un grup abelian, unde ,, ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine t ∈\ astfel încât (1) (2)... (2009) ( 1) X X X X t = − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025
1. Se consideră funcţia ( )
2
1
: (0, ) , ln
2
f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0, ] e .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei.
5p
c) Să se arate că şirul
3
( )
n n
a

, dat de ( )
ln3 ln 4 ln5 ln
...
3 4 5
n
n
a f n
n
= + + + + − , este descrescător.

2. Se consideră funcţia ( ) : 0, , cos
2
f f x x
π (
→ =
(
¸ ¸
\ .
5p a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .

5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim 1 ... .
n
n
f f f f f
n n n n n
→∞
| || | | | | | | | | | | |
− + + + +
| | | | | | |
\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ .


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
26
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026
5p
1. Fie
1
z şi
2
z soluţiile complexe ale ecuaţiei
2
2 50 0 z z + + = . Să se calculeze
1 2
z z + .
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \, ( ) 1 2 f x x = − . Să se arate că funcţia f f f D D este strict
descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 9 2
x x
+ = .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − şi o funcţie bijectivă : f A A → . Să se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 0 1 2 f f f f f − + − + + + .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
cu
1
sin
3
α = . Să se calculeze tgα .

Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
cos sin
sin cos
t t
B
t t
−  
=
 
 
, cu t ∈\ .
5p a) Să se arate că dacă matricea
2
( ) X ∈M \ verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈\,
astfel încât
a b
X
b a
−  
=
 
 
.
5p b) Să se demonstreze că
*
n ∀ ∈` ,
cos sin
sin cos
n
nt nt
B
nt nt
−  
=
 
 
.
5p c) Să se rezolve în mulţimea
2
( ) \ M ecuaţia
2
X A = .

2. Se consideră a∈\ şi polinomul
4 3 2
3 2 1 [ ] f X X X aX X = − + + − ∈\ .
5p a) Să se calculeze
1 2 3 4
1 1 1 1
x x x x
+ + + , unde
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ sunt rădăcinile polinomului f .
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
( 1) X − .
5p c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026
1. Fie funcţia ( ) : , arctg arcctg . f f x x x → = − R R
5p
a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p c) Să se arate că şirul ( )
1
,
n
n
x

dat de ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N şi
1
0, x = este convergent .
2. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , arcsin f f x x − → = R .
5p a) Să se arate că funcţia :[ 1,1] , ( ) ( ) g g x xf x − → = \ are primitive, iar acestea sunt crescătoare.
5p
b) Să se calculeze
1
0
2
( ) . f x dx5p c) Să se arate că
1
0
( )
4
x f x dx
π


.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
2 3 6
1 z i i i i = + + + + + … .
5p
2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei : f → , ( )
2
2 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în intervalul ( ) 0;∞ ecuaţia
2
lg 5lg 6 0 x x + − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea ( ) ( ) 0 1 2 f f = = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 0 O , ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB .
5p
6. Ştiind că α ∈ şi că
1
sin cos
3
α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027

1. În mulţimea ( )
' 2
M ^ , se consideră matricele
0 0
1 0
A
 
=
 
 
şi
2
1 0
0 1
I
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
2
A I + .
5p
b) Să se demonstreze că dacă ( )
' 2
X ∈M ^ astfel încât AX XA = , atunci există , x y ∈^ astfel
încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p c) Să se demonstreze că ecuaţia
2
Y A = nu are nicio soluţie în mulţimea ( )
' 2
M ^ .
2. Pe mulţimea \ se defineşte legea de compoziţie x y x y xy ∗ = + + .
5p
5p
a) Să se arate că legea „∗” este asociativă.
b) Fie funcţia ( ) : , 1 f f x x → = + \ \ . Să se verifice relaţia ( ) ( ) ( ), , f x y f x f y x y ∗ = ⋅ ∀ ∈\ .
5p c) Să se calculeze
1 1 1 1
1 ...
2 3 2008 2009
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027
1. Fie funcţia [ ] ( ) : 1, 1 , ( 1)arcsin . f f x x x − → = − R

5p a) Să se calculeze
2
0
( )
lim
x
f x
x x


.
5p b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă.
5p c) Să se arate că funcţia f este convexă.

2. Se consideră funcţiile : , f → R R ( )
2 3 4
1 f x x x x x = + + + + şi : F → \ \, ( ) ( )
0
.
x
F x f t dt =


5p
a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe . R
5p b) Să se arate că funcţia F este bijectivă.
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
,
a
F x dx


unde
1
F

este inversa funcţiei F şi
1 1 1 1
1 .
2 3 4 5
a = + + + +

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
28
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028
5p
1. Să se calculeze ( ) ( )
10 10
1 1 i i + + − .
5p 2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
6 3 f x x x = − . Să se ordoneze crescător numerele
( ) ( )
2 , 3 f f şi ( ) 2 f .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 3 x − = .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 0,1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → care au proprietatea că ( ) 0 f este număr
impar.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
1
3
BM
BC
= . Să se demonstreze că
2 1
3 3
AM AB AC = +
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi că
3
sin
5
α = , să se calculeze tgα .

Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028

1. Se consideră matricea
1 0
0 8
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
det( ) 0 A xI − = .
5p
b) Să se arate că dacă matricea ( )
2
X ∈ ^ M verifică relaţia AX XA = , atunci există , a b∈^ astfel
încât
0
0
a
X
b
 
=
 
 

5p c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei
3
X A = ,
2
( ) X ∈ ^ M .

2. Se consideră mulţimea de funcţii ( )
{ }
*
, ,
: , ,
a b a b
G f f x ax b a b = → = + ∈ ∈ \ \ \ \ .
5p a) Să se calculeze
1, 2 1, 2
f f
− −
D , unde „D ” este compunerea funcţiilor.
5p
b) Să se demonstreze că ( ) , G D este un grup.
5p c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

28 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028
1. Fie funcţia :[0, 3] , f →R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a numărului . x
5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

<

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă .

2. Se consideră funcţiile ( )
1
: ,
2 sin
f f x
x
→ =

R R şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
F F x f t dt +∞ → =

R .

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
cos . f x x dx
π


5p b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p c) Să se determine lim ( ).
x
F x
→∞w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
29
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029
5p
1. Să se demonstreze că numărul 7 4 3 7 2 3 a = + + − este număr natural.
5p
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 2 5 2 f x x x = − + . Să se rezolve inecuaţia ( ) 2 0 f x ≤ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x x = − .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = , aceasta să aibă toate elementele impare.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 2, 0 , 1,1 A B şi ( ) 3, 2 C − . Să se calculeze sinC .
5p
6. Ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi că tg ctg 2 α α + = , să se calculeze sin 2α .

Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029

1. Se consideră sistemul
0
1
2 1
x y z
mx y z m
x my z
+ + = ¦
¦
+ + = −
´
¦
+ + = −
¹
, m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1 2
A m
m
| |
|
=
|
\ .
.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care ( ) det 0 A = .
5p b) Să se arate că pentru orice m∈\ sistemul este compatibil.
5p c) Să se determine m∈\ ştiind că sistemul are o soluţie
0 0 0
( , , ) x y z cu
0
2 z = .

2. Se consideră mulţimea ( )
2 3
M ] , submulţimea ( )
2 3
ˆ
2 a b
G X X
b a
¦ ¹
| | ¦ ¦
= ∈ =
´ `
|
\ . ¦ ¦
¹ )
M ] şi matricele
2
ˆ ˆ
0 0
ˆ ˆ
0 0
O
| |
=
|
\ .
şi
2
ˆ ˆ
1 0
ˆ ˆ
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se verifice că dacă
3
, x y ∈] , atunci
2 2
ˆ
0 x y + = dacă şi numai dacă
ˆ
0 x y = = .
5p b) Să se arate că mulţimea
2
\{ } H G O = este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
inversabile din ( )
2 3
M ] .
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

29 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029
1. Se consideră
*
n∈` şi funcţiile
2 3 2 1 2 2 1
, : , ( ) 1 ... , ( ) 1.
n n n
n n n n
f g f x x x x x x g x x
− +
→ = − + − + − + = + \ \

5p a) Să se verifice că
2
( ) ( )
( ) , \ { 1}.
1
( 1)
n n
n
g x g x
f x x
x
x

′ = − ∀ ∈ −
+
+
\
5p
b) Să se calculeze
1
lim .
2
n
n
f
→∞
 

 
 

5p c) Să se demonstreze că
n
f are exact un punct de extrem local.
2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
3
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p
b) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
I

∈N
este strict descrescător .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
30
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030
5p
1. Să se demonstreze că numărul
1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 99 100
+ + + +
+ + + +
… este natural.

5p 2. Se consideră funcţia : f → , ( )
2
2 f x x mx = − + . Să se determine mulţimea valorilor parametrului
real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) ( )
3 3
log 1 log 3 1 x x + + + = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii
{ } 1, 2, 3, 4, 5 A = , aceasta să aibă produsul elementelor 120.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 3, 4 C . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC.
5p
6. Să se demonstreze că
2 2
sin
8 2
π −
= .

Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030

1. Se consideră numerele reale , , a b c , funcţia
3
: , ( ) 2 3 f f x x x → = + + \ \ şi determinanţii
3 3 3
1 1 1
A a b c
a b c
= şi
1 1 1
( ) ( ) ( )
B a b c
f a f b f c
= .
5p a) Să se arate că ( )( )( )( ) A a b b c c a a b c = − − − + + .
5p b) Să se arate că A B = .
5p c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei
, f aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.

2. Se consideră matricea
1 3
3 9
A
− | |
=
|

\ .
şi mulţimea ( )
{ } 2
G X a I aA a = = + ∈\ .
5p a) Să se arate că , a b ∀ ∈\, ( ) ( ) ( ) 0 X a X X a = şi ( ) ( ) ( 10 ). X a X b X a b ab = + −
5p b) Să se arate că mulţimea ( )
1
10
H X a a
¦ ¹ ¦ ¹
= ∈
´ ´ ` `
¹ ) ¹ )
\ \ este parte stabilă a lui ( )
2
\ M în raport cu
înmulţirea matricelor.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
2
2
, X I X G = ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

30 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030
1. Se consideră funcţia ( )
3
: , sin .
6
x
f f x x x → = − − R R
5p
a) Să se determine ( ) lim .
x
f x
→−∞

5p b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
5p
c) Să se demonstreze că ( ) 0, 0. f x x ≤ ∀ ≥

2. Fie funcţia : , f → R R ( )
2
1
1
x
f x
x
+
=
+
.

5p
a) Să se arate că funcţia : , F → R R ( )
( )
2
1
arctg ln 1
2
F x x x = + + este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
a

∈N
, definit de
2 2
1
,
n
n
k
n k
a
n k
=
+
=
+

n

∀ ∈N , este convergent .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
31
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031
5p
1. Ştiind că
3
log 2 a = , să se arate că
16
1 3
log 24
4
a
a
+
= .
5p
2. Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul 1 − .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2 1 2
2 2 160.
x x + +
+ =
5p
4. Într-o clasă sunt 22 de elevi, dintre care 12 sunt fete. Să se determine în câte moduri se poate alege un
comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB.
5p 6. Să se arate că sin6 0 < .

Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031

1. Pentru x∈^ se consideră matricea ( )
2
2
1 1
( )
1 1
x x
A x
x
 
+ −
= ∈
 

 
M ^ .
5p a) Să se verifice că ( )
2
( ) 2 ( ). A x xA x =
5p b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( ) ( )
4 2
2
( ) ( ) . A x A x O + =
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) ( )
2
2
0 , X A X M = ∈ ^ nu are soluţii.

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈^ , ( ) ( )
100 100
f X i X i = + + − , care are forma algebrică
100 99
100 99 1 0
... f a X a X a X a = + + + + .
5p a) Să se calculeze
100
a +
99
a .

5p
b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la
2
1 X − .
5p c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , . | | f f x x x → = − R R
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . −∞
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
1
2
0
, .
1
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se verifice că
2
1
, .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
32
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032
5p
1. Se consideră numărul real
2 3 2009
1 1 1 1
1
2
2 2 2
s = + + + + + … . Să se demonstreze că ( ) 1; 2 s ∈ .
5p
2. Se consideră funcţiile ( ) , : , 2 1 f g f x x → = − şi ( ) 4 1 g x x = − + . Să se determine coordonatele
punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
sin 1 cos x x = + .
5p
4. Fie mulţimea { } 2, 1, 0, 1, 2 A = − − . Să se determine numărul funcţiilor pare : f A A → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − şi ( ) 1, 3 C .
Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram.
5p
6. Ştiind că ;
2
x
π
π
 

 
 
şi că
3
sin
5
x = , să se calculeze sin
2
x
.

Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032

1. Se consideră în
3
\ sistemul
1
1
ax y z
x ay z
x y az a
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¹
, a∈\.
5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea
2
( 2)( 1) . a a + −
5p b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat.
5p c) Să se rezolve sistemul în cazul 2 a = − .

2. Se consideră mulţimea ( )
2
G ⊂ M _ ,
2 2
10
, 10 1 |
a b
G a b , a b
b a
¦ ¹ | |
= ∈ − =
´ ` |
\ .
¹ )
_ .
5p
a) Să se verifice că
19 60
6 19
A G
| |
= ∈
|
\ .
.
5p b) Să se arate că X Y G ⋅ ∈ , pentru oricare , X Y G ∈ .
5p c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

32 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : , arctg 2 arctg . f f x x x → = + − R R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∈R
5p b) Să se demonstreze că ( ) 0 , .
2
f x x
π
< ≤ ∀ ∈R

5p c) Să se demonstreze că funcţia
2
( 1)
: , ( ) ( ) arctg
2
x
g g x f x
+
→ = + \ \ este constantă.

2. Se consideră funcţiile ( )
3
: , arctg
3
x
f f x x x → = − + R R şi ( ) : , arctg . g g x x → = R R
5p a) Să se calculeze
2
1
'( )
.
f x
dx
x


5p
b) Să se determine
3
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele 0 x = şi 1 x = .


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
33
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033
5p
1. Să se arate că numărul
3
4 3
log 16 log 9 27 + + este natural.
5p
2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei
2
: , ( ) 3 4 2 f f x x x → = + + \ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 3 4 4
x x
+ ⋅ = .
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea
{ }
| , 100 n n n ∈ < ` , acesta să
fie număr raţional.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − , ( ) 1, 1 B − , ( ) 1, 3 C şi
( ) , 4 D a , unde . a∈\ Să se determine a∈\ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
5p
6. Ştiind că x∈\ şi că
1
tg
2
x = , să se calculeze tg + .
3
x
π  
 
 


Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
 
 
=
 
 
,
0 1 0
0 0 1
1 0 0
B
 
 
=
 
 
şi
2
3
A aI bB cB = + + , , , a b c∈\.
5p
a) Să se calculeze
3
B .
5p
b) Să se calculeze
1
B

.
5p c) Să se demonstreze că , , a b c ∀ ∈\, ( ) ( ) det 0 a b c A + + ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] şi
{ }
2
7
H x x = ∈] .
5p a) Să se arate că
ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 4} H = .

5p b) Să se arate că, pentru orice
7
a∈] există
7
, x y ∈] astfel încât
2 2
a x y = + .

5p c) Să se arate că
2000
7
{ | } x x H ∈ = ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033
1. Fie funcţia ( ) ( )
1
: 0, , f f x
x
+ ∞ → = \ şi şirul
1
( ) ,
n n
a

1 1 1 1
... , .
1 2 2 3 3
n
a n
n n

= + + + + ∀ ∈`
5p
a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . + ∞
5p
b) Să se demonstreze că
1 1 1 1
, .
2( 1) 1 1 2
k
k k k k k k

< − < ∀ ∈
+ + +
N
5p c) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
a

este convergent.

2. Se consideră funcţiile
[ ) ( )
0
: 0, , arctg , .
x
n
n n
f f x t t dt n

+ ∞ → = ∀ ∈

R N
5p
a) Să se arate că ( )
2
1
1
arctg , 0
2 2
x x
f x x x
+
= − ∀ ≥ .
5p
b) Să arate că ( )
1
1 , 1
4 1
n
f n
n
π
≤ ⋅ ∀ ≥
+
.
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
nf
→∞


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
34
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
4
(3 4 ) z i = + .
5p
2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei
2
: , ( ) 2 2 1 f f x x x → = + + \ \ se găseşte pe dreapta
de ecuaţie 0 x y + = .
5p 3. Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin sin 2 x x = din intervalul [0, 2 ) π .
5p 4. Fie mulţimea {1, 2, 3, 4, 5} A = . Să se determine numărul funcţiilor bijective : f A A → , cu proprietatea
că ( ) 1 2 f = .
5p 5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele (2, 1) A − , ( 1,1) B − , (1, 3) C şi ( , 4) D a ,
a∈\. Să se determine a∈\ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin cos sin cos B B C C + = + .
Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel.

Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034

1. Se consideră matricele ( ) ( ) ( )
1,3 3,1
4
1 2 3 , 5
6
K M L M
| |
|
= ∈ = ∈
|
\ .
\ \ şi A LK = .
5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A.

5p
b) Să se arate că
2
32 A A = .
5p
c) Să se arate că rangul matricei
n
A este 1, oricare ar fi n

∈` .
2. Pe mulţimea \ se consideră legea de compoziţie 6 x y axy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\, unde a
este o constantă reală.
5p a) Pentru
1
3
a = , să se demonstreze că legea „∗” este asociativă.

5p b) Să se arate că legea „∗” admite element neutru dacă şi numai dacă
1
3
a = .
5p c) Să se arate că, dacă intervalul [ ] 0, 6 este parte stabilă a lui \ în raport cu legea „∗” , atunci
1 1
,
6 3
a
(

(
¸ ¸
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, , f + ∞ →R ( )
1 3 1
ln + ln
1 2 2
f x x x
x
   
= − + +
   
+
   
şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N


1 1 1
1 ... ln ,
2 2
n
a n
n
 
= + + + − +
 
 
. n

∀ ∈N
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p b) Să se arate că ( ) 0, f x < ( ) 0, . x ∀ ∈ +∞
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este strict descrescător .

2. Se consideră funcţiile [ ] : 0, 1 ,
n
f →R ( )
0
arcsin ,
x
n
n
f x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze derivata funcţiei
3
f .
5p
b) Să se calculeze
1
1
.
2
f
 
 
 

5p
c) Să se determine ( )
1
1
2
lim .
x
x
f x

<


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
35
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035
5p
1. Să se calculeze modulul numărului ( ) ( )
3 3
2 2 i i + + − .
5p 2. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele (1, 3), A − ( 1, 3) B − ,
(0,1) C . Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul 2 x = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 6 2 9
x x x
⋅ − = ⋅ .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,..., 2009 A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând un element
din mulţimea A, acesta să fie divizibil cu 5.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 0, 3 A − şi ( ) 4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la punctul O la dreapta AB.
5p
6. Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu 6 AB = , 8 AD = şi ( ) 135 m ADC =
D
) .

Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035

1. Se consideră matricele
1 2 1
2 2 0
1 4 3
A
− | |
|
=
|

\ .
şi
2
1
5
B
| |
|
=
|
\ .
.
5p
a) Să se arate că ecuaţia AX B = are o infinitate de soluţii ( )
3, 1
X ∈M ^ .

5p b) Să se verifice că
3
10 A A = .
5p
c) Să se determine rangul matricei
*
A , adjuncta matricei . A

2. Se consideră mulţimea [ 2] { 2 , } a b a b = + ∈ ] ] , funcţia : [ 2] f → ] ],

2 2
( 2) 2 f a b a b + = − , , a b ∀ ∈] şi mulţimea ( )
{ }
2 1 A x f x
(
= ∈ = −
¸ ¸
] .
5p
a) Să se arate că 7 5 2 A + ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice , 2 x y
(

¸ ¸
] , ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = .
5p c) Să se arate că mulţimea A este infinită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) ln( 1)
x
f x x e = − + .
5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe . R

5p b) Să se arate că lim ( ) 0, .
a
x
x f x a
→∞
= ∀ ∈\
5p
c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f

2. Fie şirul ( )
n
n
I

∈N
dat de
2
2
0
(2 ) , .
n
n
I x x dx n

= − ∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se demonstreze că ( )
1
2 1 2 , , 2.
n n
n I nI n n


+ = ∀ ∈ ≥ N
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈`
tinde descrescător către 0.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
36
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036
5p
1. Se consideră numărul raţional
1
7
scris sub formă de fracţie zecimală infinită
1 2 3
1
0, ...
7
a a a = .
Să se determine
60
a .
5p
2. Fie funcţiile ( ) ( ) , : , 2 , 3 2 f g f x x g x x → = − = + \ \ . Să se calculeze ( )( ) ( )( ). f g x g f x − D D
5p
3. Să se demonstreze că funcţia ( )
3
: , 3 1 f f x x → = + \ \ este injectivă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să fie divizibil cu 50.
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care punctele (1, 2) A − , (4,1) B şi ( 1, ) C a − sunt coliniare.
5p 6. Fie ABC un triunghi care are AB = 3, AC = 5 şi BC = 7. Să se calculeze cos A.

Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036

1. Se consideră matricele
2
0 0
0 0
O
 
=
 
 
şi ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ , cu proprietatea că
2
2
A O = .
5p a) Să se arate că 0 a d + = .
5p b) Să se arate că matricea
2
I A + este inversabilă.
5p
c) Să se arate că ecuaţia
2
AX O = are o infinitate de soluţii în mulţimea ( )
2
M \ .

2. Se consideră polinomul
4 2
2 9 f X X = − + , cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^, numărul 2 a i = +
şi mulţimile ( ) [ ] { }
A g a g X = ∈_ şi ( ) [ ] ( )
{ }
, grad 3 B h a h X h = ∈ ≤ _ .
5p a) Să se calculeze ( ) f a .
5p b) Să se calculeze
1 2 3 4
| | | | | | | | x x x x + + + .
5p c) Să se arate că A B = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036
1. Fie funcţia
3 1
: \ { 3} , ( )
3
x
f f x
x
+
→ =

\ \ şi şirul
1
( )
n n
a

definit prin
1
2, a =
*
1
( ), .
n n
a f a n
+
= ∀ ∈`
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe ( , 3) −∞ şi pe ( 3, ). ∞
5p
b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
nu este convergent.
2. Se consideră funcţiile ( )
2
1
: , ( ) şi : , ( ) .
x
x
f f x e F F x f t dt

→ = → =

\ \ \ \
5p a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei . F
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . xf x dx


5p c) Să se calculeze
1
0
( ) . F x dxw
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
37
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037
5p 1. Să se calculeze suma 1 4 7 ... 100 + + + + .
5p 2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p 3. Să se arate că numărul
1 3
sin arcsin sin arccos
2 2
 
 
+
 
 
 
 
 
este natural.

5p 4. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului
( )
5
2 1 + .
5p
5. Fie ABCD un pătrat de latură 1. Să se calculeze lungimea vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că
6 2
sin105
4
+
=
D
.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037

1. Se consideră matricea
1 2
1 2
1 1
a a a
A b b b
a
+ +  
 
= + +
 
 
, cu , a b∈\.
5p a) Să se arate că ( ) ( )( ) det 1 A a b a = − − .

5p
b) Să se calculeze
( )
det
t
A A − .
5p
c) Să se arate că rang 2 A≥ , , a b ∀ ∈\ .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
f X pX qX r = + + + , cu ( ) , , 0, p q r ∈ ∞ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , x x x ∈^ .
5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ ) 0, ∞ .
5p
b) Să se calculeze
3 3 3
1 2 3
x x x + + în funcţie de p, q şi r.
5p c) Să se demonstreze că dacă , , a b c sunt trei numere reale astfel încât 0 a b c + + < , 0 ab bc ca + + >
şi 0 abc < , atunci ( ) , , , 0 a b c∈ −∞ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

37 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
3
3 +3arctg . f x x x x = −
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p
c) Să se determine a∈\ pentru care
( )
lim
a
x
f x
x
→∞
există, este finită şi nenulă.

2. Se consideră şirul
1
( )
n n
I

dat de
1
0
= , .
n x
n
I x e dx n

∀ ∈

`
5p a) Să se calculeze
1
. I
5p b) Să se demonstreze că şirul
1
( )
n n
I

este convergent .
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
nI
→∞w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
38
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038
5p
1. Să se arate că ( )
2
log 3 1, 2 ∈ .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
3 0 x x m + + > , oricare ar fi x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) sin cos 1 x x + − = .
5p
4. Să se arate că, pentru orice număr natural n, 3 n ≥ , are loc relaţia
2 3 3
1 n n n
C C C
+
+ = .
5p
5. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + − = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine a∈\ pentru care cele trei drepte sunt concurente.
5p
6. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC, ştiind că 4, 3 şi ( ) 60 AB AC m BAC = = =
D
) .

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038

1. Se consideră matricea
0 0 0
1 0 0
1 1 0
A
| |
|
=
|
\ .
şi mulţimea de matrice
0 0
0 , , . |
a
M b a a b c
c b a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
^
5p
a) Să se calculeze
3
A .

5p b) Să se arate că dacă
3
( ) X ∈M ^ şi AX XA = , atunci . X M ∈
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
X A = nu are soluţii în ( )
3
M ^ .

2. Se consideră polinomul
4
f aX bX c = + + , cu , , a b c∈].
5p a) Să se arate că numărul ( ) ( ) 3 1 f f − este număr par.
5p
b) Să se arate că, pentru orice , x y ∈], numărul ( ) ( ) f x f y − este divizibil cu x y − .
5p c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că (1) 4 f = şi ( ) 3 f b = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2 ln( 1). f x x x x = + + +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre . +∞

2. Se consideră funcţia : , f → R R ( ) { } { } ( )
1 , f x x x = − unde { } x este partea fracţionară a
numărului real x .
5p a) Să se calculeze ( )
1
0
f x d x

.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe . R
5p c) Să se arate că valoarea integralei ( )
1 a
a
f x d x
+

nu depinde de numărul real . a

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
39
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039

5p 1. Se consideră numărul complex
1 3
2
i
z
− +
= . Să se demonstreze că
2
z z = .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
4 3 0 x x − + − ≥ .
5p
3. Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: 1; , f f x x
x
∞ → = + \ este injectivă.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3 0,1, 2, 3 f → pentru care ( ) 1 f este număr par.
5p
5. Fie ABC un triunghi care are AB = 2, AC = 3 şi BC = 2 2 . Să se calculeze AB AC ⋅
JJJG JJJG
.

5p
6. Să se arate că
6 2
sin15
4

=
D
.

Varianta 39
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039

1. Se consideră sistemul
0
0
0
x y z
ax by cz
bcx acy abz
+ + = 

+ + =


+ + =

, cu , , a b c

∈\ şi A matricea sistemului.
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se rezolve sistemul, în cazul în care , , a b c sunt distincte două câte două.
5p c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului, în cazul în care a b c = ≠ .

2. Se consideră mulţimea
{ }
2 2
5 , , 5 1 M a b a b a b = + ∈ − = ] .
5p a) Să se arate că 9 4 5 x M = + ∈ .
5p b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.
5p c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039
1. Se consideră funcţia : (0, ) , ( ) ln f f x x x ∞ → = \ .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că orice şir ( )
n n
x
∈`
cu proprietatea
( )
0 1
(0,1),
n
f x
n
x x e
+
∈ = este
convergent.

2. Se consideră şirul ( )
n
n
I

∈N
definit prin
1
0
,
4 5
n
n
x
I dx n
x

= ∀ ∈
+

N .
5p
a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că şirul ( )
n
n
I

∈N
verifică relaţia
1
1
4 5 , .
1
n n
I I n
n

+
+ = ∀ ∈
+
N
5p c) Să se determine lim .
n
n
nI
→∞
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
40
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040
5p
1. Se consideră a∈\ şi numărul complex
2
2
a i
z
ai
+
=
+
. Să se determine a pentru care z ∈\ .
5p 2. Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie 2 3 y x = + intersectează parabola de ecuaţie

2
4 12 y x x = − + într-un singur punct.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 1 x x − = .
5p
4. Se consideră mulţimea {1, 2, 3, 4, 5, 6} A = . Să se determine probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b
din produsul cartezian A A × să avem egalitatea 6 a b + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 2 A şi ( ) 4, 1 B .
Să se determine lungimea vectorului MA MB +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se arate că ( ) ( )
2 2
sin sin sin sin a b a b a b + ⋅ − = − , pentru oricare , a b∈\.

Varianta 40
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040

1. Se consideră matricele
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I
| |
|
=
|
\ .
,
1 3 2
3 9 6
2 6 4
A
| |
|
=
|
\ .
,
1
3
2
X
| |
|
=
|
\ .
, ( ) 1 3 2 Y = ,

3
B I A = + ,
3
C I aA = + , cu a∈\.
5p a) Să se calculeze S A XY = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
3
BC I = .
5p c) Să se arate că
1
14 ,
n n
A A n
+ ∗
= ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul
3
1 [ ] f X X = − ∈\ şi numărul \ ε∈^ \ , astfel încât ( ) 0 f ε = .
5p
a) Să se demonstreze că
2
1 0 ε + ε + = .
5p
b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul
2
2
0
0
0
x y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ ε + ε =
´
¦
+ ε + ε=
¹
.
5p c) Să se arate că, dacă f divide
3 3 2 3
1 2 3
( ) ( ) ( ) f X Xf X X f X + + , unde
1 2 3
, , f f f sunt polinoame cu
coeficienţi complecşi, atunci fiecare dintre polinoamele
1 2 3
, , f f f este divizibil cu 1 X − .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2 2
2 1. f x x x = + − +
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul ( , 0]. −∞
5p
b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞

2. Se consideră funcţiile :
n
F → \ \, ( )
0
sin ,
x
n
n
F x t t dt =

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze ( )
1
. F π
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( )
+1
1 1 ,
n n
F F < . n

∀ ∈N
5p
c) Să se calculeze ( ) lim 1 .
n
n
F
→∞


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
1
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041
5p
1. Să se arate că numărul
lg2 3
100 27 + − este natural.
5p
2. Să se determine imaginea funcţiei ( )
2
2
: ,
1
x
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
3 3 8
x x +
= − + .
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor { } { } : 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 f → care au proprietatea că ( ) ( ) 1 3 7 f f + = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 A − şi ( ) 1, 1 B − . Să se determine
ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB.
5p
6. Fie a şi b numere reale astfel încât sin sin 1 a b + = şi
1
cos cos .
2
a b + = Să se calculeze ( ) cos . a b −

Varianta 41
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041

1. Pentru , , p q r ∈^, se consideră sistemul
2 3
2 3
2 3
x py p z p
x qy q z q
x ry r z r
¦
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦
+ + =
¦
¹
.
5p a) Să se arate că determinantul sistemului este ( )( )( ) p q q r r p ∆ = − − − .
5p b) Dacă p, q, r sunt distincte, să se rezolve sistemul.
5p
c) Să se arate că, dacă sistemul are soluţia ( ) 1,1,1 − , atunci cel puţin două dintre numerele , , p q r
sunt egale.

2. Se consideră inelul ( ) , , A + ⋅ unde
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia
2
2
X I = .
5p c) Să se arate că ( ) , , A + ⋅ nu este corp.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

41 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) : 0, , 0 , f + ∞ → −∞ ( ) ( ) ln 1 . f x x x = + −
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( ) 0, . +∞
5p
b) Să se arate că funcţia f este surjectivă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote.

2. Fie funcţia ( ) : , arctg . f f x x → = R R
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se arate că
1
1
lim (ln ) .
2
x
x
f t dt
x →∞
π
=


5p c) Să se calculeze
1 1 2 3
lim ... .
n
n
f f f f
n n n n n →∞
         
+ + + +
         
         


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
42
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2 3
1 1 1
1
3
3 3
− + − .
5p
2. Să se rezolve în × \ \ sistemul
2
2
3 1
2 4
y x x
y x x

= − +


= + + 

.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arcctg
3 2
x
π
+ = .
5p
4. Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării
100 4
( 5 1) . +
5p
5. Să se arate că punctele ( 1, 5) A − , (1,1) B şi (3, 3) C − sunt coliniare.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4, 5 şi 7.

Varianta 42
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042

1. Se consideră matricele ( )
2
, A B∈ ^ M , cu AB BA A − = şi matricele
0
0 1
0 0
A
 
=
 
 
,
0
1 0
0 2
B
 
=
 
 
.
5p a) Să se determine rangul matricei
0
A .
5p b) Să se arate că
0 0 0 0 0
A B B A A − = .

5p c) Să se demonstreze că
n n n
A B BA nA − = , pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` .

2. Se consideră polinomul [ ] f X ∈\ ,
3 2
4 12 f X X aX b = − + + .
5p a) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul
2
1 X − .
5p
b) Să se determine , a b∈\, astfel încât ecuaţia ( ) 0 f x = să aibă soluţia x i = ∈^ .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât polinomul să aibă rădăcinile
1 2 3
, , x x x în progresie
aritmetică şi, în plus,
2 2 2
1 2 3
11 x x x + + = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

42 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042
1. Fie funcţia : , f → R R ( ) arctg f x x x = şi şirul ( )
n
n
x

∈N
definit de
1
1 x = , ( )
1
, .
n n
x f x n

+
= ∀ ∈N
5p a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe . R
5p
b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre . −∞
5p
c) Să se arate că şirul ( )
n
n
x

∈N
este convergent .

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N
definit prin
1
2
0
( ) ,
n
n
I x x dx = −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
= ,
4 + 2
n n
n
I I
n

, 2. n n ∀ ∈ ≥ N
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informa- tică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - .informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
43
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043
5p
1. Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr
iraţional.”
5p
2. Se consideră funcţia : , ( ) 2. f f x x → = + \ \ Să se rezolve ecuaţia
2
( ( )) ( ). f f x f x =
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 12
x x
= − .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o pereche ( ) , a b din
mulţimea A A × , produsul numerelor a şi b să fie impar.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A şi ( ) 1, 1 C − . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC.
5p
6. Să se arate că
6 2
sin105 sin75
2
+
+ =
D D
.

Varianta 43
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043

1. Se consideră mulţimea , , , |
a b
M a b c d
c d
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
` şi matricea
1 2
.
1 3
A M
| |
= ∈
|
\ .

5p a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1?

5p
b) Să se arate că
1
A M

∉ .
5p
c) Să se determine toate matricele inversabile B M ∈ care au proprietatea
1
B M

∈ .

2. Se consideră ecuaţia
4 3 2
8 8 0 x x ax x b − + + + = , cu , a b∈\ şi cu soluţiile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.

5p a) Să se arate că ( )( ) ( ) ( )
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4
8 x x x x x x x x x x x x x x x x a + + + + + + + + = − .
5p b) Să se determine a∈\ astfel încât
1 4 2 3
x x x x + = + .
5p c) Să se determine , a b∈\, astfel încât
1 2 3 4
, , , x x x x să fie în progresie aritmetică.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

43 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( ) .
x
f x x e

= +
5p
a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ ) 0, . + ∞
5p
b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local.
5p
c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un număr real
oarecare.

2. Fie funcţiile : 0, ,
2
f
π  

 
 
\ ( )
tg
2
1
1
x t
f x dt
t
=
+

şi : 0, ,
2
g
π  

 
 
R ( )
ctg
2
1
1
.
(1 )
x
g x dt
t t
=
+


5p a) Să se calculeze .
3
f
π  
 
 

5p b) Să se calculeze ( ), 0, .
2
f x x
π  
′ ∈
 
 

5p c) Să se arate că ( ) ( ) 0, 0, .
2
f x g x x
π  
+ = ∀ ∈
 
 


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
44
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044
5p
1. Să se determine partea reală a numărului complex
1
1
i
z
i

=
+
.
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m pentru care
2
1 0 x mx + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arcsin 2
2
x = − .
5p
4. Se consideră mulţimea { } 0,1, 2,3, ... , 9 A = . Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care
au 5 elemente, din care exact două sunt numere pare.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 2 B − şi ( ) 2, 2 C − . Să se determine
distanţa de la punctul O la dreapta BC.
5p
6. Ştiind că ,
2
π
α π
 

 
 
şi
3
sin
5
α = , să se calculeze ctgα .

Varianta 44
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044

1. Se consideră matricele
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
A
 
 
=
 
 
 
 
şi
0 0 0 0
0 1 1 0
0 1 1 0
0 0 0 0
B
 
 
=
 
 
 
 
.
5p a) Să se calculeze AB BA + .

5p b) Să se arate că ( ) rang rang rang A B A B + = + .
5p c) Să se demonstreze că ( ) ,
n
n n
A B A B n

+ = + ∀ ∈` .

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
4 1 f X aX X X = + + + ∈^ cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^.
5p a) Să se determine a∈^ astfel încât polinomul f să se dividă cu 1 X + .

5p b) Să se arate că polinomul
4 2
4 1 g X X aX = + + + are rădăcinile
1 2 3 4
1 1 1 1
, , ,
x x x x
.
5p c) Să se arate că, pentru orice a∈^, polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
,
1
ax b
f x
x x
+
=
+ +
, . a b∈R
5p
a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p
b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe \ dacă şi numai dacă 2 0. a b = >
5p c) Pentru 2 a = şi 1 b = , să se determine mulţimea valorilor funcţiei f.

2. Fie funcţia :[ 1,1] , f − →R ( )
arcsin
0
x
t
f x e dt =

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.
5p b) Să se arate că
arcsin
0
( ) cos , [ 1,1]
x
t
f x e t dt x = ∀ ∈ −

.
5p
c) Să se determine (1) f .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
45
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045
5p
1. Să se determine partea întreagă a numărului
7
5 2 1 −
.
5p
2. Fie
1
x şi
2
x soluţiile reale ale ecuaţiei
2
1 0 x x + − = . Să se arate că
1 2
2 1
x x
x x
+ ∈] .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2 3 3 7
x x −
⋅ + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3, 4 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5, 6 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
crescătoare : f A B → .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 3 A , ( ) 2, 1 B − şi ( ) 3, 1 C − − . Să se
calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC.
5p
6. Să arate că 2 (sin75 sin15 ) 2. ⋅ − =
D D


Varianta 45
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045

1. Se consideră matricele
2 0
3 2
A
 
=
 
 
,
1 0
1 1
B
 
=
 
 
şi mulţimea ( ) ( )
{ } 2
C A X XA AX = ∈ = M \ .
5p a) Să se arate că ( ) B C A ∈ .
5p
b) Să se arate că dacă ( ) X C A ∈ , atunci există , x y ∈\, astfel încât
0 x
X
y x
 
=
 
 
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X A + = .

2. Se consideră mulţimea ( 1,1) G = − , funcţia : f G →\, ( )
1
1
x
f x
x

=
+
şi corespondenţa
( , ) x y x y → ∗ , unde
1
x y
x y
xy
+
∗ =
+
, , x y G ∀ ∈ .
5p a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe . G
5p b) Să se arate că , , ( ) ( ) ( ). x y G f x y f x f y ∀ ∈ ∗ =
5p
c) Ştiind că operaţia " " ∗ este asociativă, să se calculeze
1 1 1
...
2 3 9
∗ ∗ ∗ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
5
,
1
x ax
f x
x
+ +
=
+
. a∈R
5p a) Să se calculeze ( ), . f x x ′ ∀ ∈R
5p b) Ştiind că 0 a = , să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f .
5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local .

2. Fie funcţia [ ] : 1, 1 , f − →R ( )
2
1 . f x x = −
5p a) Să se calculeze
1
2
1
1 . x x dx
5p
b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze ( )
1
0
lim .
n
n
x f x d x
→∞w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
46
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046
5p
1. Fie
1
( )
n n
a

o progresie aritmetică. Ştiind că
3 19
10 a a + = , să se calculeze
6 16
a a + .
5p
2. Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia
2
1 0 x mx m − + − = are două rădăcini
reale distincte.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
lg lg 6 x x + = .
5p
4. Se consideră mulţimile { } 1, 2, 3 A = şi { } 1, 2, 3, 4, 5 B = . Să se determine numărul funcţiilor strict
descrescătoare : f A B → , cu proprietatea că ( ) 3 1 f = .
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 2, 1 M − , ( ) 1, 1 N − şi ( ) 0, 3 P .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram.
5p 6. Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC, ştiind că 2, 3 AB AC = = şi 4 BC = .

Varianta 46
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046

1. Se consideră matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se demonstreze că x ∀ ∈\ , ( ) ( )
2
2
det A xI x a d x ad bc − = − + + − .
5p
b) Dacă
2
2
A O = , să se demonstreze că 0 a d + = .
5p c) Ştiind că
2
2
A O = , să se calculeze ( )
2
det 2 A I + .

2. Se consideră mulţimea ( )
{ }
2 2
, 3 1 G a b a b = ∈ × − = ] ] şi operaţia
( ) ( ) ( ) , , 3 , a b c d ac bd ad bc ∗ = + + .
5p
a) Să se determine a∈] pentru care ( ,15) a G ∈ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice( ) ( ) , , , a b c d G ∈ , ( ) ( ) , , a b c d G ∗ ∈ .
5p
c) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046
1. Se consideră funcţia : , f → \ \ ( )
1
x
x
f x
e

= .
5p a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul
0
1 x = .
5p b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) , f x m = unde m este un parametru real.
5p c) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
lim 1 2 3 ...
n
f f f f n
→∞
+ + + + .

2. Se consideră funcţia : 0, ,
2
f
π (

(
¸ ¸
\ ( )
2
sin f x x x = .
5p a) Să se arate că există numerele reale , , a b c astfel încât funcţia : 0,
2
F
π (

(
¸ ¸
\ ,
( )
( )
2
cos sin F x ax b x cx x = + + să fie o primitivă a funcţiei f.
5p
b) Să se calculeze
2
1
1
2
f dx
x
π
π
| |
|
\ .

.
5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei : 0,
2
g
π (

(
¸ ¸
\,
( )
2
g x x x = π − .
w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
47
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047
5p
1. Să se arate că numărul ( ) ( )
4 4
2 2 i i + + − este întreg.
5p 2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie 2 1 y x = + şi parabola
de ecuaţie
2
1 y x x = + + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
2
2 16 11 x x + + = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre,
acesta să fie divizibil cu 9.
5p
5. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele ( ) 1, 1 A − , ( ) 1, 3 B şi ( ) 3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG.
5p 6. Să se arate că
( )
2 cos75 cos15 6 ⋅ + =
D D
.

Varianta 47
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047

1. Se consideră matricele
1 2
3 4
A
 
=
 
 
,
1 1
0 1
B
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( )
2 2
: f → M M \ \ ,
( ) f X AX XA = − .
5p a) Să se determine rangul matricei A.
5p
b) Să se calculeze ( ) f B .
5p c) Să se arate că ecuaţia ( ) f X B = nu are soluţii.

2. Se consideră polinoamele [ ] , f g X ∈\ ,
3 2
f X a X a = + − ,
3 2 2
1 g aX a X = − − , cu
*
a∈\ şi

1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile polinomului f.
5p a) Să se calculeze
2 2 2
1 2 3
x x x + + .
5p b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f.
5p c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047
1. Se consideră funcţia { } : \ 1, 1 , f − → R R ( )
2
1
arctg .
1
f x
x
=


5p
a) Să se calculeze ( )
1
1
lim .
x
x
f x

>

5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local .

2. Se consideră funcţia ( )
2
1
: , cos 1 .
2
f f x x x → = − + R R

5p a) Să se calculeze ( )
2
0
. f x dx
π


5p
b) Să se determine
2
0
1
lim ( ) .
x
x
f t dt
x
→∞


5p c) Să se demonstreze că
( )
1
2
0
9
cos .
10
x dx ≥w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
48
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048
5p 1. Să se determine partea reală a numărului complex
( )
6
3 i + .
5p
2. Se consideră funcţia : (0, ) f ∞ →\ , ( )
3
1
f x
x
= . Să se calculeze ( ) ( ) 512 f f D .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 sin 0. x x + =
5p 4. Se consideră mulţimea {0,1, 2, 3, 4, 5} M = . Să se determine numărul tripletelor ( , , ) a b c cu
proprietatea că , , a b c M ∈ şi a b c < < .
5p 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11. x y + =
5p 6. Paralelogramul ABCD are 1, 2 AB BC = = şi ( ) 60 m BAD =
D
) . Să se calculeze produsul
scalar AC AD ⋅
JJJG JJJG
.

Varianta 48
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048

1. Se consideră sistemul
2 1
2 1
7
x y z
x y z
x y az b
+ + = ¦
¦
− + =
´
¦
− + =
¹
, unde a şi b sunt parametri reali.
5p a) Să se determine a∈\ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.
5p b) Să se determine valorile parametrilor , a b∈\ pentru care sistemul este incompatibil.
5p c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie
( ) , , x y z , cu x, y, z în progresie aritmetică.

2. Se consideră mulţimea ( )
cos sin
sin cos
t t
G X t t
t t
¦ ¹
| |
= = ∈
´ ` |

\ .
¹ )
\ .
5p a) Să se arate că ( ) ( ) ( ), , X t X u X t u t u ⋅ = + ∀ ∈\ .
5p
b) Să se determine t ∈\ ştiind că ( ) ( )
2
X t ∈ ] M .
5p c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048
1. Se consideră funcţia : , f → R R ( )
2
2
arcsin .
1
x
f x
x
 
=
 
+  

5p
a) Să se calculeze ( ) lim .
x
f x
→+∞

5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei . f
5p
c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem.

2. Fie funcţia [ ] : 0, 1 , f →R ( )
2
1 f x x = − şi şirul ( ) ,
n
n
a

∈N

2 2
2
1
1
,
n
n
k
a n k
n
=
= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . x f x dx


5p b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
n
n
a

∈N
este convergent .w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
49
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049
5p
1. Să se arate că numărul
3
9 4
log 3 log 2 + este raţional.
5p 2. Se consideră funcţia ( )
2
: , 2 1, f f x mx mx m m

→ = − + − ∈ \ \ \ . Să se determine m

∈\ astfel încât
( ) 0 f x ≤ , pentru orice x∈\.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
2 2 2 56
x x x + −
+ + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, ... , 1000 A = . Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un element din mulţimea

{ }
3
| n n A ∈ , acesta să fie număr raţional.
5p
5. Fie triunghiul ABC şi ( ) M BC ∈ astfel încât
3
4
MC CB = −
JJJJG JJJG
. Să se demonstreze că
3 1
4 4
AM AB CA = −
JJJJG JJJG JJJG
.
5p
6. Ştiind că 0,
2
x
π  

 
 
şi tg 3 x = , să se calculeze sin 2x .

Varianta 49
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049

1. Se consideră a∈\, sistemul
1
1
x ay
y az a
z x
+ = 

+ =


+ =

şi A matricea sa.
5p a) Să se arate că det 0 A ≠ .
5p b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică.

5p
c) Să se determine inversa matricei A.
2. Se consideră pe \ legea de compoziţie dată de relaţia 5 5 30 x y xy x y ∗ = − − + , , x y ∀ ∈\ şi
mulţimea ( ) 5, G = ∞ .
5p a) Să se arate că legea " " ∗ are element neutru.
5p b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea " " ∗ .
5p c) Să se rezolve în grupul ( ) , G ∗ sistemul
x y z
y z x
z x y
∗ = 

∗ =


∗ =

.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049
1. Se consideră funcţia [ ) : 1, , f + ∞ →R ( )
2
3
4 3
.
x
f x
x

=
5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre . +∞
5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei . f
5p
c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei :[2, ) , ( ) arccos ( ) g g x f x ∞ → = \ .

2. Se consideră funcţiile
2
1
:[1, 2] , ( )
1
f f x
x x
→ =
+
\ şi [ ] ( )
2
1 1
: 1, 2 , ln
x
F F x
x
+ −
→ = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei . f
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei . Ox
5p c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii 1 x = şi 2 x = , graficul funcţiei
F şi axa Ox.w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050
5p 1. Să se determine a∈ astfel încât numerele
1 2 1
2 , 2 1, 2 1
a a a − − + +
+ + să fie în progresie aritmetică.
5p 2. Să se arate că vârful parabolei ( )
2 2
2 1 , y x a x a a = + − + ∈\ , este situat pe dreapta de ecuaţie
4 4 1 x y + = .
5p 3. Să se arate că, dacă z este soluţie a ecuaţiei
2
2 4 0 z z + + = , atunci
2
8
0 z
z
− = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 11,12, , 50 … , aceasta să fie
divizibil cu 2 şi cu 5 .
5p
5. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ ] AB şi [ ] CD şi lungimea înălţimii egală cu 4. Să se calculeze
AC BD +
JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2α , ştiind că 0,
2
π
α
 

 
 
şi
12
sin
13
α = .

Varianta 50
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050

1. Se consideră matricele ( )
1 2 3
2, 3
1 2 3
a a a
A
b b b
| |
= ∈
|
\ .
M \ , transpusa
3,2
( )
t
A ∈M \ , ,
t
B AA = şi
punctele ( , )
k k k
P a b , unde { } 1, 2, 3 k ∈ .
5p a) Să se calculeze B ştiind că
1 2 3
(1, 2), (2, 4), ( 3, 6). P P P − −
5p b) Să se arate că ( ) det 0, B ≥ oricare ar fi punctele
1 2 3
, , . P P P
5p
c) Să se arate că ( ) det 0 B = dacă şi numai dacă punctele
1 2 3
, , P P P sunt coliniare pe o dreaptă
care trece prin originea axelor.

2. Se consideră mulţimea
5
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
M a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M .
5p b) Să se arate că AB M ∈ , pentru orice , A B M ∈ .
5p c) Să se arate că ( , ) M ⋅ este un grup, unde „⋅ ” este înmulţirea matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050
1. Se consideră funcţia : , f

→ R R ( )
1
sin . f x x
x
= ⋅
5p
a) Să se calculeze ( )
0
lim
x
f x

.
5p
b) Să se calculeze ( ), . f x x

′ ∈R
5p
c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către . +∞

2. Fie şirul ( ) ,
n
n
I

∈N

1
2
1
(1 ) ,
n
n
I x dx

= −

. n

∀ ∈N
5p a) Să se calculeze
2
. I
5p b) Să se demonstreze că
1
2 2
= ,
2 3
n n
n
I I
n
+
+
+
. n

∀ ∈N
5p c) Să se demonstreze că şirul ( ) ,
n
n
a

∈N
definit prin
( )
0
1
, ,
2 1
k
k
n
n
n
k
C
a n
k

=

= ∀ ∈
+

N are limita 0.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
51
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051
5p
1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( ) \ A B ∩Z ştiind că ( ] 3; 4 A = − şi ( ] 1;5 B = .
5p
2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei 2 1 y x = + cu parabola
2
3. y x x = − +
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 1 x x − + − = .
5p
4. Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia
!
2 2048
x
≤ .
5p
5. Să se calculeze distanţa de la punctul ( ) 1;1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + − = .
5p
6. Să se calculeze ( ) tg a b + ştiind că ctg 2 a = şi ctg 5 b = .

Varianta 51
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051

1. Fie şirul ( )
0
n
n
F

, dat de
1 1
, ,
n n n
F F F n

+ −
= + ∀ ∈`
0 1
0, 1 F F = = şi matricea
1 1
1 0
A
 
=
 
 
.
5p a) Să se verifice relaţia
2
2
. A A I = +
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
( ), X M X O ∈ ≠ _ şi AX XA = , atunci X este inversabilă.
5p
c) Să se arate că
1
1
, 1.
n n n
n n
F F
A n
F F
+

 
= ∀ ≥
 
 


2. Fie
5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
, , ,
3 2 1 5 4 2 3 1 4 5
S
   
σ π∈ σ = π =
   
   
.
5p a) Să se demonstreze că . σπ ≠ πσ
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii
{ }
*
|
n
H n = π ∈` .
5p
c) Să se arate că
{ }
*
|
n
H n = π ∈` este un subgrup al grupului
5
( , ) S ⋅ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051

1. Se consideră funcţia [ ) [ ) : 1, 1, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 x x
f x
x
− +
= .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
lim
x
x
x f x
→∞
− .
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
2. Fie , a b∈\ şi funcţia : F → \ \, ( )
2
, 1
ln 1, 1
ax b x
F x
x x
+ < 

=

+ ≥
.
5p a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f.
5p
b) Să se calculeze
( )
1
1 e
dx
x F x

.
5p c) Să se arate că, pentru funcţia :[1, ] , ( ) ( ( ) 1)sin h h x F x x π → = − \ , are loc relaţia
1
( ) ( ) 0. h x h x dx
π
′′ ≤w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
52
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052
5p 1. Să se arate că funcţia : f → \ \ , ( ) | 4 8| 2 | 4 2 | f x x x = − − − este constantă.
5p
2. Să se determine a∈\ pentru care parabola
2
2 1 y x x a = − + − şi dreapta 2 3 y x = + au două puncte
distincte comune.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − + = .
5p 4. Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării
( )
9
3 1 + .
5p
5. Să se determine m∈R astfel încât vectorii ( ) 1 8 u m i j = + +
G G G
şi ( ) 1 4 v m i j = − −
G G G
să fie coliniari .
5p
6. Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 , BC = 7 şi AC = 8 . Să se calculeze ( ) m A ) .

Varianta 52
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052

1. Se consideră permutarea
6
1 2 3 4 5 6
,
2 4 5 3 6 1
S
 
σ∈ σ =
 
 
.
5p
a) Să se determine
1 −
σ .
5p
b) Să se arate că permutările σşi
1 −
σ au acelaşi număr de inversiuni.
5p c) Să se arate că ecuaţia
4
x = σ nu are soluţii în grupul ( )
6
, S ⋅ .

2. Fie legea de compoziţie „ D ”, definită pe \ prin 2, , , x y xy x y x y = − − + ∀ ∈ D \ şi funcţia
: , ( ) 1 f f x x → = + \ \ .
5p a) Să se arate că (1, ) ∞ este parte stabilă în raport cu „D ”.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) ( ) f xy f x f y = D pentru orice , . x y ∈\
5p

c) Ştiind că legea „ D ” este asociativă, să se rezolve în \ ecuaţia
de 10 ori
... 1025.
x
x x x = D D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052
1. Se consideră funcţia [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( ] sin , 0,1
0, 0
x x
f x x
x
π

=
=
¦
¦
´
¦
¹


.
5p a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ ] 0,1 .
5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.
5p c) Să se arate că, dacă
*
, n∈` atunci ecuaţia ( ) cos f x
x
π
= are cel puţin o soluţie în intervalul
1 1
,
1 n n
| |
|
\ . +
.

2. Fie funcţiile [ ] : 0,1 f →\ , ( )
( )
2
ln 1 f x x = + şi [ ] : 0,1 g →\, ( ) arctg g x x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) . f x dx


5p b) Să se calculeze
1
0
( ) . g x dx


5p c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii
0 x = şi 1 x = .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
53
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053
5p 1. Să se calculeze
1
2009 3
3
¦ ¹
(
+ ⋅ −
´ `
¸ ¸
¹ )
, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă
partea fracţionară a lui x.
5p
2. Să se determine imaginea intervalului [2, 3] prin funcţia : f → R R,
2
( ) 4 3 f x x x = − + .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 2 x x + − = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56,
acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Fie vectorii a i j = +
G G G
, b i j = −
G G G
şi 6 2 u i j = +
G G G
. Să se determine p , r ∈R astfel încât u pa rb = +
G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 , 7 şi 8.

Varianta 53
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053

1. Pentru orice matrice
2
( ) A∈ ^ M , se notează { }
2
( ) ( ) | C A X AX XA = ∈ = M ^ . Se consideră matricele
1 2 3 4
0 1 0 0 1 0 0 0
, , , .
0 0 1 0 0 0 0 1
E E E E
       
= = = =
       
       

5p
a) Să se arate că dacă , ( ) X Y C A ∈ , atunci ( ). X Y C A + ∈
5p b) Să se arate că dacă
1 2
, ( ) E E C A ∈ , atunci există α∈^astfel încât
2
A I = α .
5p c) Să se arate că dacă ( ) C A conţine trei dintre matricele
1 2 3 4
, , , E E E E , atunci o conţine şi pe a patra.

2. Fie
1 2 3 4 5
3 2 1 4 5
a
 
=
 
 
,
1 2 3 4 5
2 1 4 5 3
b
 
=
 
 
două permutări din grupul
5
( , ). S ⋅
5p a) Să se rezolve în
5
S ecuaţia ax b = .
5p b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul
5
( , ) S ⋅ .
5p
c) Fie k ∈] cu
k
b e = . Să se arate că 6 divide k.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

53 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
3 f x x x = − şi un număr real m din intervalul ( ) 2, − ∞ .
5p a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ecuaţia
3
3 x x m − = are soluţie unică în mulţimea ( ) 1, ∞ .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei
2
: , ( ) ( ) g g x f x → = \ \ .
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
, 0
sin , 0
x
xe x
f x
x x
 ≤
=

>.
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \.

5p b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea ( ) 0 1 F = − .
5p
c) Să se calculeze
0
2
0
0
( )
lim
x
x
x
f t dt
x

>

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
54
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
( 3 7) + .

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 1 3 2
.
1 1 2
x x
x x
− +

− −

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 x x − + = .

5p
4. Se consideră dezvoltarea
3 2 49
( ) x y + . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la
aceeaşi putere.
5p
5. Fie 2
A
r i j = +
JJG G G
, 3
B
r i j = +
JJG G G
şi 3 2
C
r i j = +
JJG G G
vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . Să se
determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC .

5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC , ştiind că 3 BC = şi
1
cos
2
A = .

Varianta 54
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054

1. Se consideră matricele
0 1
1 0
A
−  
=
 
 
şi
0 1
1 1
B
 
=
 

 
.
5p a) Să se verifice că AB BA ≠ .
5p b) Să se arate că
4 6
2
2 A B I + = .
5p c) Să se arate că, pentru orice n

∈` ,
2
( )
n
AB I ≠ .

2. Se consideră şirul ( )
0 1 1 1
, 0 , 1, , 1
n n n n
n
F F F F F F n
+ −

= = = + ∀ ≥
`
şi polinoamele
2
1
, [ ] , 1, , 2.
n
n n n n
P Q X P X X Q X F X F n

∈ = − − = − − ∀ ≥ ]
5p
a) Să se arate că polinomul
3
2 1 X X − − este divizibil cu P .
5p b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului
3
Q .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 n ≥ , polinomul
n
Q este divizibil cu P .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

54 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x e x = − .
5p a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare.
5p b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( ) : , 1 g g x f x → = − \ \ nu este derivabilă în
0
0 x = .

2. Se consideră funcţiile ( )
2
2
2
: 1, , ( )
1
x t
f f x dt
t
∞ → =


\ şi ( )
2
1
ln
3
0
: 1, , ( ) 3 1
x
t
g g x e dt

∞ → = +

\ .
5p
a) Să se calculeze ( ) 3 f .
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2
2
2
' , 1,
1
x
g x x
x
= ∀ ∈ ∞

.
5p
c) Să se arate că ( ) ( ) ( ) 2 , 1, g x f x x = ∀ ∈ ∞ .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
55
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055
5p
1. Să se calculeze [ 8] { 2,8} − − − , unde [ ] x reprezintă partea întreagă a lui x şi { } x reprezintă partea
fracţionară a lui x.
5p
2. Să se rezolve în mulţimea × \ \ sistemul
2 2
13
5
x y
x y

+ = 

+ =


.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
4 5 2 16 0
x x+
− ⋅ + = .
5p
4. Să se determine x∈N , 2 x ≥ astfel încât
2 2
30
x x
C A + = .
5p
5. Fie punctele ( ) 0;0 O , ( ) 2;1 A şi ( ) 2;1 B − . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii
OA
JJJG
şi OB
JJJG
.
5p 6. Să se calculeze tg2x , ştiind că ctg x = 3.

Varianta 55
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055
1. Matricea ( )
2
a b
A
b a
−  
= ∈
 
 
\ M şi şirurile ( ) ( ) ,
n n
n n
x y
∈ ∈ ` `
verifică
1
1
, .
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
`
5p a) Să se arate că
2 2 2 2 2 2
1 1
( )( ) , .
n n n n
x y a b x y n
+ +
+ = + + ∀ ∈`
5p b) Să se arate că, dacă
2 2
1 a b + ≤ , atunci şirurile ( ) , ( )
n n n n
x y
∈ ∈ ` `
sunt mărginite.
5p c) Să se arate că, dacă 1 a = şi 3 b = , atunci
6
64
n n
x x
+
= , 0 n ∀ ≥ .

2. Se consideră corpul ( )
11
, , + ⋅ ] .
5p a) Să se arate că ecuaţia
2
ˆ
8 x = nu are soluţii în
11
] .
5p
b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din [ ]
11
X ] .
5p
c) Să se arate că polinomul
2
ˆ
1 X X + + este ireductibil în [ ]
11
X ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 3
3 2 f x x x = − + .
5p
a) Să se calculeze
1
1
( )
lim
1
x
x
f x
x

<

.
5p b) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f.
5p c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.

2. Fie funcţia ( ) : 1; f ∞ →\ , ( )
( )( )
1
1 2
f x
x x x
=
+ +
.
5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că [ )
1
1
( ) , 1,
6
x x
f t dt x

≤ ∀ ∈ ∞

.
5p c) Să se calculeze
2
1
6
0
1
x
dx
x +

.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
56
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 3 4 z z i + = + .
5p
2. Ştiind că
1
x şi
2
x sunt rădăcinile ecuaţiei
2
3 1 0 x x + + = , să se calculeze
3 3
1 2
x x + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 2 25 0
x x
+ − ⋅ = .
5p 4. Se consideră dezvoltarea
9
2
3
1
a
a
 
+
 
 
, 0 a ≠ . Să se determine rangul termenului care-l conţine pe
4
a .

5p
5. Să se calculeze
2 2
u v −
G G
ştiind că 3 2 u v i j − = +
G G G G
şi 2 3 u v i j + = +
G G G G
.
5p 6. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de
lungimi 5 şi 12.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056

1. Se consideră matricea
2
2 3
( )
1 2
A
−  
= ∈
 

 
M \ şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = M M \ \ .
5p a) Să se arate că
2
( ) . f A I =
5p b) Să se arate că
2
( ( )) ( ) , ( ). f X f X X f X X + = + ∀ ∈M \
5p c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.

2. Se consideră matricea
1 0
1 1
A
 
=
 
 
şi mulţimea
2
{ ( ) | }. M X AX XA = ∈ = M \
5p a) Să se arate că dacă , X Y M ∈ , atunci XY M ∈ .
5p b) Să se arate că { | det 0} G X M X = ∈ ≠ este grup în raport cu înmulţirea matricelor.
5p
c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G , definit la punctul b).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056
1. Se consideră funcţia
4
:
3
f
 
− →
 
 
\ \ \, ( )
2 5
3 4
x
f x
x
+
=
+
.
5p a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ .
5p
b) Să determine limita şirului ( )
1
, (1) (2)... ( )
n n
n
a a f f f n

= .
5p c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei : , ( ) ( ).
x
g g x f e → = \ \
2. Fie funcţia [ ] : 1, f e →\, ( ) ln f x x = .
5p a) Să se calculeze
1
0
( )
x
f e dx

.
5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .
5p c) Să se arate că
2 1
0 1
( )
e
x
e dx f x dx e + =
∫ ∫
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
57
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057
5p
1. Să se arate că numărul 7 4 3 3 + − este natural.
5p
2. Să se arate că
( )( )
2 2
4 5 2 2 1 x x x x + + + + ≥ , oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( )
2
2 2
log log 4 4 x x + = .
5p 4. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x , din dezvoltarea
200
3
2
x
x
 
+
 
 
, 0 x > .
5p
5. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y − + = şi punctul ( ) 2 ; 1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d .
5p
6. Triunghiul ABC are 2 AB = , 4 AC = şi ( ) 60 m A =
D
) . Să se calculeze lungimea medianei duse din A.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057
1. Fie matricele
2 2,1
3 4
( ) şi ( ),
2 3
n
n
x
A M
y
   
= ∈ ∈
   
   
M \ \ cu
1
1
,
n n
n n
x x
A n
y y
+
+
   
= ∀ ∈
   
   
` şi
0 0
1, 0 x y = = .
5p a) Să se determine
1 2 1
, , x x y şi
2
y .
5p b) Să se arate că 2 (3 2 2) , .
n
n n
x y n + = + ∀ ∈`
5p c) Să se arate că
2 1
6 0, 0
n n n
x x x n
+ +
− + = ∀ ≥ .

2. Se consideră mulţimile de clase de resturi
7
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
{0,1, 2, 3, 4, 5, 6} = ] şi
6
{0, 1, 2, 3, 4, 5} = ] .
5p a) Să se rezolve în corpul
7
( , , ) + ⋅ ] ecuaţia
2
ˆ ˆ ˆ
3 4 0. x + =
5p b) Să se determine ordinul elementului
ˆ
3 în grupul
( ) 7
,

⋅ ] .
5p c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri
*
6 7
: ( , ) ( , ) f + → ⋅ ] ] cu
( )
ˆ
2 3 f = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057
1. Fie funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

definit prin
1
1
2
x = şi
1
( ), 1
n n
x f x n
+
= ∀ ≥ are limită .
5p
b) Să se arate că funcţia : g → \ \ ,
( ) , 0
( )
arctg , 0
xf x x
g x
x x
≤ 
=

>

este derivabilă pe \.
5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea ( ) 2ln , (0, ) f x a x x ≥ + ∀ ∈ ∞ .

2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
x
f x e

= şi F o primitivă a sa.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
2
0
cos (1)
lim .
x
F x F
x5p
c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( ) ( ) g g x F x f x → = + \ \ are exact un punct de extrem local.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
58
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058
5p
1. Să se calculeze partea reală a numărului complex
1 4
4 7
i
i
+
+
.
5p
2. Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei : f → R R, ( )
2
3 6 1 f x x x = − + .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1 1
3 3 10
x x + −
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 1, 3, 5,..., 2009 A = , acesta să fie
multiplu de 3.
5p
5. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + − = şi punctul ( ) 3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care trece
prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d .
5p 6. Fie triunghiul ABC care are 5 AB AC = = şi 6 BC = . Să se calculeze distanţa de la centrul de
greutate al triunghiului ABC la dreapta BC .

Varianta 58
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058

1. Fie , , , 0, a b c d > matricea
a b
A
c d
 
=
 
 
şi funcţia ( ) ( ) : 0, 0, , ( )
ax b
f f x
cx d
+
∞ → ∞ =
+
.
Se notează
n n n
n n
a b
A
c d
 
=
 
 
, unde
*
. n∈`
5p a) Să se arate că dacă det 0 A = , atunci f este funcţie constantă.
5p
b) Să se arate că, dacă det 0, A ≠ atunci funcţia f este injectivă.

5p c) Să se arate că ( )( )
de ori
... ,
n n
n n
n f
a x b
f f f f x n
c x d

+
= ∀ ∈
+
D D D D `

.

2. Se consideră matricele
1 0 0 1
,
0 0 0 0
A B
   
= =
   
   
şi mulţimea
2
{ , , 1}. | G I aA bB a b a = + + ∈ ≠ − \
5p a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din
2
( ). M \
5p c) Să se arate că ecuaţia
2
2
X I = are o infinitate de soluţii în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058
1. Se consideră funcţiile : f → \ \, ( )
2
1
x
f x
x
=
+
şi : g → \ \ , ( ) arctg g x x = .
5p
a) Să se calculeze ( ) lim ( ) ( )
x
f x g x
→∞
.
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .
5p c) Să se arate că ( ) ( ) f x g x < , pentru orice ( ) 0, x ∈ ∞ .

2. Fie m∈\ şi funcţia [ ] : 0, 2 f →\ ,
[ ]
( ]
, 0,1
( )
ln , 1, 2
x m x
f x
x x x
 − ∈

=
.

5p
a) Să se arate că, pentru orice , m∈\ funcţia f este integrabilă.
5p b) Să se calculeze
1
1
1
ln
lim
1
x
x
x
t t dt
x →
>


.
5p c) Pentru 1 m = , să se demonstreze că, pentru orice (0, 2) t ∈ există , [0, 2], , a b a b ∈ ≠ astfel încât
( ) ( ) ( )
b
a
f x dx b a f t = −

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
59
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059
5p
1. Să se arate că numărul
1 1 1 1
lg 1 lg 1 lg 1 ... lg 1
2 3 4 100
       
− + − + − + + −
       
       
este întreg.
5p

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 4 1 x x − + − = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
3
1 5
log
log 2
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 2, 4, 6,..., 2010 A = , acesta să fie
divizibil cu 4 , dar să nu fie divizibil cu 8.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, A m şi ( ) , 2 B m − . Să se determine m∈R astfel încât 4 AB = .
5p 6. Să se calculeze
2
sin x ştiind că ctg x = 6.

Varianta 59
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059

1. Se consideră sistemul
0
3 2 0
4 0
mx y z
x y z
x y z
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦
− − + =
¹
, cu m∈\.
5p a) Să se determine m∈\ pentru care matricea sistemului are determinantul nenul.
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care dreptele
1 2 3
: 1 0, : 3 2 0, : 4 0 d mx y d x y d x y + + = + + = − − + =
sunt concurente.

2. Se consideră mulţimea
5
| , , 1
0 1
m n
H m n m
¦ ¹ | |
= ∈ = ±
´ ` |
\ .
¹ )

]

.
5p a) Să se verifice că dacă
1 1
0 1
A
| |
=
|
|
\ .


şi

4 0
0 1
B
| |
=
|
|
\ .

, atunci
1
B A A B

⋅ = ⋅ .
5p b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor.
5p c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
f x x x = + .
5p
a) Să se calculeze
( )
lim .
( 1) x
f x
f x →∞ +

5p b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă.
5p c) Să se calculeze
1
3
( )
lim
x
f x
x

→∞
.
2. Se consideră funcţiile : f → \ \,
2
( ) sin f x x x = şi F o primitivă a lui f .
5p a) Să se calculeze ( ) . f x dx
π
−π


5p b) Să se determine ( ) 1, 3 c∈ astfel încât
3
2
1
( )
2
sin
f x
dx c
x
=

.
5p c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
60
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060
5p 1. Să se arate că
2 8 9
2(1 3 3 ... 3 ) 3 . + + + + <

5p
2. Fie
1 2
, x x soluţiile ecuaţiei
2
5 7 0 x x + − = . Să se arate că numărul
3 3
1 2
x x + este întreg.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
5
5
log log 5
2
x
x + = .
5p 4. Să se determine , 3 x x ∈ ≥ ` astfel încât
2
2 3
3
x
C

= .
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A şi ( ) 3, 2 B − − . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB .

5p 6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Ştiind că 5 u v ⋅ =
G G
, 2 u =
JJG
şi 3 v =
JJG
să se calculeze
( ) ( )
cos , u v
G G
) .

Varianta 60
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060

1. Se consideră matricea
2 1
4 2
A
 
=
 
− −
 
şi funcţia ( ) ( ) ( )
2 2
: , f f X AX → = \ \ M M .
5p a) Să se calculeze ( ). f A
5p b) Să se arate că
2 2
( )( ) , ( ). f f X O X = ∀ ∈M D \
5p c) Să se arate că
2 2
( ) ( ) , , ( ). f X f Y I X Y + ≠ ∀ ∈M \

2. Se consideră mulţimea ( )
{ } 2 2
|
t
P A AA I = ∈ = \ M , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se verifice dacă matricea
0 1
1 0
 
 
 
aparţine mulţimii P.
5p b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ.
5p c) Să se arate că, dacă
2
, , ( ) A B P X ∈ ∈ \ M şi AX B = , atunci . X P ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
2
1 f x x x = + + .
5p
a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, dacă ( ) ( ) : , ln g g x f x → = \ \ , atunci ( ) ( ) ( ) ' 1, f x x g x x − ⋅ = ∀ ∈\.
5p c) Să se demonstreze că ( ) g x x < , pentru orice 0 x > , unde g este funcţia definită la punctul b).
2. Fie mulţimea
{ }
1
0
: este derivabilă şi ( ) (0) (1) | M f f f x dx f f = → = =

\ \ .
5p a) Să se arate că funcţia
3 2
: , ( ) 2 3 f f x x x x → = − + \ \ aparţine mulţimii M .
5p b) Să se arate că, dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M , atunci
1
(0).
2
f f
 
=
 
 

5p c) Să se arate că, pentru orice f M ∈ , ecuaţia ( ) 0 f x ′ = are cel puţin două soluţii în intervalul (0,1) .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
61
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061
5p
1. Să se determine numărul real x ştiind că numerele 1, 1 x x + − şi 4 sunt în progresie aritmetică.

5p
2. Să se determine punctele de intersecţie a parabolei
2
5 6 y x x = + − cu axele de coordonate.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea [ ] 0, 2π ecuaţia 2sin 1 0 x + = .
5p
4. Fie mulţimea { } 1, 2, 3, 4,5, 6 M = . Să se determine probabilitatea ca, alegând una dintre submulţimile
mulţimii M , aceasta să aibă 2 elemente.
5p
5. Punctele A, B şi G au vectorii de poziţie 4 7
A
r i j = +
JJG G G
, 2
B
r i j = −
JJG G G
, 4 4
G
r i j = +
JJG G G
. Să se determine
vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC .
5p
6. Fie vectorii u
G
şi v
G
. Dacă 1 u =
G
, 2 v =
G
şi măsura unghiului vectorilor u
G
şi v
G
este
3
π
, să se calculeze
( ) ( )
2 2 u v v u + ⋅ −
G G G G
.

Varianta 61
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061

1. Se consideră mulţimea ( )
, , 3
1
| 0 1 0 , ,
0 0 1
a b a b
a b
G M M a b
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= = ∈ ⊂
´ `
|
¦ ¦
\ . ¹ )
\ \ M .
5p a) Să se arate că
, , ,
, , , , .
a b c d a c b d
M M M a b c d
+ +
⋅ = ∀ ∈\
5p b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă.
5p c) Să se calculeze, în funcţie de a şi b , rangul matricei
, ,
t
a b a b
M M − (
,
t
a b
M este transpusa lui
, a b
M ).

2. Se consideră un grup ( ) , K ⋅ , unde { } , , , K e a b c = , e este elementul neutru şi
2 2 2
a b c e = = = .
5p
a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia
3
x e = .
5p b) Să se arate că . ab c =
5p
c) Să se arate că grupul ( ) , K ⋅ nu este izomorf cu grupul ( )
4
, + ] .


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061

1. Fie funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
ln
, 1
1
1, 1
x
x
f x x
x= − 

=.
5p a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.
5p b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
1 x
f x
x →


.
5p c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare.
2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) ln(1 sin ) f x x = + .
5p a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe \.
5p b) Să se calculeze
0
( ) cos . f x x dx
π


5p c) Să se calculeze derivata funcţiei ( ) : 1,1 g − →\ , ( )
arcsin
4
( ) .
x
g x f t dt
π
=w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062
5p 1. Să se determine 0 x > ştiind că numerele x , 6 şi 5 x − sunt în progresie geometrică .

5p 2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2
2 f x x x = + − . Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2 1 f f ⋅ − .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 cos
2 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p
4. Să se arate că ( )
2
! n divide ( ) 2 ! n , pentru oricare n natural.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 3, 2 A şi ( ) 6, 5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind
că acestea împart segmentul [ ] AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este , , , A M N B .
5p 6. Să se determine numerele naturale a pentru care numerele , 1 a a + şi 2 a + sunt lungimile laturilor
unui triunghi obtuzunghic.

Varianta 62
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062

1. Fie matricea ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ cu proprietatea că
2
2 A A = .
5p a) Să se arate că matricea
3 1
3 1
B
 
=
 
− −
 
verifică relaţia
2
2 B B = .
5p b) Să se arate că, dacă 2 a d + ≠ , atunci
2
A O = sau
2
2 . A I =
5p
c) Să se arate că, dacă 2 a d + = , atunci ( ) det 0 A = .

2. Se consideră polinoamele
4 6
, [ ] , 1, 1 f g X f X g X ∈ = − = − _ .
5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este
2
1. X −
5p
b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei ( ) ( ) 0. f x g x =
5p
c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în [ ] X _ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062
1. Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia : (0, )
n
f ∞ →\, ( ) ln .
n
n
f x x x = +
5p a) Să se arate că funcţia
2
f este strict crescătoare pe intervalul ( ) 0, ∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru orice n

∈` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are exact o rădăcină reală, situată în intervalul

( )
1
,1
e
.
5p
c) Să se calculeze
1
2
3 1
lim
( ) 1 1 x f x x →
| |

|
− −
\ .
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
( ]
( )
3
, , 0
1 sin , 0,
x x
f x
x x
¦
∈ −∞
¦
=
´
+ ∈ ∞
¦
¹

.
5p
a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 2 , 2 ] π π − .
5p b) Să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că , pentru orice
*
n∈` ,
2
0
( ) 2
n n
f x dx
π
π ≤

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
63
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063
5p
1. Să se arate că şirul ( )
n
n
a
∈`
, de termen general
4
3
n
n
a
n
=
+
, este crescător.
5p

2. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor
2
1 y x x = + + şi
2
2 6. y x x = − − +
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin sin 3
4 4
x x
π π    
− = +
   
   
.
5p
4. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării
( )
2
2 5
n
x y − este egală cu 32. Să se determine termenul
de rang patru.
5p 5. Să se determine m∈R astfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + − = să fie concurente.
5p
6. Fie ABCD un patrulater. Să se arate că dacă 0 AC BD ⋅ =
JJJG JJJG
, atunci
2 2 2 2
. AB CD AD BC + = +

Varianta 63
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063
1. Se consideră mulţimile
{ } 2
( ) |
t
P S S S = ∈ = \ M şi ( )
{ } 2
|
t
Q A A A = ∈ = − \ M .
5p a) Să se arate că
1 3
3 1
P
 

 
 
şi
0 2
2 0
Q
 

 

 
.
5p b) Să se arate că, dacă , A B Q ∈ , atunci AB P ∈ .
5p c) Să se arate că ( ) det 0 X ≥ , oricare ar fi X Q ∈ .

2. Se consideră polinoamele [ ]
3 2
2 3 45 f X X X X = + + + ∈] şi [ ]
3
2
ˆ ˆ
1 f X X X = + + ∈] .
5p a) Să se arate că rădăcinile din ^ ale polinomului f nu sunt toate reale.
5p
b) Să se arate că polinomul
ˆ
f nu are rădăcini în
2
. ]
5p c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante, cu
coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063

1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3
,
, \
x x
f x
x x
∈ 

=

∈ _
\ _
.
5p a) Să arate că ( ) [ ] , 1,1 f x x x ≤ ∀ ∈ − .
5p b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.
5p c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine.
2. Se consideră , a b∈\ şi funcţia : f → \ \,
, 0
( )
cos , 0
x
axe x x
f x
x x b x

 − ≤
=

+ >
.
5p
a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe \ a unei funcţii.
5p b) Ştiind că 0 a = şi 0 b = , să se calculeze
1
( ) f x dx
π


.
5p c) Să se arate că, dacă 0 b = , atunci
0
lim ( )
n
n
x f x dx
π
→∞
= −∞

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
64
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064

5p
1. Să se arate că şirul ( )
1
n
n
a

, de termen general
2
n
a n n = − , este strict monoton.

5p

2. Se consideră funcţiile : f → R R şi : g → R R definite prin ( )
2
2 1 f x x x = + + şi ( ) 2009 g x x = − .
Să se demonstreze că, pentru orice , x∈\ ( )( ) 0. f g x ≥ D
5p
3. Să se rezolve în ( ) 0, π ecuaţia tg tg
3 2
x x
π π    
+ = −
   
   
.

5p
4. Să se determine x∈N , 3 x ≥ ştiind că
1 3
1
9
x x
x x
C C
− −

+ ≤ .
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele ( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + − = şi ( )
2
: +2 4 8 0 d m x my + − = sunt
paralele.
5p 6. Fie ABC un triunghi cu tg 2, tg 3. A B = = Să se determine măsura unghiului C.

Varianta 64
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064

1. Fie mulţimea
3
| ,
x y
M x y
y x
¦ ¹ | |
= ∈
´ ` |
\ .
¹ )
] şi matricea
2 3
1 2
A
| |
=
|
\ .
.
5p a) Să se arate că dacă
2
( ) Y ∈M ] şi , AY YA = atunci . Y M ∈
5p
b) Să se arate că dacă X M ∈ şi ( ) det 0 X = , atunci
2
X O = .
5p
c) Să se arate că
*
, .
n
A M n ∈ ∀ ∈`

2. Se consideră polinomul
5 4 3 2
3 2 [ ]. f X X X X X = − + − − ∈^
5p a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f.

5p b) Să se calculeze
2 2 2
1 2 5
... , x x x + + + unde
1 2 5
, ,..., x x x sunt rădăcinile polinomului . f

5p c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( )
2
: , 2 0, , ln 1 f f x
x
 
−∞ − ∪ ∞ → = +
 
 
\ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul ( , 2) −∞ − .
5p b) Să calculeze limita şirului ( ) ( ) ( ) ( )
( )
1
1
, 1 2 ... ln
2
n n
n
n n
a a f f f n

+
= + + + − .
5p c) Să se arate că există un punct (1, 2) c∈ astfel încât ( 1) ( ) ( ) (2) c f c f c f ′ − + = .

2. Fie funcţia [ ] ( )
4
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) xf x dx

.
5p b) Să se arate că
1
0
( ) 1
4
f x dx
π
≤ ≤

.
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
1
2
0
( ) ' f x f x f x
dx
f x
′′ −

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
65
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei aritmetice
1 2
, ,13,17,... a a .

5p
2. Să se arate că funcţia : f → R R, ( )
3
2sin f x x x = + este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin 3 cos 0 x x + = .
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre,
acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.
5p
5. Să se determine m∈R ştiind că dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + − = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = sunt perpendiculare.

5p
6. Ştiind că
1
tg
2 3
α
= , să se calculeze sinα .

Varianta 65
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065

1. Se consideră sistemul
4
2 3 6
3 2
ax y z
x y z
x y z b
+ + = ¦
¦
+ + =
´
¦ − − =
¹
, cu , a b∈\.
5p a) Să se determine , a b pentru care sistemul are soluţia (1, 1, 1).
5p b) Să se determine , a b astfel încât sistemul să fie incompatibil.
5p c) Să se arate că pentru orice a∈] există b∈] astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate
componentele numere întregi.

2. Se consideră mulţimea de matrice
2
0 0
0 0 | , ,
a
A a a b c
b c a
¦ ¹ | |
¦ ¦ |
= ∈
´ ` |
¦ ¦ |
\ .
¹ )


] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că, pentru orice X A ∈ ,
2
3
X I = sau
2
3
X O = .
5p
c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea
2
3
X O = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

65 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
x
f x x e = + .
5p a) Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p b) Să se arate că ( ) 2 1, f x x x ≥ + ∀ ∈\.

5p
c) Să se demonstreze că, dacă ( ) 1, f x mx x ≥ + ∀ ∈\, atunci 2 m = .
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
3
sin cos f x x x = şi F o primitivă a funcţiei f pe \.
5p a) Să arate că există c∈\ astfel încât
4
4 ( ) sin F x x c = + .
5p b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0,
2
π
 
 
 
.
5p c) Să se arate că
2 1
0
( ) 0
n
f x dx
π
+
=

, pentru orice n∈`.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
66
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066
5p
1. Să se calculeze ( )( ) ( )( ) 2 3 2 1 2 2 i i i i + − − − − .
5p
2. Să se arate că
1
3
este o perioadă a funcţiei : f → R R, ( ) {3 } f x x = , unde { } a este partea fracţionară a
numărului a.
5p
3. Să se rezolve în [ ] 0, 2π ecuaţia 3sin cos 1 x x − = .
5p
4. Să se calculeze
10
20
9
20
C
C
.
5p
5. Se consideră punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 4, B n , ( ) 2, 2 C şi ( ) , 5 D m . Să se determine , m n∈R astfel încât
patrulaterul ABCD să fie paralelogram .

5p
6. Să se calculeze
2
cos x , ştiind că tg 4 x = .

Varianta 66
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


66 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066
1. Fie dreptele
1 2 3
: 2 3, : 3 4 1, : 4 3 d x y d x y d x y m + = − = − + = , unde m∈\.
5p a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente.
5p b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului
determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi.
5p c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1.

2. Fie polinomul
3 2
2 2 f X aX aX = − − + , cu a∈\ şi cu rădăcinile complexe
1 2 3
, , . x x x
5p a) Să se calculeze ( 1) f − .
5p b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale.
5p c) Să se determine a astfel încât
1 2 3
| | | | | | 3. x x x + + =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066
1. Se consideră funcţia ( )
2
: , l 1 f f x x → = − − \ \ .
5p
a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul ( 1,1) − .
5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p c) Să se arate că funcţia
2
: (0, ) , ( ) ( ) g g x x f x

∞ → = \ este mărginită.
2. Fie funcţia
4 2
:[0,1] [1, 3], ( ) 1 f f x x x → = + + . Se admite că funcţia f are inversa g .
5p
a) Să se calculeze
3
4
0
2 1
( )
t
dt
f t
+

.
5p b) Să se arate că ( ) ( )
1 3
0 1
3 f x dx g x dx + =
∫ ∫
.
5p c) Să se demonstreze că, dacă [ ] 1, 3 α∈ , atunci are loc inegalitatea ( ) ( )
1
0 1
f x dx g x dx
α
+ ≥ α
∫ ∫
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
67
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067
5p
1. Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi
1 3
, 6, , 24, ... b b .

5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) (3 ) 3 f x m x = − + , să fie strict crescătoare.

5p
3. Să se calculeze
2 3 4
sin sin sin sin
3 3 3 3
π π π π
+ + + .
5p
4. Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe { } 1, 2, 3 A = cu valori în { } 5, 6, 7 B = . Să se
calculeze probabilitatea ca, alegând o funcţie din mulţimea M, aceasta să fie injectivă .
5p
5. Se consideră punctul G, centrul de greutate al triunghiului ABC. Prin punctul G se duce paralela la AB
care intersectează dreapta BC în punctul P. Să se determine m∈R astfel încât GP mAB =
JJJG JJJG
.

5p 6. Să se calculeze cos2α , ştiind că
1
cos
3
α = .

Varianta 67
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067

1. Fie sistemul
1
1
2
x y z
x my z
x my mz
+ + =
¦
¦
+ + =
´
¦ + + = −
¹
, cu m∈\ şi matricea
1 1 1
1 1
1
A m
m m
| |
|
=
|
\ .
.

5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p
b) Să se arate că ( ) rang 2 A ≠ , oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se determine valorile întregi ale lui 1 m ≠ ,

pentru care sistemul

are soluţie cu componente întregi.

2. Fie permutările
1 2 3 4 1 2 3 4
, ,
2 3 4 1 3 1 4 2
| | | |
α = β =
| |
\ . \ .
1 2 3 4
4 3 1 2
| |
γ =
|
\ .
, elemente ale grupului
4
( , ). S ⋅
5p a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei . x x α = β

5p
b) Să se arate că
4 4
α β = .
5p c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei
3 3
x x β α = în
4
S .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067

1. Se consideră mulţimea de funcţii
[ ] ( ) ( ) { }
: 1,1 este de două ori derivabilă şi 0 0, ' 0 1 M f f f f = − → = = \ .
5p
a) Să se arate că funcţia [ ] ( ) : 1,1 , sin
x
u u x e x − → = \ aparţine mulţimii M.
5p
b) Să se arate că , dacă f M ∈ şi ( ) [ ] { } 0, 1,1 \ 0 f x x ≠ ∀ ∈ − , atunci ( )
1
0
lim 1 ( )
x
x
f x e

+ = .
5p c) Să demonstreze că, dacă f M ∈ şi
*
n∈` , atunci
1
0
( ) (0)
lim
2
n n
n
x
f x x nf
x
+

′′ −
= .
2. Fie funcţiile [ ] ( )
1
: 0,1 ,
1
f f x
x
→ =
+
\ şi
[ ) ( )
0
: 0, , ( )
x
g g x f t dt ∞ → =

\ .
5p a) Să se arate că ( ) ln(1 ) g x x = + .
5p b) Să se calculeze
1
2
0
( ) ( ) f x g x dx

.
5p c) Să se demonstreze că
*
1 2 3
... ln 2,
n
f f f f n n
n n n n
       
+ + + ≤ ∀ ∈
       
       
` .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
68
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068
5p
1. Să se arate că numărul
25 25
4 3 4 3 i i
+
+ −
este întreg.
5p
2. Să se determine m∈R astfel încât funcţia : f → R R,
2
( ) ( 2) 3 f x m x = − − să fie strict descrescătoare.

5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
arctg arctg
3 3 3
x π
+ = .
5p 4. Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două
cifre , acesta să fie divizibil cu 4.
5p
5. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât
3 AM MB =
JJJJG JJJG
şi
3
4
AN AC =
JJJG JJJG
. Să se demonstreze că vectorii MN
JJJJG
şi BC
JJJG
sunt coliniari.
5p
6. Să se calculeze
11
sin
12
π
.

Varianta 68
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068
1. Se consideră matricele
3
( ) A∈ \ M şi
t
B A A = + , unde
t
A este transpusa matricei A.
5p
a) Să se arate că
t
B B = .
5p
b) Să se demonstreze că, dacă
2
2 B I = , atunci ( ) det 1 A ≥ .
5p c) Să se demonstreze că, dacă , x y ∈^ şi matricea
t
xA yA + este inversabilă, atunci 0. x y + ≠

2. Se consideră ecuaţia
3
0 , , x px q p q + + = ∈\, şi
1 2 3
, , x x x soluţiile complexe ale acesteia.
5p a) Ştiind că 1 p = şi 0 q = , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se determine p şi q ştiind că
1
1 x i = + .
5p c) Să se arate că
7 7 7 3 3 3 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
12( ) 7( )( ) x x x x x x x x x + + = + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( )
1 2 1
ln
1 2 3
x
f x
x x
+
= +
+ +
.
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x < ∀ ∈ ∞ .
5p c) Să demonstreze că şirul ( )
1
n
n
x

,
1 1 1
1 ... ln
2 2
n
x n
n
 
= + + + − +
 
 
este strict descrescător.
2. Fie funcţia : , f → \ \ ( )
2
0
x
t
f x e dt =

.
5p a) Să se arate că funcţia f este impară.
5p b) Să se arate că lim ( )
x
f x
→∞
= ∞ .
5p c) Să se arate că
1
0
( ) 2 f x dx e ≤ −

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
69
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069
5p
1. Să se determine z ∈C ştiind că
z 7
6
i
z
+
= .
5p
2. Fie funcţia : f → \ \, ( ) 2 1 f x x = + . Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 50 f f f f + + + + .
5p
3. Se consideră funcţia : f → N N, ( ) 3 1 f x x = + . Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă.
5p
4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o cifră din mulţimea { } 0,1, 2,..., 9 , aceasta să verifice
inegalitatea ( ) 1 ! ! 100 x x + − ≤ .
5p
5. Să se arate că dreptele de ecuaţii
1
: 2 1 0 d x y − + = şi
2
: 2 1 0 d x y + − = sunt simetrice faţă de axa Oy.
5p
6. Să se calculeze
7
cos
12
π
.

Varianta 69
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069

1. Fie matricea
3
1 1 0
0 0 1 ( ).
0 1 0
A
 
 
= ∈
 
 
M \
5p a) Să se verifice relaţia
3 2
3
. A A A I − = −
5p b) Să se arate că
2 2
3
, , 3.
n n
A A A I n n

− = − ∀ ∈ ≥ `
5p
c) Să se arate că, pentru orice
*
, n∈` suma elementelor matricei
n
A este 3. n +

2. Pentru fiecare n

∈` se defineşte polinomul 1 [ ] .
n
n
P X X = − ∈^
5p a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului
4
P .
5p
b) Să se descompună polinomul
3
P în factori ireductibili în [ ] X ^ .
5p
c) Să se descompună polinomul
6
P în factori ireductibili în [ ] X \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069
1. Se consideră funcţia : f → \ \, ( )
3 2
3
2
f x x = .
5p a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine.
5p
b) Să arate că, pentru orice ( ) 0, k ∈ ∞ , există ( ) , 1 c k k ∈ + astfel încât ( ) ( )
3
1
1 f k f k
c
+ − = .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
a

,
3 3 3
1 1 1
... ( )
1 2
n
a f n
n
= + + + − , este strict descrescător.

2. Fie funcţia ( ) : 1, , f − ∞ →\ ( ) ( )
2 3
ln 1
2 3
x x
f x x x = − + − + .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
( )
5
0
lim
x
F x
x

, unde funcţia [ ) : 0, F ∞ →\,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

, [ ) 0, x∈ +∞ .
5p c) Să se arate, folosind eventual funcţia f, că
1
0
5
ln(1 )
12
x dx + ≤

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
70
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070
5p
1. Să se calculeze ( )
20
1 . i +
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
1
f x
x
= . Să se calculeze suma
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
10 9 ... 1 1 ... 9 10 S f f f f f f f f f f f f = − + − + + − + + + + .
5p
3. Să se arate că funcţia : f → R R,
( )
2
( ) log 1 3
x
f x = + este injectivă .
5p
4. Să se calculeze
3 3
5 5
6 A C − .

5p
5. Să se determine m∈R ştiind că distanţa de la punctul ( ) , 1 A m m+ la dreapta : 3 4 1 0 d x y − − = este 1.

5p
6. Să se calculeze cos75 cos15 −
D D
.

Varianta 70
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070
1. Pentru orice două matrice
2
, ( ) A B∈M \ se defineşte matricea [ , ] . A B AB BA = −
5p a) Pentru
2
( ) A∈M \ , să se calculeze
2
[ , ] A A .
5p
b) Să se arate că, pentru orice
2
( ) A∈M \ ,
*
2
[ , ] , A A O = unde
*
A este adjuncta matricei . A
5p c) Să se arate că, pentru orice
2
, , ( ) A B C∈M \ , [ ] [ ] [ ]
2
,[ , ] ,[ , ] ,[ , ] . A B C B C A C A B O + + =

2. Se consideră intervalul ( ) 0,1 H = .
5p
a) Să se arate că relaţia
(1 )(1 )
ab
a b
ab a b
=
+ − −
D defineşte o lege de compoziţie pe . H
5p
b) Să se arate că funcţia ( ) ( ) ( ) : 0, 0,1 ,
1
x
f f x
x
+∞ → =
+
are proprietatea ( ) ( ) ( ), , 0, f xy f x f y x y = ∀ > D
unde legea " " D este definită la punctul a).
5p c) Ştiind că legea " " D definită la punctul a) este asociativă, să se rezolve în mulţimea ( ) , H D ecuaţia

1
.
2
x x x = D D

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070

1. Se defineşte funcţia
2
0 0
: , ( )
x
f f x e → = \ \ şi, pentru fiecare
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \
prin
1
( ) ( )
n n
f x f x

′ = .
5p a) Să se arate că
2
3
( ) 8
x
f x e = , x ∀ ∈\ .
5p b) Să determine asimptotele graficului funcţiei
n
f .
5p c) Să se calculeze
( ) ( ) ( )
( )
1 2 1
...
lim
n
n
n
f a f a f a
f a

→∞
+ + +
, unde a este un număr real.
2. Fie funcţia [ ) : 0, , f ∞ →\ ( )
2
ln , 0
0 , 0
x x x
f x
x
¦
¦ ≠
=
´
=
¦
¹
.
5p a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ ] 0,1 .
5p b) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p c) Să se calculeze
1
1 e
f dx
x
| |
|
\ .

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
71
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071
5p
1. Să se calculeze
7 7
log 2009 log 287 1 − − .
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
2
2
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este pară.
5p
3. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei : f → \ R, ( )
4
3 f x x = − este ( ) 0 f .
5p
4. Să se determine n∈N , 2 n ≥ , astfel încât
1 2
3 2 8
n n
C C + = .

5p 5. Se consideră triunghiul ABC şi punctele ', ', ' A B C astfel încât 2 , A C BA ′ ′ =
JJJJG JJJG
2
5
B C AC ′ =
JJJJG JJJG
,
3 C A BC ′ ′ =
JJJG JJJJG
. Să se arate că dreptele , AA BB ′ ′ şi CC′ sunt concurente.
5p
6. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC , ştiind că (2, 2) A şi
ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 2 0 x y + − = , respectiv 2 0 x y − + = .

Varianta 71
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071
1. Se consideră determinantul de ordin 2, n ≥
2 1 0 0 ... 0 0
1 2 1 0 ... 0 0
0 1 2 1 ... 0 0
0 0 ... ... ... 1 0
0 0 ... ... ... 2 1
0 0 ... ... ... 1 2
n
D = % % % .


5p a) Să se calculeze
3
2 1 0
1 2 1
0 1 2
D = .
5p b) Să se verifice că
1 2
2 , 4.
n n n
D D D n
− −
= − ∀ ≥
5p c) Să se arate că 1, 2.
n
D n n = + ∀ ≥

2. Un grup ( , ) G ⋅ , cu elementul neutru e, are proprietatea ( ) p dacă
2
x e = , x G ∀ ∈ .
5p a) Să se verifice că mulţimea
2 2
× ] ] , împreună cu legea de compoziţie dată de

2
( , ) ( , ) ( , ), , , , a b c d a c b d a b c d ⋅ = + + ∀ ∈] este un grup care are proprietatea ( ). p

5p
b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( ) p , atunci
2 2 2
( ) , , xy x y x y G = ∀ ∈ .

5p c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( ) p este comutativ.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

71 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ( ) ln 1 f x x x = − + .
5p a) Să se calculeze ( ) ( ) , 0, f x x ′ ∈ ∞ .
5p b) Să arate că ( ) ( ) 0, 0, f x x > ∀ ∈ ∞ .
5p
c) Să se calculeze ( ) lim
x
f x
→∞
.
2. Se consideră funcţia : , F → \ \ ( )
2
1
x
F x t dt =

.
5p a) Să se verifice că ( )
1
1 1 ( ) 2 ,
x
x F x x
+
+ + = ∀ ∈\ .
5p b) Să se calculeze
1
lim ( )
x
F x
→−
.

5p c) Să se arate că există o funcţie continuă : ( 1, ) f − ∞ →\, astfel încât ( )
0
1 ( ) , ( 1, )
x
F x f y dy x = + ∀ ∈ − ∞

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
72
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072
5p 1. Să se arate că numărul
100
cos sin
4 4
i
π π  
+
 
 
este real.
5p

2. Se consideră funcţia : f

→ R R, ( )
3
1
f x x
x
= − . Să se arate că funcţia f este impară.

5p
3. Să se determine imaginea funcţiei
2
:[1, 4] , ( ) . f f x x x → = − \

5p
4. Să se calculeze
0 2009 1 2008 2 2007 2 2009 2009
2009 2009 2009 2009
5 5 4 5 4 ... 4 C C C C ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ − − ⋅ .
5p
5. Se consideră punctul ( ) 1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y − + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d .

5p 6. Să se calculeze sin75 cos15 ⋅
D D
.

Varianta 72
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072

1. Se consideră matricea
3
1 1 1
1 1 1 ( ).
1 1 1
A
 
 
= ∈
 
 
\ M
5p a) Să se rezolve ecuaţia
2
3
det( ) 0, . I xA x + = ∈\
5p b) Să se determine o matrice
3
( ) B∈ \ M cu proprietatea
2
. B A =
5p c) Să se arate că ( )
2
3
( ), , det( )det( ) det . C M x C xA C xA C ∀ ∈ ∀ ∈ + − ≤ \ \
2. Se consideră polinomul
3
p X X m = − + cu m∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 6 m = − , să se determine
1 2 3
, , x x x .
5p b) Să se calculeze
4 4 4
1 2 3
. x x x + +
5p
c) Să se determine m∈\ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072

1. Se consideră funcţia { } : \ 1 f − → \ \, ( )
2
1
1
x x
f x
x
+ +
=
+
.
5p a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f.
5p b) Să se calculeze ( ) { } , \ 1 f x x ′ ∈ − \ .
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( ) , 1 −∞ − .
2. Pentru orice
*
n∈` se consideră funcţia : , ( ) | sin |
n n
f f x nx → = \ \ şi numărul
2 ( )
n
n
f x
I dx
x
π
π
=

.
5p a) Să se calculeze ( )
2
0
f x dx
π

.
5p b) Să se arate că ln 2
n
I ≤ .
5p c) Să se arate că
2 1 1 1
...
1 2 2
n
I
n n n
 
≥ + + +
 
π + +
 
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
73
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073
5p
1. Să se calculeze 5 12 12 5 i i − − + .

5p
2. Se consideră funcţia : f → R R, ( )
2 4
f x x x = − . Să se calculeze ( )(1) f f f f D D D .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 4 20
x x
+ = .

5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un element al mulţimii { } 0, 5,10,..., 2010 A = , acesta
să fie divizibil cu 25 .
5p 5. Se consideră un triunghi ABC, cu lungimile laturilor , AB c AC b = = şi un punct D astfel încât
. AD bAB cAC = +
JJJG JJJG JJJG
Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului . BAC

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = . Să se calculeze cosα .

Varianta 73
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073

1. Fie matricea
2
( )
a b
M
c d
| |
= ∈
|
\ .
\ M . Se asociază fiecărui punct ( , ) A x y punctul ( ', ')
M
A x y , unde
'
.
'
x a b x
y c d y
| | | || |
=
| | |
\ . \ .\ .

5p a) Ştiind că 1, 2, 3, 4 a b c d = = = = şi că ( 1,1) A − , să se determine coordonatele punctului
M
A .
5p b) Ştiind că 1, 2, 2, 4 a b c d = = = = , să se arate că toate punctele
M
A se află pe dreapta 2 . y x =
5p c) Fie A, B, C trei puncte în plan. Dacă se notează cu S şi
M
S ariile triunghiurilor ABC , respectiv
M M M
A B C , atunci | det | .
M
S S M = ⋅

2. Se consideră mulţimea
2
ˆ
0 , , ,
ˆ ˆ
0 0
|
a b c
A a d a b c d
a
¦ ¹ | |
¦ ¦
|
= ∈
´ `
|
| ¦ ¦
\ . ¹ )
] .
5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p
b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
3 2
] M .
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
X X = , cu X A ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073
1. Fie a∈\ şi funcţia { } : 1,1 f − →\ , ( )
2
2
1
x x a
f x
x
+ +
=

.
5p
a) Să se calculeze lim ( )
x
x
f x
→∞
.
5p b) Să se determine valoarea numărului a ştiind că 3 este punct de extrem local al funcţiei f.
5p c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.

2. Se consideră funcţia
0 0
: , ( ) 1 f f x → = \ \ şi, pentru orice
*
n∈` , se defineşte funcţia :
n
f → \ \,

1
0
( ) ( )
x
n n
f x f t dt

=

.
5p a) Să se arate că
2
1 2
( ) 2 ( ), f x f x x = ∀ ∈\ .
5p
b) Să se calculeze
1
( ) 1
lim
( ) 2
n
x
n
xf x
f x →∞
+
+
+
.
5p c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei :[0, ] [0, ] g π → π ,

1
( ) ( )sin g x f x x = în jurul axei Ox .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
74
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074
5p
1. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia
2
3 4 0 z z + + = .

5p
2. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →R, ( ) 2 2 f x x m = − + . Să se determine m∈\ astfel încât graficul
funcţiei f să nu intersecteze axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
2 2 0 x x − + − = .

5p
4. Să se arate că
a b
a b a b
C C
+ +
= , pentru oricare , a b

∈` .
5p
5. Să se determine m∈\ astfel încât punctele ( ) 3, 3 A , ( ) 2, 4 B şi ( ) 2 , 1 C m m − să fie coliniare.

5p 6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos 2
2
α = − . Să se calculeze sinα .

Varianta 74
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074

1. Se consideră matricea
0 1 1
1 0 2 .
1 2 0
A
−  
 
= −
 

 

5p a) Să se calculeze det A.
5p b) Să se verifice relaţia
2
3 3
( 6 ) . A A I O + =
5p c) Să se arate că
2
3
det( ) 0, . I xA x + ≥ ∀ ∈\
2. Se consideră , a b∈] şi polinomul
3 2
p X aX X b = + + + , cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Ştiind că 1 a b = = , să se afle rădăcinile polinomului p.
5p b) Să se determine a şi b , ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.
5p
c) În cazul 1 b = , să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074
1. Se consideră funcţia ( ) : 2, 2 f − →\, ( )
2
ln
2
x
f x
x
+
=

.
5p a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f.
5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p c) Să se calculeze
1
lim
x
xf
x →∞
 
 
 
.
2. Fie funcţia : f → \ \, ( )
2
2
1
x
t
f t e dx
x
 
= −
 
 

şi numerele
2
2
1
1
A dx
x
=

,
2
1
x
e
B dx
x
=

.
5p
a) Să se arate că ( )
4 2
2
2 ,
2
e e
f t At Bt t

= − + ∀ ∈\.
5p b) Să se arate că ( ) ( ) 2 2 , f B t f B t t − = + ∀ ∈\.
5p
c) Să se demonstreze că
2
2 2 2
2
2
1 1 1
1
x
x
e
dx e dx dx
x
x
   
 

 
   
 
   
∫ ∫ ∫
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
1
27, log
16
a b = − = şi 2 c = − .
5p 2. Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei : f → \ \,
( )
2
2 f x x mx m = + − se află situată deasupra axei Ox .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
( )
2
2
log 2 1 x x + − = .
5p 4. Se consideră dreptele paralele
1
d ,
2
d şi punctele distincte
1
, , A B C d ∈ ,
2
, , , M N P Q d ∈ . Să se
determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date.
5p
5. Să se determine coordonatele simetricului punctului ( ) 3; 2 A − faţă de mijlocul segmentului [ ] BC ,
unde ( ) 1; 4 B − şi ( ) 5, 1 C − − .
5p
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care 4 AM BC = = , unde M este mijlocul lui ( ) BC , iar
( ) 150 m AMC =
D
) .

Varianta 75
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075

1. Se consideră matricele
2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
− −  
 
= − −
 
− −
 
,
1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
 
 
=
 
 
şi
2
1
,
3
3
x
x
M A B
x
= + cu
*
x∈\ .
5p a) Să se calculeze produsul AB.
5p b) Să se arate că
x y xy
M M M = ,
*
, . x y ∀ ∈\
5p c) Să se arate că, pentru orice x real nenul, ( ) det 0
x
M ≠ .
2. Se consideră polinomul
4 3
1, p X aX aX = − − + cu a∈\ şi cu rădăcinile
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^ .
5p a) Să se verifice că
1 2 3 4
1 2 3 4
1 1 1 1
. x x x x
x x x x
+ + + = + + +
5p
b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu
2
1 X − pentru nicio valoare a lui . a
5p c) Să se arate că dacă
1
2
a = , atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

75 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075
1. Se consideră , 1 α∈ α > \ şi funcţia : ( 1, ) f − ∞ →\, ( ) (1 ) f x x x
α
= + − α .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p b) Să se demonstreze că ( ) ( ) { } ( ) 1 1 , 1, \ 0 , 1, x x x
α
+ > + α ∀ ∈ − ∞ ∀α∈ ∞ .
5p c) Să se demonstreze că 2 ( ) (2 ) (2 ), , [0, ) f x y f x f y x y + ≤ + ∀ ∈ ∞ .
2. Fie funcţia ( ) : 1, f − ∞ →\, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p b) Să se calculeze
3
2
1
( )[ ] f x x dx

, unde [ ] x reprezintă partea întreagă a numărului real x .
5p c) Să se arate că şirul
1
( )
n n
a

, dat de
0
(1) (2) (3) ... ( ) ( )
n
n
a f f f f n f x dx = + + + + −

, este convergent.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
76
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076
5p
1. Să se verifice dacă numărul 3 2 2 − aparţine mulţimii
{ }
2 | , a b a b + ∈Z .
5p 2. Se consideră ecuaţia
2
3 1 0 x x − + = , cu rădăcinile
1
x şi
2
x . Să se arate că
2 2
1 2
. x x + ∈`
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 arctg .
2
x
π
+ =
5p
4. Să se arate că oricare ar fi n natural, 1 n ≥ , are loc egalitatea
2 2 1
2
n n
n n
C C

= ⋅ .
5p
5. Se consideră vectorii u i j = −
G G G
şi 2 4 v i j = +
G G G
. Să se calculeze modulul vectorului u v +
G G
.
5p
6. Fie ,
2
π
α π
 

 
 
, astfel încât
3
sin
5
α = . Să se calculeze tg
2
α
.

Varianta 76
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076

1. Se consideră matricea
2
2
2
1
1
1
a ab ac
A ba b bc
ca cb c
 
+
 
= +
 
 
+
 
, cu , , a b c∈\ şi
*
A adjuncta sa.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei A.
5p b) Să se verifice că ( )
2
*
det( ) det . A A =
5p c) Să se arate că matricea
3
A I − are rangul cel mult 1.

2. Fie ( ) ,· G un grup. Pentru fiecare element a G ∈ se defineşte funcţia : ,
a
f G G → ( ) , .
a
f x ax x G = ∀ ∈
5p a) Să se arate că
a
f este bijectivă, pentru orice . a G ∈
5p b) Să se arate că , ,
a b ab
f f f a b G = ∀ ∈ D .

5p
c) Fie ( ) { } : | .
a
G f G G a G = → ∈ F Să se arate că ( ) G F împreună cu operaţia de compunere a
funcţiilor formează un grup.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

76 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076
1. Se consideră funcţia ( ) : 0, f ∞ →\ , ( ) ln f x x x = + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că ecuaţia ( ) 0 f x = are o soluţie unică
0
1
,1 x
e
 

 
 
.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
0
0
0
1
lim '
x
x x
xe
f x
x x →

=

, unde
0
x este numărul definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

, definit prin
( ) 1
0
ln 1
1
n
n
x
I dx
x
+
=
+

, oricare ar fi n

∈` .
5p a) Să se determine
1
I .
5p b) Să se arate că şirul
n
I este strict descrescător.
5p
c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= (se consideră cunoscut faptul că ( ) ( ) ln 1 , 1, t t t + ≤ ∀ ∈ − ∞ .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
77
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

de raţie 2 şi cu
3 4
8 a a + = . Să se determine
1
a .
5p
2. Fie : , f → \ \ ( ) 1 . f x x = + Să se calculeze ( 1) ( 2) ( 3) ... ( 10). f f f f − + − + − + + −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 2 56.
x x
− =
5p
4. Să se calculeze
3 2 2
4 3 4
. A A C − −
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Se consideră punctul M definit prin 2 . MB MC = −
JJJG JJJJG

Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele.
5p 6. Fie 0,
2
π
α
 

 
 
, astfel încât
3
sin
4
α = . Să se calculeze tg . α

Varianta 77
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077

1. Se consideră sistemul
1
1
3 3 1
x y mz
mx y mz m
mx y z
− − = 

+ + = −


+ + = −

, . m∈\
5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , m∈\ matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2.
5p c) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este incompatibil.

2. Se consideră 0 α > un număr real şi mulţimea ( ) , . G
α
= α ∞ Pe Rse defineşte legea de compoziţie
( ) 3 6 7 . x y xy x y ∗ = − + + α
5p
a) Să se arate că pentru 2, α = cuplul ( )
2
, G ∗ este grup abelian.
5p
b) Să se arate că grupurile ( )
2
, G ∗ şi
( )
*

+
\ sunt izomorfe, prin funcţia
*
2
: , ( ) 3 6 f G f x x
+
→ = − \ .
5p c) Să se arate că, pentru orice 2 α ≥ , mulţimea G
α
este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „∗”.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077
1. Se consideră o funcţie : f → \ \, astfel încât ( ) 1,
x
xf x e x = − ∀ ∈\ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în 0 x = dacă şi numai dacă (0) 1 f = .
5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în 0 x = , atunci ea este derivabilă pe \.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
(( 1)(2 )) .
n
n
I x x dx = − −


5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
1
2(2 1)
n n
n I nI

+ = , oricare ar fi n∈`, 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
78
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078
5p
1. Să se calculeze
lg7 3
10 343. −
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2
2 3 1 0. x x − + ≤
5p
3. Să se arate că funcţia
3
: , ( ) log 2
x
f f x x → = − \ \ este injectivă.
5p 4. Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi.
5p
5. Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca 2 . BP PD =
JJJG JJJG
Să se arate că
( )
2
.
3
BP BA BC = +
JJJG JJJG JJJG

5p
6. Fie , ,
2 2
a b
π π  
∈ −
 
 
, astfel încât .
4
a b
π
+ = Să se arate că tg tg tg tg 1. a b a b + + =

Varianta 78
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078

1. Se consideră sistemul
2 3 4 5 1
9 3
5 6 10
x y z t
x y mz t
x y z nt p
− + − = − 

+ + + =


− + + =

, , , . m n p∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( )
0 0 0 0
, , , x y z t cu
0 0
0. z t = =
5p b) Să se arate că, pentru orice , m n∈\ , rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2.
5p c) Să se determine , , m n p∈\ pentru care sistemul este compatibil, iar matricea sistemului are rangul 2.

2. Fie mulţimea
0
, , şi sunt impare |
m
Q m n m n
n
 
= ∈
 
 
Z şi
0
G Q = ×Z . Pe G se defineşte legea de
compoziţie ( ) ( ) ( )
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2
, , , , , , , . q k q k q q k k q q Q k k ∗ = + ∀ ∈ ∀ ∈Z
5p a) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) 1,1 1, 2 ... 1,10 . ∗ ∗ ∗

5p c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
: , , 2
k
f G f q k q

→ = ⋅ _ este un izomorfism între grupurile ( ) , G ∗ şi
( )
,· .

_

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3 3
( ) 3 2 f x x x = − + .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞
5p b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f.
5p c) Să se calculeze lim (2arctg ( ) ).
x
x f x
→∞
− π

2. Fie funcţia
1
: , ( )
3 cos
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p
a) Să se calculeze ( )
3
0
f x dx
π

.
5p b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare.
5p c) Să se calculeze lim
x→∞
2
0
1
( )
x
f t dt
x

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
79
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079
5p
1. Să se arate că ( )
2
3
, log 3, .
2
 
−∞ ∩ ∞ = ∅
 
 

5p

2. Se consideră funcţia
2
: , ( ) 4 3. f f x x x → = − + \ \ Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a
graficului funcţiei f cu axa . Ox
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1. x x + − =
5p
4. Să se determine n∈`, 3 n ≥ , astfel încât
3
n
C să dividă
3
1 n
C
+
.
5p
5. Fie punctele ( ) ( ) 1, 2 , 1, 3 A B − şi ( ) 0, 4 . C Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC.
5p 6. Fie x∈\, astfel încât
2
tg 6. x = Să se calculeze
2
cos . x

Varianta 79
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079

1. Se consideră sistemul ( )
( )
2 1
2 1 3 1
3 2 1
x my z
x m y z
x my m z m

+ + =

+ − + =


+ + − = −

, . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p b) Să se determine m∈\ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.
5p c) Pentru 1 m = să se determine soluţiile reale ( )
0 0 0
, , x y z ale sistemului pentru care
2 2 2
0 0 0
2 3 14. x y z − + =

2. Pe mulţimea [ ) 0,1 G = se defineşte legea de compoziţie { }, x y x y ∗ = + unde {a} este partea
fracţionară a numărului real a.
5p a) Să se calculeze
2 3
.
3 4

5p b) Să se arate că ( ) , G ∗ este grup abelian.
5p c) Să se rezolve ecuaţia
1
2
x x x ∗ ∗ = , x G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
( ) 2 1
x
f x e x = + + .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
2
lim( ( 1) ( 2) ( 3) ... ( ) )
n
f f f f n n
→∞
− + − + − + + − + .

2. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

definit prin
0
1 a = şi
1
0
sin
n
a
n
a x dx
+
= π

.
5p a) Să se calculeze
1
a .
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
a
→∞
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
80
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080
5p
1. Să se calculeze ( )
( )( ) ( )
2 3 2009
1 1 1 ... 1 i i i i − − − − .
5p

2. Se consideră funcţiile : , ( ) 1 f f x x → = − \ \ şi : , ( ) 2 1. g g x x → = − \ \ Să se arate că funcţia f g D
este descrescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
3 2
2 1. x − ≥
5p
4. Să se calculeze numărul funcţiilor injective { } { } : 1, 2, 3 1, 2,3, 4, 5 f → cu proprietatea că ( ) 1 1 f ≠ .
5p
5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ( ) 4, 1 P − şi este paralelă cu dreapta 2 1 0. x y − + =
5p 6. Fie x∈\ astfel încât
1
sin cos .
2
x x = + Să se calculeze sin 2 . x

Varianta 80
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080

1. Fie permutarea
5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 1
S
 
σ = ∈
 
 
şi mulţimea
{ }
n
A n σ

= ∈` .
5p a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ .
5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A.
5p c) Fie
5
S τ∈ astfel încât
2 2
τσ σ τ = . Să se arate că τσ στ = .
2. Fie : f → \ \ o funcţie şi mulţimea ( ) ( ) { }
| , H T f x T f x x = ∈ + = ∀ ∈ \ \ .
5p a) Să se arate că, dacă , T H ∈ atunci . T H − ∈
5p
b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( ) , . + \
5p c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia ( ) { } : , f f x x → = \ \ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080

1. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
( ) 1 f x x = + .
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f.
5p
b) Să se arate că
2 2
( 1) ( ) ( ) 1 x f x xf x x ′′ ′ + + = + , pentru orice x∈\.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
1
n
n
n
nx
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p b) Să se arate că
1
*
0
ln 2 ln(1 ) ,
n
n
I x dx n = − + ∀ ∈

` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
I
→∞
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
81
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081
5p 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
2
log 500.
5p

2. Se consideră ecuaţia
2
2 0, , x x m m − + = ∈\ care are rădăcinile reale
1
x şi
2
x . Ştiind că
1 2
1, x x − =
să se determine . m
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
3
1 1 x x − = + .
5p
4. Să se calculeze
0 2 4 16
16 16 16 16
... . C C C C + + + +
5p 5. Să se determine a∈\ ştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay − = sunt paralele.
5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât .
2
a b
π
+ = Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 2cos . a b a b + = −

Varianta 81
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081

1. Fie m∈\ şi punctele ( ) ,1 A m , ( ) 1 , 2 B m − , ( ) 2 1, 2 1 C m m + + . Se consideră matricea
1 1
1 2 1
2 1 2 1 1
m
M m
m m
| |
|
= −
|
|
+ +
\ .
.
5p
a) Să se calculeze ( ) det M .
5p b) Să se arate că punctele A, B, C sunt coliniare, oricare ar fi m∈\.
5p c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu
15
32
.

2. Fie mulţimea de matrice
5
,
a b
A a b
b a
¦ ¹ | | ¦ ¦
= ∈
´ ` |

¦ ¦ \ . ¹ )
] .
5p
a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul
ˆ
0 .
5p
b) Să se arate că există o matrice nenulă M A ∈ astfel încât
ˆ ˆ ˆ ˆ
2 1 0 0
ˆ ˆ ˆ ˆ
1 2 0 0
M
| | | |
⋅ = | |
| |

\ . \ .
.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia
2
ˆ ˆ
2 1
ˆ ˆ
1 2
X
| |
= |
|

\ .
.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( ) ( 1)
x
f f x x e

→ = − \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem.
5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ .

2. Se consideră funcţia ( )
3 2
0
:[0; ) , 1
x
f f x t t dt ∞ → = +

\ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se calculeze (1) f .
5p
c) Să se calculeze
5
( )
lim
x
f x
x
→∞
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
82
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082
5p
1. Să se verifice că numărul 1 i + este rădăcină a ecuaţiei
4
4 0. z + =
5p

2. Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei : f → \ \, ( )
2
4 9 f x x x = − + se află pe dreapta de
ecuaţie 7 x y + = .
5p
3. Fie { } { } : 1, 2,3 4,5, 6 f → o funcţie injectivă. Să se arate că ( ) ( ) ( ) 1 2 3 15. f f f + + =
5p 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre,
acesta să aibă ambele cifre impare.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 0 , 2, 3 A B şi ( ) 1, 4 . C − Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie a∈\, astfel încât
1
sin .
4
a = Să se calculeze sin 3 . a

Varianta 82
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali
( )
( )
( )
0
0
0
x ay b c z
x by c a z
x cy a b z
¦ + + + =
¦
+ + + =
´
¦
+ + + =
¹
.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se arate că, pentru orice , , . a b c∈\ , sistemul admite soluţii nenule.
5p
c) Să se rezolve sistemul, ştiind că a b ≠ şi că ( ) 1,1,1 este soluţie a sistemului.

2. Se consideră mulţimea
2 2
, , 0 .
x iy
G x y x y
iy x
¦ ¹
| |
= ∈ + ≠
´ ` |
\ .
¹ )
\
5p
a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din ( )
2
^ M .
5p b) Să se arate că ( ,·) G este grup abelian.
5p c) Să se arate că funcţia
( )
( ) : , , f G

⋅ → ⋅ ^ cu ( ) , ,
x iy
f x iy x y
iy x
| |
+ = ∀ ∈
|
\ .
\ este izomorfism de
grupuri.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

82 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082
1. Se consideră şirul
0
( )
n n
a

, definit prin
0
3 a = ,
1
2 ,
n n
a a n
+
= + ∀ ∈`.
5p a) Să se arate că
0
( )
n n
a

este strict crescător.
5p b) Să se arate că şirul
0
( )
n n
a

este convergent.
5p c) Să se calculeze
2 1
1
lim
n n
n
n n
a a
a a
+ +
→∞
+


.

2. Fie funcţia ( )
2
0
(sin cos )sin
: 0, 0, , ( )
2
cos
x t t t
f f x dt
t
π +  
→ ∞ =
 
 

.
5p a) Să se calculeze
4
f
π  
 
 
.
5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
c) Să se calculze
2
0
0
( )
lim
x
x
f x
x

>
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
83
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083
5p
1. Să se arate că numărul
3
3 aparţine intervalului
( ) 2
2, log 5 .
5p
2. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că
2
3 0, x x m + + ≥ oricare ar fi . x∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos 1
6 3
x x
π π    
+ + − =
   
   
.
5p 4. Într-o urnă sunt 49 de bile, inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Să se calculeze probabilitatea ca,
extrăgând o bilă din urnă, aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect.
5p
5. Să se determine m∈\ ştiind că vectorii 2 3 u i j = −
G G G
şi 4 v mi j = +
G G G
sunt perpendiculari.
5p
6. Să se arate că tg1 tg2 tg3 ... tg89 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
D D D D
.

Varianta 83
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
2
2
1
( 1) ( 1) 2
2 ( 2) 2( 1) 3
x y z
x m m y m z
x m m y m z
− + = ¦
¦
+ − − + + =
´
¦
+ − − + + =
¹
, unde . m∈\
5p
a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă { } \ 0,1 . m∈\
5p b) Să se arate că pentru {0,1} m∈ sistemul este incompatibil.
5p
c) Să se arate că dacă
3
0 0 0
( , , ) x y z ∈\ este soluţie a sistemului, atunci
0 0 0
2009 1 x y z − + ⋅ = .

2. Se consideră mulţimile
2
7
{ } | H a a = ∈Z şi
7
ˆ ˆ
, , 0 sau 0 . |
a b
G a b a b
b a
¦ ¹ − | |
= ∈ ≠ ≠
´ ` |
\ .
¹ )
Z
5p a) Să se determine elementele mulţimii H.
5p b) Fie , x y H ∈ astfel încât
ˆ
0. x y + = Să se arate că
ˆ
0. x y = =
5p c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083
1. Se consideră funcţia
1
: \ {1} , ( )
1
x
f f x x
x
+
→ =

\ \ .
5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie 1 x = este asimptotă verticală la graficul funcţiei f .
5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f.

2. Se consideră funcţiile
1
: 0, , ( )
2
cos sin
n n
n n
f f x
x x
π
 
→ =
 
  +
\ ,
*
n∈` .
5p a) Să se calculeze
2
0
1
1
( )
dx
f x
π

.
5p
b) Să se arate că, dacă F este o primitivă a funcţiei
4
f , atunci ( )
2
4
( ) ( ) sin 4 , 0,
2
F x f x x x
π
 
′′ = ∀ ∈
 
 
.
5p c) Să se arate că
3 3
2 2
1 1
0 0
1
sin ( ) cos ( )
4
x f x dx x f x dx
π π
π −
= =
∫ ∫
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
84
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084
5p
1. Fie . z ∈^ Să se arate că dacă 2 3 , z z + ∈\ atunci . z ∈\
5p
2. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( ) ( ) 0, 4 , 1, 2 − şi ( ) 1,1 . −
5p
3. Se se arate că funcţia ( ) ( ) : 0, 1, 3 f ∞ → , ( )
3
1
x
f x
x
+
=
+
este bijectivă.
5p
4. Să se determine numerele naturale n , 5 n ≥ , astfel încât
3 5
.
n n
C C =
5p
5. Se consideră punctele , , , A B C D astfel încât . AB CD =
JJJG JJJG
Să se arate că 0. AC DB + =
JJJG JJJG G

5p 6. Fie , a b∈\, astfel încât . a b − =π Să se arate că are loc relaţia cos cos 0. a b ⋅ ≤

Varianta 84
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
2 3 3
2
2 4
x y z
x y z m
nx y z
+ − = ¦
¦
− + =
´
¦
+ − =
¹
, unde , . m n∈\
5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia
0 0 0
2, 2, 1 x y z = = = .
5p b) Să se determine n∈\ pentru care sistemul are soluţie unică.
5p c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat.

2. Se consideră mulţimea
3
ˆ
1
ˆ ˆ ˆ
0 1 0 ,
ˆ ˆ ˆ
0 0 1
a b
G a b
¦ ¹
| |
¦ ¦
|
¦ ¦
= ∈
´ ` |
¦ ¦
|
\ . ¦ ¦
¹ )
Z .
5p a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G.
5p b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din
3 3
( ) M Z .
5p c) Să se arate că
3
3
X I = , oricare ar fi X G ∈ .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084

1. Se consideră funcţia
*
: , ( ) .
x
e
f f x
x
→ = \ \
5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
n
n f n f n
→∞
− + .

2. Se consideră funcţia
2
0
: , ( ) ( 3 2)
x
t
f f x e t t dt

→ = − +

\ \ .
5p
a) Să se arate că (1) 0 f > .
5p b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem.
5p
c) Să se calculeze
2
0
( ) ( )
lim
x
f x f x
x

+ −
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
85
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085
5p 1. Fie . z ∈^ Să se arate că numărul
( )
i z z − este real.
5p

2. Să se determine m∈\ pentru care parabola asociată funcţiei ( ) ( )
2
: , 1 f f x x m x m → = + + + \ \
este tangentă la axa Ox.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 5 x x + = − .
5p
4. Câţi termeni ai dezvoltării ( )
7
1 2 + sunt divizibili cu 14?
5p
5. Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. Să se calculeze . AB AC ⋅
JJJG JJJG

5p
6. Fie , a b∈\, astfel încât
3
.
2
a b
π
+ = Să se arate că sin 2 sin 2 0. a b − =

Varianta 85
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085

1. Fie A matricea coeficienţilor sistemului
2 0
3 0
2 0
x y z
x y mz
x y z
+ + = 

− + =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule.
5p
c) Să se arate că, dacă 0 m = , atunci expresia
2 2 2
0 0 0
2 2 2
0 0 0
z y x
z y x
+ +
− −
este constantă, pentru orice soluţie
nenulă ( )
0 0 0
, , x y z a sistemului.

2. Se consideră , a b∈\ şi polinomul
4 3 2
4 6 f X X X aX b = − + + + , care are rădăcinile complexe

1 2 3 4
, , , x x x x .
5p a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i.
5p b) Să se calculeze ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
1 2 3 4
1 1 1 1 x x x x − + − + − + − .
5p c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085

1. Se consideră funcţia
1
*
: , ( )
x
f f x e → = \ \ .
5p a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f .
5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f.

5p
c) Să se calculeze ( ) ( ) ( )
2
lim 1
x
x f x f x
→∞
+ − .

2. Fie şirul ( )
1
n
n
I

definit prin
2 *
4
0
tg ,
n
n
I t dt n
π
= ∈

` .
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că
1
1
2 1
n n
I I
n
+
+ =
+
, pentru orice n

∈` .
5p
c) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent la 0.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
86
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086
5p
1. Să se arate că numărul
1 3 1 3
1 3 1 3
i i
i i
+ −
+
− +
este real.
5p 2. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. Să se calculeze valoarea sumei
a b
b a
+ .
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin cos
3 6
x x
π π    
+ = −
   
   
.
5p 4. Câte elemente ale mulţimii
{ } 7
, , 7
k
A x x C k k = = ∈ ≤ ` sunt divizibile cu 7?
5p
5. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. Să se calculeze modulul vectorului AB AC AD + +
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Să se calculeze suma cos1 cos 2 cos3 ... cos179 + + + +
D D D D
.

Varianta 86
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086

1. Se consideră sistemul
( )
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3

( )
( )
x ay a b z a b
x a y a b z a b
x a y a b z a b
 + + + = +


+ + + = +


+ + + = +


, unde , a b∈\.
5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului.
5p b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat.
5p c) Să se arate că, pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie.

2. Se consideră polinomul [ ]
4
ˆ ˆ
2 1 f X X = + ∈] .
5p a) Să se determine gradul polinomului
2
f .
5p
b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului [ ] ( )
4
, , X + ⋅ ] .
5p c) Să se determine toate polinoamele [ ]
4
g X ∈] de gradul 1 cu proprietatea că
2
ˆ
1 g = .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086
1. Se consideră funcţia { }
3
3
1
: 1 , ( )
1
x
f f x
x

− − → =
+
\ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
c) Să se calculeze
2
3
lim (2) (3)... ( )
2
n
n
f f f n
→∞
 
 
 
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
sin
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p b) Să se arate că
2
( 1) , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se calculeze
3
0
lim sin
n
n
xdx
π
→∞

.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087
5p
1. Fie z ∈^ o rădăcină de ordin 3 a unităţii, diferită de 1. Să se calculeze
2
1 z z + + .
5p
2. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei
2
6 0 x x + − ≤ .
5p 3. Fie funcţia ( ) ( ) : 1, 2, f ∞ → ∞ , ( )
2
1 f x x = + . Să se arate că funcţia f este bijectivă.
5p 4. Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8?
5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( )
1
1 v ai a j = + +
JJG G G
şi
2
3 5 v i j = +
JJG G G
sunt coliniari.
5p 6. Triunghiul ABC are laturile 3 AB = , 5 BC = şi 7 AC = . Să se calculeze lungimea razei cercului
înscris în triunghiul ABC.

Varianta 87
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

V
87 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087

1. Fie matricea ( )
3
A∈M \ , care are toate elementele egale cu 1.
5p
a) Să se demonstreze că
2
3 . A A =
5p b) Să se calculeze
( )
3
3
det I A + .
5p
c) Să se demonstreze că dacă ( )
3
B∈M \ este o matrice cu proprietatea , AB BA = atunci suma
elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi.

2. Fie
1 3
2 2
i ε = − + şi ( ) { }
, a b a b ε ε = + ∈ _ _ .
5p a) Să se arate că ( )
2
ε ε ∈_ .
5p
b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din ( ) ε _ aparţine mulţimii ( ) ε _ .
5p
c) Să se arate că mulţimea
{ }
2 2
, M a ab b a b = − + ∈] este parte stabilă a lui ] în raport cu înmulţirea.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087
1. Se consideră funcţia
( )
2
: , ( ) ln 1 f f x x x → = + + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p
b) Să se studieze convergenţa şirului ( )
1
n
n
x

definit prin
1
1 x = şi ( )
1
,
n n
x f x n

+
= ∀ ∈` .
5p
c) Să se demonstreze că ( ) ( ) 1 1, f x f x x + − ≤ ∀ ∈\.

2. Se consideră funcţiile ( ) ( )
ln
, : 0, 3 ,
3
x
f g f x
x
→ =

\ şi ( )
( )
( )
ln 3
, 0, 3
x
g x x
x

= ∀ ∈ .
5p a) Să se calculeze ( ) ( )
1
3
e
x f x dx −

.
5p
b) Să se arate că ( ) ( )
2 2
1 1
f x dx g x dx =
∫ ∫
.
5p
c) Să se arate că ( )
1
0
lim
t
t
f x dx = +∞

2
.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088
5p
1. Să se ordoneze crescător numerele lg2 lg20 a = − ,
2 2
3 4
b C C = − şi
3
4 4 c = − .
5p
2. Să se determine a∈\ ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie
2
2 y x x a = + + la axa Ox
este egală cu 1.
5p 3. Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg arctg
2
x y
π
+ = . Să se arate că 1 x y ⋅ = .
5p 4. Să se arate că numărul
3
, , 3
n
A n n ∈ ≥ ` este divizibil cu 3.
5p
5. Punctele , , , E F G H sunt mijloacele laturilor [ ] [ ] [ ] , , , BC DA AB respectiv [ ] CD ale patrulaterului
ABCD . Să se demonstreze că EF HG CA + =
JJJG JJJG JJG
.
5p 6. Să se calculeze tg x , ştiind că
3
,
4
x
π
π
 

 
 
şi
3
sin 2
5
x = − .

Varianta 88
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088

1. Fie m∈\ şi ( )
3
2 1 1
1 1
3 4 1 0
A m
m
−  
 
= − − ∈
 
 
+
 
\ M .
5p a) Să se calculeze ( ) det A .
5p b) Să se determine m∈\ astfel încât matrice A să fie inversabilă.
5p
c) Să se determine m∈\ astfel încât
1
A A
− ∗
= .
2. Se consideră corpul ( )
3
, , + ⋅ ] şi polinoamele
3 3
3
ˆ ˆ
, , , 2 2 f g f X X g X X ∈ = − = + + ] .
5p a) Să se determine rădăcinile din
3
] ale polinomului f.
5p
b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în [ ]
3
X ] .
5p
c) Să se determine toate polinoamele [ ]
3
h X ∈] de gradul trei, astfel încât ( ) ( ) h x g x = , oricare ar fi
3
x∈] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 1 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se calculeze
3
0
( )
lim
x
x f x
x


.
5p c) Să se arate că funcţia : , ( ) ( 1) ( ) g g x x f x → = − \ \ admite exact un punct de extrem.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
sin
n
n
I x x dx =

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p
b) Să se arate că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.
5p
c) Să se demonstreze că ( )
2 2 2
2 2 1 2 sin1 cos1, 2
n n
I n n I n n

+ − = − ∀ ≥ .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
89
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089
5p
1. Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia 3 6 z i z + = ⋅ .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 2 4 x x − = + .
5p
3. Să se determine imaginea funcţiei : f → \ \, ( )
2
1 4
x
f x
x
=
+
.
5p
4. Să se determine numărul funcţiilor strict monotone { } { } : 1, 2, 3 5, 6, 7,8 f → .
5p
5. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea
MA MC MB MD + = +
JJJG JJJJG JJJG JJJJG
.
5p
6. Fie a şi b numere reale, astfel încât
3
a b
π
+ = . Să se arate că ( ) sin 2 sin 2 sin 0 a b a b − − − = .

Varianta 89
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089

1. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare
1 2
3 4
1 2 3 4
1
x x a
x x b
x x x x
− = 

− =


+ + + =

, unde , . a b∈\
5p a) Să se arate că, pentru orice valori ale lui a şi b, sistemul este compatibil.
5p
b) Să se determine , a b∈\ astfel încât sistemul să admită o soluţie( )
1 2 3 4
, , , x x x x cu proprietatea că
1 2 3 4
, , , x x x x şi
1 2
x x + sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
5p c) Să se demonstreze că, dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive, atunci 1. a b + <

2. Fie polinomul [ ]
3 2
3 5 1 f X X X X = − + + ∈\ şi
1 2 3
, , x x x ∈^ rădăcinile sale.
5p
a) Să se calculeze ( )( )( )
1 2 3
1 1 1 x x x − − − .
5p
b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2 2 2
1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2
x x x x x x x x x x x x + + + + + .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089
1. Pentru fiecare 0 a > se consideră funcţia ( ) ( )
1
: (0; ) , ln 1
a a
f f x x a
x
 
∞ → = + +
 
 
\ .
5p a) Să se calculeze ( ), 0
a
f x x ′ > .
5p b) Să se determine a astfel încât funcţia
a
f să fie convexă.
5p c) Să se arate că graficul funcţiei
a
f admite asimptotă spre +∞ .

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
0
cos
n
n
I x dx
π
=

.
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se arate că ( )
2
1 , 3
n n
nI n I n

= − ∀ ≥ .
5p
c) Să se demonstreze că şirul ( )
1
n
n
I

este convergent.

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
90
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090
5p
1. Se consideră progresia aritmetică ( )
1
n
n
a

cu raţia 3. Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei
este 150, să se determine
1
. a
5p
2. Să se determine toate perechile ( , ) a b de numere reale pentru care
2 2
2 a b a b + = + = .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia ( ) lg lg 9 2 1. x x + − =
5p
4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea { } 1, 2, 3,...,100 , acesta să nu fie
divizibil cu 7.
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 0, 2 , 1, 1 A B − şi ( ) 5,1 . C Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A,
perpendiculară pe dreapta BC.
5p
6. Să se arate că
2 4 6 8
1 cos cos cos cos 0.
5 5 5 5
π π π π
+ + + + =

Varianta 90
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090
1. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor
fiecărei linii este 0.
5p a) Să se arate că, dacă , A B M ∈ , atunci A B M + ∈ .
5p b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă.
5p
c) Să se demonstreze că, dacă A M ∈ , atunci
2
A M ∈ .

2. Se consideră inelele
{ }
2 2 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] şi
{ }
3 3 , a b a b
 
= + ∈
 
] ] .
5p a) Să se arate că, dacă x∈\ şi
2
3 2 2 x = + , atunci 2 x
 

 
] .
5p
b) Să se arate că 2 3
   
∩ =
   
] ] ].
5p c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la 2
 
 
] la 3
 
 
] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

90 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090
1. Se consideră funcţiile ( ) ( )
*
: 0; , ln ,
n
n n
f f x x x n ∞ → = + ∈ \ ` .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei
1
f .
5p
b) Să se demonstreze că funcţiile
( )
1
: (0, ) , ( ) ( )
n n n n
g g x f x f
x
∞ → = + \ sunt convexe.
5p c) Admitem că ecuaţia ( ) 2
n
n
f x = are soluţia unică
n
x . Să se arate că şirul
1
( )
n n
x

converge la 2 .

2. Fie [0,1] a ∈ şi
*
0
,
1
n
a
n
t
I dt n
t
= ∈
+

` .
5p a) Să se calculeze
2
I .
5p
b) Să se demonstreze că
1
, 2
n
n n
a
I I n
n

+ = ∀ ≥ .
5p c) Să se arate că lim 0
n
n
I
→∞
= .

w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
91
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091
5p
1. Să se calculeze modulul numărului complex
( ) ( )
2
2 1 2 1 z i = − + + .
5p
2. Să se determine numerele reale x şi y ştiind că 2 1 x y + = şi
2 2
6 1. x y − =
5p
3. Să se arate că funcţia ( )
2
: , 1 f f x x x → = + + \ \ nu este injectivă.
5p
4. Să se calculeze
3 3
10 9
C C − .
5p
5. Fie ABCD un paralelogram. Ştiind că vectorii AB AD +
JJJG JJJG
şi AB AD −
JJJG JJJG
au acelaşi modul, să se arate că
ABCD este dreptunghi.
5p
6. Să se arate că
2
sin 40 sin140 cos 130 ⋅ =
D D D
.

Varianta 91
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091

1. Se consideră matricea
1 2
4
A
x
 
=
 
 
, unde x∈\.
5p
a) Să se determine x∈\ ştiind că
2
5 A A = .
5p
b) Pentru 2 x = să se calculeze
2009
A .
5p c) Să se determine x∈\ pentru care
( )
rang 1
t
A A + = .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul
4 3 2 2
2 2( 1) ( 3) f X a X a X bX c = + − + + + + .
5p a) Să se determine , , a b c , ştiind că a b c = = , iar restul împărţirii lui f la 1 X + este 10.
5p b) Ştiind că
1 2 3 4
, , , x x x x ∈^sunt rădăcinile lui f, să se calculeze
2 2 2 2
1 2 3 4
. x x x x + + +
5p c) Să se determine , , a b c∈\ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091
1. Se consideră funcţia : f → \ \,
3
2
2
( )
1
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
lim ( ) ( )
x x
x
f e
→∞
.

2. Fie funcţiile , : F f → \ \, ( )
2
sin x
f x e = ,
0
( ) ( )
x
F x f t dt =

.
5p a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare.
5p
b) Să se calculeze ( )
2
0
cos 2xF x dx
π

.
5p
c) Să se calculeze
0
( )
lim
x
F x
x →
.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
92
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092
5p
1. Numerele reale pozitive a,b,c,d sunt în progresie geometrică. Ştiind că 7 d a − = şi 2 c b − = , să se
determine raţia progresiei.
5p
2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că
2
2 0 mx x + − ≤ , oricare ar fi . x∈\
5p
3. Să se rezolve în intervalul (0, 5) ecuaţia
1
sin 2 .
6 2
x
π  
+ = −
 
 

5p
4. Să se determine numărul
0 2 4 6 8
10 10 10 10 10
n C C C C C = − + − + .

5p
5. Să se determine a∈\ pentru care vectorii ( ) ( ) 1 2 2 u a i a j = − − +
G G G
şi ( ) 1 v a i j = + −
G G G
sunt
perpendiculari.

5p 6. Fie
3
,
2
π
α π
 

 
 
astfel încât
1
cos
3
α = − . Să se calculeze sin 2α .

Varianta 92
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092

1. Fie matricea
1 1
1 1
A
 
=
 
− −
 
şi mulţimea ( )
2 2
{ } |
t
G X AXA O = ∈ = M \ , unde
t
A este transpusa
matricei A.
5p a) Să se arate că dacă , X Y G ∈ , atunci . X Y G + ∈
5p b) Să se arate că, dacă , X G ∈ atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.
5p
c) Să se arate că dacă X G ∈ şi det 0 X = , atunci
n
X G ∈ pentru orice
*
. n∈`

2. Se consideră polinomul [ ]
4 3 2
6 18 30 25 f X X X X X = − + − + ∈^ .
5p
a) Să se arate că polinomul f se divide cu
2
2 5 X X − + .
5p b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală.
5p c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

92 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092
1. Se consideră funcţia ( ) ( ) ( ) : 1; , ln ln f f x x ∞ → = \ .
5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x e = , situat pe
graficul funcţiei f.
5p
b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă.
5p
c) Să se calculeze
( 1) ( )
lim
( ) x
f x f x
f x →∞
+ −

.

2. Se consideră funcţia : f → \ \,
2
cos
( )
1 sin
x
f x
x
=
+
.
5p a) Să se calculeze
2
0
( ) f x dx
π

.

5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0;
2
π  
 
 
.

5p c) Să se calculeze
2
0
( ) xf x dx
π

.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
93
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093
5p
1. Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei
2
2 4 0. z z + + =
5p 2. Să se determine funcţiile de gradul întâi : f → \ \, care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia
( ( )) 4 3 f f x x = + , oricare ar fi x∈\ .

5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
2
2 4 12
x
x
+
+ = .
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000, acesta
să fie cub perfect?
5p
5. Se consideră punctele ( ) 1, 2 A şi ( ) 3, 4 B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.
5p
6. Să se determine ( ) 0, 2 α π ∈ astfel ca tg sin . α α =

Varianta 93
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093

1. Se consideră matricea ( )
2
1 0
2 1
A
 
= ∈
 
 
\ M .
5p
a) Să se calculeze
3
A .
5p b) Să se determine
( )
1
t
A A

⋅ .
5p c) Să se rezolve ecuaţia ( )
2
2
, X A X = ∈ \ M .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
30 20 10 5
3 3 . f X X aX X aX b X = − + + + + ∈\
5p a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la 1 X + nu depinde de a .
5p b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la
2
X X − să fie X .
5p c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu
2
( 1) . X −

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

93 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093
1. Pentru fiecare t ∈\ , se consideră funcţia :
t
f → \ \,
3 2
( )
t
f x x t x = + .
5p a) Să se calculeze ( ),
t
f x x ′ ∈\.
5p b) Să se arate că fiecare funcţie
t
f este inversabilă.
5p
c) Să se arate că funcţia ( ) ( )
1
: , 1
t
g g t f

→ = \ \ este continuă în punctul 0.

2. Fie funcţia
2
0
: , ( ) ( 1) | |
x
f f x t t dt → = +

\ \ .
5p
a) Să se calculeze (1) f .
5p b) Să se arate că f este funcţie impară.

5p c) Să se calculeze
2
( 1) ( )
lim
x
f x f x
x x
→∞
+ −
.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
94
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094
5p
1. Să se calculeze
( )( )
4
1 2 3 1
5
i i   − −
 
 
 
.
5p
2. Să se arate că funcţia
1
: ( 1,1) , ( ) ln
1
x
f f x
x

− → =
+
\ este impară.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 5 2.
x x −
+ =
5p
4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, prima sa
cifră să fie număr prim?
5p
5. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui. Ştiind că , BO OC =
JJJG JJJJG
să se arate că triunghiul
ABC este dreptunghic.
5p 6. Fie α ∈\ , astfel încât sin cos 1. α α + = Să se calculeze tg 2 . α

Varianta 94
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094

1. Fie , , a b c

∈\ şi matricea 0
0 0
a a b a b
A b b c
c
− −  
 
= −
 
 
.
5p a) Să se arate că A este matrice inversabilă.
5p
b) Să se demonstreze că 0
0 0
n n n n n
n n n n
n
a a b a b
A b b c
c
 
− −
 
= −
 
 
 
, oricare ar fi n

∈` .
5p
c) Să se calculeze
1
A

.

2. Fie [ ] f X ∈\ un polinom astfel încât
( )
( ) ( )
2 2
3 1 3 1 f X X f X f X + + = + + şi ( ) 0 0. f =
5p a) Să se determine ( 1). f −
5p b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la 5. X −
5p c) Să se demonstreze că . f X =

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

94 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094
1. Se consideră funcţiile
1 *
:[0; ) , ( ) ( 2) ,
n
n n
f f x x n x n n
+
∞ → = − + + ∈ \ ` .
5p a) Să se arate că graficele funcţiilor
n
f nu admit asimptotă spre +∞ .
5p
b) Să se arate că, pentru oricare n

∈` ,
n
f are exact un punct de extrem
n
x .
5p
c) Să se calculeze
2
lim
n
n
n
x
→∞
, unde
n
x este definit la punctul b).

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
2
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
, 1
2 1
n n
I I n
n
+
+ = ∀ ≥
+
.
5p c) Să se calculeze lim .
n
n
I
→∞


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
95
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
10
2 1 −
.

5p 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
1
1.
1
x
x
+ =
+


5p
3. Să se studieze monotonia funcţiei ( ) ( )
2009
: 0, , 2009 log
x
f f x x ∞ → = + \ .
5p 4. Care este probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre, produsul
cifrelor sale să fie impar?

5p
5. Să se demonstreze că vectorii 3 u i a j = +
G G G
şi ( ) 1 v a i a j = + +
G G G
nu pot fi perpendiculari pentru nicio
valoare reală a numărului a.

5p
6. Să se arate că ( ) sin sin 3 sin 5 1 2cos 2 sin 3 , x x x x x + + = + ⋅ oricare ar fi . x∈\

Varianta 95
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095

1. Se consideră
*
n∈` şi matricea ( )
n n
A ∈M \ , care are elementele de pe diagonala principală egale cu
2 şi restul elementelor egale cu 1.
5p a) Să se calculeze ( )
2
det 2A .
5p
b) Să se determine x∈\ pentru care ( )
3 3
det 0 A xI + = .
5p
c) Să se arate că
4
A are inversă, aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu
4
5
şi restul
elementelor egale cu
1
5
− .

2. Fie , , a b c∈\ şi polinomul [ ]
3 2
f X aX bX c X = − + − ∈\ cu rădăcinile
1 2 3
, , . x x x ∈^
5p a) Să se determine , , a b c pentru care
1
2 x = şi
2
1 x i = + .
5p
b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la
2
( 1) X − şi la
2
( 2) X − nu pot fi egale, pentru nicio
valoare a parametrilor , , . a b c
5p c) Să se arate că, dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi , , a b c sunt strict pozitive, atunci
1 2 3
, , x x x sunt strict pozitive.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095

1. Fie funcţiile : , ( ) arctg f f x x → = \ \ şi
2
1
: , ( ) ( 1) ( )
1
g g x f x f x f
x x
 
→ = + − −
 
 
+ +
\ \ .
5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ .
5p b) Să se arate că ( ) 0, g x x = ∀ ∈\.
5p
c) Să se calculeze
2 2 2 2
1 1 1 1
lim arctg arctg arctg ... arctg
1 1 1 1 2 2 1 3 3 1
n
n n
→∞
 
+ + + +
 
  + + + + + + + +
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
0
x n
n
I e x dx

=

.
5p a) Să se calculeze
1
I .

5p
b) Să se arate că
1
1
n n
I nI
e

= − , pentru orice 2 n ≥ .
5p c) Să se calculeze
.
lim
n
n
I
→∞w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
96
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096
5p
1. Fie a,b,c numere naturale nenule în progresie geometrică. Ştiind că a b c + + este un număr par, să se
arate că numerele a,b,c sunt pare.
5p
2. Fie funcţia ( )
2
: , 3 2. f f x x x → = + + \ \ Să se arate că ( ) ( ) 1 0, f a f a + + ≥ oricare ar fi . a∈\
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia
2 4
log log 3 x x + > .
5p
4. Să se determine numerele naturale n, 2 n ≥ , pentru care
1 2
120
n n
C C + = .
5p
5. Să se arate că unghiul vectorilor 2 u i a j = −
G G G
şi v i j = +
G G G
este obtuz dacă şi numai dacă 2. a >
5p
6. Fie ABC un triunghi cu
1
sin , sin 1
2
A B = = şi 4. BC = Să se calculeze aria triunghiului ABC.

Varianta 96
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096

1. Pentru orice matrice ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
M \ se notează ( ) tr A a d = + .
5p a) Să se verifice că
2
2 2
( ) (det ) 0 A tr A A A I − ⋅ + ⋅ = .
5p b) Să se demonstreze că, dacă ( ) 0, tr A = atunci
2 2
, A B BA = pentru orice matrice ( )
2
. B∈M \
5p c) Să se arate că dacă ( ) 0 tr A ≠ , ( )
2
B∈M \ şi
2 2
, A B BA = atunci AB BA = .

2. Fie , a b∈\ şi polinomul [ ]
4 3 2
6 13 . f X X X aX b X = − + + + ∈\
5p a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f.
5p
b) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( 1)( 3). X X − −
5p c) Să se determine , a b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096
1. Fie mulţimea \ {1, 2, 3,..., 2009} A = \ şi funcţia
1 1 1 1
: , ( ) ...
1 2 3 2009
f A f x
x x x x
→ = + + + +
− − − −
\ .
5p a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f .
5p
b) Ştiind că a

∈\ , să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei ( ) f x a = .
5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului funcţiei f .

2. Fie funcţia
2
0
: , ( )
x
t
f f x e dt

→ =

\ \ .
5p
a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p c) Să se arate că şirul
1
( ( ))
n
f n

este convergent.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
97
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097
5p 1. Să se ordoneze crescător numerele
3
2
3!, 100, log 32 .
5p
2. Să se arate că
2 2
3 4 0, x xy y + + ≥ oricare ar fi , x y ∈\.
5p 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 cos x x = .
5p
4. Să se calculeze
3 2
5 6
4 . A C −
5p
5. În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A,B,C astfel încât ( ) ( ) 1, 3 , 2, 5 A B şi 2 . AC AB =
JJJG JJJG

Să se determine coordonatele punctului C.
5p
6. Fie ABC un triunghi care are 8 BC = şi
3
cos .
5
A = Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris
triunghiului ABC.

Varianta 97
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1


97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097

1. Fie ( )
2
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M .
5p a) Să se arate că
( )
det 0
t
A A ⋅ ≥ .
5p b) Să se arate că, dacă
t t
A A A A ⋅ = ⋅ , atunci ( )( ) 0 a d b c − − = .
5p c) Să se demonstreze că, dacă
( )
2009
t t
A A A A − = − , atunci { } 0,1 b c − ∈ .

2. Se consideră corpul ( )
7
, , + ⋅ ] .
5p
a) Să se rezolve în
7
] ecuaţia
ˆ ˆ
2 3 x = .
5p
b) Să se arate că polinomul [ ]
2
7
ˆ ˆ
2 4 p X X = + ∈] nu are rădăcini în
7
] .
5p c) Să se demonstreze că funcţia
7 7
: f → ] ] , ( )
ˆ
2 f x x = este un automorfism al grupului ( )
7
, + ] .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

97 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097

1. Se consideră funcţia : , ( ) arctg f f x x → = \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0, ) ∞ .
5p
b) Să se calculeze ( )
2
lim ( 1) ( )
x
x f x f x
→∞
+ − .
5p
c) Să se rezolve inecuaţia
3
( )
3
x
f x x < − , x∈\.

2. Fie funcţia
2 2
1
: , ( )
(1 )
f f x
x
→ =
+
\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
2
0
(1 ) ( ) x x f x dx +

.
5p
b) Să se arate că funcţia
4
0
: , ( ) ( )
x
F F x t f t dt → =

\ \ este strict crescătoare.
5p
c) Să se arate că, pentru orice a∈\, are loc relaţia
1
1
( )
4
a
f x dx <

.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
98
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098
5p
1. Fie z ∈^ astfel încât 2 3 . z z i + = + Să se calculeze modulul numărului z .
5p
2. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3 .
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 log 2 9
x
x
+ = .
5p
4. Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii { } 1, 2, 3, 4, 5 care conţin cel puţin un
număr par.
5p 5. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine , a b∈\ astfel încât să aibă loc egalitatea
aGA bGB GC + =
JJJG JJJG JJJG
.
5p 6. Ştiind că ,
2
a
π
π
 

 
 
şi
3
sin
5
a = , să se calculeze tg a.

Varianta 98
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098

1. Fie sistemul de ecuaţii liniare
1
2
0
mx y z
x y z
x y z
+ − = 

+ − =


− + + =

, unde . m∈\
5p a) Să se determine m∈\ astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2.

5p b) Să se determine m∈\ astfel încât sistemul să aibă soluţii ( )
0 0 0
3
, , x y z ∈\ care verifică relaţia
0 0 0
4. x y z + + =
5p c) Să se determine m∈] astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( )
0 0 0
3
, , . x y z ∈]

2. Fie p∈\ şi polinomul [ ]
4
4 . f X X p X = − + ∈\
5p
a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu 1 X + .
5p
b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă.
5p c) Să se arate că, pentru orice p∈\ , polinomul f nu are toate rădăcinile reale.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

98 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098
1. Pentru fiecare , 2 n n ∈ ≥ ` se defineşte funcţia :[0, ) , ( ) 1
n
n n
f f x x nx ∞ → = − − \ .
5p a) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , funcţia
n
f este convexă.
5p b) Să se arate că, pentru orice , 2 n n ∈ ≥ ` , ecuaţia ( ) 0
n
f x = are soluţie unică.
5p c) Să se calculeze lim
n
n
x
→∞
, unde
n
x este unica soluţie a ecuaţiei ( ) 0
n
f x = .

2. Fie funcţiile , : , ( ) , ( ) ( ) cos
1
x
x
x
x
e
f g f x g x f t t dt
e

→ = =
+

\ \ .
5p a) Să se calculeze
1
0
( ) f x dx

.
5p
b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ ] 0,π .
5p c) Să se calculeze
2
g
π
 
 
 
.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
99
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099
5p
1. Să se calculeze partea întreagă a numărului
1
3 2 −
.
5p
2. Fie f o funcţie de gradul întâi. Să se arate că funcţia f f D este strict crescătoare.
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
4
3 9
9
x x
+ = .
5p
4. Câte funcţii { } { } : 1, 2, 3,...,10 0,1 f → au proprietatea că ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 3 ... 10 2 f f f f + + + + = ?
5p
5. Se consideră punctele ( ) ( ) 1, 2 , 2,5 M N şi ( ) 3, , . P m m∈\ Să se determine valorile reale ale lui m
astfel încât 5. MN MP ⋅ =
JJJJG JJJG

5p
6. Să se determine cel mai mare element al mulţimii { } cos 1, cos 2, cos 3 .

Varianta 99
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099

1. Fie matricele
2
( )
a b
A
c d
 
= ∈
 
 
\ M ,
2
1 1
( )
1 1
B
 
= ∈
 
 
\ M şi funcţia : , ( ) det( )
t
f f x AA xB → = + \ \ .
5p
a) Să se calculeze
t
AA .
5p
b) Să se arate că ( ) 0 0 f ≥ .
5p
c) Să se arate că există , m n∈\ astfel încât ( ) f x mx n = + , pentru oricare x∈\.

2. Se consideră mulţimea de numere complexe
{ }
cos sin . G q i q q = π + π ∈_
5p a) Să se arate că
1 3
2 2
i G + ∈ .
5p b) Să se arate că G este parte stabilă a lui ^ în raport cu înmulţirea numerelor complexe.
5p c) Să se arate că polinomul [ ]
6
1 f X X = − ∈^ are toate rădăcinile în G.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

99 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099

1. Se consideră funcţia
3 3 3 2 3
: , ( ) 3 2 1 1 f f x x x x x x → = + + + − − + \ \ .
5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă 0 x = , situat pe graficul
funcţiei f.
5p b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .
5p c) Să se calculeze
(1) (2) ... ( )
lim
n
n
f f f n
n →∞
+ + +  
 
 
.

2. Se consideră funcţiile
1
: (0, ) , ( ) ln ,
x
n
n n
e
f f x t t dt n

∞ → = ∈

\ ` .
5p a) Să se calculeze
1
( ) f e .
5p b) Să se arate că funcţiile
n
f sunt descrescătoare pe intervalul (0,1) .
5p c) Să se calculeze lim (1)
n
n
f
→∞
.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• La toate subiectele se cer rezolvări complete.
100
SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100
5p
1. Să se arate că
{ }
6 4 2 2 | , a b a b + ∈ + ∈Z .
5p
2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 1 . x x + = −
5p
3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia
6 2 3
2 1 3 x x x − + = − .
5p 4. Să se arate că 11 divide numărul
1 2 10
11 11 11
... C C C + + + .
5p
5. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că ( ) ( ) 1,1 , 5, 2 A B şi ( ) 3, 4 , G să se calculeze
coordonatele punctului C.
5p
6. Fie a∈\ cu
2
tg .
5
a = Să se calculeze sin a .

Varianta 100
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100

1. Fie matricea
3 2
.
6 4
A
−  
=
 

 

5p a) Să se demonstreze că
2
2 2
( ) . I A I A + = +
5p b) Să se demonstreze că mulţimea
*
{ | }
n
A n∈` este finită.
5p
c) Să se rezolve ecuaţia ( )
3
2
, X A X = ∈ \ M .
2. Fie , 3, n n ∈ ≥ `
0 1
, ,...,
n
a a a ∈] şi polinomul
1
1 1 0
... .
n n
n n
f a X a X a X a


= + + + +
5p a) Să se arate că ( ) ( ) 1 1 f f + − este număr par.
5p b) Să se arate că, dacă (2) f şi (3) f sunt numere impare, atunci polinomul f nu are nicio rădăcină
întreagă.
5p c) Să se arate că polinomul g =
3
3 1 X X a − + + , a∈], nu poate fi descompus în produs de două
polinoame neconstante, cu coeficienţi întregi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100
1. Se consideră funcţia
3 2
: , ( )
x
f f x e x x x → = + − + \ \ .
5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare.
5p b) Să se arate că funcţia f este inversabilă.
5p
c) Să se calculeze
1
( )
lim
ln x
f x
x

→∞
.

2. Se consideră şirul ( )
1
n
n
I

,
1
2
0
3 2
n
n
x
I dx
x x
=
+ +

.
5p a) Să se calculeze
1
I .
5p b) Să se arate că
*
2 1
1
3 2 ,
1
n n n
I I I n
n
+ +
+ + = ∀ ∈
+
` .
5p c) Să se calculeze lim
n
n
nI
→∞
.


w
w
w
.
m
a
t
e
i
n
f
o
.
r
o

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

Varianta 2

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 002 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se arate că numărul (1 − i ) este real.
24

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3. Să se determine inversa funcţiei bijective f :

3x − 1 x + 1 + = 3. x + 1 2x − 1 → (1, ∞ ) , f ( x) = e x + 1 .

4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre, să avem a ≠ b . 5. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC , unde A(−2, −1), B (2,0), C (0,6) . 6. Fie vectorii u = mi + 3 j şi v = ( m − 2 ) i − j . Să se determine m > 0 astfel încât vectorii u şi v să fie perpendiculari.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 002
 2 2 1. Se consideră matricea A∈ M2 ( ) , A =  . 1 1

5p 5p 5p

a) Să se arate că există a ∈

astfel încât A2 = aA.

b) Să se calculeze ( A − At )2009 . c) Să se rezolve ecuaţia X 5 = A, X ∈ M 2(

).

5p 5p 5p

2. Pentru a, b din mulţimea M = [0, ∞) se defineşte operaţia a ∗ b = ln(ea + eb − 1) . a) Să se arate că dacă a, b ∈ M , atunci a ∗ b ∈ M . b) Să se arate că legea de compoziţie „ ∗ ” este asociativă. c) Pentru n ∈ , n ≥ 2 , să se determine a ∈ M astfel încât a ∗ a ∗ ... ∗ a = 2a .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
2 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 002 1. Se consideră şirul ( an )n∈ 5p 5p 5p
*

a) Să se arate că an ∈ ( 0,1) , ∀n ∈

w

w

w

m .
*

a

e t
(

n i
de n ori a

o f

o .r

dat de a1 ∈ ( 0,1) şi an+1 = an 1 − an , ∀n ∈ .
*

)

*

.

b) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈

este strict descrescător.

2 * , este mărginit superior de a1. c) Să se arate că şirul (bn )n∈ * , - Proba D, a12 + a22 + ... + M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ dat de bn =MT1, programa an , ∀n ∈

2. Se consideră funcţia f : 5p 5p

→ , f ( x) =

1 x + x +1
2

.

2 3  2x + 1  arctg   , x ∈ , este o primitivă a funcţiei f. 3  3  b) Să se calculeze aria suprafeţei delimitate de dreptele x = 0, x = 1, Ox şi graficul funcţiei g : → g ( x) = (2 x + 1) f ( x) .

a) Să se arate că funcţia F :

→ , F ( x) =

,

5p

c) Să se calculeze lim

n→∞ − n

n

f ( x)dx , unde n ∈

*

.

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

3 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 3

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 003 1. Să se ordoneze crescător numerele 2,

3

4,

4

5.

2. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : R → R , f ( x ) = 4 x 2 − 8 x + 1 . 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x − 1) + lg(6 x − 5) = 2 . 4. Să se determine probabilitatea ca, alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect. 5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(6, 4) şi este perpendiculară pe dreapta d : 2x − 3 y + 1 = 0 . 6. Ştiind că sin α =
1 , să se calculeze cos 2α . 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
SUBIECTUL II (30p) – Varianta 003 0 1 1 1. Se consideră matricea A =  1 0 1  ∈ M3 (  1 1 0   5p 5p 5p a) Să se verifice egalitatea A2 − A = 2 I 3 . b) Să se calculeze A−1 . c) Să se arate că A2009 + A2008 = 22008 ( A + I 3 ) .

).

5p 5p 5p

2. Se consideră cunoscut că ( , ∗, ) este un inel comutativ, unde x ∗ y = x + y − 3 şi x y = x ⋅ y − 3 x − 3 y + 12 , ∀ x, y ∈ . a) Să se arate că elementul neutru al legii de compoziţie „ ” este 4. b) Să se determine a, b ∈ astfel încât între inelele ( , ∗, ) şi ( , +, ⋅ ) să existe un izomorfism de forma f : → , f ( x) = a ⋅ x + b . c) Să se rezolve în mulţimea ecuaţia x x ... x = 22009 + 3 .
de 2009 ori x

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → , f ( x ) = 18 x 2 − ln x. a) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f. b) Să se determine a ∈ pentru care f ( x ) ≥ a, ∀x ∈ ( 0, ∞ ) .
→ , f a ( x) =

5p 5p 5p

w

w
3
3

w

m .

a

e t

n i

o f

o .r

c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m , unde m este un parametru real.
1 , unde a ∈ x−a +3

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1

2. Se consideră funcţiile f a : 5p 5p 5p

. .

a) Să se arate că, pentru orice a ∈ b) Să se calculeze

, funcţia f a are primitive strict crescătoare pe

∫0 f2 ( x )dx .
∫ f a ( x )dx . a →∞ 0

c) Să se calculeze lim

Să se calculeze lungimea laturii BC a triunghiului ascuţitunghic ABC ştiind că AB = 6 . 6. Se ştie că (G . 3.M1 n ∈ 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 004  −1 2 2  1. b) Să se demonstreze că det( At ⋅ A) = 0 . specializarea matematică . ∞) şi x y = ( x − 3)( y − 3) + 3 . ∞). b) Să se demonstreze că funcţia f este un izomorfism de grupuri. 2 a e t n i o f o . unde G = (3. + f ( n ) ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 9 x − 10 ⋅ 3x−1 + 1 = 0 . acesta să aibă exact două cifre egale. ) . * * . ∞) → G . 5p 5p 5p 2. 1− i 1+ i  2 2. Se consideră şirul ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . Se consideră matricea A =  . f ( x ) = 2x + 1 x 2 ( x + 1) 2 w w n→∞ n→∞ w * m . Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = a i + (a + 1) j şi v = −(5a − 1) i + 2 j sunt perpendiculari.. atunci H conţine toate numerele raţionale q > 3 . AC = 10 şi că aria triunghiului ABC este egală cu 15 3 . n2 c) Să se calculeze lim ( f (1) + 2 ) + f ( 3 MT1. a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. 5.2 ( 5p 5p 5p ) astfel încât AB = O2 . f ( x) = x + 3 . a) Să se calculeze 4 5 6 . ) + . In = ∫ xn xn + 1 1 dx. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + 5 x + 1 este situat în cadranul III. Se consideră funcţia f : (0. .informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.  2 2 −1 a) Să se calculeze rangul matricei A.r .. . • Toate subiectele sunt obligatorii. Ministerul Educaţiei.0} → . ⋅) la ( G . Ministerul Educaţiei. 4 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 4 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 004 1   1 − 1. programa unde 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(Proba D. ∀n ∈ c) Să se calculeze lim I n . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. de la ( (0.Filiera vocaţională. . Să se arate că numărul   este real. Să se determine probabilitatea ca. b) Să se demonstreze că funcţia f nu are puncte de extrem local. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 004 1. profilul militar. Se consideră funcţia f : 5p 5p \ {−1. c) Să se determine o matrice nenulă B ∈ M3. ) este grup. b) Să se arate că I n ≤ 1. n ∈ * . Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se demonstreze că dacă H este un subgrup al lui G care conţine toate numerele naturale k ≥ 4 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4.

. 4. b) Să se determine punctele graficului funcţiei f în care tangenta la grafic este paralelă cu dreapta de ecuaţie 9 y = 2 x . 4} → {1. c) Să se arate că şirul (an )n≥1 este convergent. 5. C sunt coliniare. 2. este nul. x +1 1 2. Să se calculeze 1 + 2i 1 − 2i 2. ∫ f ( x ) dx. 8) şi matricea M =  0 1 −1 a  . în raport cu legea “ ∗ ”. programa M1 c) Să se arate că. de 2009 ori x 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. n i o f o . atunci ln x ≥ 5p 5p 5p a) Să se arate că f ( k + 1) ≤ ∫ b) Să se calculeze lim k f ( x ) dx ≤ f (k ). atunci rang( M ) = 2. care conţin ultima coloană. a) Să se arate că legea “ ∗ ” este asociativă. Se consideră funcţia f : ( 0. Să se determine inversa funcţiei bijective f : (1. Pe mulţimea definim legea de compoziţie x ∗ y = 5 xy + 6 x + 6 y + 6 .. b = 0 .9). C (−1. Se consideră funcţia f : ( 0. an = f (1) + f (2) + .. c) Să se arate că dacă unul dintre minorii de ordin trei ai lui M . 6. specializarea matematică . C (8. 2. 4} cu proprietatea că f (1) = f (4) . 4). f ( x) = 3 log 2 x . 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine elementele simetrizabile ale mulţimii c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x ∗ . π 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 1. n ∈ n→∞ 1 . ∞ ) → . Să se determine numărul funcţiilor f : {1. 3. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că A(−2. x w w n w k +1 m . Triunghiul ABC are B = laturii AC . −4). . profilul militar. ∞ ) → . + f (n). 2( x − 1) MT1.. unde a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 005 1. b ∈ . 6). Să se rezolve în inecuaţia x 2 − 10 x + 12 ≤ 0 .Filiera vocaţională. . B (7. f ( x ) = 2 şi şirul (an )n≥1 .Proba D. a e t x +1 . dacă x > 1 . B (1.r 2 ( x − 1) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ∗ x = −1 . ∞ ) → ( 0. ∞ ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră punctele A(0. Să se calculeze lungimea Ministerul Educaţiei. B. −3) .3. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀k ∈ ( 0. b) Să se determine rangul matricei M în cazul a = 3. 2. 6 4 8 b   a) Să se arate că punctele A.informatică. Varianta 5 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 005 1 1 + . ∞ ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 005 1 1 1 1 1. f ( x ) = ln x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f.

a x2 x1 x3 e t ∗ astfel încât τ p = e . x2 .. − x 2n −1 + f n ( x) . pentru orice a ∈ . 1 . Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în A(1. Să se determine funcţia f de gradul al doilea ştiind că f (−1) = 1. Ministerul Educaţiei. n i o f o . c) Să se arate că funcţia f este convexă pe ( 0. MT1.. c) Să se demonstreze că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. f (0) = 1.8} ? 5. Să se calculeze cos B . n→∞  2 3 4 2 n − 1 2n  b) Să se arate că 0 ≤ ∫ f n ( x)dx ≤ .. b) Să se determine valoarea minimă a funcţiei f. f n ( x) = g n ( x) = 1 − x + x 2 − x3 + .Filiera vocaţională. ∞ ) → . specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 006 1 2 3 4 5  1. programa M1 . Să se rezolve în mulţimea ( 0. x2 şi x3 . b) Să se arate că. x1 . π ) ecuaţia sin 3 x = sin x . ∞ ) → . Ministerul Educaţiei. 3 1 2 5 4 a) Să se calculeze σ2009 . Câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu elemente ale mulţimii {2. există p ∈ 2. Se consideră a ∈ . pentru fiecare n ∈ ∗ w w 1 1 w m . să se determine x1 .r x3 x2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀x > 0. Se consideră funcţia f : ( 0. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC ştiind că C = π 6 şi AB = 6 .informatică. c) Să se arate că valoarea determinantului ∆ nu depinde de a. −2) şi C (4. B (2.Proba D. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀n ∈ * . f (1) = 3 . a) Să se arate că f ′ ( x ) = f ( x )(1 + ln x ) . profilul militar. x 2n şi g n : (−1. 6. ecuaţia are o singură rădăcină reală. 0 2n + 1 1 1   1 1 1 c) Să se calculeze lim  1 − + − + .∞ ) . ∞) → 1+ x . x1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2.6. funcţiile f n : (−1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 006 6 5p 5p 5p 1. Se consideră permutarea σ =   ∈ S5 . 4. + − . 2. Se consideră. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 g2 ( x)dx . 2) .n∈ . pentru orice τ ∈ S5 . 4. f ( x ) = e x⋅ln x . Să se calculeze suma tuturor numerelor naturale de două cifre care se divid cu 11.6) . x3 ∈ x1 ∆ = x3 x2 5p 5p 5p b) Să se dea exemplu de o permutare τ ∈ S5 astfel încât τσ ≠ e şi (τσ ) = e . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. 2 rădăcinile ecuaţiei x3 − 2 x 2 + 2 x − a = 0 şi determinantul 5p 5p 5p a) Pentru a = 1 . 6 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 6 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 006 1.

+ − ln n. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞) → .. c) Să se studieze monotonia funcţiei F . Să se demonstreze că ecuaţia XA = B nu are soluţii X ∈ M1.   z + 2t = 1  o . 2. Ministerul Educaţiei. 7 − 4i 2.. f ( x ) = − x 2 + 6 x − 9 . Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : R → R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007 1. n} are exact 120 de submulţimi cu două elemente. k +1 k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . ⋅ ) este un grup. b. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor.. Se consideră funcţiile f : ( −1. specializarea matematică . în triunghiul ABC . 5p 5p 5p F ( x) = a ln( x + 1) + b ln( x 2 + 1) + c arctg x . Se consideră mulţimea G =  A(k ) =  k 2    H t = A ( kt − 1) k ∈ { } . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC care are lungimile laturilor egale cu 3. 6. 5p 5p 5p a) Să se arate că ∀ n.r notăm cu 1 1 1 + + . Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. A(n) ⋅ A( p ) = A(n + p + 1) . 4 şi 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. < f ( k + 1) − f ( k ) < . a e t    . ∞ ) → . ∀n ∈ 2 3 n * . c sunt parametri reali. vectorii AB + AC şi AB − AC au acelaşi modul. pentru orice t ∈ . pentru orice k > 0 . Să se determine n ∈ ∗ pentru care mulţimea {1. 7 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 7 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 007 1. ∞) → .Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea [ 0. ⋅) şi ( . 1 3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2π ) ecuaţia sin x = − . xn = 1 + a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f.. Să se demonstreze că triunghiul ABC este dreptunghic. 2k   k∈ 2k     2k  2. 5p 5p 5p a) b) c)  1 2 3 4 Se consideră matricele A =  0 1 2 3  .3 ( ) . c) Să se demonstreze că grupurile (G .Proba D. c astfel încât F să fie o primitivă a funcţiei f . B = ( 0 0 0 1) şi sistemul  0 0 1 2   Să se determine rangul matricei A.. 2 4. Se consideră funcţia f : (0. a) Să se determine a. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 007 1. Se ştie că. unde a. b. ( x + 1) ( x 2 + 1) şi F : (−1. + ) sunt izomorfe. b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . Să se calculeze modulul numărului complex z = 8+i . ⋅ ) . 5. Se admite faptul că (G. . Ministerul Educaţiei. 1 1 5p b) Să se arate că. f ( x) = 2x w w 1 w m . H t este un subgrup al grupului (G . b) Să se demonstreze că.. profilul militar. şi pentru fiecare t ∈   n i o f  x + 2 y + 3 z + 4t = 3  y + 2 z + 3t = 2 . f ( x) = ln x şi şirul ( xn ) n∈ * .informatică. 5p 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. programa M1 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n∈ * este descrescător şi are termenii pozitivi. în cazul în care F este primitivă a funcţiei f . p ∈ .

Să se calculeze lungimea înălţimii corespunzătoare laturii BC ştiind că AB = 13. Ştiind că punctele A (1. profilul real.r . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 7 x + 1 − x = 1 .informatică. b) Să se arate că A2n = 5p 5p 5p 5p 5p 5p 22n − 1 22n + 2 A+ I3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . • Toate subiectele sunt obligatorii. AC = 14 şi BC = 15 . π 2 .3) aparţin 3. π 2 π .Probă scrisă la MATEMATICĂ . specializarea matematică . c) Să se determine a ∈ pentru care x1 .3. a) Să se arate că funcţia f este crescătoare pe . x0 = 0. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 = −4 . a e t n i ∗ o f o . w w w m . Fie triunghiul ABC. cu rădăcinile complexe x1 . definit de I 0 = şi I n = ∫ cos n x dx . Se consideră matricea A =  −1 1 −1 ∈ M3 ( ) . 2 ) şi B ( 0. BACALAUREATarate că 0 ≤ x ≤ π . F şi C sunt coliniare. x3 sunt numere întregi. să se determine numerele reale a şi c.informatică. pentru orice n ∈ 3 3 3 c) Să se determine A−1 . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 008 1. Să se demonstreze că punctele A . Se consideră a ∈ şi ecuaţia x − x + a = 0 . graficului funcţiei f .7. f ( x ) = ax 2 + x + c . n 2 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 este convergent la 2. ∀n ∈ 2 ∗ . Se consideră paralelogramul ABCD şi punctele E şi F astfel încât AE = EB . ∀-nProba D. MT1.9} ? 5. x2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∀ n ∈ . profilul militar. 6. 2. f ( x ) = x + cos x şi şirul ( xn )n∈ .  −1 −1 1   a) Să se calculeze det ( A ) . x3 . n ∈ 0 2 * . Se consideră şirul de numere reale ( I n )n∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . programa M1 5p b) Să se 2009-MATEMATICĂ ∈ . a) Să se calculeze ( x1 + 1)( x2 + 1)( x3 + 1) . xn +1 = f ( xn ) . Câte numere naturale de patru cifre distincte se pot forma cu cifre din mulţimea {1. b) Să se determine x2 şi x3 ştiind că x1 = 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu.5. Ministerul Educaţiei. Varianta 8 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 008 1.Proba D Filiera teoretică. Se consideră funcţia f : → . 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 8 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 008  1 −1 −1 1. c) Să se arate că nI n I n−1 = π . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈ este descrescător. DF = 2 FE . x2 . Filiera vocaţională. specializarea matematică . 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : R → R .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 009 1. B ( xB . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că graficul funcţiei f : 3. dacă triunghiul ABC este dreptunghic şi are catetele de lungime 1. programa M1 xn c) Să se calculeze lim .Proba D.    a b   2. unde n ∈ . Varianta 9 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 009 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 2− x +1 + 1 = x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. C se află pe dreapta de ecuaţie y = 2 x . 3 15 4. f ( x ) = x 2 + mx − 2m intersectează axa Ox în două puncte situate la distanţa 3 . profilul militar. 2. Să se determine numărul natural x pentru care 1 + 3 + 5 + … + x = 225 . 1 a) Să se calculeze 2 ( f ( x) − g 2 ( x))dx . b ∈  . a) Să se arate că funcţia f este crescătoare. Se consideră mulţimea de matrice A =   a. n→∞ 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci X + Y ∈ A . • Toate subiectele sunt obligatorii. 91 6. 5p 5p 5p b) Să se arate că. yB ) .Filiera teoretică. Să se arate că şirul este nemărginit. specializarea matematică . unde şirul ( xn )n≥1 a fost definit la b). Să se arate că sin 2 1 + sin 2 2 + .informatică. b) Să se arate că. 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.    −3b a   a) Să se arate că. specializarea matematică . Să se arate că C17 > C17 → . y A ) . c) Să se arate că. b) Admitem că pentru fiecare n ∈ ( xn )n∈ * w w n w m . 0 1 1 b) Să se arate că 0 ≤ 2 g n ( x)dx ≤ n . Fie hexagonul regulat ABCDEF de latură 4 . dacă X ∈ A şi Y ∈ A . atunci det ( M ) = 0 .. f ( x) = 5p 5p 5p 1 xn . 5p 5p 5p 5p ( ) 5. 2. ∀ n ∈ 0 2 ∫ ∫ * . g n ( x) = 1− x 1− x * .. f ( x ) = x − sin x .. Fie A ( x A . yC ) trei puncte din plan şi matricea M =  xB yB x  C yC a) Să se arate că. Să se calculeze modulul vectorului AC + BD . Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 1 1   1 c) Să se arate că lim  + + + . dacă X ∈ A . Să se determine elementele inversabile ale acestui inel.r 1  1 ∈ M 3( 1  ). a e t n i o f o .1) → . dacă matricea M este inversabilă. c) Admitem cunoscut faptul că A este inel în raport cu adunarea şi înmulţirea matricelor.informatică. + sin 2 90 = 2 Ministerul Educaţiei. atunci suma elementelor matricei M −1 este 1. B. Fie funcţiile f . C ( xC . Se consideră funcţia f : → . 2 3 n→∞  1 ⋅ 2 2 ⋅ 2 3⋅ 2 n ⋅ 2n  . ecuaţia f ( x ) = n are o soluţie unică xn . g n : [ 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 9 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 009  xA yA  1. Y ∈ A şi XY = O2 . +  = ln 2 . atunci X = O2 sau Y = O2 . atunci det ( M ) = ±1 . dacă A.. profilul real.

Se consideră şirul ( I n )n≥1 . x 2n 0 1+ x w w n→∞ w m . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → a) Să se arate că funcţia f este convexă pe b) Să se arate că funcţia f ' este mărginită. e t [i ] . α ∈ S3 . MT1. oricare ar fi x ∈ 3. Se consideră permutările e. programa M1 n dx. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg ( x + 1) − lg 9 = 1 − lg x . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. C (2. 2. e =  . 10 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 10 . b ∈ } . • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se dea exemplu de un număr complex z astfel încât z ∉ b) Să se determine elementele inversabile ale inelului cu înmulţirea. 2. oricare ar fi ordinea factorilor.informatică. n i [i ] şi o f z2 ∈ o . Ştiind că z ∈ şi că z 2 + z + 1 = 0 . a . Fie inelul [i ] = {a + bi a.r [i ] . Să se determine funcţia f de gradul întâi. B (0. 1 . I n = ∫ a) Să se calculeze I1 . produsul tuturor permutărilor din S3 este permutare impară. 6. x ∈ S3 . 5. c) Să se demonstreze că f ( x) ≥ 0. Să se arate că unghiul vectorilor u = 5i − 4 j şi v = 2i + 3 j este obtuz. ∀n ∈ * . ∀ x ∈ . n ∈ 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 1 2 3   3 1 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze α 3 . pentru care f ( f ( x) ) = 2 f ( x ) + 1 . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 010 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 010 1 2 3  1 2 3 1.Proba D. c) Să se demonstreze că. f ( x ) = x arctg x − ln 1 + x 2 . . ( ) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ1. să se calculeze z 4 + 1 ( ) 10 .0). 4. 5p 5p 5p b) Să se arate că I n ≤ * . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 10 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 010 1. −1) . 2).∀ n ∈ n +1 c) Să se calculeze lim I n . c) Să se arate că mulţimea H = {( m + n ) + ( m − n ) i m. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . z4 2. α= . ştiind că A(−1. b) Să se rezolve ecuaţia α 2009 ⋅ x = e . Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea 3 + 3 3 1. } este parte stabilă a lui [i ] în raport . specializarea matematică . profilul militar.Filiera vocaţională.

c) Să se demonstreze că dacă A ≠ O4 . f ( x) = −3 x + 2 . x3 ∈ 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că a ≤ 3. → . 4. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f . şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c. c ∈ încât x1 ≤ 1. 5p 5p 5p b) Să se arate că A ⋅ A t = α ⋅ I 4 . ştiind că f : → . Să se arate că dreptele DE şi BC sunt paralele. atunci b = −1. se consideră matricea A =  şi matricea transpusă At . d ∈ . B= π 6 şi AB = 6. x3 ≤ 1.1. dacă a = 1. 2π ) ecuaţia tg(− x) = 1 − 2 tg x. a e t n i o f o .1. f ( x ) = sin x − x + x3 şi g : ( 0. b. 5p 5p 5p a) Să se calculeze sin t dt .informatică. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 1 | x| e . b) Să se arate că. ∀x ≥ 0. E astfel încât AD = 2 DB . unde m este un parametru real. 5. g ( x) = ∫ 1 Se admite cunoscut faptul că f ( x ) ≥ 0. − {−2} → . a sunt în progresie aritmetică. b) Să se arate că funcţia g este strict descrescătoare. Se consideră a. b ∈ ştiind că numerele 2. 6. x2 ≤ 1. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . Se consideră triunghiul ABC şi punctele D. Să se rezolve în mulţimea [ 0. Să se determine numărul funcţiilor f : {0. 3. Ministerul Educaţiei. polinomul are cel puţin o rădăcină reală în intervalul ( 0. unde α = a 2 + b 2 + c 2 + d 2 . c = −1.Proba D. AE = 2 EC .Filiera vocaţională.1] → 6 2.9 . 2} care verifică relaţia f (2) = 2 .r . specializarea matematică . Să se determine a . MT1. Pentru a. t x ∫0 f ( x)dx . 11 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 11 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 011 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. a −b  −c d    − d −c b a   a) Pentru a = c = 1 şi b = d = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 011 1. c. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. a. astfel BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x) ) = 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 11 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 011 c d  a b  −b a −d c 1. x2 . Ministerul Educaţiei. dacă c < 0 . să se calculeze det ( A) . c) Să se arate că. ∞ ) . 2. b. profilul militar. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b sunt în progresie geometrică şi 2. 2. x →0 x >0 . x+2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în punctul x0 = 0 . programa M1 c) Să se determine numărul de rădăcini reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . 17. dacă A = 5p π 4 . c) Să se arate că lim g ( x ) > 0. Se consideră funcţiile f : . atunci A este inversabilă. Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = w w 1 w m . 2} → {0. cu rădăcinile x1 .

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

12 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 12

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 012 1 1 1. Să se calculeze + . 1+ i 1− i

x +1 x + 2 7 + = . x+2 x+3 6 1 3. Să se rezolve în mulţimea [ 0, 2π ) ecuaţia cos 2 x = . 2

2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia

 1  4. Să se determine a > 0 ştiind că termenul din mijloc al dezvoltării  3 a + 4  este egal cu 1848. a  5. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei d : 2 x − 3 y + 1 = 0 faţă de punctul A(−3,4) . 6. Ştiind că ctg x = 3 , să se calculeze ctg 2 x .

12

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 012 1. Se consideră polinoamele f , g ∈
2

[X ],

f = X 2 + X + 1 , cu rădăcinile complexe x1 , x2 şi

g = aX + bX + c , cu a ≠ 0 . Fie matricele A, V ∈ M3 (

5p 5p 5p

a) Să se arate că det (V ) = 3( x2 − x1 ) .

 g (1) g ( x1 ) g(x )   g (1) x g ( x ) x g ( 2 )  . b) Să se arate că A ⋅ V =  1 1 2 x2   g (1) x 2 g ( x ) x 2 g ( x )  1 1 2 2   c) Să se arate că det ( A) = 0 dacă şi numai dacă a + b + c = 0 sau a = b = c . ˆ → , f ( x) = x 4 + 4 x . 2. Se consideră funcţia f :
5 5

5p 5p 5p

ˆ ˆ a) Să se calculeze f (0) şi f (1) . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă. ˆ c) Să se descompună polinomul X 4 + 4 X ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
12 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 012 1. Se consideră funcţia f : ( 0, ∞ ) → 5p 5p a) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 b) Să se calculeze lim f ( x) .
, f ( x) =

w

w

w

m .

a

e t
.

1 1  c b a ) , A =  a c b  şi V = 1 x1  b a c 1 x 2   1 

n i

o f

o .r

1 x2  .  2 x2  

5[ X ]

în factori ireductibili peste

5.

ln ( x + 1)

x 1 unde xn = f (1) + 2

1 1 f  + 2 3

1 1 f   + ... + n 3

1 f   este divergent. n

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x →∞

5p

c) Să se arate că funcţia f este descrescătoare. 2. Se consideră funcţia f : (1, ∞ ) → , f ( x ) = ∫ e −t t x −1dt .
1 0

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f (2) .
1 b) Să se demonstreze relaţia f ( x) ≤ , ∀x > 1 . x 1 c) Să se demonstreze relaţia f ( x + 1) = xf ( x ) − , ∀x > 1 . e

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

13 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 13

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 013 1. Să se arate că numărul (1 + i 3)2 + (1 − i 3) 2 este număr întreg. 2. Să se rezolve în
×
x + y = 4 sistemul de ecuaţii  .  xy = 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 6

(

x − 2 −1 .
9

)

1  4. Să se determine termenul care nu conţine pe x din dezvoltarea  x 2 +  . x  5. Să se calculeze distanţa de la punctul A(3,0) la dreapta d : 3x − 4 y + 1 = 0 .

6. Triunghiul ABC are AB = 4, BC = 5 şi CA = 6 . Să se arate că m ( B ) = 2m ( C ) .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 013  x − y + z =1  1. Se consideră sistemul de ecuaţii  x + y + z = 3 , unde m ∈ . Pentru fiecare m ∈  mx + y + z = 3m  mulţimea soluţiilor reale ale sistemului. a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine min x 2 + y 2 + z 2 ( x, y, z ) ∈ S1 .

5p 5p 5p

{

 0 1  0 1 1 0 2. Se consideră matricele A =  , B= , I = , C = A ⋅ B şi mulţimea −1 0  −1 1 2  0 1        G = X ∈ M2 (

{

)

det ( X ) = 1 .

}

5p 5p 5p

a) Să se verifice că A4 = B 6 = I 2 .

b) Să se arate că ( G , ⋅ ) este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile de ordin doi, cu elemente numere complexe. c) Să se demonstreze că C n ≠ I 2 , pentru orice n ∈

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
13 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 013 1. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = 3 x3 + 3 x 2 − 4, ∀x ∈ . a) Să se determine asimptota oblică a graficului funcţiei f spre ∞ . b) Să se arate că f 2 ( x ) f ' ( x ) = x 2 + 2 x, ∀ x ∈
− {−2, 1} .

w
*

w
x →∞

w

m .

a

}

e t

n i

o f

o .r

, notăm cu Sm

.

5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 x0 = −2. c) Să se determine derivatele laterale ale funcţiei f în punctul 2. Pentru n ∈ 5p 5p 5p se consideră funcţia Fn : ( 0, ∞ ) → , Fn ( x ) = ∫ t n e −t dt , x > 0 .
0 x

a) Să se calculeze F1 ( x ) , x > 0 .

b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei Fn . c) Să se calculeze lim F2 ( x) .

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

14 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 14
.

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 014 1 2 3 99 . 1. Să se calculeze lg + lg + lg + ... + lg 2 3 4 100 2. Să se determine a ∈

pentru care ( a − 3) x 2 − ax − a < 0 , oricare ar fi x ∈
3 3

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 8 − x = 9 − 4 x . 4. Să se determine numărul elementelor unei mulţimi ştiind că aceasta are exact 45 de submulţimi cu două elemente. 5. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că A(2,3) şi B (−5, 4) . 6. Triunghiul ABC ascuţitunghic are AC = 2 3 şi lungimea razei cercului circumscris egală cu 2. Să se determine măsura unghiului B.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 014  a b c 1. Se consideră matricea A =  2a 2b 2c  , unde a, b, c ∈  3a 3b 3c    a) Să se calculeze rangul matricei A. b) Să se arate că există d ∈ astfel încât A2 = dA . c) Să se arate că există matricele K ∈ M 3,1 ( ) şi L ∈ M1,3 ( 2. Se consideră numărul a = 3 − i ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f ∈ a) Să se arate că f (a) = 0. b) Să se determine rădăcinile polinomului f. c) Să se arate că polinomul f este ireductibil în

.

5p 5p 5p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
14 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 014 1. Pentru n ∈
*

 π punctului de inflexiune din intervalul  0,  , al graficului funcţiei f n .  2

w

w
n→∞

w

m .

a

[X ].

e t

) astfel încât A = K ⋅ L . [ X ] , f = X 4 − 4 X 2 + 16 .

n i

o f

o .r

, n ≥ 3 se consideră funcţia f n :

→ , f n ( x ) = sin n x şi se notează cu xn abscisa

5p 5p 5p

a) Să se arate că f n'' ( x ) = n ( n − 1) sin n− 2 x − n 2 sin n x, ∀n ∈ b) Să se arate că sin xn =
n c) Să se calculeze lim f n ( xn ) .

, n ≥ 3 şi x ∈

.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 n −1

, n ≥ 3.

2. Se consideră a ∈ 5p 5p 5p

. ( x 2 + 1) x 2 + 1 x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f . b) Pentru a = 2 , să se determine aria suprafeţei plane cuprinsă între graficul functiei f, axa Ox şi dreptele x = 1 şi x = 2 .

şi funcţiile f , F :

, f ( x) =

x3 − 3x + a

, F ( x) =

x 2 + ax + 5

c) Să se determine a astfel încât

∫0 F ( x)dx − ∫−2 F ( x)dx = 2 .

2

0

.∞ ) . programa M1 2. Câte numere naturale de patru cifre se pot forma cu elemente ale mulţimii {1. 2n − 1  1 1 1 n −1 1  c) Să se arate că lim  1 − + − + . cu rădăcinile x1 . Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p 15 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 . Să se calculeze sin α .Proba D. atunci f = X 4 − 5 X 2 + 5 . b) Să se arate că ecuaţia f n ( x ) = 0.Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. a) Să se arate că f n este strict descrescătoare pe [ 0. 4. 2) .1) .5.0) şi trece prin punctul (0. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 15 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 15 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 015 1.  astfel încât cos α = − . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. x > 0 are exact două rădăcini an ∈ (0.informatică. 2. w [X ]. Se acordă 10 puncte din oficiu. c) Să se calculeze lim an . −3) . 2) şi este paralelă cu dreapta determinată de punctele C (2. Pentru fiecare n ∈ . se consideră funcţia f n :[0. unde an s-a definit la punctul b)..7. Ministerul Educaţiei. 5p 5p b) Să se arate că dacă a + b + c ≠ 0 şi A nu este inversabilă în M 3( 5p 1  ax + by + cz = 2 x  1  c) Să se arate că sistemul de ecuaţii liniare cx + ay + bz = y admite numai soluţia x = y = z = 0 . Să se rezolve în mulţimea [ 0. x4 ∈ .9} ? 5. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic este tangent la axa Ox în punctul (1. Fie α ∈  π . f n ( x) = x n − nx + 1 . profilul militar. atunci existăCurriculum şi Evaluare af . 3. MT1.r a=b=c. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul A(−2. ) . specializarea matematică . 1 − I 2n −2 . ∞ ) → . Să se calculeze log3 5 − 7 + log3 5 + 7 − log 3 2 . unde I 0 = ∫ 5p 5p 5p a) Să se arate că I 0 = 1 2 0 x +1 dx şi I n = ∫ 1 xn 2 0 x +1 dx. Cercetării şi Inovării c) Să se arate că dacă g este un polinom cu coeficienţi reali care are proprietatea că pentru orice x real Centrul f ( x) .1) şi bn ∈ (1. Fie a. n→∞ w w π 4 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 15 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 015 a b c   1. Învăţământul Preuniversitar Naţional pentru a ∈ [−1. ∞) . n ≥ 3 . D (−1. + ( −1)  = I0 . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = 0 . + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se arate că polinomul f are toate rădăcinile reale. x3 . b. c ∈ şi matricea A =  c a b  . b c a   a) Să se calculeze det ( A ) . x2 . n ∈ * . 2  13  ( ) ( ) 5p Ministerul Educaţiei. n ≥ 2 . 1] astfel încât g = în g ( x) ≤ SUBIECTUL III (30p) – Varianta 015 1. Se consideră şirul ( I n )n∈ . m . n→∞  3 5 7 2n − 1  b) Să se arate că I 2n = . 2  1  bx + cy + az = 2 z  2.1] şi strict crescătoare pe [1.3. ∀n ∈ . 1 a e t n i o f o . 5  3π  6.

Fie α ∈  .1] → . atunci I 2 − A + A2 ∈ G .Proba D. Să se rezolve ecuaţia Cn = Cn . b ∈ . 5. atunci AB ∈ G . −2 ) . f n ( x) = (1 − x)n . n ≥ 10 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 016   a b   1. a > 0  . se consideră funcţia f n :[0. π  astfel încât sin α = . Se consideră funcţia f : → . c astfel încât polinomul f să aibă rădăcinile x1 = x2 = 1 şi x3 = −2 . f ( x ) =  x  0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 16 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 016 1  2  x sin 2 . C ( −2. a) Să se determine a. D ∈ G pentru care CD ≠ DC . 2+i pentru care x 2 + ax + 2 ≥ 0. profilul militar. Se consideră mulţimea G =  X =   a. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că A ( 2. atunci f are o rădăcină raţională. n→∞ 0   1 . Pentru fiecare n ∈ . w w * 1 1 w m .3) . 1 ∗ ∫0 xf n ( x)dx = (n + 1)(n + 2) . Se consideră a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. x ∈ \ {0} . iar numerele f (0) şi f (1) sunt impare. B ( 2. atunci polinomul f nu are rădăcini întregi. a e t n i o f o . c ∈ . 5 2  Ministerul Educaţiei. 16 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 16 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 016 1. c) Să se arate că dacă a. Să se calculeze sin 2α . oricare ar fi numărul real x . c ∈ şi polinomul f = X 3 + aX 2 + bX + c . b. n ∈ . b) Să se găsească două matrice C . Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 x →∞ c) Să se demonstreze că funcţia f este mărginită pe 2.1] ecuaţia arcsin + arcsin x = . specializarea matematică . 3 π  6.3) .informatică. 1 π 3. x=0  a) Să se arate că funcţia f este derivabilă pe . • Toate subiectele sunt obligatorii.  0 1     a) Să se arate că dacă A.r 5p 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫0 f 2 ( x)dx . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. b) Să se arate că dacă f are rădăcina 2 . Ministerul Educaţiei. 2 3 8 10 4. Să se rezolve în intervalul [ −1.Filiera vocaţională. 1. oricare ar fi n ∈ ∫ f n  n  dx . B ∈ G . Să se calculeze modulul numărului complex z = 2. b. c) Să se calculeze lim x . Să se determine a ∈ 2−i . c) Să se arate că dacă A ∈ G . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se calculeze lim f '( x). b.

x4 ∈ şi g = X 2 − 1 . Se consideră polinoamele f . Ministerul Educaţiei. Se consideră o funcţie f : * w w n+2 w = 16 → m . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. B = 5p π 4 şi C = π 6 . este convergent.Filiera vocaţională. 4.r ). f ( x) = x 2 − x + 2 . MT1. c) Să se calculeze g ( x1 ) ⋅ g ( x2 ) ⋅ g ( x3 ) ⋅ g ( x4 ) . * a e t n i o f o . f = X 4 + X 3 + X 2 + X + 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. programa M1 x 9 c) Să se arate că lim n→∞ . 6. cu proprietatea că xf ( x) = sin x.  . x3 . 2. profilul militar. Se consideră matricele A =  şi B =  . ∀x ∈ . 2. ∀n ∈ b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ xn 2. ∀n ∈ 4 * . b) Să se calculeze (1 − x1 ) ⋅ (1 − x2 ) ⋅ (1 − x3 ) ⋅ (1 − x4 ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. unde x1 ∈ ( 0. Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC ştiind că AB = 6 .1) .1) şi este perpendiculară pe dreapta d : 5x − 4 y + 1 = 0 . cu rădăcinile x1 . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(−1. .informatică. Să se determine probabilitatea ca.  2 c) Să se arate că ∫ f ( x ) dx ≤ cos1 . Ministerul Educaţiei. 17 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 17 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 017 1. → .  π b) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul 0. xn5 + 3 xn . Să se determine imaginea funcţiei f : 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 017 1. 0 −1    1 3 a) Să se calculeze A2 − B 2 .Proba D.1) şi xn+1 = . alegând un număr ab din mulţimea numerelor naturale de două cifre. . Se consideră şirul ( xn )n∈ 5p 5p 5p * a) Să se arate că xn ∈ ( 0. specializarea matematică . 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫ π 2 1 π 2 x 0 f ( x) dx. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 17 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 017  1 3  −3 −8  1. să avem a + b = 4 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia −2 x + 1 = 5 . b) Să se calculeze det( I 2 + A + A2 + A3 + A4 ) . x2 . Să se arate că numărul 1 + i 3 ( ) 3 este întreg. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se determine restul împărţirii polinomului f la polinomul g. g ∈ 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în M 2 ( [X ] . . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 5.

 1 1 0   a) Să se calculeze A3 . −3) şi C (1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 018 1.4) . f ( x) = 5p 5p 5p 2x + 1 şi şirul ( xn )n∈ dat de x0 = 2. ) Ministerul Educaţiei. alegând un număr k din mulţimea {0. b ∈ şi polinomul f = X 3 + 4aX 2 + 20 X + b . c) Să se determine inversa matricei I 3 + A . 5.. x2 . Să se determine a ∈ 6.. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze → . . F ( x ) = x ∫ f ( t ) dt .r . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. x2 . Se consideră funcţia f :[0. 2 2 3. ∞) → [0. are limita 1 . cu rădăcinile x1 .1] ecuaţia arcsin x + arccos k 4. 18 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 18 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 018 1.7} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 18 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 018  0 0 0 1. b) Să se arate că şirul ( xn )n∈ .. Se consideră matricea A =  1 0 0  ∈ M3 ( ) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. ( pentru care vectorii u = ai + 3 j şi v = 4 i + ( a + 4 ) j sunt coliniari. w w ∫0 π 2 w m . Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ .Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1. xn+1 = f ( xn ). numărul C7 să fie prim. Se consideră a. x3 în cazul a = 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 4 = 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ∞).2. x 0 f ( x)dx . b astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină dublă egală cu − a . c) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei F . + xn − n. b = 0 .Proba D.informatică. ştiind că A(−3. Care este probabilitatea ca. x+2 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. 2. B (4. este convergent. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. 1 π = . x3 ∈ a) Să se determine x1 . 2) . f ( x) = 1 + cos x şi F : 2. Să se rezolve în intervalul [ −1. specializarea matematică .. Să se calculeze AB ⋅ AC + BC . Să se afle valoarea minimă a funcţiei f : → . profilul militar. programa M1 c) Să se arate că şirul ( yn ) n∈ dat de yn = x0 + x1 + x2 + . f ( x) = x 2 − 3x + 2 . b) Să se demonstreze că ( x1 − x2 )2 + ( x1 − x3 )2 + ( x2 − x3 )2 = 8(4a 2 − 15) . MT1. a e t n i o f o . c) Să se determine a. → . b) Să se arate că F este funcţie pară. b) Să se afle rangul matricei I 3 + A + At ..

specializarea matematică . B (2. profilul militar. Ministerul Educaţiei.Proba D. 19 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 19 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 019 1. x2 . să se calculeze ∫4 5 2 f −1 ( x ) dx . Ministerul Educaţiei. x x      c) Să se determine a ∈ pentru care toate rădăcinile polinomului f sunt numere reale. 2− x a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. acesta să aibă toate cifrele pare. programa M1 x →∞  x w w 1 4 w m . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze → .r x1 . ∀x ∈ ∗ . x4 ∈ rădăcinile sale. 4. c) Ştiind că funcţia f este bijectivă. 5p 1 c) Să se calculeze lim x a f   . b) Să se rezolve sistemul. 6. 4 3 2 5p 5p 5p 2. 2. Să se arate că ctg 2 = ctg1 − tg1 2 . 5p b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. unde a este un număr real. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 019 1. 2) . 2. 4 8 . MT1. Să se determine probabilitatea ca. 5. unde A(1. f ( x) = − x3 + 2 x 2 − 5 x + 8 x2 + 4 . a [ X ] şi e t n i o f o . 3 5. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 19 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 019 x + y + z + t = 1 x − y + z + t = 0  1. x + y − z + t = 0 x + y + z − t = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . Să se ordoneze crescător numerele 3. x3 .3) şi C (2.informatică.Filiera vocaţională. Se consideră sistemul  şi A matricea sistemului. −5) . . ∫1 ( x + f ( x) − 2) 2 dx. ∀x ∈ . c) Să se determine A−1 . ∫0 f ( x ) dx . g ( x) = −3 x + 3 3. Să se determine funcţia f : → ştiind că graficul său şi graficul funcţiei g : sunt simetrice faţă de dreapta x = 1 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 32 x +1 − 10 ⋅ 3x +1 + 27 = 0 . f ( x) = ln 2+ x . Se consideră funcţia f : ( −2. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . + + + x1 x2 x3 x4 2   1 1  b) Să se arate că f ( x ) = x 2  x −  + 2  x −  + a + 2  . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC . • Toate subiectele sunt obligatorii. . 2 ) → . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie polinomul f = X + 2 X + aX − 2 X + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 1 1 1 .

f ( x ) = 2e x + 3 x 2 − 2 x + 5.Filiera vocaţională. Să se arate că 2 ∈ log 3 4. x →∞ 1 x x .0) . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe [ 0. sistemul are soluţie unică. 5p c) Să se calculeze lim ∫ f (t ) dt . Să se calculeze C4 + C5 + C6 . b ∈ 3  . 2π ) ecuaţia sin x + cos x = −1 . respectiv N astfel încât AM = 4MB şi MN BC . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru orice A. 4 4 4 4. c = 5.∞ ) . 3. B ∈ G . CA = b şi sistemul  cx + az = b . ştiind că O(0. ∞ ) → . y0 . să se demonstreze că x0 .r .informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 020  ay + bx = c  1. ( ) Ministerul Educaţiei. 2) şi B (−2. Se consideră mulţimea G =   a. MT1. Se consideră funcţia f : 5p → . 5 . Se acordă 10 puncte din oficiu.3) . x 3 ∫ 1 f ( t ) dt = ∫1 t f ( t ) dt . a e t n i o f o . 5p f '( x ) 5p . b) Să se arate că AB ∈ G . Să se rezolve în [0. Se consideră triunghiul ABC. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f (t ) = 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 (1 + t )(1 + t 3 ) 2 w w ∫0 (t 1 x 1 3 w m . A(−1. z0 ) . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. • Toate subiectele sunt obligatorii. 20 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 20 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 020 1.  a b  2. programa M1 x →∞ f ( x ) 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 2 x + 2 = 0 . y0 .1) . Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB . 2.Proba D. c) Ştiind că soluţia sistemului este ( x0 . profilul militar. specializarea matematică . b = 4. c) Să se determine numărul matricelor din mulţimea G care au determinantul nul. cu laturile AB = c . Să se determine m ∈ R astfel încât CN = m AC . + 1) f (t )dt . 5. BC = a . b) Să se arate că funcţia f nu este surjectivă . pentru orice triunghi.  bz + cy = a  5p 5p 5p a) Să se rezolve sistemul în cazul a = 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 20 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 020 1. ∀x > 0. b) Să se demonstreze că. c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : [ 0. b a    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. 6. z0 ∈ ( −1. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M.

o .informatică. Se consideră mulţimea G =   a . specializarea matematică . se consideră sistemul  cx + ay + bz = a . a 4.  a b  2.. Se consideră funcţiile f n : 5p 5p 5p . ˆ ˆ b) Să se dea un exemplu de matrice A ∈ G cu proprietatea că det A ≠ 0 şi det A2 = 0 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se determine a ∈ . Ştiind că sin x = . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. n→∞ 4 . z ) . b. astfel încât x 2 + y 2 = z − 1 . MT1. c) Ştiind că a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc = 0 . 4. π c) Să se arate că lim n ( f n (1) + f n (2) + f n (3) + .r . + f n (n) ) = . c ∈ 5p 5p 5p ∗  ax + by + cz = b  . Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →∞ w w x →∞ w → m . să se arate că sistemul are o infinitate de soluţii ( x. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A(1. x. să se calculeze cos 2 x . x + 8 − 6 x −1 = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 021 1. 1 6. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia x 2 − 8 x + 25 = 0 . 2 2 → . profilul militar. X ∈G . ˆ ˆ 0 0 Ministerul Educaţiei. . axele de coordonate şi dreapta x = 1. 3. 21 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 21 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 021 1. Pentru a. 2) pe dreapta d : x + y − 1 = 0 .   e t n i o f . b. programa M1 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia f ′ ( x ) = 0 are exact trei rădăcini reale. → . 2. y . y. f ( x) = ( x − 1)( x − 3)( x − 5)( x − 7) .Proba D. Să se calculeze 5. 1 x f ( x) x4 b) Să se calculeze lim f ( x ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 21 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 021 1. pentru care graficul funcţiei f : intersectează axa Ox în două puncte distincte. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 C8 4 − C7 3 − C7 .Filiera vocaţională. n∈ * b) Să se calculeze ∫0 x ( f1 ( x) ) 1 2 dx . ˆ ˆ 1 0 c) Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei X 2 =  . f n ( x) = 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n +x a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f1 . f ( x) = ( a + 1) x 2 + 3 ( a − 1) x + a − 1 . • Toate subiectele sunt obligatorii.. 3 Ministerul Educaţiei. 2. c ∈  0 c  5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii G. z ∈  bx + cy + az = c  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = (a + b + c)(a 2 + b 2 + c 2 − ab − ac − bc). Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : → . a) Să se calculeze ∫ 2 x −1 b) Să se calculeze x 2 − 13 ∫−1 f ( x) dx .Filiera vocaţională. → . x 4 a . x ∈ . c ∈ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f ( x) = x 2 − 3 x + 2. f ( an ) = an . cu a.informatică. Să se rezolve ecuaţia 3.. b.xMT1. y ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 022 x + y + z = 0  1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg( x + 9) + lg ( 7 x + 3) = 1 + lg( x 2 + 9) . Se acordă 10 puncte din oficiu. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră şirul de numere reale (an ) n∈ . 5p 5p c) Să se arate că f ( x ) − f ( y ) ≤ x − y ∀ . n ≥ 2 . Să se calculeze sin 75 + sin15 . Să se rezolve inecuaţia Cn < 10 . b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 22 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 022 1.Proba.. specializarea matematică . Să se calculeze 1 + i + i 2 + . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . e t n i o f . ∀ x ∈ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 5 ) . Ministerul Educaţiei. . programa M1 2. cu f (0) = 0 şi cu proprietatea că f ( x 2 + 1) = ( f ( x))2 + 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . 2. Fie sistemul ax + by + cz = 0 . g : ( f g )( x) = 0 . Se consideră dreptele paralele de ecuaţii d1 : x − 2 y = 0 şi d 2 : 2x − 4 y − 1 = 0 . profilul militar. ∀ n ∈ 5p 5p 5p f ∈ [ X ] . g ( x) = 2 x − 1 . 0 w w w m . b) Să se arate că ∀ n ∈ c) Să se arate că f = X . c) Să se demonstreze că dacă a + b + c = 0 . f ( x) = x3 − 3x + 2 . 2 4. o . 2 2. b) Să se rezolve sistemul în cazul a + b + c ≠ 0 . atunci sistemul este incompatibil. distincte două câte două şi A matricea sistemului. 6. + i10 . Se consideră funcţia f : 5p → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . D. Să se calculeze distanţa dintre cele două drepte.  3 3 3 a x + b y + c z = 1 a) Să se arate că det ( A ) = ( a + b + c )( c − b )( c − a )( b − a ) . 22 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 22 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 022 1.r şi polinomul . f ( x) = x +3 5p 5p 5p c) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei g : → . n natural. Se consideră funcţiile f . 3 f ( x) dx . g ( x) = ∫ x2 0 f (t )et dt . 5. cu a0 = 0 şi an+1 = an + 1 .

.Filiera vocaţională. unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + . n∈ . 23 5p Varianta 23 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 023 1. ∀a > −1 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC . B(2. 5. . alegând un element din mulţimea {1.. ştiind că a4 − a2 = 4 şi a1 + a3 + a5 + a6 = 30 . n∈ n→∞ n +1 x sin t 2.9 ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 π 3. MT1. n i o f 3 o . 6. 2 2 2x + 3 x − 1 . atunci det Z ≠ 0 . specializarea matematică . 40} . a 3 e t 3 [X ]. .r ale polinomului f . 3 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ a) Să se calculeze f 0 + f 1 + f 2 . a) Să se arate că ∫ 0 1+ t 5p b) Să se arate că f ( x) < ln(1 + x). . Se consideră funcţia f : 5p → 1 are o unică soluţie xn ∈ . n +1 1 5p . 0 1+ t a 1 5p dt = ln(1 + a ). Se consideră matricea A =   şi mulţimea C ( A ) =  X =  b a  a. ∞ ) → . [ X ]. 5p c) Să se arate că f (π) > f (2π) . Ştiind că tgα = 2 .. C ( 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. atunci Y = O2 . Să se calculeze tg  − arctg  . unde xn este soluţia reală a ecuaţiei f ( x ) = 3 + n→∞ n +1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .3. 2. b ∈  . f ( x) = ∫ dt. să se determine rădăcinile din ( ) () ( ) 3 c) Să se determine a ∈ pentru care polinomul f este ireductibil în Ministerul Educaţiei. −1). Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 . Ministerul Educaţiei.. profilul militar. Să se determine probabilitatea ca. Z ≠ O2 şi Z are toate elementele raţionale. 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă Y ∈ C ( A ) şi Y 2 = O2 . −3).informatică. programa M1 1 5p c) Să se determine lim n ( xn − 1) . dacă A(5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 023    a 5b   0 5 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 23 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 023 1. = x+2 x−2 4. Se consideră a ∈ ˆ şi polinomul f = X 3 + 2 X 2 + a ∈ c) Să se arate că dacă Z ∈ C ( A ) . să se calculeze sin4α . ecuaţia f ( x ) = 3 + . XA = AX .Proba D.    1 0   a) Să se arate că ∀ X ∈ C ( A ) . b) Să se arate că lim xn = 1 . f ( x ) = x3 + x + 1 . numărul 2n+ 2 ⋅ 6n să fie pătrat perfect. ˆ b) Pentru a = 2 . ∀x > 0 . pentru orice n ∈ w w w m . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : [ 0. a) Să se arate că. 5p 5p 5p 5p 5p 2.

să se arate că ecuaţia g ( x ) = 0 nu are soluţii întregi. Să se calculeze z + pentru z = z 2 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 024 1. . c) Să se arate că funcţia g : → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6. a e t n i o f o . 2.Filiera vocaţională. Să se demonstreze că dacă x ∈ şi x ≥ 1 . ştiind că A(0. f ( x ) =  x  1  a) Să se arate că funcţia f are primitive pe [ 0. profilul militar. Să se determine funcţia de gradul al doilea f : → ( )( ) Ministerul Educaţiei. x > 0. x=0 5p 5p 5p ∫0 xf ( x) dx . MT1. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 4 x + log 8 x = . e − e BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 24 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 024 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze 2i + 5 j ⋅ 3i − 4 j . −1) şi C (5. Se acordă 10 puncte din oficiu. . −3) . ∞ ) → . 11 3.informatică. a) Să se determine rădăcinile polinomului f. Se consideră funcţia f : [ 0. 6 4. să se arate că 0 ≤ ∫ f ( t ) dt < 1. B (2. astfel încât g ( −2 ) = g ( −1) = g (1) = g ( 2 ) = 2 . 9) . 5. 24 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 24 pentru care f (−1) = f (1) = 0. b) Să se determine polinomul h ∈ [ X ] .r . Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . Ministerul Educaţiei. cu f = X 4 − 5 X 2 + 4 . Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci (1 + x) 2 + (1 − x)2 ≥ 4 . 1. c) Ştiind că g este un polinom cu coeficienţi întregi. specializarea matematică . x 0 c) Folosind eventual inegalitatea e x ≥ x + 1. programa M1  . c) Ştiind că A ≠ A t . f (2) = 6 . b) Să se calculeze −x −2 x w w 1 w m . b) Să se arate că graficul funcţiei nu are asimptote. Se consideră funcţia f : → . să se demonstreze că rang ( A − A t ) = 2 . b) Să se demonstreze că det ( A − A t ) = 0 . g ( x) = 3 f ( x) este derivabilă pe 2. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 024 −1 + i 3 1 .∞ ) . ∀x ∈ . Se consideră o matrice A∈ M3 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ∀ z ∈ ) . pentru care h(0) = 1 şi care are ca rădăcini inversele rădăcinilor polinomului f. Se notează cu A t transpusa matricei A.Proba D. f ( x) = x − sin x . ∀ X ∈ M3 ( ) . det ( zX ) = z 3 det ( X ) . ∀x > 0. .

5p ln 3 ln 4 ln 5 ln n 5p + + + . ⋅ ” reprezintă înmulţirea matricelor... Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x − 3 ⋅ 2 x+1 + 8 = 0 . c) Să se determine t ∈ astfel încât X (1) X (2).informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine probabilitatea ca... 3 4 5  π 2. Fie H ortocentrul triunghiului MNP.  → .r \ { − 1} . } 5p  c) Să se calculeze lim  1 − n→∞   1  f   n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . 4. f ( x ) = cos x .. 5p 5p b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . • Toate subiectele sunt obligatorii. X ( a ) X ( b ) = X ( ab + a + b ) . 2. MT1. w w w m . profilul militar. X (2009) = X (t − 1) . ∞) → . specializarea matematică .ProbanD. Se consideră matricea A =   şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  −1 −1 a) Să se arate că ∀ a.. 6 4 6 4 Ministerul Educaţiei... În mulţimea S3 a permutărilor de 3 elemente se consideră permutarea σ =  . Să se calculeze (1 − i )(1 + 2i ) − 3 ( 2 − i ) . suma cifrelor lui să fie divizibilă cu 3. 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia x 2 = σ .  2 a) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficul funcţiei f şi axele de coordonate. În triunghiul ABC punctele M . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se demonstreze că AH = BH = CH . a e t { n i o f o . f ( x ) = ln 2 x .  n  . 5. 3 1 2 a) Să se verifice că permutarea σ este pară. N .12. Se consideră funcţia f :  0. Ministerul Educaţiei. dat de a = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . + n  n  f   .11. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 025 1 2 3 1. π π  π π  6.. c) Să se arate că şirul (an ) n≥3 . b) Să se arate că ( G . b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei. Să se calculeze sin  +  + sin  −  . alegând un număr din mulţimea {10.. 3. b ∈ \ { − 1 } . 25 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 25 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 025 1. dreapta y = x + 4 intersectează parabola y = ax 2 + ( a − 2 ) x + 1 . Să se arate că pentru oricare a ∈ ∗ . astfel încât xσ = σx . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 + n − f ( n ) . cu x ∈ S3 . unde . e] . P sunt mijloacele laturilor..40} . 5p 5p 5p  2 2 2. 2 5p a) Să se arate că funcţia este convexă pe intervalul (0. este descrescător.Filiera vocaţională. ⋅ ) este un grup abelian. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 25 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 025 1 1. Se consideră funcţia f : (0.. b) Să se determine toate permutările x ∈ S3 .

cu t ∈ . 5p b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R .r . MT1. g ( x) = xf ( x) are primitive. dat de xn+1 = f ( xn ) . Bn =   sin nt c) Să se rezolve în mulţimea M2 ( ) ecuaţia X = A . ∀n ∈ N∗ şi x1 = 0. 26 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 26 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 026 1. ∫0 x f ( x) dx ≤ 4 . a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre + ∞ . 0. → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. π  cu sin α = . b ∈  a −b  astfel încât X =  . iar acestea sunt crescătoare.informatică. π . sunt rădăcinile polinomului f . atunci există a. cos nt   e t n i o f o . 1 π  6. x2 .  b a 5p 5p 5p b) Să se demonstreze că ∀ n ∈ *  cos nt . Să se arate că funcţia f f f este strict 3. Fie α ∈  . Se consideră a ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = 3 X 4 − 2 X 3 + X 2 + aX − 1∈ [ X ] . x3 . Se consideră funcţia f : descrescătoare. f ( x ) = 1 − 2 x . 2. Să se calculeze 5. Să se calculeze z1 + z2 . Se consideră matricele A =  şi B =  . 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că şirul ( xn )n≥1 . x4 ∈ a) Să se calculeze + + + x1 x2 x3 x4 b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la ( X − 1)2 . 1 0 cos t     sin t  a) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 ( ) verifică relaţia AX = XA . 1 w w ∫0 1 w m . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 026 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze tgα . unde x1 . Fie mulţimea A = {−2. 2 2. c) Să se demonstreze că f nu are toate rădăcinile reale. specializarea matematică . a) Să se arate că funcţia g :[−1. 3) şi B (1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. 5p Ministerul Educaţiei. programa M1 2. − 1. Fie funcţia f : [ −1. este convergent . Fie z1 şi z2 soluţiile complexe ale ecuaţiei 2 z 2 + z + 50 = 0 . f ( x ) = arcsin x . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 26 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 026  0 −1  cos t − sin t  1. 1. profilul militar. • Toate subiectele sunt obligatorii. 1 1 1 1 .1] → .Filiera vocaţională. 2} şi o funcţie bijectivă f : A → A . Ministerul Educaţiei. − 1) . a − sin nt  .Proba D. 3  2  f ( −2 ) + f ( −1) + f ( 0 ) + f (1) + f ( 2 ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se calculeze c) Să se arate că 2 f ( x) d x . f ( x ) = arctg x − arcctg x . Să se determine ecuaţia mediatoarei segmentului AB . 4. Fie funcţia f : R → R. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 2 . 1] → R.

. b) Să se arate că funcţia F este bijectivă . MT1.3} care au proprietatea f ( 0 ) = f (1) = 2 . a) Să se arate că legea „ ∗ ” este asociativă. x2 − x b) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă . y ∈ 5p 5p 5p 5p c) Să se demonstreze că ecuaţia Y 2 = A nu are nicio soluţie în mulţimea M'2 ( 2. Pe mulţimea se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = x + y + xy . Să se rezolve în intervalul ( 0. 1 6. x 0 5p 5p 5p şi a = 1 + 1 1 1 1 + + + . unde F este inversa funcţiei F → . 2 ) şi B ( 3. f ( x ) = x + 1 .2. f ( x ) = ( x − 1)arcsin x. 2 3 2008 2009 Ministerul Educaţiei. să se calculeze sin 2α . 3 Ministerul Educaţiei. astfel . Să se determine numărul funcţiilor f : {0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 027 1. 5.2. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = 1 + x + x + x + x şi F : a) Să se arate că funcţia F este strict crescătoare pe R . programa M1 2 3 4 2. Să se determine valoarea maximă a funcţiei f : → . f ( x ) = −2 x 2 + x .Proba D.informatică. Se consideră funcţiile f : R → R. c) Să se arate că funcţia f este convexă. x →0 5p 5p 5p w w a w m . 0 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 27 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 027 1. c) Să se calculeze −1 −1 ∫0 F ( x ) d x . ∀x. Să se calculeze modulul numărului complex z = 1 + i + i 2 + i 3 + … + i 6 . ∗ ∗ .1] → R.3} → {0. f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.Filiera vocaţională. specializarea matematică . 1 0   0 1 ) . În mulţimea M'2 ( 5p 5p  0 0 1 0 A= şi I 2 =  . y ∈ 1 1 1 1 c) Să se calculeze 1 ∗ ∗ ∗ . A (1.  y x a) Să se determine rangul matricei A + I 2 .. Ştiind că α ∈ şi că sin α + cos α = .r ).1. se consideră matricele ) b) Să se demonstreze că dacă X ∈ M'2 (  x 0 încât X =  .1. astfel încât AX = XA . a e t n i o f o . 2. a) Să se calculeze lim . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele O ( 0. 1) . Se acordă 10 puncte din oficiu. 3. Fie funcţia f : [ −1. atunci există x. Varianta 27 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 027 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1. Să se determine măsura unghiului AOB .∞ ) ecuaţia lg 2 x + 5lg x − 6 = 0 . F ( x ) = ∫ f ( t ) dt. b) Fie funcţia f : → . profilul militar. 2 3 4 5 . Să se verifice relaţia f ( x ∗ y ) = f ( x ) ⋅ f ( y ) .

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

28 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 28
( 2 ) , f ( 3 ) şi
f ( 2) .

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 028 1. Să se calculeze (1 + i ) + (1 − i ) .
10 10

2. Fie funcţia f :

, f ( x ) = 6 x − 3 x 2 . Să se ordoneze crescător numerele f

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = 3 . 4. Să se determine numărul funcţiilor f : {0,1,2,3} → {0,1,2,3} care au proprietatea că f ( 0 ) este număr impar. BM 1 2 1 = . Să se demonstreze că AM = AB + AC . 5. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât BC 3 3 3 3 π  6. Ştiind că α ∈  , π  şi că sin α = , să se calculeze tg α . 2  5 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 028  1 0 1. Se consideră matricea A =  . 0 8 a) Să se rezolve ecuaţia det( A − xI 2 ) = 0 .
 a 0 încât X =   0 b

5p 5p

b) Să se arate că dacă matricea X ∈ M2 (

) verifică relaţia

5p

c) Să se determine numărul de soluţii ale ecuaţiei X 3 = A , X ∈ M2 ( ) . 2. Se consideră mulţimea de funcţii G = f a, b :

5p 5p 5p

a) Să se calculeze f −1, 2

f −1, 2 , unde „ ” este compunerea funcţiilor.

b) Să se demonstreze că ( G , ) este un grup. c) Să se arate că grupul G conţine o infinitate de elemente de ordin 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
28 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 028 1. Fie funcţia f :[0,3] → R, f ( x ) = { x} (1 − { x}) , unde { x} este partea fracţionară a numărului x . a) Să se calculeze lim f ( x ) .
x →1 x <1

w

w
π 2
x →∞

w

m .

{

a

e t

n i

AX = XA , atunci există a, b ∈

o f

o .r
, b∈

astfel

f a , b ( x ) = ax + b, a ∈

*

}.

5p b) Să se determine domeniul de continuitate al funcţiei f . 5p c) Să se determine punctele în care funcţia f nu este derivabilă BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 . x 1 şi F : [ 0, + ∞ ) → R, F ( x ) = ∫ f (t )dt . 2. Se consideră funcţiile f : R → R, f ( x ) = 0 2 − sin x 5p 5p 5p a) Să se calculeze

∫0 f ( x ) cos x dx .

b) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c) Să se determine lim F ( x).

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

29 5p 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 29

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 029 1. Să se demonstreze că numărul a = 7 + 4 3 + 7 − 2 3 este număr natural. 2. Se consideră funcţia f :

, f ( x) = 2 x 2 − 5 x + 2 . Să se rezolve inecuaţia f ( 2 x ) ≤ 0 .

3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x = 2 − x . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} , aceasta să aibă toate elementele impare. 5. Fie punctele A ( 2,0 ) , B (1,1) şi C ( 3, −2 ) . Să se calculeze sin C .
 π 6. Ştiind că α ∈  0,  şi că tg α + ctg α = 2 , să se calculeze sin 2α .  2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
29 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 029 x+ y+z=0  1. Se consideră sistemul  mx + y + z = m − 1 , m ∈  x + my + 2 z = −1  a) Să se determine m ∈

 1 1 1 şi matricea A =  m 1 1  .  1 m 2  

5p 5p 5p

pentru care det ( A ) = 0 .

b) Să se arate că pentru orice m ∈ sistemul este compatibil. c) Să se determine m ∈ ştiind că sistemul are o soluţie ( x0 , y0 , z0 ) cu z0 = 2 . 2. Se consideră mulţimea M2 (
ˆ 0 O2 =  ˆ 0 ˆ ˆ ˆ 1 0 0  şi I 2 =  ˆ ˆ  . ˆ 0 0 1
3

) , submulţimea G =  X ∈ M2 ( 3 ) 
 

5p 5p

inversabile din M2 ( 5p

ˆ ˆ a) Să se verifice că dacă x, y ∈ 3 , atunci x 2 + y 2 = 0 dacă şi numai dacă x = y = 0 . b) Să se arate că mulţimea H = G \{O2 } este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor
3

).

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

29

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 029 1. Se consideră n ∈ şi funcţiile fn , gn : → , fn (x) =1− x + x2− x3+... − x2n−1+ x2n, gn (x) = x2n+1+1. g ′ ( x) g n ( x) a) Să se verifice că f n′ ( x) = n , ∀x ∈ \ {−1}. − x + 1 ( x + 1)2
*

5p 5p

w

w

w

m .

a

e t

n i

o f

o .r

ˆ    X =  a 2b   şi matricele b a   

1 b) Să se calculeze lim f n′   .   n→∞ 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f n are exact un punct de extrem local.

2. Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 .

1

xn

0 1 + x3

dx, ∀n ∈ N∗ .

b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n∈N∗ este strict descrescător . c) Să se calculeze lim I n .
n→∞

Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.

30 5p 5p 5p 5p 5p

Varianta 30

SUBIECTUL I (30p) – Varianta 030 1 1 1 1 1. Să se demonstreze că numărul + + +… + este natural. 1+ 2 2+ 3 3+ 4 99 + 100 2. Se consideră funcţia f : → , f ( x ) = x 2 − mx + 2 . Să se determine mulţimea valorilor parametrului real m pentru care graficul funcţiei f intersectează axa Ox în două puncte distincte. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 ( x + 1) + log 3 ( x + 3) = 1 . 4. Să se calculeze probabilitatea ca, alegând o mulţime din mulţimea submulţimilor nevide ale mulţimii A = {1, 2, 3, 4, 5} , aceasta să aibă produsul elementelor 120. 5. Se consideră punctele A ( 0,2 ) , B (1, −1) şi C ( 3, 4 ) . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC. 6. Să se demonstreze că sin

5p

π
8

=

2− 2 . 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
30 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 030 1. Se consideră numerele reale a, b, c , funcţia f :
1 A= a a3 1 b b3 1 1 c şi B = a f (a) c3 1 b f (b) 1 c . f (c )

→ , f ( x) = x3 + 2 x + 3 şi determinanţii

5p 5p 5p

a) Să se arate că A = ( a − b )( b − c )( c − a )( a + b + c ) . b) Să se arate că A = B . c) Să se arate că, pentru orice trei puncte distincte, cu coordonate naturale, situate pe graficul funcţiei f , aria triunghiului cu vârfurile în aceste puncte este un număr natural divizibil cu 3.
 −1 3  2. Se consideră matricea A =  .  şi mulţimea G = X ( a ) = I 2 + aA a ∈  3 −9  a) Să se arate că ∀ a, b ∈ , X ( a ) X ( 0 ) = X ( a ) şi X (a ) X (b) = X (a + b − 10ab).

5p 5p

 b) Să se arate că mulţimea H =  X ( a ) a ∈  înmulţirea matricelor.

5p

c) Să se rezolve ecuaţia X 2 = I 2 , X ∈ G .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

30

SUBIECTUL III (30p) – Varianta 030 1. Se consideră funcţia f : R → R, f ( x ) = x −
x3 − sin x . 6

5p 5p

a) Să se determine lim f ( x ) .
x →− ∞

w

w
1

w

m .
.

a

e t
{

n i

o f

o .r
}
)

 1  \    este parte stabilă a lui M2 (  10  

în raport cu

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -0, ∀x ≥ D, MT1, programa M1 5p c) Să se demonstreze că f ( x ) ≤ Proba 0.

b) Să se calculeze derivata a doua a doua funcţiei f.
1+ x 1 + x2

2. Fie funcţia f : R → R, f ( x ) = 5p 5p 5p

1 a) Să se arate că funcţia F : R → R, F ( x ) = arctg x + ln x 2 + 1 este o primitivă a funcţiei f . 2

(

)

b) Să se calculeze

∫0 f ( x)dx .
n

c) Să se arate că şirul ( an )n∈N∗ , definit de an = ∑

n+k
2

k =1 n

+k

2

, ∀n ∈ N∗ , este convergent .

care are forma algebrică 5p 5p 5p a) Să se calculeze a100 + a99 . 31 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 31 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 031 1 + 3a . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 o . să se arate că log 16 24 = 3.Proba D. Ministerul Educaţiei.informatică.r . b) Să se determine toate numerele complexe x pentru care ( A( x) ) + ( A( x) ) = O2 . Să se determine două numere reale care au suma 1 şi produsul −1 . Într-o clasă sunt 22 de elevi. • Toate subiectele sunt obligatorii. ) nu are soluţii. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A ( 0 ) . c) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. Se consideră polinomul f ∈ [ X ] . 3) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 031 1. specializarea matematică . Să se determine în câte moduri se poate alege un comitet reprezentativ al clasei format din 3 fete şi 2 băieţi. 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X 2 − 1 . a e t n i 4 o f ). X ∈ M 2 ( 2. c) Să se demonstreze că polinomul f are toate rădăcinile reale. Ştiind că log 3 2 = a . Pentru x ∈ 5p 5p 5p 2   se consideră matricea A( x) =  x + 1 x − 1 ∈ M2 ( x −1   1 a) Să se verifice că ( A( x) ) 2 = 2 xA( x). Ministerul Educaţiei. 4. − 1) . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ 2 dx. 1 b) Să se verifice că I n+ 2 + I n = . programa M1 xn 2. f ( x ) = | x 2 − x | . 1MT1. dintre care 12 sunt fete.. 5p a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre − ∞ . B ( −1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f f = a100 X 100 + a99 X 99 + . 6. 5p n +1 5p c) Să se calculeze lim nI n . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 31 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 031 1. + a1 X + a0 . 0 x +1 5p a) Să se calculeze I 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Filiera vocaţională. Să se arate că sin 6 < 0 . ∀n ∈ N∗. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 22 x +1 + 2 x + 2 = 160. ∀n ∈ N∗. 100 100 = ( X + i ) + ( X − i ) . 4a 2. 1. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul C şi este paralelă cu dreapta AB. Se consideră funcţia f : R → R. 1) şi C (1. 5. n→∞ w w w m .

Se consideră mulţimea G ⊂ M2 ( ) . profilul militar.• • Filiera vocaţională. 1) şi C (1. 32 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 32 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 032 1 1 1 1 1. a e t n i o f o . programa M1 ( x + 1) 2 este constantă. Se consideră funcţia f : R → R. 3 x  π  6. b) Să se demonstreze că 0 < f ( x ) ≤ c) Să se demonstreze că funcţia g : π . 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. x 1 x b) Să se determine lim 3 ∫ f (t )dt. Ştiind că x ∈  . 2 ) . G =   | a. Se consideră în sistemul  x + ay + z = 1 . a − 10b = 1  . Să se determine coordonatele punctului de intersecţie a graficelor celor două funcţii. a) Să se calculeze f ′ ( x ) . La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1.Proba D. Să se determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram. b ∈ . ∀x ∈ R . 5p 5p 5p a) Să se arate că determinantul matricei sistemului are valoarea (a + 2)(a − 1)2 . să se calculeze sin . 0 x →∞ x c) Să se calculeze aria suprafeţei cuprinse între graficele celor două funcţii şi dreptele x = 0 şi x = 1 . g ( x ) = arctg x . c) Să se rezolve sistemul în cazul a = −2 . g ( x) = f ( x) + arctg 2 w w ∫1 2 w m . pentru oricare X . 3 f '( x) dx . − 1) .  a 10b   2 2 2.  6 19  b) Să se arate că X ⋅ Y ∈ G . b) Să se rezolve sistemul în cazul în care este compatibil determinat. Y ∈ G . 2} . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze x3 − x + arctg x şi g : R → R. − 1. g : → . specializarea matematică-informatică. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2.r BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. Să se demonstreze că s ∈ (1. Fie mulţimea A = {−2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 032  ax + y + z = 1  3 1. 5 2  2  Ministerul Educaţiei. 2 → . 5p 5. Se consideră funcţiile f : R → R. B ( −1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x = 1 + cos 2 x . MT1. f ( x ) = 2 x − 1 şi g ( x ) = −4 x + 1 . 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 32 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 032 1. 4. Să se determine numărul funcţiilor pare f : A → A . Se acordă 10 puncte din oficiu. Toate subiectele sunt obligatorii. π  şi că sin x = . Se consideră numărul real s = 1 + + 2 + 3 + … + 2009 . . 3. 3) .  b a    19 60  a) Să se verifice că A =  ∈G . 2 2 2 2 2. a ∈  x + y + az = a  . Se consideră funcţiile f . f ( x ) = arctg ( x + 2 ) − arctg x. x ∈ R . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se demonstreze că mulţimea G este infinită.

a) Să se arate că f1 ( x ) = . Se consideră funcţiile f n : [ 0. 2. 2 2 π 1 b) Să arate că f n (1) ≤ ⋅ . MT1. programa M1 c) Să se demonstreze că şirul (an )n≥1 este convergent. c ∈ 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 033 1 1 1 1 1 1. Să se arate că numărul log 4 16 + log 3 9 + 3 27 este natural. x 0 5p 5p 5p x +1 x arctg x − . 4 ) . b. 4. ⋅ ) şi { ˆ ˆ ˆ ˆ a) Să se arate că H = {0. b. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1 1 0 0     a) Să se calculeze B 3 . 1) .informatică. c) Să se demonstreze că ∀ a. 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2(k + 1) k + k k + 1 2k k BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ 1 Proba D. Să se determine a ∈ astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. c ∈ 1. Să se determine valoarea minimă a funcţiei f : → . Fie funcţia f : ( 0. b) Să se arate că. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. +. + ∞ ) → R. Ministerul Educaţiei. y ∈ a 7 e t }. n < 100 . b) Să se calculeze B −1 . f ( x ) = şi şirul (an ) n≥1 . 5p 5p 1 1 1 1 < − < . ∗ . ( a + b + c ) det ( A ) ≥ 0 . Ştiind că x ∈ şi că tg x = 1 π  . B ( −1. a. C (1.1. Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. alegând un element din mulţimea { n | n ∈ . 3) şi D ( a. Să se calculeze probabilitatea ca. ∀n ∈ N∗. Se consideră corpul 5p 5p 5p 5p 5p 5p . 2 3  Ministerul Educaţiei. f ( x) = 3 x 2 + 4 x + 2 . B =  0 0 1  şi A = aI3 + bB + cB 2 .r . pentru orice a ∈ c) Să se arate că {x 2000 | x ∈ 7} = H. + ∞ ) . H = x2 x ∈ ( 7 .Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 16 x + 3 ⋅ 4 x = 4 . să se calculeze tg  x +  . ∀k ∈ N∗. + . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2. ∀n ≥ 1 . ∀n ∈ x 1 2 2 3 3 n n 5p a) Să se arate că funcţia f ′ este strict crescătoare pe intervalul ( 0. w n→∞ w 2 w m .4} . 7 există x. 2. specializarea matematică . f n ( x ) = ∫ t n arctg t dt .. + ∞ ) → .. acesta să } fie număr raţional. b) Să se demonstreze că 2. − 1) . ∀x ≥ 0 . 5p 6. unde a ∈ . an = + + + . 7 astfel n i o f o . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 33 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 033 1 0 0 0 1 0  0 1 0  . 4 n +1 c) Să se calculeze lim nf n (1) . încât a = x 2 + y 2 . 33 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 33 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 033 1.

3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră funcţia f : ( 0. dacă intervalul [ 0. + ∞ ) → R. 5p 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • Toate subiectele sunt obligatorii.. y ∈ este o constantă reală. 6] este parte stabilă a lui Ministerul Educaţiei.  6 3 1 1 1  + . f n ( x ) = ∫ t n arcsin t dt . + ∞ ) . MT1. Pe mulţimea se consideră legea de compoziţie x ∗ y = axy − x − y + 6 . ∀x ∈ ( 0. Se consideră matricele K = (1 2 3) ∈ M1. C (1. n  4 ) . 1 a) Pentru a = .informatică. 4. b) Să se arate că A2 = 32 A .  . f ( x) = 2 x 2 + 2 x + 1 se găseşte pe dreapta de ecuaţie x + y = 0 . Ministerul Educaţiei. a ∈ . −1) . Se consideră funcţiile f n : [ 0. x →1 x <1 . 5p 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar. x +1 2 2   w w w m . atunci a ∈  . Să se determine numărul funcţiilor bijective f : A → A .3 ( 5p 5p 5p a) Să se calculeze suma elementelor matricei A . Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : → . 5p 6.3) şi D (a. Se consideră triunghiul ascuţitunghic ABC în care are loc relaţia sin B + cos B = sin C + cos C . n 2 2  5p a) Să se demonstreze că funcţia este strict crescătoare pe intervalul ( 0. programa M1 5p 5p b) Să se arate că f ( x ) < 0.1 (  6   5p 5p 5p c) Să se arate că rangul matricei A este 1.r .1) . c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este strict descrescător . 2π ) . x 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze derivata funcţiei f3 . Să se calculeze modulul numărului complex z = (3 + 4i) 4 .fProba D. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 034 1. B (−1. ∀ x. Fie mulţimea A = {1. 2 c) Să se determine lim f 2 ( x ) . unde a 1 1 în raport cu legea „ ∗ ” . Să se determine numărul soluţiilor ecuaţiei sin x = sin 2 x din intervalul [0. a e t ∗ n i ) şi A = LK . specializarea matematică . 5p 5. + − ln  n +  . oricare ar fi n ∈ . Să se determine a ∈ pentru care dreptele AB şi CD sunt perpendiculare. o f o . Se acordă 10 puncte din oficiu. 4) . să se demonstreze că legea „ ∗ ” este asociativă. f ( x ) = an = 1 + 1 3 1   − ln  x +  + ln  x +  şi şirul ( an )n∈N∗ . ∀n ∈ N∗ . 5p 4. 1 b) Să se calculeze f1   . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A(2. Să se demonstreze că triunghiul ABC este isoscel. L =  5  ∈ M 3. ∀n ∈ N∗ . cu proprietatea că f (1) = 2 . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 34 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 034 1. 2. 34 Varianta 34 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 034 5p 1.Filiera vocaţională. 3 c) Să se arate că.5} ..1] → R. 3 1 b) Să se arate că legea „ ∗ ” admite element neutru dacă şi numai dacă a = . +∞ ) .

5p 5p b) Să se arate că lim x a f ( x) = 0. 6. 35 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 35 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 035 1. b) Să se demonstreze că ( 2n + 1) I n = 2nI n−1 . .   c) Să se arate că mulţimea A este infinită.1) . y ∈  2  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b ∈ } . a) Să se arate că funcţia f ′ este strict descrescătoare pe R . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 ⋅ 4 x − 6 x = 2 ⋅ 9 x .1 ( b) Să se verifice că A3 = 10 A . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 035  2  1 2 −1  1. adjuncta matricei A. Fie şirul ( I n )n∈N∗ dat de I n = ∫ (2 x − x 2 )n dx. 5p 5p 5p tinde descrescător către 0. b) Să se arate că. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 35 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 035 1. } . 4. 0 ) .. b ∈ şi mulţimea A = x ∈  2    5p 5p 5p a) Să se arate că 7 + 5 2 ∈ A . c) Să se arate că şirul ( I n )n∈ ∗ c) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 0. 2. o . Să se calculeze distanţa de la punctul O la dreapta AB. Se consideră mulţimea A = {0. ∗ . Se consideră matricele A =  2 2 0  şi B =  1  . n ≥ 2.r f ( x ) = −1 . x →∞ w w w 2 0 m . alegând un element din mulţimea A. Ministerul Educaţiei. 5  1 4 −3      a) Să se arate că ecuaţia AX = B are o infinitate de soluţii X ∈ M3. MT1.Filiera vocaţională. − 3). B (−1. Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ N∗. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. − 3) şi B ( 4.Proba D. Graficul unei funcţii de gradul al doilea este o parabolă care trece prin punctele A(1. f ( xy ) = f ( x ) f ( y ) . AD = 8 şi m ( ADC ) = 135 . specializarea matematică . a { e t n i o f ). * 5p 5p 5p c) Să se determine rangul matricei A . Să se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 6 . • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀a. programa M1 2.. Să se determine probabilitatea ca. 2009} .informatică. profilul militar.1.. f ( x ) = x − ln(e x + 1) . acesta să fie divizibil cu 5. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2. Se consideră mulţimea [ 2] = { a + b 2 a. ∀a ∈ .3) .. C (0. Să se calculeze valoarea funcţiei în punctul x = 2 . pentru orice x. Se consideră funcţia f : R → R. 3 3 2. funcţia f : [ 2] → f (a + b 2) = a 2 − 2b 2 . ∀n ∈ a) Să se calculeze I1 . Să se calculeze modulul numărului ( 2 + i ) + ( 2 − i ) .

∞). . Se consideră matricele O2 =  şi A =  0 0 c   a) Să se arate că a + d = 0 . numărul a = 2 + i a) Să se calculeze f ( a ) .. Fie funcţia f : \ { 3} → . a1a2 a3 . Să se determine a ∈ pentru care punctele A(1. 5. → . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ∗. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 036 a  0 0 1. specializarea matematică . f ( x ) = 2 − x. x4 ∈ . g : → 5p 5p 5p 5p 5p . b ∈ M2 ( d  ) . ∫0 F ( x) dx. b) Să se arate că matricea I 2 + A este inversabilă. * . MT1. Ministerul Educaţiei. 4. F ( x ) = ∫ f (t )dt. n i o f o . B (4. grad ( h ) ≤ 3 } . Să se calculeze cos A . { [ X ] } şi B = h(a) h ∈ { 5p 5p 5p b) Să se calculeze | x1 | + | x2 | + | x3 | + | x4 | . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. AC = 5 şi BC = 7. f ( x) = şi şirul (an )n≥1 definit prin a1 = 2.1) şi C (−1. . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. 6. −2) . Fie ABC un triunghi care are AB = 3. cu rădăcinile x1 . acesta să fie divizibil cu 50. f ( x ) = 3 x3 + 1 este injectivă.Filiera vocaţională. 7 7 Să se determine a60 . 2. Ministerul Educaţiei. programa M1 2. profilul militar. b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . an+1 = f ( an ). Să se calculeze ( f g )( x) − ( g f )( x). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 36 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 036 x 3 +1 1. 5p c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N Proba convergent.. 2 a e t [ X ] . b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 xf ( x) dx. A2 = O2 . x3 .r ).informatică. f ( x) = e− x şi F : → . Să se calculeze probabilitatea ca. x 1 a) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei F . ∀n ∈ 3−x 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe (−∞. 3. cu proprietatea că 5p 5p 5p c) Să se arate că ecuaţia AX = O2 are o infinitate de soluţii în mulţimea M2 ( şi mulţimile A = g ( a ) g ∈ 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se demonstreze că funcţia f : → . Se consideră numărul raţional scris sub formă de fracţie zecimală infinită = 0. g ( x ) = 3 x + 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu.nu esteD. c) Să se arate că A = B . Fie funcţiile f . Se consideră polinomul f = X 4 − 2 X 2 + 9 . Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p 1 w 1 w w m . 3) şi pe ( 3. • Toate subiectele sunt obligatorii. 36 5p Varianta 36 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 036 1 1 1. a ) sunt coliniare. x2 .

r . Să se calculeze suma 1 + 4 + 7 + . Se consideră funcţia f : R → R. ∞ ) şi cu rădăcinile . r ∈ ( 0. 6+ 2 . 3 3 3 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 în funcţie de p. c sunt trei numere reale astfel încât a + b + c < 0 . 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1. q. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  1 3  3. b) Să se arate că funcţia f este bijectivă . b. cu a. x3 ∈ . f = X 3 + pX 2 + qX + r . 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe R . a e t n i o f o . specializarea matematică . 0 ) . Se consideră şirul ( I n )n≥1 dat de I n = ∫ x n e x dx. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 037 1.  2 2     4. b) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent . f ( x ) = x2 + x + 1 . q şi r. Să se arate că numărul sin  arcsin  + sin  arccos  este natural. [X ]. 6. • Toate subiectele sunt obligatorii. cu p. f ( x ) = x3 − 3 x + 3arctg x . x2 . Se consideră matricea A =  b b + 1 b + 2  . 37 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 37 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 037 1. ab + bc + ca > 0 şi abc < 0 . 5p 5p 5p a) Să se demonstreze că f nu are rădăcini în intervalul [ 0. ∞ ) . + 100 . 5p f ( x) c) Să se determine a ∈ pentru care lim a există.. profilul militar. ∀n ∈ 0 1 ∗ 37 w w n→∞ w m . Să se determine imaginea funcţiei f : → . 5p 5p 5p ( ) . Fie ABCD un pătrat de latură 1. 2. b. c ∈ ( −∞. ) 5 5. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b ∈ 2. atunci a. este finită şi nenulă.informatică.Filiera vocaţională. Ministerul Educaţiei.Proba→∞ MT1. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∀a. 5p x D. c) Să se arate că rang A ≥ 2 . Să se arate că sin105 = 4 Ministerul Educaţiei. Se consideră polinomul f ∈ x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 37 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 037  a a +1 a + 2 1.. c) Să se calculeze lim nI n . programa M1 2. c) Să se demonstreze că dacă a. b) Să se calculeze det A − At . Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomului ( 2 +1 . . b ∈ 1 1 a    a) Să se arate că det ( A ) = ( a − b )( a − 1) . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze lungimea vectorului AB + AC + AD .

b. • Toate subiectele sunt obligatorii. c ∈  . numărul f ( x ) − f ( y ) este divizibil cu x − y . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 038 1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x ) d x . unde { x} este partea fracţionară a 2. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = A nu are soluţii în M 3 ( a) Să se arate că numărul f ( 3) − f (1) este număr par. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 038 1. 2. 2 3 3 4. Se consideră dreptele de ecuaţii d1 : 2 x + 3 y + 1 = 0 . Să se calculeze perimetrul triunghiului ABC. Se consideră funcţia f : R → R f ( x = MT1.{ x} 1 − { x} . c) Să se determine coeficienţii polinomului f ştiind că f (1) = 4 şi f (b) = 3 . Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + 3x + m > 0 . Proba) D. c) Să se arate că valoarea integralei f ( x ) d x nu depinde de numărul real a . b) Să se demonstreze că funcţia f este bijectivă. 5p 5p 5p 5p 5p 5p b) Să se arate că. cu a. d 2 : 3 x + y − 2 = 0 şi d3 : x + y + a = 0 . . Să se arate că log 2 3 ∈ (1. 5p 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f nu are asimptotă oblică spre + ∞ . ştiind că AB = 4. AC = 3 şi m( BAC ) = 60 . Să se arate că. 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare. y ∈ . 5. profilul militar.r |   a .informatică. Să se determine a ∈ pentru care cele trei drepte sunt concurente. atunci X ∈ M . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin x + cos ( − x ) = 1 . pentru orice număr natural n. Se consideră funcţia f : R → R. oricare ar fi x ∈ 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. programa M1 w w 1 w m . c ∈ . 2 ) .Filiera vocaţională. 6. ∫a a +1 b) Să se demonstreze că funcţia f admite primitive pe R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 38 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 038  a 0 0  0 0 0  1 0 0  şi mulţimea de matrice M =  b a 0  1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ -. n ≥ 3 . Ministerul Educaţiei. 2.   ( ) numărului real x . 38 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 38 . specializarea matematică . f ( x ) = 2 x + ln( x 2 + x + 1). pentru orice x. Se consideră polinomul f = aX 4 + bX + c . b) Să se arate că dacă X ∈ M3 ( ) şi AX = XA . Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. n i o f o . Se consideră matricea A =  1 1 0  c b a      a) Să se calculeze A3 . b. a e t ). Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. are loc relaţia Cn + Cn = Cn +1 .

b. f ( x ) = x + este injectivă. b) Să se demonstreze că M este grup în raport cu înmulţirea numerelor reale.3} → {0. Se consideră numărul complex z = 2 2. • Toate subiectele sunt obligatorii.1). ∞) → . a e t n i } şi A matricea sistemului. Fie ABC un triunghi care are AB = 2. MT1.1. 4x + 5 1 . b. c ∈ bcx + acy + abz = 0  a) Să se calculeze det ( A ) . 2. cu a. n→∞ 1 0 w w w m . 5.Proba D. 39 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 39 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 039 −1 + i 3 . Să se calculeze AB ⋅ AC . f ( x) = x ln x . Să se arate că sin15 = 6− 2 . a 2 − 5b 2 = 1 . Se consideră şirul ( I n )n∈N∗ definit prin I n = ∫ a) Să se calculeze I 2 . b) Să se arate că şirul ( I n )n∈N∗ verifică relaţia 4 I n +1 + 5 I n = c) Să se determine lim nI n . b ∈ . 6. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f. o f o . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 039 x + y + z = 0  1. c) Să se determine mulţimea soluţiilor sistemului. programa M1 n x dx. 2.Filiera vocaţională. 1. specializarea matematică . n +1 5p 5p 5p . ∀n ∈ N∗.r BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . în cazul în care a. { 5p 5p 5p a) Să se arate că x = 9 + 4 5 ∈ M . Se consideră funcţia f : (0. 2. profilul militar. Să se arate că funcţia f : (1. c sunt distincte două câte două. x 4. Se consideră sistemul ax + by + cz = 0 . Să se determine numărul funcţiilor f : {1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀n ∈ N∗ . Se consideră mulţimea M = a + b 5 a. 2. Ministerul Educaţiei. 1 3. xn+1 = e f ( xn ) este convergent.informatică. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∗ 5p 5p 5p b) Să se rezolve sistemul. c) Să se demonstreze că mulţimea M are o infinitate de elemente. 4 Ministerul Educaţiei.3} pentru care f (1) este număr par. AC = 3 şi BC = 2 2 . 5p 5p c) Să se demonstreze că orice şir ( xn )n∈ cu proprietatea x0 ∈ (0. a) Să se studieze monotonia funcţiei f. ∞ ) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 39 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 039 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia − x 2 + 4 x − 3 ≥ 0 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se demonstreze că z 2 = z . în cazul în care a = b ≠ c .

Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră a ∈ a + 2i . specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră funcţia f : R → R. b ∈ .3. A =  3 9 6  . programa M1 b) Să se arate că graficul funcţiei f are exact două puncte de inflexiune . ∀n ∈ N∗.informatică. a e t n i \ o f o . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 040 1 0 0  1 3 2 1  0 1 0  . X =  3  . 4.Proba D. atunci fiecare dintre polinoamele f1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 40 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 040 1. Să se determine a pentru care z ∈ 2 + ai 2. 40 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 40 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4. Se consideră funcţiile Fn : 5p 5p 5p a) Să se calculeze F1 ( π ) . 6. Fn ( x ) = ∫ t sin n t dt .6} . c) Să se calculeze lim Fn (1) . − 1) .0]. Ministerul Educaţiei. alegând o pereche ( a. C = I3 + aA . 1. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. f3 sunt polinoame cu coeficienţi complecşi. n→∞ w w w → m . Y = (1 3 2 ) . c) Să se arate că An+1 = 14 An . Se consideră polinomul f = X 3 − 1∈ [ X ] şi numărul ε ∈ 5p 5p a) Să se demonstreze că ε2 + ε + 1 = 0 . 2. Să se arate că sin ( a + b ) ⋅ sin ( a − b ) = sin 2 a − sin 2 b . astfel încât f ( ε ) = 0 . a) Să se calculeze S = A − XY .r . Să se demonstreze că dreapta de ecuaţie y = 2 x + 3 intersectează parabola de ecuaţie şi numărul complex z = y = x 2 − 4 x + 12 într-un singur punct.Filiera vocaţională. f 2 . MT1.5. Să se determine lungimea vectorului MA + MB . 2. 2. dacă f divide f1 ( X 3 ) + Xf 2 ( X 3 ) + X 2 f3 ( X 3 ) . Se consideră mulţimea A = {1. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 040 1. x 0 .  2  x + yε + z ε = 0 5p c) Să se arate că. Se consideră matricele I 3 = 0 0 1  2 6 4  2       B = I 3 + A . 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ . pentru oricare a. b ) din produsul cartezian A × A să avem egalitatea a + b = 6 . ∀n ∈ N∗. 1) . b) Să se determine a ∈ astfel încât BC = I 3 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. f ( x ) = x 2 + 2 − x 2 + 1. 5. b) Să se demonstreze că Fn +1 (1) < Fn (1) . 5p a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul (−∞. 2 ) şi B ( 4. Ministerul Educaţiei. ∀n ∈ ∗ 5p 5p 5p . 3. f3 este divizibil cu X − 1 .  x+ y + z= 0  b) Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe sistemul  x + yε + zε 2 = 0 . f 2 . . Să se determine probabilitatea ca. A (1. unde f1 . cu a ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x − 1 = x . • Toate subiectele sunt obligatorii.

⋅) nu este corp. 2 Ministerul Educaţiei. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( 2.  −b a     5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. Se consideră funcţia f : ( 0. 1 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 41 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 041 1.1. +. b) Să se rezolve în mulţimea A ecuaţia X 2 = I 2 .  2 3  x + ry + r z = r  a) Să se arate că determinantul sistemului este ∆ = ( p − q )( q − r )( r − p ) . +..  n  c) Să se calculeze lim . Să se determine numărul funcţiilor f : {1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 = −3x + 8 . 5. b) Să se arate că funcţia f este surjectivă . 2.    a b   2. atunci cel puţin două dintre numerele p. b ∈ 5  . r sunt distincte. f ( x) = 2x x +1 2 . Ministerul Educaţiei. dacă sistemul are soluţia ( −1. r sunt egale. x b) Să se arate că lim 1 π ∫ f (ln t )dt = 2 . ⋅) unde A =   a. + n  n  f   . w w 1 w m . c) Să se arate că. MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.r BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ arctg x. Să se arate că numărul 100lg 2 + 3 −27 este natural. b) Dacă p. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze cos ( a − b ) . 0 ) . + ∞ ) . r ∈ . Se consideră inelul ( A. x →∞ x 1 1  n→∞ n  1 f  + n 2 f  + n 3 f   + . Pentru p. + ∞ ) → ( − ∞. q. − 1) şi B ( −1. 2. programa M1 2. 1) . să se rezolve sistemul.Filiera vocaţională.3. f ( x ) = . q. se consideră sistemul  x + qy + q 2 z = q 3 . D. 2. 4} care au proprietatea că f (1) + f ( 3) = 7 .4} → {1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 041 1. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. Fie a şi b numere reale astfel încât sin a + sin b = 1 şi cos a + cos b = .informatică.1) . 1 6.Proba 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 f ( x) dx . c) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptote . 3. c) Să se arate că ( A. Fie funcţia f : R → R.. q. • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = ln (1 + x ) − x . a e t n i o f o . profilul militar. specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 41 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 041  x + py + p 2 z = p3   1.3. Să se determine imaginea funcţiei f : → . a) Să se demonstreze că funcţia f este strict descrescătoare pe intervalul ( 0.

. B ∈ M 2( 5p 5p 5p a) Să se determine rangul matricei A0 . n I n−1 . ∀n ∈ N∗. Se acordă 10 puncte din oficiu. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se demonstreze că I n = c) Să se calculeze lim I n . Să se rezolve în × sistemul  2  y = 2x + x + 4  1 π 3. n ≥ 2. Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul care are lungimile laturilor 4. 5 şi 7. a) Să se demonstreze că funcţia f ′ este strict crescătoare pe R . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră matricele A. b ∈ 0 1 1 0 AB − BA = A şi matricele A0 =  . xn+1 = f ( xn ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 042 1. 6.Filiera vocaţională. a) Să se calculeze I 2 . b ∈ b) Să se determine a.1) şi C (3. Să se arate că punctele A(−1. profilul militar. 0 0 0  0 2     ) . f = 4 X 3 − 12 X 2 + aX + b . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 − + 2 − 3 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. x1 + x2 + x3 = 11 . Ministerul Educaţiei. . pentru orice n ∈ . c) Să se arate că şirul ( xn )n∈N∗ este convergent . n ≥ 2 . definit prin I n = ∫ ( x − x 2 ) n dx. ∀n ∈ N∗. B (1. b) Să se arate că A0 B0 − B0 A0 = A0 . Fie funcţia f : R → R. 0 w w n→∞ w m . a e t n i o f o . B = .informatică.r BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg x + arcctg = . f ( x ) = x arctg x şi şirul ( xn )n∈N∗ definit de x1 = 1 . 2. Se consideră polinomul f ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a. cu c) Să se demonstreze că An B − BAn = nAn . Fie şirul ( I n )n∈N∗ . în plus. 2. astfel încât ecuaţia f ( x ) = 0 să aibă soluţia x = i ∈ . 4n + 2 5p 5p 5p . Ministerul Educaţiei. 3 3 3 2  y = x − 3x + 1  . specializarea matematică . . Să se determine numărul termenilor raţionali ai dezvoltării ( 4 5 + 1)100 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 42 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 042 1.Proba D. x3 în progresie 2 2 2 aritmetică şi. x2 . astfel încât polinomul să aibă rădăcinile x1 . programa M1 1 2. 42 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 42 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 042 1 1 1 1. 3 2 4. [X ]. ∀n ∈ N. −3) sunt coliniare. b ∈ c) Să se determine a. astfel încât polinomul f să se dividă cu polinomul X 2 − 1 . 5. 5) . b) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre − ∞ .

+ ∞ ) ..informatică • Toate subiectele sunt obligatorii.  . x2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 12 . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1.r BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 043 1. x4 ∈ . tg x t ctg x 1  π  π 2. MT1. a) Să se demonstreze că funcţia f este strict crescătoare pe intervalul [ 0. d ∈  şi matricea A =  1 3  ∈ M . x4 să fie în progresie aritmetică. Să se calculeze probabilitatea ca. b ) din mulţimea A × A . 3. Fie funcţiile f :  0. 3.  . specializarea matematică . x2 . astfel încât x1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că funcţia f admite exact un punct de extrem local. g ( x ) = ∫ 1 1+ t2 1 t (1 + t 2 ) 2 2   5p 5p 5p π a) Să se calculeze f   . a e t n i o f o . Să se calculeze aria pătratului de diagonală AC. Se consideră funcţia f : → . f ( x) = x + 2. 43 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 43 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 043 1. 2. f ( x ) = ∫ dt. alegând o pereche ( a. x ∈  0. 3  π b) Să se calculeze f ′ ( x ) . 5. 2. b) Să se determine a ∈ astfel încât x1 + x4 = x2 + x3 . c. 4. 6+ 2 6. programa M1 oarecare . b ∈ a) Să se arate că ( x1 + x4 ) ( x2 + x3 ) + x1 x4 + x2 x3 + ( x1 + x4 ) x2 x3 + ( x2 + x3 ) x1 x4 = a − 8 .  → . 6} .  → R. Se consideră funcţia f : → . c) Să se determine numărul de soluţii reale ale ecuaţiei f ( x ) = m. 5. c) Să se determine a. şi cu soluţiile x1 . x3 . f ( x ) = x + e− x . Să se rezolve ecuaţia f ( f ( x)) = f 2 ( x).  2  π c) Să se arate că f ( x ) + g ( x ) = 0. cu a. 1) .  2 .    c d   a) Câte matrice din mulţimea M au suma elementelor egală cu 1? b) Să se arate că A−1 ∉ M . Să se arate că sin105 + sin 75 = . Să se determine valoarea de adevăr a propoziţiei: „Suma oricăror două numere iraţionale este număr iraţional. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. unde m este un număr real w w w m . Fie mulţimea A = {1. 2 Ministerul Educaţiei. b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 43 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 043  a b   1 2  1. b ∈ . ∀x ∈  0. 4. 3) şi C ( −1. Ministerul Educaţiei. 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se determine toate matricele inversabile B ∈ M care au proprietatea B −1 ∈ M .Filiera vocaţională. Se consideră ecuaţia x 4 − 8 x3 + ax 2 + 8 x + b = 0 . profilul militar. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.” 2. x3 . dt şi g :  0. produsul numerelor a şi b să fie impar.Proba D. Se consideră mulţimea M =   | a.

Proba D. MT1. x2 . 5 2  Ministerul Educaţiei. polinomul f nu are toate rădăcinile reale. . f ( x ) = 5p ax + b x2 + x + 1 . Se consideră funcţia f : R → R. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arcsin 2 x = − . x4 ∈ a) Să se calculeze f ′ ( x ) . Fie funcţia f :[−1. ∀x ∈ R .3. Ştiind că α ∈  . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 044 1.Filiera vocaţională.1] → R. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele B ( −1. 0  0  0 1 1 0 0 1 1 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze AB + BA .. π  şi sin α = . • Toate subiectele sunt obligatorii. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2.1.1] . 1 3. − 2 ) . [ X ] cu rădăcinile x1 . profilul militar. x1 x2 x3 x4 c) Să se arate că. . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 44 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 044 1 0 0 0 0 0 1. Se consideră mulţimea A = {0. x 0 a e t ∗ . arcsin x t e cos t dt . c) Să se demonstreze că ( A + B ) = An + B n . 2. a.. din care exact două sunt numere pare. 44 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 44 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 044 1. . Se consideră matricele A =  0 0 0 1 0 0  1 0 0 0  şi B =  0 0  0 1   0 0 . 2 4. 5. Să se determine partea reală a numărului complex z = 1− i . Se consideră polinomul f = X 4 + aX 3 + 4 X 2 + 1∈ 5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ astfel încât polinomul f să se dividă cu X + 1 . ∀n ∈ n 2. Să se determine numărul submulţimilor mulţimii A care au 5 elemente. ∀x ∈ [−1. 1+ i 5p 2. programa M1 5p c) Pentru a = 2 şi b = 1 . Să se determine valorile reale ale lui m pentru care x 2 + mx + 1 ≥ 0 . f ( x ) = ∫ earcsin t dt . 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict monotonă.9} . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. . . oricare ar fi x ∈ . specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 0 . să se calculeze ctg α . Se acordă 10 puncte din oficiu. să se determine mulţimea valorilor funcţiei f. 3 π  6.informatică. 2 ) şi C ( 2. b) Să se arate că rang ( A + B ) = rang A + rang B . b ∈ R . pentru orice a ∈ . n i o f o . 1 1 1 1 b) Să se arate că polinomul g = X 4 + 4 X 2 + aX + 1 are rădăcinile . b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare pe dacă şi numai dacă a = 2b > 0. Să se determine distanţa de la punctul O la dreapta BC.r . x3 . b) Să se arate că f ( x) = ∫ c) Să se determine f (1) . w w w m .

1) . 2. B ( −2. programa M1 5p c) Să se determine toate numerele reale a astfel încât funcţia f să aibă trei puncte de extrem local . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 045  2 0 1 0  1. astfel încât X =  . Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că ∀x. } 1− x şi corespondenţa 1+ x 1 1 1 ∗ ∗ . 6} . a e t  x 0 . Fie funcţia f : [ −1. 45 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 45 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 045 1. atunci există x. f ( x ) = x 2 + ax + 5 x2 + 1 . y ∈ G .  y x . 2. 5p 5p b) Ştiind că a = 0 . Să arate că 2 ⋅ (sin 75 − sin15 ) = 2. f ( x ) = 1 − x 2 . 1 + xy a) Să se arate că această corespondenţă defineşte o lege de compoziţie pe G. Se consideră mulţimea G = (−1. 3. b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . unde x ∗ y = 5p 5p 5p x+ y . 3. 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 − x 2 dx . să se determine ecuaţia asimptotei spre + ∞ la graficul funcţiei f . y ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X + X 2 = A . 5p 5p 5p b) Să se arate că dacă X ∈ C ( A ) . 6. profilul militar. y ∈ G . Se consideră funcţia f : R → R.informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 ⋅ 3x + 31− x = 7 . Ministerul Educaţiei. 4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∗ .. − 1) . w w ∫−1 x 1 1 w m . 2. Să se arate că x1 x2 + x2 x1 ∈ . B=  şi mulţimea C ( A ) = X ∈ M2 ( 3 2   1 1  a) Să se arate că B ∈ C ( A ) . a ∈ R. c) Ştiind că operaţia "∗ " este asociativă. 5 2 −1 2. ∀x ∈ R . Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 3 9 a) Să se calculeze f ′ ( x ) . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A (1. Să se determine partea întreagă a numărului 7 . 5. specializarea matematică . 3) . 1] → R . funcţia f : G → ( x. f ( x ∗ y ) = f ( x) f ( y ). 5. y ) → x ∗ y . Se consideră matricele A =  . 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se calculeze lim n ∫ x f ( x) d x.Proba D.Filiera vocaţională. să se calculeze Ministerul Educaţiei. 2. Să se determine numărul funcţiilor strict crescătoare f : A → B . 3.. 1) şi C ( −3. Fie x1 şi x2 soluţiile reale ale ecuaţiei x 2 + x − 1 = 0 . 4} şi B = {1.r ) XA = AX . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 45 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 045 1. n→∞ 0 . Se consideră mulţimile A = {1. ∀ x. MT1. f ( x) = n i o f { o . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .

. f ( x ) = x 2 sin x . Să se determine valorile parametrului real m pentru care ecuaţia x 2 − mx + 1 − m = 0 are două rădăcini reale distincte. det ( A − xI 2 ) = x 2 − ( a + d ) x + ad − bc . 5p 5p 5p c) Să se arate că ( G . n→∞  π 2.Filiera vocaţională. să se calculeze det ( A + 2 I 2 ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg 2 x + lg x = 6 . b ) ∗ ( c. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Dacă A2 = O2 . profilul militar.15) ∈ G . Să se calculeze lungimea medianei duse din A în triunghiul ABC. . 2.  →  2 . b) Să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x ) = m . ex a) Să se arate că f nu este derivabilă în punctul x0 = 1 . pentru orice ( a.  → . b ) ∗ ( c. d ) = ( ac + 3bd . 5p 5p 5p . 4. 4. programa M1 2 F ( x ) = ax + b cos x + cx sin x să fie o primitivă a funcţiei f. 46 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 46 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 046 1. { ( a. să se demonstreze că a + d = 0 . să se calculeze a6 + a16 . ştiind că AB = 2. Se consideră funcţia f :  0. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele M ( 2. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 046 a b 1.  →  2 g ( x ) = πx − x 2 .   1  1  π 5p  π c) Să se calculeze aria suprafeţei plane cuprinse între graficul funcţiei f şi graficul funcţiei g :  0. + f ( n ) ) .informatică. c) Ştiind că A2 = O2 . π ( ) 5p b) Să se calculeze ∫ f  2 x dx . 1) şi P ( 0. Să se determine numărul funcţiilor strict 5. 6. 3} şi B = {1. b ) . Se consideră matricea A =   ∈ M 2( c d a) Să se demonstreze că ∀ x ∈ ). Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . − 1) . 2. d ) ∈ G . N ( −1.Proba D.r → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 46 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 046 1. Se consideră mulţimea G = a) Să se determine a ∈ ( a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că. ( c. b. cu proprietatea că f ( 3) = 1 . d ) ∈ G . Se consideră mulţimile A = {1. Ştiind că a3 + a19 = 10 . ∗ ) este grup. Fie (an )n≥1 o progresie aritmetică. 3. MT1. Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. 3) . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . unde m este un parametru real. c astfel încât funcţia F :  0. Se acordă 10 puncte din oficiu.. AC = 3 şi BC = 4 . 3. descrescătoare f : A → B . ad + bc ) . c) Să se calculeze lim ( f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . b ) ∈ × a 2 − 3b 2 = 1 şi operaţia pentru care (a. f ( x) = x −1 5p  π a) Să se arate că există numerele reale a. specializarea matematică .  2 w w 2 w m . 5} .. a e t } n i o f o . 2. ( a. • Toate subiectele sunt obligatorii.

Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 047 1. 3) şi C ( 3. Se consideră matricele A =  . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se arate că 2 ⋅ cos 75 + cos15 = 6 . x →1 x >1 w w π 2 w m . B=  şi funcţia f : M2 ( 3 4    0 1 f ( X ) = AX − XA . . 5p b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se arate că numărul ( 2 + i ) + ( 2 − i ) este întreg. − 1} → R. x3 ∈ 5p 5p 5p [X ]. o . 1) . f ( x ) = arctg 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) .Proba D. f = X 3 + a 2 X − a . programa M1 . B (1.r * şi x −1 . 3. 1 x 2 1 x →∞ b) Să se determine lim ∫0 f (t )dt . 2 a) Să se calculeze 5p 5p 5p ∫ 0 f ( x ) dx .Filiera vocaţională. c) Să se arate că ecuaţia f ( X ) = B nu are soluţii. Se consideră funcţia f : R → R. Să se determine probabilitatea ca. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5. f ( x ) = cos x − 1 + x 2 . 4. cu a ∈ rădăcinile polinomului f. profilul militar. 4 4 2. 5p 5p 5p 2 2 2 a) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . 5p 5p 5p 5p ( ) Ministerul Educaţiei. a) Să se determine rangul matricei A . specializarea matematică . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 47 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 047 1 2  1 1 1. c) Să se arate că polinoamele f şi g nu au rădăcini reale comune. a e t 1 2 n i o f ) → M2 ( ) . 5p c) Să se demonstreze că funcţia f admite un singur punct de extrem local . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie dintre dreapta de ecuaţie y = 2 x + 1 şi parabola de ecuaţie y = x 2 + x + 1 . 6. Se consideră polinoamele f . b) Să se calculeze f ( B ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 16 + x 2 = 11 .informatică. Se consideră funcţia f : R \ {1. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de patru cifre. 2 x c) Să se demonstreze că ∫0 cos ( x 9 ) d x ≥ 10 . 47 5p 5p Varianta 47 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 047 1. 2 ) . În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele A ( −1. Să se determine ecuaţia dreptei OG. 1 2. acesta să fie divizibil cu 9. MT1. 2. g = aX 3 − a 2 X 2 − 1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că rădăcinile polinomului g sunt inversele rădăcinilor polinomului f. Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. g ∈ x1 . x2 .

profilul militar. 48 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 48 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 048 1. Se consideră mulţimea M = {0. f ( x ) = 1 − x 2 şi şirul ( an )n∈N∗ . z în progresie aritmetică. f ( x) = 3 ( 3+i . Se consideră mulţimea G =  X ( t ) =   t∈  − sin t cos t   a) Să se arate că X ( t ) ⋅ X ( u ) = X ( t + u ) . Să se calculeze produsul scalar AC ⋅ AD .3. e t n i  . an = 5p 5p 5p a) Să se calculeze 5p ∑ n2 1 n n 2 − k 2 . unde a şi b sunt parametri reali. specializarea matematică . 5p 5p 5p b) Să se determine t ∈ ştiind că X ( t ) ∈ M 2( c) Să se arate că mulţimea G formează grup abelian în raport cu înmulţirea matricelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 048  x + 2y + z =1  1. ) 6 1 . 6. 4. b. ∀n ∈ N∗.  7 x − y + az = b  5p 5p 5p a) Să se determine a ∈ pentru care determinantul sistemului este egal cu zero.informatică.  o f o . c) cu proprietatea că a. 5. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii x + 2 y = 6 şi 2 x + 4 y = 11. 5p 2. u ∈ . Ministerul Educaţiei. ∞) → . y. Să se determine partea reală a numărului complex 2. MT1. c ∈ M şi a < b < c .1. b ∈ pentru care sistemul este incompatibil. ∀t . Se consideră sistemul  2 x − y + z = 1 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . b. a ). z ) . y. x 3. b) Să se determine volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox .1] → R. Să se calculeze ( f f )( 512 ) . Se consideră funcţia f : (0. Se consideră funcţia f : R → R. x →+∞ w w 1 w m . Se acordă 10 puncte din oficiu. cu x. Fie funcţia f : [ 0.5} . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos 2 x + sin x = 0.  1 + x2  5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . Să se determine numărul tripletelor (a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 48 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 048  2x  1. f ( x ) = arcsin  .Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. Paralelogramul ABCD are AB = 1. BC = 2 şi m ( BAD ) = 60 . programa M1 c) Să se demonstreze că funcţia f are două puncte de extrem . k =1 ∫0 x f ( x)dx .r b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f . Ministerul Educaţiei. c) Să se arate există o infinitate de valori ale numerelor a şi b pentru care sistemul admite o soluţie ( x. 4. b) Să se determine valorile parametrilor a. c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ este convergent . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2.   cos t sin t  2. .

• Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se demonstreze că G este grup abelian în raport cu legea "∗ " . Fie mulţimea A = { 1. f ( x ) = mx 2 − 2mx + m − 1. 5p 5p 5p a) Să se arate că det A ≠ 0 . Se consideră funcţiile f :[1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 049 1.Filiera vocaţională. 4.  z∗x = y  Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : f ( x ) ≤ 0 . + ∞ ) → R. x . g ( x) = arccos f ( x) .  şi tg x = 3 . m ∈ ∗ . c) Să se calculeze aria mulţimii cuprinse între dreptele de ecuaţii x = 1 şi x = 2 . graficul funcţiei F şi axa Ox. c) Să se determine inversa matricei A . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 2 x +1 + 2 x −1 = 56 . 2. b) Să se arate că soluţia sistemului este formată din trei numere în progresie geometrică. 49 5p 5p Varianta 49 ∗ SUBIECTUL I (30p) – Varianta 049 1. c) Să se determine domeniul de derivabilitate al programa :[2. MT1. 5p 5p 3. şi F : [1.informatică.  x∗ y = z  c) Să se rezolve în grupul ( G . ∀ x. alegând un element din mulţimea {3 n | n ∈ A} . 2. 4 4 4  π 6. 2] → . y ∈ a) Să se arate că legea "∗ " are element neutru. Ştiind că x ∈  0. Se consideră funcţia f : [1. f ( x ) = 4 − 3x 2 . Să se demonstreze că AM = AB − CA . profilul militar. . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Se acordă 10 puncte din oficiu.Proba D. Să se calculeze probabilitatea ca. 1000} . specializarea matematică . 2] → . z + x =1  5p 5p 5p mulţimea G = ( 5. 5p b) Să se determine mulţimea valorilor funcţiei f . x3 5p a) Să se demonstreze că graficul funcţiei f admite asimptotă spre + ∞ .r şi 2. funcţiei g M1 ∞ ) → . Se consideră pe legea de compoziţie dată de relaţia x ∗ y = xy − 5 x − 5 y + 30 .  2 Ministerul Educaţiei. pentru orice x ∈ → . Se consideră a ∈ . acesta să fie număr raţional. Să se determine m ∈ astfel încât . F ( x ) = ln x2 + 1 − 1 . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a e t n i o f o . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 49 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 049  x + ay = 1  1. 2. Fie triunghiul ABC şi M ∈ ( BC ) astfel încât MC = − CB . ∞ ) . . Să se arate că numărul log9 3 + log 4 3 2 este raţional. sistemul  y + az = a şi A matricea sa. să se calculeze sin 2 x . f ( x) = 5p 5p 5p 1 x x2 + 1 a) Să se arate că funcţia F este o primitivă a funcţiei f .. w w w m .. ∗ ) sistemul  y ∗ z = x . 5p 5p 3 3 1 5.

1 5p 5p 5p c) Să se arate că det ( B ) = 0 dacă şi numai dacă punctele P .r 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2n + 3 k =0 c) Să se demonstreze că şirul ( an )n∈N∗ . 2a +1 + 1 să fie în progresie aritmetică.. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . este situat pe dreapta de ecuaţie 5p 5p 5p 8 = 0. specializarea matematică . B = AAt . 13  2 Ministerul Educaţiei. definit prin an = ∑ n k ( −1)k Cn . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 050  a a a3  1.50} . ∀n ∈ N∗. x ∈ R∗ 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f către + ∞ . programa M1 b) Să se calculeze f ′ ( x ) . P2 . 1 Ministerul Educaţiei. şi o f o . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se arate că. a ∈ 4x + 4 y = 1 . a e t n i A t ∈ M3. P3 sunt coliniare pe o dreaptă 1 care trece prin originea axelor. dacă z este soluţie a ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0 . −6). Fie şirul ( I n )n∈N∗ . b ∈ 5  . c) Să se arate că ( M . transpusa 5p 5p 5p a) Să se calculeze B ştiind că P (1. f ( x ) = x ⋅ sin . ) . z 4. x →0 w w w 1 −1 m . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră mulţimea M =   0 1 0  a. b) Să se demonstreze că I n+1 = 2n + 2 I n . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 50 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 050 1 1. Varianta 50 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 050 1. unde „ ⋅ ” este înmulţirea matricelor. 2).… .12. P2 (2. 4). P3 (−3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.informatică.Filiera teoretică. P3 . . 2k + 1 are limita 0 . 2− a + 2 + 1. specializarea matematică . 3 (  b1 b2 b3  punctele Pk (ak .Proba D. x 5p a) Să se calculeze lim f ( x ) . MT1. Se consideră funcţia f : R∗ → R. 2.  şi sin α = . unde k ∈ { 1. B ∈ M .2 ( ) . I n = ∫ (1 − x 2 ) n dx . P2 . b) Să se arate că det ( B ) ≥ 0. Filiera vocaţională. ∀n ∈ N∗. ştiind că α ∈  0. 3} . Să se determine probabilitatea ca. atunci z 2 − AC + BD . alegând un număr din mulţimea {11. 5p 12  π 6. Să se arate că vârful parabolei y = x 2 + ( 2a − 1) x + a 2 . aceasta să fie divizibil cu 2 şi cu 5 . Să se calculeze tg 2α . 5. 2.  1 a b  ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră matricele A =  1 2  ∈ M2. Trapezul isoscel ABCD are bazele [ AB ] şi [CD ] şi lungimea înălţimii egală cu 4. . 2. ∀n ∈ N∗.informatică. profilul militar.  0 0 1  ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii M . pentru orice A. profilul real. ⋅) este un grup. oricare ar fi punctele P . Să se determine a ∈ astfel încât numerele 2a −1 . Să se calculeze 3. b) Să se arate că AB ∈ M . bk ) .

5] .4] şi B = (1. profilul militar. c) Să se arate că An =  n+1 Fn Fn−1    1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 2. 1 0  a) Să se verifice relaţia A2 = A + I 2 .1) la dreapta d : 5 x + 12 y − 4 = 0 . Ministerul Educaţiei. x x →∞ w w w } este un subgrup al grupului (S . 3 2 1 5 4    2 3 1 4 5 a) Să se demonstreze că σπ ≠ πσ. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p b) Să se determine numărul elementelor mulţimii H = πn | n ∈ c) Să se arate că H = πn | n ∈ { * Ministerul Educaţiei. Fie şirul ( Fn )n≥0 . 5p 1 x F ( x) 5p c) Să se arate că.r }. Fn  F . x < 1 2. Fie a.programa M1 c) Să se arate că funcţia f este bijectivă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 051 1. F1 = 1 şi matricea A =  . dat de Fn +1 = Fn + Fn −1 . 5p e 1 b) Să se calculeze ∫ dx . Să se calculeze distanţa de la punctul A (1. ∀n ∈ 5p 5p 5p ∗ 1 1  . are loc relaţia ∫1 h( x)h′′( x) dx ≤ 0. x ≥ 1  a) Să se determine numerele reale a şi b astfel încât funcţia F să fie primitiva unei funcţii f. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x −1 + 2 − x = 1 .Proba D. dacă X ∈ M 2 ( ). ∞ ) → [1. π] → . 3. F0 = 0. F ( x ) =  2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze tg ( a + b ) ştiind că ctg a = 2 şi ctg b = 5 . 5p  ax + b. π . X ≠ O2 şi AX = XA . Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a dreaptei y = 2 x + 1 cu parabola y = x 2 − x + 3. x2 − x + 1 . MT1. σ =  . ∞ ) . 2. π ∈ S5 . Se consideră funcţia f : [1. 5.Filiera vocaţională. f ( x ) = 5p a) Să se calculeze lim ( x − f ( x ) ) . b ∈ şi funcţia F : → .⋅) . x b) Să se arate că funcţia f este . π= . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. ∀n ≥ 1. Să se determine numărul elementelor mulţimii ( A \ B ) ∩ Z ştiind că A = ( −3. h( x) = ( F ( x) − 1)sin x . Să se rezolve în mulţimea numerelor naturale inecuaţia 2 x! ≤ 2048 . pentru funcţia h :[1. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂstrict crescătoare. b) Să se arate că. 4. Fie σ.informatică. 6. atunci X este inversabilă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 51 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 051 1. 5 m . ln x + 1. specializarea matematică . 51 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 51 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 051 1. a e t { n i * o f o .

f ( x) =| 4 x − 8 | −2 | 4 − 2 x | este constantă. 52 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 52 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 052 1. 5p 5p b) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f.1] → w w w m . σ =  .0. a) Să se arate că (1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 052 1 2 3 4 5 6 1.r de 10 ori x a) Să se arate că funcţia f este continuă pe [ 5pBACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a e t n i o f o . x 0. ∀x.informatică. 2. Ministerul Educaţiei. b) Să se demonstreze că f ( xy ) = f ( x) f ( y ) pentru orice x. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. şi funcţia 2. ∫0 f ( 1 1 ∫0 g ( x)dx . c) Să se arate că ecuaţia x 4 = σ nu are soluţii în grupul ( S6 . 6. Fie legea de compoziţie „ ”.Proba D.Filiera vocaţională.1] → x )dx . Să se determine numărul termenilor iraţionali ai dezvoltării ( 3 +1 .1] . definită pe f : → . g ( x) = x arctg x . Se consideră funcţia f : [ 0. Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.. x = 0  ( ) . Să se determine a ∈ pentru care parabola y = x 2 − 2 x + a − 1 şi dreapta y = 2 x + 3 au două puncte distincte comune. Să se arate că funcţia f : → . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 x − 1 + 1 = x .. c) Să se calculeze aria suprafeţei plane mărginită de graficele funcţiilor f şi g şi de dreptele de ecuaţii x = 0 şi x = 1 .1] . Triunghiul ABC are lungimile laturilor AB = 5 . Să se calculeze m ( A ) . specializarea matematică . π 1 1 c) Să se arate că. .   n +1 n  x 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 52 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 052 1. atunci ecuaţia f ( x) = cos are cel puţin o soluţie în intervalul  . x = 1025. dacă n ∈ * . • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. y ∈ . 4. ⋅) . f ( x) =  . ) 9 5. Să se determine m ∈ R astfel încât vectorii u = ( m + 1) i + 8 j şi v = ( m − 1) i − 4 j să fie coliniari .  2 4 5 3 6 1 5p 5p 5p a) Să se determine σ−1 . programa M1 MT1. 5p 5p 5p prin x y = xy − x − y + 2. să se rezolve în ecuaţia x x . . b) Să se arate că permutările σ şi σ−1 au acelaşi număr de inversiuni. Se consideră permutarea σ ∈ S6 . ∞) este parte stabilă în raport cu „ ”. π   x sin . c) Ştiind că legea „ ” este asociativă. x ∈ ( 0. y ∈ . Fie funcţiile f : [ 0. 3. f ( x) = x + 1 . f ( x ) = ln 1 + x 2 şi g : [ 0.1] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. BC = 7 şi AC = 8 .

atunci X + Y ∈ C ( A). Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi care are lungimile laturilor 5 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 8 − x = 2 . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă    3 partea fracţionară a lui x.Filiera vocaţională. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . E4 .r .Proba D. f ( x) =   xe x . E1 .E = . 3 2 1 4 5    2 1 4 5 3 a) Să se rezolve în S5 ecuaţia ax = b . 2. Să se arate că 6 divide k. b = i − j şi u = 6i + 2 j . ⋅) . ⋅). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine probabilitatea ca. 5.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 053 1. x ≤ 0 . 53 5p Varianta 53 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 053  1 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie funcţia f : 5p 5p 5p . 7 şi 8. 3. g ( x) = f 2 ( x) . Să se determine p . f ( x ) = x3 − 3x şi un număr real m din intervalul ( −2. Să se calculeze  2009  + 3 ⋅  −  . E3 . profilul militar. atunci o conţine şi pe a patra. Pentru orice matrice A∈ M2 ( ) . se notează C ( A) = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA} . a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe b) Să se determine primitiva F a funcţiei f care are proprietatea F ( 0 ) = −1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 53 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 053 1. Se consideră funcţia f : → a) Să se determine punctele de extrem ale funcţiei f. 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . E2 =  1  0 0  a) Să se arate că dacă b) Să se arate că dacă 0 1 0  0 0 . E2 ∈ C ( A) . w w → w m . sin x. Ministerul Educaţiei. 6. a e t n i o f o . Se consideră matricele 0 1 0 E1 =   . r ∈ R astfel încât u = pa + rb . ∞ ) . programa M1 funcţiei g : 2. f ( x) = x 2 − 4 x + 3 . acesta să fie divizibil cu 4. 0 3  0 0 4  0 1      X . → . 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 . MT1. 5p 5p 5p c) Să se arate că dacă C ( A) conţine trei dintre matricele E1 . alegând un element al mulţimii divizorilor naturali ai numărului 56. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x > 0  . ∞ ) . b) Să se determine ordinul elementului ab în grupul ( S5 . Fie a =   două permutări din grupul ( S5 . E2 . . Să se determine imaginea intervalului [2. Y ∈ C ( A) . atunci există α ∈ astfel încât A = αI 2 .3] prin funcţia f : R → R . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie vectorii a = i + j . c) ∫ Să se calculeze lim x →0 x >0 x 0 f (t )dt x2 . 4.E = . 5p 5p 5p c) Fie k ∈ cu b k = e . b= 2. b) Să se demonstreze că ecuaţia x3 − 3 x = m are soluţie unică în mulţimea (1.

∀x ∈ (1. . Qn ∈ [ X ] . 5. F1 = 1. ( AB) n ≠ I 2 . ∀n ≥ 1 şi polinoamele P . polinomul Qn este divizibil cu P . Se consideră dezvoltarea ( 3 x 2 + y ) 49 . g ( x) = f ( x ) − 1 nu este derivabilă în x0 = 0 . rB = i + 3 j şi rC = 3i + 2 j vectorii de poziţie ai vârfurilor triunghiului ABC . ∀n ≥ 2.informatică. Se consideră şirul ( Fn )n∈ . Să se determine vectorul de poziţie al centrului de greutate a triunghiului ABC . Să se calculeze partea întreagă a numărului ( 3 + 7 )2 . f ( x) = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze f ( 3) . Qn = X n − Fn X − Fn −1 . 1 0  −1 1   a) Să se verifice că AB ≠ BA . b) Să se arate că valoarea minimă a funcţiei f este 1. 2 x − 1 3x + 2 . f ( x ) = e x − x . c) Să se arate că funcţia g : → . g ( x) = ∫ ln x 2 −1 3 0 3et + 1 dt . F0 = 0 . x2 − 1 c) Să se arate că g ( x ) = 2 f ( x ) . . ∞ ) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 2 − x + x = 2 . x w w w m . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 054  0 −1  0 1 şi B =  1.r BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a e t n i o f o . pentru orice n ≥ 2 . ∞ ) → . ∀x ∈ (1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 5p Ministerul Educaţiei. 54 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 54 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 054 1. b) Să se determine rădăcinile reale ale polinomului Q3 . ∞ ) → . Fie rA = 2i + j . c) Să se arate că. 4. specializarea matematică . P = X 2 − X − 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 2 x2 t2 −1 2 t2 dt şi g : (1. Se consideră matricele A =  . MT1. 2.Filiera vocaţională. Se consideră funcţiile f : (1. a) Să se determine punctul în care tangenta la graficul funcţiei f este paralelă cu prima bisectoare. 6. ştiind că BC = 3 şi cos A = 1 . Să se determine termenul care îi conţine pe x şi y la aceeaşi putere. b) Să se arate că A4 + B 6 = 2 I 2 . programa M1 2. Fn+1 = Fn + Fn−1 . ∞ ) . pentru orice n ∈ ∗ 5p 5p 5p 2. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : → . b) Să se arate că g ' ( x ) = . • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC . c) Să se arate că. 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul X 3 − 2 X − 1 este divizibil cu P . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 54 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 054 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia ≥ 1 − x 1 − 2x 3.Proba D.

2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5. ∀n ≥ 0 . 5p 1 2. b) Să se demonstreze că ∫ f (t )dt ≤ 1 6 c) Să se calculeze ∫0 1 + x6 dx . atunci xn+ 6 = 64 xn . • Toate subiectele sunt obligatorii. x ( x + 1)( x + 2 ) 5p 5p 5p a) Să se determine o primitivă a funcţiei f. A ( 2. ∞ ) . c) Să se arate că. dacă a 2 + b 2 ≤ 1 . 11 [ X ] . f ( x ) = .1) . ∀n ∈ . x ≥ 2 astfel încât C x + Ax = 30 . ⋅ ).8} . . Fie punctele O ( 0. x x −1 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p ˆ a) Să se arate că ecuaţia x = 8 nu are soluţii în 2 b) Să se determine numărul polinoamelor de grad doi din ˆ c) Să se arate că polinomul X 2 + X + 1 este ireductibil în Ministerul Educaţiei. c) Să se determine domeniul de derivabilitate al funcţiei f. f ( x ) = 3 x3 − 3 x + 2 .funcţiei f. 11 [X ]. programa M1 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze tg 2 x . ∞ ) → . 6. 5p 5p 5p b) Să se arate că. ştiind că ctg x = 3.1) şi B ( −2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 055  xn+1   a −b  1. ∀n ∈  yn  . ( yn )n∈ verifică  y  = b a   n+1  2 2 2 2 a) Să se arate că xn+1 + yn+1 = (a 2 + b 2 )( xn + yn ) . Se consideră corpul ( 11 . Se acordă 10 puncte din oficiu.informatică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 55 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 055 1. +.   x 2 + y 2 = 13 2.  x+ y =5  3. Ministerul Educaţiei. Se consideră funcţia f : 5p a) Să se calculeze lim x →1 x <1 w w x2 w → m .Filiera vocaţională.r x  A  n  . 55 5p Varianta 55 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 055 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 5 ⋅ 2 x+1 + 16 = 0 . x −1 b) Să se determine punctele de extrem ale MT1. f ( x) .Proba D. profilul militar. atunci şirurile ( xn )n∈ .0 ) . ∀x ∈ [1. ( yn )n∈ sunt mărginite. Fie funcţia f : (1. Să se calculeze [− 8] − {−2. Să se rezolve în mulţimea × sistemul  . 2 2 4. specializarea matematică . a 11 . e t n i o f o . Să se determine cosinusul unghiului format de vectorii OA şi OB . unde [ x ] reprezintă partea întreagă a lui x şi { x} reprezintă partea fracţionară a lui x. Matricea A =   ∈ M 2( ) şi şirurile ( xn ) n∈ . Să se determine x ∈N . 1 . dacă a = 1 şi b = 3 .

Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris unui triunghi dreptunghic care are catetele de lungimi 5 şi 12. 3x + 4  3 a) Să se determine asimptota la graficul funcţiei f spre +∞ . b) Să se arate că f ( X + f ( X )) = X + f ( X ) .r BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . a e t n i o f o . ∀X ∈ M2 ( ). 1 . )dx . f ( X ) = AX . 6. 5p 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că G = { X ∈ M | det X ≠ 0} este grup în raport cu înmulţirea matricelor. f (n) . e] → 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei f în jurul axei Ox . Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 056  2 −3  1. e → . MT1. g ( x) = f (e x ). 2 2 Ministerul Educaţiei. programa M1 c) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei g : .  1 −2  a) Să se arate că f ( A) = I 2 . c) Să se determine elementele de ordin doi din grupul G . profilul militar. specializarea matematică . b) Să determine limita şirului ( an )n≥1 . 1 0  2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 56 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 56 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 056 1.Filiera vocaţională. Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia 2 z + z = 3 + 4i . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3 3 2. 3. Se consideră matricea A =   şi mulţimea M = { X ∈ M2 ( ) | AX = XA}. Fie funcţia f : [1. Y ∈ M . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + 5 x − 2 ⋅ 25 x = 0 . Se consideră dezvoltarea  a 2 + 3  . definit la punctul b).Proba D. a ≠ 0 . w w ∫ 0 f (e 1 x2 1 x w m . an = f (1) f (2). Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : M2 ( ) → M2 ( ) . 2. c) Să se arate că funcţia f este bijectivă.informatică. Ştiind că x1 şi x2 sunt rădăcinile ecuaţiei x 2 + 3x + 1 = 0 . c) Să se arate că ∫0 e dx + ∫ f ( x) dx = e . să se calculeze x1 + x2 . f ( x ) = ln x .  1  4.. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 2x + 5  4 \ −  → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056 1. 1 1  a) Să se arate că dacă X . atunci XY ∈ M . a  9 5. Să se determine rangul termenului care-l conţine pe a 4 . Să se calculeze u − v ştiind că u − v = 3i + 2 j şi u + v = 2i + 3 j . • Toate subiectele sunt obligatorii. f ( x ) = ..

y0 = 0 . Să se arate că x 2 + 4 x + 5 x 2 + 2 x + 2 ≥ 1 .Filiera vocaţională. +) → ( * 7 . ∞ ) . Se consideră mulţimile de clase de resturi 5p 5p 5p 7 2 5p 5p 5p ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ = {0. ∀x ∈ (0. x  5. +.r şi x0 = 1. f ( x ) = e − x şi F o primitivă a sa. ⋅) . Se consideră dreapta d : 4 x − 8 y + 1 = 0 şi punctul A ( 2 . 57 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 57 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 057 1.3. F ( cos x ) − F (1) x →0 b) Să se calculeze lim c) Să se arate că funcţia g : . • Toate subiectele sunt obligatorii. MT1. ⋅) ˆ cu f 2 = 3 . profilul militar. 2  2  4. 1) . ∗ 7 e t n i o f x  A  n  . din dezvoltarea  3 x +  . g ( x) = F ( x) + f ( x) are exact un punct de extrem local. Fie funcţia f : 5p → 1 şi xn+1 = f ( xn ). 200 ( 7 + 4 3 − 3 este natural.6} şi ˆ ˆ ˆ a) Să se rezolve în corpul ( 7 . specializarea matematică .1 ( ). 2. M1 arctg x . 3. x2 . Fie matricele A =  yn  2 3     yn+1  a) Să se determine x1 . 2. () . ∀n ≥ 1 are limită . g ( ) =  5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . cu  n+1  = 1. programa este derivabilă pe . 6 = {0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. x ≤ 0 b) Să se arate că funcţia g : → . 6 . AC = 4 şi m ( A ) = 60 . 2. y1 şi y2 . ˆ b) Să se determine ordinul elementului 3 în grupul c) Să se arate că nu există niciun morfism de grupuri f : ( Ministerul Educaţiei. 2 5p 5p 5p a) Să se calculeze ∫0 xf ( x)dx . 2. ∀n ∈  yn  o . Ministerul Educaţiei. f ( x) = x 2 + 1 . x>0 . . Triunghiul ABC are AB = 2 .5. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d . ∀n ≥ 0 . Să se arate că numărul 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 x + log 2 ( 4 x ) = 4 . 2  xf ( x) . a) Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 definit prin x1 = 5p c) Să se determine cel mai mare număr real a care are proprietatea f ( x) ≥ a + 2ln x. ∀n ∈ . a ( . ⋅) ecuaţia 3x + 4 = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 057 x  x   3 4 ∈ M2 ( ) şi  n  ∈ M 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 57 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 057 1. 4. Să se calculeze lungimea medianei duse din A.ProbaxD. Fie funcţia f : → . 3. 1. 4. b) Să se arate că xn + yn 2 = (3 + 2 2 )n . x > 0 w w 1 w m .informatică. Să se determine termenul care nu-l conţine pe x . x2 → . oricare ar fi x ∈ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1. c) Să se arate că xn+ 2 − 6 xn +1 + xn = 0. )( ) 6. 5} .

5. ∞ ) . f ( x) = . profilul militar. Fie m ∈ şi funcţia f : [ 0. cn d n    a) Să se arate că dacă det A = 0 . pentru orice m ∈ . 2]. funcţia f este integrabilă. c) Să se arate că ecuaţia X 2 = I 2 are o infinitate de soluţii în G. 2) există a. Fie a. 3. 2]  5p 5p 5p a) Să se arate că. Ministerul Educaţiei.Filiera vocaţională.Proba D. să se demonstreze că. • Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 058 ax + b a b 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2009} . Ministerul Educaţiei. f )( x ) = de n ori f an x + bn . pentru orice t ∈ (0.. c) Să se arate că 5p 5p 5p (f f f . x a e t ∗ . b. g ( x ) = arctg x . alegând un element al mulţimii A = {1. MT1. ∀n ∈ cn x + d n 5p 5p 5p  1 0 0 1 2.. f ( x) =  . Să se determine axa de simetrie a graficului funcţiei f : R → R . pentru orice x ∈ ( 0.1]  . specializarea matematică . b ∈ [0.3.  x ln x. b) Să se arate că.informatică. dacă det A ≠ 0. x ∈ [ 0. f ( x ) = 3 x 2 − 6 x + 1 . Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d . Să se calculeze partea reală a numărului complex 1 + 4i . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1 + x2 şi g : → . 2 ) . 4 + 7i 2.r . x ∈ (1. 2] →  x − m. Fie triunghiul ABC care are AB = AC = 5 şi BC = 6 . acesta să fie multiplu de 3. ∞ ) → ( 0.5. matricea A =  şi funcţia f : ( 0.. a ≠ b. c d cx + d    a bn  Se notează An =  n . Se consideră funcţiile f : 5p 5p x →∞ w w x w → m . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 58 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 058 1. n i o f o . ∞ ) . Se consideră dreapta d : 2x + y − 1 = 0 şi punctul A ( 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x +1 + 31− x = 10 . programa M1 c) Să se arate că f ( x ) < g ( x ) . c. unde n ∈ *. 58 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 58 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 058 1. atunci f este funcţie constantă. Să se calculeze distanţa de la centrul de greutate al triunghiului ABC la dreapta BC . b) Să se calculeze lim ∫1 t ln t dt x −1 x →1 x >1 . d > 0. 0 0   0 0 a) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. Se consideră matricele A =  . Să se determine probabilitatea ca. c) Pentru m = 1 . a ≠ −1}. b) Să se arate că G este un subgrup al grupului multiplicativ al matricelor inversabile din M2 ( ).. 5p 2. b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f .. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât b . B=  şi mulţimea G = {I 2 + aA + bB | a. 4. atunci funcţia f este injectivă. f ( x) = a) Să se calculeze lim ( f ( x) g ( x) ) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 6. b ∈ ..

informatică. c) Să se calculeze lim 3 2. d 2 : x + 3 y + 2 = 0. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 059 1.        b) Să se arate că H este un grup cu 10 elemente în raport cu înmulţirea matricelor. 5. astfel încât sistemul să admită cel puţin două soluţii. profilul militar. MT1. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că funcţia F nu are limită la +∞ . 59 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 59 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 059 1   1  1  1  1.. 3. ∫1 sin x dx = 2c 3 b) Să se determine c ∈ (1.. 4. . Să se determine probabilitatea ca. specializarea matematică . 6. Se consideră punctele A ( 2. Să se arate că numărul lg  1 −  + lg  1 −  + lg  1 −  + . pentru care dreptele d1 : mx + y + 1 = 0. f ( x ) = x3 + x . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x − 3 + 4 − x = 1 . acesta să fie divizibil cu 4 . Ministerul Educaţiei. cu m ∈ − x − y + 4 z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ c) Să se determine m ∈ sunt concurente. x → m .r . dar să nu fie divizibil cu 8.. c) Să se determine numărul elementelor de ordinul 2 din grupul H. a e t n i o f o . atunci B ⋅ A = A ⋅ B . log3 x 2 4.. Se consideră mulţimea H =   | m. Se consideră sistemul  x + 3 y + 2 z = 0 .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 59 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 059  mx + y + z = 0  1.3) astfel încât f ( x) 2 . f ( x) = x 2 sin x şi F o primitivă a lui f . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. alegând un element al mulţimii A = {2. Se consideră funcţiile f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze π . 5p 5p 5p pentru care matricea sistemului are determinantul nenul. m ) şi B ( m.6.Filiera vocaţională.Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii.  0 1    1 1  4 0 −1 a) Să se verifice că dacă A =   0 1 şi B =  0 1  . x →∞ f ( x + 1) b) Să se demonstreze că funcţia f este inversabilă. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log3 x + 1 5 = . n ∈ 5 . ∫−π f ( x)dx. Să se determine m ∈ R astfel încât AB = 4 . m = ±1 .. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se calculeze lim → BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Ministerul Educaţiei. 2010} . programa M1 −1 f ( x) . −2 ) . + lg  1 −  este întreg. d3 : − x − y + 4 = 0 5p 5p 5p  m n   2. w w f x →∞ w ( x) .  2  3  4  100  2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se calculeze sin 2 x ştiind că ctg x = 6.

2. > 0 . 1 b) Să se arate că. Fie mulţimea M = f : 5p 5p 5p → este derivabilă şi ∫0 f ( x) dx = f (0) = f (1) 1 }. 60 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 60 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 060 1. Să se determine x ∈ . f ( X ) = AX . Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că ( f f )( X ) = O2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.3 ) şi B ( −3.. . MT1. Se consideră mulţimea P = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p { ) | AAt = I 2 } . u = 2 şi v = 3 să se calculeze cos ( ( u. Fie vectorii u şi v . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 60 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 060  2 1 1. g ( x ) = ln f ( x ) . unde 0 1 a) Să se verifice dacă matricea   aparţine mulţimii P. 2 2 4. 5. Se consideră matricea A =   şi funcţia f : M2 (  −4 −2  a) Să se calculeze f ( A). pentru orice xprograma M1este funcţia definită la punctul b). a) Să se arate că funcţia f : . f ( x) = 2 x3 − 3x 2 + x aparţine mulţimii M .informatică. Ştiind că u ⋅ v = 5 . −2 ) . 5p c) Să se demonstreze că g ( x) < . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log5 x + log x 5 = .   2 c) Să se arate că. atunci f   = f (0). c) Să se arate că. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Se consideră punctele A ( 2. ecuaţia f ′( x ) = 0 are cel puţin două soluţii în intervalul (0. ∀X . ∀x ∈ . unde g 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ x . Y ∈ M2 ( ). X ∈ M2 ( ) şi AX = B . Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. Se consideră funcţia f : 5p 5p → a) Să se arate că mulţimea valorilor funcţiei f este ( 0. 1 0 b) Să se arate că înmulţirea matricelor determină pe mulţimea P o structură de grup necomutativ. pentru orice f ∈ M . Să se arate că numărul x13 + x2 este întreg. Să se arate că 2(1 + 3 + 32 + . ∀X ∈ M2 ( ). v ) ) .∞ ) .1) .. 5 3. Ministerul Educaţiei. a e t n i ) → M2 ( ) .Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB . Fie x1 . B ∈ P. dacă g : w w { w |f → m . atunci X ∈ P. → . dacă A. atunci ( f ( x ) − x ) ⋅ g ' ( x ) = 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 060 1. specializarea matematică . c) Să se arate că f ( X ) + f (Y ) ≠ I 2 . .Proba D. b) Să se arate că. dacă f este o funcţie polinomială de grad trei care aparţine lui M . + 38 ) < 39. x2 soluţiile ecuaţiei x 2 + 5 x − 7 = 0 . f ( x ) = x + 1 + x2 .r At este transpusa matricei A. x ≥ 3 astfel încât C2 x −3 = 3 . 3 2. o f o .

b) Să se arate că ab = c. rG = 4i + 4 j . MT1. o . c) Să se arate că grupul ( K . b) Să se arate că orice matrice din G este inversabilă. aceasta să aibă 2 elemente. 5p 5p 5p a) Să se rezolve în grupul K ecuaţia x3 = e . 5p x →1 x − 1 c) Să se arate că funcţia f este strict descrescătoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 061  1 a b  1. f ( x) =  x −1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră mulţimea G =  M a.5. ∞ ) →  ln x . Ministerul Educaţiei. a. Fie vectorii u şi v .Proba D.b | M a. alegând una dintre submulţimile mulţimii M . 3. ∫0 f ( x) cos x dx . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p w w π w m . o f ).    ⊂ M3 (   5p 5p 5p t t c) Să se calculeze. c} . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 61 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 061 1. 61 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 61 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 061 1.3.1) → f (t ) dt. ⋅) . rB = 2i − j . în funcţie de a şi b . a e t ( n i ). d ∈ .informatică. Fie mulţimea M = {1. b.6} . • Toate subiectele sunt obligatorii. să se calculeze ( 2u + v ) ⋅ ( 2v − u ) .b ).b ( M a. Se consideră funcţia f : → . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.+ 5p 5p 5p 2.b − M a. c. ⋅) nu este izomorf cu grupul Ministerul Educaţiei. g ( x ) = ∫π 4 arcsin x c) Să se calculeze derivata funcţiei g : ( −1. 5p f ( x) − 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4. Se consideră un grup ( K . v = 2 şi măsura unghiului vectorilor u şi v este 5p π 3 . a. f ( x) = ln(1 + sin 2 x) . e este elementul neutru şi a 2 = b 2 = c 2 = e . 2π ] ecuaţia 2sin x + 1 = 0 . Să se determine vectorul de poziţie a punctului C astfel încât punctul G să fie centrul de greutate al triunghiului ABC . ∀ a. . Să se determine numărul real x ştiind că numerele x + 1. profilul militar.Filiera vocaţională. Dacă u = 1 . 5. 1 − x şi 4 sunt în progresie aritmetică. 2.b este transpusa lui M a. 4. x =1  a) Să se demonstreze că funcţia f este continuă.b+ d . Fie funcţia f : ( 0.b ⋅ M c. B şi G au vectorii de poziţie rA = 4i + 7 j . Să se determine punctele de intersecţie a parabolei y = x 2 + 5 x − 6 cu axele de coordonate. unde K = {e. b. a) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe b) Să se calculeze . 2. 2.b =  0 1 0  . Să se rezolve în mulţimea [ 0.r 4. . specializarea matematică . Punctele A .d = M a + c. b ∈ 0 0 1     a) Să se arate că M a . x ≠1  . programa M1 b) Să se calculeze lim . 6. 1. Să se determine probabilitatea ca. rangul matricei M a .

ecuaţia f n ( x) = 0 are exact o rădăcină reală. → b) Să se calculeze ∫−1 f ( x) dx . ∞) → 5p 5p a) Să se arate că funcţia f 2 este strict crescătoare pe intervalul ( 0. f = X 4 − 1 . specializarea matematică . a + 1 şi a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi obtuzunghic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 062 a b 2 1. Ministerul Educaţiei. ∞ )  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [−2π . e  3 1  − c) Să se calculeze lim  5p . 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se arate că un cel mai mare divizor comun al polinoamelor f şi g este X 2 − 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. N . Se consideră funcţia f : R → R .    3 1 a) Să se arate că matricea B =  verifică relaţia B 2 = 2 B . . 6 şi x − 5 sunt în progresie geometrică . Fie matricea A =   c d  ∈ M2 ( ) cu proprietatea că A = 2 A . Să se arate că ( n !) divide ( 2n )! . 2π ] .1 . 2 2   4. x →1  f 2 ( x ) − 1 x − 1  ( ) 2. MT1. b) Să se determine numărul soluţiilor complexe distincte ale ecuaţiei f ( x ) g ( x ) = 0 . profilul militar. atunci A = O2 sau A = 2 I 2 . dacă a + d ≠ 2 . Pentru fiecare număr natural nenul n se consideră funcţia f n : (0. ∫0 2π f n ( x)dx ≤ 2n π . pentru orice n ∈ ∗ . c) Să se arate că. f n ( x ) = x n + ln x. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. * π c) Să se arate că .5 ) . f ( x ) = x 2 + x − 2 . dacă a + d = 2 . Se acordă 10 puncte din oficiu.r b) Să se arate că.informatică. g = X 6 − 1 . −3 −1   b) Să se arate că. x ∈ ( 0. situată în intervalul 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x) =  . c) Să se descompună polinomul f în factori ireductibili în Ministerul Educaţiei.Proba D. a e t n i [X ].∞ ) . Se consideră punctele A ( 3. 1 + sin x. Fie funcţia f : 5p 5p 5p  x3 . Să se calculeze f 2 ⋅ ( f ( −1) ) . Se consideră polinoamele f . pentru orice n ∈ . iar ordinea punctelor este A. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia cos  2 x +  = cos  x −  . 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Să se determine x > 0 ştiind că numerele x . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că acestea împart segmentul [ AB ] în trei segmente congruente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 62 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 062 1. ( π π   3. o f o . 2 5.Filiera vocaţională. programa M1 . SUBIECTUL I (30p) – Varianta 062 1. 6. pentru oricare n natural. 2 ) şi B ( 6. Varianta 62 ) 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. w w w m . x ∈ ( −∞.0]  . Să se determine numerele naturale a pentru care numerele a. g ∈ [ X ] . atunci det ( A ) = 0 . . M . B .

oricare ar fi X ∈ Q . Să se determine termenul de rang patru. dacă A. dacă b = 0 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p 5p 5p b) Ştiind că a = 0 şi b = 0 . Ministerul Educaţiei.1] . b ∈ şi funcţia f : → . 63 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 63 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 063 1. x ≤ 0  2. a) Să se arate că rădăcinile din ˆ . specializarea matematică . Să se arate că dacă AC ⋅ BD = 0 .informatică. profilul militar. 5p axe x − x .Proba D. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . atunci AB 2 + CD 2 = AD 2 + BC 2 . programa M1 c) Să se arate că funcţia f nu este derivabilă în origine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 063 1. ˆ ˆ 2. ∀x ∈ [ −1. x ∈  \ w w w m . • Toate subiectele sunt obligatorii. x ∈  . f ( x) =  3 x . x > 0  a) Să se determine a şi b ştiind că funcţia f este primitivă pe a unei funcţii. Să se determine coordonatele punctelor de intersecţie a parabolelor y = x 2 + x + 1 şi y = − x 2 − 2 x + 6. π π   3. atunci AB ∈ P . Să se determine m ∈ R astfel încât dreptele d1: mx + 3 y + 2 = 0 şi d 2 : 2x + y − 8 = 0 să fie concurente. { } { c) Să se arate că det ( X ) ≥ 0 . Se consideră polinoamele f = X 3 + 2 X 2 + 3 X + 45 ∈ [ X ] şi f = X 3 + X + 1∈ ale polinomului f nu sunt toate reale.r 2 [X ]. n i o f ) | At = − A} . f ( x)dx = −∞ . f ( x ) ≤ x . Se consideră funcţia f : 5p a) Să arate că →  x. 3 1    −2 0  b) Să se arate că. b) Să arate că funcţia f este continuă în origine.Filiera vocaţională. cu coeficienţi întregi. B ∈ Q . de termen general an = 4n . 6. Suma coeficienţilor binomiali ai dezvoltării 2 x 2 − 5 y ( ) n este egală cu 32. n+3 2. Să se arate că şirul ( an )n∈ . Se acordă 10 puncte din oficiu. Fie ABCD un patrulater. MT1. b) Să se arate că polinomul f nu are rădăcini în c) Să se demonstreze că polinomul f nu poate fi scris ca produs de două polinoame neconstante. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 63 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 063 1. să se calculeze c) Să se arate că. π ∫ x n→∞ 0 π n . Se consideră a. Se consideră mulţimile P = S ∈ M2 ( ) | S t = S şi Q = A ∈ M2 ( 5p 5p 5p 5p 5p 5p 1 3  0 2 ∈ P şi  a) Să se arate că  ∈Q . o .  x cos x + b. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x −  = sin  3x +  . atunci lim ∫−1 f ( x)dx . 5. f ( x) =  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a 2 e t . 4 4   4. este crescător. Ministerul Educaţiei.

Să se determine măsura unghiului C. w w 1 w m .. Ministerul Educaţiei. ∞ ) → . 2. Se consideră polinomul f = X 5 − X 4 + 3 X 3 − X 2 − 2 ∈ [ X ]. f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că 1 1 + x4 n ( n + 1) 2 ′(c) + f (c) = f (2) . tg B = 3. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. atunci X = O2 . Fie mulţimea M =   | x. 2. . Să se determine x ∈N . a e t n i o f o . c) Să se arate că An ∈ M . 2 2 2 b) Să se calculeze x1 + x2 + .Filiera vocaţională.r 5p 5p b) Să calculeze limita şirului ( a . c) Să se arate că există un punct c ∈ (1.n≥1 . x ≥ 3 ştiind că C x −1 + C x −1 ≤ 9 . −2) . • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . Se consideră funcţia f : ( −∞. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1 : mx + ( m + 2 ) y − 1 = 0 şi d 2 : ( m +2 ) x + 4my − 8 = 0 sunt paralele. unde x1 . este strict monoton. MT1.... c) Să se arate că f are o singură rădăcină reală. π ) ecuaţia tg  x +  = tg  − x  . 5p 5p 5p 5p π  π  3. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Ministerul Educaţiei. + x5 . de termen general an = n 2 − n . 0 1 π 4 1 c) Să se calculeze ∫0 f ( x ) f ′′( x) − ( f ' ( x ) ) 2 ( f ( x ) )2 dx .. 3  2  x x −3 4. y ∈  şi matricea A =  1 2  . a) Să se determine o rădăcină întreagă a polinomului f..    y x   a) Să se arate că dacă Y ∈ M2 ( ) şi AY = YA. Să se demonstreze că. 2) astfel încât (c − 1) f .1] → .+ f ( 2 ) + . ≤ ∫ f ( x) dx ≤ 1 . Fie ABC un triunghi cu tg A = 2. ∫0 xf ( x)dx . 6. Fie funcţia f : [ 0.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 064  x 3 y    2 3 1. f ( x ) = ln  1 +  .. Să se arate că şirul ( an )n ≥1 . a = f (1) programa + BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ n )ProbanD. Se acordă 10 puncte din oficiu. x2 . Se consideră funcţiile f : R → R şi g : R → R definite prin f ( x ) = x 2 + 2 x + 1 şi g ( x ) = x − 2009 .M1f ( n ) − ln 5p 2. atunci Y ∈ M . x  a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul (−∞ .informatică. profilul militar. 64 5p 5p Varianta 64 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 064 1. −2 ) ∪ ( 0. x5 sunt rădăcinile polinomului f . Să se rezolve în ( 0. ∀n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 64 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 064  2 1. 5. (f g ) ( x) ≥ 0. b) Să se arate că dacă X ∈ M şi det ( X ) = 0 . pentru orice x ∈ .

. Fie funcţia f : 5p 5p 5p w w π 2 n +1 w m . b astfel încât sistemul să fie incompatibil. a) Să se arate că funcţia f este bijectivă. 3 Ministerul Educaţiei.r BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre.Filiera vocaţională. a2 . pentru orice X ∈ A . Se consideră mulţimea de matrice A =  0 a 0  | a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 065  ax + y + z = 4  1. • Toate subiectele sunt obligatorii.13. .Proba D. programa M1 c) Să se demonstreze că. 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine a. f ( x ) = x3 + 2sin x este impară. Să se determine m ∈ R ştiind că dreptele d1: mx + 3 y − 2 = 0 şi d 2 : 12x + 2 y + 1 = 0 sunt perpendiculare. Se consideră funcţia f : → . b ∈ 3 x − y − 2 z = b  . Să se arate că funcţia f : R → R . Ministerul Educaţiei. b) Să se arate că f ( x ) ≥ 2 x + 1. 6. 1. . 65 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 65 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 065 1. 5. f ( x ) = x + e x . a e t n i o f o .17. b pentru care sistemul are soluţia (1.  b c a      a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A . ∀x ∈ .  .  a 0 0      2. π b) Să se calculeze aria subgraficului restricţiei funcţiei f la intervalul 0. → .. 3. 1). MT1. Se consideră sistemul  x + 2 y + 3 z = 6 . pentru orice n ∈ . b) Să se arate că. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 65 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 065 1. acesta să aibă suma cifelor egală cu 2.. dacă f ( x ) ≥ mx + 1. cu a.informatică. profilul militar. X 2 = I3 sau X 2 = O3 . specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.  2   c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx = 0 . . c) Să se determine numărul matricelor X din mulţimea A care au proprietatea X 2 = O3 . ∀x ∈ . c) Să se arate că pentru orice a ∈ există b ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii cu toate componentele numere întregi. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se determine probabilitatea ca. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3sin x + 3 cos x = 0 . atunci m = 2 . 2. 2. b. b) Să se determine a. Ştiind că tg α 2 = 1 . Să se determine primul termen al progresiei aritmetice a1 . c ∈ 2  . să se calculeze sin α . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = sin 3 x cos x şi F o primitivă a funcţiei f pe a) Să arate că există c ∈ astfel încât 4 F ( x) = sin 4 x + c .

Ministerul Educaţiei. Fie polinomul f = 2 X 3 − aX 2 − aX + 2 . programa M1 2. Să se calculeze cos 2 x . 1 5p c) Să se demonstreze că. atunci are loc inegalitatea ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx ≥ α . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.5 ) . unde {a} este partea fracţionară a 3 numărului a. f ( x) = {3x} . Se consideră punctele A ( 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. profilul militar.3) . Să se calculeze ( 2 + i )( 3 − 2i ) − (1 − 2i )( 2 − i ) . f ( x ) = l− 1 − x 2 . b) Să se demonstreze că există o infinitate de valori ale lui m pentru care vârfurile triunghiului determinat de cele trei drepte au toate coordonatele întregi. specializarea matematică . b) Să se determine a pentru care polinomul are trei rădăcini reale. B ( 4. n ∈ R astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram . x2 . 5p 5p c) Să se arate că funcţia g : (0.1) . 2. Să se calculeze C10 20 9 C20 3 sin x − cos x = 1 . C ( 2. g ( xMT1. Fie funcţia f :[0. Ministerul Educaţiei. ∞ .1] → [1. 5p b) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. w w ∫ 0 3 4 w m .Proba D. Să se determine m.3] . 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 66 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 066 1. Se admite că funcţia f are inversa g . 6.r a) Să se calculeze derivata funcţiei f pe intervalul (−1.n ) . dacă α ∈ [1.3]. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ ) → . 2π ] ecuaţia 4. cu a ∈ şi cu rădăcinile complexe x1 . d3 : 4 x + 3 y = m . unde m ∈ . ) = x −2 f ( x) este mărginită. c) Să se calculeze valorile lui m pentru care triunghiul determinat de cele trei drepte are aria 1. 1 α . a) Să se determine m astfel încât dreptele să fie concurente. 5. . ştiind că tg x = 4 . 5p a) Să se calculeze 2t + 1 dt . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se rezolve în [ 0. 3. d 2 : 3x − 4 y = −1. 2 ) şi D ( m. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III (30p) – Varianta 066 1. x3 . Fie dreptele d1 : x + 2 y = 3. c) Să se determine a astfel încât | x1 | + | x2 | + | x3 |= 3. Să se arate că 1 este o perioadă a funcţiei f : R → R . a) Să se calculeze f (−1) .informatică.Filiera vocaţională. a e t n i o f o . f ( x) = x 4 + x 2 + 1 . f ( t) 3 5p b) Să se arate că ∫ 0 1 f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx = 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 66 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 066 1. Se consideră funcţia f : → . 2.

MT1. γ =  . Să se determine m ∈ R astfel încât GP = m AB . Să se calculeze sin π + sin 5p Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.1] \ {0} . Să se determine primul termen al progresiei geometrice cu termeni pozitivi b1 .1] → f este de două ori derivabilă şi f ( 0 ) = 0. ∀n ∈ n n * 1 c) Să se demonstreze că f   + n . oricare ar fi m ∈ . Se consideră mulţimea M a tuturor funcţiilor definite pe A = {1. f ( x) = (3 − m 2 ) x + 3 . b) Să se calculeze ∫0 f 1 2 ( x) g ( x)dx . 2 şi g : [ 0. Se consideră mulţimea de funcţii M = { f : [ −1.3} cu valori în B = {5. centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se calculeze cos2α .r 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f ( x ) = 1 1+ x * . 3 3 3 3 4. aceasta să fie injectivă . Fie permutările α =  . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se calculeze probabilitatea ca. 3 3..Filiera vocaţională. alegând o funcţie din mulţimea M. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ştiind că cos α = . Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . 2 f  + n 3 n f   + . 6. profilul militar. dacă f ∈ M şi n ∈ 2. . atunci lim f ( x) − x n n x →0 x n +1 x = nf ′′(0) ..6. b) Să se arate că α 4 = β 4 . 1 m m    5p 5p 5p b) Să se arate că rang ( A ) ≠ 2 . dacă f ∈ M şi f ( x ) ≠ 0. specializarea matematică .7} .β =  . . cu m ∈  x + my + mz = −2  a) Să se calculeze det ( A ) . 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 067  x + y + z =1  1. 2π 3π 4π + sin + sin . b3 . f ' ( 0 ) = 1} . programa M1 5p 5p c) Să demonstreze că. a) Să se arate că funcţia u : [ −1. . 2.1] → . ∞ ) → .Proba D. u ( x ) = e x sin x aparţine mulţimii M. 2 3 4 1 3 1 4 2      4 3 1 2 a) Să se verifice că γ este soluţie a ecuaţiei αx = xβ. Ministerul Educaţiei. 67 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 67 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 067 1. pentru care sistemul are soluţie cu componente întregi. Prin punctul G se duce paralela la AB care intersectează dreapta BC în punctul P. a e t n i o f o . f   ≤ n ln 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie sistemul  x + my + z = 1 . x →0 1 x w w w m . 0 5p 5p 5p a) Să se arate că g ( x) = ln(1 + x) . b) Să se arate că . 5. să fie strict crescătoare. ⋅). 1 1 1  şi matricea A = 1 m 1  . 5p 5p 5p c) Să se determine valorile întregi ale lui m ≠ 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 67 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 067 1.informatică. 1 6. 2. ∀x ∈ [ −1. c) Să se determine o soluţie a ecuaţiei xβ 3 = α 3 x în S4 .. Se consideră punctul G. atunci lim (1 + f ( x) ) = e . Fie funcţiile f : [0.. 24.1] → . g ( x ) = ∫ f (t )dt . elemente ale grupului ( S 4 .

Se acordă 10 puncte din oficiu. xn = 1 + → .. x3 soluţiile complexe ale acesteia. programa M1 b) Să arate că f ( x ) < 0. y ∈ 1. 5. atunci x + y ≠ 0. 68 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 68 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 068 25 25 1. 1 . b) Să se demonstreze că. f ( x ) = ∫ e t dt . a e t n i o f o . ∀x ∈ ( 0. f ( x) = (m 2 − 2) x − 3 să fie strict descrescătoare. atunci det ( A ) ≥ 1 . b) Să se arate că lim f ( x) = ∞ . x2 . Ministerul Educaţiei. b) Să se determine p şi q ştiind că x1 = 1 + i . ∞ ) . x →∞ c) Să se arate că ∫0 f ( x)dx ≤ e − 2 . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . specializarea matematică . acesta să fie divizibil cu 4. Să se calculeze sin . Să se determine probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea numerelor naturale pare de două cifre . ∞ ) . x ∈ ( 0. să se determine x1 . Să se determine m ∈ R astfel încât funcţia f : R → R . + ln x +1 2x + 3 w w w x 0 m . c) Să se demonstreze că. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 068 a) Să se arate că B t = B . a) Ştiind că p = 1 şi q = 0 . 2 1 1 1  + . profilul militar. şi matricea xA + yAt este inversabilă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 68 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 068 1. x3 . f ( x) = 1 2x + 1 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este impară. unde At este transpusa matricei A . x2 . dacă x. Se consideră ecuaţia x3 + px + q = 0 . c) Să demonstreze că şirul ( xn )n≥1 . şi x1 . + − ln  n +  este strict descrescător. Se consideră matricele A∈ M3 ( ) şi B = A + At . 1 π x = . Să se demonstreze că vectorii MN şi BC sunt coliniari. • Toate subiectele sunt obligatorii.Proba D. 2. p.Filiera vocaţională. Să se arate că numărul + este întreg. 4 11π 6. Pe laturile AB şi AC ale triunghiului ABC se consideră punctele M şi respectiv N astfel încât 3 AM = 3MB şi AN = AC .r a) Să se calculeze f ′ ( x ) .informatică. Se consideră funcţia f : ( 0. q ∈ . MT1.. 3. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg + arctg 3 3 3 4. ∞ ) → 5p 5p 5p . n 2 2  2. 4 + 3i 4 − 3i 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 12 5p Ministerul Educaţiei. 7 7 7 3 3 3 2 2 2 c) Să se arate că 12( x1 + x2 + x3 ) = 7( x1 + x2 + x3 )( x1 + x2 + x3 ) 2 . dacă B = 2 I 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Să se arate că dreptele de ecuaţii d1 : 2x − y + 1 = 0 şi d 2 : 2x + y − 1 = 0 sunt simetrice faţă de axa Oy.Filiera vocaţională. ∀n ∈ . 4. f ( x ) = 3 x + 1 . unde funcţia F : [ 0. 5. Se consideră funcţia f : N → N . Fie funcţia f : ( −1. k + 1) astfel încât f ( k + 1) − f ( k ) = c) Să se demonstreze că şirul ( an )n≥1 .2. 2 a) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f în origine. x ∈ [ 0. 3 a e t n i [X ]. x 0 c) Să se arate... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 069 1 1 0 1. F ( x) = ∫ f (t )dt .. F ( x) x 5 x →0 b) Să se calculeze lim . an = 3 1 . f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. [X ]. Să se calculeze probabilitatea ca. că ∫0 ln(1 + x)dx ≤ 12 . b) Să se arate că An − An−2 = A2 − I3 .1. 2. c 1 1 1 + 3 + . 7π 6.. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p 33 2 x . 69 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 69 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 069 z + 7i 1. Să se demonstreze că funcţia f este neinversabilă. ∞ ) . aceasta să verifice inegalitatea ( x + 1)! − x ! ≤ 100 . programa M1 b) Să arate că. 5 .  0 1 0   a) Să se verifice relaţia A3 − A = A2 − I 3 .9} . suma elementelor matricei An este n + 3. 12 Ministerul Educaţiei. z 2. n 1 2 2. este strict descrescător. a) Să se determine rădăcinile complexe ale polinomului P4 . Să se determine z ∈C ştiind că =6.. o f o . Să se calculeze cos . pentru orice n ∈ * 5p 5p 5p 5p 5p 5p . specializarea matematică . → w w 1 w m . 3. profilul militar. Pentru fiecare n ∈ ∗ se defineşte polinomul Pn = X n − 1∈ [ X ] . alegând o cifră din mulţimea {0. folosind eventual funcţia f. b) Să se descompună polinomul P3 în factori ireductibili în c) Să se descompună polinomul P6 în factori ireductibili în Ministerul Educaţiei.informatică.. c) Să se arate că.Proba D. ∞ ) → . Se acordă 10 puncte din oficiu. f ( x ) = x − 5p 5p 5p a) Să se calculeze x 2 x3 + − ln (1 + x ) . +∞ ) . pentru orice k ∈ ( 0. Fie matricea A =  0 0 1 ∈ M3 ( ). + 3 − f (n) . f ( x ) = 2 x + 1 . n ≥ 3. există c ∈ ( k . 2 3 ∫0 f ( x)dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 69 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 069 1.. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∞ ) → 1 .. Să se calculeze f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . Fie funcţia f : → . + f ( 50 ) .r .

ab + (1 − a )(1 − b) 5p 5p b) Să se arate că funcţia f : ( 0.[ A. ∀x ∈ . Să se calculeze (1 + i ) . [ A.x=0  a) Să se arate că funcţia f este integrabilă pe intervalul [ 0. [ A. 5p → . pentru fiecare n ∈ * w w n→∞ 1 w m . 2. Să se calculeze A5 − 6C5 . A]] + [C . pentru orice A. 6. B]] = O2 . x ≠ 0  2.r ) ecuaţia . 2 Ministerul Educaţiei. * c) Să se arate că. 3 3 4.. * b) Să se arate că. C ∈ M2 ( ) .[ B.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 070 1.. x +1 e t n i o f o . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Filiera vocaţională. Pentru orice două matrice A. Se consideră intervalul H = ( 0. ∞ ) → . + f n−1 ( a ) .[C . Să se arate că funcţia f : R → R . • Toate subiectele sunt obligatorii. B ∈ M2 ( ) se defineşte matricea [ A. b) Să se calculeze c) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . a) Să se arate că relaţia a b = ab defineşte o lege de compoziţie pe H . + f ( f ( −1) ) + f ( f (1) ) + .. 5p 5p c) Să se calculeze lim f1 ( a ) + f 2 ( a ) + . Varianta 70 70 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 070 1. 20 2. Se consideră funcţia f : R∗ → R .. f ( x ) = 1 . 5p 5p 5p  x ln 2 x . A2 ] . profilul militar. Să se calculeze suma x S = f ( f ( −10 ) ) + f ( f ( −9 ) ) + . pentru orice A ∈ M2 ( ) . f ( x ) = log 2 3x + 1 este injectivă . C ]] + [ B. 5p 5p 5p 5p 3. f 0 ( x) = e2 x şi. a) Pentru A∈ M2 ( ) .  0 . f ( x ) =  . m + 1) la dreapta d : 3 x − 4 y − 1 = 0 este 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 70 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 070 1. c) Ştiind că legea " " definită la punctul a) este asociativă. MT1. se defineşte funcţia f n : → a) Să se arate că f3 ( x) = 8e2 x . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .1) . A ] = O2 .   e 1 . + f ( f ( 9 ) ) + f ( f (10 ) ) . Ministerul Educaţiei. unde a este un număr real. Se acordă 10 puncte din oficiu.1] . +∞ ) → ( 0. fn ( a ) a x are proprietatea f ( xy ) = f ( x) f ( y ). programa M1 b) Să determine asimptotele graficului funcţiei f n . 1 x x x= .informatică. să se calculeze [ A. B] = AB − BA. să se rezolve în mulţimea ( H .Proba D. ∀x. y > 0. Se defineşte funcţia f 0 : prin f n ( x) = f n′−1 ( x) . unde A este adjuncta matricei A. ( ) 5. specializarea matematică . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = 5p unde legea " " este definită la punctul a). Fie funcţia f : [ 0. ∫1 f  x  dx . Să se calculeze cos 75 − cos15 .1) .. B. Să se determine m ∈ R ştiind că distanţa de la punctul A ( m.

5 5p 6. 0 1 2 b) Să se verifice că Dn = 2 Dn −1 − Dn−2 . a) Să se verifice că 1 + ( x + 1) F ( x) = 2 b) Să se calculeze lim F ( x) . 1 0 0 0 . f ( x ) = x 2 − 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 4.. atunci ( xy )2 = x 2 y 2 . profilul militar. B '. → R .. 2 a e t n i o f . w w x →−1 w m . 0 0 0 1 2 1 .. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că dreptele AA′. ∞ ) . 2) şi ecuaţiile medianelor duse din B şi C sunt 2 x + y − 2 = 0 . d ∈ 2 este un grup care are proprietatea ( p ).. . are proprietatea ( p ) dacă x 2 = e . ∞ ) → a) Să se calculeze f ′ ( x ) . specializarea matematică . ∀n ≥ 4...informatică. Să se arate că valoarea maximă a funcţiei f : 1 x2 . Ministerul Educaţiei... ştiind că A(2. astfel încât F ( x ) = 1 + ∫ f ( y )dy. MT1. c) Să se arate că Dn = n + 1. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC . b) Să se arate că dacă un grup G are proprietatea ( p ) .. 1 b) Să arate că f ( x ) > 0. ⋅) . Să se arate că funcţia f este pară. ∀x ∈ . c. Se consideră funcţia f : R∗ → R . împreună cu legea de compoziţie dată de (a. ∞ ) .. o . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră determinantul de ordin n ≥ 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 071 1. .. . ∞) . . ∀n ≥ 2. f ( x ) = 3 − x 4 este f ( 0 ) . respectiv x − y + 2 = 0 . f ( x ) = x − ln (1 + x ) . Ministerul Educaţiei.. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . n 5.Filiera vocaţională.. ∞) → . Un grup (G . Se consideră triunghiul ABC şi punctele A '. d ) = ( a + c.. 2. 1 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2 1 0 a) Să se calculeze D3 = 1 2 1 . 0 0 1 2 1 0 . Se consideră funcţia F : 5p 5p 5p → .. b + d ). . ∀a. Să se determine n ∈ N .r c) Să se calculeze lim f ( x ) . C ' astfel încât A′C = 2 BA′. a) Să se verifice că mulţimea 2 × 2 . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 0 0 0 0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 71 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 071 1. n ≥ 2 . ∀x. programa M1 x →∞ 2. x +1 . Să se calculeze log 7 2009 − log 7 287 − 1 . cu elementul neutru e. BB ′ şi CC ′ sunt concurente. 2 AC . 71 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 71 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 071 1.. F ( x ) = ∫ t x dt . Se consideră funcţia f : ( 0. x ∈ ( 0. c) Să se arate că există o funcţie continuă f : (−1. ... 2 1 0 0 . b) ⋅ (c. .. ∀x ∈ ( 0. ∀x ∈ (−1.... ∀x ∈ G . c) Să se arate că orice grup care are proprietatea ( p ) este comutativ. astfel încât 3C1 + 2Cn = 8 . b.. x 0 . y ∈ G . B′C = C ′A = 3BC ′ .. Dn = 2 1 0 0 .Proba D.

f ( x) = x 2 − x. x2 . − C2009 ⋅ 42009 . 4] → . Pentru orice n ∈ 5p 5p 5p se consideră funcţia f n : → . x a) Să se calculeze ∫0 f2 ( x ) dx .Proba D. x ∈ . b) Să se calculeze f ′ ( x ) . x3 ∈ . +  . c) Să se demonstreze că funcţia f este concavă pe intervalul ( 5p ) 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că numărul  cos + i sin  4 4  100 este real. Ministerul Educaţiei. Se consideră polinomul p = X 3 − X + m cu m ∈ a) Ştiind că m = −6 . f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . \ {−1} → . 2009 5. −1 . Se consideră matricea A =  1 1 1 ∈ M3 ( ). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 072  1 1 1 1. 2 5p 5p 5p 4 4 4 b) Să se calculeze x1 + x2 + x3 . 2 1 1 1  + + . x2 . det(C + xA)det(C − xA) ≤ ( det C ) .. c) Să se determine m ∈ pentru care polinomul p are toate rădăcinile întregi. Să se arate că funcţia f este impară. x ∈ \ {−1} .. profilul militar. Ministerul Educaţiei. a e t n i o f o . Să se calculeze sin 75 ⋅ cos15 . Să se calculeze C2009 ⋅ 52009 − C1 ⋅ 52008 ⋅ 4 + C2009 ⋅ 52007 ⋅ 42 − .informatică.. specializarea matematică . f ( x ) = x3 − 3. 1 .. f n ( x) =| sin nx | şi numărul I n = ∫ 2π π f n ( x) dx . x +1 a) Să se determine ecuaţia asimptotei spre +∞ la graficul funcţiei f. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. Se consideră funcţia f : 5p 5p x2 + x + 1 .r şi cu rădăcinile x1 . 0 2 2009 4. ∀x ∈ . Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d . să se determine x1 .Filiera vocaţională. • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 ) şi dreapta de ecuaţie d : 4 x − 2 y + 5 = 0 . MT1. x3 . c) Să se arate că I n ≥ .  1 1 1   a) Să se rezolve ecuaţia det( I 3 + xA2 ) = 0. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine imaginea funcţiei f :[1. w w * w m . 6. 5p 5p 5p b) Să se determine o matrice B ∈ M3 ( ) cu proprietatea B 2 = A. Se consideră punctul A (1. c) Să se arate că ∀C ∈ M 3 ( ). programa M1−∞. x 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 72 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 072 1. 72 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 72 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 072 π π  1. π  n +1 n + 2 2n  π b) Să se arate că I n ≤ ln 2 . Se consideră funcţia f : R∗ → R .

73 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 73 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 073 1. să se arate că toate punctele AM se află pe dreapta y = 2 x. 2. pentru orice n ∈ * . f ( x ) = x 2 − x 4 . n i o f o . xf n ( x) + 1 . . π] . Să se determine probabilitatea ca. c) Să se determine valoarea numărului a ştiind că graficul funcţiei f are exact o asimptotă verticală.  a b c    ˆ  | a . cu lungimile laturilor AB = c. Fie α ∈  . 5p Ministerul Educaţiei. AC = b şi un punct D astfel încât AD = b AB + c AC.1) . g ( x) = f1 ( x)sin x în jurul axei Ox . b) Să se determine valoarea numărului ştiind că 3 este punct 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • Toate subiectele sunt obligatorii. C trei puncte în plan. 2 Ministerul Educaţiei. să se determine coordonatele punctului AM . Se consideră funcţia f : R → R .. acesta să fie divizibil cu 25 . c . 5p 5p 5p a) Să se arate că f12 ( x) = 2 f 2 ( x). Se consideră un triunghi ABC. Să se calculeze cosα . f0 ( x) = 1 şi. y ) punctul AM ( x '. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 x + 4 x = 20 . b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 073 1. se defineşte funcţia f n : → . 2.r 2 ). d = 4 şi că A(−1. specializarea matematică . π  astfel încât cos 2α = . profilul militar. Să se arate că semidreapta [AD este bisectoarea unghiului BAC . c = 3. alegând un element al mulţimii A = {0. x2 + x + a x2 − 1 a) Să se calculeze lim f ( x) x .Filiera vocaţională. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. MT1. unde c d  x '   a b  x   y '  =  c d  y  . cu X ∈ A .1} → x →∞ w x 0 w w m . Dacă se notează cu S şi S M ariile triunghiurilor ABC .10.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 73 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 073 a b 1. 4. f ( x) = a e t .5. b) Să se arate că mulţimea A este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M 3( 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se rezolve ecuaţia X = X .. ∀x ∈ . b = 2. 1 π  6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. programa M1 de extrem local al funcţiei f. d = 4 . 2010} . . y ') . Se consideră mulţimea A =  0 a d  2  0 0 a   ˆ ˆ    a) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. d ∈  . atunci S M = S ⋅ | det M | . B. b = 2.ProbaaD. π] → [0. 2 2  f f f )(1) . Fie matricea M =   ∈ M 2 ( ) . → .informatică. Se asociază fiecărui punct A( x. 5p 2. Se consideră funcţia f 0 : f n ( x) = ∫ f n−1 (t ) dt . respectiv AM BM CM . c = 2. Să se calculeze 5 − 12i − 12 + 5i . b) Să se calculeze lim x →∞ f n +1 ( x ) + 2 c) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotirea graficului funcţiei g :[0. Fie a ∈ 5p şi funcţia f : {−1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.      a) Ştiind că a = 1. Să se calculeze ( f 3. b) Ştiind că a = 1. c) Fie A..

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1. 2− x a) Să se determine ecuaţiile asimptotelor la graficul funcţiei f. 2. π  astfel încât cos 2α = − . Să se rezolve în mulţimea numerelor complexe ecuaţia z 2 + 3z + 4 = 0 . f ( x ) = x − 2m + 2 . Se consideră matricea A =  −1 0 2  . 4 ) şi C ( 2m. b) Să se verifice relaţia A( A2 + 6 I 3 ) = O3 . 74 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 74 astfel încât graficul SUBIECTUL I (30p) – Varianta 074 1. • Toate subiectele sunt obligatorii. c) Să se arate că det( I 3 + xA ) ≥ 0. B ( 2. 5p 1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 − x + 3 x − 2 = 0 . ştiind că polinomul p are rădăcina dublă 1.informatică. să se determine valorile lui a pentru care polinomul p are o rădăcină raţională. 1 π  6. Fie α ∈  . pentru oricare a. Să se determine a şi b . Ministerul Educaţiei. ∀x ∈ . 3. ∞ ) → R . cu rădăcinile x1 . 3) . 5p b) Să se studieze monotonia funcţiei f . ∀t ∈ . 1 − m ) să fie coliniare. a b 4. f ( t ) = ∫  − e x  dx şi numerele A = ∫ 2 dx . Să se arate că Ca +b = Ca +b . x2 .  1  1 1 x  x     2 . a) b) c) Se consideră a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 074 1.  1 −2 0    a) Să se calculeze det A . x3 ∈ . 2 2  Ministerul Educaţiei. 5. a) Să se arate că f ( t ) = At 2 − 2 Bt + . Se consideră funcţia f : ( −2. ∀t ∈ 2 b) Să se arate că f ( 2 B − t ) = f ( 2 B + t ) . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → 2 t 2 1 2 ex  . 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. programa M1 c) Să se calculeze lim xf   . 2 a e t n i o f o . Să se determine m ∈ astfel încât punctele A ( 3. Se consideră funcţia f : ( 0. specializarea matematică . În cazul b = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 74 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 074  0 1 −1 1. B = ∫ dx . profilul militar.2 ) → .Proba D. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. f ( x ) = ln 2+ x . b ∈ ∗ . Se acordă 10 puncte din oficiu. x 2  2 1   2 e  c) Să se demonstreze că  ∫ dx  ≤  ∫ e 2 x dx   ∫ 2 dx  . b ∈ şi polinomul p = X 3 + aX 2 + X + b . Ştiind că a = b = 1 . 1 x 1 x 1 x  e 4 − e2 .Filiera vocaţională. Să se calculeze sinα . Să se determine m ∈ funcţiei f să nu intersecteze axa Ox. 5p x →∞ x w w w m .r 2. să se afle rădăcinile polinomului p.

programa M1 ∞ ) . . ∀x ∈ ( −1. este convergent. −1) . profilul militar.informatică. α w w 1 w m . 5p 5p 5p 3. x1 x2 x3 x4 5p 5p 5p a) Să se verifice că x1 + x2 + x3 + x4 = b) Să se arate că polinomul p nu este divizibil cu X 2 − 1 pentru nicio valoare a lui a. −4 ) şi C ( −5. x . y ∈ [0. ∞ ) \ {0} . pentru orice x real nenul.r * .Proba D. b = log 2 1 şi c = −2 . ) unde B (1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. f ( x) = (1 + x)α − α x . B. 5p c) Să se demonstreze că 2 f ( x + y ) ≤ f (2 x + f (2 y ). Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că. y ∈ * .informatică. det ( M x ) ≠ 0 . ∀α ∈ (1. P. x2 . Varianta 75 → SUBIECTUL I (30p) – Varianta 075 5p 5p 1. Q ∈ d 2 . f ( x ) = x 2 + mx − 2m se află situată deasupra axei Ox . d 2 şi punctele distincte A.Filiera teoretică. ∞ ) . profilul real. ∀x. Se consideră matricele A =  −1 2 −1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. .. x3 . x4 ∈ n i o f o . unde [ x] reprezintă partea întreagă a numărului real x . a e t şi cu rădăcinile x1 . 2. 2. b) Să se arate că M x M y = M xy . N . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră dreptele paralele d1 .)MT1. Filiera vocaţională. Să se determine coordonatele simetricului punctului A ( −3. Să se calculeze aria triunghiului ABC în care AM = BC = 4 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log 2 4. cu x ∈  1 1 1  −1 −1 2  3 3x     a) Să se calculeze produsul AB . • Toate subiectele sunt obligatorii. 2 ) faţă de mijlocul segmentului [ BC ] . atunci toate rădăcinile polinomului p au modulul 1. 1 c) Să se arate că dacă a = . 2 Ministerul Educaţiei. b) Să se demonstreze că (1 + x ) > 1 + αx. B =  1 1 1 şi M x = A + 2 B. ( x2 + x − 2 = 1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 075 1. Să se determine numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulţimea celor şapte puncte date. f ( x ) = 1+ x 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se calculeze ∫0 f ( x)dx . 5p Ministerul Educaţiei. 16 2. specializarea matematică .. n 0 c) Să se arate că şirul (an )n≥1 . Să se determine valorile parametrului real m ştiind că parabola asociată funcţiei f : . unde M este mijlocul lui ( BC ) . specializarea matematică . dat de an = f (1) + f (2) + f (3) + . M . Se consideră α ∈ . + f (n) − ∫ f ( x) dx . ∞ ) → . Fie funcţia f : ( −1. Să se ordoneze crescător numerele a = − 3 27. Se consideră polinomul p = X 4 − aX 3 − aX + 1. iar m ( AMC ) = 150 . C ∈ d1 . . α > 1 şi funcţia f : (−1. cu a ∈ 1 1 1 1 + + + . ∀x. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 75 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 075  1 1 1  2 −1 −1 x 1 1. ∫1 f 3 2 ( x)[ x]dx . 6. ∞) → a) Să se studieze monotonia funcţiei f.

76 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 76 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 076 1. a) Să se determine I1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 076 1. b) Să se arate că şirul I n este strict descrescător. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 76 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 076 1 + a 2 ab ac    1. Ministerul Educaţiei. π  . cu rădăcinile x1 şi x2 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia arctg 3 + arctg x = π 2 . { } 2 2 2. 3. x − x0 1 ln 0 2. profilul militar. astfel încât sin α = . definit prin I n = ∫ 5p 5p 5p ( x + 1) dx . Se consideră vectorii u = i − j şi v = 2i + 4 j . c) Fie F ( G ) = { f a : G → G | a ∈ G}. are loc egalitatea C2n = 2 ⋅ C2 n−1 . 1  b) Să se arate că ecuaţia f ( x ) = 0 are o soluţie unică x0 ∈  . b. Să se arate că F ( G ) împreună cu operaţia de compunere a funcţiilor formează un grup. Fie ( G . b) Să se arate că f a fb = f ab . Să se arate că oricare ar fi n natural. 5 2 2  Ministerul Educaţiei. ∞ ) . 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Să se arate că matricea A − I 3 are rangul cel mult 1 . o f o . Pentru fiecare element a ∈ G se defineşte funcţia f a : G → G . Fie α ∈  . oricare ar fi n ∈ n ∗ x +1 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . f ( x) = x + ln x . a) Să se arate că f a este bijectivă. a e t n i şi A* adjuncta sa. n→∞ c) Să se arate că lim I n = 0 (se consideră cunoscut faptul că ln (1 + t ) ≤ t . f a ( x ) = ax. e  c) Să se demonstreze că lim x → x0 w w w m . b ∈ G . programa M1 x xe − 1 = f ' ( x0 ) . cu a. pentru orice a ∈ G. MT1. Să se calculeze tg .informatică. Să se verifice dacă numărul 3 − 2 2 aparţine mulţimii a + b 2 | a. ∞ ) → . ∀a. n ≥ 1 .1 . Se consideră funcţia f : ( 0. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.r BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze modulul vectorului u + v . 2. b) Să se verifice că det( A* ) = ( det A ) . 5. • Toate subiectele sunt obligatorii. ∀ x ∈ G.Filiera vocaţională. Se consideră ecuaţia x 2 − 3 x + 1 = 0 .Proba D. b ∈ Z .·) un grup. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se arate că x1 + x2 ∈ . a) Să se arate că graficul funcţiei f nu admite asimptotă spre +∞ . 3 α π  6. n n 4. c ∈  ca cb 1 + c 2    a) Să se calculeze determinantul matricei A. ∀t ∈ ( −1. Se consideră matricea A =  ba 1 + b 2 bc  . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. specializarea matematică . unde x0 este numărul definit la punctul b). .

f : G2 → f ( x) = 3 x − 6 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 077  x − y − mz = 1  1. 2 1 w w n→∞ w m .  mx + 3 y + 3z = −1  5p a) Să se calculeze determinatul matricei sistemului. Se consideră punctul M definit prin MB = −2MC .· ) sunt izomorfe. programa M1 ea este derivabilă pe . 5. Se consideră o funcţie f : → .r * +. ∀x ∈ . cuplul ( G2 .Proba D. Se consideră α > 0 un număr real şi mulţimea Gα = ( α. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 77 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 077 1. Se consideră sistemul mx + y + mz = 1 − m . Se acordă 10 puncte din oficiu. atunci 2. 5p c) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este incompatibil. 2. Să se calculeze tgα . Să se arate că dreptele GM şi AC sunt paralele. MT1. m ∈ . mulţimea Gα este parte stabilă a lui R în raport cu operaţia „ ∗ ”. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 de raţie 2 şi cu a3 + a4 = 8 . specializarea matematică . + f (−10).  . n≥2. Să se calculeze A4 − A3 − C4 . astfel încât xf ( x) = e x − 1.Filiera vocaţională. prin funcţia a e t n i o f o . b) Să se arate că 2(2n + 1) I n = nI n−1 . situat pe graficul funcţiei f. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 5p b) Să se arate că grupurile G . • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine a1 . 5p b) Să se arate că. 4  2 Ministerul Educaţiei. matricea sistemului are rangul cel puţin egal cu 2. ∗ şi ( 2 ) x ∗ y = 3 xy − 6 ( x + y ) + 7α. 5p c) Să se arate că dacă funcţia f este continuă în x = 0 . ∗) este grup abelian. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pentru orice m ∈ . Fie α ∈  0. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. ( * + . profilul militar. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . 2. pentru orice α ≥ 2 . Pe R se defineşte legea de compoziţie 5p a) Să se arate că pentru α = 2. oricare ar fi n ∈ c) Să se calculeze lim I n . f ( x) = 1 + x. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . . BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 4 x − 2 x = 56.. 3. astfel încât sin α = . . 77 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 77 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 077 1. Fie f : → . Ministerul Educaţiei. 5p a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . I n = ∫ (( x − 1)(2 − x))n dx.informatică. Să se calculeze f (−1) + f (−2) + f (−3) + . 5p c) Să se arate că. ∞ ) . 3  π 6. 5p b) Să se arate că funcţia f este continuă în x = 0 dacă şi numai dacă f (0) = 1 . 3 2 2 4.

Să se calculeze numărul diagonalelor unui poligon convex cu 8 laturi. c) Să se calculeze lim x→∞ ∫ f (t )dt . a e t n i o f o . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră sistemul  x + 9 y + mz + t = 3 . 78 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 78 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 078 1. ∀ k1 . 2. 5. m  2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 78 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 078 1. n ∈ . Să se arate că tg a tg b + tg a + tgb = 1. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . profilul militar.informatică.Proba D. specializarea matematică . f m .r ( ( q. t0 ) cu z0 = t0 = 0. Fie a. q2 ∈ Q0 . Să se arate că funcţia f : → . Să se calculeze 10lg 7 − 3 343. n. b) Să se arate că.  . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 x 2 − 3 x + 1 ≤ 0. 3 + cos x a) Să se calculeze ∫03 f ( x )dx . ∀ q1 . c) Să se arate că funcţia f : G → b) Să se calculeze (1. Să se arate că BP = 2 BA + BC . m. c) Să se determine m. m şi n sunt impare  şi G = Q0 × Z . 1 x2 b) Să se demonstreze că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare. p ∈ pentru care sistemul este compatibil. 5p 5p 5p a) Să se arate că ( G . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 78 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 078  2 x − 3 y + 4 z − 5t = −1  1. y0 . 4  2 2 Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. ∗ x →∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . k ) ) = q ⋅ 2 k este un izomorfism între grupurile ( G . Se acordă 10 puncte din oficiu. n ∈ Z. ∗ (1.10 ) .·). p ∈ . 3 ( ) π  π π 6. k2 ∈ Z. 2 ) ∗ . Fie ABCD un paralelogram şi P un punct astfel ca BP = 2 PD. f ( x) = log3 2 x − x este injectivă. f ( x) = 3 x3 − 3 x + 2 . 3. c) Să se calculeze lim x(2arctg f ( x) − π). 4. k1 ) ∗ ( q2 . astfel încât a + b = . programa M1 1 . Pe G se defineşte legea de n  compoziţie ( q1 . n. b ∈  − . MT1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. 5 x − 6 y + 10 z + nt = p  5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x0 . f ( x) = π 5p 5p 5p w w w ∗ . 2.1) ∗ (1. k1 + k2 ) . ∗) şi ( . ∗) este grup abelian. 0 x . z0 . Fie mulţimea Q 0 =  | m. iar matricea sistemului are rangul 2..Filiera vocaţională. Se consideră funcţia f : → . rangul matricei sistemului este mai mare sau egal cu 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ b) Să se determine punctele de extrem local ale funcţiei f. k2 ) = ( q1q2 . pentru orice m.

n ≥ 3 . B ( −1. Fie x ∈ .informatică. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent.  ∩ ( log 2 3. . Se consideră sistemul  x + ( 2m − 1) y + 3z = 1 . n→∞ 5p w w n→∞ w m . 1 c) Să se rezolve ecuaţia x ∗ x ∗ x = . c) Să se calculeze lim an . f ( x) = e3 x + 2 x + 1 . Ministerul Educaţiei. 2 ) . 4 ) . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 4. 2  2.r 5p 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . profilul militar.(MT1. Să se calculeze cos 2 x.3) şi C ( 0. Se acordă 10 puncte din oficiu. ∞ ) = ∅. c) Să se calculeze lim ( f (−1) + f ( −2) + f −3) + programa + n an 0 2. situat pe graficul funcţiei f. ∗) este grup abelian. unde {a} este partea fracţionară a numărului real a. specializarea matematică . Să se determine n ∈ 5. 2 2 2 2 c) Pentru m = 1 să se determine soluţiile reale ( x0 . + f ( − n)M1 2 ) . b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. x + my + ( m − 3) z = 2m − 1  a) Să se determine m ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. 5p 5p 5p a) Să se calculeze a1 . . m∈ . Ministerul Educaţiei. Se consideră şirul (an )n≥0 definit prin a0 = 1 şi an+1 = ∫ sin πx dx . astfel încât Cn să dividă Cn+1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 079 x + my + 2z = 1  1. x ∈ G . a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 .Proba D. • Toate subiectele sunt obligatorii. 3. a e t n i o f o . Să se arate că  −∞. astfel încât tg 2 x = 6. f ( x) = x 2 − 4 x + 3.1) se defineşte legea de compoziţie x ∗ y = { x + y} . Fie punctele A (1. Se consideră funcţia f : → . b) Să se determine m ∈ pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. 3 3 . z0 ) ale sistemului pentru care 2 x0 − y0 + 3z0 = 14. 2 3 a) Să se calculeze ∗ .Filiera vocaţională. Să se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al triunghiului ABC. 79 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 79 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 079 3  1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Se consideră funcţia f : → .. Să se determine abscisele punctelor de intersecţie a graficului funcţiei f cu axa Ox. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 − x = 1. 3 4 b) Să se arate că ( G . y0 . Pe mulţimea G = [ 0. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 79 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 079 1.

∀n ∈ 0 * 1 0 xn . I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . + ) . . o . 2.5} cu proprietatea că f (1) ≠ 1 . profilul militar. 80 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 80 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 080 1. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul P ( 4. e t n i o f ∗ }. b) Să se arate că I n = ln 2 − ∫ ln(1 + x n )dx. Să se calculeze sin 2 x. 2.informatică. → . c) Să se determine mulţimea H pentru funcţia f : Ministerul Educaţiei. 4. b) Să se arate că ( x 2 + 1) f ′′( x) + xf ′( x) = x 2 + 1 . b) Să se demonstreze că H este subgrup al grupului ( . pentru orice x ∈ 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre −∞ .Filiera vocaţională. Se consideră funcţiile f : este descrescătoare.Proba D. Se consideră funcţia f : → . .. 5p 5p w w n→∞ w 1 m . Să se arate că τσ = στ . nx n +1 dx . a → . dacă T ∈ H . specializarea matematică . 1 − i 2009 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete.. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4.r }. ∀ x ∈ a) Să se arate că. −1) şi este paralelă cu dreapta x − 2 y + 1 = 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. b) Să se determine numărul elementelor mulţimii A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 080 1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Să se calculeze (1 − i ) 1 − i 2 1 − i 3 . c) Să se calculeze lim I n . Ministerul Educaţiei. atunci −T ∈ H . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia 2 − x 2 ≥ 1. f ( x) = 1 − x şi g : 3 ( )( ) ( ) → . 6.3. g ( x) = 2 x − 1. Fie f : → o funcţie şi mulţimea H = {T ∈ | f ( x + T ) = f ( x). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 80 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 080 1 2 3 4 5 n 1. MT1. 2. programa M1 2.2. Fie permutarea σ =  n∈  ∈ S5 şi mulţimea A = σ 2 3 4 5 1 a) Să se determine numărul inversiunilor lui σ . a) Să se studieze monotonia funcţiei f.3} → {1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2 5. Să se calculeze numărul funcţiilor injective f : {1. f ( x ) = { x} . f ( x) = x 2 + 1 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Să se arate că funcţia f g 3. Fie x ∈ astfel încât sin x = 1 + cos x. { 5p 5p 5p 5p 5p 5p c) Fie τ ∈ S5 astfel încât τσ 2 = σ 2τ .

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . B.r 5p 5p 5p a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. 81 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 81 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 081 1. M =  1− m  2m + 1 2m + 1 1    a) Să se calculeze det ( M ) . astfel încât a + b = π 2 .Proba D. Se consideră matricea 1 1  m   2 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. care are rădăcinile reale x1 şi x2 . b ∈ 5  . profilul militar. + C16 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3 1 − x = 1 + x .  −1 2  ˆ ˆ   Ministerul Educaţiei. b ∈ . 32  a b     2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.1) . b) Să se calculeze f (1) . 2. 6. m ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 081 * − 1 x 1. Să se determine a ∈ ştiind că dreptele x + y = 1 şi 3x − ay = 2 sunt paralele.. f ( x) = ( x − 1)e . 15 c) Să se arate că aria triunghiului ABC este mai mare sau egală cu . Se consideră funcţia f : → . ∞) → . MT1. . Ştiind că x1 − x2 = 1. • Toate subiectele sunt obligatorii.informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. C sunt coliniare. programa M1 b) Să se arate că funcţia admite două puncte de extrem. 0 2 4 16 4. 2m + 1) . x 0 w w w m . f ( x ) = ∫ t 3 t 2 + 1 dt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 81 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 081 1. specializarea matematică . oricare ar fi m ∈ . 5. 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . să se determine m. c) Să se calculeze lim f ( x) x5 x →∞ .. 5p 5p c) Să se determine ecuaţia asimptotei la graficul funcţiei f spre +∞ . Fie a. 2 ) . Fie mulţimea de matrice A =   a. C ( 2m + 1. Să se calculeze partea întreagă a numărului log 2 500. 3. Fie m ∈ şi punctele A ( m. Se consideră funcţia f :[0. 2.  −1 2   0 0 ˆ ˆ ˆ ˆ     ˆ 1 ˆ 2 c) Să se rezolve ecuaţia X 2 =  . ˆ ˆ ˆ ˆ  2 1  0 0 b) Să se arate că există o matrice nenulă M ∈ A astfel încât  ⋅M =  . Ministerul Educaţiei. a e t n i o f o . 5p 5p 5p b) Să se arate că punctele A. Să se calculeze C16 + C16 + C16 + . Să se arate că sin 2a + sin 2b = 2cos ( a − b ) . Se consideră ecuaţia x 2 − 2 x + m = 0. situat pe graficul funcţiei f.  −b a     5p 5p 5p ˆ a) Să se dea un exemplu de matrice nenulă din mulţimea A care are determinantul 0 .Filiera vocaţională. B (1 − m.

pentru orice a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 082  x + ay + ( b + c ) z = 0  1. Să se verifice că numărul 1 + i este rădăcină a ecuaţiei z 4 + 4 = 0. 4 Ministerul Educaţiei. B ( 2. b) Să se arate că. programa M1 n→∞ an +1 − an x (sin t + cos t )sin t  π dt .1. ∗ ( . 2.0 ) . c) Să se arate că funcţia f : grupuri.Filiera vocaţională. astfel încât sin a = . f ( x ) = x 2 − 4 x + 9 se află pe dreapta de 3. Se consideră punctele A (1. 5. acesta să aibă ambele cifre impare. ∀n ∈ a) Să se arate că (an )n≥0 este strict crescător. x →0 x w w w m . profilul militar.informatică.  iy x   a) Să se demonstreze că G este parte stabilă în raport cu înmulţirea matricelor din M2 ( b) Să se arate că (G . Să se arate că vârful parabolei asociate funcţiei f : ecuaţie x + y = 7 . f ( x) = ∫ 0  2 cos 2 t π a) Să se calculeze f   . c) Să se calculeze lim n + 2 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 4. y ∈ .3} → {4. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.1) este soluţie a sistemului. f ( x) c) Să se calculze lim 2 . Se consideră şirul (an )n≥0 . ∞ ) .5. specializarea matematică . 5p 5p 5p  x iy   2 2 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. ştiind că a ≠ b şi că (1.Proba D. definit prin a0 = 3 . Fie f : {1. a e t n i o f o . Fie funcţia f :  0. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare cu coeficienţi reali  x + by + ( c + a ) z = 0 .  x iy  f ( x + iy ) =   . Să se calculeze AB ⋅ AC. sistemul admite soluţii nenule. ⋅) cu Ministerul Educaţiei. 6. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c ∈ . 82 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 82 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 082 1. → . Se consideră mulţimea G =   x.2. b) Să se arate că şirul (an )n≥0 este convergent. Să se calculeze probabilitatea ca.3) şi C ( −1. y ∈  iy x  este izomorfism de . 4 ) . a − an +1 5p . x + y ≠ 0  .  → ( 0. Să se arate că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) = 15. Să se calculeze sin 3a. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 82 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 082 1.  x + cy + a + b z = 0 ( )  a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. 4 b) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. ∀x. MT1.6} o funcţie injectivă. an+1 = 2 + an . Fie a ∈ 1 . .·) este grup abelian.⋅) → (G. b. 2.r ). 5p 5p 5p x>0 . 5p 5p 5p c) Să se rezolve sistemul. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre.

c) Să se arate că G este grup abelian în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor. Ministerul Educaţiei. Să se arate că x = y = 0.Filiera vocaţională. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. π  π  3. ∀x ∈ 0. Se consideră funcţia f : \ {1} → . 4 . atunci x0 − y0 + 2009 ⋅ z0 = 1 . Să se arate că tg1 ⋅ tg 2 ⋅ tg 3 ⋅ . n∈ * . inscripţionate cu numerele de la 1 la 49. Se consideră mulţimile H = {a | a ∈ Z 7 } şi G =  b a    a) Să se determine elementele mulţimii H. a ≠ 0 sau b ≠ 0  . b) Să se arate că pentru m ∈{0. n n  2   cos x + sin x w w ∫ π 2 0 w m . unde m ∈ . oricare ar fi x ∈ .. f n ( x) = .  → . atunci F ′′( x) = ( f 4 ( x) ) sin 4 x. 5p c) Să se studieze derivabilitatea funcţiei f. f1 ( x) π 2 b) Să se arate că.informatică. Se consideră funcţiile f n :  0. dacă F este o primitivă a funcţiei f 4 . x −1 5p a) Să se arate că dreapta de ecuaţie x = 1 este asimptotă verticală la graficul funcţiei f . specializarea matematică . Ministerul Educaţiei.1}. 5. c) Să se arate că dacă ( x0 . Să se arate că numărul 3 3 aparţine intervalului ( 2. 83 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 83 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 083 1. programa M1 π 1 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  + cos  − x  = 1 . extrăgând o bilă din urnă. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + (m 2 − m − 1) y + (m + 1)z = 2 . a e t n i o f o . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6. aceasta să aibă scris pe ea un pătrat perfect. • Toate subiectele sunt obligatorii. MT1. ˆ ˆ b) Fie x. b) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . profilul militar.Proba D. 2. 6  3  4.1} sistemul este incompatibil. ) 2. b ∈ Z7 . Într-o urnă sunt 49 de bile. f ( x) = x x +1 .  .r 5p 5p a) Să se calculeze 1 dx . 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .  2   5p c) Să se arate că ∫ π 2 sin 3 x f ( x ) dx 1 0 = ∫ 2 cos3 x f1 ( x)dx = 0 π π −1 .. ⋅ tg89 = 1 . Să se determine m ∈ ştiind că vectorii u = 2i − 3 j şi v = mi + 4 j sunt perpendiculari. z0 ) ∈ 2 5p 5p 5p 3 este soluţie a sistemului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 083 1. log 2 5 . Să se calculeze probabilitatea ca.  2 2 x + (m − m − 2) y + 2(m + 1) z = 3 a) Să se demonstreze că sistemul are soluţie unică dacă şi numai dacă m ∈ \ {0. y ∈ H astfel încât x + y = 0. y0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 83 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 083  x − y+ z =1  1. 5p 5p 5p  a −b  ˆ ˆ | a. Să se determine valorile reale ale lui m ştiind că x 2 + 3x + m ≥ 0. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Se se arate că funcţia f : ( 0. b) Să se determine n ∈ pentru care sistemul are soluţie unică. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare 2 x − y + z = m .  1 a b   ˆ    ˆ ˆ ˆ  2. 3.  nx + y − 2 z = 4  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se determine m şi n pentru care sistemul admite soluţia x0 = 2. astfel încât Cn = Cn .  0 0 1   ˆ ˆ ˆ      a) Să se determine numărul de elemente ale mulţimii G. z0 = 1 . f ( x ) = x+3 este bijectivă. c) Să se calculeze lim f ( x) + f (− x) x2 x →0 . x +1 3 5 4. Să se arate că dacă 2 z + 3 z ∈ . astfel încât a − b = π . C . 2.1) . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. c) Să se arate că X 3 = I 3 . 84 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 84 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 084 1. Să se determine funcţia de gradul al doilea al cărei grafic conţine punctele ( 0. specializarea matematică . Fie a. (1. n ∈ . c) Să se determine m şi n pentru care sistemul este compatibil nedeterminat. Se consideră mulţimea G =  0 1 0  a. 0 a) Să se arate că f (1) > 0 . Să se determine numerele naturale n . 5. . x x a e t n i o f o .r → .informatică. −2 ) şi ( −1. f ( x) = ∫ e−t (t 2 − 3t + 2)dt . c) Să se calculeze lim n 2 ( f ( n − f ( n 1 MT1. oricare ar fi X ∈ G . atunci z ∈ . Ministerul Educaţiei. B. ∞ ) → (1. b) Să se arate că G este grup în raport cu operaţia de înmulţire a matricelor din M3 (Z3 ) . D astfel încât AB = CD. Fie z ∈ . programa M1 2. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 084 1. ex . f ( x) = 5p a) Să se studieze monotonia funcţiei f .) ) . Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ) . 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.3) . Se consideră punctele A. Se consideră funcţia f : * w w n→∞ w m .4 ) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 84 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 084  x + 2 y − 3z = 3  1. profilul militar. Să se arate că AC + DB = 0. • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p → . b ∈ . Să se arate că are loc relaţia cos a ⋅ cos b ≤ 0.Proba+D. unde m.Filiera vocaţională. b) Să se arate că funcţia f admite două puncte de extrem. n ≥ 5 . b ∈ Z3  . y0 = 2.

3. Fie şirul ( I n )n≥1 definit prin I n = ∫ 4 tg 2n tdt . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 85 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 085 1 5p 5p c) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x ) . Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 a e t 2 este constantă. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 5 − x .informatică. b) Să se calculeze ( x1 − 1) + ( x2 − 1) + ( x3 − 1) + ( x4 − 1) . 5p 5p 5p 2. b ∈ . 6. c) Să se determine valorile reale ale numerelor a şi b ştiind că toate rădăcinile polinomului f sunt reale. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . f ( x) = e x . 85 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 85 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 085 1. x3 . profilul militar. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 85 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 085  2x + y + z = 0  1. . w w w 2 m . programa M1 5p x →∞ 2. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . n ∈ 0 π * 1. 3π . Fie a.)MT1. b) Să se determine m ∈ astfel încât sistemul să admită soluţii nenule. • Toate subiectele sunt obligatorii. x4 . a) Să se determine a şi b ştiind că f are rădăcina i. b) Să se determine punctele de inflexiune ale graficului funcţiei f. x2 . Fie ABC un triunghi echilateral de arie 3. dacă m = 0 .Proba D. specializarea matematică . Fie z ∈ . z0 ) a sistemului. a) Să se determine asimptotele la graficul funcţiei f . Câţi termeni ai dezvoltării (1 + 2 ) sunt divizibili cu 14? 7 ( ) . Să se arate că sin 2a − sin 2b = 0. f ( x ) = x 2 + ( m + 1) x + m 5. Să se arate că numărul i z − z este real. − x + 2 y + z = 0  5p 5p 5p a) Să se calculeze det ( A ) . Fie A matricea coeficienţilor sistemului  3 x − y + mz = 0 . care are rădăcinile complexe x1 .Filiera vocaţională.r . 2. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. 1 . 2 Ministerul Educaţiei. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X 3 + 6 X 2 + aX + b . Se consideră a. 2 2 2 z0 + y0 + x0 2 2 2 z0 − y0 − x0 c) Să se arate că. pentru orice soluţie n i o f o . Să se determine m ∈ pentru care parabola asociată funcţiei f : → este tangentă la axa Ox. Se consideră funcţia f : * → . b) Să se arate că I n+1 + I n = ∗ . astfel încât a + b = 2 Ministerul Educaţiei. atunci expresia nenulă ( x0 . Să se calculeze AB ⋅ AC. y0 . unde m ∈ . pentru orice n ∈ 2n + 1 c) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent la 0. 4.

6. x3 + 1 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 086  x + ay + ( a + b ) z = a + b   1. Se consideră polinomul f = 2 X + 1∈ 4 [ X ] . + cos179 . Să se calculeze suma cos1 + cos 2 + cos3 + . Să se arate că numărul este real. +.Filiera vocaţională. 2. . Să se calculeze valoarea sumei π π   3. Se consideră sistemul  x + a 2 y + (a 2 + b 2 ) z = a 2 + b 2 .. a) Să se determine gradul polinomului f 2 .. b) Să se determine a. n→∞  2  n2 w w w π m . situat pe graficul funcţiei f. b a { } 5. 5p b) Să se determine asimptotele graficului funcţieiprograma M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se consideră funcţia f : − {−1} → . c) Să se arate că. o . f . Să se calculeze modulul vectorului AB + AC + AD . [ X ] de gradul 1 cu proprietatea că a e t n i o f . b ∈ astfel încât sistemul să fie compatibil determinat. Câte elemente ale mulţimii A = x x = C 7 . b) Să se arate că nI n = (n − 1) I n− 2 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. MT1. f (n)  . 86 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 86 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 086 1 + 3i 1 − 3i 1. 3 6   k 4. c) Să se determine toate polinoamele g ∈ b) Să se arate că polinomul f este element inversabil al inelului 4 Ministerul Educaţiei. Numere reale a şi b au suma 5 şi produsul 2. + 1 − 3i 1 + 3i 2.. Ministerul Educaţiei.informatică. k ∈ . 5p 3  c) Să se calculeze lim  f (2) f (3). ⋅ ) . b ∈  3 3 3 3 3  x + a y + (a + b ) z = a + b  5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se calculeze determinantul matricei sistemului. unde a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin  x +  = cos  x −  . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D. 0 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . f ( x) = x3 − 1 . pentru orice valori rele ale parametrilor a şi b sistemul are soluţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 86 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 086 1. profilul militar. c) Să se calculeze lim 3 sin n n→∞ 0 ∫ π xdx . ˆ g2 = 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu.r ( 4 [ X ] . ∀n ≥ 3 . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . k ≤ 7 sunt divizibile cu 7? a b + . ˆ ˆ 2. Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 3 şi AD = 6. • Toate subiectele sunt obligatorii. specializarea matematică . I n = ∫ 2 sin n x dx .

Fie ε = − + i şi ( ε ) = {a + bε a. f ( x) = ln x + 1 + x 2 . ∀x ∈ ( 0. f ( x ) = x 2 + 1 . Să se calculeze lungimea razei cercului înscris în triunghiul ABC. ( a e t ) n i (ε ) o f o .3) → . f ( x ) = 5p 5p 5p a) Să se calculeze b) Să se arate că ∫1 ( 3 − x ) f ( x )dx . Câte numere naturale de la 1 la 100 sunt divizibile cu 6 şi cu 8? 5. 3− x x . Triunghiul ABC are laturile AB = 3 . Ministerul Educaţiei. Să se determine a ∈ pentru care vectorii v 1 = ai + ( a + 1) j şi v 2 = 3i + 5 j sunt coliniari. specializarea matematică . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 87 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 087 1. Să se determine soluţiile întregi ale inecuaţiei x 2 + x − 6 ≤ 0 . b ∈ { Ministerul Educaţiei. 2. b ∈ } .3) . Fie z ∈ o rădăcină de ordin 3 a unităţii. 0 t c) Să se arate că lim ∫ f ( x ) dx = +∞ . 3 c) Să se demonstreze că dacă B ∈ M3 ( ( ) ) este o matrice cu proprietatea AB = BA. 4.informatică. ∀n ∈ ln ( 3 − x ) ln x şi g ( x ) = . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. • La toate subiectele se cer rezolvări complete.r (ε ) . ∗ a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. MT1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar V 87 5p 5p 5p SUBIECTUL II (30p) – Varianta 087 1. Să se calculeze 1 + z + z 2 .− f ( x ) ≤ 1. 6. a) Să se demonstreze că A2 = 3 A. atunci suma elementelor de pe fiecare linie şi de pe fiecare coloană ale lui B este aceeaşi. b) Să se studieze convergenţa şirului ( xn )n≥1 definit prin x1 = 1 şi xn+1 = f ( xn ) . Se consideră funcţia f : 5p 5p w t w e 2 1 w m . 2 ∫1 f ( x )dx = ∫1 g ( x )dx . aparţine mulţimii } este parte stabilă a lui în raport cu înmulţirea. 3. Fie funcţia f : (1. 2 2 5p 5p 5p a) Să se arate că ε 2 ∈ (ε ) . Să se arate că funcţia f este bijectivă. BC = 5 şi AC = 7 . Se consideră funcţiile f . b) Să se demonstreze că inversul oricărui element nenul din c) Să se arate că mulţimea M = a 2 − ab + b 2 a. → . profilul militar. ∞ ) . Varianta 87 5p 5p 5p 5p 5p 5p SUBIECTUL I (30p) – Varianta 087 1.Filiera vocaţională. ∀x ∈ . 5p c) Să se demonstreze că f ( x + 1) Proba D. ∞ ) → ( 2. b) Să se calculeze det I 3 + A . 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. g : ( 0. care are toate elementele egale cu 1. diferită de 1. . Fie matricea A∈ M3 ( ) . programa M1 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. 1 3 2.

Se consideră şirul ( I n )n≥1 . F .  3m + 4 1 0    5p a) Să se calculeze det ( A ) . x →0 x3 BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . . x − f ( x) 5p b) Să se calculeze lim .Filiera teoretică. 5p b) Să se determine m ∈ astfel încât matrice A să fie inversabilă. ştiind că x ∈  . g = X 3 + 2X + 2 . specializarea matematică . astfel încât h ( x ) = g ( x ) . Filiera vocaţională. b = C3 − C4 şi c = − 3 4 4 . 5. c) Să se demonstreze că I 2n + 2n ( 2n − 1) I 2 n− 2 = 2n sin1 − cos1. 3 [ X ] de gradul trei. ABCD . Numerele reale x şi y verifică egalitatea arctg x + arctg y = π 2 3 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p c) Să se determine m ∈ astfel încât A−1 = A∗ . ştiind că distanţa de la vârful parabolei de ecuaţie y = x 2 + 2 x + a la axa Ox 5p 5p 5p 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. G . 2.Proba D. Punctele E . MT1.informatică. f ( x) = arctg x . [ DA] . 0 1 w w w m . Să se calculeze tg x . 2. +. Să se ordoneze crescător numerele a = lg 2 − lg 20 . n i o f o . π  şi sin 2 x = − . Să se arate că x ⋅ y = 1 .informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. g ( x) = ( x − 1) f ( x) admite exact un punct de extrem. Să se demonstreze că EF + HG = CA . 5p a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 1 . Se consideră corpul ( 3 . 5p b) Să se arate că polinomul g este ireductibil în 3 [ X ] . ⋅ ) şi polinoamele f . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 088 1. oricare ar fi a e t 3. b) Să se arate că şirul ( I n )n≥1 este convergent. 3  3π  6. 2. n ∈ .r x∈ 3. Varianta 88 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 088 5p 5p 2 2 1. 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . ∀n ≥ 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 88 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 088 1 −1  2   1. situat pe graficul funcţiei f. respectiv [CD ] ale patrulaterului 5p Ministerul Educaţiei. Să se determine a ∈ este egală cu 1. programa M1 5p c) Să se arate că funcţia g : → . • Toate subiectele sunt obligatorii. Se consideră funcţia f : → . 5p c) Să se determine toate polinoamele h ∈ Ministerul Educaţiei. [ AB ] . profilul real. Fie m ∈ şi A =  −1 m −1 ∈ M3 ( ) . profilul militar. specializarea matematică . n ≥ 3 este divizibil cu 3. ˆ ˆ f = X 3 − X . g ∈ 5p a) Să se determine rădăcinile din 3 ale polinomului f. I n = ∫ x n sin x dx . Să se arate că numărul An . 4 5   . H sunt mijloacele laturilor [ BC ] .

1. 2. 89 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 89 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 089 1. 2. x > 0 . w w w m . b ∈ . ∀n ≥ 3 . 6.8} . Fie polinomul f = X − 3 X + 5 X + 1∈ 3 2 a) Să se calculeze (1 − x1 )(1 − x2 ) (1 − x3 ) .7. 2 2 2 2 2 2 c) Să se calculeze x1 x2 + x1 x3 + x2 x1 + x2 x3 + x3 x1 + x3 x2 .Filiera vocaţională. . f ( x) = x π 3 . 5p 5p 5p 5p 5p 5p 2. Pentru fiecare a > 0 se consideră funcţia f a : (0. c) Să se demonstreze că şirul ( I n )n≥1 este convergent. a) Să se calculeze f a 5p b) Să se determine a astfel încât funcţia f a să fie convexă. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie a şi b numere reale. Să se demonstreze că pentru orice punct M din planul paralelogramului ABCD are loc egalitatea MA + MC = MB + MD . dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 089  1 1.3} → {5. Se consideră sistemul de ecuaţii liniare  x3 − x4 = b x + x + x + x = 1 3 4  1 2 a) Să se arate că. Ministerul Educaţiei. dacă sistemul are o soluţie cu toate componentele strict pozitive. pentru orice valori ale lui a şi b. b) Să se determine a. atunci a + b< 1.6. Să se arate că sin 2a − sin 2b − sin ( a − b ) = 0 . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 − 2 x = x + 4 . profilul militar. 5p c) Să se arate că graficul funcţiei f a admite asimptotă spre +∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . π 2 cos n x 0 b) Să se arate că nI n = ( n − 1) I n− 2 .Proba D. c) Să se demonstreze că. x2 . 1 + 4 x2 4. f a ( x ) = ( x + a ) ln  1 +  . sistemul este compatibil. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. unde a. x4 ) cu proprietatea că x1 . [X ] b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. Ministerul Educaţiei. Să se determine imaginea funcţiei f : . ∞) → . x3 . x2 . 3. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . astfel încât a + b = → . x2 . • Toate subiectele sunt obligatorii. x4 şi x1 + x2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.r rădăcinile sale. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . Să se determine numărul funcţiilor strict monotone f : {1. x3 ∈ e t n i o f o . x  5p ′ ( x). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 89 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 089  x1 − x2 = a  . b ∈ astfel încât sistemul să admită o soluţie ( x1 . Să se determine numerele complexe z care verifică relaţia z + 3 i = 6 ⋅ z . 5. specializarea matematică .informatică. a şi x1 . programa M1 . MT1. x3 .2.

• La toate subiectele se cer rezolvări complete..Filiera vocaţională. n→∞ an . 2. b) Să se arate că orice matrice din M este neinversabilă. Se consideră punctele A ( 0. ∀n ≥ 2 . ( 1x ) sunt convexe.  2  la   . să se determine a1. Fie a ∈ [0. 5 5 5 5 5p 5p 5p 5p 5p Ministerul Educaţiei. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 090 1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia lg x + lg ( 9 − 2 x ) = 1. Să se arate că 1 + cos + cos + cos + cos = 0. a) Să se arate că. c) Să se demonstreze că nu există morfisme de inele de la Ministerul Educaţiei. specializarea matematică . n ∈ a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f1 .100} . f n ( x ) = x n + ln x. Se consideră progresia aritmetică ( an )n≥1 cu raţia 3.r }. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2.1) . MT1. Să se determine ecuaţia dreptei duse din vârful A.3. profilul militar.   o . b) Să se demonstreze că funcţiile g n : (0. atunci A2 ∈ M . B (1. atunci x ∈  2  . b ∈ şi    3  = a + b 3 a. b) de numere reale pentru care a 2 + b 2 = a + b = 2 . Ştiind că suma primilor 10 termeni ai progresiei este 150. 2. Să se determine toate perechile (a. ∞) → ..   5p 5p 5p { } 5p 5p 5p a) Să se arate că. c) Să se demonstreze că. tn dt . acesta să nu fie divizibil cu 7. Fie M mulţimea matricelor de ordin 3 cu elemente reale având proprietatea că suma elementelor fiecărei linii este 0. ∞ ) → . programa M1 5p c) Admitem că ecuaţia f n ( x) = are soluţia unică xn . 2 ) . Să se arate că şirul ( xn ) n≥1 converge la 2 . dacă A ∈ M . dacă A.1] şi I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I 2 . * a e t n i { o f  3 . • Toate subiectele sunt obligatorii. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ2-nProba D. Să se determine probabilitatea ca. 2π 4π 6π 8π 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 90 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 090 1. n . g n ( x) = f n ( x) + f n * w w a w m . alegând un număr din mulţimea {1. B ∈ M . −1) şi C ( 5. 4.. 5.informatică. atunci A + B ∈ M . Se consideră funcţiile f n : ( 0. 3. b) Să se demonstreze că I n + I n−1 = c) Să se arate că lim I n = 0 . dacă x ∈ b) Să se arate că  2  ∩  3 =     . n ∈ 0 t +1 . Se consideră inelele  2  = a + b 2 a.. b ∈   2 şi x = 3 + 2 2 . 90 5p Varianta 90 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 090 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. perpendiculară pe dreapta BC.

f ( x) = BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂx. ştiind că a = b = c . → . 5. F ( x) . Se consideră matricea A =   . c ∈ şi rădăcinile polinomului f în cazul în care f are toate rădăcinile reale. Se acordă 10 puncte din oficiu.r . b) Să se calculeze ∫02 cos 2xF ( x )dx . x3 . b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. să se calculeze x1 + x2 + x3 + x4 . unde x ∈  x 4 a) Să se determine x ∈ c) Să se determine x ∈ ştiind că A2 = 5 A . Fie a. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Proba D. 3. x →0 x c) Să se calculeze lim . profilul militar.informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. programa M1 x c) Să se calculeze lim ( f (e )) . x2 . F ( x) = ∫ f (t )dt . → π 2. b. x2 + 1 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . MT1. să se arate că ABCD este dreptunghi. c) Să se determine a. 6. 2 2 2 2 b) Ştiind că x1 . Se consideră funcţia f : 5p 5p 5p . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 091  1 2 1. 0 x a) Să se demonstreze că funcţia F este strict crescătoare. c . 5p 5p 5p ( ) 5p 5p 5p 2. b. • Toate subiectele sunt obligatorii. pentru care rang A + At = 1 . Să se calculeze C10 − C9 . 2. x4 ∈ sunt rădăcinile lui f. 91 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 91 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 091 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 91 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 091 1. specializarea matematică . Să se arate că funcţia f : 3 3 4. Fie funcţiile F . 2 x3 a e t n i o f o . c ∈ şi polinomul f = 2 X 4 + 2(a − 1) X 3 + (a 2 + 3) X 2 + bX + c . f ( x ) = esin 2 x . Să se arate că sin 40 ⋅ sin140 = cos 2 130 . 1 w w x →∞ w → m . f : 5p 5p 5p . Să se calculeze modulul numărului complex z = ( 2 −1+ i ( 2 +1 )) 2 . Ştiind că vectorii AB + AD şi AB − AD au acelaşi modul. f ( x ) = x 2 + x + 1 nu este injectivă. b) Pentru x = 2 să se calculeze A2009 . a) Să se determine a. iar restul împărţirii lui f la X + 1 este 10. Fie ABCD un paralelogram. Ministerul Educaţiei. b.Filiera vocaţională. . Să se determine numerele reale x şi y ştiind că x + 2 y = 1 şi x 2 − 6 y 2 = 1.

 .  π b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este strict crescătoare pe intervalul 0.  astfel încât cos α = − .c. ∞ ) → . unde A este transpusa  −1 −1 matricei A. 2  3  Ministerul Educaţiei. dacă X ∈ G . Se consideră funcţia f : a) Să se calculeze . a e t n i [X ]. c) Să se calculeze lim 5p 2. programa M1 . 2. c) Să se arate că rădăcinile polinomului f au acelaşi modul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 092  1 1 t t 1.Filiera vocaţională. b) Să se arate că polinomul f nu are nicio rădăcină reală. a) Să se determine ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = e . MT1.  2 c) Să se calculeze ∫0 2π xf ( x)dx . 5p 5. π 1  3. Să se calculeze sin 2α . Să se determine a ∈ pentru care vectorii u = ( a − 1) i − ( 2a + 2 ) j şi v = ( a + 1) i − j sunt perpendiculari.informatică. • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. o f * o . x →∞ w w ∫ π 2 0 w f ′( x) → m . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. atunci X + Y ∈ G. Ştiind că d − a = 7 şi c − b = 2 . f ( x) = cos x 1 + sin 2 x . situat pe graficul funcţiei f. f ( x + 1) . Y ∈ G . 6 2  0 2 4 6 8 4. Numerele reale pozitive a. Se consideră funcţia f : (1. 1  3π  6. profilul militar. 2 Ministerul Educaţiei. a) Să se arate că dacă X . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 92 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 092 1.d sunt în progresie geometrică. b) Să se arate că. Fie α ∈  π . atunci suma elementelor lui X este egală cu 0.5) ecuaţia sin  2 x +  = − . 92 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 92 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 092 1.f ( x) BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ− Proba D. Fie matricea A =   şi mulţimea G = { X ∈ M2 ( ) | AXA = O2 } . b) Să se demonstreze că funcţia f este concavă. să se determine raţia progresiei. Să se rezolve în intervalul (0. c) Să se arate că dacă X ∈ G şi det X = 0 . atunci X n ∈ G pentru orice n ∈ 2. Să se determine valorile reale nenule ale lui m ştiind că mx 2 + x − 2 ≤ 0 . oricare ar fi x ∈ . specializarea matematică . f ( x ) = ln ( ln x ) . 5p 5p 5p f ( x) dx .r . Se acordă 10 puncte din oficiu. Se consideră polinomul f = X − 6 X + 18 X − 30 X + 25 ∈ 4 3 2 5p 5p 5p 5p 5p 5p a) Să se arate că polinomul f se divide cu X − 2 X + 5 . Să se determine numărul n = C10 − C10 + C10 − C10 + C10 . .b.

b) Să se determine a şi b astfel încât restul împărţirii polinomului f la X 2 − X să fie X . 2. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2 = 12 . 4.Proba D.4 ) . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Filiera vocaţională. x ∈ . profilul militar. x →∞ x2 x . a) Să se calculeze ft′( x). MT1. alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de la 1 la 1000. 5p 5p 5p 5p 5p 5p ( ) −1 . b) Să se arate că fiecare funcţie ft este inversabilă. c) Să se arate că funcţia g : 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 093  1 0 1. 3. care sunt strict crescătoare şi îndeplinesc condiţia f ( f ( x)) = 4 x + 3 . X ∈ M2 ( 2 ). • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Pentru fiecare t ∈ . c) Să se determine a şi b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)2 . b) Să se determine A ⋅ At ). programa M1 → . x x+1 +4 2 5p 5p 5p 5p 6. • Toate subiectele sunt obligatorii.r BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Se acordă 10 puncte din oficiu. b ∈ şi polinomul f = X 30 − 3 X 20 + aX 10 + 3 X 5 + aX + b ∈ a) Să se arate că restul împărţirii polinomului f la X + 1 nu depinde de a . se consideră funcţia ft : → . Fie a. Să se determine α ∈ ( 0. o . 2 ) şi B ( 3. Ministerul Educaţiei. oricare ar fi x ∈ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 93 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 093 1. f ( x) = ∫ (t 2 + 1) | t | dt . 93 5p 5p Varianta 93 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 093 1. c) Să se rezolve ecuaţia X = A. specializarea matematică .informatică. b) Să se arate că f este funcţie impară. 2π ) astfel ca tg α = sin α . f ( x + 1) − f ( x) c) Să se calculeze lim . Ministerul Educaţiei. Se consideră matricea A =   ∈ M2 ( 2 1 a) Să se calculeze A3 . x 0 w w w m . Să se determine funcţiile de gradul întâi f : → . Să se calculeze modulele rădăcinilor complexe ale ecuaţiei z 2 + 2 z + 4 = 0. a) Să se calculeze f (1) . Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . a e t n i o f [ X ]. g ( t ) = ft −1 (1) este continuă în punctul 0. ft ( x) = x3 + t 2 x . Se consideră punctele A (1. acesta să fie cub perfect? 5. Care este probabilitatea ca. 2. Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta AB.

b) Să se arate că. ∗ ( a e t ) n i o f ∗ o . Ministerul Educaţiei. n n BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . să se arate că triunghiul ABC este dreptunghic. programa M1 n→∞ c) Să se calculeze lim x n . 4. b) Să se arate că I n+1 + I n = c) Să se calculeze lim I n . oricare ar fi n ∈ cn   5p [X ] un polinom astfel încât f X 2 + 3 X + 1 = f 2 ( X ) + 3 f ( X ) + 1 şi f ( 0 ) = 0. specializarea matematică . MT1. astfel încât sin α + cos α = 1. ∀n ≥ 1 . Se acordă 10 puncte din oficiu. prima sa cifră să fie număr prim? 5. 2n + 1 . 1+ x 3. Să se calculeze tg 2α .Filiera vocaţională. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se demonstreze că f = X . c ∈ 0 0  a) Să se arate că A este matrice inversabilă. Se consideră funcţiile f n :[0. a) Să se determine f (−1).r . unde x este definit la punctul b). 2. Se consideră şirul ( I n )n≥1 . f n are exact un punct de extrem xn . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 − x = 2. 94 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 94 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 094  (1 − 2i )( 3i − 1)  1. pentru oricare n ∈ 2 w w w m . c   5p 5p an − bn   b n − c n  . n ∈ a) Să se arate că graficele funcţiilor f n nu admit asimptotă spre +∞ . • Toate subiectele sunt obligatorii. * . f ( x) = ln 1− x este impară. 6.1) → . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 094 a a −b ∗ şi matricea A =  0 b 1. Să se calculeze   . . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. Fie α ∈ . profilul militar.   5   4 2. ∞ ) → . Fie a. Ştiind că BO = OC . Să se arate că funcţia f : ( −1. Fie f ∈ 5p 5p 5p −1 a − b b−c. 1 2. 1 .Proba D. Fie ABC un triunghi şi O centrul cercului circumscris lui.informatică. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Care este probabilitatea ca. b) Să se determine restul împărţirii polinomului f la X − 5.  a n a n − bn  bn b) Să se demonstreze că An =  0  0 0  c) Să se calculeze A . Ministerul Educaţiei. b. f n ( x) = x n +1 − (n + 2) x + n. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . n→∞ x 2n 0 1 + x2 dx . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 94 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 094 1.

Fie a. Să se arate că sin x + sin 3 x + sin 5 x = (1 + 2 cos 2 x ) ⋅ sin 3x. oricare ar fi x ∈ . a e t n i o f o . c ∈ 5p 5p 5p şi polinomul f = X 3 − aX 2 + bX − c ∈ a) Să se determine a. b) Să se arate că resturile împărţirii polinomul f la ( X − 1)2 şi la ( X − 2) 2 nu pot fi egale. e . + arctg  . Să se calculeze partea întreagă a numărului 10 . Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se studieze monotonia funcţiei f : ( 0. 4. c) Să se arate că. b) Să se determine x ∈ pentru care det ( A3 + xI 3 ) = 0 . x3 ∈ . 6. g ( x) = f ( x + 1) − f ( x) − f    1 + x + x2 a) Să se arate că graficul funcţiei f admite asimptotă spre +∞ . care are elementele de pe diagonala principală egale cu 2 şi restul elementelor egale cu 1. w w w 0 m . Care este probabilitatea ca. c. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. profilul militar. b) Să se arate că I n = nI n −1 − c) Să se calculeze lim I n. specializarea matematică . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MT1.r 4 şi restul 5 [ X ] cu rădăcinile x1 .. Ministerul Educaţiei. x2 . aceasta având elementele de pe diagonala principală egale cu 1 elementelor egale cu − . b. dacă toate rădăcinile polinomului f sunt reale şi a. • Toate subiectele sunt obligatorii. atunci x1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 095 5p 5p 5p 1. n→∞ 1 . I n = ∫ e− x x n dx . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia x + 1 = 1. ∀x ∈ . Se consideră n ∈ * şi matricea An ∈ Mn ( ) . x2 . Fie funcţiile f : 5p 5p 1 → . b. Ministerul Educaţiei.1 Proba D. 95 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 95 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 095 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 95 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 095 1. 2 −1 2. pentru nicio valoare a parametrilor a. c sunt strict pozitive. Să se demonstreze că vectorii u = 3i + a j şi v = ( a + 1) i + a j nu pot fi perpendiculari pentru nicio valoare reală a numărului a. 2 2 2 n→∞  1+1+1 1+ 2 + 2 1+ 3 + 3 1 + n + n2  2. c pentru care x1 = 2 şi x2 = 1 + i .informatică. → . c) Să se arate că A4 are inversă. x3 sunt strict pozitive. programa M1 5p c) Să se calculeze lim  arctg + arctg + arctg + .. 1 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . b) Să se arate că g ( x) = 0. b. f ( x ) = 2009 x + log 2009 x . 1+ x 3. a) Să se calculeze det ( 2A2 ) . alegând un număr din mulţimea numerelor naturale de trei cifre. f ( x) = arctg x şi g : . Se consideră şirul ( I n )n≥1 . ∞ ) → . pentru orice n ≥ 2 . b. 5 2.   1 1 1  BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ .Filiera vocaţională. produsul cifrelor sale să fie impar? 5.

a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. Să se determine numerele naturale n. profilul militar. să se arate că numerele a. oricare ar fi a ∈ .informatică. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale inecuaţia log 2 x + log 4 x > 3 . Fie a. f ( x) = w w w x 0 m .. dacă tr ( A ) = 0.. 1 1 1 1 + + + .. . 2. 2 4.c sunt pare. Să se arate că unghiul vectorilor u = 2i − a j şi v = i + j este obtuz dacă şi numai dacă a > 2. b ∈ şi polinomul f = X 4 − 6 X 3 + 13 X 2 + aX + b ∈ [ X ]. MT1. b) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. • Toate subiectele sunt obligatorii. Fie mulţimea A = 5p 5p \ {1. n 5. x −1 x − 2 x − 3 x − 2009 a) Să se determine asimptotele graficului funcţiei f . pentru orice matrice B ∈ M2 ( ) şi A2 B = BA2 . b astfel încât polinomul f să fie divizibil cu ( X − 1)( X − 3). f ( x ) = x 2 + 3 x + 2. Fie ABC un triunghi cu sin A = . Ministerul Educaţiei. Fie a. pentru care C1 + Cn = 120 .b. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 096 a b 1. să se determine numărul soluţiilor reale ale ecuaţiei f ( x) = a . a) Să se calculeze suma pătratelor celor 4 rădăcini complexe ale polinomului f. Să se arate că f ( a ) + f ( a + 1) ≥ 0. Fie funcţia f : 5p 5p 5p → . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. c) Să se arate că şirul ( f (n))n≥1 este convergent. Se acordă 10 puncte din oficiu.c numere naturale nenule în progresie geometrică. 2. c) Să se determine a. programa M1 funcţiei f . b) Să se determine a.Filiera vocaţională. atunci AB = BA . + . B ∈ M2 ( b) Să se demonstreze că. 5p 5p 5p a) Să se verifice că A2 − tr ( A) ⋅ A + (det A) ⋅ I 2 = 02 . 2 Ministerul Educaţiei. Pentru orice matrice A =   ∈ M2 ( c d ) se notează tr ( A ) = a + d . b astfel încât polinomul f să aibă două rădăcini duble. sin B = 1 şi BC = 4. c) Să se arate că dacă tr ( A ) ≠ 0 . 2 a e t n i o f o . ∞) .Proba D. 96 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 96 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 096 1.. 3. specializarea matematică . n ≥ 2 . 1 6. Fie funcţia f : → .2009} şi funcţia f : A → .. 5p c) Să se determine numărul punctelor de inflexiune ale graficului BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se calculeze aria triunghiului ABC.3. 5p 5p 5p 2. Ştiind că a + b + c este un număr par..b. b) Ştiind că a ∈ ∗ . f ( x) = ∫ e−t dt .r ). atunci A2 B = BA2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 96 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 096 1. 2.

specializarea matematică .+ ). profilul militar.5 ) şi AC = 2 AB. 2. atunci b − c ∈ {0. ⋅ ). În sistemul de coordonate xOy se consideră punctele A.informatică. 3 6. 3 100. atunci ( a − d )( b − c ) = 0 .r 7. 0 x b) Să se arate că funcţia F : c) Să se arate că. 7 7 → [ X ] nu are rădăcini în 7 . 5p 5p 5p ( ) b) Să se arate că. • Toate subiectele sunt obligatorii. Să se determine coordonatele punctului C. x∈ . MT1. c) Să se demonstreze că. programa M1 c) Să se rezolve inecuaţia f ( x) < x − → . 4 . Se consideră funcţia f : → . y ∈ .3) . Să se calculeze lungimea razei cercului circumscris 5 triunghiului ABC. c d a) Să se arate că det A ⋅ At ≥ 0 . Fie funcţia f : 5p 5p 5p 1 (1 + x 2 ) 2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 3. 5p 5p 5p ˆ ˆ ecuaţia 2 x = 3 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 097 a b 1. f ( x ) = 2 x este un automorfism al grupului ( a e t n i o f o . ˆ 7 . x BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 97 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 097 1. f ( x) = arctg x .1} . pentru orice a ∈ . Se consideră corpul ( ( t 2009 7 .C astfel încât A (1.Filiera vocaţională. ) = A − At . f ( x) = 3 3 . B ( 2. ˆ ˆ b) Să se arate că polinomul p = 2 X 2 + 4 ∈ a) Să se rezolve în 7 c) Să se demonstreze că funcţia f : Ministerul Educaţiei. x →∞ w w 1 w 2 m . oricare ar fi x. Să se calculeze A5 − 4C6 . b) Să se calculeze lim x 2 ( f ( x + 1) − f ( x) ) . 3 2 4. F ( x) = ∫ t 4 f (t )dt este strict crescătoare. Să se arate că x 2 + 3xy + 4 y 2 ≥ 0.B. a) Să se calculeze ∫0 x(1 + x ) f ( x)dx . a) Să se arate că funcţia f este concavă pe intervalul [0. 97 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 97 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 097 1. Fie ABC un triunghi care are BC = 8 şi cos A = . are loc relaţia ∫1 a f ( x)dx < 1 . ∞) . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia sin 2 x = cos x . Fie A =   ∈ M2 ( ) . 5p 5. dacă A − A 2. dacă A ⋅ At = At ⋅ A .Proba D. +. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Să se ordoneze crescător numerele 3!. Ministerul Educaţiei. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. → . log 2 32 .

Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. 3 π  6. b ∈ astfel încât să aibă loc egalitatea aGA + bGB = GC . n→∞ BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . f n ( x) = x n − nx − 1 . profilul militar. 2. funcţia f n este convexă. b) Să se studieze monotonia funcţiei g pe intervalul [ 0. e t n i o f 3 o . 2. să se calculeze tg a.Proba D. 5p 5p 5p astfel încât matricea sistemului să aibă rangul 2. • Toate subiectele sunt obligatorii. 5. astfel încât sistemul să aibă soluţii ( x0 . g : 5p 5p 5p a) Să se calculeze 1 w w w m . ∫0 f ( x)dx . π c) Să se calculeze g   .informatică. ex 1+ e x a [ X ]. 4.5} care conţin cel puţin un număr par. Pentru fiecare n ∈ . Fie p ∈ astfel încât sistemul să aibă o soluţie unică ( x0 . MT1.3. a) Să se arate că. n ≥ 2 se defineşte funcţia f n :[0. specializarea matematică . unde m ∈ . Să se determine numărul submulţimilor cu trei elemente ale mulţimii {1.r 3 care verifică relaţia . − x + y + z = 0  a) Să se determine m ∈ b) Să se determine m ∈ x0 + y0 + z0 = 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 098 1. b) Să se determine p astfel încât polinomul f să aibă o rădăcină reală dublă. y0 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 98 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 098  mx + y − z = 1  1. f ( x) = . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) Să se arate că. z0 ) ∈ şi polinomul f = X 4 − 4 X + p ∈ 5p 5p 5p a) Să se determine p astfel încât polinomul f să fie divizibil cu X + 1 . unde xn este unica soluţie a ecuaţiei f n ( x) = 0 .   2 . Ministerul Educaţiei. 2  5  5p Ministerul Educaţiei. n ≥ 2 . pentru orice n ∈ . Să se determine a. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia log x 2 + log x 2=9. SUBIECTUL I (30p) – Varianta 098 1. • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Fie sistemul de ecuaţii liniare  x + y − z = 2 . pentru orice n ∈ . y0 . Ştiind că a ∈  . π ] . c) Să se calculeze lim xn . c) Să se arate că. 4. ecuaţia f n ( x) = 0 are soluţie unică. polinomul f nu are toate rădăcinile reale. n ≥ 2 . π  şi sin a = . 98 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 98 3. Să se calculeze modulul numărului z . 2. g ( x) = ∫ x −x f (t ) cos tdt . z0 ) ∈ c) Să se determine m ∈ 2. programa M1 → .Filiera vocaţională. Să se dea un exemplu de ecuaţie de gradul al doilea cu coeficienţi întregi care are o soluţie egală cu 3. pentru orice p ∈ . ∞ ) → . Fie z ∈ astfel încât z + 2 z = 3 + i. Fie funcţiile f . Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. f n ( x) = ∫ 1 t n ln t dt ... Se consideră mulţimea de numere complexe G = {cos qπ + i sin qπ q ∈ 5p 5p 5p 1 3 +i ∈G . pentru oricare x ∈ a) Să se arate că c) Să se arate că polinomul f = X − 1∈ 6 Ministerul Educaţiei. Fie matricele A =   ∈ M2 ( ) şi funcţia f : c d    1 1 a) Să se calculeze AAt . c) Să se arate că există m. n în raport cu înmulţirea numerelor complexe. b) Să se arate că graficul funcţiei admite asimptotă spre +∞ .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 099 a b  1 1 ∈ M2 ( ) . Câte funcţii f : {1. Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 9 x = 5.1} au proprietatea că f (1) + f ( 2 ) + f ( 3) + . c) Să se calculeze lim  n→∞   . Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât MN ⋅ MP = 5.1) . n→∞ . f ( x) = det( AAt + xB ) . Să se calculeze partea întreagă a numărului 1 . m ∈ . Se consideră punctele M (1.5 ) şi P ( 3.cos 2. B =  1. 4 . f ( x) = 3 x3 + 3x 2 + 2 x + 1 − 3 x3 − x + 1 . Fie f o funcţie de gradul întâi..3. Se consideră funcţia f : → . Se consideră funcţiile f n : (0. 5p 5p 5p a) Să se calculeze f1 (e) . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 99 5p 5p 5p SUBIECTUL III (30p) – Varianta 099 1.Filiera vocaţională. ∞) → .r . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. Să se determine cel mai mare element al mulţimii {cos 1. specializarea matematică . 2 ) . n ∈ e ∗ . D. m ) . n ∈ 5p 5p 5p 2.. o . a) Să se scrie ecuaţia tangentei la graficul funcţiei f în punctul de abscisă x = 0 . 3− 2 2. Să se arate că funcţia f f este strict crescătoare. N ( 2. → . 9 4.. f (n)  programa M1  f (1) + Proba + MT1. BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂf-(2) + .. b) Să se arate că funcţiile f n sunt descrescătoare pe intervalul (0. cos 3}. n w w w m .  x 2.10} → {0. Se acordă 10 puncte din oficiu. b) Să se arate că f ( 0 ) ≥ 0 . 99 5p 5p 5p 5p 5p 5p Varianta 99 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 099 1. situat pe graficul funcţiei f. [ X ] are toate rădăcinile în G. a e t n i o f }. + f (10 ) = 2 ? 3. 2 2 b) Să se arate că G este parte stabilă a lui astfel încât f ( x ) = mx + n . 6.. • Toate subiectele sunt obligatorii. profilul militar. 2. Ministerul Educaţiei.informatică. c) Să se calculeze lim f n (1) .

.. 2. ∀n ∈ n +1 * . + a1 X + a0 . 5p 6..Proba D. Se consideră şirul ( I n )n≥1 .. 1 a e t n i o f o .Filiera vocaţională. X ∈ M2 ( 3 * } este finită. 5p 5.r f −1( x) c) Să se calculeze lim BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ . 2 ) şi G ( 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 5p 5p 5p a) Să se arate că f (1) + f ( −1) este număr par. Ştiind că A (1.informatică. B ( 5. n ≥ 3. Fie matricea A =  . 4 ) . w w w m .. programa M1 x →∞ ln x 2.. 5p 3.. cu coeficienţi întregi. b) Să se arate că funcţia f este inversabilă. atunci polinomul f nu are nicio rădăcină întreagă. + C11 . Se consideră funcţia f : → . xn x 2 + 3x + 2 0 dx . Să se arate că 11 divide numărul C11 + C11 + .  6 −4  5p 5p 5p a) Să se demonstreze că ( I 2 + A)2 = I 2 + A. b) Să se arate că. • Toate subiectele sunt obligatorii. I n = ∫ 5p 5p 5p a) Să se calculeze I1 . a ∈ . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 6 x2 − 2 x + 1 = 3 3 − x . n→∞ 1 . • La toate subiectele se cer rezolvări complete. an ∈ şi polinomul f = an X n + an −1 X n−1 + . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 100 5p 5p 5p 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 100 SUBIECTUL II (30p) – Varianta 100  3 −2  1. 1 2 10 5p 4. 5 Ministerul Educaţiei. a1 . Fie n ∈ . nu poate fi descompus în produs de două polinoame neconstante. b) Să se demonstreze că mulţimea { An | n ∈ c) Să se rezolve ecuaţia X = A. a0 .. a) Să se arate că funcţia f este strict crescătoare. b) Să se arate că I n+ 2 + 3I n+1 + 2 I n = c) Să se calculeze lim nI n . Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. { } 5p 2. b ∈ Z . dacă f (2) şi f (3) sunt numere impare. Fie a ∈ cu tg a = 2 .. să se calculeze coordonatele punctului C. f ( x) = e x + x3 − x 2 + x . c) Să se arate că polinomul g = X 3 − X + 3a + 1 .1) . ). Să se calculeze sin a . Să se rezolve în mulţimea numerelor reale ecuaţia 1 + x = 1 − x. specializarea matematică . profilul militar. MT1. Să se arate că 6 + 4 2 ∈ a + b 2 | a. 100 Varianta 100 SUBIECTUL I (30p) – Varianta 100 5p 1. . Ministerul Educaţiei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful