คัมภีร์ธาตุบรรจบ

โดย อาจารย์จตุพร พนัสโณทัย

คัมภีร์ธาตุบรรจบ

ว่าด้ วยโรคอุจจาระธาตุ และมหาภูตรูป
1.1 ว่าด้ วยสาเหตุของโรคอุจจาระธาตุ ผู้ที่เป็ นโรคอุจจาระธาตุ มีสาเหตุดงั นี้
1.1.1 เนื่องจากผู้น้ันเป็ นไข้ ที่มีพษิ จัด ตกถึงสันนิบาต แล้วเรื้อรังมา ธาตุน้ันแปรปรวน วิปริต อุจจาระไม่ เป็ น
ปกติ จึงกลายเป็ นโรคอุจจาระธาตุ
1.1.2 รับประทานอาหารที่แปลก หรือรับประทานอาหารมากเกินกว่ากาลังธาตุ เป็ นต้ นว่า เนือ้ สัตว์ดบิ หรือเนือ้
สัตว์ที่มีคาวมาก และไขมันต่ างๆ หรือของหมักดอง หรือของบูดเน่ า ธาตุน้ันวิปริตแปร ปรวน กระทาให้ ท้องขึน้
ท้ องเฟ้อ เรอเหม็นเปรี้ยว ให้ จุกเสียด อุจจาระก็วปิ ริตต่ างๆจึงกลายเป็ นโรคอุจจาระธาตุ
1.1.3 ธาตุสมุฎฐาน มหาภูตรูป 4 ประชุมกันในกองสมุฎฐานโทษละ 3 ละ 3 ทาให้ สมุฎฐานธาตุกาเริบ
หย่ อน พิการ โดยพระอาทิตย์ สถิตในเทวาทศราศี ตามในพิกดั สมุฎฐานฤดู 6 กระทบ ให้ เป็ นเหตุ จึงกลายเป็ นโรค
อุจจาระธาตุ


1.2 ว่าด้วยกองพิกดั สมุฎฐาน มหาภูติรูป ( มหาภูตรู ปเต็มหมวดหมู่) มีดงั นี้
1.2.1 พัทธะปิ ตตะ อพัทธปิ ตตะ กาเดา ทั้ง 3 อย่างนี้ เป็ นพิกดั ในกองสมุฎฐานเตโช
1.2.2 หทัยวาตะ สัตถกะวาตะ สุ มานาวาตะ ทั้ง 3 อย่างนี้ เป็ นพิกดั ในกองสมุฎฐาน วาโย
1.2.3 ศอเสมหะ อุระเสมหะ คูถเสมหะ ทั้ง 3 อย่างนี้ เป็ นพิกดั ในกองสมุฎฐานอาโป
1.2.4 หทัยวัตถุ อุทริ ยะ กรี สะ ทั้ง 3 อย่างนี้ เป็ นพิกดั ในกองสมุฎฐานปถวี
ทั้ง 3 กองนี้ เรียกว่ า มหาภูตรูปเต็มหมวดหมู่
แต่สมุฎฐานปถวีน้ ีได้เป็ น ชาติจะละนะ ขึ้นนั้นหามิได้ แต่เมื่อใดสมุฎฐานทั้ง 3 สิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่งก็ดี เกิดเป็ นชาติจะละนะขึ้นแล้ว สมุฎฐานปถวีกพ็ ลอยมีกาลังขึ้น และสมุฎฐานทั้งปวง ก็
กาเริ บ แรงกว่าเก่า เหตุวา่ ปถวีน้ นั เป็ นที่ต้งั แห่งภูมิโรคทั้งหลาย และเป็ นที่ค้ าชู อุดหนุนโรคให้
จาเริ ญ และจึงได้นามว่า มหาสันนิบาต หรื อสันนิบาตกองใหญ่

มหาภูติรูป 4 บังเกิดขึ้นเมื่อกองปถวีธาตุ กาเริ บ หย่อน พิการ มีพิกดั สมุฎ
ฐานให้เป็ นเหตุ คือบุคคลใด ไข้กด็ ี มิได้ไข้กด็ ี ถ่ายอุจจาระออกมาเป็ น สี
ดา สี แดง สี ขาว สี เขียว มีลกั ษณะเป็ น มูลแมว มูลไก่ มูลเต่า หยาบก็ดี
ละเอียดก็ดี มีอาการให้โทษ 15 ประการ คือ-

1. ให้ ปวดท้ อง
2. ให้ บริโภคอาหารไม่ ได้
3. ให้ อาเจียน
4. นอนไม่ หลับ
5. ให้ มนึ มัวจับสะบัดร้ อนสะบัดหนาวเป็ นพิษ
6. ให้ ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ มิสะดวก
7. ให้ แน่ นอกคับใจ
8. ให้ เสี ยวไปทัว่ ร่ างกาย
9. ให้ เมือ่ ยทุกข้ อทุกกระดูก
10. ให้ กลุ้มจิตระส่ าระสาย
11. ให้ เจรจาพร่าพรู
12. ให้ ร้อนกระหายนา้
13. ให้ ร่างกายซูบผอม ผิวหนังสากแห้ ง
14. ให้ เกิดละอองเป็ นขุมขึน้ ตามลิน้ ตามปาก
15. ให้ เสี ยดตามชายโครง

โทษทั้ง 15 ประการนั้นเรี ยกว่า อุจจาระธาตุลามกระคนด้วยมหาสันนิบาต และ
ระคนไปในธาตุอภิญญาณ คือธาตุเป็ นเอกโทษ จะละนะทุวนั โทษ ภินนะตรี โทษ
และอสุ รินทัญญาณธาตุ คือธาตุน้ นั สาแดงให้รู้ดุจผีสิง ตกเข้าระหว่างอชินธาตุ คือ
ธาตุไม่ยอ่ ยไป ลักษณะอาการที่กล่าวมานี้ เรี ยกว่า อุจจาระลามก ระคนด้วย มหา
สันนิบาต โรคอย่างนี้รักษายากกว่าโรคทั้งปวง เพราะเป็ นโรคเรื้ อรัง ถ้าให้ยาไม่ถกู
กับโรค คงอยูน่ านเข้าก็แปรไปเป็ น อสาทิยะอุจจาระคันธารธาตุ บังเกิดเป็ นปะระ
มะเมหะเมือกมัน เปลวไต ทุลาวสา คือ ปั สสาวะพิการต่างๆ

ความสาคัญกองมหาพิกดั สมุฎฐาน และมหาภูตรู ปเต็มหมวดหมู่โดยย่อ
ลักษณะกองโทษเกิดขึ้น 15 ประการ ซึ่ งได้กล่าวมาแล้วนั้น เมื่อย่อลงแล้วจะมี
ลักษณะ 6 ประการ คือ

1. อาการซึ่ งกระทาให้วปิ ริ ตต่างๆ ระคนด้วยอังคะมังคานุสารี วาตา
2. ให้ปวดอุทร ให้เสี ยวชายโครงและท้องน้อย โทษแห่งปิ ตคาด สัณฑฆาต รัต
ฆาต กระทามิได้ เป็ นปกติระคนกันเป็ น
เถาวัลย์เกลียว
3. บริ โภคอาหารมิได้ ให้เอาเจียน โทษแห่งปิ งคลา ( เส้น ) กระทา
4. ให้ร้อนกระหายน้ า กระวนกระวาย เจรจาพร่ าพรู โทษแห่งสุ มนา กระทาให้
กาเริ บขึ้น พัดพวงหทัยระส่ าระสายมิได้เป็ น
ปกติ
5. นอนไม่หลับจับเป็ นพิษ โทษแห่งอังพฤกษ์ กระทาตลอดถึงสุ มนา กาเริ บ
หย่อน พิการ มิได้เป็ นปกติ
6. อุจจาระปั สสาวะมิสะดวก และให้แสบอกคับใจ โทษแห่งกุจฉิ สยาวาตา และ
โกฎฐาสยาวาตา กาเริ บขึ้นในลาไส้มิได้ปกติ
จัดเป็ นหมวดหมู่แห่งอชินธาตุ ให้บงั เกิดมีลกั ษณะ 6 ประการดังกล่าวมานี้

1.3 ว่าด้วยลักษณะอุจจาระธาตุ
 1.3.1 ลักษณะอุจจาระธาตุเป็ นเมือกมัน เปลวไต หยาบก็มี ละเอียดก็มี มีลก
ั ษณะ
ดังมูลแมว มูลไก่ มูลเต่า ลักษณะอุจจาระซึ่ งจะวิปริ ตต่างๆ นั้น เพราะอุจจาระธาตุ
เสี ยด้วยลม โกฐฐาสยาวาตา มิได้พดั ชาระประเมหะ และเมือกมันในลาไส้ ให้ตก
เป็ นตะกรันติคราบไส้อยู่ ระคนด้วยด้วยอุจจาระธาตุ ครั้นเดินสู่ ลงช่วงทวารก็
ลาลาบแตกออกเป็ นโลหิ ต บางทีเป็ นเม็ดยอดขึ้นตามของทวารเจ็บแสบขบ บางที
ขึ้นที่ตน้ ไส้ ต่อลากรี สมัด ( ทางเดินอาหารเก่า) ก็มี มีอาการดุจนิ่ว และริ ดสี ดวง ไส้
ลาม สมมุติเรี ยกต่างๆ บางทีเรี ยก ดานเถามุตฆาต นิ่วปะระเมหะ กระษัยกล่อน และ
ริ ดสี ดวง บางทีเรี ยกว่า ลามกอติสาร และโทษดังนี้ เกิดแก่กองลามก แต่จะได้ถึง
ลามกเป็ นมลทินในมูลธาตุท้ งั ปวงดังที่กล่าวมาแล้ว


1.3.2 ว่าด้วยอุจจาระธาตุ อุจจาระธาตุมีลกั ษณะเป็ นสี ดา แดง ขาว เขียว
1) ปถวีธาตุ มีลกั ษณะอาการกระทาให้เสมหะเน่า ให้เจ็บท้อง ท้องขึ้น ให้เสี ยดแทงและเป็ นอัม
พฤกษ์ ก็มี เป็ นกระษัย เป็ นป้ าง เป็ นช้ า เนื้อเล็บมือเล็บเท้าเหี่ ยว ให้โลหิ ตตกทวารหนัก ทวารเบา
กินอาหารไม่ได้ ( อุจจาระออกมาเป็ นสี ดา)
2) อาโปธาตุ ให้ลงท้อง เจ็บหน้าอก แปรเป็ นกล่อน อุจจาระปั สสาวะมิออก* นอนมิหลับ ขัดหัว
เข่า ปวดท้องเป็ นพรรดึก กลิ้งขึ้น ขัดสี ขา้ ง ถ้าหญิงขัดซ้าย รักษายากนัก แล้วแปรไปให้ขดั หัวเข่า
และน่อง ให้เท้าเย็นมือเย็น บังเกิดเสลดกล้า ผอมแห้ง เจ็บหน้าอก ร้อนหน้า ตาดังไข้จบั ( อุจจาระ
ออกมาเป็ นสี แดง)
3) วาโยธาตุ ให้ตาพร่ า เมื่อยมือเมื่อยเท้า เป็ นตะคริ ว และขัดหัวเข่า เมื่อยสันหลัง สองเกลียวข้าง
แข็ง สมมุติวา่ เป็ นฝี เส้น อาเจียนแต่ลมเปล่า ขัดอกเจ็บในท้อง หนักหน้าตา ( อุจจาระออกมาเป็ นสี
ขาว)
4) เตโชธาตุ กระทาให้ร้อนปลายมือปลายเท้า ให้เจ็บปวดดุจปลาดุกยอก แปรไปให้สนั หลังบวม
และผืน่ ขึ้นทัว่ สรรพางค์กาย ดังผดและหัด ทาให้เจ็บท้องและตกบุพโพ ( หนอง) โลหิต ให้มือ
และเท้าตาย แก้มิฟังจะมรณะ ( อุจจาระออกมาเป็ นสี เขียว)


1.3.3 ว่ าด้ วยอสาทิยะอุจจาระคันธารธาตุ
1 กลิน่ ดังซากศพ ระคนด้วยระคนด้วยวัฑฒะอะชิณะนั้น เกิดแต่กองกาเดาสมุฏฐานเสมหะ
สมุฏฐานด้วยปถวีให้เป็ นเหตุ อาการให้เจ็บในอก 1 ให้เจ็บในท้อง ให้บวมมือบวมเท้าบางทีให้
บวมไปทัว่ ร่ างกาย 1 รวม 3 ประการ
2 กลิน่ ดังหญ้ าเน่ า ระคนด้วย มลอะชินะ ( เตโชธาตุสมุฎฐาน) ให้เป็ นเหตุ มีอาการให้ปากแห้ง
คอแห้ง ให้หนักตัว ให้วงิ เวียน ให้อุจจาระปัสสาวะไม่สะดวก ให้เหงื่อไหลหยดย้อย ( อาการให้
โทษ 5 ประการ)
3 กลิน่ ดังข้ าวบูด ระคนด้วย วิวฒั ฑอชินะ ( วาโยธาตุสมุฎฐาน) ให้เป็ นเหตุ อาการให้โทษ 5
ประการคือ ให้เสี ยดแทง ให้เจ็บคอ ให้คนั จมูก ให้เมื่อยทัว่ ร่ างกาย ให้ตะครั่นตะครอ
4 กลิน่ ดังปลาเน่ า ระคนด้วยมะอะชินะ ( อาโปธาตุสมุฎฐาน) ให้เป็ นเหตุ มีอาการ ให้โทษ 3
ประการ คือให้เจ็บอก ให้เจ็บในท้อง ให้บวมมือ บวมเท้า บางที่บวมทัว่ ร่ างกาย

 อนึ่ งคันธะลามกโทษทั้ง 4 ประการ นี้ แปรมาจากอุจจาระธาตุลามก ตก

อยูใ่ นระหว่างอสาทิยะอุจจาระคันธารธาตุ แต่ในอสาทิยะพิกดั สมุฎฐาน
นั้นมีอยู่ 3 สมุฎฐาน คือ
 1) อสาทิยะโบราณชวร
2) อสาทิยะมรณันติกชวร
3) อสาทิยะอชินชวร

1) อาทิยะโบราณชวร คืออาศัยโดยแปรตามสมุฎฐานแห่งอายุเดินเข้าสู่ ความชรา เปรี ยบดังผลไม้
ที่บริ สุทธิ์ เมื่อถึงกาหนดสุ กและงอมแล้ว ผลนั้นก็หล่นลงเอง จัดเป็ นปฐมอสาทิยะพิกดั สมุฎฐาน
หนึ่ง จะให้ยานั้นยากนัก
2) อสาทิยะมรณันติกชวร คือโรคบังเกิดเป็ นโอปั กกะมิคโรค คือตกลงจากที่สูงหรื อต้องทุบถอง
โบยตี ต้องราชอาญา อหิวาตกโรค และโรคที่เกิดเป็ นพิษต่างๆ มีพิษดี พิษโลหิ ต และพิษเสมหะ
เป็ นต้น จัดเป็ นมัชฌิมะอสาทิยะ พิกดั สมุฎฐาน หนึ่งจะให้ยานั้นยากนัก
3) อสาทิยะชินชวร คือโรคเก่าคร่ าคร่ า เรื้ อรัง หรื อโรคธรรมดา ก็วา่ ด้วยบังเกิดอชินโทษอยุ่
เนืองๆ เหตุเพราะบริ โภค อาหารไม่ถูกกับธาตุ ไข้น้ นั ก็มีอาการทรุ ดไป อย่างนี้เรี ยกว่า อชินธาตุ
ถ้าให้ยารับประทาน ไม่ถูกกับไข้ ไข้น้ นั ก็ ไม่หาย เป็ นแต่ทรงอยู่ และทรุ ดไป เรี ยกอชินโรค ให้
อาหารไม่ถูกบั ธาตุหรื อ แสลงกับธาตุน้ นั อชินธาตุให้ยาไม่ถูกกับโรค อาการทรุ ดไป เรี ยก อชิน
โรค ( ให้อาหารไม่ถูกกับธาตุ หรื อให้ยาไม่ถูกบั โรค เรี ยก อชินโทษ)

 ยารั กษาโรคอุจจาระธาตุ มี 4 ขนาน คือ

 ขนานที่ 1 ชื่ อยา พรหมภักติ์
 ( โกฐทั้งห้า เทียนทั้งห้า(1)/ ตรี

ผลา -กฎุก-เอ็น-เปราะ(2)/จันทน์-บูรขิง-ดา(4) ) โกฐทั้ง ห้า เทียนทั้งห้า (อย่างละ 1 ส่ วน) / ตรี ผลา ตรี กฎุก
เปราะหอม ผลเอ็น (สิ่ งละ 2 ส่ วน) / ผลจันทน์ การบูร ขิง ยาดา (สิ่ งละ
4 ส่ วน) / บดเป็ นผง บดทาเป็ นเม็ดไว้รับประทาน รับประทานครั้งละ
1 เม็ด ก่อนอาหาร 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น
ละลายน้ าเปลือกมะรุ มต้ม เป็ นกระสาย
สรรพคุณ แก้ทอ้ งเสี ย แก้ปวดท้อง ขับลม

 ขนานที่ 2 ชื่ อยา มหาพรหมภักตร์

 โกฐสอ โกฐหัวบัว โกฐชฎามังสี เทียนดา เทียนขาว (สิ่ งละ 1 ส่ วน) /

เปราะหอม ผลเอ็น ลูกผักชีท้ งั 2 ลูกโหระพาเทศ (สิ่ งละ 2 ส่ วน )/ ราก
ส้มกุง้ น้อย เปล้าน้อย (สิ่ งละ 3 ส่ วน )/ หัศคุณเทศ ยาดา (สิ่ งละ 4 ส่ วน
)/ ตรี กฎุก มหาหิ งคุ์ กานพลู การบูร( สิ่ งละ 5 ส่ วน) / ลูกสมอไทย 8
ส่ วน / ยางสลัดไดประสะ 24 ส่ วน /บดเป็ นผง เอาน้ าโสฬสเบญจกูล
เป็ นกระสาย บดทาเป็ นเม็ด ไว้กินตามกา ลัง
สรรพคุณ แก้อุจจาระธาตุไม่ปกติ

ขนานที่ 3 ชื่อยา มหิทธิมหาพรหมภักตร์
 โกฐกระดูก โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐจุฬารส เทียนดา (สิ่ งละ 1 ส่ วน) / ลูก
ราชดัด ลูกโหระพาเทศ ผักชีท้ งั สอง (สิ่ งละ 2 ส่ วน) / เปราะหอม สมุลแว้ง จันทน์
ทั้งสอง ลูกสมอไทย กานพลู ลูกจันทน (สิ่ งละ 3 ส่ วน)/ ตรี กฎุก มหาหิ งคุ์ ยาดา
หัศคุณเทศ รากจิงจ้อ การบูร รากส้มกุง้ (สิ่ งละ 4 ส่ วน) / ยางสลัดไดประสะ32
ส่ วน /

บดเป็ นผง ใช้พิกดั เบญจกูลเป็ นกระสายยา ทาเป็ นเม็ดไว้รับประทานก็ได้ หรื อใช้
น้ าผึ้งปั้ นเป็ นลูกกลอนก็ได้
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด 3 เวลาก่อนอาหาร
สรรพคุณ แก้ทอ้ งเสี ย และแก้โรคธาตุผดิ ปกติ

 ขนานที่ 4 ชื่ อยา อัศฎาธิวต

 ดอกบุนนาค เกสรบัวหลวง เทียนดา (สิ่ งละ 2 ส่ วน) / เบญจกูล กะทือ

ไพล ข่า กระชาย หัวหอม กระเทียมขมิ้นอ้อย ผลมะตูมอ่อน( สิ่ งละ 4
ส่ วน) / ยาดา (5 ส่ วน) / ลูกสมอเทศ ลูกสมอพิเภก( สิ่ งละ 8 ส่ วน) / ลูก
สมอไทย เปลือกต้นไข่เน่า รากเล็บมือนาง รากอ้ายเหนียว กระพังโหม
กะเพราทั้งห้า (สิ่ งละ 1 กามือ) / ฝักราชพฤกษ์(10 ฝัก)ขยาเอาน้ าเป็ น
กระสายต้มตามวิธี ให้รับประทาน
สรรพคุณ แก้จุกเสี ยด แก้อาเจียน บริ โภคอาหารไม่ได้ แก้ปวดท้อง
ท้องเสี ย และรักษาโรคริ ดสี ดวงทวารยายารักษาโรคอุจจาระธาตุ ตามตารับเภสั ชแผนโบราณ 28 ขนาน
1. ยาธรณีสันฑะฆาต
ส่ วนประกอบ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน กานพลู เทียนดา เทียนขาว หัวดองดึง หัวบุก
หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเร่ ว ขิง ชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง โกฐกระดูก
โกฐเขมาโกฐนา้ เต้ า หนักสิ่ งละ 1 ส่ วน ฟักแพวแดง เนือ้ ลูกมะขามป้ อม ( หนักสิ่ งละ2 ส่ วน )/
เนือ้ ลูกสมอไทยมหาหิงคุ์ การบูร (หนักสิ่ งละ 6 ส่ วน) / รงทอง(ประสะแล้ ว) หนัก4 ส่ วน / ยา
ดาหนัก 20 ส่ วน พริกไทยล่ อนหนัก 96 ส่ วน
วิธีทา บดเป็ นผง
สรรพคุณ แก้ กษัยเส้ นเถาดาน ท้ องผูก
ขนาดรับประทาน วันละ 1 ครั้ง ก่ อนอาหารเช้ าหรือก่ อนนอน ครั้งละ 1/2-1 ช้ อนกาแฟ
นา้ กระสายยา ละลายนา้ สุ ก หรือผสม นา้ ผึง้ ปั้นเป็ นลูกกลอน
คาเตือน คนเป็ นไข้ หรือสตรีมคี รรภ์ ห้ ามรับประทาน

2. ยาพรหมภักติ์
 ( โกฐทั้งห้า เทียนทั้งห้า(1)/ ตรี ผลา -กฎุก-เอ็น-เปราะ(2)/จันทน์-บูร-ขิง-ดา(4) )
ส่ วนประกอบ โกฐทั้งห้า เทียนทั้งห้า(อย่างละ 1 ส่ วน) / ตรี ผลา ตรี กฎุก ผลเอ็น
เปราะหอม (สิ่ งละ 2 ส่ วน) / ผลจันทน์ การบูร ขิง ยาดา (สิ่ งละ 4 ส่ วน) /

วิธีทา บดเป็ นผง บดทาเป็ นเม็ดไว้รับประทาน รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ก่อน
อาหาร 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น
น้ ากระสายยา ละลายน้ าเปลือก
มะรุ มต้ม เป็ นกระสาย
สรรพคุณ แก้ทอ้ งเสี ย แก้ปวดท้อง ขับลม

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful