Judul : Dzikir dan Do’a setelah Sholat

Penyusun : Ummu Abdillah al-Buthoniyyah
Desain Sampul : MRM Graph
Disebarluaskan melalui:


website:
http://www.raudhatulmuhibbin.org
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

TIDAK untuk tujuan KOMERSIL
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

1

5
5
eman-teman, pada waktu yang lalu kita telah mempelajari
tata cara sholat beserta doa-doa yang dibaca di dalam
Sudahkah kalian menghafalkannya? Alhamdulillah jika sudah.
Bagi teman-teman yang belum hafal, jangan mau kalah yah…
adalah kewajiban kita, jika kita mengerjakannya dengan baik, sesuai
dengan tuntunan Rasulullah n, insya Allah kita akan mendapatkan
pahala dan keutamaan yang besar.

Setelah sholat ada dzikir-dzikirnya juga loh teman-teman. Rasulullah
n setiap kali habis sholat, beliau banyak berdzikir.


an, pada waktu yang lalu kita telah mempelajari
doa yang dibaca di dalam Sholat.
Alhamdulillah jika sudah.
teman yang belum hafal, jangan mau kalah yah… Sholat
jika kita mengerjakannya dengan baik, sesuai
, insya Allah kita akan mendapatkan
teman. Rasulullah
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

2

Nah untuk lebih menyepurnakan sholat kita, sekarang kita juga akan
mempelajari bacaan dzikir dan doa setelah sholat, dengan dzikir dan
doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad s.

Yuuk, kita coba baca dan hafalkan.

Doa-doanya adalah sebagai berikut:

ȹ
ȸ
“Aku minta ampun kepada Allah,” (dibaca tiga kali).
Lalu membaca:
sekarang kita juga akan
, dengan dzikir dan

ȹ
ȸ
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

3

.

,

ﺴﻟ'


.

\
¸
_


.
ﻟ' '

: ﺎ


.

¸ﺎ

ﺗ .

,

ﺴﻟ'


.

¸

_
“Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dariMu kese
Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan
Kemuliaan.”
Setelah itu membaca:

ȹ
.|

,

, .

,

ﺴﻟ'


.

\

.
“Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dariMu keselamatan,
Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang Pemilik Keagungan dan
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

4

æ|

Ɣ

Ɣ

Ɣ

dž

Ơ


“Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya puji dan bagi
kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Kemudian membaca
v | , . -

æ|

dž

Ơ


k diibadahi dengan benar melainkan Allah
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya puji dan bagi-Nya
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

5

ﻣ ﺎ

ﻧﺎ


ﻟ .
Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau beri
ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan
dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari (siksa)-Mu”
Lalu membaca:

ȹ
.|
ȹ
.|
ȹ
.|
ȹ
.|

,

,

,

,

,

,

,

,

ﻣ ﺎ

ﻧﺎberi dan tidak
ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

6

æ|

Ɣ

Ɣ

Ɣ


.

¸


_
.
.

dž
¸

Ơ

_ .

ﻻ ﺎ


¸
æ
“Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya
pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan
kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah.
Lalu membaca:

ﻻ ¸¸ ˠ

«

æ|


.

¸


_
.
.

dž
¸

Ơ

_
ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah,
kerajaan dan
pujaan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

7

æ| .

.ﺎ


¸
¡


¸
¡


.

_ .

Ɣ

Ɣ

ﻨﻟ

Ɣ

ﺜﻟ

¸¸

«.

æ|

.
¸


.

_


.

¸

ƒ'

Ɣ

.

¸

¸

.


ﻓﺎ

ﻟ .
Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan
Kami tidak beribadah kecuali kepadaNya. Bagi-Nya nikmat, anugerah
dan pujaan yang baik. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan

ﻻ | , . -

æ|

ﺜﻟ

ﻓﺎ


ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah.
Nya nikmat, anugerah
yang berhak diibadahi dengan
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

8

benar melainkan Allah, dengan memurnikan ibadah
kepadaNya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya
Setelah itu membaca doa berikut:


¸

:ﺎ


¸

¸

.

_

:
¸

.

ﺷ _

:
¸

.

¸
:
ٰ
Ơﻋ
.

¸


¸

\
“Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur
kepada-Mu, serta beribadah dengan baik kepada-Mu.”


, dengan memurnikan ibadah hanya
tidak menyukainya.”
|

,

,
ȹ
.


¸

:ﺎ


¸

¸

.

_

:
¸

.

ﺷ _

:
¸

.

¸
:
ٰ
Ơﻋ
.

¸


¸

\
Mu, bersyukur

Dzikir dan Doa Setelah Sholat

9

Dan yang dibaca hanya setelah sholat Maghrib dan Subu

æ|
.

¸

.


.


.
ﻟ'

Ɣ

_


.


.
ﻟ'

Ɣ .

Ɣ


.

¸

.


.

_


.

¸


_
.
.

dž
¸

Ơ

_


.

¸

_
“Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan
Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagi
segala puja. Dia-lah yang menghidupkan (orang yang sudah mati atau
memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan. Dia
lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Dibaca sepuluh kali
uh:

ﻻ . | -

æ|


.

¸


_
.
.

dž
¸

Ơ

_


.

¸

_
ah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah
Yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagi-Nya
lah yang menghidupkan (orang yang sudah mati atau
memberi roh janin yang akan dilahirkan) dan yang mematikan. Dia-
Dibaca sepuluh kali)
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

10

Lalu membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing

(33 kali)

¸
ȹ
¸
ȸ (33 kali)

æ

(33 kali)

“Maha suci Allah (33 kali), Segala puji bagi Allah (33 kali), Allah Maha
besar (33 kali)

Sebaikanya menghitung dzikir dengan menggunakan (jari
kanan, seperti yang dilakukan Rasulullah n.
masing (33 kali:


¸
æ|
“Maha suci Allah (33 kali), Segala puji bagi Allah (33 kali), Allah Maha
dengan menggunakan (jari-jari) tangan
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

11

Ɣ

Ɣ

Ɣ

dž

Ơ

ﻋ .
“Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya kerajaan. BagiNya
pujaan. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Setelah itu membaca ayat Kursi:

ﻻ | , . -


dž

Ơ


ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah
ekutu bagiNya. BagiNya kerajaan. BagiNya

Dzikir dan Doa Setelah Sholat

12

Ƕ

Ɣ , ﺎ


ﺴﻟ ﺎ

­

Ư

Ǘ

ﻋ ﻻ

Ǎ

ƭ

ﻄﻴ

ǖ

ﺷ ﺂ

ﺴﻟ

­

ǁ

ǽ


æ|

ﻻ ¸¸ ˠ

« ﻻ

ﺴﻟ

ﻳ ﺎ


ﻋ ﻻ

ﻳ , ﺎ


Dzikir dan Doa Setelah Sholat

13


“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang
Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di
bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan
bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah
Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang
Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). tidak
Nya apa yang di langit dan di
sisi Allah tanpa izin-Nya?
apa yang di hadapan mereka dan di belakang
apa dari ilmu Allah
Nya. Kursi Allah meliputi langit dan
melihara keduanya, dan Allah
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

14

Membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas setiap selesai
(fardhu).
ﻢﺴǖ ﷲ ﻦȉﺮﻟ ǽﺣﺮﻟ

) (

æ|

ﺼﻟ ) (

Ƒ

ƒﻮ

ﻳ ) (

Ɣ

) (


Naas setiap selesai sholat

æ|

Dzikir dan Doa Setelah Sholat

15


Artinya:

1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.

2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".


Nya segala sesuatu.
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

16


ﻢﺴǖ ﷲ ﻦȉﺮﻟ ǽﺣﺮﻟ

ﻟ ) (

ﺷ ﺎ

ﺧ ) (

) (

ﺛﺎ

ﻨﻟ

ﻟ ) (

ﺳﺎ

ﺣ ) (ﺳﺎ

Dzikir dan Doa Setelah Sholat

17

Artinya:

1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai
subuh,
2. dari kejahatan makhluk-Nya,

3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus
pada buhul-buhul ,

5. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki".

"Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai

wanita tukang sihir yang menghembus
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

18


ﻢﺴǖ ﷲ ﻦȉﺮﻟ ǽﺣﺮﻟ
`= ¸ , ¸··|· , \ , - ¸··|· c · , · , .| , - ¸··|·
`¸ = ¸· , = , |· ¸·· ¬ |· , . , ¸ =|· ¸ , = , , _ ·
¸··|· _¸ = = , : , ¸ - -· ¬ |· ¸··|· ¸ , · ,


¸ | ., - | `= ¸ ,
, º , ¸ - `¸ =
¸··|· _¸ = =
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

19

Artinya:
1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan
menguasai) manusia.
2. Raja manusia.
3. Sembahan manusia.
4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
6. dari jin dan manusia

dung kepada Tuhan (yang memelihara dan
4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
Dzikir dan Doa Setelah Sholat

20

Dan setelah salam sholat Subuh membaca doa berikut:

´


´

_ .ﺎ
´

¸

ﻃ ﺎ
´

.
¸
¸
¸

_ .ﺎ
´

¸
ﻓﺎ

ﻧ ﺎ
´

.

¸


.

\
.
¸

ǯ
¸
¡ .
“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmu yang
bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima.”

Maraji:
Do’a dan Wirid Mengobati Guna-Guna dan Sihir Menurut Al-Qur’an dan Sunnah oleh Yazid bin Abdul
Qadir Jawaz. Penerbit Pustaka Imam Syafiri, 2005.

ƭ

ﻠﻟ

´


´

_ .ﺎ
´

¸

ﻃ ﺎ
´

.
¸
¸
¸

_ .ﺎ
´

¸
ﻓﺎ

ﻧ ﺎ
´

.

¸


.

\
.
¸

ǯ
¸
¡
“Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepadaMu ilmu yang

Qur’an dan Sunnah oleh Yazid bin Abdul

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful